Yenilikçi havalimanlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yenilikçi havalimanlar"

Transkript

1 Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Nisan Yenilikçi havalimanlar Yeni teknolojilerle donat lan havalimanlar, konforu ve güvenli i birlefltiriyor. Güvenli havalimanlar Siemens, San Diego Uluslararas Havaliman nda güvenlik standartlar n n gelifltirilmesi için çal fl yor. Bagaj yönetiminde inovasyon CrossBelt-Tray teknolojisiyle bagaj tasnifinde yeni bir dönem bafll yor.

2 2 GELECEK&TRENDLER E d i t ö r Yar n n havaalan na yolculuk M. Rauf Atefl Özellikle ifl gere i ülke içi daha yo un olmak üzere çok seyahat ediyoruz. Ay içinde Konya da toplant m z vard. Konya Havaalan na giriflten itibaren ifladam ve yönetici konuklar m zla ayn konuyu tart flt k: Art k havaalanlar n n daha teknolojik ve hayat kolaylaflt r c flekilde olmas n n zaman gelmedi mi? Konya n n hakk n yemeyelim. Nispeten küçük bir Anadolu havaalan Benzer sorunlar New York ta, Londra da, stanbul da da yafl yoruz. Son dönemde ortaya ç kan güvenlik sorunlar nedeniyle, havaalanlar çok seyahat edenlerin kabusu haline dönmüfl durumda. Tek tek ve geleneksel yolla yap lan güvenlik kontrolleri insanlar bezdiriyor. Kendi ad na belirtebilirim ki, çok zorunlu ifl toplant lar d fl nda, bu nedenle seyahatlerden kaç n yorum. Ancak, Gelecek&Trendler dergisinin bu say s n okuyunca, içimden, Gelecekte daha çok seyahat edece iz diye geçirdim. Tabii bu gelece i ne zaman sat n al p, hayata geçirece imize ba l. Özellikle Siemens in Almanya n n Nurmberg yak nlar nda uygulad sisteme bay ld m. Siemens Havaalan Merkezi ad yla oluflturulan bu sanal proje, gelecekte havaalanlar n n nas l de iflece ini, güvenlik konusunun ne kadar kolayl kla, müflteri dostu bir yaklafl mla çözülece ini ortaya koyuyor. Havalimanlar yla ilgili sistem çözümlerinin tan t m n yapmak oldukça zordur. zleyenleri, istedi iniz gibi pasaport kontrolünden, bagaj kontrol sistemlerinin içinden ve uçak pistlerinden, hatta muhtemelen yüzleflmek zorunda kalacaklar karmafl k ifllemlerden geçiremezsiniz. Siemens, flimdiye kadar dünyada benzeri görülmemifl bir tesis olan tam ölçekli bir havaliman simülasyon merkezi formundaki Havaliman Merkezi çözümü ile bu sistemlerin planlanmas n, testini ve gelifltirilmesini mümkün k l yor. Cep telefonu, SMS ve biyometrik uygulamalar, gerçekten etkileyici bir tablo ortaya koyuyor. Sadece Siemens Havaalan Merkezi yaz s de il. Di er yaz ve araflt rmalar da gerçekten çok etkileyici olmufl. Biraz teknolojiye olan merak m nedeniyle her say için heyecanla sunufl yaz yorum. Bu do ru Ama konular tam hayat n içinden olunca, etkilenmemek mümkün de il Umar m siz de etkileneceksiniz. Gelecek say ya kadar hoflça kal n Sayg lar mla

3 çindekiler Havalimanlar için yenilikçi çözümler...4 Uçaks z havaliman...6 Dubai yüksekten uçuyor...8 Güvenli havalimanlar...10 Bagaj yönetiminde inovasyon...12 Atatürk Havaliman Siemens çözümleriyle kesintisiz çal fl yor...14 Küçük havalimanlar na büyük sistemler...17 Biyometrik pasaport kontrolü ile seyahatler daha güvenli...18 Yay nc Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi Murahhas Üye (CEO) Mehmet Y. Y lmaz Yay n Direktörü (Sorumlu) M. Rauf Atefl Yay n Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük Yaz iflleri Müdürü Ebru F rat Haber Müdürü Hande Demirel Süzer Görsel Yönetmen A. Bertu Pat r Yay n Kurulu (Alfabetik s rayla) M. Rauf Atefl, Özlem Aksoy, Hande Demirel Süzer, Hüseyin Gelis, Sibel Hür, Sedef Seçkin Marka Müdürü Gökçe Aykaç Ankara dari Temsilcisi Erdal pekeflen Tel: zmir Temsilcisi Ziynet Attila Tel: Yay n Türü Yerel, süreli, ayl k Bask APA Uniprint Bas m Sanayi ve Ticaret A.fi Ömerli Köyü Mevkii Had mköy- STANBUL Tel: Da t m Yaysat A.fi. Tel: Yönetim Genel Yay n Koordinatörü Yeflim Denizel Tüzel Kifli Temsilcisi Murat Köksal Sat fl Direktörü Orhan Taªk n Finans Direktörü Didem Kurucu Üretim Direktörü Servet Kavaso lu Reklam Grup Baflkan Cem M. Baflar Grup Baflkan Yard mc s Funda Baykal Sat fl Müdürü Özlem Güner Atefl, Emel Sönmez Teknik Müdür Nusret K r ml o lu Sat fl Temsilcileri Deniz Küçükhüseyin, Erman leri Tel: (3 hat) Faks: Rezervasyon Tel: Faks: Ankara Reklam Tel: zmir Reklam Tel: Hedef Sayfalar Tel: Faks: Maya Akar Center, Kat: 7 Büyükdere Cad. No: Esentepe/ STANBUL c Hürriyet Medya Towers Güneflli- STANBUL Tel Faks Capital Dergisi Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Capital Dergisi nin isim ve yay n hakk Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi ye aittir. Dergide yay mlanan yaz, foto raf, harita, illüstrasyon ve konular n her hakk sakl d r. zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. DB Okur Hizmetleri hatt Tel: DB Abone Hizmetleri hatt Tel: Faks: Pazar hariç her gün saat aras nda hizmet verilmektedir. Gelecek&Trendler 3

