2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP. Buharl Temizleyici Steam Cleaner. Kullan m K lavuzu Instruction Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP. Buharl Temizleyici Steam Cleaner. Kullan m K lavuzu Instruction Manual"

Transkript

1 2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP Buharl Temizleyici Steam Cleaner TR EN Kullan m K lavuzu Instruction Manual

2 TR GENEL Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir 2 in 1 Professional Steam Mop Buharl Temizleyici yi sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz. Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Benzer ürünleri kullanmaya al fl k olabilirsiniz, ancak kullanma k lavuzunu okumak için lütfen zaman ay r n z. Bu k lavuz sat n alm fl oldu unuz üründen en iyi performans alman z için haz rlanm flt r. Sorumluluk Bu kullan m k lavuzundaki talimatlara uygun olmayacak saekilde kullan m sonucunda ortaya ç kabilecek bir hasar oluflmas durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri D fl Tic. A.fi., sorumluluk kabul etmez. Cihaz n, kendi alan d fl nda bir yerde kullan lmas, Fakir yetkili servislerinden baflka bir yerde tamir ettirilmesi durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri D fl Tic. A.fi., sorumluluk kabul etmez. Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar UYARI! Bu iflaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir. D KKAT! Bu iflaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmas na yol açabilecek tehlikeleri belirtir. NOT! Kullan m k lavuzunda önemli ve faydal bilgileri belirtir. 2

3 GÜVENL K TR CE Uygunluk deklerasyonu Güvenlik Önemlidir Kullan m Alan Yetkisiz kullan m Güvenlik Talimatlar Bu cihaz Avrupa Birli i nin 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE iflaretine sahiptir. Kendi güvenli iniz ve di erlerinin güvenli i için ürünü çal flt rmadan önce kullanma k lavuzunu okuyunuz. Bu k lavuzu ilerideki kullan mlar için güvenli bir yerde saklay n z. E er cihaz n z birisine veriyorsan z, kullanma k lavuzunu da veriniz. Bütün paketleri sökünüz, fakat cihaz n z n çal flt ndan emin olana kadar da paketleri saklay n z. Cihaz ev tipi kullan ma uygundur, kendi kullan m alan d fl nda ve d fl ortamlarda kullanmay n z. Afla da belirtilen yetkisiz kullan m durumlar nda, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir; Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kiflilerin ya da bu tip cihazlar kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kiflilerin kullanmas için uygun de ildir. Bu tip kiflilerin cihaz kullanmas na kesinlikle izin vermeyiniz. Cihaz bir oyuncak de ildir. Bundan dolay çocuklar n bu cihaz kullanmalar na izin vermeyiniz ve cihaz çocuklar n yan nda kullan rken daha dikkatli olunuz. Paketin içinden ç kan, poflet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler! Cihaz kullanmadan önce kullanma k lavuzunu muhakkak okuyunuz. Yanma tehlikesi: Cihaz kullan rken dikkatli olunuz. Buharl temizleyiciden tahliye edilen buhar çok s cakt r. 1. Cihaz sadece belirlenen kullan m amac için kullan n z. 2. Cihaz d fl alanlarda kullanmay n z. 3. Elektrikle temas halinde ya da çal fl r durumda iken cihaz n bafl ndan ayr lmay n z. Kullan m aralar nda ve sonras nda cihaz n fiflini prizden çekiniz. 4. Cihaz n çocuklar taraf ndan kullan lmas na izin vermeyiniz. Çocuklar n, hayvanlar n ve bitkilerin taraf nda veya yak n nda kullan rken dikkat edilmelidir. 5. Cihaz kullanma k lavuzunda belirtildi i gibi kullan n z. 6. Sadece üreticinin tavsiye etti i aksesuarlar kullan n z. 3

4 TR GÜVENL K 7. Cihaz n kablosu hasarl / y rt k ise kesinlikle cihaz çal flt rmay n z. Elektrik çarpmas n engellemek için cihaz kesinlikle kendiniz tamir etmeyiniz. Kablo yenisi ile de ifltirilmelidir, bu ifllemi sadece Fakir yetkili servise yapt r n z. Cihaz, sadece yetkili servis eleman taraf ndan tamir edilmelidir. 8. Elektrik çarpmas n önlemek için, cihaz kesinlikle suya veya baflka s v içine dald rmay n z. 9. Cihaza ve fiflli kabloya slak el ile temas etmeyiniz. 10. Cihaz, ba lant kablosundan çekmeyiniz, cihaz tafl mak için kullanmay n z, kap ya s k flt rmay n z ve asla keskin kenarlara sürtmeyiniz. Ba lant kablosunu k zg n yüzeylerden sak n n z. 11. Kesinlikle uzatma kablosu ve yetersiz güç kayna kullanmay n z. 12. Cihaz n ç k fl bölgelerine herhangi gibi bir obje takmay n z. Ç k fl bölgeleri t kanm fl cihaz kesinlikle çal flt rmay n z. 13. Buharl temizleyicinin alt na kesinlikle elinizi veya aya n z koymay n z. S cak buhar nedeniyle yanma tehlikesi vard r. 14. Cihaz deri, cilal mobilya, suya afl r hassas zemin, sentetik kumafl, kadife veya buhara karfl hassas malzemelerde kullanmay n z. 15. Cihaz n su haznesine kesinlikle temizlik solüsyonlar, kokulu parfüm, ya ya da baflka kimyasal maddeler eklemeyiniz. Kulland n z takdirde cihaz n z zarar görebilir veya cihaz emniyetini kaybedebilir. Bulundu unuz yerdeki suyun sertlik oran yüksek ise, kaynat lm fl su kullanman z tavsiye ediyoruz. 16. Kullan m esnas nda cihaz devirmeyiniz veya kendi ekseninde çevirmeyiniz. KES NL KLE BUHARI D REKT NSANLARA, HAYVANLARA VEYA B TK LERE TUTMAYINIZ. 17. Buharl temizleyici bafll nda mikrofiber bez tak l iken herhagi gibi bir yüzeyde, herhangi bir noktada sabit olarak b rakmay n z, durdu u yüzeye zarar verebilir. 18. Mikrofiber temizlik bezini cihazdan ç kartmadan önce, cihaz n kapal konumda oldu undan, fiflinin prizden çekilmifl oldu undan ve cihaz n so udu undan emin olunuz. 4

5 GÜVENL K TR 19. Cihaz temizlemeden önce, ba lant kablosunun prizden çekili oldu undan emin olunuz. Cihaz sadece kuru veya hafif nemli bir bez ile temizleyiniz. Kesinlikle cihaz n üstüne su, alkol, benzin veya tiner dökerek temizlemeyiniz. 20. Cihaz ile merdivenler temizlenirken çok dikkatli olunmal d r. 21. Cihaz hiçbir zaman mikrofiber bez tak l olmadan kullanmay n z. 22. Cihaz serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. 23. Afl r ak m yüklenmesini önlemek için cihaz çal flt rd n z prizde baflka bir cihaz çal flt rmay n z. 24. E er uzatma kablosu kullan lmas kaç n lmaz ise, 15 Amper lik ve 14 çap nda bir uzatma kablosu kullan lmal d r. Düflük amperli kablolar afl r s nacakt r. Uzatma kablosunu kullan rken dikkatli olun ve çekilmesini ya da bir yere tak lmas n önleyiniz. 25. Cihaz prize tak l iken gözetimsiz b rakmay n z. 26. Cihaz kesinlikle slak veya nemli mikrofiber bez ile saklamay n z. 27. Cihaz n aksesuarlar n ç kartmadan veya de ifltirmeden önce, cihaz n fiflini prizden çekiniz cihaz n so umas n bekleyiniz. UYARI! Buharl temizleyici sert yüzeylerin temizli i ve hijyenik ortamlar yaratmak için tasarlanm flt r. Suya duyarl (kolayl kla su geçiren) ahflap yüzeylerde kullan m tavsiye edilmez. Sabit bir noktada uzun süreli kullan m, cilal yüzeylerde zaman içinde matlaflmaya neden olabilir. Buharl temizleyici ile temizlik ifllemine bafllamadan önce, cihaz temizleyece iniz yüzeyin kuytu bir köflesinde denemenizi tavsiye ediyoruz. Ayn zamanda zemine ba l olarak, zeminin türüne göre verilen üretici bilgilerini dikkate alman z tavsiye ediyoruz. ÖNEML lk kullan m öncesi mikrofiber bezleri deterjan kullanmadan y kay p kurutunuz. 5

6 TR TANITIM Ürün Tan t m a b c u d a Tutacak b Buhar teti i c Ç kar labilen portatif buharl temizleyici d Portatif buharl temizleyici yuvas e Dörtgen mop bafll f Çift yönlü dörtgen mikrofiber temizleme bezi g Çift yönlü dörtgen mikrofiber çok amaçl temizleme bezi h Hal k za i Üçgen mop bafll j Çift yönlü üçgen mikrofiber temizleme bezi k Aksesuar hortumu l Direkt buhar ucu m Üçgen buhar bafll n Üçgen buhar bafll temizleme bezi o Tekstil temizleme ucu ve f rça halkas p K yafet temizleme bafll q Döfleme temizleme bafll r Su doldurma kalb s Vida 6mm x 48mm t Cam temizleme aparat u Klips k l m n e i o p q f j g h t r s 6

7 TANITIM TR Aksesuarlar (fiekil 1) (fiekil 3) (fiekil 2) (fiekil 3A) Direkt Buhar Ucu Dar alan ve kenar köflelerdeki kirleri çözmek ve ç karmak için kullan l r. (fiekil 1) Tekstil temizleme bafll ve f rça halkas Döflemeleri canland rmak ve perde - k yafetlerdeki k r fl kl klar gidermek için uygundur. (fiekil 2) Üçgen buhar bafll ve hortum Duvar, ayna, pencere, tezgah veya her türlü düz sert zemini temizlemek için ideal bir bafll kt r. (fiekil 3) Cam temizleme aparat Cam yüzeyleri temizlemek için ideal bir bafll kt r. (fiekil 3A) (fiekil 3B) (fiekil 3C) Zemin temizleme bafll klar Dörtgen temizleme bafll ile genifl yüzeyleri kolayca temizleyerek tek bir hareketle bafll çift yönlü kullanabilirsiniz. (fiekil 3B) Üçgen bafll ile de ulafl lmas üç noktalarda bulunan kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. (fiekil 3C) (fiekil 5) (fiekil 4) Kontroller 1. Buhar teti i: Portatif buharl temizleyicinizi kullan rken buhar üretilmesi için buhar teti ine bas lmal d r. (fiekil 4) 2. Buhar gücü ayarlama: 2 in 1 Professional Steam Mop un buhar gücünü 3 kademeli olarak ayarlayabilirsiniz. Ayr ca portatif buharl temizleyicinin de farkl yüzeylerde ihtiyac duyulan 3 kademeden birini secebilirsiniz. (fiekil 5) (fiekil 6) 3. Açma/Kapama tuflu: Cihaz açarken ve cihaz n buhar gücünü seçmek için kullan l r. (fiekil 6) 7

8 TR KURULUM Cihaz n kurulumu Buharl temizleyicinizi kurarken ana gövde içinde bulunan su haznesinde veya etraf nda su olabilir. Bunun sebebi cihazlar m z üretim sonras siz sat n almadan %100 çal fl rl na dair denememizden kaynaklan yor. Böylelikle kaliteli bir Fakir 2 in 1 Professional Steam Mop sahibi oluyorsunuz. (fiekil 1) (fiekil 2) 1. Buharl temizleyicinin tutaca n kablo sarma kancalar arkada kalacak flekilde yuvaya yerlefltirerek vida ile s k flt r n z (tornavida dahil de ildir). (fiekil 1) 2. Ç kar labilen portatif buharl temizleyiciyi gövdeye yerlefltiriniz. (fiekil 2) ÖNEML Öncelikli olarak cihaz kullan lmad nda prize tak l olmad ndan emin olunuz. Cihaz prize tak l iken kesinlikle su haznesine su doldurmay n z, temizlik bafll n takmay n z ve mikrofiber temizlik bezini de ifltirmeyiniz veya takmay n z. Kulland n z suyun sertlik oran yüksek ise, kaynat lm fl su kullanman z tavsiye ediyoruz. Böylelikle cihaz n ömrünü de uzatm fl olursunuz. Su haznesine sadece su koyunuz. Kimyasal ve temizlik solüsyonlar cihaza zarar verebilir. Bu durum cihaz n kullan m sizin ve aileniz için tehlike oluflturabilir. 8

9 KURULUM TR (fiekil 3) (fiekil 5) (fiekil 4) (fiekil 6) 3. Dörtgen veya üçgen mop bafll klar ndan ve ona uygun temizleme bezlerinden birini seçiniz. Temizleme bezini hafifçe ay rarak bafll içine yerlefltiriniz ve son olarak bezi sabitlemek için mandal bezin üstüne geçiriniz. (fiekil 3) 4. Seçilen temizleme bafll n ana gövde ile birlefltiriniz. Temizleme bafll n de ifltirmek için kilit açma dü mesine bas n z. (fiekil 4) 5. Cihaz düz bir flekilde yere veya tezgâh üzerine koyarak su haznesi kapa n saat yönünde çevirerek aç n z. (fiekil 5) Ölçü kab n kullanarak su haznesine su doldurunuz. Su haznesini afl r su ile doldurmay n z. Su haznesinin kapa n tak n z ve kilitleyiniz. (fiekil 6) NOT Kullan m esnas nda cihaz kesinlikle gözetimsiz b rakmay n z. ÖNEML Kesinlikle buharl temizleyici bafll nda nemli/ slak mikrofiber bez tak l iken herhangi bir yüzeyde, bir noktada sabit olarak b rakmay n z, durdu u yüzeye zarar verebilir. 9

10 TR KULLANIM Teknik Bilgiler Voltaj : V, 50Hz Güç : 1550 Watt Su haznesi kapasitesi : 300 ml Kullan m ömrü : 10 y l (fiekil 7) (fiekil 8) 1. Kabloyu, sarma kancalar ndan ay rarak fifli prize tak n z, açma-kapama tufluna bas n z ve cihaz temizleyece iniz yüzeye göre kademe seçiniz. (fiekil 7) Cihaz n s nmas ve buhar n haz r olmas tahmini 30 sn sürecektir. 2. Açma kapama tuflu mavi yanacakt r e er yanmaz ise sorun giderme bölümüne bak n z. (fiekil 8) NOT Cihaz ile buharl temizlik yapmadan önce, temizlenecek olan alan n süpürüldü ünden emin olunuz. 10

11 KULLANIM TR 3. Dust (Toz) modu için bir defa açma kapama tufluna bas n z. Gösterge fl yanacak kullan ma haz r oldu unda mavi olacakt r. Mop (Paspas) modu için iki defa açma kapama tufluna bas n z. Gösterge fl yanacak kullan ma haz r oldu unda mavi olacakt r. (fiekil 9) (fiekil 9) Scrub (Ovalama) modu için üç defa açma kapama tufluna bas n z. Gösterge fl yanacak kullan ma haz r oldu unda mavi olacakt r. (fiekil 10) (fiekil 10) 4. Buharl temizleyicinizi ileri geri hareket ettirerek temizleme ifllemine bafllayabilirsiniz. (fiekil 11) (fiekil 11) NOT Buharl temizleyiciniz ile sert zeminleri temizlerken güvenli iniz için elde tafl nan buharl temizleyicisinin teti ine basmay n z! 11

12 TR KULLANIM Ayar Kullan m Yüzeyleri Tavsiye Edilen Kullan m 1.kademe Toz modu DUST Laminant Bambu Ahflap (su geçirmeyen) Hal (Hal k za ile) Hafif temizlik & ince toz alma Zeminleri sanitize etme Hal ve kilimleri canland rma-deodorize etme 2.kademe Paspas modu MOP Mermer Fayans Parke Mineflo (PVC) Günlük temizlik Lekeleri ve hafif kirleri temizleme Orta düzeyde, çok bas lan yerlerin temizli i Zeminleri sanitize etme 3.kademe Ovalama modu SCRUB Seramik Fayans Tafl natç ve yap flm fl kirleri, lekeleri ç karma Yo un kullan lan yerlerin derinlemesine temizli i Zeminleri sanitize etme 12

13 KULLANIM TR 5. Temizleme bezi kirlendi i zaman di er yüzünü çevirerek temizleme ifllemine devam edebilirsiniz. (fiekil 12) 6. Su haznesi boflald nda cihaz buhar üretimini durduracakt r. Su haznesini istedi iniz zaman tekrar doldurabilirsiniz, yaln z cihaz n ba lant kablosunun prizden çekili oldu undan emin olunuz. Bu durum ayn zamanda temizlik bafll n n veya mikrofiber bezin de ifliminde de geçerlidir. ÖNEML Lütfen temizlik bafll n veya mikrofiber bezi de ifltirmeden önce cihaz n so umas için en az 3-5 dakika bekleyiniz. (fiekil 12) Cihaz mikrofiber temizlik bezi olmadan ve su haznesine su doldurmadan kullanmay n z. Cihaz n ilk kullan m nda buhar üretme süresi normal olan 30 saniyeden daha uzun sürebilir. Kesinlikle buharl temizleyici bafll nda nemli/ slak mikrofiber bez tak l iken herhagi gibi bir yüzeyde bir noktada sabit olarak b rakmay n z, durdu u yüzeye zarar verebilir. Hal K za n n Kullan m 2 in 1 Professional Steam Mop ile hal ve kilimlerinizi canland rarak kokular n giderebilirsiniz. NOT Cihaz hal ve kilim üzerindeki lekeleri ç karmaz. (fiekil 13) Hal K za 1. Hal k za n dörtgen bafll kla birlikte hal ve kilimlerinizin üstünde hafif buhar ile kullanabilirsiniz. Buharl temizleyicinin bafll n k za n üstüne koyunuz (fiekil 13) ve hal n z n üzerinde ileri geri hareket ettiriniz. (fiekil 14) (fiekil 14) NOT Lütfen 2 in 1 Professional Steam Mop buharl temizleyicinizi k za n üstüne konuldu unu unutmay n, sabit bir ba lant yoktur. Cihaz kesinlikle k zak üstünde sabit bir pozisyonda herhangi gibi bir süre için b rakmay n z, hal n za zarar verebilir. 13

14 TR KULLANIM Elde tafl nabilen portatif buharl temizleyici Direkt Buhar Ucu UYARI Buharl temizleyici yüksek s ve nem ile temizlenebilen yerlerin temizli i ve hijyenik ortamlar yaratmak için tasarlanm flt r. Suya duyarl (kolayl kla su geçiren) ahflap ve boyal yüzeylerde kullan m tavsiye edilmez. Sabit bir noktada uzun süreli kullan m ve temizleme aparatlar n n sert birflekilde sürtünmesi, cilal yüzeylerde zaman içinde matlaflmaya neden olabilir. Buharl temizleyici ile temizlik ifllemine bafllamadan önce, cihaz temizleyece iniz yüzeyin kuytu bir köflesinde denemenizi tavsiye ediyoruz. Ayn zamanda zemine ba l olarak, zeminin türüne göre verilen üretici bilgilerini dikkate alman z tavsiye ediyoruz (fiekil 15) TEM ZLEME ÖNER S Direkt buhar ucu; ulafl lmas güç yerlerin, kenarköflelerin temizli i için tasarlanm flt r. Geleneksel yöntemle temizlik yaparken kirleri köflelere iyice hapsetmek yerine bu bafll kullanarak gizlenmifl kirleri yerinden ç kar p slak bir bez veya ka t havlu ile silebilirsiniz. 1. Portatif buharl temizleyiciyi yerinden ç karmak için üzerinde bulunan ay rma tufllar na bas n z. (fiekil 15) 14

15 KULLANIM TR 2. Direkt buhar ucunu, portatif temizleyiciye klik sesini duyana dek bast r n z. (fiekil 16) (fiekil 16) 3. Portatif temizleyici SCRUB (Ovma) moduna ayarl d r. Buhar teti ine basarak buhar oluflumunu sa layabilirsiniz. Modu de ifltirmek için açma kapama tufluna basarak DUST (toz alma), MOP (paspas) veya SCRUB (ovma) modundan istedi inizi seçebilirsiniz. Portatif temizleyici kullan rken buhar gücünü ayarlayabilirsiniz. Seçilen modun göstergesi mavi yand nda buhar teti ine basarak temizli e devam edebilirsiniz (fiekil 17) UYARI Direkt buhar ucunu portatif temizleyiciye takmadanoturtmadan buhar teti ine basmay n z! D KKAT Direkt buhar ucunu portatif temizleyiciden ay r rken buhar teti ine asla basmay n z. Buhar ucu çok s cak olaca için kesinlikle dokunmay n z. (fiekil 17) NOT Buhar teti ine basmay b rakt n z zaman portatif temizleyiciden çok az bir süre daha buhar gelebilir, bu normaldir, kademeli olarak duracakt r. 4. Direkt buhar ucunu, ay rma tufllar na bas l tutup kayd rarak portatif temizleyiciden ay r n z. 15

16 TR KULLANIM Tekstil temizleme bafll ve f rça halkas (fiekil 18A) (fiekil 18B) (fiekil 19) TEM ZLEME ÖNER S Tekstil temizleme aparat giysilerin ve döflemelerin k r fl kl klar n açmak ve kötü kokular n gidermek için tasarlanm flt r. F rçal halkas ve bonesi bir çok giysi için kontrollü buhar ç k fl n sa lamaktad r. (fiekil 18A) Özel tasarlanm fl bone kanapelerin ve di er döflemelerde birikmifl kokular n giderilmesinde ve havaland r lmas nda kullan lmas için idealdir. (fiekil 18B) D KKAT Özellikle mavi ve k rm z olmak üzere renkli kumafllar n kullan m nda dikkatli olunuz. Nemli, s cak bir bez al p kumafl n gizli bir yerinde deneyiniz, e er renk beze geliyor ise buharl temizleyicinin kullan m tavsiye edilmez. 1. Tekstil temizleme bonelerinden birini seçiniz. 2. F rça çerçevesini tekstil temizleme bafll na geçiriniz. F rçay bonenin üstüne gelecek flekilde takarak giysilerinizdeki kötü kokular n giderilmesini ve k r fl kl klar n aç lmas n sa layabilirsiniz. (fiekil 18A) Boneyi f rça çerçevesinin üstüne takarak döfleme kanepe ve perdelerinizin temizli inde kullanabilirsiniz. (fiekil 18B) 3. Tekstil temizleme bafll n portatif buharl temizleyiciye yerlefltiriniz. (fiekil 19) 4. Üç moddan birini seçerek mavi fl n yanmas n bekleyiniz. Buhar teti ine bas p cihaz giysi ve döflemeleriniz üzerinde afla yukar hareket ettiriniz. (fiekil 20) 5. Tekstil temizleme bafll n ay rma tufllar na bas l tutup kayd rarak portatif temizleyiciden ay r n z. (fiekil 20) D KKAT Tektil temizleme bafll n takarken veya ç kar rken kesinlikle buhar teti ine basmay n z! 16

17 KULLANIM TR Hortum kullan m (fiekil 22) 1. Hortumu kullanmak için, önce portatif temizleyicinin ucuna yerlefltiriniz. (fiekil 21) (fiekil 21) 2. stenilen temizleme aparat n seçiniz. Seçilen temizleme aparat n n tak l fl n ilgili bölümden okuyunuz. 3. Hortumu ç karmak için, ay rma tufllar na bas n z ve hortumu kayd rarak çekiniz. (fiekil 22) D KKAT Hortumu takarken veya ç kar rken kesinlikle buhar teti ine basmay n z! Temizleme aparatlar takmadan hortumu kesinlikle kullanmay n z! Cam temizleme aparat Temizlik tavsiyesi: cam temizleme aparat cam yüzeylerin izsiz temizli ini sa lar. Bafll yukar dan afla do ru çekerek kullan n z, böylelikle buhar ve kir giderilecektir. Buharl cam temizlik bafll n buhar hortumu üzerinde bulunan tutama a tak n z. D KKAT Cam yüzeylerde k r k ve çatlaklar önlemek için ani s cakl k de iflikliklerini önleyiniz. Özellikle so uk havalarda 0,5 m mesafeden cama buhar uygulayınız. Temizli e bundan sonra bafllayınız. 17

18 TR KULLANIM Üçgen buhar bafll kullan m 1. Çok amaçl üçgen buhar bafll n takmak için düz yüzeyin alt na bezi geçiriniz. Bezin kenarlar n buhar bafll na kenarlar düzgün flekilde oturtunuz. (fiekil 23) 2. Üçgen buhar bafll n klik sesini duyana dek hortuma geçiriniz. (fiekil 23) 3. Açma kapama tufluna basarak üç modan birini seçiniz ve mavi fl n yanmas n bekleyiniz. Buhar teti ine bas l tutarak buhar oluflumunu sa layabilirsiniz. (fiekil 24) (fiekil 24) 4. Üçgen buhar bafll n ç karmak için ay rma tufllar na bas n z ve bafll n kayd rarak ç kar n z. (fiekil 25) (fiekil 25) D KKAT Üçgen buhar bafll n takarken veya ç kar rken kesinlikle buhar teti ine basmay n z! Üçgen buhar bafll n takmadan hortumu kesinlikle kullanmay n z! TEM ZLEME ÖNER S Üçgen buhar bafll çok çeflitli genifl yüzeylerin, kenar köflelerin, masalar n, duvarlar n, aynalar n, pencerelerin, merdivenlerin ve raflar n temizlenmesi için tasarlanm flt r. Süper emici bone hapsolmufl kirleri kald r rken hijyenik ortamlar sa lar. 18

19 BAKIM TR Bak m ve Muhafaza (fiekil 27) (fiekil 26) (fiekil 28) NOT Portatif buharl temizleyiciyi yerine takmadan önce tüm aparatlar n n ç kar lm fl oldu undan emin olunuz! 1. Portatif buharl temizleyici ile temizleme iflleminiz bittikten sonra yerine yerlefltiriniz. (fiekil 26) 2. Temizleme iflleminiz bittiyse, gösterge mavi yan p sönene kadar açma kapama tufluna bas n z. Cihaz kapanacakt r. Fiflli ba lant kablosunu prizden çekiniz ve dik bir konuma getiriniz. Daha sonra cihaz n so umas için 3-5 dakika bekleyiniz. Temizlik bezini lila halkadan tutarak ç karabilirsiniz, bez s cak ve kirli oldu undan dokunmay n z. (fiekil 27) 3. Cihaz saklamadan önce su tank n boflalt n z. (fiekil 28) (fiekil 29) 4. Cihaz saklamadan önce so umas n bekleyiniz ve yer aparat n ç kar n z, daha sonra tutma sap ndan asabilirsiniz. (fiekil 29) 19

20 TR KULLANIM Mikrofiber temizlik bezini herzaman yeni gibi muhafaza ediniz Mikrofiber temizlik bezini tüy ve lif toplamamas için di er bezlerden ayr olarak tek y kanmas n tavsiye ediyoruz. Sadece s v deterjan kullan n z (kesinlikle toz deterjan kullanmay n z). Yumuflat c ve çamafl r suyu kullanmay n z. (fiekil 31) 2. Temizlik bezinde iplikler oluflursa, bu ipleri dikkatli bir flekilde makas vas tas ile kesiniz. Kesinlikle ipleri çekmeyiniz veya ipleri dipten kesmeyiniz. (fiekil 31) Buhar ucunun bak m (fiekil 32) 1. Portatif buharl temizleyici normalde bir bak m gereksinimi duymaz e er buhar ç k fl nda bir azalma gözlemlerseniz, buhar ucunda oluflan kal nt lar temizlemeniz gerekmektedir. 2. Cihaz n fiflini prizden çekiniz. 3. Buhar ucuna küçük çapl bir metal sokarak ileri geri hareket ile kal nt lar temizleyebilirsiniz. (fiekil 32) 4. Cihaz n fiflini prize takarak buhar ç k fl n kontrol ediniz. 20

21 BAKIM TR Geri Dönüflüm Sevk Sorun 2in1 Professional Steam Mop Çal flm yor 2in1 Professional Steam Mop buhar üretmiyor 2in1 Professional Steam Mop yüzeylerde su b rak yor 2in1 Professional Steam Mop kolay hareket etmiyor Yüzeyler temizlik sonras slak, çizik veya kirli Muhtemel sebep & Çözüm Cihaz n sadece 230V AC prizine ba lay n z. Prizin ba l oldu u sigortay kontrol edin. Cihaz çal flm yor ise yetkili bir Fakir servisine baflvurun. Yer aparat veya buhar ucu t kanm fl olabilir, kontrol edin. Su haznesinde su yok ise, kullanma talimatlar na uygun su haznesine su ekleyin. Buhar hala yok ise yetkili bir Fakir servisine baflvurun. Mikrofiber temizlik bezini afl r slakl a dair kontrol edin. Bu durumda cihaz n fiflini prizden çekiniz ve kuru bir temizlik bezi ile de ifltiriniz. Mikrofiber temizlik bezinin do ru tak l oldu undan emin olunuz. Cihaz n çal flt rd ktan sonra 30 sn geçmifl olmal d r aksi halde buhar s cakl düflük olaca ndan az miktarda su birikebilir. Cihaz do ru birlefltirildi inden, özellikle temizlik bafll n n, emin olunuz. Temizlik bafll n afl r kirlenmeye karfl kontrol edin. Temizleme bezi çok kirli veya slak ise yenisi ile de ifltiriniz. Mikrofiber temizlik bezi kirli olabilir. Bezin kullan m yüzünü veya bezi de ifltiriniz. Mikrofiber temizlik bezini toz deterjan ile y kad ysan z, beze zarar vermifl olabilirsiniz. Mutfak gibi afl r ya l olan bölgelerde 2in1 Professional Steam Mop kullanmadan önce, belli olan bölgelere s v deterjan ve bez ile ön temizlik yapman z gerekebilir. Cihaz ayn noktada uzun süreli b rakm fl olabilirsiniz. Kulland n z suyun sertlik oran yüksek ise, cihaz kaynat lm fl su ile kullanman z tavsiye ediyoruz. Cihaz n kullan m ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu keserek kullan lamayacak hale getiriniz. Elektriksel at klar, normal çöplerle birlikte at lmamal d r. Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmifl çöp kutular na cihaz b rak n z. Cihaz n paketleme elemanlar geri dönüflüme uygun maddelerden üretilmifltir. Bunlar geri dönüflüm çöp kutular na at n z. Cihaz 2002/96/EC say l WEEE yönetmeli ine uygundur. Cihaz n, orijinal ambalaj nda veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuflak pakette tafl nmas gerekmektedir. Orjinal ambalaj saklanmal d r. Bu ürün Fakir Elektrikli Ev Aletleri D fl Ticaret A.fi ad na Xiaotian (Zhongshan) Industrial Co., Ltd. Xiaolan Park, Xiaolan Town, Zhongshan City Guangdong - China taraf ndan üretilmifltir. 21

22 Fakir 2 in 1 Professional Steam Mop Buharl Temizleyici ile temizli e bafllamadan önce, LÜTFEN TÜM ZEM N SÜPÜRÜNÜZ Buharl temizleyiciniz; yerdeki ayak izlerini, kal nt lar, kirleri temizlemek ve buhar n gücü ile hijyenik ortamlar yaratmak için özel olarak tasarlanm flt r. Öncelikle zemindeki tüm k r nt lar süpürmeniz, size daha etkili temizlik sa layacakt r. Daha fazla bilgi için; 22

23 NOTLAR 23

24 EN GENERAL Thank you for purchasing Fakir 2 in 1 Professional Steam Mop Steam Cleaner. It was developed and manufactured to work reliably for many years. Information about the operating instructions These operating instructions are intended to enable the safe and proper handling and operation of the appliance. Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time. Keep the operating instructions in a safe place. Include these operating instructions when passing the appliance on to another user. Sorumluluk Fakir Elektrikli Ev Aletleri D fl Tic. A.fi. will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the operating instructions. Fakir Elektrikli Ev Aletleri D fl Tic. A.fi. cannot assume any liability in case the appliance is used for other purposes than its intended use or handled, repaired or serviced improperly. Important Safeguards WARNING! Indicates notices which, if ignored, can result in risk of in jury or death. ATTENTION! Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance. NOTICE! Emphasizes tips and other useful information in the operating instructions. 24

25 SAFETY EN CE Declaration of Conformity Safety is important Usage Area Unauthorized Use Safety Instructions This appliance fulfills the requirements of the Appliance and Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives. 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility and 2006/95/EC Low-Voltage Directive. The appliance bears the CE mark on the rating plate. For yours and others safety please read the instructions before using the appliance. Please keep this instruction in a safe place for the further use. If you pass the appliance on, pass on the instructions too. Remove all packaging, but keep it until you are satisfied that the appliance is working. This appliance is suitable for home usage. Do not use appliance for other than intended use and never use this appliance outdoors. The examples of unauthorized use listed here can result in malfunctions, damage to the appliance or personal injury: This appliance is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience and/or knowledge, unless they are supervised by someone who is responsible for their safety or have received instructions on how to use the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Childrenshould be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Home appliances are not toys for children! Therefore, use and store the appliance away from the reach of children. Children do not recognize the danger involved with handling an appliance. Keep packaging films away from children - danger of suffocation! 1. Use the system only for its intended use. 2. DO NOT use outdoors. 3. DO NOT leave the appliance unattended when plugged in. Always unplug the power cord from the electrical outlet when not in use and before servicing. 4. DO NOT allow the appliance to be used by children. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants. 5. Use only as described in this manual. 6. Use only manufacturer s recommended accessories. 25

26 EN SAFETY 7. DO NOT operate the appliance with a damaged plug or cord, or if the unit has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the appliance on your own. Incorrect re-assembly or repair can cause a risk of electrical shock or injury to persons when the appliance is used, please refer to Fakir authorized technical service. 8. To protect against a risk of electric shock, DO NOT immerse the steam mop into water or any other liquids. 9. DO NOT handle plug or steam mop with wet hands or operate appliance without shoes. 10. DO NOT pull or carry by power cord, use power cord as handle, close a door on the power cord, or pull the power cord around sharp edges or corners. Keep power cord away from heated surfaces. 11. DO NOT unplug by pulling on power cord. To unplug, grasp the plug not the power cord. Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity. 12. DO NOT put any objects into openings. Do not use with any opening blocked. 13. DO NOT put hands or feet under the steam mop. Unit gets very hot. 14. DO NOT use on leather, wax polished furniture or floors, synthetic fabrics, velvet or other delicate, steam sensitive materials. 15. DO NOT add cleaning solutions, scented perfumes, oils or any other chemicals to the water used in this appliance as this may damage the unit or make it unsafe for use. If you live in a hard water area, we recommend using distilled water in your steam mop. 16. When in use, NEVER turn the appliance over or on its side. 17. NEVER DIRECT STEAM TOWARDS PEOPLE, ANIMALS OR PLANTS. 18. NEVER LEAVE THE STEAM MOP IN ONE SPOT ON ANY SURFACE FOR ANY PERIOD OF TIME WHEN MICRO- FIBER POCKET IS ATTACHED. 26

27 SAFETY EN 19. Carefully remove the microfiber pocket immediately after you have unplugged and allowed the appliance to cool. 20. When cleaning the steam mop, unplug the power cord from the electrical outlet and clean with a dry or damp cloth. Do not pour water or use alcohol, benzene or paint thinner on the unit. 21. Extreme caution should be exercised when using this appliance to clean stairs. Never use steam mop without microfiber pocket attached. 22. Store steam mop indoors in a cool, dry place. 23. To avoid circuit overload, do not operate another appliance on the same socket (circuit) as the steam cleaner. 24. If an extension cord is absolutely necessary, an extension cord rated a minimum of 2.5 mm 2 cord and 4m in length should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange cord so that it can not be pulled or tripped over. 25. DO NOT leave the appliance unattended when the system is connected to a power supply/electrical outlet. 26. DO NOT store unit with damp or wet microfiber cleaning pocket attached. Never leave the steam mop in one spot on any surface for any period of time with a damp or wet microfiber cleaning pocket attached as this will damage your floors. 27. Always unplug and allow the appliance to cool before removing or changing mop heads. WARNING! 2 in 1 Professional Steam Mop is designed to clean hard floor surfaces and to create a hygienic enviroment. It is not recommend to use it on wooden floors which are sensitive to water (passes water inside). Long term use on a fixed point of polished surfaces, may let the surface lose its brightness. It is always recommended to test an isolated area of the surface to be cleaned before proceeding. We also recommend that you check the use and care instructions from the floor manufacturer. IMPORTANT Wash and dry the microfiber cleaning pads without any detergent before first usage. 27

Fakir Steam Mop. Kullanma kılavuzu Instruction manuel

Fakir Steam Mop. Kullanma kılavuzu Instruction manuel Fakir Steam Mop Kullanma kılavuzu Instruction manuel ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI BU TAL MATLARI MUHAFAZA ED N Z Sadece ev kullan m içindir. FAK R STEAM MOP ÜRÜNÜ KULLANIRKEN TEMEL GÜVENL K ÖNLEMLER D KKATE

Detaylı

ROOM MASTER. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge ve Buharlı Temizleyici. Instruction Manual Vacuum Steam Cleaner

ROOM MASTER. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge ve Buharlı Temizleyici. Instruction Manual Vacuum Steam Cleaner ROOM MASTER TR GB Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge ve Buharlı Temizleyici Instruction Manual Vacuum Steam Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3

Detaylı

STEAM EXPERT. Buharl Temizleyici Steam Cleaner. Kullan m K lavuzu Instruction Manual

STEAM EXPERT. Buharl Temizleyici Steam Cleaner. Kullan m K lavuzu Instruction Manual STEAM EXPERT Buharl Temizleyici Steam Cleaner TR GB Kullan m K lavuzu Instruction Manual TR GENEL Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Steam Expert Buharl Temizleyici yi sat

Detaylı

ADVANCE DRY. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer

ADVANCE DRY. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer ADVANCE DRY TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction Manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

Senso Mixx 30. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender

Senso Mixx 30. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender Senso Mixx 30 TR GB Kullanım Kılavuzu El Blenderi Instruction Manual Hand Blender TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...3

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

MIXWELL. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender

MIXWELL. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender MIXWELL TR GB Kullanım Kılavuzu El Blenderi Instruction Manual Hand Blender TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 Güvenlik...4

Detaylı

DOPPIO. Fanlı Isıtıcı Fan Heater. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

DOPPIO. Fanlı Isıtıcı Fan Heater. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual DOPPIO Fanlı Isıtıcı Fan Heater Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Giriş Size uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan Fakir Doppio Fanlı Isıtıcı yı satın almış olduğunuz için sizi kutlarız.benzer ürünleri

Detaylı

ION JET. ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener

ION JET. ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener ION JET TR GB ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener 2 İÇİNDEKİLER TR Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...4 CE Uygunluk Deklerasyonu...5

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper ASSIST TR GB Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı Instruction Manual Chopper Cam Hazne / Glass Bowl Plastik Hazne / Plastic Bowl TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

ÖKO Power 2200. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Dry Vacuum Cleaner

ÖKO Power 2200. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Dry Vacuum Cleaner ÖKO Power 2200 TR GB Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manuel Dry Vacuum Cleaner Giriş Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen Fakir ÖKO Power 2200 Elektrikli Süpürgeyi

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

GRACE. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instruction Manual Grill & Sandwich Maker

GRACE. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instruction Manual Grill & Sandwich Maker GRACE TR GB Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi Instruction Manual Grill & Sandwich Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle KT 33 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı Instructions Manual Kettle İÇİNDEKİLER TR Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik...

Detaylı

Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner

Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Kullanma k lavuzu Instruction manuel 2 Girifl Fakir - C240 elektrik süpürgesini sat n alm fl oldu unuz için sizi kutlar z. Sizlere uzun y llar güvenle hizmet vermek için

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

A 120 ELECTRONIC. Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual

A 120 ELECTRONIC. Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual A 120 ELECTRONIC Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual 2 Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir A 120 Electronic dik elektrikli

Detaylı

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Trima Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Trima kulak burun k l temizleme

Detaylı

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K NONA AR 4016 2 IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4016 2 IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K EN NONA AR 4016 2 in 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER 1- Main

Detaylı

INFINITY. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer

INFINITY. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer INFINITY TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction Manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE Uygunluk

Detaylı

HAIRJET. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer

HAIRJET. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer HAIRJET TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction Manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE Uygunluk

Detaylı

SPRINT. Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner

SPRINT. Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner SPRINT TR GB Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Elektrikli Süpürge Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

DIAMOND. Saç Kurutma Makinesi - Kullanma K lavuzu Hair Dryer - Instruction Manual

DIAMOND. Saç Kurutma Makinesi - Kullanma K lavuzu Hair Dryer - Instruction Manual DIAMOND Saç Kurutma Makinesi - Kullanma K lavuzu Hair Dryer - Instruction Manual 1.Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Diamond Saç Kurutma Makinesi ni sat n alm fl

Detaylı

Petit PETIT KULAK BURUN KILI TEM ZLEME C HAZI- KULLANMA KILAVUZU PETIT NOSE AND EAR HAIR TRIMMER- INSTRUCTION MANUAL

Petit PETIT KULAK BURUN KILI TEM ZLEME C HAZI- KULLANMA KILAVUZU PETIT NOSE AND EAR HAIR TRIMMER- INSTRUCTION MANUAL Petit PETIT KULAK BURUN KILI TEM ZLEME C HAZI- KULLANMA KILAVUZU PETIT NOSE AND EAR HAIR TRIMMER- INSTRUCTION MANUAL Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Petit Kulak

Detaylı

Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop

Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop Model No: K 289 Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 289 Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop MAIN PARTS 1. Ergonomic hand grip 2. Quick release card

Detaylı

OLYMPUS THERMO. Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater

OLYMPUS THERMO. Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater OLYMPUS THERMO TR Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben GB Instruction manual Electric Water Heater TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

KT 83. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

KT 83. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle KT 83 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle GALAXY TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

ELEPHANT. Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner

ELEPHANT. Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner ELEPHANT TR GB Kullanım Kılavuzu Su Filtreli Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Water Filtered Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

DIGICUP. Kullanma k lavuzu Dijital Mutfak Tart s. Instruction manual Digital Kitchen Scale

DIGICUP. Kullanma k lavuzu Dijital Mutfak Tart s. Instruction manual Digital Kitchen Scale DIGICUP TR GB Kullanma k lavuzu Dijital Mutfak Tart s Instruction manual Digital Kitchen Scale TR Ç NDEK LER 1.Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Güvenlik önemlidir 2.Güvenlik Uyar lar

Detaylı

NINA. Kullanma k lavuzu Su Is t c s. Instructions manuel Kettle

NINA. Kullanma k lavuzu Su Is t c s. Instructions manuel Kettle NINA TR GB Kullanma k lavuzu Su Is t c s Instructions manuel Kettle Ç NDEK LER TR Genel... Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar... Güvenlik... CE Uygunluk

Detaylı

MATRIX. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner

MATRIX. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner MATRIX TR GB Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanım talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanım talimatları hakkında

Detaylı

CUT CUT. Kullanım Kılavuzu. Instruction Manual. Çocuk Saçı Kesme Cihazı. Child Hair Clipper

CUT CUT. Kullanım Kılavuzu. Instruction Manual. Çocuk Saçı Kesme Cihazı. Child Hair Clipper CUT CUT TR GB Kullanım Kılavuzu Çocuk Saçı Kesme Cihazı Instruction Manual Child Hair Clipper TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Güvenlik Önemlidir...3 Güvenlik Uyarıları...3 Kullanımdan Önce...5 Ürün Parçalarının

Detaylı

GRACE. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

GRACE. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual GRACE Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Giriş Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen Fakir Grace Izgara ve Tost Makinesi ni satın aldığınız

Detaylı

EYE. Kullanım Kılavuzu Buharlı Ütü. Instructions Manual Steam Iron

EYE. Kullanım Kılavuzu Buharlı Ütü. Instructions Manual Steam Iron EYE TR GB Kullanım Kılavuzu Buharlı Ütü Instructions Manual Steam Iron TR İÇİNDEKİLER Güvenlik... 3 Önemli güvenlik notları... 3 Güvenlik önlemleri... 4 İlk kullanım önerileri... 4 Kurulum... 5 Cihaz parçaları...

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

AS PREMIUM 1108 T-CBC. Kullanım Kılavuzu Çok Fonksiyonlu, LED Işıklı Kuru Şarjlı El Süpürgesi

AS PREMIUM 1108 T-CBC. Kullanım Kılavuzu Çok Fonksiyonlu, LED Işıklı Kuru Şarjlı El Süpürgesi AS PREMIUM 1108 T-CBC TR GB Kullanım Kılavuzu Çok Fonksiyonlu, LED Işıklı Kuru Şarjlı El Süpürgesi Instruction Manual Multi-function rechargeable dry pick-up vacuum cleaner with Power-LED-lamp TR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

THERMIC. Kullanım Kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater

THERMIC. Kullanım Kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater THERMIC TR GB Kullanım Kılavuzu Elektrikli Şofben Instruction manual Electric Water Heater TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar Güvenlik

Detaylı

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr Kurulum Kılavuzu Introduction Manuel YAY MONTAJ VİDALARI ZİNCİR KİLİT BRAKETİ SPRING ASSEMBLY SCREWS CHAIN LINK CATCH BRACKET AHŞAP ÇATI MERDİVENİ WOODEN LOFT LADDER www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

Detaylı

COLORFIT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG O T O M A T I K G Ü Ç ÇEVRE DOSTU T E K N O L O JISI

COLORFIT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG O T O M A T I K G Ü Ç ÇEVRE DOSTU T E K N O L O JISI COLORFIT AR 5034 ÇEVRE DOSTU BANYO BASKÜLÜ AR 5034 ECO-FRIENDLY GLASS BATHROOM SCALE AR 5034 UMWELTFREUNDLICH GLASS BADEZIMMERWAAGE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG O T O M A T I

Detaylı

LILLIE. Kullanım Kılavuzu Buharlı Ütü. Instructions Manual Steam Iron

LILLIE. Kullanım Kılavuzu Buharlı Ütü. Instructions Manual Steam Iron LILLIE TR GB Kullanım Kılavuzu Buharlı Ütü Instructions Manual Steam Iron TR İÇİNDEKİLER Güvenlik 3 Önemli güvenlik notları 3 Güvenlik önlemleri 4 İlk kullanım önerileri 4 Kullanım 5 Cihaz parçaları 5

Detaylı

CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ

CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ TİP S 14 KULLANMA KILAVUZU MAK NANIN BÖLÜMLER 1 4 3 2 12 5 7 6 8 10 9 11 13 1- Açma-kapama anahtar 2- Pompay devreye sokan anahtar 3- Tafl ma sap 4- Elektrik kablosu

Detaylı

FERRIE. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction manual Hair Dryer

FERRIE. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction manual Hair Dryer FERRIE TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE Uygunluk

Detaylı

MOLLY. Kullanım Kılavuzu Dijital Mutfak Tartısı & Tek Tuş Kalory Ölçer. Instruction Manual Digital Kitchen Scale & One touch KCalory calculator

MOLLY. Kullanım Kılavuzu Dijital Mutfak Tartısı & Tek Tuş Kalory Ölçer. Instruction Manual Digital Kitchen Scale & One touch KCalory calculator MOLLY TR GB Kullanım Kılavuzu Dijital Mutfak Tartısı & Tek Tuş Kalory Ölçer Instruction Manual Digital Kitchen Scale & One touch KCalory calculator TR İÇİNDEKİLER Kullanma talimatları hakkında bilgi...3

Detaylı

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker THALES TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instructions Manual Tea Maker İÇİNDEKİLER TR Genel...4 Kullanma talimatları hakkında bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...4 Güvenlik...5

Detaylı

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner CLYDE TR GB Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner TR Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma

Detaylı

1150 W TRIPPER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG T U T M A S A P I

1150 W TRIPPER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG T U T M A S A P I TRIPPER AR 690 SEYAHAT ÜTÜSÜ AR 690 TRAVEL IRON AR 690 REİSE BÜGELEİSEN KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1150 W KATLANABİLİR T U T M A S A P I SEYAHATLER İÇİN EN 1- Ceramıc coated

Detaylı

DARKY 1600. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner

DARKY 1600. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner DARKY 1600 TR GB Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge Instruction Manual Stick Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanım talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanım talimatları hakkında uyarılar

Detaylı

3 TOUCH. Kullanım Kılavuzu. Instruction Manual. Kulak&Burun Kılı Temizleme, Kaş ve Favori Şekillendirme Cihazı

3 TOUCH. Kullanım Kılavuzu. Instruction Manual. Kulak&Burun Kılı Temizleme, Kaş ve Favori Şekillendirme Cihazı 3 TOUCH TR GB Kullanım Kılavuzu Kulak&Burun Kılı Temizleme, Kaş ve Favori Şekillendirme Cihazı Instruction Manual Nose & Ear Hair Sideburn and Eyebrow Trimmer TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Güvenlik Önemlidir...3

Detaylı

HAIRJET. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer

HAIRJET. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer HAIRJET TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction Manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE Uygunluk

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

A 160. Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Vacuum Cleaner - Instruction Manual

A 160. Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Vacuum Cleaner - Instruction Manual A 160 Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Vacuum Cleaner - Instruction Manual 2 Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir A160 elektrikli süpürgeyi sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

A230. Vacuum Cleaner. Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

A230. Vacuum Cleaner. Elektrikli Süpürge. Instruction Manual Kullan m K lavuzu A230 Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir A230 Elektrik Süpürgesi ni sat n ald n z için teflekkür

Detaylı

CREA. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instructions Manuel Grill & Sandwich Maker

CREA. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instructions Manuel Grill & Sandwich Maker CREA TR GB Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi Instructions Manuel Grill & Sandwich Maker İÇİNDEKİLER TR Genel... Kullanım talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanım talimatları hakkında

Detaylı

DARKY Kullanma k lavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instructions manuel Stick Vacuum Cleaner

DARKY Kullanma k lavuzu Dik Elektrikli Süpürge. Instructions manuel Stick Vacuum Cleaner DARKY 1600 TR GB Kullanma k lavuzu Dik Elektrikli Süpürge Instructions manuel Stick Vacuum Cleaner TR Ç NDEK LER Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

AS 1072 NT CARBON. Kullanım Kılavuzu Islak-Kuru Şarjlı El Süpürgesi. Instruction Manual Wet/Dry Rechargeable Vacuum Cleaner

AS 1072 NT CARBON. Kullanım Kılavuzu Islak-Kuru Şarjlı El Süpürgesi. Instruction Manual Wet/Dry Rechargeable Vacuum Cleaner AS 1072 NT CARBON TR GB Kullanım Kılavuzu Islak-Kuru Şarjlı El Süpürgesi Instruction Manual Wet/Dry Rechargeable Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma talimatları

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W EN LISA AR 5028 XL CURLING IRON 1- Ceramic covered 32 mm curling iron

Detaylı

JAWS. Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici. Instruction Manual Pressure Steam Cleaner

JAWS. Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici. Instruction Manual Pressure Steam Cleaner JAWS TR GB Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici Instruction Manual Pressure Steam Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel... 3 Kullanma talimatları hakkında bilgi... 3 Sorumluluk... 3 Güvenlik önemlidir...

Detaylı

STARKY ECO POWER. Kullanım Kılavuzu Dikey Elektrikli Süpürge. Instructions Manual Stick Vacuum Cleaner

STARKY ECO POWER. Kullanım Kılavuzu Dikey Elektrikli Süpürge. Instructions Manual Stick Vacuum Cleaner STARKY ECO POWER TR GB Kullanım Kılavuzu Dikey Elektrikli Süpürge Instructions Manual Stick Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında

Detaylı

COMMANDER 2400. Kullanım Kılavuzu Cyclonic Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Cyclonic Dry Vacuum Cleaner

COMMANDER 2400. Kullanım Kılavuzu Cyclonic Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Cyclonic Dry Vacuum Cleaner COMMANDER 2400 TR GB Kullanım Kılavuzu Cyclonic Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Cyclonic Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

HARVEST COFFEE. Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi. Instructions manuel Turkish Coffee Machine

HARVEST COFFEE. Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi. Instructions manuel Turkish Coffee Machine HARVEST COFFEE TR GB Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi Instructions manuel Turkish Coffee Machine Ç NDEK LER TR Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma talimatlar hakk nda uyar

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

SERAMİK BIÇAK Ceramic Knife

SERAMİK BIÇAK Ceramic Knife SERAMİK BIÇAK Ceramic Knife ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER ELEGANCE SERİSİ Elegance Series ELEGANCE LÜKS SERAMİK BIÇAK SETİ ELEGANCE LUX CERAMIC KNIFE SET Model Kodu/Model Code:CB01-01/SBG11-A50 Ebat/Size: 4-23 cm/

Detaylı

SWAN. Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater

SWAN. Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater SWAN TR GB Kullanma kılavuzu Elektrikli Şofben Instruction manual Electric Water Heater TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar Güvenlik

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

3-GEN Kuru Elektrik Süpürgesi

3-GEN Kuru Elektrik Süpürgesi 3-GEN Kuru Elektrik Süpürgesi TR GB Kullanma k lavuzu Kuru Elektrik Süpürgesi Instructions manuel Dry Vacuum cleaner Ç NDEK LER TR Genel... Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... Sorumluluk... Kullanma

Detaylı

CLEANO. Toz Torbasız Kuru Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Bagless Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

CLEANO. Toz Torbasız Kuru Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Bagless Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual CLEANO Toz Torbasız Kuru Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Bagless Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Cleano kuru elektrik

Detaylı

Bütün temizlik. yöntemleri

Bütün temizlik. yöntemleri FAKİR BUHARLI TEMİZLEYİCİLER Bütün temizlik yöntemleri www.facebook.com/fakirevaletleri www.twitter.com/fakirevaletleri www.fakir.com.tr Fakir Steam Mop Buharlı temizliğin en pratik hali! Fakir Steam Mop

Detaylı

Boss BOSS SAÇ KESME C HAZI- KULLANMA KILAVUZU BOSS RECHARGEABLE HAIR CLIPPER- INSTRUCTION MANUAL

Boss BOSS SAÇ KESME C HAZI- KULLANMA KILAVUZU BOSS RECHARGEABLE HAIR CLIPPER- INSTRUCTION MANUAL Boss BOSS SAÇ KESME C HAZI- KULLANMA KILAVUZU BOSS RECHARGEABLE HAIR CLIPPER- INSTRUCTION MANUAL 2 Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Boss Saç Kesme Cihaz n sat n

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir kram Türk Kahve Makinesi ni sat n alm fl

Detaylı

BUHARBİ BH 1500. Buharlı Temizlik Makinesi KULLANIM KILAVUZU

BUHARBİ BH 1500. Buharlı Temizlik Makinesi KULLANIM KILAVUZU BUHARBİ BH 1500 Buharlı Temizlik Makinesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș BUHARBİ BH 1500 Buharlı Temizlik Makine mizi

Detaylı

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI HEPTAZE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 ÇAY MAKİNESİ AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 TEA MACHINE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027

Detaylı

MRC 36. fiarjl El Süpürgesi - Kullanma K lavuzu. Rechargeable Cleaner - Instruction Manual

MRC 36. fiarjl El Süpürgesi - Kullanma K lavuzu. Rechargeable Cleaner - Instruction Manual MRC 36 fiarjl El Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Rechargeable Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen bu ürünü sat n ald n z için teflekkür ederiz. Benzer

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

JULIET. Kullanma k lavuzu Saç maflas. Instructions manuel Hair curler

JULIET. Kullanma k lavuzu Saç maflas. Instructions manuel Hair curler JULIET TR GB Kullanma k lavuzu Saç maflas Instructions manuel Hair curler Ç NDEK LER TR Genel... Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar... Güvenlik...

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

DOKUNMAT K PANEL S STEM DOKUNMAT K PANEL S STEM. Kullanım Kılavuzu. www.kaledisticaret.com.tr

DOKUNMAT K PANEL S STEM DOKUNMAT K PANEL S STEM. Kullanım Kılavuzu. www.kaledisticaret.com.tr DOKUNMAT K PANEL S STEM www.kaledisticaret.com.tr DOKUNMAT K PANEL S STEM Kullanım Kılavuzu Girifl Dokunmatik panel sistemi modern tasarımlı, kullanıfllı ve basit ifllemsel özelliklidir. LED aydınlatmalı

Detaylı

550 W MİO GLASS 0.5 KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

550 W MİO GLASS 0.5 KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG MÇİFT KATLI PASLAN MİO GLASS AR 1043 CAM HAZNELİ DOĞRAYICI AR 1043 CHOPPER WITH GLASS BOWL AR 1043 ZERSCHNEIDER MIT GLASBEHÄLTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 550 W Ç E L İ K

Detaylı

VC 20 Vantilatör Pedestal cooling fan

VC 20 Vantilatör Pedestal cooling fan TR GB Kullanım Kılavuzu Operating Instructions VC 20 Vantilatör Pedestal cooling fan TR GENEL çerik Genel çerik Kullan m Klavuzu Hakk nda Sorumluluk Kullan m Klavuzundaki flaretler Güvenlik CE deklarasyonu

Detaylı

NITRO. Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

NITRO. Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner. Instruction Manual Kullan m K lavuzu NITRO Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Nitro Elektrik Süpürgesi ni sat n ald n z için teflekkür

Detaylı

Güvenlik Önemlidir. fiarj Adaptörü GÜVENL K B LG LER. Süpürgenin kullan lmas. Hava alma

Güvenlik Önemlidir. fiarj Adaptörü GÜVENL K B LG LER. Süpürgenin kullan lmas. Hava alma Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen bu ürünü sat n ald n z için teflekkür ederiz. Benzer ürünleri kullanmaya al fl k olabilirsiniz, ancak kullanma k lavuzunu okumak için lütfen zaman

Detaylı

TREX DUAL. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper

TREX DUAL. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper TREX DUAL TR GB Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı Instruction Manual Chopper Plastik Hazne / Plastic Bowl Cam Hazne / Glass Bowl TR İÇİNDEKİLER Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı