BiR EGiTiM KÜMESINiN SOSYOMETRIK YAPıSı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BiR EGiTiM KÜMESINiN SOSYOMETRIK YAPıSı"

Transkript

1 BiR EGiTiM KÜMESINiN SOSYOMETRIK YAPıSı Muzaffer SENCER" Küme Devinimi ve Sosyometri Son yınarda küme devinimi (group dynamics) alanında geliştirilen kuram ve tekniklerin en yenilerinden biri olan sosyometri, toplumbilimlerinin yöntemine önemli katkılarda bulunduğu gibi, yaygın ilgi görmüş olan bir disiplindir. Bilindiği gibi, küme devinimini araştıncılannın ilgi alanına giren konular, genelolarak kümelerin iç yapılan ve işleyişleriyle ilgili sorunlardır. Bu toplumbilim dalı, küme işleyişinin mekanizmasını kavrama ve sistemli bir biçimde açıklama gereksinmesinin ürünü olmuştur. Bu dalın son amacı, "kümelerin çeşitli özelliklerinin belirleyici etmenlerine ilişkin genellemelere u.\aşmaktadır ı. Küme devinimi çerçevesinde yakın zamanlarda J.L. Moreno 'tarafından geliştirmiş olan sosyometri, teknik yaklaşımıyla «bir kümede insan ilişkilerini canlıyken yada eylem içinde ölçüye vuran bir bilimdir»2. Sosyometri bu özelliğiyle herşeyden önce, toplumsalolayların gözleminde uygulanabilecek yeni ve genel,bir teknik olarak belirir: «Nitel-nicel» adını taşıyabilecek olan bu tekniğin ayırıcı özelliği, gözlem yada deneyleme konusu yaptığı olayları devingen bir oluşum olarak elealıp yaşanırken ölçüye vurmasıdır. Sosyometriye göre, toplumbilimlerinde bugüne kadar toplumsalolayları ölçüye vuran çok değişik teknikler kullanılmışsa da, bunlar, toplumsal yaşamın canlı, devingen, yenilik yaratıcı yönlerini değil, ancak olmuş bitmiş, katılaşmış, canlılığını yitirmiş yanlarını ölçüye vurabilmiştir. Oysa sosyomerinin geliştirdiği başlıca teknikler olan «Sosyometri Testi», «Psikodmma» ve «Sosyodrama», toplumsalolaylan, özgünlük ve devingenliklerini yitirmeden ölçüye, niceliğe vurmak amacındadır3 Dr., TODAİE Öğretim Üyesi. Dorwin Cartwrighl - Alvin Zander, Group Oynarnies, Harper - Row, N.Y., ı960, s.4, 2 J.L. Moreno: Sosyometrlnin Temelleri (Who Sha!I Survlve), Nurettin Şazi Kösemihal'in Önsözü, İst. Mat. 1963, s. X. N. Ş. Köscmihal,.Cybernctics, Socioınctry, l\iicrosociologic», Sosyoloji Derglsl, Sayı 13-14, ~. 65.

2 BİR E(;İTİM KüMESiNİN SQSYOMETRİK YAPISI 53 Gerçekten Moreno'nun insan ilişkilerini incelemek amaçıyla geliştirdiği sosyometri testi, psikodrama ve sosyodrama g]bi çeşitli teknikler, toplum" bilimlerinin yönteminde bir yenilik sayılabilecek olan «eylem lruramı (aksi~ yon, teorisi)>>ll(j.en üretihniştir. Bu kuram, doğaıbilimleriyle insanbilimlerinin ana yaklaşım ve tekniklerının birbirinden ayrı olduğu ilkesinden yola çıkmıştır. Gerçi adıgeçen bilirndallan arasındaki yaklaşım ayrımını vurgulayan Dil"they ve Rickert gibi düşünürler, insanbilimleri için «kavrama)), doğaıbilimleri için «açıklama» yaklaşımını temellendirmeye çalışmışlardır. Ancak bu göruşü, bilime ve pratiğe aktaran Moreno olmuştur. Eylem Kuramı Moreno'nun kalkış noktası, fizik ve biyoloji gibi doğabilimleriyle, psikoloji Ve toplumbilim gibi insanbilimlerinde izlenecek yaklaşım ve başvurulacak tekniklerin değişik olması gerektiği görüşüdür. Bilinçten yoksun olan cisimler ve fizikselolaylar arasındakideğişmez ilişkileri araştıran fizikçi, cisimleri ve olayları dıştan incelemekle yetinir. Canlı ama bilinçsiz bir varlık alanı olan organizmalann bilinç öğesine başvurulmadan incelenmesi sözkonusu olduğundan bir biyolog için de - bir fizikçi gibi - olayları dıştan gözlemek elverir. Ancak, bilinçli varlıklar arasındaki ilişkileri konu alan ve bilinçli olaylann donmuş, kalıplaşmış, mekanikleşmiş, maddeleşmiş yönlerini olduğu kadar, kendi1iğindenliği en yüksek, en yaratıcı ve en özgür yönlerini de inceleyen psikoloji ve toplumbilimde, gözlemci, gözlediği, deneylediği insanların bilinçlerine başvurmak zorundadır. Oysa bugüne kadar psikolog ve toplumbilimciler, gerek İnsan bilincini, gerekse insan bilinçleri arasındaki ilişkileri fiziğin cisimleri ve maddi olayları, biyolojinin organizmalar karşısındaki yaklaşımını izleyerek dıştan incelemekle yetinmiştir4 Örneğin bu 'tutumun en belirgin örneği olarak Durkheim ele alınabilir: Toplumsalolguların gözleme elverişli yönlerinin dışlaşmış, katılaşmış yanları olduğu görüşünü savunan Durkheim' a göre toplumsal olguların ancak bu yanıyla gözlenebilmesi olanaklıdır5. Öyleyse, herhangi bir toplumsalolgular dizisini araştırmaya girişen bir toplumbilimci, bu olguları bireysel görüşlerinden sıyrılmış olan dış yönleriyle elealmalıdır6. Buna karşılık Moreno'ya göre, toplumbilirnde gözlem ve deneylerne yapmak. herşeyden önce, herbiri birer insan olan denekleri birer «aktör)) durunllma sokmak, onları ortak bir amaca etkin olarak katılan öğeler olarak e1ealmak demektir. Bu nedenle, gözlernde bulunmak için bir kültür sistemini parçaparça s ahneye koymak, denekleri durumun hem yaratıcl, hem oynayıcı aktörleri biçimine sokarak bir yaşam bağlamını edimselolarak oynatmak gerekir. 4 N, Ş. Kösemibal. A.g,y., N. Ş. Kösemihal, «Durkheim Sosyoloj;si», Sosyoloji Dergisi, Sayı 3. 6 E, Durkhcim: Les Regles de la Methode Sociologique. Felix Alcan. Paris, 1947, s. 78.

3 54 AMME İDARESi DERGISi Moreno'nun anlayışla «gerçek sosyometri bir eylem bilimidin,7. Buna göre bir eylem biliminin yapacağı ilk iş, «organizmalar dünyası»yla «ak törlcr dünyası», «organizma-çevre» ile «durum içinde aktör» arasında köklü bir ayrım gözetmektir. Organizmayla aktörü, davramşla eylemi birtutan bilim hiçbir zaman gerçek bir eylem bilimi olamaz8 Moreno'ya göre «organizmalar kümesi» yada «organizma-çevre» kavramları, ancak olasıara dıştan bakan bir toplumsal gözlemcinin, bir toplumsal izleyicinin benimseyeceği bir görüş ol abilir. Bugün, insan bilincini, insan ilişkilerini içten kavramak isteycn gerçek bir toplumsal deneylemeci, «organizma-çevre» kavramına değil, «durum içinde aktöl"» kavramına dayanır9 Bir toplumsal deneylemenin kalkış noktası, organizma-davranış gibi kavramlar olamaz; bunlar bir dış gözlemcinin görüşleridir. Bir eylem bilimi, «olmak» ve «yaratmak» g1bi iki edimle, «aktön>, «kendiliğindenlik» ve «yaratıcılık» gibi üç kavramla işe başlarlo. «Aktörler kümesi», «organizmalar kümesi»nden tümüyle ayrı bir olgudur. Aktörler kümesi «biz» dir, yaratıcılar kümesidir, organizmalar kümesi gibi «onlar» değildir lj. Yapılacak ilk iş, organizmayı aktörden, davranışı da eylemden iyice ayırmak olmalıdır. Aktörlin oyunuyla, gözlemcinin verileri, yada yorumlamalan bir ve aynı şeymiş gibi elealınamaz. Bunlar, kimi zaman birbirlerini tamamlarlar ama, hiçbir zaman özdeş olamazlar. Bir eylem kahbı, devinim ve olguları belirlerken, bir davranış kahbıysa devinim ve olguların gözlemini belirlerl2 Aktörler arasındaki ilişkiler sistemiyle organizmalar arasında gözlenebilen ilişkiler sistemi iki ayrı alan oluşturur. Eylemsel sistem, ancak aktör birleşiminde varolabilen bir duyuşmaya dayanır. Bu gizli ve içkin duyuşma, araştırmaya yardımcı olan aktörlerin işbirliğiyle nesnelleşir. Çoğunluk aktörlerin yardımı da yetmez, durumun içten kavranabilmesi için gözlemcilerin de oyuna girmesi gerekir13 Görüldüğü gibi Moreno, insanbilimleri ıçın yeni bir deneylerne tekniği öngörmektedir. Davranışcı Okul'un, organizmaların davranışlarını çevreyle ilişkisi içinde dıştan göziemekle yetinen tekniğine karşılık Moreno, aktör adını verdiği devingen varlıkların durum içindeki eylemlerini deneylerneye vurmak amacındadır. Bu teknik, yeni bir gözlem anlayışını da içermektedir. Toplumbilirnci artık, toplumsalolaylara dıştan bakmakla yetinen edilgen bir gözlemci olmaktan çıkmakta, toplumsal yaşamın içine giren toplum sal drama katılan bir aktör, etkin bir öğe olmaktadır J.L. Morerıo, «Sosyomeırinin Temelleri» (Çev. Nurettin Şazi Kösemilıal), Sosyoloji Dergisi, Sayı 16, s.71. J.L. Mon~no: A.g.y., s N.Ş. Kösemilıa!: A.gy., Sosyoloji Dergisi, Sayı 13 14, s J.L. Moreno: A.g.y., Sosyoloji Dergisi, Sayı 16, s N. Ş. Köscmilıa!: A g y., Sosyoloji Dergisi, sayı 13 14, s J.L. Moreno: A.g.y., Sosyolojl Dergisi, Sayı 16. s N. Ş. Kösemilıa!: A.g.y., Sosyolojl Dergisi, Sayı 13 14, s N. Ş. Kösemiha!: A.g.y., s.65.

4 BİR EtitTİM KÜMESİNİN SOSYOMETRIK YAPıSı 55 PidkodraD\8 - Sosyodrama. Dayandığı kuram uyarınca Moreno'nun geliştirdiği özgün gözlem tekniklerinin ilk ikisi «psikodrama» ve «sosyodrama»dır. Bu tekniğin ayırıcı özelliği, gözlemcinin toplum denen geniş sahnede oynanan rollerden dilediklerini küçük çapta sahneye koyması, canlılığını yi'tirmeden onları yeniden yaşatması, dilediği kadar yinelemesi, böylece deneyieme yada tedavi amacını gerçekleştirmesidir. Fizikçi, kimyacı, biyolog için bir laboratuar neyse, sosyometri için de tiyatro sahnesi odur. Gerçekten bir fizikçi yada kimyacının, doğa'da beliren olayların koşullarını hazırlayarak küçükçapta la!boratuar'ında yeniden canlandırması gibi, bu teknik, toplumsal yaşamda doğal bir biçimde beliren olayları salınede yada durum.içinde yeniden canlandırmakta ve yaşanırken gözleme vurmaktadır. Moreno'nun belirttiği gibi, «dram» sözcüğü eski gerekçedeki «drama» dan alınmıştır; eylem, yapma, uygulama anlamına gelir. Bu açıdan sosyometri, dramatikyöntemle gerçeği amş'tıran bir bilim olarak tanımlanabilir. Alanı, kişilerarası ilişkiler ve bireysel mikroskosmostur. 1 i Sosyometrl Testi Görüldüğü gibi bir ktimeyi devingen bir yapısal birlik olarak anlayan sosyometrinin başvurduğu psikodrama ve sosyodrama gibi gözlem teknikleri, bireyleri durum içindeki aktörler g~bi elealan ve incelediği toplums al olayları bir drama gibi sahneye koyarak gözlem ve deneye vuran devingen tekniklerdir. Sosyometrinin geliştirdiği ana tekniklerden üçüncüsü olan sosyometrl testiyse, yine devingen bir yaklaşımla bir kümenin iç yapısım ve işleyişini gözleme aracı olar ak tasarlanmıştır. Buna göre, bir kümeyi incelemek, üyelere bir takım uyaranlar zorlayarak onların edilgenbir biçimde 'tepkilerini ölçmek değil, tersine bireylerin etkin bir biçimde güdüleneceğ bir yaşam koşulu içinde eğilimlerini sergilemektir. Bir soru cetveli niteliği taşıyan sosyometri testi, herhangi bir kümeyi oluşturan bireyler arasındaki karşılıklı toplumsal ilişkilerle ilgilidir. Başka bir deyişle, küme üyelerinin duyuşsal yada tutumsal etkileşiminden doğan İç yapısını açığa çıkarmayı amaçlar. Sosyometri testiyle eldeedilen bilgiler, küme üyeleri arasındaki ilişkilerin niteliği ve bu ilişkilerin oluşturduğu küme yapısını kavrama ve işleyişi üzerinde çıkarımlarda bulunma olanağı sağlar. Küme içi ilişkileri konu alan sosyometri tes'tinin temelinde küme yapısına ilişkin bir kuram yeralır. Sosyometri kuramına göre bir toplumsal küme, iki ana yapının etkileşiminden oluşmuş, devingen bir bütünlüktür. Bu yapılardan ilki, kümenin dış biçimlenişidir. Her kümenin dış etmenlere bağlı olarak bir dış biçimlenmesi, bir resmi görünüşü v ardır. Sözgelimi bir sınıftaki öğrencilerin oturuş düzeni, bir büro yada bir servisteki personelin