4 4 HAVAL MANI TEKNOLOJ LER Yenilikçi çözümler Yolcular ve bagajlar Çekici bir cazibeye sahip altyap yla uçmak çok daha kolayd r. Bir havaliman iflletmecisi olarak, kendi yerinizi, havayollar ve nakliye flirketleri kadar yolcular aç s ndan da cazip bir hale getirmeye çal flmal s n z. Yolcu trafi indeki istikrarl art fl h z, bagaj hacimlerinde de devasa bir art fla yol aç - yor. flletmeciler aç s ndan havayolu flirketleri ile onlar n acenteleri giderek daha büyük öneme sahip oluyorlar. Siemens bafllang ç proje analizlerinden, sistem entegrasyonu mühendisli ine ve kompleks projelerin anahtar teslimi çözümlerine kadar her fleyi tedarik ediyor. Kargo Siemens in kargo çözümleri sunma konusundaki uzmanl, hava kargo terminallerinde uygulad lojistik projelerindeki otuz y ll k deneyiminin eseri. Siemens uzun y llard r, tüm uluslararas düzenlemelerin ve ATA, DIN, ASTM, ISO, IEC, vb. standartlar n gerektirdi i zorunluluklar sa l - yor. Siemens Endüstriyel Çözümler ve Hizmetler, hava kargo tafl mac l nda her türlü donan m ve yaz l m çözümlerini hem tasarl yor hem de üretiyor. Bunlar flöyle s ralan yor: Sabit tafl y c sistemler (nakliye paletleri, döner tablalar, RA masalar ) Hareketli teçhizatlar (transfer araçlar, kamyon rampalar ) stifleme vinçleri, ETV ler, ULD asansörler sunan depolama sistemleri Toplama ve tasnif için çal flma alanlar (ifl istasyonlar ) Kutular, paletler ve GLP (BSS) için çok katl rafl depolar. Terminal içinde paketlenmemifl kargolar için dahili nakliye sistemleri Entegre PLC yaz l m ve donan m çözümleri BT yönetim sistemleri: Cargo Compact & Cargo Warehouse Management DART bak m ve servis araçlar Güvenlik kontrolü, X-Ray ve düflükbas nç odalar Moby R, yerellefltirme sistemleri Güvenlik Her havaliman n n vazgeçilmezi olan güvenlik konusu art k holistik bir yaklafl m gerektiren kilit bir sorun haline gelmifl durumda. Güvenilmez alanlar nokta çözümleri kullanarak adreslemekle çok az sorun çözülebilir. Bütünsel bir yaklafl m n kapsam na, fiziksel güvenlik ile bilgi güvenli i de dahil edilmelidir. Herhangi bir güvenlik ihlali tehdidinin etkin bir flekilde önlenmesi ve yönetilmesi, her tür alg lay c dan gelen sinyallerin h zl ve do ru ifllenip ifllenmemesiyle ilgilidir. Fiziksel güvenlik iletiflim a n n, bu sinyalleri tüm sistemler çökse bile acil durum merkezine kesintisiz olarak göndermesini garanti alt na almak gerekir. Ancak bir senaryonun eksiksiz bir resmi, sadece gelen sinyaller (kameralardan, hareket alg lay c lardan, görüntü oluflturuculardan, alarmlardan ve di er cihazlardan) anlam ifade edecek flekilde birlefltirilebilir ve do ru bir kapsam n içine yerlefltirilebilirse görülür hale getirilebilir. Siemens in, güvenlik bilgilerini organizasyonun bütün s n rlar dahilindeki havaliman n n operasyonel kapsam çerçevesinde birlefltirme yetene i kadar sistem entegrasyon çözümleri, ak ll iletiflim sistemleri ve gergin durumlar prosedürleri de tüm havaliman toplulu unun baflar l bir güvenlik yönetimi ve operasyonlar gayretlerinde kilit birer rol oynuyor. Binalar, odalar, PC ler, laptop lar, a uygulamalar ve telefonlara eriflimde ak ll kartlar n kullan m ile faaliyetlerin ve bilgilerin güvenli i dikkate de er ölçüde art r labilir. Bilgi yönetimi Herhangi bir havaliman n n akla gelebilecek tüm aktivitelerinin bafllang ç noktas kuflkusuz ki bilgidir. Ve bilginin elde edilmesi, üretilmesi, da t lmas ve depolanmas, ancak fiziksel a lar n çal fl r durumda tutulmas yla mümkündür. Havaliman n n her yerine bilginin da t lmas n n di er önemli araçlar ise santrallere ya da radyo vericilerine ba l telefonlar gibi iletiflim a lar ve benzeri cihazlard r. Bu tip iletiflim araçlar, en basit kurulumlardan, ses ile verinin birlefltirilmesine izin veren tafl nabilir telefonlara TETRA trunk mobil radyo ortamlar ve entegre CTI (bilgisayar-telefon entegrasyonu) uygulamalar na ve ça r merkezleri olan mükemmel dijitallefltirilmifl karmafl k a lara kadar genifl bir yelpazede tasarlanabilirler. Bilgilerin a üzerinden da t m bir kez güvence alt na al nd ktan sonra geriye da t lmas gereken bir fleyler daha kal r. Kaos yaratabilecek durumlar n ve ayn fley hakk nda birden fazla farkl veri gelmesinin önüne geçilebilmesi için, bir AODB (Havaliman Operasyonel Veriambar ) ile bilindik bir uçufl çizelgesi program n n kullan l yor olmas modern bir havaliman n n tüm havaliman toplulu u içinde dolaflan operasyonel bilgilerin muhafaza edilmesi, bak m ve da t - m n n yönetimi aç s ndan minimum bir gerekliliktir. Bir havaliman n n ihtiyaç duyabilece i tüm bilgi ve iletiflim sistemlerinin finansman yöntemleri ile bak m anlaflmalar ve hatta k smi veya tüm iflletme hizmetleri bile, kurulumun yerine bak lmaks z n Siemens taraf ndan düflük maliyetli sahip olma plan ile yat r m n k sa dönemde kendini geri ödeme garantisi çerçevesinde, opsiyonal olarak sunuluyor.

5 Havalimanlar için yenilikçi çözümler Havayollar ve havalimanlar günümüzün en h zl büyüyen sektörleri aras nda yer al yor. Öncelikler listesinde yolcu güvenli i ve rahatl n en tepeye koyan Siemens, dünya genelinde önde gelen havalimanlar na sundu u çözümlerle bu büyümeye katk sa l yor. Yolcular ve bagajlar Kargo Güvenlik Bilgi yönetimi Bina ve enerji altyap s Hava güvenli i altyap s ve faaliyetleri Bina ve enerji altyap s Siemens, uçsuz bucaks z sistemler ve hizmetler sunan yüksek kapasiteli bir ortak olarak, gereksinim duyaca n z her yerde size enerji veren ak ll çözümler sunuyor. Bu çözümlerin kapsam nda binan z n her köflesinin gere i kadar ayd nlat lmas, süreçlerin, kiflilerin ve aktiflerinizin zarar görmesini engelleyen sofistike güvenlik sistemleri ve yang n alarm cihazlar var. Siemens ayr ca iflletmenizi daha güvenli ve kârl yapman za yard mc olmak için tüm altyap sistemleriniz için mükemmel bak m hizmeti anlaflmalar da yap yor. Hava güvenli i altyap s ve faaliyetleri Havaliman güvenlik sorunlar n n giderek daha önemli rol oynamaya bafllad günümüz koflullar nda, Siemens ve ADB, yat r m maliyetleri özellikle düflük tutulmufl, hareket kapasitesini optimize etmek için tasarlanm fl zemin fl kland rma sistemleri de sunuyor. Siemens ve ADB taraf ndan sunulan bu sistemler, dünya genelinde 1200 den fazla havaliman ndaki hava trafi ini ve yer hareketlerini 24 saat kesintisiz, güvenli bir flekilde yönetiyor. Havac l k yer fl kland rma endüstrisinde 55 y ldan fazla tecrübesi olan Siemens/ADB, sadece, planlamadan uygulamaya ve sat fl sonras hizmetlere kadarki, projeleri profesyonel anlamda koordine etmesinden kaynaklanan deneyimine ve teknik bilgisine de il ayn zamanda gerekli elektronik cihazlar n ve enerji ünitelerinin tedarikindeki uzmanl na da güveniyor. Kendi gelifltirdi i IT sistemi ise uçufl zaman çizelgelerinin takibinde, yer hareketlerinin izlenmesinde ve apron ile terminal aktivitelerinin koordinasyonunda, planlanmas nda ve izlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Gelecek&Trendler 5

