ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE,HEDEFLER V.S)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE,HEDEFLER V.S)"

Transkript

1 ANABĠLĠM DALI ADI: ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. MEHMET EMĠN AYDIN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE,HEDEFLER V.S) 1992 yılında kurulan bölümümüzün mevcut öğrenci sayısı yaklaģık 220'dir. Bölümümüzde, öğretim elemanı sayısının artırılarak daha iyi eğitim verebilmenin çabaları sürdürülmektedir. Ġlk kurulduğu yıldan bu yana laboratuvar ve bilgisayar imkanları bakımından hızlı bir geliģme gösteren bölümümüz her geçen yıl daha da güçlenmektedir. Bölümümüz Üniversite-Sanayi iģbirliğinin gereği olarak Konya ve yakın çevresindeki sanayi tesislerinden ve Organize Sanayi Bölgelerinden gelen talepler doğrultusunda projeler hazırlamakta, atıksu ve içme suyu analizleri yapmakta ve emisyon raporları hazırlamaktadır. MĠSYON Çevre Mühendisliği programının öz görevi; öğrencilerini, çağdaģ bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi; mühendislik görevini baģarıyla yerine getiren ve bu sebeple kendi iģ alanlarında tercih edilen; analitik düģünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmıģ; azimli, yaratıcı, giriģimci, yaģam boyu öğrenmeyi kendine görev edinmiģ; Çevre Mühendisliği uygulamaları için modern araçları kullanma yeteneğine sahip; problemlerin çözümünde sağlık, güvenlik, sosyal, sosyo-ekonomik hususları göz önünde bulunduran ve mesleğini koruma sorumluluğunu üstlenmiģ; iģ etiğine uygun davranıģlar sergileyen ve ülkesine hizmet eden bireyler olarak hazırlamaktır. VĠZYON Ulusal ve uluslararası alanda baģarıyı ve çağdaģlığı gözeterek Çevre Mühendisliği eğitiminde üst seviyelere eriģmek, Çevre Mühendisliği bilim ve teknolojisine katkıda bulunabilme standartlarına sahip olmak, önde gelen saygın ve tanınmıģ bir program olmak. ANABĠLĠM DALINDAKĠ BĠLĠM DALLARI Çevre Teknolojileri, Çevre Bilimleri

2 ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ A.B.D. AKADEMĠK KADROSU ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLĠM DALI E-POSTA UZMANLIK ALANI Prof.Dr.M. Emin AYDIN Çevre Teknolojileri Su Kirlenmesi ve Kontrolü, Hava Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Mühendisliği ve Teknolojisi, Su Temini, Ġçme suyu Arıtımı, Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi, Teknolojik Bilimler, Ekotoksikoloji. Prof.Dr.Ali BERKTAY Çevre Teknolojileri Su ve Atıksu Arıtımı,Su ve Atıksu Kirlenmesi, Endüstriyel Atıksu, Doğal Arıtma Sistemleri, Atıksu Arıtımında Ġleri Teknolojiler Prof.Dr.M. Faik SEVĠMLĠ Çevre Bilimleri Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Su Arıtımı, Oksidasyon Prof.Dr.Ali TOR Çevre Bilimleri Su Arıtımı, Çevre Kimyası, Analitik Ayırmalar, Ayırma Teknikleri Doç.Dr.Celalettin ÖZDEMĠR Çevre Teknolojileri Atıksu Arıtımı ve ĠĢletimi, Gürültü Kirliliği ve Kontrolü Doç.Dr.ġükrü DURSUN Çevre Bilimleri Hava Kirliliği,Mikrobiyoloji,Ekoloji,Katı Atık, Su Kirliliği Yrd.Doç.Dr.Esra YEL Çevre Teknolojileri Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri, Çevre Modellemesi Yrd.Doç.Dr.Bilgehan NAS Çevre Teknolojileri Atıksu Arıtımı, Havza Yönetimi CBS Yrd.Doç.Dr.Dilek ERDĠRENÇELEBĠ Çevre Bilimleri Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Anaerobik Biyoteknoloji Yrd.Doç.Dr.Dünyamin GÜÇLÜ Çevre Bilimleri Su, Atıksu Arıtımı,Çevre Modellemesi Yrd.Doç.Dr.Senar ÖZCAN Çevre Bilimleri Su Kirlenmesi ve Kontrolü,Hava Kirlenmesi ve Kontrolü, Ekotoksikoloji ArĢ.Grv.Dr.M. Emin ARGUN Çevre Bilimleri Ağır Metal Kirliliği, Adsorpsiyon, Oksidasyon ArĢ.Grv.Dr.Gülnihal KARA Çevre Teknolojileri VOC, PAHs, Hava Kirliliği, Su Kirliliği ArĢ.Grv.Dr.Umay G. Özkan YÜCEL Çevre Teknolojileri ArĢ.Grv.Dr.Sezen KÜÇÜKÇONGAR Çevre Teknolojileri Su Kaynaklarında Doğal Organik Maddeler, Su Ortamında Mikro Kirleticilerin Analizi,Dezenfeksiyon Yan Ürünleri ArĢ.Grv.Dr.Zehra GÖK Çevre Bilimleri Atıksu Arıtımı, Doğal Arıtım, Oksidasyon ArĢ.Grv.Dr.Süheyla TONGUR Çevre Teknolojileri VOC, Adsorpsiyon, Su Kirliliği, THMs ArĢ.Grv.Ertuğrul ESMERAY Çevre Teknolojileri Toprak Kirliliği, Modelleme, Ġçme suyu Arıtımı ArĢ.Grv.Selim DOĞAN Çevre Bilimleri Atıksu Arıtımı, Hidrolojide Ġstatistiki Yöntemler ArĢ.Grv.Fatma BEDÜK Çevre Bilimleri Su Kaynaklarında Organik Kirleticiler,Ġleri Oksidasyon Teknikleri, Çevre Yönetimi ArĢ.Grv.Ahmet AYGÜN Çevre Teknolojileri Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Oksidasyon Prosesleri, ArĢ.Grv.Serkan ġahġnkaya Çevre Bilimleri Çamur Arıtımı, Ġleri Oksidasyon Prosesleri, Gürültü Kirliliği ArĢ.Grv.H. Nagehan UÇAN Çevre Bilimleri Pestisit, Ağır Metal Adsorbsiyonu ArĢ.Grv.Fatma KUNT Çevre Bilimleri Hava Kirliliği, Modelleme, Su Kirliliği, Mikrobiyoloji

3 Çevre Mühendisliği A.B.D. Güz Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Doç.Dr. ġükrü Dursun Kıta Ġçi Suların Özellikleri Limnology Çevre Bilimleri Doç.Dr. ġükrü Dursun Su Arıtımında Biyoteknolojik Yöntemler Biotechnological Methods Ġn Wastewater Treatment Çevre Bilimleri Prof. Dr. Ali Tor Su Kirliliği Su Kimyası ĠliĢkisi Relationship Between Water Pollution And Water Chemistry Çevre Bilimleri Yrd.Doç.Dr. Senar Özcan Su Kalitesi Ve Kontrolü Water Çevre Bilimleri Prof.Dr. Mehmet Emin Aydın Filtrasyon Tekniği Filtration Technic Çevre Teknolojisi Prof.Dr. Mehmet Emin Aydın Çevre Mühendisliğinde Kromotoğrafi Chromatography Ġn Environmental Eng. Çevre Teknolojisi Prof.Dr. Ali Berktay Atık Su Arıtımında Ġleri Teknikler Advanced Wastewater Treatment Technologies Çevre Teknolojisi Doç. Dr. Bilgehan Nas Su Ve Atıksu Arıtma Ekipmanları Water And Wastewater Treatment Equipment Çevre Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Esra Yel Arıtma Sistemleri Kinetiği Ve Reaktör Teknolojileri Treatment System Kinetics And Reactor Technologies Çevre Teknolojisi Doç. Dr. Bilgehan Nas Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemleri: Teori, Tasarım Ve ĠĢletme Biological Wastewater Treatment Systems : Theory, Design, And Çevre Teknolojisi 8 3 Operation Doç. Dr. Bilgehan Nas Çevre Mühendisliğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Ve Applications Of Gıs And Remote Sensing Ġn Environmental Çevre Teknolojisi 8 3 Uzaktan Algılama Uygulamaları Engineering Yrd.Doç.Dr. Esra Yel Çevre Mühendisliği Projelerinin Yönetiminde Sistematik Systematical Approaches Ġn Environmental Project Management Çevre Teknolojisi 8 3 YaklaĢımlar Prof. Dr. Mehmet Faik Sevimli Su Ve Atıksu Arıtımında Ġleri Oksidasyon Prosesleri Advanced Oxidation Processes For Water And Wastewater Treatment Çevre Teknolojisi Prof.Dr. Mehmet Emin Aydın Evsel Ġhtiyaçlar Ġçin Su Temini Domestic Water Supply Çevre Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Dılek Erdirençelebi Çevre Mühendisliğinde Analitik Metodlar Analytical Methods Ġn Environmental Engineering Çevre Teknolojisi Doç. Dr. Celalettin Özdemir Anaerobik Arıtma Sistemlerinin Tasarımı Ve ĠĢletilmesi Project And Operation Of Anaerobic Systems Çevre Teknolojisi Doç. Dr. Celalettin Özdemir ArdıĢık Kesikli Reaktörlerin Tasarımı, ĠĢletilmesi Ve Deneysel To Design, Operating And Experimental Characterization Of Çevre Teknolojisi 8 3 Karakterizasyonu Sequencing Batch Reactors Prof.Dr. Mehmet Emin Aydın Havada Organik Mikro Kirleticiler Ve Analiz Metodları Analyses Methods Of Organic Micropollutants Ġn Air Çevre Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Senar Özcan Çevre Mühendisliğinde Toksisite Toxicity Ġn Environmental Engineering Çevre Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Dünyamin Güçlü Biyolojik Arıtma Sistemlerinin Deneysel Karakterizasyonu Experimental Characterization Of Biological Treatment Systems Çevre Teknolojisi Doç. Dr. Bilgehan Nas BütünleĢik Havza Yönetimi Integrated Watershed Management Çevre Teknolojisi ArĢ.Gör.Dr. Gülnihal Kara Hava Numuneleme Ve Analiz Yöntemleri Air Sampling And Analysis Methods Çevre Teknolojisi ArĢ.Gör.Dr. Sezen Küçükçongar Ġçme Sularında Doğal Organik Maddeler Natural Organic Matter And Control Çevre Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Fatma Bedük Su ve Atıksu Arıtımında Ozon Uygulamaları Ozone Applications For Water And Waste Çevre Bilimleri Yrd.Doç.Dr. Mehmet E. Argun Ġleri Kimyasal Arıtma Yöntemleri Advanced Chemical Treatment Methods Çevre Teknolojisi 8 3

4 Çevre Mühendisliği A.B.D. Bahar Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Yrd.Doç.Dr. ġükrü Dursun Atık Su Analizinde Fitotoksite Testi Phytotoxicity Test Ġn Wastewater Analyses Çevre Bilimleri Yrd.Doç.Dr. ġükrü Dursun Yer Kimyası Earth Chemistry Çevre Bilimleri Yrd.Doç.Dr. ġükrü Dursun Hava Kirliliği Analiz Yöntemleri Air Pollution Analysing Methods Çevre Bilimleri Yrd.Doç.Dr. ġükrü Dursun Katı Atık Yakma Sistemleri Ve Çevresel Prolemleri Solid Waste Incineration Systems And Environmental Problems Çevre Bilimleri Yrd.Doç.Dr. Senar Özcan Sularda Kalıcı Organik Kirleticiler Ve Giderim Yöntemleri Sularda Kalıcı Organik Kirleticiler Ve Giderim Yöntemleri Çevre Bilimleri Yrd.Doç.Dr. Senar Özcan Çevrede Ağır Metaller Çevrede Ağır Metaller Çevre Bilimleri Prof.Dr. Mehmet Emin Aydın Suların Dezenfeksiyonu Waters Disinfection Çevre Teknolojisi Prof.Dr. Ali Berktay Arıtma Tesisi Hidroliği Treatment Plants Hydraulics Çevre Teknolojisi Prof.Dr. Ali Berktay Doğal Arıtma Sistemleri Natural Treatment Systems Çevre Teknolojisi Prof.Dr. Mehmet Emin Aydın Katı Atıkların Bertafaraf Sistemleri Solid Waste Disposal Systems Çevre Teknolojisi Prof.Dr. Ali Berktay Arıtma Tesisi ÇıkıĢ Sularının Ve Katılarının Değerlendirilmesi The Use Of Treated Water And Solids Çevre Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Esra Yel Adsorpsiyon Teknolojisi Ve Arıtımda Kullanılabilirliği Adsorption Technology And Applications Ġn Treatment Çevre Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Esra Yel Kemodinamik Ve Çevre Modellemesi Chemodynamics And Environmental Modeling Çevre Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Esra Yel Çevresel Veri Derleme Ve Değerlendirme Environmental Data Collection And Evaluation Çevre Teknolojisi Prof.Dr. Mehmet Emin Aydın Evsel Atıksuların UzaklaĢtırılması Wastewater Collection And Pumping Çevre Teknolojisi Prof. Dr. Ali Tor Çevre Numunelerindeki Bazı Organik Kirleticiler Ve Analiz Some Organıc Pollutants In Envıronmental Samples And Their Çevre Teknolojisi 8 3 Yöntemleri Analysıs Methods Yrd.Doç.Dr. Dılek Erdirençelebi Çevre Biyoteknolojisi Environmental Biotechnology Çevre Teknolojisi Doç. Dr. Celalettin Özdemir Endüstriyel Tesislerden Bilgi Toplama Ve Sistem Analizi Ġnformation Collect From Industry And Analysis Of System Çevre Teknolojisi Doç. Dr. Celalettin Özdemir Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin Bakım Ve ĠĢletilmesi English Çevre Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Dünyamin Güçlü Biyolojik Sistemlerin Modellenmesi Ve Simülasyonu Modelling And Simulation Of Biological Systems Çevre Teknolojisi Prof.Dr. Mehmet Emin Aydın Çevresel Risk Değerlendirmesi Environmental Risk Assessment Çevre Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Dünyamin Güçlü Çevre Mühendisliğinde Analiz Yöntemleri Analysis Methods Ġn Environmental Engineering Çevre Teknolojisi ArĢ.Gör.Dr. Gülnihal Kara Ġç Ortam Hava Kalitesi TaĢınım Ve Kontrol Indoor Air Quality Transport And Control Çevre Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Mehmet E. Argun Çevre Stokiyometresi Environmental Stoichiometry Çevre Teknolojisi 8 3

5 DERS ĠÇERĠKLERĠ Su Kirliliği Su Kimyası ĠliĢkisi Relationship Between Water Pollution And Water Chemistry 1. Suyun Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri 2. Çözeltiler 3. Doğal Sular Ve Özellikleri 4. Su Kirliliği 1. Chemical And Physical Features Of Water, 2. Solution, Water Supplies 3. Analysis Methods For Ve Sularda Bulunan Organik Ve Ġnorganik Yapılı Kirletici Maddeler 5. Deney Sonuçlarının Water Pollutants 4. Evaluation Of Experimental Results. Değerlendirilmesi, Yorumlanması BütünleĢik Havza Yönetimi Integrated Watershed Management 1- Havza Nedir? 2- Neden BütünleĢik Yönetim? 3- Su Kalitesi Yönetimi 4- Ab Su Kalitesi Yönetimi 1- Introduction To Watershed 2- Why Ġntegrated Management? 3- Problem Definition And Scoping YaklaĢımları 5- Ab Su Mevzuatı 6- Su Çerçeve Direktifi 7- Su Çerçeve Direktifi Ve Alt Direktifleri 4- Water Quality Management 5- Eu Water Legistations 6- Eu Water Quality Management Approches 8- Havza Koruma Eylem Planı 9- Skky Kapsamında Özel Hüküm Belirleme ÇalıĢmaları 7- Water Framework Directive (Wfd) 8- Water Framework Directive (Wfd) And Subdirectives 10- Sçd Kapsamında Nehir Havza Yönetim Planları (Nhyp) 9- Watershed Protection Action Plan 10- River Basin Management Plan Su Ve Atıksu Arıtma Ekipmanları Water And Wastewater Treatment Equipment Çevre Mühendisliği Uygulamalarında (Su Ve Atıksu Arıtımı) Sık Kullanılan Ekipmanlar Hakkında Pretreatment Equipment, Treatment Equipment Dewatering Equipment, Biological Package Type Genel Bilgi, Ekipman Temini, Ekipman Seçimi Ve Fiyatları Konusunda Öğrencilerin Yeterli Bilgiyle Wastewater Units, Filtration And Water Conditioning Systems Other Equipment (Agitators, Pumps Donatılması Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemleri: Teori, Tasarım Ve ĠĢletme Biological Wastewater Treatment Systems : Theory, Design, And Operation Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemlerinin Teori, Tasarım Ve ĠĢletme Esaslarının Verileceği Derste Fundamentals Of Biological Treatment Suspanded Growth Biological Treatment Processes Öğrencilerin Biyolojik Arıtmanın Temellerini Öğrenmelerinin Yanında Tasarıma Ve ĠĢletmeye Attached Growth Biological Treatment Processes Yönelikde Bilgiler Edinmesi Hedeflenmektedir Çevre Mühendisliğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Ve Uzaktan Algılama Uyg. Applications Of Gıs And Remote Sensing Ġn Environmental Engineering Cbs, Arcgıs 9.0 Ve Ermapper 7.0 Yazılımları Ve Uygulama Örnekleri Introducing Gıs, Overview To Softwares, Arcgıs 9.0, Applications Of Gıs Ġn Environmental Engineering, Remote Sensing, Ermapper 7.0. Software, Applications Of Remote Sensing Ġn Environmental Engineering Anaerobik Arıtma Sistemlerinin Tasarımı Ve ĠĢletilmesi Project And Operation Of Anaerobic Systems GeliĢen Ve Kirlenen Dünya'da Ülkeler, Tesis Atıksu ÇıkıĢ Seviyelerini Zamanla Daraltmaktadırlar. Enter To Anaerobic Treatment. Biochemical And Microbiology Of Anaerobic Treatment. Anaerobik Arıtım Özellikle Kompleks Atıksularda Oldukça Verimli Olmakla Birlikte, ĠĢletme, Sistem Environmental Factors. Inhibition At The Anaerobic Tretment. Anaerobic Treatment's Kinetics And Seçimi Ve Tasarım Konusunda Yetersizlikler Bulunmaktadır. Bu Dersin Amacı Tasarım, ĠĢletme Modelling. Proses To Follow And Control. Anaerobic Suspanded Prosesses. Gas Forming, Collecting Sistem Seçimiyle Ġlgili Konularda, Tekstil, Mezbaha, Azoboya, Kimya Ve Gıda Sektörlerinde Ve And Using. Anaerobic Treatment Methods: 1. Simple Anaerobic Sistems, 2. High Rate Anaerobic Çamur Arıtımındaki Sorunlar Üzerinde Durmak. Hafta Konular 1 GiriĢ : Anaerobik Arıtımın Reactors. Field Applications Of Anaerobic Treatment. Tarihçesi, Anaerobik Arıtımın Tanımı, Anaerobik Arıtımın Kullanım Alanları, Sistemin KarĢılaĢtırılması. 2 Sistemi Etkileyen Faktörler : Ph, Sıcaklık, ĠyonlaĢma ġiddeti Ve Tuzluluk, Nütrientler, Toksisite Ve Ġnhibisyon, Alkalinite 3 Anaerobik Arıtımın Mekanizması: Anaerobi Evsel Ġhtiyaçlar Ġçin Su Temini Domestic Water Supply Su Kaynakları Ve Korunması Hakkında Bilgi Verilmesi, Su Temini Tesislerinin Tanıtımı, Su Giving Ġnformation On Water Sources And Their Protection, Ġntroduction To Water Supply Plants, Ġhtiyaçlarının Belirlenmesi, Kaptaj, Ġsale, Su Dağıtma ġebekeleri Hakkında Bilgi Verilmesi. Determining Water Demand, With Drawing Waters, Transport Lines, Water Distribution Network. Su Ve Çevre Sağlığı, Su Kaynakları, Su Temini Tesislerinin Elemanları, Su Ġhtiyaçlarının Tespiti, Water And Environmental Health, Water Sources, Elements Of Water Supply Plants, Protecting Suların Özellikleri, Suların Kaptajı, Menbalar, Kuyular, Yüzeysel Suların Kaptajı, Suların Ġletilmesi, Water Demand, Properties Of Waters, Water With Drawn, Water Springs And Wells, Surface Waters Hazneler, Su Dağıtım ġebekeleri. Ġntakes, Water Transmission Lines, Water Reservuars And Water Distribution Networks.

6 ArdıĢık Kesikli Reaktörlerin Tasarımı, ĠĢletilmesi Ve Deneysel Karakterizasyonu To Design, Operating And Experimental Characterization Of Sequencing Batch Reactors Endüstriyel Atıksuların Ġncelenmesi, Endüstriyel Atıksuların Alıcı Ortama Etkileri, ArdıĢık Kesikli Sbr, Be Realized To Various Treatment Operations Are Wastewater Treatment System A Type Of Reaktör, Sbr'nin Tanımı, Sbr'nin Avantajları, Havalandırma Süreci, Tasarımı Ve Otomasyonun Active Sludge. This System Ġs Different A Specific Treatment System From Traditional Systems. Sbr Önemi, Mekanik Kontrol, Otomasyon Ve Zaman Kontrolü, Sbr'nin ĠĢletilmesi, Performans Ve Ġs Preferred For Operational Convenience Last Years. Problemlerin Tanımlanması, Mikrobiyolojik Ġnceleme, ĠĢletme Parametreleri Ġçin Deneysel Gereksinimler, Numune Alma Ve Saklama, Deney Metotları, ĠĢletme Parametreleri Ve Analizleri, Genel Bakım Programları Hafta Konular 1 Endüstriyel Atıksuların Ġncelenmesi, Endüstriyel Atıks uların Alıcı Ortama Etkileri 2 ArdıĢık Kesikli Reaktör, Sbr'nin Tanımı, Sbr'nin Avantajları 3 Havalan dırma Süreci 4 Tasarımı Ve Otomasyonun Önemi 5 Mekanik Kontrol, Otomasyon Ve Zaman Su Ve Atıksu Arıtımında Ġleri Oksidasyon Prosesleri Advanced Oxidation Processes For Water And Wastewater Treatment " Kimyasal Oksidasyonun Esasları Ve Kimyasal Oksidasyona Dayanan Prosesler " Reaksiyon Hızları, " Fundamentals Of Chemical Oxidation, Chemical Oxidation Processes " Reaction Rate And Kinetics Reaksiyon Kinetiği " Çevre Mühendisliğinde Kimyasal Oksidasyona Dayanan Prosesler, " Kimyasal " Chemical Oxidation Processes Ġn Environmental Engineering, " Oxidants (Oxygen, Chlorine, Okitleyiciler (Oksijen, Klor, Kloraminler, Klor Dioksit, Potasyum Permanganat, Hidrojen Peroksit, Chloramines, Chlorine Dioxide, Hydrogen Peroxide, Ozone) " Oxidants Ġn Water And Wastewater Ozon) " Örneklerle Kimyasal Oksitleyicilerin Su Ve Atıksu Arıtımında Kullanımı " Ġleri Oksidasyon Treatment " Advanced Oxidation Processes, Oh" Formation Ġn Advanced Oxidation Processes Prosesleri, Ġleri Oksidasyon Proseslerinde Oh" OluĢumu " Ġleri Oksidasyon Proseslerinde Reaksiyon " Reaction Kinetics For Advanced Oxidation Processes " Application Of Advanced Oxidation Kinetiği " Ġleri Oksidasyon Proseslerinin Su Ve Atıksu Arıtımındaki Uygulamaları Processes Ġn Water And Wastewater Treatment Atık Su Arıtımında Ġleri Teknikler Advanced Wastewater Treatment Technologies GiriĢ, Ġleri Arıtımın Tanımı, Gerekliliği, Uygulaması, Ġleri Arıtımın Uygulama ġartları, Ġleri Arıtımda Introduction Of General Subjects, Advanced Wastewater Treatment, Microstrains, Sand Filtration, Fiziksel, Biyolojik Ve Kimyasal Prosesler, Atıksu Arıtımda Mikroelekler, Atıksu Arıtımında Kum Slow Sand Filtration, Rapid Sand Filtration, Upflow Sand Filtration,.Nitrification Filters, Advanced Filtreleri, YavaĢ Kum Filtreleri, Hızlı Kum Filtreleri, Yukarı AkıĢlı Filtreler, Nitrifikasyon Filtreleri, Organic Matter Removal, Odour Problems And Ġts Control, Toxic Material And Their Effects, Pure Ġleri Derecede Organik Madde Giderimi, Kimyasal ĠĢlemler, Biyolojik ĠĢlemler, Koku Problemi Ve Oxygen Systems, Pressurized System, Advanced Nitrogen And Phosphorus Removal Kontrolü, Toksik Maddeler Ve Arıtma Teknikleri, Saf Oksijen Sistemleri, Atıksu Arıtımında Basınç Kullanımı, Ġleri Derecede Azot, Fosfor Giderimi Havada Organik Mikro Kirleticiler Ve Analiz Metodları Analyses Methods Of Organic Micropollutants Ġn Air Havada Bulunmaları Ġnsan Sağlığı Açısından Risk OluĢturan Organik Mikro Kirleticilerin Description Of Hazardous Air Born Micropollutants, Their Sources, Determination And Control Tanımlanması, OluĢum Kaynakları, Tespiti Ve Kontrol Yöntemleri Ve Bu Konularda Ülkemize Ve Methods. Works About Above Mentioned Ġssues Ġn Turkey And Ġn The World Will Be Ġnvestigated. Dünyada Yapılan Uygulamalı ÇalıĢmalar Konusunda Öğrenciye Bilgi Kazandırılacaktır. Description Of Organic Micropollutant Sand Their Effect On Air Pollution, Classification And Organik Mikro Kirleticilerin Tanımı Ve Hava Kirliliğine Katkıları, Organik Mikro Kirleticilerin Properties Of Organic Micropollutants, Sources Of Organic Micropollutants And Their Transportation Sınıflandırılması Ve Özellikleri, Organik Mikro Kirleticilerin OluĢum Kaynakları Ve Atmosferde Pathways Ġn Air, Degredation, Biotransformation And Bioaccumulation Of Organic Micropollutants, TaĢınma Yolları, Parçalanmaları, Biyotransformasyonu Ve Biyolojik Birikimi, Canlılara Ve Hazardous Effects Of Micropollutantson Life And Athmosphere, Toxic Effects Of Micropollutants, Atmosferdeki Zararlı Etkileri, Toksik Etkisi, Türkiye'de Ve Dünya'da Mikro Organik Kirleticilerin Micropollutants Air Quality Values And Standards, Sampling Methods Of Micropollutants Ġn Hava Kalitesi Değerleri Ve Standartları, Ġç Ortam Ve DıĢ Ortam Havasında Mikro Organik Ambient Air And Ġndoor, Analyses Methods Of Air Born Micropollutants, Evaluation Of Analyses Kirleticilerin Örnekle

7 Çevre Mühendisliğinde Kromotoğrafi Chromatography Ġn Environmental Eng. Kromatografinin Prensiplerinin Öğretilmesi, Gaz Kromatografi Sistemleri, Ġnjektörler, Dedektörler, Teaching Principles Of Chromatography, Gas Chromatography Systems, Ġnjectors, Detectors, Kolonlar Ve Kromatografinin Çevre Mühendisliği Uygulamaları Hakkında Bilgi Verilmesi. Columns And Applications Of Chromatography Ġn Environmental Engineering. Kromotografinin Esasları, Gaz Kromatografi, Gaz Kromatografide Kullanılan Kolonlar, Enjeksiyon Principles Of Chromatography, Gas Chromatography Columns For Gas Chromatography, Ġnjection Sistemleri, Dedektörler, Data ĠĢleme Sistemleri, Kalitatif Analiz, Kantitatif Analiz, Çevre Ports, Detectors, Data Processing Software's, Qualitative Analyses, Quantitative Analyses, Numunelerinin Kromotografik Analizleri, Uçucu Organik Kirleticiler, Yarı Uçucu Organik Chromatographic Analyses Of Environmental Samples, Volatile Organic Pollutants, Semivolatile Kirleticiler, Öncelikli Organik Kirleticiler (Pah'lar, Pcb'ler, Pestisitler). Organic Pollutants, Priority Organic Pollutants Filtrasyon Tekniği Filtration Technic Klasik Ġçme Suyu Arıtma Tesislerinin Ünitelerinin Tanıtılması, Klasik Ġçme Suyu Arıtma Tesislerinde Introduction To The Conventional Drinking Water Treatment Plants, Giving Ġnformation About The Filtrasyonun Yerinin Ve ĠĢlevinin Anlatılması, Filtre ÇeĢitleri, Filtrelerin Giderdiği Kirleticiler, Place And Use Of Filters Ġn Conventional Treatments Plants, Type Of Filters, Pollutants Removed By Filtrasyon Mekanizması Ve Filtrelerin ÇalıĢma Prensiplerinin Anlatılması. Filters, Mechanisms Of Filtration, Teaching The Principles Of Filters. Su Tasfiyesine Genel BakıĢ, Ġçme Suyu Tasfiyesinde Filtrasyon Esasları, Filtre Debisi Kontrol Introduction To Water Treatment, Principles Of Filtration Ġn Drinking Water Treatment, Filter Flow Alternatifleri, Sabit Ve AkıĢkan Yatak Hidroliği, Filtre Malzemeleri, Filtrelerin Temizlenmesi, Control Methods, Fixed Bed And Fluidized Bed Hydroulics, Backwashing Filters, Drainage Of Filtrelerin Geri Yıkanması, Filtrelerin Drenaj Yapımları, Filtrelerin Boyutlandırma Esasları, Filtre Filters, Design Principles Of Filters, Filter Pressure Diagrams, Rapid Filters, Slow Sand Filters, Basınç Profilleri, Hızlı Filtreler, YavaĢ Kum Filtreleri, Basınçlı Filtreler, Yukarı AkıĢlı Filtreler. Pressureized Filters, Upflow Filters Çevre Mühendisliğinde Analitik Metodlar Analytical Methods Ġn Environmental Engineering 1-Genel GiriĢ- Çevre Kirliliğinin Ġzlenmesi 2-Organik Toksik Kirleticilerin Çevrede TaĢınımı 1-Introduction-Monitoring Of Environmental Pollution 2-Organic Toxic Pollutants-Transport And 3- Organik Toksik Kirleticilerin Canlı Bünyesindeki Etkileri 4-Ağır Metallerin Çevrede TaĢınımı Fate 3- Organic Toxic Pollutants-Effect On Living Creatures 4-Heavy Metals-Transport And Fate 5- Ağır Metallerin Canlı Bünyesindeki Etkileri 6-Su Analizleri-Ana BileĢenler 7-Su Analizleri- Ġz 5-Heavy Metals-Effect On Living Creatures 6- Water Analysis-Major Components 7- Water Analysis- Kirleticiler 8-Katıların Analizi 9-Atmosferik Analizler-Gazlar 10-Atmosferik Analizler-Partiküller Trace Pollutants 8- Analysis Of Solid Wastes 9- Atmospherical Analysis-Gases 10- Atmospherical 11-Ultra-Ġz Analizleri 12-Gaz Kromatografi-Cihaz Tanıtımı 13-Gaz Kromatografi-Uygulamalar Analysis-Particles 11- Ultra Trace Analysis Methods 12- Gas Chromatography-Instrumentation 14- Analitik Metot Tayini 13- Gas Chromatography-Applications 14-Determination Of Appropriate Analytical Methods Biyolojik Arıtma Sistemlerinin Deneysel Karakterizasyonu Experimental Characterization Of Biological Treatment Systems Parametrelerin Önemi. Laboratuvar Ölçekli Biyolojik Reaktörlerin Kurulması Ve ĠĢletilmesi. Klasik Significance Of Parameters. Set-Up And Operation Of Lab-Scale Biological Reactors. Determination Yöntemler Ġle Stokiyometrik Ve Kinetik Katsayıların Belirlenmesi. Koi Ve Azot BileĢenleri. Respiro Of Stoichiometric And Kinetic Coefficients By Using Conventional Methods. Cod Fractionation. metrik Ölçümlerin Esası. Aerobik Ve Anaerobik KoĢullarda Respirometrik Ölçümler. Heterotrof Fundamentals Of Respirometric Measurements. Respirometric Measurements Under Aerobic And Mikroorganizmaların DönüĢüm Oranı. Biyolojik Olarak AyrıĢan Koi BileĢenleri. Heterotrof Mikroor Anaerobic Conditions. Heterotrophic Yield. Biodegradable Cod Fractions. Maximum Specific Growth ganizmaların Maksimum Spesifik Çoğalma Hızı. Ototrof Mikroorganizmaların Maksimum Spesifik Rate Of Heterotrophic Microorganisms. Maximum Specific Growth Rate Autotrophic Çoğalma Hızı. Heterotrof Mikroorganizmaların Ġçsel Solunum Katsayısı. Ġçsel Depolama Ürünleri. Microorganisms. Endogenous Decay Coefficient Of Heterotrophic Microorganisms. Storage Products. Heterotrofik Çoğalmada Yarı Doygunluk Sabiti. Hidroliz Katsayıları, Anoksik Düzeltme Faktörleri Half Saturation Constant Ġn Heterotrophic Growth. Hydrolysis Constants. Anoxic Correction Factors Arıtma Sistemleri Kinetiği Ve Reaktör Teknolojileri Treatment System Kinetics And Reactor Technologies 1-Reaksiyon Kinetiği, 2,3- Mikrobiyal Kinetik, 4- Biyofilm Kinetiği, 5,6- Reaktör Sistemlerinde 1-Reaction Kinetics, 2, 3- Microbial Kinetic, 4- Biofilm Kinetics, 5, 6- Mass And Heat Balances, Kütle Ve Isı Dengesi, 7,8- Reaktör Türleri, 9,10- Reaktör Sistemlerinin Boyutlandırması, 7, 8- Reactors 9, 10- Design Of Reactor Systems, 11, 12, 13, 14- Process Kinetics Ġn Physical 11,12,13,14- Proses Kinetiği : Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Arıtma Sistemlerinde Reaktörler Chemical Biological Treatment Systems Çevre Mühendisliği Projelerinin Yönetiminde Sistematik YaklaĢımlar Systematical Approaches Ġn Environmental Project Management 1,2-Yönetim Ve Planlamanın Bilimsel AĢamaları, 3- Yönetim Fonksiyonları 4- Planlama Yöntemleri 1, 2-Scientific Method Of Management And Planning, 3- Management Functions 4- Planning Ve Çevre Projelerinde Uygulanması, 5- Gantt ġeması - Sütun Grafikler, 6- Ağ Planı Teknikleri - Cpm; Methods And Application Ġn Environmental Projects, 5- Gantt Chart, 6- Network Methods, Cpm-Pert Pert, 7,8,9,10,11- Ağ OluĢturma Kuralları Ve Çevre Projelerinde Uygulanması, 12- Çevre 7, 8, 9, 10, 11- Network Construction And Application Ġn Environmental Projects 12- Resource Uygulamalarında Kaynak Tahsisi Planlaması, 13,14- Pdm, Adm Yöntemleri Ve Çevre Projelerinde Allocation, Pdm, Adm Methods And Applications Uygulanması

8 Su Kalitesi Ve Kontrolü Water Temel Kavramlar, Su Kalitesi, Kirleticilerin Genel Sınıflandırılması, Hidrolojik Çevrim Ve Su Basic Concepts, Water Quality, General Classification Of Pollutants, Kalitesi Üzerine Etkileri, Suların Fiziksel, Kimyasal Ve Biyolojik Özellikleri, Su Kalite Standartları Hydrological Cycle And Ġts Ġmpacts On Water Quality, Water's Physical, Chemical And Biological Ve Suların Kalite Sınıfları, Su Kalite Kontrolünde Kullanılan Ana Parametreler Ve Analiz Properties, Water Quality Standards And Water Quality Classes, The Main Parameters Used Ġn Water Yöntemleri, Su Kirliliği, Su Kirliliğinin Temel Kaynakları, Kirleticilerin Sınıflandırılması, Kirletici Quality Control And Analysis Methods, Water Pollution, The Main Sources Of Water Pollution, TaĢınımı Ve Kirlilik Kontrolü, Su Kirliliği Kontrolünde Temel ĠĢlemler Ve Arıtma Tesisleri, Suyun Classification Of Pollutants, The Basic Process Of Water Pollution Control And Wastewater Geri Kazanımı Ve Tekrar Kullanılması, Su Kalitesi Yönetimi Ve Mevzuat, Ülkemizde Ve Dünyada Treatment Plants, Water Recycling And Reuse, Water Quality Management And Regulatory, The Bu Konuda Yapılan Örnek ÇalıĢmaların Ġncelenmesi. Case Study On This Ġssue Ġn Our Country And Around The World Examine Çevre Mühendisliğinde Toksisite Toxicity Ġn Environmental Engineering Toksikolojiye GiriĢ Ve Genel Kavramlar, Akut Ve Kronik Toksite, Kirleticiler Ve Ekosistemdeki Introduction To Toxicology And General Principles, Acute And Chronic Toxicity, Pollutants And Rolleri, Su Kirleticilerinin Toksik Etkileri, Su Ortamında Toksisite Ölçüm Esasları, En Çok Their Fate Ġn Ecosystem, Toxic Effects Of Water Pollutants, Aquatic Toxicity Testing, Common Kullanılan Metotlar, Biyo-Ġndikatörler, Bütün Atık Toksisitesi, Toksisite Azaltma/Giderme Applied Methods, Biomarkers, Whole Effluent Toxicity, Toxicity Reduction Evaluation, Toxicity Değerlendirmesi, Atıksu DeĢarjlarında Toksisite Belirlenmesi, Ġçme Suyunda Ve Arıtma Tesislerinde Testing Ġn Biologicsl Treatment Systems, Toxicity Studies Ġn Raw And Treated Drinking Water, Toksisite Ġzlenmesi, Evsel Ve Endüstriyel Atıksularda Yaygın Testler Ġle Toksisite Ġzlenmesi, Türkiye Ġnfluent And Effluent Toxicity Studies Ġn Municipal And Ġndustrial Wastewater Treatment Plants, De Ve Dünyada Alıcı Ortam Ve DeĢarj Standartlarının Toksisite Bazlı Değerlendirmeleri, Sediment Toxicity Test-Based Evaluation Of Receiving And Discharge Standarts Ġn Turkey, And Ġn The World, Numunelerinde Yürütülen Toksisite ÇalıĢmalarına Örnekler, Toksisite Deney Verilerinin Sediment Toxicity Studies, Processing The Toxicity Tests Data, Risk Assessment. Değerlendirilmesi, Risk Değerlendirilmesi Su Arıtımında Biyoteknolojik Yöntemler Biotechnological Methods Ġn Wastewater Treatment 1. Çevre Mühendisliği Biyokimyası, 2. Enzim Teknolojisi 3. Enzim Kinetiği 4. Çevre Mühendisliği 1. Environmental Engineering Biochemistry, 2. Enzyme Technology, 3. Enzyme Kinetic, Mikrobiyolojisi 5. Mikroorganizma Kinetiği, 6. Mikroorganizma Kinetiği, 7. Aerobik Arıtma 4. Environmental Engineering Microbiology 5. Microorganisms Kinetic, 6. Microorganisms Sistemleri, 8. Anaerobik Arıtma Sistemleri, 9. Biyolojik Azot Giderimi, 10. Biyolojik Fosfor Technology, 7. Aerobic Treatment Systems, 8. Anaerobic Treatment Systems, 9. Biologic Nitrogen Giderimi, 11. Biyolojik Kükürt Giderimi, 12. Metaller Giderimi, 13. Zararlı Atıkların Biyolojik Removal, 10. Biologic Phosphor Removal, 11. Biologic Sulphur Removal, 12. Biologic Metal Giderimi,, 14. Atıkların Biyo-DönüĢümü Removal, 13. Biologic Hazardous Materials Removal, 14. Bio-Recycle Of Wasts Kıta Ġçi Suların Özellikleri Limnology 1. Limnolojiye GiriĢ 2. Limnoloji Alt Ġnceleme Alanları 3. Durgun Suların Dinamiği 4. Akarsuların 1. Lorke A, Wüest A, (2005) Turbulence And Mixing Regimes Specific To Lakes. In: H. Baumert, Dinamiği 5. Göllerin Özellikleri Ve Dolma Nedenleri 6. Göllerin Ve Akarsuların Orijinleri 7. Akarsu H.J. Simpson, & J. Sündermann (Eds.): Marine Turbulence - Theories, Observations And Models. Ve Göllerin Fiziksel Özellikleri: Basınç, Yoğunluk, Viskozite 8. Su Hareketleri Ekolojik Etkileri Springer 2. Tracking Environmental Change Using Lake Sediments: Volume 1 (Basin Analysis, 9. Suların Isınması, TabakalaĢma Ve Sudaki Kimyasal DeğiĢmeler 10. Akarsu Kimyasal Özellikleri Coring And Chronological Techniques). Release Date: Isbn: Publisher: Kluwer 11. Göllerin Kimyasal Özellikleri 12. Kıta Ġçi Sularda Gazlar Ve Çözünürlükleri 13. Suların Çözücü Academic Publishers Özellikleri 14. Sularda Ki Canlı YaĢam Endüstriyel Tesislerden Bilgi Toplama Ve Sistem Analizi Ġnformation Collect From Industry And Analysis Of System Derste, Endüstriyel Proseslere GiriĢ, Prosesin Analizi, Proses Analizinin Önemi, Prosesin Hammadde- At The Environmental Engineering, One Of The Most Problems Ġs Ġndustrial Analysis. Unsolved Ürün Açısından Girdi Ve Çıktıları (Kütle Dengesi), Kütle Dengesi Dikkate Alınarak Çevresel Konular System, Problems To Show Tendency, No Fixing Problems, Nat Suitable Ask A Questions Are (Su, Atıksu, Gürültü, Hava, Katı Atıklar) Ve ĠĢçi Sağlığı Ve ĠĢ Güvenliği Konularına Genel BakıĢ Ve Ġmportant Deficiency. In This Course To Students Ġs Yield To Adequate Level To On The Belirtilen Konularda Bilgi Toplama Tablolarının OluĢturulması Ġle Ergonomi Ve Çevre Konularının Environmental Topics. The Aim Of This Course, Ġntroduction To Ġndustrial Prosesses, Analysis Of Verilmesi Hedeflenmektedir. Belirtilen Altyapı OluĢturulduktan Sonra Sektörel Uygulamalar Prosess, Ġmportance Of Prosess Analysis, From The Standpoint Of Raw Material-Product Outlet-Ġnlet Üzerinde Örnek ÇalıĢmalar Yapılacaktır.1 GiriĢ Ve Tanımlar 2 Prosesin Analizi, Proses Analizinin (Mass Balance), Ġn The Mass Balance Environmental Topics (Water, Wastewater, Noise, Ai Pollution, Önemi 3 Prosesin Hammadde-Ürün Açısından Girdi Ve Çıktıları (Kütle Dengesi), Kütle Dengesi Solid Waste) And Trickster Health And Job Safety To Topics General Look And Forming 4 Ergonomi Ve ĠĢçi Sağlığında Çevresel Konuların Önemi 5 Endüstriyel Ġnformation Collected Tables, Ergonomy And To Teach Of Environmental Topics Ġs Aimed. Field Applications

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0 5000-6000 Kodlu Dersler Kod Ders Adı Öğretim Üyesi D-U-L-K MDM 1000 Tez Đzleme Đlgili Öğretim Üyesi 0-0-0-0 MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0 MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ZOOTEKNĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. RAMAZAN YETĠġĠR ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.

ANABĠLĠM DALI ADI: ZOOTEKNĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. RAMAZAN YETĠġĠR ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V. ANABĠLĠM DALI ADI: ZOOTEKNĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. RAMAZAN YETĠġĠR ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Zootekni; ekonomik olarak hayvan ve hayvan ürünleri üretmek

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: MAKĠNE EĞĠTĠMĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. NECMETTĠN TARAKÇIOĞLU

ANABĠLĠM DALI ADI: MAKĠNE EĞĠTĠMĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. NECMETTĠN TARAKÇIOĞLU ANABĠLĠM DALI ADI: MAKĠNE EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. NECMETTĠN TARAKÇIOĞLU ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Teknik Eğitim Fakültelerinde, özellikle Teknik

Detaylı

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar.

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar. 1. YARIYIL BİY111 BİYOLOJİ Dünyada yaşama giriş, canlıların özellikleri, yaşamda suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, vitaminler, enzimler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER

ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) ASLA nın (Amerika Peyzaj Mimarlığı Topluluğu) tanımına

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM

DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM M.S. In Food Engineering FE 500 Thesis (0-1)Non-credit FE 598 Seminar* (0-2)Non-credit FE 532 Food Engineering Principles (3-0)3 FE 536 Design of Experiments

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET PEKER

ANABĠLĠM DALI ADI: ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET PEKER ANABĠLĠM DALI ADI: ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET PEKER ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Endüstri Mühendisliği insan, zaman, para, hammadde,

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ENERJİ KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER ENERJİ KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri EABD Adı Kimya ve Süreç Mühendisliği EABD İngilizce EABD Chemical

Detaylı

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S)

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) ANABĠLĠM DALI ADI: ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI BAġKANI: DOÇ. DR. KORAY ÖZCAN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Selçuk Üniversitesi, ġehir ve Bölge Planlama

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye de arıtma çamurlarının yönetimi ile ilgili mevzuat

Avrupa Birliği ve Türkiye de arıtma çamurlarının yönetimi ile ilgili mevzuat TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI Avrupa Birliği ve Türkiye de arıtma çamurlarının yönetimi ile ilgili mevzuat Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Sabahat Pınar ERSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

GÜZ YARIYILI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM

GÜZ YARIYILI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM T U K E ÜYESİ FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim Dalı

Detaylı

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:17, Sayı:1, 3-14 Mart 07 Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması Nezih Kamil SALİHOĞLU *, Vedat PINARLI Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ BAHÇE TARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ Adı Yarıyılı

Detaylı

* If this course or equivalent one is already taken, one additonal course is required.

* If this course or equivalent one is already taken, one additonal course is required. DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING GRADUATE CIRRICULUM M.S. in Mechanical Engineering ME 500 M.S. Thesis (0-1)NC ME 598 Research Seminar (0-2)NC ME 590 Analytical Methods in Engineering (3-0)3 ME 8XX

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı

Ferzan Bayramoğlu Yıldırım, Çevre Terimleri Sözlüğü, IULA Çevre Kitapları Serisi

Ferzan Bayramoğlu Yıldırım, Çevre Terimleri Sözlüğü, IULA Çevre Kitapları Serisi http://www.gamasuaritma.com/su_sozluk.html Çevre Bakanlığı Ferzan Bayramoğlu Yıldırım, Çevre Terimleri Sözlüğü, IULA Çevre Kitapları Serisi A ABS 1. Alkil benzen sulfonat: deterjanlara eklenen, biyo- bozulmaya

Detaylı

Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör de arıtılabilirliği

Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör de arıtılabilirliği itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:19, Sayı:1-2, 74-84 29 Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör de arıtılabilirliği Hakkı GÜLŞEN *, Mustafa TURAN İTÜ Fen Bilimleri

Detaylı