Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün"

Transkript

1 Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am

2

3 Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple Güne, dünyaya devasa boyutta enerji gönderir. Güne, yar m saat içinde tüm dünyan n toplam y ll k enerji tüketimi kar lanabilecek miktarda güne n gönderir. Almanya'da, teknolojik olarak uygun yüzeylerde güne enerjisinden faydalanmak için milyon kilometrekarelik bir alan bulunmaktad r. Roth,kendini ispatlam Roth s da t m sistemlerinin tamamland yeni teknik güne enerjisi sistemleri ve s pompalama sistemleri ile gelece e yönelik bir ad m daha att.roth güne enerjisi sistemleri, komple,yüksek performasa sahip sistemlerdir. Roth güne enerjisi sitemi ile Roth yüzey s tma ile ba lant l olarak ideal ekilde s tma deste i olarak faydalan labilir. Roth güne enerjisi ile 2 kollektör ile 4-5 ki ilk bir ailenin y ll k s caksu ihtiyac n n ortalama dörtte üçü kar layacak durumdad r.

4 4

5 Roth Güne Enerjisi Paketi... tek kaynaktan koordine edilen parçalarla Roth Is tma ve Sa l k Tekni i tek elden! Roth, montaja haz r sistemler sunar. Standart sistemden güne enerjisi ile kullan lm su s tma ve Roth güne enerjisi kollektörleri ile s tma deste i için karma k sistemler, Roth güne enerjisi istasyonu, Roth güne enerjisi regülasyonu ve Roth güne enerjisi boylerlerine kadar uygulamaya ba l her ey için uygun paketi bulabilirsiniz. Roth s da t m sistemleri ve Roth içme suyu sistemi ile Roth Güne Enerjisi sisteminiz optimum ekilde çal r. Is pompas sistemleriyle ba lant da mümkündür. Bu sayede, tüm sistemin sinerji etkilerinden faydalanabilir ve tek elden mükemmel bir çözüm elde edebilirsiniz. Özenle birbirine adapte edilmi bile enler, optimum bir çal ma ve güvenilirli i garanti eder. Malzeme seçiminde, uzun ömürlülük ve montaj kolayl na özel önem verdik. 5

6 Roth Düz Güne Kollektörü Heliostar 218 ve Yenilikçi polikarbonat kasan n sundu u yüksek teknoloji deal s muhafazas, stikrar ve hafiflik Kapal polikarbonat kasa yap s ndan olu an Roth Heliostar ileri teknolojili malzeme ve geli mi teknolojiyi bar nd r r. Polikarbonat mükemmel bir yal t m malzemesidir. Bu özelli ine ba l olarak Roth Heliostar in kal n duvarl polikarbonat kasas ideal s n n muhafaza edilmesini güvence alt na al r. Yüksek performansl emici (absorber) ile birlikte Roth Heliostar on y llar boyunca en yüksek verimi sa lamay garantiler. Malzeme özel dayan kl l, darbe dayan m ve s cakl k direnci özelliklerini ta r ve UV nlar na dirençli yap s nedeniyle d kullan ma mükemmel derecede uygundur. Polikarbonatlar n çok çe itli kullan m alanlar seçkin bir malzeme özelli i göstermektedir. Di er malzemelerin yan s ra uçak yap m ve otomotiv endüstrisinde uygulama alanlar bulabilirsiniz. Yüksek teknolojili malzemeye ba l olarak Roth Heliostar asgari a rl kla birlikte uzun süreli istikrar sa lar. Polikarbonat ilave avantajlara sahiptir: Öncelikle üretimi geleneksel yap lar n (alüminyum) üretimine nazaran daha çevre dostu olan dü ük enerji gerektirir. kincisi ise kasan n yüksek hava kirlili i ve sald rgan sahil kesimi ikliminde dahi korozyona daimi olarak dirençli olmas d r. Kollektör kasa tek parça olarak erin iner ve bu nedenle dayan kl olacak ekilde s k yap ya sahiptir. Derinlere inen polikarbonat kasan n özgün ekilli, kurulumu yapacak ki inin kendi karar na ba l kurulum ve güvenlik avantajlar sunar.

7 Kolay ve güvenlik kurulum Kolay bir kurulum için ba lant raylar nazik ekilde kolektör kasadaki oluklara girerler. Yerine getirilmesi gereken geleneksel güvenlik önlemleri kolektöre kendi bünyesinde yer almaktad r. Kurulum önemli oranda daha kolay ve daha güvenli hale gelir; çünkü kurulum kolektörü çat da tutmay gerektirmez. Ayr ca, ba lant raylar ile kolektörün kasas aras ndaki birle me nedeniyle kolektör ile çat aras ndaki mesafe azalt lm t r. Dü ük çat kurulumu ideal istikrar ve geli mi görünüme yol açar. Kapal kolektör kasas sayesinde yaralanma riski asgariye indirilir. S ral kuruluma yönelik Yenilikçi Roth h zl kurulum sistemi Yenilikçi Roth h zl kurulum sistemi sayesinde karma k s ral kurulumu art k tarih olmu tur. Özellikle kurulumu yapan ki inin eri ilmesi güç olan tak mlarla sava t yerlerde yani s radaki kollektörler aras bo luklarda Roth kurulum rahatl ve h z anlam nda yeni klemp ba lant eleman ile önemli bir avantaj sa lar. S ral kollektörlerin kurulumu tak m gerektirmez. Zemin üzerindeki C-ray da yeni sabitleme elemanlar hali haz rda itilmi lerdir ve çat üzerine kolayl kla yerle tirilebilirler. Kolektörler Roth h zl kurulum sistemiyle kolayl kla ba lanabilir ve görünür bir ünite yaratmak için uçlar kar l kl olarak s k labilir.

8 Roth yass kollektör Heliostar 218 und iyi bir tak m lk bak ta görülen avantajlar : Kaliteli gövde Oldukça dayan kl polikarbonat gövde (yüksek etki, s cakl k, rüzgar ve UV dayan kl l k) Boyutuna göre hafif Tek parça üretildi inden s zd rma yapmaz Sürekli korozyon rezistans Yüksek performansl emici Tam yüzeyli emici, yüksek kaliteli kaplamas, en yüksek performans verimini garanti eder Boru hatt n n emici saca olan optimum ba lant s Optimum yal t m Kal n polikarbonat gövde 60 mm. arka duvar yal t m Güvenlik cam Dü ük demirli güne güvenlik cam 1. dayan kl l k s n f n kar lar ki kat cam contalamas Modern dizayn Çatlaks z ve kenars z yuvarlak gövde Gösteri siz görüntü için siyah renk Kollektörlerin s ral görüntüsü Tesisat avantajlar Dü ük a rl k Yak n çat üstü tesisattan dolay geli mi optik ve optimum denge Tesisattan sonra ba lant sistemleri görünmez Çat kiri ine ba lant Kollektörlerin h zl ve rahat tesisat için Roth h zl tesisat sistemi Keskin kenars z polikarbonat gövde Tüm ba lant lar yass çantal üretildi i için dam üstünde bir lehim çal mas na gerek yoktur Montaj kolay aksesuar Bütün yüzeye kolay ula m sa layan sapl gövde Ba lant ray na kollektör gövdeyle birlikte sa layacak olan dam üstü tesisat Esnek kullan m alan Dam üstü, dam içi, serbest kurulum konumunda ve ön cephe montaj Güvenlik 10 y l Roth Sistem garantisi

9 Kollektör kesiti yüksek görünürlükte güvenlik cam döner alüminyum çerçeve yüksek kalite kaplamal tam yüzeyli emici ba lant noktalar 60 mm kal n termal izolasyon kolay tesisat için U kanal polikarbonattan yap lm kollektör gövde Her uygulama için do ru ölçüm Uygulamaya ve gerekliliklere ba l olarak Roth Heliostar modelleri aras nda seçim yapabilirsiniz. Heliostar 252, 2.52 m 2 lik brüt yüzey alana sahiptir ve 43 kg. d r. Heliostar 218, 418 m 2 lik brüt alana sahiptir ve 35 kg. a rl ndad r. Teknik spesifikasyonlar: Roth yass kollektör Heliostar Heliostar 252 Heliostar 218 Uzunluk 2100 mm 1820 mm Geni lik 1200 mm 1200 mm Yükseklik 109 mm 109 mm Brüt alan 2,52 m 2 2,18 m 2 Net alan 2,30 m 2 1,96 m 2 A rl k 43 kg 35 kg Kollektör kutusu Cam kaplama Emici Yüksek dayan kl l kta polikarbonat gövde, sürekli korozyon rezitansl, bir parçan n derin üretim süreci nedeniyle her yerde s k. low-iron solar safety glass transmission t = 91 % Yüksek kalite kaplamal tam yüzey emici, vakum Emme a = 95 % a = 95 % Emisyon e = 5 % e = 5 % S v hacmi 1,46 l 1,26 l Is ta y c s Güne enerji s v s Heliostar ve F2 Çal ma bas nç (max.) 15 bar 15 bar Güne enerji sensör kovan iç Ø = 6 mm iç Ø = 6 mm Kollektör ba lant s 1 /2 MT yass contal 1 /2 MT yass contal Kollektör verimi y ll k Uygulama alan 525 kwh/m 2 a nin üzerinde 525 kwh/m 2 a nin üzerinde çme suyu s tma ve s tma deste i

10 Roth yass kollektör F2 etkileyici düzeyde güçlü Mükemmel Tamamlama Yeni yüksek performasl roth yass kollektör F2, en modern teknoloji v en yüksek i levsellik özelliklerni bir araya getirir. Bu kollektör, Roth yass kollektör heliastar ve Roth boru kollektörü R1 için optimum bir tamamlay c d r ve Roth kollektör yelpazesini tamamlar. Yüksek kaliteli malzeme kaplanm tam yüzeyli emicinin optimum konstrüksiyonu ve prizmatik güvenlik cam, kollektörün zay f güne nlar nda da h zl bir reaksiyon h z na sahip olmas n garanti eder. Koyu renkli eloksallanm bir alüminyum çerçeve sayesinde, kollektör görsel olark her alana uyar ve dü ük a rl ve mükemmel montaj sistemleri sayesinde dam üstü, dam içi, ön cephe ve serbest kurulum konumunda çok kolay bir ekilde monte edilebilir. Roth yüzey s tma sistemleri ile ba lant l olarak, depolanan güne enerjisinden ideal ekilde s tma deste i olarak faydalan labilir. 10

11 Roth Yass Kollektör F Yüksek oranda transparan güvenlik cam Çepeçevre EPDM yal t m profili Özel olarak seçilmi malzemelerde kapl tam yüzeyli emici Is köprüleri bulunmayan kenar yal t m 50mm kal nla nda s yal t m 6 Entgre edilmi montaj k za Alüminyum arka panel Avantajlar Kaliteli gövde Yüksek sertlikte, korozyona kar korunmu alüminyum çerçeve. Stabil alüminyum arka panelin hassas olmayan yap s. 2,18m2Toplam alan. Rüzgar ve kara kar yüksek dayan kl l k için k vr lma kat l Yüksek performansl emici Tam yüzeyli emicinin s cakl a kar dayan kl, yüksek kaliteli kaplamas en yüksek perormans verimini garani eder. Bilgisayar optimasyonu emici tasar m ve bunun sonucunda dü ük s v hacmi sayesinde h zl tepki verebilir. Boru hatt n n emici saca olan optimum ba lant s, s ta y c araca ideal bir s aktar m sa lar. Optimum yal t m S cakl a dayan kl, 50 mm kal nl nda çepeçevre mineral yün, tutarl bir ekilde s köprülerini önler ve en yüksek verimi garanti eder. Güvenlik cam Gerekli strüktüre sahip prizmatik güvenlik cam, yüksek bir k geçirgenli i sa lar ve dona kar 1. Dayan kl l k s n f n kar lar. Ayr lm iki conta düzlemi ile iki kat cam izolasyonu. Esnek kullan m alan Dam üstü, dam içi serbest kurulum konumunda ve ön cephe montaj Montaj kolayl Montaj kolay aksesuar. Tüm ba lant lar yass contl olarak üretildi i için, dam üstünde bir lehim çal mas na gerek bulunmamaktad r. Cam kapak, el i çileri taraf ndan da zarar vermeden sökülebilir ve tak labilir. Dü ük a rl k (38 kg) Güvenlik 10 y l Roth sistem garantisi. Roth yass kollektör F2 nin teknik spesifikasyonlar Uzunluk Geni lik Yükseklik 1880mm 1160mm 95mm Brüt alan 2.18m 2 A rl k 38 kg Net aç k alan 198m 2 Gerekli strüktüre sahip Cam kapak Emici Emici-kaplamas Emme a = %95 Emisyon e = %5 S v hacmi Is ta y c arka panelle birlikte korozyona kar korunmu alüminyum çerçeve 50 mm arka panel yal t m, mineral yün demir içermeyen ve gerekli strüktüre sahip güne enerjisi güvenlik cam Transmisyon t %91 Bak r s iletim sac ve kanal borusu Yüksek kaliteli vakum 1.15 litre Çal ma bas nc (maksimum) 10 bar Güne enerjisi sensör kovan ç Ø =6mm Kollektör ba lant s Solar s v Heliostar ve F2 1 /2"AG yass contal 1 /2"MT yass contal Kollektör verimi, Uygulama alan : y ll k 525 kwh/m 2 nin üzerinde içme suyu s tmas ve s tma deste inde 11

12 Roth boru kolektörü R1 Göz al c performans Güne i Verimli kulanarak Hafif montaj kolay ve ekstrem yüksek performansl. Roth boru kollektörü R1, her dü me aç s nda güne nlar n optimum ekilde cam emiciye yans tan CPC reflektörlere sahiptir. Roth R1 in reflektörleri, ek olarak akrilik kaplamal ve korozyona dayan kl alüminyum analardan olu ur. Hava ko ullar na kar mükemmel dayan kl l k gösteren bir hammadde kombinasyonu. Roth R1 her eyden önce performans özelli i ile öne ç kar. Bu sayede, k aylar ndaki zay f güne nlar ndan da s tma enerjisi olarak faydalan labilir. Roth R1de, içi bo alt lm cam borulardan metal geçmez. Bunun sonucunda, hammadde kombinasyonlar nedeniyle termik gerilim olu amaz Kullan lan Borosilikat borular, don olu umuna kar ekstrem saviyedeki dayan kl l klar ve termik yüklere kar dayan kl l klar ile öne ç kar. Al lmam bir dayanma ömrü, bunun sonucudur. Ayr ca, tüm borular ve reklektörler hidrolik sisteme herhangi bir müdahale olmadan münferit olarak de i tirilebilir. K aylar nda da yüksek performans CPC reflektörleri sayesinde difüzyon nlar nda da etkin H zl tepki verir Çok hafif ve montaj kolayd r Uzun dayanma ömrü 10 y l sistem garantisi 12

13 Yedi Borosilikat cam borulu Roth boru kollektörü R Emici borular Sertle tirilmi Borosililat cam Emici Is iletim sac CPC reflektörleri EPDM conta Teknik Spesifikasyonlar Roth Boru Kollektörü R1 Uzunluk Geni lik Yükseklik 1650 mm 780 mm 137 mm Brüt alan 1.3 m 2 Aç k alan 1.1 m 2 A rl k Alüminyum profil Emici 38 kg S v hacmi 1.15 l. emici kaplamas Emme a = 95% Emisyon e = 5% Emici hacmi Is ta y c s kollektör gövdesi:alüminyum profil, Alüminyum gövde, 40 mm yal t m çi bo alt lm ve yüksek kaliteli kaplamaya sahip Brosilikat cam borular. Cam kal nl 1.5mm. Tekli borular D1/D2=47/37 mm. Cu borulu alümiyum s iletim saclar, cam borular kolayca de i tirilebilir yüksek kaliteli vakum litre Çal ma bas nc (maksimum) 10 bar Güne enerjisi sensör Kovan Kollektör ba lant s Kollektör verimi y ll k Kullan m alan Güne enerjisi s v s R1 ç Ø = 6mm 1 /2" MT yass contal 525 Kwh/m 2 nin üzerinde içme suyu s tmas ve s deste i Esnek kullan m alan Ak ll ca seçilmi bir dahili boru ba lant s sayesinde, 6 adede kadar Roth R1 modülü kolayca monte edilebilen seri ba lant içinde birle tirilebilir! Dam üstü, serbest kurulum ve ön cephelerde Dam üstü montaj 13

14 Roth yüzme havuzu güne kollektörü HelioPool... Güne enerjili yüzme havuzu s tmas Yüzme havuzu suyunun çevre dostu ve ekonomik güne le s t lmas Bir plastik malzeme i leme uzman olarak Roth yüzme havuzu suyunun çevre dostu ve enerji tasarrufu yapan bir yöntemle s t lmas için yüksek kaliteli, yüksek yo unluklu polietilen (HDPE) yap lm yüzme havuzu için HelioPool u geli tirdi. Tek bir emici türüyle tüm kurulum uygulamalar gerçekle tirilebilmektedir çünkü emici üzerinde 8 de i ken ç k bulunmaktad r. Bu nedenle kolay ve h zl kurulum garanti alt na al nmaktad r. Roth HelioPool 2,22 m alana sahip ideal emici ebad n n yan s ra yüksek derecedeki verimlilik özelliklerini ta r. Suya tamamen dald r l r, donmaz ve üzerinde yürünebilir ve do rudan yüzme havuzu suyuyla doldurulmaya uygundur. deal duvar kal nl yla birlikte özel emici yap s daha dü ük bas nc n garantiler. Tüm ba lant çe itleri için sadece bir model Tüm emiciler ba lant türüne ba l olarak kullan labilecek 8 ba lant ya(4x25 mm ve 4x40 mm) sahiptir ve bu nedenle sadece bir tür emiciye gerek duyulur. Tamam tek kaynaktan Roth çat kurulumu için Roth Ba lant tak m, ba lant tak mlar ve Roth Güne enerjisi Regulatör Ünitesi BW ile eksiksiz ve kurulumu kolay bir sistem sunmaktad r. Roth ba lant tak m 40 mm HelioPool Roth t kaç tak m 25 mm HelioPool Roth ba lant tak m 25 mm HelioPool Çat kurulumu için Roth ata man tak m Çat kurulumu için yüksekli i ayarlanabilir Roth ata man tak m 14

15 lk bak ta görülen avantajlar Kurulum Örne i Tüm kurulum uygulamalar için sadece 1 güne kollektörü üzerinde 8 farkl ç k bulunmaktad r m 2 alana sahip ideal güne kollektörü ebad Dikey veya yatay kurulum imkan Yüksek derecede verimlilik Tamamen suyla dolar, donmaz ve üzerinde yürünebilir. Siyah renk HDPE den mamul yüksek kaliteli absorbe edici madde deal güne kollektörü kal nl Özel güne absorbe yap s na ba l dü ük bas nç kayb Yüzme havuzu s tmas için ekonomik çözüm Do rudan yüzme havuzu suyuyla doldurulabilir. Ata man, ba lant lar ve regülatörüyle birlikte eksiksiz sistem 15 Teknik Özellikler Roth HelioPool Uzunluk Geni lik Yükseklik Brüt yüzey alan A rl k S v kapasitesi Ba lant lar Mak. Bas nç 14 kg Maks.Çal ma bas nc Malzeme Yatay ba lant daki kolektör say s 8 (maksimum) Dikey ba lant daki kolektör say s 4 (maksimum) 2000 mm 1100 mm 15 mm 2,22 m2 16 l 8 (4 x 25 mm ve 4 x 40 mm). Kolektör tipine ba l olarak de i ebilen kullan m 3 bar 1 ± 0,1 bar HDPE (siyah)

16 16

17 Roth regülason BW, BW/H ve BW/H Komfort A a daki özellikler: Avantajlar Çok fonksiyonlu ve etkin bir regülasyon Büyük ölçekli, bilfi sa layan ekran göstergesi Kolay ve genel görü sa layan kumanda elemanlar 5 dilde tesisat yönergesi D,GB,E,F,I Roth Güne Enerjisi Regülasyonu BW/H Komfort Roth Güne Enerji Regülasyonu BW Roth güne enerji refülasyonu BW içme suyunun s t lmas için bir s cakl k fark kumandas ile donat lm t r ve güne enerjisi sisteminin güvenli ve etkin bir ekilde çal t r lmas için kullan lan tüm temel ayar fonksiyonlar na sahiptir. Teslimatta 2 Pt-1000 sensörlerini içerir. Regülatörün kolay ve genel görü sa layan kumanda ünitesi, dört kumanda eleman na sahiptir. (3 tu ). Kendinden aç klamal grafik semboller sayesinde daha iyi kullan m konforu. Güne enerjisi devresine otomatik ya da manuel olarak kumanda edilebilir. Roth güne enerjisi regülatörü BW, 1 devre ç k (1x devir ayarl ) ve 4 sentör giri ine sahiptir. Roth Güne Enerjisi Regülasyonu BW/H Roth BW/H regülasyonu, içme suyu s tmas ve s tma deste i için tasarlanm olan çok yönlü kullan labilir bir s cakl k fark ayarlama sistemidir. Bu sistem tüm temel ayar fonksiyonlar ve ek olarak sistem optimasyonu için seçilebilen özel fonksiyonlara sahiptir. Teslimatta 3 PT-1000 sensörlerini içerir. Sistem bilgileri, ekran üzerindeki kendinden aç klamal grafik sembollerle gösterilir. Roth BW/H güne enerjisi regülatörü, 2 devre ç k (1xDevir ayarl, 1x AÇMA /KAPAMA) 4 sensör giri i ve s miktar n n say lmas için 1 empülsiyon giri ine sahiptir. 9 tesisat plan daha önceden tesis edilmi tir. Roth güne enerjisi regülatörü BW/H Komfort, kombine edilmi içme suyu s tmas ve s tma deste i için özel olarak tasarlanm olan ve çok yönlü kullan labilen mikro i lemci kumandal bir s cakl k fark regülatörüdür. Bu regülatör, tüm temel ayarfonksiyonlar ve ek olarak, secilebilen sistem optimasyon opsiyonlar ve uzaktan veri göstergesinin ba lanmas için bir V veri yolu, büyük gösterge, s miktar sayac ve PC arabirimine sahiptir. Teslimatta 3 PT-1000 sensörlerini içerir. 12 sistem emas n n seçilebilmesi, regülatörün kolay bir ekilde i letime al nmas ve hemen hemen tüm güne enerjisi termik uygulamalar n n realizasyonuna olanak sa lar. Roth BW/H Komfort güne enerjisi regülatörü, Is miktar n n say lma için 2 emgülsiyon giri i dahil 12 sensör giri ine seçmeli güne sensörü için 1 giri e ve 9 röleye sahiptir ( standart h z kontrolü için 4 kat durum rölesi, 1 potansiyelsiz röle kazan n aktivasyonu için) Roth Güne Enerji Regülasyonu BW Roth Güne Enerji Regülasyonu BW/H

18 Roth Güne Enerjisi stasyonu Bütçenizi korur Bütün sistemle mükemmel uyum Roth güne enerjisi istasyonuna fabrikada s zd rmazl k testi yap lm t r. Bu Montaj s ras nda zaman ve maliyet tasarrufu sa lar. Özel güne enerjisi pompas 100 C ye kadar kesintisiz s cakl klar için uygun olmakla birlikte, k sa süreli olarak maksimum 120 C ye kadar çal abilir! Kullan lan debi ölçüm cihaz, güne enerjisi sistemlerinde kullan m için geli tirilmi tir ve fabrikada %40-50 oran ndaki su antifriz kar mlar na ayarlanm t r. Bu ölçüm cihaz, ek olarak 2-16 litre/dakika aral nda ge itrilmi bir göstergeye sahiptir! Avantajlar Ki isel ba lant olanaklar : Bak r ve hassas çelik boru; 18 ve 22 mm Entegre edilmi dolum ve y kama armatürü Kullan lan tüm malzemeler, güne enerjisi sistemlerinde kullan m için özel olarak test edilmi tir Dolum ve bo altma vanas MAG ba lant seti ve duvar kö ebendi Elle ayarlanabilir ventille beraber hava ventil borusu. Teknik Spesifikasyonlar Roth Güne Enerjsi stasyonu Norminal ebat DN 25 Armatör Contalar Yal t m Maksimum bas nç Emniyet ventili Maksimum s cakl k k sa süreli Debi ölçüm cihaz Yer çekimi frenleri Pompa Ba lant lar Eksen mesafesi geni lik yükseklik Panzer hortumunun uzunlu u Hava bo alt m borusu *Emniyet ventili hariç Pirinç EPDM/Teflon EPP, çok parçal 100 C de 10 bar Emniyet vanal günelik grubu 6 bar ve manometre 10 bar 100 C kesintisiz/120 C 2-16 litre/dakika, su glikolkar mlar na ayarlanm t r (% glikol) 2 (besleme+geri dönü ), Kesme vanas na entegre edilmi, tutama n 45 korumu sayesinde dikilebilir RS 25/6RP 1 1/2" Güç çeki i: 1. Kademe:46W 2. Kademe : 67W 3. Kademe. 93 W Maksimum sevk yüksekli i 6 m Masimum sevk gücü 4.5m3/saat 4x22 mm 18 mm CU s k t rma halkal c vata ba lant s 125 mm Yal t mla birlikte 250 mm Yal t mla birlikte 350 mm 480 mm 18

19 Roth ata man kolu Universal... tamam için tek bir kol Esnek kullan m Roth ata man kolu Universal Roth düz kolektörleri Heliostar 218, Heliostar 252, F2 nin yatay ve dikey kurulumu ve Roth tüp kollektör R1 in dikey kurulumu için uygundur. Sadece kiri lere sabitlenmekle kalmay p do rudan çat ç talar na da sabitlenmektedirler ve böylece çat üzerindeki uygulamalar esnektir ve h zl sabitleme vidalar yla kolayl kla ba lan rlar. lk bak ta görülen avantajlar Uzunlu u ayarlanabilir dikey Roth ata man kolu Universal Heliostar 252 ve 218 için dikey kuruluma ve F2 için yatay ve dikey yönde kuruluma uygundur. Uzunlu u ve geni li i ayarlanabilir yatay Roth ata man kolu Universal Heliostar 252 ve 218 için yatay kuruluma uygundur. Universal in uygulanmas daha az parça ihtiyac na ve bu nedenle daha az depolama alan na yol açar. Tüm çat türlerine uygundur. Yüksek kalitede paslanmaz çelikten mamul malzeme Özel yap s na ba l dü ük a rl k Ambalaja dahil h zl sabitleme vidalar na ba l h zl kurulum Çat daki kullan m esnektir. Çünkü, art k çat kiri lerine sabitlenmesi gerekmez. Tüm kiremit ve ç ta kal nl klar nda uygulanabilir, ilave yatak katman gerektirmez. 19

20 J I Roth güne enerjisi boylerler 300 ve Kolay montaj, uzun dayanma ömrü WW TH VL RL H EH Z VL F E C B RL G KW 85 A D Roth BW 300 ve 400 güne enerjisi boylerleri Roth BW 300 ve 400 güne enerjisi boylerlerlerinde, güne kollektörlerinin enerjisi alltaki büyük yüzeyli bir perdahl boru e anjör üzerinden içme suyuna kat l r. Üstteki üçte birlik bölüme yerle tirilmi ikinci bir perdahl boru e anjör üzerinden, içme suy ihtiyaç an nda kalorifer kazan üzerinden s t l r. Komple boyler, DIN 4753 e göre emaye kaplanm ve ek olarak bir magnezyum anot ile korozyona kar korunmu tir. Montaj çok kolayd r. Gerekli tüm ba lant lar, ek uzatmalar olmadan direkt olarak boylere yerle trilebilir. Her ba lant, yass izolasyonlu olarak üretilmi tir. ç e anjörün üst yüzeyi özel olarak büyük ebatl bir ekilde tasarlanm t r. Bu özellik, güne enerjisinden optimum oranda faydalan lmas n ve bununla birlikte tüm sistemin etkin bir ekilde çal mas n sa lar. Boylerin ihtiyaç odakl bir ekilde arj edilmesi için ve bu amaçla boyler sensörünün gerekli pozisyon ayar tertibat, boylerdeki bir sensör terminal ç tas na yerle tirilmi tir. Is kay plar n n minimum seviyeye indirilmesi için, boyler 50mm kal nl nda yüksek kaliteli, güçlü CFC siz bir yumu ak köpük yal t mla kaplanm t r. Bir termometre, kör blan ve flan izolasyon ba l vard r. Yüksekli i ayarlanabilir ayak zor yereler bile kurulumunu garanti eder. Avantajlar Uzun ömürlü ve sa lam D n 4753 e göre emaye kaplama ve magnezyum anot Optimum s yal t m Montaj kolay Optimum kullan m hacmi Yüksekli i ayarlanabilir ayak Teknik Spesifikasyonlar Roth Güne Enerjisi Boyleri BW 300 ve 4001 Roth BW 300 Roth BW 400 Hacim 300 litre 400 litre Yal t m hariç çap 500 mm 600 mm Yal t m 80 mm 80 mm Diyagarel yükseklik 1838 mm 1894 mm Ölçüler (BKZ. Grafik) So uk su sa lant s 115 mm 129 mm A = Güne enerjisi devresinin geri dönü ü 263 mm 320 mm B = Güne enerjisi devresinin beslemesi 836 mm 880 mm C = Sirkülasyon 963 mm 1000 mm E = Müteakip s tman n geri dönü ü 1083 mm 1100 mm D: Diyametre 610mm 680mm F = Müteakip s tman n beslemesi 1443 mm 1460 mm G = Revizyon flan 305 mm 345 mm H = S cak su sa lant s yükseklik 1790 mm 1839 mm NL say s (üst/alt) 1.8/7.5 3/11 Bekleme kay plar kwh/24 saat 3.27 kwh/24saat Çal ma a r bas nc (hazne) 10 bar 10 bar Çal ma a r bas nc (borular) 16 bar 16 bar Çal ma s cakl (hazne) 95 C 95 C Çal ma s cakl (borular) 110 C 110 C E anjör güne enerjisi 1.5 m 2 1.8m 2 E anjör; Kalorifer 0.7 m 2 1m 2 A rl k 131kg 158 kg Termometre 1507 mm 1921mm Radyosyon Say s 2.3 KWh/24h 2.5 kwh/24h Test a r bas nc : 15 bar 15bar (Elektrikli s tma çubu u-opsiyon) I: Enerjinin kullan m düznlenmesine göre. Boyler s cakl 65 C. Çevre s cakl 20 C 20

21 J Roth güne enerjisi boylerler 750 ve 900 Bir depo iki fayda TH KVL WEZVL HZVL H EH KRL G F E C B K A KRL/ HZRL Roth Güne Enerjisi Boyleri BW/H kombine edilmi içme suyu s tmas ve s tma deste i için tasarlanm t r. Bu özellik, en ince ayr nt s na kadar dü ünülmü bir tasar m ile elde edilir. Burada söz konusu olan, boyler içinde bir boyler prensibidir. Her iki boyler, kapal ünitelerdir. çteki boyler içme suyunun depolanmas ve s tl mas için kullan l r; d taki boylerde bulunan su, kalorifer sisteminin sirkülasyonuna dahil edilir. Güne enerjisinin transferi, alt bölüme yerle tirilmi, büyük yüzeye sahip bir perdahl boru e anjörü üzerinden gerçekle ir. Çevresi plastik kaplama 100 mm kal nl nda bir yumu ak köpük izolasyon optimum bir s yal t m sa lar. ç bölümde yer alan emaye ile kaplanm deposu, ek olarak bir magnezyum anot ile korozyona kar korunmu tur. Boylerin ihtiyaç odakl bir ekilde arj edilmesi için ve bu amaçla boyler sensörünün gerekli pozisyon ayar tertibat için 2 kat sensör konal d ardaki boylere sa lanm t r. Avantajlar; Boyler içinde boyler prensibi Kal n s yal t m sayesinde minimum s kay plar 2 kat emaye kaplama ve magnezyum anot ile iki kat korozyon koruma Optimum kullan m hacmi Kolay montaj Technical specifications Roth solar combi storage tank 750 and 900 l Roth BW 300 Roth BW 400 Hacim 750 litre 900 litre çme suyu hacmi/stok bölümü 150 litre 200 litre Yal t m dahil çap 990 mm 990 mm Yal t m 100 mm 100 mm Yal t m dahil yükseklik 1905 mm 2120 mm Ölçüler (Bkz. Grafik) A rl k 218 kg 256 kg (Elektirikli s tma çubu u-opsiyon) 1020 mm 1085mm A Güne enerjisi devresinin geri dönü ü 99 mm 95 mm B Kalorifer geri dönü ü 970 mm 1175 mm C Is tma devresinin geri dönü ü 315 mm 375 mm D Güne enerjisi devresinin beslemesi 745 mm 765 mm E Is tma devresinin beslemesi 1020 mm 1085 mm F Müteakip s tman n geri dönü ü 1100 mm 1165 mm G Müteakip s tman n beslenmesi 1525 mm 1645 mm H S cak su ba lant s 1780 mm 1914 mm So uk su ba lant s 1845 mm 1979 mm NL say s (üst/alt) 1.6/ /20 Bekleme kay plar kwh/24s 3.2 kwh/24s Çal ma a r bas nc (içme suyu) 10 bar 10 bar Çal ma a r bas n (e anjör) 16 bar 16 bar Çal ma s cakl (hazne) 0-95 C 0-95 C Çal ma s cakl (borular) 110 C 110 C E anjör; güne enerjisi 2.2m2 2.4m2 Yal t mla birlikte a rl k 195 kg 235 kg D yagonal yükseklik 2000 mm 2200 mm 1 Tampon su 2 DIN 4753 e göre Boyler s cakl 60 C Çevre s cakl 15 C 21

22 I J Güne enerjisi sistemleri için s depolama tanklar güne enerjisiyle s t lm su A B P C O D E F N G H M L K Roth güne enerjisi Combi katmanl depolama tank 500, 800 ve 1000 Roth güler enerjisi combi katmanl depolama tank ev suyu kullan m ve s tma deste i olarak tasarlanm t r. Is t lm sudan olu an daimi s cakl k tabakas n garantileyen özel yap s sayesinde yüksek verimlilik sunar. Is t c tamponu depolama tank içme suyunun sabit ak yöntemiyle s t lmas na yönelik bir entegre paslanmaz çelik spiral düzenekli oluklu hortumla donat lm t r. çme suyunun s t lmas i lemi Legionella bakterilerini bar nd rmaz ve sabit temiz su da t m na ba l olarak DVGW i letme standard 551 e uyumludur. Geni yüzeyli düz tüp eklindeki s dönü türücü sayesinde ideal s cakl k katman garantilenir.güne enerjisi combi katmanl depolama tanklar 800 ve 1000 de güne enerjisi verimi alttaki s dönü türücünün yan s ra üst üçte birlik bölümde bulunan ikinci bir s dönü türücü ile sa lanmaktad r. Bu nedenle s cakl k katmanlar n n olu mas n ideal ekilde destekler. Ayr ca, s t lm suyun geri dönü deste i için yap ya bütünle ik bulunan katman yükleme borusu ideal s cakl k katmanlar n n olu mas na katk da bulunur. Güne enerjisi verimi yeterli de ilse sonradan di er bir enerji üreticisiyle s t labilir. Güne enerjisi combi katmanl depolama tank n n esnek hidrolik entegrasyonu mevcut serbest ba lant lar yoluyla ba ar l r. Is yal t m için güne enerjisi combi katmanl depolama tank PVC koruyucu d hazne içerisinde sökülebilir CFCiçermeyen yumu ak köpük yal t m malzemesiyle donat lm t r. Roth güne enerjisi combi katmanl depolama tank 500 ün yal t m kal nl 100 mm iken güne enerjisi combi katmanl depolama tanklar 800 ve 1000 de yal t m kal nl 120 mm ye e ittir. Entegre termometre s depolama tank n n gerçek s cakl n n kesin hassasiyette okunmas na imkan verir.. lk bak ta görülen avantajlar combi katmanl depolama tank : s cakl k katmanlar na ba l yüksek verim entegre paslanmaz çelik spiral yap daki oluklu hortuma sahip s t c tampon depolama tank geni yüzeyli düz tüp eklindeki s dönü türücü entegre katman besleme borusu PVC koruyucu d kaplamal yumu ak köpük yal t mla sa lanan kal n s yal t m entegre termometre 22

23 I J Roth güne enerjisi combi katmanl depolama tank 800 ve 1000 Teknik Özellikleri Toplam hacim 805 l 897 l Tampon depolama tank hacmi 750 l 842 l çme suyu hacmi 55 l 55 l A rl k 195 kg 210 kg A Çap, yal t ms z 790 mm 790 mm Çap, yal t ml 1030 mm 1030 mm S Yükseklik, yal t ms z 1830 mm 2010 mm R Yükseklik, yal t ml 1930 mm 2110 mm G Diagonal yükseklik 2005 mm 2185 mm Q H Depo malzemesi St 37.2 St 37.2 P K Sabit debili içme suyu depolama tank V4A V4A O M L üst/alt güne enerjisi s dönü türücü Glattrohr Glattrohr üst güne enerjisi s dönü türücüsü 2,0 m2 3,0 m2 Alt güne enerjisi s dönü türücüsü 3,0 m2 3,5 m2 Katman besleme borusu St 37.2 St 37.2 Tampon depolama tank yakl. çal ma bas nc 3 bar 3 bar TW sabit ak l depolama tank yakl. çal ma bas nc 6 bar 6 bar Yakl. Çal ma bas nc 95 C 95 C NL- de eri 3,2 l 4,0 l Teknik detaylar (Roth güne enerjisi Combi katmanl depolama tank 500) A = hava venti 1" IG 1930 mm 2110 mm B = üst güne enerjisi s dönü türücüsü VL 1" IG 1500 mm 1680 mm C = bo ç k 1 /2" IG 1390 mm 1520 mm Toplam hacim Tampon depolama tank n n hacmi çme suyu hacmi A rl k Çap, yal t ms z Çap, yal t ml Yükseklik, yal t ms z Yükseklik, yal t ml Kö egen yüksekli i 448 l 443 l 45 l 112 kg 650 mm 850 mm 1640 mm 1720 mm 1785 mm Depo malzemesi St 37.2 Sabit ak l içme suyu depolama tank Alt güne enerjisi s dönü türücüsü V4A 2,3 m2 Katman besleme borusu St 37.2 Tampon depolama tank yakl. çal ma bas nc TW sabit ak l depolama tank yakl. çal ma bas nc 3 bar 6 bar Yakl. Çal ma bas nc 95 C NL- de eri 1,6 A = hava venti 1" IG B = bo ç k 1 1 /2" IG C = Is tma sonras s cakl k sensörü 1 /2" IG D = bo ç k 1 1 /2" IG E = bo ç k 1 1 /2" IG F = RAS sensor 1 /2" IG G = güne enerjisi s dönü türücüsü VL 1" IG H = güne enerjisi sensoru 1 /2" IG I = güne enerjisi s dönü türücüsü RL 1" IG J = bo ç k 1 1 /4" IG K = katman besleme borusu 1 1 /4" IG L = so uk su ba lant s 1 1 /4" IG M = bo ç k 1 /2" IG N = elektrikli immersiyon s t c s 1 1 /2" IG O = bo ç k 1 /2" IG P = s cak su ba lant s 1 1 /4" IG F B D C E N 1720 mm 1400 mm 1150 mm 1020 mm 910 mm 800 mm 700 mm 490 mm 280 mm 150 mm 150 mm 240 mm 440 mm 820 mm 1150 mm 1420 mm D = üst güne enerjisi s cakl k sensörü 1 /2" IG 1290 mm 1450 mm E = s tma sonras s cakl k sensörü 1 /2" IG 1190 mm 1330 mm F = üs güne enerjisi s dönü türücüsü RL 1" IG 1090 mm 1210 mm G = bo ç k 1 1 /2" IG 980 mm 1060 mm H = bo ç k 1 1 /2" IG 870 mm 950 mm I = geri dönü s cakl k sensörü 1 1 /2" IG 770 mm 840 mm J = alt güne enerjisi s dönü türücüsü VL 1" IG 670 mm 730 mm K = alt güne enerjisi sensörü 1 /2" IG 465 mm 495 mm L = alt güne enerjisi s dönü türücü RL 1" IG 310 mm 310 mm M = bo ç k 1 1 /2" IG 170 mm 170 mm N = katman yükleme borusu 1 1 /2" IG 170 mm 170 mm O = so uk su ba lant s 1 1 /4" IG 270 mm 270 mm P = bo ç k 1 /2" IG 570 mm 580 mm Q = elektrikli immersiyon s t c 1 1 /2" IG 920 mm 1130 mm R = bo ç k 1 /2" IG 1290 mm 1760 mm S = s cak su ba lant s 1 1 /4" IG 1580 mm 1760 mm 23

The World s future energy by

The World s future energy by SUNSET ten Kullanım Suyu Isıtma ve Isınma Desteği İçin Güneş Enerjisi Sistemleri Exclusiv Plus Yeni yollardan mı yürümek istiyorsunuz? Mümkün olduğu kadar çok güneş enerjisini anlamlı bir şekilde kullanmak

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ

VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ 1 İÇİNDEKİLER 1. MERKEZİ TOZ EMME CİHAZLARI...1 2. HORTUM SETLERİ...2 UZAKTAN KUMANDALI İŞLETİM...2 KABLOLU İŞLETİM...3 3. VAKUM PRİZLERİ...3 UZAKTAN

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına Se.Fa, 90 lı yılların başında kurulmuştur. Şirketimiz, sahip olduğu teknoloji,teknik dizayn ve üretim deneyimi ile şuanda hidrolik,otomasyon

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 100-F. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 100-F. Düzlemsel kollektör

VIESMANN VITOSOL 100-F. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 100-F. Düzlemsel kollektör VIESMANN VITOSOL 100-F Düzlemsel kollektör Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 13 VITOSOL 100-F Tip SV1 ve SH1 Dikey veya

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 222-T

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

KM 24-150 SBU-GT. KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24. SICAK SU KAPASİTESİ SOĞUK SU KAPASİTESİ EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2

KM 24-150 SBU-GT. KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24. SICAK SU KAPASİTESİ SOĞUK SU KAPASİTESİ EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2 KM 24-150 SBU-GT KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24 150 Lt 50 Lt EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2 BOYUTLAR A 1695 mm B 1780 mm C 1555 mm D 420 mm E 1830 mm >Krom Nikel iç kazan >Florin

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Ürün Kılavuzu 2012 TR baskı

Ürün Kılavuzu 2012 TR baskı Ürün Kılavuzu 2012 TR baskı İçerik Basınçlandırma sistemleri Sayfa Isıtma, soğutma ve güneş enerjisi uygulamaları için genleşme tankları reflex NG ve N 4 reflex G 6 reflex G - Diyafram tipi genleşme tankları

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ

SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ Sedna Aire, sizlere SolarCool İklimlendirme Sistemini sunmaktan gurur duymaktadır. İki aşamalı bir split ya da paket iklimlendirme sistemine entegre edilmiş, tescilli

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli)

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli) Üç Yollu Vana PN0, (dişi-dişli) Üç yollu vana PN0, dişi-dişli Gri döküm demir EN-GLJ-250 DN... 40 kvs 6.3... 25 m3/h Açı 90o Dişi diş bağlantılı Rp 3/4... Rp /2 Manuel düzeltmeli GRA ya uygun... elektro

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde - katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi - sıcak su elde etmek için kullanılınır.

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

BOYLERLER ve TANKLAR SICAK SU ÜRETİM - DEPOLAMA - ISITMA DESTEĞİ

BOYLERLER ve TANKLAR SICAK SU ÜRETİM - DEPOLAMA - ISITMA DESTEĞİ OYRR ve TANAR SIA SU ÜRTİM - DPOAMA - ISITMA DSTĞİ ISITMA I SU ISITMA I YNİNİİR NRİ YNİİR RÇŞN 0 YII ÜYÜM Yıllardır Ariston ürünlerini seçen ailelerin evlerine, günlük yaşamlarını daha iyileştirmek ve

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog-

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- ÇÖZÜMLERİMİZ RESTORAN & KAFE Kötü hava şartlarından dolayı dış mekanlarda müşterilerinize hizmet veremediğiniz için para mı kaybediyorsunuz? Tabi ki dışarıda

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde ÜRETİM TESİSİ İki ayrı lokasyonda, toplamda 190,000 m2 alanda en büyük vitray enamel işleme tesisi 4 üretim hattı ile hızlı teslimat imkanı 600,000 m2 yıllık üretim kapasitesi Mevcut en gelişmiş emaye

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370 Baca boru aksesuarlar Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318000 Baca boru aksesuarlar YO UfiMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318073 Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yatay baca seti 3318001

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR 489 HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR Ersoy KARAÇAR ÖZET Hidrolik ve Pnömatik in ufukta görünen ortağı; Teknolojideki gelişmeler neticesinde doğrusal tahrik elemanlarına alternatif

Detaylı

.eu 316/316 L LDX 2101 1.4016 1.4301 1.4307 1.4401

.eu 316/316 L LDX 2101 1.4016 1.4301 1.4307 1.4401 .eu 316/316 L LDX 2101 1.4016 1.4301 1.4307 1.4401 H-Profil MIN 30 x.50 x 1.000 mm MAKS 400 x 1.000 x 15.000 mm Malzeme kalınlıkları Platform 3 30 mm Kemerler 3 60 mm 3D işleme Yapı çeliği Kumlanmış Paslanmaz

Detaylı

Akdeniz Bölge Müdürlüğü Akdeniz Sanayi Sitesi 5004. Sk. No:48 Kepez - Antalya Tel. : 0242 221 4353 Fax: 0242 221 4354

Akdeniz Bölge Müdürlüğü Akdeniz Sanayi Sitesi 5004. Sk. No:48 Kepez - Antalya Tel. : 0242 221 4353 Fax: 0242 221 4354 katlanır cam grubu Hersey Seffaf DURU KATLANIR CAM SİSTEMLERİ MET.TEKS.İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. İstanbul Merkez Hürriyet Mh. Dr. Cemil Bengü Cd. No: 3/A Çağlayan - İstanbul Tel. : 0 79 Tel.: 0 779 Tel.:

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

www.deltaenerjisistemleri.com.tr

www.deltaenerjisistemleri.com.tr www.deltaenerjisistemleri.com.tr Türkiye Merkezi: Güneş Enerji Sistemleri Güneş Enerji Sistemleri Kaynak: YEGM Bölge Topl. Gün Enerji (kwhm²-yıl) Güneşl. Süresi (saat/yıl) G.Doğu Anadolu 1460 2993 Akdeniz

Detaylı

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 62EWH-M Serisi Ürün No: 62 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Bosch Termosifon Tip Paket Güneş Enerji Sistemi: Müstakil evler ve apartmanlar için uygun fiyatlı, hijyenik ve çevre dostu sıcak su.

Bosch Termosifon Tip Paket Güneş Enerji Sistemi: Müstakil evler ve apartmanlar için uygun fiyatlı, hijyenik ve çevre dostu sıcak su. Bosch Termosifon Tip Paket Güneş Enerji Sistemi: Müstakil evler ve apartmanlar için uygun fiyatlı, hijyenik ve çevre dostu sıcak su. Güneş enerjisinden yararlanmak artık çok kolay. Termosifon Tip Paket

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI . de www. Alman malı SWINGBO-2 by HOGGI SWINGBO-2 SUPRA Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi Çocukların taşınmasında partneriniz -7 ile +45 derece arası oturak açısı İtme kolu, çıkarılabilir

Detaylı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, Güvenilir ve modüler karşı ağırlıklı Sector; değiştirilebilir perdeli, lar arasında en rasyonel ve güvenilir modeldir. Teknolojik ilerlemeyi barındıran

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 7.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.TEMİZ SUYUN DEPOLANMASI VE BASINÇLANDIRILMASI Şebeke suyu kesilmelerine karşı temiz su tesisatında en az 24

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

Hijyenik dizayn. Küçük ve kompakt panolar HD. Terminal kutuları HD Kompakt panolar HD Aksesuarlar...172

Hijyenik dizayn. Küçük ve kompakt panolar HD. Terminal kutuları HD Kompakt panolar HD Aksesuarlar...172 Küçük ve kompakt panolar HD Terminal kutuları HD...170 Kompakt panolar HD...171...172 Rittal Katalog 34/Endüstriyel panolar 169 HD aksesuarları Sayfa 172 Sistem aksesuarları Sayfa 507 KL paslanmaz çelik

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Simmerring Yağ Keçeleri

Simmerring Yağ Keçeleri Simmerring Yağ Keçeleri Standart Ürün Yelpazesi Simmerring Yağ Keçesi BAUX2, BAUSLX2 Dışı kauçuk kaplı, hafif ve orta derecede toza karşı koruma sağlayan ilave toz dudaklı (SL), DIN 3760'a uygun üretilmiş

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 53EWH Serisi Ürün No: 53 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Hidrolik Montaj Sistemleri

Hidrolik Montaj Sistemleri MONTAJ SİSTEMLERİ DELTA TECHNIK Filtersysteme GmbH Hidrolik Montaj Sistemleri Teknik Veriler Birim Veya Esas C 150 ES C 500 ES C 750 ES C 1000 ES Elemanı Elemanı Elemanı Elemanı C 150 6132 C 500 6334 C

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü ANTREMAN SALONU,KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ Sayfa: 1 1 2 3 152-1714/1715 152-1714/1715A 152-1715/1716 4 161-200 5 162-201 6 164-400 660 Kcal/h çelik malzemeden (kaynaklı)

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

KOLLEKTÖRLER ÇATI ÜSTÜ & ÇATI İÇİ

KOLLEKTÖRLER ÇATI ÜSTÜ & ÇATI İÇİ H KOLLEKTÖRLER ÇATI ÜSTÜ & ÇATI İÇİ SOLAR ÇÖZÜMLER GASOKOL&SMS-ENERJİ KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLERDE UZMAN Gelin sizlerde Gasokol&SMS-Enerjinin yıllara dayanan, Kendisini sürekli yenileyen tecrübesinden yararlanın...

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı