Mercedes-Benz Türk A.fi Çevre Raporu 2010 Environmental Report

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report"

Transkript

1 Mercedes-Benz Türk A.fi Çevre Raporu 2010 Environmental Report

2 Sevgili çevre dostlar, 2010 y l, çevre aç s ndan da önemli baflar lara imza att m z bir y l oldu. Hofldere otobüs üretim tesisimizde, 2009 y l nda çat s n oluflturdu umuz yeni at k yönetimi konseptimizi Nisan ay içerisinde hayata geçirdik. Projenin hem ekolojik aç dan hem de ekonomik aç dan olumlu sonuçlar n ise ilk 6 ay içinde ald k. Detaylar raporumuzda bulabilirsiniz. Hofldere'de bafllatt m z bu projeyi benzer flekilde Aksaray fabrikam zda da uygulamak öncelikli hedefimiz. Bir di er geliflme de enerji yönetimi sistemimizde yafland y l nda bafllayan ve gündelik bir davran fl biçimi haline gelen proje, her sene daha da büyük tasarruflar n hedeflenmesini, do al kaynaklar n daha etkin kullan m n ve CO2 sal n m n n azalt lmas n sa l yor. Projemiz, enerjinin do ru tedari i ve kullan m konusunda, Sanayide Enerji Verimlili i Proje Yar flmas nda Jüri Özel Ödülü almaya hak kazand. Yine 2010 y l içinde sürdürülebilirlik kavram n tart flt m z bir dizi workshop düzenledik. Raporumuzda da paylaflt m z sürdürülebilir büyüme/üretim ve çevre koruma konular hakk nda neler yapt m z, neleri daha iyi yapabilece imizi de erlendirdik. Aksaray fabrikam zda Kimyasal Malzemelerin Yönetim Sistemi Optimizasyonu Projesini hayata geçirerek çevre koruma ile ilgili önemli bir baflar elde ettik. Sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir üretim felsefesi ile üretimin her ad m nda çevre korumaya büyük önem veren, proseslerini buna göre flekillendiren, teknolojiyi buna göre kullanan Mercedes-Benz Türk A.fi., detaylar n bu raporda sizlerle paylaflt çevre odakl projeler ile Türkiye'de çevre koruma konusunda örnek olmaya devam ediyor. Sayg lar m zla... Dear friends of the environment, 2010 was a year in which we achieved significant environmental successes. In April we started implementation of our new waste management concept, the foundations of which had already been laid at our Hofldere Facility in Within the first six months we were already seeing positive ecological and economic outcomes from the project, and you can find the details of this in our report. Our primary aim was to apply the methods discovered in the course of the project at Hofldere to our Aksaray Plant. The introduction of our energy management system was another positive experience. This project started in 2009 and has become integral to our normal daily way of working. Every year the project sets targets for larger savings, more effective use of natural resources, and reduction of CO2 emissions. This project was awarded the Special Jury Prize for appropriate supply and use of energy in the Industry Energy Efficiency Project Competition. In 2010 we also organized a series of workshops on the concept of sustainability. In our report we present our assessment of what we have done to protect the environment and to ensure that growth in production is sustainable, and our review of areas where we believe that more can be done. At our Aksaray Plant, we scored significant success in protection of the environment with the introduction of a project to optimize our Chemical Substances Management system. Mercedes-Benz Turkey gives great importance to protection of the environment at every stage of production. The company's philosophy is one of sustainable production within a sustainable environment, and it applies technology to design its process steps on that basis. Mercedes-Benz Turkey will continue to provide a model of environmental protection in Turkey through its implementation of environment-focused projects like those presented in detail in this report. With our respects... Wolf-Dieter Kurz, Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Baflkan President & CEO of Mercedes-Benz Türk A.fi. 9

3 Artan üretim say lar m z, geniflleyen ürün yelpazemiz ve büyüyen kadromuzla beraber çevre ile bar fl k hareket etmeye devam ediyoruz. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikas olarak çevre performans m z n göstergesi olan verileri ve çevre faaliyetlerimizi içeren 2010 y l Çevre Raporumuzu sizlere sunuyoruz y l fabrikam z için yo un bir üretim y l olmufltur. H zla artan üretim say lar n n yan s ra fabrikam z büyütmek ve pazar n ihtiyaçlar n karfl layacak seviyeye getirmek üzere birçok projemiz harekete geçirilmifltir. Ürün odakl bu projelerimize paralel olarak çevre yönetimi bafll alt nda yürüttü ümüz di er projelerimiz de ayn h zla devam etmektedir. Bu projelerin ana faaliyet konular n ; kimyasal malzeme yönetimi software uygulamas, boyahane proseslerinde çevre dostu malzemelerin kullan m ve yeni at k yönetimi konsept çal flmas oluflturmaktad r y l içerisinde bafllatt m z ve 2010 y l içerisinde fabrika genelinde uygulamaya ald m z yeni bir sistem olan software uygulamas ile; kimyasal malzemenin fabrika içerisinde hem çevresel hem de ifl güvenli i aç s ndan istenilen flartlar sa layacak flekilde kay t alt na al nmas n, muhafaza edilmesini ve kullan m flartlar n n de erlendirilmesini sa lam fl bulunmaktay z. Ayn zamanda y l içerisinde ön plana ç kan kimyasal malzemelere yönelik yeni yasal düzenlemeleri de karfl layabilecek alt yap y bu sistem ile haz rlam fl oluyoruz. Yeni gelifltirilen yüksek kat l boyan n ve solvent içeri i olmayan temizlik kimyasallar n kullan m ile emisyonlar m z ciddi anlamda azaltabildik. Bafllang c 2010 y l içerisinde gerçekleflen ve bu y l da devam edecek olan yeni at k yönetimi konsepti ile mevcut at k yönetimi proseslerimizi bir ad m daha ileriye götürmüfl bulunmaktay z. Saham zda geçici depolanan at klar m z n daha güvenli bir flekilde muhafazas için pres konteyn rlar n temini, geçici depolama saham z n daha etkin kullan m n n sa lanmas için son teknolojilerin araflt r lmas, at k miktarlar n n kayna nda azalt lmas için mevcut proseslerdeki iyilefltirmeler bu bafll k alt nda yapt m z ve yapaca m z ana faaliyetlerin temelini oluflturmaktad r.çevre yönetimi koordinasyonunda yönetilen bu projelerimiz ile ilgili daha detayl bilgiyi rapor içerisinde bulabilirsiniz. Yönetim sistemimiz ve saha uygulamalar m z 2010 y l içerisinde farkl kurum ve kurulufllar taraf ndan denetime tabi tutulmufltur. Bu denetimlerden ilki her y l yap lan ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi denetimidir. Ayr ca Daimler flirketi bünyesinde geçerli olan ve uygulanan Çevre Denetimi de merkezimiz Almanya'dan gelen uzman kifliler taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. Y l içerisinde tabi tutuldu umuz di er bir denetim ise ba l bulundu umuz T.C. Aksaray l Çevre ve Orman Müdürlü ü taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. Mercedes-Benz Türk A.fi. Aksaray Kamyon Fabrikas olarak tüm bu denetimleri baflar ile sonuçland rm fl bulunmaktay z. Faaliyetlerimizden ve geliflmelerden çal flanlar m z haberdar etmek ve onlar n kat l m n sa lamak üzere düzenledi imiz e itimler 2010 y l içerisinde de devam etmifltir. Burada amac m z, artan üretim say lar m z ile birlikte çevresel yükümüzün de artt n n fark ndal n çal flanlar m za kazand rmak ve onlar faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel yükü azaltmaya yönelik çal flmalar m z hakk nda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olmufltur. Çal flanlar m z özellikle öneri yönetimi sisteminde çevre bafll alt nda verdikleri öneriler ile bu kapsamdaki duyarl l klar n göstermifllerdir. Kendilerine sistemimizin iyileflmesine yönelik yapm fl olduklar tavsiyeler ve kat ld klar çal flmalar için bu rapor vas tas ile teflekkür ederiz. Öneri yönetimimize iliflkin detayl bilgiler de sizlere rapor içerisinde sunulmufltur. Uzun süreçte atlat lan global krizin sonras nda yeniden ve artarak devam eden üretim faaliyetlerinin getirmifl oldu u heyecan ile bu raporu sizlerle paylaflmaktan mutluluk duyuyoruz. Hüseyin Atç Teknik Hizmetler K s m Müdürü, Çevre Yönetim Sistemi Temsilcisi Manager Technical Services, Environmental Management System Representative Our production figures are increasing, our product range is expanding and our workforce is growing, yet we continue to move forward in harmony with the environment. We present here our 2010 Environmental Report, which describes our environmental activities and provides the data as an indicator of our environmental performance at Mercedes-Benz Turkey Aksaray Truck Plant was a year of intense production at the plant. We introduced a number of projects to expand the plant in line with our rapidly increasing production figures, and to bring it to a standard which matches current market requirements. In parallel with these productionfocused projects, we were also pushing forward with a raft of other projects in the field of environmental management. These projects mainly focused on implementation of chemical substance management software the introduction of environmental friendly material in the paintshop and work on a new approach to waste management. A software application introduced as a new system in 2009 and implemented throughout the plant in 2010 allows us efficiently to record all chemical substances entering the plant, monitor their storage, and assess the workplace conditions required for the use of those substances on the shop floor. This system also provides an infrastructure which meets new regulatory requirements on chemical substances, which became a priority during the year with the use of newly developed high-solid paint material and cleaning chemicals without solvent we were able to reduce our emissions dramatically. The new waste management approach introduced in 2010 and continuing this year has taken our existing waste management processes forward. The key steps in this area were the purchasing of press containers providing more secure temporary storage of waste on site, research into technology offering more efficient use of our temporary storage site, and improvements in our existing processes in order to reduce the volumes of waste produced. Inside the report there is plenty of detailed information about these projects which were implemented under the coordination of the environmental management team. During 2010 our management system and site practices were assessed by various institutions and organisations, including the ISO 14001:2004 Environmental Management System assessment, and a Daimler internal Environment Audit carried out by experts from our headquarters in Germany. The Republic of Turkey Aksaray Provincial Environment and Forestry Directorate, an authority which covers our geographical area, also audited our systems and practices. The Mercedes-Benz Turkey SA Truck Plant successfully passed all these assessments. Training continued throughout 2010 in order to keep our workforce informed of our activities and new developments in the environmental field, and to secure their engagement in those activities. Our aim is to promote awareness among our employees that our increasing production figures potentially increase our environmental impact, and to inform them about the efforts we can make to reduce the environmental impacts of our activities. Our employees demonstrated their awareness in this matter through the suggestions they submitted under the idea management system. This report is an expression of our gratitude to our workforce for the recommendations they have made for improving our system, and the activities in which they have participated, and the report includes detailed information about our idea management system. It is our pleasure to share this report with you, in eager anticipation of the renewal and expansion of ongoing production activities in the longer term once we have put the global crisis behind us. Gerald Jank Direktör Kamyon Director Production Truck Önsöz 2010 Çevre Raporu

4 Bafllang ç aflamalar n sizlerle geçen raporumuzda paylaflt m z, at k ve enerji yönetimi projelerinin sonuçlar n alman n gururu içindeyiz y l nda konsept çal flmas tamamlanan at k yönetimi projesi, 2010 Nisan' nda uygulamaya geçirildi. Proje sonunda, etkin at k yönetimi sa layan teknik yat r mlar ve süreçlerin optimizasyonu sayesinde, yaklafl k olarak 750 t at n de erlendirilmesi sa land. Oluflturulan desantral at k mahalleri ile tafl ma yollar k sald ve buna ba l olarak CO2 emisyonu azald. At k lojisti inin yeniden planlanmas ve tekstil at klar n n toplanmas nda gelifltirilen enerji dostu alternatif ile elde edilen CO2 tasarrufu, 57 t/y l'a ulaflt. Yeni prosesler, yeni bir organizasyonun oluflturulmas gereklili ini do urdu ve sistemin hayata geçirilmesi ile tüm süreçlerin takip ve kontrolünü üstlenen At k Yönetimi Birimi göreve bafllad. Ocak 2009'da hayata geçirilen Enerji Yönetim Sistemi ile afla daki çarp c sonuçlar elde edildi: Elektrik tasarrufu % 37 Do al gaz tasarrufu % 28 Su tasarrufu % 18 Yukar da say lan enerji tasarruflar sayesinde CO2 sal n m % 30,2 oran nda azald. Bu ton CO2'e denk gelmektedir. Proje, Sanayide Enerji Verimlili i Proje Yar flmas nda Jüri Özel Ödülü'ne lay k görüldü. Projeler, çal flanlar m z n enerji ve çevre koruma konusundaki bilinç seviyelerinin artmas na da önemli bir katk sa lad. Teknolojik yat r mlar yap ld ktan ve süreçler teorik olarak optimize edildikten sonra projenin baflar s n sa layan en önemli faktör çal flanlar m z n kat l m oldu. Yönetici kademeden tafleron elemanlar na kadar tüm fabrika çal flanlar at k ve enerji yönetimi konusunda ald klar e itimi içsellefltirerek, enerjiyi etkin kullanmay, at klar ay rmay ve azaltmay günlük yaflamlar n n bir parças halinde getirdiler. Sürdürülebilirlik, çevre koruma ile ekonomik büyümenin paralel geliflmesine ba l d r. Projeler, yukar da sayd m z ekolojik kazan mlar n yan s ra, ekonomik faydalar da sa lad. Artan ayr flt rma oran ve buna ba l olarak artan geri dönüflüm miktarlar ile y ll k 3000 araç üretimi için Euro'luk tasarruf elde edildi. Yeni enerji üretiminin sa lad tasarruf Euro'dur. Bu kapsamda her iki projede ekolojik olan n ekonomik oldu una dair mükemmel birer örnek oluflturmaktad r. Yüzy l m za damgas n vuran sürdürülebilirlikten bahsetmiflken... Otobüs direktörlü ü olarak May s ay içinde yönetim kadrosunun kat l m ile Sürdürülebilirlik kavram n n tart fl ld bir dizi workshop gerçeklefltirdik. Bu, sürdürülebilirlik ile ilgili tüm fikir ve görüfllerin aç kl kla ifade edildi i efektif ve zevkli bir çal flma oldu. Çevre koruma aç s ndan son derece verimli geçen 2009 y l n n ve bafllat lan çevre projelerimizin memnuniyet verici sonuçlar n ald m z 2010 y l n n verilerini raporumuzda sizlerle paylaflmaktan sevinç duyuyoruz. Keyifli okumalar... It was with pride that we received the results of our waste and energy management projects, the opening stages of which we shared with you in our last report. The concept study for the waste management project was completed in 2009, and implementation began in April By the end of the project, the technology investments and the optimisation of processes for effective waste management had resulted in the recycling of extra approximately 750 tonnes of waste. Shortening transport routes by using decentralised waste locations resulted in a reduction in CO2 emissions. CO2 savings of 57 tonnes/year were achieved by replanning the waste logistics, and by using an energy friendly alternative method for the collection of textile waste. The new processes required the establishment of a new organisation, the Waste Management Unit, which began its work by setting up this system, and monitoring and supervising all processes. The following striking results were achieved through the Energy Management System which went into operation in January Electricity savings 37 % Natural gas savings 28 % Water savings 18 % These energy savings reduced CO2 emissions by 30.2 %, the equivalent of 8,806 tons of CO2. This project was awarded the Special Jury Prize in the Industry Energy Efficiency Project Competition. The project also made a significant contribution to raising levels of staff awareness on energy and environmental conservation. Once the technological investments had been made and the processes had been theoretically optimised, it was the participation of our staff that was the most significant factor in making the project a success. All plant personnel, from manager level through to subcontracted staff, internalised the training they had received on waste and energy management, and they incorporated efficient energy use, separation of waste and minimising of waste into their daily working lives. Sustainability depends upon a parallel development of economic growth alongside environmental protection. The projects did indeed produce economic benefits in addition to the ecological benefits described above. Increased rates of separation and the associated increased volumes of recycling provided savings of 420,000 Euro over the course of the year's production of 3000 vehicles and the savings in new energy generation amounted to 1,900,000 Euro. Therefore both projects are excellent examples of how what makes ecological sense also makes economic sense. While we are on the subject of sustainability, which is already setting its mark on this century, we should mention a series of workshops on sustainability organised at the bus division in May, with the management participation. This was an effective and enjoyable exercise in which every conceivable idea and opinion on the subject of sustainability was freely aired. We believe that you will find enjoy reading this report, which is presenting the data for 2010, the gratifying outcome of a series of extremely productive environmental projects initiated in Hasan Murat Bengü Kalite Güvence Müdürü, Çevre Yönetim Sistemi Temsilcisi Senior Manager Quality Assurance, Environmental Management System Representative Klaus Pfeifer Otobüs Üretim Direktörü Director Production Bus Environmental Report 2010 Editorial

5 çindekiler 2010 Çevre Raporu

6 fiirket ve Fabrika Tan t m Mercedes-Benz Türk A.fi Genel Müdürlük Pazarlama Merkezi Aksaray Kamyon Fabrikas Hofldere Otobüs Fabrikas 2. Vizyon ve Misyon a Politika Maddeleri: Do al Kaynaklar n Korunmas Enerji Yönetim Sistemi Dosya: HOfiDERE Yeni Enerji Tasarrufu Projesi Bina Otomasyon Sistemi Trijenerasyon Tesisi Kataforez ve Fosfatlama Tesisi K zg n Su Otomasyonu Dosya: Sürdürülebilirlik Çal fltaylar b Politika Maddeleri: Yasalara Uyum 7 General Directorate Description of Company and Factories Mercedes-Benz Türk A.fi Marketing Centre The Aksaray Truck Factory The Hofldere Bus Factory 2. Vision and Mission a Policy Articles: Preserve Natural Resources Energy Management System File: HOfiDERE New Energy Saving Project Building Automation System Tri-generation Installation Catophoresis and Phosphating Facility Hot Water Automation File: Sustainability Workshops b Policy Articles: Abide by the Law 3. c Politika Maddeleri: Çevresel Yükün 48 Azalt lmas At k Yönetimi Dosya: HOfiDERE At k Yönetim Projesi Dosya: AKSARAY At k Yönetim Projesi At ksu Yönetimi Hava Kirlili i Kontrolü Kimyasal Malzeme Yönetimi Dosya: AKSARAY Yeni Kimyasal Malzeme Yönetimi Projesi 3. d Politika Maddeleri: Çal flanlar n Kat l m 3. c Policy Articles: Minimize Environmental Strain 49 Waste Management File: HOfiDERE Waste Management Project File: AKSARAY Waste Management Project Wastewater Management Air Pollution Control Chemical Substance Management File: AKSARAY's New Chemical Substance Management Project 3. d Policy Articles: Involve Every Employee Environmental Report 2010 Contents

7 Yap lan araflt rmalar karanl k bir gelece i ön görüyor. Küresel s nma nedeniyle 2050'ye kadar bitki ve hayvan türlerinin dörtte birinin, baflka bir deyiflle 1 milyondan fazlas n n yok olaca belirtiliyor. Çevreyi bugünkü ve gelecek kuflaklar için korumak Mercedes-Benz'in temel prensibidir. Bu çerçevede do al kaynaklar koruyan, yeniden de erlendirmeyi mümkün k lan, çevre kirlili ini en ileri düzeyde azaltarak do al çevreyi muhafaza eden yeni ürün ve üretim teknolojileri uygulan r ve gelifltirilir.

8 1. fi RKET ve FABR KA TANITIMI 1. Company and Plant Presentation The researches foresee a sombre future. As a result of global warming, by 2050; a quarter of the plant and animal species, in other words, more than 1 million of them reported to be co-extincted. Daimler's basic principle is to protect the environment today and for future generations. Within this context it devoleps new products and production technologies which protect natural resources, facilitate recyling, minimize environmental pollution and protect the naturel environment.

9 Mercedes-Benz Türk A.fi y l nda Daimler-Benz AG'nin % 36 ortakl ile Otomarsan ünvan yla stanbul'da kurulan Mercedes-Benz Türk, 1968 y l nda tipi otobüslerin üretimine bafllam flt r. Üretime bafllad ktan sadece 2 y l sonra, 1970'te ihracata bafllayan flirket, 1984 y l nda Mercedes-Benz Türkiye Genel Mümessili olmufltur y l nda ise Türkiye'nin büyüme potansiyeline paralel olarak Orta Anadolu ili Aksaray'da kamyon fabrikas üretime geçmifltir. Kas m 1990'da flirketin ticari ünvan Mercedes-Benz Türk A.fi. olarak de iflmifltir. 670 milyon Euro'yu aflan yat r m hacmiyle Mercedes-Benz Türk A.fi., bugün Türkiye'nin en büyük yabanc sermaye yat r mlar ndan biridir ve personel istihdam etmektedir. Bunun yan s ra, ülke çap ndaki bayi ve sat fl sonras hizmetler a nda kifli çal flmaktad r. Daimler AG'nin Mercedes-Benz Türk sermayesindeki pay % 67'dir. Günümüzde stanbul'da Hofldere Fabrikas 'nda flehirleraras ve belediye tipi otobüsler, Aksaray Fabrikas 'nda ise hafif, orta a r ve a r s n f kamyonlar ve çekiciler üreten Mercedes-Benz Türk'ün bu Mercedes-Benz Türk A.fi. Mercedes-Benz Türk was established in Istanbul in 1967 under the name "Otomarsan" with Daimler-Benz AG as the major shareholder with 36 %. The company started the production of type buses in In 1970, only 2 years after its foundation, the company started to export. In 1986, parallel to the growth potential of Turkey, the truck plant started production in Aksaray in Central Anatolia. In November 1990 the name of the company was changed to Mercedes-Benz Türk A.fi. Mercedes-Benz Türk A.fi. is one of the biggest foreign direct investments in Turkey with a total investment volume of 670 million Euro and employs people. Furthermore people are employed in its nationwide dealer and customer service network. Daimler AG currently holds 67 % shares in Mercedes-Benz Türk A.fi. Mercedes-Benz Türk produces city-buses and coaches at the Hofldere Bus Plant in Istanbul and light, medium and heavy duty trucks at the Aksaray Truck Plant. These facilities are an important fiirket ve Fabrika Tan t m Çevre Raporu

10 tesisleri, Daimler AG'nin gelifltirme ve üretim a n n önemli parçalar n oluflturmaktad r. fiirket, sadece Türkiye'de üretilen modelleri de kapsayan ürünlerinin yurtiçi sat fllar n ve ihracat n da yapmaktad r. Ayr ca, Mercedes-Benz marka hafif ticari araç ve Daimler AG çat s alt ndaki tüm otomobil markalar n n ithalat n ve sat fl n yapan Mercedes-Benz Türk, 2010 y l nda toplam adet araç sat fl gerçeklefltirmifltir. En güncel teknolojilerle donat lan yüksek kaliteli ürünleri sayesinde Mercedes-Benz Türk, Türkiye flehirleraras otobüs pazar nda % 60'l k, 6 ton üzeri kamyon pazar nda ise % 38'lik pazar pay yla lider konumundad r. fiirket, Türkiye'nin otobüs ve kamyon ihracat nda da öncü konumundad r (2010 y l nda adet otobüs ve adet kamyon ihraç edilmifltir). Bat Avrupa ülkelerinin Mercedes-Benz Türk'ün en önemli ihracat pazarlar n oluflturmas ayr ca dikkat çekmektedir. Genel Müdürlük Kuruluflundan bu yana Davutpafla tesislerinde olan Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlü ü, A ustos 2007 sonunda stanbul/bahçeflehir'de yer alan yeni binas na tafl nm flt r. Saydaml k, ifllevsellik, yal n çizgiler, fl k ve do a ile uyum, befl kat üzerinde m 2 büro alan na sahip olan bu tesisin mimari tarz n belirleyen ö elerdir. part of Daimler AG s development and production network. Mercedes-Benz Türk also sells the vehicles which are exclusively produced in Turkey in the domestic and export markets. Furthermore the company imports and sells Mercedes-Benz vans and all passenger car brands of the Daimler group. In 2010 Mercedes-Benz sold vehicles in total. With 60 % market share in the domestic coach market and 38 % market share in the domestic truck market over 6 tonnes, Mercedes- Benz Türk is in a leading position thanks to its state-of-the-art products. Mercedes-Benz Türk is also the top bus and truck exporter in Turkey (in 2010, buses and trucks were exported). The main destination for Mercedes-Benz Türk s exports is Western Europe. Head Office The Mercedes-Benz Türk A.fi. Head Office, located in Davutpafla since its establishment, moved to its brand new location in Istanbul/Bahçeflehir at the end of August Transparency, functionality, light and harmony with the nature are the architectural highlights of the new Head Office building, which has an office space of m 2 over 5 floors. 9 Environmental Report 2010 Description of Company and Factories

11 Pazarlama Merkezi Mercedes-Benz Türk, üretti i ve ithal etti i araçlar n sat fl öncesinde ihtiyaca, talebe ve kullan m özelliklerine göre verdi i dan flmanl, sat fl sonras nda sa lad eflsiz servis ve yedek parça hizmetiyle bütünlefltirir. fiirket, yurtiçinde satt araçlar n ekonomik ve verimli kullan m n sa lamak için teorik ve pratik e itim, garanti ve tamir-bak m hizmetleri verir. Bu hizmetler yurtd fl sat fllar için de geçerlidir. Mercedes-Benz markas n n dünya çap nda mevcut servisleri, Mercedes-Benz Türk'ün ihraç etti i tüm araçlar n hizmetindedir. Mercedes-Benz Türk'ün tüm bu pazarlama, sat fl ve sat fl sonras hizmetleri Pazarlama Merkezi'nden verilmektedir. Sat fl birimleri, araç teslim holleri, modern bir teknik e itim merkezi, sat fl sonras hizmetler bölümü ve e itim atölyelerinin yan s ra, m 2 'lik bir alan kapsayan yedek parça deposu, toplam m 2 kapal alana sahip Pazarlama Merkezi'nin odak noktalar n oluflturmaktad r. Aksaray Kamyon Fabrikas Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray ilindeki kamyon fabrikas, 1986 y l nda üretime bafllam flt r. Aradan geçen sürede bu fabrikada üretilen yaklafl k adet çeflitli tonajlarda kamyon öncelikle iç pazarda sat lm flt r. Marketing Centre Mercedes-Benz Türk A.fi. provides theoretical and practical training, guarantee and maintenance-repairs services to ensure economic and efficient utilization of the vehicles it markets locally. Such services are also offered for international sales. The worldwide workshops of the brand Mercedes-Benz are at the service of all the vehicles exported by Mercedes-Benz Türk. These marketing, sales and after-sales services are provided at Mercedes-Benz Türk Marketing Center. The total area of the Marketing Centre is m 2. The Centre houses the sales units, vehicle delivery halls, a modern technical education centre, after sales services, training area and a spare parts warehouse, which covers an area of m 2. Aksaray Truck Plant Mercedes-Benz Türk s truck plant in the province of Aksaray started production in Since then more than trucks have been manufactured at the plant and sold primarily in the domestic market. Employing around people as of , Aksaray Truck Plant s production includes: fiirket ve Fabrika Tan t m Çevre Raporu

12 Günümüzde yaklafl k ( itibariyle) çal flan olan Aksaray Kamyon Fabrikas 'nda tümü Euro4 çevre normlar na uygun olan: Hafif s n f kamyonlar; ATEGO 1216 C ve ATEGO 1518 C, ATEGO 2124 A r s n f nakliye araçlar ; AXOR 3229 C, AXOR 3240 C, AXOR 2524 C, AXOR 2529 C, AXOR 2640 CL Çekiciler; AXOR 1835 LS ve AXOR 1840 LS nflaat araçlar ; AXOR 3029 B/K, AXOR 2529 K/KL, AXOR 1824 K, AXOR 1829 K, AXOR 3440 K, AXOR 4140 B ve Unimog 4000 Actros tipi araçlar üretilmektedir. Bugün y ll k üretim kapasitesi araç olan Aksaray Kamyon Fabrikas, m 2 'lik bir arazi üzerinde m 2 kapal alana sahiptir. Fabrikaya bugüne kadar yaklafl k 221 milyon Euro tutar nda yat r m yap lm flt r. Burada, üretilen araçlarda paslanmaya karfl etkin bir koruma sa layan kataforez astar boya tesisi, modern kaynak robotlar, en güncel cihazlarla donat lm fl malzeme ve ölçüm laboratuvarlar gibi birimlerle en üst düzeyde ürün kalitesi güvence alt na al nmaktad r. Light trucks: ATEGO 1216 C and ATEGO 1518 C, Atego 2124 Heavy duty trucks: AXOR 3229 C, AXOR 3240 C, AXOR 2524 C, AXOR 2529 C, AXOR 2640 CL Semitrailer tractors: AXOR 1835 LS and AXOR 1840 LS Construction trucks: AXOR 3029 B/K, AXOR 2529 K/KL, AXOR 1824 K, AXOR 1829 K, AXOR 3440 K, AXOR 4140 B and, Unimog 4000 Actros The Aksaray Plant currently has a covered area of m 2 built on a total of m 2 of land. Approximately, 221 million Euro have been invested into the Aksaray Plant, which has production capacity of vehicles per year. Advanced systems such as the cathodic dip priming installation and welding robots are employed at the plant, ensuring highest quality standards for all of its products. In recent years, with the latest investments, a new customer center and a new finish hall have been established in the factory. Besides, warehouse has been extended and in order to offer a better health service to the employees, a new and modern health service building has been constructed. 11 Environmental Report 2010 Description of Company and Factories

13 Son y llarda yap lan yat r mlarla yeni bir müflteri merkezi kurulan, malzeme ambarlar geniflletilen ve yeni bir bitifl holü yap lan fabrikada, çal flanlara daha iyi sa l k hizmeti verebilmek amac yla modern bir sa l k servisi binas yap lm flt r. Almanya'daki kamyon fabrikas ile ayn kalitede araç üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikas, 2001 y l nda Orta ve Do u Avrupa ülkelerine ihracat bafllatm flt r. Daha sonra, Bat Avrupa pazarlar na da kamyon sat fl na bafllanmas yla, Aksaray Fabrikas 'ndan yap lan ihracat ivme kazanarak 58 ülkeye yap lan kamyon ihracat toplam adede yükselmifltir. Di er taraftan, ürünlerin ve ürün kalitesinin eflitlenmesiyle Mercedes-Benz Türk'ün yan sanayicileri Almanya'daki kamyon fabrikalar na da parça verme olana na kavuflmufltur. Hofldere Otobüs Fabrikas 1995 y l nda hizmete giren ve 2005 y l nda ikinci yat r m aflamas tamamlanan Mercedes-Benz Türk Hofldere Otobüs Fabrikas, halen dünyan n en modern otobüs fabrikalar ndan biridir. Araç kalitesi aç s ndan büyük önem tafl yan ve paslanmaya karfl üstün koruma sa layan kataforez tesisi (KTL) Türkiye'de otobüs üretiminde bir ilk olma özelli ini tafl maktad r. Hofldere Fabrikas 'nda fabrikan n enerji ihtiyac n karfl layan bir kojenerasyon merkezi bulunmaktad r. Today the trucks of the Aksaray Plant are of the same quality level as those manufactured at plants in Germany. Mercedes-Benz Türk Aksaray Plant has been exporting vehicles to Central and East European countries since The export business gained momentum after truck sales to Western Europe began in 2004 and the number of truck exports has reached units to 58 countries. With its high product quality, Aksaray Truck Plant has proved itself to be the equal of its German counterpart in Wörth which in turn has enabled Mercedes-Benz Türk s spare-part industries to export components to Mercedes-Benz truck plants in Germany. Hofldere Bus Plant The Hofldere Bus Plant, which was inaugurated in 1995 and was experienced the completion of second investment in 2005, is still one of the most modern bus factories in the world. The cathodic dip priming installation can handle entire bus and coach bodies, so no part of the vehicle is missed when the primer is applied, even those areas that are inaccessible in conventional, manual application processes. This installation is a first in the Turkish bus production industry. Furthermore, the plant has an in-house electricity generating plant, which supplies fiirket ve Fabrika Tan t m Çevre Raporu

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 05 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER CONTENTS 01 Kurumsal Profil Company Profile 03 Sunufl Introduction 04 Misyon, Vizyon ve De erler Mission,

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. 20 04 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. // içindekiler // contents // 01 _Kurumsal Profil _Company Profile // 03 _ Sunufl _Introduction // 04 _ Misyon/Vizyon/De

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

T eknik gezi - Technical Visit. Almanya Teknik Gezisi Germany Technical Visit

T eknik gezi - Technical Visit. Almanya Teknik Gezisi Germany Technical Visit T eknik gezi - Technical Visit EXITCOM taraf ndan 10-13 A ustos 2009 Tarihleri nde gerçeklefltirilen Almanya Teknik Gezi sine Türkiye den kat lan heyet çok say da tesisi inceledi Group of participants

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding 2-3 Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated 4-5 fiirket Profili / Company Profile

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS GÜBRETAfi FAAL YET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT I. G R fi INTRODUCTION A. RAPORUN DÖNEM REPORTING PERIOD 01.01.2011-31.12.2011 B. ORTAKLI

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı