T.C. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAM U HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAM U HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU"

Transkript

1 T.C. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAM U HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet Hastanesi ihale Kodu : SAYI : KONU: T eklif M ektubu PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzem eler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d (Doğrudan Tem in) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz satınalma birim ine gönderilm esini rica ederim. ^ T elefon: Dr.Ilhan ERKAN Fax : H astane Y öneticisi S.No Mal / H izm et Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam 1 HAVALANDIRMA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI 3 AY Genel Toplam(KDV Hariç): Fiyat Teklif Veren Firm anın Adı Firma Yetkilisi : Adresi Telefon Kaşe ve im za : Fax Not: Tekliflerde K aralam a ve Daksil K esinlikle Olm ayacaktır. sncjj 'Ç^ef&brie(C/eJ/K 1^ ;L Ş a.d /1 cvv1*^

2 T.C. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAM U HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : j SAYI : KONU: T eklif M ektubu PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzem eler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d (Doğrudan Tem in) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz satınalma birim ine gönderilm esini rica ederim. v ^ A- Telefon : Dr.İIhan ERKAN Fax : Hastane Yöneticisi S.No Mal / H izm et Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat 1 HAVALANDIRMA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI 3 AY Genel Toplam(KDV Hariç): Teklif Veren Firm anın Adı Firma Yetkilisi : Adresi Telefon Kaşe ve im za \ Fax Not: Tekliflerde Karalam a ve Daksil Kesinlikle Olm ayacaktır.

3 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 200 YATAKLI VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ l(bir ) YILLIK PERYO DİK BAKIM / ONARIM TEKNİK ŞARTNAM ESİ (PARÇASIZ) G EN EL Ö Z E L L İK L E R 1.1. İşin N iteliği Ve Tanımlar Bu şartname, 200 Yataklı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde bulunan, muhtelif bölümlere hizmet veren 24(yirmidört) adet klima santraleri(vantilatör), 24(yirmidört) adet klima santraleri(aspiratör) ve 702 (yediyüziki) adet fancoil (marka midea) klima parçasız peryodik bakım/onarım işinin l(bîr) yıllık sözleşme süresince, HSK(hijyenik klima santralleri)'ne ve fancoil klima 3(üç) kez olmak üzere ve günün 24(yirmi dört) saaatinde hastane hizmetlerini aksatm ayacak şekilde yapılm asını kapsamaktadır İstekliler 1.2.a. Teklif verecek firmalar teklif mektuplarıyla birlikte mutlaka referansgösterecek, referans gösterilm eyen teklifler kabul edilmeyecektir. 1.2.b. Bakım-O narım işini üstlenecek olan fırm atse12850 hizm et yeterlilik belgesi, ^ fc ' ve Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı'nm bakımcı firm alara vermiş olduğu "SATIŞ SUINRASI H İZ M E T Y ERİ Y E T E R L İL İK B ELG ESİ"nesahip olmalıdır. 1.2.c. İşin yapımı sırasında karşılaşılabilecek teknik ve idari aksaklıklar taraflarca hazırlanıp TUTANAK altına alınacaktır. 1.2.d. YÜKLENİCİ firma değişimi yapılacak tüm malzemelerin üretici firma garantisini verecektir. 1.2.e. İşlem in yapılm ası sırasındaki tüm demontaj ve nakliye yüklenici firmaya aittir. 1.2.f. İşin yapımı sırasında hastanede meydana gelebilecek tüm yıpranma ve kırılmalar yüklenici firma tarafından giderilecektir. Oluşacak herhangi bir hasarın tespitinde işletme kaybıda dikkate alınacaktır. 1.2.g. Yüklenici firma, T SE ye göre ölçü aletlerinin güncel kalibrasyon belgelerini idareye teslim etm ek zorundadır. 1.2.h. Bu şartnam ede istenilen belgelerin tamamı teklif mektubuyla birlikte teslim edilecektir Peryodik Bakım/O narım Gün Ve Saatleri 1.3.a. Peryodik ve koruyucu bakımlar, hastane idaresinin ilgili birimi ve yüklenici firma teknik sorumlusu tarafından hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenecek tarih gün ve saatlerde yapılacaktır. 1.3.b. Yüklenici, peryodik bakım için yapılacak işleri daha önceden belireyerek idareye yazılı olarak bildirecektir Servis Hizm etleri 1.4.a. Yukarıdaki maddelerde belirtilen servis hizmetleri, teknik işlerden sorumlu müdür yardımıcısı veya hastanenin sorumlu baş teknisyenine yada bu kişilerin belirleyeceği ilgili kişi gözetiminde yapılacaktır. Bu kişilerden birinin gözetiminde olmayan işlemler için ücret ödenmeyecektir. 1.4.b. Bakımı yapılan cihazlarla ile ilgili 4(dört) nüshalı firmaya ait servis formu düzenlenip bu formun, bir nüshası ilgili birimde, bir nüshası hastane idaresinin yetkili kişilerinde, bir nüshası yüklenicide kalacak, diğer nüsha ise fatura ile birlikte verilecektir. 1.4.C. N üshalarda firm a kaşesi, ilgili birim yetkilisinin, hastane idaresinin yetkili kişisinin ve

