Mercedes-Benz Türk A.fi Çevre Raporu 2010 Environmental Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report"

Transkript

1 Mercedes-Benz Türk A.fi Çevre Raporu 2010 Environmental Report

2 Sevgili çevre dostlar, 2010 y l, çevre aç s ndan da önemli baflar lara imza att m z bir y l oldu. Hofldere otobüs üretim tesisimizde, 2009 y l nda çat s n oluflturdu umuz yeni at k yönetimi konseptimizi Nisan ay içerisinde hayata geçirdik. Projenin hem ekolojik aç dan hem de ekonomik aç dan olumlu sonuçlar n ise ilk 6 ay içinde ald k. Detaylar raporumuzda bulabilirsiniz. Hofldere'de bafllatt m z bu projeyi benzer flekilde Aksaray fabrikam zda da uygulamak öncelikli hedefimiz. Bir di er geliflme de enerji yönetimi sistemimizde yafland y l nda bafllayan ve gündelik bir davran fl biçimi haline gelen proje, her sene daha da büyük tasarruflar n hedeflenmesini, do al kaynaklar n daha etkin kullan m n ve CO2 sal n m n n azalt lmas n sa l yor. Projemiz, enerjinin do ru tedari i ve kullan m konusunda, Sanayide Enerji Verimlili i Proje Yar flmas nda Jüri Özel Ödülü almaya hak kazand. Yine 2010 y l içinde sürdürülebilirlik kavram n tart flt m z bir dizi workshop düzenledik. Raporumuzda da paylaflt m z sürdürülebilir büyüme/üretim ve çevre koruma konular hakk nda neler yapt m z, neleri daha iyi yapabilece imizi de erlendirdik. Aksaray fabrikam zda Kimyasal Malzemelerin Yönetim Sistemi Optimizasyonu Projesini hayata geçirerek çevre koruma ile ilgili önemli bir baflar elde ettik. Sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir üretim felsefesi ile üretimin her ad m nda çevre korumaya büyük önem veren, proseslerini buna göre flekillendiren, teknolojiyi buna göre kullanan Mercedes-Benz Türk A.fi., detaylar n bu raporda sizlerle paylaflt çevre odakl projeler ile Türkiye'de çevre koruma konusunda örnek olmaya devam ediyor. Sayg lar m zla... Dear friends of the environment, 2010 was a year in which we achieved significant environmental successes. In April we started implementation of our new waste management concept, the foundations of which had already been laid at our Hofldere Facility in Within the first six months we were already seeing positive ecological and economic outcomes from the project, and you can find the details of this in our report. Our primary aim was to apply the methods discovered in the course of the project at Hofldere to our Aksaray Plant. The introduction of our energy management system was another positive experience. This project started in 2009 and has become integral to our normal daily way of working. Every year the project sets targets for larger savings, more effective use of natural resources, and reduction of CO2 emissions. This project was awarded the Special Jury Prize for appropriate supply and use of energy in the Industry Energy Efficiency Project Competition. In 2010 we also organized a series of workshops on the concept of sustainability. In our report we present our assessment of what we have done to protect the environment and to ensure that growth in production is sustainable, and our review of areas where we believe that more can be done. At our Aksaray Plant, we scored significant success in protection of the environment with the introduction of a project to optimize our Chemical Substances Management system. Mercedes-Benz Turkey gives great importance to protection of the environment at every stage of production. The company's philosophy is one of sustainable production within a sustainable environment, and it applies technology to design its process steps on that basis. Mercedes-Benz Turkey will continue to provide a model of environmental protection in Turkey through its implementation of environment-focused projects like those presented in detail in this report. With our respects... Wolf-Dieter Kurz, Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Baflkan President & CEO of Mercedes-Benz Türk A.fi. 9

3 Artan üretim say lar m z, geniflleyen ürün yelpazemiz ve büyüyen kadromuzla beraber çevre ile bar fl k hareket etmeye devam ediyoruz. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikas olarak çevre performans m z n göstergesi olan verileri ve çevre faaliyetlerimizi içeren 2010 y l Çevre Raporumuzu sizlere sunuyoruz y l fabrikam z için yo un bir üretim y l olmufltur. H zla artan üretim say lar n n yan s ra fabrikam z büyütmek ve pazar n ihtiyaçlar n karfl layacak seviyeye getirmek üzere birçok projemiz harekete geçirilmifltir. Ürün odakl bu projelerimize paralel olarak çevre yönetimi bafll alt nda yürüttü ümüz di er projelerimiz de ayn h zla devam etmektedir. Bu projelerin ana faaliyet konular n ; kimyasal malzeme yönetimi software uygulamas, boyahane proseslerinde çevre dostu malzemelerin kullan m ve yeni at k yönetimi konsept çal flmas oluflturmaktad r y l içerisinde bafllatt m z ve 2010 y l içerisinde fabrika genelinde uygulamaya ald m z yeni bir sistem olan software uygulamas ile; kimyasal malzemenin fabrika içerisinde hem çevresel hem de ifl güvenli i aç s ndan istenilen flartlar sa layacak flekilde kay t alt na al nmas n, muhafaza edilmesini ve kullan m flartlar n n de erlendirilmesini sa lam fl bulunmaktay z. Ayn zamanda y l içerisinde ön plana ç kan kimyasal malzemelere yönelik yeni yasal düzenlemeleri de karfl layabilecek alt yap y bu sistem ile haz rlam fl oluyoruz. Yeni gelifltirilen yüksek kat l boyan n ve solvent içeri i olmayan temizlik kimyasallar n kullan m ile emisyonlar m z ciddi anlamda azaltabildik. Bafllang c 2010 y l içerisinde gerçekleflen ve bu y l da devam edecek olan yeni at k yönetimi konsepti ile mevcut at k yönetimi proseslerimizi bir ad m daha ileriye götürmüfl bulunmaktay z. Saham zda geçici depolanan at klar m z n daha güvenli bir flekilde muhafazas için pres konteyn rlar n temini, geçici depolama saham z n daha etkin kullan m n n sa lanmas için son teknolojilerin araflt r lmas, at k miktarlar n n kayna nda azalt lmas için mevcut proseslerdeki iyilefltirmeler bu bafll k alt nda yapt m z ve yapaca m z ana faaliyetlerin temelini oluflturmaktad r.çevre yönetimi koordinasyonunda yönetilen bu projelerimiz ile ilgili daha detayl bilgiyi rapor içerisinde bulabilirsiniz. Yönetim sistemimiz ve saha uygulamalar m z 2010 y l içerisinde farkl kurum ve kurulufllar taraf ndan denetime tabi tutulmufltur. Bu denetimlerden ilki her y l yap lan ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi denetimidir. Ayr ca Daimler flirketi bünyesinde geçerli olan ve uygulanan Çevre Denetimi de merkezimiz Almanya'dan gelen uzman kifliler taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. Y l içerisinde tabi tutuldu umuz di er bir denetim ise ba l bulundu umuz T.C. Aksaray l Çevre ve Orman Müdürlü ü taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. Mercedes-Benz Türk A.fi. Aksaray Kamyon Fabrikas olarak tüm bu denetimleri baflar ile sonuçland rm fl bulunmaktay z. Faaliyetlerimizden ve geliflmelerden çal flanlar m z haberdar etmek ve onlar n kat l m n sa lamak üzere düzenledi imiz e itimler 2010 y l içerisinde de devam etmifltir. Burada amac m z, artan üretim say lar m z ile birlikte çevresel yükümüzün de artt n n fark ndal n çal flanlar m za kazand rmak ve onlar faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel yükü azaltmaya yönelik çal flmalar m z hakk nda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olmufltur. Çal flanlar m z özellikle öneri yönetimi sisteminde çevre bafll alt nda verdikleri öneriler ile bu kapsamdaki duyarl l klar n göstermifllerdir. Kendilerine sistemimizin iyileflmesine yönelik yapm fl olduklar tavsiyeler ve kat ld klar çal flmalar için bu rapor vas tas ile teflekkür ederiz. Öneri yönetimimize iliflkin detayl bilgiler de sizlere rapor içerisinde sunulmufltur. Uzun süreçte atlat lan global krizin sonras nda yeniden ve artarak devam eden üretim faaliyetlerinin getirmifl oldu u heyecan ile bu raporu sizlerle paylaflmaktan mutluluk duyuyoruz. Hüseyin Atç Teknik Hizmetler K s m Müdürü, Çevre Yönetim Sistemi Temsilcisi Manager Technical Services, Environmental Management System Representative Our production figures are increasing, our product range is expanding and our workforce is growing, yet we continue to move forward in harmony with the environment. We present here our 2010 Environmental Report, which describes our environmental activities and provides the data as an indicator of our environmental performance at Mercedes-Benz Turkey Aksaray Truck Plant was a year of intense production at the plant. We introduced a number of projects to expand the plant in line with our rapidly increasing production figures, and to bring it to a standard which matches current market requirements. In parallel with these productionfocused projects, we were also pushing forward with a raft of other projects in the field of environmental management. These projects mainly focused on implementation of chemical substance management software the introduction of environmental friendly material in the paintshop and work on a new approach to waste management. A software application introduced as a new system in 2009 and implemented throughout the plant in 2010 allows us efficiently to record all chemical substances entering the plant, monitor their storage, and assess the workplace conditions required for the use of those substances on the shop floor. This system also provides an infrastructure which meets new regulatory requirements on chemical substances, which became a priority during the year with the use of newly developed high-solid paint material and cleaning chemicals without solvent we were able to reduce our emissions dramatically. The new waste management approach introduced in 2010 and continuing this year has taken our existing waste management processes forward. The key steps in this area were the purchasing of press containers providing more secure temporary storage of waste on site, research into technology offering more efficient use of our temporary storage site, and improvements in our existing processes in order to reduce the volumes of waste produced. Inside the report there is plenty of detailed information about these projects which were implemented under the coordination of the environmental management team. During 2010 our management system and site practices were assessed by various institutions and organisations, including the ISO 14001:2004 Environmental Management System assessment, and a Daimler internal Environment Audit carried out by experts from our headquarters in Germany. The Republic of Turkey Aksaray Provincial Environment and Forestry Directorate, an authority which covers our geographical area, also audited our systems and practices. The Mercedes-Benz Turkey SA Truck Plant successfully passed all these assessments. Training continued throughout 2010 in order to keep our workforce informed of our activities and new developments in the environmental field, and to secure their engagement in those activities. Our aim is to promote awareness among our employees that our increasing production figures potentially increase our environmental impact, and to inform them about the efforts we can make to reduce the environmental impacts of our activities. Our employees demonstrated their awareness in this matter through the suggestions they submitted under the idea management system. This report is an expression of our gratitude to our workforce for the recommendations they have made for improving our system, and the activities in which they have participated, and the report includes detailed information about our idea management system. It is our pleasure to share this report with you, in eager anticipation of the renewal and expansion of ongoing production activities in the longer term once we have put the global crisis behind us. Gerald Jank Direktör Kamyon Director Production Truck Önsöz 2010 Çevre Raporu

4 Bafllang ç aflamalar n sizlerle geçen raporumuzda paylaflt m z, at k ve enerji yönetimi projelerinin sonuçlar n alman n gururu içindeyiz y l nda konsept çal flmas tamamlanan at k yönetimi projesi, 2010 Nisan' nda uygulamaya geçirildi. Proje sonunda, etkin at k yönetimi sa layan teknik yat r mlar ve süreçlerin optimizasyonu sayesinde, yaklafl k olarak 750 t at n de erlendirilmesi sa land. Oluflturulan desantral at k mahalleri ile tafl ma yollar k sald ve buna ba l olarak CO2 emisyonu azald. At k lojisti inin yeniden planlanmas ve tekstil at klar n n toplanmas nda gelifltirilen enerji dostu alternatif ile elde edilen CO2 tasarrufu, 57 t/y l'a ulaflt. Yeni prosesler, yeni bir organizasyonun oluflturulmas gereklili ini do urdu ve sistemin hayata geçirilmesi ile tüm süreçlerin takip ve kontrolünü üstlenen At k Yönetimi Birimi göreve bafllad. Ocak 2009'da hayata geçirilen Enerji Yönetim Sistemi ile afla daki çarp c sonuçlar elde edildi: Elektrik tasarrufu % 37 Do al gaz tasarrufu % 28 Su tasarrufu % 18 Yukar da say lan enerji tasarruflar sayesinde CO2 sal n m % 30,2 oran nda azald. Bu ton CO2'e denk gelmektedir. Proje, Sanayide Enerji Verimlili i Proje Yar flmas nda Jüri Özel Ödülü'ne lay k görüldü. Projeler, çal flanlar m z n enerji ve çevre koruma konusundaki bilinç seviyelerinin artmas na da önemli bir katk sa lad. Teknolojik yat r mlar yap ld ktan ve süreçler teorik olarak optimize edildikten sonra projenin baflar s n sa layan en önemli faktör çal flanlar m z n kat l m oldu. Yönetici kademeden tafleron elemanlar na kadar tüm fabrika çal flanlar at k ve enerji yönetimi konusunda ald klar e itimi içsellefltirerek, enerjiyi etkin kullanmay, at klar ay rmay ve azaltmay günlük yaflamlar n n bir parças halinde getirdiler. Sürdürülebilirlik, çevre koruma ile ekonomik büyümenin paralel geliflmesine ba l d r. Projeler, yukar da sayd m z ekolojik kazan mlar n yan s ra, ekonomik faydalar da sa lad. Artan ayr flt rma oran ve buna ba l olarak artan geri dönüflüm miktarlar ile y ll k 3000 araç üretimi için Euro'luk tasarruf elde edildi. Yeni enerji üretiminin sa lad tasarruf Euro'dur. Bu kapsamda her iki projede ekolojik olan n ekonomik oldu una dair mükemmel birer örnek oluflturmaktad r. Yüzy l m za damgas n vuran sürdürülebilirlikten bahsetmiflken... Otobüs direktörlü ü olarak May s ay içinde yönetim kadrosunun kat l m ile Sürdürülebilirlik kavram n n tart fl ld bir dizi workshop gerçeklefltirdik. Bu, sürdürülebilirlik ile ilgili tüm fikir ve görüfllerin aç kl kla ifade edildi i efektif ve zevkli bir çal flma oldu. Çevre koruma aç s ndan son derece verimli geçen 2009 y l n n ve bafllat lan çevre projelerimizin memnuniyet verici sonuçlar n ald m z 2010 y l n n verilerini raporumuzda sizlerle paylaflmaktan sevinç duyuyoruz. Keyifli okumalar... It was with pride that we received the results of our waste and energy management projects, the opening stages of which we shared with you in our last report. The concept study for the waste management project was completed in 2009, and implementation began in April By the end of the project, the technology investments and the optimisation of processes for effective waste management had resulted in the recycling of extra approximately 750 tonnes of waste. Shortening transport routes by using decentralised waste locations resulted in a reduction in CO2 emissions. CO2 savings of 57 tonnes/year were achieved by replanning the waste logistics, and by using an energy friendly alternative method for the collection of textile waste. The new processes required the establishment of a new organisation, the Waste Management Unit, which began its work by setting up this system, and monitoring and supervising all processes. The following striking results were achieved through the Energy Management System which went into operation in January Electricity savings 37 % Natural gas savings 28 % Water savings 18 % These energy savings reduced CO2 emissions by 30.2 %, the equivalent of 8,806 tons of CO2. This project was awarded the Special Jury Prize in the Industry Energy Efficiency Project Competition. The project also made a significant contribution to raising levels of staff awareness on energy and environmental conservation. Once the technological investments had been made and the processes had been theoretically optimised, it was the participation of our staff that was the most significant factor in making the project a success. All plant personnel, from manager level through to subcontracted staff, internalised the training they had received on waste and energy management, and they incorporated efficient energy use, separation of waste and minimising of waste into their daily working lives. Sustainability depends upon a parallel development of economic growth alongside environmental protection. The projects did indeed produce economic benefits in addition to the ecological benefits described above. Increased rates of separation and the associated increased volumes of recycling provided savings of 420,000 Euro over the course of the year's production of 3000 vehicles and the savings in new energy generation amounted to 1,900,000 Euro. Therefore both projects are excellent examples of how what makes ecological sense also makes economic sense. While we are on the subject of sustainability, which is already setting its mark on this century, we should mention a series of workshops on sustainability organised at the bus division in May, with the management participation. This was an effective and enjoyable exercise in which every conceivable idea and opinion on the subject of sustainability was freely aired. We believe that you will find enjoy reading this report, which is presenting the data for 2010, the gratifying outcome of a series of extremely productive environmental projects initiated in Hasan Murat Bengü Kalite Güvence Müdürü, Çevre Yönetim Sistemi Temsilcisi Senior Manager Quality Assurance, Environmental Management System Representative Klaus Pfeifer Otobüs Üretim Direktörü Director Production Bus Environmental Report 2010 Editorial

5 çindekiler 2010 Çevre Raporu

6 fiirket ve Fabrika Tan t m Mercedes-Benz Türk A.fi Genel Müdürlük Pazarlama Merkezi Aksaray Kamyon Fabrikas Hofldere Otobüs Fabrikas 2. Vizyon ve Misyon a Politika Maddeleri: Do al Kaynaklar n Korunmas Enerji Yönetim Sistemi Dosya: HOfiDERE Yeni Enerji Tasarrufu Projesi Bina Otomasyon Sistemi Trijenerasyon Tesisi Kataforez ve Fosfatlama Tesisi K zg n Su Otomasyonu Dosya: Sürdürülebilirlik Çal fltaylar b Politika Maddeleri: Yasalara Uyum 7 General Directorate Description of Company and Factories Mercedes-Benz Türk A.fi Marketing Centre The Aksaray Truck Factory The Hofldere Bus Factory 2. Vision and Mission a Policy Articles: Preserve Natural Resources Energy Management System File: HOfiDERE New Energy Saving Project Building Automation System Tri-generation Installation Catophoresis and Phosphating Facility Hot Water Automation File: Sustainability Workshops b Policy Articles: Abide by the Law 3. c Politika Maddeleri: Çevresel Yükün 48 Azalt lmas At k Yönetimi Dosya: HOfiDERE At k Yönetim Projesi Dosya: AKSARAY At k Yönetim Projesi At ksu Yönetimi Hava Kirlili i Kontrolü Kimyasal Malzeme Yönetimi Dosya: AKSARAY Yeni Kimyasal Malzeme Yönetimi Projesi 3. d Politika Maddeleri: Çal flanlar n Kat l m 3. c Policy Articles: Minimize Environmental Strain 49 Waste Management File: HOfiDERE Waste Management Project File: AKSARAY Waste Management Project Wastewater Management Air Pollution Control Chemical Substance Management File: AKSARAY's New Chemical Substance Management Project 3. d Policy Articles: Involve Every Employee Environmental Report 2010 Contents

7 Yap lan araflt rmalar karanl k bir gelece i ön görüyor. Küresel s nma nedeniyle 2050'ye kadar bitki ve hayvan türlerinin dörtte birinin, baflka bir deyiflle 1 milyondan fazlas n n yok olaca belirtiliyor. Çevreyi bugünkü ve gelecek kuflaklar için korumak Mercedes-Benz'in temel prensibidir. Bu çerçevede do al kaynaklar koruyan, yeniden de erlendirmeyi mümkün k lan, çevre kirlili ini en ileri düzeyde azaltarak do al çevreyi muhafaza eden yeni ürün ve üretim teknolojileri uygulan r ve gelifltirilir.

8 1. fi RKET ve FABR KA TANITIMI 1. Company and Plant Presentation The researches foresee a sombre future. As a result of global warming, by 2050; a quarter of the plant and animal species, in other words, more than 1 million of them reported to be co-extincted. Daimler's basic principle is to protect the environment today and for future generations. Within this context it devoleps new products and production technologies which protect natural resources, facilitate recyling, minimize environmental pollution and protect the naturel environment.

9 Mercedes-Benz Türk A.fi y l nda Daimler-Benz AG'nin % 36 ortakl ile Otomarsan ünvan yla stanbul'da kurulan Mercedes-Benz Türk, 1968 y l nda tipi otobüslerin üretimine bafllam flt r. Üretime bafllad ktan sadece 2 y l sonra, 1970'te ihracata bafllayan flirket, 1984 y l nda Mercedes-Benz Türkiye Genel Mümessili olmufltur y l nda ise Türkiye'nin büyüme potansiyeline paralel olarak Orta Anadolu ili Aksaray'da kamyon fabrikas üretime geçmifltir. Kas m 1990'da flirketin ticari ünvan Mercedes-Benz Türk A.fi. olarak de iflmifltir. 670 milyon Euro'yu aflan yat r m hacmiyle Mercedes-Benz Türk A.fi., bugün Türkiye'nin en büyük yabanc sermaye yat r mlar ndan biridir ve personel istihdam etmektedir. Bunun yan s ra, ülke çap ndaki bayi ve sat fl sonras hizmetler a nda kifli çal flmaktad r. Daimler AG'nin Mercedes-Benz Türk sermayesindeki pay % 67'dir. Günümüzde stanbul'da Hofldere Fabrikas 'nda flehirleraras ve belediye tipi otobüsler, Aksaray Fabrikas 'nda ise hafif, orta a r ve a r s n f kamyonlar ve çekiciler üreten Mercedes-Benz Türk'ün bu Mercedes-Benz Türk A.fi. Mercedes-Benz Türk was established in Istanbul in 1967 under the name "Otomarsan" with Daimler-Benz AG as the major shareholder with 36 %. The company started the production of type buses in In 1970, only 2 years after its foundation, the company started to export. In 1986, parallel to the growth potential of Turkey, the truck plant started production in Aksaray in Central Anatolia. In November 1990 the name of the company was changed to Mercedes-Benz Türk A.fi. Mercedes-Benz Türk A.fi. is one of the biggest foreign direct investments in Turkey with a total investment volume of 670 million Euro and employs people. Furthermore people are employed in its nationwide dealer and customer service network. Daimler AG currently holds 67 % shares in Mercedes-Benz Türk A.fi. Mercedes-Benz Türk produces city-buses and coaches at the Hofldere Bus Plant in Istanbul and light, medium and heavy duty trucks at the Aksaray Truck Plant. These facilities are an important fiirket ve Fabrika Tan t m Çevre Raporu

10 tesisleri, Daimler AG'nin gelifltirme ve üretim a n n önemli parçalar n oluflturmaktad r. fiirket, sadece Türkiye'de üretilen modelleri de kapsayan ürünlerinin yurtiçi sat fllar n ve ihracat n da yapmaktad r. Ayr ca, Mercedes-Benz marka hafif ticari araç ve Daimler AG çat s alt ndaki tüm otomobil markalar n n ithalat n ve sat fl n yapan Mercedes-Benz Türk, 2010 y l nda toplam adet araç sat fl gerçeklefltirmifltir. En güncel teknolojilerle donat lan yüksek kaliteli ürünleri sayesinde Mercedes-Benz Türk, Türkiye flehirleraras otobüs pazar nda % 60'l k, 6 ton üzeri kamyon pazar nda ise % 38'lik pazar pay yla lider konumundad r. fiirket, Türkiye'nin otobüs ve kamyon ihracat nda da öncü konumundad r (2010 y l nda adet otobüs ve adet kamyon ihraç edilmifltir). Bat Avrupa ülkelerinin Mercedes-Benz Türk'ün en önemli ihracat pazarlar n oluflturmas ayr ca dikkat çekmektedir. Genel Müdürlük Kuruluflundan bu yana Davutpafla tesislerinde olan Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlü ü, A ustos 2007 sonunda stanbul/bahçeflehir'de yer alan yeni binas na tafl nm flt r. Saydaml k, ifllevsellik, yal n çizgiler, fl k ve do a ile uyum, befl kat üzerinde m 2 büro alan na sahip olan bu tesisin mimari tarz n belirleyen ö elerdir. part of Daimler AG s development and production network. Mercedes-Benz Türk also sells the vehicles which are exclusively produced in Turkey in the domestic and export markets. Furthermore the company imports and sells Mercedes-Benz vans and all passenger car brands of the Daimler group. In 2010 Mercedes-Benz sold vehicles in total. With 60 % market share in the domestic coach market and 38 % market share in the domestic truck market over 6 tonnes, Mercedes- Benz Türk is in a leading position thanks to its state-of-the-art products. Mercedes-Benz Türk is also the top bus and truck exporter in Turkey (in 2010, buses and trucks were exported). The main destination for Mercedes-Benz Türk s exports is Western Europe. Head Office The Mercedes-Benz Türk A.fi. Head Office, located in Davutpafla since its establishment, moved to its brand new location in Istanbul/Bahçeflehir at the end of August Transparency, functionality, light and harmony with the nature are the architectural highlights of the new Head Office building, which has an office space of m 2 over 5 floors. 9 Environmental Report 2010 Description of Company and Factories

11 Pazarlama Merkezi Mercedes-Benz Türk, üretti i ve ithal etti i araçlar n sat fl öncesinde ihtiyaca, talebe ve kullan m özelliklerine göre verdi i dan flmanl, sat fl sonras nda sa lad eflsiz servis ve yedek parça hizmetiyle bütünlefltirir. fiirket, yurtiçinde satt araçlar n ekonomik ve verimli kullan m n sa lamak için teorik ve pratik e itim, garanti ve tamir-bak m hizmetleri verir. Bu hizmetler yurtd fl sat fllar için de geçerlidir. Mercedes-Benz markas n n dünya çap nda mevcut servisleri, Mercedes-Benz Türk'ün ihraç etti i tüm araçlar n hizmetindedir. Mercedes-Benz Türk'ün tüm bu pazarlama, sat fl ve sat fl sonras hizmetleri Pazarlama Merkezi'nden verilmektedir. Sat fl birimleri, araç teslim holleri, modern bir teknik e itim merkezi, sat fl sonras hizmetler bölümü ve e itim atölyelerinin yan s ra, m 2 'lik bir alan kapsayan yedek parça deposu, toplam m 2 kapal alana sahip Pazarlama Merkezi'nin odak noktalar n oluflturmaktad r. Aksaray Kamyon Fabrikas Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray ilindeki kamyon fabrikas, 1986 y l nda üretime bafllam flt r. Aradan geçen sürede bu fabrikada üretilen yaklafl k adet çeflitli tonajlarda kamyon öncelikle iç pazarda sat lm flt r. Marketing Centre Mercedes-Benz Türk A.fi. provides theoretical and practical training, guarantee and maintenance-repairs services to ensure economic and efficient utilization of the vehicles it markets locally. Such services are also offered for international sales. The worldwide workshops of the brand Mercedes-Benz are at the service of all the vehicles exported by Mercedes-Benz Türk. These marketing, sales and after-sales services are provided at Mercedes-Benz Türk Marketing Center. The total area of the Marketing Centre is m 2. The Centre houses the sales units, vehicle delivery halls, a modern technical education centre, after sales services, training area and a spare parts warehouse, which covers an area of m 2. Aksaray Truck Plant Mercedes-Benz Türk s truck plant in the province of Aksaray started production in Since then more than trucks have been manufactured at the plant and sold primarily in the domestic market. Employing around people as of , Aksaray Truck Plant s production includes: fiirket ve Fabrika Tan t m Çevre Raporu

12 Günümüzde yaklafl k ( itibariyle) çal flan olan Aksaray Kamyon Fabrikas 'nda tümü Euro4 çevre normlar na uygun olan: Hafif s n f kamyonlar; ATEGO 1216 C ve ATEGO 1518 C, ATEGO 2124 A r s n f nakliye araçlar ; AXOR 3229 C, AXOR 3240 C, AXOR 2524 C, AXOR 2529 C, AXOR 2640 CL Çekiciler; AXOR 1835 LS ve AXOR 1840 LS nflaat araçlar ; AXOR 3029 B/K, AXOR 2529 K/KL, AXOR 1824 K, AXOR 1829 K, AXOR 3440 K, AXOR 4140 B ve Unimog 4000 Actros tipi araçlar üretilmektedir. Bugün y ll k üretim kapasitesi araç olan Aksaray Kamyon Fabrikas, m 2 'lik bir arazi üzerinde m 2 kapal alana sahiptir. Fabrikaya bugüne kadar yaklafl k 221 milyon Euro tutar nda yat r m yap lm flt r. Burada, üretilen araçlarda paslanmaya karfl etkin bir koruma sa layan kataforez astar boya tesisi, modern kaynak robotlar, en güncel cihazlarla donat lm fl malzeme ve ölçüm laboratuvarlar gibi birimlerle en üst düzeyde ürün kalitesi güvence alt na al nmaktad r. Light trucks: ATEGO 1216 C and ATEGO 1518 C, Atego 2124 Heavy duty trucks: AXOR 3229 C, AXOR 3240 C, AXOR 2524 C, AXOR 2529 C, AXOR 2640 CL Semitrailer tractors: AXOR 1835 LS and AXOR 1840 LS Construction trucks: AXOR 3029 B/K, AXOR 2529 K/KL, AXOR 1824 K, AXOR 1829 K, AXOR 3440 K, AXOR 4140 B and, Unimog 4000 Actros The Aksaray Plant currently has a covered area of m 2 built on a total of m 2 of land. Approximately, 221 million Euro have been invested into the Aksaray Plant, which has production capacity of vehicles per year. Advanced systems such as the cathodic dip priming installation and welding robots are employed at the plant, ensuring highest quality standards for all of its products. In recent years, with the latest investments, a new customer center and a new finish hall have been established in the factory. Besides, warehouse has been extended and in order to offer a better health service to the employees, a new and modern health service building has been constructed. 11 Environmental Report 2010 Description of Company and Factories

13 Son y llarda yap lan yat r mlarla yeni bir müflteri merkezi kurulan, malzeme ambarlar geniflletilen ve yeni bir bitifl holü yap lan fabrikada, çal flanlara daha iyi sa l k hizmeti verebilmek amac yla modern bir sa l k servisi binas yap lm flt r. Almanya'daki kamyon fabrikas ile ayn kalitede araç üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikas, 2001 y l nda Orta ve Do u Avrupa ülkelerine ihracat bafllatm flt r. Daha sonra, Bat Avrupa pazarlar na da kamyon sat fl na bafllanmas yla, Aksaray Fabrikas 'ndan yap lan ihracat ivme kazanarak 58 ülkeye yap lan kamyon ihracat toplam adede yükselmifltir. Di er taraftan, ürünlerin ve ürün kalitesinin eflitlenmesiyle Mercedes-Benz Türk'ün yan sanayicileri Almanya'daki kamyon fabrikalar na da parça verme olana na kavuflmufltur. Hofldere Otobüs Fabrikas 1995 y l nda hizmete giren ve 2005 y l nda ikinci yat r m aflamas tamamlanan Mercedes-Benz Türk Hofldere Otobüs Fabrikas, halen dünyan n en modern otobüs fabrikalar ndan biridir. Araç kalitesi aç s ndan büyük önem tafl yan ve paslanmaya karfl üstün koruma sa layan kataforez tesisi (KTL) Türkiye'de otobüs üretiminde bir ilk olma özelli ini tafl maktad r. Hofldere Fabrikas 'nda fabrikan n enerji ihtiyac n karfl layan bir kojenerasyon merkezi bulunmaktad r. Today the trucks of the Aksaray Plant are of the same quality level as those manufactured at plants in Germany. Mercedes-Benz Türk Aksaray Plant has been exporting vehicles to Central and East European countries since The export business gained momentum after truck sales to Western Europe began in 2004 and the number of truck exports has reached units to 58 countries. With its high product quality, Aksaray Truck Plant has proved itself to be the equal of its German counterpart in Wörth which in turn has enabled Mercedes-Benz Türk s spare-part industries to export components to Mercedes-Benz truck plants in Germany. Hofldere Bus Plant The Hofldere Bus Plant, which was inaugurated in 1995 and was experienced the completion of second investment in 2005, is still one of the most modern bus factories in the world. The cathodic dip priming installation can handle entire bus and coach bodies, so no part of the vehicle is missed when the primer is applied, even those areas that are inaccessible in conventional, manual application processes. This installation is a first in the Turkish bus production industry. Furthermore, the plant has an in-house electricity generating plant, which supplies fiirket ve Fabrika Tan t m Çevre Raporu

14 Hofldere Otobüs Fabrikas, gerek seçilen teknoloji ve sistemler aç s ndan, gerekse al nan özel önlemler ve ar tma tesisleri ile çevre koruma aç s ndan da örnek bir tesistir. Mercedes-Benz Türk, bugün otobüs üretiminde yaklafl k personel ( itibariyle) istihdam etmektedir. fiehirleraras otobüsler Travego, Intouro ve Tourismo ile flehiriçi otobüsü Conecto, Hofldere Fabrikas 'nda üretilmektedir. Tüm uluslararas kalite standartlar na uygun olan bu otobüslerin % 75'i baflta Bat Avrupa ülkeleri olmak üzere 73 ülkeye ihraç edilmektedir. Y ll k üretim kapasitesi 4000 otobüs olan Hofldere Otobüs Fabrikas 'nda toplam 340 milyon Euro tutar nda yat r m yap lm flt r. Fabrika, m 2 'lik bir arazi üzerinde m 2 kapal alana sahiptir. Mercedes-Benz Türk'ün Ar & Ge Merkezi de Hofldere Otobüs Fabrikas alan nda yer al r. Daimler'in dünya çap ndaki araflt rma-gelifltirme a n n önemli bir parças haline gelen bu merkezde, otobüs ve kamyon gelifltirme çal flmalar yap lmaktad r. the Hofldere Plant with all the electrical energy it needs. The Hofldere Bus Plant is a model facility with regard to both the technology and systems selected and environmental protection, owing to the special measures taken and the purification plants. Mercedes-Benz Türk employs around employees in bus production as of The Hofldere Plant is responsible for the production of the Travego, Intouro and Tourismo coaches as well as the city-bus Conecto. Today 75 % of the buses produced by Mercedes-Benz Türk are exported to 73 countries. 340 million Euro have been invested into the Hofldere Plant, which has a production capacity of vehicles a year. The Hofldere Plant has m 2 of covered area built on a total of m 2 of land. Mercedes-Benz Türk s R&D Center is also located in Hofldere Bus Plant. Bus and truck development work is performed in this center which has become one of the most important parts of Daimler s global R&D network. 13 Environmental Report 2010 Description of Company and Factories

15 Dünya ci erlerini h zla kaybetmeye devam ediyor. Yap lan araflt rmalara göre Türkiye'nin çölleflmekten kurtar lmas için her sene 400 bin hektar alan n a açland r lmas ve ülke genelinde 60 milyar fidan n dikilmesi gerekiyor. Mercedes-Benz Türk vizyonunda da taahhüt etti i gibi çevreyi korumak için Hofldere Fabrikas nda yeni hayata geçirdi i at k yönetim prosesleri ile 6000 ton at n en etkin flekilde ayr flt r larak geri kazan m n sa lad. Tüm at k yönetim süreçlerini bafltan yap land rd.

16 2. V ZYON ve M SYON 2. Vision and Mission The world continues to lose his lungs, rapidly. According to researches, in order to prevent Turkey from losing top soil and become desert; reforestation of 400 thousand hectares of land and planting 60 billion saplings across the country should be taken into action. Mercedes-Benz Türk, in line with its commitment to protect the environment has recycled 6000 tonnes of waste due to new waste management concept. All waste management processes were restructured and optimised.

17 Çevre ilkeleri tüm flirket çal flanlar ile lokasyonlar için ba lay c d r ve çevre politikas n n oluflturulmas nda esas çerçeveyi belirler. Çevre lkeleri Parlak bir gelecek için çevre koruma taleplerini karfl lamay hedef al yoruz. Sahip oldu umuz teknoloji ile kendi pazar segmentleri içinde çevreye uyumlu ürünler gelifltiriyoruz. Tüm üretim aflamalar n çevreye ba l olarak uyum içerisinde yürütüyoruz. Müflterilerimize, çevre odakl servis ve çevresel konular esas alan bilgiler sunuyoruz. Dünya çap nda örnek al nabilecek bir çevre bilançosu oluflturmay hedefliyoruz. Çal flanlar m z ve kamuoyunu kapsaml olarak çevre koruma konusunda bilgilendiriyoruz. Mercedes-Benz Türk, çevreye olan yüksek duyarl l n n ve bu konuda üstüne düflen sorumlulu unun bir gere i olarak, flirket ilkeleri kapsam nda Hofldere ve bugün kapanm fl olan The environmental principles of Daimler are binding upon all concerning staff and form the basic framework for the development of environment policy. These principles are outlined below: The Environmental Principles: We aim to meet the environmental protection demands of the future We develop products which are particularly environmentfriendly compared with other products in that market segment We form all stages of production in an environment-friendly manner We present our customers with an environmenth-focused service and provide information on environmental issues. We aim to develop an environmental balance sheet system which can be used as a model worldwide We keep our staff and the public throughly informed about environmental protection Due to the high sensibility and awareness of the responsibility for the environment Mercedes-Benz Türk started its effort with environmental management system in 1997 in Davutpafla Factory (now closed). This system had been certified according to ISO 1400 in the bus factory in 2000 and in the truck factory in Vizyon ve Misyon Çevre Raporu

18 Davutpafla fabrikalar nda 1997 y l nda kurmaya bafllad çevre yönetim sistemini, otobüs ve kamyon fabrikalar nda s ras yla 2000 ve 2004 y llar nda ISO 14001'e göre sertifikaland rm flt r. Çevrenin bütün olarak de erlendirildi i, çevre amaç ve hedefleri ile sürekli geliflen, süreç bazl tetkikler ile gözden geçirilip, etkinli i de erlendirilen çevre yönetim sisteminin yap tafllar ve flirketin çevre vizyonu üst yönetim taraf ndan çevre politikas nda ifade edilmektedir. Çevre Politikas ve ilgili taahhütler, üretimin tüm süreçlerinde göz önünde bulundurulmaktad r. Çevreyi korumay öz sorumlulu u olarak benimseyen Mercedes-Benz Türk'te temel mant k dünyan n s n rl kaynaklar n koruyarak üretim yapmaktad r. Çevreyi bugünkü ve gelecek kuflaklar için korumak ve yürürlükteki tüm çevre yasalar na/yönetmeliklerine uymak Daimler'in temel prensibidir. fiirket, çal flanlar n n çevre bilinci ile hareket etmesini bekler ve bunu destekler. Bu özellikle, do al kaynaklar koruyan, yeniden de erlendirilmeyi mümkün k lan, çevre kirlili ini en ileri düzeyde azaltarak do al çevreyi koruyan yeni ürün ve üretim teknolojilerinin kullan m ve gelifltirilmesi için geçerlidir. The principle elements of the environmental management system and the company's vision are reflected in the environment policy as expressed by the top management of the company. This policy embraces the whole spectrum of environmental issues.these elements and the vision are constantly developed in line with environmental aims and targets. The Environmental Policy and the related undertakings are implemented in ll processes. The basic rationale of Mercedes-Benz Türk, which treats environmental protection as one of its fundamental responsibilities, is to maintain production while the earth's limited resources. Daimler 's basic principle is to comply with all current environmental regulations in order to protect the environment today and for future generations. The company expects its staff to act with an awareness of the environment and will support them in this. This applies particularly to the employment and development of new products and production technologies which protect natural resources, facilitate recyling minimize environmental pollution and protect the naturel environment. 17 Environmental Report 2010 Vision and Mission

19 Vizyon ve Misyon Çevre Raporu

20 19 Environmental Report 2010 Vision and Mission

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX)

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) F. +90 (364) 311 02 27 info@sunkapaper.com.sunkapaper.com.com.tr Hitit Kursu / Hittite Course sunkapaper.com Bir Ton Kullanılmış

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bu konudaki çabalarımızı ve başarılarımızı sizlerle paylaşmak büyük bir gurur ve mutluluk. Keyifli okumalar dilerim.

Bu konudaki çabalarımızı ve başarılarımızı sizlerle paylaşmak büyük bir gurur ve mutluluk. Keyifli okumalar dilerim. 2014 Mercedes-Benz Türk A.Ş. için hem çevre faaliyetlerimiz hem de üretim ve satış rekorlarımız açısından önemli bir yıl oldu. Kamyon ve otobüste pazar lideri konumumuzu devam ettirirken, sürdürülebilirliğimizi

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz...

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz... What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP PROCESSING PASLANMAZ ÇEL K GER DÖNÜfiÜM TES SLER YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation Water Wastewater Design & Project Construction & Fabrication Revision & Maintenance Consulting & Operation 3/18 Sok. No: 2/D Buca/İZMİR TURKEY Tel: +90 232 348 00 70 Faks: +90 232 348 00 72 Company profile

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

MADRIX UIIQM1... O.ZMol. 1 aoert. TuVfl THÜRINGEN. ııf 9,r ;e( TOv ThDringen av Cartffiction body lor syetems and pe190nnel

MADRIX UIIQM1... O.ZMol. 1 aoert. TuVfl THÜRINGEN. ııf 9,r ;e( TOv ThDringen av Cartffiction body lor syetems and pe190nnel w MADRIX MUSIC MAKES THE LIGHT Hera Led, günümüz teknolojisini yakından takip eden ve eğlence sektörünün önde gelen led piksel kontrol ve animasyon yazılımı konusunda uzmanlaşmış, dünyanın öncü firmalarından

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS BISCUIT CHEESE SUNFLOWER OIL Makarna Özenle seçilmiş, mükemmel

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

Sensitivity of jewellery

Sensitivity of jewellery Sensitivity of jewellery Efendioğlu Merkez Ofis BURSA Efendioğlu Mermer faaliyetine ilk olarak 1967 yılında Trabzon da, bölgedeki mermer atölye ve üreticilerine malzeme tedariği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Smart Cascade 120 Kw

Smart Cascade 120 Kw Smart ascade 120 Kw Smart ascade Smart ascade 120 Kw Bu cihazda 2 adet ana eşanjör kullanılmış r; ana eşanjör alüminyumdan oluşmuştur, oldukça güvenilir malzemeler kullanılmış r bu sebeple 35 yılı

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION ABOUT US Our company, who has begun its services in machining sector in OSTIM in 1987, has been operating as a sub-contractor for defence industry. Production for spare parts for Defence Industry, Aviation

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA İÇİNDEKİLER OTOMOTİV SANAYİİ FİRMALARI

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı