ÖZET SUMMABY. ve bas çevresi ölçümlerinin önemini saptamak. lirtilen parametreler ultrasonografik olarak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET SUMMABY. ve bas çevresi ölçümlerinin önemini saptamak. lirtilen parametreler ultrasonografik olarak"

Transkript

1 İNTRAUTERIN GELİŞME GERLlCt TANISINDA ULTRASONOGRAFININ YER Or. N. Yıldız( ), Dr. F. Yazıcıoğlu("), Dr. T. Kavas( ), Dr. D. Kalyoncuoğlu( 0 ) ÖZET İntrautern gelşme gerlğnn antenatal tanısında bparetal kutur, karın çevres ve bas çevres ölçümlernn önemn saptamak amacıyla son adet tarh blnen toplam 133 gebede 28 la 38nc gebelk haftaları arasında br defaya mahsus olmak üzere be- lrtlen parametreler ultrasonografk olarak ölçülmüı ve Campbell ve arkadaşları tara fından hazırlanmış olan ntrautern gelşm etrler yardımı le değerlendrlnutr. Karın çevres dışındak parametrelern tek başına kullanıldıklarında tatmnkar olmayan poztf belrleyclklerne karşın aynı değerlern karın çevres tek başına kullanıldığında% 35, tüm parametrelern 5. persantln altında seyrettğ olgularda % olduğu görülmüştür. SUMMABY BBD, HC an~ AC measurements were made n 133 gravd women wth known menstrual dates and wth a gestatonal age between 28 and 38 weeks. After plottng the se values on ntrauter9e growth charts pre pared by Campbell and all. For the Englsh populaton, we lave-combned use of al parameters a valuable means of dagnoss IUGR n the Tu:rksh populaton wth a postve predctve value of 43.,75 %. AC was found to be the most effectve sngle paremeter wth a senstvty of% 100 and postve predctve value of 35 %. GİRİŞ İntrautern gelşme gerlğ kabaca fetusun gestasyonel yqına göre sahp olmas gereken ağırlıktan daha dütük br ağırlığa sahp olması demektr. Ağırlığın lmt derer üzernde kesn br görütbrlğ sağlanamamıştır. Değşk persantll değerler ( % :15-20) veya standart sapmanın çqtl katlan ( 1-2) lmt noktalan olarak önerlmflerdr. ( 1, 2, 3). İntrautern gelşme gerlt gösteren bebeklern pernalal mortaltesnde normallere oranla 8 katlık br artış olduğ~ bldrlmştr (4). Keza bu bebeklern uzun vadedek morbdte hızlan da normallere göre daha yüksektr (1). (*) Şşl Btfal Hastanes ı. Kadın-Doum Klnğ Başasstanı (**) Şşl Etfal Hastanes 1. Kadın-Dolum Klnl Şef

2 ZEYNEP KAML TIP BÜLTEN - Maternal sstemk hastalığı (renal, metabolk, kardovq,sküler) - Maternal drog kullanımı (Alkol, narkotk ajanlar, nkotn, dlantn) - Kötü beslenme - Yüksek rakımda yaşama - Çoğul gebelk - İrradyasyona maruz kalma - Maternal konsttüsyon - Kronk fetal nfeksyonlar (Rubella, CMV, Herpes) _ Genetk ve kromozoma) anomaller (Turncr, trsomler, majör anomaller) İntrautedn gelşme gerlğnn tanısında anamnestk rsk faktörlernn belrlenmesnden yararlanılablr. Başlıca anamnestk rsk faktörlernn belrlenmesnden yararlanılablr. Başlıca rsk faktörler şunlardır: Klask fundus mesafes ölçümler yoluyla ntrautern gelşme gerlklernn ancaka 1/3nün teşhs edlebleceğ bldrlmştr ( 1). Keza dehdroepandrosteron sulfat, progeseteron, estradol, estrol ve humarı placental lactogen hormonlarının ser ölçümlernn de tanıda kullanılableceğ ancak humarı placental lactogen dışındaklern makul etknlkler olmadığı bldrlmştr (5). Son yıllarda Doppler fenomennden yararlanılarak ndrekt olarak utern arter, plasenta ve umblcal arterlerde kan akım hızlarının ölçümü le asmetrk ntrautern gelşme gerlğnn yüksek oranda tanınabldğ bldrlmektedr ( 1, 6). Ancak yen gelşmeler rağmen günümüzde ntrautern gelşme gerlğnn antenatal tanısında en yaygın bçmde kullanılan yönden, antenatal fetal antropometrk ölçümler yapılarak, bulunan değerlern ntrautern gelşm eğrler yardımı le değerlcrıdrlmes şeklndedr. ( 1, 2, 3, 4 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 1 13, 14, 15, 16, 17). Ultrasonografk tanıda çeştl yazarlarca placental evreleme (18, 19), amnos may mktar, (1, 18, 20, 21), dstal femoral ossfkasyon merkeznn değerlendrlmes (22) gb çok çeştl metodlar önerldyse de bunların hçbrs f etometrk olçümlern tanı etknl~ne sahp değldr. Klnğmzde son altı aylık dönemde yapılan rutn obstetrk ultra~onografk fetometr değerlern Campbell ve arkadaşlarının İnglz populasyonu çn hazırladıkları ntrautern gelşm eğrler yardımıyla değerlendrlerek bu metodun kend populasyonumuzda ntrautern gelşme gerlğnn antenatal tanısı çn uygun olup olmadığını ortaya çıkarmayı amaçladık. MATERYAL VE METOD Klnğmzde l ve tarhler arasında gerçekleştrlen toplam 860 rutn fetal antropometrk ölçüm kayıtları arasından, son adet tarhn blen, tetkk esnasında gestasyonel yaşı 28 la 38 hafta ara-, sında olan, ma.ıor fetal anomals bujünmayan, çoğul gebelk olmayan ve doğumu klnğmzde gerçekleştrlmı olan toplam 133 olgu çalışmaya dahl edlmştr. 346

3 VILDIZ V AZICIOGLU KAVAS KALYONCUOGLU Rutn ölçümler bparetal kutur, abdomnal çevre, bas çevres, femur boyu; placental evreleme ve lokalzasyon, amnos may mktar skorlarını kapsamaktadır. Tüm ölçümler lk üç yazar tarafından ayn standart ölçüm teknğ le (1) 3.5 MHz elektronk konveks prob kullanılarak Alaka 630 SSD chazı yardımıyla yapılmıştır. Klnğmzde ultrasonograf antenatal takpte rutn olarak kullanıldığından ele alınan grupta rzko artışı sözkonusu değldr. İntrautern gelşme eğrler Campbell ve ark. tarafından İnglz populasyonundan elde edlen verlere göre hazırlanmış olup, bparetal kutur, bas çevres, karın çevres, femur boyu ve bas çevres/karın çevres parametrelern kapsamaktadır. Tüm eğr lerde Sınır ( cut-off lmt) beşnc persantldr (Şekl 1 ). Olçülen bparetal kutur, bas çevres ve abdomnal çevre ölçümler büyüme eğrlerne kaydedlek parametrelerden br veya brkaçına at değerler 5. persantln altında bulunduğunda ntrautern gelşme tanısı konulmuştur. gerlğ Klnğmzdek ntrautern gelşme ge~ rlğ gösteren olguların gerçek preval~nsını. saptamak çn, son adet tarhn blen, dolayısıyla gebelk yaşının görecel br güvenlrlkje saptanabldğ, kayıtları yeterl, 38 le 41 haftalık son 1000 canlı doğum retrospektf olarak taranmış ve ortalama doğum ağırlığı, standart devasyon ve ortalama doğum ağırlığının k standart devasyon altındak değerler tesbt edlmştr. Bparetal kutur, bas çevres ve abdomnal ç~vrenn tek tek ve hep beraber ntrau tern gelşme gerlğ tanısındak hassasyet, özgürlük ve poztf belrleyc değerler saptanmıştır. BULGULAR Klnğmzde 38 la 41 hafta arasındak fetusların ortalama doğum ağırlığı g., olarak bulunmuş standart devasyon değer g. olarak saptanmıştır. Bu değerlern k standart devasyon altındak değer olan g. değer klnğmzde ntrautern gelşme gerlğ tanısı çn sınır değer kabul edlmştr. Taranan toplam 1000 gebeden 4 7 tanesne at tekz, fetal anomals olmayan ve haftalar arasındak bebeğn ağırlığı gelşme gerlğ lmtnn altında bulunmuştur. Bu durumda populasyonumuzda İntrautern gelşme gerlğnn gerçek prevalansının % 4. 7 olduğu görülmektedr (Tablo 1). Antenatal fetometrk ölçümler nelenen toplam 133 olgudan 39unun br veya brkaç parametresnn 5. persantln altında olduğu tesbt edlmştr. (Tablo 2). Pparetal kutur ölçümlernn olguların üstünde beşnc persantln altında bulunması dkkat çekcdr. Ote yandan kas çevres ve/veya karın çevres beşnc persantln altında bulunduğu halde, bparetal kuturu beşnc persantln altında bulunmayan olguya rastlanmamıştır. 133 olgu çersnden yed tanesnn doğumdan sonra gerçek ntrautern gelşme gerlğ gösterdğ, yan doğum ağırlığının 2223"45 gramın altında bulunduğu saptanmıştır. Tüm gebeler doğumlarını 36. hafta daha sorasında yapmışlardır.. Böylelkle bu grup çn ntrautern gerlğ prevalansı % 5.26 olarak tesbt edlmştr k, bu rakam ge- 347

4 ZEYNEP KAML TIP BÜLTENİ,,..., ~ ; ı. 1 1 f. 1 l. 1. ~ ı - I Gestatonal Age (weeks) 1 ~ - "l Gestatonal Age (weeks) n,,..., Gestatonal Age (weeks) Şekl 1: Klnğmzde kullanılan ntrautern gelşm eğrler 348

5 YILDIZ Y AZICIOGLU KAVAS ICALYONCUOGLU nel prevalans değer olarak tesbt ettğmz % 4. 7 le uyumludur. Bu blgler ııığında bparetal kutur, bas çevres, karın çevresnn tek tek ve hep brlkte kullanıldığında tanısal etknlk açısından ulaştıkları senstvte, spesfte ve poztf predktf değerler Tablo 3 te serglenmekt.edr. Gelıme gerlğ gösteren toplam yed bebeğn tümünün her üç para metresnn de 5. persantln altında bulun ması, buna karşılık yalnızca br veya k parametres anormal bulunan olgulann hç brsnn doğum ağırlıklarının sınır değern altında olmaması dkkat çekcdr (Tablo 2). Tablo 1: Klnğmzde madında ( hafta) düşük doğum tartılı bebek sıklığı Madında doğan bebeklern ortalama doğum ağırlığı SO g (n: 1000) Standart devasyon... ~ g Ortalama ağırlılın 2 standart devasyon altı ı (n: 47) Düşük doğum tartılı bebek görülme sıklılı... % Tablo 2: Verlernn genel dökümü (n: 133) PARAMETER Bparetal kutur (BPK) Baş Çevres (BÇ) Karın Çevres (KÇ) BPK-BÇ-KÇ 2223 gın altında bebek 5. PERSANTİLİN ALTI 39 (OJo 29.32) 23 (OJo 17.29) 20 (OJo 15.03) 16 (OJo 12.03) 7 (% 5.26) 5. PERSANTILIN USTU. 94 (% 70.68) 110 (O/o 82.71) 113 (% 84.97) 117 (OJo 87.97) 126 (OJo ) Tablo 3: Ultrasonk parametrelere at senstvte, spesfte ve poztf belrleyclk Senstvte Speslfte Poztf Belrleyc Bparetal kutur {BPK) OJo /o 74.6 OJo 17.94,,- Baş Çevres (BÇ) OJo /o Jo30.43 Karın Çevres (KÇ) OJo 100 O/o /o BPK-BÇ-KÇ,, OJo /o 92.8S OJo

6 ,.1 l I 1 ZEYNEP KAML TIP BÜLTEN TARTIŞMA Fetal antropometr yoluyla ntrautern gelşme gerlğnn deal tanısı ön şartları ge rektrmektedr (2, 9). 1. Gebelğn lk trmestrnde yapılan baş-pop mesafes ölçümlerne dayanarak gebelk yaşının belrlenmes la 35. gebelk.h~ftaları arasında fetal antropometrk ölçüm. 3. Çalııılan populasyona özgü ve gestasyonel yaş tesbt baş-popo mesafes ölçümlerne dayanarak oluşturulmuş ntrautern gelşme eğrler. 4. Her parametre çn uygun sınır l mtler tesbt. Kullandığımız parametreler çersnde tek başına er değerl parametre olarak tes bt ettğmz karın çevres (poztf belrley. c değer: % 35) bu konunun lteratürdek pek çok çalışmada da korunmaktadır (6, 8, 9). Her üç parametrenn tek tek ve brlk~ te senstvtelernn % 100 olarak tesbt edlmes yan gelşme gerlğ gösteren olguların tümünde de bütün parametrelern 5. persantln bulunması kanımızca gelşm eğr- 4ernn farklı br populasyon ıçın oluşturulmuı olmasından kaynaklanmaktadır. Yüksek senstvtesne rağmen % l 7.9 gb oldukça düıük poztf predktf değer neqenyle kutur eğrsnn bzm populasyonumuz çn makul br tanı etknlğ olmadı Rını düşünüyoruz. Tek başına en değerl parametre olarak tesbt ettğmz çevresl ölçümlernde de anormal bulgu ancak olguların % 3ande gerçek ntrautern gelşme gerlğne tekabül etmektedr. Oysa her üç parametrenn brlkte beşnc perııantln altında bulunduğu olgularda senstvte değşmedğ halde, spesfte % 92.5e, poztf predktf değer de % mertebesne yükselmektedr. Bu lteratürde kombne parametreler ıçın bldrlen değerlerle uyumludur. (2, 7, 9) Hernekadar her üç parametrelern brlkte kullanılması halnde Campbell eğrlernn yeterl tanısal etknlğ sağladığı görülüyorsa da özelkle bparetal kutur, genelde de her üç parametrenn predktf değerlernn daha da yleştrleblmes çn kend populasyonumuza özgü ntrautern gelşm eğrlernn bran önce oluşturulması gereğne nanmaktayız. LİTERATÜR 1. Sabbagha. RE.: Dagnostc Ultraııound Appled to Obstetrcs and Gynecology. Second Edton, J.R. Lppncot Company, Selbng, A.: Ultrasonc Fetal Anthropometry durng Pregnancy. Lnköpng Unversty Medcal Dsse~~ tatons No:183, Güner, H.: lntrautern gelşme gerlğ. Kadın Doğum Dergs, 5(2):85, Yerushalmy, J.: Pdaton of brth weght, gestato~ nal age and rate of ntrauterne growth to pernatal mortalty. Cln Obstet Gyencol, 13:107, Laurn, J., Persson, PH., Femlund, P.: The effcacy ofbochemcal assays n a58cs8ing an IUGR rsk group, preselected wth ultrasound fetometry. Eur J Obstet Gynecol Reprod Bol. 24(3): 177, Chamben, SE., Hoskns, PR., Haddad 1 NG.,John~ stone, FD., McDcken, WN., Mur, BB: A compa rson of fetal abdomnal crcumference measuremerıts and Doppler ultrasound, n the predcton of amal for dates babes and fetal compromse. Br J Obstet Gynaecol 96 (7): 803, Ek-Nes, SH., Pernon, PH., Grottum, P., Marsal, K.: Predcton offetal growth devaton by ultrasonc bometry. II. Clncal applcaton, Acta Obatet 350

7 YILDIZ Y AZICIOGLU KAVAS KAL YONCUOGLU Gynecol Scand. 62(2): 117, Nelson,JP., Munjanja, SP., Whtfdd, CR.: Screenng for small for dates fetmıes: a controlled tral. Br Medj Cln Res. 289(6453):1179, Selbng, A., Wchman, K., Byden, G.: Screenng for detecton of ntrauterne growth retardaton by means of ultrasound. Acta Obııtet Gynecol Scand. 63(6):543, Hughey, MJ.: Routne ultrasound for detecton and management of the ıımall for geııtatonal age fetus. Obstet Gynecol. 64( 1): 101, Gerııon, ET., Persson, PH.: Dagnoss of ntrau terne growtb retardaton usng ulıraı;ound. Cln Obstet Gynecol, 11(2):457, Ott, W.J., Doy le, S.: Ultrasonc dagnoss of ate red fetal growth by use ofa normal ultrasonc fetal weght curve. Obstet Gynecol 63(2):201, Shnozuka, M., Oka, T., Kohzuma, S., Mukubo, M., Shh, CT., Maeda, T., Kuwabara, Y., Kzuno, M.; Formulas for fetal weght estmaton by ultrasound measurements based on neonatal specfc gravtes and volumeıı. Am J Obstet Gynecol, 157(5):1140, Devore, GR., Platt, LD.: Dagnoss ofntrauıerne growth retardaton: the use of sequntal measurements of fetal growth parameters. Cln. Obstet Gynecol. 30( 4 ):968, Laurn, J., Perrson, PH.: Ultrasound screenng for detecton of ntra-uterne growth retardaton. Acta Gynecol. Scand. 66{ 6): 493, Basel, D., Lederer, B., Damant, Y.Z.: Longd tunal utrasonc bometry of varous parameterıı n fetuses wth growth rate. Acta Obstet Gynecol Scand. 66(2):143, Brown, HL., Mller,JM.,Jr., Gaben, HA., Kss lng, G.; Ultraııonc recognton ofthe small for gestatonal age fetus. Obstet Gynecol. 69( 4):631, Monaghan, J., OHerlhy, C., Boylan, P.: Ultra sound placental gradng and amnotc flud quant taton n prolonged pregnancy. Obstet Oynecol. 70(3-1):349, Kazz, GM., Gross, TL., Sokol, NJ., Kazz, NJ.: Detecton of ntrauterne growth retardaton: a new use for sonographc placental gradng. Am J Obstet Gynecol. 145 (6):733, Phllpson, EH., Sokol, RJ., Wllamıı, T.: Olgo hdramnos: dncal assocatons and predctlve value far ntrauterne growth retardaton. Amj Ôbstet Gynecol, 3:146 (3):271, Hll, LM., Breckle, R., Wolfgram, KR., OBr en, PC.: Olgohydramnas: ultrasoncally detected ncdence and subsequent fetal outcome. Amj Obıı tet Gynecol. 147(4):407,

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap PerinatolojiDergisi Cilt: 4, Sayı: 2/Haziran 1996 69-73 69 Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap Tayfun ALPER, Ali YANIK, Erdal MALATYALIOGLU, Şennur DABAK, Arif KÖKÇÜ Ondokuz Mayıs

Detaylı

Uçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri

Uçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri Istanbul Tıp Dergisi 2005:3;17-21 Uçüncü Trimesterdeki Riskli Gebelerin Değerlendirilmesinde Fetal Renal Arter Doppler Ultrasonografinin Yeri Dr. Ayşe UYAR (1), Dr. Remzi ABALI (1), Dr. SinemALBAYRAK (2),

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Araştırma/Research Artcle TAF Prev Med Bull 2009; 81:59-68 Coğraf Blg Sstemlernn Neonatal Tetanozun Dağılımının Belrlenmesnde Kullanımı [Usng Geographc Informaton

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması

İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması 37 TTMD Ocak İlköğretm okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması Assessment of nose annoyance n elementary schools accordng to feld studes Nurgün Tamer BAYAZIT*, Suat

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1 221 Eğtmde ve Pskolojde Ölçme ve Değerlendrme Dergs, Yaz 2012, 3(1), 221-229 Çok Boyutlu Madde Tepk Kuramı 1 İbrahm Alper KÖSE * Abant İzzet Baysal Ünverstes Özet Eğtm ve pskolojde test alanların verdğ

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Ekonometr ve Đstatstk Sayı:10 2009 29-47 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

ABORTUSUN ÖNGÖRÜSÜNDE ULTRASONOGRAF K VE DEMOGRAF K BEL RTEÇLER

ABORTUSUN ÖNGÖRÜSÜNDE ULTRASONOGRAF K VE DEMOGRAF K BEL RTEÇLER 2007; Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa: 20-27 ABORTUSUN ÖNGÖRÜSÜNDE ULTRASONOGRAF K VE DEMOGRAF K BEL RTEÇLER Hasan BULUT, Kemal GÜNGÖRDÜK, Melek BÜYÜKKINACI, H. Cemal ARK stanbul Bakırköy Kadın Do um ve Çocuk Hastalıkları

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi

Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi Perinatoloji Dergisi Cilt:6, Sayı :i i/eylül Aralık J O'JS 49 Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut

Detaylı

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif

Detaylı

İkinci Trimestir Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

İkinci Trimestir Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1: 16-20. Orijinal Araştırma Makalesi İkinci Trimestir Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi hkm Jeodez, Jeonformasyon ve Araz Yönetm Dergs 2009/ Sayı 00 www.hkmo.org.tr Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Hedye ERDOĞAN, Engn GÜLAL 2 Özet Bu makalede; Asya le Avrupa kıtalarını

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI VII. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8 30 Hazran 00 Orta Doğu Teknk Ünverstes Ġstatstk Bölümü BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI Edtörler H. Öztaş AYHAN Ceylan TALU YOZGATLIGİL Yayın: Ankara, Mart 0 VII. ĠSTATĠSTĠK

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı