ICS TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002"

Transkript

1 Ön söz Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 22 Mart 2002 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. Bu standardõn hazõrlanmasõnda, milli ihtiyaç ve imkanlarõmõz ön planda olmak üzere, milletlerarasõ standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancõ ülkelerin standardlarõndaki esaslar da gözönünde bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakõnlõk ve benzerliklerin sağlanmasõna ve bu esaslarõn, ülkemiz şartlarõ ile bağdaştõrõlmasõna çalõşõlmõştõr. Bu standard son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üretici/imalatçõ ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapõlmõş ve alõnan görüşlere göre olgunlaştõrõlmõştõr.

2 İçindekiler 0 Konu, tarif, kapsam Konu Tarifler Akaryakõt istasyonu İdari ve yardõmcõ bina(lar) Özel akaryakõt istasyonu Akaryakõt kabõ Bodrum kat Yetkili mercii Yer üstü depolama tankõ Yer altõ depolama tankõ Dökme ürün tesisi veya terminali Kapalõ kap Baş üstü tip dispenser Ateşe dayanõklõ tank Etiketli (işaretli) Tescilli Taşõnabilir tank Buhar kazanma sistemi Buhar işleme sistemi Buhar işleme teçhizatõ Havalandõrma Çift cidarlõ tank Self - servis akaryakõt istasyonu Bölge Bölge Bölge Emniyetli bölge Yanõcõ sõvõ Sõnõf II sõvõlar Sõnõf IIIA sõvõlar Sõnõf IIIB sõvõlar Parlayõcõ sõvõ Sõnõf IA sõvõlar Sõnõf IB sõvõlar Sõnõf IC sõvõlar Kapsam Genel kurallar Depolama Yer altõ tanklarõnda depolama Tank konumu Gömme derinliği ve örtü... 4 Çizelge 1 - Asgari emniyet mesafeleri... 5 Ölçüler metredir Dõş korozyondan koruma Yer altõ tanklarõnõn geçici veya daimî olarak devre dõşõ bõrakõlmasõ Tanklarõn geçici olarak devre dõşõ bõrakõlmasõ Tanklarõn daimî olarak kullanõmdan çõkarõlmasõ Yer altõ tanklarõnõn yerlerinden çõkarõlmasõ Yerlerinden çõkarõlan tanklarõn muhafazasõ Tanklarõn kullanõlamayacak hale getirilmesi Dokümanlar Yer altõ tanklarõnõn tekrar kullanõlmasõ Yer altõ tanklarõ için havalandõrma sistemleri Sõnõf I yakõtlarõn depolandõğõ yer altõ tanklarõ için havalandõrma sisteminin yeri ve şekli Havalandõrma kapasitesi Sõnõf II veya Sõnõf IIIA yakõtlar için havalandõrma sisteminin yeri ve şekli... 8

3 Çizelge 2 - Havalandõrma borusu çaplarõ Yer altõ tanklarõnda havalandõrma girişi haricindeki açõklõklar Yer üstü tanklarõnda depolama Tank konumu ve kapasitesi Sõzõntõnõn önlenmesi Çizelge 3 - Asgari emniyet mesafeleri (özel akaryakõt istasyonlarõ için) Ölçüler metredir Sõzõntõnõn uzakta toplanmasõ Bent yapma suretiyle sõzõntõnõn tanklarõn etrafõnda toplanmasõ Tank koruyucu yapõlar Yangõna dayanõklõ tanklar Boru tesisatõnõn döşenmesi ve yardõmcõ teçhizat Fizikî koruma Korozyondan koruma Tank doldurma işlemleri Borular, vanalar, bağlantõ elemanlarõ Genel Destekler Konum Tesis etme sonrasõ deneme Borularõn işaretlenmesi Aşõrõ basõnçtan koruma Düşük erime noktalõ malzemeler Dispenser (yakõt verme) sistemi Dispenserlerin konumu ve acil durum güç kesme tertibatõ Dispenserler Pompasõ üzerinde olmayan sistemler Buhar tutma sistemleri Buhar işleme sistemleri Çukurlar, zemin seviyesinin altõnda ve kõsmen altõnda olan çalõşma alanlarõ Elektrik aksamõ Genel Koruma bölgelerindeki tesisat Isõ üreten cihazlar (õsõtma cihazlarõ) İşletme şartlarõ Yakõt tabancalarõ Taşõnabilir kaplara yakõt doldurma Yakõt alõmõna refakat veya nezaret Yakõt alõmõna nezaret edilen self-servis istasyonlar Yakõt alõmõna nezaret edilmeyen self-servis istasyonlar Drenaj ve atõklarõn bertaraf edilmesi Ateş kaynaklarõ Yangõn kontrolü İşaretleme İlave kurallar Ek A (Bilgi için) Akaryakõt istasyonlarõnda bulunan tipik parlayõcõ ve yanõcõ sõvõlar

4 Akaryakõt istasyonlarõ - Emniyet kurallarõ 0 Konu, tarif, kapsam 0.1 Konu Bu standard, akaryakõt satõş veya akaryakõt satõş ve servis istasyonlarõ ile ilgili emniyet kurallarõna dairdir. 0.2 Tarifler Bu standardõn amacõ bakõmõndan aşağõdaki tarifler geçerlidir Akaryakõt istasyonu Akaryakõt istasyonu, motorlu araç yakõtõ olarak kullanõlan sõvõlarõn depolandõğõ ve bu sõvõlarõn sabit olarak tesis edilmiş cihazlarla motorlu kara yolu araçlarõnõn yakõt depolarõna veya yakõt kaplarõna doldurulduğu ve/veya oto lastiği, akümülatör ve bazõ diğer ihtiyaçlarla ilgili satõş ve servis hizmetlerinin verildiği yerdir. Akaryakõt istasyonunda, yõkama-yağlama ve araç muayenesi hizmetlerinin verildiği, ayar ve fren sistemi tamiratlarõ gibi küçük tamiratlarõn yapõldõğõ bina veya bina kõsõmlarõ da bulunabilir. Büyük ölçekli tamiratlar, boya ve kaporta işleri bu tarifin dõşõndadõr İdari ve yardõmcõ bina(lar) İdari ve yardõmcõ binalar, istasyonun idari, sosyal ve belirli bir kõsõm ticari faaliyetlerinin yürütüldüğü, istasyona ait makina ve ekipmanõn bakõmlarõnõn yapõldõğõ, istasyonun ihtiyacõ olan elektrik, basõnçlõ hava ve su temin ünitelerinin bulunduğu yapõlardõr. Bu tarife, nispeten uzun süreli hizmetlerin verildiği otel, motel, lokanta, çay-kahve-meşrubat salonu, kuaför, konaklama bölümü vb. gibi umuma açõk yerler dahil değildir Özel akaryakõt istasyonu Özel akaryakõt istasyonu, ticarî ve endüstriyel faaliyetlerin yapõldõğõ kamuya açõk olmayan yerlerde, faaliyetler kapsamõnda kullanõlan firma motorlu araçlarõna veya anlaşmalõ motorlu araçlara vermek üzere yakõtlarõn depolandõğõ ve bu araçlarõn yakõt depolarõna doldurulduğu akaryakõt istasyonudur Akaryakõt kabõ Akaryakõt kabõ, herhangi bir akaryakõt çeşidini taşõmak veya depolamak amacõyla kullanõlan 250 litre veya daha küçük hacime sahip, metalden yapõlmõş ve ağzõ sõvõ ve gaz sõzdõrmaz şekilde kapatõlabilen kaptõr Bodrum kat Bodrum kat, herhangi bir bina veya yapõnõn, yüksekliğinin yarõsõ veya daha fazlasõ zemin seviyesinin altõnda olan ve bu yüzden yanõcõ buharlarõn birikip patlama ihtimalinin olduğu ve bir yangõn durumunda müdahalenin çok güç olduğu katõdõr Yetkili mercii Yetkili mercii, cihazlarõ, tesisi veya bir metodu onaylama veya reddetme yetkisine sahip kurum, büro veya kişidir Yer üstü depolama tankõ Yer üstü depolama tankõ, sabit tesislerde kullanõlmasõ amaçlanmõş ve bunun için tescil edilmiş, üzerine dolgu yapõlmadan kullanõlan, zemin seviyesinin üstünde veya altõnda olabilen ve onayõ alõnan veya tescil edilmiş olduğu amaç için kullanõlan tanktõr. Onay ile kastedilen, yetkili merciinin kabulüdür Yer altõ depolama tankõ Yer altõ depolama tankõ, sabit tesislerde kullanõlmasõ amaçlanmõş ve bunun için tescil edilmiş, üzerine dolgu yapõlarak, onayõ alõnmõş veya tescil edilmiş olduğu amaç için kullanõlan, zemin seviyesinin altõndaki tanktõr. Onay ile kastedilen, yetkili merciinin kabulüdür 1

5 0.2.9 Dökme ürün tesisi veya terminali Dökme ürün tesisi veya terminali, sõvõlarõn deniz tankerleriyle, boru hatlarõyla, kara yolu tankerleriyle veya çekme tankerler gibi vasõtalarla getirildiği ve bu sõvõlarõn deniz tankerleri, boru hatlarõ, kara yolu tankerleri, taşõnabilir tank ve benzeri vasõtalara veya kaplarla dağõtõlmak üzere dökme olarak depolandõğõ veya karõştõrõldõğõ yerdir Kapalõ kap Kapalõ kap, normal sõcaklõklarda içerisinden sõvõ ve/veya buhar kaçamayacak şekilde bir kapak veya benzer vasõtayla sõzdõrmazlõğõ sağlanmõş kaptõr Baş üstü tip dispenser Baş üstü tip dispenser, bir veya birbiriyle bağlantõlõ olarak kullanõlmak üzere birden fazla bağõmsõz birimden oluşan, tipik olarak servis istasyonunun sundurmalõ kõsmõnda, yakõt verme yerinin yukarõsõna tesis edilen ve makaralõ bir hortum tertibatõ olan dispenserdir Ateşe dayanõklõ tank Ateşe dayanõklõ tank, yüksek şiddette sõvõ havuz yangõnõna maruz kaldõğõnda ateşe karşõ koruma sağlayan, tescil edilmiş yer üstü tankõdõr Etiketli (işaretli) Etiketli, üretim aşamasõnda belirli aralõklarla muayene etmek suretiyle ürün değerlendirmesini yapan yetkili mercii tarafõndan kabul gören bir kuruluşça üzerine bir etiket, sembol veya tanõtõcõ işaret yerleştirilmiş veya üzerinde işaret olduğunda imalâtçõnõn ürünün uygun standardlara veya istenen performansa uygun olduğunu beyan etmiş sayõldõğõ, teçhizat veya malzemedir Tescilli Tescilli, düzenli aralõklarla tescil edilen teçhizat ve malzemenin üretimini kontrol etmek veya hizmetleri değerlendirmek suretiyle ürün ve hizmetlerin değerlendirmesini yapan, tescil ettiği teçhizat, malzeme veya hizmetin belirli standardlara veya deneyerek belirli bir amaca uygun olduğunu beyan eden, yetkili mercii tarafõndan kabul gören bir organizasyon tarafõndan yayõnlanan listede yer alan teçhizat, malzeme veya hizmetlerdir Taşõnabilir tank Taşõnabilir tank, sõvõ kapasitesi 250 litrenin üzerinde olan ve bir yere sabit olarak tesis edilmeden kullanõlan kapalõ kaptõr Buhar kazanma sistemi Buhar kazanma sistemi, akaryakõt istasyonlarõnda, dökme ürün tesislerinde veya terminallerde doldurma işlemi esnasõnda yer değiştirme sonucu ortaya çõkan buharlarõ işleme tâbi tutmadan, sadece yakalayõp tutmak amacõyla tasarõmlanmõş sistemdir. Bu tür bir sisteme örnekler, dengeli basõnçla buhar öteleme sistemleri ve buharõ işleme tabi tutmayan vakum yardõmlõ sistemlerdir Buhar işleme sistemi Buhar işleme sistemi, akaryakõt istasyonlarõnda, dökme ürün tesislerinde veya terminallerde doldurma işlemi esnasõnda yer değiştirme sonucu ortaya çõkan buharlarõ mekanik ve/veya kimyasal metotlarla yakalamak ve işlemek üzere tasarõmlanmõş sistemdir Buhar işleme teçhizatõ Buhar işleme teçhizatõ, bir buhar işleme sisteminin, akaryakõt istasyonlarõ, dökme ürün tesisleri veya terminallerde doldurma işlemi sõrasõnda yakalanan buhar ve sõvõlarõ işlemek üzere tasarõmlanmõş kõsõmlarõdõr Havalandõrma Havalandõrma, yangõn ve patlamayõ önlemek amacõyla derişimi alt tutuşma sõnõrõnõn % 25 ini aşan buhar-hava karõşõmlarõnõn önemli miktarlarda birikmesini önlemek için yapõlan işlemdir. 2

