KTÜ MERKEZ KAMPÜS ATIK SULARININ AKTİF ÇAMUR YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA BİR GRAFİK YÖNTEM UYGULAMASI.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KTÜ MERKEZ KAMPÜS ATIK SULARININ AKTİF ÇAMUR YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA BİR GRAFİK YÖNTEM UYGULAMASI. E-Posta:ssnas@risc01.ktu.edu.tr"

Transkript

1 KTÜ MERKEZ KAMPÜS ATIK SULARININ AKTİF ÇAMUR YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA BİR GRAFİK YÖNTEM UYGULAMASI S.Serkan NAS 1, Adem BAYRAM 2**, Fatih SAKA 3, 1 KTÜ GMF İnşaat Müh. Bölümü, GÜMÜŞHANE ** 2 KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, TRABZON 3 KTÜ GMF İnşaat Müh. Bölümü, GÜMÜŞHANE ÖZET Atıksuların arıtma tesislerinin boyutlandırma çalışmalarında ve alıcı ortam kirliliğinin incelenmesinde kirlilik karakterlerinin parametrik değer değişimleri önemli bir rol oynamaktadır. Alıcı ortam ve atıksuların nitelik-nicelik profilinin oluşturulmasında teorik ve deneysel yönden kullanılan yöntemlerin farklılığı da boyutlandırmayı önemli ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmada KTÜ Merkez Kampüs atıksularının debi ve respirometrik biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) ölçümlerinin, farklı çamur yaşları, çamur konsantrasyonları, kirlilik yükleri ve çıkış suyu konsantrasyonları için aktif çamur yöntemi ile arıtımında grafik bir yöntemle reaktör hacimlerinin hesaplanması amaçlanmaktadır. Çalışma KTÜ Merkez Kampüs atıksularının günlük ortalama kirlilik yükünün (Q.So) 35kg/gün (ortalama debi 2L/sn ve giriş suyu BOİ konsantrasyonları 2mg/L), farklı çıkış suyu ve çamur konsantrasyonları için boyutlandırılacak aktif çamur havuzu hacminin de grafik yöntemle 2-25m 3 olduğunu göstermektedir. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Respirometre, Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı, Moment Yöntemi, En Küçük Kareler Yöntemi, Aktif Çamur Prosesi. A GRAPHICAL METHOD APPLICATION IN TREATMENT of KTU CENTRAL CAMPUS WASTE WATERS WITH THE ACTIVATED SLUDGE METHOD ABSTRACT Parametrical value variations of pollution characteristics have an important role in waste water treatment plants designing studies and researching of receiver environment pollution. Difference of using methods in terms of theoretical and experimental have also important effect on designing in forming of quality-quantity profile of receiver environment and waste waters. In this study, it is aimed to calculate reactor volumes with a graphical method in treatment of KTU Central Campus waste waters with activated sludge method for discharge and respirametric biological oxygen demand (BOD) measurements, different sludge ages and concentrations, pollution loads and outlet water concentrations. This study shows that daily average pollution load of KTU Central Campus waste waters (Q.So) is 35 kg/day (average discharge is 2l/s and BOD concentrations of entrance water is 2mg/l)activated sludge pond s volume is 2-25 m 3 for different outlet water and sludge concentrations. KEYWORDS: Respirometer. Biological Oxygen Demand, Moment Method, The Least Squares Method, Activated Sludge Process. 536

2 GİRİŞ Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı, belirlenmiş şartlar altında organik maddelerin stabilizasyonu (inorganik maddelere dönüştürülmesi) sırasında mikroorganizmalar tarafından kullanılan oksijen miktarı olarak tanımlanır. Atık su arıtma tesislerinin ekonomik hesapları ve bu tesislerin işletmelerinin kontrolü ile nehir kirlenmesi üzerinde yapılan araştırmalar büyük ölçüde BOİ ölçümlerine dayanmaktadır. BOİ değerlendirmesini, mikroorganizmaların sayısı ve adaptasyonu, doğa ve parçalanan organik maddelerin konsantrasyonu, nütrientlerin miktarı ve inkibasyon süresi, sıcaklık ve ışık etkisi ile zehirli etkisi olan maddelerin biyolojik veya biyokimyasal işlemleri etkiler. Gibbon (1974), Eroğlu (1991), Muslu (1994), Milenko (1996), Gebara (1999) ve Papkov (2) a göre, aktif çamur metodu ile arıtmanın esası ise, fiziksel ve kimyasal metotlarla giderilemeyen atık su içerisindeki organik maddelerin çoğunluğunu bakterilerin oluşturduğu aerobik mikroorganizmaların metabolizma faaliyetleri neticesinde, yapı değişimi (asimilasyon) ve madde değişimine (disimilasyon) uğrayıp, çökelebilir biyolojik yumak (aktif çamur) haline gelerek, kararlı ve zararsız maddeye ve ısı enerjisine dönüşmesi olarak tanımlanmaktadır. MATERYAL VE YÖNTEM Berkün (1974), Rump, Krist (1988) e göre BOİ değerlerini respirometreler ve standart sulandırma tekniği ile belirlemek mümkündür. Son yıllarda BOİ, spektrofotometreler ve kitleriyle de belirlenebilmektedir. Standart sulandırma tekniği ile BOİ ölçümlerinde numuneler sulandırılarak kullanılır. Cam bir şişe içerisine konulan sulandırılmış numunenin başlangıç ve inkibasyon sonundaki (5 gün) çözünmüş oksijen içeriği arasındaki farktan BOİ değeri hesaplanır. Respirometrik ölçümlerde numuneler sulandırılmadan kullanılır. Magnetik karıştırıcılı koyu renkli deney şişelerine konulan numunelerden biyokimyasal reaksiyon sonucu çıkan CO 2 gazı KOH çözeltisi ile emilir ve kullanılan O 2 miktarı organik maddeyi parçalamak için atık su üzerindeki gaz fazda bulunan oksijenin çözünerek toplam basıncı düşürmesiyle manometrelerden okunur, bu değer uyum faktörüyle çarpılır ve günlük BOİ değerleri bulunur. Atık su arıtım tesisleri, su ekonomisinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle, yüzeysel sulardan faydalanma şekilleri, kirlenebilme kapasiteleri, uygulaması mümkün olan arıtım metotları, arıtım derecesi, tesisin yeri, arıtım yan ürünlerinden yararlanma imkanları ve arazi şartları gibi birçok parametrenin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu nedenle boyutlandırma çalışmalarında aktif çamur yöntemindeki gibi atık sulara ait bazı katsayıların bilinmesi durumlarında farklı kirlilik yükleri (Q.So)-hacim (V) abaklarının hazırlanması büyük kolaylık sağlamaktadır. Yani farklı kirlilik yüklerinden hareketle istenilen çamur yaşı, çıkış suyu ve çamur konsantrasyonlarına karşılık gelen reaktör hacimleri bu abaklar yardımıyla kolayca hesaplanabilmektedir Toksik ve inhibe edici atıklar, nütrientlerin eksikliği, debi, askıdaki katı madde miktarı, sıcaklık, çamur konsantrasyonu, çamur yaşı, çamur hacim indeksi, çamur geri devir oranı, katı alıkonma süresi, yükleme hızı, hidrolik alıkonma süresi, havalandırıcı çeşitleri (difüzörler, mekanik yüzeyli, radyal akımlı düşük devirli, eksenel akımlı yüksek devirli, yatay milli fırça şekilli, batık türbin havalandırıcılar), havuz tasarımı (tam karışımlı, piston akımlı) gibi birçok faktörün boyutlandırmada etkili olduğu aktif çamur tesislerinin boyutlandırılmasında (1)denklemi kullanılmaktadır(soyupak 1987). Y. θ c. Q.( So S) V = (1).(1 + Kd. θ ) c 537

3 Burada; V : Reaktör Hacmini (m 3 ) Y : Verim Sabitini (Evsel atık sular için tipik değer,5-,73) θc : Çamur Yaşını (gün) (Katı Madde Bekletme Süresini) (Aktif çamur havuzundaki çamurun toplam ağırlığının bir günde uzaklaştırılan çamurun toplam ağırlığına oranını) Q : Ortalama Evsel Su Tüketimini (m 3 /gün) So : Reaktör Girişindeki BOİ Konsantrasyonunu (mg/l) S : Reaktör Çıkışındaki BOİ Konsantrasyonunu (mg/l) : Çamur Konsantrasyonunu (Aktif çamur havuzundaki mikroorganizmaların konsantrasyonunu) (g/l) Kd : İçsel Azalma Hızını (Evsel atık sular için tipik değer,45-,125) (gün -1 ) göstermektedir. BULGULAR 1. foseptik çıkışından ve 2. foseptik girişinden (Şekil 3) tek ve kompozit olacak şekilde alınan numuneler karıştırılarak çökebilen atık su içindeki süspansiyon maddeler homojen hale getirilmiştir. 2 C den farklı numunelere su banyosunda ön ısıtma uygulanmıştır. Gerekli hacimde (164 ml) atık su numuneleri, içerisinde magnetik karıştırıcı bulunan lastik tıkaçlı, CO 2 absorbsiyonunu sağlaması için KOH tableti konulmuş deney şişelerine doldurulmuş ve warburg tipi respirometreye yerleştirilmiştir. Manometre, numunelerin üzerinde bulunan havanın basınç düşüşünü ölçer. Bakteriler organik maddeyi parçalamak için oksijen kullandıkça su içindeki oksijen miktarı azalır. Bu durumda su kendi üzerindeki gaz fazla bulunan oksijeni alarak çözer. Bu olay su üzerindeki gaz fazının toplam basıncının düşmesine neden olur. Böylece manometre kolu üzerinde cıva seviyesi yükselmeye başlar. Beşinci günün sonunda ölçüm bitirilmiş ve skaladan okunan değerler doldurulmuş numune miktarının uygunluk faktörüyle (U.F=1) çarpılmak suretiyle "Beş günlük biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ 5 ) değerleri elde edilmiştir (Şekil 1). 1. Foseptik çıkışından ve 2. Foseptik girişinden elde edilen 5 günlük (BOİ 5 ) değerleri Şekil 1 2 de gösterilmektedir. 538

4 BOİ Değerleri (mg/l) FOSEPTİK ÇIKIŞI (MİN.) TİPİK A EĞRİSİ BOİ Değerleri (mg/l) t (Gün) t (Gün) Şekil 1. 1.Foseptik Çıkışı BOİ (5 günlük) Değerleri Figure 1. 1.Sewer Outlet BOD (5 days) Values FOSEPTİK ÇIKIŞI (MA.) TİPİK A EĞRİSİ FOSEPTİK GİRİŞİ (MİN.) FOSEPTİK GİRİŞİ (MA.) BOİ Değerleri (mg/l) TİPİK A EĞRİSİ N BOİ Değerleri (mg/l) TİPİK A EĞRİSİ t (Gün) t (Gün) Şekil 2. 2.Foseptik Girişi BOİ (5 günlük) Değerleri Figure 2. 2.Sewer Entrance BOD (5 days) Values KTÜ Merkez kampus atıksularının yerinde yapılan debi ölçümleri sonucunda, akademik ve idari birimlerden gelen atıksuların ortalama değerlerinin 17,1L/sn, Farabi hastanesinden gelen atıksuların 3,3L/sn, toplam debinin ise 2,4L/sn olduğu görülmüştür (Şekil 3). 539

5 Kampüsten Gelen Atıksular Q Kampüs ( 17,1 L/sn ) 1. FOSEPTİK 1. GÖZ 2. GÖZ 3. GÖZ (Tamamen Dolu) Hastaneden Gelen Atıksular QHastane ( 3,3 L/sn ) 2. FOSEPTİK GİRİŞİ Q Toplam= 2,4 L/s 1. FOSEPTİK ÇIKIŞI 2. FOSEPTİK 1. GÖZ 2. GÖZ 3. GÖZ Dereye Deşarj Şekil 3. Numune Alınan Noktaların Şematik Gösterimi Figure 3. Schematic Showing of Sample Taking Places 1. Foseptik çıkışından ve 2. Foseptik girişinden elde edilen minimum ve maksimum 5 günlük (BOİ 5 ) değerlerinin En Küçük Kareler ve Moment yöntemlerine göre toplam biyokimyasal oksijen ihtiyaçları (L) ve biyooksidasyon hız sabitleri (k 1 ) Tablo 1-2 de verilmektedir. Tablo 1. Respirometrik BOİ Değerlerinin En Küçük Kareler Yöntemine Göre k ve L Değerleri Table 1. k and L Values of Respirametric BOD Values according to The Least Squares Method Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Denklem *a+ 278*b- 71,5 = 278*a+ 2626*b-4227,5= *a+ 46*b- 14 = 46*a+ 55*b- 136= *a+ 242*b- 71 = 242*a+ 1629*b-36= *a+ 359*b- 79,5 = 359*a *b- 612= k (gün -1 ) L (mg/l),568 11, ,422 13,

6 Tablo 2. Respirometrik BOİ Değerlerinin Moment Yöntemine Göre k ve L Değerleri Table 2. k and L Values of Respirametric BOD Values according to The Moment Method Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 ΣY ΣY*t ΣY/ΣY*t k (gün -1 ) L (mg/l) ,298878, ,35528, ,29973, ,3792, Aktif çamur reaktör hacimlerini veren denklemlerin düzenlenmesinde, havuz girişinde giriş suyu BOİ konsantrasyonu (So) 2 mg/l alınmaktadır (mekanik arıtımdan geçmiş atık suyun BOİ kirliliğindeki azalışın %2-45 arasında değiştiği düşünülmektedir (Soyupak 1987, Toprak 1994)). Çamur yaşları (θc) gün ve çıkış suyu konsantrasyonları da (S) mg/l alınacak olursa, θc = 5 gün ve S = 5 mg/l için (1) denklemi; Y. θ c. Q.( So S) Y. θc. Q. So. η,6.5. Q.(,2,5),3461.Q V = = = =.(1 + Kd. θ ).(1 + Kd. θ ).(1 +,6.5) c c şeklini alır. Benzer hesaplamalarla elde edilen değerler Tablo 3 de verilmektedir. Tablo 3. Farklı Çıkış Suyu BOİ Konsantrasyonları ve Çamur Yaşlarına Ait Reaktör Hacim Katsayıları Table 3. Reactor Volume Coefficients For Different Outlet Water BOD Concentrations and Sludge Ages Çamur Yaşları (θc) Çıkış Suyu Konsantrasyonları (S) θc = 1 gün θc = 15 gün S= 5 mg/l,3461.q,5625.q,715.q S= 4 mg/l,3692.q,6.q,7579.q S= 3 mg/l,3923.q,6375.q,853.q S= 2 mg/l,4154.q,675.q,8526.q S= 1 mg/l,4385.q,7125.q,9.q 541

7 Müstakbel nüfuslara ( ) karşılık gelen evsel su tüketimi değerleri özgül debi L/gün/kişi alınarak sırasıyla; ( ) m 3 /gün olarak alınmıştır.. Bu debi değerleri ve =3-3,5-4- 4,5-5 g/l çamur konsantrasyonları Tablo 3 deki denklemlerde (çamur yaşı 5 gün için) yerine konularak Tablo 4 ve Şekil 4 elde edilmektedir. Tablo 4. S=5mg/L ve θc=5 gün için Reaktör Hacimleri Değerleri Table 4. Reactor Volume Values For S=5mg/l and θc=5 days Q.S o (kg/gün) V(m 3 ) (g/l) V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V ,68 115,37 173,5 23,73 288,42 346,1 3,5 49,44 98,89 148,33 197,77 247,21 296, ,26 86,53 129,79 173,5 216,31 259,58 4,5 38,46 76,91 115,37 153,82 192,28 23, ,61 69,22 13,83 138,44 173,5 27, S = 5 mg/l ve = 3 g/l = 3,5 g/l Reaktör Hacmi V m = 4 g/l = 4,5 g/l = 5 g/l Şekil 4. S=5mg/L ve θc=5 gün için (Q.So-V) hacim abakları Figure 4. (Q.So-V) Volume Charts for S=5mg/l and θc=5 days Farklı çıkış suyu BOİ konsantrasyonları (S= mg/L) ve çamur konsantrasyonları (=3-3,5-4-4,5-5g/L) için reaktör hacimlerini veren abaklar Şekil 5-6 da verilmektedir. () 542

8 Reaktör Hacmi V m S = 4 mg/l ve = 3 g/l = 3,5 g/l = 4 g/l = 4,5 g/l = 5 g/l Reaktör Hacmi V m S = 3 mg/l ve = 3 g/l = 3,5 g/l = 4 g/l = 4,5 g/l = 5 g/l Şekil 5. S=4-3 mg/l ve θc=5 gün için (Q.So-V) hacim abakları Figure 5. (Q.So-V) Volume Charts for S=4-3 mg/l and θc=5 days Reaktör Hacmi V m S = 2 mg/l ve = 3 g/l = 3,5 g/l = 4 g/l = 4,5 g/l = 5 g/l Reaktör Hacmi V m S = 1 mg/l ve = 3 g/l = 3,5 g/l = 4 g/l = 4,5 g/l = 5 g/l Şekil 6. S=2-1 mg/l ve θc=5 gün için (Q.So-V) hacim abakları Figure 6. (Q.So-V) Volume Charts for S=2-1 mg/l and θc=5 days SONUÇLAR VE TARTIŞMA Evsel atıksuların toplam BOİ değerleri -6 mg/l arasında değişmektedir (Nemerow 1971). Minimum ve maksimum beş günlük KTÜ Merkez Kampüs atık sularının toplam BOİ değerleri ise En Küçük Kareler Yöntemine göre 1. Foseptik çıkışında mg/l, 2. Foseptik girişinde mg/l arasında olmaktadır (Tablo 1). Moment yöntemine göre ise 1. Foseptik çıkışında mg/l, 2. Foseptik girişinde mg/l olmaktadır (Tablo 2). Bu değerlerin mekanik 543

9 arıtımdan geçmiş atık suyun BOİ kirliliğindeki azalışın %2-45 arasında değiştiği düşünülecek olursa (Soyupak 1987, Toprak 1994) 1. Foseptik girişinde de toplam BOİ değerlerinin -6 mg/l arasında kalacağı görülmektedir. Kaldı ki hesaplamalarda mekanik arıtım verimi %25 kabul edilerek giriş suyu konsantrasyonu 2mg/L alınarak grafikler hazırlanmıştır. KTÜ Merkez Kampüs atıksularının günlük ortalama kirlilik yükü (Q.So) 35kg/gün (ortalama debi 2L/sn ve giriş suyu BOİ konsantrasyonları 2mg/L), farklı çıkış suyu ve çamur konsantrasyonları için boyutlandırılacak aktif çamur havuzu hacmi de, atık suyun kaynağı (evsel, endüstriyel, tarımsal ) ve kirlilik yükleri ne olursa olsun hesaplamalarda zamanlama yönünden kolaylık sağlayan, optimizasyon için algoritma oluşturan grafik yöntemle 2-25m 3 olmaktadır. KAYNAKLAR Berkün, M., 1974, Respirometric Measurement of Biochemical Oxygen Demand, Ph.D. Thesis, Birmingham University. Eroğlu, V., 1991, Su Tasfiyesi,3. Baskı,İ.T.Ü. Matbaası,Gümüşsuyu. Gebara, F., 1999, Activated Sludge Biofilm Wastewater Treatment System,Water Reseach 33, Gibbon, D.L., 1974, Aeration of Activated Sludge in Sewage Treatment, Pergamon Press Inc., Ohio. Milenko, R., 1996, Respirometry of Activated Sludge, National Institute of Chemistry, Lyubljana. Muslu,Y., 1994, Atık Suların Arıtılması, 2. Baskı, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. Nas, S.S., 23, KTÜ Merkez Kampüs Atıksularının Nitelik Nicelik Yönünden Değerlendirilmesi, 1. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri. Nas, S.S., 23, Aktif Çamur Yöntemi İle Evsel Atıksu Arıtımı İçin Bir Grafik Yöntem Geliştirilmesi, 1. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri. Nemerow, N.L., 1971, Liquid Waste of Industry Theories, Practices & Treatment, Addison- Wesley Publishing Company, Canada. Papkov,G., Libman,V., Argaman,Y., 2, Microbial Activity: Mathematical Expression Rump, H.H., Krist, H., 1988, Laboratory Manual for Examination of Water Wastewater and Soil, VCH Press, Germany. Soyupak, S.,1987, Biyolojik Arıtma ve Biyolojik Arıtma Tesisleri, Cilt I, Ertem Matbaacılık, Ankara. Toprak, H., 1994, Atık Su Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları, Cilt I, D.E.Ü. Basım Ünitesi, İzmir. 544

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir.

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir. 5. BİYOLOJİK ARITMA Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sonucunda oluşan atıksular doğanın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 435-448, 211 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi AEROBIC STABILIZATION OF BIOSOLIDS BY

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr EVSEL VE ENDÜSTRĐYEL ATIKSU ARITMA TESĐSLERĐNDE OLUŞAN ÇAMURLARIN ÇÖKELME ÖZELLĐKLERĐ VE SUSUZLAŞTIRILMASI Hatice SĐYASAL, Ali BERKTAY, Tuba ERTUĞRUL Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031

Detaylı

Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması

Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 68-77 (2011) Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması Murat TOPAL

Detaylı

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:17, Sayı:1, 3-14 Mart 07 Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması Nezih Kamil SALİHOĞLU *, Vedat PINARLI Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

SÜT ENDÜSTRĐSĐNDE SU KULLANIMI VE ATIKSULARIN ARITILMASI*

SÜT ENDÜSTRĐSĐNDE SU KULLANIMI VE ATIKSULARIN ARITILMASI* SÜT ENDÜSTRĐSĐNDE SU KULLANIMI VE ATIKSULARIN ARITILMASI* Fehiman ÇĐNER - Neşe TÜFEKÇĐ 1968 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde doğmuştur. Đlk ve orta öğrenimini Niğde'de tamamlamıştır. Üniversite eğitimini

Detaylı

MAMAK KENTSEL KATI ATIK VAHŞİ DEPOLAMA SAHASI YÜZEY SIZINTI SUYUNUN KARAKTERİZASYONU ve İMRAHOR ÇAYI NA ETKİLERİ

MAMAK KENTSEL KATI ATIK VAHŞİ DEPOLAMA SAHASI YÜZEY SIZINTI SUYUNUN KARAKTERİZASYONU ve İMRAHOR ÇAYI NA ETKİLERİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ MAMAK KENTSEL KATI ATIK VAHŞİ DEPOLAMA SAHASI YÜZEY SIZINTI SUYUNUN KARAKTERİZASYONU ve İMRAHOR ÇAYI NA ETKİLERİ Yunus Arıkan 1, Nimet

Detaylı

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Bayrak, Yokuş, Pehlivan ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Esin Hande Bayrak 1 Semire Kalpakçı Yokuş 2 Ergün Pehlivan 3 Özet Organik yükü fazla olan atık suların arıtımında biyokimyasal

Detaylı

SAKARYA NEHRİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANILARAK KİRLİLİK YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ

SAKARYA NEHRİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANILARAK KİRLİLİK YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANILARAK KİRLİLİK YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ogün BAŞTÜRK Enstitü Anabilim Dalı : ÇEVRE

Detaylı

İsmet AL TUNIŞIK, Recep İLE Rİ, Recep ARTlR

İsmet AL TUNIŞIK, Recep İLE Rİ, Recep ARTlR SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, 2Sa}' (Temmuz 2002) Küçük ve Orta Ölçekli Süt Endüstrisi Atıksularının Önarıblmasında İ Altumşık, R İ leri, R Artır KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLi SÜT ENDÜSTRiSi ATlKSULARININ

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ Giriş BOİ nedir? BOİ neyi ölçer? BOİ testi ne için kullanılır? BOİ nasıl tespit edilir? BOİ hesaplamaları BOİ uygulamaları Bazı maddelerin BOİ si

Detaylı

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:13, 5769 2005 Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu Argun Olcayto ERDOĞAN* 1, Gülsüm Emel ZENGİN 2, Derin ORHON 2 1 Siemens Sanayi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

ATIK SU ARITMA TEKNOLOJİLERİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMLER. (Geliş/Received: 04.01.2013; Kabul/Accepted in Revised Form: 07.02.2013)

ATIK SU ARITMA TEKNOLOJİLERİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMLER. (Geliş/Received: 04.01.2013; Kabul/Accepted in Revised Form: 07.02.2013) S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.1, s.1, 2013 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.1, n.1, 2013 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) ATIK SU ARITMA TEKNOLOJİLERİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMLER Sayiter YILDIZ 1, Osman

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Türkiye de bir tekstil fabrikasında kimyasal madde değişimine yönelik ön değerlendirme

Türkiye de bir tekstil fabrikasında kimyasal madde değişimine yönelik ön değerlendirme itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 12-24 Kasım 2010 Türkiye de bir tekstil fabrikasında kimyasal madde değişimine yönelik ön değerlendirme Ertan ÖZTÜRK, Göksel N. DEMİRER, Ülkü YETİŞ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 3. ULUSLARARASI İLGİLİ MEVZUAT... 20 4. RENKLİ ATIKSU ÜRETEN ENDÜSTRİLER... 26

İÇİNDEKİLER 3. ULUSLARARASI İLGİLİ MEVZUAT... 20 4. RENKLİ ATIKSU ÜRETEN ENDÜSTRİLER... 26 İÇİNDEKİLER i Sayfa İÇİNDEKİLER... İ ÖNSÖZ... Vİ FOREWORD... X TEŞEKKÜR... XİV KISALTMALAR... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİİ TABLO LİSTESİ... XXİİ ÖZET... XXİV 1. GİRİŞ... 1 2. ATIKSULARDA RENK PARAMETRESİ

Detaylı