Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün"

Transkript

1 Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am

2

3 Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple Güne, dünyaya devasa boyutta enerji gönderir. Güne, yar m saat içinde tüm dünyan n toplam y ll k enerji tüketimi kar lanabilecek miktarda güne n gönderir. Almanya'da, teknolojik olarak uygun yüzeylerde güne enerjisinden faydalanmak için milyon kilometrekarelik bir alan bulunmaktad r. Roth,kendini ispatlam Roth s da t m sistemlerinin tamamland yeni teknik güne enerjisi sistemleri ve s pompalama sistemleri ile gelece e yönelik bir ad m daha att.roth güne enerjisi sistemleri, komple,yüksek performasa sahip sistemlerdir. Roth güne enerjisi sitemi ile Roth yüzey s tma ile ba lant l olarak ideal ekilde s tma deste i olarak faydalan labilir. Roth güne enerjisi ile 2 kollektör ile 4-5 ki ilk bir ailenin y ll k s caksu ihtiyac n n ortalama dörtte üçü kar layacak durumdad r.

4 4

5 Roth Güne Enerjisi Paketi... tek kaynaktan koordine edilen parçalarla Roth Is tma ve Sa l k Tekni i tek elden! Roth, montaja haz r sistemler sunar. Standart sistemden güne enerjisi ile kullan lm su s tma ve Roth güne enerjisi kollektörleri ile s tma deste i için karma k sistemler, Roth güne enerjisi istasyonu, Roth güne enerjisi regülasyonu ve Roth güne enerjisi boylerlerine kadar uygulamaya ba l her ey için uygun paketi bulabilirsiniz. Roth s da t m sistemleri ve Roth içme suyu sistemi ile Roth Güne Enerjisi sisteminiz optimum ekilde çal r. Is pompas sistemleriyle ba lant da mümkündür. Bu sayede, tüm sistemin sinerji etkilerinden faydalanabilir ve tek elden mükemmel bir çözüm elde edebilirsiniz. Özenle birbirine adapte edilmi bile enler, optimum bir çal ma ve güvenilirli i garanti eder. Malzeme seçiminde, uzun ömürlülük ve montaj kolayl na özel önem verdik. 5

6 Roth Düz Güne Kollektörü Heliostar 218 ve Yenilikçi polikarbonat kasan n sundu u yüksek teknoloji deal s muhafazas, stikrar ve hafiflik Kapal polikarbonat kasa yap s ndan olu an Roth Heliostar ileri teknolojili malzeme ve geli mi teknolojiyi bar nd r r. Polikarbonat mükemmel bir yal t m malzemesidir. Bu özelli ine ba l olarak Roth Heliostar in kal n duvarl polikarbonat kasas ideal s n n muhafaza edilmesini güvence alt na al r. Yüksek performansl emici (absorber) ile birlikte Roth Heliostar on y llar boyunca en yüksek verimi sa lamay garantiler. Malzeme özel dayan kl l, darbe dayan m ve s cakl k direnci özelliklerini ta r ve UV nlar na dirençli yap s nedeniyle d kullan ma mükemmel derecede uygundur. Polikarbonatlar n çok çe itli kullan m alanlar seçkin bir malzeme özelli i göstermektedir. Di er malzemelerin yan s ra uçak yap m ve otomotiv endüstrisinde uygulama alanlar bulabilirsiniz. Yüksek teknolojili malzemeye ba l olarak Roth Heliostar asgari a rl kla birlikte uzun süreli istikrar sa lar. Polikarbonat ilave avantajlara sahiptir: Öncelikle üretimi geleneksel yap lar n (alüminyum) üretimine nazaran daha çevre dostu olan dü ük enerji gerektirir. kincisi ise kasan n yüksek hava kirlili i ve sald rgan sahil kesimi ikliminde dahi korozyona daimi olarak dirençli olmas d r. Kollektör kasa tek parça olarak erin iner ve bu nedenle dayan kl olacak ekilde s k yap ya sahiptir. Derinlere inen polikarbonat kasan n özgün ekilli, kurulumu yapacak ki inin kendi karar na ba l kurulum ve güvenlik avantajlar sunar.

7 Kolay ve güvenlik kurulum Kolay bir kurulum için ba lant raylar nazik ekilde kolektör kasadaki oluklara girerler. Yerine getirilmesi gereken geleneksel güvenlik önlemleri kolektöre kendi bünyesinde yer almaktad r. Kurulum önemli oranda daha kolay ve daha güvenli hale gelir; çünkü kurulum kolektörü çat da tutmay gerektirmez. Ayr ca, ba lant raylar ile kolektörün kasas aras ndaki birle me nedeniyle kolektör ile çat aras ndaki mesafe azalt lm t r. Dü ük çat kurulumu ideal istikrar ve geli mi görünüme yol açar. Kapal kolektör kasas sayesinde yaralanma riski asgariye indirilir. S ral kuruluma yönelik Yenilikçi Roth h zl kurulum sistemi Yenilikçi Roth h zl kurulum sistemi sayesinde karma k s ral kurulumu art k tarih olmu tur. Özellikle kurulumu yapan ki inin eri ilmesi güç olan tak mlarla sava t yerlerde yani s radaki kollektörler aras bo luklarda Roth kurulum rahatl ve h z anlam nda yeni klemp ba lant eleman ile önemli bir avantaj sa lar. S ral kollektörlerin kurulumu tak m gerektirmez. Zemin üzerindeki C-ray da yeni sabitleme elemanlar hali haz rda itilmi lerdir ve çat üzerine kolayl kla yerle tirilebilirler. Kolektörler Roth h zl kurulum sistemiyle kolayl kla ba lanabilir ve görünür bir ünite yaratmak için uçlar kar l kl olarak s k labilir.

8 Roth yass kollektör Heliostar 218 und iyi bir tak m lk bak ta görülen avantajlar : Kaliteli gövde Oldukça dayan kl polikarbonat gövde (yüksek etki, s cakl k, rüzgar ve UV dayan kl l k) Boyutuna göre hafif Tek parça üretildi inden s zd rma yapmaz Sürekli korozyon rezistans Yüksek performansl emici Tam yüzeyli emici, yüksek kaliteli kaplamas, en yüksek performans verimini garanti eder Boru hatt n n emici saca olan optimum ba lant s Optimum yal t m Kal n polikarbonat gövde 60 mm. arka duvar yal t m Güvenlik cam Dü ük demirli güne güvenlik cam 1. dayan kl l k s n f n kar lar ki kat cam contalamas Modern dizayn Çatlaks z ve kenars z yuvarlak gövde Gösteri siz görüntü için siyah renk Kollektörlerin s ral görüntüsü Tesisat avantajlar Dü ük a rl k Yak n çat üstü tesisattan dolay geli mi optik ve optimum denge Tesisattan sonra ba lant sistemleri görünmez Çat kiri ine ba lant Kollektörlerin h zl ve rahat tesisat için Roth h zl tesisat sistemi Keskin kenars z polikarbonat gövde Tüm ba lant lar yass çantal üretildi i için dam üstünde bir lehim çal mas na gerek yoktur Montaj kolay aksesuar Bütün yüzeye kolay ula m sa layan sapl gövde Ba lant ray na kollektör gövdeyle birlikte sa layacak olan dam üstü tesisat Esnek kullan m alan Dam üstü, dam içi, serbest kurulum konumunda ve ön cephe montaj Güvenlik 10 y l Roth Sistem garantisi

9 Kollektör kesiti yüksek görünürlükte güvenlik cam döner alüminyum çerçeve yüksek kalite kaplamal tam yüzeyli emici ba lant noktalar 60 mm kal n termal izolasyon kolay tesisat için U kanal polikarbonattan yap lm kollektör gövde Her uygulama için do ru ölçüm Uygulamaya ve gerekliliklere ba l olarak Roth Heliostar modelleri aras nda seçim yapabilirsiniz. Heliostar 252, 2.52 m 2 lik brüt yüzey alana sahiptir ve 43 kg. d r. Heliostar 218, 418 m 2 lik brüt alana sahiptir ve 35 kg. a rl ndad r. Teknik spesifikasyonlar: Roth yass kollektör Heliostar Heliostar 252 Heliostar 218 Uzunluk 2100 mm 1820 mm Geni lik 1200 mm 1200 mm Yükseklik 109 mm 109 mm Brüt alan 2,52 m 2 2,18 m 2 Net alan 2,30 m 2 1,96 m 2 A rl k 43 kg 35 kg Kollektör kutusu Cam kaplama Emici Yüksek dayan kl l kta polikarbonat gövde, sürekli korozyon rezitansl, bir parçan n derin üretim süreci nedeniyle her yerde s k. low-iron solar safety glass transmission t = 91 % Yüksek kalite kaplamal tam yüzey emici, vakum Emme a = 95 % a = 95 % Emisyon e = 5 % e = 5 % S v hacmi 1,46 l 1,26 l Is ta y c s Güne enerji s v s Heliostar ve F2 Çal ma bas nç (max.) 15 bar 15 bar Güne enerji sensör kovan iç Ø = 6 mm iç Ø = 6 mm Kollektör ba lant s 1 /2 MT yass contal 1 /2 MT yass contal Kollektör verimi y ll k Uygulama alan 525 kwh/m 2 a nin üzerinde 525 kwh/m 2 a nin üzerinde çme suyu s tma ve s tma deste i

10 Roth yass kollektör F2 etkileyici düzeyde güçlü Mükemmel Tamamlama Yeni yüksek performasl roth yass kollektör F2, en modern teknoloji v en yüksek i levsellik özelliklerni bir araya getirir. Bu kollektör, Roth yass kollektör heliastar ve Roth boru kollektörü R1 için optimum bir tamamlay c d r ve Roth kollektör yelpazesini tamamlar. Yüksek kaliteli malzeme kaplanm tam yüzeyli emicinin optimum konstrüksiyonu ve prizmatik güvenlik cam, kollektörün zay f güne nlar nda da h zl bir reaksiyon h z na sahip olmas n garanti eder. Koyu renkli eloksallanm bir alüminyum çerçeve sayesinde, kollektör görsel olark her alana uyar ve dü ük a rl ve mükemmel montaj sistemleri sayesinde dam üstü, dam içi, ön cephe ve serbest kurulum konumunda çok kolay bir ekilde monte edilebilir. Roth yüzey s tma sistemleri ile ba lant l olarak, depolanan güne enerjisinden ideal ekilde s tma deste i olarak faydalan labilir. 10

11 Roth Yass Kollektör F Yüksek oranda transparan güvenlik cam Çepeçevre EPDM yal t m profili Özel olarak seçilmi malzemelerde kapl tam yüzeyli emici Is köprüleri bulunmayan kenar yal t m 50mm kal nla nda s yal t m 6 Entgre edilmi montaj k za Alüminyum arka panel Avantajlar Kaliteli gövde Yüksek sertlikte, korozyona kar korunmu alüminyum çerçeve. Stabil alüminyum arka panelin hassas olmayan yap s. 2,18m2Toplam alan. Rüzgar ve kara kar yüksek dayan kl l k için k vr lma kat l Yüksek performansl emici Tam yüzeyli emicinin s cakl a kar dayan kl, yüksek kaliteli kaplamas en yüksek perormans verimini garani eder. Bilgisayar optimasyonu emici tasar m ve bunun sonucunda dü ük s v hacmi sayesinde h zl tepki verebilir. Boru hatt n n emici saca olan optimum ba lant s, s ta y c araca ideal bir s aktar m sa lar. Optimum yal t m S cakl a dayan kl, 50 mm kal nl nda çepeçevre mineral yün, tutarl bir ekilde s köprülerini önler ve en yüksek verimi garanti eder. Güvenlik cam Gerekli strüktüre sahip prizmatik güvenlik cam, yüksek bir k geçirgenli i sa lar ve dona kar 1. Dayan kl l k s n f n kar lar. Ayr lm iki conta düzlemi ile iki kat cam izolasyonu. Esnek kullan m alan Dam üstü, dam içi serbest kurulum konumunda ve ön cephe montaj Montaj kolayl Montaj kolay aksesuar. Tüm ba lant lar yass contl olarak üretildi i için, dam üstünde bir lehim çal mas na gerek bulunmamaktad r. Cam kapak, el i çileri taraf ndan da zarar vermeden sökülebilir ve tak labilir. Dü ük a rl k (38 kg) Güvenlik 10 y l Roth sistem garantisi. Roth yass kollektör F2 nin teknik spesifikasyonlar Uzunluk Geni lik Yükseklik 1880mm 1160mm 95mm Brüt alan 2.18m 2 A rl k 38 kg Net aç k alan 198m 2 Gerekli strüktüre sahip Cam kapak Emici Emici-kaplamas Emme a = %95 Emisyon e = %5 S v hacmi Is ta y c arka panelle birlikte korozyona kar korunmu alüminyum çerçeve 50 mm arka panel yal t m, mineral yün demir içermeyen ve gerekli strüktüre sahip güne enerjisi güvenlik cam Transmisyon t %91 Bak r s iletim sac ve kanal borusu Yüksek kaliteli vakum 1.15 litre Çal ma bas nc (maksimum) 10 bar Güne enerjisi sensör kovan ç Ø =6mm Kollektör ba lant s Solar s v Heliostar ve F2 1 /2"AG yass contal 1 /2"MT yass contal Kollektör verimi, Uygulama alan : y ll k 525 kwh/m 2 nin üzerinde içme suyu s tmas ve s tma deste inde 11

12 Roth boru kolektörü R1 Göz al c performans Güne i Verimli kulanarak Hafif montaj kolay ve ekstrem yüksek performansl. Roth boru kollektörü R1, her dü me aç s nda güne nlar n optimum ekilde cam emiciye yans tan CPC reflektörlere sahiptir. Roth R1 in reflektörleri, ek olarak akrilik kaplamal ve korozyona dayan kl alüminyum analardan olu ur. Hava ko ullar na kar mükemmel dayan kl l k gösteren bir hammadde kombinasyonu. Roth R1 her eyden önce performans özelli i ile öne ç kar. Bu sayede, k aylar ndaki zay f güne nlar ndan da s tma enerjisi olarak faydalan labilir. Roth R1de, içi bo alt lm cam borulardan metal geçmez. Bunun sonucunda, hammadde kombinasyonlar nedeniyle termik gerilim olu amaz Kullan lan Borosilikat borular, don olu umuna kar ekstrem saviyedeki dayan kl l klar ve termik yüklere kar dayan kl l klar ile öne ç kar. Al lmam bir dayanma ömrü, bunun sonucudur. Ayr ca, tüm borular ve reklektörler hidrolik sisteme herhangi bir müdahale olmadan münferit olarak de i tirilebilir. K aylar nda da yüksek performans CPC reflektörleri sayesinde difüzyon nlar nda da etkin H zl tepki verir Çok hafif ve montaj kolayd r Uzun dayanma ömrü 10 y l sistem garantisi 12

13 Yedi Borosilikat cam borulu Roth boru kollektörü R Emici borular Sertle tirilmi Borosililat cam Emici Is iletim sac CPC reflektörleri EPDM conta Teknik Spesifikasyonlar Roth Boru Kollektörü R1 Uzunluk Geni lik Yükseklik 1650 mm 780 mm 137 mm Brüt alan 1.3 m 2 Aç k alan 1.1 m 2 A rl k Alüminyum profil Emici 38 kg S v hacmi 1.15 l. emici kaplamas Emme a = 95% Emisyon e = 5% Emici hacmi Is ta y c s kollektör gövdesi:alüminyum profil, Alüminyum gövde, 40 mm yal t m çi bo alt lm ve yüksek kaliteli kaplamaya sahip Brosilikat cam borular. Cam kal nl 1.5mm. Tekli borular D1/D2=47/37 mm. Cu borulu alümiyum s iletim saclar, cam borular kolayca de i tirilebilir yüksek kaliteli vakum litre Çal ma bas nc (maksimum) 10 bar Güne enerjisi sensör Kovan Kollektör ba lant s Kollektör verimi y ll k Kullan m alan Güne enerjisi s v s R1 ç Ø = 6mm 1 /2" MT yass contal 525 Kwh/m 2 nin üzerinde içme suyu s tmas ve s deste i Esnek kullan m alan Ak ll ca seçilmi bir dahili boru ba lant s sayesinde, 6 adede kadar Roth R1 modülü kolayca monte edilebilen seri ba lant içinde birle tirilebilir! Dam üstü, serbest kurulum ve ön cephelerde Dam üstü montaj 13

14 Roth yüzme havuzu güne kollektörü HelioPool... Güne enerjili yüzme havuzu s tmas Yüzme havuzu suyunun çevre dostu ve ekonomik güne le s t lmas Bir plastik malzeme i leme uzman olarak Roth yüzme havuzu suyunun çevre dostu ve enerji tasarrufu yapan bir yöntemle s t lmas için yüksek kaliteli, yüksek yo unluklu polietilen (HDPE) yap lm yüzme havuzu için HelioPool u geli tirdi. Tek bir emici türüyle tüm kurulum uygulamalar gerçekle tirilebilmektedir çünkü emici üzerinde 8 de i ken ç k bulunmaktad r. Bu nedenle kolay ve h zl kurulum garanti alt na al nmaktad r. Roth HelioPool 2,22 m alana sahip ideal emici ebad n n yan s ra yüksek derecedeki verimlilik özelliklerini ta r. Suya tamamen dald r l r, donmaz ve üzerinde yürünebilir ve do rudan yüzme havuzu suyuyla doldurulmaya uygundur. deal duvar kal nl yla birlikte özel emici yap s daha dü ük bas nc n garantiler. Tüm ba lant çe itleri için sadece bir model Tüm emiciler ba lant türüne ba l olarak kullan labilecek 8 ba lant ya(4x25 mm ve 4x40 mm) sahiptir ve bu nedenle sadece bir tür emiciye gerek duyulur. Tamam tek kaynaktan Roth çat kurulumu için Roth Ba lant tak m, ba lant tak mlar ve Roth Güne enerjisi Regulatör Ünitesi BW ile eksiksiz ve kurulumu kolay bir sistem sunmaktad r. Roth ba lant tak m 40 mm HelioPool Roth t kaç tak m 25 mm HelioPool Roth ba lant tak m 25 mm HelioPool Çat kurulumu için Roth ata man tak m Çat kurulumu için yüksekli i ayarlanabilir Roth ata man tak m 14

15 lk bak ta görülen avantajlar Kurulum Örne i Tüm kurulum uygulamalar için sadece 1 güne kollektörü üzerinde 8 farkl ç k bulunmaktad r m 2 alana sahip ideal güne kollektörü ebad Dikey veya yatay kurulum imkan Yüksek derecede verimlilik Tamamen suyla dolar, donmaz ve üzerinde yürünebilir. Siyah renk HDPE den mamul yüksek kaliteli absorbe edici madde deal güne kollektörü kal nl Özel güne absorbe yap s na ba l dü ük bas nç kayb Yüzme havuzu s tmas için ekonomik çözüm Do rudan yüzme havuzu suyuyla doldurulabilir. Ata man, ba lant lar ve regülatörüyle birlikte eksiksiz sistem 15 Teknik Özellikler Roth HelioPool Uzunluk Geni lik Yükseklik Brüt yüzey alan A rl k S v kapasitesi Ba lant lar Mak. Bas nç 14 kg Maks.Çal ma bas nc Malzeme Yatay ba lant daki kolektör say s 8 (maksimum) Dikey ba lant daki kolektör say s 4 (maksimum) 2000 mm 1100 mm 15 mm 2,22 m2 16 l 8 (4 x 25 mm ve 4 x 40 mm). Kolektör tipine ba l olarak de i ebilen kullan m 3 bar 1 ± 0,1 bar HDPE (siyah)

16 16

17 Roth regülason BW, BW/H ve BW/H Komfort A a daki özellikler: Avantajlar Çok fonksiyonlu ve etkin bir regülasyon Büyük ölçekli, bilfi sa layan ekran göstergesi Kolay ve genel görü sa layan kumanda elemanlar 5 dilde tesisat yönergesi D,GB,E,F,I Roth Güne Enerjisi Regülasyonu BW/H Komfort Roth Güne Enerji Regülasyonu BW Roth güne enerji refülasyonu BW içme suyunun s t lmas için bir s cakl k fark kumandas ile donat lm t r ve güne enerjisi sisteminin güvenli ve etkin bir ekilde çal t r lmas için kullan lan tüm temel ayar fonksiyonlar na sahiptir. Teslimatta 2 Pt-1000 sensörlerini içerir. Regülatörün kolay ve genel görü sa layan kumanda ünitesi, dört kumanda eleman na sahiptir. (3 tu ). Kendinden aç klamal grafik semboller sayesinde daha iyi kullan m konforu. Güne enerjisi devresine otomatik ya da manuel olarak kumanda edilebilir. Roth güne enerjisi regülatörü BW, 1 devre ç k (1x devir ayarl ) ve 4 sentör giri ine sahiptir. Roth Güne Enerjisi Regülasyonu BW/H Roth BW/H regülasyonu, içme suyu s tmas ve s tma deste i için tasarlanm olan çok yönlü kullan labilir bir s cakl k fark ayarlama sistemidir. Bu sistem tüm temel ayar fonksiyonlar ve ek olarak sistem optimasyonu için seçilebilen özel fonksiyonlara sahiptir. Teslimatta 3 PT-1000 sensörlerini içerir. Sistem bilgileri, ekran üzerindeki kendinden aç klamal grafik sembollerle gösterilir. Roth BW/H güne enerjisi regülatörü, 2 devre ç k (1xDevir ayarl, 1x AÇMA /KAPAMA) 4 sensör giri i ve s miktar n n say lmas için 1 empülsiyon giri ine sahiptir. 9 tesisat plan daha önceden tesis edilmi tir. Roth güne enerjisi regülatörü BW/H Komfort, kombine edilmi içme suyu s tmas ve s tma deste i için özel olarak tasarlanm olan ve çok yönlü kullan labilen mikro i lemci kumandal bir s cakl k fark regülatörüdür. Bu regülatör, tüm temel ayarfonksiyonlar ve ek olarak, secilebilen sistem optimasyon opsiyonlar ve uzaktan veri göstergesinin ba lanmas için bir V veri yolu, büyük gösterge, s miktar sayac ve PC arabirimine sahiptir. Teslimatta 3 PT-1000 sensörlerini içerir. 12 sistem emas n n seçilebilmesi, regülatörün kolay bir ekilde i letime al nmas ve hemen hemen tüm güne enerjisi termik uygulamalar n n realizasyonuna olanak sa lar. Roth BW/H Komfort güne enerjisi regülatörü, Is miktar n n say lma için 2 emgülsiyon giri i dahil 12 sensör giri ine seçmeli güne sensörü için 1 giri e ve 9 röleye sahiptir ( standart h z kontrolü için 4 kat durum rölesi, 1 potansiyelsiz röle kazan n aktivasyonu için) Roth Güne Enerji Regülasyonu BW Roth Güne Enerji Regülasyonu BW/H

18 Roth Güne Enerjisi stasyonu Bütçenizi korur Bütün sistemle mükemmel uyum Roth güne enerjisi istasyonuna fabrikada s zd rmazl k testi yap lm t r. Bu Montaj s ras nda zaman ve maliyet tasarrufu sa lar. Özel güne enerjisi pompas 100 C ye kadar kesintisiz s cakl klar için uygun olmakla birlikte, k sa süreli olarak maksimum 120 C ye kadar çal abilir! Kullan lan debi ölçüm cihaz, güne enerjisi sistemlerinde kullan m için geli tirilmi tir ve fabrikada %40-50 oran ndaki su antifriz kar mlar na ayarlanm t r. Bu ölçüm cihaz, ek olarak 2-16 litre/dakika aral nda ge itrilmi bir göstergeye sahiptir! Avantajlar Ki isel ba lant olanaklar : Bak r ve hassas çelik boru; 18 ve 22 mm Entegre edilmi dolum ve y kama armatürü Kullan lan tüm malzemeler, güne enerjisi sistemlerinde kullan m için özel olarak test edilmi tir Dolum ve bo altma vanas MAG ba lant seti ve duvar kö ebendi Elle ayarlanabilir ventille beraber hava ventil borusu. Teknik Spesifikasyonlar Roth Güne Enerjsi stasyonu Norminal ebat DN 25 Armatör Contalar Yal t m Maksimum bas nç Emniyet ventili Maksimum s cakl k k sa süreli Debi ölçüm cihaz Yer çekimi frenleri Pompa Ba lant lar Eksen mesafesi geni lik yükseklik Panzer hortumunun uzunlu u Hava bo alt m borusu *Emniyet ventili hariç Pirinç EPDM/Teflon EPP, çok parçal 100 C de 10 bar Emniyet vanal günelik grubu 6 bar ve manometre 10 bar 100 C kesintisiz/120 C 2-16 litre/dakika, su glikolkar mlar na ayarlanm t r (% glikol) 2 (besleme+geri dönü ), Kesme vanas na entegre edilmi, tutama n 45 korumu sayesinde dikilebilir RS 25/6RP 1 1/2" Güç çeki i: 1. Kademe:46W 2. Kademe : 67W 3. Kademe. 93 W Maksimum sevk yüksekli i 6 m Masimum sevk gücü 4.5m3/saat 4x22 mm 18 mm CU s k t rma halkal c vata ba lant s 125 mm Yal t mla birlikte 250 mm Yal t mla birlikte 350 mm 480 mm 18

19 Roth ata man kolu Universal... tamam için tek bir kol Esnek kullan m Roth ata man kolu Universal Roth düz kolektörleri Heliostar 218, Heliostar 252, F2 nin yatay ve dikey kurulumu ve Roth tüp kollektör R1 in dikey kurulumu için uygundur. Sadece kiri lere sabitlenmekle kalmay p do rudan çat ç talar na da sabitlenmektedirler ve böylece çat üzerindeki uygulamalar esnektir ve h zl sabitleme vidalar yla kolayl kla ba lan rlar. lk bak ta görülen avantajlar Uzunlu u ayarlanabilir dikey Roth ata man kolu Universal Heliostar 252 ve 218 için dikey kuruluma ve F2 için yatay ve dikey yönde kuruluma uygundur. Uzunlu u ve geni li i ayarlanabilir yatay Roth ata man kolu Universal Heliostar 252 ve 218 için yatay kuruluma uygundur. Universal in uygulanmas daha az parça ihtiyac na ve bu nedenle daha az depolama alan na yol açar. Tüm çat türlerine uygundur. Yüksek kalitede paslanmaz çelikten mamul malzeme Özel yap s na ba l dü ük a rl k Ambalaja dahil h zl sabitleme vidalar na ba l h zl kurulum Çat daki kullan m esnektir. Çünkü, art k çat kiri lerine sabitlenmesi gerekmez. Tüm kiremit ve ç ta kal nl klar nda uygulanabilir, ilave yatak katman gerektirmez. 19

20 J I Roth güne enerjisi boylerler 300 ve Kolay montaj, uzun dayanma ömrü WW TH VL RL H EH Z VL F E C B RL G KW 85 A D Roth BW 300 ve 400 güne enerjisi boylerleri Roth BW 300 ve 400 güne enerjisi boylerlerlerinde, güne kollektörlerinin enerjisi alltaki büyük yüzeyli bir perdahl boru e anjör üzerinden içme suyuna kat l r. Üstteki üçte birlik bölüme yerle tirilmi ikinci bir perdahl boru e anjör üzerinden, içme suy ihtiyaç an nda kalorifer kazan üzerinden s t l r. Komple boyler, DIN 4753 e göre emaye kaplanm ve ek olarak bir magnezyum anot ile korozyona kar korunmu tir. Montaj çok kolayd r. Gerekli tüm ba lant lar, ek uzatmalar olmadan direkt olarak boylere yerle trilebilir. Her ba lant, yass izolasyonlu olarak üretilmi tir. ç e anjörün üst yüzeyi özel olarak büyük ebatl bir ekilde tasarlanm t r. Bu özellik, güne enerjisinden optimum oranda faydalan lmas n ve bununla birlikte tüm sistemin etkin bir ekilde çal mas n sa lar. Boylerin ihtiyaç odakl bir ekilde arj edilmesi için ve bu amaçla boyler sensörünün gerekli pozisyon ayar tertibat, boylerdeki bir sensör terminal ç tas na yerle tirilmi tir. Is kay plar n n minimum seviyeye indirilmesi için, boyler 50mm kal nl nda yüksek kaliteli, güçlü CFC siz bir yumu ak köpük yal t mla kaplanm t r. Bir termometre, kör blan ve flan izolasyon ba l vard r. Yüksekli i ayarlanabilir ayak zor yereler bile kurulumunu garanti eder. Avantajlar Uzun ömürlü ve sa lam D n 4753 e göre emaye kaplama ve magnezyum anot Optimum s yal t m Montaj kolay Optimum kullan m hacmi Yüksekli i ayarlanabilir ayak Teknik Spesifikasyonlar Roth Güne Enerjisi Boyleri BW 300 ve 4001 Roth BW 300 Roth BW 400 Hacim 300 litre 400 litre Yal t m hariç çap 500 mm 600 mm Yal t m 80 mm 80 mm Diyagarel yükseklik 1838 mm 1894 mm Ölçüler (BKZ. Grafik) So uk su sa lant s 115 mm 129 mm A = Güne enerjisi devresinin geri dönü ü 263 mm 320 mm B = Güne enerjisi devresinin beslemesi 836 mm 880 mm C = Sirkülasyon 963 mm 1000 mm E = Müteakip s tman n geri dönü ü 1083 mm 1100 mm D: Diyametre 610mm 680mm F = Müteakip s tman n beslemesi 1443 mm 1460 mm G = Revizyon flan 305 mm 345 mm H = S cak su sa lant s yükseklik 1790 mm 1839 mm NL say s (üst/alt) 1.8/7.5 3/11 Bekleme kay plar kwh/24 saat 3.27 kwh/24saat Çal ma a r bas nc (hazne) 10 bar 10 bar Çal ma a r bas nc (borular) 16 bar 16 bar Çal ma s cakl (hazne) 95 C 95 C Çal ma s cakl (borular) 110 C 110 C E anjör güne enerjisi 1.5 m 2 1.8m 2 E anjör; Kalorifer 0.7 m 2 1m 2 A rl k 131kg 158 kg Termometre 1507 mm 1921mm Radyosyon Say s 2.3 KWh/24h 2.5 kwh/24h Test a r bas nc : 15 bar 15bar (Elektrikli s tma çubu u-opsiyon) I: Enerjinin kullan m düznlenmesine göre. Boyler s cakl 65 C. Çevre s cakl 20 C 20

21 J Roth güne enerjisi boylerler 750 ve 900 Bir depo iki fayda TH KVL WEZVL HZVL H EH KRL G F E C B K A KRL/ HZRL Roth Güne Enerjisi Boyleri BW/H kombine edilmi içme suyu s tmas ve s tma deste i için tasarlanm t r. Bu özellik, en ince ayr nt s na kadar dü ünülmü bir tasar m ile elde edilir. Burada söz konusu olan, boyler içinde bir boyler prensibidir. Her iki boyler, kapal ünitelerdir. çteki boyler içme suyunun depolanmas ve s tl mas için kullan l r; d taki boylerde bulunan su, kalorifer sisteminin sirkülasyonuna dahil edilir. Güne enerjisinin transferi, alt bölüme yerle tirilmi, büyük yüzeye sahip bir perdahl boru e anjörü üzerinden gerçekle ir. Çevresi plastik kaplama 100 mm kal nl nda bir yumu ak köpük izolasyon optimum bir s yal t m sa lar. ç bölümde yer alan emaye ile kaplanm deposu, ek olarak bir magnezyum anot ile korozyona kar korunmu tur. Boylerin ihtiyaç odakl bir ekilde arj edilmesi için ve bu amaçla boyler sensörünün gerekli pozisyon ayar tertibat için 2 kat sensör konal d ardaki boylere sa lanm t r. Avantajlar; Boyler içinde boyler prensibi Kal n s yal t m sayesinde minimum s kay plar 2 kat emaye kaplama ve magnezyum anot ile iki kat korozyon koruma Optimum kullan m hacmi Kolay montaj Technical specifications Roth solar combi storage tank 750 and 900 l Roth BW 300 Roth BW 400 Hacim 750 litre 900 litre çme suyu hacmi/stok bölümü 150 litre 200 litre Yal t m dahil çap 990 mm 990 mm Yal t m 100 mm 100 mm Yal t m dahil yükseklik 1905 mm 2120 mm Ölçüler (Bkz. Grafik) A rl k 218 kg 256 kg (Elektirikli s tma çubu u-opsiyon) 1020 mm 1085mm A Güne enerjisi devresinin geri dönü ü 99 mm 95 mm B Kalorifer geri dönü ü 970 mm 1175 mm C Is tma devresinin geri dönü ü 315 mm 375 mm D Güne enerjisi devresinin beslemesi 745 mm 765 mm E Is tma devresinin beslemesi 1020 mm 1085 mm F Müteakip s tman n geri dönü ü 1100 mm 1165 mm G Müteakip s tman n beslenmesi 1525 mm 1645 mm H S cak su ba lant s 1780 mm 1914 mm So uk su ba lant s 1845 mm 1979 mm NL say s (üst/alt) 1.6/ /20 Bekleme kay plar kwh/24s 3.2 kwh/24s Çal ma a r bas nc (içme suyu) 10 bar 10 bar Çal ma a r bas n (e anjör) 16 bar 16 bar Çal ma s cakl (hazne) 0-95 C 0-95 C Çal ma s cakl (borular) 110 C 110 C E anjör; güne enerjisi 2.2m2 2.4m2 Yal t mla birlikte a rl k 195 kg 235 kg D yagonal yükseklik 2000 mm 2200 mm 1 Tampon su 2 DIN 4753 e göre Boyler s cakl 60 C Çevre s cakl 15 C 21

22 I J Güne enerjisi sistemleri için s depolama tanklar güne enerjisiyle s t lm su A B P C O D E F N G H M L K Roth güne enerjisi Combi katmanl depolama tank 500, 800 ve 1000 Roth güler enerjisi combi katmanl depolama tank ev suyu kullan m ve s tma deste i olarak tasarlanm t r. Is t lm sudan olu an daimi s cakl k tabakas n garantileyen özel yap s sayesinde yüksek verimlilik sunar. Is t c tamponu depolama tank içme suyunun sabit ak yöntemiyle s t lmas na yönelik bir entegre paslanmaz çelik spiral düzenekli oluklu hortumla donat lm t r. çme suyunun s t lmas i lemi Legionella bakterilerini bar nd rmaz ve sabit temiz su da t m na ba l olarak DVGW i letme standard 551 e uyumludur. Geni yüzeyli düz tüp eklindeki s dönü türücü sayesinde ideal s cakl k katman garantilenir.güne enerjisi combi katmanl depolama tanklar 800 ve 1000 de güne enerjisi verimi alttaki s dönü türücünün yan s ra üst üçte birlik bölümde bulunan ikinci bir s dönü türücü ile sa lanmaktad r. Bu nedenle s cakl k katmanlar n n olu mas n ideal ekilde destekler. Ayr ca, s t lm suyun geri dönü deste i için yap ya bütünle ik bulunan katman yükleme borusu ideal s cakl k katmanlar n n olu mas na katk da bulunur. Güne enerjisi verimi yeterli de ilse sonradan di er bir enerji üreticisiyle s t labilir. Güne enerjisi combi katmanl depolama tank n n esnek hidrolik entegrasyonu mevcut serbest ba lant lar yoluyla ba ar l r. Is yal t m için güne enerjisi combi katmanl depolama tank PVC koruyucu d hazne içerisinde sökülebilir CFCiçermeyen yumu ak köpük yal t m malzemesiyle donat lm t r. Roth güne enerjisi combi katmanl depolama tank 500 ün yal t m kal nl 100 mm iken güne enerjisi combi katmanl depolama tanklar 800 ve 1000 de yal t m kal nl 120 mm ye e ittir. Entegre termometre s depolama tank n n gerçek s cakl n n kesin hassasiyette okunmas na imkan verir.. lk bak ta görülen avantajlar combi katmanl depolama tank : s cakl k katmanlar na ba l yüksek verim entegre paslanmaz çelik spiral yap daki oluklu hortuma sahip s t c tampon depolama tank geni yüzeyli düz tüp eklindeki s dönü türücü entegre katman besleme borusu PVC koruyucu d kaplamal yumu ak köpük yal t mla sa lanan kal n s yal t m entegre termometre 22

23 I J Roth güne enerjisi combi katmanl depolama tank 800 ve 1000 Teknik Özellikleri Toplam hacim 805 l 897 l Tampon depolama tank hacmi 750 l 842 l çme suyu hacmi 55 l 55 l A rl k 195 kg 210 kg A Çap, yal t ms z 790 mm 790 mm Çap, yal t ml 1030 mm 1030 mm S Yükseklik, yal t ms z 1830 mm 2010 mm R Yükseklik, yal t ml 1930 mm 2110 mm G Diagonal yükseklik 2005 mm 2185 mm Q H Depo malzemesi St 37.2 St 37.2 P K Sabit debili içme suyu depolama tank V4A V4A O M L üst/alt güne enerjisi s dönü türücü Glattrohr Glattrohr üst güne enerjisi s dönü türücüsü 2,0 m2 3,0 m2 Alt güne enerjisi s dönü türücüsü 3,0 m2 3,5 m2 Katman besleme borusu St 37.2 St 37.2 Tampon depolama tank yakl. çal ma bas nc 3 bar 3 bar TW sabit ak l depolama tank yakl. çal ma bas nc 6 bar 6 bar Yakl. Çal ma bas nc 95 C 95 C NL- de eri 3,2 l 4,0 l Teknik detaylar (Roth güne enerjisi Combi katmanl depolama tank 500) A = hava venti 1" IG 1930 mm 2110 mm B = üst güne enerjisi s dönü türücüsü VL 1" IG 1500 mm 1680 mm C = bo ç k 1 /2" IG 1390 mm 1520 mm Toplam hacim Tampon depolama tank n n hacmi çme suyu hacmi A rl k Çap, yal t ms z Çap, yal t ml Yükseklik, yal t ms z Yükseklik, yal t ml Kö egen yüksekli i 448 l 443 l 45 l 112 kg 650 mm 850 mm 1640 mm 1720 mm 1785 mm Depo malzemesi St 37.2 Sabit ak l içme suyu depolama tank Alt güne enerjisi s dönü türücüsü V4A 2,3 m2 Katman besleme borusu St 37.2 Tampon depolama tank yakl. çal ma bas nc TW sabit ak l depolama tank yakl. çal ma bas nc 3 bar 6 bar Yakl. Çal ma bas nc 95 C NL- de eri 1,6 A = hava venti 1" IG B = bo ç k 1 1 /2" IG C = Is tma sonras s cakl k sensörü 1 /2" IG D = bo ç k 1 1 /2" IG E = bo ç k 1 1 /2" IG F = RAS sensor 1 /2" IG G = güne enerjisi s dönü türücüsü VL 1" IG H = güne enerjisi sensoru 1 /2" IG I = güne enerjisi s dönü türücüsü RL 1" IG J = bo ç k 1 1 /4" IG K = katman besleme borusu 1 1 /4" IG L = so uk su ba lant s 1 1 /4" IG M = bo ç k 1 /2" IG N = elektrikli immersiyon s t c s 1 1 /2" IG O = bo ç k 1 /2" IG P = s cak su ba lant s 1 1 /4" IG F B D C E N 1720 mm 1400 mm 1150 mm 1020 mm 910 mm 800 mm 700 mm 490 mm 280 mm 150 mm 150 mm 240 mm 440 mm 820 mm 1150 mm 1420 mm D = üst güne enerjisi s cakl k sensörü 1 /2" IG 1290 mm 1450 mm E = s tma sonras s cakl k sensörü 1 /2" IG 1190 mm 1330 mm F = üs güne enerjisi s dönü türücüsü RL 1" IG 1090 mm 1210 mm G = bo ç k 1 1 /2" IG 980 mm 1060 mm H = bo ç k 1 1 /2" IG 870 mm 950 mm I = geri dönü s cakl k sensörü 1 1 /2" IG 770 mm 840 mm J = alt güne enerjisi s dönü türücüsü VL 1" IG 670 mm 730 mm K = alt güne enerjisi sensörü 1 /2" IG 465 mm 495 mm L = alt güne enerjisi s dönü türücü RL 1" IG 310 mm 310 mm M = bo ç k 1 1 /2" IG 170 mm 170 mm N = katman yükleme borusu 1 1 /2" IG 170 mm 170 mm O = so uk su ba lant s 1 1 /4" IG 270 mm 270 mm P = bo ç k 1 /2" IG 570 mm 580 mm Q = elektrikli immersiyon s t c 1 1 /2" IG 920 mm 1130 mm R = bo ç k 1 /2" IG 1290 mm 1760 mm S = s cak su ba lant s 1 1 /4" IG 1580 mm 1760 mm 23

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

274 Y ll k Teknolojik Deneyim

274 Y ll k Teknolojik Deneyim Is tma Bizim flimiz! AKILLI ISITMA S STEMLER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Atmosferik Brülörlü [ Buderus ] Is san Buderus Atmosferik Brülörlü * Çok sessiz ve titreflimsiz çal fl r. Fans z ve motorsuz brülör

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

B R M F YAT POZ TAR FLER

B R M F YAT POZ TAR FLER S ra No 1 071.212 45*55 CM. KONSOLLU LAVABO YARIM AYAKLI TK. FAYANS CAMLA MI Ç N, B R NC SINIF A a daki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden ta mal beyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz. EK M 2008 adresinde 23179 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı