Araştırma. Saadet TÜRKSEVEN, Elif ERTUNA 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 2, (AĞUSTOS) 2012,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araştırma. Saadet TÜRKSEVEN, Elif ERTUNA 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 2, (AĞUSTOS) 2012, 103-109"

Transkript

1 Araştırma Glukoz Metaboliti Metilglioksalin Vasküler Gevşeme Yanıtlarına Etkisi IMPACT OF METHYLGLYOXAL, A METABOLITE OF GLUCOSE ON VASCULAR SMOOTH MUSCLE RELAXATIONS Saadet TÜRKSEVEN, Elif ERTUNA Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Saadet TÜRKSEVEN Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD Bornova/İZMİR ÖZET Amaç: Diyabete bağlı vasküler komplikasyonların gelişimiyle ilişkili olan bir glukoz metaboliti metilglioksalin endotelyumdan bağımsız damar düz kası gevşeme yanıtlarına olan etkisini saptamaktır. Yöntemler: Sıçan torasik aortaları organ kültürü tekniği kullanılarak 24 saat süreyle 100, 300 veya 500 µm metilglioksal ile %5 CO2 içeren 37 C'lik steril inkübatörde inkübe edildi. 24 saatlik inkübasyondan sonra aortik halkalar organ banyolarında 10-6 M noradrenalin ile önkastırmaya tabi tutulup nitrogliserin gevşeme yanıtları alındı. Aynı konsantrasyon-yanıt eğrisi Nω-Nitro-L-arjinin varlığında tekrarlandı. Bulgular: 100, 300 veya 500 µm metilglioksal uygulaması, nitrogliserin ile indüklenen endotelyumdan bağımsız gevşeme yanıtlarında kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir değişim göstermemiştir. Ayrıca metilglioksal inkübasyonu sonrasında nitrogliserin Emaks yanıtları ve duyarlılığında herhangi bir fark saptanamamıştır. Nω-Nitro-L-arjinin, Emaks yanıtlarında ve nitrogliserin duyarlılığında istatistiksel olarak anlamlı bir artış meydana getirmiştir. Sonuç: Sıçan torasik aortasında 24 saatlik organ kültürü modelinde metilglioksal damar düz kası gevşeme yanıtlarında herhangi bir değişim oluşturmamaktadır. Anahtar sözcükler: Diabetes Mellitus, makrovasküler komplikasyonlar, sıçan aortası, vazodilatasyon SUMMARY Objective: To determine the effect of methylglyoxal, a metabolite of glucose associated with diabetes induced vascular complications, on endothelium-independent vascular smooth muscle relaxations. Methods: Rat thoracic aortas were incubated in a sterile incubator thermostated (37 C) and gassed with 5% CO2 for 24h in the presence of 100, 300 or 500 µm of methylglyoxal. After 24h of methylglyoxal incubation, aortic rings were pre-contracted with 10-6 M noradrenaline and endothelium-independent relaxation response curve was examined in the absence or presence of Nω-Nitro-L-arginine. Results: Treatment of endothelium intact rat aorta with 100, 300 or 500 µm of methylglyoxal did not change endothelium-independent nitroglycerin induced relaxation compared to control group. Indeed, Emax and the sensitivity of concentration-response curve for nitroglycerin was not changed after methylglyoxal treatment. In contrast, Nω-Nitro-L-arginine shifted the sensitivity of concentrationresponse curve for nitroglycerin and Emax DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 2, (AĞUSTOS) 2012,

2 104 Glukoz metaboliti metilglioksalin vasküler gevşeme yanıtlarına etkisi Conclusion: In rat aortas, methylglyoxal does not affect endothelium-independent relaxation in 24 hour organ culture model. Key words: Diabetes Mellitus, macrovascular complications, rat aorta, vasodilation Mikro ve makro vasküler hastalıklar diyabetin en önemli komplikasyonlarından olup büyük oranda mortalite ve morbiditeden sorumludur. Vasküler hastalıkların patojenezinde, endotelyum disfonksiyonu en erken dönemde görülen olaylardan olmakla birlikte bu patolojinin altında yatan mekanizmaların tamamı henüz aydınlatılamamıştır. İleri glikasyon son ürünlerinin birikimi ve Nitrik Oksit (NO) biyoyararlanımının azalması hiperglisemiye bağlı olarak gelişen vasküler komplikasyonlardan sorumlu mekanizmaların başında gelir (1,2). Glukoz metabolizması sırasında oluşan ve reaktif karbonil ara ürünlerinden olan Metilglioksal (MG), vasküler düz kas hücreleri de dahil olmak üzere pek çok memeli hücresinde dihidrooksiaseton fosfattan oluşur (3). MG vasküler yapıda progresif hasara neden olan ileri glikasyon son ürünlerinin potent prekürsörüdür ve hiperglisemik ortamda pek çok hücresel yolak üzerinden üretimi artar (4). MG primer olarak proteinlerin arjinin residüleri ile reaksiyona girerek arj pirimidin ve hidroimidazolon oluşmasına neden olur ve oluşan bu ürünler diyabetik hastaların böbrek arter duvarlarında ve aterosklerotik lezyonlarda gösterilmiştir. Tip I ve Tip II diyabetli hastalardan alınan plazma örneklerinde de MG konsantrasyonunun artığını gösteren çalışmalar mevcuttur (5,6). Bu çalışmanın amacı diyabete bağlı makro ve mikro vasküler hastalıklarla ilişkisi olduğu gösterilen bir glukoz metaboliti olan MG nin sıçan aortasında düz kas gevşeme yanıtlarına olan etkisini belirlemektir. GEREÇ VE YÖNTEM Deney hayvanlarının hazırlanması Çalışmada yaklaşık g ağırlığında Wistar türü erkek sıçanlar kullanılmıştır. Deneye başlamadan önce sıçanlar 4 5 gün kafeslerinde bekletilerek stabilizasyonları sağlanmıştır. Denekler pentobarbitalin letal dozu (200 mg/kg i.p.) ile sakrifiye edildikten sonra, torasik aortalar izole edilmiştir. Bu çalışma Guide for the Care and Use of Laboratory Animals kurallarına uygun şekilde ve Ege Üniversitesi Deney Hayvanları Etik kurulu tarafından onaylanmış protokoller doğrultusunda yürütülmüştür. Organ kültürü İzole edilen torasik aortalar etrafını saran konnektif dokulardan temizlendikten sonra yaklaşık 2 3 mm lik aortik halkalar hazırlanmıştır. Aortik halkalar penisilin, streptomisin ve %5 oranında fetal sığır serumu içeren besleyici solüsyonda 24 saat süreyle, 100, 300 veya 500 μm konsantrasyonda MG ile %5 CO2 içeren ve sıcaklığı 37 o C de sabit tutulan steril inkübatörde (MCO 18AIC, Sanyo, Japonya) inkübe edilmiştir (7). İnkübasyon sonunda aortik halkalar izole organ banyosu çalışmaları için kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan kimyasal maddelerin tümü Sigma Aldrich den temin edilmiştir. İzole organ banyosu deneyleri Düz kasa bağımlı gevşeme yanıtları üzerinde MG nin etkisini değerlendirmek amacıyla farklı konsantrasyonlarda MG ile 24 saat inkübe edilen aortik halkalarda nitrogliserin konsantrasyon yanıt eğrileri alınmıştır. İnkübatörden alınan torasik aorta halkaları %95 O2 ve %5 CO2 ile gazlandırılan, 25 ml hacminde, sıcaklığı 37 C de sabit tutulan ve fizyolojik tuz çözeltisi (Krebs (g/l): NaCl, 6.90; KCl, 0.35; CaCl2.2H2O, 0.37; KH2PO4, 0.16; MgSO4.7H2O, 0.30; NaHCO3, 2.10; Glukoz, 2.00) içeren organ banyosuna alınmıştır. İnce paslanmaz çelikten uygun biçimde hazırlanmış üçgen şeklindeki klipsler halka şeklindeki preparatların lümenleri içinden geçirilmiştir. Her bir halkanın lümeni içinden geçirilen iki klipsten biri damarı sabitlemek için organ banyosunun askısına, diğeri ise uygun uzunluktaki ip kullanılarak izometrik transdusıra bağlanmıştır. 15 dakikalık dengeleme döneminden sonra damar halkalarına sıçan aortası için optimal pasif gerilim olan 2 g pasif gerilim kademeli olarak uygulanmıştır. Öngerilim uygulanan damarlar 45 dakika stabilize edilmişlerdir. Stabilizasyon sırasında Krebs çözeltisi her 15 dakikada bir değiştirilmiştir. Stabilizasyon periyodu sonunda 10 6 M noradrenalin ile önkastırma uygulanan damarlarda asetilkolin ( M) konsantrasyon yanıt

3 Glukoz metaboliti metilglioksalin vasküler gevşeme yanıtlarına etkisi 105 eğrisi alınarak damarların endotelli olup olmadıkları belirlenmişve çalışmada kullanılan verilerin tamamı endotelli damarlardan elde edilmiştir. Damar düz kasına bağımlı gevşeme yanıtları 10 6 M noradrenalin ile önkastırma uygulanan aortalarda kontraksiyon platoya ulaştıktan sonra kümülatif nitrogliserin ( M) uygulaması ile belirlenmiştir. Konsantrasyon yanıt eğrisi NO sentaz inhibitörü Nω Nitro L arjinin (L NNA) (10 4 M, 30 dk) varlığında tekrarlanmıştır. Verilerin analizi Tüm veriler ortalama ± ortalamanın standart hatası (Ort. ± O.S.H.) olarak verilmiştir ve n damarların izole edildiği sıçan sayısını göstermektedir. Dokuların gevşeme yanıtları önkastırıcıya verilen yanıtın yüzdesi olarak ifade edilmiştir. Maksimum gevşemenin (Emaks) yarısını oluşturan konsantrasyonun negatif logaritması ( logec50 veya pd2) her agonist için iteratif non lineer regresyon kullanılarak yapılmıştır. Bunun için Marquardt Levendberg algoritmasını kullanan GraphPad Prism 5.03 for Windows (GraphPad Software, San Diego, CA) bilgisayar yazılımı kullanılmıştır. Verilerin analizi GraphPad Prism 5.03 for Windows (GraphPad Software, San Diego, CA) programında yapılmıştır. Çoklu karşılaştırmalar varyans analiz modülü ile gerçekleştirilmiştir (Two way analysis of variance, ANOVA, Posthoc Bonferroni). Grup içi karşılaştırmalarda ortalamalar eşleştirilmiş Student s t testi ile analiz edilmiştir. p değerleri 0,05 den küçük bulunduğunda fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR MG nin endotelyumden bağımsız gevşeme yanıtlarına olan etkisini incelemek amacıyla 100, 300 veya 500 μm MG ile 24 saat inkübe edilen aortalara 10 6 M noradrenalin ile önkastırma uygulanıp kümülatif nitrogliserin gevşeme yanıtları alınmıştır ( M). 100 ve 300 μm MG ile inkübe edilen arterlerde kontrol grubuna kıyasla düz kasa bağlı gevşeme yanıtlarında hafif bir azalma görülmesine rağmen bu azalma istatistiksel anlamlılık seviyesine ulaşmamıştır (Şekil 1,2). Benzer şekilde 500 μm MG ile 24 saat muamele edilen damarlarda da kontrol grubu ile karşılaştırıldığında gevşeme yanıtlarında herhangi bir değişim saptanmamıştır (Şekil 3). Çalışmadan elde edilen veriler farklı dozlarda MG inkübasyonunun nitrogliserin Emaks yanıtlarını değiştirmediğini göstermektedir (Tablo). Ayrıca Tablo da görüldüğü gibi nitrogliserin duyarlılığı MG inkübasyonundan etkilenmemiştir. Şekil saatlik, 100 µm MG inkübasyonunun, 10-6 M noradrenalin ile önkastırmaya tabi tutulmuş endotelli kontrol ve L-NNA uygulanmış sıçan aortalarında kümülatif nitrogliserin ( x10-5 M) gevşeme yanıtları üzerindeki etkileri (n=5) (*p<0,01 ve **p<0,001 vs Kontrol; +p<0,01 ve ++p<0,001 vs 100 µm MG, Two way ANOVA, Bonferroni çoklu karşılaştırma testi)

4 106 Glukoz metaboliti metilglioksalin vasküler gevşeme yanıtlarına etkisi Nitrogliserin gevşeme yanıtları NO sentaz inhibitörü L NNA varlığında tekrarlanmıştır. Bu amaçla 24 saat 100, 300 ve 500 μm MG ile muamele edilen aortik halkalar, organ banyolarında 10 4 M L NNA ile 30 dakika inkübe edilerek nitrogliserin konsantrasyon yanıt eğrileri belirlenmiştir. L NNA nitrogliserin gevşemelerini artırmıştır (Şekil 1 3). Ayrıca nitrogliserin duyarlılığı ve Emaks yanıtlarında istatistiksel olarak anlamlı bir artışa neden olmuştur (p<0,05), (Tablo). Şekil saatlik, 300 µm MG inkübasyonunun, 10-6 M noradrenalin ile önkastırmaya tabi tutulmuş endotelli kontrol ve L-NNA uygulanmış sıçan aortalarında kümülatif nitrogliserin ( x10-5 M) gevşeme yanıtları üzerindeki etkileri (n=5) (*p<0,01 ve **p<0,001 vs Kontrol; +p<0,01 ve ++p<0,001 vs 300 µm MG, Two way ANOVA, Bonferroni çoklu karşılaştırma testi) Şekil saatlik, 500 µm MG inkübasyonunun, 10-6 M noradrenalin ile önkastırmaya tabi tutulmuş endotelli kontrol ve L-NNA uygulanmış sıçan aortalarında kümülatif nitrogliserin ( x10-5 M) gevşeme yanıtları üzerindeki etkileri (n=5) (*p<0,01 ve **p<0,001 vs Kontrol; +p<0,01 ve ++p<0,001 vs 500 µm MG, Two way ANOVA, Bonferroni çoklu karşılaştırma testi)

5 Glukoz metaboliti metilglioksalin vasküler gevşeme yanıtlarına etkisi 107 Tablo. Farklı konsantrasyonlarda MG inkübasyonunun noradrenalin ile önkastırmaya tabi tutulmuş aortik halkalarda kümülatif nitrogliserin ( x10-5 M) Emaks yanıtları ve pd2 değerleri üzerindeki etkileri (n=5) Endotelli L-NNA Nitrogliserin, pd 2 Kontrol 7,13± 0,15 7,46 ± 0,05* 100 µm MG 300 µm MG 500 µm MG Nitrogliserin, E maks (%) 7,06±0,12 7±0,14 7,24±0,09 7,44 ± 0,10** 7,45±0,04+ 7,68±0,08++ Kontrol 92,03 ± 3,65 113,97 ± 5,97* 100 um MG 300 um MG 500 um MG 84,26 ± 4,73 86,80 ± 4,44 101,61± 4,91 105,42 ± 4,82** 105,49±3, ,3±6,87++ *p<0,05 vs kontrol; **p<0,05 vs 100 µm MG; + p<0,05 vs 300 µm MG; ++ p<0,05 vs 500 µm MG; Two way ANOVA, Bonferroni çoklu karşılaştırma testi sonrası grup içi karşılaştırmalarda eşleştirilmiş Student s t-test TARTIŞMA Bu çalışmada glukoz metaboliti MG nin endotelyumdan bağımsız damar düz kas gevşeme yanıtları üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. İleri düzey glikasyon son ürünlerinin prekürsörü olan MG nin uzun süreli etkisini değerlendirmek için bu çalışmada organ kültürü tekniği kullanılmıştır. Özellikle çoklu doz uygulamalarında kimyasalların uzun dönem etkilerini araştırmak için in vivo modellere göre pek çok avantaja sahip olduğu için çalışmamızda organ kültürü modeli tercih edilmiştir. Sıçan aortik halkaları 100, 300 veya 500 μm olmak üzere üç farklı MG dozu ile 24 saat inkübe edildikten sonra alınan nitrogliserin konsantrasyon yanıt eğrileri, uzun süre MG uygulamasının damar düz kası gevşeme yanıtlarını değiştirmediğini göstermiştir. Ancak L NNA varlığında gevşeme yanıtlarında artış gözlenmiştir. Sıçan aortasında yapılan bir çalışmada 30 dakika MG inkübasyonunun çalışmamızın aksine damar düz kas gevşeme yanıtlarını artırdığı gösterilmiştir (8). Bu çalışmadan elde edilen veriler MG nin gevşeme üzerindeki akut etkisi hakkında fikir vermektedir. Bizim çalışmamızda ise MG nin görece uzun dönem etkisini değerlendirmek için organ kültürü tekniği kullanılmıştır. Özellikle hipertansiyon ve diyabetle ilişkili olan vasküler hastalıklar kronik ve progresif hastalıklar olduğu için MG nin uzun dönem etkisini yansıtan çalışmalar bu patolojilerden sorumlu olan mekanizmaların aydınlatılması açısından önemlidir. Mezenterik arterlerde yapılan bazı çalışmaların bulguları ise çalışmamızın bulgularını desteklemektedir (9,10). Akut MG etkisinden farklı olarak, uzun süre MG ile inkübe edilen mezenterik arterlerde endotelyumdan bağımsız gevşeme yanıtlarında herhangi bir değişim gözlenmemiştir (9). Nefropati, nöropati ve retinopati gibi mikrovasküler hastalıkların dışında diyabette makrovasküler komplikasyonlar da çok sık görülmektedir ve aorta gibi bizim de çalışmamızda kullandığımız büyük arterlerde yapılan araştırmalardan elde edilen veriler makrovasküler komplikasyonların patojenezine ışık tutacaktır (11). Vasküler sistemde endotelyumdan salıverilen bazal NO vasküler tonusun sürdürülmesini sağlar (12,13). İn vitro sistemlerde yapılan çalışmalar vasküler dokuyu mekanik olarak endotelsizleştirmenin veya farmakolojik yolla NO sentazı inhibe etmenin NO donörlerine verilen yanıtları değiştirdiğini göstermiştir. Vasküler dokunun endotelsizleştirilmesi, vasküler düz kasın vazodilatör ajanlara karşı verdiği gevşeme yanıtlarında ve duyarlılığında artışa neden olur (14,15). Çalışmamızın verileri de L NNA varlığında nitrogliserin Emaks yanıtları ve duyarlılıkta artışa işaret etmektedir. Ancak farklı dozlarda 24 saat MG inkübasyonu L NNA ile meydana gelen bu duyarlılık artışında herhangi bir değişiklik oluşturmamaktadır.

6 108 Glukoz metaboliti metilglioksalin vasküler gevşeme yanıtlarına etkisi Kronik hiperglisemi intraselüler MG ve reaktif oksijen türlerinde artış oluştururken NO etkisinde azalma meydana getirir (16,17). Hiperglisemik ortamda MG nin NO etkisinde meydana getirdiği azalma MG veya MG kaynaklı ürünlerin NO veya NO sentaz üzerindeki direkt etkisinden çok MG aracılı artan süperoksit düzeyleri ile açıklanmaktadır (18,19). Uzun dönem MG uygulaması sıçan mezenterik arterlerinde noradrenalin ve KCl ile indüklenen kasılma yanıtlarını inhibe etmiştir ve bu inhibisyonun endotelsiz arterlerde daha fazla olduğu görülmüştür. Kasılma yanıtlarında görülen inhibisyon antioksidan ajan N asetilsistein (NAC) varlığında ortadan kalkmıştır. Bu da NAC ın antioksidan etkisi veya MG ye doğrudan bağlanması ile açıklanabilir (18,20). Sonuç olarak, glukoz metaboliti ve ileri düzey glikasyon son ürünleri prekürsörü MG ile 24 saat inkübe edilen aortalarda, endotelyumdan bağımsız düz kas gevşeme yanıtlarında herhangi bir değişiklik görülmemiştir. Buna aracılık eden mekanizmaların aydınlatılması için ileri araştırmalara ihtiyaç vardır. TEŞEKKÜR Bu çalışma Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (BAP 09ECZ028) tarafından desteklenmiştir. KAYNAKLAR 1. Bucala R, Tracey KJ, Cerami A. Advanced glycosylation products quench nitric oxide and mediate defective endothelium-dependent vasodilatation in experimental diabetes. J Clin Invest 1991;87: Tan KC, Chow WS, Ai VH, Metz C, Bucala R, Lam KS. Advanced glycation end products and endothelial dysfunction in type 2 diabetes. Diabetes Care 2002;25: Chang T, Wu L. Methylglyoxal, oxidative stress, and hypertension. Can J Physiol Pharmacol 2006;84: Shinohara M, Thornalley PJ, Giardino I Et al. Overexpression of glyoxalase-i in bovine endothelial cells inhibits intracellular advanced glycation endproduct formation and prevents hyperglycemia-induced increases in macromolecular endocytosis. J Clin Invest 1998; 101: McLellan AC, Thornalley PJ, Benn J, Sonksen PH. Glyoxalase system in clinical diabetes mellitus and correlation with diabetic complications. Clin Sci (Lond) 1994;87: Lapolla A, Flamini R, Dalla Vedova A Et al. Glyoxal and methylglyoxal levels in diabetic patients: quantitative determination by a new GC/MS method. Clin Chem Lab Med 2003;41: Mingone CJ, Ahmad M, Gupte SA, Chow JL, Wolin MS. Heme oxygenase-1 induction depletes heme and attenuates pulmonary artery relaxation and guanylate cyclase activation by nitric oxide. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2008;294:H Mukohda M, Yamawaki H, Okada M, Hara Y. Methylglyoxal enhances sodium nitroprusside-induced relaxation in rat aorta. J Pharmacol Sci 2010;112: Mukohda M, Okada M, Hara Y, Yamawaki H. Exploring mechanisms of diabetes-related macrovascular complications: role of methylglyoxal, a metabolite of glucose on regulation of vascular contractility. J Pharmacol Sci 2012;118: Brouwers O, Niessen PM, Haenen G et al. Hyperglycaemia-induced impairment of endothelium-dependent vasorelaxation in rat mesenteric arteries is mediated by intracellular methylglyoxal levels in a pathway dependent on oxidative stress. Diabetologia 2010;53: Schalkwijk CG, Stehouwer CD. Vascular complications in diabetes mellitus: the role of endothelial dysfunction. Clin Sci (Lond) 2005;109: Vallance P, Collier J, Moncada S. Effects of endotheliumderived nitric oxide on peripheral arteriolar tone in man. Lancet 1989;2: Moncada S, Higgs EA. Nitric oxide and the vascular endothelium. Handb Exp Pharmacol 2006;(176 Pt 1) : Brandes RP, Kim D, Schmitz-Winnenthal FH et al. Increased nitrovasodilator sensitivity in endothelial nitric oxide synthase knockout mice: role of solubleguanylyl cyclase. Hypertension 2000;35: Moncada S, Rees DD, Schulz R, Palmer RM. Development and mechanism of a specific supersensitivity to nitrovasodilators after inhibition of vascular nitric oxide synthesis in vivo. Proc Natl Acad Sci USA 1991;88:

7 Glukoz metaboliti metilglioksalin vasküler gevşeme yanıtlarına etkisi Thornalley PJ, Battah S, Ahmed N et al. Quantitative screening of advanced glycation endproducts in cellular and extracellular proteins by tandem mass spectrometry. Biochem J 2003;375: Su J, Lucchesi PA, Gonzalez-Villalobos RA et al. Role of advanced glycation end products with oxidative stress in resistance artery dysfunction in type 2 diabetic mice. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008;28: Mukohda M, Morita T, Okada M, Hara Y, Yamawaki H. Long-term methylglyoxal treatment impairs smooth muscle contractility in organ-cultured rat mesenteric artery. Pharmacol Res 2012;65: Miyazawa N, Abe M, Souma T et al. Methylglyoxal augments intracellular oxidative stress in human aortic endothelial cells. Free Radic Res 2010;44: Mukohda M, Yamawaki H, Nomura H, Okada M, Hara Y. Methylglyoxal inhibits smooth muscle contraction in isolated blood vessels. J Pharmacol Sci 2009;109:

Genç ve Yaşlıların Antihipertansif Bir İlaca Verdikleri Damar Yanıtı Farklı mıdır?

Genç ve Yaşlıların Antihipertansif Bir İlaca Verdikleri Damar Yanıtı Farklı mıdır? Genç ve Yaşlıların Antihipertansif Bir İlaca Verdikleri Damar Yanıtı Farklı mıdır? Burak Arpacı, Burcu Simay Özden, Esra Karataş, Merve Civelek, Gülnihal Aktaş Danışman: Meral Tuncer ÖZET Yaşa bağlı olarak

Detaylı

Nitrik Oksit ve Solunum Sistemi Doç. Dr. Bülent GÜMÜŞEL Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Nitrik Oksit ve Solunum Sistemi Doç. Dr. Bülent GÜMÜŞEL Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Nitrik Oksit ve Solunum Sistemi Doç. Dr. Bülent GÜMÜŞEL Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Türk Farmakoloji Derneği ne Teşekkür Ederim. 1 1980 Robert Furchgott EDRF=Nitrik

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

İzole Koyun Koroner Arterinde Estrojenin Etkileri

İzole Koyun Koroner Arterinde Estrojenin Etkileri Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 23-27 Mayıs 24 Afyon Kocatepe Üniversitesi İzole Koyun Koroner Arterinde Estrojenin Etkileri The Effects of Estrogen on Isolated Sheep Coronary Artery

Detaylı

zole S çan Aort Preparat nda Histaminerjik Reseptörler Üzerinden Gerçekleflen Yan tlarda Damar Endotelinin Rolü [*]

zole S çan Aort Preparat nda Histaminerjik Reseptörler Üzerinden Gerçekleflen Yan tlarda Damar Endotelinin Rolü [*] TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2;19(1):19-23 DENEYSEL ÇALIfiMA zole S çan Aort Preparat nda Histaminerjik Reseptörler Üzerinden Gerçekleflen Yan tlarda Damar Endotelinin Rolü [*] The Role of Vascular

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi Y. Lisans Fizyoloji Akdeniz Üniversitesi 2006

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi Y. Lisans Fizyoloji Akdeniz Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Günnur KOÇER Doğum Tarihi: 22.04.1980 Doğum Yeri: Marmaris Telefon No: 05338885300 e-mail: gunnurkocer@yahoo.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 AMAÇ Diabetes mellitus (DM) önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Tüm diyabetik hasta ölümlerinin %70-80 inden kardiyovasküler

Detaylı

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Gülay Bulut 1, Yıldıray Başbuğan 2, Elif Arı 3 Hamit Hakan Alp 4, İrfan Bayram 1 Yüzüncü

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 28 Mart 2007 TERİMLER SÖZLÜĞÜ A 1c, Hemoglobin HbA 1c Herhangi bir zamandaki HbA1c yüzdesi, önceki 3 ay içindeki ortalama kan glukozu düzeyini yansıtır (3 ay, kırmızı kan hücrelerinin

Detaylı

Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ * Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı

Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ * Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı Kıvanç IRAK 1, Nihat MERT 2, Handan MERT 2, Nesrullah AYŞİN 3 1 Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, SİİRT 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

Dr.Mahmut İlker Yılmaz

Dr.Mahmut İlker Yılmaz HİPERTANSİF HASTALARDA ENDOTEL DİSFONKSİYONUNU NASIL ARAŞTIRALIM? Dr.Mahmut İlker Yılmaz 24 Mayıs 2008 Antalya EN BÜYÜK ENDOKRİN ORGANDIR ENDOTEL Endotel, vasküler fonksiyonların normal bir şekilde yürüyebilmesinde

Detaylı

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji 2015-2016 II Prof.Dr.Buket Alpertunga Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 1 Doz-cevap ilişkisi «Her madde zehirdir, zehir olmayan madde yoktur, zehir ile ilacı birbirinden ayıran

Detaylı

NOS Đnhibisyonu Aracılı Hipertansiyon: Sıçanlarda Sabit ve Kademeli doz L-NNA Uygulamalarının Karşılaştırılması

NOS Đnhibisyonu Aracılı Hipertansiyon: Sıçanlarda Sabit ve Kademeli doz L-NNA Uygulamalarının Karşılaştırılması Fırat Tıp Dergisi 2007;12(4): 251-255 Deneysel Araştırma www.firattipdergisi.com NOS Đnhibisyonu Aracılı Hipertansiyon: Sıçanlarda Sabit ve Kademeli doz L-NNA Uygulamalarının Karşılaştırılması Süleyman

Detaylı

Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar Akseki, Dilek Taşkıran

Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar Akseki, Dilek Taşkıran Yağlı Karaciğer (Metabolik Sendrom) Modeli Geliştirilen Sıçanlarda Psikoz Yatkınlığındaki Artışın Gösterilmesi ve Bu Bulgunun İnflamatuar Sitokinlerle Bağlantısının Açıklanması Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar

Detaylı

Oksidatif Stres ve İnflamasyon Belirteci Olan Monosit Sayısı/HDL Kolesterol Oranı (MHO) ile Diyabetik Nöropati İlişkisi: Kesitsel Tek Merkez Çalışması

Oksidatif Stres ve İnflamasyon Belirteci Olan Monosit Sayısı/HDL Kolesterol Oranı (MHO) ile Diyabetik Nöropati İlişkisi: Kesitsel Tek Merkez Çalışması Oksidatif Stres ve İnflamasyon Belirteci Olan Monosit Sayısı/HDL Kolesterol Oranı (MHO) ile Diyabetik Nöropati İlişkisi: Kesitsel Tek Merkez Çalışması Asena Gökçay Canpolat, Şule Canlar, Çağlar Keskin,

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin Propiverin HCL Etki Mekanizması Bedreddin Seçkin 24.10.2015 Propiverin Çift Yönlü Etki Mekanizmasına Sahiptir Propiverin nervus pelvicus un eferent nörotransmisyonunu baskılayarak antikolinerjik etki gösterir.

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA Dr. Taner Baştürk Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği *Diyabet, genellikle hiperglisemi şeklinde ortaya çıkan kronik

Detaylı

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.*

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.* GİRİŞ Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan 10-20 kat daha yüksektir.* Çok sayıda çalışmada hemodiyaliz dozu ile morbidite ve mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Detaylı

Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız. Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız. Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı e-posta: alperi@hacettepe.edu.tr Neden bu konu? Septik şok çalışma

Detaylı

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ Dr. A. Gökhan AKKAN 1976 Moncada 1980 Furchgott ve Zawadzki (1998 Nobel Tıp Ödülü) EDRF = Endothelium- derived relaxing factor 1987 EDRF = NO Sentezi NOS L- Arginin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Emel Baloğlu 2. Doğum Tarihi: 1973 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Emel Baloğlu 2. Doğum Tarihi: 1973 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Emel Baloğlu 2. Doğum Tarihi: 1973 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 2000 Y.Lisans Tıp Fakültesi Ankara

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır.

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

GLİSEMİK DEĞİŞKENLİK, ENDOTEL DİSFONKSİYONU VE MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR. Prof. Dr. Mustafa KUTLU

GLİSEMİK DEĞİŞKENLİK, ENDOTEL DİSFONKSİYONU VE MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR. Prof. Dr. Mustafa KUTLU GLİSEMİK DEĞİŞKENLİK, ENDOTEL DİSFONKSİYONU VE MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR Prof. Dr. Mustafa KUTLU Konuşma planı PPG KV risk ve Mortalite ilişkisi APG, PPG ve Ortalama glukozun Fruktozamin ve A1C ye

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

Diyabetik Kardiyomyopati ve Endotel disfonksiyonu

Diyabetik Kardiyomyopati ve Endotel disfonksiyonu Diyabetik Kardiyomyopati ve Endotel disfonksiyonu Prof.Dr.A.Tanju ÖZÇELİKAY Ankara Üniversitesi Eczacılık k Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Türk Farmakoloji Derneği i 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi

Detaylı

The relaxant responses induced by ethanol in the smooth muscle: role of extracellular and intracellular Ca 2+

The relaxant responses induced by ethanol in the smooth muscle: role of extracellular and intracellular Ca 2+ Available online at www.medicinescince.org ORIGINAL RESEARCH Medicine Science 2016;5(4):967-71 Medicine Science International Medical Journal The relaxant responses induced by ethanol in the smooth muscle:

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Labil Hemoglobin A1c ve Tip II Diyabetik Retinopati Arasındaki İlişki

Labil Hemoglobin A1c ve Tip II Diyabetik Retinopati Arasındaki İlişki KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Labil Hemoglobin A1c ve Tip II Diyabetik Retinopati Arasındaki İlişki The Association Between Labile Hemoglobin A1c and Type II Diabetic Retinopathy ÖZ Altan GÖKTAŞ 1, Çiğdem

Detaylı

Diyabetes Mellitusun Vasküler Cevaba Olan Etkisinin skemi Reperfüzyon Modelinde ncelenmesi

Diyabetes Mellitusun Vasküler Cevaba Olan Etkisinin skemi Reperfüzyon Modelinde ncelenmesi Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(4): 136-143 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Diyabetes Mellitusun Vasküler Cevaba Olan Etkisinin skemi Reperfüzyon Modelinde ncelenmesi Samet Yalç n 1, Bülent Yalç n 2 1 Ankara

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

EGZERSİZİN DAMAR FONKSİYONLARINA ETKİSİ

EGZERSİZİN DAMAR FONKSİYONLARINA ETKİSİ EGZERSİZİN DAMAR FONKSİYONLARINA ETKİSİ İçerik Dolaşım sisteminin kısa anatomi ve fizyolojisi Egzersizde periferal dolaşımın düzenlenmesi-etkili mekanizmalar Damar endotelinin ve Nitrik Oksitin (NO) periferal

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

Mustafa Bozkurt *, Kadir Kayataş *, İsmet Uslu *, Senem Saraçoğlu **, Emel Zeybek Taştan **, Nail Erhan ***

Mustafa Bozkurt *, Kadir Kayataş *, İsmet Uslu *, Senem Saraçoğlu **, Emel Zeybek Taştan **, Nail Erhan *** TİP 2 DİABETES MELLİTUSTA KORONER ARTER HASTALIĞI RİSK FAKTÖRÜ OLARAK POSTPRANDİAL KAN ŞEKERİ (Postprandial Hyperglycemia as a Risk Factor for Coronary Artery Disease in Type 2 Diabetes Mellitus) Mustafa

Detaylı

SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE

SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE Eyüp S. Akarsu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi 5 Kasım 2013, Antalya 1 Organizmanın çok çeşitli tehdit algısına

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor?

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Diyabet Koordinatörü Görüşü Doç. Dr. Mustafa Altay Keçiören EAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları IV. Ulusal Diyabetik

Detaylı

Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri

Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemlerine Giriş Doç. Dr. Bahar Tunçtan ME.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ab.D. ME.Ü. Tıp Fakültesi

Detaylı

PERMEABİLİZE DÜZ KASLARDA MİYOGRAF KULLANILARAK KASILMA YANITLARININ HÜCRE İÇİ MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ

PERMEABİLİZE DÜZ KASLARDA MİYOGRAF KULLANILARAK KASILMA YANITLARININ HÜCRE İÇİ MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ PERMEABİLİZE DÜZ KASLARDA MİYOGRAF KULLANILARAK KASILMA YANITLARININ HÜCRE İÇİ MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ Dr. N. Tuğba DURLU-KANDİLCİ Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

Ateroskleroz ve Endotel Disfonksiyonu. Prof. Dr. Zeliha KERRY Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Ateroskleroz ve Endotel Disfonksiyonu. Prof. Dr. Zeliha KERRY Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ateroskleroz ve Endotel Disfonksiyonu Prof. Dr. Zeliha KERRY Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1 2 3 4 5 Oksidatif stres İntimal hiperplazi LOX-1 reseptörü İntimal hiperplazi Perkütanöz transluminal

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

Prediyabet kavramı, tanı, sınıflandırma ve epidemiyolojisi. Okan BAKINER

Prediyabet kavramı, tanı, sınıflandırma ve epidemiyolojisi. Okan BAKINER Prediyabet kavramı, tanı, sınıflandırma ve epidemiyolojisi Okan BAKINER 1.TANIM Prediyabet; plazma glukoz düzeylerinin normalin üzerinde olduğu ancak diyabet sınırlarına ulaşmadığı durumlardır. Prediyabet

Detaylı

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi*

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2001, 12 (4), 26-32 slçanda OKsioATiF STRES MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Mustafa GÜL', Nuray ÖnAşAN', Seyithan TAYSI", Kenan GÜMÜŞTEKIN',

Detaylı

NİTRİK OKSİTİN DİABET PATOGENEZİ VE KOMPLİKASYONLARINDAKİ ROLÜ

NİTRİK OKSİTİN DİABET PATOGENEZİ VE KOMPLİKASYONLARINDAKİ ROLÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 49, Sayı 4, 1996 237-183 NİTRİK OKSİTİN DİABET PATOGENEZİ VE KOMPLİKASYONLARINDAKİ ROLÜ Pelin Arıbal Kocatürk ÖZET Vasküler dinlenim tonüsünün önemli aracısı

Detaylı

Diyabet İndüklenmiş Sıçan Aortası ATP'ye Duyarlı Potasyum Kanallarının, Kir 6.1 ve Kir 6.2, Pulslu Manyetik Alan Tedavisi ile Regülasyonu

Diyabet İndüklenmiş Sıçan Aortası ATP'ye Duyarlı Potasyum Kanallarının, Kir 6.1 ve Kir 6.2, Pulslu Manyetik Alan Tedavisi ile Regülasyonu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Diyabet İndüklenmiş Sıçan Aortası ATP'ye Duyarlı Potasyum Kanallarının, Kir 6.1 ve Kir 6.2, Pulslu

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

ADJUVANLA ARTRİT OLUŞTURULMUŞ SIÇAN MODELİNDE İZOLE AORT PREPARATININ REAKTİF YANITLARI VE ALLOPÜRİNOL ÜN GEVŞEME YANITLARINA ETKİSİ

ADJUVANLA ARTRİT OLUŞTURULMUŞ SIÇAN MODELİNDE İZOLE AORT PREPARATININ REAKTİF YANITLARI VE ALLOPÜRİNOL ÜN GEVŞEME YANITLARINA ETKİSİ Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal ADJUVANLA ARTRİT OLUŞTURULMUŞ SIÇAN MODELİNDE İZOLE AORT PREPARATININ REAKTİF YANITLARI VE ALLOPÜRİNOL ÜN GEVŞEME YANITLARINA ETKİSİ REACTIVE RESPONSES OF

Detaylı

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji NİYE KOMBİNE EDİYORUZ? ADA ve EASD basamak tedavisi öneriyor. Önce metformin, sonra diğer ilaçları ekle: OAD, GLP1 agonistleri veya

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI Prof. Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı DİABETES MELLİTUS 415 milyon erişkinde diyabet var.

Detaylı

Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi

Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi .Makaleler Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi Uzm. Dr. Yusuf Aydın Dr. Yasemin Ateş Uzm. Dr. Funda Ceran Doç. Dr. Mehmet Yıldız Uzm. Dr. N. Ihman SSK Ankara

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU Abdullah Özkök¹, Esin Aktaş², Akar Yılmaz 3, Ayşegül Telci 4, Hüseyin Oflaz 3, Günnur Deniz², Alaattin

Detaylı

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR?

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? Abdullah ŞUMNU 1, Erol DEMİR 2, Ozan YEĞİT, Ümmü KORKMAZ, Yaşar ÇALIŞKAN 2, Nadir ALPAY 3, Halil YAZICI 2,

Detaylı

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü Prof.Dr.Mitat KOZ DOLAŞIMIN SİNİRSEL KONTROLÜ Doku kan akımının her dokuda ayrı ayrı ayarlanmasında lokal doku kan akımı kontrol mekanizmaları

Detaylı

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Hipertansiyon İnmelerin ¾ ü Myokard İnfarktüslerinin ½ ü Son dönem

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus komplikasyonlar Mikrovasküler Makrovasküler Diyabetik retinopati Diyabetik

Detaylı

İlaç geliştirme süreci

İlaç geliştirme süreci Hamdi Akan Ankara Tıp Fakültesi, Ankara İlaç geliştirme süreci Pre-Klinik araştırmalar Klinik araştırmalar Onay sonrası Keşif Hayvan/in vitro test Sentez ve formülasyon Kısa süreli Uzun süreli Faz I Faz

Detaylı

RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA RENAL RESİSTİF İNDEKS DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA RENAL RESİSTİF İNDEKS DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA RENAL RESİSTİF İNDEKS DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı GİRİŞ Dopler Ultrasonografi;

Detaylı

ASETİLKOLİNİN İN VİTRO VEZİKÜLA SEMİNALİS KONTRAKSİYONLARINA ETKİSİ

ASETİLKOLİNİN İN VİTRO VEZİKÜLA SEMİNALİS KONTRAKSİYONLARINA ETKİSİ ASETİLKOLİNİN İN VİTRO VEZİKÜLA SEMİNALİS KONTRAKSİYONLARINA ETKİSİ EFFECT OF ACETHYLCHOLINE ON IN VITRO CONTRACTILITY OF SEMINAL VESICLES İrfan ORHAN*, Rahmi ONUR*, Ahmet AYAR**, Cemal TAŞDEMİR* * Fırat

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Apoptoz, Hücre döngüsü, Kanser kök hücresi, Multiselüler tümör sferoid, Prostat,Trabectedin

Anahtar Kelimeler: Apoptoz, Hücre döngüsü, Kanser kök hücresi, Multiselüler tümör sferoid, Prostat,Trabectedin [PS14] Trabectedin in (Yondelis; ET-743) CD133+/ CD44+ İnsan Prostat Kanser Kök Hücresi Üzerindeki Etkilerinin İki Boyutlu (2D) ve Üç Boyutlu (3D) Sistemde İncelenmesi Eda Açıkgöz 1, Ümmü Güven 2, Fahriye

Detaylı

İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR

İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR Yaşar Çalışkan¹, Ozan Yeğit², Yasemin Özlük³, Erol Demir¹, Ayşe Serra Artan¹, Aydın Türkmen¹, Alaattin Yıldız¹, Mehmet Şükrü Sever¹

Detaylı

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Mustafa Altay 1, Nihal Özkayar 2, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Murat Alışık 4, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2 1 Ankara Numune Eğitim

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, L-NNA, tuz diyeti, vanililmandelik asit.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, L-NNA, tuz diyeti, vanililmandelik asit. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (2): 7-72 http://www.fusabil.org Selçuk İLHAN 1 Engin ŞAHNA 1 Hakkı Engin AKSULU 2 1 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Elazığ,

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Dr. Füsun Törüner Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D, Ankara 22-23.Kasım.2013 -TEKİRDAĞ Tip 2 DM progresif bir

Detaylı

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON Sağlık Teknikeri Hande ÇOLAKOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji AD SIVI ve DOKULARIN FISH UYGULAMASI ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ FISH Çalışmalarında Ön Uygulama

Detaylı

«DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler

«DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler «DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Endokrin Bozucular Endokrin

Detaylı

Protamin Sülfatın İzole Sıçan Kalp Papiller Kasının Kontraktil ve Kontraktür Parametrelerine Etkisi*

Protamin Sülfatın İzole Sıçan Kalp Papiller Kasının Kontraktil ve Kontraktür Parametrelerine Etkisi* Protamin Sülfatın İzole Sıçan Kalp Papiller Kasının Kontraktil ve Kontraktür Parametrelerine Etkisi* Mustafa İTEĞİN, M. Şah TOPCUOĞLU, İsmail GÜNAY, ORHAN K. SALİH, Bülent KISACIKOĞLU, Ali FEDAKAR, Acar

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir.

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Dr. Sibel Güldiken Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II)

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Diyabetik hastalarda egfr ve albüminüri bağımsız olarak kardiyovasküler mortalite ve morbidite prediktörüdür. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Detaylı

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK Hayatın erken döneminde ebeveyn kaybı veya ihmali gibi

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Hüseyin Oflaz 2, Tevfik Ecder 1, Semra Bozfakıoglu

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Klinik Araştırmalarda Farmakogenetik Bilginin Kullanılmasına Giriş ve Örnekler

Klinik Araştırmalarda Farmakogenetik Bilginin Kullanılmasına Giriş ve Örnekler Klinik Araştırmalarda Farmakogenetik Bilginin Kullanılmasına Giriş ve Örnekler Dr. Muradiye Nacak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 4Kasım, 2009 Sunum Planı Farmakogenetik,

Detaylı

ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH

ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ Cilt 18/ Sayı 1 N ω -nitro-l-arjininin (L-NNA) Sıçanlarda Kan Basıncı ve Derİ Fleplerİnİn Yaşamasına Olan Etkİlerİ

Detaylı

Serum Separatör Tüplerin Tiroid Fonksiyon Testlerinin Stabilitesine Etkisi. Müjgan ERCAN Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, Biyokimya Bölümü

Serum Separatör Tüplerin Tiroid Fonksiyon Testlerinin Stabilitesine Etkisi. Müjgan ERCAN Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, Biyokimya Bölümü Serum Separatör Tüplerin Tiroid Fonksiyon Testlerinin Stabilitesine Etkisi Müjgan ERCAN Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, Biyokimya Bölümü Giriş Klinik laboratuvarlar için kan tüplerinin seçimi ve verifikasyonu

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

Sıçan torasik aortları vasküler reaktivite cevapları bozulmadan soğukta saklanabilir

Sıçan torasik aortları vasküler reaktivite cevapları bozulmadan soğukta saklanabilir Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 46(2) : 79-86, 2007 Sıçan torasik aortları vasküler reaktivite cevapları bozulmadan soğukta saklanabilir Rat thoracic aorta

Detaylı