Sistemik baþlangýçlý juvenil kronik artritli bir hastada kan transfüzyonu sonrasý geliþen makrofaj aktivasyon sendromu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistemik baþlangýçlý juvenil kronik artritli bir hastada kan transfüzyonu sonrasý geliþen makrofaj aktivasyon sendromu"

Transkript

1 Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: Vaka Takdimi Sistemik baþlangýçlý juvenil kronik artritli bir hastada kan transfüzyonu sonrasý geliþen makrofaj aktivasyon sendromu Önder Yavaþcan 1, Nejat Aksu 2, Ümran Kurun 3, Ümit Bayol 4, Fatma Nur Aktaþ 5 SSK Tepecik Eðitim Hastanesi 1 Pediatri Baþasistaný, 2 Pediatri Doçenti, 3 Pediatri Asistaný, 4 Patoloji Doçenti, 5 Patoloji Uzmaný SUMMARY: Yavaþcan Ö, Aksu N, Kurun Ü, Bayol Ü, Aktaþ FN. (Department of Pediatrics, Social Security Tepecik Training Hospital, Ýzmir, Turkey). Macrophage activation syndrome due to blood transfusion in a child with systemic onset juvenile chronic arthritis. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: Macrophage activation syndrome (MAS) is a life-threatening syndrome characterized by persistent fever, hepatosplenomegaly, cytopenia, coagulopathy, hypofibrinogenemia, hyperlipidemia, rapid fall in erythrocyte sedimentation rate, high levels of serum ferritin and liver enzymes and infiltration of vital organs by non-langerhans histiocytes. This syndrome is rapidly fatal without early diagnosis and institution of therapy. The clinical and laboratory findings that occur suddenly are characteristic. In this article, we describe a three-year-old girl with systemic onset juvenile chronic arthritis who developed MAS after blood transfusion. Key words: macrophage activation syndrome, juvenile chronic arthritis, blood transfusion. ÖZET: Makrofaj aktivasyon sendromu (MAS) özellikle sistemik baþlangýçlý jüvenil kronik artritli (JKA) hastalarda aniden ortaya çýkan tedaviye dirençli ateþ, pansitopeni, koagülopati, hipofibrinojenemi, hiperlipidemi, eritrosit sedimentasyon hýzýnda ani düþme, ferritin yükselmesi, karaciðer fonksiyonlarýnda bozulma ve hayati organlarýn malign olmayan miyelositer seri hücrelerle infiltrasyonu ile karakterize ciddi bir tablodur. Bu durum hastalýðýn tedavisinde yapýlan deðiþiklikler veya araya giren enfeksiyonlar sonucunda ortaya çýkabilmektedir. Literatürde kan transfüzyonu sonucu ortaya çýkan MAS olgusuna rastlanmamýþtýr. Bu yazýda sistemik baþlangýçlý JKA lý üç yaþýndaki bir kýz hasta kan transfüzyonu sonrasý geliþen ilk MAS olgusu olmasý nedeniyle sunulmuþtur. Anahtar kelimeler: makrofaj aktivasyon sendromu, jüvenil kronik artrit, kan transfüzyonu. Makrofaj aktivasyon sendromu (MAS) ilk defa 1985 yýlýnda tarafýndan jüvenil kronik artritli olgularda kullanýlan ilaçlara veya araya giren bir enfeksiyona ikincil monosit aktivasyonunun neden olduðu nörolojik, hepatik, hematolojik ve metabolik bulgularla seyreden aðýr bir komplikasyon olarak tanýmlanmýþtýr. Baþlangýçta tablonun adý konulamamýþ olup yapýlan karaciðer biyopsilerinde kýsmen Reye sendromunun özelliklerini taþýdýðý düþünülmüþtür 1. MAS, özellikle sistemik baþlangýçlý jüvenil kronik artritte (JKA) araya giren enfeksiyonlar ve tedavide yapýlan önemli deðiþiklikler sonucunda nedeni bilinmeyen bir þekilde iyi diferansiye monositlerin aktivasyonu ve infiltrasyonu ile karakterize bir sendromdur 2-6. Tedavide yapýlan makro deðiþiklikler tetiði çeken mekanizma olarak gösterilse de JKA nýn tedavisinde kullanýlan altýn tuzlarý, sulfasalazin, non steroid antienflamatuvar (NSAI) ilaçlar ve araya giren enfeksiyonlar tablonun oluþmasýnda suçlanmaktadýr 2,7,8. Genel durumda ani bozulma, dirençli ateþ, sarýlýk, hepatosplenomegali, eritrosit sedimentasyon hýzýnda ani düþme, pansitopeni, karaciðer fonksiyonlarý ve kan lipidlerinde ani yükselme, ani geliþen

2 288 Yavaþcan ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Ekim - Aralýk 2004 anormal koagülasyon profili (protrombin zamaný ve aktive parsiyel tromboplastin zamanýnda uzama, fibrin yýkým ürünlerinde artma, fibrinojen düzeyinde azalma), ferritin düzeyinde yükselme ile kemik iliði, karaciðer ve dalak aspirasyonlarýnda iyi diferansiye monositlerde artýþ ve/veya hemofagositoz baþlýca klinik ve laboratuvar özelliklerdir Bu yazýda sistemik baþlangýçlý JKA li bir çocuk hasta kan tansfüzyonu sonrasý geliþen ilk MAS olgusu olmasý nedeniyle sunulmuþ ve literatür bilgisi eþliðinde tartýþýlmýþtýr. Vaka Takdimi Üç yaþýnda kýz hasta dört aydan beri her iki ayak bileðinde ve dizlerinde aðrý, þiþlik ve ara ara olan ateþ ile son bir haftadan beri yürüyememe yakýnmalarý nedeniyle yatýrýldý. Öz ve soy geçmiþinde önemli bir özellik belirtilmedi. Huzursuz, kaþektik ve soluk görünümde olan hastanýn fizik muayenesinde bilateral aksiller bölgede 1.5 cm çapýnda dört adet lenfadenopatileri palpe edildi. Ayrýca her iki ayak bileði ve dizinde ýsý artýþý, hareket kýsýtlýlýðý ve basmakla duyarlýlýðý vardý. Diðer bulgularý normaldi. Klinik izlemde özellikle geceleri yükselen bacaklý ateþ ve bu dönemlerde daha belirgin hale gelen kas, eklem ve karýn aðrýlarý yanýnda saptanan anemi, lenfadenopati ve toraks tomografisinde saptanan plörezi ile altý haftadan uzun süren ve dört büyük eklemin tutulmasý özellikleriyle sistemik baþlangýçlý JKA olarak kabul edildi. Bunun yanýnda diðer kollajen doku hastalýklarý, malignite ve kronik enfeksiyon hastalýklarýnýn ayýrýcý tanýsý için alýnan hematolojik, biyokimyasal, serolojik ve bakteriyal testler ile radyolojik ve kemik iliði incelemeleri normal olarak deðerlendirildi (Tablo I). Ancak malignite kesin olarak ayýrt edilemediðinden aksiller bölgedeki lenfadenopatilerden cerrahi olarak biyopsi alýnmasýna karar verildi. Biyopsi öncesi hemoglobin düzeyi 5.7 gr/dl saptandýðýndan lökosit filtresi ile ýþýnlanmýþ tam kan Tablo I. Hastanýn laboratuvar bulgularý Lökosit sayýsý (/mm 3 ) 7900 Eritrosit sayýsý (/mm 3 ) Hemoglobin (gr/dl) 7.2 Hematoksit (%) 23 Trombosit sayýsý (/mm 3 ) Eritrosit sedimentasyon hýzý (mm/saat) 134 Demir (µg/dl) 6 Ferritin (mg/dl) 406 Kan biyokimyasý Pýhtýlaþma testleri ASO (IU) 400 CRP (++) Latex (-) Mono spot test (++++) Hepatit markýrlarý (-) Kan, idrar, boðaz kültürleri Üreme yok Sitomegalovirus IgM(-), IgG(+) Epstein-Barr virus VCA IgM(-), IgG(+), EA(-) Toksoplazma IgM(-), IgG(-) HSV I-II IgM(-), IgG(+) Leismania (IFAT) (-) ANA (-) Anti-DNA (-) Anti-dsDNA (-) IgG (mg/dl) 2500 IgM (mg/dl) 365 IgA (mg/dl) 208 Lenfosit paneli

3 Cilt 47 Sayý 4 Juvenil Kronik Artritte Kan Transfüzyonu Sonrasý Makrofaj Aktivasyon Sendromu 289 Tablo II. Hastanýn kan transfüzyonu öncesi ve sonrasý ile tedavi sonundaki laboratuvar bulgularý ALT AST TG T. Kol BKH KKH Trombosit ESH T. Bil D. Bil PZ APTZ Fibrinojen FYÜ (U/L) (U/L) (mg/dl) (mg/dl) (/mm 3 ) (/mm 3 ) (/mm 3 ) (mm/s) (mg/dl) (mg/dl) (sn) (sn) (mg/dl) (mg/dl) Kan Tx x x öncesi Kan Tx x x oluþmadý >1000 sonrasý Tedavi x x <500 sonrasý ALT alanin transaminaz, AST aspartat transaminaz, TG trigliserid, T. Kol total kolesterol, BKH beyaz kan hücresi, KKH kýrmýzý kan hücresi, ESH eritrosit sedimentasyon hýzý, T. Bil total bilirübin, D. bil direkt bilirübin, PZ protrombin zamaný, APTZ aktive parsiyel tromboplastin zamaný, FYÜ fibrin yýkým ürünleri, Tx transfüzyon. transfüzyonu yapýldý. Tam kan transfüzyonundan 18 saat sonra genel durumu aniden kötüleþen, gözleri ve tüm vücudu sararan, yüksek ateþi dirençli hale gelen ve idrar rengi koyulaþan hastanýn karaciðeri 5 cm olarak palpe edildi. Ayný zamanda alýnan laboratuvar parametrelerinde; karaciðer fonksiyonlarý ve hemorajik diyatez testlerinde ani bozulma, kan lipidleri ve ferritin düzeyinde ani yükselme ve eritrosit sedimentasyon hýzýnda ani düþme saptandý (Tablo II). Ýdrar incelemesinde bilüribin (++), ürobilinojen (++) olarak deðerlendirildi. Bu dönemde yinelenen kemik iliði yaymasý heterojen ve sellüler olup, monositoz varlýðý olarak yorumlandý; atipik hücre ve fagositoz görülmedi (Þekil 1). Tekrarlanan kan, idrar ve boðaz kültürlerinde üreme saptanmadý. Hasta bu klinik ve laboratuvar bulgularýyla kan transfüzyonuna baðlý olarak geliþen MAS olarak deðerlendirildi. Tedavisi intravenöz "pulse" metil prednisolon (30 mg/kg/gün, dört gün; 20 mg/ kg/günaþýrý, üç kez), taze donmuþ plazma (10 ml/kg/doz X 2, 10 gün), sefazolin (100 mg/kg/ gün, intravenöz) ve seftazidim (100 mg/kg/ gün) olarak düzenlendi. Bu tabloda izleminin yedinci gününde hemorajik diyatez testleri normale dönen hastaya yapýlan karaciðer aspirasyon biyopsisinde lobüler yapýda kayýp, vakuoler dejeneresans ve monosit hücre infiltrasyonu saptandý; hemofagositoz görülmedi (Þekil 2). Ýzlemin 15. gününde genel durumu düzelen hastanýn, dirençli yüksek ateþi, sarýlýðý, hepatomegalisi ve lenfadenopatileri kayboldu. Ayný zamanda kan transfüzyonu sonrasý anormal olarak saptanan bütün laboratuvar parametreleri de normal sýnýrlara döndü (Tablo II). Sistemik baþlangýçlý JKA tanýsý konan hasta halen üç yýldan beri polikliniðimizde ayaktan izlenmektedir. Tartýþma Makrofaj aktivasyon sendromu çeþitli etiyolojik faktörler ile ortaya çýkabilen, tipik klinik özel- Þekil 1: Hetorojen ve sellüler kemik iliði yaymasýnda belirgin monositoz varlýðý; atipik hücre ve fagositoz yok (HE X 40). Þekil 2: Karaciðer aspirasyon biyopsisinde lobüler yapýda kayýp, vakuoler dejeneresans ve monosit hücre infiltrasyonu (HE X 40).

4 290 Yavaþcan ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Ekim - Aralýk 2004 likleri ile karakterize ve erken tedaviye baþlanmadýðý takdirde hayatý tehdit eden seyrek görülen bir klinik tablodur 2,3,10. Bu tablo genellikle JKA'nýn sistemik þeklinde araya giren enfeksiyonlar, tedavide yapýlan önemli deðiþikler sonucu nedeni bilinmeyen bir þekilde iyi diferansiye monositlerin aktivasyonu ve infiltrasyonu ile karakterizedir 1,4-10. Tedavide yapýlan önemli deðiþiklikler tetiði çeken esas mekanizma olarak gösterilmekle birlikte JKA nýn tedavisinde kullanýlan altýn tuzlarý, sulfasalazin, NSAI gibi ilaçlar ve araya giren enfeksiyonlar tablonun oluþmasýnda sorumlu tutulmaktadýr 2-4,9. MAS sadece JKA sýrasýnda deðil, visseral leishmaniasis 11, enfeksiyoz mononükleoz 12-14, Griscelli sendromu 15, lenfoma 16, sistemik lupus eritematozus 17,18, lösemi 16, viral enfeksiyonlar (echovirus, parvovirus, HIV) 19, salmonellozis 14, immün yetmezlikler 16,17 ve Guillain-Barré sendromunda da 20 araya girebilen bir komplikasyon olarak bildirilmiþtir. Literatürde genelde sýnýrlý sayýda vaka sunumlarý þeklinde bildirilmekle birlikte, mortalitenin yüzde sekiz ile 66 arasýnda olduðu bildirilmektedir 6,7,14,16. Etiyolojik faktörleri çeþitli olan ve monosit aktivasyon sendromu, enfeksiyon iliþkili hemofagositik lenfohistiyositoz, reaktif hemofagositik lenfohistiyositoz gibi isimlerle de bilinen MAS nin klinik tablo ve laboratuvar özellikleri çok tipiktir. Genel durumda ani bozulma, dirençli ateþ, ikter, hepatosplenomegali, eritrosit sedimentasyon hýzýnda ani düþme, pansitopeni, karaciðer fonksiyonlarý ile kan lipidlerinde ani yükselme, ani geliþen anormal bir koagülasyon profili (protrombin zamaný ve aktive parsiyel tromboplastin zamanýnda uzama, fibrin yýkým ürünlerinde artma, fibrinojen düzeyinde azalma), ferritin düzeyinde yükselme yanýnda kemik iliði, karaciðer ve dalak aspirasyonlarýnda iyi diferansiye monositlerde artýþ ve/veya hemofagositoz görülmesi baþlýca klinik ve laboratuvar özellikleri oluþturmaktadýr 1,4,10. Hastamýzda da tam bir pansitopeni dýþýnda bu klinik tablonun tüm özelliklerine rastlanmýþtýr. Bu tabloya yol açabilecek nedenler deðerlendirildiðinde, hem bu klinik tablo öncesinde yapýlan hem de bu sýrada yapýlan incelemelerinde herhangi bir enfeksiyon kanýtý gösterilememiþtir. Ayrýca JKA ya yönelik bir tedavi de henüz baþlanmamýþtýr. Bu dramatik klinik tablonun yapýlacak lenf bezi biyopsisi öncesi uygulanan kan transfüzyonundan hemen sonra ortaya çýkmasý, olayýn kan transfüzyonuna baðlý olduðunu düþün-dürmüþtür. Literatürde kan transfüzyonu sonrasý ortaya çýkan MAS olgusuna rastlan-mamýþ olup hastamýz bu özelliði ile yayýnlanan ilk vakadýr. Bu tablo sýrasýnda yapýlan kemik iliði aspirasyonu ile seri taze donmuþ plazma infüzyonlarý sonrasý anormal olan koagülasyon profili normal sýnýrlara çekildikten sonra yapýlan karaciðer biyopsisinde iyi diferansiye monosit-lerin artýþý ve infiltrasyonu açýk bir þekilde gösterilmiþtir. Yaþamý tehdit eden bu klinik tabloda tedaviye hemen karar verme ve baþlanma zorunluluðu vardýr. Tedavi seçeneklerinin baþýnda da intravenöz yüksek doz steroid tedavisi gelmektedir 1,4-10. Biz de hastamýza ilk seçenek olarak yüksek doz steroid tedavisi verdik ve remisyona girmesini saðladýk. Bunun yanýnda destek tedavisinin de önemi üzerinde durulmaktadýr 1,7. Sepsis ayýrt edilene kadar geniþ spektrumlu antibiyotik tedavisi, taze donmuþ plazma infüzyonlarý, yeterli sývý ve kalori ihtiyacýnýn saðlanmasý önerilen tedavi yöntemleridir. Hastamýzda da taze donmuþ plazma, sefazolin ve seftazidim uygulamalarý ile gerekli destek tedavisi saðlanmýþtýr. Ayrýca araya giren enfeksiyonlar nedeniyle uygulanan tedavilerin sonlandýrýlmasý da destek tedavisi içinde belirtilmektedir. Sonuç olarak, MAS çeþitli nedenlere baðlý olarak tüm kronik hastalýklar sýrasýnda özellikle de JKA nýn sistemik þeklinde karþýmýza çýkabilecek bir komplikasyondur. Erken tanýnmaz ve tedaviye baþlanmazsa yaþamý ciddi þekilde tehdit eden bir tablodur. Hastamýz kan transfüzyonuna baðlý olarak geliþen ilk MAS olgusu olup, bu tür hastalýklarýn seyrinde kan transfüzyonlarý sonrasý geliþen komplikasyonlar arasýnda mutlaka akýlda tutulmalýdýr. KAYNAKLAR 1. Schneider R, Laxer RM. Systemic onset juvenile rheumatoid arthritis. Baillieres Clin Rheumatol 1998; 12: Lanzkowosky P. Mannual of Pediatric Hematology and Oncology (3 rd ed.), San Diego: Academic Press 1996: Schaller JG. Juvenile rheumatoid arthritis. In: Behrman RE, Kliegman RM, Arvin AM (eds). Nelson Textbook of Pediatrics. (15 th ed). Philadelphia: WB Saunders, 2000: Albert A, Azgui Z, Buisine J. Macrophage activation syndromes. Nouv Rev Fr Hematol 1992; 34: Tapia Cebellos L, Picazo Angelin B, Romero Sanchez J, et al. Macrophage activation syndrome secondary to Still disease. An Esp Pediatr 1999; 51:

5 Cilt 47 Sayý 4 Juvenil Kronik Artritte Kan Transfüzyonu Sonrasý Makrofaj Aktivasyon Sendromu Mouy R, Stephan JL, Pillet P, et al. Efficacy of cyclosporine A in the treatment of macrophage activation syndrome in juvenile arthritis. J Pediatr 1996; 129: Prieur AM. Systemic forms of idiopathic juvenile arthritis: clinical course. Presse Med ; Stephan JL, Zeller J, Hubert P, et al. Macrophage activation syndrome and rheumatic disease in childhood: a report of four new cases. Clin Exp Rheumatol 1993; 11: Hadchouel M, Prieur AM, Griscelli C. Acute hemorrahagic, hepatic and neurologic manifestations in juvenile arthiritis. J Pediatr 1985; 106: Imagawa T, Katakura S, Mori M, Aihara Y, Mitsuda T, Yokota S. A case of macrophage activation syndrome developed with systemic juvenile rheumatoid arthritis. Ryumachi 1997; 37: Thabet F, Tabarki B, Fehem R, Yacoub M, Selmi H, Essoussi AS. Syndrome of inappropriate macrophage activation associated with infantile visceral leishmaniasis. Tunis Med 1999; 77: Francois B, Gouraud F, Garbarg-Chenon A, Despretz P, Leverger G. Macrophage activation syndrome and dysgammaglobulinemia: role of the Epstein-Barr virus. Ann Pediatr 1992; 39: Lemerie S, Bernaudin F, Papay-Paillerets I, et al. Macrophage activation syndrome linked to Epstein-Barr virus. Ann Pediatr 1989; 36: Özkan A, Bahar A, Göçmen Ý, Karademir F, Mete Z. Chronic active Epstein-Barr virus infection and Salmonella typhi associated hemophagocytic syndrome. Haema 1998; 1: Manache G, Pastural E, Feldmann J, et al. Mutations in RAB27A cause Griscelli syndrome associated with haemophagocytic syndrome. Nat Genet 2000; 25: Tiab M, Mechinaud F, Hamidou M, Gaillard F, Raffi F, Haroussaeu JL. Hemophagocytic syndromes. Ann Med Interne 1996; 147: Javier RM, Sibilia J, Offner C, Albert A, Kuntz JL. Macrophage activation syndrome in lupus. Rev Rheum Ed Fr 1993; 60: Hayashi S, Nawata Y, Takabayashi K, Iwanmoto I, Yoshida S. Hemophagocytic syndrome observed in a patient with systemic lupus erythematosus. Ryumachi 1994; 34: Pellegrin JL, Lacoste D, Barbeau P, et al. Syndrome of macrophage activation with hemophagocytosis in human immunodeficiency virus infection. Rev Med Interne 1992; 13: Hartung HP, Toyka KV. T-cell and macrophage activation in experimental autoimmune neuritis and Guillain-Barre syndrome. Ann Neurol 1990; 27 (Suppl):

Akciğer infeksiyonuna bağlı gelişen hemofagositik sendrom: Olgu sunumu

Akciğer infeksiyonuna bağlı gelişen hemofagositik sendrom: Olgu sunumu Akciğer infeksiyonuna bağlı gelişen hemofagositik sendrom: Olgu sunumu Pervin KORKMAZ EKREN 1, Erhan ERGİN 2, Tuncay GÖKSEL 1, Nazan ÖZSAN 3, Mine HEKİMGİL 3 1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 128-138 Derleme Menenjit II: Klinik bulgular ve taný Güler Kanra 1, Mehmet Ceyhan 1, Ateþ Kara 2 Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Pediatri Profesörü,

Detaylı

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 49-53 Vaka Takdimi X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Nilgün Sevinç 1, Mehmet Türkmen 2, Alper Soylu 2, Salih Kavukçu 3 Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Yenidoðanda Ýki Tuz Kaybý Olgusu: Primer ve Sekonder Psödohipoaldosteronizm

Yenidoðanda Ýki Tuz Kaybý Olgusu: Primer ve Sekonder Psödohipoaldosteronizm ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Yenidoðanda Ýki Tuz Kaybý Olgusu: Primer ve Sekonder Psödohipoaldosteronizm Two Cases of Salt Wasting Crisis in Newborn: Primary and Secondary

Detaylı

Kronik karaciðer hastalýklarý

Kronik karaciðer hastalýklarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (2): 33-40 DERLEME Ýlhan Karagöz 1, Alpay Haktanýr 2 1 Aile Hekimliði Uzmaný, 2 Nolu Ana Çocuk Saðlýðý, Manisa 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Týp Fakültesi Radyoloji Anabilim

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

49 DERLEME Yenidoðan Bebeklerde Uzamýþ Sarýlýk Prolonged Jaundice In Newborn Babies Doç.Dr. Ercan SÝVASLI Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD Gaziantep Týp Dergisi 2009;15(2):49-55.

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI. Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN

ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI. Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 00; 5(1) : 7-5 Derleme ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI 1 Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN ÖZET Üriner sistem taþ hastalýðý, çocuklarda çoðunlukla gerçek sýklýðýndan daha az taný

Detaylı

Türkiye'de Yeni Bir Enfeksiyon: Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi An Emerging Infection in Turkey: Crimean Congo Hemorrhagic Fever

Türkiye'de Yeni Bir Enfeksiyon: Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi An Emerging Infection in Turkey: Crimean Congo Hemorrhagic Fever Türkiye'de Yeni Bir Enfeksiyon: Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi An Emerging Infection in Turkey: Crimean Congo Hemorrhagic Fever Dr. Önder Ergönül* Öz Bugüne kadar yaklaþýk 30 ülkeden bildirilen Kýrým Kongo

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi?

Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser Olgusu: Bir Malignite Habercisi Olabilir mi? OLGU SUNUMU/CASE REPORT Akad Geriatri 2013; 5: 85-90 Gelifl Tarihi/Received: 05/11/2012 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 27/11/2012 Kresentik Glomerülonefritle Birliktelik Gösteren Prostat Adenokanser

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 140-151. Çocuk istismarý

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 140-151. Çocuk istismarý Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 140-151 Derleme Çocuk istismarý Bülent Kara 1, Ümit Biçer 2, Ayþe Sevim Gökalp 3 Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Pediatri Yardýmcý Doçenti, 2 Adli Týp

Detaylı

Sayý 4 Nisan 2001. Kapak Fotoðrafý: Doðubeyazýt, Kasým 2000 Dr. Serdar Kula Gazi Ü. Týp Fak. Çocuk Sað. ve Hast. AD Ankara ISSN 1300-0853

Sayý 4 Nisan 2001. Kapak Fotoðrafý: Doðubeyazýt, Kasým 2000 Dr. Serdar Kula Gazi Ü. Týp Fak. Çocuk Sað. ve Hast. AD Ankara ISSN 1300-0853 Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Bu Sayýda Cilt 10 Sayý 4 Nisan 2001 EDÝTÖRLER Dr. Orhan Odabaþý YAYIN KURULU Prof. Dr. Ufuk Beyazova Dyt. Þeniz Ilgaz Dr. Serdar Kula Dr. Mehmet Özen Dr. Fatih Sarýöz Dr. Murat

Detaylı

Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi

Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi OLGU SUNUMU Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi Very Late Onset Schizophrenia a Five Years Follow up of a Case Oya Güçlü 1, Gizem Hanzade Kýlýç 2, Ramazan Konkan 1, Ömer Þenormancý

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

Kawasaki hastalığı, çocuklarda akut eklem romatizması insidansının azalmasına

Kawasaki hastalığı, çocuklarda akut eklem romatizması insidansının azalmasına DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:105-110 Kawasaki hastal nda yenilikler Hasan Tezer 1, Gülten Seçmeer 2 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

Beş aylık erkek hasta karında şişlik nedeniyle hastanemize başvurdu. Öykü ve

Beş aylık erkek hasta karında şişlik nedeniyle hastanemize başvurdu. Öykü ve SORUN VAKA Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:52-60 Karaci erde ya nodülleri, bilateral nefromegali, rikets ve akut karaci er yetmezli i olan beß ayl k erkek hasta Ahmet Çetinkaya 1, H. Serap Kalkano lu 2,

Detaylı

KONULARINA GÖRE HANGİ HASTALIK VAKA OLARAK NASIL SORULUR?

KONULARINA GÖRE HANGİ HASTALIK VAKA OLARAK NASIL SORULUR? 112 BÖLÜM 10 VAKA SORULARI 10 KONULARINA GÖRE HANGİ HASTALIK VAKA OLARAK NASIL SORULUR? ì KARDİYOLOJİ 1. MI ýn mekanik komplikasyonlarý MI geçiren bir hasta beþ hafta sonra ateþ, göðüs aðrýsý ortaya çýkýyor.

Detaylı

Metastatik Tümörlere Ortopedik Yaklaþým

Metastatik Tümörlere Ortopedik Yaklaþým Metastatik Tümörlere Ortopedik Yaklaþým Kaan Erler * Ýskelet metastazlarý tüm malin kemik lezyonlarýnýn %70 ila 80'ini oluþturur (1). Primer kemik tümörleri ile kýyaslandýðýnda iskelet metastazlarý çok

Detaylı

Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu

Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu Olgu Sunumu Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu Ayþegül YOLGA TAHÝROÐLU*, Sunay FIRAT**, Rasim SOMER DÝLER***, Ayþe AVCI**** ÖZET Yaygýn geliþimsel

Detaylı

Akut Retina Pigment Epitelit

Akut Retina Pigment Epitelit 290 Akut Retina Pigment Epitelit (Krill Hastalýðý) Akut Retina Pigment Epitelit Özge GÜNGÖR, Ahmet ÞENGÜN, Sinan SARICAOÐLU, Ragýp GÜRSEL, Ahmet KARAKURT ÖZET: Sol gözünde 1 aydýr devam eden görme azlýðý

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

Çocukluk Çağında Serum Transaminazlarını Yükselten Nedenler*

Çocukluk Çağında Serum Transaminazlarını Yükselten Nedenler* Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2008; 33 (4) ; 175 181. Research Article [Araştırma Makalesi] Yayın tarihi 23 Ocak, 2009 TurkJBiochem.com [Published online 23 January,

Detaylı

Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu

Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu OLGU SUNUMU Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu Selda Þahin 1, Burhanettin Kaya 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Anafilaksi ani oluþan, klinik tablosu çok aðýr olabilen istenmeyen

Anafilaksi ani oluþan, klinik tablosu çok aðýr olabilen istenmeyen Klinik Pediatri, 2003;2(3):89-97. Anafilaksi Prof. Dr. Özkan KARAMAN* Dr. Suna KÖSE* Anafilaksi ani oluþan, klinik tablosu çok aðýr olabilen istenmeyen bir hipersensitivite reaksiyonudur. Vasküler kollaps,

Detaylı

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir GÜNCEL zaman deðerlidir Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir ÝÇÝNDEKÝLER Dernek Faaliyetleri 2 Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi nde Çocuk Yoðun Bakým Ünitesi Bilim Dalý oldu. 2 Çocuklarda

Detaylı

2 3 PEDİATRİ PEDİATRİ

2 3 PEDİATRİ PEDİATRİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

Multýpl Myelom, Hiperviskozite Sendromu ve Santral Retinal Ven Týkanýklýðý Ýliþkisi

Multýpl Myelom, Hiperviskozite Sendromu ve Santral Retinal Ven Týkanýklýðý Ýliþkisi Multýpl Myelom, Hiperviskozite Sendromu ve Santral Retinal Ven Týkanýklýðý Ýliþkisi The Relationship Between Multiple Myeloma, Hyperviscosity Syndrome and Central Retinal Vein Occlusion Þansal GEDÝK 1,

Detaylı

Çocuklarda Paranazal Sinüs Enfeksiyonlarýnýn Deðerlendirilmesi Management of Paranasal Sinusitis In Children

Çocuklarda Paranazal Sinüs Enfeksiyonlarýnýn Deðerlendirilmesi Management of Paranasal Sinusitis In Children Çocuklarda Paranazal Sinüs Enfeksiyonlarýnýn Deðerlendirilmesi Management of Paranasal Sinusitis In Children Dr. Emin Ünüvar* Öz Akut bakteriyel sinüzitin tanýsý, uzayan viral üst solunum yolu enfeksiyonu

Detaylı