FORMÜLÜ Her ml sinde 5 mg (5000 IU) amfoterisin B içeren izotonik serum fizyolojik içinde steril, apirojen süspansiyon. Her ml sinin içeriği;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FORMÜLÜ Her ml sinde 5 mg (5000 IU) amfoterisin B içeren izotonik serum fizyolojik içinde steril, apirojen süspansiyon. Her ml sinin içeriği;"

Transkript

1 ABELCET 100 mg / 20 ml süspansiyon içeren i.v. flakon FORMÜLÜ Her ml sinde 5 mg (5000 IU) amfoterisin B içeren izotonik serum fizyolojik içinde steril, apirojen süspansiyon. Her ml sinin içeriği; Aktif madde : Amfoterisin B (USP) : 5.0 mg Yardımcı maddeler : L-?- Dimiristoilfosfatidilkolin(DMPC) :3.4 mg L-?- Dimiristoilfosfatidilgliserol(DMPG) :1.5 mg (sodyum ve amonyum tuzları halinde) Sodyum klorür :9.0 mg Enjeksiyonluk su,1 ml ye tamamlayacak kadar. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Bir antifungal ajan olan ürünün yapısı amfoterisin B ve iki fosfolipidin bileģiminden oluģmaktadır. Amfoterisin B, Streptomyses nodosus tarafından üretilen, makrosiklik, polien antifungal bir antibiyotiktir. Amfoterisin B nin lipofilik kısmı bu ilacın moleküllerinin fosfolipidlerle Ģeride benzer bir yapı oluģturmasını sağlar. Abelcet in içindeki aktif antifungal ajan olan Amfoterisin B, konsantrasyonuna ve mantarın duyarlılığına bağlı olarak, fungistatik ya da fungisidal etki gösterebilir. Bu ilaç etkisini, büyük olasılıkla, mantar hücresinin duvarındaki ergosterole bağlanıp hücre zarında hasara yol açarak göstermektedir. OluĢan bu hasar nedeniyle mantar hücresinin içeriği dıģarı sızmakta, sonuçta hücre ölmektedir. Ġnsan hücresindeki kolesterolle karģılaģtırıldığında, Amfoterisin B nin fungal ergosterole affinitesi daha fazla olmakla birlikte, bu ilacın insan hücre duvarındaki sterollere bağlanması durumunda toksisite geliģebilir. Mikrobiyolojik aktivite Amfoterisin B in vitro koģullarda, aralarında Candida türleri, Cryptococcus neoformans, Aspergillus türleri, Mucor türleri, Sporothrix schenkii, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis ve Histoplasma capsulatum un da yer aldığı birçok patojen mantara karģı etkilidir. SuĢların çoğu ?g/ml konsantrasyonda Amfoterisin B ile inhibe olmaktadır. Amfoterisin B nin bakteri veya virüsler üzerine etkisi hiç yok ya da çok azdır. Farmakokinetik özellikleri: Amfoterisin B nin klerensinin hızlı ve dağılım hacminin büyük olması AUC in göreceli olarak daha düģük olmasına yol açar, bu da klinik çalıģmalarda elde edilen ön verilere uymaktadır. Amfoterisin B nin kinetikleri doğrusal olmayan bir seri izler ve AUC dozla birlikte uyum içinde bir artıģ gösterir. Amfoterisin B (USP) nin insanlarda doku içine dağılımına ve metabolizmasına iliģkin ayrıntılar ve toksititesinin daha düģük olmasından hangi metabolizmaların sorumlu olduğu henüz tam olarak anlaģılmamıģtır. Günde üç kez, 5.3 mg/kg/gün doz ABELCET alan bir kalp nakli hastasından elde edilen amphotericin B doku konsantrasyonları;

2 YavaĢ bir Ģekilde itrah edilmesine rağmen, tekrar edilen Amphotericin B dozlarından sonra kanda küçük bir yığılma görülür. Pediatrik ve yaģlılarda Farmakodinamik ve Farmakokinetik özelliği ve kullanımı: 16 yaģından küçük çocuklarda ve 65 yaģından büyük eriģkinlerde farmakokinetiği ve farmakodinamiği bilinmemektedir. Risk / yarar iliģkisi değerlendirilmelidir. ENDİKASYONLARI Konvansiyonel Amfoterisin B terapisine intoleransı olan veya dirençli hastalarda invaziv fungal enfeksiyonların tedavisinde endikedir. KONTRENDİKASYONLARI Hekimin görüģüne göre, hipersensitivite (aģırı duyarlılık) riskiyle karģılaģtırıldığında Abelcet ile sağlanacak yararlar daha ağır basmadıkça, içerdiği maddelerden herhangi birine karģı aģırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda Abelcet kontrendikedir. UYARILAR VE ÖNLEMLER Amfoterisin B içeren herhangi bir üründe olduğu gibi Abelcet in ilk dozunun verilmesi esnasında; ilaç, tıbbi eğitimli personelce, kapalı klinik gözlem altında uygulanmalıdır. Amfoterisin B desoksikolat ve Amfoterisin B içeren diğer ilaçlarda anafilaksi rapor edilmiģtir. Abelcet le insidans oranı %0.1 den küçük olmak üzere anafilaksi rapor edilmiģtir. Eğer Ģiddetli solunum güçlüğü oluģursa, infüzyon derhal durdurulmalıdır. Hasta Abelcet in diğer infüzyonlarını almamalıdır. Abelcet in intravenöz infüzyonu baģladıktan sonra 1-2 saat, ateģ ve titreme içeren akut reaksiyonlar meydana gelebilir. Bu reaksiyonlar genellikle Abelcet in ilk birkaç dozunda daha yaygındır ve genellikle takip eden dozlarla azalır. Ġnfüzyon; hipotansiyon, bronkospazm, aritmi ve Ģokla daha az ilgilidir. Laboratuvar Testleri: Abelcet terapisi esnasında, serum kreatinin sık sık izlenmelidir. (Advers reaksiyonlar bölümüne bakınız) Ayrıca, karaciğer fonksiyonu, serum elektrolitleri (özellikle magnezyum ve potasyum) ve tam kan sayımının düzenli olarak izlenmesi önerilir. 16 yaģ altı ve 65 yaģ üzerinde güvenli kullanımına ait bilgi yoktur. İlaç Etkileşimleri Abelcet üzerinde, ilaç etkileģimleriyle ilgili resmi klinik çalıģmalar yapılmamasına rağmen, birlikte uygulandığında, aģağıdaki ilaçların Amfoterisin B ile etkileģime girdiği bilinmektedir. Bu sebepten aģağıdaki ilaçların Abelcet le de etkileģime girdiği düģünülebilir.

3 Antineoplastik Ajanlar: Antineoplastik ajanların Amfoterisin B ile birlikte kullanımı, böbrek toksisitesini, bronkospazm ve hipotansiyonu arttırabilir. Antineoplastik ajanlar, Abelcet ile birlikte büyük dikkatle kullanılmalıdır. Kortikosteroidler ve Kortikotropin (ACTH): Kortikosteroidlerin ve Kortikotropin (ACTH) nin Amfoterisin B ile birlikte kullanımı, hastanın kalp fonksiyon bozukluğuna eğilimi artırabilecek hipokalemiyi kuvvetlendirebilir. Abelcet le birlikte kullanılacaksa, serum elektrolitleri ve kalp fonksiyonu yakından izlenmelidir. Siklosporin A: Kemik iliği transplantasyonu geçiren hastalar üzerinde yapılan bir çalıģmada, kemik iliğinin çıkarılmasını takip eden birkaç gün içinde, Siklosporin A ve Abelcet in birlikte verilmesinin, artan nefrotoksisiteyle ilgili olabileceği belirtilmiģtir. Digitalis glikozidleri: Amfoterisin B nin, digitalis glikozidleri ile birlikte kullanımı hipokalemiye neden olabilir ve digitalis toksisitesi olasılığını kuvvetlendirebilir. Abelcet le birlikte uygulandığında, serum potasyum seviyesi yakından izlenmelidir. Flusitozin: Flusitozinin, Amfoterisin B içeren preparatlar ile birlikte kullanımı, muhtemelen sellüler alımını artırarak ve/veya böbrekten atılımını azaltarak, flusitozin toksisitesini artırabilir. Flusitozin, Abelcet le birlikte dikkatli verilmelidir. Ġmidazoller: (ketokonazol, mikonazol ve klotrimazol, flukonazol vb.) Amfoterisin B ile ergosterol sentezini inhibe eden mikonazol, ketokonazol gibi imidazol deriveleri arasında antagonizm rapor edilmiģtir. Bu bulguların klinik anlamı belirlenmemiģtir. Lökosit transfüzyonları: Ġntravenöz yolla Amfoterisin B ve lökosit transfüzyonu alan hastalarda akut akciğer toksisitesi rapor edilmiģtir. Lökosit transfüzyonları Abelcet ile birlikte verilmemelidir. Diğer nefrotoksik ilaçlarla tedavi: Amfoterisin B nin aminoglikozidler ve pentamidin gibi ajanlarla birlikte kullanımı, ilaç nedeniyle oluģan böbrek toksisitesi potansiyelini artırabilir. Aminoglikozidler ve pentamidin, Abelcet ile birlikte büyük dikkatle kullanılmalıdır. Nefrotoksik ilaçların herhangi bir kombinasyonuyla tedaviyi gerektiren hastalarda, böbrek fonksiyonları hassasiyetle izlenmelidir. İskelet kas gevşeticileri: Amfoterisin B nin neden olduğu hipokalemi, iskelet kas gevģeticilerinin hipokalemiden dolayı kürar etkisini artırabilir (örn. tubokürarin). Abelcet ile birlikte uygulandığında serum potasyum düzeyleri yakından izlenmelidir. Zidovudin: Abelcet, 30 gün boyunca Zidovudin ile birlikte verildiğinde, yükselmiģ miyelotoksisite ve nefrotoksisite görülebilir. Zidovudin, Abelcet ile birlikte kullanıldığında, böbrek fonksiyonları ve hematolojik tablo yakından izlenmelidir.

4 GEBELİK VE LAKTASYON Gebelik Kategorisi : B Abelcet, gebelik esnasında, sadece ilacın anne için önemi göz önünde bulundurulduktan sonra kullanılmalıdır. Abelcet in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Pek çok ilacın insan sütüne geçmesi ve Abelcet in anne sütü emen bebeklerde ciddi advers reaksiyonlara yol açabileceği nedeniyle, ilacın anne için önemi göz önüne alınarak ilacın veya emzirmenin kesilip kesilmeyeceği kararına varılmalıdır. ADVERS REAKSİYONLAR: 667 si 5 mg/kg/gün doz almak kaydıyla Abelcet le tedavi edilen 813 hastadan bir total, güvenlik veri tabanı oluģturulmuģtur. Yukarıda bahsi geçen 667 hastanın 194 ü, 4 adet karģılaģtırmalı çalıģmada; 55 i açık-etiketli, karģılaģtırmalı olmayan çalıģmalarda, 418 i acil-kullanım programında tedavi edilmiģlerdir. Çoğu hematolojik neoplazmlı ve yine çoğu çeģitli ilaçlarla birlikte tedavi gören hastalardır. Acil kullanım çalıģmalarında Abelcet? le ortalama tedavi süresi 22 gün olmuģtur. Abelcet le tedavi olan hastaların %9 u, çalıģmayla bağlantılı olup olmadığına bakılmaksızın advers vakalardan dolayı tedaviyi bırakmıģlardır. Genel olarak, Abelcet? le rapor edilen en yaygın advers reaksiyonlar, ilacın infüzyonu sırasında geçici titremeler ve/veya ateģtir.

5 Abelcet kullanan hastalarda, ayrıca aģağıdaki advers reaksiyonlar da rapor edilmiģtir. Tüm vücut: Kırıklık, kilo kaybı, iģitme kaybı, enjeksiyon yerinde enflamasyonu içeren reaksiyon. Alerji: Bronkospazm, nefes alma güçlüğü, astım, anafilaksi ve diğer alerjik reaksiyonlar. Kalp/Akciğerle ilgili: Kalp yetmezliği, akciğer ödemi, Ģok, miyokardiyal enfarktüs, hemoptiz, hızlı solunum, tromboflebit, akciğer embolisi, miyokart hastalığı, plevral efüzyon, ventrikülar fibrilasyon içeren aritmiler. Dermatolojik: Makülopapüler kızartı, pruritus, eksfolyatif dermatit, eritema multiform. Gastrointestinal: Akut karaciğer yetmezliği, hepatit, sarılık, melena, anoreksi, dispepsi, kramp, epigastrik ağrı, ven-tıkayıcı karaciğer hastalığı, diyare, karaciğer büyümesi, safra kanalı veya kanalları iltihabı, kolesistit. Hematolojik: Koagülasyon defektleri, lökositoz, özinofili içeren kan diskrazisi. Kaslar ve vücut iskeleti: Kemik, kas ve eklem ağrısını içeren miyasteni.

6 Nörolojik: Konvülsiyonlar, kulak çınlaması, görme bozukluğu, iģitme kaybı, periferal nöropati, geçici vertigo, çift görme, ensefalopati, serebral vasküler aksidan, ekstrapiramidal sendrom ve diğer nörolojik semptomlar. Ürogenital: Oligüri, böbrek fonksiyonlarında azalma, anüri, böbrek tübüler asidozu, impotens, dizüri. Serum elektrolit bozuklukları: Hipomanyezi, hiperkalemi, hipokalsemi, hiperkalsemi. Karaciğer fonksiyon test bozuklukları: AST, ALT, alkalin fosfataz, LDH yükselmesi. Böbrek fonksiyon test bozuklukları: BUN yükselmesi. Diğer test bozuklukları: Asidoz, hiperamilazemi, hipoglisemi, hiperglisemi, hiperürisemi, hipofosfatami. DOZ AŞIMI Amfoterisin B dezoksikolat doz aģımının, kalp-solunum durması ile sonuçlandığı rapor edilmiģtir mg/kg arasında Abelcet? dozlarını bir veya birden fazla alan 15 hasta bildirilmiģtir. Hastaların hiçbiri Abelcet? e karģı ciddi bir akut reaksiyon göstermemiģtir. Bir doz aģımından Ģüphelenildiğinde, tedavi kesilir, hastanın klinik durumu izlenir ve gerektiği gibi bir destekleyici tedavi uygulanır. Abelcet? hemodiyaliz edilemez. DOZAJ VE UYGULAMA YetiĢkin ve çocuklar için, tek infüzyon olarak tavsiye edilen günlük doz, 5 mg/kg dır. Abelcet, 2.5 mg/kg/st oranında, intravenöz infüzyon olarak verilmelidir. Ġnfüzyon süresi 2 saati geçerse, her iki saatte bir, infüzyon torbası sallanarak içerik karıģtırılır. Serum kreatinin düzeylerinden ölçülerek, Abelcet? in böbrek toksisitesinin doza bağımlı olduğu gösterilmiģtir. Doz ayarlaması, hastanın klinik durumu göz önüne alınarak yapılmalıdır. SÜSPANSİYONUN İNFÜZYON İÇİN HAZIRLANIŞI Abelcet eğitilmiģ personel tarafından hazırlanmalıdır. Süspansiyonun oda sıcaklığına ulaģması için bekleyiniz. Cam ĢiĢenin dibinde sarı renkte çökelti kalmayıncaya dek hafifçe çalkalayınız. Gereken sayıdaki ĢiĢeden gereken dozda Abelcet? i, no bir iğne kullanarak 20 ml lik steril enjektör(ler)e çekiniz. Abelcet?ile dolan her bir enjektörün iğnesini çıkarıp, her kutuda bulunan ve B. Braun Medical Inc. tarafından üretilmiģ olan 5 mikronluk hızlı akım filtreli iğneyi takınız. Enjektörün filtreli iğnesini i.v. enjeksiyon için hazırlanmıģ olan ve %5 Dekstroz içeren torbaya bastırıp, içeriğini elle ya da bir infüzyon pompasının yardımıyla torbaya boģaltınız. Sonuçta elde edilen infüzyon solüsyonunun konsantrasyonu 1 mg/ml olacaktır. Ajanı %5 lik dekstrozla sulandırdıktan sonra içinde yabancı bir madde bulunduğundan kuģkulanıyorsanız kullanmayınız. Cam ĢiĢe içindeki ilaç tek kullanımlıktır. Ġlacın artan kısmı atılmalıdır.

7 Abelcet in içinde bakteriyostatik bir ajan ya da koruyucu bir madde bulunmadığı için, kullanım sırasında asepsi kurallarına sıkıca uyulmalıdır. Ġnfüzyon için en iyi yöntem bir infüzyon pompasının kullanılmasıdır. SERUM FĠZYOLOJĠK SOLÜSYONLARIYLA, DĠĞER ĠLAÇLARLA VEYA ELEKTROLĠTLERLE KARIġTIRMAYINIZ. Abelcet? in bu maddelerle geçimli olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Eğer hastaya daha önceden açılmıģ olan bir damar yolu kullanılacaksa, Abelcet? verilmeden önce bu yol %5 lik dekstrozla yıkanmalı, ya da baģka bir damar yolu kullanılmalıdır. SulandırılmıĢ, kullanıma hazır olan süspansiyon +2? ila +8?C sıcaklıkta 48 saate, daha sonra da oda sıcaklığında 6 saate kadar dayanıklıdır. Bu süre içinde kullanılmamıģ olan süspansiyon atılmalıdır. BEKLENMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAġVURUNUZ. SAKLAMA KOŞULLARI Abelcet? buzdolabında, 2 o C - 8 o C sıcaklıkta saklanmalıdır. Dondurmayınız. IĢıktan koruyunuz. TĠCARĠ TAKDĠM ġeklġ VE AMBALAJ MUHTEVASI: Abelcet tek kullanımlık, 20 ml (100 mg Amfoterisin B) içeren cam ĢiĢelerde, steril, apirojen sarı bir süspansiyon halinde sunulmuģtur. Cam ĢiĢenin ağzında alüminyum bir çerçeveyle çevrelenmiģ lastik bir tıpa vardır. Her karton kutu içinde 1 adet cam ĢiĢe ve her ĢiĢe beraberinde bir adet 5 mikronluk filtreli iğne olacak Ģekilde ambalajlanmıģtır. RUHSAT SAHİBİ ONKO Ecza Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. KoĢuyolu Cad. No: Kadıköy-ĠSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) ÜRETİCİ FİRMA Elan Pharmaceuticals Inc. San Diego, CA USA lisansı ile Enzon Pharmaceuticals Inc., Indianapolis, IN, USA. Ruhsat Tarihi : Ruhsat No : 105/43 ÇOCUKLARIN ULAġAMAYACAĞI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLANMALIDIR. PERAKENDE SATIġ FĠYATI ( TEMMUZ 2004 ) : 239,010 YTL Reçete ile satılır.

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: PROSALĠD subkütan enjeksiyon için çözelti, her

Detaylı

HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ

HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ UYARI: BU ĠLAÇLAR SADECE DOKTORUNUZ TARAFINDAN BELĠRTĠLEN ġekġlde KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIġTIR. BU AMBALAJDA BULUNAN ĠLAÇLAR TEK BAġLARINA VEYA BAġKA ĠLAÇLARLA BĠRLĠKTE, DĠĞER

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde :

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : Siklosporin Yardımcı maddeler: Etanol % 94 lük (a/a) Polioksietillenmiş

Detaylı

Ig VENA N. Ġntravenöz kullanımlık, normal insan immünglobülini Steril FORMÜL. 1 ml solüsyon içeriği

Ig VENA N. Ġntravenöz kullanımlık, normal insan immünglobülini Steril FORMÜL. 1 ml solüsyon içeriği Ig VENA N Ġntravenöz kullanımlık, normal insan immünglobülini Steril FORMÜL 1 ml solüsyon içeriği Aktif madde: Virus inaktivasyonu yapılmıģ normal insan immünglobülini 50mg Minimum %95 i IgG olan 50 g/l

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ % 0.9 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler : Her 100 ml çözelti ; Dekstroz anhidrat 5g Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml'lik ampul 50 mg deksketoprofen'e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MARCAİNE % 0.5 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARTROCOL 100 mg/2 ml İ.M. Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. Yardımcı maddeler: Her bir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Her bir 5 ml lik flakon, 4mg zoledronik

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5). KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI BUSTESĐN %0.5 Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Bupivakain Hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı madde(ler): Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI ELEKTRA 50 mg/2 ml enjektabl çözelti içeren ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PĠNRAL 50 mg çiğnenebilir/çözünebilir tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Lamotrijin 50 mg Yardımcı maddeler: Sodyum sakkarin 0.26 mg Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Paklitaksel Yardımcı maddeler: 6 mg/ml Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Diklofenak sodyum 75 mg (her bir ampul: 3 ml) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml çözelti 0.9 g sodyum klorür içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RONİX 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 20 ml lik her flakonda; Etkin madde: Prilokain hidroklorür 400 mg (20 mg/ml)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flakon; Her flakonda 1000 mg sefazolin (sodyum

Detaylı

FORMÜLÜ Beher ml 5 mcg parikalsitol, %30 (h/h) oranında propilen glikol ve %20 (h/h) oranında alkol içerir.

FORMÜLÜ Beher ml 5 mcg parikalsitol, %30 (h/h) oranında propilen glikol ve %20 (h/h) oranında alkol içerir. ZEMPLAR Parikalsitol 5 mcg/ml Enjeksiyonluk Çözelti içeren Ampul, 2 ml FORMÜLÜ Beher ml 5 mcg parikalsitol, %30 (h/h) oranında propilen glikol ve %20 (h/h) oranında alkol içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Göz damlası, solüsyon. Berrak, renksiz/hemen hemen renksiz, az viskoz oftalmik solüsyon.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Göz damlası, solüsyon. Berrak, renksiz/hemen hemen renksiz, az viskoz oftalmik solüsyon. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI COSOPT Oftalmik Solüsyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her ml'si, 20 mg dorzolamide eşdeğer 22.26 mg dorzolamid hidroklorür, 5 mg timolola

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçinde beyaz süspansiyon bulunan, beyaz renkli oblong yumuşak kapsüller.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçinde beyaz süspansiyon bulunan, beyaz renkli oblong yumuşak kapsüller. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BEXGRATİN 75 mg Yumuşak Kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Beksaroten 75 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için 6.1. e bakınız.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Erişkinler Levobupivakain erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Erişkinler Levobupivakain erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CHIROCAINE 25 mg/10 ml infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml infüzyon için konsantre çözelti, 2.5

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir flakonda etkin madde olarak 50 mg Doksorubisin Hidroklorür bulunur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir flakonda etkin madde olarak 50 mg Doksorubisin Hidroklorür bulunur. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ ADRİBLASTİNA 50 mg liyofilize toz içeren enjektabl flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir flakonda etkin madde olarak 50 mg Doksorubisin

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her film tablet 450 mg valgansiklovir içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI INVANZ 1 g. IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Ertapenem 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak)

Detaylı