Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi"

Transkript

1 14, 54, Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü 414, Ýzmit-KOCAELÝ Özet Bu çalýþmada, "Ýzmit Endüstriyel ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi" atýksularýnýn karakterizasyonu ve tesisin mevcut verimi incelenmiþtir. Konvansiyonel karakterizasyon çalýþmasýnda, bir yýl boyunca aylýk periyotlar olarak alýnan anlýk numuneler kullanýlmýþtýr. Atýksu karakterinin çok geniþ bir aralýkta deðiþtiði gözlenmiþtir. KOÝ parametresiyle ifade edilen organik madde konsantrasyonu, mg.l -1 aralýðýnda deðiþmektedir. Ortalama deðerler bazýnda, atýksuyun KOÝ/N/P oraný 272/27/1 olmakta ve bu oran biyolojik arýtýlabilirlik açýsýndan fosfor eksikliðini göstermektedir. Konvansiyonel karakterizasyonda, giriþ akýmýnda BOÝ 5 /KOÝ oraný ortalama olarak,2 bulunmuþtur. Anahtar Kelimeler: Biyolojik arýtma, endüstriyel atýksular, kombine atýksu arýtma tesisi, konvansiyonel karakterizasyon. Evaluation and Conventional Characterizatýon of Izmit Industrial and Domestic Wastewater Treatment Plant Wastewaters Abstract In this study, conventional characterization of wastewaters of "Izmit Industrial and Domestic Wastewater Treatment Plant" was investigated. In the study of conventional characterization; grab samples, which were taken monthly during a year, were used. The characteristic of wastewater was observed as varying within a wide range. In total wastewater, COD values ranging from 58 to 1822 mg.l -1. The COD/N/P ratio in wastewater to be a mean value calculated as 272/27/1, is very much different from the ratio commonly accepted as necessary to sustain a healthy biological growth. In conventional characterization, the BOD 5 /COD ratio in wastewater was calculated as.2. Keywords: Biological treatment, combined wastewater treatment plant, conventional characterization, industrial wastewaters. GÝRÝÞ Atýksu arýtýmýnda asýl amaç; istenilen çýkýþ suyu kalitesinin saðlanmasý olmakla birlikte, ekonomik unsurlarýn da gözönüne alýnmasý büyük önem taþýmaktadýr. Arýtma ekonomisinde, çok farklý özelliklere sahip atýksularýn birlikte arýtýlmalarý halinde, bu sularýn arýtýlabilirlik özelliklerinin artmasý dikkat çekicidir. Endüstriyel atýksular genellikle etkin bir biyolojik arýtma için gerekli azot ve fosforu istenen düzeylerde içermezler. Bu tip sularýn, azot ve fosfor gibi nütrientlerce zengin evsel atýksularla karýþtýrýlarak birlikte arýtýlmasý, biyolojik arýtma verimini yükseltir. Ayrýca, ön arýtýmdan geçen endüstriyel atýksularýn içerdiði toksik ve/veya inhibitör maddelerin evsel atýksularla birleþince belirli ölçülerde seyrelmesi sonucu, kentsel toplu arýtma tesislerinde etkin bir þekilde arýtýldýklarý uygulamalar dünyada yaygýndýr. Atýksu karakterizasyonunda konvansiyonel kirlilik parametrelerinin seçimi, uygun arýtma þemalarýnýn dizaynýnda ve birçok iþletme problemlerinin açýklanmasýnda gerekli bilgileri saðlayan tek deneysel veri tabaný olduðu için çok önemli bir adýmdýr. Karakterizasyon; birincil olarak ilgili deþarj yönetmeliklerinde verilen tüm parametreleri kapsamalý, ayný zamanda eðer gerekliyse ön arýtma için uygun göstergeler içermeli ve temel substrat parametreleri (BOÝ 5, KOÝ) ile birlikte nütrient dengesi (C/N, C/P oranlarý), tamponlama kapasitesi (alkalinite) gibi yardýmcý parametreler için mümkün olduðunca güvenilir bilgiler saðlamalýdýr (Orhon ve ark. 1999). Bu çalýþmanýn amacý; önemli bir çevresel yatýrým olan "Ýzmit Endüstriyel ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi" performansýnýn iyileþtirilmesi ve iþletme maliyetlerinin en aza indirilmesine yönelik öneriler geliþtirebilmek için tesise gelen ve aðýrlýklý olarak endüstriyel niteliðe sahip atýksularýn detaylý bir karakterizasyonunun belirlenmesidir. Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Ýzmit Endüstriyel ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi çok farklý sanayi kollarýndan (lastik ve lastik yarý No: 54, 24 7

2 A. ARSLAN, S. AYBERK mamülleri, ilaç, kimya, gýda, tekstil vs.) gelen, ön arýtmadan geçmiþ endüstriyel atýksular ile ham evsel atýksularýn biyolojik olarak arýtýldýðý bir tesistir. Ýzmit Çevre Entegre Projesi'nin bir bölümü olarak kurulmuþ olan tesis, Ýzmit Büyükþehir Belediyesi tarafýndan kurulan ÝZAYDAÞ Genel Müdürlüðü'ne baðlý olarak iþletilmektedir. Endüstriyel ve evsel atýksularýn toplanarak arýtma tesisine ulaþtýrýlmasýný saðlayan kollektörlerin toplam uzunluðu 169 m dir. Kuruluþlar, atýksularýný Tablo 1'de verilen kriterlere göre bir ön arýtmadan geçirdikten sonra arýtma tesisine gelen kollektörlere deþarj etmektedirler. Arýtma tesisi, 356 m 3.gün -1 debiye göre tasarlanmýþtýr. Tasarým debisinin kaynaðýna göre daðýlýmý þöyledir: Endüstriyel atýksu 195 m 3.gün -1 Evsel atýksu 856 m 3.gün -1 Sýzma debisi 7 m 3.gün -1 Arýtma tesisi aþaðýdaki ünitelerden meydana gelmektedir (Þekil 1): Giriþ pompa istasyonu Mekanik ýzgara Havalandýrmalý kum tutucu Ön çökeltme havuzu Ön çökeltme pompa istasyonu Havalandýrma havuzu Son çökeltme havuzu Geri devir pompa istasyonu Klor temas tanký Çamur yoðunlaþtýrýcý Çamur stabilizasyonu ve þartlandýrma Belt pres filtre Tablo 1. Arýtma tesisine baðlanacak sanayi kuruluþlarý için ön arýtma limitleri. Bu çalýþmada, söz konusu tesisin giriþ atýksularýnda konvansiyonel karakterizasyon çalýþmalarý yapýlmýþ ve tesisin KOÝ bazlý giderim verimi incelenmiþtir. Konvansiyonel karakterizasyon çalýþmasýnda; bir yýl boyunca aylýk periyotlar þeklinde anlýk numuneler alýnmýþtýr. MATERYAL VE METOT Atýksu Deneysel çalýþmada, söz konusu tesisin giriþinden bir yýl boyunca anlýk olarak alýnan atýksu örnekleri kullanýlmýþtýr. Ayrýca, tesisin mevcut verimini ortaya koymak için tesisin çýkýþ suyundan da anlýk numuneler alýnmýþtýr. Analiz Konvansiyonel karakterizasyon çalýþmalarýnda ölçülen parametreler ve ölçüm yöntemleri sýrasýyla aþaðýda verilmiþtir. Kimyasal oksijen ihtiyacý (KOÝ): KOÝ analizleri, Þekil 1. Ýzmit Endüstriyel ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi akým þemasý. 8 No: 54, 24

3 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu... Ekoloji International Standart (ISO) 66'a göre, dikromat reflux metodu ile yapýlmýþtýr. Askýda katý madde (AKM); Standart Metodlar'da verilen 254 D nolu metoda göre gravimetrik olarak tayin edilmiþtir. Uçucu askýda katý madde (UAKM): Standart Metodlar'da verilen 254 E nolu metoda göre, askýda katý madde tayini sonrasý filtre kaðýdý ve üzerindeki kalýntýnýn 55ºC'de 3 dakika tutulmasý ile oluþan aðýrlýk kaybý üzerinden hesaplanmýþtýr. Toplam kjeldahl azotu (TKN): Standart Metodlar'da verilen makro-kjeldahl metoduna göre yapýlmýþtýr. Amonyak azotu (NH 3 -N): Standart Metodlar'a göre ön destilasyon metodu kullanýlarak yapýlmýþtýr. Toplam fosfor: Standart Metodlar'da verilen sülfürik asit-nitrik asit parçalama iþlemi sonrasý, kalay klorür yöntemi uygulanarak yapýlmýþtýr. Reaktif fosfor: Doðrudan kolorimetrik olarak tayin edilmiþtir. Biyokimyasal oksijen ihtiyacý (BOÝ 5 ): Lovibond BOD-sensör kullanýlarak yapýlmýþtýr. Bu ekipman, International Standart ISO 7393'e göre ayarlanmýþ olup, basýnç sensörü kullanýlarak manometrik ölçüm prensibine göre çalýþmaktadýr. Alkalinite: Standart Metodlar'da verilen 232 nolu metoda uygun olarak titrasyon yöntemi ile yapýlmýþtýr. ph: Testo 23 marka bir ph metre kullanýlarak yapýlmýþtýr. Analizler Standart Metodlar'da (Anonymous 1995) verilen yöntemlere uygun olarak yapýlmýþtýr. AKM ve UAKM parametrelerinin belirlenmesinde,45 µm gözenekli Millipore AP 4 filtre kaðýtlarý kullanýlmýþtýr. BULGULAR Ýzmit Endüstriyel ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi giriþ suyunda yürütülen atýksu karakterizasyon çalýþmalarý sonuçlarý Tablo 2'de, çýkýþ suyunda yürütülen çalýþmalarýn sonuçlarý ise Tablo 3'de verilmiþtir. Ýzmit Endüstriyel ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi giriþ atýksuyunda yürütülen konvansiyonel atýksu karakterizasyonu çalýþmalarý incelendiðinde; ortalama deðer olarak toplam atýksu bazýnda KOÝ'nin 121 mg.l -1, AKM'nin 575 mg.l -1, UAKM'nin 483 mg.l -1, TKN'nin 118 mg.l -1, NH 3 -N'in 71 mg.l -1, T.P'nin 4,42 mg.l -1, R.P'nin 1,6 mg.l -1, BOÝ 5 'in 254 mg.l -1, alkalinitenin 176 mg CaCO 3.L -1 ve ph'ýn 7,86 olduðu görülmektedir. Ýncelenen örneklerde KOÝ konsantrasyonu toplam atýksuda mg.l -1 aralýðýnda deðiþmekte, aritmatik ortalamaya göre hesaplanan standart sapmasý 621 mg.l -1 deðerini almaktadýr. Giriþ atýksuyunda ortalama deðerler kullanýlarak hesaplanan UAKM/AKM oranýna göre, askýda katý maddenin inert fraksiyonu %16 olarak bulunmuþtur. TKN'nin ise yaklaþýk olarak %4'ý organik azottur. Tablo 2'de verilen KOÝ, AKM-UAKM, TKN- NH 3 -N, T.P ve R.P ile BOÝ 5 konsantrasyonlarýnýn zamanla deðiþimi grafiðe geçirilerek, sýrasýyla Þekil 2, Þekil 3, Þekil 4, Þekil 5 ve Þekil 6'da verilmiþtir. Tablo 2'de verilen atýksuyun karakterizasyon sonuçlarýnda, kýþ aylarýnda yaðýþlar nedeniyle seyrelme sonucu giriþ atýksuyunda toplam KOÝ deðerinin 385 mg.l -1 'ye kadar düþtüðü görülmüþtür. Özellikle Yahya Kaptan yerleþim bölgesinde, yaðmur sularýnýn evsel atýksularla birlikte kanala ulaþmasý, tesise gelen hidrolik yükü arttýrmýþtýr. Bu dönemde tesis, verimli olarak çalýþtýrýlamamýþtýr. Giriþ akýmýnda BOÝ 5 /KOÝ oranlarý hasaplanarak Tablo 4'te verilmiþtir. Tablo 4 incelendiðinde; giriþ akýmýnda BOÝ 5 /KOÝ oranýnýn ortalama olarak,2 deðerini aldýðý görülmektedir. Atýksuyun karakterizasyonunda mevcut alkalinite miktarý analiz edilmiþ ve ortalama deðer olarak 176 mg CaCO 3.L -1 olarak bulunmuþtur. Atýksudaki mevcut alkalinite miktarý, BOÝ giderimi ile iliþkilendirilir. Çünkü alkali ile reaksiyona giren, mikrobiyal solunum sonucu oluþan CO 2 'dir. Havalandýrma tankýna ham atýksu ile alkalinite saðlanýr ve mikrobiyal solunum sonucu oluþturulan CO 2 ile reaksiyona girerek nötralize olur. Ortamýn hem asidik hem de alkali olmasý durumunda; ph 8 civarýnda havalandýrma sistemini etkin olarak tamponlayan son ürün HCO -3 'dýr. Tam karýþtýrmalý sistem uygulamalarýnýn esasý bu reaksiyonlara dayanmaktadýr (Eckenfelder 1989). Arýtma tesisinin giriþ ve çýkýþ atýksularýnda, elde edilen toplam KOÝ deðerleri gözönüne alýnarak, hesaplanan giderim verimleri Tablo 5'de verilmiþtir. Tesiste KOÝ giderim verimi, ortalama olarak %7'dir. Tablo 5 incelendiðinde, Haziran 21 tarihinde %89 olan verimin giderek azaldýðý görülmektedir. Bu deðiþimde, yaz aylarýnda tesiste gözlemlenen filamentli yapýnýn da etkisi vardýr. Bir yýl boyunca yapýlan örneklemelerin KOÝ konsantrasyonlarý ve tesise gelen hidrolik yük gözönüne alýnarak, tesisin günlük KOÝ yükleri hesaplanarak Tablo 6'da verilmiþtir. Tablo 6 incelendiðinde, tesise gelen hidrolik yükün 7 ayrý örneklemede tasarým debisinin üzerinde olduðu görülmektedir. Buna baðlý olarak, tesisin KOÝ yükünün kg.gün kg.gün -1 aralýðýnda deðiþtiði görülmektedir. No: 54, 24 9

4 A. ARSLAN, S. AYBERK Tablo 2. Ýzmit Endüstriyel ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi giriþ suyu karakterizasyonu. Numune Tarihi ph KOİ Toplam Çözünmüş AKM UAKM TKN NH 3 -N T.P Reaktif P BOİ 5 Alkalinite (mg CaCO 3.L -1 ) , ,25 1, , ,33 1, , ,93, , , ,87 1, , ,68 4, , ,12 2, , ,32 1, , ,18, , ,23, , , ,84 1, , ,85 1, , ,43 1, Ortalama 7, , ,21 118,31 71,18 4,42 1,6 253, Std.Sapma,44 621,28 446,46 674,31 61,7 42,49 36,59 1,97 1,19 156,68 532,6 Minimum 7,42 579,72 168,12 99,31 117,85 75,82 34,59 2,45,41 97, ,4 Maksimum 8,3 1822,28 161,3 1249,31 115,71 16,8 17,77 6,39 2,78 41, ,6 (-): Ölçülememiþtir KOİ Top. KOİ Çöz. 1, 7,5 5, 2,5 T.P Reaktif P Þekil 4. Tesis giriþ suyunda Mart 21-Þubat 22 arasýnda TKN-NH 3 deriþiminin deðiþimi. Þekil 2. Giriþ suyunda Mart 21-Þubat 22 arasýnda toplam ve çözünmüþ KOÝ deriþiminin deðiþimi Þekil 3. Tesis giriþ suyunda Mart 21-Þubat 22 arasýnda AKM-UAKM deriþiminin deðiþimi. AKM UAKM TKN NH3-N, Þekil 5. Tesis giriþ suyunda Mart 21-Þubat 22 arasýnda toplam fosfor-reaktif fosfor deriþiminin deðiþimi. Derişim( mg / L ) Þekil 6. Tesis giriþ suyunda Mart 21-Þubat 22 arasýnda BOÝ 5 deriþiminin deðiþimi. TARTIÞMA VE SONUÇLAR Ýzmit Endüstriyel ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi nin giriþ atýksuyunda yürütülen karakterizasyon çalýþmalarýnda, atýksuyun karakterinin çok geniþ bir aralýkta deðiþtiði görülmüþtür. KOÝ parametresiyle ifade edilen organik madde konsantrasyonu, ortalama deðer olarak toplam atýksuda 121±621,28 mg.l -1 aralýðýnda deðiþmektedir. Ortalama deðerler bazýnda toplam KOÝ'nin %51'i çözünmüþ, askýda katý maddenin ise %84'ü uçucu BOİ5 No: 54, 24

5 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu... Ekoloji Tablo 3. Ýzmit Endüstriyel ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi çýkýþ suyu karakterizasyonu. Tablo 4. Giriþ akýmýnda BOÝ 5 /KOÝ oranlarý. Numune Tarihi BOİ 5 /KOİ , , , , , , , , , , ,9 Ortalama,2 Tablo 5. Tesisin KOÝ giderim verimleri. Örnekleme Zamanı KOİ Giderim Verimi (%) Ortalama 7 Tablo 6. Tesisin KOÝ yükündeki deðiþim. Tarih Toplam Debi (m 3.gün -1 ) KOİ KOİ yükü (kg.gün -1 ) Ortalama formdadýr. Argaman ve ark. (1997), biyolojik ön arýtýmdan geçmiþ endüstriyel atýksularýn içerdiði UAKM deriþimlerinin kombine arýtma sistemindeki biyokütlenin kompozisyonunu etkileyeceðini belirtmiþlerdir. Ortalama deðerler bazýnda; toplam KOÝ, toplam kjeldahl azotu ve toplam fosfor parametreleri dikkate alýndýðýnda, atýksuyun KOÝ/N/P oraný 272/27/1 olmaktadýr. Bu oran, atýksularýn aerobik þartlarda arýtýmý için literatürde verilen 15/5/1 oraný ile karþýlaþtýrýldýðýnda, biyolojik arýtýlabilirlik açýsýndan atýksudaki mevcut fosforun kýsýtlayýcý olduðu görülmektedir. Endüstriyel atýksularýn aktif çamur sistemlerinde arýtýma uygun olup olmadýðýný gösteren bir indeks BOÝ 5 /KOÝ oranýdýr. Düþük BOÝ 5 /KOÝ oraný, atýksuyun biyolojik parçalanabilirliðinin düþük olacaðýný gösterir. Genel olarak, BOÝ 5 /KOÝ oraný,5 veya üstü olan atýksularýn, aktif çamur sistemiyle arýtýmý uygundur. Konvansiyonel parametrelere dayalý olarak yapýlan karakterizasyon çalýþmasý sonucu BOÝ 5 /KOÝ oraný ortalama olarak,2 deðerini almaktadýr. Bunun yanýsýra, biyolojik arýtmadan geçmiþ evsel atýksular için BOÝ 5 /KOÝ oraný,2 olarak verilmektedir (Ýleri 2). Arslan ve Ayberk (23); Ýzmit Evsel ve Endüstriyel Atýksu Arýtma Tesisi giriþ atýksuyunda yürüttükleri KOÝ fraksiyonlarý çalýþmasýnda, atýksuyun organik içeriðinin yüksek oranda (%84-92) biyolojik olarak parçalanabilir nitelikte olduðunu belirlemiþlerdir. Dolayýsýyla, konvansiyonel karakterizasyon çalýþmalarýnýn sistem tasarýmlarý için yeterli olmadýðý, arýtýlabilirlik esaslý çalýþmalarýn gerekliliði ve önemi ortaya çýkmýþtýr. Ayrýca, tesiste biyolojik arýtma öncesi uygulanacak kimyasal arýtým ile arýtma verimi artacaktýr. Ýzmit Evsel ve Endüstriyel Atýksu Arýtma Tesisi nde KOÝ giderim verimi ortalama olarak %7 olup, %56-89 aralýðýnda deðiþmektedir. Tesiste, atýksuyun karakterindeki deðiþikliðe paralel olarak elde edilen verim de çok deðiþkenlik göstermektedir. Tesisin çoðunlukla tasarým debisinden çok farklý hidrolik yükler altýnda çalýþtýðý gözlenmiþtir. Ayrýca, atýksuyun karakterindeki mevsimsel deðiþimlerin iþletme þartlarýný etkileyecek düzeyde olduðu ortaya çýkmýþtýr. Ýzmit Endüstriyel ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi nin atýksu karakterizasyonu ve verimindeki deðiþkenliðin önemli bir nedeni, her ne kadar tesisin belirlenmiþ bir kabul limitleri varsa da, bu limitlere uygun deþarj yapýlýp yapýlmadýðýnýn sürekli olarak kontrol edilemeyiþidir. Kollektöre verilen atýksularýn nicelik ve niteliklerine bakýlmaksýzýn, her þartta No: 54, 24 11

6 A. ARSLAN, S. AYBERK arýtma tesisine ulaþmasý iþletme þartlarýnýn da çok deðiþken olmasý sonucunu doðurmaktadýr. Kombine atýksu arýtma tesislerinin iþletilmesi; tesise gelen organik yük ve hidrolik yükteki geniþ salýnýmlardan dolayý çok zordur. KAYNAKLAR Anonymous (1995) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 19th Edition, American Public Health Association Publication, APHA, AWWA, WEF, Washington, D.C. Argaman Y, Eckenfelder WW, O'Reilly AJ (1997) Impact of Industrial Discharge on the Performance of A Biological POTW-Model Development. Wat. Sci. Tech. 36, 2-3, Arslan A, Ayberk S (23) Characterisation and Biological Treatability of "Izmit Industrial and Domestic Wastewater treatment Plant" Wastewaters. Water SA 29, 4, Eckenfelder WWJr (1989) Industrial Water Pollution Control. Second Edition, Mc Graw-Hill International Editions, Singapore. Ýleri R (2) Çevre Biyoteknolojisi. Deðiþim Yayýnlarý, Adapazarý. Orhon D, Taþlý R, Sözen S (1999) Experimental Basis of Activated Sludge Treatment for Industrial Wastewaters-The State of The Art. Wat. Sci. Tech. 4, 1, No: 54, 24

Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi

Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi 13, 50, 1-5 2004 Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi Arzu KEMÝKSÝZ, Ayþe ELMACI Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi,

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI

SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI Cilt: 9 Sayý: 36 (2000), 3-8 Doç. Dr. Recep ÝLERÝ Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Ekoloji 19, 76, 78-87 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.769 Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Berkay CAMGÖZ 1*, Müslim Murat SAÇ 1, Mustafa

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 79, 77-82 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.7910 ARAÞTIRMA NOTU Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Selma ALTINKALE DEMER, Ümit MEMÝÞ Süleyman Demirel

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

Hümik Madde Ýçeren Yüzeysel Sularýn UV/H 2 O 2 ile Dezenfeksiyonu

Hümik Madde Ýçeren Yüzeysel Sularýn UV/H 2 O 2 ile Dezenfeksiyonu Hümik Madde Ýçeren Yüzeysel Sularýn UV/H 2 O 2 ile Dezenfeksiyonu Ekoloji 16, 64, 21-28 2007 Ufuk ALKAN, Arzu TEKSOY, Ahu ATEÞLÝ Uludað Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 16059

Detaylı

Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði

Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði 17, 65, 45-51 2007 Mehmet ÞEN, Kadir KESTÝOÐLU Uludað Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk

Detaylı

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Prof. Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliði Bölümü, Bornova-ÝZMÝR Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 3-12 ÖZET Atýksularýn biyolojik

Detaylı

Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: "Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý"

Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý Ekoloji 19, 73, 86-97 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: "Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý" Ýsmail ANIL, Ferhat KARACA*, Omar ALAGHA Fatih

Detaylı

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Ekoloji 19, 75, 41-48 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.756 Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Feyza Nur KAFADAR

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 37-42 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Araþtýrma Makalesi Research Article Metin ÇAÐLAR,

Detaylı

Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi

Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi Ekoloji 17, 68, 33-42 (2008) Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi Ferhat KARACA* Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

ET İŞLEME TESİSLERİ VE YERLEŞİM YERİ ATIKLARININ KARASU NEHRİNE ETKİSİ

ET İŞLEME TESİSLERİ VE YERLEŞİM YERİ ATIKLARININ KARASU NEHRİNE ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1996 : 2 : 1 : 9-14

Detaylı

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:13, 5769 2005 Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu Argun Olcayto ERDOĞAN* 1, Gülsüm Emel ZENGİN 2, Derin ORHON 2 1 Siemens Sanayi

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı

Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem ile Belirlenmesi

Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem ile Belirlenmesi 20, 80, 74-80 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.8010 ARAÞTIRMA NOTU Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ KÜRESEL SU KRÝZÝNE ÇÖZÜM ARAYIÞLARI: ÞEBEKE SUYU HÝZMETLERÝNE ÖZEL SEKTÖR KATILIMI DÜNYA ÖRNEKLERÝ IÞIÐINDA TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/470

Detaylı

Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması

Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 68-77 (2011) Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması Murat TOPAL

Detaylı

Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN1 Özet 1. Giriþ Anahtar Sözcükler Abstract

Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN1 Özet 1. Giriþ Anahtar Sözcükler Abstract hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN 1 Özet Günümüzde

Detaylı

Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Ekoloji 20, 78, 41-47 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.787 Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr EVSEL VE ENDÜSTRĐYEL ATIKSU ARITMA TESĐSLERĐNDE OLUŞAN ÇAMURLARIN ÇÖKELME ÖZELLĐKLERĐ VE SUSUZLAŞTIRILMASI Hatice SĐYASAL, Ali BERKTAY, Tuba ERTUĞRUL Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Kanser Vakalarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri ile Ýrdelenmesi: Trabzon Örneði Ebru ÇOLAK 1, Tahsin YOMRALIOÐLU 2 Özet

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki Epilitik Algleri

Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki Epilitik Algleri Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki Epilitik Algleri 16, 62, 16-22 2007 Cüneyt Nadir SOLAK Dumlupýnar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 43000 KÜTAHYA Murat BARLAS

Detaylı