4 firma servis elem anının im zalan olacaktır. 1.4.d. Yapılan kontrol ve onarım işlemleri tüm cihazlara konulan takip kartlarına işlenecektir. 1.4.e. Bakım - Onarım işlemini gerçekleştirecek olan teknisyenler Klima Santralleri peryodik bakım/onarım işlerinin yerine getirilmesi üzerine eğitim almış sertifikalı personel olmalıdır ve bunu belgeyle kanıtlamalıdır. Firma çalıştıracağı teknik personelin en az 5(beş) yıl tecrübeli olduğunu beyan eden belgeyi hastane idaresine sunacaktır. En az l(bir) kişi bu şartları sağlamalıdır. 1.4.f. Firma cihazların elektrik güvenlik testlerini de her bakımda yapmalıdır. 1.4.g. Arıza durumlarında yüklenici mesai saatleri dışında çalışmayı kabul edecektir. Ayrıca, yüklenici iş saatleri dışında veya tatil günlerinde çalıştığında(bayramda ve resmi tatil günleri de dahil.) veya arıza bakımı nedeniyle tatil günleri ve iş saatleri dışında çalışmak zorunda kaldığında her ne durumda olursa olsun ek ücret ve teknisyen seyahat masraflarını v.b. giderleri talep etmeyecektir. 1.4.h. Servis hizmetleri sonunda, çalışma performansları test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir İş Güvenliği Çalıştırılacak bütün firma elemanlarının can güvenliği gerek iş mahallinde ve gerekse ulaşım esnasında firmaya aittir. Firma, bünyesinde çalıştırdığı personelin sosyal.güvenlik sigortalarını yaptırmak zorunda olup, idaremiz bu konuda sorumlu değildir. Firma iş mahallinde iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. CEZAİ HÜKÜM LER 2.1. Sözleşmenin devam ettiği müddet içerisinde klima santralleri ve soğutma gruplarının işletmesi ve bakım işlerinde doğacak bütün teknik sorumluluk firmaya ait olacaktır. Bakım noksanlığından ve işletme yetersiliğinden kaynaklanan ve çıkabilecek bütün arızalara firma adresine hastane idare birimince yazılı veya telefonla arıza bildirilecektir. Firma arıza haberini aldıktan sonra derhal müdahale edecektir. Müdahaleye geç kalındığında için 2(iki) saat, içinde derhal müdahale edilecek, müdahaleye geç kalındığı takdirde her arızaya günlük sözleşme bedelinin % 1 'i oranında ceza kesilecektir Bakım ve işletim firması elemanlarının kamu malına verdikleri zarar, piyasa rayici (fiyat takdirini hastane idaresi yapacaktır) üzerinden firma tarafından ödenmek zorundadır. Ödenmediği takdirde ilk tahakkukundan zarar bedeli kesilerek tahsil edilecektir YÜKLENİCİDEN kaynaklı nedenlerle santrallerin istenilen şekilde çalışmaması halinde, hastanemizin teknik servis personeli tarafından tutulacak bir tutanakla bu durum tespit edilecektir. Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle çalışmayan her bir santral için aylık hakedişlerden kesinti yapılacaktır. Bu kesinti; her bir santral için, işçilik gideri hariç (işçilik gideri kamu ihale kurumu web sitesinden hesaplanacaktır) aylık hakediş tutarının 1/3 'ü kadardır (örneğin hastanemizin 1 adet santrali yükleniciden kaynaklı nedenlerden dolayı 1 ay çalışmadığında; bu durum hastanemiz teknik servisi tarafından tutanakla belirlenecek; yüklenicinin hakedişinden yapılacak kesinti ise, aylık işçilik gideri ve KDV hariç hakediş tutarının 3/2 'ü oranında olacaktır.) DİĞER ŞARTLAR 3.1. Yüklenici firma yaptığı bakım ve onarım esnasında kullandığı malzemenin hatalı, yanlış seçimi, standartlara uygunsuzluğu, kullanıcı hatası v.s. nedenlerle meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur M eydana gelen yada gelişebilecek her türlü arıza veya yapılması planlanan bakım ve onarımlar sırasında ihtiyaç duyulabilecek malzem eler idare tarafından görevlendirilen teknik elemana bildirilecek ve malzem e varsa depodan, yok ise dış piyasadan tem in edilerek firmaca A '.V2^JÎSe

5 bedelsiz olarak montajı yapılacaktır Firma tarafından temini gerçekleştirilen yedek parçalar için İşçilik nakliye ve montaj firma tarafından ücretsiz gerçekleştirilir Firma tarafından temin edilen ve montajı yapılan yedek parçalar kullanım hataları haricinde firm a tarafından en az 2 yıllık garanti altında olacaktır. 3.5.Bakım için görevli gelen yetkili teknisyen, hizmetleri hastane müdürü ve onun görevlendireceği teknik işlerden sorumlu müdür yardımcısı ile başteknisyene ve kısımda görevli teknik personele bağlı olarak, makina mühendisi ve elektrik-elektronik mühendisinin koordinasyonunda yürütecektir Sistemde bir arıza meydana gelmesi durumunda veya planlı bakım çalışmalarından önce bu şartnamenin j.5. maddesinde belirtilen yetkililere anında bilgi verilecek, aksi halde yapılan müdehalelerden hastane idaresi sorumlu olmayacaktır Değişimi yapmadan önce bu parçaların birim fiyatları konusunda idare bilgilendirilecek, sözleşme imzalanan firma elinde bulundurduğu yedek parça fiyat listesini idareye taktim edecek, yedek parça listesinde bulunan malzemeler haricinde onarım-tadilalata v.s. dair bir parça değişimi olduğunda listede olmayan bu ekipman yada parçanın yüklenici firma tarafından karşılanacağı taahhüt edilecektir Sadece değiştirilen yedek parçalar için ayrı bir fatura tanzim edilir İdare bakım ve onarım sırasında firma teknik elemanlarının sözleşme kapsamındaki sisteme girme yetkisi verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır YÜKLENİCİ FİRMA bakımım yapmış olduğu santral ve soğutma gruplarının fenni mesuliyetini kanun, yönetm elik ve teknik şartnameler çerçevesinde üstlenir YÜKLENİCİ FİRMA, bakım sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5(beş) gün içerisinde santrallerin genel kontrolünü ve muayenesini yapacak, santraller emniyet tedbirleri ve kullanım standartları bakımından uygun ise firma tarafından işletmeye alınacaktır. Bu duıumlarla ilgili oluşturacağı teknik raporu hastane idaresine teslim edecektir. Bu işlemden dolayı yüklenici firm a herhangi bir bedel talep etmeyecektir Bakım ekibi, santrallerin bakımının yapılması esnasında ileriye dönük alınması gereken tedbirleri bakım tutanağına yazarak imza altına alacak ve teknik işlerden sorumlu idare yetkililerine bildirecektir Santral ve soğutma gruplarının bakımının yapılması ve arızalarm giderilmesi için gerekli olan her türlü sarf malzeme yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Bunun için ayrı bir ücretlendirme yapılmayacak YÜKLENİCİ FİRMA, Santral ve soğutma gruplarının arıza ve bakımında hastanenin haberi olm adanonayım almadan herhangi bir parça veya malzemeyi değiştiremez HASTANE İDARESİ; Santral ve soğutma gruplarının arızalanması halinde, arızayı firmanın bildirdiği telefon ve fax numarasına günün 24 saatinde bildirebilir. Bildirim tarih ve saatleri hakkında kurum kayıtları esas alınacaktır. Firma bu hususta ulaşılabilecek telefon ve fax numaralarını hastane idaresine bildirecektir YÜKLENİCİ FİRMA elemanları; kendi tesbitlerini, mesai saatleri içerisinde hastane teknik yetkilileri tarafından görevlendirilmiş elemanın, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde ise nöbetçi teknik personelin talebi ile arıza bildirim saatinden en geç 3(üç) saat sonra arıza mahaline ulaçacaktır Değişmesi gereken parça tespit edilmiş ise kurum bunu kendi içinde değerlendirecektir YÜKLENİCİ önce değişimin gerekliliği ile ilgili teknik raporunu; parça değişimi yapıldıktan somada değişim yapıldığına dair oluşturulan teknik servis raporunu konu ile ilgili başteknisyene yada görevli hastane mühendislerine imzalatacaktır YÜKLENİCİ, maddesinde belirtilen süreler zarfında arızaya müdahale etmediği taktirde hastanece tutulacak rapor içeriğini kabullenmiş sayılır Arıza için gelen personel mutlak surette firma elemanı olduğunu belirten firma kimliğini taşıyacaktır.jrjrmş. bakım elemanları personel listesini hastanede bulunan teknik işlerden sorumlu ^ ı W ^ e c e k t i r. Bu listede ismi bulunmayan personelin santrallere müdahale ^ "anseh/ı r! r. LWASSAis

6 etmesine kesinlikle müsade edilmeyecek ve bundan kaynaklanan gecikmeler için ilgili cezai müeyyideler işletilecektir Değişen parçalar mutlak surette hastanede görevli olan teknik ekipten herhangi birine(başteknisyen, elektrik elektronik mühendisi, makina mühendisi, teknik işlerden sorumlu müdür yardımcısı.) teslim edilecek, değişecek parça ambalajlı bir şekilde hastane başteknisyeni tarafından alınacaktır. Ambalajı açık ve kullanılmış parça değişimi tespit edildiğinde parça parası ödenmeyeceği gibi o ay ki bakım ücreti de firmaya ödenmeyecektir. Firma bu hususu peşinen kabul etmiş olur Hastane isterse yüklenici firma tarafından kullanılacak yedek parçaları, ihale kanunu yönetmeliği hükümleri dahilinde diğer firmalardan teklif usulu ile temin etmekte serbesttir. Yüklenici firma bu husuta itirazda bulunamaz. Temin edilen parçaların montajı yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır Gerek periyodik bakım, gerekse herhangi bir arızaya müdahale sonrasında cihazın mevcut işlevlerinde zayıflama, işlevlerin ortadan kalkması veya fonksiyon kayıpları gibi bir durumla karşı karşıya kalınırsa bu durum yüklenici firma sorumluluğunda olup herhangi bir bedel talep edilmeden ivedi olarak düzeltilecektir YÜKLENİCİ firma, sözleşmenin bitim tarihinden 5(beş) gün önce bakım işlemini l(b ir) defalığına tekrarlıyacak ve santrallerle ilgili kapsamlı bir rapor oluşturup teknik işlerle ilgili sorumlu kışım a teslim edecektir Teknisyenlerin bakım yaparken kullandıkları cihazların kalibrasyonları olmalıdır Firma; idarenin, isteğine bağlı olarak periyodik bakımların dışında ek olarak, sistemin tümü veya bir bölümü için bakım işlemlerinin tümünü veya bir bölümünü ek bir ücret istemeksizin yerine getirecektir Firmanm dışarıdan aldığı hizmetten (taşeron firmanın yaptığı işler ) ve /veya geçici elemanların yapacakları tüm işlerden ve sonuçlarından firma sorumlu olacaktır. İdare üçüncü kişileri muhatap almayacaktır İdare firmadan sözleşme süresi içinde herhangi bir zaman, yeterli görmediği elemanların değiştirilmesi ve/veya sayıların arttırılmasını isteyebilir. Bu durumda idareden hiçbir şekilde ek ücret istemeyecektir. TEKNİK Ö ZELLİK LER Yapılacak tüm peryodik bakım işlemleri, Türk Standardı TS-5895 "Merkezi Klima Ve Havalandırma Tesislerinin İşletme Ve Bakım Kuralları" ve TS "Yetkili Servisler - Havalandırma Ve Klima Sistemleri - Klima Santralleri, Klimalar, Soğutucu Gruplar, Fan- Coiller, Fanlar(Aspiratörler-Vantilatörler), Hava Temizleyici Cihazlar, Hava Perdeleri v.b.için Kurallar" standartlarında belirtilen kurallar ve bustandartlar ile atıfta bulunan Türk Standartlarına uygun olarak yapılmalıdır Klima Santrallerinde Yapılacak Bakımlar 4.2.a. Aylık Bakım lar Torba filtreler4(dört) ayda bir değiştirilmeli, şayet arızalı filtreler yüzünden torba filtreler kirlenmiş ise, değiştirm e işlemi kirlenme olduğu anda yapılmalıdır. Hepa filtreler, yılda en az l(bir) kere (hepaların kirlilik kontrolü ve partekül ölçümü ) değiştirilmeli, ancak kirli olduğu tespit edilen hepa filtreler derhal değiştirilmelidir. Ameliyathane ve yoğun bakımlarda yılda 2 defa partikül ölçümü ve yılda 1 defa hepa filtre hava hızı ölçülerek rapor halinde idareye teslim edilecektir. &L Isıtıcı ve soğutucu serpantinlerin daima tem iz olmasına özenle dikkat edilmelidir. & Isıtıcı ve soğutcu serpantinler kontrol edilerek herhangi bir akıntı, sızıntı v.s. Söz konusuysa giderilmelidir. Santral vantilatörleri kontrol edilmeli ve sürekli çalışır durumda tutulmalıdır. Aspiratör ve vantilatörlerin tahrik kayışlarının gerginliği kontrol edilmelidir. V kayışlarının ^ p r l ^ i n e baş parm akla basıldığında ise kayış vv M ü d M U f ' " lzrnetler ' K W d,!r!c! 5!

7 gerginliği normal hale getirilmelidir. Kayışilardaki aşınmalar kontrol edilmeli, aşınma varsa değiştirilmelidir. &>. Aspiratör ve vantilatör yataklarının yağ durumlarına bakılmalı, yağ eksik ise yağ ilavesi yapılmalıdır. & Pom palar genel bir tem izlikten geçirilmeli ve yeni yağ eklenmelidir. &>. Varsa, pom pa gres yağı doldurm a kapağı ayda bir açılmalı ve yağı değiştirilmelidir. Kullanılacak salm astra don yağlı cinsten olmalıdır. &>. Salmastra dam lam a suyunu tahliye eden deliğin tem iz olm asına ve tıkanmamasına dikkat edilmelidir. Uzun süre çalışm ayacak sistem ler sudan arındırılmalıdır. 4.2.b. Yıllık Bakımlar Yüklenici firma, santrallerdeki ısıtma ve soğutma bataryalarını kimyasal madde ile temizlenmelidir. Mevcut kimyasal kesinlikle metal ve bakır aksama zarar vermeyecek yapıda olmalıdır. Bakır borulu kondenserlerin boruları temizlenirken delici ve kesici aletler kullanılmamalıdır. K ilm a santrali bataryalarında kaçak olup olmadığı kontrol edilmelidir. &). Yapılan genel kontrollerde paslanm ış veya boyası aşınmış kısım lar var ise bu kısımlar korozyona karşı korunm a amaçlı boyanmalıdır. &>. K lim a santrallerinin sudan ve darbe tesirinden korunması sağlanmalıdır. Santrallerde bulunan bütün filtrelerin sökülerek temizlenmesi, hasar görmüş olanların yenisiyle değiştirilm esi sağlanmalıdır. & Evaporatif kondenser ve soğutma kulesi tamamiyle boşaltılm alı, pompalar ve borular gibi madeni parçalar pastan arıtılarak tamamı yeniden antipas ve yağlı boya ile boyanmalıdır. Sulu kondenserlerin suları tamamen boşaltılmalı, kondenser borularındaki kireçlenmeler tamamen temizlenerek borularda kaçak muayenesi yapılmalıdır. Borularda tıkanm a veya pislik birikimi var ise bunlar temizlenmelidir. & Aşman ve bozulan bütün kayışlar yenileriyle değiştirilmelidir. Motor ve vantilatör yataklarında aşınma olup olmadığı, millerin ve yatakların ön boşlukları kontrol edilmelidir. Motor ve vantilatör yataklarında aşınma var ise yenileriyle değiştirilmelidir. Yataklarda boşluk var ise bu boşluklar usulüne uygun olarak giderilmelidir. & Boru tesisatındaki pislik tutucular temizlenmelidir. Elektrik kumanda panosunda bulunan bütün sigorta, kontaktör, anahtar, v.b. Elemanların gerekli tüm bakım ve onarımları yapılmalı, amper değerleri ayarlanmalıdır. & Kompresörde bulunan yağ kontrol edilmeli, kirlenme ve bozulm a var ise yağın tamamı değiştirilmelidir. & K om presör üzerinde bulunan yağ ve emiş filtreleri temizlenmelidir. & Drayer kontrol edilerek dolgu m alzem esinin değiştirilmesi gerekiyor ise değiştirilmelidir. 2. Yıllık bakım istenen husularda tamamlandıktan sonra sistem vakum a alınarak soğutma grubu yeniden çalıştırılm alı ve kaçak testi yapılmalıdır. 5. DİĞER ŞARTLAR 5.1. Yüklenici firma, hepa filtrelerin her değişimi sonrası partikül ve hava mikroorganizma konsantrasyonunu ölçecek ve bunun için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir. (Hastane isterse alınacak hepa filtreleri ihale kanunu yönetmeliği hükümleri dahilinde diğer firmalardan teklif usulu ile temin etmekte serbesttir. Yüklenici firma bu husuta itirazda bulunamaz. Temin edilen hepafiltrelerin m ontajı yüklenici firm a tarafından ücretsiz yapılır.) 5.2. Mevcut mahallere yapılmış yada yapılacak olan validasyon işlemlerine göre meydana gelebilecek eksiklerin tamamlanması hususunda yüklenici firma sorumludur, yüklenici mahalleri uygun şartlara getirecek ve bu işlemlerden ayrıca bir ücret talep etmeyecektir Klima santralleri için yapılm ası gereken aylık ve yıllık bakımların daha sağlıklı ve

8 güvenli yapılabilmesi adına, yüklenici firma hastane teknik personeline bu bakımlarla ilgili gerekli eğitimi yerinde vermekle mükelleftir. Verilen bu eğitim taraflar arasında tutanak hazırlanarak resmiyet kazanacaktır. r<lrd im Cı-,

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORAN SİTESİ, SEFARETLER STÜDYOSUNDA BİNASINDA BULUNAN MUHTELİF TİPTEKİ 28 ADET ASANSÖRÜN 2 (İKİ) YIL SÜREYLE PERİYODİK BAKIMI, GENEL BAKIMLARININ YAPILMASI, SİSTEMLERİN SÜREKLİ OLARAK

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ, MEKANİK TESİSATLARI VE MÜŞTEMİLATLARININ, ELEKTRİK TRAFOLARININ, YG, AG SİSTEMLERİNİN,

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

TALEP fcliktari BİRİMİ

TALEP fcliktari BİRİMİ SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TAŞINIR KAYIT KODU* 17 *Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır. TALEP fcliktari BİRİMİ B BLOK HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ BAKIMI

Detaylı

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME TASLAĞI

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME TASLAĞI T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1. TARAFLAR Bu sözleşmede taraflar, T.C. Çerkezköy Belediyesi ile ( yüklenici ) dir.

Detaylı

T.C ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İŞLETME TALİMATI

T.C ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İŞLETME TALİMATI T.C ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İŞLETME TALİMATI İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2000 2 İ Ç İ N D E K İ L E R KONU BAŞLIĞI Sayfa No: İçindekiler 3 Önsöz

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi nde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İçindekiler Sayfa No 1. TANIMLAR 3 2. İHALENİN KONUSU VE İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 3 3. İŞİN İNCELENMESİ 4 4. TEDARİK

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) TOSB

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR.

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. .ssös^' SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı Bölge Kan M erkezlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda m iktarı belirtilen m alzem e idari ve teknik şartnam e hüküm lerine

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012149 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2 2. TANIMLAR 2 3. GENEL HÜKÜMLER 2 4. TEKNİK ÖZELLİKLER 3 5. GARANTİ, ÇAĞRI HÜKÜMLERİ,

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE KAN MERKEZLERİ SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. İHALESİ YAPILAN İŞ... 1 2. İŞİN İNCELENMESİ... 1 3. ŞARTNAMELERDE DEĞİŞİKLİK...

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı