T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEMBRAN BİYOREAKTÖRÜ İLE (MBR) EVSEL ATIKSU ARITIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEMBRAN BİYOREAKTÖRÜ İLE (MBR) EVSEL ATIKSU ARITIMI"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEMBRAN BİYOREAKTÖRÜ İLE (MBR) EVSEL ATIKSU ARITIMI NEVZAT ÖZGÜ YİĞİT Danışman: Doç. Dr. Mehmet KİTİŞ II. Danışman: Doç. Dr. Özer ÇINAR DOKTORA TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ISPARTA 2007

2 ii

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i ÖZET.... iii ABSTRACT..... v TEŞEKKÜR vii ŞEKİLLER DİZİNİ.. viii ÇİZELGELER DİZİNİ..... xii SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ.. xiii 1. GİRİŞ Motivasyon ve Amaç Kapsam KAYNAK ÖZETLERİ Genel MBR Tanıtımı Tasarım ve İşletim Parametreleri MBR Konfigürasyonları MBR ların Gelişimi MBR ların Konvansiyonel Sistemlere Göre Avantajları MBR ların Genel Dezavantajları MBR larda Çıkış Suyu Kalitesi MBR ve Konvansiyonel Sistemlerde İşletim Parametrelerinin Karşılaştırılması MBR Sistemlerinin Kentsel Atıksu Arıtımındaki Uygulamaları MBR Sistemlerinin Endüstriyel Atıksu Arıtımındaki Uygulamaları Membran Kirlenmesi/Tıkanması Biyokütle özellikleri İşletim şartları Membran Özellikleri Membranların Temizliği Çamur Susuzlaştırma i

4 3. MATERYAL ve YÖNTEM Analitik Ölçümler Arıtılabilirlik (1. Faz) Çalışmaları Tıkanma Deneyleri (2. Faz Çalışmaları) MBR da Geri Yıkama Şartlarının Tıkanma Üzerine Etkileri (3. Faz Çalışmaları) Çamur Susuzlaştırma Deneyleri (4. Faz Çalışmaları) ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA Değişken Karakterli Evsel Atıksularının Pilot Ölçek Batık MBR Sistemi ile Arıtılması Çeşitli Biyokütle ve İşletim Şartlarında İşletilen Batık MBR Sisteminde Membran Tıkanmalarının Belirlenmesi Membran Biyoreaktörlerde Çeşitli Geri Yıkama Senaryolarının Membran Tıkanması Üzerine Etkileri MBR Çamurunun Susuzlaştırılmasına Biyokütle Özellikleri, Polimerler ve Konvansiyonel Aktif Çamur ile Karıştırmanın Etkileri SONUÇLAR KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ ii

5 ÖZET Doktora Tezi MEMBRAN BİYOREAKTÖRÜ İLE (MBR) EVSEL ATIKSU ARITIMI Nevzat Özgü YİĞİT Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Jüri: Prof. Dr. M. Erol KESKİN Prof. Dr. S. Nilay KESKİN Doç. Dr. Mehmet KİTİŞ (Danışman) Doç. Dr. Özer ÇINAR (Eş Danışman) Doç. Dr. İsmail KOYUNCU Yrd. Doç. Dr. İsmail TOSUN Yrd. Doç. Dr. Mehmet BEYHAN Yapılan doktora tez çalışmasında; 1) Membran biyoreaktör (MBR) sisteminin değişken karakterli evsel atıksulardaki arıtma performansı, 2) Farklı biyokütle ve işletim şartlarında işletilen MBR sisteminde membran tıkanmalarının belirlenmesi, 3) MBR sisteminin geri yıkama süreleri ve sıklıklarının optimize edilmesi ve 4) MBR sisteminde oluşan çamurun susuzlaştırılması konularını içeren 4 fazda deneysel ve teorik araştırmalar yapılmıştır. Söz konusu 4 faz çalışmasında da pilot ölçekli batık MBR sistemi olarak ZW-10 (Zenon Environmental Inc., GE Water&Process Technologies) ünitesi kullanılmıştır. Batık sistem, gözenekli fiber membran modülüne sahip ünite sürekli akışlı besleme ile 19 ay boyunca çalıştırılmıştır. Aerobik biyolojik oksidasyon ve ultrafiltrasyon kademeleri tek proses tankı içinde gerçekleştirilmiştir. MBR ünitesinde aerobik organik karbon giderimi ve nitrifikasyon hedeflenmiştir. MBR sistemi ilk 3 ayda sadece izleme, kontrol ve biyolojik aklimasyona ulaşılması için çalıştırılmıştır. Bu süreden sonraki 8 ayda SDÜ kampüsü öğrenci yurtlarından kaynaklanan günlük ve dönemsel olarak değişken karakterli evsel atıksuların MBR sistemiyle arıtılabilirliği araştırılmıştır. Son 8 aylık dönemde ise ikinci, üçüncü ve dördüncü faz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Birinci faz arıtılabilirlik çalışmaları kapsamında MBR sistemi 3 farklı işletim aşamasında çalıştırılmıştır: 1) sonsuz çamur yaşı (SRT), normal akı değeri: 25 L/m 2 -saat; 2) SRT: 20 gün, normal akı değeri: 25 L/m 2 -saat; 3) SRT: 20 gün, yüksek akı değeri: 39 L/m 2 -saat. MBR sisteminin işletildiği 8 ay boyunca giriş atıksuyu karakterleri aşırı salınımlar göstermiştir. Bu salınımlara ve özellikle 1. aşamadaki çok düşük atıksu sıcaklıkları (6 ο C) ve giriş suyundaki ani tuzluluk artışlarına rağmen MBR sistemi tüm işletim boyunca çok yüksek arıtma performansı sergilemiştir. Arıtma performansı F/M (substrat/biyomas oranı), organik yükleme hızı, spesifik substrat giderim hızı ve çözünmüş oksijen gibi diğer parametrelerdeki salınımlardan da olumsuz etkilenmemiştir. Üç işletim aşamasında da arıtma veriminin, test edilen SRT, MLSS ve işletim akılarından bağımsız olduğu bulunmuştur. Normal ve yüksek akı aşamalarında 8 aylık işletim boyunca membranlarda geri dönüşümsüz tıkanma olmamıştır. Ayrıca, normal akıda 6 aylık işletim süresince, süzüntü suyu ile rutin geri yıkama dışında kimyasal membran temizliğine ihtiyaç duyulmamıştır. 2 ay boyunca 39 L/m 2 -saat gibi çok yüksek akı işletiminde bile, 2 defa kimyasal temizlik yapılmıştır. Genel itibariyle, 8 ay süreyle işletilen pilot ölçek MBR sistemi ile tıkanma ve permeabilite azalması gibi işletim zorlukları ile karşılaşılmadan, giriş atıksuyu karakterlerindeki aşırı salınımlara rağmen, MBR prosesi ile sorunsuz bir şekilde çok yüksek kalitede arıtılmış su elde edilebileceğini göstermiştir. Doktora çalışması ikinci fazında değişken karakterli evsel atıksuların arıtımını yapan pilot ölçek batık MBR sisteminde çeşitli biyokütle karakterleri (MLSS, MLVSS, hücre dışı polimerik maddeler (EPS), çözünmüş mikrobiyal ürünler (SMP), partikül boyutu dağılımı) ve işletim iii

6 şartlarında (havalandırma hızı (U G ), işletim akısı) tıkanma eğilimlerinin ve kritik akıların tayin edilmesi amaçlanmıştır. Kritik akı ve tıkanmalar deneysel olarak kademeli akı metoduyla tespit edilmiştir. Tıkanma davranışları 5 farklı MLSS konsantrasyonunda ve dört U G değerinde incelenmiştir. MBR sisteminin farklı MLSS konsantrasyonlarındaki biyokütle karakterizasyonu, EPS ve SMP nin hem protein hem de karbonhidrat fraksiyon konsantrasyonlarının MLSS konsantrasyonlarının artışıyla arttığını göstermiştir. Diğer taraftan MLSS konsantrasyonlarının artmasıyla partikül boyut dağılımı değişmiş ve ortalama partikül boyutu küçülmüştür. EPS ve SMP nin karbonhidrat fraksiyonlarının protein fraksiyonlarından daha fazla tıkamaya sebep olduğu görülmüştür. Tüm MLSS seviyelerinde artan havalandırma hızları tıkanma kontrolünde pozitif bir etki sergilemiştir; ancak artan MLSS seviyelerinde etki derecesi azalmıştır. MBR sisteminin işletim akısı kritik akı değerinden küçük ise akının tıkanma hızına etkisi küçüktür ve bu trend MLSS konsantrasyonundan bağımsızdır. Artan MLSS konsantrasyonu tıkanma hızını arttırmış ve dolayısıyla permeabilite değerlerini önemli oranda düşürmüştür. Sonuç olarak işletim akısı değeri kritik akı değerinin üzerinde olması durumu, artan MLSS konsantrasyonlarına bağlı olarak EPS in hem protein hem de karbonhidrat konsantrasyonlarının yüksek olması, biyokütle içerisindeki partiküllerin boyutlarının küçülmesi ile birlikte membran tıkanmaları artmıştır. Doktora çalışmasının üçüncü fazında MBR sisteminde farklı geri yıkama şartlarının/ senaryolarının membran tıkanmalarına olan etkilerinin tayini ve optimum geri yıkama senaryosunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Yedi farklı geri yıkama senaryosunun, tıkanma kontrolü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Deneysel çalışmalar mg/l MLSS konsantrasyonu ve 0,101 m/s U G değerinde yürütülmüştür. Yüksek tıkanma hızı değerleri her senaryoda kritik akı üzerindeki akı (>25-30 L/m 2 -saat) değerlerinde gözlenmiştir. Kritik akının altındaki akılarda, benzer filtrasyon ve geri yıkama frekansları olan senaryolarda tıkanma hızları devamlı ve tutarlı bir şekilde (<1 mbar/dakika) düşük değerlerde bulunmuştur. Filtrasyon ve geri yıkama sürelerinin her ikisinin de ortalama toplam membran direnci ile doğrusal olarak ilişkili olduğu bulunmuştur. Geri yıkama süresinin artırılması, her kademe akısı için toplam membran direncini azaltırken, sabit geri yıkama sürelerinde filtrasyon süresinin artması dirençleri önemli ölçüde artırmıştır. Ancak, toplam dirençlere filtrasyon sürelerinin negatif etkileri geri yıkama sürelerinin pozitif etkilerinden daha belirgindir. Filtrasyon/geri yıkama süresi oranı ve toplam membran direnci arasında bulunan güçlü korelasyon (R 2 : 0,96) rutin geri yıkama uygulanan batık MBR larda tıkanma kontrolü optimizasyonunda bu oranın etkili bir araç olabileceğini göstermektedir. Senaryo 4 (9 dakika 55 saniye filtrasyonu takiben 5 saniye geri yıkama) ve 5 (9 dakika 45 saniye filtrasyonu takiben 15 saniye geri yıkama), tıkanma kontrolü ve net günlük süzüntü suyu üretim hacmine dayanarak optimum senaryolar olarak bulunmuştur. Doktora tezinin dördüncü fazında MBR çamurunun ve konvansiyonel aktif çamurla (KAS) karıştırılmış MBR çamurunun (karışık çamur) susuzlaştırılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca değişik polimer çeşitleri ve dozlarının, çamur özelliklerinin, filtre kağıdı çeşidinin hem MBR çamurunun hem de karışık çamurun susuzlaştırılabilirliği üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Susuzlaştırılabilirliğin göstergesi Buchner hunisi yöntemi kullanılarak, özgül filtre direnci (ÖFD) parametresiyle ölçülmüştür. Filtre kağıdı türünün susuzlaştırılabilirlik testlerinin sonuçları üzerinde çok büyük bir etkisinin olduğu bulunmuştur. ÖFD değerleri ve optimum polimer dozları artan MLSS konsantrasyonu ile artmıştır. Çünkü yükselen MLSS konsantrasyonunun beraberinde getirdiği yüksek EPS ve SMP konsantrasyonları ve küçülen partikül boyut dağılımı çamur susuzlaştırmanın zorlaşmasına sebep olmuşlardır. KAS ve MBR çamurlarının farklı oranlarda karıştırılması KAS çamurlarının susuzlaştırılabilirliğini iyileştirmiştir. Katyonik polimerler anyonik ve iyonik olmayan polimerlere nazaran tüm çamur tipleri için (MBR, KAS ve karışık çamurlar) daha iyi susuzlaştırma performansı göstermişlerdir. Anahtar Kelimeler: Aktif çamur, atıksu arıtımı, atıksu geri kazanımı, çözünmüş hücre ürünleri, (SMP), geri yıkama, hücre dışı polimerik maddeler (EPS), membran biyoreaktör (MBR), ÖFD, polimer, susuzlaştırma, tıkanma. 2007, 157 sayfa iv

7 ABSTRACT Ph.D. Thesis DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT WITH MEMBRANE BIOREACTOR (MBR) Nevzat Özgü YİĞİT Süleyman Demirel University Graduate School of Applied and Natural Sciences Department of Environmental Engineering Thesis Committee: Prof. Dr. M. Erol KESKİN Prof. Dr. S. Nilay KESKİN Assoc. Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ (Supervisor) Assoc. Prof. Dr. Özer ÇINAR (Co-Supervisor) Assoc. Prof. Dr. İsmail KOYUNCU Asist. Prof. Dr. İsmail TOSUN Asist. Prof. Dr. Mehmet BEYHAN This doctoral thesis work mainly contained lab- and pilot-scale research and was conducted in four major phases: 1) The treatability of domestic wastewater with diurnally and seasonally variable characteristics using a pilot-scale membrane bioreactor (MBR), 2) Determination of the membrane fouling in MBR system operated with different biomass and operating conditions, 3) Optimization of the backwash durations and frequencies of the MBR system, 4) Dewaterability studies of the MBR sludge. A pilot-scale MBR unit (ZW-10, Zenon Environmental Inc., GE Water&Process Technologies) was used during the study. The single-tank unit, containing an immersed hollow fiber ultrafiltration (UF) membrane module, was continuously operated aerobically for 19 months for carbon removal and nitrification, and the aerobic biological oxidation and ultrafiltration for biomass separation were performed in this single tank. MBR system was operated for monitoring, controlling and biological acclimation during the first 3 months. During the following 8 months, treatability of domestic wastewater from university student dormitories with diurnally and seasonally variable characteristics was investigated. In the last 8 months, second, third and fourth phases of the study were completed. A total of three major operational stages were tested during the first-phase of the study: 1) no sludge wastage, flux: 25 L/m 2 -h; 2) solids retention time (SRT): 20 d, flux: 25 L/m 2 -h; and 3) SRT: 20 d, flux: 39 L/m 2 -h (high flux conditions). The characteristics of raw wastewater exhibited both diurnal and seasonal variations during operation. Although the influent characteristics were highly variable including sudden increases in total dissolved solids (TDS) and the wastewater temperatures were as low as 6 o C during winter months, the MBR system performed well throughout its eight months of operation. The treatment performance was not negatively influenced by variations in operational parameters including F/M ratio, organic loading rate, specific substrate removal rate, and dissolved oxygen concentrations. The performance was independent of tested SRT, mixed liquor suspended solids (MLSS) concentrations and flux values in 3 operational stages. In both normal and high flux stages, irreversible fouling of membranes did not occur during the eight months of operation. Furthermore, no chemical cleaning was performed during the six months of operation at normal flux, except routine back-pulses with permeate. Even for the high flux operation (39 L/m 2 -h) continued for two months, chemical maintenance cleaning was only employed two times. Overall, eight months of pilot-scale tests indicated the robustness of MBR process in terms of achieving very high quality of treated water without any operational limitations including fouling and permeability reduction problems. v

8 The main objective of the second phase of the study was to determine the impacts of various operational conditions (aeration velocity (U G ), operating flux) and biomass characteristics (MLSS, MLVSS, extracellular polymeric substances (EPS), soluble microbial products (SMP), particle size distribution) on membrane fouling and critical flux in the pilot-scale, submerged MBR,. Critical flux and levels of fouling was determined by the flux step method. Fouling behavior was studied at five different MLSS concentrations and four different aeration velocities at each MLSS concentration. Concentrations of both protein and carbohydrate fractions of EPS and SMP increased with increasing MLSS concentrations. Also, the distribution of particle sizes shifted toward smaller particles and the mean particle size decreased as the MLSS concentrations increased. Carbohydrate fractions of both EPS and SMP contributed to fouling more than protein fractions. Aeration velocity exhibited positive impacts on fouling control at all MLSS concentrations; however, the degree of this impact decreased significantly with increasing MLSS concentrations. The impact of flux on fouling rate was small as long as the operating flux was less than critical flux, a trend found independent of MLSS concentration. Increasing MLSS concentration significantly decreased permeability values and increased fouling rates. It was concluded that membrane fouling was increased by increasing operating flux (beyond the critical flux), increasing MLSS concentration (thus the concentrations of both carbohydrate and protein fractions of EPS) and smaller particle sizes. In the third phase of the study, the impacts of various backwash scenarios on fouling and optimum backwash scenario in a MBR were determined. The effects of seven different backwash scenarios on fouling control were tested. Experimental studies were conducted at the MLSS values in the range of mg/l and U G value of m/s. A higher rate of fouling was observed above critical flux (>25-30 L/m 2 -h) for all scenarios. For scenarios with the similar filtration and backwash frequencies at the fluxes under the critical flux, fouling rates were always found lower (<1 mbar/minute). It was found that filtration and backwash durations both correlated with the average total membrane resistances. While increasing backwash duration decreased total membrane resistances for all the flux-steps, increasing filtration duration at constant backwash duration significantly increased resistances. However, the negative impacts of filtration duration on resistances were more pronounced than the positive impacts of backwash duration, i.e., as the ratio of filtration/backwash duration increased resistances also increased linearly. The strong correlation found among this ratio and the total membrane resistance suggests that the use of this ratio may be an effective tool in the optimization of fouling control in submerged MBRs employing routine backwashing. Scenarios 4 (9 min 55 s of filtration followed by 5 s of backwash) and 5 (9 min 45 s of filtration followed by 15 s of backwash) were found to be optimum based on fouling control and net daily volume of permeate production. In the fourth phase of the study, the dewaterability of MBR sludge and its mixture with conventional activated sludge (CAS) was investigated. In addition, the impacts of type and dose of various polymers, filter type and sludge properties on the dewaterability of both MBR and mixed sludges were determined. Specific cake resistance (SCR) measured by the Buchner funnel filtration test was used to assess the dewaterability of tested sludges. The type of filter paper used in dewaterability tests strongly affected dewaterability. SCR values and optimum polyelectrolyte doses increased with increasing MLSS concentrations in the MBR, which suggested that increase in MLSS concentrations accompanied by increases in EPS and SMP concentrations and a shift toward smaller particles caused poorer dewaterability of the MBR sludge. Combining CAS and MBR sludges at different proportions generally improved the dewaterability of CAS sludge. Better dewaterability performance was achieved with cationic polymers compared to anionic and non-ionic ones for all sludge types tested. Key words: Activated sludge, backwash, dewaterability, extracellular polymeric substances (EPS), fouling, membrane bioreactor (MBR), polymer, recovery, soluble microbial product (SMP), specific cake resistance (SCR), wastewater treatment. 2007, 157 pages vi

9 TEŞEKKÜR Bu doktora tez çalışmasının konu tespitinden tamamlanmasına kadar geçen sürede her türlü bilgi ve deneyimleri ile bana yön veren ve ayrıca maddi manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen danışmanım Doç. Dr. Mehmet KİTİŞ e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Fikirleriyle tezin olgunlaşmasında yardımcı olan eş danışmanım Doç. Dr. Özer ÇINAR a teşekkür ederim. Tez izleme komitesi toplantılarında yaptıkları yorum ve yönlendirmelerle tezin olgunlaşmasına katkı sağlayan TİK komitesinin değerli üyeleri Prof. Dr. Nilay KESKİN, Prof. Dr. Erol KESKİN ve Yrd. Doç. Dr. İsmail TOSUN a teşekkür ederim. Arıtma sisteminin kurulmasında ve deneysel aşamalarda yardım eden Öğr. Gör. İlker HARMAN, Arş. Gör. Hasan KÖSEOĞLU, Arş. Gör.Tuğçe KÜKRER, Arş. Gör. Emine SAYILGAN, Arş Gör. Şule KAPLAN ve Yrd. Doç. Dr. Gökhan CİVELEKOĞLU na teşekkür ederim. Çamur susuzlaştırma deneylerinin yapılması için laboratuar imkanlarından faydalanmamı sağlayan ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümün den Prof. Dr. Ülkü YETİŞ ve Arş. Gör. Dr. Hande YÜKSELER e teşekkür ederim D-06 No lu Proje ile tezimi maddi olarak destekleyen Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı na teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bu tez çalışmasının birinci fazını destekleyen TÜBİTAK a (Proje No:103Ç086) teşekkür ederim. Ayrıca tezimin her aşamasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen aileme ve eşim Nalan Özgür YİĞİT e en içten teşekkürlerimi sunarım. Nevzat Özgü YİĞİT ISPARTA, 2007 vii

10 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 2.1. MMBR membran kaseti (ZENON Env. Inc., 2002) Şekil 2.2. Bir membran kasetinin tank içine konumlanması Şekil 2.3. Tipik bir MBR sistemi akım şeması Şekil 2.4. Bir MBR ünitesinin üstten görünüşü Şekil 2.5. MBR Konfigürasyonları Şekil 2.6. MBR larda tıkanmayı etkileyen faktörler Şekil 3.1. MBR ünitesinin basit akım şeması Şekil 3.2. MBR ünitesinin fotoğrafı Şekil 3.3. Atıksu arıtımına başlanmadan önce MBR sisteminin proses tankı ve membran modülü. 41 Şekil 3.4. MBR sistemine atıksu sağlanan rogar 41 Şekil 3.5. Rogardan atıksu taşıyan izolasyonlu iletim hattı 42 Şekil 3.6. Atıksu dengeleme/besleme tankı (1000 L, polietilen) Şekil 3.7. Besleme tankından MBR sistemine atıksuyu ileten peristaltik pompa ve iletim hattı Şekil 3.8. Buncher Hunisi deney düzeneği. 56 Şekil 3.9. Toplanan süzüntü hacmine karşılık zaman/hacim grafiği Şekil 4.1. MBR işletimi boyunca elde edilen akılar Şekil 4.2. MBR işletimi boyunca transmembran basınçları ve uygulanan kimyasal geri yıkama Şekil 4.3. MBR işletimi boyunca reaktör su sıcaklıkları Şekil 4.4. MBR işletimi boyunca elde edilen permeabilite (K) değerleri Şekil 4.5. MBR işletimi boyunca reaktör çözünmüş oksijen konsantrasyonları Şekil 4.6. MBR işletimi boyunca reaktör MLSS ve MLVSS değerleri 70 Şekil 4.7. MBR işletimi boyunca reaktörden alınan çamur numuneleri SVI değerleri Şekil 4.8. MBR işletimi boyunca reaktör ph değerleri viii

11 Şekil 4.9. MBR işletimi boyunca reaktör giriş ve çıkış ph değerleri Şekil MBR işletimi boyunca reaktör elektriksel iletkenlik değerleri Şekil MBR işletimi boyunca reaktör giriş ve çıkış elektriksel iletkenlik değerleri Şekil MBR işletimi boyunca reaktördeki F/M oranı değerleri Şekil MBR işletimi boyunca reaktöre organik yükleme hızı değerleri Şekil MBR işletimi boyunca reaktörde spesifik substrat giderim hızı değerleri Şekil MBR işletimi boyunca reaktörde hidrolik bekleme süreleri (HRT) Şekil MBR işletimi boyunca reaktör giriş ve çıkış askıda katı madde değerleri Şekil MBR işletimi boyunca reaktör giriş ve çıkış toplam katı madde değerleri Şekil MBR işletimi boyunca reaktör giriş ve çıkış BOİ 5 değerleri.. 83 Şekil MBR işletimi boyunca F/M oranı ile BOİ 5 giderim verimi ilişkisi Şekil MBR işletimi boyunca OYH ile BOİ 5 giderim verimi ilişkisi 84 Şekil MBR işletimi boyunca reaktör giriş ve çıkış KOİ değerleri 86 Şekil MBR işletimi boyunca HRT ile KOİ giderim verimi ilişkisi Şekil MBR işletimi boyunca reaktör giriş ve çıkış amonyak değerleri Şekil MBR işletimi boyunca sıcaklık ile amonyak giderim verimi ilişkisi Şekil MBR işletimi boyunca elektriksel iletkenlik ile amonyak giderim verimi ilişkisi Şekil MBR işletimi boyunca HRT ile amonyak giderim verimi ilişkisi Şekil MBR işletimi boyunca reaktör giriş ve çıkış nitrat değerleri Şekil MBR işletimi boyunca reaktör giriş ve çıkış nitrit değerleri ix

12 Şekil MBR işletimi boyunca reaktör giriş ve çıkış toplam kjeldahl azotu değerleri Şekil MBR işletimi boyunca reaktör giriş ve çıkış toplam azot değerleri Şekil MBR işletimi boyunca reaktör giriş ve çıkış toplam fosfor değerleri Şekil MBR işletimi boyunca reaktör giriş ve çıkış bulanıklık değerleri Şekil MBR işletimi boyunca reaktör giriş ve çıkış toplam koliform değerleri Şekil MBR işletimi boyunca reaktör giriş ve çıkış fekal koliform değerleri Şekil MBR işletimi boyunca reaktör giriş ve çıkış toplam organizma değerleri Şekil Partikül boyutu dağılımına MLSS konsantrasyonlarının etkisi Şekil EPS karbonhidrat konsantrasyonunun kritik akıya etkisi (U G =0,101 m/s) 105 Şekil Membran basıncı (ortalama TMP cinsinden) ve akı ilişkilerine havalandırma hızının etkisi (MLSS: 4600 mg/l) 107 Şekil Kritik akıya MLSS konsantrasyonlarının ve havalandırma hızlarının etkisi. 107 Şekil Tıkanma hızına akı ve MLSS konsantrasyonlarının etkisi (U G :0,067 m/s). 108 Şekil Kademeli akı testleri süresince MLSS konsantrasyonlarının permeabiliteye etkileri (Kademe akısı=20 L/m 2 -saat, UG=0,101 m/s). 109 Şekil Filtrasyonun ve geri yıkama senaryolarının tıkanma hızlarına etkileri Şekil Filtrasyonun ve geri yıkama senaryolarının permeabiliteye (akıortalama TMP ilişkileri) etkileri Şekil Filtrasyonun ve geri yıkama senaryolarının toplam membran direncine etkileri x

13 Şekil Kademeli akı testleri süresince ortalama toplam membran direnci üzerine geri yıkama süresinin etkileri (09:40, 09:45 ve 09:55 (dakika:saniye) filtrasyon süreleri için) Şekil Kademeli akı testleri süresince ortalama toplam membran direnci üzerine filtrasyon süresinin etkileri (15 s sabit geri yıkama süresinde) Şekil Kademeli akı testleri süresince ortalama toplam membran direnci üzerine filtrasyon/geri yıkama süresi (saniye/saniye)oranının etkileri Şekil Buchner hunisi test düzeneği 125 Şekil Farklı MLSS konsantrasyonlarında, şartlandırılmamış MBR çamurunun filtre edilebilirliğine filtre kağıdının etkisi Şekil Filtre kağıdı tipinin susuzlaştırılabilirliğe etkisi Şekil Filtre kağıdı tipinin susuzlaştırılabilirliğe etkisi (MLSS: mg/l) 129 Şekil Farklı MLSS konsantrasyonlarında MBR çamurunun partikül boyut dağılımı Şekil MBR, KAS ve karışık çamurların filtre edilebilirliğine polimerin etkisi (Whatman #40, ZT katyonik polimer, Grup B çamurları). 133 Şekil MBR çamurunun susuzlaştırılabilirliğine çeşitli polimerlerin etkisi (Whatman#40, MLSS:12600 mg/l) xi

14 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 1.1. Tez kapsamı... 8 Çizelge 2.1. Dahili ve harici MBR ların karşılaştırılması.. 17 Çizelge 2.2. MBR sistemi üreticilerinin ürünlerinin teknik özellikleri.. 18 Çizelge 2.3. Tasarım kriterlerine göre MBR ların gelişimi Çizelge 2.4. Evsel atıksuları arıtan MBR larda tipik çıkış suyu kaliteleri. 24 Çizelge 2.5. Değişik arıtma prosesleri için organik yükleme hızları Çizelge 2.6. Değişik arıtma prosesleri için çamur üretimleri 26 Çizelge 3.1. Arıtılabilirlik çalışması deneysel yaklaşımı.. 48 Çizelge 3.2. MBR sistemi işletiminde ölçümü yapılan parametreler, ölçüm noktaları ve ölçüm sıklıkları (tüm numuneler anlık olarak alınmıştır).. 50 Çizelge 3.3. Membran tıkanma durumunun belirlenmesi için deneysel yaklaşım Çizelge 3.4. Geri yıkama senaryoları Çizelge 3.5. Geri yıkama senaryoları testlerinin deneysel yaklaşımı 55 Çizelge 3.6 Çamur susuzlaştırma deneysel yaklaşımı.. 59 Çizelge 4.1. Tüm işletim boyunca giriş atıksuyu analiz sonuçları Çizelge 4.2. MBR sisteminin işletimi süresince elde edilen çıkış suyu kalite değerleri Çizelge 4.3. Tüm MLSS seviyelerindeki biyokütle karakteristikleri Çizelge 4.4. Geri yıkama senaryoları Çizelge 4.5. Testleri yapılan çamur tipleri ve MLSS konsantrasyonları Çizelge 4.6. ÖFD testi sonuçları Çizelge 4.7. MBR çamuru özellikleri 130 xii

15 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ A AAT AKM : Toplam membran yüzey alanı : Atıksu arıtma tesisi : Askıda katı madde Anlık ο C: 20 ο C ye göre düzeltilmiş anlık akı BOİ 5 ÇO ÇOK dp/dt EPS : Beş günlük biyokimyasal oksijen ihtiyacı : Çözünmüş oksijen : Çözünmüş organik karbon : Tıkanma hızı : Hücre dışı polimerik maddeler EPS c :Hücre dışı polimerik madde karbonhidrat fraksiyonunun konsantrasyonu EPS p EPS T F/M HDPE HRT J c J t J Net J tm K KAS KES :Hücre dışı polimerik madde protein fraksiyonunun konsantrasyonu :Hücre dışı polimerik madde toplam konsantrasyonu : Besin/biyomas oranı (çamur yükleme hızı) : Yüksek yoğunlukta polietilen : Hidrolik bekleme süresi : Kritik akı : t zamanındaki anlık süzüntü suyu akısı : Net su üretimine göre hesaplanmış net süzüntü suyu akısı : t zamanındaki spesifik anlık süzüntü suyu akısı : Permeabilite : Konvansiyonel aktif çamur sistemi : Kapiler emme süresi xiii

16 KOİ LMH mbar MBR MLSS MLVSS NaOCl NH 3 -N NO 2 -N NO 3 -N OYH ÖFD Q Ç Qf Q h Q G Q P P i P o P ort : Kimyasal oksijen ihtiyacı : L/m 2 -saat : milibar : Membran biyoreaktör : MBR askıda katı madde konsantrasyonu : MBR uçucu askıda katı madde konsantrasyonu : Sodyum hipoklorit : Amonyak azotu : Nitrit azotu : Nitrat Azotu : Organik yükleme hızı : Özgül filtre direnci : Geri yıkama tankından (backpulse tanktan) deşarj edilen debi : Giriş suyu debisi : Hava debisi : Geri yıkama debisi : Süzüntü suyu debisi :Membran modülü girişindeki basınç : Membran modülü çıkışındaki basınç : Ortalama trans membran basıncı P P : Süzüntü suyu basıncı (mbar). Psi : libre/inch 2 R f R m R t : Tıkanmış membran direnci : Temiz membran direnci : Toplam membran direnci xiv

17 SDÜ SMP : Süleyman Demirel Üniversitesi : Çözünmüş hücre ürünleri SMP c :Çözünmüş hücre ürünlerinin karbonhidrat fraksiyonunun konsantrasyonu SMP p SMP T SRT SSV SVI T t t G t P TÇK TKM TKN TMP TMP i TMP f TN TP U U G ΔP 0 :Çözünmüş hücre ürünlerinin protein fraksiyonunun konsantrasyonu : Çözünmüş hücre ürünlerinin toplam konsantrasyonu : Çamur yaşı : Çökebilen çamur hacmi : Çamur hacim indeksi : Sıcaklık : Süre : Geri yıkama süresi : Süzüntü süresi : Toplam çözünmüş katı madde : Toplam katı madde : Toplam kjeldahl azotu : Transmembran basıncı : Başlangıç transmembran basıncı : Son transmembran basıncı : Toplam azot : Toplam fosfor : Spesifik substrat giderim hızı : Membran modülüne uygulanan çapraz havalandırma hızı : Akı kademeleri arasındaki trans membran basıncı artışı xv

18 1. GİRİŞ 1.1. Motivasyon ve Amaç Hızlı nüfus artışı, aşırı sanayileşme, artan kuraklık ve aşırı tüketim ile birlikte tatlı su kaynakları global ölçekte hızla tükenmektedir. Bu problem özellikle ülkemizin de coğrafyasında bulunduğu Balkanlar ve Orta doğuda son yıllarda daha da önemli hale gelmekte ve sahip olunan su kaynakları, ülkeler arasındaki stratejik ilişkiler ve pazarlıkların ana unsurlarından biri olmaktadır. Artan talebe karşılık tatlı su kaynaklarını yenileyip artırmak teknik ve ekonomik açıdan sınırlayıcı olduğu için sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilecek değişik pratik çözümlere ihtiyaç vardır. Bu bağlamda temiz su kaynaklarını korumanın ilk yolu atıksuları geri kazanma ile başlar düşüncesi ile arıtılmış atıksuların geri kazanımı ve birçok değişik amaçlı geri kullanımı için son yıllarda çalışmalar ve uygulamalar artırılmıştır. Atıksuların geri kullanımı ile hem tatlı su kaynaklarının tüketimi azaltılmakta hem de deşarj edilen arıtılmış atıksuların çevresel etkileri en aza indirilebilmektedir. Arıtılmış atıksuların geri kullanım alanları ana hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralanabilir: Kentsel kullanım - Parklar, rekreasyon alanları, spor tesisleri, otoyol kenarları - Uydu kentlerde yeşil sahalar - Ticari ve endüstriyel gelişme alanları - Golf merkezleri - Yangın söndürme - Ticari ve endüstriyel alanlarda tuvalet pisuvarları - İnşaat projelerinde toz kontrol ve beton üretimi - Araç yıkama tesisleri Endüstriyel kullanım - Soğutma suyu - Proses suları - Kazan besleme - Tesis yeşil alan sulaması 1

19 - Yangın söndürme Zirai sulama Habitat, yüzeysel suların, rekreasyon alanların beslenmesi Yeraltı suyu beslenmesi/enjeksiyonu - Sahil bölgelerinde tuzlu suyun yeraltı tatlı su kaynaklarına girişiminin engellenmesi - Toprak-yeraltı suyu sisteminde daha ileri arıtım - İçme suyu veya kullanma suyu kalitesindeki akiferlerin beslenmesi - Geri kazanılmış atıksuyun depolanması - Aşırı yeraltı suyu pompalanması sonucu oluşabilecek göçüklerin engellenmesi. Ülkemizde olduğu gibi su talebinin çok olduğu sektörlerden birisi tarımdır. Dolayısıyla arıtılmış atıksuların zirai sulamada geri kullanımı tatlı su talebini düşürme açısından önemlidir. Bu bağlamda zirai sulamada kullanılabilecek nitelikte, güvenilir arıtılmış su üretebilecek, ilk yatırım ve işletme maliyeti açısından rekabet edebilecek, ileri arıtma teknolojilerine ihtiyaç vardır. Bu teknolojiye tipik ve çok iyi bir örnek son 10 yıl içinde geliştirilen membran biyoreaktör (MBR) sistemleridir. Ürettiği içme suyu kalitesine yakın arıtılmış su ile MBR lar sadece zirai sulama için değil yukarıda sayılan diğer geri kullanım alanları için de uygulanabilir. MBR lar atıksu arıtımında sıvı/katı ayrımının düşük basınçlı membran filtrasyon konseptiyle yapıldığı askıda büyümeli biyolojik arıtma sistemleridir. Son 5 10 yıl içinde polimer endüstrisindeki hızlı gelişmeler ve membran maliyetlerindeki azalmalar neticesinde, MBR lar ekponansiyel bir artışla özellikle gelişmiş batı ülkelerinde atıksu arıtımı ve geri kazanımında uygulanmaya başlanmıştır. MBR ların konvansiyonel aktif çamura göre birçok avantajı mevcuttur. MBR lardaki yüksek MLSS konsantrasyonundan dolayı gerekli hidrolik bekleme süresi azdır; bu da küçük reaktör hacmi ve ilk yatırım maliyetinde azalma anlamına gelir. Biyokütle ayrımı mikrofiltrasyon veya ultrafiltrasyon ile gerçekleştiği için aktif çamurun çökelebilme özelliğinden bağımsızdır; diğer bir deyimle son çökeltime ihtiyaç olmayıp çamur şişmesi, filamentli büyümeden kaynaklanan çökeltim problemleri söz konusu olamaz. 2

20 Yüksek MLSS konsantrasyonlarından dolayı sisteme fazla organik yükleme yapılabilir. MBR larda nitrifikasyonun olumsuz etkilenmesi veya toksik organiklerin engelleyici etkileri bağlamındaki işletme problemleriyle daha az karşılaşılır. Çünkü MBR larda konvansiyonel aktif çamura göre daha fazla çamur yaşı (SRT) ile çalışılabilir. Yüksek SRT değerleri, oluşan biyokütle miktarını da azaltır. MBR lar mükemmel bir fiziksel dezenfeksiyon sağlar. Çünkü biyolojik olarak arıtılmış su aynı tank içinde batık mikrofiltrasyon (gözenek çapı yaklaşık 0,1 1 μm) veya ultrafiltrasyon (gözenek çapı yaklaşık 0,01 0,1 μm) membranlarıyla vakum ile çekilip, yaklaşık >6 log (logaritmik giderim) protozoa, 5-6 log bakteri ve 1-2 log virüs giderimi sağlanır. Bahsedilen avantajlar ve özellikle mikrofiltrasyon/ultrafiltrasyondan dolayı MBR larda çıkış suyu kalitesi konvansiyonel aktif çamur sistemlerinden çok daha iyidir. MBR larda elde edilen tipik çıkış suyu değerleri: Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI 5 ) < 2,0 mg/l; askıda katı madde (AKM) < 2,0 mg/l; amonyak azotu (NH 3 -N) < 1,0 mg/l (nitrifiye eden MBR larda); Toplam fosfor (TP) < 0,1 mg/l (anaerobik tank eklenmesi ile); Toplam azot (TN) < 3 10 mg/l (anoksik tank eklenmesi ile: denitrifikasyon); bulanıklık<0,5 NTU. Bu bağlamda doktora tez çalışmasının birinci fazının ana amacı Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kampüsü öğrenci yurtlarından kaynaklanan günlük ve dönemsel olarak değişken karakterli evsel atıksuların pilot ölçekte batık MBR sistemi kullanılarak arıtılabilirliğinin araştırılmasıdır. Pilot çalışmada aerobik karbon oksidasyonu ve nitrifikasyon hedeflenmiştir. Genel itibariyle evsel atıksu karakterinde olsa da yıl boyunca ders/sınav/tatil zamanlarındaki öğrenci sayısındaki değişimler, yağmur suyu girişimleri ve mevsimsel etmenler nedeniyle çalışılan ham atıksuyun debi ve karakterinde önemli değişkenlikler mevcuttur. MBR sistemlerinin değişken karakterli atıksulardaki performansı ile ilgili pilot ya da gerçek tesis boyutlarında yapılan çalışmalar literatürde sınırlıdır. Değişken karakterli atıksuların arıtılabilirliğinin MBR sisteminde araştırılması üç farklı işletim aşamasında gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalarda, MBR arıtma veriminin işletim 3

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER 3. ULUSLARARASI İLGİLİ MEVZUAT... 20 4. RENKLİ ATIKSU ÜRETEN ENDÜSTRİLER... 26

İÇİNDEKİLER 3. ULUSLARARASI İLGİLİ MEVZUAT... 20 4. RENKLİ ATIKSU ÜRETEN ENDÜSTRİLER... 26 İÇİNDEKİLER i Sayfa İÇİNDEKİLER... İ ÖNSÖZ... Vİ FOREWORD... X TEŞEKKÜR... XİV KISALTMALAR... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİİ TABLO LİSTESİ... XXİİ ÖZET... XXİV 1. GİRİŞ... 1 2. ATIKSULARDA RENK PARAMETRESİ

Detaylı

ATIK SU ARITMA TEKNOLOJİLERİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMLER. (Geliş/Received: 04.01.2013; Kabul/Accepted in Revised Form: 07.02.2013)

ATIK SU ARITMA TEKNOLOJİLERİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMLER. (Geliş/Received: 04.01.2013; Kabul/Accepted in Revised Form: 07.02.2013) S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.1, s.1, 2013 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.1, n.1, 2013 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) ATIK SU ARITMA TEKNOLOJİLERİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMLER Sayiter YILDIZ 1, Osman

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 529-553, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi REMOVAL OF NATURAL ORGANIC MATTER IN DRINKING WATERS AND PREVENTION

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yük. Müh. Mehmet BEYHAN F.B.E Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör de arıtılabilirliği

Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör de arıtılabilirliği itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:19, Sayı:1-2, 74-84 29 Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör de arıtılabilirliği Hakkı GÜLŞEN *, Mustafa TURAN İTÜ Fen Bilimleri

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 95-113 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 95-113, December 2014

Detaylı

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir.

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir. 5. BİYOLOJİK ARITMA Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sonucunda oluşan atıksular doğanın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI

VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI Hande MUTLU ÖZTÜRK Ağustos 2007 DENİZLİ VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI Pamukkale Üniversitesi Fen

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ POLİSTİREN ATIKLARIN ISIL-KATALİTİK PİROLİZİ Çiğdem ÇELİKGÖĞÜS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

Detaylı

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr EVSEL VE ENDÜSTRĐYEL ATIKSU ARITMA TESĐSLERĐNDE OLUŞAN ÇAMURLARIN ÇÖKELME ÖZELLĐKLERĐ VE SUSUZLAŞTIRILMASI Hatice SĐYASAL, Ali BERKTAY, Tuba ERTUĞRUL Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

Sigma 30, 156-178, 2012

Sigma 30, 156-178, 2012 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Review Paper / Derleme Makalesi SEAWATER DESALINATION TECHNOLOGIES Sigma 30, 156-178, 2012 Fulya AYDIN *, Yüksel ARDALI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Sabahat Pınar ERSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı