Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz."

Transkript

1 Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Do ru Yanl fl 1. Glikolizde son ürün karbondioksittir. 2. Glikoliz reaksiyonlarında önce ATP üretilir, sonra da ATP tüketilir. 3. Glikoliz reaksiyonları bütün canlılar için ortaktır Fermantasyonda sadece substrat düzeyinde fosforilasyon görülür. Fermantasyon reaksiyonlarında prüvik asitten sonra ATP üretimi ve tüketimi görülmez. 6. Glikoliz reaksiyonlarında NAD+ indirgenmesi ve yükseltgenmesi görülür. 7. Fermantasyonda glikolizden sonra NAD+ yükseltgenmesi görülür. 8. Fermantasyonda görevli ETS elemanları sitoplazmada görev yapar. 9. Fermantasyonda oluşan ilk üç karbonlu ara ürün PGAL dir. 10. Glikolizde oluşan prüvik asit ve NADH + H + lerin ortamdan uzaklaştırılmasının nedeni glikoliz reaksiyonlarının sürekliliğini sağlamaktır. 11. Koşan bir insanın karaciğerine giren damarda laktik asit fazladır. 12. Karaciğerde laktik asit fermantasyonu görülmez. 13. Etil alkol fermantasyonu tek yönlüdür Hayvanlarda etil alkol fermantasyonu görülmez. 1 molekül glıkozun oksijensiz solunumda kullanılması sonucu kazanılan (net) ATP 4 tanedir. Bütün solunum reaksiyonlarında ilk gerçekleşen olay glikozun ATP ile aktifleştirilmesidir. 17. Laktik asit fermantasyonunda CO2 üretilmez. 18. Etil alkol fermantasyonunda NADH2 yükseltgendikten sonra CO 2 üretimi olur. 19. Etil alkol fermantasyonunda en son hidrojen alıcısı aset aldehittir. Laktik asit fermantasyonunda laktik asit oluştuktan sonra NADH + H yükseltgenir. 21

2 Aşağıdaki ifadelerde boşluk bırakılan yerleri verilen uygun kelimelerle doldurunuz. 1. Glikolizde son ürün tır. 2. Fermantasyonda fosforilasyon görülür molekül glikozun oksijensiz solunumda kullanılması sonucu molekül ATP üretilir. 4. Etil alkol fermantasyonunda en son ürün dür. 5. Glikolizde ilk oluşan 3 karbonlu ara bileflik dir. 6. Fermantasyon reaksiyonları da gerçekleşir. 7. Fermantasyonda NAD+ önce sonra da 8. Çizgili kas hücrelerine yeterli oksijen gelmediğinde ilaveten başlar. 9. Laktik asit fermantasyonunda üretimi olmaz. 10. Etil alkol fermantasyonunda CO2 üretildikten sonra oluşan ara ürün dır. Laktik asit fermantasyonu Substrat düzeyinde 4 (dört) Etil alkol Sitoplazma PGAL Prüvik asit İndirgenir ve yükseltgenir Asetaldehit CO 2 22

3 Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Do ru Yanl fl 1. Ökaryotlarda aerob solunuma ait ETS elemanları sitoplazmada bulunur Prokaryotlarda mitokondri olmadığı için aerob solunum da olmaz. Oksijenli solunumda fazla ATP üretilmesinin nedeni glikozun kendini oluşturan inorganik bileşenlerine kadar parçalanmasıdır. Oksijen glikozu doğrudan yıkamaz. 5. Glikoz doğrudan mitokondriye giremez. 6. Krebs çemberi reaksiyonlarının başlangıç maddesi sitrik asittir. 7. Ökaryotlardaki oksijenli solunumda CO2 üretimi sitoplazmada gerçekleşir. 8. Aerob solunumun ETS reaksiyonları kristada gerçekleşir. 9. Aerob solunumunda son ürün karbondioksittir. 10. ETS reaksiyonlarında NAD+ ve FAD + yükseltgendir. 11. Kemiosmoza göre oksidatif fosforilasyonla ATP üretilebilmesi için matrikste açığa çıkan, hidrojenlerin mitokondrinin iki zar arasına pompalaması gerekir. 12. Mitokondrinin iki zarı arasında hidrojenlerin birikmesi matrikste ph yükselmesine neden olur. 13. Mitokondrinin iki zarı arasında biriken hidrojenler ATP sentaz enziminin içinden geçerken ATP sentaz enzimi aktifleşir. 14. Mitokondride substrat düzeyinde ve oksidatif fosforilasyonla ATP üretimi gerçekleşir. 15. Enerji verici organik bileşiklerin oksijenli solunuma ortak olarak katıldıkları yer krebs çemberidir. 16. O2 'li solunumda 1 molekül glikoza karşılık substrat düzeyinde fosforilasyonla 6 ATP üretilir. 17. Aerob solunumun ETS elemanlarından ubikinon ve sitokromc hareketlidir. 18. Aerob solunumun ETS elemanlarından ubikinon bir tür yağ asitidir. 19. Solunum reaksiyonlarının kademeli olarak gerçekleşmesinin nedeni enerjinin kontrollü olarak açığa çıkmasını sağlamaktır. NAD ve FAD + elektron ve proton taşırken, kristadaki ETS elemanları sadece elektron taşırlar. 23

4 Aşağıdaki ifadelerde boşluk bırakılan yerleri verilen uygun kelimelerle doldurunuz Prokaryotlarda aerob solunum da ökaryotlarda ise de tamamlanır. Aerob solunumda ve yoluyla ATP üretimi gerçekleşir. Aerob solunumda hidrojen ve elektron taşıyan koenzimler ve dır. Aerob solunum, ve olmak üzere üç kademede gerçekleşir. Krebs çemberi reaksiyonlarının başlangıç maddesi tir. Asetilkoenzim A ile birleşerek oluşturur. Aerob solunumda açığa çıkan hidrojenler enziminin içinden geçerek oksidatif fosforilasyonla ATP üretimine neden olur. Kristadaki ETS elemanları,,, ve dır. Kristadaki ETS elemanlarından ve hareketlidir. Krebs çemberi reaksiyonlarında ATP üretimi görülür. 11. Oksijenli solunumda prüvik asitten hidrojen ve CO2 çıkması ile oluşan yapı tir Oksijenli solunumda krebs çemberi reaksiyonları ETS reaksiyonları da gerçekleşir. 1 molekül glikoza karşılık aerob solunumda oksidatif fosforilasyonla ATP üretilir. Krebs çemberinin başlangıç maddesi olan sitrik asiti oluşturan yapılar ve tır. Bakterilerde oksijenli solunum adlı yapıda gerçekleşir. Aminoasitler oksijenli solunumda kullanıldığında, karbonhidrat ve yağlardan farklı olarak açığa çıkar. Oksijenli solunumda ATP tüketimi sadece evresinde olur. 18. Aerob solunumda CO2 üretimi ve evresinde olmaz Mitokondriden stoplazmaya doğru, ve çıkışı görülür. Elektron taşıma sisteminde son ürün dur. ATP sentaz Asetik asit Substrat düzeyinde fosforilasyon ve Asetil CoA ve okzaloasetikasit Oksidatif fosforilasyon Ubikinon ve sitokrom C NAD + ve FAD + Su Mezozom Sitoplazma, mitokondri Substrat düzeniynde fosforilasyon Glikoliz, krebs ve ETS NADH Q, Ubikinon-Sitokrom redüktaz-sitokrom C -Sitokrom oksidaz Okzaloasetik asit, sitrik asit Matriks, krista 34 Sitrik asit Glikoliz Amonyak Glikoliz ve ETS CO 2, Su ve ATP 24

5 Konu Sonu De erlendirme Afla da birbiri ile ba lant l cümleleri içeren bir etkinlik verilmifltir. Bu etkinlikteki cümlelerin do ru (D) ya da yanl fl (Y) oldu una karar vererek ilgili ok yönünde ilerleyiniz Her cevap bir sonraki aflamay etkileyecektir. Verece iniz cevaplarla farkl yollardan 8 ayr ç k fl noktas na ulaflabilirsiniz. Do ru ç k fl bulunuz. Ökaryot her hücrede oksijenli solunum görülür. D D Y Ökaryotlarda oksijenli solunum mitokondride tamamlan r. Ökaryotlarda CO 2 üretimi ortak özelliktir. D Y D Y 1. ç k fl 2. ç k fl 3. ç k fl 4. ç k fl Ökaryot her hücrede mitokondri vard r. Y Oksijenin kullan m yeri mitokondridir. D Y Oksijenli solunumda, oksijen glikozu do rudan yıkar (parçalar). Oksijeinli solunumda üretilen suyun oksijeni glikoza aittir. D Y D Y 5. ç k fl 6. ç k fl 7. ç k fl 8. ç k fl Konu Sonu De erlendirme Afla daki yap land r lm fl girdde, numaraland r lm fl kutucuklarda çeflitli solunum faaliyetlerinde görülen reaksiyonlar verilmifltir. kutucuk numaralar n kullanarak afla daki sorular cevaplay n z. 1 ATP tüketimi 2 Substrat düzeyinde fosforilasyon 3 Oksidatif fosforilasyon 4 ATP sentaz enzimi 5 FAD yükseltgenmesi 6 NAD indirgenmesi 7 FAD indirgenmesi 8 NAD yükseltgenmesi 9 Prüvik asit üretimi 10 Sitrik asit üretimi 11 CO 2 üretimi 12 Oksijenin indirgenmesi 13 Etil alkol üretimi 14 PGAL üretimi 15 Sitokrom oksidaz n yükseltgenmesi 16 Oksijenin hidrojenle birleflmesi 1. Bütün solunum reaksiyonlar için verilenlerden hangileri ortakt r? 2. Oksijenli solunumun krebs çemberi evresinde verilenlerden hangileri görülür? 3. Tabloda verilenlerden hangileri sadece oksijenli solunumda görülür? 4. Etil alkol ve laktik asit fermantasyonu için verilenlerden hangileri ortakt r? 5. Tabloda verilenlerden hangileri laktik asit fermantasyonunda görülmez? 25

6 - NOT ALINIZ... 26

7 1 1. Memeli hayvanların çizgili kaslarında meydana gelen oksijensiz solunum tepkimelerinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) CO 2 üretimi B) Etil alkol üretimi C) Substrat seviyesinde fosforilasyon D) ETS kullanımı E) Prüvikasitin yükseltgenmesi 5. Glikoliz reaksiyonlar nda oluflan prüvik asit ve NADH 2 'lerin ortamdan uzaklaflt r lmas nın nedeni; I. Bir molekül glikozun reaksiyona girmesi için daha az ATP tüketimini sa lama II. Glikoliz reaksiyonlar n n devaml l n sa lama III. Reaksiyon basamaklar n k saltma yukar dakilerden hangileri olabilir? A) Yaln z I B) Yaln z II C) I ve II D) Yaln z III E) II ve III 2. Laktik asit fermantasyonunda kullanılacak olan glikoz molekülünün oksijenleri işaretleniyor. Bu oksijene aşağıdaki yapılardan hangisinde rastlanır? A) Laktik asit B) Karbondioksit C) ATP D) Su E) Etil alkol 6. Hücrelerde gerçekleşen Oksijensiz solunum sırasında; I. Glikoz Fruktoz difosfat II. Fruktozdifosfat PGAL III. Fosfogliseraldehit Prüvik asit IV. Prüvik asit Etil alkol verilen basamaklardan hangilerinde hidrojen çıkışı gözlenir? 3. Farklı canlılarda gerçekleşen fermantasyon reaksiyonları için aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? A) I ve II B) Yalnız III C) II ve IV D) III ve IV E) I, III ve IV A) Glikozun prüvik asite kadar yıkılması B) Glikozun aktifleşmesi için ATP harcanması C) Glikoliz evresinde NAD + indirgenmesi D) Son ürün oluşumunda karbondioksitin açığa çıkması E) Substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezlenmesi 7. Bira mayasının bulunduğu kabın havası boşaltılarak içine oksijeni işaretlenmiş glikoz molekülleri konuluyor. Bu oksijen moleküllerine; 4. Etil alkol fermentasyonunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? A) ATP harcanması B) Prüvik asitin ara ürün olarak oluşması C) CO 2 üretilmesi D) ATP üretilmesi E) NADH 2 ' nin ETS 'de kullanılması I. CO 2 II. Prüvikasit III. ATP IV. Etil Alkol yukarıdaki moleküllerden hangilerinde rastlanır? A) I ve II B) I, II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV C A D E B B D

8 1 8. Fermantasyon farklı canlılarda farklı son ürünlerle sonlanabilir. Bu farklılığın nedeni; I. Yaşadıkları ortamların farklı olması II. Enzimlerin farklı olması II. Üretilen ATP miktarının farklı olması 12. Havasız bir kapta, gerekli besinlerin bulunduğu ortamda X canlısının gerçekleştirdiği solunum reaksiyonları sonucu üretilen CO 2 miktarına bağlı olarak kapta oluşan gaz basıncı grafikte gösterilmiştir. Kapta olu an gaz bas nc yukarıdakilerden hangileri ile en iyi açıklanır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III Üretilen ATP miktar Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur? 9. Aşağıda verilen metabolik olaylardan; I. Solunum II. Dehidrasyon sentezi III. İnorganik maddelerden glikoz sentezi hangileri gerçekleşirken ATP sentezi görülür? A) Canlı O 2 li solunum yapmaktadır. B) Kapta etil alkol birikir. C) Kapta besin azalır. D) Kaptaki sıcaklık bir miktar artar. E) Kaptaki X canlısı O 2 'siz solunum yapan bir bakteri olabilir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 10. Etil alkol fermantasyonu s ras nda gerçekleflen afla daki olaylardan hangisi üçüncü s rada gerçekleflir? A) CO 2 üretimi B) Prüvik asit oluflumu C) NAD indirgenmesi D) Etil alkol üretimi E) ATP tüketimi 13. Sıcaklığın optimal, alanın ve besinin yeterli olduğu bira mayası kültüründe bir süre sonra, bira mayalarının sayısal değişimi grafikte verildiği gibi olmaktadır. Bira mayas say s 11. Anaerob solunum reaksiyonlar için; I. Sadece sitoplazmada gerçekleflebilme II. Enzim kullan m III. CO 2 üretimi IV. Hidrojen elektronlar ndan ATP üretimi verilenlerden hangileri ortak de ildir? A) I ve II B) I ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) I, III ve IV t 1 t 1 an ndan sonra meydana gelen azalman n sebebi afla dakilerden hangisi olabilir? A) Biriken etil alkolün zehir etkisi B) Enzimlerin harcanmasına bağlı reaksiyon yetersizliği C) Yeterli fl k gelmemesi D) Besinin bol olmas E) S cakl n yeterli olmamas B D B C A A

9 2 1. Oksijensiz solunum reaksiyonları genel anlamda etil alkol ve laktik asit fermantasyonu olarak ikiye ayrılır. 3. Laktik asit fermantasyonunda glikoliz safhasında oluşan prüvik asitin ortamdan uzaklaştırılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Glikoz Glikoz 2 Prüvik asit 2 Prüvik asit 2CO 2 2 Etil alkol 2 Laktik asit A) Isı üretimini artırmak B) Glikolizin devamlılığını sağlamak C) Daha fazla enerji elde etmek D) Daha az enzim kullanılmasını sağlamak E) Oksijenli solunuma geçişi sağlamak Yukarıda verilen fermantasyon reaksiyonlarından etil alkol fermantasyonunun tek yönlü, laktik asit fermantasyonunun çift yönlü olarak gerçekleştiği görülmüştür. Buna göre, I. Etil alkol fermantasyonu tek yönlü olduğu için zehir etkisi fazla olur. II. Laktik asit fermantasyonu çift yönlü olduğu için glikolizde üretilen ATP miktarı daha fazladır. III. Etil alkol fermantasyonunun tek yönlü olması enerji kaybını artırır. yukarıdakilerden hangilerinin söylenmesi doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 4. Oksijensiz solunum yapan canlılar genellikle basit organizmalardır. Bunlardan prokaryot olanlarda; I. Mitokondri II. Ribozom III. Sitoplazma IV. DNA yukarıdaki hücresel yapılardan hangileri bulunur? A) I ve II B) I, II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV 5. Aşağıdaki düzenek hazırlandıktan bir süre sonra, termometrede ısı artışı olmuştur. Termometre 2. Termometre Havas z ortam Bira mayas Kireç suyu Bira mayas özütü Glikoz çözeltisi A kab Fenol k rm z s B kab (Fenol kırmızısı, CO 2 ile sarı renk verir.) %7 lik Glikoz çözeltisi Deneye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bira mayası sürekli artar. B) Glikoz azalır. C) Termometrede sıcaklık artışı olur. D) Kireç suyu bulanır. E) Ortamda etil alkol miktarı artar. Buna bağlı olarak; I. Enzimler hücre dışında da çalışabilir. II. Bira mayası belirli süre artar. III. A kabındaki glikoz azalır. IV. B kabında sarı renk oluşumu gözlenir. yukarıdaki yorumlardan hangilerinin yapılması doğru olur? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV C A B E D

10 2 6. Termometre Bira mayalar Kireç suyu eker çözeltisi 9. A yönündeki cam borunun ucuna havası alınan beher, B yönündeki ucuna da içinde kireç suyu bulunan balon şeklindeki cam takılıyor. Beher içine bira mayası özütü ve uygun yoğunlukta glikoz çözeltisi konuluyor. Deney sürecinde aşağıdakilerden hangisi kesinlike gözlenmez? Termometre A B A) Kireç suyunun bulanması B) Termometrede sıcaklık artışı C) Bira mayası hücrelerinin çoğalması D) Etil alkol miktarının artması E) O 2 miktarının artması Bira mayas özütü % 6 Glikoz Civa Kireç suyu Deney süresince aşağıdakilerden hangisi gözlenebilir? 7. Etil alkol fermantasyonunun tek yönlü olmas afla dakilerden hangisine neden olur? A) Glikozdan daha fazla ATP üretiminin olmas B) Ortamda prüvik asitin birikmesi C) Etil alkolün zehir etkisinin artmas D) Reaksiyonlar n sürekli devam etmesi için uygun ortam oluflmas E) Ortamda CO 2 ' nin birikmesi A) Civanın A kolunda düşmesi B) Bira mayasında artış C) Kireç suyunun bulanması D) Beherdeki gaz basıncının azalması E) Oksidatif fosforilasyonla ATP üretilmesi 10. Fermantasyonun glikoliz evresinde oluşan prüvik asit, önce asetaldehit, sonra da etil alkole dönüşerek ortamdan uzaklaştırılır. 8. Termometre Bu olayın fermantasyon açısından önemi; I. Enerji üretiminin gerçekleşmesi II. CO 2 açığa çıkışının sağlanması III. Glikolizin sürekliliğinin sağlanması yukarıdakilerden hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Yalnız III E) I ve III Bira mayas Civa Kireç suyu Glikoz çözeltisi Yukarıdaki deney düzeneğine göre; I. Kireç suyu bulanır. II. Kapta glikoz azalır. III. Kapta alkol artışı meydana gelir. hangilerinin söylenmesi doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 11. Bir insanın canlı her hücresinde aşağıdakilerden hangisi sürekli görülür? A) Substrat düzeyinde fosforilasyon B) Oksidatif fosforilasyon C) Glikojen sentezi D) Oksijen tüketimi E) CO 2 üretimi E C D A D A

11 3 1. Bir alkolik fermantasyon olay s ras nda kullan lan glikozun, zamana göre de iflimi grafikteki gibidir. Glikoz miktar 3. Bir gölün flekilde gösterilen üç de iflik tabakas ndan su örnekleri al nm fl ve incelenmifltir. Sonuçta; gölde bulunan K, L ve M türlerine ait bakterilerin gölün flekilde belirtilen tabakalar nda üreyebildikleri saptanm flt r. Ayn olayda CO 2, alkol ve su miktar n afla daki grafiklerden hangisi do ru olarak göstermektedir? ( : Alkol, : CO 2, : Su) A) Miktarı B) Miktar K ve L türleri Sadece L türü M ve L türleri Bu bilgiler dikkate al nd nda; belirtilen bakteri türlerinin solunum çeflitleri için afla dakilerden hangisi do rudur? C) Miktar D) Miktar K L M A) O 2 siz O 2 li O 2 li ve O 2 siz B) O 2 li O 2 li ve O 2 siz O 2 siz C) O 2 li O 2 siz O 2 li ve O 2 siz D) O 2 siz O 2 li ve O 2 siz O 2 li E) O 2 li ve O 2 siz O 2 li O 2 siz E) Miktar 4. X Y 2. Besin olarak eflit miktarlarda fleker içeren kültür ortamlarının birine oksijenli solunum, di erine oksijensiz solunum yapan maya hücreleri b rak l yor. Tüm koflullar ayn oldu u halde, oksijenli solunum yapanlar n daha h zl üredi i gözleniyor. Yanan Mum Etil alkol fermantasyonu yapan bakteriler Z Yanan Mum Laktik asit fermantasyonu yapan bakteriler Buna göre, afla daki sonuçlardan hangisine var labilir? A) Oksijensiz solunum yapan canl larda üreme döngüsü uzundur B) Oksijenli solunum yapan canl larda üreme döngüsü k sad r C) fieker, solunum için ideal bir besin kayna d r D) Oksijen kullan ld nda, besinlerden daha fazla yararlan labilir E) Oksijensiz solunumda enerjiye ihtiyaç yoktur Yanan Mum Oksijenli solunum yapan bakteriler Yukar daki deneye göre, mumlar n yanma süresinin çok olandan az olana do ru s ralan fl nas l olmal d r? A) X > Y > Z B) X = Y = Z C) Y > X > Z D) Y > X = Z E) Y = X > Z B D B C

12 3 5. Aerob solunum reaksiyonlar nda, I. NAD yükseltgenmesi II. Oksidatif fosforilasyon III. ATP sentaz enziminin aktifleflmesi 8. Düzenekte çimlenmekte olan tohumlar n bulundu u kaba KOH eklendikten sonra civan n A kolunda yükseldi i gözlenmifltir. verilen olaylar n gerçekleflme s ras nas l olmal d r? A B Civa A) I II III B) I III II C) II I III D) II III I E) III II I KOH Çimlenmekte olan tohum 6. Bu deneyle ilgili olarak afla daki ifadelerin hangisi yanl flt r? Çimlenmekte olan tohumlar Deneye göre; A KOH B Civa A) Tohumlar düzene in içindeki O 2 leri kullanm flt r B) Tohumlar O 2 li solunum yapm fllard r C) KOH, içerdeki CO 2 yi tutmufltur D) Deney boyunca tohumlarda a rl k azalmas olmufltur E) KOH, düzenek içindeki bas nc art rm flt r I. Kaptaki gaz bas nc azal r. II. KOH çözeltisi bulan r. III. Civa B kolunda yükselir. hangileri söylenir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Yaln z III E) I, II ve III 9. Glikoz çözeltisinde bulunan maya hücreleri afla daki flekilde görüldü ü gibi oksijenli ve oksijensiz ortamlarda üremeye b rak l yor. 7. ki ayr bira mayas grubu ile yap lan çal flmalardan elde edilen gözlemler afla daki tabloda gösterilmifltir. Ürünler Hayatsal faaliyet M N P R Glikoz çözeltisi O 2 var Glikoz çözeltisi O 2 yok Anaerobik solunum Aerobik solunum + + Tablodaki M, N, P ve R harfleri, anaerobik ve aerobik solunumlarda üretilebilen hangi maddeleri sembolize edebilir? (+ : üretilen, : üretilmeyen) M N P R A) H 2 O Etil Alkol ATP CO 2 B) Laktik Asit H 2 O CO 2 ATP C) ATP CO 2 H 2 O Laktik Asit D) CO 2 H 2 O Etil Alkol ATP E) ATP CO 2 Etil Alkol H 2 O Oksijenli ortamda üreyenlerin oksijensiz ortamda üreyenlere oranla say lar çok fazla artt na göre bu durum afla dakilerden hangisi ile aç klanabilir? A) Oksijensiz ortamda daha çok ATP üretilmesiyle B) Oksijensiz solunum tepkimelerinin daha h zl gerçekleflmesiyle C) Oksijenli solunumda daha çok enerji üretilmesiyle D) Oksijenli solunumla CO 2 üretiminin fazla olmas yla E) Oksijenli ortamda bölünme h z n n yavafl olmas yla B A D E C

13 4 1. Afla daki grafikler farkl tür A ve B canl lar nda solunum reaksiyonlar ile oluflan ATP miktar n göstermektedir. 3. ATP miktar X ATP miktar ATP miktar Y A B Yukar daki grafik hücresel solunumda üretilen ATP'yi temsil etmektedir. Grafikteki bilgilere göre, Grafikteki bilgilere göre, I. Her iki tepkimede sitoplazmada başlar II. Her iki tepkimede de CO 2 meydana gelir. III. Her iki tepkimede de E. T. S görev alır. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III I. Her iki tepkimede sitoplazmada bafllar. II. Her iki tepkimede de O 2 meydana gelir. III. Her iki tepkimede de E.T.S görev al r. ifadelerinden hangileri kesinlikle do rudur? A) Yaln z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 2. Fenol k rm z s Fenol k rm z s Etil alkol fermantasyonu yapan bakteriler %5 lik glikoz I Laktik asit fermantasyonu yapan bakteriler %5 lik glikoz II 4. Afla daki deney düzene inde mumun bir süre sonra söndü ü gözleniyor. Fenol k rm z s O 2 li solunum yapan bakteriler %5 lik glikoz III Aerobik bakteri Yukar daki düzenekler ile ilgili olarak afla dakilerden hangisi söylenemez? (Fenol k rm z s : Asitli ortamda, k rm z renk sar ya döner.) Glikoz çözeltisi Cam kaptaki hangi de iflim bu olay n nedeni olarak gösterilebilir? A) I. kaptaki fenol k rm z s sar renk al r B) II. kaptaki fenol k rm z s çözeltisinde renk de iflimi olmaz C) III. kaptaki bakteriler sürekli artar D) III. kaptaki fenol k rm z s sar renk al r E) Her üç kapta da glikoz azal r A) Bakteri hücrelerinin ortam n oksijenini kullanmas B) Çözelti ortam nda H 2 O miktar n n art fl C) Glikoz moleküllerinin azalmas D) Bakterilerin fotosentez sonucu O 2 ç karmas E) Bakteri hücrelerinin üretti i enerji A C A A

14 4 5. Termometre 8. Havas z bir kaba b rak lan bira mayas n n bulundu u ortamda; Bira mayas + Üzüm suyu A B Kireç suyu C Su + Fenol k r. ay rac I. Glikoz azalmas II. ph düflmesi III. Etil alkol fermantasyonu verilenlerden hangileri gözlenir? Yukar daki deney düzene inde bir süre sonra kaplarda görülecek de iflmeler için hangisi do rudur? (Fenol k rm z s ay rac, bazik ortamda k rm z, asit ortamda sar renk al r.) A) Yaln z I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III A B C A) Alkol art fl Sar Bulanma B) Alkol azalmas Bulanma Sar C) Laktik asit art fl Bulanma Sar D) Glikoz azalmas K rm z Bulanma E) Is art fl Bulanma Sar 9. 5 mol glikozun; I. Oksijenli solunum II. Etil Alkol fermantasyonu III. Laktik Asit fermantasyonu verilen reaksiyonlar ile y k lmas sonucu ortamda bulunan fehling çözeltilerindeki renk de iflimlerinin afla dakilerden hangisi gibi olmas beklenir? 6. Bira mayas ndaki hücresel solunumda harcanan oksijen miktar na oranla daha fazla glikozun kullan m gerçekleflmifltir. Bu durum; I. Hücre içinde glikojen sentezi yap lmas II. Etil alkol fermantasyonu yap lmas III. Hücre içinde niflasta sentezlenmesi verilenlerden hangileriyle aç klanabilir? A) Yaln z I B) I ve II C) Yaln z III D) I ve III E) II ve III (3 reaksiyon da farkl ortamlarda gerçekleflmektedir.) (Fenol k rm z s + asit Pembe renk aç k sar ya döner.) I II III A) Sar K rm z K rm z B) Sar Sar K rm z C) Sar Sar Sar D) K rm z Sar Sar E) K rm z K rm z K rm z 7. Oksijensiz solunum reaksiyonlar nda en son hidrojen al c lar ; I. NAD II. Pirüvik asit III. Asetaldehit verilenlerden hangileridir? 10. Oksijenli ve oksijensiz solunum reaksiyonlar nda; I. Glikoliz II. Pirüvik asit oluflumu III. Substrat düzeyinde fosforilasyon IV. Oksidatif fosforilasyon V. Enzim kullan m verilenlerden hangileri ortakt r? A) Yaln z I B) Yaln z II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, II, III ve V D) II, III ve IV E) II, III, IV ve V E B D E C C

15 5 1. Bütün solunum reaksiyonlar nda ortak olarak gerçekleflen glikoliz reaksiyonlar nda afla- dakilerden hangisi gerçekleflmez? A) CO 2 üretimi B) ATP üretimi C) Substrat düzeyinde fosforilasyon D) Glikozun ATP ile aktiflefltirilmesi E) NAD indirgenmesi 5. Omurgal bir canl n n solunum reaksiyonlar nda görülen afla daki olaylardan hangisi hücresel solunumun fleklini belirlemede yeterli olamaz? A) Glikozun aktifleflmesi için, ATP harcanmas B) Hidrojen elektronlar n n ETS de enerji b rakmas C) Besindeki hidrojenin suda görülmesi D) Hidrojenlerin sitoplazmadan mitokondriye aktar lmas E) Atmosfer oksijeninin, hidrojenle birleflmesi 2. Canl larda gerçekleflen fermantasyon tepkimeleri için; I. ATP harcanmas II. Sitoplazmada enzimlerin katalizörlük yapmas III. CO 2 üretimi verilenlerden hangileri ortakt r? A) Yaln z I B) I ve II C) Yaln z II D) I ve III E) I, II ve III 6. Fermantasyon olay n n mekanizmas incelendi inde, önce 2 ATP lik enerji harcandığ gözlenir. Bunun temel amac ; 3. Oksijen yetersizli inde kas hücresinde fermantasyon sonucu biriken laktik asit, oksijen yeterli hale geldi inde hangi aflamadan geçerek oksijenli solunuma kat l r? A) Etil alkole dönüflerek B) Asetaldehite dönüflerek C) Pirüvik asite dönüflerek D) Glikoza dönüflerek E) Aminoasite dönüflerek I. Glikozu aktifleştirmek II. Glikozun depolanmas n sa lamak III. Enerji kayb n önlemek verilenlerden hangileridir? A) Yaln z I B) Yaln z II C) Yaln z III D) II ve III E) I, II ve III 4. Çizgili kas hücrelerinde gerçekleflen solunum reaksiyonlar için; I. Karbondioksit üretme II. Oksijen kullanma III. ATP üretme IV. Glikoliz verilenlerden hangileri ortak özelliklerdir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 7. Solunum Canl lar n organik bilefliklerdeki kimyasal ba enerjisini, kullanabilecekleri ATP enerjisine dönüfltürmeleri olay d r. Bütün solunum çeflitleri için afla dakilerden hangisi yanl flt r? A) Hücrelerde gerçekleflir B) Özel enzimler kullan l r C) Oksijen kullan larak gerçeklefltirilen bir olayd r D) Sürekli yap lmas gereken bir etkinliktir E) Kimyasal bir y k m reaksiyonudur A B C E A A C

16 5 8. Oksijenli solunum yapan bakterilerde afla daki olaylardan hangisi gözlenemez? A) Glikozun H 2 O ve CO 2 ye kadar y k m B) ETS nin kullan m C) Oksijensiz ortamdan olumsuz etkilenmeleri D) ATP sentezinin ço unun mitokondrilerde gerçekleflmesi E) Solunum enzimlerinin sentezlenmesi 12. Bir organizman n fermantasyon (oksijensiz solunum) yapmas ndaki amaç afla dakilerden hangisiyle aç klan r? A) Karbondioksit üretmek B) Oksijen tüketmek C) Su üretmek D) Alkol üretmek E) Enerji üretmek 9. Oksijenli ve oksijensiz solunumda glikozun pirüvata parçalanmas na kadar olan reaksiyonlar afla daki hangi hücresel yap da gerçekleflir? A) Hücre zar B) Mitokondri C) Sitoplazma D) Çekirdek E) Golgi ayg t 13. Oksijenli ve oksijensiz solunum yapan iki mikroorganizman n solunum reaksiyonuna ba l ürettikleri hangi madde solunum flekli hakk nda belirleyici olamaz? A) CO 2 B) Sitrik asit C) Etil alkol D) Laktik asit E) Asetil Co-A 10. Afla daki olaylardan hangisi bir hücrenin oksijensiz (anaerob) solunum yapt n n kan t d r? A) Pirüvatlardan CO 2 uzaklaflt r lmas B) Fruktoz difosfat n parçalanmas C) Glikozun H 2 O ve CO 2 ye kadar parçalanmas D) Ko-enzimlerin hidrojen vermesi ile etil alkol oluflmas E) Asetil-Co-A n n oluflmas 14. Farkl özelliklere sahip hücrelerde oksijenli solunum ve oksijensiz solunum ya da her ikisi birlikte yap larak ATP ihtiyac karfl lan r. Belirtilen hücresel solunum çeflitlerinin tamam nda afla daki olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleflmez? A) ETS kullan m B) Substrat düzeyinde fosforilasyon C) NAD indirgenmesi D) Glikozun ATP ile aktiflefltirilmesi E) Reaksiyon s ras nda s üretimi 11. Bira mayas hücresine bir miktar fruktoz difosfat veriliyor. Fermantasyon sonunda 32 ATP kazan ld tespit ediliyor. Buna göre, kullan lan glikoz kaç moleküldür? A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) Bir kas hücresinde oksijen miktar artt kça pirüvik asitin afla dakilerden hangisine dönüflümü h zlan r? A) Laktik asit B) Etil alkol C) PGAL D) CO 2 ve H 2 O E) Glikoz D C D C E A A D

17 6 1. Bir hayvan hücresinde oksijensiz solunum reaksiyonlar s ras nda gerçekleflen baz olaylar afla da verilmifltir. Bu olaylardan hangisi, di erlerinden daha sonra meydana gelir? A) Glikozun aktiflefltirilmesi B) Substrat düzeyinde fosforilasyon C) Pirüvik asit oluflumu D) NAD moleküllerinin oluflumu E) Laktik asit oluflumu 4. Hem fermantasyonu, hem de oksijenli solunumu gerçeklefltirebilen bira mayas hücrelerinde, afla daki olaylardan hangisi sitoplazma ve mitokondride ortak olarak gerçekleflir? A) FAD indirgenmesi B) Oksidatif fosforilasyon C) Substrat düzeyinde fosforilasyon D) Glikozun aktiflefltirilmesi E) Sitrik asit oluflumu 5. Çizgili kaslarda gerçekleflen solunum reaksiyonlar flekilde verilmifltir. II Laktik Asit + ATP 2. Bütün solunum çeflitlerinde ATP molekülleri sentezlenirken, afla da belirtilenlerden hangisi ortak olarak gerçekleflir? A) Organik son ürün oluflmas B) CO 2 nin aç a ç kmas C) Koenzimlerin kullan lmas D) E.T.S nin görev yapmas E) Oksijenin indirgenmesi Glikojen Glikoz CO 2 + H 2 O + ATP Buna göre I ve II nolu reaksiyonlar afla dakilerden hangisidir? I II A) Etil alkol Oksijensiz solunum fermantasyonu I B) Laktik asit Etil alkol fermantasyonu fermantasyonu C) Etil alkol Oksijenli solunum fermantasyonu D) Biyosentez Etil alkol fermantasyonu 3. Hayvansal bir hücredeki fermantasyon reaksiyonu; glikoliz ve sonras flemada gösterilmifltir. Glikoz 2 prüvik asit X Y E) Oksijenli solunum Laktik asit fermantasyonu Z Buna göre, X, Y ve Z hangisinde do ru verilmifltir? X Y Z A) Laktik asit CO 2 H 2 O B) ATP ATP Laktik asit C) Laktik asit ATP CO 2 D) ATP CO 2 Etil alkol E) ATP Etil alkol H 2 O 6. Hücresel solunum; I. Glikoliz evresi II. Krebs çemberi III. E.T.S olaylar fleklinde belirtilen bölümlerinin hangilerinde, CO 2 üretimi olur? A) Yaln z I B) Yaln z II C) Yaln z III D) I ve II E) I ve III E C B C E B

18 6 7. Oksijensiz ortamda bulunan bir hücre 8 molekül glikozu pirüvik asitlere kadar parçal yor. Bu hücre bu olaylar s ras nda kaç molekül ATP kazanm flt r? A) 8 B) 16 C) 32 D) 48 E) Sabit s l canl larda organik bilefliklerin oksijenli solunum tepkimeleri sonunda, y k ma u ramas yla aç a ç kan enerji, I. ATP sentezinde II. Difüzyon reaksiyonlar nda III. Suyun hücre d fl na ç kmas nda IV. Sindirim reaksiyonlar nda V. Vücut s s n n korunmas nda verilen olaylardan hangi ikisinin gerçekleflmesinde kullan l r? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve V E) IV ve V 8. Bir miktar glikozun fermantasyonu ile 36 molekül CO 2 üretildi i tespit edilmifltir. Buna göre, ilgili canl n n ATP kazanc nedir? A) 9 B) 18 C) 36 D) 72 E) Fermantasyon yapan bir canl ya bir molekül glikoz yerine glikoz monofosfat veriliyor. Buna göre, üretilen ve kazan lan ATP için afla- dakilerden hangisi do rudur? 9. Aşağıdaki moleküllerden hangisi glikoliz reaksiyonlarında oluşup, O 2 li solunumun diğer reaksiyonlarında kullanılır? A) ATP B) FADH 2 C) Prüvik asit D) Asetil CoA E) Sitrik Asit Üretilen Kazan lan ATP ATP A) 3 4 B) 2 4 C) 4 2 D) 4 4 E) Oksijenli solunum ve laktik asit fermantasyonu için; I. ETS'de ATP üretimi II. Koenzimlerin elektron ve proton alması III. CO 2 üretilmesi IV. Glikozun aktifleştirilmesi için ATP harcanması verilenlerden hangileri ortak değildir? A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) Yalnız IV E) I, III ve IV 13. nsan n çizgili kas hücresi fermantasyonla bir miktar glikozu kullanarak 32 molekül laktik asit üretmifltir. Buna göre, üretilen ve kazan lan ATP için afla dakilerden hangisi do rudur? Üretilen Kazan lan ATP ATP A) B) C) D) E) B C C B D E D

19 7 1. Bütün solunum çeşitleri için; I. Organik besin kullanılması II. Mitokondride gerçekleşme III. Enzim kullanılması yukarıdakilerden hangileri ortak değildir? 5. Zorlu bir egzersizden sonra harcanmış olan ATP'nin ve kreatin fosfatın yeniden sentezlenip yerine konması aerobik solunum ile olmaktadır. Bu maddelerin sentezlenip yerine konması için gerekli oksijene "oksijen açığı" denir. Aşağıdaki şekilde bu oksijen açığı izah edilmiştir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 2. Etil alkol fermantasyonu ve O 2 ' li solunum reaksiyonları sırasında; Enerji kullan m Oksijen aç Glikoliz ile sa lanan enerji Oksidatif metabolizma ile sa lanan enerji Geri dönen Oksijen aç Zorlu Egzersiz I. O 2 kullanılması II. ATP harcanması III. CO 2 üretilmesi IV. Glikoliz reaksiyonları hangileri ortak olarak gerçekleşmez? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I, III ve IV Bu grafikle ilgili; I. Zorlu egzersiz sırasında enerji kullanım hızı artmıştır. II. Egzersiz sırasında glikoliz reaksiyonları artmıştır. III. Oksijen açığının artması kan ph'ının düşmesine neden olur. IV. Zorlu egzersiz sırasında karaciğere giren damardaki laktik asit artar. yukarıdaki yorumlardan hangileri yapılabilir? A) I ve II B) I, II ve III C) III ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 3. Oksijenli solunum yapan bütün canlılarda aşağıdakilerden hangisi ortak olarak gerçekleşir? A) Koenzimlerin elektron ve proton yakalaması B) Mitokondri içinde ATP üretilmesi C) Sadece oksidatif fosforilasyonun görülmesi D) Fotofosforilasyonun görülmesi E) ETS' nin mitokondri içinde gerçekleşmesi 6. Cam kap Hava A X Y Civa B Kireç suyu Kireç suyu Fare 4. Bir hayvan hücresinde solunum sırasında görülen; I. CO 2 üretilmesi II. H 2 O üretilmesi III. ATP üretilmesi yukarıdaki olaylardan hangileri oksijenli solunum yapıldığının kesin kanıtıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Deneye göre; I. A kabındaki kireç suyu bulanır. II. B kabındaki kireç suyu bulanır. III. A kabındaki nem artar. IV. Farenin bulunduğu kabın gaz basıncı azalır. yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV B A A C E D

20 7 7. Oksijenli solunumda; I. Glikoliz II. Prüvik asit Asetil CoA III. Asetil CoA Sitrikasit IV. Sitrikasit Okzaloasetikasit 11. Oksijenli solunum evreleri X, Y ve Z olarak gösterilmiştir. X Glikoz görülen reaksiyon basamaklarından hangilerinde ETS'ye hidrojen aktarımı olmaz? Y Pirüvik asit E.T.S. A) I ve II B) Yalnız III C) II ve III D) Yalnız IV E) III ve IV Krebs Z H 2 O Buna göre bu evreler için; 8. Bir molekül glikoz O 2 'li solunumda Asetil CoA' ya kadar parçalandığında; I. Glikozun aktifleşmesi için 2ATP harcanır. II. 2 molekül CO 2 oluşur. III. Net ATP kazancı 38'dir. yukarıda verilenlerden hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III I. X basamağında sadece substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretilir. II. Y basamağı ökaryotlarda mitokondride gerçekleşir. III. Z basamağında oksidatif fosforilasyon ile ATP üretilir. yukarıdakilerden hangilerinin söylenmesi doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 9. Karbon sayıları aynı olan; I. Glikoz II. Glikozmonofosfat III. Glikoz 1, 6 difosfat gibi moleküllerin oksijenli solunumda kullanılmaları sonucu üretilen ATP miktarı çoktan aza doğru nasıl olmalıdır? A) I = II = III B) I > II > III C) II > III > I D) III > I > II E) III > II > I 10. Oksijenli solunumun, I. Glikoliz II. Krebs çemberi III. ETS verilen evrelerinden hangilerinde substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlenir? 12. Solunum reaksiyonları; Glikoz Glikoz monofosfat Glikoz 1, 6 - difosfat ile başladığında; I. Glikozun aktivasyonu için harcanan ATP miktarları aynı olur. II. Üretilen ATP miktarları aynı olur. III. Kazanılan ATP miktarları farklı olur. yukarıdakilerden hangilerinin söylenmesi doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III B B A C E E

21 8 1. Aşağıdaki gibi bir deney düzeneği hazırlanıp eşit sayıda iki farklı bakteri türü alınarak eşit miktarda glikoz içeren deney düzeneğindeki havasız kaplara ayrı ayrı yerleştiriliyor. Bir süre sonra cam borudaki renkli sıvının P yönünde ilerlediği tespit ediliyor. Renkli s v P L Q N M 3. Glikozu inorganik bileşenlerine parçalayarak enerji ihtiyacını karşılayan prokaryot hücrelerde; I. Işığın soğurulmasını sağlayan ve ETS' ye elektron aktaran klorofil pigmenti II. Glikozun parçalanmasını sağlayan çift zarlı organel III. Hidrojen elektronlarından ATP eldesini sağlayan ETS. yukarıdakilerden hangilerinin bulunması beklenir? Glikoz çözeltisi + X türü bakteriler Glikoz çözeltisi + Y türü bakteriler A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Yalnız III E) II ve III Buna göre, bu bakteri türleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur? A) Y türü bakteriler oksijenli solunum yapmıştır. B) X türü bakterilerin çoğalma hızı, Y türü bakterilere göre hızlı olmuştur. C) X türü bakterilerde 1 molekül glikozdan daha fazla ATP üretilmiştir. D) X türü bakteriler daha fazla CO 2 üretmişlerdir. E) Y türü bakteriler etil alkol fermantasyonu yapmıştır. 4. Ökaryot canlılarda oksijenli solunumun; I. Glikoliz II. Krebs çemberi III. ETS gibi evrelerinden hangileri mitokondri içinde gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2. Aşağıda solunum basamaklarının bir bölümü gösterilmiştir. Glikoz Pirüvik asit 1 2 O 2 M E.T.S. L K Krebs evresi 5. Elektron taşıma sistemini oluşturan elemanlar oksijen yakalama aktifliği zayıf olandan kuvvetli olana doğru dizilmiştir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Buna göre K, L, M için; I. K Asetil CoA dır. II. L, ETS' ye aktarılan Hidrojendir. III. M, O 2 'nin indirgenmesi sonucu oluşan sudur. yukarıdakilerden hangilerinin söylenmesi doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III A) Kullanılan enzim miktarını azaltarak daha fazla enerji üretme B) Hidrojen elektronlarının hareketini artırıp enerjisini boşaltarak daha fazla ATP üretme C) Besinlerden gelen hidrojenlerin elektron enerjilerini yükselterek daha fazla ATP üretme D) Glikozun aktifleştirilmesi için daha az ATP tüketme E) Üretilen su miktarını artırıp hücrelerin turgor basıncını artırma E E D D B

22 8 6. Aşağıda ökaryot bir canlıdaki oksijenli solunum kademeleri verilmiştir. 8. Bir maya hücresine bir miktar 6 karbonlu iki fosfatl glikoz veriliyor. Glikoz ATP ATP CO 2 I Prüvik asit II III Asetil CoA ATP CO 2 Fermantasyon sonunda 48 ATP kazan ld na göre bu glikoz molekülü oksijenli solunumda kullan l rsa ATP kazanc ne olur? A) 320 B) 456 C) 480 D) 640 E) 960 ATP IV 1/2 O 2 H 2 O Gerçekleşen bu reaksiyonlar için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur? A) Sitoplazmada ATP üretim ve tüketimi gerçekleşir. B) Karbondioksit, mitokondriden sitoplazmaya difüzyon eder. C) Sitoplazmadan mitokondriye ATP difüzyon eder. D) Oksijen, sitoplazmadan mitokondriye difüzyon eder. E) Glikoz doğrudan mitokondriye giremez. 9. Oksijenli solunum reaksiyonlarında aşağıdakilerden hangisi ilk sırada üretilir? A) Karbondioksit B) Su C) Prüvikasit D) ATP E) Asetil CoA 10. Oksijenli solunum reaksiyonlarında substrat düzeyinde 18 ATP üretildiğine göre, üretilen toplam ATP kaçtır? A) 40 B) 80 C) 120 D) 160 E) Oksijenli solunum reaksiyonları; Glikoliz Krebs çemberi ETS 11. Oksijenli solunumun E.T.S kademesinde 1 molekül glikoza karfl l k üretilen ATP ne ka-dard r? olmak üzere üç aşamadan oluşur. Bu reaksiyonlar sırasında; A) 4 B) 6 C) 30 D) 34 E) 40 I. CO 2 üretimi II. Substrat düzeyinde fosforilasyon III. ATP üretimi IV. ATP tüketimi gerçekleşen olaylardan hangileri krebs ve glikoliz aşamaları için ortaktır? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) III ve IV E) I, III ve IV 12. Oksijenli solunumda bir molekül glikoza karfl l k substrat düzeyinde fosforilasyonla üretilen ATP miktar ne kadard r? A) 2 B) 4 C) 6 D) 38 E) C B C D C D C

23 molekül glikozun oksjenli solunumda kullan lmas yla oksidatif fosforilasyon ile kaç ATP sentezlenir? A) 30 B) 34 C) 38 D) 40 E) Bir molekül glikozun y k lmas yla hidrojenlerin tamam NAD ile E.T.S de tafl nsayd solunumun tüm evrelerinde toplam kaç ATP sentezlenirdi? 6. Ökaryot hücrelerdeki oksijenli solunum reaksiyonlar ; glikoliz, krebs ve ETS olmak üzere üç basamaktan meydana gelir. Bu solunum kademeleriyle ilgili olarak, afla da verilenlerden hangisi yanl flt r? A) Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezi sadece glikolizde gerçekleflir. B) Bu basamaklarda, en çok ATP sentezi, ETS reaksiyonlar nda yap l r. C) ATP tüketimi sadece glikoliz evresinde yap l r. D) Krebs ve ETS reaksiyonlar nda ATP tüketimi olmaz. E) Oksijenin kullan ld yer ETS dir. A) 36 B) 38 C) 40 D) 42 E) Oksijenli solunum reaksiyonlar nda ya asiti kullan ld nda glikoz molekülüne göre daha fazla ATP üretilmesinin temel nedeni afla dakilerden hangisidir? 3. Oksijenli solunum yapan bir canl ya glikoz yerine fruktoz difosfat verilirse ATP kazanc ne olur? A) 3 B) 4 C) 38 D) 39 E) 40 A) Oksijen say lar n n fazla olmas B) ETS ye daha fazla hidrojen vermeleri C) Hidrojenlerini sadece NAD ile aktarmalar D) Hidrojenlerini sadece FAD ile aktarmalar E) Glikoliz reaksiyonlar na kat lmamalar 4. Oksijenli solunuma 1 asetil CoA üzerinden girifl yap l rsa kaç molekül ATP sentezlenir? A) 12 B) 15 C) 24 D) 30 E) Oksijenli solunumun mitokondride gerçekleflen evreleriyle ilgili olarak afla dakilerden hangisi söylenemez? A) Karbondioksit üretimi B) ATP tüketimi C) ATP üretimi D) Oksijen tüketimi E) E.T.S. kullan m 5. Karbon atomlar iflaretlenmifl glikoz, oksijenli solunum ile parçaland nda, bu karbonun son olarak görülece i molekül afla dakilerden hangisinde do ru olarak verilmifltir? A) Karbondioksit B) Pirüvik asit C) ATP D) Su E) NAD 9. NADH - Q redüktaz Koenzim Q Sitokromlar Yukar da oksijenli solunumla ilgili olan E.T.S elemanlar verilmifltir. 4 çift elektronun FAD dan bafllay p tafl nmas s ras nda kaç molekül ATP sentezlenir? A) 2 B) 4 C) 8 D) 12 E) B D E A A A B B C

24 9 10. Oksijenli solunum yapan bir bakteri ortam nda, madde de iflimini gösteren grafik için afla - dakilerden hangisi do rudur? A) Glikoz miktar B) Su miktar 13. Hücrede yad mlama s ras nda, I. Aminoasit II. Glikoz III. Gliserol yukar daki moleküllerden hangilerinin kullan lmas sonucu; CO 2, H 2 O ve NH 3 gibi ürünlerin tümü oluflur? C) CO 2 miktar D) Oksijen miktar A) Yaln z I B) Yaln z II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 14. Oksijenli solunum reaksiyonlarının mitokondride geçen bölümleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E) Enzim miktar A) FAD'ın elektron ve hidrojenler taşıması B) Oksijenin elektron ve hidrojenleri yakalaması C) Hidrojenin elektron vermesi D) Suyun oluşması E) Sadece oksidatif fosforilasyon ile ATP oluşması 11. Canl larda, enerji (ATP) ihtiyac n n karfl lanmas n sa layan afla daki reaksiyonlardan hangisinde kazan lan (net) ATP miktar en fazlad r? A) Glikozun, CO 2 ve etil alkole y k m B) Aminoasitin oksijensiz ortamda y k m C) Glikozun oksijensiz ortamda y k m D) 2 molekül pirüvik asitin oksijenli solunumda y k m E) Früktozdifosfat n oksjienli solunumda y k m 15. Oksijenli solunumda görülen kimyasal reaksiyonlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Glikoliz aşamasında ATP tüketimi olur. B) Substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretimi sadece glikoliz aşamasında olur. C) Glikoliz ve krebs evresinde NAD indirgenmesi görülür. D) FAD sadece ETS' de yükseltgenir. E) ATP üretimi glikoliz, krebs ve ETS' de ortaktır. 12. Oksijenli solunumda hücrenin E.T.S elemanlar NADH - Q redüktaz, Koenzim Q, Sitokromlard r. 3 çift elektronun NAD dan bafllay p oksijene kadar tafl nmas s ras nda kaç molekül ATP sentezlenir? A) 2 B) 3 C) 6 D) 9 E) Ökaryot ve prokaryot hücrelerde görülen oksijenli solunum reaksiyonları için aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? A) Substrat düzeyinde fosforilasyon B) ETS' de oksidatif fosforilasyon C) Mitokondrideki krebs çemberi reaksiyonlarında CO 2 üretimi D) Glikozun aktifleştirilmesi için ATP tüketimi E) Su üretilmesi A E D A E B C

25 10 1. Kuru nohut tohumları Kireç suyu X kab Termometre Çimlenmekte olan nohut tohumlar Kireç suyu Y kab Hazırlanan deney düzeneği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) X kabında kireç suyu bulanır. B) Y kabında kireç suyu bulanmaz. C) Y kabındaki termometrede ısı artışı olur. D) X kabındaki termometrede ısı artışı olur. E) Her iki kapta da solunum reaksiyonları gözlenir. 3. Oksijenli solunumda görülen krebs devri reaksiyonları için; I. ATP sentezlenmesini sağlar. II. Oksijen üretimini sağlar. III. Enerji kaynağı olan hidrojenlerin ETS' ye aktarımını sağlar. yukarıdakilerden hangilerinin söylenmesi doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 4. Oksijenli solunum yapan bir hücre içine fosfatı işaretli 2 mol fruktoz difosfat verildiğinde, işaretli fosfata aşağıdakilerden hangisinde rastlanmaz? 2. Besin çeşitlerinin oksijenli solunumda kullanılırken, Krebs devrine kadar geçen aşamaları şekilde gösterilmiştir. A) ATP B) Prüvikasit C) Fosfogliser aldehit D) Difostogliserikasit E) Fosfogliserik asit Ya lar Polisakkaritler Proteinler Ya asitleri + Gliserol Monosakkaritler I Aminoasitler NH 3 II Pirüvat Asetil Co A II CO 2 III 5. O 2 li solunumun; I. Glikoliz II. Krebs devri III. ETS IV Krebs çemberi gibi evrelerinden hangilerinde karbondioksit aç a ç kar? Numaralarla gösterilen reaksiyon basamakları için; I. I. olay sitoplazmada gerçekleşir. II. II. olay prokaryot canlılarda sitoplazmada gerçekleşir. III. III. olay sırasında NH 3 oluşur. IV. IV. olay oksijenli solunum yapan tüm canlılarda mitokondride gerçekleşir. yukarıdakilerden hangilerinin söylenmesi doğru olur? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV A) Yaln z II B) Yaln z III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 6. Solunumda oksijen kullan ld na afla dakilerden hangisi kesin kan tt r? A) ATP üretilmesi B) Karbondioksit üretilmesi C) Pirüvik asit üretilmesi D) NAD yükseltgenmesi E) FAD indirgenmesi C D C B A E

26 10 7. Aerobik solunum reaksiyonlarında karbonhidratların yerine yağ asitleri kullanılırsa, aşağıdaki yorumlardan hangisinin yapılması yanlış olur? A) Yağ asitleri kullanıldığında glikoliz reaksiyonları gerçekleşmez. B) Daha fazla ATP üretilir. C) Daha fazla metabolik su oluşur. D) Son ürünler değişmez. E) Mitokondride ETS görülmez. 10. Kemiosmoza göre hidrojenler afla daki yap lardan hangisinin içinden geçerken E.T.S de ATP üretimine neden olur? A) Ubikinon B) NADH Ø C) NAD D) ATP sentaz E) FAD 11. Kemiosmoza göre, elektronların mitokondrideki elektron tafl ma zincirinde tafl nmalar s ras nda afla dakilerden hangisi gerçekleflir? 8. Kemiosmoza göre, mitokodriyel ATP sentaz n ifllevini durduran kimyasal bir maddenin varl nda afla dakilerden hangisi gerçekleflir? A) Matriksin ph yükselir. B) ATP sentaz aktif tafl ma ile H + pompalar. C) Elektronlar serbest enerji kazan r. D) Sitokromlardan ADP ye enerji transferi olur. E) Matrikste hidrojenler oksijenle birleflir. A) Mitokondri içzar n n iki yüzeyi aras ndaki ph fark n n azalmas B) Mitokondri iç zar n n iki yüzeyi aras ndaki ph fark n n artmas C) ATP sentezinin artmas D) Oksijen kullan m n n durmas E) Elektron tafl ma zincirinin H + pompalamas n n durmas 12. Aerob solunumda E.T.S elemanlar ndan hangisi Kristan n d fl yüzeyi üzerinde bulunur? A) NADH Ø B) Sitokrom redüktaz C) Ubikinon D) Sitokrom c E) Sitokrom oksidaz 9. Kemiosmoza göre, oksijdatif fosforilasyon s ras nda ATP sentezini yürüten haz r enerji kayna afla dakilerden hangisidir? A) Glikozun oksidasyonu B) Elektronlar n elektron tafl ma sisteminde ak fl C) Oksijenin elektronlara olan ilgisi D) Mitokodri iç zar n n iki yüzü aras ndaki H + deriflimi fark E) Krebs döngüsü ara ürünlerinden ADP ye fosfat aktar m 13. Kemiosmoz mekanizmas na göre; I. Mitokondride H + yo unluk fark oluflturulur. II. Oksidatif fosforilasyon gerçeklefltirilir. III. Substrat düzeyinde fosforilasyon gerçeklefltirilir. verilenlerden hangileri gerçeklefltirilir? A) Yaln z II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III E B D D A D B

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1 ÜN TE (Adenozin Trifosfat) Hücrenin enerji kaynağıdır. Yapısında bulunan elementler; C, H, O, N ve P dir. Yapı taşları: P P ¾ 3 tane fosforik (H3 4 ) P tane 5C lu şeker (Riboz) tane Azotlu organik baz

Detaylı

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon SOLUNUM İki çeşit solunum vardır HÜCRE DIŞI SOLUNUM: Canlıların dış ortamdan O 2 alıp, dış ortama

Detaylı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Canlılarda Enerji Dönüşümleri Canlılarda Solunum: Enerjinin Açığa Çıkışı Canlı hücrede gerçekleşen tüm metabolik olaylar enerji gerektirir. Hayvanlar

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU 12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU HÜCRESEL SOLUNUM HÜCRESEL SOLUNUM Besinlerin hücre içerisinde parçalanması ile ATP üretimini sağlayan mekanizmaya HÜCRESEL SOLUNUM denir. Canlılar

Detaylı

HÜCRESEL SOLUNUM OKSİJENSİZ SOLUNUM

HÜCRESEL SOLUNUM OKSİJENSİZ SOLUNUM 1 HÜCRESEL SOLUNUM *Hücresel solunum: Besinlerin parçalanarak ATP sentezlenmesine, hücresel solunum denir. ----------------------- OKSİJENSİZ SOLUNUM ----------------------- (ANAEROBİK SOLUNUM = FERMANTASYON)

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

Doğadaki Enerji Akışı

Doğadaki Enerji Akışı Doğadaki Enerji Akışı Güneş enerjisi Kimyasal enerjisi ATP Fotosentez olayı ile enerjisi Hareket enerjisi Isı enerjisi ATP Enerjinin Temel Molekülü ATP + H 2 O ADP + H 2 O ADP + Pi + 7300 kalori AMP +

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #5

YGS ANAHTAR SORULAR #5 YGS ANAHTAR SORULAR #5 1) 2) Yağ + Lipaz %30 Nişasta + %40 Aminoasit + Su %20 Aminoasit + %5 İyot + %5 Amilaz + Su İçinde yağ ve yağı sindiren enzim bulunan bir bağırsak parçası saf suyla dolu olan cam

Detaylı

HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON

HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON 1 Bakteriler yoğurt, peynir, pizza üretimi gibi mayalanma olaylarını gerçekleştirirler. Kaslarınız çok çalışırsa, oksijen yokluğundan dolayı kasılamazlar. Yediğiniz bütün

Detaylı

Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez

Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez Etkinlik - 1 Fotosentez Doğru - Yanlış Soruları Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına ''D'', yanlış olanların yanına ''Y'' harfi yazınız. 1. ATP'nin sentezi bir fosforilasyon olayıdır. 2. İnorganik

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 Fotosentez ve kemosentez reaksiyonları hem endergonik hem ekzergonik reaksiyonlardır. ATP molekülü ile hücrenin endergonik ve ekzergonik reaksiyonları arasında enerji transferini

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır.

Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum olayının amacı enerji üretmektir. Tüm canlı hücreler, enerji gerektiren hayatsal olaylarında kullanacakları ATP enerjisini besinlerin

Detaylı

Metabolizma. Metabolizmaya giriş. Metabolizmaya giriş. Metabolizmayı tanımlayacak olursak

Metabolizma. Metabolizmaya giriş. Metabolizmaya giriş. Metabolizmayı tanımlayacak olursak Metabolizma Yaşamak için beslenmek zorundayız. Çünkü; Besinlerden enerji elde ederiz ve bu enerji; Hücresel faaliyetleri sürdürmemiz, Hareket etmemiz, Taşınım olaylarını gerçekleştirebilmemiz, Vücut sıcaklığını

Detaylı

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM Yaşam için gerekli enerjinin tümü güneşten gelir.güneşte hidrojen füzyonla helyuma dönüşür ve ışık üretilir.yeşil bitkiler güneş ışığının enerjisini fotosentezle glukozdaki kimyasal

Detaylı

Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi

Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. Organik moleküllerin atomları enerji depolamaya müsaittir. Hücreler enzimler aracılığı ile organik

Detaylı

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM Hücreler iş yapabilmek için enerjiye gereksinim duyarlar. Enerji ekosisteme güneş enerjisi yoluyla gelir ve ototrof canlılar sayesinde güneş enerjisi besinlerdeki kimyasal bağ

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol)

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) hücre solunumu Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 0 + enerji (ATP + ısı) Hücre solunumu karbonhidratlar, yağlar ve protein

Detaylı

PROF. DR. SERKAN YILMAZ

PROF. DR. SERKAN YILMAZ PROF. DR. SERKAN YILMAZ Hücrede enzimler yardımıyla katalizlenen reaksiyonlar hücre metabolizması adını alır. Bu metabolik olaylar; A) Beslenme (anabolizma) B) Yıkım (katabolizma) olaylarıdır. Hücrede

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

YAĞLAR KARBONHĠDRATLAR PROTEĠNLER. Gliserol Glikoz aminoasit PGAL(3C) Asetil Co-A (2C)

YAĞLAR KARBONHĠDRATLAR PROTEĠNLER. Gliserol Glikoz aminoasit PGAL(3C) Asetil Co-A (2C) Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum olayının amacı enerji üretmektir. Tüm canlı hücreler, enerji gerektiren hayatsal olaylarında kullanacakları ATP enerjisini besinlerin

Detaylı

HÜCRE SOLUNUMU: KİMYASAL ENERJİ ELDESİ

HÜCRE SOLUNUMU: KİMYASAL ENERJİ ELDESİ HÜCRE SOLUNUMU: KİMYASAL ENERJİ ELDESİ Güneş: Temel enerji kaynağı!!! Güneş ışığı bitkiler ve diğer organizmalar için temel enerji kaynağıdır. 2 Katabolik yollar Hücreler, enzimler aracılığı ile, potansiyel

Detaylı

ÜN TE III. CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ

ÜN TE III. CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ ÜN TE III CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ I. ENERJ VE ENERJ ÇEfi TLER A. Ifl k Enerjisi B. Kimyasal Ba Enerjisi C. Is Enerjisi II. ENERJ N N TEMEL MOLEKÜLÜ ATP III. CANLILARDA ENERJ HT YACI IV. OKS JENS Z SOLUNUM

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır.

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır. 1 FOTOSENTEZ *Fotosentez: Klorofilli canlıların, ışık enerjisini kullanarak; inorganik maddelerden organik besin sentezlemesine fotosentez denir. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. o ru anl fl 1. Fotosentezde amaç besin üretmektir. 2. Fotosentezde üretilen oksijenin kaynağı sudur. 3. Fotosentez yapan bütün

Detaylı

CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ

CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ ÜN TE I CANLILARDA ENERJ DÖNÜfiÜMÜ I. ENERJ VE ENERJ ÇEfi TLER A. Ifl k Enerjisi B. Kimyasal Ba Enerjisi C. Is Enerjisi II. ENERJ N N TEMEL MOLEKÜLÜ ATP III. CANLILARDA ENERJ HT YACI IV. OKS JENS Z SOLUNUM

Detaylı

01 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. 4. Aşağıda şemada ATP sentezi ve hidrolizi gösterilmiştir.

01 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. 4. Aşağıda şemada ATP sentezi ve hidrolizi gösterilmiştir. 10. SINIF / B YOLOJ ATP Glikoliz 01 kavrama testi 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I nolu bağ iki organik molekülü birbirine

Detaylı

ayxmaz/lisebiyoloji.com

ayxmaz/lisebiyoloji.com Adı/Soyadı: Sınıf/No: / Fotosentez İnceleme Çalışma 1. Verilen terimleri kullanarak aşağıdaki ifadeleri tamamlayın. A.Terimler: Klorofil, Kloroplast, Mavi ve kırmızı ışık dalgalarının,yeşil ışık dalgalarının,

Detaylı

BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI. Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI. Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Havanın serbest O2 kullanarak bitki hücrelerinde şekerlerin, yağların ya da diğer organik moleküllerin oksitlenmesi

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

Her hücrenin hayatsal fonksiyonlarının yapımı ve devamı enerji ile sağlanır. Hücre büyümesinden, harekete, membran taşınımına kadar hücrenin tüm

Her hücrenin hayatsal fonksiyonlarının yapımı ve devamı enerji ile sağlanır. Hücre büyümesinden, harekete, membran taşınımına kadar hücrenin tüm HÜCRESEL SOLUNUM Her hücrenin hayatsal fonksiyonlarının yapımı ve devamı enerji ile sağlanır. Hücre büyümesinden, harekete, membran taşınımına kadar hücrenin tüm aktiviteleri enerji gerektirir. Biyolojik

Detaylı

Hücreler Enerjiyi Nasıl Elde Eder?

Hücreler Enerjiyi Nasıl Elde Eder? Hücreler Enerjiyi Nasıl Elde Eder? MBG 111 BİYOLOJİ I Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER Ekosistem ve Enerji Ekosistemde enerjinin akışı güneş ışığı ve ısı şeklinde gözlenir. Tam tersine canlı hücrelerde

Detaylı

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Enerji ve Enerji Çeşitleri: Enerji, iş yapabilme kapasitesi yani maddenin yerçekimi ve sürtünme gibi zıt güçlere karşı hareket oluşturma yeteneğidir. Temel enerji kaynağı güneştir.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ FOTOSENTEZ Elektron Koparılması ve Floresans Enerjisi Elektronlar negatif (e - ) ve protonlar pozitif (p + ) yüklüdür. Bu nedenle protonlar elektronları çekerler. Elektronlar ise, belli bir enerjiye sahiptir

Detaylı

E.T.S. tam olarak nedir? Ne işe yarar?

E.T.S. tam olarak nedir? Ne işe yarar? E.T.S. tam olarak nedir? Ne işe yarar? Elektron Taşıma Sistemi(E.T.S.) fotosentez,oksijenli solunum ve kemosentez yapan canlılarda görülen molekül gruplarıdır.bu moleküller canlıda canlıya değişse de,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 1) Canlı birey sayısı 2) Kalbin Odacık Sayısı Ortama uyum Solunum şekli Döllenme ve Gelişme X Y B A Zaman Aynı ekosistemdeki sayısal değişimleri şekildeki grafikte gösterilen

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I AÇIK Ö RET M OKULLARI (AÇIK Ö RET M L SES - MESLEK AÇIK Ö RET M L SES ) Biyoloji 7 Ders Notu. Haz rlayan ARIFE IKIZ

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I AÇIK Ö RET M OKULLARI (AÇIK Ö RET M L SES - MESLEK AÇIK Ö RET M L SES ) Biyoloji 7 Ders Notu. Haz rlayan ARIFE IKIZ T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I AÇIK Ö RET M OKULLARI (AÇIK Ö RET M L SES - MESLEK AÇIK Ö RET M L SES ) Biyoloji 7 Ders Notu Haz rlayan ARIFE IKIZ ANKARA 2014 SUNUfi De erli Aç kö retim Lisesi Ö rencileri;

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZARLAR. Dr. Seda ERCAN AKKAYA Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK Fadime İLHAN

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZARLAR. Dr. Seda ERCAN AKKAYA Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK Fadime İLHAN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK Fadime İLHAN DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI..., 2012 MILLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4658.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

ENERJİ iş yapabilme veya ortaya koyabilme kapasitesi 6 enerji şekli:

ENERJİ iş yapabilme veya ortaya koyabilme kapasitesi 6 enerji şekli: ENERJİ SİSTEMLERİ 1 ENERJİ iş yapabilme veya ortaya koyabilme kapasitesi 6 enerji şekli: 1. Kimyasal Enerji 2. Mekanik Enerji 3. Isı Enerjisi 4. Işık Enerjisi 5. Elektrik Enerjisi 6. Nükleer Enerji Bu

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 1 METABOLİZMA Hücrede meydana gelen tüm reaksiyonlara denir Anabolizma: Basit moleküllerden kompleks moleküllerin sentezlendiği enerji gerektiren reaksiyonlardır X+Y+ENERJİ

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır.

Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır. 2000 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde

Detaylı

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZARLAR. Dr. Seda ERCAN AKKAYA Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK Fadime İLHAN

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZARLAR. Dr. Seda ERCAN AKKAYA Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK Fadime İLHAN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10 YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK Fadime İLHAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2011 MILLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4658

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ HÜCRESEL YAPI: Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır.

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Do ru Yanl fl 1. Suyun buharlaşma özelliği sayesinde ısı düzenlemesi yapılır. 2. Suyun fotosentezdeki en önemli rolü klorofilin

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın Mitokondri, ökaryotik organizmanın farklı bir organeli Şekilleri küremsi veya uzun silindirik Çapları 0.5-1 μm uzunlukları 2-6 μm Sayıları

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 6.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 2.Madde Döngüleri

Fen ve Teknoloji 8. 6.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 2.Madde Döngüleri 6.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 2.Madde Döngüleri Anahtar Kavramlar: Oksijenli solunum Oksijensiz solunum Madde döngüleri ATP 1.8. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaç

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü Azot döngüsü Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar Azot döngüsü 1. Azot bitkiler tarafından organik moleküllerin (A.asit,organik baz vb.)yapısına katılır. 2. Bitkiler azotu sadece NO3-

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

A A A A A FEN B L MLER TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "FEN B L MLER TEST " bölümüne iflaretleyiniz.

A A A A A FEN B L MLER TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki FEN B L MLER TEST  bölümüne iflaretleyiniz. FEN B L MLER TEST D KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "FEN B L MLER TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. Ceyda: Gazlar bulundu u kab n her

Detaylı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin β Oksidayonu Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu Yağ asitlerinin enerji üretimi amacı ile yıkımında (yükseltgenme) en önemli yol β oksidasyon yoldudur. β oksidasyon yolu

Detaylı

Aktivasyon enerjisi. Enzim kullanılmayan. enerjisi. Girenlerin toplam. enerjisi. Enzim kullanılan. Serbest kalan enerji. tepkimenin aktivasyon

Aktivasyon enerjisi. Enzim kullanılmayan. enerjisi. Girenlerin toplam. enerjisi. Enzim kullanılan. Serbest kalan enerji. tepkimenin aktivasyon ENZİMLER Enzimler Canlı sistemlerde meydana gelen tüm yapım ve yıkım reaksiyonlarına metabolizma denir Metabolizma faaliyetleri birer biyokimyasal tepkimedir. Ve bu tepkimelerin başlayabilmesi belirli

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

Betül ŞİMŞEK İDEM, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK

Betül ŞİMŞEK İDEM, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Betül ŞİMŞEK İDEM, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır? Maddenin Halleri 3 1 YKS BİYOLOJİ Hücre Zarı ve Madde Geçişleri Testi 1 Soru 01 Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır? A)

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI Doğada canlıların birbiriyle beslenmesi ve enerjinin ayrıştırıcılara kadar geçmesiyle oluşan döngüye besin zinciri denir. Birbirlerine bağlı besin zincirine besin ağı denir.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI Bilimsel problemlerde hipotezler her zaman bir sonuca ulaşır. Bir problemle ilgili gözlem

Detaylı

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlılardır. Gözle göremediğimiz için keşfedilmeleri ancak mikroskobun icadı ile olmuştur. Keşfedilmemiş bakteri çeşidi sayısının

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1-A Adı Soyadı Okulu Sınıfı LS-2 BİOLOJİ ESİ Bu estte; oplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1. Bacaktaki kanı şekilde gösterildiği gibi taşıyan damarla ilgili olarak; I. oplardamardır.

Detaylı

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Hazırladığımız yazıda biyoloji bilimi ve canlılarda bulunan ortak özelliklerle alakalı sınava yönelik bilgileri paylaştık. Konuyu okuduktan sonra,

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA

BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA TANIMLAR GLĠKOLĠZ: (LĠZ LEZYON (LYSIS), YIKAMA, PARÇALAMA ANLAMINDADIR). Glikoliz hücrede sitozolde gerçekleģir. Glikoliz olayı hem aerobik hem de anaerobik organizmalarda

Detaylı