2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP. Buharl Temizleyici Steam Cleaner. Kullan m K lavuzu Instruction Manual

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP. Buharl Temizleyici Steam Cleaner. Kullan m K lavuzu Instruction Manual"

Transkript

1 2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP Buharl Temizleyici Steam Cleaner TR EN Kullan m K lavuzu Instruction Manual

2 TR GENEL Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir 2 in 1 Professional Steam Mop Buharl Temizleyici yi sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz. Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Benzer ürünleri kullanmaya al fl k olabilirsiniz, ancak kullanma k lavuzunu okumak için lütfen zaman ay r n z. Bu k lavuz sat n alm fl oldu unuz üründen en iyi performans alman z için haz rlanm flt r. Sorumluluk Bu kullan m k lavuzundaki talimatlara uygun olmayacak saekilde kullan m sonucunda ortaya ç kabilecek bir hasar oluflmas durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri D fl Tic. A.fi., sorumluluk kabul etmez. Cihaz n, kendi alan d fl nda bir yerde kullan lmas, Fakir yetkili servislerinden baflka bir yerde tamir ettirilmesi durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri D fl Tic. A.fi., sorumluluk kabul etmez. Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar UYARI! Bu iflaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir. D KKAT! Bu iflaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmas na yol açabilecek tehlikeleri belirtir. NOT! Kullan m k lavuzunda önemli ve faydal bilgileri belirtir. 2

3 GÜVENL K TR CE Uygunluk deklerasyonu Güvenlik Önemlidir Kullan m Alan Yetkisiz kullan m Güvenlik Talimatlar Bu cihaz Avrupa Birli i nin 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE iflaretine sahiptir. Kendi güvenli iniz ve di erlerinin güvenli i için ürünü çal flt rmadan önce kullanma k lavuzunu okuyunuz. Bu k lavuzu ilerideki kullan mlar için güvenli bir yerde saklay n z. E er cihaz n z birisine veriyorsan z, kullanma k lavuzunu da veriniz. Bütün paketleri sökünüz, fakat cihaz n z n çal flt ndan emin olana kadar da paketleri saklay n z. Cihaz ev tipi kullan ma uygundur, kendi kullan m alan d fl nda ve d fl ortamlarda kullanmay n z. Afla da belirtilen yetkisiz kullan m durumlar nda, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir; Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kiflilerin ya da bu tip cihazlar kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kiflilerin kullanmas için uygun de ildir. Bu tip kiflilerin cihaz kullanmas na kesinlikle izin vermeyiniz. Cihaz bir oyuncak de ildir. Bundan dolay çocuklar n bu cihaz kullanmalar na izin vermeyiniz ve cihaz çocuklar n yan nda kullan rken daha dikkatli olunuz. Paketin içinden ç kan, poflet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler! Cihaz kullanmadan önce kullanma k lavuzunu muhakkak okuyunuz. Yanma tehlikesi: Cihaz kullan rken dikkatli olunuz. Buharl temizleyiciden tahliye edilen buhar çok s cakt r. 1. Cihaz sadece belirlenen kullan m amac için kullan n z. 2. Cihaz d fl alanlarda kullanmay n z. 3. Elektrikle temas halinde ya da çal fl r durumda iken cihaz n bafl ndan ayr lmay n z. Kullan m aralar nda ve sonras nda cihaz n fiflini prizden çekiniz. 4. Cihaz n çocuklar taraf ndan kullan lmas na izin vermeyiniz. Çocuklar n, hayvanlar n ve bitkilerin taraf nda veya yak n nda kullan rken dikkat edilmelidir. 5. Cihaz kullanma k lavuzunda belirtildi i gibi kullan n z. 6. Sadece üreticinin tavsiye etti i aksesuarlar kullan n z. 3

4 TR GÜVENL K 7. Cihaz n kablosu hasarl / y rt k ise kesinlikle cihaz çal flt rmay n z. Elektrik çarpmas n engellemek için cihaz kesinlikle kendiniz tamir etmeyiniz. Kablo yenisi ile de ifltirilmelidir, bu ifllemi sadece Fakir yetkili servise yapt r n z. Cihaz, sadece yetkili servis eleman taraf ndan tamir edilmelidir. 8. Elektrik çarpmas n önlemek için, cihaz kesinlikle suya veya baflka s v içine dald rmay n z. 9. Cihaza ve fiflli kabloya slak el ile temas etmeyiniz. 10. Cihaz, ba lant kablosundan çekmeyiniz, cihaz tafl mak için kullanmay n z, kap ya s k flt rmay n z ve asla keskin kenarlara sürtmeyiniz. Ba lant kablosunu k zg n yüzeylerden sak n n z. 11. Kesinlikle uzatma kablosu ve yetersiz güç kayna kullanmay n z. 12. Cihaz n ç k fl bölgelerine herhangi gibi bir obje takmay n z. Ç k fl bölgeleri t kanm fl cihaz kesinlikle çal flt rmay n z. 13. Buharl temizleyicinin alt na kesinlikle elinizi veya aya n z koymay n z. S cak buhar nedeniyle yanma tehlikesi vard r. 14. Cihaz deri, cilal mobilya, suya afl r hassas zemin, sentetik kumafl, kadife veya buhara karfl hassas malzemelerde kullanmay n z. 15. Cihaz n su haznesine kesinlikle temizlik solüsyonlar, kokulu parfüm, ya ya da baflka kimyasal maddeler eklemeyiniz. Kulland n z takdirde cihaz n z zarar görebilir veya cihaz emniyetini kaybedebilir. Bulundu unuz yerdeki suyun sertlik oran yüksek ise, kaynat lm fl su kullanman z tavsiye ediyoruz. 16. Kullan m esnas nda cihaz devirmeyiniz veya kendi ekseninde çevirmeyiniz. KES NL KLE BUHARI D REKT NSANLARA, HAYVANLARA VEYA B TK LERE TUTMAYINIZ. 17. Buharl temizleyici bafll nda mikrofiber bez tak l iken herhagi gibi bir yüzeyde, herhangi bir noktada sabit olarak b rakmay n z, durdu u yüzeye zarar verebilir. 18. Mikrofiber temizlik bezini cihazdan ç kartmadan önce, cihaz n kapal konumda oldu undan, fiflinin prizden çekilmifl oldu undan ve cihaz n so udu undan emin olunuz. 4

5 GÜVENL K TR 19. Cihaz temizlemeden önce, ba lant kablosunun prizden çekili oldu undan emin olunuz. Cihaz sadece kuru veya hafif nemli bir bez ile temizleyiniz. Kesinlikle cihaz n üstüne su, alkol, benzin veya tiner dökerek temizlemeyiniz. 20. Cihaz ile merdivenler temizlenirken çok dikkatli olunmal d r. 21. Cihaz hiçbir zaman mikrofiber bez tak l olmadan kullanmay n z. 22. Cihaz serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. 23. Afl r ak m yüklenmesini önlemek için cihaz çal flt rd n z prizde baflka bir cihaz çal flt rmay n z. 24. E er uzatma kablosu kullan lmas kaç n lmaz ise, 15 Amper lik ve 14 çap nda bir uzatma kablosu kullan lmal d r. Düflük amperli kablolar afl r s nacakt r. Uzatma kablosunu kullan rken dikkatli olun ve çekilmesini ya da bir yere tak lmas n önleyiniz. 25. Cihaz prize tak l iken gözetimsiz b rakmay n z. 26. Cihaz kesinlikle slak veya nemli mikrofiber bez ile saklamay n z. 27. Cihaz n aksesuarlar n ç kartmadan veya de ifltirmeden önce, cihaz n fiflini prizden çekiniz cihaz n so umas n bekleyiniz. UYARI! Buharl temizleyici sert yüzeylerin temizli i ve hijyenik ortamlar yaratmak için tasarlanm flt r. Suya duyarl (kolayl kla su geçiren) ahflap yüzeylerde kullan m tavsiye edilmez. Sabit bir noktada uzun süreli kullan m, cilal yüzeylerde zaman içinde matlaflmaya neden olabilir. Buharl temizleyici ile temizlik ifllemine bafllamadan önce, cihaz temizleyece iniz yüzeyin kuytu bir köflesinde denemenizi tavsiye ediyoruz. Ayn zamanda zemine ba l olarak, zeminin türüne göre verilen üretici bilgilerini dikkate alman z tavsiye ediyoruz. ÖNEML lk kullan m öncesi mikrofiber bezleri deterjan kullanmadan y kay p kurutunuz. 5

6 TR TANITIM Ürün Tan t m a b c u d a Tutacak b Buhar teti i c Ç kar labilen portatif buharl temizleyici d Portatif buharl temizleyici yuvas e Dörtgen mop bafll f Çift yönlü dörtgen mikrofiber temizleme bezi g Çift yönlü dörtgen mikrofiber çok amaçl temizleme bezi h Hal k za i Üçgen mop bafll j Çift yönlü üçgen mikrofiber temizleme bezi k Aksesuar hortumu l Direkt buhar ucu m Üçgen buhar bafll n Üçgen buhar bafll temizleme bezi o Tekstil temizleme ucu ve f rça halkas p K yafet temizleme bafll q Döfleme temizleme bafll r Su doldurma kalb s Vida 6mm x 48mm t Cam temizleme aparat u Klips k l m n e i o p q f j g h t r s 6

7 TANITIM TR Aksesuarlar (fiekil 1) (fiekil 3) (fiekil 2) (fiekil 3A) Direkt Buhar Ucu Dar alan ve kenar köflelerdeki kirleri çözmek ve ç karmak için kullan l r. (fiekil 1) Tekstil temizleme bafll ve f rça halkas Döflemeleri canland rmak ve perde - k yafetlerdeki k r fl kl klar gidermek için uygundur. (fiekil 2) Üçgen buhar bafll ve hortum Duvar, ayna, pencere, tezgah veya her türlü düz sert zemini temizlemek için ideal bir bafll kt r. (fiekil 3) Cam temizleme aparat Cam yüzeyleri temizlemek için ideal bir bafll kt r. (fiekil 3A) (fiekil 3B) (fiekil 3C) Zemin temizleme bafll klar Dörtgen temizleme bafll ile genifl yüzeyleri kolayca temizleyerek tek bir hareketle bafll çift yönlü kullanabilirsiniz. (fiekil 3B) Üçgen bafll ile de ulafl lmas üç noktalarda bulunan kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. (fiekil 3C) (fiekil 5) (fiekil 4) Kontroller 1. Buhar teti i: Portatif buharl temizleyicinizi kullan rken buhar üretilmesi için buhar teti ine bas lmal d r. (fiekil 4) 2. Buhar gücü ayarlama: 2 in 1 Professional Steam Mop un buhar gücünü 3 kademeli olarak ayarlayabilirsiniz. Ayr ca portatif buharl temizleyicinin de farkl yüzeylerde ihtiyac duyulan 3 kademeden birini secebilirsiniz. (fiekil 5) (fiekil 6) 3. Açma/Kapama tuflu: Cihaz açarken ve cihaz n buhar gücünü seçmek için kullan l r. (fiekil 6) 7

8 TR KURULUM Cihaz n kurulumu Buharl temizleyicinizi kurarken ana gövde içinde bulunan su haznesinde veya etraf nda su olabilir. Bunun sebebi cihazlar m z üretim sonras siz sat n almadan %100 çal fl rl na dair denememizden kaynaklan yor. Böylelikle kaliteli bir Fakir 2 in 1 Professional Steam Mop sahibi oluyorsunuz. (fiekil 1) (fiekil 2) 1. Buharl temizleyicinin tutaca n kablo sarma kancalar arkada kalacak flekilde yuvaya yerlefltirerek vida ile s k flt r n z (tornavida dahil de ildir). (fiekil 1) 2. Ç kar labilen portatif buharl temizleyiciyi gövdeye yerlefltiriniz. (fiekil 2) ÖNEML Öncelikli olarak cihaz kullan lmad nda prize tak l olmad ndan emin olunuz. Cihaz prize tak l iken kesinlikle su haznesine su doldurmay n z, temizlik bafll n takmay n z ve mikrofiber temizlik bezini de ifltirmeyiniz veya takmay n z. Kulland n z suyun sertlik oran yüksek ise, kaynat lm fl su kullanman z tavsiye ediyoruz. Böylelikle cihaz n ömrünü de uzatm fl olursunuz. Su haznesine sadece su koyunuz. Kimyasal ve temizlik solüsyonlar cihaza zarar verebilir. Bu durum cihaz n kullan m sizin ve aileniz için tehlike oluflturabilir. 8

9 KURULUM TR (fiekil 3) (fiekil 5) (fiekil 4) (fiekil 6) 3. Dörtgen veya üçgen mop bafll klar ndan ve ona uygun temizleme bezlerinden birini seçiniz. Temizleme bezini hafifçe ay rarak bafll içine yerlefltiriniz ve son olarak bezi sabitlemek için mandal bezin üstüne geçiriniz. (fiekil 3) 4. Seçilen temizleme bafll n ana gövde ile birlefltiriniz. Temizleme bafll n de ifltirmek için kilit açma dü mesine bas n z. (fiekil 4) 5. Cihaz düz bir flekilde yere veya tezgâh üzerine koyarak su haznesi kapa n saat yönünde çevirerek aç n z. (fiekil 5) Ölçü kab n kullanarak su haznesine su doldurunuz. Su haznesini afl r su ile doldurmay n z. Su haznesinin kapa n tak n z ve kilitleyiniz. (fiekil 6) NOT Kullan m esnas nda cihaz kesinlikle gözetimsiz b rakmay n z. ÖNEML Kesinlikle buharl temizleyici bafll nda nemli/ slak mikrofiber bez tak l iken herhangi bir yüzeyde, bir noktada sabit olarak b rakmay n z, durdu u yüzeye zarar verebilir. 9

10 TR KULLANIM Teknik Bilgiler Voltaj : V, 50Hz Güç : 1550 Watt Su haznesi kapasitesi : 300 ml Kullan m ömrü : 10 y l (fiekil 7) (fiekil 8) 1. Kabloyu, sarma kancalar ndan ay rarak fifli prize tak n z, açma-kapama tufluna bas n z ve cihaz temizleyece iniz yüzeye göre kademe seçiniz. (fiekil 7) Cihaz n s nmas ve buhar n haz r olmas tahmini 30 sn sürecektir. 2. Açma kapama tuflu mavi yanacakt r e er yanmaz ise sorun giderme bölümüne bak n z. (fiekil 8) NOT Cihaz ile buharl temizlik yapmadan önce, temizlenecek olan alan n süpürüldü ünden emin olunuz. 10

11 KULLANIM TR 3. Dust (Toz) modu için bir defa açma kapama tufluna bas n z. Gösterge fl yanacak kullan ma haz r oldu unda mavi olacakt r. Mop (Paspas) modu için iki defa açma kapama tufluna bas n z. Gösterge fl yanacak kullan ma haz r oldu unda mavi olacakt r. (fiekil 9) (fiekil 9) Scrub (Ovalama) modu için üç defa açma kapama tufluna bas n z. Gösterge fl yanacak kullan ma haz r oldu unda mavi olacakt r. (fiekil 10) (fiekil 10) 4. Buharl temizleyicinizi ileri geri hareket ettirerek temizleme ifllemine bafllayabilirsiniz. (fiekil 11) (fiekil 11) NOT Buharl temizleyiciniz ile sert zeminleri temizlerken güvenli iniz için elde tafl nan buharl temizleyicisinin teti ine basmay n z! 11

12 TR KULLANIM Ayar Kullan m Yüzeyleri Tavsiye Edilen Kullan m 1.kademe Toz modu DUST Laminant Bambu Ahflap (su geçirmeyen) Hal (Hal k za ile) Hafif temizlik & ince toz alma Zeminleri sanitize etme Hal ve kilimleri canland rma-deodorize etme 2.kademe Paspas modu MOP Mermer Fayans Parke Mineflo (PVC) Günlük temizlik Lekeleri ve hafif kirleri temizleme Orta düzeyde, çok bas lan yerlerin temizli i Zeminleri sanitize etme 3.kademe Ovalama modu SCRUB Seramik Fayans Tafl natç ve yap flm fl kirleri, lekeleri ç karma Yo un kullan lan yerlerin derinlemesine temizli i Zeminleri sanitize etme 12

13 KULLANIM TR 5. Temizleme bezi kirlendi i zaman di er yüzünü çevirerek temizleme ifllemine devam edebilirsiniz. (fiekil 12) 6. Su haznesi boflald nda cihaz buhar üretimini durduracakt r. Su haznesini istedi iniz zaman tekrar doldurabilirsiniz, yaln z cihaz n ba lant kablosunun prizden çekili oldu undan emin olunuz. Bu durum ayn zamanda temizlik bafll n n veya mikrofiber bezin de ifliminde de geçerlidir. ÖNEML Lütfen temizlik bafll n veya mikrofiber bezi de ifltirmeden önce cihaz n so umas için en az 3-5 dakika bekleyiniz. (fiekil 12) Cihaz mikrofiber temizlik bezi olmadan ve su haznesine su doldurmadan kullanmay n z. Cihaz n ilk kullan m nda buhar üretme süresi normal olan 30 saniyeden daha uzun sürebilir. Kesinlikle buharl temizleyici bafll nda nemli/ slak mikrofiber bez tak l iken herhagi gibi bir yüzeyde bir noktada sabit olarak b rakmay n z, durdu u yüzeye zarar verebilir. Hal K za n n Kullan m 2 in 1 Professional Steam Mop ile hal ve kilimlerinizi canland rarak kokular n giderebilirsiniz. NOT Cihaz hal ve kilim üzerindeki lekeleri ç karmaz. (fiekil 13) Hal K za 1. Hal k za n dörtgen bafll kla birlikte hal ve kilimlerinizin üstünde hafif buhar ile kullanabilirsiniz. Buharl temizleyicinin bafll n k za n üstüne koyunuz (fiekil 13) ve hal n z n üzerinde ileri geri hareket ettiriniz. (fiekil 14) (fiekil 14) NOT Lütfen 2 in 1 Professional Steam Mop buharl temizleyicinizi k za n üstüne konuldu unu unutmay n, sabit bir ba lant yoktur. Cihaz kesinlikle k zak üstünde sabit bir pozisyonda herhangi gibi bir süre için b rakmay n z, hal n za zarar verebilir. 13

14 TR KULLANIM Elde tafl nabilen portatif buharl temizleyici Direkt Buhar Ucu UYARI Buharl temizleyici yüksek s ve nem ile temizlenebilen yerlerin temizli i ve hijyenik ortamlar yaratmak için tasarlanm flt r. Suya duyarl (kolayl kla su geçiren) ahflap ve boyal yüzeylerde kullan m tavsiye edilmez. Sabit bir noktada uzun süreli kullan m ve temizleme aparatlar n n sert birflekilde sürtünmesi, cilal yüzeylerde zaman içinde matlaflmaya neden olabilir. Buharl temizleyici ile temizlik ifllemine bafllamadan önce, cihaz temizleyece iniz yüzeyin kuytu bir köflesinde denemenizi tavsiye ediyoruz. Ayn zamanda zemine ba l olarak, zeminin türüne göre verilen üretici bilgilerini dikkate alman z tavsiye ediyoruz (fiekil 15) TEM ZLEME ÖNER S Direkt buhar ucu; ulafl lmas güç yerlerin, kenarköflelerin temizli i için tasarlanm flt r. Geleneksel yöntemle temizlik yaparken kirleri köflelere iyice hapsetmek yerine bu bafll kullanarak gizlenmifl kirleri yerinden ç kar p slak bir bez veya ka t havlu ile silebilirsiniz. 1. Portatif buharl temizleyiciyi yerinden ç karmak için üzerinde bulunan ay rma tufllar na bas n z. (fiekil 15) 14

15 KULLANIM TR 2. Direkt buhar ucunu, portatif temizleyiciye klik sesini duyana dek bast r n z. (fiekil 16) (fiekil 16) 3. Portatif temizleyici SCRUB (Ovma) moduna ayarl d r. Buhar teti ine basarak buhar oluflumunu sa layabilirsiniz. Modu de ifltirmek için açma kapama tufluna basarak DUST (toz alma), MOP (paspas) veya SCRUB (ovma) modundan istedi inizi seçebilirsiniz. Portatif temizleyici kullan rken buhar gücünü ayarlayabilirsiniz. Seçilen modun göstergesi mavi yand nda buhar teti ine basarak temizli e devam edebilirsiniz (fiekil 17) UYARI Direkt buhar ucunu portatif temizleyiciye takmadanoturtmadan buhar teti ine basmay n z! D KKAT Direkt buhar ucunu portatif temizleyiciden ay r rken buhar teti ine asla basmay n z. Buhar ucu çok s cak olaca için kesinlikle dokunmay n z. (fiekil 17) NOT Buhar teti ine basmay b rakt n z zaman portatif temizleyiciden çok az bir süre daha buhar gelebilir, bu normaldir, kademeli olarak duracakt r. 4. Direkt buhar ucunu, ay rma tufllar na bas l tutup kayd rarak portatif temizleyiciden ay r n z. 15

16 TR KULLANIM Tekstil temizleme bafll ve f rça halkas (fiekil 18A) (fiekil 18B) (fiekil 19) TEM ZLEME ÖNER S Tekstil temizleme aparat giysilerin ve döflemelerin k r fl kl klar n açmak ve kötü kokular n gidermek için tasarlanm flt r. F rçal halkas ve bonesi bir çok giysi için kontrollü buhar ç k fl n sa lamaktad r. (fiekil 18A) Özel tasarlanm fl bone kanapelerin ve di er döflemelerde birikmifl kokular n giderilmesinde ve havaland r lmas nda kullan lmas için idealdir. (fiekil 18B) D KKAT Özellikle mavi ve k rm z olmak üzere renkli kumafllar n kullan m nda dikkatli olunuz. Nemli, s cak bir bez al p kumafl n gizli bir yerinde deneyiniz, e er renk beze geliyor ise buharl temizleyicinin kullan m tavsiye edilmez. 1. Tekstil temizleme bonelerinden birini seçiniz. 2. F rça çerçevesini tekstil temizleme bafll na geçiriniz. F rçay bonenin üstüne gelecek flekilde takarak giysilerinizdeki kötü kokular n giderilmesini ve k r fl kl klar n aç lmas n sa layabilirsiniz. (fiekil 18A) Boneyi f rça çerçevesinin üstüne takarak döfleme kanepe ve perdelerinizin temizli inde kullanabilirsiniz. (fiekil 18B) 3. Tekstil temizleme bafll n portatif buharl temizleyiciye yerlefltiriniz. (fiekil 19) 4. Üç moddan birini seçerek mavi fl n yanmas n bekleyiniz. Buhar teti ine bas p cihaz giysi ve döflemeleriniz üzerinde afla yukar hareket ettiriniz. (fiekil 20) 5. Tekstil temizleme bafll n ay rma tufllar na bas l tutup kayd rarak portatif temizleyiciden ay r n z. (fiekil 20) D KKAT Tektil temizleme bafll n takarken veya ç kar rken kesinlikle buhar teti ine basmay n z! 16

17 KULLANIM TR Hortum kullan m (fiekil 22) 1. Hortumu kullanmak için, önce portatif temizleyicinin ucuna yerlefltiriniz. (fiekil 21) (fiekil 21) 2. stenilen temizleme aparat n seçiniz. Seçilen temizleme aparat n n tak l fl n ilgili bölümden okuyunuz. 3. Hortumu ç karmak için, ay rma tufllar na bas n z ve hortumu kayd rarak çekiniz. (fiekil 22) D KKAT Hortumu takarken veya ç kar rken kesinlikle buhar teti ine basmay n z! Temizleme aparatlar takmadan hortumu kesinlikle kullanmay n z! Cam temizleme aparat Temizlik tavsiyesi: cam temizleme aparat cam yüzeylerin izsiz temizli ini sa lar. Bafll yukar dan afla do ru çekerek kullan n z, böylelikle buhar ve kir giderilecektir. Buharl cam temizlik bafll n buhar hortumu üzerinde bulunan tutama a tak n z. D KKAT Cam yüzeylerde k r k ve çatlaklar önlemek için ani s cakl k de iflikliklerini önleyiniz. Özellikle so uk havalarda 0,5 m mesafeden cama buhar uygulayınız. Temizli e bundan sonra bafllayınız. 17

18 TR KULLANIM Üçgen buhar bafll kullan m 1. Çok amaçl üçgen buhar bafll n takmak için düz yüzeyin alt na bezi geçiriniz. Bezin kenarlar n buhar bafll na kenarlar düzgün flekilde oturtunuz. (fiekil 23) 2. Üçgen buhar bafll n klik sesini duyana dek hortuma geçiriniz. (fiekil 23) 3. Açma kapama tufluna basarak üç modan birini seçiniz ve mavi fl n yanmas n bekleyiniz. Buhar teti ine bas l tutarak buhar oluflumunu sa layabilirsiniz. (fiekil 24) (fiekil 24) 4. Üçgen buhar bafll n ç karmak için ay rma tufllar na bas n z ve bafll n kayd rarak ç kar n z. (fiekil 25) (fiekil 25) D KKAT Üçgen buhar bafll n takarken veya ç kar rken kesinlikle buhar teti ine basmay n z! Üçgen buhar bafll n takmadan hortumu kesinlikle kullanmay n z! TEM ZLEME ÖNER S Üçgen buhar bafll çok çeflitli genifl yüzeylerin, kenar köflelerin, masalar n, duvarlar n, aynalar n, pencerelerin, merdivenlerin ve raflar n temizlenmesi için tasarlanm flt r. Süper emici bone hapsolmufl kirleri kald r rken hijyenik ortamlar sa lar. 18

19 BAKIM TR Bak m ve Muhafaza (fiekil 27) (fiekil 26) (fiekil 28) NOT Portatif buharl temizleyiciyi yerine takmadan önce tüm aparatlar n n ç kar lm fl oldu undan emin olunuz! 1. Portatif buharl temizleyici ile temizleme iflleminiz bittikten sonra yerine yerlefltiriniz. (fiekil 26) 2. Temizleme iflleminiz bittiyse, gösterge mavi yan p sönene kadar açma kapama tufluna bas n z. Cihaz kapanacakt r. Fiflli ba lant kablosunu prizden çekiniz ve dik bir konuma getiriniz. Daha sonra cihaz n so umas için 3-5 dakika bekleyiniz. Temizlik bezini lila halkadan tutarak ç karabilirsiniz, bez s cak ve kirli oldu undan dokunmay n z. (fiekil 27) 3. Cihaz saklamadan önce su tank n boflalt n z. (fiekil 28) (fiekil 29) 4. Cihaz saklamadan önce so umas n bekleyiniz ve yer aparat n ç kar n z, daha sonra tutma sap ndan asabilirsiniz. (fiekil 29) 19

20 TR KULLANIM Mikrofiber temizlik bezini herzaman yeni gibi muhafaza ediniz Mikrofiber temizlik bezini tüy ve lif toplamamas için di er bezlerden ayr olarak tek y kanmas n tavsiye ediyoruz. Sadece s v deterjan kullan n z (kesinlikle toz deterjan kullanmay n z). Yumuflat c ve çamafl r suyu kullanmay n z. (fiekil 31) 2. Temizlik bezinde iplikler oluflursa, bu ipleri dikkatli bir flekilde makas vas tas ile kesiniz. Kesinlikle ipleri çekmeyiniz veya ipleri dipten kesmeyiniz. (fiekil 31) Buhar ucunun bak m (fiekil 32) 1. Portatif buharl temizleyici normalde bir bak m gereksinimi duymaz e er buhar ç k fl nda bir azalma gözlemlerseniz, buhar ucunda oluflan kal nt lar temizlemeniz gerekmektedir. 2. Cihaz n fiflini prizden çekiniz. 3. Buhar ucuna küçük çapl bir metal sokarak ileri geri hareket ile kal nt lar temizleyebilirsiniz. (fiekil 32) 4. Cihaz n fiflini prize takarak buhar ç k fl n kontrol ediniz. 20

21 BAKIM TR Geri Dönüflüm Sevk Sorun 2in1 Professional Steam Mop Çal flm yor 2in1 Professional Steam Mop buhar üretmiyor 2in1 Professional Steam Mop yüzeylerde su b rak yor 2in1 Professional Steam Mop kolay hareket etmiyor Yüzeyler temizlik sonras slak, çizik veya kirli Muhtemel sebep & Çözüm Cihaz n sadece 230V AC prizine ba lay n z. Prizin ba l oldu u sigortay kontrol edin. Cihaz çal flm yor ise yetkili bir Fakir servisine baflvurun. Yer aparat veya buhar ucu t kanm fl olabilir, kontrol edin. Su haznesinde su yok ise, kullanma talimatlar na uygun su haznesine su ekleyin. Buhar hala yok ise yetkili bir Fakir servisine baflvurun. Mikrofiber temizlik bezini afl r slakl a dair kontrol edin. Bu durumda cihaz n fiflini prizden çekiniz ve kuru bir temizlik bezi ile de ifltiriniz. Mikrofiber temizlik bezinin do ru tak l oldu undan emin olunuz. Cihaz n çal flt rd ktan sonra 30 sn geçmifl olmal d r aksi halde buhar s cakl düflük olaca ndan az miktarda su birikebilir. Cihaz do ru birlefltirildi inden, özellikle temizlik bafll n n, emin olunuz. Temizlik bafll n afl r kirlenmeye karfl kontrol edin. Temizleme bezi çok kirli veya slak ise yenisi ile de ifltiriniz. Mikrofiber temizlik bezi kirli olabilir. Bezin kullan m yüzünü veya bezi de ifltiriniz. Mikrofiber temizlik bezini toz deterjan ile y kad ysan z, beze zarar vermifl olabilirsiniz. Mutfak gibi afl r ya l olan bölgelerde 2in1 Professional Steam Mop kullanmadan önce, belli olan bölgelere s v deterjan ve bez ile ön temizlik yapman z gerekebilir. Cihaz ayn noktada uzun süreli b rakm fl olabilirsiniz. Kulland n z suyun sertlik oran yüksek ise, cihaz kaynat lm fl su ile kullanman z tavsiye ediyoruz. Cihaz n kullan m ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu keserek kullan lamayacak hale getiriniz. Elektriksel at klar, normal çöplerle birlikte at lmamal d r. Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmifl çöp kutular na cihaz b rak n z. Cihaz n paketleme elemanlar geri dönüflüme uygun maddelerden üretilmifltir. Bunlar geri dönüflüm çöp kutular na at n z. Cihaz 2002/96/EC say l WEEE yönetmeli ine uygundur. Cihaz n, orijinal ambalaj nda veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuflak pakette tafl nmas gerekmektedir. Orjinal ambalaj saklanmal d r. Bu ürün Fakir Elektrikli Ev Aletleri D fl Ticaret A.fi ad na Xiaotian (Zhongshan) Industrial Co., Ltd. Xiaolan Park, Xiaolan Town, Zhongshan City Guangdong - China taraf ndan üretilmifltir. 21

22 Fakir 2 in 1 Professional Steam Mop Buharl Temizleyici ile temizli e bafllamadan önce, LÜTFEN TÜM ZEM N SÜPÜRÜNÜZ Buharl temizleyiciniz; yerdeki ayak izlerini, kal nt lar, kirleri temizlemek ve buhar n gücü ile hijyenik ortamlar yaratmak için özel olarak tasarlanm flt r. Öncelikle zemindeki tüm k r nt lar süpürmeniz, size daha etkili temizlik sa layacakt r. Daha fazla bilgi için; 22

23 NOTLAR 23

24 EN GENERAL Thank you for purchasing Fakir 2 in 1 Professional Steam Mop Steam Cleaner. It was developed and manufactured to work reliably for many years. Information about the operating instructions These operating instructions are intended to enable the safe and proper handling and operation of the appliance. Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time. Keep the operating instructions in a safe place. Include these operating instructions when passing the appliance on to another user. Sorumluluk Fakir Elektrikli Ev Aletleri D fl Tic. A.fi. will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the operating instructions. Fakir Elektrikli Ev Aletleri D fl Tic. A.fi. cannot assume any liability in case the appliance is used for other purposes than its intended use or handled, repaired or serviced improperly. Important Safeguards WARNING! Indicates notices which, if ignored, can result in risk of in jury or death. ATTENTION! Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance. NOTICE! Emphasizes tips and other useful information in the operating instructions. 24

25 SAFETY EN CE Declaration of Conformity Safety is important Usage Area Unauthorized Use Safety Instructions This appliance fulfills the requirements of the Appliance and Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives. 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility and 2006/95/EC Low-Voltage Directive. The appliance bears the CE mark on the rating plate. For yours and others safety please read the instructions before using the appliance. Please keep this instruction in a safe place for the further use. If you pass the appliance on, pass on the instructions too. Remove all packaging, but keep it until you are satisfied that the appliance is working. This appliance is suitable for home usage. Do not use appliance for other than intended use and never use this appliance outdoors. The examples of unauthorized use listed here can result in malfunctions, damage to the appliance or personal injury: This appliance is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience and/or knowledge, unless they are supervised by someone who is responsible for their safety or have received instructions on how to use the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Childrenshould be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Home appliances are not toys for children! Therefore, use and store the appliance away from the reach of children. Children do not recognize the danger involved with handling an appliance. Keep packaging films away from children - danger of suffocation! 1. Use the system only for its intended use. 2. DO NOT use outdoors. 3. DO NOT leave the appliance unattended when plugged in. Always unplug the power cord from the electrical outlet when not in use and before servicing. 4. DO NOT allow the appliance to be used by children. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants. 5. Use only as described in this manual. 6. Use only manufacturer s recommended accessories. 25

26 EN SAFETY 7. DO NOT operate the appliance with a damaged plug or cord, or if the unit has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the appliance on your own. Incorrect re-assembly or repair can cause a risk of electrical shock or injury to persons when the appliance is used, please refer to Fakir authorized technical service. 8. To protect against a risk of electric shock, DO NOT immerse the steam mop into water or any other liquids. 9. DO NOT handle plug or steam mop with wet hands or operate appliance without shoes. 10. DO NOT pull or carry by power cord, use power cord as handle, close a door on the power cord, or pull the power cord around sharp edges or corners. Keep power cord away from heated surfaces. 11. DO NOT unplug by pulling on power cord. To unplug, grasp the plug not the power cord. Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity. 12. DO NOT put any objects into openings. Do not use with any opening blocked. 13. DO NOT put hands or feet under the steam mop. Unit gets very hot. 14. DO NOT use on leather, wax polished furniture or floors, synthetic fabrics, velvet or other delicate, steam sensitive materials. 15. DO NOT add cleaning solutions, scented perfumes, oils or any other chemicals to the water used in this appliance as this may damage the unit or make it unsafe for use. If you live in a hard water area, we recommend using distilled water in your steam mop. 16. When in use, NEVER turn the appliance over or on its side. 17. NEVER DIRECT STEAM TOWARDS PEOPLE, ANIMALS OR PLANTS. 18. NEVER LEAVE THE STEAM MOP IN ONE SPOT ON ANY SURFACE FOR ANY PERIOD OF TIME WHEN MICRO- FIBER POCKET IS ATTACHED. 26

27 SAFETY EN 19. Carefully remove the microfiber pocket immediately after you have unplugged and allowed the appliance to cool. 20. When cleaning the steam mop, unplug the power cord from the electrical outlet and clean with a dry or damp cloth. Do not pour water or use alcohol, benzene or paint thinner on the unit. 21. Extreme caution should be exercised when using this appliance to clean stairs. Never use steam mop without microfiber pocket attached. 22. Store steam mop indoors in a cool, dry place. 23. To avoid circuit overload, do not operate another appliance on the same socket (circuit) as the steam cleaner. 24. If an extension cord is absolutely necessary, an extension cord rated a minimum of 2.5 mm 2 cord and 4m in length should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange cord so that it can not be pulled or tripped over. 25. DO NOT leave the appliance unattended when the system is connected to a power supply/electrical outlet. 26. DO NOT store unit with damp or wet microfiber cleaning pocket attached. Never leave the steam mop in one spot on any surface for any period of time with a damp or wet microfiber cleaning pocket attached as this will damage your floors. 27. Always unplug and allow the appliance to cool before removing or changing mop heads. WARNING! 2 in 1 Professional Steam Mop is designed to clean hard floor surfaces and to create a hygienic enviroment. It is not recommend to use it on wooden floors which are sensitive to water (passes water inside). Long term use on a fixed point of polished surfaces, may let the surface lose its brightness. It is always recommended to test an isolated area of the surface to be cleaned before proceeding. We also recommend that you check the use and care instructions from the floor manufacturer. IMPORTANT Wash and dry the microfiber cleaning pads without any detergent before first usage. 27

JAWS. Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici. Instruction Manual Pressure Steam Cleaner

JAWS. Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici. Instruction Manual Pressure Steam Cleaner JAWS TR GB Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici Instruction Manual Pressure Steam Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel... 3 Kullanma talimatları hakkında bilgi... 3 Sorumluluk... 3 Güvenlik önemlidir...

Detaylı

SC 190 SC 210 SC Öko Power

SC 190 SC 210 SC Öko Power SC 90 SC 20 SC Öko Power TR GB Kullanma k lavuzu Kuru Elektrik Süpürgesi Instructions for use Vacuum cleaner Ç NDEK LER TR Genel... 4 Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanma talimatlar

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner CLYDE TR GB Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner TR Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma

Detaylı

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner EAGLE TR GB Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER 1 Güvenlik 3 1.1 Kullanım Talimatları 3 1.2 Uyarı İfadeleri 3 1.3 Çocuklar 3 1.4 Uygun Kullanım

Detaylı

THEO. Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner

THEO. Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner THEO TR GB Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında

Detaylı

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner GRANADA DELUX TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Kullanım talimatları hakkında bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanım talimatları hakkında

Detaylı

HANS. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

HANS. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner HANS TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar Güvenlik

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper ASSIST TR GB Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı Instruction Manual Chopper Cam Hazne / Glass Bowl Plastik Hazne / Plastic Bowl TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop

Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop Model No: K 289 Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 289 Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop MAIN PARTS 1. Ergonomic hand grip 2. Quick release card

Detaylı

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker CEREMONY TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instruction Manual Tea Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 Güvenlik...4

Detaylı

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Fakir E-240 Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir E 240 Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için

Detaylı

VIGOR PLUS. Kullanma kılavuzu İyonik Hava Temizleyici. Instruction manual Ionic Air Purifier

VIGOR PLUS. Kullanma kılavuzu İyonik Hava Temizleyici. Instruction manual Ionic Air Purifier VIGOR PLUS TR GB Kullanma kılavuzu İyonik Hava Temizleyici Instruction manual Ionic Air Purifier 2 Giriş Fakir Vigor Plus iyonik hava temizleyicisini satın almış olduğunuz için teşekkür ederiz. Satın almış

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

LHN 18. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Rechargeable Cleaner. fiarjl El Süpürgesi

LHN 18. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Rechargeable Cleaner. fiarjl El Süpürgesi LHN 18 fiarjl El Süpürgesi Rechargeable Cleaner Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir LHN 18 fiarjl Süpürge yi sat n alm fl oldu

Detaylı

MULTI FUN. Kullanım Kılavuzu Et Kıyma Makinesi. Instruction Manual Meat Grinder

MULTI FUN. Kullanım Kılavuzu Et Kıyma Makinesi. Instruction Manual Meat Grinder MULTI FUN TR GB Kullanım Kılavuzu Et Kıyma Makinesi Instruction Manual Meat Grinder TR İÇİNDEKİLER Güvenlik... 3 Değerli Tüketicimiz... 3 Güvenlik Uyarıları... 3 Teknik Parametreler... 4 Kullanım Alanı...

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

THERMIC. Kullanım Kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater

THERMIC. Kullanım Kılavuzu Elektrikli Şofben. Instruction manual Electric Water Heater THERMIC TR GB Kullanım Kılavuzu Elektrikli Şofben Instruction manual Electric Water Heater TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar Güvenlik

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

HERCULES. Kullanım Kılavuzu Cam Vücut Analiz Baskülü. Instruction Manual Glass Body Analysis Scale

HERCULES. Kullanım Kılavuzu Cam Vücut Analiz Baskülü. Instruction Manual Glass Body Analysis Scale HERCULES İmalatçı / İthalatçı Firma: Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş. Meşrutiyet Cad. No:43 Tepebaşı-İstanbul TÜRKİYE Tel:(212) 249 70 69 (pbx) Fax:(212) 251 51 42 TR GB Kullanım Kılavuzu Cam

Detaylı

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan VC 20 S TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Pedestal Cooling Fan Genel İçerik...1 Kullanım Klavuzu Hakkında...2 Sorumluluk...2 Kullanım Klavuzundaki İşaretler...2 Güvenlik CE deklarasyonu...3

Detaylı

DC733 DC740 DC750 DW907

DC733 DC740 DC750 DW907 www..eu DC733 DC740 DC750 DW907 English (original instructions) 04 Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 15 2 Figure 1 c d e f b a m Dc733 DC740 DC750 h n i j DC733, DC740 c d e f b a DW907 h i

Detaylı

UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL

UFO 16 PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL www.ufotr.com UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03

Detaylı

Glissa Buharlı Ütü Steam Iron

Glissa Buharlı Ütü Steam Iron Model No: K 1718 Glissa Buharlı Ütü / Steam Iron Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 1718 Glissa Buharlı Ütü Steam Iron MAIN PARTS 1. Soleplate 2. Plastic skirt 3. Spray head 4. Body 5. Filler cover

Detaylı

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları EN Operating instructions TR Kullanma talimatları 13 14 12 15 16 11 10 17 18 9 19 8 20 1 7 21 6 2 5 4 3 HS B16 ACB A C D E B OFF F en it DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1. Turbo brush* 2. Parquet brush* 3.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL. Microwave Oven. Mikrodalga Fırın İMALATÇI FİRMA İTHALATÇI FİRMA

KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL. Microwave Oven. Mikrodalga Fırın İMALATÇI FİRMA İTHALATÇI FİRMA Mikrodalga Fırın Microwave Oven AUTO g KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL İTHALATÇI FİRMA Kumtel Dayanıklı Tüketim Mal. Plas. San. ve Tic. A.Ş. Kumtel House - HoldApp. Ind. & Comm. Co. İTHALATÇI ADRES

Detaylı

English Page 4 Turkish Page 16 STGS7115

English Page 4 Turkish Page 16 STGS7115 STGS7115 English Page 4 Turkish Page 16 ENGLISH (Original instructions) Figure 1 b a c n Figure 2 Figure 3 h c g k f i d e 2 (Original instructions) ENGLISH Figure 4 Figure 5 h f d e 15 o -30 o A B Figure

Detaylı