5 56 AMME İDARESİ DERGİst çalışma yada örgütlenme düzeni, bir lojman, bir site yada bir toplu konuttaki ailelerin yerleşme düzeni, bir yerinde işçilerin posta yada ekip düzeni, kısacası herhangi bir kümenin içinde bulunduğu düzen dış biçimlenmedir. Bu düzen yönetim tarafından resmi olarak kurulabileceği gibi, bireylerin yada kümenin seçimi dışında kimi ras'tiantıiı etmenlerin sonucu olarak be ]irmiş olabilir. Buna karşılık, yine her kümenin o kümeyi oluşturan bireylerin karşılıklı sempati yada antipatileri, ilgi yada ilgisizlikleri, etki yada tepkilerinden, kıs acası çekim ve itimlerinden oluşmuş bir başka yapısı daha vardır. Dış biçimlenmenin altında yeralan ve bireyler arasındaki olumlu yada olumsuz duygu yada algılar ağından oluşmuş bu yapı, «sosyometrik ma'triks» adını taşır. Sosyometrik maktriks, bireyler yad a ait kümelerin duyuşsal ilişkilerinden doğmuş resmi olmayan bir yapıdır. Sosyometrik matriksi oluşturan ögeler sosyometri dilinde kendine özgü tanımları bulunan «'tele», «atom» ve kişilerarası «ağlan>la atomların birleşmesinden oluşmuş daha geniş birimlerdir. Sözkonusu öğelerin tümü, bireylerin karşılıklı çekim yada itim ilişkilerinden (duygusal akımlardan) kaynaklanır: Tele, bireyler arasındaki çekim ve itimlerin temelinde yatan ve bir birey_ den ötekine aktarılan duygu birimidir. Toplumsal atom, bir bireye ilişkin çekim ve itimlerin belirlediği en küçük toplumsal birim olarak tamnı:lamr. «Ağlar»sa, çekim ve itim ilişkileriyle beliren «çift», «zincir», «üçgen» gibi alt bağlaşmalardır. Sosyometril~ rnatriks, kümenin makroskobik gözlcme elverişli olmayan, ancak sosyome'trik çözümlemeyle kavrmıabilen yönüdür. İşte bir kümenin gerçekyapısı, birbirinden ayrı düşünülmeye<:ek olan bu iki öğenin. resmi' biçimlenmeyle sosyometrik matriksin karşılıklı etkileşiminin ürünüdür. Başka bir deyişle, bir küm::nin toplumsal gerçekliği, dış görünüşle bunun altında kaynaşan sosyometrik yapı arasındaki karşılıklı ilişkinin bir bağılıdır. Sosyometri kuramma göre bir kümenin devingen yapısını belirleyen, bu iki öğe arasındaki uygunluktur. Dış biçimienmeyle sosyometrik yapının birbi. rine uygun düştüğü durumlarda, kümenin uyumlu bir birliği vardır. Böyle bir kümenin amacına uygun bir başarganlık göstermesi beklenir. Buna karşılık, dış ve iç yapısı uzlaşmayan bir küme uyumsuzluk ve çatışkmlık için-' dedir. Bu nitelikteki. bir kümenin amacını gerçekleştirme olasılığı çok düşüktür. İşte. sosyometri testi, bir kümenin sosyometrik matriksini çözümleyerek iç yapısını ortaya çıkaran ve bu yapıyla uyumsuz bir dış biçimlenme içindeki kümelerin yenid~n düzenlenmesi yolunda çıkarımlarda bulunma olanağı sağlayan bir tekniktir. Yalınç ve uygulanması oldukça kolay bir teknik olan sosyometri testi, çok değişik bağlamlarda kullanılmaya elverişlidir. Sosyometrik anketin temeli, bir kümedeki her bireyin öteki bireylerden hangileriyle yakın bir iliş

6 BİR EGiTİM KÜMES1NİN SOSYOMETRİK YAPısı 57 'ki içinde bulunmak ve hangilerinden uzak durmak istediğini anlamaya dayanır. Bunun için sosyometri testinde bireylere içinde yeraldıkları yada yeralabilecekleri 'bir durumda kimlerle yakın arkadaşlık kurmak istedikleri ve kimlerle is'temedikleri sorulur. Böylelikle sosyometri testi küme üyeleri arasındaki çekim ve itim ilişkilerine dayanarak «sosyometrik matriks» i dışa vurma amacındadır. Sözkonusu yakın ilişki, gerçekleşebilir bir ilişki olabileceği gibi varsayımsal yada tasarımh bir durumla da ilgili olabilir. Bu ilişkinin içeriği yada çekim ve itimlerin içinde gözleneceği ilişki bağlamı, çeşitli toplumsal davranışları konu, alabilir. Yan yana oturma, birlikte çalışma, birlikte eğlenme, komşuluk etme, arkadaşlık etme, birbiriyle konuşma,birlikte oturma vb. gibi eylemli durumlar bir sosyometri testinin konusunu oluşturabilecek çeşitli yakın Hişki ölçütleridir. Kısacası sosyometri testi, ölçüt olarak s~ilen biryada bir kaç ilişki bağlamında küme üyeleri arasında beliren çekim ve itimlerin ışığı altında küme yapısını inceleyen bir araçtır. Bu testle kimi zaman bireylere dilediği sayıda seçmede bu1unm a olanağı tanınmakla birlikte, üyelerden çoğunluk belli sayıda kişinin örneğin en çok çekilen yada itilen ilk üç kişinin adlarını vermesi istenir. Sosyometri testi, seçmelerin eylemli bir durum içinde yapılmasını öngörerek yada bireylere seçimlerinin gerçekten yeni bir düzenlemeye yolaçabileceği izlenimi vererek daha içten yanıtlar alabileceği kanısındadır. «Kızı ş tırma» adı verilen bu yöntemle, bireylerin kendiliğindenliği devinime geçirilmek istenir. Sosyometri kuramında önemli bir yeri bulunan «kendiliğindenlik», kalıplaşmış ve resmi davranışların altında yatan devingen eğilimler olarak tanımlanaıbilir. ' Kısacası, sosyometri testi, bireylerin yaptıkları seçmelerin eldengeldiğince gerçekleşmesine çalışılacağı ve kümenin bu seçmelere göre yeniden düzenleneceği yolundaki açıklamalarla özendirici öğelere yerveren bir tekniktir. Sosyometri tes'tiyle eldeedilen verilerin çözümlenmesine gelince, testin en özgün yönünü oluşturan bu işlem, başlıca üç aşamada gerçekleşir. Bunlardan birincisi kendiliğindenli seçmelerin özetlenmesi, ikincisi karşılıklı çekim ve itim ilişkilerini çizelgelcyen matriks çözümlemesi, üçüncüsüyse karşılıklı ilişkilcr temeli üzerinde küme yapısını şematik olarak açıklayan sosyogramların hazırj.anmasıdır. Sosyometri, çekim ve itimlcrin çözümlenmesi sırasında kendine özgü bir işleme başvurur. Bu işlem, hireyler arasındaki çekim ve itim ilişkilerinin bir çizim (diyagram) biçiminde gösterilmesine olanak sağlayan sosyogram çözümlemesidir. Sosyogram çözümlemesi, herşeyden önce tek tek her bireyc yönelen çekim ve itimleri özetleyen ve gereğinde bireyin sosyometrik statüsünü puanla dilege"tirmeye olanak sağlayan bir döküm işlemini gerektirir. Bu döküm, bireye küme içinden (yada küme dışından) gelen çekim ve itimleri sayısal olarak gösteren dört gözeli bir çizc1ge biçiminde yapılır.

7 58 AMME İDARESt DERG1S1 Bu aşamada kendilerine yönelen çekim ve itimlere dayanarak bireyler arasında karşılaştırmalar yapmaya elverişli standart puanlar eldeedilebilir: Endeks çözümlemesi adı verilen bu işleme göre, her bireyin aldığı çekimlerin ve itimlerin toplamı (N-l)'e bölünerek çekim ve itim oranları hesaplanır. Bireyin çekim ve itim statülerini gösteren bu oranların birbirinden çıkarılmasıyla sosyometrik statü endeksine ulaşılır. Kümelerarası karşılaştırmalar yapmak üzere tüm küme ıçın de çeşitli endekslerin hesaplanması olanaklıdır. Örneğin bireylerarası karşılıklı çekimlerin oranına dayanarak küme bağlılığı, yalnız bırakılmış (soyutlanmış) bireylerin oranından kalkarak küme bütünlüğü vb. gibi endeksler hesaplanabilir. Her bireyin kendisine ve kendisinden yönelen çekim ve itimler birlikte özetlendikten sonra bu verilere dayanarak iki aşamalı bir işlem olan «makriks çözümlemesi»ne geçilir. Matriks çözümlemesi, küme üyeleri arasındaki çekim ve itim ilişkilerinin toplu dökümünü veren bir çapraz çizelge hazırlamakla başlar. Matriks çözümlemesinin son aşaması, döküm çizelgesinden kalkarak bir sosyogram çizmektir. Sosyogram bir kümenin sosyometrik matriks'ini ve matriks içinde bireylerin konumunu şematik bir olarak gösteren bir çizim (diyagram) dir. «Sosyometri haritası» olarak adlandırılan sosyogramda, bireyler arasındaki her türlü karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerin oluşturduğu alt kümeleşmeleri açıkca görmek olanaklıdır. Sosyogram, kümeyi oluşturan bireyleri çeşitli geometrik biçimlerle simgelerken, bireylerarası ilişkileri, itim ve çekim için ayrı nitelikteki ok yada doğrultularia gösteren bir şemadır. Bir sosyogramda, küme üyelerinin önemli bir çoğunluğu tarafından çekilen «yıldız)} yada «önden> durumundaki kişiler belirdiği gibi, küme tarafından itilen soyutlanmış (izole) bireyleri de tanımak olanaklıdır. Yine bir sosyogramda kümeyi oluşturan bireyler arasındaki ikili, üçlü, çoklu y'ada zincirleme bağlaşmalar (alt kümeleşmc!er) kolaylıkla gözlenebilir. Böylelikle sosyogram çözümlemesi, bir kumenin iç biçimenmesini ortaya çıkararak yapısal niteliklerini sınama olanağı sağlar. Bu çözümlemelerden kalkarak kurneyi amaca en uygun bir biçimde yeniden örgütlernek, bütünleştirid vegüdüleyici mekanizmaları saptayarak küme birliğini ve etkinliğ'ini geliştirmek olanaklıdır. Bununla birlikte bu testin, sonuçların değerlendirilmesi sırasında hesaba katılması gereken kimi sorunlar içerdiği de gözden kaçırılmamahdır. Herşeyden önce, sosyometri testiyle eldeedilen sosyometrik statülerin mutlak değil, tersine göreli bir anlam taşıdığı önemle belirtilmelidir. Başka bir deyişle, her bireyin s'tatüsü testin uygulandığı kümeye ve başvurduğuölçüte göre bir değer taşır. Bir küme içinde belli bir ölçüte

8 . i ıslk EGİTİM KÜMESİNİN SOSYOMETRİK YAPıSı 59 göre yıldız yada soyutlanmış üye olarak beliren bir bireyin aynı kümede bir başka ölçüte göre ve aynı ölçtitle bir başka kümede de aynı statüyü koruyacağı yolunda bir çıkarırnda bulunmak yanıltıcıdır. Buna göre bir kü.nle düzenlemesine başvururken bireylerin statülerini değerlendirmek sözkonusu olduğunda, ilgili küme ve kullanılan ölçüt düzeyinde kalmak gerekir. İkinci olarak, bir sosyometri testinde başvurulan ölçüte göre belirdiği varsayılan seçmelerin gerçekte bir kaç ölçütün birlikte kullanılmasından doğabileceği anımsanmalıdır. Gerçekten örneğin birlikte çalışma ölçütürre göre yıldız olarak beliren bir kişinin; önderlik ni'teliği vb. gibi nedenlerle seçilmiş olması olanaklıdır. Bu nedenle, sosyogramların çözümlenmesi sırasında belren küme yapısının bir kaç boyutu brden yansıt:abileceği buna dayanarak eldeedilen sosyometrik yapıyı tek bir boyuta ilişkin saymanın önemi. sakıncalar yaratabileceği belirtilmelidir. Öte yandan, bir sosyometri testinde beliren seçmeler, bir önyargı, bir yanlılık yada bir toplumsal değerlendirmenin değil, salt bir tanışıklığın, bildikliğin ürünü olabilir. Örneğin bir birey bir iş kümesine, öngörülen ölçütle değil, kişisel tanışıklık, yakınlık, akrabalık yada kişisel dostluklar nedeniyle seçilebilir. Bu durumda, eldeedilen sosyometrik statünün kullanılan ölçü'te göre değerlendirilmesinin pratik bir önemi yoktur. Bu ve benzeri nedenlerle, sosyometri testinin küme yapısını yaparb ve etkin bir araç olmakla birlikte, çözümleme işlemleri geçerli standartlar geliştirememiş olduğu söylenebilirl5 Uygulama açıklamada için henüz Ülkemizde henüz sınırlı bir kullanım alanı bulmuş olan sosyometri testinin bir küme üzerinde uygulanarak, bir yandan sosyometri kuramının temelindeki başlıca sayıltıları iradelemek, bir yandan da kümelerin yapı ve işleyişine ilişkin kimi varsayımları sınamak amacıyla uygulamalı bir araştırma 'tasarlanmıştır. Araştırmanın bir başka amacı da, sosyometri çözümlemesinin eksik bıraktığı kimi ölçümlere ilişkin standartlar geliştirmektir. Uygulamaya yol gösteren yada sosyomelri testiyle sınanması belli başlı varsayımlar şunlardır: Varsayım 1 öngörülen Eğitim amacıyla oluşturulmuş bir işlevsel kümede, bireylerarası ilişkiler ilkece bu işlevsel amaca göre kurulur. Başka bir deyişle gerek kümenin sosyometrik yapısı, gerekse bireylerin sosyometrik statüsünü belirleyen, küme üyelerinin işlevsel rolleridir. Varsayım 2 Kümenin sosyometrik yapısı; küme bütünıüğü, küme uyumluiuğu, küme odaklaşması ve küme bağlaşması gibi dört temel biçimlenmenin bağıh (fonk 15 Muzaffer Sencer - Yakut Innak (Sencer), Toplumsal Araştınnillarda Yöntembilim, TODAİE Yayını, Ankara, 1978, s

9 60 AMME İDARESİ DERGİSİ siyonu) dır. Ayrı etmenlerin ürünü olan bu dört biçimlenme, bağımsız yapısal özelliklerdir. Varsayım 3 Küme bütünlüğü, küme üyelerinin çekim ilişkilerinden oluşan ve kümenin çekim alanına giren birey sayısıyla ölçülen bir özelliktir. Kümenin amacına ulaşmasının önkoşulu olan küme bütünlüğü, bireylerin işlevsel rollerini yerine getirmelerine bağlıdır. Küme bütünlüğü, soyutlanmış birey sayısıyla ters orantılıdır. Varsayım 4 Küme uyumluiuğu, küme üyeleri arasındaki itim ilişkileriyle belirlenen ve kümenin itim alanı dışında kalmış birey sayısıyla ölçülen bir özelliktir. ;Küme içi çatışkınlığı önleyen uyumluluk, dolaylı olarak kümenin amacını gerçekleştirmesini Varsayım S sağlar. Küme odaklaşması, küme içi çekim ve itim ilişkilerinin toplanma egı!imini, bir başka deyişle, olumlu yada olumsuz ilişkilerin merkezleşme düzeyini dilegetirir. Çekim ve itimlerin yöneldiği birey sayısıyla yada orans al dağılımıyla ölçülen bir özelliktir. Türdeş olmayan bireylerden oluşmuş, çok iiyeli işlevsel bir küme, çekim ve itim ilişkilerinde yaygın, çok odaklı yada çok çekirdekli bir yapı gösterir. Varsayım 6 Üyeler arasındaki çekim ilişkilerinin örgütlenme biçiminden oluşan çeşitli alt bağlaşmalar içinde, karşılıklı çekimlerin oransal payı, küme yapısına ilişkin bir başka özelliği belirler. Küme içinde karşılıklı çekim (ikili) lerin topl am çekimler içinde yada karşılıklı ilişkide bulunanların toplam birey sayısı içindeki yeriyle ölçülen bu özellik, küme bağlaşmasıdır. Bireyler arasındaki bağlaşmanın güeünü dilegetiren küme bağlaşması, ilkeee kümenin öteki yapısal özelliklerinden bağımsızdır. Varsayım 7 İşlevsel ve geniş bir kümede, ilişkiler yaygın bir örgütlenme gösterdiği gibi, çekimlerin çoğunluğunu toplayan önder yada yıldız birey yada bireylere rastlamak güçtür. Çekimlerin göreli olarak toplandığı kişiler, bu s:atü!erini daha çok işlevsel etkinliklerine borçludur. Varsayım 8 Herhangi bir kümede olduğu gibi, işlevsel bir kürnede de küme üyeleri birbirlerine karşı olumlu tutumlarını kolayca sergilerken, i'fimde bulunmaları istendiğinde, tutum almaktan kaçınma eğilimindedir. Bu nedenle, özel durumlar bir yana, bir kürnede bireylerin sosyometrik statü puanları ortalama üstünde yada olumlu değerlerde toplanma gösterir.

10 BİR EClTİM KÜMESİNİN SOSYOMETRİK YAPISI 61 Varsayım 9 Böyle bir kümede işlevsel çekim odaklarının yanısıra, daha az sayıda çekim almaklabirlikte duygusal iletişimi sağlayarak küme bütünlük ve uyumluluğunda olumlu bir roloynayan duygusal odaklann da yeri vardır. Kümeye işlevsel yada duygusalodaklar aracılığıyla bağlanmamış yada soyutlanma eğilimindeki bireylerden göreli çekimierin yöneldiği yerel yada alt odaklardan da sözedilebilir. Varsayım 10 Bu tür bir lciimede sosyometrik s'tatü puanlannın geniş bir yayılma göstermesi beklenemez, Yayılım alanının darlığından ötürü statü puanlarının uç değerlerde toplanması anlamına gelen statü kutuplaşması düzeyi düşüktür. Varsayım 11 Bir kümede statü uzlaşmazlığının düzeyi, değişik tutum ve eğilimdeki bireylerle alt bağlaşma ve alt kümeleşmelerin sayısıyla bağıntılıdır. Varsayım 12 Yine böyle bir kümede, kimi bireylerin anlamlı ölçüde çekim aldığı gibi, İtim de almalarından doğan statü uzlaşmazlığı, sık rastlanabilecek bir durumdur. Küme bütünlüğünün ölçüsü olan çekimler için verilen gerekçelerin sıra düzeniyle küme uyumluluğunun göstergesi olan itimlerde kullanılan gerekçelerin sıra düzeni ilkeee değişiktir. Varsayım 13 pdaklaşmamış bir kümede alt bağlaşmalar sayıca arttığı gibi, kümenin biçimleniş ve işleyişinde daha büyük bir etkinlik kazanır. Alt bağlaşmftlar içinde ikili olanlar en yaygını olmakla birlikte, etkinlik gösterenleri, üçlü ve çoklu bağlaşmalardan oluşan alt kümeleşnıelerdir. Çok amaçlı böyle bir araştırma için eğitsel bir işlevle oluşturulmuş, değişkenliği, devingenliği ve sosyo-kültürel düzeyi yüksek genişce bir kümenin uygun düşeceği düşünülmüştür. Bu amaçla, öğretim yılında T.O.D.A.İ.E. Kamu Yönetimİ Uzmanlık Programını (KYUP'u) izleyenlerden oluşmuş eğitim kümesi uygulama evreni olarak seçilmiştir. KYUP, bilindiği gibi, kamu görevlilerinin yönetimbilimi alanında uzmanlaşmasını sağlamak ve Türk kamu yönetimine üst düzeyde yönetici yetiştirmek amacıyla her yıl açılan bir eğitim proğramıdır. Bu lisans üstü programa katılabilmek için adaylarda aranan koşullar, kamu görevlisi olmak, yüksek öğrenimden sonra en az beş yıl kamu kesiminde çalışmış bulunmak ve programın başlangıç tarihinde 45 yaşını aşmamış olmaktır.

11 62 AMMl? tdartst DERGİSİ Katılma koşulları uyarınca yüksek öğrenimli ve 4S yaşın altındaki kamu görevlileriyle sınırlandınlmış olan kümenin uygulama döneminde taşıdığı değişken ve ilgili özellikler şöyle sıralanabilir: Kümeyi oluşturan kamu görevlilerinin % 92.0'si erkek, % S'i kadındır. Çoğunlukla (% 80.0'le) alt-orta (30 39) yaş öbeğinde toplanmış olan kümenin, yaşı 30'un ~ltında olan genç yaş kesimiyle 40 ve üzerindeki orta yaş kesimi % 10'luk oranlarla aynı ağırlıhadır. Daha geniş yaş öbeklerine göre dağılımları yapıldığında, % S2.0'sinin 3S'in attında, % 48.0'ininse 3S'in üzerinde yeraldığı gözlenmektedir. Küme üyelerinin kişilik biçimlenmesinde önemli bir rolü olduğu gerekçesiyle doğdukları ve yetiştikleri toplumsal çevre elealındığında, çoğunun (% 68'inin) köy doğumlu olmakla birlikteancak % 40'ımn köyde yetişmiş olduğu anlaşılmaktadır. Doğum yeri olarak % 18.0'lik bir oranda kalan kent çevresi, yetişme çevresi olarak % 42.0'lik bir ağırlık kazanmaktadır. Kısacası, araştırma evrenini oluşturan kamu görevlileri arasında kır ve kent kökenliler, aşağı yukarı onda dörtlük bir oranla eşit ağırlıktadır. Bireylerin toplumsal kökenlerine inmek üzere doğum yerlerine bakıldığında Orta Anadolu kökenlilerin % 40.0'la çoğunluğu oluşturduğu, bunu, eşit oranlarda (% 14.0'le) Marmara, Karadeniz, Güney Anadolu doğumluların izlediği görülmektedir. Doğdukları coğr,afi çevre bakımından Ege, Doğu ve Güneydoğulu olanlar, küme üyeleri arasında ancak 0;(.18.0 düzeyinde kalmaktadır. Medeni durumları açısından türdeş bir evren oluşturan küme üyelerinin 84.0'ünün evli olduğıı ve evlilerden % 64Sinin eşlerinin kamu görevlisi olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Küme üyelerinin, tümü yüksek öğrenimli olmakla birlikte bitirdikleri yüksek öğrenim kurumu bakımından önemli çeşitlenmeler gösterdiği gözlenmektedir. Evrende en biiyük yeri % 40.0'la eğitim enstitüsü çıkışlı 'olanlar almaktadır. Bu kesimi, % 22.0'yle toplumbilimleri eğitimi veren fakülte çıkışlılar izlemekte, bunlara toplumbilim alanındaki akademi ve yüksek okulları bitirmiş olanlar eklendiğinde toplumbilimleri eğitimi görmüş olanların oranı % 38.0'e yükselmektedir. Doğabilimleri yada teknik bilimler eğitimi almış olanların oranca ancak lı) S.O'e ul-aşırken, Polis Enstitüsü ve Harb Okulu çıkışlıların toplam % 14.0'lük bir düzeydekaldığı görülmüştür. KYUP izleyicilerinden oluşan küme üyelerinin geldikleri kamu kuruluşunun niteliğine göre dağılımları, çoğunluğu öğretmen olan eğitim hizmetlilerlnin % SO.O'yle kümenin yarısidı oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Genel hizmet kurumlarından gelenler % 22.0'yle ikinci sırayı almakta, genel hizmetler içinde yeralmakla birlikte hizmetin özelliğinden ötütü ayrı bir kesim olarak elealınan İçişleri Bakanlığı'ndan olanlar eklendiğinde, bu kesimin payı % 2S.0'e yükselmektedir. Bu durum, eğitim hizmetlileriyle genel hizmetlilerln küme içinde dörtte üçü aşan bir ağırlıkta olduğunu göstermektedir.

12 BİR EGİTtM KüMEStNİN SOSYOMETRtK YAPıSı 63 Çalıştıkları lwrumdaki hizmet sürelerine bakıldığında, yarıya yakın bir kesiminin (% 4S.7'sinin) yıllık hizmet diliminde yeraldığı anlaşılmaktadır. Hizmet süresi, 5-9 yıl arasında olanlar % ıs.o'de kalırken, 15 yıl ve üzerinde hizmet vermiş olanların oranı üçte bire (% 33.3'e) yükselmektedir. Küme üyelerinin hizmet verdikleri kamu kumluşu yada örgütündeki görevleri bakımından da değişkenlik gösterdiği ve yarıdan çoğunun (% S4.2'sinin) işgören yada çalışan statüsünde olmasına -karşılık, % ıs.o'nin aıt düzey, % 18.8'inin orta düzey yöneticisi niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır. Kümenİn üst düzey yöneticisi niteliğinde salt 1 üyesi vardır. Topluca özetlendiğinde ar-aştırma kümesi, çoğunlukla erkek, alt-orta yaşlı, kır ve kent kökenli, evli, yüksek okul yada fakülte çıkışlı, eğitim enstitüsü ve toplumbilimleri eğitimli, genel hizmetler kesiminde çalışan, orta hizmet süresi olan işgören, çalışan yada alt düzey yöneticisi s'tatüsündeki kamu görevlilerinden oluşmuştur. Sosyometrik Yapı Yukarıda ilıriii özellikleri özetlenen kümenin sosyometrik yapısını açığa çıkarmak üzere küme üyelerine bir sosyometri testi' uy:gul,anmıştır I6 Testin bu incelemede değerlendirmeye sokulan ilk sorusu şu olmuş'tur: "Som: 1 a) KYUP derslerinde birlikte olmak istediğiniz. adını öncelik sırasına göre ve gerekçeleriyle birlikte yazınız? üç arkadaşımzın b) Birlikte olmak istemediğiniz üç arkadaşinızın adını yazınız?» Küme üyelerinin bu soruya verdikleri yanıtlar, 'aşağıda irdeleneceği gibi, bir işlevsel kümenin yapı ve işleyişine ilişkin önemli ipuçları verebilecek bir tablo sunmuştur:. KYUP izleyicilerinin aralarındaki çekim ilişkilerine göre oluşan «sosyometrik matriks» (bkz. ÇizeIge 1) incelendiğinde ilk olarak ieste katılan 51 üyeden herbirinin 3 çekim de bulunmasıyla beliren 153 «seçme»nin bireyler (52 kişi) arasındaki dağılımının eşit olmadığı anlaşılmaktadır. Tersine seçmelerin dağılımı en çok 10 çekim alanlarla hiç çekim olmayanlar arasında değişkenlik göstermiştir. Öncelikleri hesaba 1):atılmaksızın aldıkları çekim sayısına göre bireylerin dağılımına bakıldığında, yönelimlerin belli kişilerde toplanma göstermekle birlikte, genelde kümenin yaygın bir ilişki eğilimi içinde olduğu saptanmıştır. 16 Ek'tc sunulan sosvamclri tesıi fannundan anlaşılacağı gibi, açıklayıcı bir girişten sonra ilgili sorularla küme üyelerinin 7 ayrı ölçü!e göre çekim ve ilimieri saptanmak istenmiştır. Adıgeçen ölçütler şunlardır: ı. KYUP'nda birlikte olma, 2. Bir alan araştırmasında aynı ekipte bulunma, 3. Yurtta birlikte kalma, 4. Bir geziye katılma, 5. Program sonrasında dast1u~ sürdürme, 6. Konuk olarak eve çağırma, 7. Aynı örgütün aynı servisinde çalışma. Küme üyeıerinin avrı ölçüt!ere göre vaptıkları çekim ve ilimier, çok değişik sosyometrik tablolar ortaya koymuştur. Değişik ölçülerle eldeedilen bu sosvometrik yapıların çözümlen. mesi ayrı bir incelemenin konusunu oluşturacaktır.

13 64 AMME İDARESİ DERGi Sİ Ç1ZELGE - 2 Alınan Çekim Sayısı (Ç.S.) Çekim Alanlanu S,ayısı Oran (Ola) Çekim Sayısı Oran (Ola) O Toplam Ç1ZGE - 1

14 BİR ECtTİM KüMESİNİN SOSYOMETRİK YAPıSı 65 Çizelge-2den izlenecelp gibi, hiç çekim almayan 3 kişinin (% 5.8 lik bir kesimin) bulunmasına k-arşılık, 2 kişi (kümenin % 3.8'i) en YÜks.ek sayıda (LO) çekim almıştır. 1-4 çekim alanlar (41 kişi), % 78.9 ile kümenin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, yapilan toplam 153 seçmenin % 13.1'i 2 kişide, % 37.9'u 8 kişide toplanırken geri kalanı yada kabaca üçte ikisi 1-4 kişiye yönelmiştir. Yapılan 1. seçmenlerin küme üyeleri arasındaki dağılımı eleahndığında, çekimlerin yaygınlığı daha da bel.irgin bir görünüş almaktadır. Üyelerin aldıkları 1. çekimlere göre dağılımını veren aşağıdaki çizelge, % 73.1'inin en az bir kez 1. çekim aldığını, en çok' ilk çekim konusu olan 1 kişinin dört çekim düzeyinde kaldığını göstermektedir. ÇtZELGE - 3 Alınan ı. Çekim ı.çekim Alanlann Oran Sayısı Sayısı (%) Toplam Toplu çekimlerde 8'in üzerinde çekim alanların (3 kişinin) «1. seçme» lere göre durumlarına bakıldığında, 10 çekimli olanlardan l'inin en yüksek «1. seçme» alan kişi olduğu, toplam 8 çekim almış olan kişininse 1. seçme alanlar arasında ikinci sırada yeraldığı anlaşılmaktadır. Buna karşılık, yine toplam 10 çekim almış olan ikinci bireyin hiç "I. çekim» almamış olması, ilgi çekicidir. Bu aykırılık, toplu çekimlerin yöneldiği kimi bireylerin gerçekte bir çekim merkezi değh, ikincil yada üçüncü! odak niteliği taşımasıyla açıklanabilir. Buradan kalkoarak, bireylerin aldıkları toplam çekim sayısına göre beliren sosyometrik yapıyla aynı bireylerin seçilme önceliklerine göre konumlarını içeren sosyometrik yapının, yüksek bir benzerlik göstermekle birlikte, Hkece birbiriyle örtüşme diği sonucuna varılabilir. Ancak iki «1. çekim» almış olanlardan tümünün toploam 5 çekimli olması, ortalama üstü sosyometrik konumların seçme önceliğine göre değişme göstermediği anlamına gelir. Toplu yada birinci seçmelerin gösterdiği yaygm dağılım, küme içinde soyutlanmış bireylerin düşük sayıda kalmasını sağladığı gibi, yıldız yada önder sayılabilecek bireylerin ancak eğilim olarak belirmesine yolaçmıştır. Çok odaklı bir bağlaşma eğilimi gösteren kümede çekim alan yada seçilen

15 66 AMME İDARESi DERGiSi birey sayısından kalkarak küme bütünlüğü düzeyini, alınan en yüksek çekim sayısından yola çıkarak kümenin odakj,aşma özelliğini sayısalolarak göstermek olanaklıdır. Küme biltünlüğü, küme üyelerinin çekim alanının genişliği yada çekim alan bireylerin sayısal büyüklüğüyle ölçülebilen bir kavramdır. İlgili kümenin.94'lük bütünıüğü, üyeler arasındaki ilişki alanının genelde çok geniş olduğunu gösterir17 Yapısal bütünlük, kümenin çeşitli alt kümelere bölünmüş olduğu bir durumda gözlenebileceği g~bi, belli bir yada bir kaç odak (yıldız) çevresinde örgütlendiği durumlarda da belirebilir. Kısacası, küme bütünlüğü, seçmele rin toplanma eğiliminden bağımsızbir özelliktir. Bu eğilimi saptamak amacıyla alınan en yüksek çekim sayısına dayanarak seçmelerin odaklaşma düzeyi ölçüldüğünde 18 bunun.20 düzeyinde kaldığı, başka bir deyişle bireylerin en çok beşte birinin bir çekim merkezine yöneldiği anlaşılmaktadır. Seçmelerin odaklaşma düzeyi toplam çekim sayısına göre hesaplandığında, oranın daha da düştüğü ve tüm seçmelerden ancak O.OTsinin (% 10 kadarının) bir kişide toplanma gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu verilerden, gözlem konusu olan kümenin genelde çok seçmeli ama çok odaklı, kısacası, yaygın bir biçimlenme gösterdiği ve ayrı odakların çevresinde çok sayıda alt kümeye ayrıldığı sonucu çıkmaktadır. \ Çekimlerin çizdiği bu tablo, itimlerin bireylere dağılımının oluşturduğu tabloyla uygunluk içindedir. Kimlerle birlikte olmak istedikleri sorulduğunda herbiri kendilerine tanınan üç seçme olanağını kullanan küme üyeleri, kümede yeralmasını istemedikleri kişiler konusunda değişik bir tutum almış ve önemli bir kesimiyle itirnde bulunmaktan kaçınma eğilimi göstermiştir. Değerlendirme yapanların % 40.4'ü herhangi bir itirnde bulunmazken, üç İtimde bulunanların oranı % 44.2'de. kalmıştır. 153 çekime karşılık 17 Burada tanımlandığı biçimde küme bütünlüğu, çekirnde bulunan birey sayısının bir eksiğinden, soyutlanmış (hiç çekim almamış) birey sayısının çıkarılıp çekirnde bulunan toplam birey sayısının bir eksiğine bölünmesiyle hesaplanan bir endeks değerdir. Buna göre, (N-i) - Soyutlanmış Birey Sayısı K.B. = 'dir. N-I KUme bütunlüğünün alacağı en yüksek değer, herkesin en az bir çekim aldığı durumda, N-I = l'dil Çekim alan hiç kimsenin olmadığı yada kümenin tam çözülme içinde N-I O bulunduğu durumda, küme bütünlüğünün alacağı değer K.B. = - = O olacaktır Kümenin çekim odaklaşma düzeyi, alınan en yüksek çekim,ayısının çekirnde bulunan toplam birey sayısının bir eksiğine oranlanmasıyla eldeedilen bir ölçümdül Buna göre küme çekim odaklaşması, Alınan En YUksek Çekim Sayısı K.Ç.O. = N-I = 50-- =.ıo'dir. LA

16 BİR El"iİTİM KüMESİNİN SOSYOMETRİK YAPısı itirnin gözlenmiş olması, itim ilişkilerinden oluşan sosyometrik alanın çekim alamnın yarısı genişliğinde olduğunu ortaya koymaktadır. Aldıkları itim sayısına görebireylerin dağılımım veren aşağıdaki çizdgeden, genelde kümenin yüksek bir uy;uriıluluk düzeyinde bulunduğu anlaşılmaktadır: ÇtZELGE -4 Alınan itim İ'tim S.ayısı Alanlann Oran itim oran (ts.) Sayısı (%) Sayısı (%) O Toplam ÇtZGE - 2 I~im Alan au'ev $~yı.ı 40 '30 ~D (D 5

17 68 AMME İDARE si DERGİSİ Çizelgeden anlaşılacağı grbi, tüm kümenin yarıdan çoğu (% 63.5'i), hiç itim almamıştır. Bu durum, küme üyelerinin birbirlerine karşı olumsuz bir tutum almaktan kaçmma eğilimlerini yansıttığı gibi, itimlerin belli kişilerle sınırlı olduğunu açığa vurmaktadır. Başka bir ıjeyişle, üyelerin çekimde bu Iunmadıkları kişilere karşı genelde yansız bir tutum aldıki,arı söylenebilir. Hiç itim almamış birey sayısından yola çıkarak kümenin uyumluluk düzeyini hesaplamak olmaklıdır J9 K.U. =.66'lık bir uyumluluk oranı, küme içi anlaşmazlık1arın düşük bir düzeyde kaldığını, başka bi,r deyişle küme üyelerinin genelde birbirlerini 'tepki duymaksızın benimsediklerini dilegetirir. Öte yandan, itimlerin % 62.0'sinin bireylerin % 30.9'una dağılmasına karşılık, Hinılerin % 3S.0'inin salt 3 kişiye (% 5.7'sine) yönelmiş olması, küme içi tepkilerin özellikle belli kişilerde toplanma eğiliminin göstergesi sayılabilir. İtimlerin böylesine belli kişilerde toplanma göstermesi, özellikle küme içi uyumsuzluğun odaklaşma eğiliminde olduğu anlamına gelir. Küme içi itimlerin odaklaşma düzeyi sayısalolarak ölçüldüğünde 20 K.İ.O. =.2S'lik bir oranın bulunması, küme üyelerinin dörtte birlik bir kesiminin itimlerinin 1 kişide {bireylerin % 1.9'unda) toplanması demektir. Bu oran, çekim odaklaşma oranı olan 10 ile karşılaştırılacak olursa, tepkilerin çekimlere göre dahayüksek düzeyde odaklaştığı gözlenmiş olur. himlerin odaklaşma düzeyi toplam itim sayısına göre hesaplandığında, küme içi tepkilerin OJS'inİn bir odakta yığıştığı anlaşılır. Son olarak bireylerin aldıkları çekim ve itimlerin sayısına göre birlikte dağılımına bakıldığında, küme içinde statü uzlaşmaz1ığının düşük bir düzeyde kalmakla birlikte, belli üyelerde.ibelirginleş'tiği gözlenmektedir. Statü uzlaşmaz1ığı., bireylerin küme içinden çekim aldığı kadar itim de alabilmesi 19 Bu incelemede, küme uyumluluk düzeyini ölçmek üzere önerilen işleme göre bu oran, hiç itim almamış birey sayısının toplam birey sayısının bir eksiğine oranı, kısacası, ltilmemiş Birey Sayısı K.U = dır. N-i 33 örneğimize uygulandıliında K.U..66'dır. 50 Kümede uyumluluk düzeyinin alacağı en yüksek de!!er, hiç kimsenin itim almadı!!ı durumda, N-i = i'dir. Herkesin itildiği yada kümenin tam bir uyumsuzluk içinde bulundul!u du N-I o O rumda küme uyumlulul!u -- = - = O olacaktır. N-i Kümenin itim odaklaşma düzeyi, alınan en yüksek itim sayısının ölçülen toplam birey sa. yısının bir eksiğine oranlanmasıyla eldeedilen bir ölçümdür. Buna göre küme itim odak Iaşm~sı, Alınan En Yüksek İtim Sayısı 14 K.İ.O. = --- = - =,2S'dir. N-I 50

18 BİR EGhİM KÜMESİNİN SOSYOMETRİK YAPıSı 69 yada üyeler üzerinde kümenin goruş birliği içinde bulunmaması anlamına gelir. Aşağıdaki çizelge, kümenin çekim ve itim konusunda uzlaşma düzeyini sergileyecek niteliktedir. Alınan Çekim çizelge - 5 Alınan. Sayısı itim Sayısı o Top o ı Toplam Görüldüğü gibi, küme üyelerinin % 34.6'sı (18 kişi), başhları tarafından çekildiği gibi itilmiştir de. Bunlar arasında özellikle 3 ve daha çok çekim alanlardan aynı zamanda 3 ve daha çok itim alanlar yada küme üyelerinin % 11.5'i için statü uzlaşmazlığı sözkonusudur. Üzerinde statü uzlaşmazlığı bulunarilar içinde dikkate değer olanları, 4 çekime karşılık 3,5,6 ve 14 itim alanlarla 6 çekirne karşılık 8 itim, 10 çekirne karşılık 2 itim alanlardır. Bu uzlaşmazlık, küme içinde ters yönelim ve karşıt değerlendirme eğilimindeki alt kümelerin varlığıyla açıklanabilir. Topluca özetlendiğinde, yüksek düzeyde bütünlük ve uyumluluk gösteren kümede, karşılıklı ilişkiler - çekirnde daha belirgin olmak üzere - dü şük düzeyde odaıdaşma göstermektedir. Kısacası küme genelolarak yaygın ve odaklaşmamış bir bağlaşma içindedir. Bireylerarası çekim ve itim ilişkileri kümenin sosyometrik yapısını bi çimlendirdigi gibi, bireylerin sosyometrik statülerini de belirler.. Sosyometrik Statü Dağlıum Giriş bölümünde de açıklandığı gibi, sosyometrik statü, bireylerin çekim statüsüyle ftim statü arasındaki ayrımla dilegetirilir. Kümeyi oluşturan bireylerin çekim ve itim endekslerinde dayamlarak hesaplanmış s0syometrik statü endeksleri Çizelge - 6'da verilmiştir.

19 70 AMME IDARESİ DERGİSİ Ç1ZELGE - 6 Sosyometrik Çekim İtim Statü GöreIi Kodu Kurwnu* Endeksi Endeksi Endeksi puan (+1) (O) (O) - (-1) (+1)-(-1) (100)-(-100) ı. E.S İ.İ.B K.B M.E.B M.E.B M.E.B O 7. M.E.B M.E.B M.E.B M.E.B ıı. KGM M.E.B S.S.Y.B M.E.B M.E.B B.B ' M.E,B K.K.K S.S.Y.B E.S M.E.B. 0.0; M.E.B U.B ' M.E.B () T.B LO 26. M.E.B M.E.B M.E.B E.GM M.E.B M.T.A ' G.S.B M.E.B : E.G.M. 0.' 'i. TR M.E.B M.E.B O 38. M.E.B

20 BİR EGİTİM KÜMESİNİN SOSYOMETRİK YAPıSı M.E.B i.lb M.E.B E.G.M M.E.B O 44. S.T.B M.E.B E.G.M M.E.B E.G.M M.K.E M.E.B U.B M.E.B * Kurum Kısaltmalan: B.B. Bayındırlık Bakanlılıı. E.G.M. En1niyet Genel Müdürlüğü, E.S. Emekli S"ndılıı, G.S.B. Gençlik ve Spor Bakanlığı. U.B. İçişleri Bakanlığı, K.B. K.K.K. Kültür Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, M.E.B. Milli Eğitim Bakanlığı, M.K.E. Makina - Kimya Endüstrisi Kurumu, M.T.A. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, S.S.Y.B. Sağlık ve Sos"al Yardım Bakanlığı, S.T.B. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.B. Tanm Bakanlığı, U.B. Ulaştırma Bakanlığı. Verdiği değerler +1'le -1 arasında değişen sosyometrik statü endeksj21 küme içi ve kümelerarası karşılaştırmalara elverişli bir ölçüm olmakla birlikte, bu incelemede tek küme ölçeğinde çözümlemeler yapıldığından anlatım kolaylığı sağlamak amacıyla endeks değerleri, göreli (kürneye göre) puanlara dönüştürülmüştür. Çizelge - 6'mn son sütununu oluşturan bu puan 21 Çekim ve itim endeksleri, alınan çekim yada itim sayısımn toplam birey sayısının bir eksiğine bölünmesiyle eldeedilen ölçümlerdir. Buna göre, Çekim Sayısı (ç.s) ç.s. Çekim Endeksi (Ç.E) = N-I N-I itim Sayısı (İ.S) ts. İtim Endeksi (İ.E) N-I N-I Ç.S. ts. Sosyometrik Statü Endeksi (S.S.E) = 'dir. N-I N-I

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA BİLGİ, BELGE VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN:

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

Türkiye de Bireysel Ba șlar ve Vak f Uygulamalar nda E ilimler Ali Çarko lu SABANCI ÜN VERS TES, STANBUL

Türkiye de Bireysel Ba șlar ve Vak f Uygulamalar nda E ilimler Ali Çarko lu SABANCI ÜN VERS TES, STANBUL 4 Türkiye de Bireysel Ba șlar ve Vak f Uygulamalar nda E ilimler Ali Çarko lu SABANCI ÜN VERS TES, STANBUL 82 I. Bireysel Bağışlar a. Çalışmanın Amaçları Elinizdeki çalışma, An Na im ve Halim in (2002,

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi *

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1513-1534 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

YURT DIŞINDAN DÖNEN GENÇLERİN

YURT DIŞINDAN DÖNEN GENÇLERİN DR. SÜLEYMAN DOĞAN YURT DIŞINDAN DÖNEN GENÇLERİN SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI DR. SÜLEYMAN DOĞAN YURT DIŞINDAN DÖNEN GENÇLERİN SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI "Anneme. İÇİNDEKİLER

Detaylı

DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 237- DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan TOPBAŞ 1 ÖZET Toplumsal yaşam içerisinde

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ÖRNEK SAYI. enerji. çevre. şebekeleşme. ekoloji. destek

ÖRNEK SAYI. enerji. çevre. şebekeleşme. ekoloji. destek ÖRNEK SAYI enerji şebekeleşme çevre ekoloji destek TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TTGV Yayın Sahibi Dr. A.Mete ÇAKMAKÇI Yayın Yönetmeni Tülay AKARSOY ALTAY İdare Merkezi Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 TEZ ÖZETi Performans değerlendirmesi insan kaynakları yönetimi çemberi içerisindeki işlevlerden birisidir. Çalışanlara; yatırım yapılan değerli kaynaklar olarak bakarken, işgörenlerin başarı durumu ve

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 10.04.2014 Cilt: 16, Sayı: 1, Yıl: 2014, Sayfa: 83-113 Online Yayın Tarihi: 29.04.2014 ISSN:

Detaylı

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Sivil Toplumun Türk Medyasındaki Yansıması Doç. Dr. Aslı Tunç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, Türkiye Üçüncü Sektör

Detaylı

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ Ahmet GÜNEŞ Cumhuriyet University, Turkey ahmetgunes5050@gmail.com ÖZET Türkiye, siyasal bir deneyim

Detaylı

DAR GELİRLİ KENTLİLER İçİN BİR KONUT EDİNDİRME YÖNTEMİ: EVİNİ YAPANA YARDIM

DAR GELİRLİ KENTLİLER İçİN BİR KONUT EDİNDİRME YÖNTEMİ: EVİNİ YAPANA YARDIM DAR GELİRLİ KENTLİLER İçİN BİR KONUT EDİNDİRME YÖNTEMİ: EVİNİ YAPANA YARDIM Prof. Dr. Ruşen KELEŞ BÖLÜM: 1 BATIKENT ALANINDA KENDİ EVİNİ YAPANA YARDIM YÖNTEMİ' İLE KONUTLANDIRILACAK DÜŞÜK GELİRLİ BİR GRUBU

Detaylı

ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI

ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI EĞİTİM VE DOKTRİN KOMUTANLIĞI EĞİTİM YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME OKUL KOMUTANLIĞI BALGAT/ANKARA ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI Nahide DAŞLIÇAY Öğ. Bnb. 1996 ÖRGÜT VE

Detaylı

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr.

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. İlköğretimin Önemi ve Öğretmen Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr. Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN Dr. İkram Çınar 1 / 28 İlköğretim, bireyin yaşamında, akademik temellerinin

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ADANMIŞLIK SORUNU: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİNDE BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETMENLERİN ADANMIŞLIK SORUNU: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİNDE BİR ÇALIŞMA T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı ÖĞRETMENLERİN ADANMIŞLIK SORUNU: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİNDE BİR ÇALIŞMA (Yüksek Lisans

Detaylı

ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM

ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM DERSİN İÇERİĞİ İşletmelerde en önemli unsurlardan biri olan insanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı