Araştırma. Saadet TÜRKSEVEN, Elif ERTUNA 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 2, (AĞUSTOS) 2012,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araştırma. Saadet TÜRKSEVEN, Elif ERTUNA 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 2, (AĞUSTOS) 2012, 103-109"

Transkript

1 Araştırma Glukoz Metaboliti Metilglioksalin Vasküler Gevşeme Yanıtlarına Etkisi IMPACT OF METHYLGLYOXAL, A METABOLITE OF GLUCOSE ON VASCULAR SMOOTH MUSCLE RELAXATIONS Saadet TÜRKSEVEN, Elif ERTUNA Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Saadet TÜRKSEVEN Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD Bornova/İZMİR ÖZET Amaç: Diyabete bağlı vasküler komplikasyonların gelişimiyle ilişkili olan bir glukoz metaboliti metilglioksalin endotelyumdan bağımsız damar düz kası gevşeme yanıtlarına olan etkisini saptamaktır. Yöntemler: Sıçan torasik aortaları organ kültürü tekniği kullanılarak 24 saat süreyle 100, 300 veya 500 µm metilglioksal ile %5 CO2 içeren 37 C'lik steril inkübatörde inkübe edildi. 24 saatlik inkübasyondan sonra aortik halkalar organ banyolarında 10-6 M noradrenalin ile önkastırmaya tabi tutulup nitrogliserin gevşeme yanıtları alındı. Aynı konsantrasyon-yanıt eğrisi Nω-Nitro-L-arjinin varlığında tekrarlandı. Bulgular: 100, 300 veya 500 µm metilglioksal uygulaması, nitrogliserin ile indüklenen endotelyumdan bağımsız gevşeme yanıtlarında kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir değişim göstermemiştir. Ayrıca metilglioksal inkübasyonu sonrasında nitrogliserin Emaks yanıtları ve duyarlılığında herhangi bir fark saptanamamıştır. Nω-Nitro-L-arjinin, Emaks yanıtlarında ve nitrogliserin duyarlılığında istatistiksel olarak anlamlı bir artış meydana getirmiştir. Sonuç: Sıçan torasik aortasında 24 saatlik organ kültürü modelinde metilglioksal damar düz kası gevşeme yanıtlarında herhangi bir değişim oluşturmamaktadır. Anahtar sözcükler: Diabetes Mellitus, makrovasküler komplikasyonlar, sıçan aortası, vazodilatasyon SUMMARY Objective: To determine the effect of methylglyoxal, a metabolite of glucose associated with diabetes induced vascular complications, on endothelium-independent vascular smooth muscle relaxations. Methods: Rat thoracic aortas were incubated in a sterile incubator thermostated (37 C) and gassed with 5% CO2 for 24h in the presence of 100, 300 or 500 µm of methylglyoxal. After 24h of methylglyoxal incubation, aortic rings were pre-contracted with 10-6 M noradrenaline and endothelium-independent relaxation response curve was examined in the absence or presence of Nω-Nitro-L-arginine. Results: Treatment of endothelium intact rat aorta with 100, 300 or 500 µm of methylglyoxal did not change endothelium-independent nitroglycerin induced relaxation compared to control group. Indeed, Emax and the sensitivity of concentration-response curve for nitroglycerin was not changed after methylglyoxal treatment. In contrast, Nω-Nitro-L-arginine shifted the sensitivity of concentrationresponse curve for nitroglycerin and Emax DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 2, (AĞUSTOS) 2012,

2 104 Glukoz metaboliti metilglioksalin vasküler gevşeme yanıtlarına etkisi Conclusion: In rat aortas, methylglyoxal does not affect endothelium-independent relaxation in 24 hour organ culture model. Key words: Diabetes Mellitus, macrovascular complications, rat aorta, vasodilation Mikro ve makro vasküler hastalıklar diyabetin en önemli komplikasyonlarından olup büyük oranda mortalite ve morbiditeden sorumludur. Vasküler hastalıkların patojenezinde, endotelyum disfonksiyonu en erken dönemde görülen olaylardan olmakla birlikte bu patolojinin altında yatan mekanizmaların tamamı henüz aydınlatılamamıştır. İleri glikasyon son ürünlerinin birikimi ve Nitrik Oksit (NO) biyoyararlanımının azalması hiperglisemiye bağlı olarak gelişen vasküler komplikasyonlardan sorumlu mekanizmaların başında gelir (1,2). Glukoz metabolizması sırasında oluşan ve reaktif karbonil ara ürünlerinden olan Metilglioksal (MG), vasküler düz kas hücreleri de dahil olmak üzere pek çok memeli hücresinde dihidrooksiaseton fosfattan oluşur (3). MG vasküler yapıda progresif hasara neden olan ileri glikasyon son ürünlerinin potent prekürsörüdür ve hiperglisemik ortamda pek çok hücresel yolak üzerinden üretimi artar (4). MG primer olarak proteinlerin arjinin residüleri ile reaksiyona girerek arj pirimidin ve hidroimidazolon oluşmasına neden olur ve oluşan bu ürünler diyabetik hastaların böbrek arter duvarlarında ve aterosklerotik lezyonlarda gösterilmiştir. Tip I ve Tip II diyabetli hastalardan alınan plazma örneklerinde de MG konsantrasyonunun artığını gösteren çalışmalar mevcuttur (5,6). Bu çalışmanın amacı diyabete bağlı makro ve mikro vasküler hastalıklarla ilişkisi olduğu gösterilen bir glukoz metaboliti olan MG nin sıçan aortasında düz kas gevşeme yanıtlarına olan etkisini belirlemektir. GEREÇ VE YÖNTEM Deney hayvanlarının hazırlanması Çalışmada yaklaşık g ağırlığında Wistar türü erkek sıçanlar kullanılmıştır. Deneye başlamadan önce sıçanlar 4 5 gün kafeslerinde bekletilerek stabilizasyonları sağlanmıştır. Denekler pentobarbitalin letal dozu (200 mg/kg i.p.) ile sakrifiye edildikten sonra, torasik aortalar izole edilmiştir. Bu çalışma Guide for the Care and Use of Laboratory Animals kurallarına uygun şekilde ve Ege Üniversitesi Deney Hayvanları Etik kurulu tarafından onaylanmış protokoller doğrultusunda yürütülmüştür. Organ kültürü İzole edilen torasik aortalar etrafını saran konnektif dokulardan temizlendikten sonra yaklaşık 2 3 mm lik aortik halkalar hazırlanmıştır. Aortik halkalar penisilin, streptomisin ve %5 oranında fetal sığır serumu içeren besleyici solüsyonda 24 saat süreyle, 100, 300 veya 500 μm konsantrasyonda MG ile %5 CO2 içeren ve sıcaklığı 37 o C de sabit tutulan steril inkübatörde (MCO 18AIC, Sanyo, Japonya) inkübe edilmiştir (7). İnkübasyon sonunda aortik halkalar izole organ banyosu çalışmaları için kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan kimyasal maddelerin tümü Sigma Aldrich den temin edilmiştir. İzole organ banyosu deneyleri Düz kasa bağımlı gevşeme yanıtları üzerinde MG nin etkisini değerlendirmek amacıyla farklı konsantrasyonlarda MG ile 24 saat inkübe edilen aortik halkalarda nitrogliserin konsantrasyon yanıt eğrileri alınmıştır. İnkübatörden alınan torasik aorta halkaları %95 O2 ve %5 CO2 ile gazlandırılan, 25 ml hacminde, sıcaklığı 37 C de sabit tutulan ve fizyolojik tuz çözeltisi (Krebs (g/l): NaCl, 6.90; KCl, 0.35; CaCl2.2H2O, 0.37; KH2PO4, 0.16; MgSO4.7H2O, 0.30; NaHCO3, 2.10; Glukoz, 2.00) içeren organ banyosuna alınmıştır. İnce paslanmaz çelikten uygun biçimde hazırlanmış üçgen şeklindeki klipsler halka şeklindeki preparatların lümenleri içinden geçirilmiştir. Her bir halkanın lümeni içinden geçirilen iki klipsten biri damarı sabitlemek için organ banyosunun askısına, diğeri ise uygun uzunluktaki ip kullanılarak izometrik transdusıra bağlanmıştır. 15 dakikalık dengeleme döneminden sonra damar halkalarına sıçan aortası için optimal pasif gerilim olan 2 g pasif gerilim kademeli olarak uygulanmıştır. Öngerilim uygulanan damarlar 45 dakika stabilize edilmişlerdir. Stabilizasyon sırasında Krebs çözeltisi her 15 dakikada bir değiştirilmiştir. Stabilizasyon periyodu sonunda 10 6 M noradrenalin ile önkastırma uygulanan damarlarda asetilkolin ( M) konsantrasyon yanıt

3 Glukoz metaboliti metilglioksalin vasküler gevşeme yanıtlarına etkisi 105 eğrisi alınarak damarların endotelli olup olmadıkları belirlenmişve çalışmada kullanılan verilerin tamamı endotelli damarlardan elde edilmiştir. Damar düz kasına bağımlı gevşeme yanıtları 10 6 M noradrenalin ile önkastırma uygulanan aortalarda kontraksiyon platoya ulaştıktan sonra kümülatif nitrogliserin ( M) uygulaması ile belirlenmiştir. Konsantrasyon yanıt eğrisi NO sentaz inhibitörü Nω Nitro L arjinin (L NNA) (10 4 M, 30 dk) varlığında tekrarlanmıştır. Verilerin analizi Tüm veriler ortalama ± ortalamanın standart hatası (Ort. ± O.S.H.) olarak verilmiştir ve n damarların izole edildiği sıçan sayısını göstermektedir. Dokuların gevşeme yanıtları önkastırıcıya verilen yanıtın yüzdesi olarak ifade edilmiştir. Maksimum gevşemenin (Emaks) yarısını oluşturan konsantrasyonun negatif logaritması ( logec50 veya pd2) her agonist için iteratif non lineer regresyon kullanılarak yapılmıştır. Bunun için Marquardt Levendberg algoritmasını kullanan GraphPad Prism 5.03 for Windows (GraphPad Software, San Diego, CA) bilgisayar yazılımı kullanılmıştır. Verilerin analizi GraphPad Prism 5.03 for Windows (GraphPad Software, San Diego, CA) programında yapılmıştır. Çoklu karşılaştırmalar varyans analiz modülü ile gerçekleştirilmiştir (Two way analysis of variance, ANOVA, Posthoc Bonferroni). Grup içi karşılaştırmalarda ortalamalar eşleştirilmiş Student s t testi ile analiz edilmiştir. p değerleri 0,05 den küçük bulunduğunda fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR MG nin endotelyumden bağımsız gevşeme yanıtlarına olan etkisini incelemek amacıyla 100, 300 veya 500 μm MG ile 24 saat inkübe edilen aortalara 10 6 M noradrenalin ile önkastırma uygulanıp kümülatif nitrogliserin gevşeme yanıtları alınmıştır ( M). 100 ve 300 μm MG ile inkübe edilen arterlerde kontrol grubuna kıyasla düz kasa bağlı gevşeme yanıtlarında hafif bir azalma görülmesine rağmen bu azalma istatistiksel anlamlılık seviyesine ulaşmamıştır (Şekil 1,2). Benzer şekilde 500 μm MG ile 24 saat muamele edilen damarlarda da kontrol grubu ile karşılaştırıldığında gevşeme yanıtlarında herhangi bir değişim saptanmamıştır (Şekil 3). Çalışmadan elde edilen veriler farklı dozlarda MG inkübasyonunun nitrogliserin Emaks yanıtlarını değiştirmediğini göstermektedir (Tablo). Ayrıca Tablo da görüldüğü gibi nitrogliserin duyarlılığı MG inkübasyonundan etkilenmemiştir. Şekil saatlik, 100 µm MG inkübasyonunun, 10-6 M noradrenalin ile önkastırmaya tabi tutulmuş endotelli kontrol ve L-NNA uygulanmış sıçan aortalarında kümülatif nitrogliserin ( x10-5 M) gevşeme yanıtları üzerindeki etkileri (n=5) (*p<0,01 ve **p<0,001 vs Kontrol; +p<0,01 ve ++p<0,001 vs 100 µm MG, Two way ANOVA, Bonferroni çoklu karşılaştırma testi)

4 106 Glukoz metaboliti metilglioksalin vasküler gevşeme yanıtlarına etkisi Nitrogliserin gevşeme yanıtları NO sentaz inhibitörü L NNA varlığında tekrarlanmıştır. Bu amaçla 24 saat 100, 300 ve 500 μm MG ile muamele edilen aortik halkalar, organ banyolarında 10 4 M L NNA ile 30 dakika inkübe edilerek nitrogliserin konsantrasyon yanıt eğrileri belirlenmiştir. L NNA nitrogliserin gevşemelerini artırmıştır (Şekil 1 3). Ayrıca nitrogliserin duyarlılığı ve Emaks yanıtlarında istatistiksel olarak anlamlı bir artışa neden olmuştur (p<0,05), (Tablo). Şekil saatlik, 300 µm MG inkübasyonunun, 10-6 M noradrenalin ile önkastırmaya tabi tutulmuş endotelli kontrol ve L-NNA uygulanmış sıçan aortalarında kümülatif nitrogliserin ( x10-5 M) gevşeme yanıtları üzerindeki etkileri (n=5) (*p<0,01 ve **p<0,001 vs Kontrol; +p<0,01 ve ++p<0,001 vs 300 µm MG, Two way ANOVA, Bonferroni çoklu karşılaştırma testi) Şekil saatlik, 500 µm MG inkübasyonunun, 10-6 M noradrenalin ile önkastırmaya tabi tutulmuş endotelli kontrol ve L-NNA uygulanmış sıçan aortalarında kümülatif nitrogliserin ( x10-5 M) gevşeme yanıtları üzerindeki etkileri (n=5) (*p<0,01 ve **p<0,001 vs Kontrol; +p<0,01 ve ++p<0,001 vs 500 µm MG, Two way ANOVA, Bonferroni çoklu karşılaştırma testi)

5 Glukoz metaboliti metilglioksalin vasküler gevşeme yanıtlarına etkisi 107 Tablo. Farklı konsantrasyonlarda MG inkübasyonunun noradrenalin ile önkastırmaya tabi tutulmuş aortik halkalarda kümülatif nitrogliserin ( x10-5 M) Emaks yanıtları ve pd2 değerleri üzerindeki etkileri (n=5) Endotelli L-NNA Nitrogliserin, pd 2 Kontrol 7,13± 0,15 7,46 ± 0,05* 100 µm MG 300 µm MG 500 µm MG Nitrogliserin, E maks (%) 7,06±0,12 7±0,14 7,24±0,09 7,44 ± 0,10** 7,45±0,04+ 7,68±0,08++ Kontrol 92,03 ± 3,65 113,97 ± 5,97* 100 um MG 300 um MG 500 um MG 84,26 ± 4,73 86,80 ± 4,44 101,61± 4,91 105,42 ± 4,82** 105,49±3, ,3±6,87++ *p<0,05 vs kontrol; **p<0,05 vs 100 µm MG; + p<0,05 vs 300 µm MG; ++ p<0,05 vs 500 µm MG; Two way ANOVA, Bonferroni çoklu karşılaştırma testi sonrası grup içi karşılaştırmalarda eşleştirilmiş Student s t-test TARTIŞMA Bu çalışmada glukoz metaboliti MG nin endotelyumdan bağımsız damar düz kas gevşeme yanıtları üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. İleri düzey glikasyon son ürünlerinin prekürsörü olan MG nin uzun süreli etkisini değerlendirmek için bu çalışmada organ kültürü tekniği kullanılmıştır. Özellikle çoklu doz uygulamalarında kimyasalların uzun dönem etkilerini araştırmak için in vivo modellere göre pek çok avantaja sahip olduğu için çalışmamızda organ kültürü modeli tercih edilmiştir. Sıçan aortik halkaları 100, 300 veya 500 μm olmak üzere üç farklı MG dozu ile 24 saat inkübe edildikten sonra alınan nitrogliserin konsantrasyon yanıt eğrileri, uzun süre MG uygulamasının damar düz kası gevşeme yanıtlarını değiştirmediğini göstermiştir. Ancak L NNA varlığında gevşeme yanıtlarında artış gözlenmiştir. Sıçan aortasında yapılan bir çalışmada 30 dakika MG inkübasyonunun çalışmamızın aksine damar düz kas gevşeme yanıtlarını artırdığı gösterilmiştir (8). Bu çalışmadan elde edilen veriler MG nin gevşeme üzerindeki akut etkisi hakkında fikir vermektedir. Bizim çalışmamızda ise MG nin görece uzun dönem etkisini değerlendirmek için organ kültürü tekniği kullanılmıştır. Özellikle hipertansiyon ve diyabetle ilişkili olan vasküler hastalıklar kronik ve progresif hastalıklar olduğu için MG nin uzun dönem etkisini yansıtan çalışmalar bu patolojilerden sorumlu olan mekanizmaların aydınlatılması açısından önemlidir. Mezenterik arterlerde yapılan bazı çalışmaların bulguları ise çalışmamızın bulgularını desteklemektedir (9,10). Akut MG etkisinden farklı olarak, uzun süre MG ile inkübe edilen mezenterik arterlerde endotelyumdan bağımsız gevşeme yanıtlarında herhangi bir değişim gözlenmemiştir (9). Nefropati, nöropati ve retinopati gibi mikrovasküler hastalıkların dışında diyabette makrovasküler komplikasyonlar da çok sık görülmektedir ve aorta gibi bizim de çalışmamızda kullandığımız büyük arterlerde yapılan araştırmalardan elde edilen veriler makrovasküler komplikasyonların patojenezine ışık tutacaktır (11). Vasküler sistemde endotelyumdan salıverilen bazal NO vasküler tonusun sürdürülmesini sağlar (12,13). İn vitro sistemlerde yapılan çalışmalar vasküler dokuyu mekanik olarak endotelsizleştirmenin veya farmakolojik yolla NO sentazı inhibe etmenin NO donörlerine verilen yanıtları değiştirdiğini göstermiştir. Vasküler dokunun endotelsizleştirilmesi, vasküler düz kasın vazodilatör ajanlara karşı verdiği gevşeme yanıtlarında ve duyarlılığında artışa neden olur (14,15). Çalışmamızın verileri de L NNA varlığında nitrogliserin Emaks yanıtları ve duyarlılıkta artışa işaret etmektedir. Ancak farklı dozlarda 24 saat MG inkübasyonu L NNA ile meydana gelen bu duyarlılık artışında herhangi bir değişiklik oluşturmamaktadır.

6 108 Glukoz metaboliti metilglioksalin vasküler gevşeme yanıtlarına etkisi Kronik hiperglisemi intraselüler MG ve reaktif oksijen türlerinde artış oluştururken NO etkisinde azalma meydana getirir (16,17). Hiperglisemik ortamda MG nin NO etkisinde meydana getirdiği azalma MG veya MG kaynaklı ürünlerin NO veya NO sentaz üzerindeki direkt etkisinden çok MG aracılı artan süperoksit düzeyleri ile açıklanmaktadır (18,19). Uzun dönem MG uygulaması sıçan mezenterik arterlerinde noradrenalin ve KCl ile indüklenen kasılma yanıtlarını inhibe etmiştir ve bu inhibisyonun endotelsiz arterlerde daha fazla olduğu görülmüştür. Kasılma yanıtlarında görülen inhibisyon antioksidan ajan N asetilsistein (NAC) varlığında ortadan kalkmıştır. Bu da NAC ın antioksidan etkisi veya MG ye doğrudan bağlanması ile açıklanabilir (18,20). Sonuç olarak, glukoz metaboliti ve ileri düzey glikasyon son ürünleri prekürsörü MG ile 24 saat inkübe edilen aortalarda, endotelyumdan bağımsız düz kas gevşeme yanıtlarında herhangi bir değişiklik görülmemiştir. Buna aracılık eden mekanizmaların aydınlatılması için ileri araştırmalara ihtiyaç vardır. TEŞEKKÜR Bu çalışma Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (BAP 09ECZ028) tarafından desteklenmiştir. KAYNAKLAR 1. Bucala R, Tracey KJ, Cerami A. Advanced glycosylation products quench nitric oxide and mediate defective endothelium-dependent vasodilatation in experimental diabetes. J Clin Invest 1991;87: Tan KC, Chow WS, Ai VH, Metz C, Bucala R, Lam KS. Advanced glycation end products and endothelial dysfunction in type 2 diabetes. Diabetes Care 2002;25: Chang T, Wu L. Methylglyoxal, oxidative stress, and hypertension. Can J Physiol Pharmacol 2006;84: Shinohara M, Thornalley PJ, Giardino I Et al. Overexpression of glyoxalase-i in bovine endothelial cells inhibits intracellular advanced glycation endproduct formation and prevents hyperglycemia-induced increases in macromolecular endocytosis. J Clin Invest 1998; 101: McLellan AC, Thornalley PJ, Benn J, Sonksen PH. Glyoxalase system in clinical diabetes mellitus and correlation with diabetic complications. Clin Sci (Lond) 1994;87: Lapolla A, Flamini R, Dalla Vedova A Et al. Glyoxal and methylglyoxal levels in diabetic patients: quantitative determination by a new GC/MS method. Clin Chem Lab Med 2003;41: Mingone CJ, Ahmad M, Gupte SA, Chow JL, Wolin MS. Heme oxygenase-1 induction depletes heme and attenuates pulmonary artery relaxation and guanylate cyclase activation by nitric oxide. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2008;294:H Mukohda M, Yamawaki H, Okada M, Hara Y. Methylglyoxal enhances sodium nitroprusside-induced relaxation in rat aorta. J Pharmacol Sci 2010;112: Mukohda M, Okada M, Hara Y, Yamawaki H. Exploring mechanisms of diabetes-related macrovascular complications: role of methylglyoxal, a metabolite of glucose on regulation of vascular contractility. J Pharmacol Sci 2012;118: Brouwers O, Niessen PM, Haenen G et al. Hyperglycaemia-induced impairment of endothelium-dependent vasorelaxation in rat mesenteric arteries is mediated by intracellular methylglyoxal levels in a pathway dependent on oxidative stress. Diabetologia 2010;53: Schalkwijk CG, Stehouwer CD. Vascular complications in diabetes mellitus: the role of endothelial dysfunction. Clin Sci (Lond) 2005;109: Vallance P, Collier J, Moncada S. Effects of endotheliumderived nitric oxide on peripheral arteriolar tone in man. Lancet 1989;2: Moncada S, Higgs EA. Nitric oxide and the vascular endothelium. Handb Exp Pharmacol 2006;(176 Pt 1) : Brandes RP, Kim D, Schmitz-Winnenthal FH et al. Increased nitrovasodilator sensitivity in endothelial nitric oxide synthase knockout mice: role of solubleguanylyl cyclase. Hypertension 2000;35: Moncada S, Rees DD, Schulz R, Palmer RM. Development and mechanism of a specific supersensitivity to nitrovasodilators after inhibition of vascular nitric oxide synthesis in vivo. Proc Natl Acad Sci USA 1991;88:

7 Glukoz metaboliti metilglioksalin vasküler gevşeme yanıtlarına etkisi Thornalley PJ, Battah S, Ahmed N et al. Quantitative screening of advanced glycation endproducts in cellular and extracellular proteins by tandem mass spectrometry. Biochem J 2003;375: Su J, Lucchesi PA, Gonzalez-Villalobos RA et al. Role of advanced glycation end products with oxidative stress in resistance artery dysfunction in type 2 diabetic mice. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008;28: Mukohda M, Morita T, Okada M, Hara Y, Yamawaki H. Long-term methylglyoxal treatment impairs smooth muscle contractility in organ-cultured rat mesenteric artery. Pharmacol Res 2012;65: Miyazawa N, Abe M, Souma T et al. Methylglyoxal augments intracellular oxidative stress in human aortic endothelial cells. Free Radic Res 2010;44: Mukohda M, Yamawaki H, Nomura H, Okada M, Hara Y. Methylglyoxal inhibits smooth muscle contraction in isolated blood vessels. J Pharmacol Sci 2009;109:

Kuzu İzole Pulmoner Arterlerinde Gelişen Hipoksik Pulmoner Vazokonstriksiyonda Gi ve G s Proteinlerinin Rolü [1]

Kuzu İzole Pulmoner Arterlerinde Gelişen Hipoksik Pulmoner Vazokonstriksiyonda Gi ve G s Proteinlerinin Rolü [1] Kafkas Univ Vet Fak Derg 20 (2): 279-285, 2014 DOI: 10.9775/kvfd.2013.10040 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE Kuzu İzole Pulmoner

Detaylı

Genç ve Yaşlıların Antihipertansif Bir İlaca Verdikleri Damar Yanıtı Farklı mıdır?

Genç ve Yaşlıların Antihipertansif Bir İlaca Verdikleri Damar Yanıtı Farklı mıdır? Genç ve Yaşlıların Antihipertansif Bir İlaca Verdikleri Damar Yanıtı Farklı mıdır? Burak Arpacı, Burcu Simay Özden, Esra Karataş, Merve Civelek, Gülnihal Aktaş Danışman: Meral Tuncer ÖZET Yaşa bağlı olarak

Detaylı

Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü

Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü MÜSBED 2015;1(1):21-30 DOI: 10.5455/musbed.20150306053623 Araştırma / Original Paper Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü Meltem Kolgazi 1, Fatih Özgür

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı

Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Dr. Nejat F. ECZACIBAŞI Toplantısı 07-09 Mart 2012 Erciyes, Kayseri SEMİNER ÖZETLERİ C.Kemal BUHARALIOĞLU

Detaylı

Benfotiamin ve C Vitamininin Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusundaki Değişiklikler Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Benfotiamin ve C Vitamininin Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusundaki Değişiklikler Üzerine Etkilerinin Araştırılması Deneysel Çalışma www.firattipdergisi.com Benfotiamin ve C Vitamininin Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusundaki Değişiklikler Üzerine Etkilerinin Araştırılması Emir DÖNDER 1, Mehmet ÜNAL 1, Dürrin Özlem

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ALEGEBRİUM (ALT-711) UN İZOLE KAROTİS ARTER PREPARATLARINDA FONKSİYONEL ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇİĞDEM TOPRAK

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı. Prof. Dr. Hasan GACAR Toplantısı

Türk Farmakoloji Derneği. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı. Prof. Dr. Hasan GACAR Toplantısı Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Prof. Dr. Hasan GACAR Toplantısı 4-6 Mart 2009 Ilgaz, Kastamonu SEMİNER ÖZETLERİ Murat OLUKMAN Ceren

Detaylı

Yaşlanma sürecinde melatoninin pankreas dokusundaki oksidan ve antioksidanlara etkisi

Yaşlanma sürecinde melatoninin pankreas dokusundaki oksidan ve antioksidanlara etkisi JCEI / 2014; 5 (4): 583-588 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.04.0463 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Yaşlanma sürecinde melatoninin pankreas dokusundaki

Detaylı

Diyabetik Ratların Böbrek Dokusuna Likopenin Oksidan ve Antioksidan Etkisi

Diyabetik Ratların Böbrek Dokusuna Likopenin Oksidan ve Antioksidan Etkisi Diyabetik Ratların Böbrek Dokusuna Likopenin Oksidan ve Antioksidan Etkisi Deniz KÖK İLHAN 1*, Yeter DEĞER 1, Sema USLU 2 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya AD, Van, Türkiye. 2

Detaylı

Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin etkisi

Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin etkisi DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2013; 38 (4) ; 475 482 doi:.5505/tjb.2013.92063

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI KARDİYAK OTONOM NÖROPATİLİ DİYABETİK SIÇANLARDA BUPİVAKAİN İLE İNDÜKLENEN ASİSTOLİ TEDAVİSİ İÇİN LİPİD İNFÜZYONUNUN

Detaylı

DENEY HAYVANLARINDA LİTYUM TUZLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DENEY HAYVANLARINDA LİTYUM TUZLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1:3 1991. DENEY HAYVANLARINDA LİTYUM TUZLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ Ecz. Nedim İlemen,(*) Dr. Şükran Şim şek.(*) ÖZET Çalışmamızda, farelerde lityumun

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Editör Prof. Dr. Mithat Erenus Koordinatörler Seza Arbay, MA Dr. Vera Bulgurlu Editörler Kurulu Prof. Dr. Mehmet Ağırbaşlı Prof. Dr. Serpil

Detaylı

E vitamini ve selenyumun deneysel diyabette trombosit ve eritrosit indeksleri ile pankreas histopatolojisi üzerine etkisi

E vitamini ve selenyumun deneysel diyabette trombosit ve eritrosit indeksleri ile pankreas histopatolojisi üzerine etkisi Araştırma makalesi E vitamini ve selenyumun deneysel diyabette trombosit ve eritrosit indeksleri ile pankreas histopatolojisi üzerine etkisi Effects of vitamin E and selenium on erythrocyte and platelet

Detaylı

Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi

Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi Ali Rıza KIZILER a1, Birsen AYDEMĐR 1, Erdal KURTOĞLU 2, Ayşegül UĞUR 3 1 Đstanbul Üniversitesi

Detaylı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Saide Aytekin

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Saide Aytekin T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. MİTRAL ANÜLER KALSİKASYONUN ENDOTEL FONKSİYON BOZUKLUĞU, KAROTİS İNTİMA MEDİYA KALINLIĞI VE SERUM FETUİN-A DÜZEYİ İLE İLİ KİSİ

Detaylı

CEP TELEFONLARINDAN YAYILAN 900 MHZ ELEKTROMANYETİK ALANIN SIÇAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

CEP TELEFONLARINDAN YAYILAN 900 MHZ ELEKTROMANYETİK ALANIN SIÇAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI CEP TELEFONLARINDAN YAYILAN 900 MHZ ELEKTROMANYETİK ALANIN SIÇAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Ali Kudret Adilo lu, 1 Dr. Ahmet Koyu, 2 Dr. lker Pakba 3 Dr. Mehmet Fehmi Özgüner

Detaylı

Alfa-amanitinle oluşturulmuş böbrek ve karaciğer toksisitesinde alfa-pinen ve silibininin etkisinin sıçanlar üzerinde araştırılması*

Alfa-amanitinle oluşturulmuş böbrek ve karaciğer toksisitesinde alfa-pinen ve silibininin etkisinin sıçanlar üzerinde araştırılması* Alfa-amanitinle oluşturulmuş böbrek ve karaciğer toksisitesinde alfa-pinen ve silibininin etkisinin sıçanlar üzerinde araştırılması* Hanefi Özbek 1, Nureddin Cengiz 2, İrfan Bayram 3, Hatice Öntürk 4 Yüzüncü

Detaylı

Farklı Lavaj Solüsyonlarının Akut Akciğer Hasarı Oluşumundaki Etkilerinin Araştırılması

Farklı Lavaj Solüsyonlarının Akut Akciğer Hasarı Oluşumundaki Etkilerinin Araştırılması Türk Yo un Bak m Derne i Dergisi Journal of the Turkish Society of Intensive Care DOI: 10.4274/tybdd.09.09 Özgün Araştırma Original Research Farklı Lavaj Solüsyonlarının Akut Akciğer Hasarı Oluşumundaki

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

Metotreksat ın Neden Olduğu Akut Böbrek Hasarına Karşı Montelukast ın Etkileri +

Metotreksat ın Neden Olduğu Akut Böbrek Hasarına Karşı Montelukast ın Etkileri + ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18(2):73-7. Metotreksat ın Neden Olduğu Akut Böbrek Hasarına Karşı Montelukast ın Etkileri + Evren Köse*, Ali Beytur**, Nigar Vardı***,

Detaylı

Prof. Dr. Kürşad YAPAR

Prof. Dr. Kürşad YAPAR T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI Bilim Alanı SAĞLIK BİLİMLERİ Proje No SAĞ-BAP-A-220413-55 ALBİNO FARELERDE DİNİKANAZOL FUNGUSİTİ TARAFINDAN TEŞVİK EDİLEN TOKSİSİTEYE

Detaylı

Mutajenik Karsinojenik Etkinin Ames Testi İle Araştırılması

Mutajenik Karsinojenik Etkinin Ames Testi İle Araştırılması MÜSBED 2013;3(2):75-82 DOI: 10.5455/musbed.20130620095205 Araştırma / Original Paper Mutajenik Karsinojenik Etkinin Ames Testi İle Araştırılması Selin Oğuz 1, Gülden Z. Omurtag 1, Feyza Arıcıoğlu 2, Semra

Detaylı

Sağlıklı ve Diabet Oluşturulmuş Farelerin Böbrek Dokusunda Katalaz Enziminin RT-PCR ile Gen ve İmmunohistokimyasal Olarak Protein Ekspresyonu [1][2]

Sağlıklı ve Diabet Oluşturulmuş Farelerin Böbrek Dokusunda Katalaz Enziminin RT-PCR ile Gen ve İmmunohistokimyasal Olarak Protein Ekspresyonu [1][2] Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (5): 825-834, 2010 DOI:10.9775/kvfd.2010.1766 RESEARCH ARTICLE Sağlıklı ve Diabet Oluşturulmuş Farelerin Böbrek Dokusunda Katalaz Enziminin RT-PCR ile Gen ve İmmunohistokimyasal

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ UĞUR DARDAĞAN

Detaylı

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ Web sitesi Bu doküman www.idf.org sitesinde mevcuttur Yazışma ve IDF in ilişkili yayınları Yazışma: Professor Stephen Colagiuri, Boden Institute of Obesity, Nutrition

Detaylı

Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi The effect of rapamycin in prostate cancer cell lines

Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi The effect of rapamycin in prostate cancer cell lines Araştırma Makalesi / Research Paper Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi The effect of rapamycin in prostate cancer cell lines Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2013;52(1):7-14

Detaylı

Spor ve erektil disfonksiyon

Spor ve erektil disfonksiyon Derleme ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI Spor ve erektil disfonksiyon Dr. Gürkan Çoban, Dr. Ergün Gürer, Prof. Dr. Barış Altay Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Giriş Sporun insanlara ne denli yararlar

Detaylı

OSTEOARTRİT: ESNEKLİK, BİLİŞSEL İŞLEV, BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE ETKİSİ

OSTEOARTRİT: ESNEKLİK, BİLİŞSEL İŞLEV, BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE ETKİSİ OSTEOARTRİT: ESNEKLİK, BİLİŞSEL İŞLEV, BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE ETKİSİ Füsun Toraman*, Sibel Taşralı*, Banu Uyar *Akdeniz University School of Physical Education and Sports ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı