ULUSLARARASI REKABET ÖLÇÜMLER. Prof. Dr. Füsun Ülengin stanbul Teknik Üniversitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI REKABET ÖLÇÜMLER. Prof. Dr. Füsun Ülengin stanbul Teknik Üniversitesi"

Transkript

1 ULUSLARARASI REKABET ÖLÇÜMLER Prof. Dr. Füsun Ülengin stanbul Teknik Üniversitesi

2 ÇERK Uluslararası Rekabet Tanımı Uluslararası Rekabet Düzeyi Göstergeleri Dünya Rekabet ndeksi (WCI) Gerçekte neyi ölçüyor? Nesnel Göstergelerle Uluslararası Rekabet Ölçümü Mümkün mü? Ulusal Politika Oluturulmasına Yönelik Öneriler Sonuç ve Öneriler

3 Uluslararası Rekabet Tanımı Globalleme Birçok ülke globalleme sürecinde rekabet düzeylerinin saptanmasının önemini anlamı durumdadır dünyasına global rekabet avantajı salayabilmek öncelikle ülkenin uluslararası rekabet yapısını doru olarak tanımlamaktan geçmektedir Bir ülkenin politik ve ekonomik yapısı, eitim ve telekomünikasyon durumu, salıa verdii önem ve çevre korumaya yönelik önlemleri vb o ülkedeki iletmelerin performansını da etkileyecektir(porter ve Christensen, (1999)

4 Uluslararası Rekabet Düzeyi Göstergeleri Krugman(1994) ulusal ekonomilerin rekabetini tartımanın yanlı ve tehlikeli olduunu ileri sürmektedir uluslarası ticaretin, rekabettten çok karılıklı faydalanma, bir fayda dei tokuu olduunu vurgulamaktadır Porter( 1990), bir ülkenin rekabet düzeyinin anlamsız olduunu vurgulamaktadır Hiçbir ülke tüm sektörlerde üstün rekabet düzeyine sahip olamaz. Tek anlamlı gösterge ulusal üretkenliktir Bir ülke yurttalarına yüksek ve sürdürülebilir hayat standardı sunmalıdır

5 Uluslararası Rekabet Düzeyi Göstergeleri Tyson (1992), uluslararası rekabeti, ticaret üstünlüü ve sürdürülebilir ve yüksek hayat standardı olarak tanımlamaktadır Aiginger(1998), bir ülkenin uluslararası rekabet düzeyinin, o ülkede yaayanların refah düzeyinin ölçülmesi ile bulunabileceini ileri sürmektedir Bu durumda ticaret dengesi ve pazar payı anlamlı gösterge olmaktan çıkmaktadır

6 Uluslararası Rekabet Tanımı Gelime ekonomistleri, salt ekonomik göstergelerin bir ülkenin refah ve rekabet düzeyini gösteremeyeceini savunmaktadırlar Göstergeler, salt ekonomik faktörleri deil, sosyal, teknolojik ve çevresel faktörleri de içermelidir

7 Dünya Rekabet ndeksi- Gerçekte neyi ölçüyor? Mevcut durumda Institute of Management Development (Lozan) ve World Economic Forum un (Cenevre) ortak olarak yıllık temelde hazırladıkları Dünya Rekabet Indeksi (World Competitiveness Index, WCI), seçilmi ülkelerin rekabet açısından sıralamasını yapmaktadır.

8 Dünya Rekabet ndeksi- Gerçekte neyi ölçüyor Analiz, sekiz faktörün ortalamasına dayalı bir rekabet indeksi oluturmaya dayanmaktadır effaflık, hükümet, finans, altyapı, teknoloji, yönetim, igücü ve kurumlar(www.weforum.org) Bu faktörlerin herbiri alt kriter ile ölçülmektedir ve bunlar arasındaki korelasyonu önlemek zordur Ülkeler her bir faktöre ilikin olarak nicel ve ankete dayalı verilerle deerlendirilmekte ve tartılı ortalama alınmaktadır Seçilen her ülke yaklaık 350 politik, sosyal ve ekonomik göstergeye dayalı olarak deerlendirilmektedir

9 Dünya Rekabet ndeksi- Gerçekte Neyi Ölçüyor? Nicel ve nitel göstergeler, bir ülkenin rakiplerine göreli olarak dünya pazarında ne kadar daha fazla refah yarattıının ölçülmesine dayanmaktadır Yöneticilerin algılamalarına dayalı nitel faktörler nedeni ile WCI öznel bir yapı kazanmaktadır

10 Dünya Rekabet ndeksi- Gerçekte Neyi Ölçüyor? Bu çalımanın temel hipotezi, bir ülkenin uzun dönemli rekabet düzeyinin nesnel göstergeler ile tahmin edilebileceine dayanmaktadır Böyle bir gösterge uzman yargılarının yaratabilecei öznel yapıyı ortadan kaldıracak ve özellikle gelimekte olan ülkeler için politika belirlemede yol gösterici olacaktır

11 Nesnel Göstergelerle Ölçüm Mümkün mü? Bir ülkenin gücünün ölçümü Nüfus, salık, askeri güc, eitim vb. alanların hepsinin birlikte irdelenmesini gerektirir Wohlforth(1999); gücün üç temel gösterge ile ölçülebileceini savulmaktadır (GDP, askeri harcamalar ve COW deeri) COW toplam nüfus, ehir nüfusu, enerji tüketimi, demir-çelik üretimi, askeri harcamalar, ve askeri personel göstergelerini eit aırlıkla birletiren bir güç oluturabilme becerisi ölçüsüdür

12 Nesnel Göstergelerle Ölçüm Mümkün mü? Bu çalımada(ülengin, Ülengin, ahin, 2002), yukarıda sözü geçen göstergeler bilgi çaı göstergelerini de içerecek ekilde güncellenmitir Yedi temel gösterge tanımlanmıtır: Demograpik yapı (9 ölçüt) Salık (4 ölçüt) Eitim (8 ölçüt) Çevre koulları (6 ölçüt) Teknoloji ve altyapı (9 ölçüt) Ekonomi(11 ölçüt) Askeri güç (14 ölçüt)

13 Ülkenin Gücünü Deerlendirmek çin Kullanılan Ölçütler I. D e m o g r a f i k Y a p ı B i r i m I V. Ç e v r e B i r i m 1. N ü f u s ( m i l y o n ) 1. O r m a n ( b i n k m 2 ) 2. A l a n ( k m 2 ) 2. K u r a k l a m a ( % d e iim ) 3. N ü f u s a r t ıı ( % ) 3. S u t ü k e t i m i ( t o p l a m k a y n a k % ) 4. A n a E t n i k g r u p ( t o p l a m % ) 4. K a r b o n d i o k s i t t ü k e t i m i ( k i i b a ı n a m 3 t o n ) 5. A n a d i n ( t o p l a m % ) 6. A n a d i l ( t o p l a m % ) 5. K ii b a ı n a e n e r j i t ü k e t i m i ( y a k ı t e d e e r i k g ) 7. N ü f u s / k m 2 6. K ii b a ı n a e l e k t r i k t ü k e t i m i ( k W / s a a t ) 8. e h i r n ü f u s u ( t o p l a m % ) 9. K ı r s a l n ü f u s y o u n l u u ( k m 2 b a ı n a e k i l i t a r ı m a r a z i s i ) I I. S a l ı k 1. Y a a m u z u n l u u ( y ı l ) V. T e k n o l o j i 2. D ou m o r a n ı ( k a d ı n b a ı n a ) 1. T e l e f o n a n a h a t l a r ı ( k i i b a ı n a ) 3. B e b e k ö l ü m ü ( b e b e k b a ı n a ) 2. K ii b a ı n a e l e k t r i k ü r e t i m i ( m i l y o n k W h ) 4. 5 y a a l t ı n d a k i ö l ü m l e r ( ç o c u k b a ı n a ) 3. K ii b a ı n a e l e k t r i k t ü k e t i m i ( m i l y o n k W h ) I I I. E i t i m 4. E l e k t r i k e n e r j i s i i h r a c a t ı ( m i l y o n k W h ) 1. O k u m a y a z m a ( 1 5 y a v e ü z e r i ( % ) ) 5. E l e k t r i k e n e r j i s i i t h a l a t ı ( m i l y o n k W h ) b i l m e y e n e r k e k o r a n ı 2. O k u m a y a z m a ( 1 5 y a v e ü z e r i ( % ) ) 6. 3 d a k. T e l e f o n ü c r e t i ( d o l a r ) b i l m e y e n k a d ı n o r a n ı 3. l k o k u l a k a y ı t l ı o l a n l a r (l g i l i y a d ö n e m i n d e k i 7. I n t e r n e t k u l l a n ı m ı ( k i i b a ı n a ) % ) 4. l k o k u l ö r e n c i l e r i ( t o p l a m % ) 8. A s f a l t y o l ( t o p l a m % ) ( b a y a n ) 5. O r t a o k u l a k a y ı t l ı ( t o p l a m % ) 9. K a l k a n u ç a k s a y ı s ı ( b i r i m ( y ı l l ı k ) ) o l a n l a r ( b a y a n ) 6. Ö r e t m e n b a ı n a ( % ) V I I. A s k e r i g ü ç i l k o k u l ö r e n c i l e r i 7. Ö r e t m e n b a ı n a ( % ) 1. A k t i f p e r s o n e l s a y ı s ı ( k i i ) o r t a o k u l ö r e n c i l e r i 8. Ö r e t m e n b a ı n a l i s e ( % ) 2. Y e d e k p e r s o n e l ( k i i ) ör e n c i l e r i V I. E k o n o m i 3. K a r a k u v v e t i ( k i i s a y ı s ı ) 1. G S M H ( m i l y o n d o l a r ) 4. D e n i z k u v v e t i ( k i i s a y ı s ı ) 2. F e r t b a ı n a G S M H ( d o l a r ) 5. H a v a k u v v e t i ( k i i s a y ı s ı ) 3. G S M H b ü y ü m e h ı z ı ( y ı l l ı k ( % ) ) 6. P o t a n s i y e l a s k e r i g ü ç ( y a a r a s ı e r k e k n ü f u s ) 4. G S M H f i y a t d e f l a t ö r ü ( y ı l l ı k b ü y ü m e ( % ) ) 7. A s k e r l i k i ç i n u y g u n e r k e k s a y ı s ı ( y a a r a s ı u y g u n e r k e k n ü f u s ) 5. h r a c a t / i t h a l a t 8. A s k e r l i k y a ı n a e r i m i a s k e r s a y ı s ı ( h e r y ı l - e r k e k n ü f u s ) 6. T a r ı m ( G S M H % ) 9. T a n k ( s a y ı ) 7. E n d ü s t r i ( G S M H % ) 1 0. S i l a h l a n m ı a r a ç ( b i r i m ) 8. H i z m e t ( G S M H % ) 1 1. C a n n o n ( b i r i m ) 9. E n f l a s y o n o r a n ı ( y ı l l ı k % ) 1 2. F i g h t e r ( b i r i m ) 1 0. Ç a l ıa n k ii s a y ı s ı ( m i l y o n ) 1 3. A s k e r i h a r c a m a ( f e r t b a ı n a d o l a r ) 1 1. s i z l i k o r a n ı ( % ) 1 4. A s k e r i h a r c a m a ( % G S M H )

14 Nesnel Göstergelerle Ölçüm Mümkün mü? Analiz için 27 ülkeden oluan bir alt küme seçilmitir Türkiye ye corafi olarak yakın ülkeler Türkiye ile yakın sosyal, politik ve ticari iliki içinde olan gelimi ülkeler

15 Seçilmi Ülkeler için WCI Deerleri Ülke Rekabet ndeksi Ülke Rekabet ndeksi ABD 1.58 Belçika 0.39 Kanada 1.33 Israil 0.15 ngiltere 1.17 Çin Hollanda 1.13 Italya Finlandiya 1.11 Macaristan rlanda 1.11 Çek Avusturya 1.04 Yunanistan Japonya 1.00 Turkiye Danimarka 0.85 Mısır spanya 0.70 Hindistan Avustralya 0.58 Bulgaristan sveç 0.58 Ukrayna Fransa 0.44 Rusya Almanya 0.39

16 WCI ve Açıklayıcı Deikenler Ülkelerin WCI deerleri ile güç ölçütleri arasındaki iliki Spearman sıra korelasyonu ile incelenmitir 59 açıklayıcı deiken içerisinden 29 u, %95 güven sınırında anlamlı korelasyon katsayısına sahiptir

17 Deiken Spearman Sıra Korelasyonu Sonuçları Spearman sıra korelasyonu Deiken Spearman sıra korelasyonu Internet kullanımı 0.83 Kalkan uçak sayısı 0.52 Telefon anahatları 0.75 Canons Kii baına elektrik tüketimi 0.75 Enflasyon oranı GSMH fiyat deflatörü dak. telefon ücreti 0.50 Kii baına GSMH 0.71 Hizmet 0.49 Kii baına enerji tüketimi 0.68 Kara kuvveti Bebek ölümü Endüstri ya altı çocuk ölümü GSMH 0.44 Tarım ehir nüfusu 0.41 Yaam uzunluu 0.63 Kadın cahillik oranı hracat 0.61 Aktif askeri personel sayısı thalat 0.61 Askeri uçak Tank GSMH büyüme oranı 0.35 lkokula kayıt 0.56 Ortaokula kayıtlı bayan nüfus 0.35 CO2 yayılımı 0.53

18 WCI ve Açıklayıcı Deikenler En büyük korelasyon katsayısına sahip deikenler Internet kullanımı(+) Telefon hatları(+) zleyen deikenler Fert baına elektrik tüketimi(+) Endüstriyellemenin göstergesi, aynı zamanda ilk iki deikeni destekliyor

19 WCI ve Açıklayıcı Deikenler Fert baına düen milli gelir deflatörü(-) Ülkedeki fiyat hareketlerinin ölçüsü Fert baına milli gelir (+) Fert baına enerji tüketimi(+) Salık düzeyi göstergeleri Bebek ölümü (-) Be yaın altındaki ölümler(-) Yaam uzunluu beklentisi(+) Tarım (-) Ticari göstergeler hracat(+) thalat (+)

20 WCI ve Açıklayıcı Deikenler Yılda kalkan uçak sayısı (+) Enflasyon (-) Hizmet sektörünün GDPdeki payı (+) Sanayi kesiminin GDPdeki payı(+) Tarım ekonomisinden endüstriyel ekonomiye geçildikçe ülkelerin WCI deerleri artıyor

21 Makroekonomik Rekabet Düzeyinin Nesnel Deerlendirilmesi Gerçekte tüm bu deikenler WCI yı e- anlı olarak etkilemektedirler Buna karın Spearman sıra korelasyonu, bir deiken ile WCI arasındaki ilikiyi ele almakta ve dier deikenleri sabit varsaymaktadır ve bu çok gerçekçi bir varsayım deildir Bu nedenle, ikinci aamada, step-wise regression analizi ile güç düzeyleri temel alınarak, 27 ülkenin makroekonomik rekabet düzeyleri aratırılmıtır

22 WCI Deerlerinin Tahmini için Genel Regresyon Denklemi Deiken Standartlatırılmı katsayı (β) t-deeri Arazi büyüklüü Ana din Kii baına GSMH Yaam uzunluu lkokul eitimi Elektrik enerjisi ithalatı Internet kullanımı Kalka uçak sayısı GSMH büyüme oranı Enflasyon Askeri harcama R 2 = Düzeltilmi R 2 = Std. Hata = F =

23 Makroekonomik Rekabet Düzeyinin Nesnel Deerlendirilmesi Regresyon analizi sonuçları WCI ile ülkelerin ekonomik, demografik ve askeri güçleri arasında önemli bir iliki olduunu göstermektedir Elde edilen denklem yüksek R 2 (0.9865) sahiptir ve tüm açıklayıcı deikenler %95 güven sınırında anlamlıdır

24 Makroekonomik Rekabet Düzeyinin Nesnel Deerlendirilmesi Bir ülkenin : Alanı, fert baına düen milli gelir, yaam süresi uzunluu beklentisi, ilköretim eitimi almı olanların oranı, Internet kullanımı, kalkan uçak sayısı, GDP büyüme hızı arttıkça WCI deeri artmaktadır Ana din oranı, elektrik enerjisi ithalatı, enflasyon ve askeri harcamalar arttıkça WCI azalmaktadır

25 Makroekonomik Rekabet Düzeyinin Nesnel Deerlendirilmesi En düük WCI deerlerine sahip 13 ülke için regresyon denklemi elde edildiinde, açıklayıcı deiken sayısının genel denklemdekinin yarısı kadar olduu saptanmıtır Yaam uzunluu beklentisi(+), Internet kullanımı(+), GDP(+), iizlik oranı(-), askeri ihtiyat personeli (-) ve deniz kuvvetleri(+)

26 Gerçek ve Tahmini WCI Deerlerinin Karılatırılması P R E D I C T E D USA FINLAND NETHERLAND AUSTRALIA CANADA JAPAN IRELAND AUSTRIA SPAIN UK FRANCE SW EEDEN DENMARK GERMANY BELGIUM ISRAEL W C I TURKEY HUNGARY ITALY CHINA CHECK GREECE V A L U E S INDIA BULGARIA RUSSIA UKRAINE EGYPT , ACTUAL WCI VALUES

27 Gerçek ve Tahmini WCI Deerlerinin Karılatırılması ekilden de görülebilecei gibi elde edilen denklemin tahmin becerisi, düük WCI deerlerinde daha yüksektir En yüksek WCI deerlerine sahip 14 ülke için, Pearson korelasyon katsayısı ve Spearman sıra korelasyonu En düük WCI deerlerine sahip 13 ülke için ise bu istatistikler sırası ile ve

28 lk 14 ülke için regresyon denklemi Deiken Standartlatırılmı katsayı (β) t-deeri Ana etnik grup ehir nüfusu Kırsal nüfus CO2 yayılımı Enflasyonu R 2 = Düzeltilmi R 2 = Std. Hata = F =

29 Son 13 Ülke için regresyon denklemleri Deiken Standartlatırılmı t-deeri katsayı (β) Yaam uzunluu Internet kullanımı GSMH sizlik oranı htiyat personeli Deniz kuvvetleri R 2 = Düzeltilmi R 2 = Std. Hata = F=

30 Regresyon Denklemlerinin Karılatırılması ÖRNEK KÜTLE Ülke Grupları Genel Denklem Ilk 14 Ülke Son 13 Spearman Korelasyonu Pearson Korelasyonu Spearman Korelasyonu Pearson Korelasyonu Spearman Korelasyonu Pearson Korelasyonu lk Son

31 WCI Deerlerindeki kilem Yapılan analizlere balı olarak WCI deerlerinin salt nesnel göstergelerle açıklanabilecei ileri sürülebilir Bu deerlendirmeler düük ve yüksek WCI deerlerini açıklayan deikenler açısından farklılıklar olduunu düündürmektedir Öznel deerlendirmelerde ya da ölçütlerin tartılarında farklılık olabilir

32 Ülkelerin WCI Deerlerine göre Gruplanması Salt sıralamaya dayalı bir analiz, bir ülkenin dier ülkeler karısındaki göreli konumunu belirlemekte yetersiz kalmaktadır Bu çalımada ülkeler, benzer özelliklerine balı olarak kümelenmeye çalıılmıtır

33 Kümeleme Analizi Optimum çözüm yoktur Hiyerarik kümeleme teknikleri de dahil olmak üzere kümelemeye ilikin birçok sezgisel yöntem gelitirilmitir Hiyerarik yöntemlerde, kümeleri birletirme kurallarına balı olarak farklı yaklaımlar mevcuttur(simple linkage, Furthest distance, Average linkage, Ward)

34 Sinir Aları ile Kümelerin yiletirilmesi Bu çalımada, Hiyerarik kümeleme anlizinde önemli rol oynayan öznellii azaltıp,kümeleme analizinin doruluunu arttırmak için kendikendini düzenleyen alar ( SOM) tamamlayıcı bir analiz olarak yapılmıtır. Ward analizi ile elde edilen küme sayıları SOM a veri olarak konulup MATLAP, bu küme sayısı için tekrar kümeleme analizi yapılmıtır

35 Kümeleme Analizi Sonuçları SOM Kümeleme analizi için tarihlerine ilikin WCI deerleri baımsız deiken olarak alınmı ve sinir aının girdi katmanını oluturmutur (4 girdi) SOM un çıktısı ise, ülkelerin, daha önce Ward yöntemi ile saptanmı küme sayısına uygun olarak gruplanmasından olumutur Ward, 4 kümenin uygun çözüm olduunu bulduundan SOM da 4 çıktı vardır

36 Kümeleme Analizi Sonuçları Grup 1 Çok Yüksek rekabet Grup 2 Yüksek Rekabet Grup 3 Rekabet gücü Grup 4 Rekabet gücü çok Gücü olan ülkeler Gücü Olan düük ülkeler düük ülkeler ABD 1.58 Danimarka 0.85 Çin Hindistan Kanada 1.33 spanya 0.70 Italya Bulgaristan ngiltere 1.17 sveç 0.58 Macaristan Ukrayna Hollanda 1.13 Avusturya 0.58 Çek Cumh Rusya Finlandiya 1.11 Fransa 0.44 Yunanistan Irlanda 1.11 Almanya 0.39 Turkiye Avustralya 1.04 Belçika 0.39 Mısır Japonya 1.00 Israil 0.15 X = 1.18 σ = CV = 0.42 X = 0.51 σ = CV = 0.16 X = σ = CV = 0.41 X = σ = CV = 0.20

37 Kümeleme Analizi Sonuçları Kümele analizine göre ülkeler 4 grupta toplanabilmektedirler: Grup 1-Çok yüksek rekabet gücüne sahip ülkeler Grup 2-Yüksek Rekabet gücü olan ülkeler Grup 3-Düük düzeyde Rekabet gücü olmayan ülkeler Grup 4-Çok Düük rekabet gücü olan ülkeler

38 Kümeleme Analizi Sonuçları Birinci grubun ortalama WCI deeri en yüksektir (1.18) ve 27 ülkenin genel ortalamasının (0.118) üzerindedir US, Kanada, UK, Hollanda, Finlandiya, rlanda, Avustralya, Japonya kinci grubun ortalama WCI deeri birincinin yarısı kadar (0.51) olmakla birlikte, genel ortalamanın üstündedir Danimarka, spanya, sveç, Avusturya, Fransa, Almanya, Belçika, srail

39 Kümeleme Analizi Sonuçları Üçüncü grubun ortalama WCI deeri genel ortalamanın çok altındadır (-0.51) Çin, talya, Macaristan, Çek Cumhıriyetleri, Yunanistan, Türkiye, Mısır Son grup, en düük WCI deerlerine sahip ülkelerden olumaktadır(-1.69) Hindistan, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya

40 Ülke Gruplarını Belirleyen Temel Ölçütler Kümeleme analizi sonucunda oluan grupların belli bir kümeye ait olmalarını temel olarak etkileyen ölçütleri saptamak üzere öncelikle tüm ölçütler distriminant analizi ile irdelenmitir Mevcut tüm ölçütler potansiyel açıklayıcı deiken olarak ele alınıp, en etkin açıklayıcı deikenlerin saptanması için stepwise diskriminant analizi yuapılmıtır Bu analiz, içinde bulundukları kümeye tam uyum göstermeyen ülkelerin de ortaya çıkarılabilmesine ve onların olmaları gereken kümenin saptanabilmesine imkan vermitir

41 Ülke Gruplarını Belirleyen Temel Ölçütler Diskriminant analizi ülkelerin %93 ünün doru sınıflandırıldıını göstermitir 27 ülke arasında salt iki tanesi (talya ve Avusturya) nın grup üyelikleri yanlı saptanmıtır

42 Ülke Gruplarını Belirleyen Temel Ölçütler Toplam yedi deiken istatistiksel olarak anlamlı bulunmutur Bunlardan bei diskriminant analizi ve genel regresyon denklemi için aynıdır Ana din, km 2 baına nüfus, yaam uzunluu beklentisi, fert baına milli gelir ve askerlik çaına gelmi igücü Kırsal kesimdeki nüfus younluu ve su tüketimi salt diskriminant analizinde anlamlı, regresyon analizinde anlamsız bulunmutrur Arazi büyüklüü, ilköretim aamasındaki çocuk sayısı, elektrik ithalatı, internet kullanımı, kalkan uçak sayısı ve enflasyon diskriminant analizinde anlamsız bulunmutur ama genel regresyon denkleminde ülkelerin sıralamasında önemli rol oynayan açıklayıcı deikenler olarak bulunmullardır

43 Yedi Temel Deikene göre Grupların Deerlendirilmesi Deiken Grup 1 Yüksek rekabet gücü olan ülkeler Grup 2 Rekabet gücü olan ülkeler Grup 3 Rekabet gücü olmayan ülkeler Grup 4 Rekabet gücü çok düük olan ülkeler Ana din Kii baına GSMH Yaam uzunluu Kırsal alan Su tüketimi GSMH artıı Askeri harcama F*

44 Yedi Temel Deikene göre Grupların Deerlendirilmesi Daha önce de görüldüü gibi, Grup 1 ve 2, rekabetçi ülkelerdir. Her iki grupta da fert baına ortalama GDP yaklaık aynıdır fakat birinci grubun ortalama GDP büyüme hızı, 2. Grubunkinden çok daha yüksektir

45 Grupların Ölçütler Temel Alınarak Karılatırılması Grup 1 ve Grup 2 arasında, beklenen yaam uzunluu açısından anlamlı bir fark olmamakla birlikte, ana dinler, kırsal kesim nüfus younluu ve su tüketimi açısından anlamlı fark bulunmaktadır.. Grup 1 deki ülkeler din açısından daha bölünmü bir yapı arzederken, Grup 2 deki ülkelerde ana dinin oranı daha yüksektir Regresyon analizinden saptandıı gibi, ana din WCI üzerinde anlamlı negatif bir etkiye sahiptir

46 Grupların Ölçütler Temel Alınarak Karılatırılması Kırsal kesimin nüfus younluu, regresyon analizinde anlamlı bir deiken olarak bulunmamı olmasına karın, diskriminant analizi, bu deikenin gruplanmada önemli bir rol oynadıını göstermektedir. Ancak WCI ile + ya da ilikisi olduu söylenemez Benzer ekilde, su tüketimi, WCI regresyon analizinde açıklayıcı bir rol oynamamıl, oysa grupl1 ve 2 yi ayırt edici bir rol oynamıtır Grupların su tüketimi açısından anlamlı farklılık olmakla birlikte bu durumun WCI ile balantısı yoktur

47 Grupların Ölçütler Temel Alınarak Karılatırılması Birinci grup, GDP içindeki yüzde cinsinden, bütçesinin daha büyük bir kısmını askeri harcamalara kullanmaktadır

48 Grupların Ölçütler Temel Alınarak Karılatırılması Grup 3 ün ortalama WCI deeri, Grup 2 den daha düük ve negatiftir Grup 3 ün fert baına ortalama GDP, Grup 1 ve 2 nin deerlerinin yaklaık %25 i kadardır Ancak Grup 3 deki ülkeler GDP de yüksek büyüme hızları göstermektedirler Bu trend devam ettii taktirde, 3. Grubun GDP düzeyi, yakın bir gelecekte 2. Grubunkine yaklaacaktır

49 Grupların Ölçütler Temel Alınarak Karılatırılması Grup 3, en yüksek kırsal kesim nüfus younluuna sahiptir ve bu deer Grup 1 in yaklaık iki katıdır Öte yandan grup 3 daha homojen bir dini yapı arzetmektedir Grup 3 ün ortalama yaam uzunluu beklentisi, Grup 1 ve 2 den ortalama olarak 5 yıl daha azdır Grup 3 ün su tüketimi, Grup 1 inkinden çok daha yüksektir

50 Grupların Ölçütler Temel Alınarak Karılatırılması Grup 3 ile Grup 1 ve 2 arasındaki temel farklılıklardan biri askeri harcamalarda görülmektedir Grup 3 ün askeri harcaması, Grup 1 in yaklaık dört katı, Grup 2 nin ise 10 katı

51 Grupların Ölçütler Temel Alınarak Karılatırılması Grup 4 ün fert baına GDP deeri Grup 3 ün deerinin yaklaık %20si kadardır Daha önemli bir problem Grup 4 ün negative GDP büyüme hızına sahip tek grup olmasıdır

52 Grupların Ölçütler Temel Alınarak Karılatırılması Mevcut trend devam ederse, bu grup WCI açısından dierlerinin daha da gerisine düecektir Bunun yanısıra, bu grubun askeri harcamaları çok yüksektir ve Grup 3 ün harcamalarının yaklaık iki katıdır Bu durum, Grup 4 ülkelerinin WCI deerleri açısından oldukça olumsuz bir durum oluturmaktadır

53 Grupların Anlamlı Ölçütler Temel Alınarak Karılatırılması Grup 4 deki ülkelerin ortalama yaam uzunluu beklentisi de Grup 1 ve 2 ye göre 10 yıl, Grup 3 e göre 5 yıl daha azdır Ana din bakımından Grup 4, Grup 2 ve 3 ten anlamlı bir farklılık göstermemektedir Grup 4 ün su tüketimi grup 1 inkine yakındır

54 Oluturulan Gruplara Aykırı Ülkeler Diskriminant analizi sonucunda Avusturya ve talya nın yanlı sınıflandırılmı olabilecekleri görülebilmektedir Kümeleme analizine göre Avusturya ikinci gruba girmesine karın, diskriminant analizi bu ülkeyi birinci gruba daha yakın olarak atamaktadır Avusturya nın WCI deeri 0.58 dir ve ortalaması 0.51 olan Grup 2 nin ortasına dümektedir

55 Oluturulan Gruplara Aykırı Ülkeler Avusturya grup 1 ve 2 den yaklaık eit uzaklıkta olmakla birlikte büyüme hızı ve kırsal kesim açısından grup 1 e daha yakındır Ana din ve askeri harcamalar açısından, Avusturya Grup 2 ye Grup 1 den daha yakındır Sonuç olarak Grup 1 ile 2 nin arasında kalmaktadır ve herhangi birine atanabilir

56 Oluturulan Gruplara Aykırı Ülkeler Kümeleme analizi talya yı üçüncü grup ülkeler arasına koyarken diskriminant analizi onu ikinci grup ülke olarak sınıflandırmaktadır talya, 3. Grupta Çin in biraz altında ikinci yüksek rekabet gücüne sahip ülke konumundadır talya, $27,920 kii baına GDP deeri ile, grup 3 ün ortalamasından ($6,627) çok daha yüksek bir gelire sahiptir Yaam uzunluu beklentisi Grup 3 ünkünden daha yüksektir ve Grup 2 ye daha yakındır Ana din oranı Grup 2 ye daha yakındır Askeri harcamalar açısından da Grup 3 den çok Grup 2 ye yakınlık göstermektedir Nesnel kriterler açısından talya, Grup 3 den çok Grup 2 nin üyesidir

57 Ulusal Politika Oluturulmasına Yönelik Öneriler WCI; bir ülkenin dünya pazarındaki rekabet gücünü belirledii müddetçe, bu çalımada sunulan metodolojinin sonuçları, politika yapıcılar/planlamacılar tarafındandaha yüksek ekonomik rekabet düzeyine ulamada izlenmesi gereken yaklaım açısından yol gösterici olacaktır

58 Yüksek WCI Deerine Sahip Ülkeler çin Politika Önerileri Nüfusundaki etnik çeitliliin zenginletirilmesine izin vermek Fert baına GDP deeri daha büyük olan bir ülke çounlukla vasıflı insan gücü göçüne olanak tanıyacak, bu da dorudan ve sinerjik olarak o ülkenin rekabet gücünü arttıracaktır. Bunu temel öernekleri US, Kanada ve srail dir Kırsal nüfusa göre kent nüfusunun artması, ülkenin rekabet gücünü arttıracaktır. Kırsal nüfus rekabet üzerine anlamlı bir etki yapmamaktadır. Kırsal kesimlerden kentlere göç edenler kendi yetenek ve eitim düzeylerini arttırma olanaını bulabilmekte ve ulusal rekabet düzeyini arttırmaktadırlar

59 Yüksek WCI Deerine Sahip Ülkeler çin Politika Önerileri Çevre politikası olarak, karbon dioksit emisyonu düürülmelidir. Oysa istatiksel analizler bu deikenin bir ülkenin rekabet düzeyini belirleyen temel deikenlerden biri olduunu göstermektedir. Bu da bir paradoksa neden olmaktadır Bu paradoks yüksek CO 2 emisyonu olan endüstrilerin büyümesini tevik etmek fakat aynı zamanda bu emisyonu azaltıcı teknolojiler gelitirmek gerektiieklinde yorumlanabilir

60 Yüksek WCI Deerine Sahip Ülkeler çin Politika Önerileri Enflasyon bir ekonomide fiyat ve belirsizlik artıının bir göstergesidir Enflasyon dönemlerinde bir pazar ekonomisi, kaynaklarını alt-optimum düzeylerde daıtma eilimi gösterir Artan belirsizlik ve kaynakların alt-optimum daılımı, bir ülkenin WCI deerini düürür Enflasyondaki artı faiz artıı gibi bazı önlemler alınmasını gerektirir. Bu tür ölçüler genellikle durgunlua yol açtıından WCI deerini düürecektir

61 Düük WCI Deerine Sahip Ülkeler için Politika Önerileri Düük WCI deerine sahip ülkeler GDP deerlerini yükseltmeli ve ssizlii azaltmalıdırlar. Aynı zamanda fert baına askeri harcamaları da azalmaları gerekmektedir

62 Düük WCI Deerine Sahip Ülkeler için Politika Önerileri Mevcut durumda, iletiim ve bütünlemenin en önemli göstergesi Internet kullanımıdır Internetin yaygınlatırılması alt yapının gelimesini, bu da beraberinde teknolojik gelimeyi getirecektir Düük WCI deerli ülkeler, WCI deerlerini ve dolayısı ile rekabet düzeylerini arttırmak için telekomünikasyona yaptıkları yatırım ile Internet kullanımını arttırmalıdırlar

63 Düük WCI Deerine Sahip Ülkeler için Politika Önerileri Düük WCI deerine sahip ülkeler aynı zamanda salık ve eitim programlarına olan yatırımlarını da arttırmalıdırlar Bu yaklaım yaam standardı ve hayat uzunluu beklentisini arttıracak ve ülkenin rekabet düzeyine dorudan katkıda bulunacaktır

64 Alternatif Senaryolar Önerilen metodoloji kullanılarak üç ülke için alternatif senaryolar gelitirilmitir Türkiye Almanya Yüksek ekonomik güce sahip olmasına karın WCI açısından ikinci grupta yer almaktadır Guerrieri ve Milina (2000), benzer ekilde Almanya nın, elektronik ve aerospeys gibi high-tech endüstrilerde rekabet problemi olduunu vurulamaktadır Rusya Doaql kaynaklar ve askeri güc gibi alanlardaki yüksek potansiyele sahip olmasına karın, WCI açısından en düük düzeydedir

65 Türkiye için Alternatif Senaryo Denemeleri GDP nin bir yüzdesi olarak askeri harcamalardaki azalma, düük WCI deerine sahip ülkeler için temel politika önerilerinden biridir Bu nedenle, ilk senaryoda Türkiye nin askeri harcamaları %50 azaltılmı ve buna balı olarak oluan WCI deeri genel regresyon denkleminden hareketle hesaplanmıtır Sonuçlara göre askeri harcamalarda böylesi bir düü, Türkiye nin WCI deerini 0.72 den 0.68 e çıkartmaktadır

66 Türkiye için Alternatif Senaryo Denemeleri kinci bir senaryo olarak, dier ölçüt deerleri aynı iken, Türkiye nin enflasyon seviyesini, %50 azaltmak, lik bir WCI deeri ile sonuçlanmaktadır Üçüncü senaryoda, Türkiye nin internet kullanımı, %50 arttırılmı ve bu durumun WCI deerini 0.67 yaptıı saptanmıtır. Dördüncü senaryoda, ilk üç senaryonun eanlı olarak gerçekletirilmesi durumu incelenmi ve bu durumda WCI deerinin 0.07 ye çıktıı gözlemlenmitir

67 Türkiye için Alternatif Senaryo Denemeleri Son senaryoda, Türkiye nin fert baına GDP deeri $10,000 seviyesine çıkartılmı, enflasyon oranı %10 olarak alınmı, askeri harcamaları %50 azaltılmı ve nternet kullanımı iki katına çıkarılmıtır Bu son yapı içinde Türkiye nin WCI deeri 0.48 e ulamıtır, bu da ikinci grubun ortalamasına yaklaık olarak eittir Dier artlar aynı kalmak koulu ile, bu durum Türkiye nin rekabet düzeyini Almanya, Fransa ve Avusturya ya yakın hale getirmektedir

68 Mevcut ve düzeltilmi WCI deerlerine göre Türkiyenin göreli yeri 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 WCI -1,00-1,50-2,00-2,50 USA CANADA UK NETHERLANDS FINLAND IRELAND AUSTRALIA JAPAN DENMARK SPAIN AUSTRIA SWEEDEN TURKEY-R FRANCE GERMANY BELGIUM ISRAEL CHINA ITALY HUNGARY CHECK GREECE TURKEY EGYPT INDIA BULGARIA UKRAINE RUSSIA Ülkeler

69 Almanya için Alternatif Senaryo Denemeleri Almanya nın birinci gruba göre önemli farklılıkları olduunu ortaya koymaktadır Internet kullanımı, Elektrik enerjisi ithalatı, GDP büyüme hızı ve Askeri harcamalardır. Eer Almanya nın Internet kullanımı %50 artarsa, WCI deeri 0.39 dan 0.56 ya çıkmaktadır

70 Almanya için Alternatif Senaryo Denemeleri Öte yandan, elektrik enerji ithalatı %50 azaltıldıında WCI deeri 0.83 e çıkmaktadır GDP büyüme hızı mevcut durumdaki %1.7 den %3.5 a çıktıı taktirde yeni WCI deeri 0.68 olmaktadır Askeri harcamalarında %50 azalma WCI deerini 0.54 e yükseltmektedir Tüm bu deiimler e anlı olarak yapıldıında WCI deeri 1.44 e çıkmakta ve Almanya ilk üç ülke arasına girmektedir

71 RUSSIA 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00-2,50 Mevcut ve düzeltilmi WCI deerlerine göre Almanya nın göreli yeri CANADA UK NETHERLANDS FINLAND IRELAND AUSTRALIA JAPAN DENMARK SPAIN AUSTRIA SWEEDEN FRANCE GERMANY BELGIUM ISRAEL CHINA ITALY HUNGARY CHECK GREECE TURKEY EGYPT INDIA BULGARIA UKRAINE GERMANY-R USA

72 Rusya için Alternatif Senaryo Denemeleri Rusya nın WCI deerinde anlamlı artılar salanabilmesi için büyük deiiklikler gerekmektedir Rusya nın kii baına düen GDP deeri $10,000 alınır, Internet kullanımı, çalımada ele alınan tüm ülkelerin medyan deerine yükseltilir, büyüme hızı %5 kabul edilir, enflasyon oranı %10 alınır ve askeri harcamaları %50 azaltılırsa WCI deeri 2.02 deerinden 0.34 e çıkmaktadır Bu yeni durumda, ceterus, paribus durumunda Rusya nın WCI deeri talya ve Macaristan in seviyesine ulamaktadır

73 Mevcut ve düzeltilmi WCI deerlerine göre Rusya nın göreli yeri 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00-2,50 USA CANADA UK NETHERLANDS FINLAND IRELAND AUSTRALIA JAPAN DENMARK SPAIN AUSTRIA SWEEDEN FRANCE GERMANY BELGIUM ISRAEL CHINA RUSSIA-R ITALY HUNGARY CHECK GREECE TURKEY EGYPT INDIA BULGARIA UKRAINE RUSSIA Ülkeler WCI

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası tepav Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Küreselleşme Rekabet Politikası ve kriz Slide 1 türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası Güven Sak Ankara, 26

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI Kemal Selçuk ÖÜT Ara. Gör., stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı 1. KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLER Kentiçi toplu taıma sistemleri iki

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

DURBAN SONRASI!KL!M POL!T!KALARI ve TÜRK!YE. Özgür Gürbüz 24 Aralık Ankara ODTÜ Mezunları Derne!i

DURBAN SONRASI!KL!M POL!T!KALARI ve TÜRK!YE. Özgür Gürbüz 24 Aralık Ankara ODTÜ Mezunları Derne!i DURBAN SONRASI!KL!M POL!T!KALARI ve TÜRK!YE Özgür Gürbüz 24 Aralık 2011 - Ankara ODTÜ Mezunları Derne!i BM!klim De"i#ikli"i Çerçeve Sözle#mesi nin (BM!DÇS) 17. Taraflar Konferansı (COP17) Sonuçları! Kyoto

Detaylı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 1 19 191 19 193 19 195 19 197 19 199 199 1991 199 1993 199 1995 199 1997

Detaylı

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 4.718.029.000$ büyüklüğü olan pazarın en büyük alıcısı Irak ve ardından Afganistandır. Son 5 yıllık verilere göre Pazar yılında az

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK Shaping Cotton s Future COTTON USA CONFERENCE TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK CEM NEGRİN TGSD BAŞKANI TÜRK EKONOMİSİ GÖSTERGELER 2012 2013 2014 TAHMİNLERİ EKONOMİK BÜYÜME % 2,1 4,0 4,0 MİLLİ GELİR MİLYAR

Detaylı

tepav Etki analizi neden önemlidir? Güven Sak Ankara, 22 Şubat 2007 economic policy research foundation of turkey

tepav Etki analizi neden önemlidir? Güven Sak Ankara, 22 Şubat 2007 economic policy research foundation of turkey tepav economic policy research foundation of turkey Etki analizi neden önemlidir? Güven Sak Ankara, 22 Şubat 27 Etki analizi neden önemlidir? Slide 2 Türk kamuoyunda AB üyeliğine olan destek azalıyor 8

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

tepav Etki Analizi ve TEPAV ın gündemindeki yeri Güven Sak Ankara, 8 Nisan 2008 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Etki Analizi ve TEPAV ın gündemindeki yeri Güven Sak Ankara, 8 Nisan 2008 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Etki Analizi ve TEPAV'ın Gündemindeki Yeri Slide 1 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Etki Analizi ve TEPAV ın gündemindeki yeri Güven Sak Ankara, 8 Nisan 2008 Etki Analizi ve TEPAV'ın

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 Đstanbul, 06 Haziran 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 KONU : - Kıdem Tavanı - Vergiden Müstesna Çocuk Zamları 1 2012 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Kıdem Tavanı 29 Aralık 2011 tarih ve 28157

Detaylı

NSAN GELME ENDEKS LE KAPSAMLI ENDEKS ARASINDAK LKNN BELRLENMES ÜZERNE BR ÇALIMA. Yasemin TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ STATSTK

NSAN GELME ENDEKS LE KAPSAMLI ENDEKS ARASINDAK LKNN BELRLENMES ÜZERNE BR ÇALIMA. Yasemin TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ STATSTK NSAN GELME ENDEKS LE KAPSAMLI ENDEKS ARASINDAK LKNN BELRLENMES ÜZERNE BR ÇALIMA Yasemin TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ STATSTK GAZ ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ HAZRAN 2009 ANKARA Yasemin TÜRKOLU tarafından

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT Dünya Ekonomisinde 3 trilyon $ Kayıp Taşıt üretiminde %16 (=12 milyon adet) gerileme Büyük İstihdam Kaybı: ABD 8.7, AB de ise 3.5 milyon kişi işini

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2016 1863 Robert Kolej 1912 Mühendislik Okulu (İnşaat, Elektrik ve Makine) 1971 Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ Dr.Süleyman Yaşar 17 Nisan 2011 AMERİKAN MALİ KRİZİNİN Düşük faiz politikası (2002-5) NEDENLERİ Risklerin önemsenmemesi Hesap

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr İKT442 Gelir Dağılımı Türkiye de Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk Bir ekonomide belli bir dönemde yaradlan gelirin kişiler, hane halkları, sınıflar ve ürejm faktörleri arasında bölüşülmesini ifade etmektedir.

Detaylı

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES Kemal Selçuk ÖÜT 1 SUMMARY Car ownership forecasting plays an important role in both traditional and innovates planning. It is often recognised that the level of car

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8456 8456 Grubu: Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, iyonik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI DÜNYA ORMANLARI Orman Alanı FAO 2007 ye göre dünya orman alanı yaklaşık olarak 3.9 milyar hektardır. Bu miktar, dünya genel alanının % 30 udur.

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (3) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2013 Geçen iki haftaki yazılarımızla irdelemeye başladığımız

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER 21.04.2009 Panel-Ankara PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER Emekli Petrol İşleri Genel Müdürü ve O.D.T.Ü. Öğretim Görevlisi 2007 YILIPETROL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012 Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme Gabriel Solomon İstanbul, 9 Mayıs 2012 Sınırlı - Gizli Bilgi GSMA 2011 Tüm GSMA toplantıları, GSMA'ın anti-tröst uyum politikasına uygun şekilde yapılmaktadır.

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi (Sayı 39 - Aralık 21) Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi 39. sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 26 Ocak 211 (Sayı 39 - Aralık 21) Özet Aralık ayında nominal toplam tüketim, bir önceki

Detaylı

Bazı Odundıı Orman Ürünlerinin Üretim, thalat ve hracat Projeksiyonları

Bazı Odundıı Orman Ürünlerinin Üretim, thalat ve hracat Projeksiyonları Geli Tarihi: 29.11.26 Bazı Odundıı Orman Ürünlerinin Üretim, thalat ve hracat Projeksiyonları ÖZET Aytaç AYDIN brahim YILDIRIM Kadri C. AKYÜZ Kemal ÜÇÜNCÜ KTÜ Orman Endüstri Müh. Bölümü, Orman Fak., Trabzon

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016 2017 Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 12.10.2016 Gündem... - Erasmus+ Stajı nedir?

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016-2017 Yasar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Melike OLCAYTÜRK 10.11.2017 http://erasmus.yasar.edu.tr ERASMUS

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES FRANSA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 A.Ç. 1 I- GENEL B LG LER Resmi Ad : Fransa Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Kuzeyinde

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 İstanbul, 27 Ağustos 2015 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk. Bilindiği üzere Emlak

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım?

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? 13. Enerji Arenası İstanbul, 8 Eylül 2011 Sayfa 2 Kısaca TEPAV Üç temel disiplinde araştırma kapasitesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Mecerelerinin Hacim Artımının Mecere Yaı, Bonitet Endeksi ve Sıklık Derecesine Göre Deiimi

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Mecerelerinin Hacim Artımının Mecere Yaı, Bonitet Endeksi ve Sıklık Derecesine Göre Deiimi Geli Tarihi: 7..6 Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Mecerelerinin Hacim Artımının Mecere Yaı, Bonitet Endeksi ve Sıklık Derecesine Göre Deiimi lker ERCANLI Fatih SVRKAYA Sedat KELE Alkan GÜNLÜ K.T.Ü., Orman

Detaylı

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Konular Avrupa daki sosyoekonomik modeller: Rhineland Anglo-Saxon Akdeniz İskandinav Uygulama Modellerin performansı Türkiye nerede duruyor? 2 Avrupa

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Ø Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU. Sektörel Gelişmeler

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU. Sektörel Gelişmeler TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU Sektörel Gelişmeler Türkiye Ekonomisi Büyüme Performansı GSYİH Büyüme Hızı, % 10,0 8,4 8,1 6,9 7,0 4,7 5,0 3,8 4,2 3,2 2,6 0,7 0,9 0,0 5,0 4,7 10,0 7,0 7,7 14,5 15,0

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER

YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER I. DURUM TESPT VE TANIMLAR HAZRAN 2006 1- Mayıs ayı içinde yaanan ekonomik gelimeler dalgalı döviz kuru rejimi içinde döviz kurlarının kısa sürede, yukarı

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı