TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI KONTROL VE DENETLEME YÖNTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI KONTROL VE DENETLEME YÖNTEMLERİ"

Transkript

1 TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI KONTROL VE DENETLEME YÖNTEMLERİ Füsun ŞENGÜL ÖZET Bu bildiri kapsamında Türkiye'de endüstriyel atıksu kontrolü, atıksu antım ve denetleme stratejileri tartışılmıştır. Aynca mevcut çevre mevzuatı kısaca tanıtılarak anlaa tesisleri yönünden irdelenmiştir. Az aüklı ve atıksız teknolojilerin kullanımı durumunda endüstriyel çevre kirliliğinin durumu tartışılmış ve öneriler getirilmiştir. Bildiri kapsamında ayrıca bilim ve teknolojideki olağanüstü gelişmeler sonucu, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi konusu ve bunun getireceği çevre sorunları tartışılmıştır. Belli sanayi dallarının Türkiye'ye kayması durumunda Türkiye'de nasıl bir çevre politikası izlenmelidir konusu da aynca bildiride yeralmış, görüşler sunulmuş ve öneriler getirilmiştir. SUMMARY In this paper, industrial wastewater treatment and control strategies in Turkey are discussed. Also, existing environmental regulations are shortly introduced and are discussed from the point of treatment plants. Industrial environmental pollution conditions formed with the use of no waste or few waste producing technologies are discussed and proposals are made. Also, in this paper, technology transfer from the developed countries to developing countries as a result of developments seen in technologies is discussed and consequently environmental problems formed are determined. Kinds of environmental policies that should be developed in case certain industrial branches are transfered to Turkey is also an important topic and this is taken into consideration in this paper and opinions are given and proposals are made. 128

2 1. GİRİŞ Çevre sorunları ekolojik bozulmaların bir sonucudur. Ekoloji doğadaki canlı topluluklarının kendi aralarındaki içsel ilişkileri ile yaşam ortamlarından etkilenmelerini inceleyen bir bilimdalıdır. Günümüzde pek çok ülkede çevre sorunlarının hızlı bir biçimde ortaya çıkışı karşısında bu bilim dalında geliştirilen yöntem uygulamalarının çevre kalitesinin düzenlenmesi gereksinimine güncellik kazandırdığı görülür. İnsanların topluca yaşadıkları kentler de birer ekolojik sistem olarak ele alınabilir. Bu ekolojik yaklaşımda karşılaşılan çevre sorunlarının birbiriyle ve doğal çevre ile karmaşık etkileşimler içinde olduğu görülmekledir. Kentsel kirlenmede evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklar en önemli kirletici kaynaklardır. Bu kaynaklardan endüstriyel kaynaklar nokta kirletici kaynak durumundadır. Yağmur ve drenaj sulan, tarımdan dönen sulama suları ve drenaj sulan difüze kaynaklardır (1). Endüstri kuruluşlarının çevreyi kirletmeden üretim yapabilmeleri için uygun yer seçimi ve tesis kurulmadan önce arıtma önlem teknolojilerinin değerlendirilmesi hususları büyük önem taşımaktadır. Bu hususlar yeni kurulan endüstrilerde gerçekleştirilebilir. Ancak belli bir bölgede eskiden mevcut endüstrilerde arıtma yapılması ve antma tesisi kurulması zorunlu hale gelmektedir. Endüstrinin ana amacı üretim yapmak, çok sayıda ve çeşitte ürünü üretmektir. Endüstrinin gaz, sıvı ve kaü artıklarını toplayıp arıtmak için "antma tesisi" kurup işletmesi endüstrinin asıl amacı ile çelişki teşkil etmektedir ve endüstriye ek bir ekonomik yük getirmektedir. Bu ekonomik yükün sanayiye minumum düzeyde etkimesini sağlayabilmek için getirilecek önlem teknolojilerinin çok iyi bir şekilde belirlenmesi gereklidir. Her sanayinin üretim türü, üretim miktan ve üretim teknolojisi değişik oldğundan, atıksulannın kalitatif ve kantitatif özellikleri de büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle arıtma önlem teknolojilerinin belirlenmesinde ve seçeneklerin ortaya konulmasında her sanayinin ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir (2). Alınması gereken antma önlemleri ve kullanılması gereken arıtma teknolojileri atıksuların kalitatif ve kantitatif özelliklerine ve istenen yasal standartlara göre belirlenir. Bu bildirinin amacı, Türkiye'de endüstriyel atıksu arıtım stratejileri ve kullanılabilecek kontrol yöntemlerini ortaya koymak ve ülkemizde mevcut yasal mevzuat çerçevesinde atıksu arıtım ve kontrolünü irdelemektir. Aynca gelişmiş ülkelerde çevre konusunda ortaya çıkan genel duyarlılık bağlamında bazı sanayi dallarının diğer ülkelere kaydırılması durumunda yapılması gerekenler ve izlenmesi gereken çevre politikaları da bildiride tartışılmıştır. 2. ENDÜSTRİYEL ATIK KONTROL ALTERNATİFLERİ Genel olarak endüstri tesisleri için aşağıdaki durumlardan biri geçerlidir: - Kentten ve kanalizasyon sisteminden uzak bir kırsal bölgede kurulmuştur. - Doğrudan doğruya bir drenaj sistemine veya doğal bir su ortamına boşaltım imkanı olan veya kentsel kanalizasyon sistemine boşaltım imkanı olan bir kentsel bölgede bulunmaktadır. - Kendi arıtım tesislerine deşarj yapabilen ve bir ön arıtım uygulayan bir organize sanayi bölgesinde yer almaktadır. Bu durumda endüstri tesislerinin uygulayabileceği atık kontrol alternatifleri şöyle sıralanabilir (3); a) Endüstriler aüksulannı kendi kuracaklan arıtma tesisinde iyi bir şekilde antıp doğrudan doğruya bir alıcı su ortamına boşaltabilirler. b) Endüstrileri kendi tesislerinde atıksulannı belli düzeyde bir ön antımdan geçirdikten sonra belediyenin kanalizasyon sistemine deşarj edebilirler. c) Eğer endüstri bir organize sanayi bölgesinde yer alıyorsa, istenen düzeyde ön arıtma yapıp, ortak kanalizasyon sistemine boşaltabilir ve ortak atıksu antma tesisinde arıtabilir. 129

3 Bu alternatiflerden görüleceği gibi a alternatifinde endüstri tesislerinin dikkatli bir yatırım yapmaları ve tüm yatırım ve işletme giderlerini yüklenmeleri gerekir, b ve c alternatiflerinde ise endüstri kuruluşu yine parasal bir yükümlülük taşımaktadır. Endüstri kuruluşu kentsel kanalizasyon sistemini kullanmak ve atıksu arıtım tesisini belli bir kapasite ile kiralamak durumunda olduğundan bunun için kirliliği oranında bir kirlilik katkı payı ödemek zorundadır. Bu ödeme miktarı, endüstrinin atıksu debisine ve kirletici yüküne bağlıdır. Belediye yetkili atıksu idaresi veya organize sanayi bölgesi yöneticileri, arıttıkları endüstri atıksularının maliyetlerini hesaplayıp bunun tam karşılığını yıllık veya aylık ücret şeklinde endüstrilerden ve diğer kirleticilerden tahsil edebilirler (3). Endüstriyel atıksu kontrolunda iki hedef vardır: - Endüstriyel atıksular kanalizasyonlara, belediyenin kanalizasyon arıtım tesislerine veya kişilere ve alıcı ortama zarar vermeyecek şekilde boşaltılmalıdır. - Atıksuların kontrolü için endüstri tesislerinde uygulanan koşullar, kontrol için kesinlikle gerekli olan koşullardan çok daha ağır olmamalıdır. Endüstri kuruluşları kendi durumlarına uygun kontrol hedeflerine ulaşmak üzere maliyeti en düşük olan yöntemleri kullanabilmelidir. Burada iki durum mevcuttur. Birincisi çevrenin korunması, ikincisi ise ekonomi. Birinci hedef çevrenin daha fazla bozulmasını engellemek ve alıcı ortamı korumaktır. İkinci hedef ise ekonomik olup, endüstrilerin gerekenden daha fazlasını yapmaları veya gerekenden daha pahalı arıtma yöntemleri uygulamalarını istememek gerekir. Yetkili idare tarafından atıksu arıtımı konusunuda endüstrilerden çok pahalı ve sıkı kontrol yöntemlerinin uygulanmasının istendiği durumlarda bazı ülkelerde endüstrilerin başka ülkelere doğru kaydığı gözlenmektedir. Endüstri daha hafif kontrol yöntemlerinin uygulandığı alanlara taşınmaktadır (3). 1950'li ve 19601ı yıllarda isviçre'de uygulanan sıkı çevre kontrolları, kirletici maddeleri özellikle fazla olan bir endüstri koluna bağlı pek çok şirketin o yıllarda çevresel kontrollann uygulanmadığı İtalya ve İspanya'ya taşınmasına neden olmuştur. İngiltere'deki bazı endüstri dallarının Avustralya ve Hindistan'a taşındığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı endüstriyel kuruluşların ise Taiwan'a gittiği İngilizlerin ise benzer endüstrileri Hong Kong'ta gerçekleştirdiği izlenmektedir. Almanya'daki bazı endüstrilerin tamamen sökülüp, gelişmekte olan ülkelere gönderdiği bilinmektedir. Bazı endüstri kollarının artık gelişmiş ülkelerde mevcut olmadığı, buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde bunların gittikçe yaygınlaştığı görülmektedir. 3. TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU KONTROLÜNÜN MEVCUT DURUMU Ülkemizde kentsel atıksuların arıtımı konusunda en önemli çalışmaların İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizde yürütülmekte olduğunu görüyoruz. Bu konuda görevli kuruluşlar yani kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi yapımı, işletilmesi ve kontrolü ile görevli olanlar İstanbul'da İSKİ, İzmir'de İZ- SU'dur. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği tarafından Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı adına 1989'da yapılan bir proje çalışmasında "Türkiye'de Arıtma Tesisi Kurma Önceliklerinin ve Arıtma Sektörünce Enerji Talebinin Planlaması Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen sanayi envanteri verileri esas alınarak sanayimizin bölgelere vee sektörlere göre dağılımı; atıksu miktarı ve çalışan işçi sayısına göre belirlenmiştir (4). Bu projede buna ilave olarak Türkiye genelinde saynayinin yoğun olduğu bazı sanayi şehirlerinde ve belli başlı sanayi dallarında arıtma tesisi kurma oranlan atıksu miktarları esas alınarak incelenmiştir. Türkiye genelinde ağırlığın gıda sektöründe olduğu ve bu oranın Kocaeli ve İzmir sanayi merkezleri ile kimya ve kağıt sanayiinde yüksek olduğu belirlenmiştir. İTÜ Çevrede Mühendisliği Bölümünde 1988 ve 1989 yıllarında yapılan araştırma projesi çerçevesinde Türkiye'de Çevre Mühendisliği açısından sanayi envanterinin çıkarılması ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışma sırasında envanter çalışmasından elde edilen veriler çerçevesinde sanayimizin bölge ve sektör bazında dağılımı ve arıtma tesislerinin durumu incelenmiştir (4). 130

4 İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa illeri sanayi dağılımlarının belirlenebilmesi için örnek olarak seçilmiştir. Sanayileri atıksı miktarlarına ve kirlilik yüklerine göre sıralamak daha uygundur. Ancak endüstrilerin kirliliğini gösteren analiz verileri eksik ve yetersiz olduğundan bu illerdeki kirlilik yükleri eksiktir, belirlenememiştir. Buna karşılık atıksı miktarlarına göre sanayi sıralar.-.dsı aşağıdaki gibi bulunmuştur (4); Gıda Sanayii % 20.0 Kağıt sanayii % 9.8 Kimya Sanayii % 8.7 Metal Sanayii % 8.0 Tekstil Sanayii % 2.7 Diğerleri % 50.8 Sanayi merkezlerine göre sanayinin dağılımında işçi sayısı esas alınmış ve aşağıdaki dağılımı bulunmuştur (4); İstanbul % 10.9 Kocaeli %6.1 İzmir %5.5 Bursa % 1.3 Sanayi envanterinden elde edilen bilgiler çerçevesinde sektörlere ve önemli sanayi merkezlerine göre arıtma tesisi olan kuruluşların yüzdeleri belirlenmiştir. Türkiye genelinde bütün sektörlerde antma tesisi kurma oranının 1990 yılı itibarıyla %29 gibi bir ortalama seviyeye ulaştığı tespit edilmiştir. Arıtma tesisi olmayanlarm oram ise %71'dir. Sektörlere göre dağılım incelendiği zaman en fazla antma tesisine sahip sektörün %85 ile Kimya Sanayii olduğu görülmektedir. Sırasıyla sektörlere göre antma tesisi kurma oranlan-aşağıdaki gibidir (4); Arıtma Tesisi durumu Var Yok Kimya Sanayii % 85 % 15 Kağıt Sanayii % 70 % 30 Gıda Sanayii % 55 % 45 Tekstil Sanayii % 19 % 81 Metal Sanayii % 3 %97 Türkiye genelinde arıtma tesisi olan sanayi kuruluşları oram %29 olup bunların İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa illeri itibari ile oranlan ise söşyelidir (4); İller Arıtma Tesisi durumu Var Yok İstanbul % 18.9 % 81.1 İzmir % 55.3 % 44.7 Koceli %99.0 % 1.0 Bursa % 22.0 % 78.0 Antma tesisi sayısı açısından Kocaeli Bölgesi birinci sırada, İzmir ikinci sırada, Bursa üçüncü sırada, İstanbul dördüncü sırada gelmektedir. İzmir'de halen mevcut antma tesisi sayısı 27'dir. İnşaat ve proje aşamasında olanların sayısı ise 5'dir. Ön çökeltim ve ızgara şeklinde basit bir ön arıtması olan işletmelerin sayısı ise 143'tür. İZSU'nun kontrolü altında olma İşletmelerin toplam sayısı 300'dür. Aynca Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin atıksu antma tesisi projesi hazırlanmış ve antma tesisi projesi ihale edilmiştir. 1991'de başlayan inşaat tesislerinin bazıları tam antma yapıp denize deşarj ederken, büyük çoğunluğu ön arıtma yapıp atıksu karakterini kanalizasyona deşarj estandartlarına kadar indirmekte ve kanalizasyona ve- 131

5 ya civardaki yüzeysel sulara deşarj etmektedir. İzmir Kentsel atıksu arıtma tesisi altyapı çalışmaları halen devam etmektedir. Kentsel Arıtma Tesisi İnşaatı henüz başlamamıştır ve bu projede gecikme olmuştur. 4. ARITMA TESİSİ SORUNUNUN HUKUKİ BOYUTLARI 2872 Sayılı Çevre Kanununun 3.üncü maddesinin e bendinde tarih ve 3416 sayılı Kanunun Linçi maddesiyle değiştirilen şeklinde "Kirlenmenin önlenmesi, sınırlandırılması ve mücadele için yapılan harcamaların kirleten tarafından karşılanması esastır. Kirletenin kirlenmeyi durdurmak; gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kirletenden tahsil edilir. Ancak kirletenler, kirlenmenin önlenmesi ve sınırlanması için yapılan giderleri ödeme yükümlülüğünden söz konusu kirlenmeyi önlemek için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını ispat etmek kaydıyla kurtulabilirler"denilmektedir. Buna göre kirletenler arıtmak durumunda olup, kirleten bunun bedelini ödemek zorundadır (5). Madde 3'ün f bendinde tarih ve 3416 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilen şekilde "inilebilecek en düşük kirlenme seviyesi esas alınarak, bu seviyenin üstünde meydana gelebilecek kirlenmeler için bu kanunun 18 inci maddesinin (ı) bendinde belirlenen ücretler ayrıca alınır hükmü yer almıştır» Arıtma tesisine sahip olmak bile ücret ödeme gerekliliğini ortadan kaldırmamaktadır. Her endüstri kuruluşu büyüklüğüne ve kirliliğine bağlı olarak belli miktarlarda ücret ödemek zorundadır. Çevre Kanunun 11.inci maddesinde işletme izni ve haber verme yükümlüğlü yer almaktadır. "Gerçekleştirilmesi planlanan kurum, kuruluş ve işletmeler mevzuatta öngörülen arıtma tesis veya sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmakla yükümlüdürler. Arıtma tesis veya sistemleri kurulup işletmeye hazır hale getirilmedikçe kurum, kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izni verilmez", denilmektedir. İşletme izni alarak faaliyete geçen herhangi bir kurum, kuruluş ve işletme, faaliyetlerinde değişiklik yapmayı ve tesisini büyütmeyi planladığında girişimlerini önceden mahallin en büyük mülki amirine haber vermekle yükümlüdür. Mülki amir durumu derhal Başkanlık Çevre Genel Müdürlüğüne ve ilgili Bakanlığa bildirilir. Her türlü atık ve artıkların arıtılması, uzaklaştırılması veya zararsız hale getirilmesi ile yükümlü kuruluşlar da bu işlemlerin yerine getirilmesinde çevreye zarar vermeyecek önlemleri alırlar (5). Atık ve artıkların doğrudan veya dolaylı şekilde alıcı ortama verilmesinde uygulanması gereken teknik usuller alıcı ortamın özelliği ve o ortamdan yararlanma imkanları gözönünde tutularak yönetmelikle belirlenir. Çevre Kanunun 15 inci maddesinde Çevre Kanunundaki yazılı yasaklara aykırı hareket edenler için "faaliyetlerin durdurulması" cezası getirilmiştir, bu ceza mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Verilen süre sonunda bunları yapmayan kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyeti, kısmen veya tamamen süreli veya süresiz olarak durdurulur. Çevre Kanunun 18 inci maddesinde Çevre Fonu gelirleri verilmektedir. Bu maddenin ı bendinde Merkez Çevre Kurulunca "çevre kirliliğine yol açtığı belirlenen işletmelerden alınacak iştirak payları I. derece, n. derece ve HI. derece kirleten işletmeler için verilmektedir. Çevre kirliliğine yol açan işletmeler 5 grupta yer almıştır. Çevre kirliliğine yol açan endüstriyel tesislerden, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 18 inci maddesi gereğince alınacak iştirak payları hususunda kirlilik ve tehlikeli olma puanlarına göre yapılan sınıflama ve derecelendirmeler ayrı bir yönetmelikte yer almıştır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile mezkur kanunda ek ve değişiklik yapan kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde kanazilasyon sistemlerine boşaltım ilkeleri, alıcı su ortamına doğrudan boşaltım esasları ve koşulları verilmektedir. Yönetmeliğin 26 inci maddesinde "Atıksu toplama sistemi ve arıtma tesisi bulunan yörelerde endüstri kuruluşları kanalizasyon sistemlerine boşaltım ilkeleri, alıcı su ortamına doğrudan boşaltım esasları ve koşullan verilmektedir. 132

6 Yönetmeliğin 26 mcı maddesinde "Atıksu toplama sistemi ve arıtma tesisi bulunan yörelerde endüstri kuruluşları kanalizasyon sistemine bağlantı esaslarına uyulmak şartıyla atıksularım kentsel kanalizasyon sistemine deşarj edebilirler. Kent dışında kalan ve doğrudan alıcı ortama deşarj yapan atıksu kaynakları için münferit veya ortak arıtma tesisleri yapılarak bunların atıksularının arıtılması gereklidir. Kent içinde veya dışında bulunan ve benzer nitelikte atıklar üreten endüstriler için ortak atıksu altyapı tesisi kurularak ortak arıtma imkanları incelenir ve değerlendirilir" hükmü bulunmaktadır (6). Gerçek ve tüzel kişiler, faaliyet türlerine göre alıcı su ortamlarına verdikleri atıksular için Tablo 5'ten Tablo 21'e kadar konulan deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdürler. Deşarj standartları mg/1 konsantrasyon cinsinden veya birim üretim başına kirlilik yükü olarak verilmiştir. Sulama ve drenaj kanallarına atıksu deşarjında alıcı su ortamına doğrudan boşaltımda uygulanan hükümler aynen geçerlidir. Türkiye'de kurulu halde bulunan endüstri tipleri, küçük sanayi bölgeleri organize sanayi bölgeleri ve diğer küçük işletmeler gözönüne alınarak standartlar endüstri bazında ayrı ayrı hazırlanmıştır. Çeşitli endüstriyel atıksular karışımı ise, karışık endüstriyel sektörü olarak grup standartları ile temsil edilmiştir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde endüstriler üretim tiplerine göre gruplandırılmış ve onaltı tane sektör oluşturulmuştur, bu sektörlerin herbiri için deşarj standartları ayrı ayrı verilmiştir (6). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin esaslarına uymak şartı ile alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/ veya endüstriyel nitelikli atıksularm doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburidir. Her atıksu deşarjı için Yönetmelik çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması gereklidir. Alıcı su ortamına her türlü atıksu deşarjı izni için Mahalli Çevre Kurullarının alacağı karar ve görüşler doğrultusunda Büyükşehir Belediye hudutları içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, Büyükşehir belediye hudutları dışında ise mahallin en büyük mülki amiri yetkilidir. Alıcı su ortamının çok yoğun bir şekilde kirletilmiş olduğu yörelerde doğrudan alıcı su ortamına yapılacak deşarjlar için deşarj izni Çevre Müsteşarlığı'nm uygun görüşü alınarak verilir: - Atıksu deşarj izni 3 yıl süre ile geçerlidir. - Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri ile deşarj izni alan kurum kuruluş ve işletmeler tesislerini kurup işletmeye aldıktan sonra da alıcı su ortamına izin belgesinde öngörülen ötesinde kirletici atmamaya ve atıksı deşarj standartlarım aşmamaya kanunen yükümlüdür. - Atıksu deşarj izni idare tarafından sınırlandırılabilir veya geri alınabilir. Madde 43'te Atıksu Altyapı tesislerindeki uygulama easları verilmiştir. Önemli kirletici atıksu kaynağı tanımına giren endüstri atıksularm atıksu altyapı tesislerine kabul edilmesi için Tablo 25'te verilen standart değerlere uyum göstermesi şarttır. Atıksularm ınözellikleri nedeni ile atıksu altyapı tesisine doğrudan bağlantıları atıksu altyapı tesisleri yönetimleri tarafından uygun görülmeyen endüstriler; kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere bu Yönetmelikte tanımı yapılmış olan bir ön arıtma sistemini kurmak ve işletmek yükümlülüğündedir. Ayrıca ilgililer herhangi bir atıksu depolama havzasında atıksu debisi veya ilgili sanayi sektörüne ait Tablo 5 - Tablo 20 arası grup standartlarında verilen her bir parametre itibariyle kirlenme yükü, o kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %10'undan fazla olan endüstriyel atıksu kaynaklarında, teknik özellikleri bağlantı kalite kontrol izin belgesinde belirtilen ve 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde tanımlanan esaslar çerçevesinde bir özel arıtma tesisi kurmak ve işletmekle yükümlü tutulurlar. Bu durumda alıcı su ortamına doğrudan boşaltım ilkesi ve atıksu deşarj standartları geçerlidir ve ayrıca îdare'den deşarj izni alması gereklidir. Atıksu altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde "Yönetmeliğin İhlali" kapsamına giren davranışların görülmesi halinde gerçek ve tüzel kişiler hakkında ilgili atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından tanzim edilecek tutanağa göre 2872 Sayılı Çevre Kanununun 3301 sayılı kanunla değişik 20, 21,22 ve 23 üncü maddeleri uyarınca cezai işlem yapılır hükmü de Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde yer almıştır. 133

7 5. AZ ATIKLI VE ATIKSIZ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI ÎLE ÇEVRE İLİŞKİSİ Az atıklı ve atıksız teknoloji, kaynak ve enerjinin en rasyonel biçimde kullanılması ile az atık çıkmasını veya hiç çıkmamasını sağlayan teknolojiler olarak tanımlanabilir. Doğal kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması şuasında bunların en iyi bir biçimde korunması da gereklidir. Bu nedenle çevreyi korumak üzere, üretim sırasında oluşacak her türlü atığın arıtma ve uzaklaştırma bağlamında maksimum kontrolünü sağlamak zorunludur. Az atıklı ve atıksız teknolojiler kullanmak sureti ile bunu başarmak mümkündür. Ülkemiz gibi gelişmekte olan bir ülkede az atıklı ve atıksız teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılması çevre açısından bir hedef olmalıdır. Az atıklı veya atıksız teknolojilere örnek olarak bitkisel yağ sanayii, kağıt sanayii ve metal kaplama sanayii verilebilir. Zeytinyağı sanayi sektöründe ilkel ve modern tesislere bakıldığında atıksu miktar ve karakterizasyonunun çok farklı özellikler taşıdığı görülmektedir. Sürekli çalışan modern zeytinyağı işletmelerinde hem üretim daha verimli ve hemde atıksu miktarı çok daha az olmaktadır. Bu örnek az atıklı teknolojinin yararlarını gösteren tipik bir örnektir. Ülkemizde kağıt sektörü oldukça yaygın ve gelişmiş bir sanayi dalıdır. Bu sektörde halen kullanılmakta olan teknolojiler oldukça fazla su kullanan ve kirletici yükü fazla olan "çok atıklı teknoloji" olarak niteleyebileceğimiz türdendir. Sadece kağıt yapan bazı endüstriler hariç genelde kirlilik potansiyeli oldukça fazla olan bir sektördür. Kağıt sektöründe önemli bir potansiyeli elinde bulunduran SEKA Genel Müdürlüğü ülkemizin çeşitli yörelerinde yer almıştır ve pek çoğunun "atıksu arıtma tesisi" mevcuttur. Ancak bu tesisler çeşitli nedenlerle çok verimli çalıştırılmamakta ve ülkemizin doğal kaynaklarının kirlenmesine öemli katkıda bulunmaktadır. Kağıt sektöründe mevcut teknolojilerin ıslah edilmesi, su tüketimlerinin azaltılması acilen gerekmektedir. Ancak sorunun temel çözümü kağıt sektöründe az atıklı veya atıksız teknolojilerin en kısa zamanda halen mevcut üretim teknolojileri ile yer değiştirmesi suretiyle olabilecektir. Bu sektörde ayrıca geri kazanma ve yeniden işleme teknolojilerinin uygulanabilirliğinin araştırılması, bunların endüstriye ve ülke ekonomisine sağlayabileceği yararların araştırılması gerekir. 6. İTHAL SANAYİ DURUMUNDA TÜRKİYEDE ÇEVRE-SANAYÎ İLİŞKİSİNİN DURUMU 1960'ların sonunda, artan bilinçlenme ve kamu kaygılan hükümetleri ve sanayii hem gelişmekte olan ülkelerde hem de sanayileşmiş ülkeleri çevre konusunda harekete geçmeye itmiştir. Bunun sonucunda çevre koruması ve kaynak muhafazası politikaları ve programları ortaya çıkmış ve onları yönetecek kuruluşlar kurulmuştur (7). Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye'de sanayileşme 19301u yıllarda devlet eliyle Sümerbank, Demir-Çelik İşletmeleri, Kömür İşletmeleri ve Kağıt Fabrikaları olarak başlamış ve 1950'li yıllarda özel sektör eliyle sanayi yatırımları yapılmıştır. Ancak ülkemizde en büyük yatırımların devlet sektöründe olduğu görülmektedir. Özel sanayi kuruluşları genelde orta boy ve küçük sanayiler olarak yer almıştır. Ancak bunların istisnai durumları da mevcuttur. Tüm dünyada olduğu gibi 1960'lı ve 70'li yıllarda gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye'de metal ürünler, kimyasal maddeler, makina, teçhizat ürünleri gibi ağır sanayilerin hafif sanayilere oranla artış gösterdiği izlenmiştir. Buna karşılık ülkemizde gıda sanayii ve tekstil sanayii de belli bir düzeyde gelişme göstermiştir. Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ve genç nüfusun yüksek oranda olması işgücünde büyük artışlara neden olmuştur. Bu nedenle sanayinin hem istihdam yapması hem de mal ve hizmet sunması gereği ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak demir ve çelik, kağıt, kimya, inşaat malzemesi ve otomativ sanayii gelişme göstermiştir. Temel sanayilerde görülen bu büyüme ve gelişme, ülkemizde kirlilik ve atık kontrolü konusunda gerekli dikkat gösterilmediğinden özellikle büyük kentlerimizden başlayarak hızlı bir kirlilik ve doğal kaynakların bozulması sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bunun örneklerini Kocaeli, İzmir, istanbul, Adana, Bursa ve Kayseri gibi sanayileşmiş bölgelerimizde görmekteyiz. 134

8 Çevrenin doğal arıtma kapasitesi bir kez aşıldığında ortaya bir çevre maliyeti çıkmaktadır. Bunları mutlaka birilerinin ödemesi gerekir. Maliyetlerin kirletici kurum, kuruluş ve işletme tarafından ödenmesi bir yoldur. Ülkemizde çevre politikası diğer OECD ülkelerinde olduğu gibi "kirleten öder" prensibine dayandırılmıştır. Bu ilkenin amacı sanayilerin çevre maliyetlerini enternalize etmeleridir. Ayrıca kirliliği azaltıcı başka tedbirler de arıttırılmalıdır. Enerji ve su fiyatlandırma politikaları sanayileri daha az su kullanmaya yöneltebilir. Uygulanan teknolojide yapılacak değişikliklerle veya üretimde alınacak önlemlerle, ham maddenin daha iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve daha verimli proseslerin geliştirilmesi mümkün olabilir. Düşük faizli krediler, yatırım vergi muafiyetleri gibi özendirici tedbirler uygulanabilir. Buna karşılık kirleten kaynakların idare tarafından sürekli izlenmesi ve kirletenin yasa ve yönetmeliklere uymaması durumunda ilgili çevre mevzuatı uyarınca cezalar verilmesi gibi caydırıcı önlemler de alınabilir (7). Yukarıda belirtilen tüm caydırıcı önlemler ülkemizde halen uygulanmakta ancak çevre kirliliği kontrolü ile ilgili özendirici tedbirler uygulanamamaktadır. Bilim ve teknolojide son yıllarda izlenen olağanüstü gelişmeler sonucu gelişmiş ülkeler kirletici nitelikteki sanayi dallarını kendi ülkelerinde terketmeye başlamışlar, ancak bununla kalmayıp uluslararası sanayi üretimi işbölümünde bunları gelişmekte olan ülkelere göndermeye başlamışlardır. Pestisidlerin üretime son veren Avrupa ülkeleri bu sanayi kolunu uzak doğuya transfer etmişlerdir. Türkiye'de son yıllarda Almanlar ve Japonların otomotiv sanayii kurduklarını ve Türkiye'de bu sanayi dalının gelişmekte olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde dışardan getirilip, kurulmak istenen çeşitli sanayi dallan mevcuttur. Bunlar ülkenin çeşitli yerlerinde kurulmakta ve yap-işlet-devret modeli çalıştırılmaktadır. Bunun yanısıra KiT'lerin özelleştirilmesi kapsamında yabancıların ülkemizde bazı sanayii kollarına ilgi gösterdikleri görülmektedir. Örneğin, ülkemizde Fransızların çimento sanayiine büyük ilgi gösterdiği ve çeşitli çimento fabrikalarını satın aldıkları bilinmektedir. Bunun dışında bazı özel sanayi kuruluşları, Avrupa'dan sökülmüş anahtar teslimi fabrika satm alıp Türkiye'de yeniden kurmak istemekte ve pek çok yerde kurabilmektedir. Ülkemizde bu tür yatırımların yapılabilmesi için Çevre Kanununun 10'uncu maddesi uyarınca "Çevresel Etki Değerlendirmesi"yapılması ve ÇED Raporu hazırlanması gerekir. Ayrıca Çevre Kanununun 11 inci maddesi uyarınca işletme izni ve haber verme yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre "gerçekleştirilmesi planlanan kurum, kuruluş ve işletmeler mevzuatta öngörülen arıtma tesis veya sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmakla yükümlüdürler. Arıtma tesis veya sistemleri kurulup, işletmeye hazır hale getirilmedikçe kurum, kuruluş ve işletmelere, işletme ve kullanım izni verilemez. Bu madde gereği yurt dışından getirelecek herhangi bir sanayinin Türkiye'de kurulmadan önce bu yatırımın çevresel etki değerlendirilmesine tabi tutulması ve îdare'den işletme ve kullanım izni alması gerekmektedir. Eğer yurt dışından getirilip kurulacak sanayi bir kimya sanayi ise ürünleriyle birlikte çevre üzerinde ciddi etkilere sebep olabilir. Bu sanayi ile ilgili olarak bir çevresel risk mevcuttur. Çünkü Kimya Sanayiinde sürekli olarak yeni ürünler ortaya çıkarılmakta, bunların atıkları çıkmakta, atıkların özelikle uzun vadeli etkileri insan ve çevre sağla açısından tam bilinmemektedir. Gelişmekte olan ithalatçı ülkeler bütü kimyasal madde üretimlerini yüklendğinde, ithalatçı ülkeye gelişmiş ülkenin kimyasal madde ile ilgili yasak veya kısıtlanmanın sebeplerini ve buna ilişkin tüm bilgileri vermesi gerekir. Ayrıca kimyasal madde test sonuçlarını da bildirmelidir. Karşılıklı bilgi eksikliği durumunda ithal eden ülkenin bu kimyasal maddenin üretimini kabul etmemesi gerekir. Sağlığı ve çevreye etkileri denenmemiş ve değerlendirilmemiş olan yeni kimyasal maddelerin üretiminin ithal eden ülkede üretilmesine izin verilmemesi gerekir (7). Yurt dışından ithal edilen bir sanayinin bir bölgede kurulmasında yer seçimi ve arazi kullanımı ile ilgili problemler de çıkabilir. Böyle durumlarda yerel idareler (Belediye ve Valilikler) yetkilidir. Bu konu ile ilgili bir örnek vermek mümkündür. Halen Denizli'de kurulu bulunan Dentaş Oluklu Mukavva Fabrika'sı yetkilileri, Almanya'dan bir kağıt fabrikasını tümüyle satm alıp Denizli'de halen bulundukları fabrika sahasının yanında kurmak ve işletmeye almak istemektedirler. Artık ve kırpıntı kağıt işleyecek bu fabrikanın ayrıca arıtma tesisinin olacağını da belirtmektedirler. Buna rağmen Belediye tarafından kendilerine yapı izni verilmemektedir. Fabrika yetkilileri bu kısmı ile ilgili olarak yerel yönetimle mahkemelik durumdadır. Eğer Belediyeden izin alınabilirse fabrika kurulacak, daha sonraki aşamada ise Sağlık Bakanlığından Gayri 135

9 Sıhhi Müessese Ruhsatı ve Çevre Müsteşarlığından deşarj izni alıp işletmeye girebilecektir. Fabrikanın yer seçimi konusunda bazı problemler bulunmaktadır. Bu fabrikanm antma yapıp çevreyi kirletmemesi durumunda bile kurulmasına izin verilip verilemeyeceği konusu şüphelidir. Görüldüğü gibi Denizli Belediyesi, Belediye Kanununa ve çevre ile ilgili mevzuata dayanarak izin verip vermeme yetkisine sahiptir. 7. SONUÇ Hava ve su ortamlarımızın ülkemizde de diğer ülkelerde geçmişte olduğu gibi bedava bir mal gibi görülmesi sonucu halen büyük bir kirlilik sorunu ile karşı karşıyayız. Gelişmiş ülkelerde görülen "önce sanayileşelim, sonra çevreyi koruyalım, düzeltelim" şeklindeki çevre politikalarını ülkemiz gibi hızla gelişmekte olan ülkelerde uygulamak yanlıştır. Türkiye diğer gelişmiş ülkelerde yapılmış yanlışlardan veya sanayileşmiş ülkelerdeki başarılmış çevre iyileştirmelerinden örnek almalıdır. Sürdürülebilir sınai gelişme stratejisini içerisinde çevre öğesi ihmal edilmemeli ve doğal kaynaklarımızı korumak üzere "su kirliliği kontrolü", sanayi bazında mutlaka gerçekleştirilmelidir. 13G

10 KAYNAKLAR 1. A. Müezzinoğlu, O.Uslu, F.Şengül, I. Alyanak ve A. Turkman (1989) "İzmir'in Çevre Sorunlarının Boyutları; Bugünü ve Yarım", Canlılar ve Çevre, Editörler: Prof.Dr. M. Öztürk, Dr. İsmail Türkan, s. 5-18, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İzmir. 2. F.Şengül (1989): "Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması", MMF/ÇEV-85 EY 172, Ders Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İzmir. 3. BWIG, British Water Industries Group (1987): "Endüstriyel Atıkların İdaresi ve Arıtılması", İngiliz Su Endüstrileri Grubu Türkiye Seminerleri, Seminer Kitabı, Aralık 1987, İzmir. 4. A. Samsunlu, V. Eroğlu, I, Öztürk, L. Akça (1990): "Sanayimizin Çevre Kirlenmesi AçısındanDeğerlendirilmesi", I.T.Û. 2. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu '90 Bildiriler, Eylül 1990, s , İstanbul. 5. Resmi Gazete (1983) : "Çevre Kanunu", 11 Ağustos 1983 tarih ve Sayılı Resmi Gazete, T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları, Mevzuat dizisi I, Mart 1988, Ankara. 6. T.C. Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı (1990): "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı Yayınları 7, ISBN , s. 76, Ankara. 7. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı (1989): "Ortak Geleceğimiz", Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Raporu, Bölüm II, s , Çeviren: Belkıs Çorakçı, Y , Baskı: Önder Matbaa, Eylül 1989, Ankara. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Füsun ŞENGÜL, Doğum Tarihi: , Unvanı: Prof.Dr., Üniversitesi: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Fakülte: Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Bölümü: Çevre Mühendisliği, Öğrenim Durumu: Kimya Mühendisliği 1973, Kimya Yüksek Mühendisliği 1975, Çevre Mühendisliği Doktora 1978, Doçentlik 1984 ve Profesörlük Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Üye Olduğu Mesleki Cemiyetler: TMMOB Kimya Müh. Odası, Su Kirliliği Araştırmaları Türk Milli Komitesi (SKATMK). Mesleki Tecrübesi (İşyeri, çalışılan seneler, yapılan iş) Ege Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü, Asistanlık ve Öğretim Üyeliği halen: Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Öğretim tecrübesi: döneminde Ege Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde asistanlık yapmıştır. 1978'de Doktor, 1982'de Yard. Doç. olmuş ve arası Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmıştır ve halen öğretim üyesidir. Verdiği dersler; Çevre Mühendisliği Kimyası, Çevre Mühendisliği Temel İşlemler, Kullanılmış Suların Arıtımı, Endüstri Sularının Arıtımı, Aktif Çamur Biyolojisi. Kendisi DEÜ. Çevre. Müh. Bölümü Su ve Atıksu Laboratuvarı Sorumlusu ve Bölüm Başkan Yardımcısıdır. Araştırma tecrübesi: Çevre Mühendisliği Bilim Dalı, Çevre Teknolojisi ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Su Kirliliği Kontrolü konusunda çeşitli bilimsel ve uygulamalı araştırmalara araştırıcı ve yönetici olarak katılmıştır. TÜBİTAK; ÇAĞ ve DEB-ÇAĞ gruplarıyla iki araştırma projesinin yürütücüsü olarak çalışmıştır. Katıldığı Özel Kurslar: - Theory and Practice of Biological Wastewater Treatment (NATO ASI kursu, 2 hafta süre ile 1976 yılı) - İngiltere'de "içme Sularının Arıtılması", "Endüstri Atıksularının Arıtılması", "Kimyasal Artıkların Arıtılması ve Uzaklaştırılması" konularındaki bilimsel kurslar (3 ay süre ile 1979 yılı)". - Environmental Science and Technology kursu (1 yıl süreli uluslararası kurs, Delft, Hollanda, 1980/81) - Metal Specistion in the Environment (NATO ASI kursu, 9-20 Ekim 1989). - New Developments in Industrial Wastewater Treatment (NATO, ARW Workshop, 29 Ekim - 5 Kasım 1989). 137

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ÇEVRE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar ve İlkeler

ÇEVRE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar ve İlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

d) "Kirleten" terimi;fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişileri,

d) Kirleten terimi;fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişileri, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası :2872 Kabul Tarihi :9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 11/8/1983 Sayı: 18132 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 499 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

MADDE 6 (İl çevre ve şehircilik müdürlüklerinin görev ve yetkileri)

MADDE 6 (İl çevre ve şehircilik müdürlüklerinin görev ve yetkileri) ÇEVRE MEVZUATI DOĞRUDAN İLGİLİ MEVZUAT KAPSAM TEMİZ ÜRETİM İLE BAĞLANTISI NOTLAR VE AÇIKLAMALAR TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Yürürlük Tarihi:14.11.2011 Sorumlu Kuruluş:

Detaylı

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA GİRİŞ Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığınca; atıksu

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

Editör: Dursun YILDIZ

Editör: Dursun YILDIZ 1 5 Aralık 2011 2 Editör: Dursun YILDIZ 3 İÇİNDEKİLER Önsöz Bu Sektörel Araştırmaya Neden İhtiyaç Duyuldu 1.MEVCUT DURUM 1.1 Endüstriyel Atıksu Nedir? 1.2 Endüstriyel Atıksu Açısından Mevcut Durum 1.3

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR Karar No:494 NİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 30 Bahri IŞIK, Hayri KÖSE, Recep TAŞPINAR, Fatih ŞENER, Kuzubey

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: su kirliliği kontrolü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik; atıksuların

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, ülkenin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 02/05/2013 Tarih, 2013/40 Esas Numaralı ve 445 Karar Numaralı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı