e-posta:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-posta: nihaltuzun@hitit.edu.tr"

Transkript

1 SOL-JEL METODU İLE ÜRETİLEN MEMBRANIN KARAKTERİZASYONU Sinem BAYRAKTAR, Miray SAKARYA, F.Nihal TÜZÜN* *Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü,Çorum. e-posta: Özet Bu çalışmanın amacı, alümina destek üzerine sol-jel proses kullanarak hazırlanan membranın karakterizasyonunun belirlenebilmesidir. Çalışma esnasında gözenek modifikasyonunu sağlamak amacı ile alümina esaslı destek hazırlanan silika sol solusyona daldırarak kaplanmış ve ardından 120 C lik etüvde 3 saat kurutulmuştur. Daha sonrasında membran 900 C sıcaklıkta kalsine edilerek ikinci kez sol-jel prosese tabi tutulmuş ve aynı işlemler tekrar edilmiştir. Bu işlemler sonucunda sabit hacim-değişken basınç sistemi kullanılarak membranın sabit seçicilikte N 2 ve SF 6 gazları için geçirgenlik özellikleri ile difuzyon katsayıları tayin edilmiştir. Sonuçlar, N 2 gazının geçirgenlik değerlerinin SF 6 gazına göre yüksek olmasının nedenini gazların kinetik çaplarına bağlı olarak göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Membran, sol-jel, geçirgenlik, seçicilik Giriş Membran hücreleri moleküllerin hepsi için değil fakat çoğu için bariyer özelliktedir.membran zarının gelişimi diğer moleküllerin hareketini kısıtlarken bazı materyallerin geçmesine izin verebilecek zarın evriminde önemli bir adım olmuştur. [1]. Teos prehidrolizi polimerik ikili sistemleri sentezle birleştirmek için en iyi metot olarak bulunmuştur.[2] Zayıf dallı polimerlerin sollerle analizinde bu polimerin mikro gözenekli metaryallerde sağlamlaştırılması beklenir. Sol-jel prosesinin hidrolizi ve alkoksitin yoğunlaşması: -Si - OR + H20 -Si - OH + ROH -Si - OR + HO Si- - Si - O - Si- + ROH Sol morfolojisi sistemi kontrol ederek düzenler ve zayıf dallı polimerik sistemlere ya da partiküler boyutlara yönlendirir.[3-4] Silika membranlar yaklaşık on yıldır bilinmektedir. [5]Membran esaslı gaz ayırma belirgin bir büyüme,düşük sermaye maliyeti ve faydaları nedeniyle,düşük enerji gereksinimleri ve işlem

2 kolaylığı sağlar. Solüsyon-difüzyon mekanizmasında polimerik membran ayırıcı gazlara dayanan ve tipik geçirgenlik ve seçicilik arasındaki iyi bilinen değişim ile sınırlıdır. [6] Membran-temelli gaz ayrımı, saflaştırmaya artan ilgi ve katalitik uygulama tabanlı konularda son yıllarda çıkan çok sayıda yayınla belirgin hale gelmiştir. [7] Silis veya silika esaslı membranlar kullanılarak hazırlanan sol-jel teknikleri de çok seçici iken, pervaporasyon sırasında yüksek akı görülür. [8] Mikro inorganik membranlar, iyi aşınma direnci ve yüksek basınç istikrarı ile mükemmel gaz ayrımı,termal ve kimyasal istikrar nedeniyle geleneksel polimerik membranlara göre büyük ilgi görmüşlerdir(selülozik türevler,polisülfon,poliamid ya da poliamid membranlar vs.).[9] Sol-jel silika esaslı membranlar oldukça küçük gözenek boyutuna sahiptirler. Membranlar daha çok 5-8 A o aralık boyutuna küçültülürler. Bu membranlar aktif difüzyon sergilerken aktivasyon enerjisi 10 kj mol -1 etrafında görülen He ve H 2 gibi gazlar gösterilmiştir. Bu membranların nufüz etme oranları mol m -2 s -1 Pa -1. [10] Alümina esaslı membranların hazırlanması ve uygulaması son yıllarda büyük önem taşımaktadır[12]. Alümina esaslı membranlar, polimerik esaslı membranlarla kıyaslandığında yüksek termal dayanımları, kimyasal kararlılıkları ve uzun ömürleri nedeni ile teknik olarak katalitik reaksiyonlar kadar ayırma ve filtrasyonda da önem taşımaktadır[13,14]. İnorganik membranların hazırlanması esnasında kullanılan çeşitli metodlar arasında sol-jel proses en pratik yol olarak bilinmektedir. Çünkü, nano ölçekli gözenek boyutu ve dar gözenek boyut dağılımı ile mikro ölçekli ince bir membran hazırlayabilme avantajına sahiptir[13]. Sol-jel membran sentezinde, gözenek boyutu büyük ölçüde solun partikül boyutu ile saptanmaktadır[15]. Sol gözenekli desteğin üzerine genellikle daldırma veya kaydırarak dökme yöntemleri ile biriktirilir. Kurutma ve ısıl işlemden sonra, ince film düşük sıcaklıkta en küçük gözenek boyutunu oluşturur. Çoğu durumda, ince filmin gözenek boyutu ısıl işlem sıcaklığı ile artmaktadır. Deneysel Çalışmalar TEOS(tetraetilortosilikat), H 2 O, C 2 H 5 OH ve HNO 3 [1:1:26:11,76] hacimsel oranlarda alınarak solusyon hazırlandı ve iyice karıştırılarak solusyonun homojen olması sağlandı. Disk şeklinde kesilen alümina destek hazırlanmış olan solusyona batırılarak solusyonun desteğe iyice difüz etmesi sağlandı ve iyice difüz ettiğinden emin olmak için de desteğe vakum tutturuldu. Daha sonra hazırlanan membran 120 C ye ayarlanmış olan etüvde 3 saat boyunca kurutuldu. 1 C/dak ısıtma hızında 900 C sıcaklığa kadar kalsine edildi. Daha sonra 3 saat 900 C sıcaklıkta tutulan membran aynı hızda soğutuldu. İkinci kez solusyon [1:18] oranında etil alkol ile sulandırıldı ve hazırlanan membran tekrar bu solusyona daldırılarak, aynı işlemler bir kez daha tekrarlandı. Elde edilen membranın sabit hacim-değişken basınç ölçüm sisteminde N 2 ve SF 6 gazları için sabit seçicilikte gaz geçirgenlik ve difuzyon katsayıları saptandı.

3 Sonuçlar ve Tartışma Kimya endüstrisinde akışkan karışımlarını ayırmak için daha etkili yöntemlerin geliştirilmesi çabaları son yıllardaki enerji tüketimini azaltma eğilimi dolayısıyla daha da artmıştır. Çok büyük gelecek vaat eden nispeten yeni ayırma tekniklerinden biri membranlardan akışkanların seçimli geçişidir. Basitlikleri ve enerji tasarrufu sağlamaları membran ayırma proseslerini gaz fazda gerçekleşen ayırma problemleri için cazip hale getirmektedir. Faz değişimine gerek olmadan ve yüksek sıcaklıklara çıkmadan ayırma sağladıkları için enerji tüketiminin geleneksel sistemlerden daha az olması en büyük avantajlardan biridir. Ayırma işleminde en temel özellikler olan geçirgenlik(f) ve seçicilik(α) değerleri ile difuzyon katsayıları elde edilen kompozit membran için sabit hacim-değişken basınç ölçüm sisteminde sabit seçicilikte N 2 ve SF 6 gazları için sırası ile Eşitlik(1), Eşitlik(2) ve Eşitlik(3) den belirlendi. p F = t ι V TpAR (1) α = P ÇIKIŞ /P GİRİŞ (2) D = ι 2 / 6t (3) Tablo 1. N 2 ve SF 6 Gazları İçin Geçirgenlik-Seçicilik Sonuçları Gaz F(cm-cm 3 / cm2 cmhg) α Kinetik Çap (A) N E SF E

4 Tablo 1 den elde edilen sonuçlara göre N 2 gazının geçirgenliğinin SF 6 gazına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeninin ise solusyonun gözeneklere yeterince difuz edememesi ve boşluklar bulunmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Teşekkür Bu çalışmanın hazırlanmasında büyük emeği geçen Doç.Dr. Halil KALIPÇILAR ve ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü ne teşekkürü bir borç biliriz. Semboller ι : membranın kalınlığı (cm) dp/dt : yatışkın durumda basınç değişimi (cmhg/s), p : Basınç (cmhg), T : Sıcaklık (K), A : membranın kesit alanı (cm 2 ), V : hacim (cm 3 ). R: gaz sabiti F : geçirgenlik katsayısı (cm-cm 3 / cm 2 cmhg-s) α :seçicilik t: zaman Kaynaklar [1] Text 1992, 1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 2007, by M.J. Farabee, all rights reserved. Use for educational; purposes is encouraged. [2] Singer, S. J., and Nicolson, G.L The fluid mosaic model of the structure of cell membranes. Science 175, [3] K.S.W. Sing, D.H. Everett, R.A.W. Haul, L. Moscou, R.A. Pierotti, J. Rouqu~rol and T. Siemiewska, Pure Appl. Chem.57 (1985) 603. [4] R.J.R. Uhlhom, K. Keizer and A.J. Burggraaf, J. Membrane Sci. 66 (1992) 271. [5] C.J. Brinker and G.W. Scherer, Sol-Gel Science. The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processin (Academic Press, San Diego, CA, 1990).

5 [6] Renate M. de Vos,Wilhelm F. Maier, Henk Verweij, Hydrophobic silica membranes for gas separation, Journal of Membrane Science 158 (1999) [7] G. Xomeritakis, C.Y. Tsai, Y.B. Jiang, C.J. Brinker, Tubular ceramic-supported sol gel silicabased membranes for flue gas carbon dioxide capture and sequestration, Journal of Membrane Science 341 (2009) [8] Y. Yıldırım,R. Hughes, An Experimental Study Of CO2 Separation Using A Silica Based Composite Membrane, Institution of Chemical Engineers Trans IChemE, Vol 81, Part B, July 2003 [9] Yu Ma, JinhuiWang, Toshinori Tsuru, Pervaporation of water/ethanol mixtures through microporous silica membranes, Separation and Purification Technology 66 (2009) [10] Chung-Yi Tsai, Siu-Yue Tam, Yunfeng Lu, C. Jeffrey Brinker, l-layer asymmetric microporous silica membranes, Journal of Membrane Science 169 (2000) [11] Balagopal N. Nair, Takeo Yamaguchi, Tatsuya Okubo, Hideo Suematsu, Klaas Keizer, Shin- Ichi Nakao, Sol-gel synthesis of molecular sieving silica membranes, Journal of Membrane Science 135(1997) [12] A.J. Burggaaf and K. Keizer, Inorganic membranes,van Nostrand, New York, ABD, 10, [13] A.K. Prabhu and S.T. Oyama, Highly Hydrogen Selective Ceramic Membranes, J. Mem. Sci, 176, , [14] Y.S. Lin, Microporous and Dense Inorganic Membranes: Current Status and Prospective, Separation and Purification Technology, 25, 1-3, 39-55, [15] Y.S. Lin and A.J. Burggaaf, J. Amer. Ceram.Soc., 74, 29, 1991.

Sigma 31, 456-476, 2013

Sigma 31, 456-476, 2013 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Review Paper / Derleme Makalesi GENERAL PRINCIPLES OF SOL - GEL Sigma 31, 456-476, 2013 Şafak TOYGUN, Gülhan KÖNEÇOĞLU,

Detaylı

POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2009 POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

Detaylı

Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES

Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Özet POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Gülşah Yaşar a, Selva Çavuş*, İsmail Aydın a a Reoloji Laboratuvarı *İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 95-113 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 95-113, December 2014

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I. Danışman: Yrd. Doç. Dr.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I. Danışman: Yrd. Doç. Dr. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 30 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I Çözeltide Adsorpsiyon Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sibel Yiğitarslan Çözeltide Adsorpsiyon Amaç: Bu deneyin amacı;

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

PLASTİK ENJEKSİYONDA FİZİKSEL KÖPÜRTME İLE ELDE EDİLEN MİKRO GÖZENEKLİ YAPILARIN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

PLASTİK ENJEKSİYONDA FİZİKSEL KÖPÜRTME İLE ELDE EDİLEN MİKRO GÖZENEKLİ YAPILARIN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU PLASTİK ENJEKSİYONDA FİZİKSEL KÖPÜRTME İLE ELDE EDİLEN MİKRO GÖZENEKLİ YAPILARIN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Hürol KOÇOĞLU 1, Umut YERLEŞEN 2, Burcu GİRGİNER 2, Mesut YALÇIN 2, Altan YILDIRIM 2, Tamer

Detaylı

MCM-41 VE MCM-48 TÜRÜ KATALİZÖRLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

MCM-41 VE MCM-48 TÜRÜ KATALİZÖRLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIII, Sayı:1, 2010 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIII, No:1, 2010

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİVİNİL BORAT SENTEZİ ; ELEKTROSPİN YÖNTEMİYLE NANOFİBER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Havva Dinç YÜKSEK LİSANS Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak-2013

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

YOL AGREGALARINDA NANOTEKNOLOJİ KULLANIMI

YOL AGREGALARINDA NANOTEKNOLOJİ KULLANIMI Mehmet Saltan, Serdal Terzi, Şebnem Sargın, Nihat Morova, Sercan SERİN 12 SDU International Technologic Science Vol. 5, No 1, June 2013 pp. 12-21 Constructional Technologies YOL AGREGALARINDA NANOTEKNOLOJİ

Detaylı

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0094 NATURAL AND APPLIED SCIENCES METALLURGY Received: June

Detaylı

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KİM-YL-2010-0001 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

Detaylı

VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI

VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI Hande MUTLU ÖZTÜRK Ağustos 2007 DENİZLİ VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI Pamukkale Üniversitesi Fen

Detaylı

Sayı 31, Ağustos 2013 ISSN 1302 3055 GELENEKSEL MULLİT/ZİRKONYA KOMPOZİT SENTEZİNE KOLEMANİT VE TİNKAL İN ETKİSİ

Sayı 31, Ağustos 2013 ISSN 1302 3055 GELENEKSEL MULLİT/ZİRKONYA KOMPOZİT SENTEZİNE KOLEMANİT VE TİNKAL İN ETKİSİ Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 3055 GELENEKSEL MULLİT/ZİRKONYA KOMPOZİT SENTEZİNE KOLEMANİT VE TİNKAL İN ETKİSİ Hediye AYDIN & Remzi GÖREN Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 120-132, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CONTINUOUS E-GLASS FIBER

Detaylı

POLİMER ESASLI KÖPÜK MALZEMELER. S. Hakan YETGİN*, Hüseyin ÜNAL

POLİMER ESASLI KÖPÜK MALZEMELER. S. Hakan YETGİN*, Hüseyin ÜNAL POLİMER ESASLI KÖPÜK MALZEMELER S. Hakan YETGİN*, Hüseyin ÜNAL Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, 54187, Sakarya Geliş Tarihi 08.10.2008 Kabul Tarihi 04.12.2008 ÖZET Özellikle

Detaylı

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ NAZLI NADİRE

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇEġĠTLĠ ELYAF DĠZĠLĠMLERĠYLE OLUġTURULMUġ METAL KÖPÜK ÇEKĠRDEKLĠ SANDVĠÇ KOMPOZĠTLERĠN MEKANĠK DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ Emre KARA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNA

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba SOĞANCI Anabilim Dalı : Kimya Programı :

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2011 (35-50) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 2, 2011 (35-50) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

Sıcak Hava Kurutma Yönteminde Farklı Sıcaklık ve Ön İşlemlerin Trabzon Hurmasının Renk ve Kuruma Karakteristiklerine Etkisi

Sıcak Hava Kurutma Yönteminde Farklı Sıcaklık ve Ön İşlemlerin Trabzon Hurmasının Renk ve Kuruma Karakteristiklerine Etkisi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Sıcak Hava Kurutma Yönteminde Farklı

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 1 : 67-76 (009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE EMDİRME SONRASI ISIL İŞLEMLERİN

Detaylı

Sigma 30, 156-178, 2012

Sigma 30, 156-178, 2012 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Review Paper / Derleme Makalesi SEAWATER DESALINATION TECHNOLOGIES Sigma 30, 156-178, 2012 Fulya AYDIN *, Yüksel ARDALI

Detaylı

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (49-58) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (49-58) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı