Akaryakıt tank temellerinin hesaplanan ve ölçülen oturmaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akaryakıt tank temellerinin hesaplanan ve ölçülen oturmaları"

Transkript

1 Akaryakıt tank temellerinin hesaplanan ve ölçülen oturmaları Predicted and observed settlements of oil storage tanks Rasin üzceer Kasktaş A. Ş., İstanbul, Türkiye ÖZET: Çelik depolama tankları esnek yapıları nedeniyle önemli mertebede üniform oturmayı tolere edebilmelerine rağmen farklı oturma nedeniyle hasar görüp kullanılamaz hale gelmektedir. Bu makale kapsamında literatürdeki konuyla ilgili çalışmalar incelenerek çelik akaryakıt depolama tanklarında farklı oturma nedeniyle hasar meydana gelmemesi için çeşitli araştırmacılar ve kurumlar tarafından önerilen kriterler için sistematik bir sınıflandırma oluşturulmuştur. Bildiri kapsamında inşaatı tamamlanmış olan beş adet yüzer tavanlı çelik akaryakıt depolama tankının tasarımı, hidrostatik test ve işletme aşamalarında tank çevresinde ve tank tabanında ölçülen oturmalar sunulmuş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çelik akaryakıt depolama tankı, farklı oturma, zemin iyileştirmesi SUMMARY: Steel tanks are relatively flexible structures and can tolerate large amount of settlement. One of the major problems in designing and constructing large diameter oil storage tanks is differential settlement. In this paper previous studies for the settlement criteria of steel tanks are presented. The design and performance of five floating roof steel oil storage tanks that were built for the construction of a new oil terminal are presented. The settlement patterns at the base and along the perimeter of the tanks are presented and loadsettlement behaviors of the tanks are discussed. Keywords: Steel oil storage tanks, differential settlement, soil improvement GİRİŞ Akaryakıt depolama tankları genellikle sıkışabilir tabaka kalınlığının fazla olduğu zeminlerin bulunduğu nehir veya deniz kıyılarında inşa edilmektedirler. Yumuşak zeminler üzerine oturan geniş çaplı çelik akaryakıt depolama tanklarının hasar görmesine neden olan ve bu tür yapıların temel tasarımı ve inşaatında dikkate alınması gereken faktörlerin başında farklı oturma gelmektedir. iğer mühendislik yapıların aksine tankların inşaat bitiminde ani olarak yüklenmesi söz konusudur. İnşaat sırasında zemine aktarılan gerilme çok düşük olduğundan zeminin konsolide olması mümkün olamaz. Yer kısıtlaması ve diğer ekonomik nedenlerle tank yüksekliklerinin m ye ulaşması hidrostatik test sırasında - kn/m mertebesindeki ölü yükün çok kısa bir süre içerisinde yüklenmesini gerektirmektedir (Kumbasar 9, Myers 99). Literatürde yapılan incelemelerden ve ülkemizdeki uygulamalardan celik tankların oturma limitleri için üstyapı ve geoteknik mühendisleri ile yatırımcı kuruluşlar arasında genel bir mutabakat olmadığı anlaşılmaktadır. Bir kısım tasarımcı ve uygulayıcı tankların esnek yapılar olması nedeniyle farklı oturmayı önemsemezken diğer bir kısım ise çok muhafazakar limitler kullanarak temel tasarımının mühendislik ekonomisinden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Çelik tanklarla ilgili kriterlere açıklık getirmek amacıyla öncelikle oturma kriterleri incelenerek, tanklarda hasara neden olan oturmalar, oturma neticesinde tanklarda meydana gelebilecek hasar tipleri ve izin verilen farklı oturma kriterleri sistematik olarak sunulmuştur. Bildiri kapsamında inşaatı tamamlanmış olan yüzer tavanlı çelik akaryakıt depolama tanklarının temel tasarımı, hidrostatik test ve işletme aşamalarında tank çevresinde ve tank tabanında ölçülen oturmalar sunulmuş ve zemin yapı etkileşimi açısından sonuçlar değerlendirilmiştir.

2 ÇELİK TANKLARIN OTURMASI Çelik akaryakıt depolama tankları oldukça esnek yapılar olup zeminin taşıma gücü aşılmadıkça önemli mertebede farklı oturmayı tolere edebilirler. Ancak, oturma limitinin aşılmasına bağlı olarak tankların hasar gördüğü birçok vaka kaydedilmiştir. Şekil de tankların oturmasıyla ilgili terminoloji özetlenmektedir. ÇELİK TANKLARIN OTURMA ŞEKİLLERİ VE YAPIYA ETKİLERİ. Üniform Şekil de gösterilen oturma şeklinde zemin tabakalanması göreceli olarak üniform olup sıkışabilir veya yumuşak bir zemin bulunmaktadır. Bu zemin şartlarında çelik tanklar üniform olarak zemine batar. Üniform oturmanın tank boru bağlantıları dışında önemli bir etkisi yoktur. Esnek bağlantılar kullanılarak bu sorun giderilebilir. A H ---- yayı boyunca tank duvarının S(-) oturması S(+) x, l z ---- yayı boyunca tank duvarının oturması R A-A' kesiti Şekil. Tank oturmasında kullanılan terminoloji (Marr ve diğerleri, 9) Si - çapı boyunca tank tabanın oturması Verilerine Göre Ortalama dönme düzlemi z i i A' nedeni ile su girmesi korozyonun hizlanmasına neden olur Boru bağlantilarinda ve vanada aşırı gerilme nedeni ile kırılma Şekil. Üniform oturma (Myers, 99) Boru Boru esteği. üzlemsel önme Çelik tank Şekil te görüldüğü gibi rijid bir yapı gibi yana yatar. Bu tür oturmaya genellikle başka oturma şekilleri de eşlik eder. üzlemsel dönmenin tank duvarına etkisi önemli değildir. önme nedeniyle tankın görünümü değişir, düzlemdeki kesitinde elips şeklini alır, tankın depolama hacminde azalma meydana gelir. Yukarıdaki şekilde: ρ i = İnşaat bitiminden itibaren i noktasındaki toplam oturma r i, j = i ve j noktaları arasındaki farklı oturma l i, j = i ve j noktaları arasındaki yay boyu ( r/l ) i,,j = i ve j noktaları arasındaki açısal dönme δ = Çapın daireyi kestiği iki nokta arasındaki farklı oturma Z i = i noktasındaki genel eğim düzlemine göre oturma S i = i noktasındaki sarkma veya kamburlaşma = S i. (S i + l + S i l ) SAG = max = [S i. (S i + n/ + S i - n/ ) ] max n = ölçüm noktası sayısı Çelik akaryakıt depolama tankları taban levhası, duvar, duvarı taban levhasına birleştiren halka temel ve çatı olmak üzere dört esas yapısal bileşenden oluşmaktadır. Her bir oturma şekli söz konusu yapısal bileşenlerden birini veya birkaçını etkilemektedir. Yapısal bileşenlere zarar verebilecek, oturma şekilleri için çeşitli araştırmacılara göre izin verilen sınır değerler Tablo de özetlenmiştir. önme nedeni ile ovallesen tankın plan görünüşü Tankın önmesi Tank oturur ve yana yatar y Artma y= COS θ Referans θ üzlemi Azalma = Kenardan kenara maksimum oturma Şekil. üzlemsel dönme (Myers, 99). Tank uvarının Farklı sı Tank duvarının farklı oturması üniform oturma ve düzlemsel dönmesinden farklı olarak küçük bir bölümde gerilme yoğunlaşmasına neden olduğu için çok daha ciddi hasara neden olabilir. Tank duvarının farklı oturması tankın ovalleşmesi ve tank cidarında gerilme artışı meydana gelmesi olmak üzere iki tür θ

3 soruna neden olur. Şekil de tank duvarının farklı oturmasının yol açtığı problemler özetlenmektedir. Tank duvarının farklı oturması üniform oturma ve düzlemsel dönme ile birlikte meydana geleceği gibi bunlardan tamamen bağımsız olarak da gelişebilir.tank duvar çevresinden alınan oturma ölçümleri ile y = ( ρ / ) cosθ eğrisi ne kadar çakışır ise tank tabanı düzlemsel olarak oturmuştur denilebilir. Tablo. Tanklarda oturma kriterleri (Marr ve diğerleri, 9, API ) Lambe ve diğ. Hayashi (9) Langeveld (9) Şekilleri (9) Guber (9) üzlemsel δ cm önme δ hor cm Önemsiz SAG / Tank uvarı üzlemsel. l aşırı gerilme ρ Smax R Olmayan tol H l SAG. R tol ovalleşme H ovalleşme Çanak Şeklinde Önemsiz W / W < 9 Taban Levhası Hidrostatik testten sonra Bölgesel S d d tank tabanı gözlenmelidir. S < d 9 Tank uvarı üzlemsel Temel altında şilte d d Taban Levhası Olmayan S Bağlantısı oluşturulmalı Greenwood (9) δ / (tank estetiği için) < m S max cm m S max cm ovalleşme Önemsiz Önemsiz ikkate alınmadı Tablo. (evam) Şekilleri iğerleri Sullivan ve Nowicki (9) e Beer (99) Japon İtfaiye Teşkilatı Amerikan Petrol Enstitüsü (API, ) Tank uvarı Taban Levhası Tank uvarı Taban Levhası Bağlantısı üzlemsel önme üzlemsel Olmayan Çanak Şeklinde Bölgesel üzlemsel Olmayan Önemsiz δ / l H Malik (9) SAG R tol H Penman (9) W / 9 Rinne (9) R tol S. cm ρ / l W / ikkate alınmadı S / ikkate alınmadı Temel altında şilte oluşturulmalı S / δ / δ H / hor σ y l ρ E H (Sabit tavanlı tank duvarı için sınır gerilme) l = R H W = / + w d. m için S d / d.m için S=cm B =. R NOTASYON: W: Çanak şeklinde oturan tank tabanında merkez ile kenar arasındaki farklı oturma R tol : Tank Çatısında izin verilebilir çap değişikliği d: Tank tabanındaki lokal oturma çanağı içerisine yatay da çizilebilecek en büyük dairenin çapı E: Çeliğin Elastisite modülü σ: Çeliğin akma gerilmesi θ: Ölçüm noktaları ile başlangıç noktası arasındaki açı l : Tank çevresindeki ölçüm noktaları arasındaki mesafe δ hor :önme nedeniyle tank duvarının tavandaki yatay hareketi S max :Herhangi bir noktadaki maksimum sarkma veya kamburlaşma H: Tank yüksekliği w: Tank tabanını oluşturan kavisin merkezdeki yüksekliği S: Lokal oturma çanağının derinliği B: Tank kenarında izin verilen oturma R: Tank duvarı ile oturmanın başladığı nokta arasındaki mesafe

4 i Tank duvarının farklı oturması nedeni ile duvarın daireselliğinin bozulması Yüzer tavan hareket edemez y ( θ = ) Şekil. Farklı oturma (Myers, 99) Tank duvarlarının düzensiz olarak oturması neticesinde duvarların üst kısımları dışarı veya içeri doğru açılıp kapanarak tankın ovalleşmesine neden o- lur. Şekil tank duvarı altında meydana gelen farklı oturmanın tankın plandaki dairesel görünümünün dışına çıktığını göstermektedir. Sabit tavanlı çelik tanklarda bu durum çok önem arz etmezken, belirli bir tolerans içerisinde hareket eden yüzer tavanlı tanklarda ovalleşme nedeniyle ciddi işletme sorunları ortaya çıkmaktadır. Yüzer tavanın çalışamaz duruma gelmesi dan sonra dönmüş durum Yüzer tavan Yüzer tavan hatti Yüzer tavan contası kullanılmaz hale gelir. R tol Baslangiç pozisyonu Tank duvarinin farkli oturması nedeni ile deforme olmuş. Boşluk θ= - Referans üzlemi θ Tankın oturmadan sonraki durumu Yüzer tavan contası Baslangiç pozisyonu Tank duvarı oturduktan sonra Şekil. Üniform olmayan oturma nedeniyle tankın deforme olması (Myers, 99) TANK TABANINA İZİN VERİLEN FARKLI OTURMA Çelik tankların hasar görmeden tolere edebileceği farklı oturma kriterleri konusunda bir çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar incelendiğinde iki tip kritere yer verildiği görülmektedir (Marr ve diğerleri, 9)..Bu kriterlerden bazılarında [Hayashi (9), Guber (9), Langeveld (9), Rinne (9)] maksimum oturmanın tank merkezinde olduğu kabul edilerek tank merkezi ile tank kenarı arasındaki θ üzlemsel dönme için en uygun cosinüs eğrisi Farklı oturma Farklı oturma ( θ= ) farklı oturmanın (W) tank çapına () oranı kriter olarak önerilmiştir..iğerleri (Lambe 9, Hayashi 9) maksimum oturmanın tank merkezi ile kenarı arasındaki bir bölgede oluşabileceğini dikkate alarak maksimum oturmanın meydana geldiği noktadaki oturma ile tank kenarı arasındaki farklı oturmanın iki nokta arasındaki mesafeye oranını bir kriter olarak önermişlerdir. İlk gruptaki kriterin uygulanabilmesi maksimum oturmanın tank merkezinde meydana geldiği durumlar için geçerlidir. Maksimum oturmanın yerinin belirlenmesinin gerekmesi ve bunun da basit analitik yöntemlerle mümkün olamaması ikinci gruptaki kriterlerinde uygulanabilirliğini güçleştirmektedir. Orazio ve uncan (9), çeşitli çap ve yüksekliklerdeki adet çelik tank üzerinde yaptıkları incelemelerde, merkezde cm, kenarlarda cm oturan tankın hasar görmediği, buna karşılık merkezde cm, kenarda cm oturan bir tankın ise distorsiyon nedeniyle yırtıldığını kaydetmişlerdir. Orazio ve uncan çelik tank tabanının genel olarak Şekil da verilen normalize edilmiş oturma eğrilerinden birine uygun olarak oturduğunu belirlemiştir. A tipi oturma profiline uyumlu oturan tanklarda merkezdeki oturma maksimum olurken kenarlara yaklaştıkça oturmalar azalmaktadır. B tipi oturma profiline uyumlu oturan tanklar A tipine göre kenarlarda daha fazla oturmaktadır. C tipi oturma profilinde ise tank merkezinden kenara olan mesafenin / ünde oturmalar artmaktadır. A tipine uyumlu oturan tanklarda en az hasar meydana gelirken, C tipi oturma profiline uygun oturan tanklardaki hasarın en fazla olduğu kaydedilmiştir. Sıkışabilen derin bir tabaka üzerine oturan esnek temellerin oturması Şekil da A tipi klasik çanak şeklinde oturma profiline karşılık gelmektedir. Ancak, pratikte kaydedilen oturmaların önemli bir kısmı B tipi veya C tipi oturma profiline uyumlu olmaktadır. Şekil da A, B ve C tipi oturma profilleri için Orazio ve uncan tarafından izin verilen farklı oturma kriterleri verilmiştir.. mer.. PROFİL A PROFİL B PROFİL C r / R r / R r / R i<.. < i<.. = OTURMA o = MERKEZEKI OTURMA R = TANK YARICAPI =( mer - kenar) = TANK ÇAPI mer Şekil. Tank tabanın normalize edilmiş oturma eğrileri ( Orazio ve uncan, 9) mer

5 TANK UVARINA FARKLI OTURMA SINIRLARINI YORUMLAMAK İÇİN ÖNERİLEN YÖNTEMLER Farklı oturmanın kabul edilebilir sınırları için kriter geliştirmek üzere bir çok çalışma yapılmıştır. Tank duvarının yamulmasına (distorsiyonuna) ve tabanının eğilmesine neden olan oturmaların yorumlanması için genel dönme düzlemini referans almak gerekmektedir. Burada esas problem tank duvarının oturmasının düzlemsel olmayan bileşeninin belirlenebilmesi için genel dönme düzleminin belirlenmesindeki zorluktur. İzin verilen oturmanın yorumlanması konusunda yapılan önceki çalışmalarda bu problemin çözümü için üç farklı yöntem önerilmiştir ( Orazio ve diğerleri, 99).. Bellonni ve diğerleri (9), Langeveld (9) izin verilen oturma kriteri için oturmanın düzlemsel ve düzlemsel olmayan bileşenleri arasında bir ayrım yapmamışlardır. Bu yöntemlerin avantajı basit olmasıdır. ezavantajı ise tank duvarlarının yanal deformasyonlarını dikkate almadığı için yüzer tavanlı tankların davranışı hakkında sadece yüzeysel bir fikir vermesidir.. e Beer (99), Greenwood (9) ve Lambe (99) dönme düzleminin belirlenmesi için mühendislik muhakemesi yapılmasını önermişlerdir. Bu yöntemin avantajı basitliğidir ancak aynı verileri kullanan farklı kişilerce farklı dönme düzlemleri elde edilebilmesi önerilen yöntemin zafiyetidir.. Malik ve diğerleri (9); Marr ve diğerleri (9) dönme düzleminin pozisyonun belirlenmesi için Fourier analizinin kullanılmasını önermişlerdir. Tank çevresinde eşit aralıklarla belirlenecek gözlem noktalarında ölçülen oturmalar sinüs veya kosinus eğrileriyle karşılaştırılarak tank duvarının dönmeye (tilt) maruz kalıp kalmadığının incelenmesi mümkün olabilir. eğrinin üst üste çakıştığı veya birbirine çok yakın olduğu durumda tankın düzlemsel olarak döndüğü anlaşılmaktadır. Bu yöntemin avantajı tekrarlanabilir olmasıdır. paterni ve duvar deplasmanlarının anlaşılabilmesi için açık bir yöntem olmaması yöntemin dezavantajıdır.. uncan ve diğerleri (99) tank duvarındaki oturmaların şeklini ve oturma nedeniyle meydana gelen yanal duvar deplasmanlarının belirlenmesi için anlaşılabilir, uygulanması daha kolay olan bir kriter önermişlerdir. Tablo de oturma şekilleri oturmanın tank üzerine etkileri ve izin verilebilir oturma kriterleri özetlenmektedir. PROJENİN TANIMI Ocak de temel iyileştirme çalışmalarına başlanan akaryakıt terminali kapsamında. ton kapasiteli adet akaryakıt tankı, pompa istasyonu, boyler binası, idari bina ve demiryolu yükleme platformu bulunmaktadır. Ocak de üst yapı inşaatı tamamlanan proje iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kapsamında adet. m, adet. m ve adet. m çaplarında, ikinci bölüm kapsamında adet m, adet m, çaplarında olmak üzere toplam adet çelik akaryakıt tankı bulunmaktadır (üzceer, ). Bu makale kapsamında tankın oturmaları incelenmiştir. ZEMİN KOŞULLARI eniz kıyısında eski nehir deltasında yer alan akaryakıt depolama tanklarının bulunduğu bölgede, güncel alüvyal çökellerin derinliği metreyi aşmaktadır. Proje sahasında zemin profilini ve zemin tabakalarının mühendislik özelliklerini belirlemek üzere tankların altında maksimum derinlikleri m olan toplam adet sondaj yapılmıştır. Sondajlarda. m ara ile standart penetrasyon deneyleri (SPT) gerçekleştirilmiştir. Sondajlardan alınan örselenmiş ve örselenmemiş numuneler üzerinde zemin tabakalarının mühendislik özelliklerini belirlemek üzere laboratuvar deneyleri yapılmıştır. Akaryakıt depolama tesisleri sahasında genel olarak.. m kalınlığındaki dolgu tabakasını takiben.. m derinliğe kadar devam eden gevşek orta sıkı siltli ince kum istifi ile karşılaşılmıştır. SPT N darbe sayıları - arasında değişmektedir. Bu tabakanın altında. m derinliğe kadar gevşek orta sıkı denizel kavkılar içeren kil bantlı ince kum bulunmaktadır. Bu tabakanın SPT N değerleri -9 arasında değişmektedir. En altta grimsi yeşil, orta katı - katı siltli kil tabakası yer almaktadır. Bu tabakanın SPT N değerleri ise - arasında değişmektedir. Yeraltı su seviyesi. m derinlikte yer almaktadır (Güler, ). Zemin profili Şekil de verilmektedir. Zemin tabakalarının mühendislik özellikleri Tablo de özetlenmektedir N N OLGU N N SİLTLİ N İNCE KUM 9 9 İNCE KUM 9 KUM 9 9 YASS 9 9 Şekil. Zemin profili KİL SİLTLİ KİL- KİLLİ SİLT 9

6 Tablo. Zemin tabakalarının mühendislik özellikleri Zemin Cinsi Gevşek orta sıkı siltli kum Kil bantlı ince kum Zemin Sınıfı (USC) SP- SM SP- SM Birim Hacim Ağırlık γ n (kn/m ) Tabii Su İçeriği W (%) Likidite İndisi I L (%) Elastisite Modülü (MPa) Siltli kil CL. TEMEL TASARIMI Tankların çapları. m ile m arasında değişmektedir. Tankların yüksekliği m dir. Hidrostatik test sırasında tanklardan zemine aktarılan gerilme kpa dır. Tanklar iyileştirilmiş zemin üzerine inşa edilen betonarme halka temeller üzerine oturtulmuştur. Akaryakıt terminalinin yer aldığı bölge için deprem tasarım ivmesi a max =. g olarak verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, zeminin emniyetli taşıma kapasitesi kpa olarak hesaplanmış, zeminin m derinliğe kadar sıvılaşabileceği belirlenmiştir. Tank merkezlerinde cm ye varan oturmalar hesaplanmıştır. Sonlu elemanlar ve elastik yöntem ile tanklarının oturma analizleri yapılmıştır. Sıkışabilir alüvyal çökellerin m derinliklere kadar devam etmesi tank altında yapılan zemin iyileştirme tasarımını oturma açısından önemli kılmaktadır. nın kontrollu olması ve farklı oturmayı sınırlamak üzere tasarım yapılmıştır. Geniş boyutlu temellerinin elastik oturma analizlerinde oturmanın etkili olduğu sıkışabilir tabaka kalınlığı tank çapına eşit olarak alınmıştır. Tank merkezleri ve çevresi için sonlu elemanlar ve elastik yöntemle hesaplanan oturmalar Tablo de özetlenmektedir. Tablo. İyileştirme Öncesi Hesaplanan lar Tank Çap Tank Merkezinde lar (mm) Tank Çevresinde lar (mm) No. (m) Sonlu Elemanlar Elastik Yöntem Sonlu Elemanlar Elastik Yöntem İnceleme konusu taş kolonların tasarımı, sonuçları karşılaştırabilmek için sonlu elemanlar (Plaxis.) ve Priebe (99) yöntemleri ile yapılmıştır. Taş kolon imalatından önceki oturmalar daha sonra Priebe tarafından önerilen azaltma katsayıları kullanılarak zemin iyileştirmesinden sonraki oturmalar hesaplanmıştır. Analizler neticesinde tank temellerinin çaplarına göre m ile m arasında değişen derinliklerde taş kolonlarla iyileştirilmesine karar verilmiştir. İyileştirme sonrası zeminin izafi sıkılığının % olması hedeflenmiştir. 9 TASARIM OĞRULAMA TESTLERİ İyileştirme sonrasında zeminin sıkışmasını kontrol etmek amacıyla taş kolon imalatları tamamlandıktan sonra her tank altında adet SPT yapılmıştır. Zemin iyileştirmesinden önce yapılan SPT lerde ortalama SPT N değerlerinin -, taş kolonu imalatından sonra SPT N değerlerinin ise - arasında değiştiği kaydedilmiştir. Her tank altında en az adet plaka yükleme deneyi yapılmıştır. Taş kolonu imalatları tamamlandıktan sonra iyileştirilen zeminin ve taş kolonun elastisite modüllerini belirlemek amacıyla plaka yükleme deneyleri yapılmıştır. Taş kolonların elastisite modülü - MN/m, iyileştirilmiş zeminin elastisite modülü ise - MN/m aralığında elde edilmiştir. Tablo de taş kolonlar imal edildikten sonra hesaplanan oturmalar özetlenmiştir. Tablo. İyileştirme Sonrası Hesaplanan lar Tank Tank Merkezindeki lar (mm) Tank Çevresindeki lar (mm) No. Sonlu Elemanlar Elastik Yöntem Sonlu Elemanlar Elastik Yöntem HİROSTATİK TESTLER VE OTURMA ÖLÇÜMLERİ Hidrostatik testler sırasında her tankın oturma ölçümleri yapılmıştır. ölçümleri tank temeli çevresinde aksta teşkil edilen noktada yapılmıştır. -- ve nolu tankların yükleme hızları %-% kademeleri arasında mm/saat, %- % kademeleri arasında mm/saat, %-% kademeleri arasında mm/saat olarak gerçekleştirilmiştir. Her yükleme kademesinde minumum saat ve oturma hızları mm/gün den az olacak şekilde beklenmiştir. nolu tank için ise kapasitesinin % ine kadar mm/saat (. m/gün), %- % üne kadar mm/saat (. m/gün) yükleme hızı ile doldurulması ve % lik yükleme kademelerinde saat süreyle sabit yük altında beklenerek oturma ölçümlerinin yapılması planlanmıştır.

7 Başlangıçta nolu tank için belirtilen yükleme hızları API da önerilen yükleme hızlarının üzerindeydi. nolu tank için % doluluk oranına ulaşıldığında ölçülen oturmaların beklenen oturmalardan fazla olması nedeniyle yükleme hızları mm/gün e düşürülmüş ve oturmaların stabil hale gelmesi için yük altında bekleme süreleri arttırılmıstır. Hidrostatik testler sırasında tankların oturma eğrileri Şekil de verilmiştir. Hidrostatik testler sonrasında oturmaların geri dönüşü toplam oturmanın % u ile % i arasında olmuştur. Tankların oturma ölçümleri tank temeli çevresinde aksta teşkil edilen noktada yapılmıştır (Şekil ). Kısıtlı inşaat süresi ve bütçesi nedeniyle tankların altında yatay inklinometre veya hidrolik profil ölçer yerleştirilememiştir. nolu tankın tabanındaki oturmalar yüzer tavanı taşıyan çelik kolonların hassas topoğrafik ölçümü suretiyle elde edilmiştir. Tankların gerilme-zaman, oturma-zaman eğrileri Şekil de verilmiştir. Hidrostatik testler sırasında tank çevresinden alınan oturma ölçümleri kullanılarak tanklardaki dönme, farklı oturma, tank duvarlarının radyal yerdeğiştirmeleri değerlendirilmiştir. nolu tank için ise hidrostatik deney sonrasında tank tabanındaki oturma ölçümleri esas alınarak ilave değerlendirmeler yapılmıştır. Terminalin işletme aşamasında tankların oturma ölçümleri üçer aylık periyodlarla yapılmıştır. Sonuncusu Haziran tarihinde yapılan yıllık oturma ölçümlerine göre hidrostatik testlerden Haziran ye kadar geçen süre içerisinde oturmalarda önemli bir artış kaydedilmediği görülmektedir (Şekil ). Şekil 9 da hidrostatik testin tamamlanmasından sonra nolu tank tabanındaki oturma ölçümlerine göre oluşturulan oturma konturları verilmektedir. Kuzey-Güney yönündeki oturma profilini incelemek üzere alınan kesit Şekil da verilmiştir. konturlarının incelenmesinden görüleceği gibi tankın oturması batı bölümünde maksimum. cm ye ulaşmıştır. nolu tankın kn/m gerilme altında temel çevresinde ölçülen oturmaları. cm-. cm arasında değişmektedir. Gerilme (kn/m ) Zaman (gün) Zaman (ay) (cm) Şekil 9. Tank için oturma konturları Tank Tank Tank Tank Tank Şekil. Hidrostatik testler ve işletme aşamalarında tankların çevresinde ölçülen ortalama oturmalar OTURMALARIN YORUMLANMASI (cm) Profili K-G - - Tank Merkezinden Mesafe (m) Şekil. Tank için oturma profili nolu tank tabanındaki oturmaların yorumlanması amacıyla Şekil de verilen normalize oturma eğrisi oluşturularak uncan ve Orazio (9) tarafından önerilen oturma profili tipleriyle karşılaştırılmıştır. Tank geometrisi dikkate alındığında en yüksek oturmanın merkez etrafında toplandığı ve tank kenarlarındaki oturmanın merkezdeki oturmanın % ile % si mertebesinde olduğu, uncan ve Orazio tarafından önerilen B tipi eğriyle uyumlu olduğu belirlenmiştir. B tipi eğri için tank merkezi ile tank kenarındaki farklı oturmanın tank çapına oranı ρ/=. e eşit veya küçük olması önerilmektedir. nolu tank için bu değer (.-.9/)=.9 olup izin verilen değerin ¼ ü civarındadır. K G Tank 9

8 Söz konusu değer Tablo de Greenwood tarafından önerilen muhafazakar bir kriter olan / den de küçüktür. Tankların tümü için tank temeli çevresindeki farklı oturmalar ile nolu tank kenarı ile tank merkezi arasındaki farklı oturmaların literatürde verilen limitlerin altında kaldığı belirlenmiştir Hidrostatik testler sırasında kn/m gerilme altında tankların çevresinde ölçülen ortalama oturmalar Şekil de verilmektedir. ρ/ρmerkez.... r/r Şekil. Tank için normalize oturma profili Tank Şekil de tanklar için oluşturulan rölatif oturmaen uygun kosinüs eğrileri ve tank duvarlarındaki farklı oturma nedeniyle meydana gelen radyal yer değiştirme eğrileri verilmektedir. Tank tabanı çevresindeki ölçümlere göre oluşturulan kosinüs eğrisiyle rölatif oturma eğrilerinin bütün tanklar için çok iyi çakıştığı görülmektedir. İncelenen tanklar için oluşturulan iki eğri arasındaki düşey mesafe duvarın düşeyden sapmasını göstermektedir. Bunun maksimum değeri no lu tankın no lu gözlem noktasında. mm dir. Bu değer yüzer tavanlı tanklar için verilen limitlerin çok altında kalmaktadır. Şekil de tank duvarlarının farklı oturması nedeniyle tank duvarlarının radyal yer değiştirme (ovalleşmesi) eğrileri verilmektedir. Tank duvarlarının ovalleşmesi nedeniyle yüzer tavanların çalışmasının etkilenmesini kontrol amacıyla Malik ve diğerleri (9) tarafından önerilen R tol H = l () Yukarıdaki eşitlikte: R tol =Tank duvarının en üstte radyal yer değiştirmesi = S i. (S i + l + S i l ) H= Tank yüksekliği, =tank çapı, l = π n=ölçüm noktası sayısı n nolu eşitlikle tank duvarlarının radyal yer değiştirmeleri hesaplanmıştır. İncelenen tanklar içerisindeki maksimum radyal yer değiştirme Tank de no lu gözlem noktası için. cm olarak belirlenmiştir. iğer tanklar için benzer şekilde hesaplanan ovalleşme değerlerinin yüzer tavanlı tanklar için önerilen limitlerin çok altında kaldığı Şekil de görülmektedir. Tank duvarlarının farklı oturması neticesinde düzlemsel olmayan oturmalar tank duvarında aşırı gerilmelerin oluşmasına ve tank duvarlarının buruşmasına ve yırtılmasına neden olur. Yüzer tavanlı çelik tanklar için araştırmacılar tarafından açısal dönmenin ( ρ/l ) l/- l/ değerinden küçük olması önerilmektedir (Tablo ). İncelenen tanklar arasında maksimum oturmanın meydana geldiği nolu tankta açısal dönme hesaplanmıştır., ve nolu noktalar arasındaki farklı oturma ρ=. mm l =. m olduğundan açısal dönme ( ρ/l )=/ olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan açısal dönmenin yüzer tavanlı tanklarda hasar meydana gelmemesi için önerilen limitlerin çok altında olduğu görülmektedir. Tank çevresinde ölçülen oturmalarla Tablo de özetlenen iyileştirme sonrası hesaplanan oturmalar Tablo de karşılaştırılmıştır. Tank ve Tank için elastik yöntemle hesaplanan oturmalar ölçülen oturmalardan % - % daha fazla iken, sonlu elemanlar yöntemiyle hesaplanan oturmalar ölçülen oturmalara daha yakın olarak elde edilmiştir. ve nolu tanklar için elastik yöntemle hesaplanan oturmalar sonlu elemanlar yöntemiyle hesaplanan oturmalara göre ölçülen değerlere daha yakındır. nolu tank için her iki yöntemle hesaplanan oturmalar ölçülen oturmalardan % - eksik hesaplamıştır. Hesaplanan oturmalardaki farklılıkların zeminlerin tabakalanmasındaki bölgesel çoğu zaman sondajlarla tespit edilemeyen zemin şartlarından kaynakladığı tahmin edilmektedir. nolu tank için yükleme hızının standartlarda belirtilen limitlerin üzerinde olması ve hesaplarda öngörülenin üzerinde dolgu yapılarak temel zeminine ilave yük aktarılması ölçülen oturmaların beklenen oturmaların üzerinde olmasına neden olduğu tahmin edilmektedir. Tablo. Hesaplanan/Ölçülen oturmalar HESAPLANAN/ÖLÇÜLEN OTURMALAR Tank No. Sonlu Elemanlar Elastik Yöntem

9 (cm) Tank Tank Tank Tank Tank Şekil. Tankların çevresinde ölçülen ortalama oturmalar SONUÇLAR Çelik akaryakıt depolama tanklarının oturmasıyla ilgili kriterler sunulmuştur. İnşaatı tamamlanan akaryakıt tanklarının hidrostatik test ve işletme aşamalarındaki oturmaları değerlendirilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. İnceleme konusu vakadan aşağıdaki sonuçlar elde edilebilir. ) İnceleme konusu uygulamada arazi ve laboratuvar araştırmaları değerlendirilerek elde edilen zemin verileriyle geoteknik kurallara uygun olarak yapılan temel tasarımı inşaat sırasında gerekli kalite kontrol deneyleri de yapılarak geniş çaplı çelik akaryakıt depolama tankları için ekonomik bir temel uygulaması gerçekleştirilmiştir. ) Tankların zemin iyileştirme tasarımı ve iyileştirme sonrası ölçülen oturmaları sunulmuştur. İncelenen vakada tank çevresi için sonlu elemanlar ve elastik yöntemler ile hesaplanan oturmalar ile hidrostatik deneyler sırasında ölçülen oturmalar karşılaştırıldığında hesap yöntemlerin biribirlerine üstünlükleri görülmemiştir. ) Hesaplanan radyal yer değiştirmelerin literatürde izin verilen sınır değerlerin altında kaldığı belirlenmiştir. Ovalleşme nedeniyle tankların yüzer tavanlarının fonksiyonlarını yerine getirmelerinde bir sorun kaydedilmediği gözlemlenmiştir. ) Hesaplanan rölatif oturma ve kosinus eğrilerilerinin bütün tanklar için çok iyi çakıştığı belirlenmiştir.. İncelenen tankların tamamında düşeyden sapmanın yüzer tavanlı tanklar için verilen limitlerin çok altında kaldığı görülmüştür. ) no.lu tank için oturma kriteri ρ/=.9 (/) olarak hesaplanmış olup B tipi oturma profili için uncan ve Orazio tarafında önerilen / değerinin oldukça altında kaldığı görülmektedir Tank Tank Tank - Tank - ve Radyal Yer eğiştirme (cm) - - Tank Tank uvarının Rölatif sı üzlemsel önme İçin En Uygun Kosinüs Eğrisi Tank uvarının Radyal Yer eğiştirmesi Şekil. Tank duvarının rölatif oturması-en uygun kosinüs eğrisi-duvarın radyal yer değiştirmesi eğrileri

10 ) Üç yıl süreyle yapılan oturma ölçümlerinin değerlendirilmesi neticesinde tank temellerindeki oturma artış hızının ihmal edilebilir mertebelere ulaştığı anlaşılmaktadır. Yerindeki gözlemlerde yüzer tavanlı tankların işletme aşamasında servis vermesini engelleyebilecek herhangi bir ovalleşme, dönme, sızıntı, çatlak veya hasar gözlenmemiştir. ) İnceleme konusu tankların farklı oturma ve açısal dönmelerinin izin verilen değerlerin altında olduğu belirlenmiştir. ) Çelik tankların oturması oldukça karmaşık bir konu olup halen kabul edilebilir deformasyon sınırları konusunda genel bir görüş birliği olduğunu belirtmek güçtür. Birçok farklı oturma paterni olduğu gibi bunların mekanizması ve tank üzerine etkileri de birbirinden farklıdır. 9) Hidrostatik testler tank inşaatının en kritik aşamasıdır. Test sırasında tankta oluşabilecek sızmaların yanı sıra temel zeminindeki zayıflıklar da ortaya çıkmaktadır. Test sırasında zeminin kayma mukavemeti temele etkiyen gerilmeyi karşılamakta yetersiz ise, yükleme sırasında zeminin konsolide olup kayma mukavemetinin artması için yükleme hızının düşük olması önerilir. ) Hidrostatik testler sırasında birbirine yakın tankların aynı anda yüklenmeye başlanması, yükleme hızının standartlarda belirtilen limitlerin üzerinde olması ve hesaplarda öngörülenin üzerinde dolgu yapılarak zemine ilave yük aktarılması nolu tankta ölçülen oturmalarının beklenen oturmalarının üzerinde olmasına neden olmuştur. ) Literatürde cm ye ulaşan taban oturması ve 9 cm ye ulaşan duvar oturması meydana gelmesine rağmen sorunsuz olarak servis vermeye devam eden birçok vaka kaydedilmiştir (Carlson ve diğerleri, 9). İnceleme konusu vakada geniş çaplı çelik tank temellerinin. cm ye ulaşan oturmayı üstyapıda işletme sorunu olmadan tolere edebildiği görülmektedir. Geniş çaplı çelik tankların m den fazla oturabilecek zeminler üzerinde bile başarıyla inşa edilip işletilmesi farklı oturmanın doğru olarak hesap edilmesi ve hesaplanan oturmanın inşaat aşamasında kritik değerleri aşmadığının doğrulanması kaydıyla mümkün olmaktadır. ) Ölçme sonuçları farklı oturmaların tahmininin önemini ortaya koymakla beraber inşaat sırasındaki farklı imalat koşulları ve zeminde belirlenemeyen bölgesel farklılıklar bu tespitin yapılmasının zor olduğunu göstermektedir. REFERANSLAR API, 9. Welded Steel Tanks for Oil Storage., American Petroleum Institute Washington C. API,. Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction, American Petroleum Institute., Washington.C Carlson Emery. and Fricano Stephen P., 9. Tank foundation in eastern Venezuela. ASCE Journal of Geotechnical Engineering. Vol., No.SM Orazio Timothy B., uncan James M., and Bell Roy A. 99, istortion of steel tanks due to settlement of their walls. ASCE Journal of Geotechnical Engineering. Vol., No., Orazio Timothy B. and uncan James M. 9. ifferential settlement in steel tanks. ASCE Journal of Geotechnical Engineering. Vol., No.9, üzceer R.. Ground improvement of oil storage tanks using stone columns. Soil and Rock America. th Panamerican Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 9th US Rock Mechanics Symposium. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge., USA. Greenwood,.A. 9. ifferential settlement tolerances of cylindrical steel tanks for bulk liquid storage. Conference organized by British Geotechnical Society, Cambridge. Pentech Pres., London. Güler E.. Poti Limanı Arazisi Geoteknik Etüd Raporu Kumbasar V, 9. Silindirik tankların temel hesapları, İTÜ Kütüphanesi Sayı Marr Allen W., Ramos Jose A. and William T.Lambe. 9 Criteria for settlement of Tanks. ASCE Journal of Geotechnical Engineering. Vol., No.GT, Myers Philip E. 99. Above Ground Storage Tanks. Mc Graw Hill..Priebe, H.J., (99) The design of vibro replacement. Ground Engineering, ecember 99.

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3 Düzce Akçakoca Ereğli Yolu Km: 23+770 23+995 Dayanma Yapısı Taban Zemini İyileştirme Analizi Düzce Akçakoca Ereğli Road Km: 23+770 23+995 Retaining Structure Ground Improvement Analysis Anıl ERCAN 1 Özgür

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ GEOTEKNİK UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ 08.07.2014 Proje Lokasyonu Yapısal/Geoteknik Bilgiler Yapı oturum alanı yaklaşık 15000 m2 Temel alt kotu -13.75 m Konut Kulesi

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI C. Özkaya 1, Z. Harputoğlu 1, G. Çetin 1, F. Tulumtaş 1, A. Gıcır 2 1 Yüksel Proje Uluslararası AŞ Birlik Mah. 450.

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 13.04.2012 1 ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 2 ÇENGEL KÖY DE BİR YIĞMA YAPI KADIKÖY DEKİ YIĞMA YAPI 3 Genel Bilgiler Yapı Genel Tanımı Kat Sayısı: Bodrum+3 kat+teras kat Kat Oturumu: 9.80 X 15.40

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI Erhan DERİCİ Selhan ACAR Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Devrim ALKAYA Geotekstil Nedir? İnsan yapısı bir proje, yapı veya sistemin bir parçası olarak temel elemanı,

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF

NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF ANKARA - TURKIYE sonlu elemanlara dayalı SAYISAL ANALİZ; TEMEL altı zemin İyİleştİrme örneği NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF SOIL IMPROVED under foundatıon *Yrd. Doç. Dr. Ayşe

Detaylı

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması Ders Notları 2 Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması KONULAR 0 Zemin yapısı ve zemindeki boşluklar 0 Dolgu zeminler 0 Zeminin sıkıştırılması (Kompaksiyon) 0 Kompaksiyon parametreleri 0 Laboratuvar kompaksiyon

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

Turba üzerine yapılmış rijit platformun oturmaları ve kontrolü

Turba üzerine yapılmış rijit platformun oturmaları ve kontrolü Turba üzerine yapılmış rijit platformun oturmaları ve kontrolü Settlements of rigid platform on peat and remediation Sedat Sert Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye Akın Önalp İstanbul Kültür Üniversitesi,

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS 009 he MGraw-Hill Companies, In. All rights reserved. - Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS ( τ ) df da Uygulanan

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüzeysel Temeller 2015 2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Doç. Dr. Sadık ÖZTOPRAK Mayne et al. (2009) 2 ÖZTOPRAK, 2014 1 Zemin İncelemesi Sondaj Örselenmiş

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI MARMARAY PROJESİ FURKAN ERDEM ADIM 1: STAJ ÖNCESİ İŞLEMLER Staj bilgilendirme toplantısı Staj Komisyonu tarafından yapılır. Staj yapılacak yerin

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 95-100, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 95-100, 2005 İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Servet YILDIZ, Oğuzhan

Detaylı

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Fotoğraf Albümü Araş. Gör. Zeliha TONYALI* Doç. Dr. Şevket ATEŞ Doç. Dr. Süleyman ADANUR Zeliha Kuyumcu Çalışmanın Amacı:

Detaylı

teframuhendislik @teframuh

teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr l info@tefra.com.tr İçindekiler Hakkımızda 5 Faaliyet Alanlarımız 6-7 Derin Temel Uygulamaları 9 Derin Temeller 9 Fore Kazık 9 Mini Kazık 9

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI Necati ÇELTİKÇİ (*) 1983 yılında, İstanbul un Anadolu yakasında, gelişmiş teknolojiye sahip, bilgisayar ve havacılık tesisilerinin

Detaylı

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI 4-6 Ekim 25 DEÜ İZMİR ÖZET: POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI Eyyüb KARAKAN Selim ALTUN 2 ve Tuğba ESKİŞAR 3 Yrd. Doç. Dr., İnşaat

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ Dr. Ece ÇELİK 1. Kompaksiyon 2 Kompaksiyon (sıkıştırma) Kompaksiyon mekanik olarak zeminin yoğunluğunu artırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Yapı işlerinde kompaksiyon, inşaat

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

METRO VE KARAYOLU TÜNELLERİNİN DERİN KAZILAR VE YÜKSEK YAPILAR İLE ETKİLEŞİMİ. Ahmet SAĞLAMER

METRO VE KARAYOLU TÜNELLERİNİN DERİN KAZILAR VE YÜKSEK YAPILAR İLE ETKİLEŞİMİ. Ahmet SAĞLAMER METRO VE KARAYOLU TÜNELLERİNİN DERİN KAZILAR VE YÜKSEK YAPILAR İLE ETKİLEŞİMİ Ahmet SAĞLAMER GİRİŞ Şehir merkezlerinde genelde derin kazıları olan yüksek binalar inşa edilmesi, İstanbul gibi bütün megapollerin

Detaylı

AntHill Bomonti Rezidans ve Çarşı / Sosyal Tesis Projesi

AntHill Bomonti Rezidans ve Çarşı / Sosyal Tesis Projesi AntHill Bomonti Rezidans ve Çarşı / Sosyal Tesis Projesi Dr. Gökhan Tunç Macit Yurtsever Dr. Ali R. Özuygur Adnan Tanfener İnşaat Mühendisi Özet Bu makale Şişli de inşaatı devam etmekte olan AntHill Bomonti

Detaylı

JET GROUT KOLONLARIN ZEMİN ISLAHINDA KULLANIMI VE KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ BİR VAKA ANALİZİ

JET GROUT KOLONLARIN ZEMİN ISLAHINDA KULLANIMI VE KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ BİR VAKA ANALİZİ Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi 16-17 Ekim 2014, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara JET GROUT KOLONLARIN ZEMİN ISLAHINDA KULLANIMI VE KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ BİR VAKA

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

MOURTAJA Waiel,KARADOĞAN Faruk,YÜKSEL Ercan,ILKI Alper,BALCI Arda YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI İTÜ MASLAK

MOURTAJA Waiel,KARADOĞAN Faruk,YÜKSEL Ercan,ILKI Alper,BALCI Arda YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI İTÜ MASLAK ZENON PANEL DUVARLARLA YAPILAN TEK KATLI BİNANIN İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI nda üç boyutlu davranışı ile ilgili inceleme sonuçları MOURTAJA Waiel,KARADOĞAN Faruk,YÜKSEL

Detaylı

REINFORCED EARTH (DONATILI ZEMİN) DUVAR SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI

REINFORCED EARTH (DONATILI ZEMİN) DUVAR SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI REINFORCED EARTH (DONATILI ZEMİN) DUVAR SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI 1 Genel Reinforced Earth (donatılı zemin) teknolojisini ilk kez 1960 lı yılların başında Fransız mühendis Henri Vidal bulmuş ve o günden

Detaylı

SIVILAŞMANIN TANIMI. Sıvılaşma için Fiziksel süreç. sıvılaşma olması için için SIVILAŞMA TÜRLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

SIVILAŞMANIN TANIMI. Sıvılaşma için Fiziksel süreç. sıvılaşma olması için için SIVILAŞMA TÜRLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ SIVILAŞMANIN TANIMI Sıvılaşma, yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini kaybederek, katı yerine viskoz sıvı gibi davranmaları

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN İN371 ZEMİN N MEKANİĞİ I Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN Dersin Amacı ve Hedefi Zemin mekaniği, inşaat mühendisliği öğrencileri için diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçların öğretildiği

Detaylı

Seyrantepe Yaya Tünelleri Seyrantepe Pedestrian Tunnels

Seyrantepe Yaya Tünelleri Seyrantepe Pedestrian Tunnels Seyrantepe Yaya Tünelleri Seyrantepe Pedestrian Tunnels Özgür KURUOĞLU 1 Atilla HOROZ 2 Anıl ERCAN 3 Kürşad ELMALI 3 ÖZ Bu makale kapsamında, İstanbul Metrosu 3. Aşama - 4.Levent Ayazağa Kesimi İnşaat

Detaylı

KAZIK GRUPLARININ SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ PERFORMANSI PERFORMANCE OF PILE GROUPS UNDER SEISMIC EXCITATIONS

KAZIK GRUPLARININ SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ PERFORMANSI PERFORMANCE OF PILE GROUPS UNDER SEISMIC EXCITATIONS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIV, Sayı:, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIV, No:1, 2011 Makalenin

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 142 YAPI BİLGİSİ I Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Detaylı

Zemin İyileştirme Yöntemleri

Zemin İyileştirme Yöntemleri ZEMİN MEKANİĞİ II ADANA 2015 Zemin İyileştirme Yöntemleri 1 Giriş İnşaat mühendisinin görevi güvenli, fonksiyonel ve ekonomik yapılar tasarlamak ve inşa etmektir. İnşaat mühendisliği uygulamalarında, proje

Detaylı

KAFES TİPİ YELKAPAN KULELERİNIN RÜZGAR YÜKÜ ALTINDA MUKAVEMET ANALİZLERİ

KAFES TİPİ YELKAPAN KULELERİNIN RÜZGAR YÜKÜ ALTINDA MUKAVEMET ANALİZLERİ KAFES TİPİ YELKAPAN KULELERİNIN RÜZGAR YÜKÜ ALTINDA MUKAVEMET ANALİZLERİ Ercenk AKTAY (1) 1FİGES A.Ş, Makina Mühendisi ÖZET Bu çalışmada, 4 farklı kafes tipi yelkapan kulesi tasarımının, iki farklı yük

Detaylı

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Tekil Temel tipleri Bir Tekil Temel Sistemi 3 Sığ Temeller 4 Sığ Temeller 5 Sığ Temeller 6 Sığ Temeller 7 Sığ

Detaylı

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2.1. Sismik Refraksiyon (Kırılma) Etüdleri İstanbul ili Silivri ilçesi --- sınırları içinde kalan AHMET MEHMET adına kayıtlı Pafta : F19C21A Ada : 123 Parsel

Detaylı

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN VULCAN döküm simülasyon yazılımı ile imalat öncesi döküm kusurlarının tespiti ve iyileştirilmesi ÖZET Makalede uygulama yapılan model

Detaylı

DARBELİ KIRMATAŞ KOLONLAR (DKK) İLE İYİLEŞTİRİLEN ATIKSU ARITMA TESİSİ SAHASINDA OTURMA DAVRANIŞININ GÖZLEMLENMESİ

DARBELİ KIRMATAŞ KOLONLAR (DKK) İLE İYİLEŞTİRİLEN ATIKSU ARITMA TESİSİ SAHASINDA OTURMA DAVRANIŞININ GÖZLEMLENMESİ 6. Geoteknik Sempozyumu 26-27 Kasım 1, Çukurova Üniversitesi, Adana DARBELİ KIRMATAŞ KOLONLAR (DKK) İLE İYİLEŞTİRİLEN ATIKSU ARITMA TESİSİ SAHASINDA OTURMA DAVRANIŞININ GÖZLEMLENMESİ A CASE HISTORY ON

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

SİLTLİ VE KİLLİ ZEMİNLERİN TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI. İnş. Müh. Mehmet Barış Can ÜLKER

SİLTLİ VE KİLLİ ZEMİNLERİN TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI. İnş. Müh. Mehmet Barış Can ÜLKER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ «FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİLTLİ VE KİLLİ ZEMİNLERİN TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Mehmet Barış Can ÜLKER Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

Karabük ili Merkezinde yapılacak ojarr Orta Öğretim Hizmet Binası yaptım Zemin Etütü YAPILACAK İŞLER LİSTESİ

Karabük ili Merkezinde yapılacak ojarr Orta Öğretim Hizmet Binası yaptım Zemin Etütü YAPILACAK İŞLER LİSTESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA M İS K İN TEKLİF VERMEYE DAVET MEKTUBU İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı,Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi Destek

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması 1. Deney Adı: ÇEKME TESTİ 2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması Mühendislik tasarımlarının en önemli özelliklerinin başında öngörülebilir olmaları gelmektedir. Öngörülebilirliğin

Detaylı

Bir esnek üstyapı projesi hazırlanırken değerlendirilmesi gereken faktörler: - Trafik hacmi, - Dingil yükü, - Dingil yüklerinin tekrarlanma sayısı -

Bir esnek üstyapı projesi hazırlanırken değerlendirilmesi gereken faktörler: - Trafik hacmi, - Dingil yükü, - Dingil yüklerinin tekrarlanma sayısı - BÖLÜM 5. ESNEK ÜSTYAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ Yeni bir yol üstyapısının projelendirilmesindeki amaç; proje süresi boyunca, üzerinden geçecek trafiği, büyük deformasyonlara ve çatlamalara maruz kalmadan,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi GLOBAL MT FİRMASI TARAFINDAN TÜRKİYE DE PAZARLANAN LİREFA CAM ELYAF KUMAŞ İLE KAPLANAN BÖLME DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DÜZLEMİNE

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E.

Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E. Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E. Cell phone: 05558267119 School: +0904623774011 mvakpinar@yahoo.com Desteklenen Araştırma Projeleri Proje adı: Karayolu Alttemel Dolguların Güçlendirilmesinde

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ 1. GİRİŞ 1.1 Raporun Amacı Bu rapor, Ödemiş-Aktaş Barajı Kat i Proje kapsamında yer alan baraj gövde dolgusunun oturacağı temel zeminini incelemek, zemin emniyet gerilmesi ve proje yükleri altında temelde

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

METRO İNŞAATININ KAZI VE DESTEKLEME AŞAMASIN DA TARİHİ SARKUYSAN BİNASINDA RİSK OLUŞTURMA MASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER ve YAPILAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR

METRO İNŞAATININ KAZI VE DESTEKLEME AŞAMASIN DA TARİHİ SARKUYSAN BİNASINDA RİSK OLUŞTURMA MASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER ve YAPILAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR METRO İNŞAATININ KAZI VE DESTEKLEME AŞAMASIN DA TARİHİ SARKUYSAN BİNASINDA RİSK OLUŞTURMA MASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER ve YAPILAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR * H. Namık ERDİRİK ** Yusuf ECEL *** Sadık AYHAN ÖZET:

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

DARBELİ KIRMATAŞ KOLONLAR (DKK) İLE İYİLEŞTİRİLEN BİR SAHADA OTURMA DAVRANIŞININ GÖZLEMLENMESİNE İLİŞKİN BİR VAKA ANALİZİ

DARBELİ KIRMATAŞ KOLONLAR (DKK) İLE İYİLEŞTİRİLEN BİR SAHADA OTURMA DAVRANIŞININ GÖZLEMLENMESİNE İLİŞKİN BİR VAKA ANALİZİ Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi 16-17 Ekim 214, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara DARBELİ KIRMATAŞ KOLONLAR (DKK) İLE İYİLEŞTİRİLEN BİR SAHADA OTURMA DAVRANIŞININ GÖZLEMLENMESİNE

Detaylı

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi ZM14 Geoteknik Deprem Mühendisliği Plaxis ile dinamik analiz (2) Sismik risk ve zeminin dinamik davranışı (3) Sıvılaşma (4) Dalga yayılımı (1) Titreşime Maruz Kalan Bir

Detaylı

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ Zeki KIRAL, Binnur GÖREN KIRAL ve Mustafa ÖZKAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova-İzmir, Tel:

Detaylı

EDIRNEKAPI MIHRIMAH SULTAN CAMISINDE YAPILAN ONARIM ve GUCLENDIRME. CALISMALARI

EDIRNEKAPI MIHRIMAH SULTAN CAMISINDE YAPILAN ONARIM ve GUCLENDIRME. CALISMALARI Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisinde Yapılan Onarım ve Güçlendirme Çalışmaları EDIRNEKAPI MIHRIMAH SULTAN CAMISINDE YAPILAN ONARIM ve GUCLENDIRME. CALISMALARI.. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş / Deprem Mühendisliği DEPREM MÜHENDİSLİĞİ 1. Deprem 2. Beton 3. Çelik yapı elemanları 4. Çelik yapı sistemleri

Detaylı

SÜLEYMANİYE CAMİİ TAŞIYICI SİSTEMİNİN ONARIMI VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

SÜLEYMANİYE CAMİİ TAŞIYICI SİSTEMİNİN ONARIMI VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜLEYMANİYE CAMİİ TAŞIYICI SİSTEMİNİN ONARIMI VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Repair and Strengthening Works of the Load Bearing System of the Süleymaniye Mosque Prof. Dr. Feridun Çılı İnşaat Y. Müh./İ.T.Ü.

Detaylı