6 Çift cidarlõ tank Çift cidarlõ tank, iç içe iki duvarõ olan ve iki duvarõ arasõnda boşluk bulunan, iç tankõn cidarõndan iki cidar arasõna sõzõntõ olup olmadõğõnõn takibi için bir donanõma sahip tanktõr. Yer altõnda kullanõlan çift cidarlõ tanklar aşağõdaki gibi Tip I veya Tip II olabilir. a) Tip I: Esas tank bir dõş duvarla çevrilmiş olup duvarlar birbiriyle doğrudan temas halindedir. Dõş duvar iç kõsõmdaki tankõ 360 derece veya daha az oranda çevreleyebilir. b) Tip II: Esas tank bir dõş duvarla çevrilmiş olup duvarlar birbirinden belirli bir mesafede ve fiziki olarak ayrõdõr. Dõş duvar iç duvarõ 360 derece sararak tamamen çevreler Self - servis akaryakõt istasyonu Self-servis akaryakõt istasyonu, akaryakõt doldurma görevlisi bulunmayan istasyondur. Bu istasyon bazõ perakende ürünlerin satõldõğõ yerlere de sahip olabilir Bölge 0 Bölge 0, patlayõcõ gaz-hava karõşõmõnõn devamlõ surette veya uzun süre mevcut olduğu bölgedir Bölge 1 Bölge 1, patlayõcõ gaz-hava karõşõmõnõn normal çalõşma sõrasõnda oluşma ihtimalinin olduğu bölgedir Bölge 2 Bölge 2, patlayõcõ gaz-hava karõşõmõnõn normal çalõşma sõrasõnda oluşma ihtimalinin olmadõğõ, fakat olmasõ halinde yalnõz kõsa bir süre için mevcut olduğu bölgedir Emniyetli bölge Emniyetli bölge, elektrik tesisatõnõn projelendirilmesi, tesisi, işletilmesi ve bakõm-onarõmõnda ve gerekli cihazlarõn seçilmesinde patlayõcõ ortamlarõn dikkate alõnmasõna ihtiyaç olmayan bölgedir Yanõcõ sõvõ Yanõcõ sõvõ, parlama noktasõ 37,8 C ve daha yüksek olan sõvõdõr. Akaryakõt istasyonunda bulunan yanõcõ sõvõlar aşağõdaki şekilde sõnõflandõrõlõrlar Sõnõf II sõvõlar Parlama noktalarõ 37,8 C ve daha yüksek, 60 C dan düşük olan sõvõlardõr Sõnõf IIIA sõvõlar Parlama noktalarõ 60 C ve daha yüksek, 93 C dan düşük olan sõvõlardõr Sõnõf IIIB sõvõlar Parlama noktalarõ 93 C ve daha yüksek olan sõvõlardõr. Not- Akaryakõt istasyonlarõnda bulunan tipik yakõtlar Ek A da örnek olarak verilmiştir Parlayõcõ sõvõ Parlama noktasõ 37,8 C un altõnda ve 37,8 C daki buhar basõncõ 276 kpa õ (2068 mm cõva) aşmayan sõvõlar Sõnõf I (parlayõcõ sõvõ) olarak kabul edilirler. Sõnõf I sõvõlar aşağõdaki alt sõnõflara ayrõlõrlar Sõnõf IA sõvõlar Parlama noktalarõ 22,8 C dan ve kaynama noktalarõ 37,8 C dan düşük olan sõvõlardõr Sõnõf IB sõvõlar Parlama noktalarõ 22,8 C dan düşük, kaynama noktalarõ 37,8 C ve daha yüksek olan sõvõlardõr Sõnõf IC sõvõlar Parlama noktalarõ 22,8 C dan yüksek, ancak 37,8 C dan düşük olan sõvõlardõr. Akaryakõt istasyonu ile ilgili diğer tarifler TS ) te verilmiştir. 1) Bu standard metninde atõf yapan standardlarõn numaralarõ, yayõm tarihleri, Türkçe ve İngilizce isimleri metnin başõnda verilmiştir. 3

7 0.3 Kapsam Bu standard, esas itibarõ ile kara yolu taşõtlarõna yakõt ikmali yapõlan akaryakõt istasyonlarõyla ilgili emniyet kurallarõnõ kapsar. LPG, LNG veya sõkõştõrõlmõş doğal gaz istasyonlarõnõ kapsamaz. Not - İçerisinde LPG de satõlan akaryakõt istasyonlarõ ayrõca TS un kurallarõna da uygun olmalõdõr. 1 Genel kurallar 1.1 Depolama Yakõtlar, aşağõdaki şartlara uygun şekilde tesis edilmiş tanklarda depolanmalõdõr Yer altõ tanklarõnda depolama Tank konumu Yer altõna yerleştirilecek tanklar için kazõ yapõlõrken, mevcut yapõlarõn temellerinin altõnõn boşaltõlmamasõ için dikkat gösterilmelidir. Tanklar, mevcut bina temellerinin ve desteklerin taşõdõğõ yükler tank üzerine etki etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Yer altõ tanklarõ için asgari emniyet mesafeleri Çizelge 1 e uygun olmalõdõr Gömme derinliği ve örtü Bütün yer altõ tanklarõ imalâtçõlarõnõn talimatlarõna göre tesis edilmeli, sağlam temeller üzerine oturtulmalõ ve tanklarõn etrafõ en az 15 cm kalõnlõğõnda, temiz, yõkanmõş, tane büyüklüğü 0,3 cm yi aşmayan ve korozyon yapma etkisi olmayan temiz kum ile, her 15 cm de bir sõkõştõrõlarak hava boşluğu bõrakmayacak şekilde doldurulmalõdõr. Düşürüldüğü veya yuvarlandõğõ zaman kaynak yerinin zarar görmemesi, tankõn delinmesine veya zarar görmesine sebep olunmamasõ veya kaplanmõş tanklarõn koruyucu kaplamasõnõn sõyrõlmamasõ için tank, çukuruna dikkatli bir şekilde indirilmelidir Tanklar beton havuz içerisine yerleştirilmelidir. Bu standardõn yürürlüğe girme tarihinden önce inşa edilmiş istasyonlar için bu şart aranmaz, ancak bu eski istasyonlardaki herhangi bir tank yerinden çõkarõldõğõnda veya yenisiyle değiştirildiğinde beton havuz şartõ yerine getirilmelidir Bütün yer altõ tanklarõnõn üzeri en az 60 cm kalõnlõğõnda toprak ile doldurulmalõ veya en az 30 cm kalõnlõğõnda dolgu malzemesi ile doldurulup üzerine en az 10 cm kalõnlõğõnda bir demir takviyeli beton plâka yerleştirilmelidir. Üzerinde araç trafiği olacaksa veya olma ihtimali varsa, üzerinden geçecek araçlarõn vereceği zararõ önlemek için tankõn üzeri en az 60 cm kalõnlõğõnda sõkõştõrõlmõş dolgu malzemesi, dolgu üzerinde 15 cm kalõnlõğõnda demir takviyeli beton plaka ile kapatõlmalõdõr. Beton plâka kullanõldõğõnda, plâka yatay düzlemde her yönde, tankõn oluşturduğu alanõn kenarlarõndan en az 50 cm taşmalõdõr. Beton plâka ile üzeri kapatõlmayan tanklarõn üzerinden araç geçişini önlemek için, tankõn gömülü olduğu alanõn etrafõ en az 180 cm yüksekliğinde tel örgü ile çevrilmelidir Bu standarda uygun bir akaryakõt istasyonunda, tank başõna litreyi geçmemesi şartõyla en fazla litre akaryakõt depolanabilir Her tanktaki sõvõ seviyesini tayin etmek için vasõtalar olmalõ ve bu vasõtalara doldurma operatörü ulaşabilmelidir. Tank doldurulurken sõvõ seviyesi tank kapasitesinin % 90 õna ulaştõğõnda duyulabilir şiddette sesli ikaz veren bir alarm sistemi olmalõdõr. Ayrõca sõvõ seviyesi tank kapasitesinin % 95 ine ulaştõğõnda tanka olan akõşõ otomatik olarak kesen vasõtalar olmalõdõr. Bu vasõtalar normal veya acil havalandõrma sistemlerinin uygun şekilde çalõşmasõnõ engellememeli veya sõnõrlamamalõdõr. 4

8

9 Çizelge 1 - Asgari emniyet mesafeleri Ölçüler metredir. Yer altõ tankõ 3 Yer altõ tankõ 3 1 (Tanklar üst üste konulamaz) Akaryakõt pompasõ (dispenser) adasõ Akaryakõt pompasõ (dispenser) adasõ Tank havalandõrm a borusu çõkõş ağzõ 1 Tank doldurma ağzõ 1 İdari ve yardõmcõ bina (tesis içi) Komşu arsa sõnõrõ Karayolu (şehir içi) arsa sõnõrõ Karayolu (şehirler arasõ) arsa sõnõrõ 2 Hastane, okul arsa sõnõrõ Otel, motel, lokanta, kafeterya, çay-kahvemeşrubat salonu, kuaför, konaklama bölümü gibi umuma açõk yerler Tank havalandõrma borusu çõkõş ağzõ * Tank doldurma ağzõ İdari ve yardõmcõ bina (tesis içi) 4 6 6* 10 Komşu arsa sõnõrõ Karayolu (şehir içi) arsa sõnõrõ Karayolu (şehirler arasõ) arsa sõnõrõ Hatane, okul arsa sõnõrõ Otel, motel, lokanta,kafeterya, çaykahve-meşrubat salonu, kuaför, konaklama bölümü gibi umuma açõk yerler 1) Doldurma ağzõ ve havalandõrma borusu çõkõş ucunun izdüşümünden ölçülen mesafe. 2)TC Karayollarõ Yönetmeliğinde belirtilen değerler. 3)Tank dõş cidarõndan ölçülen en kõsa mesafe. *Binalarõn herhangi bir açõklõk, pencere, kapõ, klima ve aydõnlatma sistemi olmayan cephesine 0 m olabilir, ancak çatõ seviyesinden en az 6 m yukarõda olmalõ ve çatõda yanõcõ madde bulunmamalõdõr. Not - Elektrik tesislerine olan mesafeler için, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlõğõ Elektrik Kuvvetli Akõm Tesisleri Yönetmeliği hükümleri uygulanõr 5

10 TS 8993 e göre imal edilen yer altõ tanklarõ için tank gömme derinliği, doldurma veya havalandõrma borusu yakõtla dolu olduğunda tank tabanõnda 70 kpa dan daha fazla bir kolon basõncõ oluşturmayacak şekilde seçilmelidir. Örtü kalõnlõğõ tank çapõndan daha büyük olacaksa, ne tür bir takviye yapõlmasõ gerektiği hususunda imalâtçõya danõşõlmalõdõr Dõş korozyondan koruma Tanklar ve tankla bağlantõlõ borular aşağõdaki metotlardan biri ile korozyona karşõ korunmalõdõr. a) Uygun şekilde tasarõmlanmõş, tesis edilmiş ve bakõmõ yapõlan katodik koruma sistemi ile. (Katodik korumanõn işlerliği, yetkili teknik elemanlarca en az yõlda bir defa olmak üzere periyodik olarak kontrol edilmelidir.) b) Özel alaşõmlar, fiberglas takviyeli plastik veya fiberglas takviyeli plastik kaplama, fosfat kaplama, bitüm kaplama gibi korozyona dayanõklõ malzemeler ile Uygulanacak korozyondan koruma metodu, toprağõn ve çevrenin korozif yapõsõna ve bölgenin korozyonla ilgili geçmişine bakõlarak ve bu konuda uzman mühendislerce seçilmelidir Yer altõ tanklarõnõn geçici veya daimî olarak devre dõşõ bõrakõlmasõ Yer altõ tanklarõ geçici olarak devre dõşõ bõrakõldõğõnda, yerinde iken daimî olarak kapatõlõp kullanõlmadõğõnda veya yerlerinden çõkarõldõğõnda, parlayõcõ ve yanõcõ (patlayõcõ) sõvõlar ile çalõşõlõrken alõnmasõ gereken bütün emniyet tedbirleri alõnmalõdõr Tanklarõn geçici olarak devre dõşõ bõrakõlmasõ Tanklar sadece, tekrar devreye alõnmalarõ, daimî olarak kapatõlõp devre dõşõ bõrakõlmalarõ veya bir yõlõ aşmayan bir süre içerisinde yerlerinden çõkarõlmalarõ plânlanõyorsa, geçici olarak devre dõşõ kabul edilmelidir. Bu durumda aşağõdaki şartlar karşõlanmalõdõr: a) Korozyondan koruma ve kaçak kontrol sistemleri devrede kalmalõ, b) Havalandõrma hattõ açõk ve çalõşõyor durumda olmalõ, c) Kurcalanmaya karşõ emniyete alõnmalõ, d) Diğer bütün hatlar kapakla kapatõlmalõ veya tõkanmalõ, e) Varsa, diğer tanklarla irtibatõ kesilmelidir. Bir yõldan fazla bir süre geçici terk konumunda kalmõş olan tanklar ya daimî olarak devre dõşõ olacak şekilde kapatõlmalõ ya da yerinden çõkarõlmalõdõr Tanklarõn daimî olarak kullanõmdan çõkarõlmasõ Yetkili merciinin izin vermesi halinde tanklar daimi olarak devre dõşõ bõrakõlabilirler. Bu durumda aşağõdakiler yapõlmalõdõr. a) Yetkili merciiler haberdar edilmelidir, b) Yapõlacak faaliyetler için emniyetli bir çalõşma alanõ oluşturulmalõdõr, c) Bütün parlayõcõ ve yanõcõ sõvõlar ve kalõntõlar tanktan, donanõmdan ve borulardan uygun bir şekilde dõşarõ atõlmalõdõr, d) Parlayõcõ sõvõ buharlarõ dõşarõ atõlarak veya tank içerisindeki potansiyel patlayõcõ ortam inert hale getirilerek tank emniyete alõnmalõdõr. Parlayõcõ buharlar başka bir gaz ile süpürülerek dõşarõ atõlmõşsa bir yanõcõ gaz detektörü ile, ortam inert hale getirilmişse bir oksijen ölçerle, tank içerisindeki ortamõn tehlikesiz olduğu periyodik olarak tespit edilmelidir, e) Üzerindeki örtü dikkatlice açõlarak tank tepesine ulaşõlmalõdõr, f) Havalandõrma sistemi hariç, açõğa çõkan bütün borular, ölçme ve gösterge cihazlarõ, tank destekleri ve diğer donanõm sökülmeli ve dõşarõ alõnmalõdõr, g) Tankõn içerisi inert ve katõ bir malzeme ile tamamen doldurulmalõdõr, h) Havalandõrma sistemi ve yer altõnda kalan diğer borularõn ağõzlarõ kapatõlmalõ veya borular sökülerek dõşarõ alõnmalõdõr, i) Tankõn üzeri hafriyat malzemesi ile tekrar örtülmelidir Yer altõ tanklarõnõn yerlerinden çõkarõlmasõ Tanklar çukurlarõndan aşağõdaki kurallara göre çõkarõlmalõdõr. a) Madde (a) - (e) deki işlemler yapõlmalõdõr, 6

11 b) Açõğa çõkan bütün borular, gösterge cihazlarõ, tank destekleri ve diğer donanõm, havalandõrma sistemi de dahil sökülerek uzaklaştõrõlmalõdõr, c) Bütün delikler (açõklõklar) kapatõlmalõ (tõkanmalõ), ancak basõnç yükselmesine meydan vermemek için 6 mm 2 lik bir açõklõk bõrakõlmalõdõr, d) Tank, çukurundan çõkarõlmalõ ve hareket etmemesi için emniyete alõnmalõdõr, e) Korozyon sonucu oluşmuş delikler kapatõlmalõdõr, f) Tank, önceki muhtevasõnõ, mevcut buhar muhtevasõnõ, uygulanan buhar uzaklaştõrma metodunu ve tekrar kullanõlmamasõ gerektiğini gösterir şekilde işaretlenmelidir, g) Tank, çalõşma alanõndan en kõsa zamanda, tercihan aynõ gün, uzaklaştõrõlmalõdõr Yerlerinden çõkarõlan tanklarõn muhafazasõ Yerinden çõkarõlan bir tankõn geçici olarak muhafaza edilmesi gerekiyorsa, tank, yetkili personel haricindeki insanlarõn girip çõkamayacağõ emniyetli bir yerde tutulmalõdõr. Bu durumda ayrõca aşağõdakiler yapõlmalõdõr; a) Bu tür bir geçici muhafaza sõrasõnda tank içerisindeki ortamõn tehlikesiz durumda olduğundan emin olmak için Madde (d) ye göre periyodik kontroller yapõlmalõdõr, b) Tank içerisindeki basõncõn yükselmesini önlemek için 6 mm 2 lik bir açõklõk bõrakõlmalõdõr Tanklarõn kullanõlamayacak hale getirilmesi Tanklar aşağõdaki gibi kullanõlamayacak hale getirilmelidir: a) Tank hurdaya çõkarma veya toprağa gömme amacõyla kesilerek parçalanmadan önce, tank içerisindeki ortamõn tehlikesiz olduğundan emin olmak için Madde (d) ye göre kontrol yapõlmalõdõr. b) Sonradan kullanõmõnõ önlemek amacõyla tank başlõklarõnda ve gövdede kesilerek delikler açõlmalõdõr Dokümanlar Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin mecburi kõldõğõ gerekli bütün dokümanlar uygun şekilde hazõrlanmalõ ve muhafaza edilmelidir Yer altõ tanklarõnõn tekrar kullanõlmasõ Yerlerinden sökülerek başka bir yerde kullanõlacak tanklar TS 712 ve TS 8993 e göre yeniden hidrostatik deneye tabi tutulmalõ ve yetkili merciilerce sertifikalandõrõlmalõdõr Yer altõ tanklarõ için havalandõrma sistemleri Sõnõf I yakõtlarõn depolandõğõ yer altõ tanklarõ için havalandõrma sisteminin yeri ve şekli İçerisinde Sõnõf I yakõtlarõn (benzin) depolandõğõ yer altõ tanklarõnõn havalandõrma borularõnõn çõkõş ucu bina dõşõnda, doldurma borusu uç seviyesinden yüksekte ve bitişik zemin seviyesinden en az 3,5 m yukarõda olmalõdõr. Tank, ilgili boru aksamõ ve cihazlar, basõnç-vakum tahliye çõkõşlarõ, kopar disk (rupture disc) veya tank havalandõrma hattõna yerleştirilen diğer tahliye cihazlarõyla ilgili tesisatõn çalõşma basõnçlarõnõ aşmayacak şekilde geri basõnç etkisine karşõ korunmamõşsa, havalandõrma borusu çõkõşõ, buhar tutmak amacõyla veya başka amaçlarla kullanõlan cihazlarla engellenmemelidir. Havalandõrma çõkõşlarõ ve cihazlarõn atmosferik olaylarla, kirlenme ile veya böcek yuvalarõyla tõkanma ihtimalini en aza indirmek amacõyla tedbirler alõnmalõ, çõkõş ağõzlarõnõn yeri ve yönü parlayõcõ buharlar birikmeyecek ve emniyetli olmayan yerlere ulaşmayacak, bina açõklõklarõndan girmeyecek veya saçak altõnda birikmeyecek şekilde olmalõ, bina açõklõklarõndan ve cebri havalandõrma sistemi hava girişinden en az 6 m mesafede olmalõdõr. İçerisinde Sõnõf IA yakõt bulunan tanklar, basõnç altõnda tahliye yapõlõrken veya vakum uygulanõrken açõk, normalde ise kapalõ olan basõnç ve vakum tahliye cihazlarõyla donatõlmõş olmalõdõr. İçerisinde Sõnõf IB veya Sõnõf IC yakõt bulunan tanklar, basõnç-vakum tahliye sistemleriyle veya tescilli (Madde ) alev tutucularla donatõlmõş olmalõdõr. Havalandõrma borusu anma iç çapõnõn 7,5 cm yi aşmamasõ şartõyla, aşõrõ geri basõncõn önlenmesine veya alev tutuculara ihtiyaç olmasõ durumu hariç, içerisinde benzin bulunan tanklarda basõnç ve vakum tahliye cihazlarõnõn kullanõlmasõ gerekli değildir. 7

12 Havalandõrma kapasitesi Tank havalandõrma sistemleri, tank doldurulurken doldurma ağzõnda buhar veya sõvõ geri tepmesini önleyecek yeterli kapasitede olmalõdõr. Havalandõrma borularõnõn anma iç çaplarõ 3 cm den küçük olmamalõdõr. Gerekli havalandõrma kapasitesi, doldurma veya boşaltma debisine (hangisi büyükse) ve havalandõrma borusu uzunluğuna bağlõdõr. Çizelge 2 ye göre seçilecek havalandõrma borularõ, borunun herhangi bir kõsmõnda iç çapta bir daralma olmamasõ kaydõyla tank içerisinde 17,2 kpa dan daha büyük geri basõnç oluşmasõnõ engelleyecektir. Havalandõrma borularõna havalandõrma cihazlarõ bağlandõğõnda, bu cihazlardan boru anma çapõ 20 cm nin altõnda olanlarõn akõş kapasiteleri, her tip ve çap için yapõlan gerçek deneylerle tayin edilmelidir. 20 cm ve daha büyük boru anma çaplõ cihazlarõn (uzun civatalõ adam giriş-çõkõş deliği kapaklarõ ve eş değerleri dahil) akõş kapasiteleri, açma basõncõ gerçekten ölçülebiliyorsa, uygun bir metotla hesaplanabilir Sõnõf II veya Sõnõf IIIA yakõtlar için havalandõrma sisteminin yeri ve şekli İçerisinde Sõnõf II veya Sõnõf IIIA yakõt bulunan tanklarõn havalandõrma borularõnõn çõkõş ucu bina dõşõnda ve doldurma borusu ağzõnõn seviyesinden yukarõda olmalõdõr. Havalandõrma borusu çõkõş uçlarõ normalde beklenen kar seviyesinden yukarõda olmalõdõr. İçlerine yabancõ madde girmesini önlemek için uçlar, çõkõş dirseği ve kaba elekler veya diğer cihazlarla donatõlmõş olmalõdõr. Çizelge 2 - Havalandõrma borusu çaplarõ Havalandõrma borusu uzunluğu* Doldurma veya boşaltmada azami akõş debisi 15 m 30 m 60 m L/dakika 380 3,175 cm (1 ¼ inç) 3,175 cm (1 ¼ inç) 3,175 cm (1 ¼ inç) 760 3,175 cm (1 ¼ inç) 3,175 cm (1 ¼ inç) 3,175 cm (1 ¼ inç) ,175 cm (1 ¼ inç) 3,175 cm (1 ¼ inç) 3,810 cm (1 1/2 inç) ,175 cm (1 ¼ inç) 3,175 cm (1 ¼ inç) 5,080 cm (2 inç) ,175 cm (1 ¼ inç) 3,175 cm (1 ¼ inç) 5,080 cm (2 inç) ,175 cm (1 ¼ inç) 5,080 cm (2 inç) 5,080 cm (2 inç) ,080 cm (2 inç) 5,080 cm (2 inç) 5,080 cm (2 inç) ,080 cm (2 inç) 5,080 cm (2 inç) 7,620 cm (3 inç) ,080 cm (2 inç) 5,080 cm (2 inç) 7,620 cm (3 inç) ,080 cm (2 inç) 5,080 cm (2 inç) 7,620 cm (3 inç) * Çõkõş ucundan itibaren ölçülür Havalandõrma borularõ ve buhar geri dönüş hatlarõ Madde 1.2 ye uygun olmalõ, içlerinde sõvõ birikmesine sebep olacağõ için bel vermeyecek şekilde veya akõşkan hapsolmayacak biçimde tesis edilmelidir. Yoğunlaşma tanklarõ kullanõlmasõ durumunda, buhar geri dönüş hattõ sõvõ tarafõndan tõkanmayacak şekilde tesis edilmeli ve bu durumda tutulmalõdõr. Yoğunlaşma tanklarõ ve havalandõrma sistemi, fiziki bir hasara maruz kalmayacak konumda olmalõdõr. Havalandõrma borusu tanka en üstten bağlanmalõdõr Tanklarõ havalandõrmak için manifold şeklinde bir sistem kullanõldõğõnda boru çaplarõ, sistemin basõnç sõnõrlarõ dahilinde manifoldlu sisteme bağlanan iki tank aynõ anda doldurulduğunda ortaya çõkacak buharlar bertaraf edilebilecek şekilde seçilmelidir. Vanalar kapatõldõğõnda tank basõncõnõn Madde de belirtilen değeri aşmamasõ şartõyla, ürün kirlenmesini önlemek için, tank açõklõğõnda havalandõrma manifold borusuna bağlõ yüzer (şamandõralõ) tip bir tek yönlü akõş vanasõ kullanõlabilir. Bu husus iş emniyeti açõsõndan da önemlidir Kirlenmeyi ve uçuculuğu daha az sõvõnõn özelliğinin değişmesini önlemek açõsõndan, Sõnõf I yakõt buharlarõnõn, içerisinde Sõnõf II veya Sõnõf III yakõt bulunan tanklara girmesini engelleyecek yeterli vasõtalar kullanõlmadõğõ müddetçe, içerisinde Sõnõf I yakõt bulunan tanklarõn havalandõrma borularõ, içerisinde Sõnõf II veya Sõnõf III yakõt bulunan tanklarla aynõ havalandõrma manifold sistemine bağlanmamalõdõr. 8

13 Yer altõ tanklarõnda havalandõrma girişi haricindeki açõklõklar Tank açõklõklarõna yapõlan bütün bağlantõlar sõvõ sõzdõrmaz olmalõdõr Doldurma borusundan bağõmsõz ise, el ile ölçme yapmak için kullanõlan açõklõklar sõvõ sõzdõrmaz bir başlõk veya kapağa sahip olmalõdõr. Ölçme yapõlmõyor iken kapaklar kapalõ ve kilitli durumda olmalõdõr Doldurma ve boşaltma hatlarõ tanka sadece üst kõsmõndan girmelidir. Doldurma hatlarõ tanka belirli bir eğimle yaklaşmalõdõr. tanklar, doldurma hortumunu tanka bağlamak için bağlantõ yerinde sõzdõrmazlõk sağlayan bir tertibata sahip olmalõdõr Tank tepesinden giren doldurma borularõnõn uçlarõ tank tabanõndan en fazla 15 cm uzakta olmalõdõr. Doldurma borularõ titreşim en az olacak şekilde tesis edilmeli veya düzenlenmelidir Sõnõf I, Sõnõf II veya Sõnõf IIIA yakõtlar için tanklara takõlan ve sökülen doldurma ve boşaltmanõn yapõldõğõ uçlar ve buhar tutma sistemlerinin çõkõşlarõ bina dõşõnda ve ateş kaynaklarõnõn olmadõğõ yerlerde olmalõ, herhangi bir bina açõklõğõndan en az 6 m uzakta olmalõdõr. Bu tür bağlantõlar kullanõlmadõklarõ durumlarda sõvõ sõzdõrmaz şekilde olmalõ ve anlaşõlõr şekilde işaretlenmiş olmalõdõr. Sõzdõrmaz kapaklar, çarpma ile kõvõlcõm çõkarmaz malzemeden yapõlmõş olmalõdõr Buhar tutma maksadõyla kullanõlan tank açõklõklarõ, açõklõk boru ile bir buhar işleme sistemine bağlanmamõşsa, muhtemel buhar kaçaklarõndan korumak için bir yaylõ tek yönlü akõş vanasõ veya kabul edilebilir başka bir cihazla veya tertibatla donatõlmõş olmalõdõr. Hem doldurma hem de buhar tutma amacõyla tasarlanmõş açõklõklar, sõvõ sevk hattõ-doldurma borusu bağlantõsõ aynõ zamanda buhar tutma hattõna da bağlanmõyorsa, yine buhar kaçaklarõna karşõ korunmalõdõr. Bütün bağlantõlar buhar sõzdõrmaz olmalõdõr İçerisinde benzin bulunan tanklarõn havalandõrma borularõ Madde , Madde ve Madde dan ilgili olanõna uygun olmalõ ve buharlarõn dağõlmasõ için sadece yukarõya doğru tahliye yapmalõdõr Ana depo faaliyetlerinin yapõldõğõ alandan bir çit veya benzer bir engelle ayrõlmamasõ halinde, ana depolarda halka ait motorlu taşõtlarõn depolarõna Sõnõf I yakõt veren cihazlar bulunmamalõdõr. Ana depo bölgesinde bulunan yer üstü tanklarõ, akaryakõt istasyonundaki tanklara borularla bağlõ olmamalõdõr İçerisinde Sõnõf I ve dizel yakõt depolanan tanklar için tank veya borulardan olabilecek muhtemel sõzõntõlarõ tespit etmek amacõyla günlük hassas satõş ve stok kayõtlarõ tutulmalõ ve olmasõ gereken miktarlarla karşõlaştõrõlmalõdõr. Kayõtlar istasyonda tutulmalõ ve denetleyicilerin incelemesi için hazõr halde bulundurulmalõdõr. Kayõtlarda en az her ürün için günlük satõş, kullanõlan miktar, gelen miktar ve stok olmalõ, kaydedilen değerler arasõnda uyum olup olmadõğõ kontrol edilmelidir. Farklõ pompaya (pompalara) veya dispensere (dispenserlere) yakõt ileten birden fazla tank (tanklar) sistemi mevcutsa, bu uyum her tank sistemi için ayrõ ayrõ sağlanmalõdõr Yer üstü tanklarõnda depolama Yer üstü tanklarõ sadece özel akaryakõt istasyonlarõnda kullanõlabilir. Yer üstünde depolama yapmak için, bu amaçla tasarõmlanmõş ve imal edilmiş tanklar kullanõlmalõ, yer altõnda depolama yapmak için tasarõmlanmõş ve imal edilmiş tanklar yer üstünde depolama yapmak için kullanõlmamalõdõr. Yer üstü tanklarõ zemin seviyesinin altõnda veya kõsmen altõnda olduğunda, yan kõsõmlarõ çukur bõrakmayacak şekilde dolgu malzemesi ile doldurulmalõdõr Tank konumu ve kapasitesi İçerisinde Sõnõf I ve Sõnõf II sõvõlarõn depolandõğõ herhangi bir yerde her bir tankõn kapasitesi en fazla , toplam kapasite ise en fazla litre olmalõdõr. İçerisinde Sõnõf II ve Sõnõf IIIA sõvõlarõn depolandõğõ tanklarõn her birinin kapasitesi en fazla litre ve toplam kapasite en fazla litre olmalõdõr. 9

14 Yer üstü tanklarõ için asgari emniyet mesafeleri Çizelge 3 e uygun olmalõdõr. Not - Madde de belirtildiği şekilde ateşe dayanõklõ tanklar kullanõldõğõnda veya tanklarõn her biri Madde e uygun olarak koruyucu yapõlar içerisine alõndõğõnda, Çizelge 3 te belirtilen emniyet mesafeleri, okula ve hastaneye olan mesafeler hariç, % 50 azaltõlabilir Sõzõntõnõn önlenmesi Tanklar Madde e göre korunmaya alõnmadõğõ müddetçe, Madde ilâ Madde te belirtilen şartlarõ sağlamalõdõr Tesisler, Sõnõf I ve Sõnõf II veya Sõnõf IIIA sõvõlarõn kazara boşalmasõ halinde, bu sõvõlarõn önemli tesisler ile komşu mülkiyeti tehlikeye atmalarõnõ veya su kaynaklarõna ulaşmalarõnõ (Madde veya Madde ) önleyecek imkânlara sahip olmalõdõr. Not - Çift cidarlõ yer üstü tanklarõ için, aşağõdaki şartlarõn yerine getirilmesi halinde Madde nin şartlarõ aranmaz. 10

15 Çizelge 3 - Asgari emniyet mesafeleri (özel akaryakõt istasyonlarõ için) Ölçüler metredir. Yerüstü tankõ 3,4 Yer altõ tankõ 3 Yer üstü tankõ 3,4 1:3 tanklarõn çaplarõ toplamõ Tanklar üst üste konulamaz Yer altõ Tankõ 3 Tanklar üst üste konulamaz 1 (Tanklar üst üste konulamaz) Akaryakõt pompasõ (dispenser ) Tank havalandõrm a borusu Tank doldurm a İdari ve yardõmcõ Komşu bina arsa (tesis içi) sõnõrõ Karayolu (şehir içi) arsa Karayolu (şehirler arasõ) arsa sõnõrõ 2 Hastane, Otel, motel, lokanta, kafeterya, çay-kahvemeşrubat salonu, kuaför, konaklama bölümü gibi umuma açõk yerler Akaryakõt pompasõ (dispenser) adasõ Tank havalandõrma borusu çõkõş ağzõ * Tank doldurma ağzõ İdari ve yardõmcõ bina (tesis içi) Komşu arsa sõnõrõ * Karayolu (şehir içi) arsa sõnõrõ Karayolu (şehirler arasõ) arsa sõnõrõ Hatane, okul Otel, motel, lokanta, kafeterya, çay-kahve-meşrubat salonu, kuaför, konaklama bölümü gibi umuma açõk yerler 1) Doldurma ağzõ ve havalandõrma borusu çõkõş ucunun izdüşümünden ölçülen mesafe. 2) TC Karayollarõ Yönetmeliğinde belirtilen değerler. 3) Tank dõş cidarõndan ölçülen en kõsa mesafe. 4) Tanklar arasõ mesafe 1 m den az olamaz * Binalarõn herhangi bir açõklõk, pencere, kapõ, klima ve aydõnlatma sistemi olmayan cephesine 0 m olabilir, ancak çatõ seviyesinden en az 6 m yukarõda olmalõ ve çatõda yanõcõ madde bulunmamalõdõr. Not - Elektrik tesislerine olan mesafeler için, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlõğõ Elektrik Kuvvetli Akõm Tesisleri Yönetmeliği hükümleri uygulanõr

16 a) Tank kapasitesi litreyi aşmamalõdõr, b) Bütün boru bağlantõlarõ normal azami sõvõ seviyesinin üzerindeki noktalardan yapõlmalõdõr, c) Sõvõnõn tanktan sifon yaparak boşalmasõnõ önleyecek vasõtalar olmalõdõr, d) Tank içerisindeki sõvõ seviyesini tespit etmek için vasõtalar olmalõdõr. Bu vasõtalar doldurma işlemini yapan operatörün kullanõmõna açõk olmalõdõr, e) Aşõrõ doldurmayõ önlemek amacõyla, tank içerisindeki sõvõ seviyesi tank kapasitesinin % 90 õna ulaştõğõnda sesli alarm verecek ve sõvõ seviyesi tank kapasitesinin % 95 ine ulaştõğõnda sõvõ aktarõmõnõ otomatik olarak kesecek vasõtalar olmalõdõr. Bu vasõtalar hiç bir zaman normal veya acil durum havalandõrma işlemini etkilememelidir, f) Bitişik tanklar arasõndaki mesafe en az 1 m olmalõdõr, g) Tank, motorlu araçlarõn çarpma suretiyle verebileceği hasara dayanabilecek mukavemette olmalõ veya uygun koruganlarõ bulunmalõdõr, h) İçerisinde ayrõ bir bölme olduğunda, bu bölmenin de acil durum havalandõrma sistemi olmalõdõr, i) İç içe tanklarõn bütünlüğünü sağlayacak vasõtalar olmalõdõr Sõzõntõnõn uzakta toplanmasõ Komşu arazi veya su kaynaklarõ, tanktan olan sõzõntõnõn tanka doğru gelmeyecek şekilde uzaktaki bir toplama yerine akõtõlmasõ suretiyle korunuyorlarsa, bu koruma sistemleri aşağõdaki özelliklerde olmalõdõr: a) Tanktan itibaren tankõn etrafõnda, toplama yerine doğru en az 15 m uzunlukta veya hendek tabanõna kadar en az % 1 eğime sahip bir alan olmalõdõr (hangisi küçükse), b) Toplama yerinin hacmi en az, sõzõntõ yoluyla boşalabilecek en büyük tankõn tam kapasitesi kadar olmalõdõr. Tanklarõn etrafõnda yeteri kadar açõklõk olmamasõ veya uygulamada karşõlaşõlabilecek sõzõntõnõn % 100 ünü toplayacak bir toplama alanõnõn sağlanamamasõ durumunda, herhangi bir tank veya bitişik mülkün uzağõnda, gerekli kapasitenin belirli bir yüzdesine sahip kõsmî toplama alanõ oluşturulmasõna izin verilir. Kõsmî toplama alanõnõn kapasitesini aşan gerekli hacim Madde e göre bentlerle sağlanmalõdõr, c) Drenaj sisteminin geçtiği yer, sistemdeki sõvõlar tutuştuğunda ateş tehlikeli biçimde tanklarõ veya bitişikteki mülkleri etkilemeyecek şekilde olmalõdõr, d) Toplama yeri tam kapasitesine kadar dolduğunda, sõvõnõn yükseldiği seviye ile komşu arsa sõnõrõ veya herhangi bir tank arasõnda en az 15 m mesafe olmalõdõr. Kõsmî toplama yeri kullanõldõğõnda da bu şart sağlanmalõdõr. Bent yaparak sağlanan ilâve hacim için de aynõ şartlar veya Madde ün şartlarõ sağlanmalõdõr. Tanklar arasõ mesafe, Madde hükümleri dikkate alõnarak belirlenmelidir Bent yapma suretiyle sõzõntõnõn tanklarõn etrafõnda toplanmasõ Bitişikteki mülkler veya su kaynaklarõ sõzõntõlardan sõzõntõlarõn tanklar etrafõnda oluşturulan bentlerle tutulmasõ yoluyla korunduğunda, bu sistem aşağõdaki özelliklerde olmalõdõr: a) Tanktan itibaren 15 m uzunluğunda veya bent tabanõna kadar (hangisi daha kõsa ise) en az % 1 lik bir eğime sahip bir alan olmalõdõr, b) Bentle oluşturulan hacim en az bent oluşturulan bölgedeki en büyük tankõn tam kapasitesi kadar olmalõdõr. Tanklardan olabilecek toplam sõzõntõ hacmi dikkate alõnõrken, birden fazla tankõn etrafõnda oluşturulan bent kapasitesi, en büyük tankõnki hariç, tanklarõn bent seviyesinin altõnda kalan hacimleri çõkarõlarak hesaplanmalõdõr, c) Girişlere engel olmamak için, bendin dõş kõsõmdaki tabanõ, zemin seviyesinde komşu sõnõrõna en az 3 m mesafede olmalõdõr, d) Bent toprak, çelik, beton veya tam dolu olma durumunda hidrostatik kolon basõncõna dayanabilecek sõzdõrmaz örme duvar olmalõdõr. Yüksekliği 1 m veya daha yüksek olan toprak duvarlar tepede en az 60 cm genişliğinde yatay bir alana sahip olmalõdõr. Toprak duvarõn eğimi, yapõldõğõ malzemenin özelliklerine uygun olmalõdõr. Bentle çevrilen alanlarda içerisinde Sõnõf I sõvõlar depolanan tanklar çok gözenekli bir toprak üzerinde ise, sõvõlarõn zarar verecek miktarlarda düşük kottaki alanlara geçmesini veya bir sõzõntõ anõnda su kaynaklarõna ulaşmasõnõ önlemek için özel tedbirler alõnmalõdõr. e) Aşağõda (f) de belirtilen durum hariç, bentle çevrilen alanda iç kõsõmdan ölçülen duvar yüksekliği iç zeminden itibaren ortalama 2 m olmalõdõr, f) Tanklara, vanalara ve diğer teçhizata normalde ve acil durum halinde ulaşma ve bentle çevrili alandan emniyetli bir şekilde çõkõş imkanõ sağlandõğõ takdirde, iç kõsõmdan ölçülen bent yüksekliği zeminden itibaren ortalama 2 m yi geçebilir, 12

17 1) Sõnõf I sõvõlar ihtiva eden bendin ortalama yüksekliği iç kõsõmdaki seviyeden ölçüldüğünde 3,5 m yi geçiyorsa veya herhangi bir tank ile bent tepesinin iç kenarõ arasõndaki mesafe bent duvar yüksekliğinden daha küçükse, bent tepesinden iç kõsma inmeden vanalarõn normal olarak açõlõp kapatõlabilmesi ve tank tavanlarõna ulaşõlabilmesi için vasõtalar olmalõdõr. Bu amaçla, uzaktan kumandalõ vanalar, yükseltilmiş yürüme yollarõ veya benzer düzenlemeler kullanõlabilir. 2) Bent duvarlarõ içerisinden geçen borular, oturma veya yangõna maruz kalma durumunda aşõrõ gerilmeye maruz kalmayacak şekilde tasarõmlanmalõdõr. 3) Tanklar ile bent iç duvarõnõn tabanõ arasõnda en az 1,5 m mesafe olmalõdõr. g) İki veya daha fazla tank ihtiva eden, bentle çevrilmiş her alan, sõzõntõnõn bitişik diğer tanklar için tehlike yaratmasõnõ önlemek amacõyla tercihan drenaj kanallarõ ya da en azõndan ara bentlerle tekrar bölünmelidir. 1) Tavan - gövde kaynağõ zayõf olan dik konik tavanlõ tanklarda normalde kararlõ sõvõlar depolandõğõnda her tank grubu için bir bölme, 2) Herhangi bir tip tankta kararsõz sõvõlar depolandõğõnda ve her bir tank için bir bölme yapõldõğõnda, yangõna karşõ aralarõnda drenaj kanallarõ açõlmõş tanklar hariç, bu tanklar için ilave bölmelere ihtiyaç yoktur. Kararsõz sõvõlar õsõndõğõnda normal çevre sõcaklõğõnda verdiklerinden daha hõzlõ tepki vereceklerinden, ara bölmelerin drenaj kanallarõyla yapõlmasõ tercih edilen metottur, 3) İçerilerinde Sõnõf I sõvõlar depolanan ve birinin çapõ 45 m den büyük olan iki veya daha fazla sayõda tank bentle çevrilmiş ortak bir alan içerisine yerleştirildiğinde, her bir tankõn etrafõ, tankõn kapladõğõ kõsõm hariç, o tankõn kapasitesinin % 10 unu tutabilecek ara bentlerle çevrilmelidir. 4) Drenaj kanallarõ veya ara bentler tanklarõn arasõna, her bir tankõn kapasitesi dikkate alõnarak mevcut alandan tam yararlanõlacak şekilde tesis edilmelidir. Ara bentler oluşturulduğunda bent yüksekliği en az 45 cm olmalõdõr, h) Bentle çevrili alandan suyu uzaklaştõrmak amacõyla drenaj sistemi kullanõldõğõnda, parlayõcõ ve yanõcõ sõvõlar bir tehlike oluşturacaksa, bu sõvõlarõn su yollarõna, kanalizasyona ve kamunun kullandõğõ drenaj kanallarõna girmesini önlemek için drenaj sistemi kontrol altõnda tutulmalõdõr. Drenaj sistemi yangõn anõnda da bent dõşõndan kontrol edilebilmelidir. i) Bentle çevrili alan içerisinde yanõcõ maddeler, boş veya dolu kaplar ve variller depolanmamalõdõr Tank koruyucu yapõlar Tanklar zemin seviyesi üzerinde veya altõndaki koruyucu yapõlar içerisine yerleştirilebilir, bu yapõlar aşağõdaki şartlarõ sağlamalõdõr: a) Koruyucu yapõ her bir tankõ her tarafõndan kuşatmalõdõr. Tankõ muayene etmek, doldurmak, boşaltmak ve havalandõrmak için gerekli giriş yerleri hariç, koruyucu yapõ üzerinde açõklõk bulunmamalõdõr. Koruyucu yapõnõn duvarlarõ ve zemini en az 15 cm kalõnlõğõnda betonarme olmalõdõr. Zemin seviyesinin üstünde olan koruyucu yapõnõn tavanõ yanmaz malzemeden yapõlmalõ ve yapõ içerisinde olabilecek herhangi bir patlama anõnda çok yüksek basõnçlar oluşmadan basõncõn yukarõdan tahliye edilmesini sağlamak için duvarlara göre daha az mukavemette tasarõmlanmalõdõr. Zemin seviyesinde veya daha aşağõdaki bir koruyucu yapõnõn tavanõ, içeride olabilecek bir patlamanõn yaratacağõ basõncõ emniyetli bir şekilde tahliye edecek veya hapsedecek şekilde tasarõmlanmalõdõr. Koruyucu yapõ tabanõ ve tavanõ ile tank temeli, varsa araç trafiğinin yaratacağõ etki de dahil, tahmin edilen yüklere dayanacak şekilde tasarõmlanmalõdõr. Zemin seviyesi altõna tesis edilen bir koruyucu yapõnõn duvarlarõ ve zemini, tahmin edilen toprak yüküne ve hidrostatik basõnca dayanacak şekilde tasarõmlanmalõdõr. Koruyucu yapõ sõvõ sõzdõrmaz olmalõ ve tank ile arasõna hiç bir şekilde dolgu yapõlmamalõdõr. Tank ve donanõmõnõ muayene etmeye imkân vermesi için koruyucu yapõ ile tank arasõnda yeterli boşluk olmalõdõr, b) Her koruyucu yapõ ve tank, tankõn boş olmasõ durumu da dahil olmak üzere, zemin suyunun veya su baskõnõnõn kaldõrma etkisine dayanacak şekilde ankrajlanmalõdõr, c) Koruyucu yapõ, rüzgâr etkisine ve depreme dayanacak şekilde, kabul gören mühendislik uygulamalarõna göre tasarõmlanmalõdõr. Ayrõca motorlu bir aracõn çarpma sonucu verebileceği hasara karşõ dayanõklõ olmalõ ve uygun koruganlarõ olmalõdõr, d) Her tank kendi koruyucu yapõsõ içinde olmalõdõr. Bitişik koruyucu yapõlar aynõ duvarõ paylaşabilirler, 13

18 e) Personel içerisine girmeden önce, mevcut olabilecek buharlarõ seyreltmek, dağõtmak ve dõşarõ atmak amacõyla kullanmak üzere her koruyucu yapõnõn havalandõrma bağlantõlarõ olmalõdõr, f) İçerisinde Sõnõf I sõvõ tankõ olan koruyucu yapõlar 4 m 3 /dakika dan az olmamak üzere, zemin alanõna göre en az 0,3 m 3 /dakika/m 2 debiyle sürekli olarak havalandõrõlmalõdõr. Atõk hava akõşõ kesildiği anda yakõt verme sistemi otomatik olarak kapanmalõdõr. Atõk hava çõkõş sistemi koruyucu yapõ zemininin her tarafõnda hava hareketi sağlayacak şekilde tasarõmlanmalõdõr. Hava giriş ve çõkõş kanal ağõzlarõ zemine 7,5 cm kadar yaklaşabilir ancak bu mesafe 39,5 cm den daha fazla olmamalõdõr. Parlayõcõ buharlarõn varlõğõnõ otomatik olarak kontrol eden ve çõkõş hattõnda tespit edilen yanõcõ buhar derişimi, alt tutuşma sõnõrõnõn % 25 ine ulaştõğõnda yakõt verme sistemini otomatik olarak kapatan sistemler olmalõdõr, g) Her koruyucu yapõ, su da dahil olmak üzere sõvõ mevcudiyetini tespit eden ve tespit ettiğinde alarm veren bir kontrol sistemiyle teçhiz edilmelidir, h) Sõvõyõ koruyucu yapõdan dõşarõ almak için vasõtalar olmalõdõr. Bu amaçla bir pompa kullanõldõğõnda bu pompa daimi olarak yapõya bağlanmõş olmamalõdõr. Elektrikle çalõşan taşõnabilir pompalar TS EN a göre Sõnõf I kapsamõndaki yerlerde kullanõma uygun olmalõdõr, i) Normal tank havalandõrma işlemi için olan havalandõrma borularõnõn uçlarõ zemin kodundan en az 3,5 m yukarõda olmalõdõr, j) Tank acil havalandõrma hatlarõ buhar sõzdõrmaz olmalõ ve bunlarõn koruyucu yapõ içerisine boşaltma yapmalarõna izin verilmelidir. Uzun civatalõ adam giriş-çõkõş deliği kapaklarõnõn bu amaçla kullanõlmasõna izin verilmemelidir, k) Her tank koruyucu yapõda personelin içeri girebileceği bir nokta olmalõdõr. Her giriş noktasõna, içeriye emniyetli şekilde girmek için uyulmasõ gereken kurallarõ belirten bir ikaz yazõsõ asõlmalõdõr. Her giriş noktasõ yetkisiz kişilerin girişini önlemek için ve terör hareketlerine karşõ korunmalõdõr, l) Her koruyucu yapõda, bir yangõn söndürme maddesinin içeri gönderilmesi için bir vasõta olmalõdõr, m) İçerisinde Sõnõf I sõvõ ihtiva eden bir tank bulunan bir koruyucu yapõnõn içerisi de Sõnõf I koruma bölgesi (TS EN ) olarak kabul edilmelidir Yangõna dayanõklõ tanklar Yangõna dayanõklõ olarak tasarõmlanmõş tanklar aşağõdaki şartlarõ sağlamalõdõr: a) Yangõna karşõ gerekli dayanõklõlõğõ sağlayan sistem yüksek şiddette bir havuz yangõnõnõ temsil eden bir deneye tabi tutulduğunda en az 2 saat süreyle sõvõ sõzõntõsõnõ, tankõn, destekleyici yapõnõn ve havalandõrma sisteminin arõzalanmasõnõ önlemelidir, b) Tanka giriş ve tankõ muayene etmek, doldurmak ve boşaltmak, havalandõrmak için gerekli olanlar hariç, tank üzerinde açõklõklar olmamalõdõr. Bütün açõklõklar tank tepesinde olmalõdõr, c) Yangõna dayanõklõ her tank, tankõn boş olduğu durum da dahil, zemin suyunun veya su baskõnõnõn kaldõrma etkisine karşõ koyacak şekilde ankrajlanmalõdõr, d) Yangõna dayanõklõ her tank, motorlu bir aracõn çarpma sonucu verebileceği hasara dayanõklõ olmalõ veya uygun koruganlarla korunmalõdõr, e) Normal tank havalandõrma işlemi için olan havalandõrma borularõnõn ucu, zemin kodunun en az 3,5 m yukarõsõnda olmalõdõr, f) Acil havalandõrma hattõnõn çapõ hiç bir durumda küçültülmemelidir Boru tesisatõnõn döşenmesi ve yardõmcõ teçhizat Her tanktaki sõvõ seviyesini tayin etmek için vasõtalar olmalõ ve bu vasõtalara doldurma operatörü ulaşabilmelidir. Tank doldurulurken sõvõ seviyesi tank kapasitesinin % 90 õna ulaştõğõnda duyulabilir şiddette sesli ikaz veren bir alarm sistemi olmalõdõr. Ayrõca sõvõ seviyesi tank kapasitesinin % 95 ine ulaştõğõnda tanka olan akõşõ otomatik olarak kesen vasõtalar olmalõdõr. Bu vasõtalar normal veya acil havalandõrma sistemlerinin uygun şekilde çalõşmasõnõ engellememeli veya sõnõrlamamalõdõr Tanktan yakõt, yer çekimi yardõmõyla veya tanka basõnç uygulanarak alõnmamalõdõr. Sifon oluşmasõyla sõvõ çõkõşõnõ önleyecek vasõtalar olmalõdõr Tank, dispenser üzerinde yer çekimi sebebiyle kolon basõncõ yaratacak bir yükseklikte ise, tank çõkõşõna tanktan dispensere yer çekimi etkisiyle akõşõ önleyecek bir cihaz (normalde kapalõ olan bir selenoid vana gibi) bağlanmalõdõr. Bu cihaz, tanka mümkün olduğunca yakõn bağlanmõş bir vananõn çõkõş tarafõna bitişik olarak bağlanmalõdõr. Cihaz, dispenser kullanõmda değilken borularda veya hortumda bir arõza olduğunda tanktan dispensere yer çekimi etkisi ile sõvõ akõşõ olmasõnõ engelleyecek şekilde tesis edilmeli ve ayarlanmalõdõr. 14

19 Bir dalgõç pompa kullanõldõğõnda, her dispenser üzerine Madde e göre tescilli bir acil durum kapatma vanasõ tesis edilmelidir Emme pompa tipi bir dispenser kullanõldõğõnda, her dispenserin hemen altõna gerilme sonucu kopacak bölümü olan ve vakum ile harekete geçen bir acil durum kapatma vanasõ veya eş değer tipte bir vana bağlanmalõdõr. Not - Zemin kodunun altõndaki koruyucu yapõlar içerisinde bulunan tanklar için bu şart aranmaz Sõcaklõk etkisiyle genleşme sonucu oluşan, tank üzerindeki geri basõncõ almak için bir basõnç alma cihazõyla birlikte kapatma vanasõ ve tek yönlü akõş vanasõ tesis edilmelidir Borular, en az seviyede fizikî hasara maruz kalacak şekilde uygun yerlerden geçirilmelidir Fizikî koruma Koruyucu yapõlar içerisinde olmayan tanklar en az 180 cm yüksekliğinde tel örgü ile çevrilmelidir. Tel örgü tanklardan en az 3 m uzakta olmalõ, iki kapõsõ olmalõ, yetkisiz kişilerin girişi önlenmelidir. Yer üstü tanklarõ, motorlu bir aracõn çarpma sonucu verebileceği hasara karşõ dayanõklõ olmalõ veya çarpmaya karşõ koruganlarla korunmuş olmalõdõr. Not - Tanklarõn üzerine yerleştirildiği arazinin etrafõ bir tel örgü ile emniyeti sağlayacak şekilde çevrilmişse, tanklarõn ayrõca bir tel örgü ile çevrilmesi gerekli değildir Tel örgü veya herhangi bir bent içerisinde kalan alanda bitki yetiştirilmemeli, bu alana moloz dökülmemeli ve tank ve boru sisteminin tam olarak çalõştõrõlabilmesi için gerekli olanlar hariç bu alanda diğer malzemeler bulunmamalõdõr Korozyondan koruma Tank veya boru sisteminin toprakla temasta olan kõsõmlarõ korozyona karşõ kabul gören mühendislik uygulamalarõ ile korunmalõdõr Tank doldurma işlemleri Tank doldurma işlemleri aşağõda belirtildiği şekilde yapõlmalõdõr Tanka yakõt veren araç ile herhangi bir yer üstü tankõ arasõnda en az 7,5 m mesafe olmalõdõr. Not 1 - Yer çekimi etkisiyle doldurulan tanklar için bir asgari mesafe gerekli değildir. Not 2 - Doldurulan yakõt Sõnõf I yakõt değilse, gerekli asgari mesafe 4,5 m ye indirilebilir Doldurma işlemini yapacak operatör tankõn mevcut boş hacmini tayin etmeden önce doldurma işlemi başlatõlmamalõdõr Doldurma işlemi için yapõlan bağlantõlar sõzdõrmaz olmalõdõr. Tankõn sabit durumda olan boru hattõ vasõtasõyla doldurulmasõ durumunda, yakõt getiren taşõttan hatta bağlantõnõn yapõldõğõ yere bir tek yönlü akõş vanasõ ve çabuk (kolay) bağlantõ kaplini olan bir kapatma vanasõ veya ayrõlabilir (drybreak) kaplinli bir tek yönlü akõş vanasõ bağlanmalõdõr. Bu cihazlarõn üzerilerine darbe gelmemesi ve fiziki hasara uğramamalarõ için koruyucu tedbirler alõnmalõdõr. 1.2 Borular, vanalar, bağlantõ elemanlarõ Genel Boru sistemleri aşağõdakilerden oluşur: borular, flanşlar, civatalõ bağlantõlar, contalar, vanalar, bağlantõ elemanlarõ, esnek bağlantõlar; 15

20 genleşme bağlantõlarõ ve gerilme önleyiciler gibi basõnç altõndaki bileşenler; karõştõrma, ayõrma, yönlendirme, dağõtma, ölçme, akõş kontrol cihazlarõ; yakõtlar ve buharlarõnõ belirli bir yerde tutmak için kullanõlan yardõmcõ aksam. Sõvõ ihtiva eden boru sistemlerinin tasarõmõ, imalâtõ, kullanõlmasõ, denenmesi ve muayenesi beklenen çalõşma basõnçlarõ ve yapõsal gerilmeler için uygun olmalõdõr Boru sistemleri sõvõ sõzdõrmaz durumda tutulmalõdõr. Bir boru sisteminden tehlike arz edecek şekilde sõzma varsa, sistem içerisindeki sõvõ boşaltõlmalõ veya yetkili mercii tarafõndan kabul edilecek şekilde tamirat yapõlmalõdõr Bağlantõlar sõvõ sõzdõrmaz olacak şekilde kaynaklanmalõ, flanşla yapõlmalõ veya vidalõ olmalõdõr. Vidalõ bağlantõlar dişler için uygun bir sõzdõrmazlõk malzemesi veya yağlayõcõ ile sõkõlmalõdõr Destekler Boru sistemleri oturma, titreşim, genleşme veya büzülmeden kaynaklanan gerilmelere ve fiziki hasarlara karşõ iyi bir şekilde desteklenmeli ve korunmalõdõr. Metal olmayan borular imalatçõsõnõn talimatõna göre tesis edilmelidir Yangõna maruz kalma riski yüksek olan bölgelerdeki, üzerine yük binen boru destekleri aşağõdaki metotlardan biri veya birkaçõ ile korunmalõdõr: a) Yakõtõn borularõn altõnda birikmesini önlemek için emniyetli bir yere drenaj yapõlmasõ, b) Yangõna dayanõklõ tesisat kullanõlmasõ, c) Yangõna dayanõklõ koruyucu madde ile kaplama yapõlmasõ veya koruyucu sistem kullanõlmasõ, d) Yağmurlama sistemlerinin (TS ISO 6182 e uygun) kullanõlmasõ, e) Yetkilli merciinin kabul edeceği diğer alternatif usüller Dõş korozyona maruz kalan ve içerisinden sõvõ geçen bütün boru sistemleri korozyondan korunmalõdõr. Yer altõndaki boru sistemleri Madde e göre korunmalõdõr Araç trafiğine maruz kalacak bölgelerde yer altõna döşenecek borular için açõlan hendek, tabana en az 15 cm iyi sõkõştõrõlmõş yastõk malzeme, boru üzerine ise en az 50 cm iyi sõkõştõrõlmõş dolgu malzemesi ve asfalt konabilecek kadar derin olmalõdõr. Araç trafiğine maruz kalmayan bölgelerde boru üzerinde en az 15 cm kalõnlõğõnda iyi sõkõştõrõlmõş dolgu malzemesi bulunmalõdõr. İmalâtçõ talimatlarõnda belirtildiğinde veya don olaylarõnõn olduğu bölgelerde borular daha derine gömülmelidir Aynõ hendek içerisindeki borular birbirinden aşağõdaki şekilde ayrõlmalõdõr: a) Çelik borular arasõnda, büyük çaplõ borunun dõş çapõnõn 2 katõ kadar mesafe olmalõ, b) Cam elyaf takviyeli plastik borular arasõnda büyük çaplõ borunun dõş çapõnõn iki katõ kadar mesafe olmalõdõr. Not - Borular arasõnda 25 cm den fazla mesafe olmak zorunda değildir Aynõ hendek içerisinde farklõ seviyelerde iki veya daha fazla hat varsa, borular arasõnda en az 15 cm kalõnlõğõnda iyi sõkõştõrõlmõş dolgu malzemesi olmalõdõr Sistemi uygun şekilde çalõştõrmak ve tesisi korumak için boru sistemlerinde yeterli sayõda vana bulunmalõdõr. Pompalarla bağlantõlõ boru sistemleri, normal işletme şartlarõnda ve fizikî hasar anõnda yakõt akõşõnõ iyi bir şekilde kontrol edebilmek için yeterli sayõda vanaya sahip olmalõdõr. Depoya yakõt doldurmak için kullanõlan hatlarda hat tertibatõ sistemden geri akõşa imkan veriyorsa, bunu otomatik olarak önleyecek tek yönlü akõş vanasõ bulunmalõdõr Yükleme ve boşaltma aynõ boru sistemi ile yapõlõyorsa tek yönlü akõş vanasõ gerekli değildir, ancak bir blok vana kullanõlmalõdõr. Bu vana kolay ulaşõlabilecek bir yerde olmalõ veya uzaktan kumanda ile çalõştõrõlabilmelidir Bütün boru tesisatõ gömülmeden, üzeri kapatõlmadan veya kullanõma alõnmadan önce, sistemin maruz kalabileceği tahmin edilen en yüksek basõncõn 1,5 katõ bir basõnçta hidrostatik olarak deneye 16

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU...1 0.2 - TARİFLER...1 0.2.1 - Atmosferik Tank... 1 0.2.2 - Drenaj... 1 0.2.3 - Şedde... 1 0.3 - KAPSAM...1 1 - KURALLAR... 1 1.1 - TASARIM KURALLARI...1

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1446/Mayõs 1998

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1446/Mayõs 1998 ÖNSÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca revizyonu yapõlmõş ve sonra, TSE Teknik Kurulu nun 25 Nisan 1995 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996, 30 Aralõk

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997 ÖN SÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 1991 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996 ve 30 Aralõk 1997 tarihli

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12255 Nisan 2000 ICS 03.080.30;91.140.90 1. Baskı YETKİLİ SERVİSLER - ASANSÖRLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER, YÜRÜYEN YOLCU BANTLARI İÇİN - KURALLAR The authorized services

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12390-1:2000 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

Tebliğler Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Tebliğler Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: TS 12820 "Akaryakıt istasyonları-emniyet kuralları" standardı Tebliğler Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete :29.09.2003 Pazartesi, Sayı: 25244

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12361 Mart 2002 ICS 03.080.30 YETKİLİ SERVİSLER - GENEL KURALLAR Competent services - General rules TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlõklar/ANKARA

Detaylı

UDK 693.2:691.41 TÜRK STANDARDI TS 2515/Nisan 1985 İÇİNDEKİLER

UDK 693.2:691.41 TÜRK STANDARDI TS 2515/Nisan 1985 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ VE UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0. 2 - TANIMLAR... 1 0.2.1 - Kerpiç Bloklar... 1 0.2.2 - Kerpiç Yapõ... 1 0.2.3 - Toprak Dam... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-4 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-6 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7774 Page 1 of 1 05.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3351 Nisan 1979 ICS 91.100.30 ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI

Detaylı

Güvenlik uyarõlarõ Çamaņõr makinesi oldukça ađõrdõr Kaldõrõrken dikkatli olunmalõdõr. Dikkat: Donmuņ hortumlar çatlayabilir/patlayabilir. Çamaņõr makinesi donma riski olan yerlere ve/veya açõk alanlara

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU,TARİF,KAPSAM,AMAÇ,UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Betonarme Avan Projeleri... 1 0.2.2 - Betonarme Tatbikat Projesi... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ...

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ENISo0 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 2025 Ekim 1983 ICS 27.060.30 Buhar kazanları işletme, muayene ve bakım genel kuralları General Rules for Operation Inspection and Maintenance of Steam Boilers

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7620 Page 1 of 1 19.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3323 Mart 1979 ICS 91.100.30 BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ

Detaylı

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Çelik Konstrüksiyon Taşõyõcõ Sistemi... 1 0.2.2 - Genel Konstrüksiyon veya Montaj Resimleri...

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-3 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER... 1 1.1 - SINIFLANDIRMA... 1 1.1.1

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 10465 Kasım 1992 ICS 91.100.30 1. Baskı BETON DENEY METOTLARI- YAPI VE YAPI BİLEŞENLERİNDE SERTLEŞMİŞ BETONDAN NUMUNE ALINMASI VE BASINÇ MUKAVEMETİNİN TAYİNİ (TAHRİBATLI

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

UDK 693.1/2 TÜRK STANDARDI TS 2510/Nisan 1977 351.785 İÇİNDEKİLER

UDK 693.1/2 TÜRK STANDARDI TS 2510/Nisan 1977 351.785 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 Kârgir Duvar... 1 0.2.2 - Harç... 1 0.2.3 - Yõğma Kârgir Yapõ... 1 0.2.4 - Yarõm Kârgir Yapõ... 1 0.2.5 - Duvar Taşlan...

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111100 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-28 T60 Logamax U014-28/ T60 (Boylerli) Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3419 Nisan 2002 ICS 91.140.30 1. Baskı HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TESİSLERİ - PROJELENDİRME KURALLARI Ventilation and Air Conditioning Installation - Requirements

Detaylı

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi Minea Kombi ANA PARÇALAR ALAR- Hermetik Kombi 1. Bitermik õsõ eşanjörü 2. Ana yakõcõ 3. Ateşleme elektrodu 4. Alev hissetme elektrodu 5. Yüksek Y sõcakls caklõk k sõnõr s r termostat 6. az valfi 7. enleşme

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 03 01-2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

ICS 01.060;91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 9967/Mart 1992 İÇİNDEKİLER

ICS 01.060;91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 9967/Mart 1992 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Prefabrike Betonarme Elemanlar... 1 0.2.2 - Prefabrike Öngerilmeli Beton Elemanlar... 1 0.2.3 - Prefabrike Bina... 1

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu 630 4995 05/003 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakõm Kõlavuzu Boyler SU160/1 300/1 Montaj ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier POMPALARDA GÜRÜLTÜ (Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier 1973 yõlõnda İstanbul da doğan Reşat Gün Taşel, Özel Saint Michel Fransõz Lisesi nden 1991 yõlõnda mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Vortex Akõş Ölçer Başlangõç Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin Adõm 2: Gövdenin Yönünü Kontrol Edin Adõm 3: Atlatõcõlarõ Ayarlayõn Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn

Detaylı

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YANGIN EMNİYETİ

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YANGIN EMNİYETİ AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YANGIN EMNİYETİ 1. Giriş istasyonları ile ilgili olarak iki önemli mevzuat bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, İstasyonları-Emniyet Kuralları isimli TS 12820 Standardı olup, Sanayi

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3357 Nisan 1979 ICS 91.080.10 1. Baskı ÇELİK YAPILARDA KAYNAKLI BİRLEŞİMLERİN HESAP VE YAPIM KURALLARI Building Code for the Design and execution of Welded Connections

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Kasõm 2001

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Kasõm 2001 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 10027-2 (1992) standardõ esas alõnarak, TSE Metalurji Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 27 Kasõm 2001 tarihli toplantõsõnda Türk

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

HANGİ SERAMİK NEREYE DÖŞENİR?

HANGİ SERAMİK NEREYE DÖŞENİR? SERAMİK NEDİR? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek sõcaklõkta pişirilmiş toprak demektir. Seramiğin tarihi, uygarlõk tarihi kadar eskidir. ilk seramiğin Milattan Önce 6000 yõlõnda Anadolu da üretildiği

Detaylı

Doğalgaz. Doğalgaz ve Petrol Gazlarõ

Doğalgaz. Doğalgaz ve Petrol Gazlarõ Doğalgaz ve Sõvõlaştõrõlmõş Petrol Gazlarõ 1 Gaz Yakõtlar Gaz Halinde! Doğalgaz (doğal)! Havagazõ (fabrika)! Kokgazõ (fabrika) Sõvõlaştõrõlmõş Halde! Doğalgaz (doğal)! Propan (rafineri)! Bütan (rafineri)

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalõşmalarõn genel düzeni aşağõda belirtildiği gibidir.

Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalõşmalarõn genel düzeni aşağõda belirtildiği gibidir. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME PROJESİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU Üniversite Senato sunun 2.2.2001 tarih ve 2001/05 sayõlõ toplantõsõnda kabul edilmiştir I. AMAÇ VE KAPSAM Bu yazõm klavuzunun amacõ

Detaylı

Kabul Tarihi : 15.1.2004

Kabul Tarihi : 15.1.2004 ELEKTRONİK İMZA KANUNU Kanun 5070 No. Kabul Tarihi : 15.1.2004 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, elektronik imzanõn hukukî ve teknik yönleri ile kullanõmõna ilişkin

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE 15-27 kw (13.000-23.000 kcal/saat) kapasite aralõğõ Kompakt boyutlar: (Genişlik/Y lik/yükseklik/derinlik) kseklik/derinlik) 490/900/450 mm Ağõrlõğõ: : Bacalõ 60 kg, Hermetik 65

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESL2435I http://tr.yourpdfguides.com/dref/630391

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESL2435I http://tr.yourpdfguides.com/dref/630391 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2001

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2001 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 1097-4 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE Maden Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2001 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü

Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ NİTELİKLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangõç Hükümleri 2000/760 Turizm Tesisleri Yönetmeliği Karar Sayõsõ: 2000/760 Ekli "Turizm Tesisleri Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasõ;

Detaylı

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr.

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr. DEN 318 Dalga Mekaniği Ders Notlarõ 1. Bölüm Dalga Mekaniğine Giriş İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:417 Tel: (212) 285 6382 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

1950 lerde terk etmişlerdir. Bu günkü çözümler insanlarõ, insanlarõn hareketliliği ni hedef almaktadõr.

1950 lerde terk etmişlerdir. Bu günkü çözümler insanlarõ, insanlarõn hareketliliği ni hedef almaktadõr. KARAYOLU TRAFİK DÜZENLEMELERİ İLE YOLAĞI KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI Bugün dünyanõn gelişmiş ülkelerinde dahi trafik ve ulaşõm sorunu tam anlamõyla çözümlenememiştir. Özellikle 1960 lardan sonra

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

Omega/Omega V. Eksenel ayrõlabilir gövdeli çift emişli pompa

Omega/Omega V. Eksenel ayrõlabilir gövdeli çift emişli pompa Tip Kitapçõğõ 1384.5/6-82 G2 Omega/Omega V Eksenel ayrõlabilir gövdeli çift emişli pompa Omega Omega V Uygulamalar Su temini, sulama ve drenaj pompa istasyonlarõ, enerji santralleri, endüstriyel su temini,

Detaylı

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN İŞLER

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN İŞLER YTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN İŞLER Bölümümüz Anabilim Dalı Başkanlıklarınca döner sermaye kapsamında yapılan ölçüm ve testlerin 22.09.2008 tarihinden

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2001 Resmi Gazete Sayõsõ : 24461 Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanõmlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; can ve mal güvenliğini

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 1999

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 1999 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 1097-3 (1998) standardõ esas alõnarak TSE Maden Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 12 Nisan 1999 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr.

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çel ka Çelik Kapõ Kullanõm ve Bakõm Kõlavuzu Sevgili Müşterilerimiz Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çalka kapõlarõ ile, kendinizi güvende hissedersiniz. Çünkü, Çalka,

Detaylı

04/2003 10565272 / TR

04/2003 10565272 / TR Merkezi Olmayan Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-i Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 Kullanõm El Kitabõ 10565272 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Kullanõlan Ürünler... 5 2 Önemli Uyarõlar...

Detaylı

BASINÇLI HAVALI KESİCİLER

BASINÇLI HAVALI KESİCİLER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ DOÇ. DR. ÖZCAN KALENDERLİ PROJE MURAT CEBECİ 040990401 METİN BİROL 040990371 MEHMET İPEK 040990415

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 1511 ISO 2171/Ekim 2000

ICS TÜRK STANDARDI TS 1511 ISO 2171/Ekim 2000 ÖNSÖZ Bu standard, ISO tarafõndan kabul edilen ISO 2171 standardõ esas alõnarak, TSE Ziraat Hazõrlõk Grubu nca TS 1511 in revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 24 Ekim 2000 tarihli toplantõsõnda

Detaylı

BİNA ARAŞTIRMA VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

BİNA ARAŞTIRMA VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ BİNA ARAŞTIRMA VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ SÜKRÜKTÜR BAKIMINDAN İKİ YAPININ İNCELENMESİ HAZIRLAYAN ARDA HAKAN ÖZGÜL 1 BÖLÜM 1 1.1. SİSTEM Sistem, konuşma dilimizde değişik anlamlarda kullanõlmaktadõr. Fakat

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler

İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler AFCEA İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler Mehmet ZAİM ASELSAN Brifing Bilgileri Konu Hangi Amaçla Hazõrlandõğõ Kime, Nerede, Hanfi Tarihte Verildiği Gizlilik Derecesi Hazõrlayan Kişi

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ 1 KISIM 1 GİRİŞ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ 1 KISIM 1 GİRİŞ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ 1 1- İşbu Sözleşmenin amaçlarõ uyarõnca: KISIM 1 GİRİŞ Birinci madde Terimlerin kullanõlõşõ ve uygulanma alanõ 1) "Bölge"den, ulusal yetki sõnõrlarõ ötesindeki

Detaylı

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm 0102 Sipariş bilgileri Özellikler 4 mm bağlõ değil SIL 2'ye kadar IEC 'ye uygun olarak;61508 kullanõlabilir Aksesuarlar EXG-12 Sonlu hõzlõ montaj ayağõ BF 12 Montaj flanşõ, 12 mm Teknik Özellikler veriler

Detaylı

T A S A R I M A G i R i Ş

T A S A R I M A G i R i Ş T A S A R I M A G i R i Ş Dr. Hasip Yeniova İÇİNDEKİLER 1.1. Giriş 1 1.2. Tasarõmda karşõlaşõlan kõsõtlamalar 1 1.3. Tasarõmõn amaçlarõ 3 1.4. Verilerin toplanmasõ 3 1.5. Tasarõm probleminin alternatif

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Kullanõm El Kitabõ 10564675 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Geçerli Komponentler...

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar;

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; Tablo 6: Denetimlerde Tespit Edilen Noksan Hususlar SıraNo Noksan Hususlar Tespit Sayısı 1 Akaryakıt tankı çevresinde boşluklar

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. AKARYAKIT TANKERİ 2013 A. GENEL BİLGİLER Akaryakıt tankerleri, gerek servis amaçlı gerekse kuruluşların istasyonlarında yer alan depoların ihtiyaçlarını

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Genel Koşullar HP, BU SINIRLI GARANTİDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, İMA EDİLEN SATILMA

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN İZLENEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN İZLENEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN İZLENEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, basınçlı

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı