TÜRK YE STAT ST K YILLI I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE STAT ST K YILLI I"

Transkript

1 ISSN X TÜRK YE STAT ST K YILLI I 2 04 Turkey s Statistical Yearbook T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics, Prime Ministry, Republic of Turkey

2 İçindekiler Contents Sayfa Number Önsöz III Preface Açıklama V Explanation Arazi ve klim 1 Land and Climate Çevre 15 Environment Nüfus 23 Population Demografi 55 Demography Sa lık 81 Health E itim ve Kültür 99 Education and Culture Adalet 115 Justice Seçimler 123 Elections Sosyal Güvenlik 131 Social Security Çalı ma 143 Labour Tarım 163 Agriculture Maden ve Enerji 185 Mining and Energy malat Sanayii 199 Manufacturing Industry Bina n aatı 219 Building Construction Ula tırma ve Haberle me 233 Transportation and Communication Turizm 253 Tourism Ticaret ve Hizmetler 263 Trade and Services Dı Ticaret 271 Foreign Trade Fiyat ve Endeksler 287 Prices and Indexes Satınalma Gücü Paritesi 299 Purchasing Power Parity Para, Banka ve Sigorta 307 Money, Banking and Insurance Maliye 331 Finance Ulusal Hesaplar 345 National Accounts Gelir, Yoksulluk ve Tüketim 359 Income, Poverty and Consumption Bilim, Teknoloji ve Bili im 377 Science,Technology and Information Communication Ya am Memnuniyeti 393 Life Satisfaction statistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması ( BBS) 403 Classification of Statistical Regions (SRE) Veri Kaynakları 405 Data Sources VII

3 Önsöz Preface Toplumun pek çok alanına yönelik resmi istatistiklerin genel çerçeve itibariyle sunuldu u ve ülke profili hakkındaki bilgilere eri im imkanı sa layan Türkiye statistik Yıllı ı, Devlet statistik Enstitüsü tarafından yayımlanmakta ve en çok tercih edilen yayınlar arasında yer almaktadır. Statistical Yearbook of Turkey, in which official statistics related to many aspects of the society are presented generally and which provides immediate access to information regarding country profile, is being published by State Institute of Statistics and is one of the most demanded publications of the Institute. statistik Yıllı ı nın kökeni, 1897 yılında Osmanlı mparatorlu u döneminde yayımlanan Mahsus statistik-i Umumi dir. Devlet statistik Enstitüsü tarafından yayımlanan ilk yıllık ise 1928 yılında Osmanlıca olarak hazırlanmı tır. The origin of the Statistical Yearbook is Mahsus statistik-i Umumi (Special General Statistics), which was published in 1897 at the Ottoman Empire times. On the other hand, the first yearbook which was published in 1928 by State Institute of Statistics was prepared in Ottoman language. Ülkemiz hakkında daha çok bilgiye eri im imkanı sa lamak amacıyla yayında yer alan tablolara ek olarak Enstitü tarafından yürütülen e itim harcamaları, yoksulluk, özürlüler, bili im kullanımı, ya am memnuniyeti gibi yeni ara tırmaların yanı sıra göç bilgileri ile ülkemizde ya anan depremlere ili kin verilere de yer verilmi, bölümlerde yer alan bazı tabloların içerikleri geli tirilmi tir. Yayında yer alan bilgiler, yayımlandı ı zaman dilimindeki mevcut en son verileri içermektedir ve 5 yıllık bilgilerle kar ıla tırma imkanı sa lamaktadır. Tablo sonlarında ve yayının son bölümünde yer alan veri kaynaklarının ise, daha detaylı istatistiklere eri mek isteyen kullanıcılar için iyi bir ba langıç noktası olaca ı dü ünülmektedir. Yayın CD ortamında da mevcuttur ve ka ıt ortamındaki tüm bilgileri içermektedir. Di er taraftan, web adresinden güncel bilgilere eri mek de mümkündür. Türkiye statistik Yıllı ı nın geni kullanıcı kitlesine hizmet verece i ve ara tırmacıları her bir konunun kayna ına götürece i inancıyla istatistiki bilgi üretilmesine kaynak sa layan tüm bireylere, kurum ve kurulu lara, yayının hazırlanmasında eme i geçenlere katkılarından dolayı te ekkür ederim. In order to provide access to more information about the country; in addition to the tables in the previous publication, information about other surveys of the Institute like education expenditures, disability, IT usage, life satisfaction has been given alongside with migration and earthquakes in our country, while the content of some of the tables had been improved, though the general structure of the publication has been preserved since last year. Information in the publication covers the most recent data available during the publication period, and provides comparison with the information of the previous 5 years. Data sources given at the end of tables and the last chapter of the publication are assumed to be a good starting point for the users who want to reach more detailed information. The publication is available in CD-ROM version and this version covers all the information in the paper press. On the other hand, it is also possible to reach most recent data on With the belief that Statistical Yearbook of Turkey would serve its wide range of users and take the researchers to the source of each subject, I thank all individuals and organizations which provided data to the statistical information production, and all people who have contributed in the preparation of the publication. Doç. Dr. Ömer DEM R Assoc. Prof. Ömer DEM R Enstitü Ba kanı President Doç. Dr. Ömer DEMİR Enstitü Başkanı President III

4 Açıklama Explanation Yayında Kapsanan Dönem statistik Yıllı ı, tarihsel veriler ve bazı tablolar dı ında kullanıcıya be yıllık bir kar ıla tırma olana ı sa lanacak biçimde düzenlenmi tir. Belirtilmedikçe "yıl" takvim yılını göstermektedir. Mali yıl ise 12 ay için söz konusu olup 1 Ocak tarihinde ba lar. Period Covered by the Yearbook The data with the exception of certain tables and historical series, are presented in five year period. Unless otherwise stated, "year refers to the calender year. Fiscal year refers to the 12 months and begins with January 1 st of each year. Veri Kaynakları Yayında sunulan veriler Devlet statistik Enstitüsü'nün sayım ve anketlerinden, ayrıca di er kurulu ların idari kayıtlarından derlenmektedir. Kaynak verilmeyen tablolardaki bilgiler Enstitü tarafından hazırlanmı tır. Konu Açıklamaları Her bölümün ba ında yer alan konu açıklamalarında, bölümdeki bilgilerin hangi yöntem ve kaynaktan derlendi i, yapılan çalı malar, kullanılan sınıflamalar ve konu ile ilgili bazı terim ve kavramların tanımları yer almaktadır. Data Sources Data presented in the publication are compiled from censuses and surveys conducted by the State Institute of Statistics and from administrative registers of the other organizations.tables for which no source is indicated are based on information prepared by SIS. Explanations of the Subjects In the explanatory notes placed at the beginning of each section, the method used in compiling the data, the studies made, classsifications, definitions and concepts are given. Semboller Symbols Bilgi geçicidir * Data is provisional Uygulanamamı tır. Not applicable Bilgi elde edilememi tir Data not available Bilgi yoktur - Denotes magnitude nil 53 Sayılı Kanun gere i gizlilik ilkesine göre özel sektörde bir veya iki i yerine ili kin bilgiler verilmemi tir. (*) Data pertaining to one or two private sector establishments are not given by law no. 53 which is indicated as confidentiality. Kullanılan birimin yarısından azdır 0 Magnitude less than half of the unit Küçük veya e it < Fever/less/smaller than or equal to Büyük veya e it > More/greater than or equal to 2000'den (dahil) yılına kadar to 2002 inclusive 2001'den ba layan ve 2002'de biten ürün yılı, mali yıl, ö renim dönemi vb. 2001/'02 Crop year, financial year, school year etc. beginning in 2001 ending in 2002 V

5 Arazi ve İklim Land and Climate 1 Sayfa Page Açıklama 2 Explanation 1.1 Türkiye'nin uç noktaları Extreme points of Turkey 1.2 Türkiye ve illerin yüzölçümü Area of Turkey and provinces 1.3 Seçilmi da ve tepelerin yüksekli i Height of selected mountains and hills 1.4 Seçilmi akarsuların uzunlu u Length of selected rivers 1.5 Seçilmi baraj göllerinin alanları (göletler) Areas of selected dammed lakes (reservoirs) 1.6 Seçilmi do al göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekli i Areas and altitudes of selected natural lakes 1.7 Seçilmi adaların yüzölçümü ve kıyı uzunlu u Areas and coastlines of selected islands 1.8 Depremler Earthquakes 1.9 Seçilmi meteoroloji istasyonlarında en yüksek ve en dü ük sıcaklık 1.10 Seçilmi meteoroloji istasyonlarında ortalama güne lenme süresi, oransal nem ve ya ı miktarı 1.11 Seçilmi meteoroloji istasyonlarında ortalama karla örtülü ve donlu olan gün sayısı 1.12 Seçilmi meteoroloji istasyonlarında deniz suyu ortalama sıcaklı ı Maximum and minimum temperature at selected meteorological stations Average hours of sunshine, humidity and precipitation at selected meteorological stations Average number of days of snow fall and frost at selected meteorological stations Average sea temperature at selected meteorological stations Haritalar Türkiye ve iller klim bölgeleri Yıllık güne lenme süresi Kuraklık indeksi Maps Turkey and provinces Climate regions Annual hours of sunshine Aridity indeks 1

6 Land and Climate ARAZ Türkiye'nin uç noktalarına ili kin enlem ve boylamlar 1/ ölçekli haritalara göre dakika cinsinden yakla ık olarak gösterilmi tir. Seçilmi da, tepe, akarsu, göl ve baraj göllerine yer verilmi tir. DEPREM Depremin iddeti: Depremin yer yüzeyindeki etkileri depremin iddeti olarak tanımlanır. "Modifed Mercalli (MM iddet ölçe i, deprem etkilerinin iddetini ara tıran deprembilimciler tarafından yaygınlıkla kullanır. Bu ölçek romen rakamları ile belirtilen en az I ve en fazla XII ile ifade edilir. iddetin ölçüsü, insanların deprem sırasında uykudan uyanmaları, mobilyaların hareket etmesi, bacaların yıkılması ve toplam hasar gibi çe itli kıstaslar gözönüne alınarak yapılır. Depremin yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. AREA The latitudes and longitudes of the extreme points of Turkey are approximated in minutes according to a map scale of 1/ Selected mountains, peaks, rivers, lakes and dammed lakes are included. EARTHQUAKE Earthquake intensity: The effects of earthquake to the ground expressed as intesity of earthquake. The Modified Mercalli (MM) Intensity Scale is commonly used by seismologists seeking information on the severity of earthquake effects. Intensity ratings are expressed as Roman numerals between I at the low end and XII at the high end. Earthquake intensity identified according to awakened pople during the earthquake, movement of the furnitures, falling down of the chimneys and some total demages. It measures the effects of eartquake on people and buildings. Depremin büyüklü ü: Depremde açı a çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Her depremin tek bir büyüklü ü vardır. Deprem büyüklü ü bir logoritmik ölçek olan Richter ölçe i ile ölçülür. Richter büyüklü ü kayıt edilen en yüksek deprem dalgasının geni li inden ölçülmektedir. KL M Bu bölümdeki veriler Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü' nden alınmaktadır. Klimatolojik gözlemler: Bir yerin iklimini, hava durumunu saptamak amacı ile bütün meteorolojik ö eleri kapsayan bir gözlem olup, yerel saatle 7.00, ve 21.00' de olmak üzere günde üç kez yapılmaktadır. Fenolojik gözlemler: Bitki ya amının iklim ko ulları altında göstermi oldu u çe itli ya am evrelerinin hangi tarihlerde meydana geldi ini saptamak amacı ile yapılmaktadır. Sinoptik gözlemler: Salt hava tahminlerini elde etmek amacı ile günde en az dört defa 00.00, 06.00, ve 18.00'de uluslararası Greenwich ortalama saatine (GMT) göre yapılan bir gözlemdir. Aerolojik gözlemler: Atmosfer derinliklerindeki kitle hareketlerini ve karakterlerini saptayan bir gözlemdir. Bu yıllıkta en az be yıl boyunca gözlem yapmı olan 40 istasyon hakkında bilgi verilmi tir. Bu istasyonlara ait ortalama ve uç de erler her on yılda bir yeniden hesaplanmaktadır. Aylık ortalamalar: Gözlem süresi boyunca saptanan aylık ortalamalar toplamının, gözlem yılı sayısına bölünmesiyle hesaplanmı tır. Earthquake magnitude: It is a measure of the amount of energy released. Each earthquake has a unique magnitude assigned to it. The magnitude of earthquakes is measured on the Richter scale which is based on a logaritmic scale. The Richter magnitude is calculated from the amplitude of the largest seismic wave recorded for the earthquake. CLIMATE The meteorological data presented in this section are collected from the General Directorate of Meteorology. Climatological observations: These observations cover all the meteorological elements that determine the weather conditions of an area. The observations are made three times a day at 7.00 a.m., 2.00 p.m. and 9.00 p.m according to local time. Phenological observations: This type of observation is made in order to determine periodic biological phenomenon of plant life under climatic conditions. Synoptic observations: The synoptic recording stations are responsible only for weather forecasts. The observations are made four times daily at 00.00, 6.00 a.m p.m and 6.00 p.m according to GMT. Aerological observations: These stations observe and determine the movements of air masses and their characteristics in the upper layers of the atmosphere. In this publication data are given for only 40 typical stations which have records for at least a period of five years or more. Average and extreme values belonging to theses stations are recalculated every ten years. Monthly averages: Monthly averages are obtained by dividing the sum of the means of the monthly values to the number of observation years. 2

7 Ortalama sıcaklık: Gölgede ve yerden 2 m yükseklikte bulunan serbest havanın saat 7.00, ve 21.00'de ölçülen de erlerinin a ırlıklı ortalaması alınarak saptanmı tır. En yüksek ve en dü ük sıcaklık: Saptanmı olan günlük yüksek ve dü ük sıcaklıkların uç (ekstrem) de eridir. Güne lenme süresi: Güne lenme süresini ölçen özel aygıtlarla saptanmı de erlerin, gözlem yılları için aylık ve yıllık aritmetik ortalamaları bulunmu tur. Mean temperature: Mean temperatures are determined by finding the weight aritmetic mean of the observations taken at 7.00 a.m., 2.00 p.m. and 9.00 p.m. in a thermometer shelter placed in a representative location with thermometer bulbs two meters above the surface of the ground. Highest and lowest temperature on record: Data refers to observed daily extremes. Average hours of sunshine: The average hours of sunshine are obtained by taking the monthly and annual averages of daily values measured by special sunshine recording devices. Arazi ve İklim Deniz suyu ortalama sıcaklı ı: Derinli i en az 2 m olan yerlerde, deniz düzeyinden 50 cm derinlikte, sabah saat 6.30 ve 9.00 arasında ölçülen deniz suyu sıcaklı ı ortalamasıdır. Ortalama oransal nem (yüzde): Havada bulunan su buharı miktarının, o hava sıcaklı ında mümkün olabilen en yüksek doyurucu buhar basıncı miktarına oranı olup yüzde türünden alınmı ; ortalaması da saat 7.00, ve 21.00'de bulunan de erlerin toplanıp üçe bölünmesi ile hesaplanmı tır. Ya ı miktarı: mm olarak yüksekli i veya kg olarak metrekareye dü en ya ı miktarını göstermektedir. Günlük ya ı miktarı, bir gün öncesinde saat ve rasatlarında ölçülen miktarla, o günün saat 7.00 de ölçülen miktarın toplamıdır. Average sea temperature: Average sea temperature are measured between 6.30 and 9.00 a.m. by special sea temperature recording devices dipped 50 cm below sea level places with a minimum depth of 2 m. Relative humidity (percent): The amount of moisture in the air as compared with the maximum amount that the air could contain at the same temperature is expressed as a percentage. The daily average is obtained by taking the sum of the values observed at 7.00 a.m., 2.00 p.m. and 9.00 p.m. divided by three. Precipitation: The total rainfall is measured in mm and shown in kg. per square meter. Daily precipitation is obtained by taking the total of the values observed at 2.00 p.m. and 9.00 p.m of the previous day and 7.00 a.m of the present day. Ortalama karla örtülü gün sayısı: Saat 7.00'de yerde en az 0.5 cm kar örtüsünün saptanmı oldu u günlerin ortalama sayısıdır. Average number of days with snow: Refers to days in which at least 0.5 cm of snow is recorded at 7.00 a.m. 3

8 Land and Climate 1.1 Türkiye'nin uç noktaları Extreme points of Turkey Yönler ve uç noktalar Enlem Kuzey Boylam Do u Location of points Latitude (North) Longitude (East) Do u - East Küçük A rı Da ı'nın 34 km do usunda Türk- ran- Azerbaycan (Nahcivan) sınırlarının kav ak noktası Point of intersection of Turkish-Iranian-Azerbaijan boundaires 34 km east of Mt.Küçük A rı ' ' Batı - West Kuzey - North Gökçeada'da nceburun - Cape Inceburun Gökçeada Island ' ' Sinop ilinde nceburun - Cape Inceburun Sinop province ' ' Güney - South Hatay ili Yaylada ilçesinin Topraktutan (Beysun) Köyü'nün güneyi - South of Topraktutan (Beysun) village Yaylada district Hatay province ' ' 1.2 Türkiye ve illerin yüzölçümü Area of Turkey and provinces Yüzölçümü Yüzölçümü Yüzölçümü Yüzölçümü Area Area Area Area l - Province (km 2 ) l - Province (km 2 ) l - Province (km 2 ) l - Province (km 2 ) Türkiye -Turkey Diyarbakır Konya anlıurfa Adana Edirne Kütahya U ak Adıyaman Elazı Malatya Van Afyon Erzincan Manisa Yozgat A rı Erzurum Kahramanmara Zonguldak Amasya Eski ehir Mardin Aksaray Ankara Gaziantep Mu la Bayburt Antalya Giresun Mu Karaman Artvin Gümü hane Nev ehir Kırıkkale Aydın Hakkâri Ni de Batman Balıkesir Hatay Ordu ırnak Bilecik Isparta Rize Bartın Bingöl çel Sakarya Ardahan Bitlis stanbul Samsun I dır Bolu zmir Siirt Karabük Burdur Kars Sinop Kilis Bursa Kastamonu Sivas Yalova Çanakkale Kayseri Tekirda Osmaniye Çankırı Kırklareli Tokat Düzce Çorum Kır ehir Trabzon Denizli Kocaeli Tunceli Not. Bilgiler Harita Genel Komutanlı ı'ndan alınan 1/ ölçekli Mülki dari Bölümleri haritasından hesaplanmı olup, gölleri ve adaları da kapsamaktadır. Note. Data are calculated from the map of administrative division of General Command of Mapping with scaled to 1/ and also cover lakes and islands. 4

9 Türkiye ve iller - Turkey and provinces 5 Arazi ve İklim

10 Land and Climate 1.3 Seçilmi da ve tepelerin yüksekli i - Height of selected mountains and hills d. Da - Mountain tp. Tepe - Hill Yükseklik Yükseklik Yükseklik Da veya tepe Height Da veya tepe Height Da veya tepe Height Mountain or hill (m) Mountain or hill (m) Mountain or hill (m) Akda (Uluk tp.) Demirkazık tp Mahya d Akda (Kızlar Sivrisi tp.) Erciyes d Mescit d Alada Honaz d Munzur d. (Ziyaret tp.) Ba et tp htiyar ahap d Uluda tp Bozda Kaçkar d Samdi d. (Satsivrisi) Buzul d. (Cilo d.) Kemer d. (Vızvız tp.) Süphan d Büyük A rı d Kırklar d Tendürek d Büyük Hasan d K. Hacettepe (Çatal ılgaz) Seçilmi akarsuların uzunlu u Length of selected rivers Uzunluk Uzunluk Uzunluk Akarsu Length Akarsu Length Akarsu Length Rivers (km) Rivers (km) Rivers (km) Aras Dicle Murat 722 Büyük Menderes 584 Fırat Sakarya 824 Ceyhan 509 Kızılırmak Seyhan 560 Çoruh 466 Meriç 490 Ye ilırmak Seçilmi baraj göllerinin alanları (göletler) Areas of selected dammed lakes (reservoirs) Yüzölçümü Yüzölçümü Yüzölçümü Baraj gölü Area Baraj gölü Area Baraj gölü Area Dammed lake (km 2 ) Dammed lake (km 2 ) Dammed lake (km 2 ) Altınkaya Çatalan 81.7 Keban Aslanta 49.0 Hirfanlı Kılıçkaya 64.4 Atatürk Karacaören 45.5 Sarıyar 83.8 Büyük Çekmece 43.0 Karakaya Seyhan 67.8 Kaynak: Devlet Su leri Genel Müdürlü ü Not. Normal su seviyesindeki göl alanını gösterir. Source: General Directorate of State Hydraulic Works Note. Shows usual reservoir surface area. 6

11 1.6 Seçilmi do al göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekli i Areas and altitudes of selected natural lakes Denizden Denizden Denizden Yüzölçümü yüksekli i Yüzölçümü yüksekli i Yüzölçümü yüksekli i Area Altitude Area Altitude Area Altitude Göl - Lake (km 2 ) (m) Göl - Lake (km 2 ) (m) Göl - Lake (km 2 ) (m) Arazi ve İklim Acıgöl Çıldır Ku (Manyas Ak ehir Eber Tuz Bey ehir E irdir Ulubat Burdur znik Van Seçilmi adaların yüzölçümü ve kıyı uzunlu u Areas and coastlines of selected islands Kıyı Kıyı Kıyı uzunlu u Yüzölçümü uzunlu u Yüzölçümü uzunlu u Yüzölçümü Coastline Area Coastline Area Coastline Area Ada - Island (km) (km 2 ) Ada - Island (km) (km 2 ) Ada - Island (km) (km 2 ) Alibey mralı Marmara Av ar Karaada Pa alimanı Bozcaada Karaada (Goni) Salih Gökçeada Kekova Uzunada Karadeniz - Black sea Ýç Bölge - Central Doðu Yüksek - East Akdeniz Etkili - Mediterranean 7

12 Land and Climate 1.8 Depremler - Earthquakes ( iddet - Intensity> 5) Deprem tarihi Olu zamanı (T.S.) Yerle im birimi iddet Date of earthquake Occurrence time (T.H) Settlement area Intensity MAG MS :45 Fethiye Rodos (Mu la) VIII :58 Çınarcık ( stanbul) VIII :45 Tefenni (Burdur) VIII :15 Malatya VIII :31 Manyas (Balıkesir) IX :01 Denizli VIII :16 Varto-Hınıs (Mu ) VIII :22 Varto (Mu ) IX :56 Mudurnu (Adapazarı) IX :53 Pülümür (Tunceli) VIII :19 Bartın (Zonguldak) VIII :08 Demirci (Manisa) VIII :48 Ala ehir (Manisa) VIII :49 Karaburun ( zmir) VIII :02 Gediz (Kütahya) IX :29 Gediz (Kütahya) VIII :01 Demirci (Manisa) VIII :25 Burdur VIII :43 Bingöl VIII :20 Lice (Diyarbakır) VIII :22 Muradiye (Van) IX :01 Biga (Çanakkale) VIII :12 Erzurum - Kars VIII :26 Balkaya (Erzurum) VIII :35 Do an ehir (Malatya) VIII :39 Do an ehir (Malatya) VIII :41 Kars - Ermenistan X :08 Erzincan VIII :16 Pülümür (Tunceli) VII :08 Do anbey ( zmir) VII :45 Manisa VI :57 Dinar (Afyon) VIII :49 Kı ı (Tunceli) VI :55 Mecitözü (Amasya) VI :57 Antakya VI :14 Karlıova (Bingöl) VI :55 Ceyhan (Adana) VIII :01 Gölcük (Kocaeli) X :57 Düzce IX :41 Orta (Çankırı) VII :44 Sultanda ı (Afyon) VII :28 Osmaniye VII :11 Çay - Sultanda ı (Afyon) VII :26 Pülümür (Tunceli) VII :27 Bingöl VIII :30 Kandilli - A kale (Erzurum) VII :30 Do ubayazıt (A rı) VII :01 Gökova (Mu la) VI :48 Sivrice (Elazı ) VII :02 Gökova (Mu la) VI 5.2 8

13 1.9 Seçilmi meteoroloji istasyonlarında en yüksek ve en dü ük sıcaklık Maximum and minimum temperature at selected meteorological stations En yüksek Maximum En dü ük Minimum Gözlem Gözlem süresi süresi Denizden (yıl) (yıl) yükseklik Observation Yıllık Observation Yıllık Meteoroloji istasyonu Altitude period Annual period Annual Meteorological stations (m) (years) ( o C) (years) ( o C) Arazi ve İklim Adana Afyon Anamur Ankara Antakya Antalya Aydın Balıkesir Bolu Bursa Çanakkale Diyarbakır Edirne Erzincan Erzurum Eski ehir Gaziantep stanbul (Göztepe) Isparta slâhiye zmir Karaköse Kars Kastamonu Kayseri Kır ehir Konya Kütahya Malatya Merzifon Mu la Rize Samsun Siirt Sivas anlıurfa Tekirda Trabzon Van Zonguldak

14 Land and Climate 10 Yıllık Güneşlenme Süresi - Annual Hours of Sunshine (Saat - Hours)

15 1.10 Seçilmi meteoroloji istasyonlarında ortalama güne lenme süresi, oransal nem ve ya ı miktarı Average hours of sunshine, humidity and precipitation at selected meteorological stations Güne lenme Oransal nem Ya ı miktarı Sunshine Humidity Precipitation Gözlem Gözlem Gözlem süresi süresi süresi (yıl) (yıl) (yıl) Observation Yıllık Observation Yıllık Observation Yıllık Meteoroloji istasyonu period Annual period Annual period Annual Meteorological stations (years) (saat-hours) (years) (%) (years) (mm) Arazi ve İklim Adana Afyon Anamur Ankara Antakya Antalya Aydın Balıkesir Bolu Bursa Çanakkale Diyarbakır Edirne Erzincan Erzurum Eski ehir Gaziantep Göztepe ( stanbul) Isparta slâhiye zmir Karaköse Kars Kastamonu Kayseri Kır ehir Konya Kütahya Malatya Merzifon Mu la Rize Samsun Siirt Sivas Tekirda Trabzon anlıurfa Van Zonguldak

16 Land and Climate 1.11 Seçilmi meteoroloji istasyonlarında ortalama karla örtülü ve donlu olan gün sayısı Average number of days of snow fall and frost at selected meteorological stations Ortalama karla örtülü Average of snow fall Ortalama donlu olan Average of frost Gözlem süresi (yıl) Yıllık Gözlem süresi (yıl) Yıllık Meteoroloji istasyonu Observation period Annual Observation period Annual Meteorological stations (years) (gün-days) (years) (gün-days) Adana Afyon Anamur Ankara Antakya Antalya Aydın Balıkesir Bolu Bursa Çanakkale Diyarbakır Edirne Erzincan Erzurum Eski ehir Gaziantep Göztepe ( stanbul) Isparta slâhiye zmir Karaköse Kars Kastamonu Kayseri Kır ehir Konya Kütahya Malatya Merzifon Mu la Rize Samsun Siirt Sivas Tekirda Trabzon anlıurfa Van Zonguldak

17 1.12 Seçilmi meteoroloji istasyonlarında deniz suyu ortalama sıcaklı ı Average sea temperature at selected meteorological stations Gözlem süresi Deniz suyu ortalama sıcaklı ı - Average sea temperature ( o C) Meteoroloji istasyonu Observation period Yıllık ubat Mayıs A ustos Kasım Meteorological stations (yıl-years) Annual February May August November Alanya Antalya Bodrum Çanakkale Dikili Fethiye Florya ( stanbul) Giresun Hopa skenderun Güzelyalı ( zmir) Kumköy ( stanbul) Samsun Sinop Trabzon Arazi ve İklim 13

18 Çevre Environment 2 Sayfa Page Açıklama 16 Explanation 2.1 Kükürtdioksit (SO 2 ) konsantrasyonlarının yıllık ortalamalarına göre en kirli il ve ilçe merkezleri Most polluted provincial and district centers by the annual average concentrations of sulphur dioxide (SO 2 ) 2.2 Partiküler madde (duman) konsantrasyonlarının yıllık ortalamalarına göre en kirli il ve ilçe merkezleri Most polluted provincial and district centers by the annual average concentrations of particulate matter (smoke) 2.3 Sektörlere göre CO 2 emisyonu CO 2 emissions by sectors 2.4 Belediyelerde içme ve kullanma suyu göstergeleri Municipality drinking and usage water indicators 2.5 Belediyelerde atıksu göstergeleri Municipality wastewater indicators 2.6 Belediyelerde katı atık göstergeleri Municipality waste indicators 2.7 Çevresel konulara göre kamu kurulu larının yatırım harcamaları Environmental investment expenditures of governmental organisation by environmental domains 15

19 Environment ÇEVRE Hava Kalitesi statistikleri Enstitü, hava kalitesi istatistikleri konusundaki çalı maları, Sa lık Bakanlı ı Temel Sa lık Hizmetleri Genel Müdürlü ü ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Ba kanlı ı ile i birli i içinde sürdürmektedir. Sa lık Bakanlı ı tarafından Türkiye genelinde periyodik olarak derlenen Devlet statistik Enstitüsü ne aktarılan kükürtdioksit (SO 2 ) ve partiküler madde (duman) konsantrasyon verileri de erlendirildikten sonra haber bültenleri eklinde yayımlanmaktadır. Kükürtdioksit (SO 2 ) ve partiküler madde (duman) konsantrasyonlarının aylık, yıllık ve kı sezonu (Ekim-Mart) ortalamaları, minimum ve maksimum de erleri, de i im oranları, kısa vadeli, uzun vadeli ve birinci uyarı kademesi sınır de erlerinin a ıldı ı gün sayıları, hava kalitesi istatistikleri kapsamında de erlendirilmekte ve yayımlanmaktadır. ENVIRONMENT Air Quality Statistics The Institute cooperates with General Directorate of Basic Health Services of the Ministry of Health and Refik Saydam Hygiene Center under the Ministry of Health about air quality statistics. The concentrations of sulphurdioxide (SO 2 ) and particulate matter are measured by Ministry of Health and sent periodically to the State Institute of Statistics published as press bulletins after the evaluation studies. Annual, monthly and winter season (October-March) average concentrations of sulphurdioxide (SO 2 ) and particulate matter, minimum and maximum concentrations, rate of change, number of days exceeding short term, long term and first warning level limit values are evaluated and published in the content of air quality statistics. Hava Emisyonu statistikleri Devlet statistik Enstitüsü emisyon hesaplamaları ile ilgili çalı malara 1997 yılında ba lamı tır. Çevre ve Orman Bakanlı ının ba kanlı ını yürüttü ü klim De i ikli i Koordinasyon Kurulunun bir üyesi olarak her yıl emisyon hesaplamalarını güncellemektedir. Bu amaçla klim De i ikli i Çerçeve Sözle mesi kapsamında geli tirilen IPCC (Hükümetlerarası klim De i ikli i Paneli) Rehberlerinin önerdi i 1. Yakla ım kullanılarak enerji, endüstriyel prosesler, tarımsal faaliyetler ve katı atıklardan kaynaklanan emisyonlar hesaplanmaktadır. Air Emission Statistics The State Institute of Statistics has started emission estimation studies in As a member of Climate Change Coordination Board under the head of Ministry of Environment and Forestry, The Institute has updated emission estimations in every year. Therefore in the scope of United Nations Framework Convention on Climate Change, the Institute has estimated emissions from energy, industrial processes, agricultural facilities and waste by using IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Guidelines 1 st approach. Su statistikleri Devlet statistik Enstitüsü sanayi i yerleri ve belediyelerden yıllık anketler uygulayarak su kullanımları, atıksu de arjları ve arıtımı ile ilgili veri derlemektedir. Bu çalı ma kapsamında uygulanan anketler a a ıda kısaca açıklanmı tır. Water Statistics State Institute of Statistics has been collecting data on water supply, wastewater discharges and treatments of industrial establishments and municipalities by applying annual surveys. Surveys are conducted within this context are briefly explained below. 1. Sanayi Atık statistikleri 1. Industrial Waste Statistics malat sanayi i yerleri, termik santraller ve organize sanayi Data on water abstraction by resources, wastewater discharges bölgelerine yıllık anket uygulanarak; kaynaklarına göre çekilen su and wastewater treatment plants are being compiled annually miktarı, atıksu de arjı ve arıtma tesislerine ili kin veriler from manufacturing industry establishments, power plants and derlenmektedir. Bu çalı ma kapsamında imalat sanayi organized industrial regions. Within this study aproximately i yerlerinde 25+ ki i çalı an, üretimin %88.3'ü ve istihdamın % 75.6'sını temsil eden yakla ık imalat sanayi i yerine, termik santral ve organize sanayi bölgelerinin ise tümüne anket uygulanmaktadır. manufacturing industry establishments which having more than 25 employees and representing 88.3% total production and 75.6% of employment, all power plants and organized industrial regiones are being surveyed. 2. Belediye çme ve Kullanma Suyu statistikleri 2. Municipality Drinking and Usage Water Supply Statistics 1994 yılından itibaren Türkiye genelinde belediye te kilatı Municipality drinking and usage water statistics survey is being kurulmu tüm yerle im birimlerine yıllık olarak uygulanan bu anket conducted in all municipalities annually since With this ile; kaynaklarına göre temin edilen su miktarı, içme ve kullanma study, detailed information is collected on amount of water suyu ebekesinin hizmet etti i nüfus yüzdesi, arıtma tesislerinin tipi ve kapasitesi hakkında ayrıntılı veri derlenmektedir. supplied by source, percentage of the population served by drinking water system, type and capacity of treatment plant. 3. Belediye Atıksu statistikleri 3. Municipality Wastewater Statistics 1994 yılından itibaren Türkiye genelinde belediye te kilatı kurulmu tüm yerle im birimlerine yıllık olarak uygulanan bu anket ile; kanalizasyon ebekesinin hizmet etti i nüfus yüzdesi, alıcı ortamlarına göre de arj edilen atıksu miktarı, arıtma tesislerinin tipi ve kapasitesi, arıtma çamuru miktarı ve bertaraf yöntemi ve bertaraf faaliyetlerine yönelik ayrıntılı bilgi derlenmektedir. Municipality wastewater statistics survey is being conducted in all municipalities annually since With this survey, detailed information is collected on percentage of the population connected to sewerage system, amount of wastewater discharged by receiving bodies, type and capacity of treatment plant, amount and disposal method of treatment sludge. 16

20 Katı Atık statistikleri Devlet statistik Enstitüsü sanayi i yerleri ve belediyelerden yıllık anketler uygulayarak katı atıklar ile ilgili veri derlemektedir. Bu çalı ma kapsamında uygulanan anketler a a ıda kısaca açıklanmı tır; Waste Statistics State Institute of Statistics has been collecting data on waste by appliying annual surveys to industrial establishments and municipalities. Breif explanination for these surveys are given below; Çevre 1. Sanayi Atık statistikleri 1. Industrial Waste Statistics malat sanayi i yerleri, termik santraller ve organize sanayi Data on water abstraction by resources, wastewater discharges bölgelerine yıllık anket uygulanarak yaratılan, geri kazanılan ve and wastewater treatment plants are being compiled annually bertaraf edilen katı atıklara ili kin veriler derlenmektedir. Bu from manufacturing industry establishments, power plants and çalı ma kapsamında; imalat sanayi i yerlerinde 25+ ki i çalı an, üretimin %88.3'ü ve istihdamın % 75.6'sını temsil eden yakla ık 2500 i yerine, termik santral ve organize sanayi bölgelerinin ise tümüne anket uygulanmaktadır. organized industrial regions. Within this study aproximately 2500 manufacturing industry establishments which having more than 25 employees and representing 88.3% total production and 75.6% of employment, all power plants and organized industrial regiones are being surveyed. 2. Belediye Katı Atık statistikleri 2. Municipality Waste Statistics 1994 yılından itibaren Türkiye genelinde belediye te kilatı kurulmu Municipality waste statistics survey is being conducted in all tüm yerle im birimlerine yıllık olarak uygulanan bu anket ile; katı municipalities annually since With this survey, detailed atık toplama hizmeti verilen nüfus yüzdesi, belediyelerin katı atık information is percentage of the population served by sewerage toplama, ta ıma ve bertaraf faaliyetlerine yönelik ayrıntılı bilgi system, type and capacity of wastewater treatment plant. derlenmektedir. Çevresel Harcama statistikleri Çevresel harcamalar, çevre koruma amaçlı yapılan harcamaları içermektedir. Çevre koruma, hem kirlili i önleme ve azaltma faaliyetlerini hem de çevresel bozulmalarla ilgili faaliyetleri kapsar. Sanayi sektörü (imalat sanayi, termik santral ve maden i letmeleri) ve belediyelerin ilgili verileri, sektörlere ait atık envanterlerine bazı soruların entegre edilmesi yoluyla yıllık dilimler halinde derlenmektedir. Devlet sektörü çevresel harcamaları ise 1998 yılından itibaren bu amaçla olu turulmu bir soru ka ıdı ile yıllık olarak derlenmeye devam edilmektedir. Tanım ve Kavramlar Partiküler madde (duman): Partiküler maddeler, gaz halindeki emisyonların kimyasal dönü ümü ve yı ın halinde ekillenmesi ile olu urlar mikrometre çaplı partiküller, asılı partiküler madde olarak tanımlanır. Genel olarak heterojen karı ımları içerirler ve karakteristikleri bir yerden bir ba ka yere önemli ölçüde farklılık gösterir. Environmental Expenditure Statistics Environmental protection expenditures (EPE) is the money spent on all purposeful activities directly aimed at the prevention, reduction and elimination of pollution or nuisances resulting from production processes or from the consumption of goods and services. Expenditure data of industrial sectors (manufacturing industry, thermal power plants and mining establishments) and municipalities has been compiled by integrating some questions to related waste inventories of these sectors annually. Environmental expenditures of public sector has been compiled by Environmental Employments and Expenditures Statistics Survey since Definitions and Concepts Particulate matter: Particulate matter in the atmosphere forms by agglomeration and chemical transformation of gaseous emissions. Particulate matters with 5-10 micrometer diameter are defined as suspended particulate matter. They include heterogeneous mixtures generally and their characteristics differ from one place to another significantly. 17

Nüfus Population TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI, 2004 TURKEY S STATISTICAL YEARBOOK, 2004 23. Sayfa Page. Açıklama 24 Explanation

Nüfus Population TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI, 2004 TURKEY S STATISTICAL YEARBOOK, 2004 23. Sayfa Page. Açıklama 24 Explanation Population 3 Sayfa Page Açıklama 24 Explanation 3.1, yıllık nüfus artı hızı, il, ilçe, bucak, köy sayısı ve nüfus yo unlu u 27 3.1 Population, annual growth rate of population, number of provinces, districts,

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2010

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2010 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3522 MTB: 2011-267-500 Adet-Copies ISBN 978-975-19-5034-5

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2013 (Düzeltilmiştir / Corrected - 13.08.2014) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı 190920003 ADANA-ASKİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEZNEDAR (ADANA / SEYHAN - Merkez) 15 0 91,30113 96,40000 190920001 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2012

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS)

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS) T.C. MINISTRY OF HEALTH Central Hospital Appointment System (MHRS) Definition of MHRS Central Hospital Appointment System(MHRS); MHRS is an application that enables people to get appointment for themselves

Detaylı

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1)

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBECEĞİ VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) ADI 110010001 38617 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010003 38659 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010005

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute ISSN 0259-5036 TÜİK ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009 2 0 0 9 0

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 AGROMETEOROLOJİK ÜRÜN VERİM TAHMİNİ BÜLTENİ Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/26 KPSS 2008/4

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/26 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 2843251 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER ( BOLU Merkez ) GİH 10 2 3179 2843253 ADLİ TIP KURUMU EMANET MEMURU ( İSTANBUL Merkez ) GİH

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI 3141016 1

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ Hüsamettin BULUT 1, Orhan BÜYÜKALACA 2, Tuncay YILMAZ 2 1 Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 63100-Şanlıurfa Telefon:

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) KURUM ADI UNVANI 110010979 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 85,18503 85,18503 110011051 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ERZURUM / MERKEZ - MERKEZ) 2 0 82,45276 86,57482 110011057

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TıpGörDer. Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Derneği. Türkiye de Görüntüleme Cihazlarının Demografikleri & Sayıları ve Yaş Profilleri.

TıpGörDer. Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Derneği. Türkiye de Görüntüleme Cihazlarının Demografikleri & Sayıları ve Yaş Profilleri. TıpGörDer Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Derneği Türkiye de Görüntüleme Cihazlarının Demografikleri & Sayıları ve Yaş Profilleri TıpGörDer Yönetim Kurulu Başkanı Esen Tümer Sayfa 1 Tıbbi Görüntüleme

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı