TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI KONTROL VE DENETLEME YÖNTEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI KONTROL VE DENETLEME YÖNTEMLERİ"

Transkript

1 TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI KONTROL VE DENETLEME YÖNTEMLERİ Füsun ŞENGÜL ÖZET Bu bildiri kapsamında Türkiye'de endüstriyel atıksu kontrolü, atıksu antım ve denetleme stratejileri tartışılmıştır. Aynca mevcut çevre mevzuatı kısaca tanıtılarak anlaa tesisleri yönünden irdelenmiştir. Az aüklı ve atıksız teknolojilerin kullanımı durumunda endüstriyel çevre kirliliğinin durumu tartışılmış ve öneriler getirilmiştir. Bildiri kapsamında ayrıca bilim ve teknolojideki olağanüstü gelişmeler sonucu, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi konusu ve bunun getireceği çevre sorunları tartışılmıştır. Belli sanayi dallarının Türkiye'ye kayması durumunda Türkiye'de nasıl bir çevre politikası izlenmelidir konusu da aynca bildiride yeralmış, görüşler sunulmuş ve öneriler getirilmiştir. SUMMARY In this paper, industrial wastewater treatment and control strategies in Turkey are discussed. Also, existing environmental regulations are shortly introduced and are discussed from the point of treatment plants. Industrial environmental pollution conditions formed with the use of no waste or few waste producing technologies are discussed and proposals are made. Also, in this paper, technology transfer from the developed countries to developing countries as a result of developments seen in technologies is discussed and consequently environmental problems formed are determined. Kinds of environmental policies that should be developed in case certain industrial branches are transfered to Turkey is also an important topic and this is taken into consideration in this paper and opinions are given and proposals are made. 128

2 1. GİRİŞ Çevre sorunları ekolojik bozulmaların bir sonucudur. Ekoloji doğadaki canlı topluluklarının kendi aralarındaki içsel ilişkileri ile yaşam ortamlarından etkilenmelerini inceleyen bir bilimdalıdır. Günümüzde pek çok ülkede çevre sorunlarının hızlı bir biçimde ortaya çıkışı karşısında bu bilim dalında geliştirilen yöntem uygulamalarının çevre kalitesinin düzenlenmesi gereksinimine güncellik kazandırdığı görülür. İnsanların topluca yaşadıkları kentler de birer ekolojik sistem olarak ele alınabilir. Bu ekolojik yaklaşımda karşılaşılan çevre sorunlarının birbiriyle ve doğal çevre ile karmaşık etkileşimler içinde olduğu görülmekledir. Kentsel kirlenmede evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklar en önemli kirletici kaynaklardır. Bu kaynaklardan endüstriyel kaynaklar nokta kirletici kaynak durumundadır. Yağmur ve drenaj sulan, tarımdan dönen sulama suları ve drenaj sulan difüze kaynaklardır (1). Endüstri kuruluşlarının çevreyi kirletmeden üretim yapabilmeleri için uygun yer seçimi ve tesis kurulmadan önce arıtma önlem teknolojilerinin değerlendirilmesi hususları büyük önem taşımaktadır. Bu hususlar yeni kurulan endüstrilerde gerçekleştirilebilir. Ancak belli bir bölgede eskiden mevcut endüstrilerde arıtma yapılması ve antma tesisi kurulması zorunlu hale gelmektedir. Endüstrinin ana amacı üretim yapmak, çok sayıda ve çeşitte ürünü üretmektir. Endüstrinin gaz, sıvı ve kaü artıklarını toplayıp arıtmak için "antma tesisi" kurup işletmesi endüstrinin asıl amacı ile çelişki teşkil etmektedir ve endüstriye ek bir ekonomik yük getirmektedir. Bu ekonomik yükün sanayiye minumum düzeyde etkimesini sağlayabilmek için getirilecek önlem teknolojilerinin çok iyi bir şekilde belirlenmesi gereklidir. Her sanayinin üretim türü, üretim miktan ve üretim teknolojisi değişik oldğundan, atıksulannın kalitatif ve kantitatif özellikleri de büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle arıtma önlem teknolojilerinin belirlenmesinde ve seçeneklerin ortaya konulmasında her sanayinin ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir (2). Alınması gereken antma önlemleri ve kullanılması gereken arıtma teknolojileri atıksuların kalitatif ve kantitatif özelliklerine ve istenen yasal standartlara göre belirlenir. Bu bildirinin amacı, Türkiye'de endüstriyel atıksu arıtım stratejileri ve kullanılabilecek kontrol yöntemlerini ortaya koymak ve ülkemizde mevcut yasal mevzuat çerçevesinde atıksu arıtım ve kontrolünü irdelemektir. Aynca gelişmiş ülkelerde çevre konusunda ortaya çıkan genel duyarlılık bağlamında bazı sanayi dallarının diğer ülkelere kaydırılması durumunda yapılması gerekenler ve izlenmesi gereken çevre politikaları da bildiride tartışılmıştır. 2. ENDÜSTRİYEL ATIK KONTROL ALTERNATİFLERİ Genel olarak endüstri tesisleri için aşağıdaki durumlardan biri geçerlidir: - Kentten ve kanalizasyon sisteminden uzak bir kırsal bölgede kurulmuştur. - Doğrudan doğruya bir drenaj sistemine veya doğal bir su ortamına boşaltım imkanı olan veya kentsel kanalizasyon sistemine boşaltım imkanı olan bir kentsel bölgede bulunmaktadır. - Kendi arıtım tesislerine deşarj yapabilen ve bir ön arıtım uygulayan bir organize sanayi bölgesinde yer almaktadır. Bu durumda endüstri tesislerinin uygulayabileceği atık kontrol alternatifleri şöyle sıralanabilir (3); a) Endüstriler aüksulannı kendi kuracaklan arıtma tesisinde iyi bir şekilde antıp doğrudan doğruya bir alıcı su ortamına boşaltabilirler. b) Endüstrileri kendi tesislerinde atıksulannı belli düzeyde bir ön antımdan geçirdikten sonra belediyenin kanalizasyon sistemine deşarj edebilirler. c) Eğer endüstri bir organize sanayi bölgesinde yer alıyorsa, istenen düzeyde ön arıtma yapıp, ortak kanalizasyon sistemine boşaltabilir ve ortak atıksu antma tesisinde arıtabilir. 129

3 Bu alternatiflerden görüleceği gibi a alternatifinde endüstri tesislerinin dikkatli bir yatırım yapmaları ve tüm yatırım ve işletme giderlerini yüklenmeleri gerekir, b ve c alternatiflerinde ise endüstri kuruluşu yine parasal bir yükümlülük taşımaktadır. Endüstri kuruluşu kentsel kanalizasyon sistemini kullanmak ve atıksu arıtım tesisini belli bir kapasite ile kiralamak durumunda olduğundan bunun için kirliliği oranında bir kirlilik katkı payı ödemek zorundadır. Bu ödeme miktarı, endüstrinin atıksu debisine ve kirletici yüküne bağlıdır. Belediye yetkili atıksu idaresi veya organize sanayi bölgesi yöneticileri, arıttıkları endüstri atıksularının maliyetlerini hesaplayıp bunun tam karşılığını yıllık veya aylık ücret şeklinde endüstrilerden ve diğer kirleticilerden tahsil edebilirler (3). Endüstriyel atıksu kontrolunda iki hedef vardır: - Endüstriyel atıksular kanalizasyonlara, belediyenin kanalizasyon arıtım tesislerine veya kişilere ve alıcı ortama zarar vermeyecek şekilde boşaltılmalıdır. - Atıksuların kontrolü için endüstri tesislerinde uygulanan koşullar, kontrol için kesinlikle gerekli olan koşullardan çok daha ağır olmamalıdır. Endüstri kuruluşları kendi durumlarına uygun kontrol hedeflerine ulaşmak üzere maliyeti en düşük olan yöntemleri kullanabilmelidir. Burada iki durum mevcuttur. Birincisi çevrenin korunması, ikincisi ise ekonomi. Birinci hedef çevrenin daha fazla bozulmasını engellemek ve alıcı ortamı korumaktır. İkinci hedef ise ekonomik olup, endüstrilerin gerekenden daha fazlasını yapmaları veya gerekenden daha pahalı arıtma yöntemleri uygulamalarını istememek gerekir. Yetkili idare tarafından atıksu arıtımı konusunuda endüstrilerden çok pahalı ve sıkı kontrol yöntemlerinin uygulanmasının istendiği durumlarda bazı ülkelerde endüstrilerin başka ülkelere doğru kaydığı gözlenmektedir. Endüstri daha hafif kontrol yöntemlerinin uygulandığı alanlara taşınmaktadır (3). 1950'li ve 19601ı yıllarda isviçre'de uygulanan sıkı çevre kontrolları, kirletici maddeleri özellikle fazla olan bir endüstri koluna bağlı pek çok şirketin o yıllarda çevresel kontrollann uygulanmadığı İtalya ve İspanya'ya taşınmasına neden olmuştur. İngiltere'deki bazı endüstri dallarının Avustralya ve Hindistan'a taşındığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı endüstriyel kuruluşların ise Taiwan'a gittiği İngilizlerin ise benzer endüstrileri Hong Kong'ta gerçekleştirdiği izlenmektedir. Almanya'daki bazı endüstrilerin tamamen sökülüp, gelişmekte olan ülkelere gönderdiği bilinmektedir. Bazı endüstri kollarının artık gelişmiş ülkelerde mevcut olmadığı, buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde bunların gittikçe yaygınlaştığı görülmektedir. 3. TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU KONTROLÜNÜN MEVCUT DURUMU Ülkemizde kentsel atıksuların arıtımı konusunda en önemli çalışmaların İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizde yürütülmekte olduğunu görüyoruz. Bu konuda görevli kuruluşlar yani kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi yapımı, işletilmesi ve kontrolü ile görevli olanlar İstanbul'da İSKİ, İzmir'de İZ- SU'dur. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği tarafından Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı adına 1989'da yapılan bir proje çalışmasında "Türkiye'de Arıtma Tesisi Kurma Önceliklerinin ve Arıtma Sektörünce Enerji Talebinin Planlaması Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen sanayi envanteri verileri esas alınarak sanayimizin bölgelere vee sektörlere göre dağılımı; atıksu miktarı ve çalışan işçi sayısına göre belirlenmiştir (4). Bu projede buna ilave olarak Türkiye genelinde saynayinin yoğun olduğu bazı sanayi şehirlerinde ve belli başlı sanayi dallarında arıtma tesisi kurma oranlan atıksu miktarları esas alınarak incelenmiştir. Türkiye genelinde ağırlığın gıda sektöründe olduğu ve bu oranın Kocaeli ve İzmir sanayi merkezleri ile kimya ve kağıt sanayiinde yüksek olduğu belirlenmiştir. İTÜ Çevrede Mühendisliği Bölümünde 1988 ve 1989 yıllarında yapılan araştırma projesi çerçevesinde Türkiye'de Çevre Mühendisliği açısından sanayi envanterinin çıkarılması ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışma sırasında envanter çalışmasından elde edilen veriler çerçevesinde sanayimizin bölge ve sektör bazında dağılımı ve arıtma tesislerinin durumu incelenmiştir (4). 130

4 İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa illeri sanayi dağılımlarının belirlenebilmesi için örnek olarak seçilmiştir. Sanayileri atıksı miktarlarına ve kirlilik yüklerine göre sıralamak daha uygundur. Ancak endüstrilerin kirliliğini gösteren analiz verileri eksik ve yetersiz olduğundan bu illerdeki kirlilik yükleri eksiktir, belirlenememiştir. Buna karşılık atıksı miktarlarına göre sanayi sıralar.-.dsı aşağıdaki gibi bulunmuştur (4); Gıda Sanayii % 20.0 Kağıt sanayii % 9.8 Kimya Sanayii % 8.7 Metal Sanayii % 8.0 Tekstil Sanayii % 2.7 Diğerleri % 50.8 Sanayi merkezlerine göre sanayinin dağılımında işçi sayısı esas alınmış ve aşağıdaki dağılımı bulunmuştur (4); İstanbul % 10.9 Kocaeli %6.1 İzmir %5.5 Bursa % 1.3 Sanayi envanterinden elde edilen bilgiler çerçevesinde sektörlere ve önemli sanayi merkezlerine göre arıtma tesisi olan kuruluşların yüzdeleri belirlenmiştir. Türkiye genelinde bütün sektörlerde antma tesisi kurma oranının 1990 yılı itibarıyla %29 gibi bir ortalama seviyeye ulaştığı tespit edilmiştir. Arıtma tesisi olmayanlarm oram ise %71'dir. Sektörlere göre dağılım incelendiği zaman en fazla antma tesisine sahip sektörün %85 ile Kimya Sanayii olduğu görülmektedir. Sırasıyla sektörlere göre antma tesisi kurma oranlan-aşağıdaki gibidir (4); Arıtma Tesisi durumu Var Yok Kimya Sanayii % 85 % 15 Kağıt Sanayii % 70 % 30 Gıda Sanayii % 55 % 45 Tekstil Sanayii % 19 % 81 Metal Sanayii % 3 %97 Türkiye genelinde arıtma tesisi olan sanayi kuruluşları oram %29 olup bunların İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa illeri itibari ile oranlan ise söşyelidir (4); İller Arıtma Tesisi durumu Var Yok İstanbul % 18.9 % 81.1 İzmir % 55.3 % 44.7 Koceli %99.0 % 1.0 Bursa % 22.0 % 78.0 Antma tesisi sayısı açısından Kocaeli Bölgesi birinci sırada, İzmir ikinci sırada, Bursa üçüncü sırada, İstanbul dördüncü sırada gelmektedir. İzmir'de halen mevcut antma tesisi sayısı 27'dir. İnşaat ve proje aşamasında olanların sayısı ise 5'dir. Ön çökeltim ve ızgara şeklinde basit bir ön arıtması olan işletmelerin sayısı ise 143'tür. İZSU'nun kontrolü altında olma İşletmelerin toplam sayısı 300'dür. Aynca Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin atıksu antma tesisi projesi hazırlanmış ve antma tesisi projesi ihale edilmiştir. 1991'de başlayan inşaat tesislerinin bazıları tam antma yapıp denize deşarj ederken, büyük çoğunluğu ön arıtma yapıp atıksu karakterini kanalizasyona deşarj estandartlarına kadar indirmekte ve kanalizasyona ve- 131

5 ya civardaki yüzeysel sulara deşarj etmektedir. İzmir Kentsel atıksu arıtma tesisi altyapı çalışmaları halen devam etmektedir. Kentsel Arıtma Tesisi İnşaatı henüz başlamamıştır ve bu projede gecikme olmuştur. 4. ARITMA TESİSİ SORUNUNUN HUKUKİ BOYUTLARI 2872 Sayılı Çevre Kanununun 3.üncü maddesinin e bendinde tarih ve 3416 sayılı Kanunun Linçi maddesiyle değiştirilen şeklinde "Kirlenmenin önlenmesi, sınırlandırılması ve mücadele için yapılan harcamaların kirleten tarafından karşılanması esastır. Kirletenin kirlenmeyi durdurmak; gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kirletenden tahsil edilir. Ancak kirletenler, kirlenmenin önlenmesi ve sınırlanması için yapılan giderleri ödeme yükümlülüğünden söz konusu kirlenmeyi önlemek için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını ispat etmek kaydıyla kurtulabilirler"denilmektedir. Buna göre kirletenler arıtmak durumunda olup, kirleten bunun bedelini ödemek zorundadır (5). Madde 3'ün f bendinde tarih ve 3416 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilen şekilde "inilebilecek en düşük kirlenme seviyesi esas alınarak, bu seviyenin üstünde meydana gelebilecek kirlenmeler için bu kanunun 18 inci maddesinin (ı) bendinde belirlenen ücretler ayrıca alınır hükmü yer almıştır» Arıtma tesisine sahip olmak bile ücret ödeme gerekliliğini ortadan kaldırmamaktadır. Her endüstri kuruluşu büyüklüğüne ve kirliliğine bağlı olarak belli miktarlarda ücret ödemek zorundadır. Çevre Kanunun 11.inci maddesinde işletme izni ve haber verme yükümlüğlü yer almaktadır. "Gerçekleştirilmesi planlanan kurum, kuruluş ve işletmeler mevzuatta öngörülen arıtma tesis veya sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmakla yükümlüdürler. Arıtma tesis veya sistemleri kurulup işletmeye hazır hale getirilmedikçe kurum, kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izni verilmez", denilmektedir. İşletme izni alarak faaliyete geçen herhangi bir kurum, kuruluş ve işletme, faaliyetlerinde değişiklik yapmayı ve tesisini büyütmeyi planladığında girişimlerini önceden mahallin en büyük mülki amirine haber vermekle yükümlüdür. Mülki amir durumu derhal Başkanlık Çevre Genel Müdürlüğüne ve ilgili Bakanlığa bildirilir. Her türlü atık ve artıkların arıtılması, uzaklaştırılması veya zararsız hale getirilmesi ile yükümlü kuruluşlar da bu işlemlerin yerine getirilmesinde çevreye zarar vermeyecek önlemleri alırlar (5). Atık ve artıkların doğrudan veya dolaylı şekilde alıcı ortama verilmesinde uygulanması gereken teknik usuller alıcı ortamın özelliği ve o ortamdan yararlanma imkanları gözönünde tutularak yönetmelikle belirlenir. Çevre Kanunun 15 inci maddesinde Çevre Kanunundaki yazılı yasaklara aykırı hareket edenler için "faaliyetlerin durdurulması" cezası getirilmiştir, bu ceza mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Verilen süre sonunda bunları yapmayan kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyeti, kısmen veya tamamen süreli veya süresiz olarak durdurulur. Çevre Kanunun 18 inci maddesinde Çevre Fonu gelirleri verilmektedir. Bu maddenin ı bendinde Merkez Çevre Kurulunca "çevre kirliliğine yol açtığı belirlenen işletmelerden alınacak iştirak payları I. derece, n. derece ve HI. derece kirleten işletmeler için verilmektedir. Çevre kirliliğine yol açan işletmeler 5 grupta yer almıştır. Çevre kirliliğine yol açan endüstriyel tesislerden, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 18 inci maddesi gereğince alınacak iştirak payları hususunda kirlilik ve tehlikeli olma puanlarına göre yapılan sınıflama ve derecelendirmeler ayrı bir yönetmelikte yer almıştır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile mezkur kanunda ek ve değişiklik yapan kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde kanazilasyon sistemlerine boşaltım ilkeleri, alıcı su ortamına doğrudan boşaltım esasları ve koşulları verilmektedir. Yönetmeliğin 26 inci maddesinde "Atıksu toplama sistemi ve arıtma tesisi bulunan yörelerde endüstri kuruluşları kanalizasyon sistemlerine boşaltım ilkeleri, alıcı su ortamına doğrudan boşaltım esasları ve koşullan verilmektedir. 132

6 Yönetmeliğin 26 mcı maddesinde "Atıksu toplama sistemi ve arıtma tesisi bulunan yörelerde endüstri kuruluşları kanalizasyon sistemine bağlantı esaslarına uyulmak şartıyla atıksularım kentsel kanalizasyon sistemine deşarj edebilirler. Kent dışında kalan ve doğrudan alıcı ortama deşarj yapan atıksu kaynakları için münferit veya ortak arıtma tesisleri yapılarak bunların atıksularının arıtılması gereklidir. Kent içinde veya dışında bulunan ve benzer nitelikte atıklar üreten endüstriler için ortak atıksu altyapı tesisi kurularak ortak arıtma imkanları incelenir ve değerlendirilir" hükmü bulunmaktadır (6). Gerçek ve tüzel kişiler, faaliyet türlerine göre alıcı su ortamlarına verdikleri atıksular için Tablo 5'ten Tablo 21'e kadar konulan deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdürler. Deşarj standartları mg/1 konsantrasyon cinsinden veya birim üretim başına kirlilik yükü olarak verilmiştir. Sulama ve drenaj kanallarına atıksu deşarjında alıcı su ortamına doğrudan boşaltımda uygulanan hükümler aynen geçerlidir. Türkiye'de kurulu halde bulunan endüstri tipleri, küçük sanayi bölgeleri organize sanayi bölgeleri ve diğer küçük işletmeler gözönüne alınarak standartlar endüstri bazında ayrı ayrı hazırlanmıştır. Çeşitli endüstriyel atıksular karışımı ise, karışık endüstriyel sektörü olarak grup standartları ile temsil edilmiştir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde endüstriler üretim tiplerine göre gruplandırılmış ve onaltı tane sektör oluşturulmuştur, bu sektörlerin herbiri için deşarj standartları ayrı ayrı verilmiştir (6). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin esaslarına uymak şartı ile alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/ veya endüstriyel nitelikli atıksularm doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburidir. Her atıksu deşarjı için Yönetmelik çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması gereklidir. Alıcı su ortamına her türlü atıksu deşarjı izni için Mahalli Çevre Kurullarının alacağı karar ve görüşler doğrultusunda Büyükşehir Belediye hudutları içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, Büyükşehir belediye hudutları dışında ise mahallin en büyük mülki amiri yetkilidir. Alıcı su ortamının çok yoğun bir şekilde kirletilmiş olduğu yörelerde doğrudan alıcı su ortamına yapılacak deşarjlar için deşarj izni Çevre Müsteşarlığı'nm uygun görüşü alınarak verilir: - Atıksu deşarj izni 3 yıl süre ile geçerlidir. - Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri ile deşarj izni alan kurum kuruluş ve işletmeler tesislerini kurup işletmeye aldıktan sonra da alıcı su ortamına izin belgesinde öngörülen ötesinde kirletici atmamaya ve atıksı deşarj standartlarım aşmamaya kanunen yükümlüdür. - Atıksu deşarj izni idare tarafından sınırlandırılabilir veya geri alınabilir. Madde 43'te Atıksu Altyapı tesislerindeki uygulama easları verilmiştir. Önemli kirletici atıksu kaynağı tanımına giren endüstri atıksularm atıksu altyapı tesislerine kabul edilmesi için Tablo 25'te verilen standart değerlere uyum göstermesi şarttır. Atıksularm ınözellikleri nedeni ile atıksu altyapı tesisine doğrudan bağlantıları atıksu altyapı tesisleri yönetimleri tarafından uygun görülmeyen endüstriler; kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere bu Yönetmelikte tanımı yapılmış olan bir ön arıtma sistemini kurmak ve işletmek yükümlülüğündedir. Ayrıca ilgililer herhangi bir atıksu depolama havzasında atıksu debisi veya ilgili sanayi sektörüne ait Tablo 5 - Tablo 20 arası grup standartlarında verilen her bir parametre itibariyle kirlenme yükü, o kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %10'undan fazla olan endüstriyel atıksu kaynaklarında, teknik özellikleri bağlantı kalite kontrol izin belgesinde belirtilen ve 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde tanımlanan esaslar çerçevesinde bir özel arıtma tesisi kurmak ve işletmekle yükümlü tutulurlar. Bu durumda alıcı su ortamına doğrudan boşaltım ilkesi ve atıksu deşarj standartları geçerlidir ve ayrıca îdare'den deşarj izni alması gereklidir. Atıksu altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde "Yönetmeliğin İhlali" kapsamına giren davranışların görülmesi halinde gerçek ve tüzel kişiler hakkında ilgili atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından tanzim edilecek tutanağa göre 2872 Sayılı Çevre Kanununun 3301 sayılı kanunla değişik 20, 21,22 ve 23 üncü maddeleri uyarınca cezai işlem yapılır hükmü de Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde yer almıştır. 133

7 5. AZ ATIKLI VE ATIKSIZ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI ÎLE ÇEVRE İLİŞKİSİ Az atıklı ve atıksız teknoloji, kaynak ve enerjinin en rasyonel biçimde kullanılması ile az atık çıkmasını veya hiç çıkmamasını sağlayan teknolojiler olarak tanımlanabilir. Doğal kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması şuasında bunların en iyi bir biçimde korunması da gereklidir. Bu nedenle çevreyi korumak üzere, üretim sırasında oluşacak her türlü atığın arıtma ve uzaklaştırma bağlamında maksimum kontrolünü sağlamak zorunludur. Az atıklı ve atıksız teknolojiler kullanmak sureti ile bunu başarmak mümkündür. Ülkemiz gibi gelişmekte olan bir ülkede az atıklı ve atıksız teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılması çevre açısından bir hedef olmalıdır. Az atıklı veya atıksız teknolojilere örnek olarak bitkisel yağ sanayii, kağıt sanayii ve metal kaplama sanayii verilebilir. Zeytinyağı sanayi sektöründe ilkel ve modern tesislere bakıldığında atıksu miktar ve karakterizasyonunun çok farklı özellikler taşıdığı görülmektedir. Sürekli çalışan modern zeytinyağı işletmelerinde hem üretim daha verimli ve hemde atıksu miktarı çok daha az olmaktadır. Bu örnek az atıklı teknolojinin yararlarını gösteren tipik bir örnektir. Ülkemizde kağıt sektörü oldukça yaygın ve gelişmiş bir sanayi dalıdır. Bu sektörde halen kullanılmakta olan teknolojiler oldukça fazla su kullanan ve kirletici yükü fazla olan "çok atıklı teknoloji" olarak niteleyebileceğimiz türdendir. Sadece kağıt yapan bazı endüstriler hariç genelde kirlilik potansiyeli oldukça fazla olan bir sektördür. Kağıt sektöründe önemli bir potansiyeli elinde bulunduran SEKA Genel Müdürlüğü ülkemizin çeşitli yörelerinde yer almıştır ve pek çoğunun "atıksu arıtma tesisi" mevcuttur. Ancak bu tesisler çeşitli nedenlerle çok verimli çalıştırılmamakta ve ülkemizin doğal kaynaklarının kirlenmesine öemli katkıda bulunmaktadır. Kağıt sektöründe mevcut teknolojilerin ıslah edilmesi, su tüketimlerinin azaltılması acilen gerekmektedir. Ancak sorunun temel çözümü kağıt sektöründe az atıklı veya atıksız teknolojilerin en kısa zamanda halen mevcut üretim teknolojileri ile yer değiştirmesi suretiyle olabilecektir. Bu sektörde ayrıca geri kazanma ve yeniden işleme teknolojilerinin uygulanabilirliğinin araştırılması, bunların endüstriye ve ülke ekonomisine sağlayabileceği yararların araştırılması gerekir. 6. İTHAL SANAYİ DURUMUNDA TÜRKİYEDE ÇEVRE-SANAYÎ İLİŞKİSİNİN DURUMU 1960'ların sonunda, artan bilinçlenme ve kamu kaygılan hükümetleri ve sanayii hem gelişmekte olan ülkelerde hem de sanayileşmiş ülkeleri çevre konusunda harekete geçmeye itmiştir. Bunun sonucunda çevre koruması ve kaynak muhafazası politikaları ve programları ortaya çıkmış ve onları yönetecek kuruluşlar kurulmuştur (7). Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye'de sanayileşme 19301u yıllarda devlet eliyle Sümerbank, Demir-Çelik İşletmeleri, Kömür İşletmeleri ve Kağıt Fabrikaları olarak başlamış ve 1950'li yıllarda özel sektör eliyle sanayi yatırımları yapılmıştır. Ancak ülkemizde en büyük yatırımların devlet sektöründe olduğu görülmektedir. Özel sanayi kuruluşları genelde orta boy ve küçük sanayiler olarak yer almıştır. Ancak bunların istisnai durumları da mevcuttur. Tüm dünyada olduğu gibi 1960'lı ve 70'li yıllarda gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye'de metal ürünler, kimyasal maddeler, makina, teçhizat ürünleri gibi ağır sanayilerin hafif sanayilere oranla artış gösterdiği izlenmiştir. Buna karşılık ülkemizde gıda sanayii ve tekstil sanayii de belli bir düzeyde gelişme göstermiştir. Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ve genç nüfusun yüksek oranda olması işgücünde büyük artışlara neden olmuştur. Bu nedenle sanayinin hem istihdam yapması hem de mal ve hizmet sunması gereği ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak demir ve çelik, kağıt, kimya, inşaat malzemesi ve otomativ sanayii gelişme göstermiştir. Temel sanayilerde görülen bu büyüme ve gelişme, ülkemizde kirlilik ve atık kontrolü konusunda gerekli dikkat gösterilmediğinden özellikle büyük kentlerimizden başlayarak hızlı bir kirlilik ve doğal kaynakların bozulması sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bunun örneklerini Kocaeli, İzmir, istanbul, Adana, Bursa ve Kayseri gibi sanayileşmiş bölgelerimizde görmekteyiz. 134

8 Çevrenin doğal arıtma kapasitesi bir kez aşıldığında ortaya bir çevre maliyeti çıkmaktadır. Bunları mutlaka birilerinin ödemesi gerekir. Maliyetlerin kirletici kurum, kuruluş ve işletme tarafından ödenmesi bir yoldur. Ülkemizde çevre politikası diğer OECD ülkelerinde olduğu gibi "kirleten öder" prensibine dayandırılmıştır. Bu ilkenin amacı sanayilerin çevre maliyetlerini enternalize etmeleridir. Ayrıca kirliliği azaltıcı başka tedbirler de arıttırılmalıdır. Enerji ve su fiyatlandırma politikaları sanayileri daha az su kullanmaya yöneltebilir. Uygulanan teknolojide yapılacak değişikliklerle veya üretimde alınacak önlemlerle, ham maddenin daha iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve daha verimli proseslerin geliştirilmesi mümkün olabilir. Düşük faizli krediler, yatırım vergi muafiyetleri gibi özendirici tedbirler uygulanabilir. Buna karşılık kirleten kaynakların idare tarafından sürekli izlenmesi ve kirletenin yasa ve yönetmeliklere uymaması durumunda ilgili çevre mevzuatı uyarınca cezalar verilmesi gibi caydırıcı önlemler de alınabilir (7). Yukarıda belirtilen tüm caydırıcı önlemler ülkemizde halen uygulanmakta ancak çevre kirliliği kontrolü ile ilgili özendirici tedbirler uygulanamamaktadır. Bilim ve teknolojide son yıllarda izlenen olağanüstü gelişmeler sonucu gelişmiş ülkeler kirletici nitelikteki sanayi dallarını kendi ülkelerinde terketmeye başlamışlar, ancak bununla kalmayıp uluslararası sanayi üretimi işbölümünde bunları gelişmekte olan ülkelere göndermeye başlamışlardır. Pestisidlerin üretime son veren Avrupa ülkeleri bu sanayi kolunu uzak doğuya transfer etmişlerdir. Türkiye'de son yıllarda Almanlar ve Japonların otomotiv sanayii kurduklarını ve Türkiye'de bu sanayi dalının gelişmekte olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde dışardan getirilip, kurulmak istenen çeşitli sanayi dallan mevcuttur. Bunlar ülkenin çeşitli yerlerinde kurulmakta ve yap-işlet-devret modeli çalıştırılmaktadır. Bunun yanısıra KiT'lerin özelleştirilmesi kapsamında yabancıların ülkemizde bazı sanayii kollarına ilgi gösterdikleri görülmektedir. Örneğin, ülkemizde Fransızların çimento sanayiine büyük ilgi gösterdiği ve çeşitli çimento fabrikalarını satın aldıkları bilinmektedir. Bunun dışında bazı özel sanayi kuruluşları, Avrupa'dan sökülmüş anahtar teslimi fabrika satm alıp Türkiye'de yeniden kurmak istemekte ve pek çok yerde kurabilmektedir. Ülkemizde bu tür yatırımların yapılabilmesi için Çevre Kanununun 10'uncu maddesi uyarınca "Çevresel Etki Değerlendirmesi"yapılması ve ÇED Raporu hazırlanması gerekir. Ayrıca Çevre Kanununun 11 inci maddesi uyarınca işletme izni ve haber verme yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre "gerçekleştirilmesi planlanan kurum, kuruluş ve işletmeler mevzuatta öngörülen arıtma tesis veya sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmakla yükümlüdürler. Arıtma tesis veya sistemleri kurulup, işletmeye hazır hale getirilmedikçe kurum, kuruluş ve işletmelere, işletme ve kullanım izni verilemez. Bu madde gereği yurt dışından getirelecek herhangi bir sanayinin Türkiye'de kurulmadan önce bu yatırımın çevresel etki değerlendirilmesine tabi tutulması ve îdare'den işletme ve kullanım izni alması gerekmektedir. Eğer yurt dışından getirilip kurulacak sanayi bir kimya sanayi ise ürünleriyle birlikte çevre üzerinde ciddi etkilere sebep olabilir. Bu sanayi ile ilgili olarak bir çevresel risk mevcuttur. Çünkü Kimya Sanayiinde sürekli olarak yeni ürünler ortaya çıkarılmakta, bunların atıkları çıkmakta, atıkların özelikle uzun vadeli etkileri insan ve çevre sağla açısından tam bilinmemektedir. Gelişmekte olan ithalatçı ülkeler bütü kimyasal madde üretimlerini yüklendğinde, ithalatçı ülkeye gelişmiş ülkenin kimyasal madde ile ilgili yasak veya kısıtlanmanın sebeplerini ve buna ilişkin tüm bilgileri vermesi gerekir. Ayrıca kimyasal madde test sonuçlarını da bildirmelidir. Karşılıklı bilgi eksikliği durumunda ithal eden ülkenin bu kimyasal maddenin üretimini kabul etmemesi gerekir. Sağlığı ve çevreye etkileri denenmemiş ve değerlendirilmemiş olan yeni kimyasal maddelerin üretiminin ithal eden ülkede üretilmesine izin verilmemesi gerekir (7). Yurt dışından ithal edilen bir sanayinin bir bölgede kurulmasında yer seçimi ve arazi kullanımı ile ilgili problemler de çıkabilir. Böyle durumlarda yerel idareler (Belediye ve Valilikler) yetkilidir. Bu konu ile ilgili bir örnek vermek mümkündür. Halen Denizli'de kurulu bulunan Dentaş Oluklu Mukavva Fabrika'sı yetkilileri, Almanya'dan bir kağıt fabrikasını tümüyle satm alıp Denizli'de halen bulundukları fabrika sahasının yanında kurmak ve işletmeye almak istemektedirler. Artık ve kırpıntı kağıt işleyecek bu fabrikanın ayrıca arıtma tesisinin olacağını da belirtmektedirler. Buna rağmen Belediye tarafından kendilerine yapı izni verilmemektedir. Fabrika yetkilileri bu kısmı ile ilgili olarak yerel yönetimle mahkemelik durumdadır. Eğer Belediyeden izin alınabilirse fabrika kurulacak, daha sonraki aşamada ise Sağlık Bakanlığından Gayri 135

9 Sıhhi Müessese Ruhsatı ve Çevre Müsteşarlığından deşarj izni alıp işletmeye girebilecektir. Fabrikanın yer seçimi konusunda bazı problemler bulunmaktadır. Bu fabrikanm antma yapıp çevreyi kirletmemesi durumunda bile kurulmasına izin verilip verilemeyeceği konusu şüphelidir. Görüldüğü gibi Denizli Belediyesi, Belediye Kanununa ve çevre ile ilgili mevzuata dayanarak izin verip vermeme yetkisine sahiptir. 7. SONUÇ Hava ve su ortamlarımızın ülkemizde de diğer ülkelerde geçmişte olduğu gibi bedava bir mal gibi görülmesi sonucu halen büyük bir kirlilik sorunu ile karşı karşıyayız. Gelişmiş ülkelerde görülen "önce sanayileşelim, sonra çevreyi koruyalım, düzeltelim" şeklindeki çevre politikalarını ülkemiz gibi hızla gelişmekte olan ülkelerde uygulamak yanlıştır. Türkiye diğer gelişmiş ülkelerde yapılmış yanlışlardan veya sanayileşmiş ülkelerdeki başarılmış çevre iyileştirmelerinden örnek almalıdır. Sürdürülebilir sınai gelişme stratejisini içerisinde çevre öğesi ihmal edilmemeli ve doğal kaynaklarımızı korumak üzere "su kirliliği kontrolü", sanayi bazında mutlaka gerçekleştirilmelidir. 13G

10 KAYNAKLAR 1. A. Müezzinoğlu, O.Uslu, F.Şengül, I. Alyanak ve A. Turkman (1989) "İzmir'in Çevre Sorunlarının Boyutları; Bugünü ve Yarım", Canlılar ve Çevre, Editörler: Prof.Dr. M. Öztürk, Dr. İsmail Türkan, s. 5-18, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İzmir. 2. F.Şengül (1989): "Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması", MMF/ÇEV-85 EY 172, Ders Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İzmir. 3. BWIG, British Water Industries Group (1987): "Endüstriyel Atıkların İdaresi ve Arıtılması", İngiliz Su Endüstrileri Grubu Türkiye Seminerleri, Seminer Kitabı, Aralık 1987, İzmir. 4. A. Samsunlu, V. Eroğlu, I, Öztürk, L. Akça (1990): "Sanayimizin Çevre Kirlenmesi AçısındanDeğerlendirilmesi", I.T.Û. 2. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu '90 Bildiriler, Eylül 1990, s , İstanbul. 5. Resmi Gazete (1983) : "Çevre Kanunu", 11 Ağustos 1983 tarih ve Sayılı Resmi Gazete, T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları, Mevzuat dizisi I, Mart 1988, Ankara. 6. T.C. Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı (1990): "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı Yayınları 7, ISBN , s. 76, Ankara. 7. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı (1989): "Ortak Geleceğimiz", Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Raporu, Bölüm II, s , Çeviren: Belkıs Çorakçı, Y , Baskı: Önder Matbaa, Eylül 1989, Ankara. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Füsun ŞENGÜL, Doğum Tarihi: , Unvanı: Prof.Dr., Üniversitesi: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Fakülte: Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Bölümü: Çevre Mühendisliği, Öğrenim Durumu: Kimya Mühendisliği 1973, Kimya Yüksek Mühendisliği 1975, Çevre Mühendisliği Doktora 1978, Doçentlik 1984 ve Profesörlük Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Üye Olduğu Mesleki Cemiyetler: TMMOB Kimya Müh. Odası, Su Kirliliği Araştırmaları Türk Milli Komitesi (SKATMK). Mesleki Tecrübesi (İşyeri, çalışılan seneler, yapılan iş) Ege Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü, Asistanlık ve Öğretim Üyeliği halen: Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Öğretim tecrübesi: döneminde Ege Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde asistanlık yapmıştır. 1978'de Doktor, 1982'de Yard. Doç. olmuş ve arası Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmıştır ve halen öğretim üyesidir. Verdiği dersler; Çevre Mühendisliği Kimyası, Çevre Mühendisliği Temel İşlemler, Kullanılmış Suların Arıtımı, Endüstri Sularının Arıtımı, Aktif Çamur Biyolojisi. Kendisi DEÜ. Çevre. Müh. Bölümü Su ve Atıksu Laboratuvarı Sorumlusu ve Bölüm Başkan Yardımcısıdır. Araştırma tecrübesi: Çevre Mühendisliği Bilim Dalı, Çevre Teknolojisi ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Su Kirliliği Kontrolü konusunda çeşitli bilimsel ve uygulamalı araştırmalara araştırıcı ve yönetici olarak katılmıştır. TÜBİTAK; ÇAĞ ve DEB-ÇAĞ gruplarıyla iki araştırma projesinin yürütücüsü olarak çalışmıştır. Katıldığı Özel Kurslar: - Theory and Practice of Biological Wastewater Treatment (NATO ASI kursu, 2 hafta süre ile 1976 yılı) - İngiltere'de "içme Sularının Arıtılması", "Endüstri Atıksularının Arıtılması", "Kimyasal Artıkların Arıtılması ve Uzaklaştırılması" konularındaki bilimsel kurslar (3 ay süre ile 1979 yılı)". - Environmental Science and Technology kursu (1 yıl süreli uluslararası kurs, Delft, Hollanda, 1980/81) - Metal Specistion in the Environment (NATO ASI kursu, 9-20 Ekim 1989). - New Developments in Industrial Wastewater Treatment (NATO, ARW Workshop, 29 Ekim - 5 Kasım 1989). 137

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) Çevre ve Orman Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) (24 Ocak 2006 tarih ve 26059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 2872 sayılı

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması Madde 7 (Mülga:RG-30/11/2012-28483) (4) Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ. Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa

ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ. Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa SUNUM PLANI İzin / Ruhsat Veren Yetkili Kurum Olarak Belediyeler Büyükşehir Belediyesi Kanunu başta olmak üzere mevzuat kapsamında; yapı

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

b) "Ekolojik Denge" terimi; insan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününü,

b) Ekolojik Denge terimi; insan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününü, KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1 -

Detaylı

ÇEVRE KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler

ÇEVRE KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/8/1983 Sayı: 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 499 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı Yasa ile Değişik 20 nci Maddesindeki Cezai işlemler HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ CEZALAR Kanundaki Ceza Miktarı 1/1/2013-31/12/2013

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 32 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 11.3.1958 Sayı : 19751) Kanun No. Kabul Tarihi 3416 3. 3. 1988 MADDE 1. 2872 sayılı Çevre Kanununun

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

Kanun Numarası : 2872. Kabul Tarihi : 9/8/1983. Yayımlandığı R.Gazete : 11/8/1983. Yayımlandığı R.Gazete Sayı : 18132 1/13

Kanun Numarası : 2872. Kabul Tarihi : 9/8/1983. Yayımlandığı R.Gazete : 11/8/1983. Yayımlandığı R.Gazete Sayı : 18132 1/13 Kanun Adı : ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete Sayı : 18132 1/13 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Tanımlar ve İlkeler 4 Madde 1 : Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara,

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara, 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

Eğitmen. Kimya Mühendisi Çevre Görevlisi ve Eğiticisi ÇED Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Eğitmen. Kimya Mühendisi Çevre Görevlisi ve Eğiticisi ÇED Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitmen Kimya Mühendisi Çevre Görevlisi ve Eğiticisi ÇED Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Madde - 2 Şirket Tanıtımı Çevre İzin ve Lisans İşlemleri Çevre Danışmanlık Hizmeti Çevre Mevzuatı Uygulamaları

Detaylı

DAĞITIM GENELGE (2009/16)

DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014. Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE 1981

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014. Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE 1981 ALİ KALENDER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014 Adres : İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ Telefon : 2128672500-1134 E-posta : alikalender@arel.edu.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 9/8/1983 tarihli ve 20 nci maddesi gereğince, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları şunlardır: a) Ek 4 üncü madde uyarınca

Detaylı

Atık Su Desarj Yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığından. Resmi Gazete Tarihi: 08/01/2006. Resmi Gazete Sayısı: 26047

Atık Su Desarj Yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığından. Resmi Gazete Tarihi: 08/01/2006. Resmi Gazete Sayısı: 26047 Atık Su Desarj Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 08/01/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26047 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27716 ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ AİİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 2 0 2 2 Z ÇM 101 MATHEMATICS-I 2017 4 0 4 4 Z ÇM 103 PHYSICS-I

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HAFRİYAT ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hukuki Dayanak 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER

KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER Recep AKDENİZ Kentsel Atıksu Kirliliğinin Kontrolü Şube Müdürü recep.akdeniz@cevresehircilik.gov.tr 2011 Kasım Ankara SUNUM İÇERİĞİ Mevcut Durum Mevzuat

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

ÇEVRE KANUNU. Kanun Numarası : 2872. Kanun Tarihi : 9.8.1983. Yayınlandığı R. Gazete : Tarihi : 11.8.1983. Sayı : 18132 BİRİNCİ BÖLÜM

ÇEVRE KANUNU. Kanun Numarası : 2872. Kanun Tarihi : 9.8.1983. Yayınlandığı R. Gazete : Tarihi : 11.8.1983. Sayı : 18132 BİRİNCİ BÖLÜM ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kanun Tarihi : 9.8.1983 Yayınlandığı R. Gazete : Tarihi : 11.8.1983 Sayı : 18132 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1_ Bu Kanunun amacı, bütün vatandaşların

Detaylı

2013 YILI ÇEVRE KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

2013 YILI ÇEVRE KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 2013 YILI ÇEVRE KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2013/1) 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ADRES KAYIT SİSTEMİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sunu Planı Adres Kayıt Sistemi Dayanak Adres Kayıt Sistemi Nedir? Kapsamı İşlevi ve Kullanıcı Grupları Adres Çeşitleri Adres Bildirimi ve

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Beslenmemizde Bitkisel Yağların Önemi Kızartma işlemi, uygun şartlarda yapılırsa ve kızartılmış yiyecekler ölçülü olarak tüketilirse sağlığımız için yararlıdır. Çünkü; Ucuz, hızlı ve verimlidir. Gıdaların

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim

9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim 9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim Merkezince Yapılan Çalışmalar 9.1. ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı ASO ve KOSGEB arasında 18.05.1999 tarihinde imzalanan protokol ile kurulan, işletme kapsamı Hava Kalitesi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI. Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI. Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı Günümüzden bin yıl önce yaşamış ünlü Türk Bilgini İbni Sina; Tozlar ve Dumanlar Olmasaydı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Çevre Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Çevre Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Haziran 2017 Çevre Mühendisliği Öncelikle, doğal kaynakları (hava, su, toprak) kirlenmeye karşı korumak Kirlenmiş ise, bunları temizlemek amacı ile

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ AMAÇ: Madde 1- Aydın İli hudutları içerisinde tüm yerleşim birimlerine içme ve kullanma suyu sağlayacak önemli yüzeysel su kaynaklarında

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI İLLER BANKASI GENEL TANITIMI 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankası adı ile kurulmuştur. 13 Haziran 1945 tarihinde faaliyet alanı genişletilerek İller Bankası na dönüşmüştür.

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ EK-1 GERİ ÖDEME BELGESİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI B.18.0.ÇYG.0/ TARİH KONU Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi BELGE NO ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

d) "Kirleten" terimi;fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişileri,

d) Kirleten terimi;fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişileri, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası :2872 Kabul Tarihi :9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 11/8/1983 Sayı: 18132 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 499 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için

Detaylı

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ MART/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA

Detaylı

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

DYA 114 Çevre Koruma. 5-6.Hafta Çevre Kanunu ve Yönetmelikler. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr.

DYA 114 Çevre Koruma. 5-6.Hafta Çevre Kanunu ve Yönetmelikler. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. DYA 114 Çevre Koruma 5-6.Hafta Çevre Kanunu ve Yönetmelikler BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ Çevre Kanunu Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ Sunumun İçeriği GENEL BİLGİ & TÜZÜĞÜN İÇERİĞİ AMAÇ VE KAPSAM TESİS İŞLETME ZORUNLULUĞU VE MEVCUT TESİSLER MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :B.18.0.ÇYG.0.04.01.159.06/ Konu :Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri GENELGE (2008/06) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56 ncı maddesinde; Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 M. Selçuk SADIR İSO Meclis Üyesi TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE GİYİM EŞYASI İMALATI 7. Grup İplik Sanayii 8. Grup Dokuma Kumaş Sanayii 9. Grup Tekstil Terbiye, Baskı,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI. Cemil TUNÇYÜREK Çevre Mühendisi Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 11 Aralık 2015 1 Çevre Kanunu (İlgili hükümler) Kirletme

Detaylı

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Hava Kirliliği Laboratuvarı İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 1 Kasım 2014 İzmir Mimarlık Merkezi 1 Aliağa ve

Detaylı

DOĞAKA. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Eği9m Semineri Yrd. Doç. Dr. Ergün PEHLİVAN 28-29- Mayıs 2014 ÇED İZLEME VE KONTROL 5/27/14

DOĞAKA. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Eği9m Semineri Yrd. Doç. Dr. Ergün PEHLİVAN 28-29- Mayıs 2014 ÇED İZLEME VE KONTROL 5/27/14 DOĞAKA Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Eği9m Semineri Yrd. Doç. Dr. Ergün PEHLİVAN 28-29- Mayıs 2014 ÇED İZLEME VE KONTROL "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi

Detaylı