Akaryakıt tank temellerinin hesaplanan ve ölçülen oturmaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akaryakıt tank temellerinin hesaplanan ve ölçülen oturmaları"

Transkript

1 Akaryakıt tank temellerinin hesaplanan ve ölçülen oturmaları Predicted and observed settlements of oil storage tanks Rasin üzceer Kasktaş A. Ş., İstanbul, Türkiye ÖZET: Çelik depolama tankları esnek yapıları nedeniyle önemli mertebede üniform oturmayı tolere edebilmelerine rağmen farklı oturma nedeniyle hasar görüp kullanılamaz hale gelmektedir. Bu makale kapsamında literatürdeki konuyla ilgili çalışmalar incelenerek çelik akaryakıt depolama tanklarında farklı oturma nedeniyle hasar meydana gelmemesi için çeşitli araştırmacılar ve kurumlar tarafından önerilen kriterler için sistematik bir sınıflandırma oluşturulmuştur. Bildiri kapsamında inşaatı tamamlanmış olan beş adet yüzer tavanlı çelik akaryakıt depolama tankının tasarımı, hidrostatik test ve işletme aşamalarında tank çevresinde ve tank tabanında ölçülen oturmalar sunulmuş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çelik akaryakıt depolama tankı, farklı oturma, zemin iyileştirmesi SUMMARY: Steel tanks are relatively flexible structures and can tolerate large amount of settlement. One of the major problems in designing and constructing large diameter oil storage tanks is differential settlement. In this paper previous studies for the settlement criteria of steel tanks are presented. The design and performance of five floating roof steel oil storage tanks that were built for the construction of a new oil terminal are presented. The settlement patterns at the base and along the perimeter of the tanks are presented and loadsettlement behaviors of the tanks are discussed. Keywords: Steel oil storage tanks, differential settlement, soil improvement GİRİŞ Akaryakıt depolama tankları genellikle sıkışabilir tabaka kalınlığının fazla olduğu zeminlerin bulunduğu nehir veya deniz kıyılarında inşa edilmektedirler. Yumuşak zeminler üzerine oturan geniş çaplı çelik akaryakıt depolama tanklarının hasar görmesine neden olan ve bu tür yapıların temel tasarımı ve inşaatında dikkate alınması gereken faktörlerin başında farklı oturma gelmektedir. iğer mühendislik yapıların aksine tankların inşaat bitiminde ani olarak yüklenmesi söz konusudur. İnşaat sırasında zemine aktarılan gerilme çok düşük olduğundan zeminin konsolide olması mümkün olamaz. Yer kısıtlaması ve diğer ekonomik nedenlerle tank yüksekliklerinin m ye ulaşması hidrostatik test sırasında - kn/m mertebesindeki ölü yükün çok kısa bir süre içerisinde yüklenmesini gerektirmektedir (Kumbasar 9, Myers 99). Literatürde yapılan incelemelerden ve ülkemizdeki uygulamalardan celik tankların oturma limitleri için üstyapı ve geoteknik mühendisleri ile yatırımcı kuruluşlar arasında genel bir mutabakat olmadığı anlaşılmaktadır. Bir kısım tasarımcı ve uygulayıcı tankların esnek yapılar olması nedeniyle farklı oturmayı önemsemezken diğer bir kısım ise çok muhafazakar limitler kullanarak temel tasarımının mühendislik ekonomisinden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Çelik tanklarla ilgili kriterlere açıklık getirmek amacıyla öncelikle oturma kriterleri incelenerek, tanklarda hasara neden olan oturmalar, oturma neticesinde tanklarda meydana gelebilecek hasar tipleri ve izin verilen farklı oturma kriterleri sistematik olarak sunulmuştur. Bildiri kapsamında inşaatı tamamlanmış olan yüzer tavanlı çelik akaryakıt depolama tanklarının temel tasarımı, hidrostatik test ve işletme aşamalarında tank çevresinde ve tank tabanında ölçülen oturmalar sunulmuş ve zemin yapı etkileşimi açısından sonuçlar değerlendirilmiştir.

2 ÇELİK TANKLARIN OTURMASI Çelik akaryakıt depolama tankları oldukça esnek yapılar olup zeminin taşıma gücü aşılmadıkça önemli mertebede farklı oturmayı tolere edebilirler. Ancak, oturma limitinin aşılmasına bağlı olarak tankların hasar gördüğü birçok vaka kaydedilmiştir. Şekil de tankların oturmasıyla ilgili terminoloji özetlenmektedir. ÇELİK TANKLARIN OTURMA ŞEKİLLERİ VE YAPIYA ETKİLERİ. Üniform Şekil de gösterilen oturma şeklinde zemin tabakalanması göreceli olarak üniform olup sıkışabilir veya yumuşak bir zemin bulunmaktadır. Bu zemin şartlarında çelik tanklar üniform olarak zemine batar. Üniform oturmanın tank boru bağlantıları dışında önemli bir etkisi yoktur. Esnek bağlantılar kullanılarak bu sorun giderilebilir. A H ---- yayı boyunca tank duvarının S(-) oturması S(+) x, l z ---- yayı boyunca tank duvarının oturması R A-A' kesiti Şekil. Tank oturmasında kullanılan terminoloji (Marr ve diğerleri, 9) Si - çapı boyunca tank tabanın oturması Verilerine Göre Ortalama dönme düzlemi z i i A' nedeni ile su girmesi korozyonun hizlanmasına neden olur Boru bağlantilarinda ve vanada aşırı gerilme nedeni ile kırılma Şekil. Üniform oturma (Myers, 99) Boru Boru esteği. üzlemsel önme Çelik tank Şekil te görüldüğü gibi rijid bir yapı gibi yana yatar. Bu tür oturmaya genellikle başka oturma şekilleri de eşlik eder. üzlemsel dönmenin tank duvarına etkisi önemli değildir. önme nedeniyle tankın görünümü değişir, düzlemdeki kesitinde elips şeklini alır, tankın depolama hacminde azalma meydana gelir. Yukarıdaki şekilde: ρ i = İnşaat bitiminden itibaren i noktasındaki toplam oturma r i, j = i ve j noktaları arasındaki farklı oturma l i, j = i ve j noktaları arasındaki yay boyu ( r/l ) i,,j = i ve j noktaları arasındaki açısal dönme δ = Çapın daireyi kestiği iki nokta arasındaki farklı oturma Z i = i noktasındaki genel eğim düzlemine göre oturma S i = i noktasındaki sarkma veya kamburlaşma = S i. (S i + l + S i l ) SAG = max = [S i. (S i + n/ + S i - n/ ) ] max n = ölçüm noktası sayısı Çelik akaryakıt depolama tankları taban levhası, duvar, duvarı taban levhasına birleştiren halka temel ve çatı olmak üzere dört esas yapısal bileşenden oluşmaktadır. Her bir oturma şekli söz konusu yapısal bileşenlerden birini veya birkaçını etkilemektedir. Yapısal bileşenlere zarar verebilecek, oturma şekilleri için çeşitli araştırmacılara göre izin verilen sınır değerler Tablo de özetlenmiştir. önme nedeni ile ovallesen tankın plan görünüşü Tankın önmesi Tank oturur ve yana yatar y Artma y= COS θ Referans θ üzlemi Azalma = Kenardan kenara maksimum oturma Şekil. üzlemsel dönme (Myers, 99). Tank uvarının Farklı sı Tank duvarının farklı oturması üniform oturma ve düzlemsel dönmesinden farklı olarak küçük bir bölümde gerilme yoğunlaşmasına neden olduğu için çok daha ciddi hasara neden olabilir. Tank duvarının farklı oturması tankın ovalleşmesi ve tank cidarında gerilme artışı meydana gelmesi olmak üzere iki tür θ

3 soruna neden olur. Şekil de tank duvarının farklı oturmasının yol açtığı problemler özetlenmektedir. Tank duvarının farklı oturması üniform oturma ve düzlemsel dönme ile birlikte meydana geleceği gibi bunlardan tamamen bağımsız olarak da gelişebilir.tank duvar çevresinden alınan oturma ölçümleri ile y = ( ρ / ) cosθ eğrisi ne kadar çakışır ise tank tabanı düzlemsel olarak oturmuştur denilebilir. Tablo. Tanklarda oturma kriterleri (Marr ve diğerleri, 9, API ) Lambe ve diğ. Hayashi (9) Langeveld (9) Şekilleri (9) Guber (9) üzlemsel δ cm önme δ hor cm Önemsiz SAG / Tank uvarı üzlemsel. l aşırı gerilme ρ Smax R Olmayan tol H l SAG. R tol ovalleşme H ovalleşme Çanak Şeklinde Önemsiz W / W < 9 Taban Levhası Hidrostatik testten sonra Bölgesel S d d tank tabanı gözlenmelidir. S < d 9 Tank uvarı üzlemsel Temel altında şilte d d Taban Levhası Olmayan S Bağlantısı oluşturulmalı Greenwood (9) δ / (tank estetiği için) < m S max cm m S max cm ovalleşme Önemsiz Önemsiz ikkate alınmadı Tablo. (evam) Şekilleri iğerleri Sullivan ve Nowicki (9) e Beer (99) Japon İtfaiye Teşkilatı Amerikan Petrol Enstitüsü (API, ) Tank uvarı Taban Levhası Tank uvarı Taban Levhası Bağlantısı üzlemsel önme üzlemsel Olmayan Çanak Şeklinde Bölgesel üzlemsel Olmayan Önemsiz δ / l H Malik (9) SAG R tol H Penman (9) W / 9 Rinne (9) R tol S. cm ρ / l W / ikkate alınmadı S / ikkate alınmadı Temel altında şilte oluşturulmalı S / δ / δ H / hor σ y l ρ E H (Sabit tavanlı tank duvarı için sınır gerilme) l = R H W = / + w d. m için S d / d.m için S=cm B =. R NOTASYON: W: Çanak şeklinde oturan tank tabanında merkez ile kenar arasındaki farklı oturma R tol : Tank Çatısında izin verilebilir çap değişikliği d: Tank tabanındaki lokal oturma çanağı içerisine yatay da çizilebilecek en büyük dairenin çapı E: Çeliğin Elastisite modülü σ: Çeliğin akma gerilmesi θ: Ölçüm noktaları ile başlangıç noktası arasındaki açı l : Tank çevresindeki ölçüm noktaları arasındaki mesafe δ hor :önme nedeniyle tank duvarının tavandaki yatay hareketi S max :Herhangi bir noktadaki maksimum sarkma veya kamburlaşma H: Tank yüksekliği w: Tank tabanını oluşturan kavisin merkezdeki yüksekliği S: Lokal oturma çanağının derinliği B: Tank kenarında izin verilen oturma R: Tank duvarı ile oturmanın başladığı nokta arasındaki mesafe

4 i Tank duvarının farklı oturması nedeni ile duvarın daireselliğinin bozulması Yüzer tavan hareket edemez y ( θ = ) Şekil. Farklı oturma (Myers, 99) Tank duvarlarının düzensiz olarak oturması neticesinde duvarların üst kısımları dışarı veya içeri doğru açılıp kapanarak tankın ovalleşmesine neden o- lur. Şekil tank duvarı altında meydana gelen farklı oturmanın tankın plandaki dairesel görünümünün dışına çıktığını göstermektedir. Sabit tavanlı çelik tanklarda bu durum çok önem arz etmezken, belirli bir tolerans içerisinde hareket eden yüzer tavanlı tanklarda ovalleşme nedeniyle ciddi işletme sorunları ortaya çıkmaktadır. Yüzer tavanın çalışamaz duruma gelmesi dan sonra dönmüş durum Yüzer tavan Yüzer tavan hatti Yüzer tavan contası kullanılmaz hale gelir. R tol Baslangiç pozisyonu Tank duvarinin farkli oturması nedeni ile deforme olmuş. Boşluk θ= - Referans üzlemi θ Tankın oturmadan sonraki durumu Yüzer tavan contası Baslangiç pozisyonu Tank duvarı oturduktan sonra Şekil. Üniform olmayan oturma nedeniyle tankın deforme olması (Myers, 99) TANK TABANINA İZİN VERİLEN FARKLI OTURMA Çelik tankların hasar görmeden tolere edebileceği farklı oturma kriterleri konusunda bir çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar incelendiğinde iki tip kritere yer verildiği görülmektedir (Marr ve diğerleri, 9)..Bu kriterlerden bazılarında [Hayashi (9), Guber (9), Langeveld (9), Rinne (9)] maksimum oturmanın tank merkezinde olduğu kabul edilerek tank merkezi ile tank kenarı arasındaki θ üzlemsel dönme için en uygun cosinüs eğrisi Farklı oturma Farklı oturma ( θ= ) farklı oturmanın (W) tank çapına () oranı kriter olarak önerilmiştir..iğerleri (Lambe 9, Hayashi 9) maksimum oturmanın tank merkezi ile kenarı arasındaki bir bölgede oluşabileceğini dikkate alarak maksimum oturmanın meydana geldiği noktadaki oturma ile tank kenarı arasındaki farklı oturmanın iki nokta arasındaki mesafeye oranını bir kriter olarak önermişlerdir. İlk gruptaki kriterin uygulanabilmesi maksimum oturmanın tank merkezinde meydana geldiği durumlar için geçerlidir. Maksimum oturmanın yerinin belirlenmesinin gerekmesi ve bunun da basit analitik yöntemlerle mümkün olamaması ikinci gruptaki kriterlerinde uygulanabilirliğini güçleştirmektedir. Orazio ve uncan (9), çeşitli çap ve yüksekliklerdeki adet çelik tank üzerinde yaptıkları incelemelerde, merkezde cm, kenarlarda cm oturan tankın hasar görmediği, buna karşılık merkezde cm, kenarda cm oturan bir tankın ise distorsiyon nedeniyle yırtıldığını kaydetmişlerdir. Orazio ve uncan çelik tank tabanının genel olarak Şekil da verilen normalize edilmiş oturma eğrilerinden birine uygun olarak oturduğunu belirlemiştir. A tipi oturma profiline uyumlu oturan tanklarda merkezdeki oturma maksimum olurken kenarlara yaklaştıkça oturmalar azalmaktadır. B tipi oturma profiline uyumlu oturan tanklar A tipine göre kenarlarda daha fazla oturmaktadır. C tipi oturma profilinde ise tank merkezinden kenara olan mesafenin / ünde oturmalar artmaktadır. A tipine uyumlu oturan tanklarda en az hasar meydana gelirken, C tipi oturma profiline uygun oturan tanklardaki hasarın en fazla olduğu kaydedilmiştir. Sıkışabilen derin bir tabaka üzerine oturan esnek temellerin oturması Şekil da A tipi klasik çanak şeklinde oturma profiline karşılık gelmektedir. Ancak, pratikte kaydedilen oturmaların önemli bir kısmı B tipi veya C tipi oturma profiline uyumlu olmaktadır. Şekil da A, B ve C tipi oturma profilleri için Orazio ve uncan tarafından izin verilen farklı oturma kriterleri verilmiştir.. mer.. PROFİL A PROFİL B PROFİL C r / R r / R r / R i<.. < i<.. = OTURMA o = MERKEZEKI OTURMA R = TANK YARICAPI =( mer - kenar) = TANK ÇAPI mer Şekil. Tank tabanın normalize edilmiş oturma eğrileri ( Orazio ve uncan, 9) mer

5 TANK UVARINA FARKLI OTURMA SINIRLARINI YORUMLAMAK İÇİN ÖNERİLEN YÖNTEMLER Farklı oturmanın kabul edilebilir sınırları için kriter geliştirmek üzere bir çok çalışma yapılmıştır. Tank duvarının yamulmasına (distorsiyonuna) ve tabanının eğilmesine neden olan oturmaların yorumlanması için genel dönme düzlemini referans almak gerekmektedir. Burada esas problem tank duvarının oturmasının düzlemsel olmayan bileşeninin belirlenebilmesi için genel dönme düzleminin belirlenmesindeki zorluktur. İzin verilen oturmanın yorumlanması konusunda yapılan önceki çalışmalarda bu problemin çözümü için üç farklı yöntem önerilmiştir ( Orazio ve diğerleri, 99).. Bellonni ve diğerleri (9), Langeveld (9) izin verilen oturma kriteri için oturmanın düzlemsel ve düzlemsel olmayan bileşenleri arasında bir ayrım yapmamışlardır. Bu yöntemlerin avantajı basit olmasıdır. ezavantajı ise tank duvarlarının yanal deformasyonlarını dikkate almadığı için yüzer tavanlı tankların davranışı hakkında sadece yüzeysel bir fikir vermesidir.. e Beer (99), Greenwood (9) ve Lambe (99) dönme düzleminin belirlenmesi için mühendislik muhakemesi yapılmasını önermişlerdir. Bu yöntemin avantajı basitliğidir ancak aynı verileri kullanan farklı kişilerce farklı dönme düzlemleri elde edilebilmesi önerilen yöntemin zafiyetidir.. Malik ve diğerleri (9); Marr ve diğerleri (9) dönme düzleminin pozisyonun belirlenmesi için Fourier analizinin kullanılmasını önermişlerdir. Tank çevresinde eşit aralıklarla belirlenecek gözlem noktalarında ölçülen oturmalar sinüs veya kosinus eğrileriyle karşılaştırılarak tank duvarının dönmeye (tilt) maruz kalıp kalmadığının incelenmesi mümkün olabilir. eğrinin üst üste çakıştığı veya birbirine çok yakın olduğu durumda tankın düzlemsel olarak döndüğü anlaşılmaktadır. Bu yöntemin avantajı tekrarlanabilir olmasıdır. paterni ve duvar deplasmanlarının anlaşılabilmesi için açık bir yöntem olmaması yöntemin dezavantajıdır.. uncan ve diğerleri (99) tank duvarındaki oturmaların şeklini ve oturma nedeniyle meydana gelen yanal duvar deplasmanlarının belirlenmesi için anlaşılabilir, uygulanması daha kolay olan bir kriter önermişlerdir. Tablo de oturma şekilleri oturmanın tank üzerine etkileri ve izin verilebilir oturma kriterleri özetlenmektedir. PROJENİN TANIMI Ocak de temel iyileştirme çalışmalarına başlanan akaryakıt terminali kapsamında. ton kapasiteli adet akaryakıt tankı, pompa istasyonu, boyler binası, idari bina ve demiryolu yükleme platformu bulunmaktadır. Ocak de üst yapı inşaatı tamamlanan proje iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kapsamında adet. m, adet. m ve adet. m çaplarında, ikinci bölüm kapsamında adet m, adet m, çaplarında olmak üzere toplam adet çelik akaryakıt tankı bulunmaktadır (üzceer, ). Bu makale kapsamında tankın oturmaları incelenmiştir. ZEMİN KOŞULLARI eniz kıyısında eski nehir deltasında yer alan akaryakıt depolama tanklarının bulunduğu bölgede, güncel alüvyal çökellerin derinliği metreyi aşmaktadır. Proje sahasında zemin profilini ve zemin tabakalarının mühendislik özelliklerini belirlemek üzere tankların altında maksimum derinlikleri m olan toplam adet sondaj yapılmıştır. Sondajlarda. m ara ile standart penetrasyon deneyleri (SPT) gerçekleştirilmiştir. Sondajlardan alınan örselenmiş ve örselenmemiş numuneler üzerinde zemin tabakalarının mühendislik özelliklerini belirlemek üzere laboratuvar deneyleri yapılmıştır. Akaryakıt depolama tesisleri sahasında genel olarak.. m kalınlığındaki dolgu tabakasını takiben.. m derinliğe kadar devam eden gevşek orta sıkı siltli ince kum istifi ile karşılaşılmıştır. SPT N darbe sayıları - arasında değişmektedir. Bu tabakanın altında. m derinliğe kadar gevşek orta sıkı denizel kavkılar içeren kil bantlı ince kum bulunmaktadır. Bu tabakanın SPT N değerleri -9 arasında değişmektedir. En altta grimsi yeşil, orta katı - katı siltli kil tabakası yer almaktadır. Bu tabakanın SPT N değerleri ise - arasında değişmektedir. Yeraltı su seviyesi. m derinlikte yer almaktadır (Güler, ). Zemin profili Şekil de verilmektedir. Zemin tabakalarının mühendislik özellikleri Tablo de özetlenmektedir N N OLGU N N SİLTLİ N İNCE KUM 9 9 İNCE KUM 9 KUM 9 9 YASS 9 9 Şekil. Zemin profili KİL SİLTLİ KİL- KİLLİ SİLT 9

6 Tablo. Zemin tabakalarının mühendislik özellikleri Zemin Cinsi Gevşek orta sıkı siltli kum Kil bantlı ince kum Zemin Sınıfı (USC) SP- SM SP- SM Birim Hacim Ağırlık γ n (kn/m ) Tabii Su İçeriği W (%) Likidite İndisi I L (%) Elastisite Modülü (MPa) Siltli kil CL. TEMEL TASARIMI Tankların çapları. m ile m arasında değişmektedir. Tankların yüksekliği m dir. Hidrostatik test sırasında tanklardan zemine aktarılan gerilme kpa dır. Tanklar iyileştirilmiş zemin üzerine inşa edilen betonarme halka temeller üzerine oturtulmuştur. Akaryakıt terminalinin yer aldığı bölge için deprem tasarım ivmesi a max =. g olarak verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, zeminin emniyetli taşıma kapasitesi kpa olarak hesaplanmış, zeminin m derinliğe kadar sıvılaşabileceği belirlenmiştir. Tank merkezlerinde cm ye varan oturmalar hesaplanmıştır. Sonlu elemanlar ve elastik yöntem ile tanklarının oturma analizleri yapılmıştır. Sıkışabilir alüvyal çökellerin m derinliklere kadar devam etmesi tank altında yapılan zemin iyileştirme tasarımını oturma açısından önemli kılmaktadır. nın kontrollu olması ve farklı oturmayı sınırlamak üzere tasarım yapılmıştır. Geniş boyutlu temellerinin elastik oturma analizlerinde oturmanın etkili olduğu sıkışabilir tabaka kalınlığı tank çapına eşit olarak alınmıştır. Tank merkezleri ve çevresi için sonlu elemanlar ve elastik yöntemle hesaplanan oturmalar Tablo de özetlenmektedir. Tablo. İyileştirme Öncesi Hesaplanan lar Tank Çap Tank Merkezinde lar (mm) Tank Çevresinde lar (mm) No. (m) Sonlu Elemanlar Elastik Yöntem Sonlu Elemanlar Elastik Yöntem İnceleme konusu taş kolonların tasarımı, sonuçları karşılaştırabilmek için sonlu elemanlar (Plaxis.) ve Priebe (99) yöntemleri ile yapılmıştır. Taş kolon imalatından önceki oturmalar daha sonra Priebe tarafından önerilen azaltma katsayıları kullanılarak zemin iyileştirmesinden sonraki oturmalar hesaplanmıştır. Analizler neticesinde tank temellerinin çaplarına göre m ile m arasında değişen derinliklerde taş kolonlarla iyileştirilmesine karar verilmiştir. İyileştirme sonrası zeminin izafi sıkılığının % olması hedeflenmiştir. 9 TASARIM OĞRULAMA TESTLERİ İyileştirme sonrasında zeminin sıkışmasını kontrol etmek amacıyla taş kolon imalatları tamamlandıktan sonra her tank altında adet SPT yapılmıştır. Zemin iyileştirmesinden önce yapılan SPT lerde ortalama SPT N değerlerinin -, taş kolonu imalatından sonra SPT N değerlerinin ise - arasında değiştiği kaydedilmiştir. Her tank altında en az adet plaka yükleme deneyi yapılmıştır. Taş kolonu imalatları tamamlandıktan sonra iyileştirilen zeminin ve taş kolonun elastisite modüllerini belirlemek amacıyla plaka yükleme deneyleri yapılmıştır. Taş kolonların elastisite modülü - MN/m, iyileştirilmiş zeminin elastisite modülü ise - MN/m aralığında elde edilmiştir. Tablo de taş kolonlar imal edildikten sonra hesaplanan oturmalar özetlenmiştir. Tablo. İyileştirme Sonrası Hesaplanan lar Tank Tank Merkezindeki lar (mm) Tank Çevresindeki lar (mm) No. Sonlu Elemanlar Elastik Yöntem Sonlu Elemanlar Elastik Yöntem HİROSTATİK TESTLER VE OTURMA ÖLÇÜMLERİ Hidrostatik testler sırasında her tankın oturma ölçümleri yapılmıştır. ölçümleri tank temeli çevresinde aksta teşkil edilen noktada yapılmıştır. -- ve nolu tankların yükleme hızları %-% kademeleri arasında mm/saat, %- % kademeleri arasında mm/saat, %-% kademeleri arasında mm/saat olarak gerçekleştirilmiştir. Her yükleme kademesinde minumum saat ve oturma hızları mm/gün den az olacak şekilde beklenmiştir. nolu tank için ise kapasitesinin % ine kadar mm/saat (. m/gün), %- % üne kadar mm/saat (. m/gün) yükleme hızı ile doldurulması ve % lik yükleme kademelerinde saat süreyle sabit yük altında beklenerek oturma ölçümlerinin yapılması planlanmıştır.

7 Başlangıçta nolu tank için belirtilen yükleme hızları API da önerilen yükleme hızlarının üzerindeydi. nolu tank için % doluluk oranına ulaşıldığında ölçülen oturmaların beklenen oturmalardan fazla olması nedeniyle yükleme hızları mm/gün e düşürülmüş ve oturmaların stabil hale gelmesi için yük altında bekleme süreleri arttırılmıstır. Hidrostatik testler sırasında tankların oturma eğrileri Şekil de verilmiştir. Hidrostatik testler sonrasında oturmaların geri dönüşü toplam oturmanın % u ile % i arasında olmuştur. Tankların oturma ölçümleri tank temeli çevresinde aksta teşkil edilen noktada yapılmıştır (Şekil ). Kısıtlı inşaat süresi ve bütçesi nedeniyle tankların altında yatay inklinometre veya hidrolik profil ölçer yerleştirilememiştir. nolu tankın tabanındaki oturmalar yüzer tavanı taşıyan çelik kolonların hassas topoğrafik ölçümü suretiyle elde edilmiştir. Tankların gerilme-zaman, oturma-zaman eğrileri Şekil de verilmiştir. Hidrostatik testler sırasında tank çevresinden alınan oturma ölçümleri kullanılarak tanklardaki dönme, farklı oturma, tank duvarlarının radyal yerdeğiştirmeleri değerlendirilmiştir. nolu tank için ise hidrostatik deney sonrasında tank tabanındaki oturma ölçümleri esas alınarak ilave değerlendirmeler yapılmıştır. Terminalin işletme aşamasında tankların oturma ölçümleri üçer aylık periyodlarla yapılmıştır. Sonuncusu Haziran tarihinde yapılan yıllık oturma ölçümlerine göre hidrostatik testlerden Haziran ye kadar geçen süre içerisinde oturmalarda önemli bir artış kaydedilmediği görülmektedir (Şekil ). Şekil 9 da hidrostatik testin tamamlanmasından sonra nolu tank tabanındaki oturma ölçümlerine göre oluşturulan oturma konturları verilmektedir. Kuzey-Güney yönündeki oturma profilini incelemek üzere alınan kesit Şekil da verilmiştir. konturlarının incelenmesinden görüleceği gibi tankın oturması batı bölümünde maksimum. cm ye ulaşmıştır. nolu tankın kn/m gerilme altında temel çevresinde ölçülen oturmaları. cm-. cm arasında değişmektedir. Gerilme (kn/m ) Zaman (gün) Zaman (ay) (cm) Şekil 9. Tank için oturma konturları Tank Tank Tank Tank Tank Şekil. Hidrostatik testler ve işletme aşamalarında tankların çevresinde ölçülen ortalama oturmalar OTURMALARIN YORUMLANMASI (cm) Profili K-G - - Tank Merkezinden Mesafe (m) Şekil. Tank için oturma profili nolu tank tabanındaki oturmaların yorumlanması amacıyla Şekil de verilen normalize oturma eğrisi oluşturularak uncan ve Orazio (9) tarafından önerilen oturma profili tipleriyle karşılaştırılmıştır. Tank geometrisi dikkate alındığında en yüksek oturmanın merkez etrafında toplandığı ve tank kenarlarındaki oturmanın merkezdeki oturmanın % ile % si mertebesinde olduğu, uncan ve Orazio tarafından önerilen B tipi eğriyle uyumlu olduğu belirlenmiştir. B tipi eğri için tank merkezi ile tank kenarındaki farklı oturmanın tank çapına oranı ρ/=. e eşit veya küçük olması önerilmektedir. nolu tank için bu değer (.-.9/)=.9 olup izin verilen değerin ¼ ü civarındadır. K G Tank 9

8 Söz konusu değer Tablo de Greenwood tarafından önerilen muhafazakar bir kriter olan / den de küçüktür. Tankların tümü için tank temeli çevresindeki farklı oturmalar ile nolu tank kenarı ile tank merkezi arasındaki farklı oturmaların literatürde verilen limitlerin altında kaldığı belirlenmiştir Hidrostatik testler sırasında kn/m gerilme altında tankların çevresinde ölçülen ortalama oturmalar Şekil de verilmektedir. ρ/ρmerkez.... r/r Şekil. Tank için normalize oturma profili Tank Şekil de tanklar için oluşturulan rölatif oturmaen uygun kosinüs eğrileri ve tank duvarlarındaki farklı oturma nedeniyle meydana gelen radyal yer değiştirme eğrileri verilmektedir. Tank tabanı çevresindeki ölçümlere göre oluşturulan kosinüs eğrisiyle rölatif oturma eğrilerinin bütün tanklar için çok iyi çakıştığı görülmektedir. İncelenen tanklar için oluşturulan iki eğri arasındaki düşey mesafe duvarın düşeyden sapmasını göstermektedir. Bunun maksimum değeri no lu tankın no lu gözlem noktasında. mm dir. Bu değer yüzer tavanlı tanklar için verilen limitlerin çok altında kalmaktadır. Şekil de tank duvarlarının farklı oturması nedeniyle tank duvarlarının radyal yer değiştirme (ovalleşmesi) eğrileri verilmektedir. Tank duvarlarının ovalleşmesi nedeniyle yüzer tavanların çalışmasının etkilenmesini kontrol amacıyla Malik ve diğerleri (9) tarafından önerilen R tol H = l () Yukarıdaki eşitlikte: R tol =Tank duvarının en üstte radyal yer değiştirmesi = S i. (S i + l + S i l ) H= Tank yüksekliği, =tank çapı, l = π n=ölçüm noktası sayısı n nolu eşitlikle tank duvarlarının radyal yer değiştirmeleri hesaplanmıştır. İncelenen tanklar içerisindeki maksimum radyal yer değiştirme Tank de no lu gözlem noktası için. cm olarak belirlenmiştir. iğer tanklar için benzer şekilde hesaplanan ovalleşme değerlerinin yüzer tavanlı tanklar için önerilen limitlerin çok altında kaldığı Şekil de görülmektedir. Tank duvarlarının farklı oturması neticesinde düzlemsel olmayan oturmalar tank duvarında aşırı gerilmelerin oluşmasına ve tank duvarlarının buruşmasına ve yırtılmasına neden olur. Yüzer tavanlı çelik tanklar için araştırmacılar tarafından açısal dönmenin ( ρ/l ) l/- l/ değerinden küçük olması önerilmektedir (Tablo ). İncelenen tanklar arasında maksimum oturmanın meydana geldiği nolu tankta açısal dönme hesaplanmıştır., ve nolu noktalar arasındaki farklı oturma ρ=. mm l =. m olduğundan açısal dönme ( ρ/l )=/ olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan açısal dönmenin yüzer tavanlı tanklarda hasar meydana gelmemesi için önerilen limitlerin çok altında olduğu görülmektedir. Tank çevresinde ölçülen oturmalarla Tablo de özetlenen iyileştirme sonrası hesaplanan oturmalar Tablo de karşılaştırılmıştır. Tank ve Tank için elastik yöntemle hesaplanan oturmalar ölçülen oturmalardan % - % daha fazla iken, sonlu elemanlar yöntemiyle hesaplanan oturmalar ölçülen oturmalara daha yakın olarak elde edilmiştir. ve nolu tanklar için elastik yöntemle hesaplanan oturmalar sonlu elemanlar yöntemiyle hesaplanan oturmalara göre ölçülen değerlere daha yakındır. nolu tank için her iki yöntemle hesaplanan oturmalar ölçülen oturmalardan % - eksik hesaplamıştır. Hesaplanan oturmalardaki farklılıkların zeminlerin tabakalanmasındaki bölgesel çoğu zaman sondajlarla tespit edilemeyen zemin şartlarından kaynakladığı tahmin edilmektedir. nolu tank için yükleme hızının standartlarda belirtilen limitlerin üzerinde olması ve hesaplarda öngörülenin üzerinde dolgu yapılarak temel zeminine ilave yük aktarılması ölçülen oturmaların beklenen oturmaların üzerinde olmasına neden olduğu tahmin edilmektedir. Tablo. Hesaplanan/Ölçülen oturmalar HESAPLANAN/ÖLÇÜLEN OTURMALAR Tank No. Sonlu Elemanlar Elastik Yöntem

9 (cm) Tank Tank Tank Tank Tank Şekil. Tankların çevresinde ölçülen ortalama oturmalar SONUÇLAR Çelik akaryakıt depolama tanklarının oturmasıyla ilgili kriterler sunulmuştur. İnşaatı tamamlanan akaryakıt tanklarının hidrostatik test ve işletme aşamalarındaki oturmaları değerlendirilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. İnceleme konusu vakadan aşağıdaki sonuçlar elde edilebilir. ) İnceleme konusu uygulamada arazi ve laboratuvar araştırmaları değerlendirilerek elde edilen zemin verileriyle geoteknik kurallara uygun olarak yapılan temel tasarımı inşaat sırasında gerekli kalite kontrol deneyleri de yapılarak geniş çaplı çelik akaryakıt depolama tankları için ekonomik bir temel uygulaması gerçekleştirilmiştir. ) Tankların zemin iyileştirme tasarımı ve iyileştirme sonrası ölçülen oturmaları sunulmuştur. İncelenen vakada tank çevresi için sonlu elemanlar ve elastik yöntemler ile hesaplanan oturmalar ile hidrostatik deneyler sırasında ölçülen oturmalar karşılaştırıldığında hesap yöntemlerin biribirlerine üstünlükleri görülmemiştir. ) Hesaplanan radyal yer değiştirmelerin literatürde izin verilen sınır değerlerin altında kaldığı belirlenmiştir. Ovalleşme nedeniyle tankların yüzer tavanlarının fonksiyonlarını yerine getirmelerinde bir sorun kaydedilmediği gözlemlenmiştir. ) Hesaplanan rölatif oturma ve kosinus eğrilerilerinin bütün tanklar için çok iyi çakıştığı belirlenmiştir.. İncelenen tankların tamamında düşeyden sapmanın yüzer tavanlı tanklar için verilen limitlerin çok altında kaldığı görülmüştür. ) no.lu tank için oturma kriteri ρ/=.9 (/) olarak hesaplanmış olup B tipi oturma profili için uncan ve Orazio tarafında önerilen / değerinin oldukça altında kaldığı görülmektedir Tank Tank Tank - Tank - ve Radyal Yer eğiştirme (cm) - - Tank Tank uvarının Rölatif sı üzlemsel önme İçin En Uygun Kosinüs Eğrisi Tank uvarının Radyal Yer eğiştirmesi Şekil. Tank duvarının rölatif oturması-en uygun kosinüs eğrisi-duvarın radyal yer değiştirmesi eğrileri

10 ) Üç yıl süreyle yapılan oturma ölçümlerinin değerlendirilmesi neticesinde tank temellerindeki oturma artış hızının ihmal edilebilir mertebelere ulaştığı anlaşılmaktadır. Yerindeki gözlemlerde yüzer tavanlı tankların işletme aşamasında servis vermesini engelleyebilecek herhangi bir ovalleşme, dönme, sızıntı, çatlak veya hasar gözlenmemiştir. ) İnceleme konusu tankların farklı oturma ve açısal dönmelerinin izin verilen değerlerin altında olduğu belirlenmiştir. ) Çelik tankların oturması oldukça karmaşık bir konu olup halen kabul edilebilir deformasyon sınırları konusunda genel bir görüş birliği olduğunu belirtmek güçtür. Birçok farklı oturma paterni olduğu gibi bunların mekanizması ve tank üzerine etkileri de birbirinden farklıdır. 9) Hidrostatik testler tank inşaatının en kritik aşamasıdır. Test sırasında tankta oluşabilecek sızmaların yanı sıra temel zeminindeki zayıflıklar da ortaya çıkmaktadır. Test sırasında zeminin kayma mukavemeti temele etkiyen gerilmeyi karşılamakta yetersiz ise, yükleme sırasında zeminin konsolide olup kayma mukavemetinin artması için yükleme hızının düşük olması önerilir. ) Hidrostatik testler sırasında birbirine yakın tankların aynı anda yüklenmeye başlanması, yükleme hızının standartlarda belirtilen limitlerin üzerinde olması ve hesaplarda öngörülenin üzerinde dolgu yapılarak zemine ilave yük aktarılması nolu tankta ölçülen oturmalarının beklenen oturmalarının üzerinde olmasına neden olmuştur. ) Literatürde cm ye ulaşan taban oturması ve 9 cm ye ulaşan duvar oturması meydana gelmesine rağmen sorunsuz olarak servis vermeye devam eden birçok vaka kaydedilmiştir (Carlson ve diğerleri, 9). İnceleme konusu vakada geniş çaplı çelik tank temellerinin. cm ye ulaşan oturmayı üstyapıda işletme sorunu olmadan tolere edebildiği görülmektedir. Geniş çaplı çelik tankların m den fazla oturabilecek zeminler üzerinde bile başarıyla inşa edilip işletilmesi farklı oturmanın doğru olarak hesap edilmesi ve hesaplanan oturmanın inşaat aşamasında kritik değerleri aşmadığının doğrulanması kaydıyla mümkün olmaktadır. ) Ölçme sonuçları farklı oturmaların tahmininin önemini ortaya koymakla beraber inşaat sırasındaki farklı imalat koşulları ve zeminde belirlenemeyen bölgesel farklılıklar bu tespitin yapılmasının zor olduğunu göstermektedir. REFERANSLAR API, 9. Welded Steel Tanks for Oil Storage., American Petroleum Institute Washington C. API,. Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction, American Petroleum Institute., Washington.C Carlson Emery. and Fricano Stephen P., 9. Tank foundation in eastern Venezuela. ASCE Journal of Geotechnical Engineering. Vol., No.SM Orazio Timothy B., uncan James M., and Bell Roy A. 99, istortion of steel tanks due to settlement of their walls. ASCE Journal of Geotechnical Engineering. Vol., No., Orazio Timothy B. and uncan James M. 9. ifferential settlement in steel tanks. ASCE Journal of Geotechnical Engineering. Vol., No.9, üzceer R.. Ground improvement of oil storage tanks using stone columns. Soil and Rock America. th Panamerican Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 9th US Rock Mechanics Symposium. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge., USA. Greenwood,.A. 9. ifferential settlement tolerances of cylindrical steel tanks for bulk liquid storage. Conference organized by British Geotechnical Society, Cambridge. Pentech Pres., London. Güler E.. Poti Limanı Arazisi Geoteknik Etüd Raporu Kumbasar V, 9. Silindirik tankların temel hesapları, İTÜ Kütüphanesi Sayı Marr Allen W., Ramos Jose A. and William T.Lambe. 9 Criteria for settlement of Tanks. ASCE Journal of Geotechnical Engineering. Vol., No.GT, Myers Philip E. 99. Above Ground Storage Tanks. Mc Graw Hill..Priebe, H.J., (99) The design of vibro replacement. Ground Engineering, ecember 99.

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3 Düzce Akçakoca Ereğli Yolu Km: 23+770 23+995 Dayanma Yapısı Taban Zemini İyileştirme Analizi Düzce Akçakoca Ereğli Road Km: 23+770 23+995 Retaining Structure Ground Improvement Analysis Anıl ERCAN 1 Özgür

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ GEOTEKNİK UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ 08.07.2014 Proje Lokasyonu Yapısal/Geoteknik Bilgiler Yapı oturum alanı yaklaşık 15000 m2 Temel alt kotu -13.75 m Konut Kulesi

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz yolu taşımacılığı ile yapılmakta olduğu ve bu taşımacılığının temel taşını

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI C. Özkaya 1, Z. Harputoğlu 1, G. Çetin 1, F. Tulumtaş 1, A. Gıcır 2 1 Yüksel Proje Uluslararası AŞ Birlik Mah. 450.

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Zemin Suyu Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Giriş Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası), zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı) ve suyun zemin içindeki hareketi zeminlerin mühendislik özelliklerini

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 13.04.2012 1 ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 2 ÇENGEL KÖY DE BİR YIĞMA YAPI KADIKÖY DEKİ YIĞMA YAPI 3 Genel Bilgiler Yapı Genel Tanımı Kat Sayısı: Bodrum+3 kat+teras kat Kat Oturumu: 9.80 X 15.40

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 2 Zeminde gerilmeler 3 ana başlık altında toplanabilir : 1. Doğal Gerilmeler : Özağırlık, suyun etkisi, oluşum sırası ve sonrasında

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ATIK VE ZEMİNLERİN OTURMASI DERSİN SORUMLUSU YRD. DOÇ DR. AHMET ŞENOL HAZIRLAYANLAR 2013138017 ALİHAN UTKU YILMAZ 2013138020 MUSTAFA ÖZBAY OTURMA Yapının(dolayısıyla temelin ) düşey

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

34. Dörtgen plak örnek çözümleri

34. Dörtgen plak örnek çözümleri 34. Dörtgen plak örnek çözümleri Örnek 34.1: Teorik çözümü Timoshenko 1 tarafından verilen dört tarafından ankastre ve merkezinde P=100 kn tekil yükü olan kare plağın(şekil 34.1) çözümü 4 farklı model

Detaylı

MODEL TAŞ KOLONLARIN SAYISAL ANALİZİ

MODEL TAŞ KOLONLARIN SAYISAL ANALİZİ Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi 16-17 Ekim 2014, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara MODEL TAŞ KOLONLARIN SAYISAL ANALİZİ NUMERICAL ANALYSIS OF MODEL STONE COLUMNS Selçuk

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma yapılar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

MMU 402 FINAL PROJESİ. 2014/2015 Bahar Dönemi

MMU 402 FINAL PROJESİ. 2014/2015 Bahar Dönemi MMU 402 FNAL PROJESİ 2014/2015 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi MMU 420 FNAL PROJESİ 2015/2016 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF

NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF ANKARA - TURKIYE sonlu elemanlara dayalı SAYISAL ANALİZ; TEMEL altı zemin İyİleştİrme örneği NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF SOIL IMPROVED under foundatıon *Yrd. Doç. Dr. Ayşe

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

R 1Y kn R 1X R 1Z R 4Y R 3Y 4 R 4X R 3Z R 3X R 4Z. -90 kn. 80 kn 80 kn R 1Y =10 R 1X =-10 R 4Y =10 R 1Z =0 R 3Y =70 4 R 3X =-70 R 4X =0

R 1Y kn R 1X R 1Z R 4Y R 3Y 4 R 4X R 3Z R 3X R 4Z. -90 kn. 80 kn 80 kn R 1Y =10 R 1X =-10 R 4Y =10 R 1Z =0 R 3Y =70 4 R 3X =-70 R 4X =0 27. Uzay kafes örnek çözümleri Örnek 27.: Şekil 27. de verilen uzay kafes sistem çelik borulardan imal edilecektir. a noktasındaki dış yüklerden oluşan eleman kuvvetleri, reaksiyonlar, gerilmeler ve düğüm

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

REZA SHIRZAD REZAEI 1

REZA SHIRZAD REZAEI 1 REZA SHIRZAD REZAEI 1 Tezin Amacı Köprü analiz ve modellemesine yönelik çalışma Akberabad kemer köprüsünün analizi ve modellenmesi Tüm gerçek detayların kullanılması Kalibrasyon 2 KEMER KÖPRÜLER Uzun açıklıklar

Detaylı

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması Ders Notları 2 Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması KONULAR 0 Zemin yapısı ve zemindeki boşluklar 0 Dolgu zeminler 0 Zeminin sıkıştırılması (Kompaksiyon) 0 Kompaksiyon parametreleri 0 Laboratuvar kompaksiyon

Detaylı

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI Erhan DERİCİ Selhan ACAR Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Devrim ALKAYA Geotekstil Nedir? İnsan yapısı bir proje, yapı veya sistemin bir parçası olarak temel elemanı,

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

Üstyapı Tasarımını Etkileyen Faktörler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Üstyapı Tasarımını Etkileyen Faktörler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Üstyapı Tasarımını Etkileyen Faktörler Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Üstyapı Tasarımını Etkileyen Faktörler Trafik ve yüklemesi Yapısal modeller Malzeme özellikleri Çevre Trafik ve Yüklemesi Trafik, üstyapı

Detaylı

ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [10]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, 0 ve -0.6 olması ne ifade eder?

ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [10]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, 0 ve -0.6 olması ne ifade eder? 28-29 ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [1]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, ve -.6 olması ne ifade eder? SORU 2 [2]: Aşağıdaki kesit için a) Siltin doygun birim hacim ağırlığını

Detaylı

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU Serbest Titreşim Dinamik yüklemenin pek çok çeşidi, zeminlerde ve yapılarda titreşimli hareket oluşturabilir. Zeminlerin ve yapıların dinamik

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Turba üzerine yapılmış rijit platformun oturmaları ve kontrolü

Turba üzerine yapılmış rijit platformun oturmaları ve kontrolü Turba üzerine yapılmış rijit platformun oturmaları ve kontrolü Settlements of rigid platform on peat and remediation Sedat Sert Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye Akın Önalp İstanbul Kültür Üniversitesi,

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme),

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), Zemin Gerilmeleri Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), 2- Zemin üzerine eklenmiş yüklerden (Binalar, Barağlar vb.) kaynaklanmaktadır. 1 YERYÜZÜ Y.S.S Bina yükünden

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ DETAYLI İNCELEMELER (Zeminde-Numune Alma) KUYU AĞZI SPT KAŞIĞI HELEZON Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 NUMUNELERİN KORUNMASI UD TÜPTE PARAFİNLEME Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Malzemelerin Mekanik Özellikleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri Bölüm Hedefleri Deneysel olarak gerilme ve birim şekil değiştirmenin belirlenmesi Malzeme davranışı ile gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının ilişkilendirilmesi ÇEKME

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK ANABİLİM DALI İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ DETAYLI İNCELEMELER (Zeminde-Numune Alma) KUYU AĞZI SPT KAŞIĞI HELEZON ERTAN

Detaylı

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ Dr. Ece ÇELİK 1. Kompaksiyon 2 Kompaksiyon (sıkıştırma) Kompaksiyon mekanik olarak zeminin yoğunluğunu artırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Yapı işlerinde kompaksiyon, inşaat

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 3 Malzemelerin esnekliği Gerilme Bir cisme uygulanan kuvvetin, kesit alanına bölümüdür. Kuvvetin yüzeye dik olması halindeki gerilme "normal gerilme" adını alır ve şeklinde

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI MARMARAY PROJESİ FURKAN ERDEM ADIM 1: STAJ ÖNCESİ İŞLEMLER Staj bilgilendirme toplantısı Staj Komisyonu tarafından yapılır. Staj yapılacak yerin

Detaylı

GEOGRİD DONATILI STABİLİZE DOLGU TABAKASI İLE KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ* Improvement of Clay Soil with Geogrid Reinforced Stabilized Fill Layers

GEOGRİD DONATILI STABİLİZE DOLGU TABAKASI İLE KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ* Improvement of Clay Soil with Geogrid Reinforced Stabilized Fill Layers GEOGRİD DONATILI STABİLİZE DOLGU TABAKASI İLE KİL ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ* Improvement of Clay Soil with Geogrid Reinforced Stabilized Fill Layers Doğan YILDIRIM İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Abdulazim

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüzeysel Temeller 2015 2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Doç. Dr. Sadık ÖZTOPRAK Mayne et al. (2009) 2 ÖZTOPRAK, 2014 1 Zemin İncelemesi Sondaj Örselenmiş

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

teframuhendislik @teframuh

teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr l info@tefra.com.tr İçindekiler Hakkımızda 5 Faaliyet Alanlarımız 6-7 Derin Temel Uygulamaları 9 Derin Temeller 9 Fore Kazık 9 Mini Kazık 9

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BÖLÜM 1.... 1 1.1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.2. LİNEER ELASTİSİTE TEORİSİNDE YAPILAN KABULLER... 3 1.3. GERİLME VE GENLEME... 4 1.3.1. Kartezyen Koordinatlarda

Detaylı

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri 1 Kesme deneyleri: Bu tip deneylerle zemin kütlesinden numune alınan noktadaki kayma mukavemeti parametreleri belirilenir. 2 Kesme deneylerinin amacı; doğaya uygun

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul Fifth National Conference on Earthquake Engineering, 26-30 May 2003, Istanbul, Turkey Bildiri No: AT-124 BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA

Detaylı

Geoteknik Mühendisliği

Geoteknik Mühendisliği Geoteknik Mühendisliği 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Paslı çelik Hala çelik Çelik Çelik 2 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Beton Beton Hala beton 3

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Beton Yol Kalınlık Tasarımı Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Esnek, Kompozit ve Beton Yol Tipik Kesitleri Beton Yol Tasarımında Dikkate Alınan Parametreler Taban zemini parametresi Taban zemini reaksiyon modülü

Detaylı

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN İN371 ZEMİN N MEKANİĞİ I Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN Dersin Amacı ve Hedefi Zemin mekaniği, inşaat mühendisliği öğrencileri için diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçların öğretildiği

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

TAŞIYICI DUVARLARDA FARKLI BOŞLUK YAPILANDIRMASINA SAHİP SARILMIŞ YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

TAŞIYICI DUVARLARDA FARKLI BOŞLUK YAPILANDIRMASINA SAHİP SARILMIŞ YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 TAŞIYICI DUVARLARDA FARKLI BOŞLUK YAPILANDIRMASINA SAHİP SARILMIŞ YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma veya kâgir olarak adlandırılan yapılar, insanlığın

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS 009 he MGraw-Hill Companies, In. All rights reserved. - Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS ( τ ) df da Uygulanan

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

TEMELLER YÜZEYSEL TEMELLER

TEMELLER YÜZEYSEL TEMELLER TEMELLER YÜZEYSEL TEMELLER Temel Nedir? Üst yapı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına Temel denir. Temel tasarımı şu iki kriteri sağlamalıdır : Temeli taşıyan zeminde göçmeye karşı yeterli bir güvenlik

Detaylı

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ GİRİŞ Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı diğer inşaat malzemelerine göre daha karmaşıktır. Zeminin yük altında davranışı Başlangıç

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ MALZEME LABORATUARI I DERSĠ BURULMA DENEY FÖYÜ BURULMA DENEYĠ Metalik malzemelerin burma deneyi, iki ucundan sıkıştırılırmış

Detaylı

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 95-100, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 95-100, 2005 İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Servet YILDIZ, Oğuzhan

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı