BİLYALI RULMAN YUVARLANMA ELEMANI KUSURUNUN TİTREŞİM ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLYALI RULMAN YUVARLANMA ELEMANI KUSURUNUN TİTREŞİM ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ"

Transkript

1 PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING CLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JURNAL F ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : : : 5-6 BİLYALI RULMAN YUVARLANMA ELEMANI KUSURUNUN TİTREŞİM ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Haka ARSLAN Kırıkkale Üverstes, Müheslk Fakültes, Make Müheslğ Bölüü, 745/Kırıkkale Gelş Tarh : ÖZET Bu çalışaa, ttreş aalz yöte kullaılarak rayal lyalı rula yuvarlaa eleaıak ölgesel r yüzey kusuruu etks aaltk ve eeysel olarak celeştr. Bu aaçla lyalı rula yuvarlaa eleaı çalışa yüzeye yapay r ölgesel kusur oluşturuluş ve rayal yöek l ttreşler kayelştr. Aaltk celee ç, teork r oel oluşturuluş ve u oele göre sağla ve kusurlu uruak rulaları aalz eele r sülasyo prograı gelştrlştr. Bu sülasyo prograı, eey sete kullaıla l ve rula oyutları grlerek çalıştırılış ve farklı l hızları ç l ttreş spektruları ele elştr. Aaltk ve eeysel yolla ele ele ttreş spektruları karşılaştırılığıa her k urua a ezer souçlar ele elştr. Aahtar Keleler : Blyalı rulalar, Yuvarlaa elaaları, Bölgesel kusurlar, Ttreşler, Kestrc akı. INVESTIGATIN F BALL BEARING RLLING ELEMENT DEFECT BY THE VIBRATIN ANALYSIS METHD ABSTRACT I ths stuy, a local surface efect raal all eargs s stue y aalytcal a experetal ethos usg the vrato aalyss etho. For ths purpose, a artfcal local efect o the rug surface of the rollg eleet s ae a resultg raal shaft vratos are recore. For the aalytcal vestgato, a theoretcal oel for ths syste s also estalshe a a sulato progra s evelope for local efects a efect-free eargs. Sulato results are otae for the sae shaft a earg esos use the experetal set a vrato spectra for fferet shaft spees are otae. Whe the vrato spectrus otae aalytcally are copare wth the oes otae experetally, slar results have ee oth cases. Key Wors : Ball eargs, Rollg eleets, Localze efects, Vratos, Prectve ateace.. GİRİŞ Bu çalışaa, rayal lyalı rula yuvarlaa elaaıak ölgesel r yüzey kusuruu ttreş aalz etouyla varlığıı elrleelrlğ araştırak üzere r l-rula test üzeeğ tasarlaış ve al elştr. Deeysel olarak, sağla ve kusurlu rulalarla esteklee l rayal yöek ttreşler ele elştr. Ayrıca eey sete ulua souçları yuvarlaa eleaıak ölgesel r yüzey kusuruu tespte e oraa aşarılı oluğuu alaak ç, öcee yapılış çalışalara farklı olarak, çözüe lyaları kütles e kkate ala r sülasyo prograı gelştrlştr. Gelştrle u sülasyo prograı, eey sete kullaıla rula ve l oyutları grlerek çalıştırılış ve 5

2 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla farklı l hızları ç l rayal yöek ttreş spektruları ele elştr. Bu yötee prograa alıa akeler ttreşler peryok olarak ölçülür ve aalz elr. Öcek verler e kullaılarak ttreşlerek eğşeler zler. Arızaa olayı oluşa r ttreş varsa, ttreş tre arta gösterecektr. Bu esaa, uru c se ake hee akıa alıır ve gerekl tar yapılır veya parça eğştrlr. Makeler, çalışalarıı egelleee takp eerek urularıı yakıa zlee olaağı sağlaya u yöte, lüzusuz ururaları ortaa kalıracağı g, gereksz parça eğştreler e öleekter. Arıza çıkacak okta öcee algılaalğe, geleceğe yöelk r akı oarı prograı oluşturulaleceğ g, a uruşlara ee ola, oğalecek arızalar a ortaa kalırılalekter. Br çok araştıracı yıllara er u kouyu eğşk açılara ele alışlarır. Rula ağ ve ttreşler oellees, syal aalz tekkler kullaıı, verler eğşk etotlarla eğerlerles u kouak çalışaları çerğ oluşturaktaır. Deeysel çalışalara üzeeğ kurulası ve souçları alıası prole saece r kısıır. Dğer se verler toplaası ve aalzr. Eğer verler eğerleres oğru r şekle yapılazsa ele ele souçlar yaıltıcı olalr (Aktürk, 999. Deeysel çalışa yapak steye her araştıracı veya alatçı ke eey üzeeğ kuruş ve l ve rula ttreşler celeek ç ke etouu kullaıştır. Bu eele r araştıracı ç kaul elelr ola r etot ğer ç gereksz olalr. Bu uru uygulaalecek eey etotlarıı sayısıı artırıştır (Mtchell, 986. Staart test etotları lyalı rulaları ale ve kullaıcı tarafıa kullaılasıa yaralaılalecek çok az lg verr. Fakat ele ele souçlar üret kaltes koruası veya sökülüş rulaları tekrar kullaılalrlğ kotrolü ç fayalı r gösterger (Hegs a Sth, 976. Hegs a Sth (976, Gusstafsso et al. (96, Cea a Hos (97, Brau a Dater (979 ve Igarash a Haaa (98 g araştıracılar rre ezer eey üzeekler kullaışlarır. Walfor a Stoe (98, çeştl ö yük ve kotrolü l öe hızlarıak l erkez yatak yuvasıa göre ağıl yer eğştres ölçek ç r eey üzeeğ kullaışlarır. Wllas et al. (, rula örüü elrleek ç r test üzeeğ kullaışlar ve u test üzeeğ yarııyla sat ve eğşke evrlere, kusursuz rulaları hasar oluşucaya kaar teste ta tutarak, rulaları hasarlı ve hasarsız uruları ç ttreşler kayetşlerr. Alfreso et al. (985a,, lyalı rulalarak hasarları elrleek ç r rula test üzeeğ kullaarak ölçtükler ttreş syaller zaa ve frekas ortaı etotlarıı kullaarak eğerlerşlerr. Zhag et al. (, tek r ölgesel yüzey kusuru ola rulalara eeysel olarak ele ettkler verlerle, erke kusur teşhs yapale ve kusur erlğ tespt eele ye r gürültü kesc kapastes yüksek syal şlee etou (HFRT ve ALE gelştrşlerr. cak a Loparo (4, üksyo otorua alıa ttreş verler kullaarak otor çalışa hızıı ve rula kusur frekaslarıı tah eele r algorta gelştrşlerr. Bu algortaı geçerllğ araştırak üzere, otor rulaı ç ve ış lezğe elektrksel ark akesyle yapay olarak kusurlar oluşturuşlar ve ttreş verler u sste üzere toplaışlarır. Araştıracılar ölgesel kusurları ttreş celeek ç, yaptıkları eeysel çalışalarıa, k farklı yaklaşı uygulaıştır. Brcs; hata oluşaa kaar rulaı çalıştırarak ttreş cevaıak eğşklkler zlee yaklaşııır (K, 984. Buraa hataı oluşuu ya aşırı yüklee yaa rulaı yağlayıcı azlığı yüzüe hızlaır. İkcs se; rula elaalarıa lerek ast aşıırası, kıvılcı erozyou, çze, kazıa veya ekak çetk tekkler le kusur oluşturarak rulaı ttreş cevaıı ölçe ve sağla rulalarık le karşılaştıra yaklaşııır (Broerck, 97; Tao, 99; Tao a Chouhury,, kıvılcı erozyo etouu kullaarak rula ç lezğ ve akaralara kusurlar oluşturuş, farklı oyuttak kusurlu ve kusursuz rulaları akustk esyouu ölçüşlerr. Küçük kusur oyutları ç akustk esyo syal voltaj sevyes aşa gelk sayısıı rula testlere akara ve ç lezkte kusur taraası ç çok y r paraetre oluğuu uluşlarır. (Karaoğa a Belek, 988 eüstryel falara kestrc akı uygulaasıı gerçekleştrşlerr. Bu aaçla laoratuara oluşturula r faa kotrollü olarak gevşeklk, egeszlk ve ekse kaçıklığı oluşturarak, u uruları ttreş spektruuak elrtler gözleleşlerr. Kuaç (996, rula hasarıı, rulaı eyaa getre parçalara (ç lezk, ış lezk ve yuvarlaa elaaı hagse oluğuu elrleek ç hesap yoluyla ulua hasar frekaslarıı eeysel çalışa le gerçekleeye çalışıştır. Buu ç öce r eey tessatı kuruş, ttreş aalz chazı kullaarak, tek hasara sahp rula ış lezğ ve yuvarlaa elaaı üzere farklı evrlere alığı ttreş gelğ ölçüler hasarsız referas rula ttreş gelkler le karşılaştırıştır. Motor gücüü kayış Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

3 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla ekazası yarııyla le aktara r sstele serestçe öe le oluşa r eey üzeeğ oluşturuş ve eğşk tptek rulaları ye ve hasarlı uruları ç zarf syal ve RMS spektrularıı çzrerek ttreş karakterstkler celeştr (Karakurt (989, Bazı araştıracılar se çalışa r sste üzere ver toplayarak u verler şlee ve aalz ete yolua gtşlerr. Al Kazaz a Sgh (, üksyo akesek ttreşler eeysel olarak celeşler ve eşzaalı ake sağlalık zlees ve hata tespt ç gerekl etaylı lgye ulaşak aacıyla, sstee ele ettkler syaller farklı syal şlee tekkler kullaarak şleşlerr. Ercsso et al. (5, öe akelere rulalara oluşa yerel kusurları otoatk olarak taraası ç algacık taalı rkaç farklı ttreş aalz tekğ perforasıı karşılaştırışlarır. Aktürk a Uee (997, r elektrk satrale gerçekleştrkler uygulaa çerçevese tespt ele r egeszlk prole kestrc akı etotlarıa ttreş gözlelee le elrlees evreler gösterşlerr. Al-Najjar (, k farklı kağıt farkasıa uygulaa kestrc akı prograı kapsaıa rula hasarlarıı elrlees, oluşa seepler, rulaları kullaılalr öürlere yeterce fayalaılası ç alıası gereke terler ve etkl r akı ç gereke stratejler ele alıştır. rha et al. (6, gerçek operasyo şartlarıa çalışa r ake üzere peryok olarak ttreş ölçüü ve aalz yaparak hataı oluşuuu erke tespte çalışışlar, ulukları souçlara ttreş aalz rula hasarlarıı elrleee kestrc akı tekğ olarak farkalara etk r şekle kullaılaleceğ gösterşlerr Bu çalışaa se rayal lyalı rula yuvarlaa elaaıak ölgesel r yüzey kusuruu ttreş aalz etouyla varlığıı elrleelrlğ araştırak üzere r l-rula test üzeeğ tasarlaış ve al elştr. Deeysel olarak, sağla ve kusurlu rulalarla esteklee l rayal yöek ttreşler ele elştr. Ayrıca eey sete ulua souçları yuvarlaa elaaıak ölgesel r yüzey kusuruu tespte e oraa aşarılı oluğuu alaak ç, öcee yapılış çalışalara farklı olarak, çözüe lyaları kütles e kkate ala r sülasyo prograı gelştrlştr. Gelştrle u sülasyo prograı, eey sete kullaıla rula ve l oyutları grlerek çalıştırılış ve farklı l hızları ç l rayal yöek ttreş spektruları ele elştr.. MATERYAL VE METT.. Teork Sste Moellees Sste ak şartlar altıa oğrusal olaya r avraış gösterğ lekter. Öyleyse yerel Hertz teas teoree göre lya-lya yolu arasıak okta teası yüklees uruua yükezle arasıak ağıtı aşağıak g yazılalr (Hars, 99. W = K.δ ( Buraa ç lezğ Rjtlk Katsayısı: K = E ν δ ( ρ Dış lezğ Rjtlk Katsayısı: K = E ν ( ρ δ ( ( faelere ele elr (Aktürk, 999. Böylece yük-ezle ağıtısı aşağıak g yazılalr. E ν W = δ (4 ( ρ δ Buraa Boyutsuz ezle ktarı ( δ : ℵ π δ = π R I elptk eksatrklk paraetres, ℵ ve I se taae elptk etegrallerr. R, lyaı ç ve ış lezkle ola teasıa göre elps şekle oluşa z a ve oyutlarıı oraıır. şekle hesaplaır. Buraa; R Sste oelleese l-rula kls kütleyay sste olarak üşüülüş ve lave olarak lyaları ttreş celeek ç, lyalar a kütlel olarak kaul elştr. Ayrıca oelleee Şekl e görülüğü g ç ve ış lezk lya yolları kütlesz leer olaya teas yayları le gösterlştr. Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

4 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla Yukarıa yapıla kaullere göre l ç x, y, z yöüek hareket ekleler aşağıak şekle yazılalr. Mx && + + = = L L K ( δ λ R R K ( δ λ R R cosα cosθ L L cosα cosθ + Q x Mg = (5 Şekl. Blyalı rula ç oluşturula elastk oel.. Ml ve Blyalar ç Hareket Dekleler ve Çözüler İk tae lyalı rula tarafıa esteklee rjt r l ağ celeek üzere r oellee yapılıştır. Bu oelleee aşağıak g azı kauller yapılarak l ve lyalar ç hareket ekleler ele elştr (Arsla ve ark.,. Ml rayal yöe ( x, y ve ekseel yöe (z olak üzere serestlk erecese sahp oluğu kaul elştr. Ml x ve y ekseler etrafıa öe yapaığı ve rulaları eş zaalı ve setrk hareket ettkler kaul elğe u hareket kolayca sağlaıştır. Yuvarlaa elaaları ç lezğ etrafıa eşt aralıkta yerleştrlş ve aralarıa hç r etkleş olaığı, ış lezğ öeğ ve l r parçası oluğu kaul elekter. 4 Blyalar kütlel kaul elş (8 sağ ve 8 sol: topla 6 serestlk erecel ve lyaları saece rayal yöek ttreşler kkate alııştır. 5 Blezkler eğlez (rjt kaul elş, saece teas gerleler yüzüe yerel ezlelere uğraığı kaul elştr. Ezleler Hertz Elastklk teorse uygu olarak gerçekleştrlekter. 6 İç lezğ ezle ktarıı lya erkez vese kayaklaa ezle ktarıa aha üyük oluğu ve ua ağlı olarak ezle farkıı ( δ λ < oluğu urua ( δ λ = alııştır. 7 Blya erkez vese kayaklaa ezle λ < oluğu urua λ poztfe öüştürülüştür. My && = Mz && + = = L L K ( δ λ = R R K ( δ λ R R R K ( δ λ sα L L L K ( δ λ sα Q R R cosα sθ L L cosα sθ + Q z = y = (6 (7 Rulalara aet lya oluğu üşüülerek, lyalar ç rayal yöek hareket ekleler aşağıak g yazılalr (Arsla ve ark.,. 8 Sağ ve 8 Sol taraftak rula lyaları ç hareket ekleler: && R λ && R λ R İ R R / ( λ / K( δ λ R İ R R ( λ / K ( δ λ R İ R R ( λ / K ( δ λ = = R λ&& = && R λ L λ R İ R R ( λ / K ( δ λ / = / / L İ L L / ( λ / K( δ λ L İ L L ( λ / K ( δ λ L İ L L ( λ / K ( δ λ = = L λ&& = && λ&& λ&& L L L İ L L ( λ / K ( δ λ / = / / (8 (9 Ml ve lyalar ç yazıla u ekleler çözüü aşağıak aşlagıç şartları kkate alıarak Ruge- Kutta İterasyo Metou kullaılarak uluuştur. Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

5 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla Ml rulaı erkeze tutuluyor. Şöyle k; lyalar üzere rayal yük olaığı ve ütü lyaları eşt ekseel ö yük ve yüklee teas açısıa sahp oluğu farz el. Blyaları kütles le göre çok küçük oluğu ç lya erkezler rayal yöek yer eğştre ve hızları a yakı seçlştr. Hızlı r yakısaa ç lk yer eğştre ve hızlar aşağıak g seçlştr. Ml ç yer eğştre ve hızlar: x = 6, y = 7, y&, z&. = = z = 8, x&, = Blya erkezler ç rayal yöek yer eğştre ve hızlar: λ = 5, & λ = 5 /s.. 4. Deey Set ayetk ağlatı yoluyla yatağı üzere satlee ve alıcısı vasıtasıyla ölçülekte ve u syaller şarj yükseltcs yarııyla yükseltlekter. Yuvaı üstüe ayetk olarak satlee rayal ve ekseel yöe ölçü alale pezo-elektrk ve alıcısı, ttreş oluşturuğu asıç yüzüe elektrk syaller üretekte ve u syaller şarj yükseltcse yükseltlerek uraa A/D ver toplaa kotrol kartıa aktarılaktaır. A/D ver toplaa kotrol kartıa elektrk syal (aalog olarak gele ölçü eğerler uraa lgsayar yazılıı vasıtasıyla yer eğştre, hız ve ve eğerlere öüştürülekter. Zaa taı ölgesek u ttreş syaller aha sora Fourer aalz kullaılarak frekas taı ölgese aktarılıştır. Fourer aalz gerçekleştrek ç, syal farklı erkez frekaslara sahp r z aalog fltree geçrlştr. Deeye kullaılak üzere Şekl te oyutları verle, RS frasıı 65 tp tek sıra sat lyalı rulaı seçlştr. İç lezk çapı( :.5 Rayal lyalı rulalarak yüzeysel hataları, ttreş aalz etouyla eeysel yolla elrleelrlğ araştırak üzere aşağıa Şekl ek g r eey üzeeğ tasarlaıştır. D D Dış lezk çapı( :.46 Dış lezk ış çapı( D :.5 Rula Geşlğ( B :.5 Blya Çapı( :.794 Blyaı Kütles( :.kg Şekl. RS 65 tp rayal lyalı rulaı oyutları. Bu rulaa k taes uçlarıa takılaleceğ Ç5 çelğe yapılış kaeel r l ve u l k ucua sıkı geçe olarak takıla rulaları estekleek ç, kızaklı r talaya satleele Şekl 4 te görülüğü g k aet rula yatağı tasarlaıştır. Şekl. Deey set geel görüüşü. Farklı evrlerek ttreş, ayetk ağlatı yoluyla yatağı üzere satlee ve alıcısı vasıtasıyla ölçülekte ve u syaller şarj yükseltcs yarııyla yükseltlekter. Elektrk otoru olarak hız kotrol ütes yarııyla evr sayısı ayarlaale.5 kw lık r alteratf akı otoru kullaılıştır. Ml-rula sste AC otora ağlı J-kayış kasağı vasıtasıyla çalıştırılış ve ölçüler otora uzak ola sat yatak üzere rayal yöe alııştır. Farklı evrlerek ttreş, Şekl 4. Ml-rula otajı Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

6 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla. BULGULAR VE TARTIŞMA.. Sağla Rulalı Ml Ttreş Rula elealarıa küçük olsa le aa r yüzey pürüzlülüğü uluaktaır, u yüze sağla rulalara ele ele ttreş syallere e rula hasar frekasları görülelekter. Ayrıca l-rula ssteek steeye azı hatalar (egeszlk, ekse kaçıklığı, gevşeklk, gürültü yüzüe ele ele spektrulara r çok pk gözükekter. Mesela egeszlk yüzüe l hızıa, ekse kaçıklığı ve gevşeklk yüzüe l hızıı katlarıa pkler oluşaktaır. Bu etklere gürültüü etks y r fltrelee yapakla gerlelr, ğer etkler se aşlagıçta gerlse le zaala ortaya çıkalekter (Wall, 966. Sste süle etek ç gelştrle sülasyo prograı RS 65 tp sat lyalı rayal r rula ve l oyutları grlerek, farklı l hızlarıak rayal yöek l ttreşler ulak ç çalıştırılıştır. Bua göre / l hızı ç Şekl 5 te görülüğü g rayal yöek ta frekas 47 Hz cvarıaır. İve Gelğ (/ s Frekas (Hertz Şekl 5. = / ç sülasyo prograıa ulua l rayal yöek ttreş ç frekas spektru grafğ Deey set sağla rulalar le takılı hale ke çalıştırılış ve farklı l hızlarıak rayal yöek l ttreşler kayelştr. / l hızı ç sste rayal yöek ta frekası Şekl 6 a görülüğü g 475 Hz cvarıaır. Ta frekasta sora ttreş spektruuak ğer üyük pkler ış lezk lya geçş frekasıa, ta frekası. haroğe (95 Hz, 4 Hz, 5 Hz, 55 Hz, 58 Hz, 64 Hz, 78 Hz, 8 Hz e görülekter. Şekl 6. = / ç eey sete ele ele l rayal yöek ttreş ç frekas spektru grafğ.. Yuvarlaa Elaaı Yüzeye Br Kusur Bulua Rulalı Ml Ttreş Bölgesel kusurlar; yuvarlaa yüzeylerek çatlaklar, küçük elk şeklek korozyo ve kaaralarır. Rulalara sık rastlaa hasar, yorula çatlağıı seep oluğu lezkler ve yuvarlaa elealarıak kaaralarır. Yorula, yüzey altıa ell erlkte küçük r çatlak olarak aşlar ve aşaalı olarak pullaa oluşasıa ee olur. Eğer ttreşler oğru olarak zlerse, u çatlak yüzeye erşee öce elrleelr. Çükü rula elealarıak yorula olayıyla lşkl yapısal eğşeler rula geoetrs etkleese e ttreş spektruuu etkler. Bu uru, teas halek rulaı rjtlk ve söüleesek eğşelere kayaklaaktaır (Wllas,. Rula elealarıa r kusur oluştuğua u kusur, rula kusur frekaslarıı uyaracak ve u frekaslar ve harokler spektru grafğe görülecektr. Eğer yuvarlaa elealarıak kusurlar lerlerse kusur frekasları ve oları haroklerek pkler gelğ artacaktır. Blyaları r veya aha çoğua r kusur oluştuğua lya r ta evre he ç lezğe, he e ış lezğe vuracak ve u yüze lya kusuru uruua kusur frekası lya öe frekasıa ( f zyae k katıa ( f ke gösterecektr (Hars a Cree, 96. Yuvarlaa eleaı kusuruu l ttreşe ola etks celeek üzere, lyalara r üzere kazıa yöteyle Şekl 7 e görülüğü g erlğe geşlğe yapay r kusur oluşturuluştur. Bu kusur yatak eksee paralel olup, lyaı erkeze geçe r ekse etrafıa öekter. Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

7 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla İve Gelğ (/ s ( Şekl 7. Blya yüzeye oluşturula yapay kusur Tek r lyası kusurlu ola rula ç l hızı / alıığıa, sülasyo prograıa ve eeysel olarak ulua rayal yöek ttreş spektruları Şekl 8 e görülekter. Bu hız ç lya öe frekası ( f 9 Hz olup f (468 Hz eğer sste ta frekasıa (475 Hz çok yakı oluğu ç sste u frekasta rezoasa grekter. Bu yüze her k grafkte e u frekasta e yüksek gelkler oluşaktaır. Şekl 8 e her k spektrua a ta frekasta sora e askı pkler f ve ou üst haroklere (78 Hz, 56 Hz, 4 Hz, Hz,... görülekter. Şekl 8a a farklı olarak eeysel olarak ulua ttreş spektruua se 6 Hz, 9 Hz ve ta frekası üst haroğe (95 HZ pkler uluaktaır. Frekas (Hertz ( Deeysel olarak ulua rayal yöek ttreş spektruları. Şekl 8. Brc lyası kusurlu ola rulaa = / l hızı. Ml hızı / ya çıkarılığıa, u hız ç lya öe frekası 79 Hz olup Şekl 9 a her k spektrua a lya öe frekasıı çft katlarıa (58 Hz, 6 Hz, 474 Hz, 6 Hz, 79 Hz,..., 55 Hz ve 4 Hz e e üyük pkler görülekter. Buula eraer 474 Hz (6 f ta frekasa çok yakı olup rezoasa ee olaktaır. Deeysel olarak ulua ttreş spektruua, sülasyo prograıa farklı olarak Hz, 4 Hz, 56 Hz, 7 Hz frekaslarıa a pkler oluşaktaır Ive Gelg (/s.4.. İve Ive Gelğ Gelg(/s (/ s Frekas (Hertz (a Şekl 8. (a Sülasyo prograıa ulua spektru grafğ Frekas(Hertz (a Şekl 9. (a sülasyo prograıa ulua Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

8 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla İve Gelğ (/ s İve Ive Gelğ Gelg(/s (/ s Frekas (Hertz ( 4 Frekas 5 (Hertz Frekas(Hertz (a Deeysel olarak ulua rayal yöek ttreş spektruları. Şekl 9. Brc lyası kusurlu ola rulaa = / l hızı. Ml öe hızı / oluğua, lya öe frekası 7 Hz olup, her k spektrua a 4 f =468 Hz frekası sste ta frekasıa çok yakı oluğu ç sste u frekasta rezoasa grekte ve e askı pk ta frekasta görülekter. Şekl a görülüğü g, her k spektrua a ğer askı pkler f, 6 f, 8 f e oluşaktaır. Ayrıca eeysel olarak ulua ttreş spektruua, ta frekas çevrese askı olaya azı pkler e görülekter. İve Gelğ (/ s Frekas (Hertz Frekas ( Hertz ( Şekl. Brc lyası kusurlu ola rulaa = 4 / l hızı ç a sülasyo prograıa ulua eeysel olarak ulua rayal yöek ttreş spektruları Ive Gelg (/s Frekas (Hertz (a Şekl e 4 / l hızı ç sülasyo prograıa ve eeysel olarak ele ele rayal yöek ttreş spektruları görülekter. Bu hız ç lya öe frekası 57 Hz olup, f (47 Hz frekası ta frekasa çok yakı oluğu ç spektrua ta frekas ve çevrese gelğ yüksek ttreşler oluşaktaır. Her k spektruak ğer askı pkler se f, f, 4 f, 6 f frekaslarıa ya sste ta frekası çevrese gözükekter. 4. SNUÇLAR İve Gelğ (/ s Frekas (Hertz ( Şekl. Brc lyası kusurlu ola rulaa = / l hızı ç a sülasyo prograıa ulua eeysel olarak ulua rayal yöek ttreş spektruları Bu çalışaa, rayal lyalı rula yuvarlaa eleaıak ölgesel yüzey kusuruu, ttreş aalz etouyla he eeysel he e teork olarak tespt elelrlğ araştırılıştır. Bu aaçla al ele eey üzeeğe, sağla ve yuvarlaa eleaı çalışa yüzeylere yapay kusurlar oluşturula rulalar takılarak farklı evrlere l rayal yöek ttreşler ele elştr. Deeysel çalışaı oğruluğuu araştırak üzere aha öcee gelştrle sülasyo prograı, eey sete kullaıla rula ve şaft oyutları kullaılarak çalıştırılış ve Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

9 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla farklı hızlar ç l rayal yöek ttreşler ele elştr. Sağla rulalı l ç, sülasyo prograı ve eey sete ele ele frekas spektrularıa akılığıa e üyük pkler l ta frekası ve ou ya atlarıa görülekter. Fakat eeysel yolla ele ele spektrua, l-rula sstee evcut ola ekse kaçıklığı, gevşeklk ve rula elealarıak yüzey pürüzlülüğüe kayaklaa azı rula hasar frekasları a oluşaktaır. Blyalı rulaı lyalarıa rs yüzeye kusur uluuğu urular ç ele ele spektrulara her k urua a askı frekas pkler lya öe frekasıı ( f çft katlarıa gözleekter. Blya öe frekasları l öe hızıa ağlı olarak eğşekte ve lya öe frekası veya haroklere r sste ta frekasıa çok yakı oluğu veya çakıştığı urulara rezoas oluşaktaır. Ya ta frekas ve çevrese gelğ yüksek ttreşler gözleekter. Bu uru geellkle üşük çalışa hızlarıa (5 / ya kaar görülekte olup, rezoasta kaçıak ç sste çalışa hızları kkatl r şekle seçlelr. Farklı çalışa hızları ç eeysel yolla çzrle frekas spektruları celeğe, kusur frekası gelkler sülasyo prograıa ulua spektruak kusur frekası gelklere aha üşük olup, steeye hatalara kayaklaa azı frekas pkler e u spektrulara görülekter. Souç olarak, eey sete ulua souçları yuvarlaa elaaıak ölgesel r yüzey kusuruu tespte e oraa aşarılı oluğuu alaak ç sülasyo prograıa ulua souçlarla karşılaştırılış ve görecel olarak r uyu çerse olukları görülüştür. Blyaı kütles Blya sayısı Ml öe evr Q x Mle gele ış yükü x ekse oğrultusuak leşe Q y Mle gele ış yükü y ekse oğrultusuak leşe Q z Mle gele ış yükü z ekse oğrultusuak leşe ν Posso oraı W Yük & x& Ml x yöüek ves & y& Ml y yöüek ves & z& Ml z yöüek ves δ c lyaı ezle ktarı δ Boyutsuz ezle ktarı İç Blezk oyutsuz ezle ktarı Dış Blezk oyutsuz ezle ktarı λ c lya erkez rayal yöek yer eğştres & λ c lya erkez rayal yöek ves ℵ, I Elptk etegraller R Elptk eksatrklk paraetres ρ İç lezk alzees yoğuluğu ρ Dış lezk alzees yoğuluğu ρ Topla eğrlk farkı Blya le ç lezk teasıak topla eğrlk farkı Blya le ış lezk teasıak topla eğrlk farkı α c lyaı teas açısı c lyaı öe açısı δ δ ρ ρ θ 6. KISALTMALAR 5. SİMGELER FFT: Hızlı Fourer Döüşüü a E f g K K K M Teasta oluşa z uzuluğu Teasta oluşa z geşlğ Elastste oülü Blya öe frekası Yer çek ves Teas Rjtlk Faktörü İç lezğ lya le teasıak rjtlk katsayısı Dış lezğ lya le teasıak rjtlk katsayısı Ml kütles 7. KAYNAKLAR Aktürk, N The Effect of Wavess o Vratos Assocate wth Ball Beargs, Tras. ASME, Jou. of Trology,, Aktürk, N. a Uee, M Applcato of Vrato Motorg to Rotatg Machery, Gaz Üverstes Fe Bller Esttüsü Dergs, (, Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

10 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla Al Kazaz, Sa a A. S. a Sgh, G. K.. Experetal Ivestgatos o Iucto Mache Coto Motorg a Fault Dagoss Usg Dgtal Sgal Processg Techques, Electrc Power Syste Research, 65, 97-. Alfreso, R. J., Aust, M. I. E. a Mathew, J Te Doa Methos for Motorg the Coto of Rollg Eleet Beargs, Mech. Eg. Tras. Australa, (, -7. Alfreso, R. J., Aust, M. I. E. ve Mathew, J Frequecy Doa Methos for Motorg the Coto of Rollg Eleet Beargs, Mech. Eg. Tras. Australa, (, 8-. Al-Najjar, B.. Accuracy, Effectveess a İproveet of Vrato-Base Mateace Paper Mlls: Case Stues, Jou. Sou. a V., 9(, Arsla, H.. Şaft-Rula Ssteek Blyalı Rula Hasarlarıı Ttreş Aalz Metou le Tespt, Doktora Tez, Kırıkkale Üverstes Fe Bller Esttüsü, Kırıkkale. Arsla, H., rha, S. a Aktürk, N.. Blyalı Rula Hasarlarıı Nee luğu Ttreşler Moellees, Gaz Üverstes Müheslk- Marlık Fakültes Dergs, 8 (4, -46. Brau, S. a Dater, B Aalyss of Roller/Ball Bearg Vratos, Jou. Mech. Desg,, 9-5. Broerck, J. J., Burchll, R. F. a Clark, H. L. 97. Desg a Farcato of Prototype Syste for Early Warg of İpeg Bearg Falure, MTI NASA Report: CR- 77. Cea, K. M. a Hos, R. A. 97. The Effect of Ball Qualty, Raal Clearace a Grease Specfcato o the Nose a Vrato of a Electrc Motor, Tro. Cof. I.Mech.E, Loo, 9-. Ercsso, S., Grp, N., Johasso, E., Persso, L. E., Sjöerg, R. a Ströerg, J. 5. Towars Autoatc Detecto of Local Bearg Defects Rotatg Maches, Mech Syst. a Sg. Process., 9 (, Gustafsso,. G. a Talla, T. E. 96. Research Report o Stuy of The Vrato Characterstcs of Beargs, SKF Research Report: AL6I, No: 4, Harrs, M. C. a Cree, C. E. 96. Shock a Vrato Haook, McGraw-Hll, USA. Harrs, T. A. 99. Rollg Beargs Aalyss Joh Wley & Sos, New York, A.B.D. Hegs, R. C. a Sth, J. D Iforato fro Bearg Vrato, Coferece o Vrato Rotatg Machery, Uversty of Carge, Loo, 7-. Igarash, T. a Haaa, H. 98. Stues o The Vrato a Sou of Defectve Rollg Beargs (Frst Report, Bullet of JSME, 5 (4, Karaoğa, H. a Belek, T Eüstryel vatlatörlere uyarıcı ak akı,. Ulusal Maka Teors Sepozyuu, DEU, İzr, Karakurt, M. C A İvestgato to Rollg Eleet Bearg Dagostcs va Dgtal Sgal Processg, Yüksek Lsas Tez, DTÜ Fe Bller Esttüsü, Akara, -. K, P. Y A Revew of Rollg Eleet Bearg Motorg (III: Prelary Test Results o Ey Curret Trasucer Techque, Proceegs. of Thr Iteratoal Coferece o Vrato Rotatg Machery, York, Egla, 9-5. Kuaç, B Make Perforasıı Ttreş Aalz Metotları Yarııyla Belrlees ve Rulalara Ttreş Aalz le Hasar Tespt, Yüksek Lsas Tez, İ.T.Ü. Fe Bller Esttüsü, İstaul. Mtchell, L. D Sgal Processg a the FFT Aalyzer, The It. Jou. Aaly. Exp. Moal Aalyss, (, 4-6. cak, H. a Loparo, K. A. 4. Estato of the Rug Spee a Bearg Defect Frequeces of a Iucto Motor fro Vrato Data, Mech. Syst. a Sg. Process., 8, rha, S., Aktürk,, N. a Çelk, V. 6. Vratıo Motorg for Defect Dagoss of Rollg Eleet Beargs as a Prectve Mateace Tool: Coprehesve Case Stues, NDT&E It., 9 (4, Tao, N. a Chouhury, A.. Applcato of Acoustc Esso Techque for The Detecto of Defects Rollg Eleet Beargs, Tro. It.,, Tao, N. a Nakra, B. C. 99. Coparso of Vrato a Acoustc Measureet Techques for the Coto Motorg of Rollg Eleet Beargs, Tro. It., 5 (, 5-. Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

11 Blyalı Rula Yuvarlaa Elaaı Kusuruu Ttreş Aalz Yöteyle İcelees, H. Arsla Walfor, T. L. H. a Stoe, B. J. 98. The Measureet of the Raal Stffess of Rollg Eleet Beargs uer scllatg Cotos, Jou. Mech. Eg. Sce. IMechE., (4, Wall, E Prevetve Mateace of Rollg Beargs, The Ball Bearg Joural, 46, -8. Wllas, T., Raeera, X., Bllgto S. A Zhag, Y. L C., Kurfess, T. R., Dayluk, S. a Lag, S. Y.. Dagostcs a Progostcs of a Sgle Surface Defect o Roller Beargs, Proc. Ist. Mech. Egeers, 4, Müheslk Bller Dergs 7 ( Joural of Egeerg Sceces 7 ( 5-6

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Bller Dergs Yıl:7 Sayı:4 Güz 2008/2 s.5-34 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE

Detaylı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALAI Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kracı Özet Bu çalışaı aacı Fasal Varlıkları Fyatlaa Model (Captal Asset Prcg Model) Beta katsayısıı hesaplarke yaygı olarak kulladığı sırada e küçük kareler

Detaylı

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 2 Sayı: 3 sh 87-02 Ekm 200 VOLTERRA SERİLERİ METODU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS BOYUTUNDA ANALİZİ İÇİN NET TABANLI ARAYÜZ TASARIMI (DESIGN

Detaylı

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: Güz 01 s. 19-35 ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Cası KAYA 1, Oza KOCADAĞLI Gelş: 30.05.01 Kabul: 14.1.01

Detaylı

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler www.statstcler.org İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler: ayısal öreler Duru Karasoy Hacettepe Üverstes

Detaylı

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FEN DEGİSİ (E-DEGİ). 8, 3() 9-9 EGESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KAELE VE EN KÜÇÜK MEDYAN KAELE YÖNTEMLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI Özlem GÜÜNLÜ ALMA, Özgül VUPA Dokuz Eylül Üverstes, Fe-Edebyat Fakültes,

Detaylı

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğtm Blmler Educatoal Sceces: Theory & Practce - 3(4) 39-58 03 Eğtm Daışmalığı ve Araştırmaları İletşm Hzmetler Tc. Ltd. Şt. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 0.738/estp.03.4.867 Sosyal Blmlerde

Detaylı

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma Kocael Üerstes Sosyal Blmler Esttüsü Dergs (4) 27 / 2 : 5-77 Açık Artırma Teors Üzere Br Çalışma Şeket Alper Koç Özet: Bu çalışmada haleler üzere teork r araştırma yapılacaktır. Belrl arsayımlar altıda

Detaylı

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2011/04 ASENKRON MOTORLARDA AKIM VE TĠTREġĠM VERĠSĠNE DAYALI KESTĠRĠMCĠ BAKIM Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMANINA UYGULANMASI

BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMANINA UYGULANMASI Brml Hasar Teorler ve Hareet Iletm Elemaa Uyulamas HAVACILIK VE UZAY TEKOLOJILERI ERGISI OCAK 00 CILT SAYI (-0) BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMAIA UYGULAMASI Göha Er SAATÇI YTÜ Maa Faült,

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 11/2006 11557184 / TR

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 11/2006 11557184 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektrok Hız Kotrol Chazları \ Sürücü Otomasyo \ Servs MOVITRAC B İletşm arabrm FSC11B Aalog modül FIO11B Baskı 11/2006 11557184 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Drvg the world

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini Eleco 2014 Elektrik Elektroik Bilgisayar ve Biyoedikal Mühedisliği Sepozyuu, 27 29 Kası 2014, Bursa Coğrafi Bilgi Sisteleri (CBS) ve Bulaık Aalitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullaılarak Rüzgar Satralleri

Detaylı

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme kılavuzu. Baskı 05/2009 16810988 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme kılavuzu. Baskı 05/2009 16810988 / TR Tahrk tekğ \ Sürücü otomasyou \ Sstem etegrasyou \ Servsler MOVITRAC B Baskı 05/2009 16810988 / TR İşletme kılavuzu SEW-EURODRIVE Drvg the world İçdekler 1 Öeml uyarılar... 5 1.1 İşletme kılavuzuu kullaımı...

Detaylı

Arazi Yönetimi. Jeodezi Jeoinformasyon

Arazi Yönetimi. Jeodezi Jeoinformasyon Jeoe Jeoformaso ra Yöetm emm / Öel Saı ISS 3-3534 ürke Ulsal Ortofoto Blg Sstem Gerçekleştrle Çalışmalar la Faı Cvarıa Yerkabğ Hareketler Jeoek Yötemler le İcelemes ortal ekolojs Ulsal Komsal Ver ltaısı

Detaylı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı Fırat Üiv. Fe ve Müh. Bil. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 20 (1), 135-143, 2008 20 (1), 135-143, 2008 Yapa Siir Ağları İle ek Ekseli Bileşik Eğile Altıdaki Betoare Kolo Kesitlerii Doatı Hesabı Ahet

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Blmler ve Mühedslk ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Appled Sceces ad Egeerg Clt/Vol.: 3-Sayı/No: : 5-63 (202 ARAŞTIRMA

Detaylı

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Clt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309-8020 (Ole) TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Ahmet AYDIN Balıkesr Üverstes Badırma İ.İ.B.F. Kampüsü, Çaakkale Yolu 2.Km. Badırma/Balıkesr E-posta: ahmetayd10@gmal.com

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

NİSAN. Üsküdar Belediyesi nin Çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hediyesidir.

NİSAN. Üsküdar Belediyesi nin Çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hediyesidir. NİN 2008 süar Beleyes Çoclara 23 Nsa Ulsal Egeel ve Çoc Bayraı Heyesr Nsa 2008 süar Beleyes ıa ah MEHMET ÇIR Yayıa Hazırlaya Bası Yayı ve Halla İlşler Müürlüğü Yayı Hazırlı/Bası Etör EVE EVN U Graf Tasarı

Detaylı

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 0. Türkiye Harita Bilisel ve Tekik Kurultayı 8 Mart - Nisa 005, Akara İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

Mart 2003 Cilt:11 No:1 ISSN 1300-8811 March 2003 Vol:11 No:1 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Mart 2003 Cilt:11 No:1 ISSN 1300-8811 March 2003 Vol:11 No:1 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastaou Eğiti Dergisi Gazi Uiversity Kastaou Educatio Joural Mart 003 Cilt:11 No:1 ISSN 1300-8811 March 003 Vol:11 No:1 İÇİNDEKİLER CONTENTS Dil ve Edebiyat A New Historicist Approach

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI A Seismograph Data-based Excel Program for Determiatio of Dyamic Soil Properties i Quake Zoes

Detaylı

ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKABETÇİ TESİS YER SEÇİMİ PROBLEMİ İÇİN TABU ARAMA SEZGİSELİ

ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKABETÇİ TESİS YER SEÇİMİ PROBLEMİ İÇİN TABU ARAMA SEZGİSELİ Eüst ühesð Degs Ct: 3 Sayý: Sayfa: 8-39 YE 00 Öze Sayısı ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKBETÇİ TESİS YER SEÇİİ PROBLEİ İÇİN TBU R SEZGİSELİ Hae KÜÇÜKYDIN*, Necat RS, İ. Kuba LTINEL Boğazç Üvestes, Eüst ühesğ Böüü,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

Türkiye BEKO Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi

Türkiye BEKO Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 2 Özel Sayı 202. -9 Türkiye BEKO Baketbol Ligideki Takıları Etkilik Aalizi Eff iciecy Aalyi of the Tea i BEKO Turkih Baketball League Halil TUNCA, Barış GÖK

Detaylı

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 269-277

Detaylı