6 6 HAVAL MANI TEKNOLOJ LER Siemens Havaliman Merkezi Uçaks z Havaliman Havalimanlar yla ilgili sistem çözümlerinin demonstrasyonunu yapmak oldukça zordur. zleyenleri, istedi iniz gibi pasaport kontrolünden, bagaj kontrol sistemlerinin içinden ve uçak pistlerinden, hatta muhtemelen yüzleflmek zorunda kalacaklar karmafl k ifllemlerden geçiremezsiniz. Siemens, flimdiye kadar dünyada benzeri görülmemifl bir tesis olan tam ölçekli bir havaliman simülasyon merkezi formundaki Havaliman Merkezi çözümü ile bu sistemlerin planlanmas n, testini ve gelifltirilmesini mümkün k l yor. Almanya, Nürnberg yak nlar ndaki Fürth e giden tali yol üzerindeki göze çarpmayan bir bina kompleksinde, dünyan n en ola and fl havaliman kurulmufl durumda. Buradaki yolcular n kimlik tan mlamalar, karmafl k biyometrik yöntemler kullan larak yap l yor. Uça a binifl kontrolünü bir SMS yaparken, bagajlar, Almanya n n en ileri bagaj yönetim sistemi ile tafl n yor. Ancak bu yolcular nereye uçuyor olabilirler ki? Ortal kta ne bir uçak, ne bir pist ne de kule var. Siemens Havaliman Merkezi (SAC), gerçek bir havaliman nda olmas gereken tüm altyap sistemlerine sahip, küresel anlamda efli benzeri bulunmayan bir simülasyon ve e itim tesisi. Bagaj tafl ma bantlar n, park yard m sistemlerini veya uçak inifl-kalk fl kontrollerini idare edebilece iniz, Londra n n Heathrow Havaliman büyüklü ündeki bu tesisi infla etmek Siemens in sadece sekiz ay - n ald. SAC, 2005 in sonlar nda iflletmeye aç ld. Müflterilerinin ço u bu tesiste sunulan hizmetleri kullanabilmek için can at yor. SAC in bafl nda bulunan Helmut Pawlischek, Ziyaret etmek isteyen y nla insan var diyor. Ço u da, farkl yeni sistemler aras ndaki iletiflimin optimize edilmesiyle paradan ve zamandan nas l tasarruf edilebilece ini ö renmek istiyor. Di erleri ise mobil bilet onaylama gibi Siemens in yenilikçi teknojileriyle ilgileniyor. Hatta s k uçanlar, havaliman na gitmeden önce bilet onaylar n yapt rabilecekleri küçük bir program cep telefonlar na yükleyebiliyorlar. Havayolu flirketi de cep telefonlar na bir SMS mesaj formunda uçufl kartlar n n barkodunu geri gönderiyor. Yolcular girifl kap s na geldiklerinde, cep telefonlar n bir okuyucu cihaza do ru tutuyor ve otomatik olarak bas lan uçufl kartlar - n al yorlar ya da yolcular n daha önce kaydedilmifl biyometrik verileriyle kimlikleri tan mlanarak uça a ka ts z eriflimleri sa lan - yor. Uzmanlar flu anda, Airbus n A380 modeli gibi 800 yolcu tafl yabilen büyük gövdeli

7 jet uçaklar ndaki oldukça yo un bilet onay ve kontrol ifllemlerinde kullan lmak üzere çok daha h zl çal flabilecek sistemler üzerinde de çal fl yorlar. Boston Dan flmanl k Grubu, 2015 itibar yla, pek ço u Asya daki yeni projeler olmak üzere dünyadaki toplam havaliman yat r mlar n n 200 milyar dolara ulaflaca n tahmin ediyor. Pawlischek, Ayr ca ABD ve Avrupa daki havalimanlar n n ço unda da modernizasyon kararlar verilmifl durumda diyor. Bu yat r mlar yapacak olanlar n hepsi de pürüzsüz etkileflimde bulunabilen sistemlere dayal entegre çözümler aray fl içindeler. Bu alanda Siemens dünya çap nda pazar lideri. Pawlischek, Küçük ve orta boy havalimanlar n n ço unda, say s z bilefleni optimum bir konfigürasyonda birlefltirebilecek tecrübe yok sözleriyle deneyimin önemini vurguluyor. Ancak SAC, büyük havaliman iflletmecilerine sinerjilerini nas l daha iyi kullanabilecekleri konusunda yard mc olmaktan da geri kalm yor. Nürnberg deki Endüstriyel Çözümler ve Hizmetler (I&S) in havalimanlar lojistik bölümünü yöneten ve Havalimanlar Sektörel Gelifltirme Meclisi bas n dan flman olan Günter Menden, Burada sistemlerin kendi aralar ndaki iletiflimlerinde ar za ç kmad müddetçe, en yo un anlarda bile mükemmel iflleyebilece inin demonstrasyonununu yapabiliriz diyor. Siemens havalimanlar teknolojilerinin herhangi bir kullan c s, ayn zamanda Siemens Grubu flirketlerinden birkaç n n müflterisi konumunda. Örne in bu tesiste kullan lan biyometrik yöntemler, güvenlik sistemleri ve otomasyon araçlar Siemens Bina Teknolojileri (SBT) taraf ndan sa lanm fl. Uçufl bilgi sistemleri Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri (SIS) enerji kayna sistemleri Siemens Enerji letimi ve Da t m (PTD), ilgili bileflenler I&S, bagaj sistemleri Siemens Otomasyon ve Kontrol Sistemleri (A&D) ve hava- Dört dörtlük bir havaliman n simüle ve optimize edebilen bir tesis olan SAC nin dünyada bir efli daha yok. Siemens Havaliman Merkezi ndeki ziyaretçiler, ister Operasyon Merkezi nde sanal olarak, isterlerse gerçek sistemler üzerinde (soldan, sa a), 3B yüz taray c s, park yard m ve bagaj yönetim sistemleri gibi yenilikleri deneyebiliyorlar. alan ayd nlatma sistemlerini yine I&S taraf ndan kurulmufl. Menden, SAC nin tüm lojistik ve altyap sistemlerini kontrol eden ve veri ak fl n sa layan Havaliman Operasyon Merkezi ndeki (AOC) 27 görüntüleme ekran na iflaret ediyor. Burada havaliman n çal fl r durumda tutmak için yap lan aktivitelerin tümü ayn anda izleniyor ve kontrol ediliyor. Böylesine karmafl k uçufl operasyonlar nda, tesis otomasyonu ve filo yönetiminden, uçufl bilgilerine ve bagaj yönetim sistemlerine kadar her fley, tek bir parametrenin de ifltirilmesiyle allak bullak olabilir. Örne in bir uça n önceden belirlenmifl vaktinden iki saat sonra inece inin anlafl lmas yla, tüm hizmet araçlar - n n yeniden yönlendirilmesi, güvenlik personelinin görev tan mlar n n yeniden yap lmas ve bagaj yönetim sistemindeki yükleme kapasitelerinin tekrardan hesaplanmas gerekir. Menden, AOC de simülasyonunu yapabilece i sinerji örneklerine iflaret ederek, AOC de tesis yönetiminden sorumlu olan kifli, otomatikman bu döngünün içindedir ve örne in binan n bir k sm ndaki s seviyesinin birkaç derece düflürülmesi gibi ani kararlar almak zorunda kalabilir diyor. H zl paletlerdeki bagajlar. E er AOC, bu havaliman n n beyni ise bagaj yönetim sistemi de ba rsaklar d r. Birkaç seviyeli tafl y c bantlar, AOC nin sadece üç metre uza ndaki büyük bir salonda sessizce süzülürler. SAC, Almanya da Frankfurt ve Münih havalimanlar ndan bile daha büyük bir sisteme sahip. Saatte 5 bin parça bagaj rahatl kla tasnif edebilmesine karfl n toplama sepetinde, adreslemekte baflar s z kald sadece birkaç tane y pranm fl bagaj bulunabilir. Pawlischek, Tam kapasitede çal flmas n simüle edebilmek için gerçek bagajlar yerine RFID etiketler kullan yoruz diyor. RFID etiketlerin içinde bagaj n gidece i yer bilgisinin tutuldu u bir çip bulunuyor. Bilet onay esnas nda, her bagaja tafl y c banttaki tepsiye yerlefltirilmeden önce bir barkod veriliyor. Bagaja verilen bu barkod sayesinde bagaj, tafl y c bant taray c kap s ndan geçerken gidece i yere göre otomatik olarak yönlendiriliyor. Bu etiket, daha üst seviyedeki bilgi teknolojilerine de bagaj n gidece i yeri rapor ediyor. Bu sistem bagaj, bir dünya rekoru olan saniyede 10 metre h z nda naklediyor. Siemens in tafl ma bantlar, 17 derecelik e imlere de mukavemet ederek bir baflka dünya rekoruna daha imza at yor. Pawlischek, Bu tip tesisler yerin alt nda çal fl rlar. Bir havaliman infla ederken elbette maliyetleri düflürmek istersiniz ve bu sebeple de toplam alandan maksimum fayday sa lamaya çal fl rs n z diyor. SAC nin tüm tafl ma bantlar n n kusursuz bir koreografi içinde çal flmas n sa lamak için bin 200 adet proksimitmite anahtar, 545 sürücü ve çok say da bagaj devrilmesini önleme anahtar kullan l yor. Bu sistem, zarif bir balete benziyor ancak iflletilme flekli ile makul kâr oranlar yla çal flan ortalama bir havaliman ndan son derece farkl. Havalimanlar daima, uçaklar n n para kazanabilecekleri tek yer olan havada olmalar n ister. Ve yolcular da, elbette bagajlar yla birlikte, gidecekleri yere en k sa zamanda ulaflmak için aktarmalar n n h zl yap lmas n bekler. Pawlischek, Geciken veya kaybolan bagajlar, maliyetlerinin yan s ra bir havaliman n n imaj na da zararl etkilerde bulunurlar diyor. Bu nedenle de bu iflte minimum aktar- Gelecek&Trendler 7

8 8 HAVAL MANI TEKNOLOJ LER Siemens Havaliman Merkezi ma süresinin (MCT) önemi çok büyüktür. Örne in Münih havaliman nda kullan - lan Siemens teknolojisi sayesinde MCT, di er bir dünya rekoru olarak, 30 dakikadan azd r. Ayr ca bagaj yönetim sistemlerinin, paradan ve zamandan tasarruf sa layabilmeleri için güvenilirlik derecelerinin de oldukça yüksek olmas gerekir. Örne- in Pekin havaliman n n 3 numaral terminalinde kullan lan Siemens teknolojileri sayesinde bu havaliman n n kapasitesi ikiye katlanarak 28 milyon yolcudan 60 milyona ç kar lacak. Gelifltirme mühendisleri, SAC in sundu u olanaklar artt rabilmek için yaz l m ve donan m aras ndaki etkileflimi iyilefltirme çabalar - n aral ks z sürdürüyorlar. Terminali, sözleflmede belirtilen tarihten önce teslim alacak olan Çin in baflkenti için baflka iyi haberler de var. Çünkü SAC, ayr ca bir müflteri e itim merkezi imkan da sunuyor. Örne in Pekin Havaliman n n düzinelerce çal flan, çeflitli senaryolar üzerinde uygulama yapabilme ve ilk tecrübelerini Güney Almanya n n Franconia bölgesindeki bu merkezde edinme flans na sahip olacaklar. SAC daki mükemmel test merkezi genellikle bir çöl kadar ss z. Ancak küresel havalimanlar günden güne daha da kalabal klafl yor. Bu durum, özellikle de güvenlik sistemleri aç s ndan önemli bir sorun olarak görülebilir. Yolcular n, bilet onay aflamas ndan uça a binifllerine kadar, kimlik tan mlamalar n n eksiksiz yap lmas ve yetkili personelin gerekli alanlara eriflim hakk n n mükemmel flekilde tespit edilmesi flart. Yüz ID si. SAC deki 3B yüz taray c - s, kimlik tan mlama iflleminin ne kadar h zl ve güvenilir yap labilece inin somut bir örne ini oluflturuyor. Bugün, ABD merkezli Viisage flirketiyle gerçeklefltirilen ortak bir iflbirli iyle pazara sunulma aflamas na gelen bu yenilikçi biyometrik kimlik tan mlama sistemi, birkaç y l önce Siemens Kurumsal Teknolojiler de çal - flan araflt rmac lar taraf ndan gelifltirilmiflti. Bu sistem, kimli i tan mlanacak kiflinin yüzünün görüntüsünün, rengarenk bir zgara fleklinde projeksiyonunun ç - kart lmas temelinde çal fl yor. Bu görüntü zgaras n kullanan bir video kameras, her insan n parmak izi kadar eflsiz olan yüzdeki belirli noktalar aras ndaki mesafeleri ölçüyor. Sonra sistemde daha önce kaydedilmifl veriler ile bu mesafeler karfl laflt r l yor. Bu teknolojiyle, 2B yöntemleri aldatabilen bafl n e im pozisyonu ya da fl kland rma seviyesi gibi yan lt c efektlerden kaynaklanabilecek hatalar tamamen önlenebiliyor. SAC nin içinde flimdilik her ne kadar bir al flverifl merkezi yoksa da planlamac lar, havalimanlar n n giderek dükkanlarla ve rekreasyon alanlar yla daha çok dolan birer e lence dünyas na dönüfltüklerinin fark nda. Pawlischek, Art k havaliman na gelen insanlar n bilet onay s ralar nda mümkün oldu unca az, ama ma azalarda ve dinlenme tesislerinde mümkün oldu unca fazla vakit geçirmeleri gerekiyor diyor. nsanlar n kendilerini güvende hissetmeleri de büyük önem tafl yor. SAC daki gelifltirme mühendisleri, potansiyel risk faktörlerini otomatikman fark edebilecek yeni izleme sistemlerinin deneylerini yap yorlar. Burada kullan lan kameral izleme sistemleri, yakalad klar görüntüleri sürekli olarak daha önceki riskli vakalardan ö rendikleri verilerle karfl laflt ran özel bir yaz l m kullan yorlar. Kameralar n arad - özel görüntülere örnek olarak, bafl - bofl b rak lm fl bir bavul ya da bay lm fl bir insan görüntüsü gösterilebilir. Ayn zamanda uçufl pistlerindeki süreçler de de ifltiriliyor. Pilotlar art k havaliman ndaki AOC taraf ndan kontrol edilen fl k-yayan diyodlarla (LED ler) iflaretlenmifl rotay izliyorlar. Uça n tekerlekleri yere ilk temas sa lad andan itibaren bir video kamera, uça filme almaya bafll yor ve bir yaz l m program da pistin sonuna kalan mesafesini sürekli hesapl yor. Bu veriler, pilotun görebilece i bir ekrana da aktar l yor. SAC ekibi, izleyenlerin güvenli ini garanti alt na almak için havaalan ayd nlatma gösterisini otoparktaki motorlu bir araç ile yap - yor. Nürnberg gerçek havaliman n n sadece birkaç kilometre uzakta oldu u düflünülürse, uzmanlar n uçaklar n yanl fl bir adrese inmemeleri için güvenlik unsuruna ne kadar önem gösterdikleri daha iyi anlafl labilir. Katrin Nikolaus Havaliman projeleri Dubai yüksekten uçuyor Siemens Grubu flirketlerinden birkaç, Dubai Uluslararas Havaliman n n geniflletilmesi çal flmalar na destek oluyor. Böylece tek bir kaynaktan bir dizi hizmet sunabilen Siemens One stratejisi, büyük ölçekli projelerde de rüfltünü ispatl yor. Dubai, gümbür gümbür geliyor. fiehrin yöneticisi Al Maktoum ailesi, bu çöl flehrini art k Avrupa, Asya ve Arap dünyas aras nda bir ticaret merkezi olarak görmek istiyor. Dubai ye her geçen gün daha fazla flirket geliyor. Geçti imiz y l, Dubai Uluslararas Havaliman n n da dikkate de er katk lar yla flehrin gayrisafi milli has las, yüzde 17 oran nda artm fl teki yolcu say s ise 2003 e k yasla yüzde 20 artarak 21,7 milyona ulaflm fl. Dubai Uluslararas, flu anda Orta Do u nun en büyük havaliman konumunda. Üçüncü terminaliyle di er iki apron terminalinin inflas ise 2003 ten beri sürüyor. Bu arada 2.Terminal de büyütülüyor. Bir k yaslama yap labilmesi amac yla, Almanya n n Frankfurt Havaliman n n y lda 50 milyon, John F. Kennedy Uluslararas Havaliman n n ise y lda 32 milyon yolcuya hizmet verdi- ini belirtmekte fayda var.

9 Siemens, havalimanlar n n büyütülme projelerinde anahtar bir rol oynuyor. Birleflik Arap Emirlikleri nin resmi havac l k bürosu Sivil Havac l k Departman (DCA), Siemens in 1998 ile 2002 aras nda gerçeklefltirdi i ilk safha yenileme çal flmalar ndan son derece memnun kald. Hatta flükranlar n ifade etmek için Siemens Grubu flirketlerinden Siemens Endüstriyel Çözümler (I&S) ile Bina Teknolojileri (BT) ne bagaj yönetim sistemi, uçak pisti ayd nlatma ve bina teknolojileri ihalelerini de verdi. Emirates Havayollar n n ve Sivil Havac - l k Departman n n baflkan olan fleyh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, Siemens de, havaliman otomasyonu alan nda her aç dan tecrübeli bir ortak özelliklerini bulduk diyor. Ancak s ra ihale sözleflmelerini imzalamaya geldi inde sadece tecrübe ve küresel itibar yetmiyordu. DCA özellikle, Siemens One stratejisinin tek bir kaynaktan bir dizi hizmet sunabilmesi becerisinden çok etkilenmiflti. Siemens Havalimanlar Gelifltirme Kurulu Baflkan Günter Menden, Di er flirketler ihtiyaç duyduklar hizmetleri d flar dan sat n alma yoluna giderken biz grup olarak müflteri ihtiyaçlar n tespit etmek ve kapsaml tümleflik çözümler sunmak için kendi içimizde hep birlikte çal fl r z diyor. Siemens One n avantajlar, daha ilk yenileme safhas ndayken bile kendini göstermiflti. Bir projede e er daha az say da hizmet sa lay c s görev al rsa, planlamadan entegrasyona ve uygulamaya kadarki süreçler zincirinde de daha az arayüz kullan l r. Bu sayede de projelerin tam zaman nda hayata geçirilmesi ve planlanan bütçeler dahilinde kal nmas daha kolay olur. Büyük projelerde s k s k karfl lafl lan ve maliyeti de oldukça yüksek olan birbirinin dilinden anlama sorunu yaflanmaz. Bir di er avantaj ise müflteriye karfl tek bir yüz yaklafl m n n kullan lmas ndan kaynaklan r. Dubai deki Siemens I&S Havaliman Lojisti i nin genel müdürü Günter Behrend in söyledi ine göre, müflterinin tüm ihtiyaçlar n n ve sorular n n dinlenmesi için ddial bir havaliman. Dubai Uluslararas Havaliman flimdiden Orta Do u nun en büyü ü. DCA da tek bir merkezi iletiflim sorumlusu bulunuyormufl. Behrend bu durumu flöyle aç kl yor: Bu flekilde proje bilgileri hakk ndaki genel bak fl aç m z kaybetmemifl oluyoruz. nflaat sahas ndaki Siemens çal flanlar, bir sonraki projeler, iletiflim kurulacak flah slar ve karar verme hususlar hakk nda grup içindeki di er flirketlerde çal flan meslektafllar n sürekli bilgilendiriyorlar. Behrend, Kararlar n nas l al nd yla ilgili bilgilere paha biçilemez çünkü bu süreç yabanc bir ülkede çal flan bir flirket için de erlendirilmesi en zor meselelerden biridir diyor. Dünyan n en büyük bagaj sistemi. Siemens in inan lmaz baflar l Siemens One stratejisi sayesinde, 2008 in sonuna kadar sürecek ikinci büyütme aflamas kapsam ndaki büyük sözleflmelerin ihalesini de Siemens ald. Örne in I&S flu anda, y lda 1,2 milyon ton kargo yükleme kapasiteli kargo merkezinin inflas yla birlikte 3 numaral yolcu terminalinin otomatik bagaj yönetim sistemini kurmakla meflgul. Toplam uzunlu u 90 kilometreyi bulan bu sistemden daha büyü ü dünyada henüz yap lmam fl. Her iki sözleflmenin de de erleri 350 milyon Euro nun üzerinde. Uçaklara daha fazla hareket alan yaratmak için, yolcu terminallerinin tümü çöl kumunun alt na gizlenmifl durumda. I&S, bagaj yönetim sisteminin yan s ra IT sistemi ile donan m ve yaz l m sistemlerini de kuruyor. Tüm bu özellikler sayesinde yolcular n aktarma süresi 45 dakikaya kadar düflürülebilecek. DCA aç s ndan, bagaj yönetim sisteminin Siemens taraf ndan kurulmas kadar en az on y l boyunca Siemens taraf ndan iflletilmesi de çok önemliydi. Bu sözleflme, say lar 300 ile 400 aras nda de iflecek olan çal flan n 365 gün boyunca 24 saat aral ks z istihdam edilmesi anlam na geliyor. Behrend, Dünyada çok az flirket bu derece esneklik ve planlama güvenli i sa layabilir diyor. Yürütülmekte olan bu büyütme çabalar - na ra men Dubai Uluslararas Havaliman n n bir gün kapasitesinin s n rlar na ulaflaca da flimdiden çok aç k. Kargo hacmi, y lda yüzde 20 ile 30 aras nda art yor. Bu nedenle, dünyan n en büyük havaliman olmaya aday Jebel Ali Uluslararas Havaliman n n inflaat planlar na flimdiden baflland. Bu planlar n gerçekleflmesiyle ortaya bir lojistik flehri ve devasa bir serbest ticaret bölgesi ç km fl olacak. Planlara göre bu havaliman nda, uçaklar n inifl ve kalk fllar için alt adet paralel pist ile y lda 120 milyon yolcu a rlama ve 12 milyon ton kargo yükleme/boflaltma kapasitesi olacak. Gitta Rohling CAPACITYPLUS: GEÇ C TERM NALLER Baz özel durumlarda havalimanlar n n devasa ekstra ifllem yapma kapasitesine ihtiyaçlar olur. flte tam da bu noktada Siemens Havaliman Lojisti i, inovasyoncu Service CapacityPlus ürünüyle havalimanlar n n imdad na kofluyor. Siemens, bu özel durum süresince, gelen bagajlar muhafaza etme yerleri, giden yolcular için bilet onay gifleleri, bagaj yönetim sistemleri, yolcular n ve bagajlar n n korunmas için elektronik güvenlik sistemleri ve polis ile gümrük memurlar için tesisler gibi tüm standart fonksiyonlara sahip tam teçhizatl ekstra bir havaliman terminalini yoktan var edebilir. Siemens in CapacityPlan ürünü ilk defa Portekiz, Lizbon da yap lan Euro 2004 futbol flampiyonas nda kullan lm flt. O zamanlar saatte 3 bin yolcunun ifllemlerini yapabilmek için, yaklafl k 7 bin metrekarelik üstü tenteli yeni bir alan yarat lm flt. Sözleflme imzaland ktan sadece dört ay sonra CapacityPlus çal fl r durumda kurulmufl ve toplam 700 bin futbol sevdal s gelifl ve gidifllerinde hiçbir sorunla karfl laflmam flt. Gelecek&Trendler 9

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l fiubat 2008 www.siemens.com.tr S ra dijital hastanelerde Ac badem Grubu Baflkan Mehmet Ali Ayd nlar, yeni yat r mlar nda dijital hastane

Detaylı

Y ld z parlayan yeni enerjiler

Y ld z parlayan yeni enerjiler Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Kas m 2009 www.siemens.com.tr Y ld z parlayan yeni enerjiler Enerji üretiminde fosil yak tlar n a rl yavafl yavafl azal rken rüzgar, günefl

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Yar n n yenilikçi teknolojileri

Yar n n yenilikçi teknolojileri Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Temmuz 2009 www.siemens.com.tr Yar n n yenilikçi teknolojileri Elektrikli ulafl m vizyonundan flekerden benzin üretimine, yar n flekillendirecek

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

Ocak 2010 ORAL ERDO AN HÜSEY N ERKAN. GÜR ÇA DAfi DO RU B LG VER YOR MU?

Ocak 2010 ORAL ERDO AN HÜSEY N ERKAN. GÜR ÇA DAfi DO RU B LG VER YOR MU? Ocak 2010 PARANIN YÖNÜ NEREYE G D YOR? ORAL ERDO AN fi RKETLER YATIRIMCILARA DO RU B LG VER YOR MU? HÜSEY N ERKAN 2001 DE KAÇAN YERL YATIRIMCI GER DÖNÜYOR GÜR ÇA DAfi 2010 DA P YASALARI NELER BEKL YOR?

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 TEMMUZ 2009 S:6 TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak DEVLET Z BIRAKMADAN D NLER S radan insan

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR?

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? Nisan 2008 MURAT DAYANIKLI SA LIK SEKTÖRÜNÜN GELECE VE B RLEfi K SA LIK KURUMLARI MET N ÇAKMAKÇI YEN YÖNETMEL K EL M Z KOLUMUZU BA LADI SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? TÜRK YE N N EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 HAZ RAN 2009 S:5 LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR nternette yak n markaj dönemi bafll yor. IPv6, bulundu unuz yerin nokta tespitini

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı