DlcLE TIP DERGISI (JOURNAL OF MEDICAL SCHOOL) C:28 S: AKUT BRON$iLiTLi INFANTLARDA NEBULIzE SALBUTAMOLUN ETKiNLIGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DlcLE TIP DERGISI (JOURNAL OF MEDICAL SCHOOL) C:28 S:2 2001. AKUT BRON$iLiTLi INFANTLARDA NEBULIzE SALBUTAMOLUN ETKiNLIGI"

Transkript

1 DlcLE TIP DERGISI (JOURNAL OF MEDICAL SCHOOL) C:28 S: AKUT BRON$iLiTLi INFANTLARDA NEBULIzE SALBUTAMOLUN ETKiNLIGI * UZ.Dr. Harnza YAZGAN ** UZ.Dr. EsengOIDURSUN UZ.Dr. Sava!1INAN ** OZET Akut bron iolit tamsl konulan infantlarda nebulize salbutamol tedavisinin et~inligi plasebo (serum fizyolojik) tedavisiyle ka~lia t",ldl. 9alt ma randomize, l}ift kor ve prospektif olarak yaplldl. 9all maya rastgele numaralandlrarak 37 olgu dahil edildi. Salbutamol grubuna nebulize salbutamol 2,5 mg, plasebo grubuna 2 cc serum fizyolozik nebulizer ile verildi. Hastalarm 30. dakika, 6, 8, 24. ve 72. saatte kan oksijen saturasyonu, kalp tepe atlmtldakika (KTA), so/unum saylsl/dakika ve klinik skorlama/an degerlendiri/di. Salbutamo/ verilen grupta 30. dakika ve 8. saatte, p/asebo grubunda ise 24. saatte anlamlt derecede oksijen saturasyonuna u/a l/dl. P/asebo grub una gore sa/butamo/ a/an grupta KTA 30. dakika ve 8. saatte an/am/i derecede yiiksek idi. So/unum say's' sa/butamol a/an grupta tam OIl}Om/erde an/amll derecede yoksek idi, p/asebo grubunda ise 8 ve 24 saatler arasl an/am/i derece yoksek idi. Klinik skorlamada sa/butamol grubunda hlz/i bir daze/me mevcuttu. P/asebo grubunda ise kademeli bir daze/me o/dugu goriildo. Grup/ar arasmda 72 saat sonunda KTA (p=o,63) oksijen saturasyonu (p=0,36) ve klinik skor (p=025) al}lsmdan anlamlt bir 'art< yoktu. Sonul} o/arak nebu/ize sa/butamo/ kul/amml klsa sorede semptom/arm doze/mesine neden oldugu il}in akut bron io/itierde Kullamml ilk 24'te saatte yararlldtr. Anahtar Kelime/er: Akut bron io/it, infant, RSV, nebu/ize salbutamo/, p/asebo. GIRi$ Bron!1iolit, ko~ok hava yollannda obstruksiyona neden olan iltihabi bir durumdur. Genellikle 1-2 ya!1 arasmda ve en slk olarak da altl ayhk bebeklerde gorulor. Akut bron!1iolitten % 70 oranmda Respiratuar Sinsityal Virus (RSV) sorumludur (1). RSV ilk kez 1957'de iki infantm alt solunum yollanndan izole edilmi!1tir (2,3). Daha az oranda adenovirus parainfluenza, enterovirusler ve influenza virusu etkendir (2). * <;:ocuk Saghgl ve Hastahklan Uzmant ** G6ztepe-SSK <;:ocuk Saghgl ve Hastahklan Uzmant Pendik-iSTANBUL istanbul

2 Bakterilerin bron~iolite neden oldugu konusunda kesin delil yoktur. Nadiren brokopnomoni bron~iolitle kan~abilir. RSV epidemilerine daha e;ok kl~ aylannda rastlanrr. Anne soto almayan bebekler, annenin sigara ie;mesi,prematoredogum, ikiz bebekler, kord kanr antikor titresi do~okiogo, ve kalabahk aile ferdi olmak risk faktoro olarak sayllabilir (4). temas iledir. RSV'nin ba~hca gee;i~yolu damlaclk enfeksiyonu ve kontamine yozeylere Akut bron~iolitin tedavisi Ozerinde halen tartl~malar devam etmektedir. BronkodilatOrlerve steroid ilae;lannkullanrml en yok tartl~llan konulardlr. Bu e;ah~ma bir bronhodilatorilae;olarak salbutamolonbron~iolit olgulanndaki etkinligini gostermek amaclyla dozenlendi. 86 GEREC VE VONTEM Bu c;ah~maya Kaslm Nisan 2000 tarihleri arasmda Zeynep Kamil Hastanesi acii e;ocuk polikliniginde yaplldl. Cah~ma ie;in hastane etik kurulu onayi ahnd!. Cocuk acil servisine ta~ipne, wheezing, hiperventilasyon ile ba~vurup akut bron~iolit tanrsl konulan 37 olgu e;ah~mayaahndl. Olgulann ya~lan bir ile 12 ay arasmda degi~mekte olup, 18'i erkek, 19'u klzdl. <;ah~ma prospektif, plasebo kontrollo, e;ift-kor,randomize olarak planlandl. <;ah~maya ahnma kriterlerine uyan hastalar slrayla salbutamol veya plasebo grubuna dahil edildi. Cah~maya almma kriterleri olarak: 1)1-12 ay arasl ya~ grubunda olmak 2)lIk bron~iolit atagl olmasl 3)Akut ba~langle;4)zeminde kronik akciger hastahgl, kistik fibroz, kongenital kalp hastahgl vb. hastahk olmamasl 5)BronkodilatatOr vb. inhaler ilae; kullanrm OykOsO olmamasl 6)Fizik muayene ve radyolojik bulgulann bron~ioliti desteklemesi ~artlan arandl. Olgulann fizik muayeneleri aynr hekim tarafmdan yapllarak klinik skorlama kriterlerine gore hafif, orta ve aglr olmak Ozere hastalar Oe;gruba aynldl (Tablo 1). Cah~maya orta ve aglr derecede skorlama puanr olan olgular dahil edildi. Her bir olgu rastgele numaralandmldl.

3 87 Tablo 1: Bron~iolitli hastalara uygulanacak klinik skorlama. Skor Dakika solunum saylsl < < Wheezing Yok Ekspiryum sonu TOmekspiryum Ekspiryum+ inspiryum Retraksiyon Yok Subkostal nterkostal + subkostal Burun kanadl solunumu Genel durum iyi Orta Koto Aglr Hafif: 0-4 puan, Orta: 5-8 puan, AOlr: F-12 puan Salbutamol grubuna 23, Plasebo grubuna 14 hasta dahil edildi. Salbutamol grubuna 6 saat arahklarla kilolan goz ardl edilerek 2,5 mg nebulize salbutamol, Plasebo grubuna 2 cc serum fizyolojik Flazzimi F2000 marka nebulizator ve yoz maskesi ile 15 dakikada verildi. Nebulizasyona normal akciger sesleri duyulup, olgular hastaneden taburcu oluncaya kadar devam edildi. Olgulann oksijen saturasyonlan, hasta sakinken O. (nebulizasyondan hemen Once), 30. dakikada, 8. ve 24. saatte, ve 72. saatte Orager marka puis oksimetre cihazl ile O1901dO. Iki grubun 0., 30. dakikada ve 8., 24. ve 72. saatte kalp tepe atlml (KTA), dakikada solunum saylsl (OSS), oksijen saturasyonu ve klinik skorlamasl degerlendirildi. Salbutamol ve serum fizyolojigin her bir parametre Ozerindekietkinligi Oncegrup i9inde ve gruplar arasl kar~lla~tmldl. Olgular ortalama 2-3 gonhastanede yatmlarak takip edildi. Hastanedeki takip slrasmda destek tedavisi ve nebulizator tedavi dl~mda herhangi bir ek tedavi uygulanmadl. Sonu91ar INSTAT istatistik programl kullanllarak degerlendirildi. Verilerin daglhmma gore parametrik ve parametrik olmayan testier ve tekrarlanml~ Ol90mleri9in ANOVA testi kullanlldl. BULGULAR Cah~maya dahil edilen toplam 37 akut bron~iolitli infantm 18'i erkek (% 49) ve 19'u (%51) klz idi (Tablo 2). Atopi ve daha Once bronkodilatorkullanlm OykOsOher iki grupta da yoktu. Ba~langl9ta KTA saylsl satbutamol alan grupta ortalama 185 :t: 24/dk ve plasebo grubunda ise 140 :t: 20/dk idi ve iki grup bazal kalp tepe atlmlan anlamh derecede farkh idi (p < 0.001). Salbutamol grubunun kalp tepe atlm degeri bazalde daha yoksekti.sekizincisaatteortalamakta: 120:J: idi (I. Grup 117:J: 13.1,11.

4 Grup 120 :!:415.6). Salbutamol uygulamasmdan 88 sonraki 8-24 saat ve saatler arasl OlyOmlerdeanlamh bir do!io!ivardl (p<0.001). Plasebo grubu ile salbutamol grubu KTA yonondenklyaslandlgmda O. ve 30. dakikada anlamh farkhhk olmasma ragmen (p<o,05) 8., 24. ve 72. saatlerde her iki grup arasmda anlamh farkhhk yoktu (p<0,63). Ba!ilanglytaki DSS salbutamol grubunda 64 f: 7 ve plasebo grubunda ise 61 f: 7 idi. Salbutamol grubunun ba!ilangly degeri ile sonraki tom degerleri arasmda fark anlamh iken, Plasebo grubunun ba~langly degeriyle 8., 24. ve 72. saatler arasmdaki fark anlamh idi (p<o,05). Gruplar arasmdaki kar!illa!itlrmada 8. ve 24. saatler arasmdaki farklar anlamh idi (p<0.05). Her iki grup arasmdaki farkm 3. gon kayboldugu tespit edildi (p<0.36). Bazal oksijen saturasyonu Salbutamol grubunda 80 :t 23 mmhg ve Plasebo. grubunda ise 79:t 21 mm-hg idi. Salbutamol grubunda O.ile sekizinci saatteki oksijen saturasyonunda anlamh derecede yokselme saptandl (p<0.001). Ancak 24. ve 72. saatteki OlyOmlerdebu fark yoktu. Sekizinci saatten sonra anlamh yokselme olmadl. Fakat istenilen 02 saturasyonun Ozerine (% 95) eri!iilmi!iti. Plasebo grubunda (plasebo grubu) oksijen saturasyonundaki beklenen anlamh artl!ia 24. saatte ula!illdl (ortalama 02 saturasyonu % 94) (p<o,05). Iki grubun saturasyon degerlerinde ba!ilangly OlyOmlerindeanlamhhk salbutamol lehine iken, daha sonraki OlyOmlerde anlamh bir fark yoktu. Tablo 2: <;ah!imagruplannm demografik verilerinin kar!illa!itmlmasl. Salbutamol ( "=23) Plasebo ("=14) P Ya (ay,ortalama:i: SD) 5,1:1: 3,7 6,1 :1:5,1 0,59 Gestasyonel dogum haftasl 39,0 :1:1,6 38,8 :I:1,8 0,52 Cinsiyet (ElK) 11/12 7n 0,28 Semptomlann balama soresi (gon) 4,5:1:1,5 4,2:1:1,3 0,61 Ailede atopi oykoso (%) 7 (30) 5 (35) 0.32 Bazal klinik skorlama Salbutamol grubunda 8,50 :t 0,69, plasebo grubunda ise 8,65 :t 0,55 idi (p<0.25). Salbutamol alan grupta degerler 8. saatten itibaren anlamh!iekilde artml!iken, Plasebo grubunda 72. saatteki OlyOmdeanlamh dozeyde

5 89 artl!i goruldu.lki grup araslndaki kar!illa!itlrmada8-48 saatleri araslndaki anlamh farkhhk72.saatteortadankalktlve degerlere!iitlendi. TARTI$MA Akut bron!iiolit infant donemi alt solunum yolu infeksiyonunun en slk nedenidir. Saghkh infantlar da mortalite % 1-5 gibi du!iukolmaslna ragmen, morbidite belirgin olarak yuksektir (3,4). Morbiditenin yuksekligi efektif bir tedavinin gerekliligini ortaya koymaktadlr. Rutin tedavinin ana esaslan, destek tedavisi ve hafif olgular dl!ilnda nemlendirilmi!i oksijen kullanlmldlr. Diger tedavi yontemleri uzerinde ise ortak bir kabul meveut degildir. Klinik semptomlann akut astma ataglna benzerligi astlmda kullanllan bronkodilatorlerin akut bron!iiolitli olgularda da efektif bir!iekilde kullanlp kullanllamayaeagl tartl!imaslna yol ayml!itlr. Flores ve ark. bron!iiolit tedavisinde bronkodilatorlerinetkilerini ara!itlrml!ilar aneak kesin bir sonuy ylkaramaml!ilardlr (5). Sir ba!ika yah!imada infant ve geny yoeuklarda bronkodilatorlerin etkinligi tartl!imah oldugu sonueuna varml!ilardlr (6). Degi!iik yah!imalarda da bu ajanlar araslndaki etkinlik klyaslanml!itlr (7,8). SronkodilatOrlerin etkinligi klinik semptomlarln duzelmesi ve bazen hastanede kah~ suresi baz ahnarak degerlendirilmi!itir (9,10). Gruplar arasl 02 saturasyon degerleri, O. ve 72. saatteki degerler hariy hep anlamh dereeede farkh bulundu. 24. saatte plasebo grubunda da bron!iiolitin sebep oldugu hipoksi artlk gozlenmemesineragmen, oksijen saturasyonunda beklenen hlzh artl!iln salbutamol grubuna gore olmamaslnln nedeni olarak saturasyon Olyumu i!ileminin hastanln uyku, uyanlkhk, beslenme ve huzursuzluk gibi degi!ikenlerden etkilenmesine bagh olabileeegi du!iunuldu. Sir ba!ika parametre olan tedavinin KTA uzerine etkinligi iki grupta farkh degildi. Nebulize salbutamol verilmesine ragmen KTA'nln degi!imemesi bize salbutamolun en slk kar!illa!illan ta!iikardi yan etkisinin geli!imedigini gostermekle birlikte nebulize salbutamol tedavisinin guvenirligini de gostermi!i oldu. Her iki grubun 8. Saatten sonraki Olyumlerindeanlamhhkortadan kalktl. Chevollier ve ark Ylhnda akut bron!iiolitli olgularda nebulize salbutamol kullanlmlnln yaran ve guvenirligini saptamak amaelyla ya!ilan 1-5 ay arasl olan 33 olguyu ara!itlrdllar (11).16 infantta 0,15 mg/kg doz nebulize salbutamol, 17 infanta 2

6 cc serum fizyolojiqi bir saat ara ile Oe;kez uygulandl.sonue;ta,salbutamolyerilen 90 grupta dakika solunum saylsmda belirgin dozelme (p<0.01), yardlmcl solunum kaslannm derecelendirilmesinde belirgin do~o~ (p<0.001), wheezing skorunda dozelme (p<0.001) saptanml~tlr. Iki grup arasmda 02 saturasyonunda anlamh fark yoktu. Oe;kez nebulize salbutamol yerildikten sonra kalp tepe atlmlarmda ye diqer yan etkileri de anlamh deqi~me saptanmadl. Bu c;ah~ma nebulize salbutamol tedayisinin akut bron,iolitli olgularda etkinliqinidesteklemektedir. Bizim c;a1l,mamlzda da klsa donemde yani 24. Saatte O2 saturasyonunda (p<o,02), dakika solunum saylsmda (p<0,03) ye klinik skorda (p<0,02)anlamhdozelmeoldu. Fakat 3. gon gruplar arasl klinik skorda (p<o.25), kalp tepe atlmmda (p<o,63), dakika solunum saylsmda (p<0.36) istatistiksel olarak anlamh fark olmadlqigozlendi. Anna ye arkada~lan 1994 Ylllnda bron~iolit tedayisinde albuterolon etkinliqini ara~tlrmak ie;in bir c;ah~mayapml~lardlr (12). Call~mada dort grup olu~turulmu~, birinci gruba sadece nebulize albuterol, Ikinci gruba oral albuterol, Oe;OncOgruba nebulize serum fizyolojik ye dordonco gruba da oral plasebo uygulanml~. Nebulizasyon uygulanan gruba 30 dakika arahkla iki kez, oral ilae;yerilen gruba ise gonde bir kez ilae;yerilmi~. Dakika solunum saylsl,kalp tepe atlml,klinik skor, 02 saturasyonu ba~langle;ta,30. Dakika ye 60. Dakika da deqerlendirilmi~.lnfantlar deqerlendirmeslrasmda uykuda, uyamkken ya da beslenme anmda bulunuyorlarml~. Randomize yapllan bu c;ah~mada gruplann ba~langle;taki demografik Ozellikleri e~it bulunmu~tur. Tedayi gruplan arasmda anlamh farkhhk bulunmaml~ sadece oral albuterol tedayisi yerilen grubun kalp tepe atlmmdaki artl~ diqergruplara gore anlamh olarak artml~ bildirilmektedir (p<0.005). Gruplar arasmda ek tedavi ihtiyaclnda farkhhk saptanmaml~tlr. Bizim ye Cheyolleier'in yaptlqi c;ah~madanfarkh olarak Anna ye ark. ise yaptlklan bu c;ah~madaalbuterolun klsa donem etkinliqini, plasebo grubuna gore anlamh bulmaml~lardlr. Joseph ye arkada~lan ise 52 infantta nebulize albuterol ye serum fizyolojik uygulaml~lar ye klsa etkili bronkodilatorlerin hastanede yatl~ soresi ye hastahqm~iddeti Ozerineetkisini ara~tlrml~lardlr. Bu c;ah,mada bronkodilatatorler ilk 24 saat ie;inde etkili bulunmu~ aneak 24 saatten sonra gruplar arasmda fark bulunamaml~trr (13).

7 91 Bizim yah~mamlzda kullanllan klinik kriterler yaygm olarak kullanllan kriterlerdir (14). Ancak infantlarda guvenilmez sonuylar vermesi nedeniyle solunum fonksiyon testleri kullanllmadl. Bron~iolitte bronkodilatator kullanlml ile ilgili yok saylda yah~ma yapllml~tlr ve bunlann biryogu birbiriyle yeli~en sonuylar ortaya koyrnaktadlr (15-18). Bizim yah~mamlzda da bronkodilatorler klsa donernde efektif olurken uzun donemde etkisi plasebo grubu ile farkh degildir. Bu da gosteriyor ki nebulize salbutamol tedavisi klsa donemde plasebo grubuna gore daha etkin bir dozelme saglarken, uzun donemde bu fark ortadan kalkmaktadlr. Sonuy olarak nebulize salbutamol tedavisi her iki grupta da yan etki aylsmdan e~it guvenlige sahiptir. Nebulize salbutamolu ilk 24 saatte olgulara tedavi arnayh degil, destek amayh vermeliyiz.

8 SUMMARY EFFICIACY OF NEBULISED SALBUTAMOL TREATMENT IN INFANTS WITH ACUTE BRONCHIOLITIS 92 The purpose of this study is to examine the efficacy of nebulized salbutamol treatment on infants with acute bronchiolitis and also to compare with placebo results. Thirty-seven cases were admitted to the study and randomly divided into 2 groups. Nebulized salbutamol '2,5 mgr) was administered to the first group, while 2 cc eaude physiologic was given to the second, via nebulizer apparatus. Heart apex-beat perminute, number of breath per minute and clinical scoring were evaluated at the 30th minute,andconsecutrvelyat 6thhour,8thhour,24thhourand finallyat the end of the 3rd day. In the salbutamol group, remarkably efficient oxygen saturation has been obtained at the 30thminute and at the 8thhour, but in placebo group efficient oxygen. saturation was reached at the 24th hour. Apex heart rate in salbutamol group increased significantly at the 30th minute and at the 8th hour. breathing number in salbutamol group, all measurements displayed According to the significant differencebut in placebogrouponlythe differencewas betweenthe 8thand 24th hour interval. Clinical scoring, however, demonstrated rapid improvement in salbutamol group. Uneventually, in placebo group, there was agradual improvement. Consequently, it is beneficial to start nebulized salbutamol therapy, since it relieves the symptoms in the early period of the disease. Key words: Acute bronchiolitis, infant, RSV, nebulised salbutamol, placebo

9 KAYNAKLAR Kim HW, Arrabio JO,Parrott RH: Epidemiology of respiratory syncytial virus in Washington DC.!. Importance of the virus in different respiratory tract disease syndromes and temporal distribution of infection. Am J Epidemiol98: , Henderson FW,Collier AM: Respiratory synctial virus infections, reinfections and immunity.n Engl J Med 300: 530-4, Panitch HB, Callahan CW,Schidlow DY: Bronchiolitis in children.clin Invest Med 14:715, Glezen WP,Taber LH,Kasel JA: Risk of primary infection and reinfection with respiratory syncytial virus,am J Dis Child 140: 543-6, Flores G, Horwitz RI. Efficacy of beta-2 agonists in Bronchiolitis: A Reappraisal and meta-analysis Agonists in Bronchiolitis: Pediatrics Vol. 100 No. 2 August 1997, Lugo RA, Nahata MC. Pathogenesis and treatment of bronchiolitis. Clin Pharm 1993;12: Sanchez I, De Koster J, Powell RE, et al. Effect of racemic epinephrine and salbutamol on clinical score and pulmonary mechanics in infants with bronchiolitis. J Pediatr 1993; 122: Menon K, Sutcliffe T, Klassen TP. A randomized trial comparing the efficacy of epinephrine with salbutamol in the treatment of acute bronchiolitis. J Pediatr 1995; 126: Schindler M. Do bronchodilators have an effect on bronchiolitis? Crit Care. 2002; 6 : Cahill P, Finan E, Loftus BG Management of bronchiolitis: current practices in Ireland. Ir Med J. 2002; 95: Chevallier B, Acgerter P, Parot S;Comparative study of nebulized salbutamol against placebo in the acute phose of bronchiolitis in infants ages, to 6 months: Arch- Pediatric, 1995; 2: Gadomski AM, Lichestein R, King J. Efficacy of albuterol in the management of bronchiolitis: Pediatrics 1994; 93: Joseph V. Dobson,Susan M,Stephens Graff; The use of albutemol in hospitalized infants with bronchiolitis: Pediatrics 101: 3, 361-4; 1998.

10 Elaine EC. Wang, Rutin M, Upton A, Helen M; Broncodilatators for treatment of mild bronchiolitis: a factorial randomized trial. Arch Dis Child 67: ; Schweich PJ,Hurt TL et al.the use of nebulized albuterol in wheezing infants. Pediatr Emerg Care 8: ; Sly PO, Lanteri CJ, Do wheezy infants recovering from brockhiolitis respond to inhaled salbutamol? Pediatr Pulmonol1 0: 36-39; Rutter N, Milner AD. Effect of bronchodilatators on respiratory resistance infants and young children with bronchiolitis and wheezy bronchitis. Arch Dis Child 30: ; Hughes OM, Lesouef PN. Effect of salbutamol on respiratory mechanics in bronchiolitis. Pediatr Res 221: 83-86; 1987.

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

BRONŞİOLİT TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI BİLİM DALI

BRONŞİOLİT TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI BİLİM DALI BRONŞİOLİT TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI BİLİM DALI HERHANGİ BİR ÇIKAR ÇATIŞMAM YOKTUR. TANIM Akut bronşiyolit (AB); iki yaşından

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Akut bronşiyolitte kanıta dayalı tedavi seçenekleri

Akut bronşiyolitte kanıta dayalı tedavi seçenekleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007; 50: 275-284 Derleme Akut bronşiyolitte kanıta dayalı tedavi seçenekleri Pelin Özlem Şimşek 1, Nural Kiper 2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Pediatri Araştırma

Detaylı

Akut bronşiyolit (AB), iki yaşından küçük çocuklarda sıklıkla viral ajanların neden

Akut bronşiyolit (AB), iki yaşından küçük çocuklarda sıklıkla viral ajanların neden DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:38-42 Akut bronfliyolitte tedavi Ebru Yalç n 1, U ur Özçelik 2 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk

Detaylı

Anafilaksi olgu senaryoları

Anafilaksi olgu senaryoları Anafilaksi olgu senaryoları Sekiz aylık bebek, kahvaltıda aile için hazırlanan sahanda yumurtadan ekmeğin ucuyla verilmesinden 20 dakika sonra tüm vücunda yaygın kızarma, dudaklarda şişme ve göğsünde hırıltı

Detaylı

Aile Hekimliği Pratiğinde Çocukluk Çağı RSV Enfeksiyonları. Childhood RSV Infections in Family Medicine Practice

Aile Hekimliği Pratiğinde Çocukluk Çağı RSV Enfeksiyonları. Childhood RSV Infections in Family Medicine Practice Aile Hekimliği Pratiğinde Çocukluk Çağı RSV Enfeksiyonları Childhood RSV Infections in Family Medicine Practice Ebru Atıcı *, Serkan Atıcı **, Mehmet Akman *** * Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 35-39 Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m Prof. Dr. Necla

Detaylı

Akut bronşiyolit tedavisinde yeni yaklaşımlar

Akut bronşiyolit tedavisinde yeni yaklaşımlar Akut bronşiyolit tedavisinde yeni yaklaşımlar Nilgün E. ATAY 1, İbrahim Etem PİŞKİN 2 1 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Ankara, 2 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Mehmet Yekta Öncel, Sema Arayıcı, Fatma Nur Sarı, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek,

Detaylı

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Maslak Hastanesi Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):793-803. doi: 10.1177/0333102410364676.

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Solunum yolları infeksiyonlarının % 80 i viral ABD de yıllık 41M antibiyotik reçetesinin 22M si (% 55) solunum yolları

Detaylı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Tanım Amniyotik sıvı, plasenta ve/veya decidua nın infeksiyonu -Klinik koryoamniyonit

Detaylı

Toraks Derne i Akut Bronfliyolit Tan ve Tedavi Rehberi 2002

Toraks Derne i Akut Bronfliyolit Tan ve Tedavi Rehberi 2002 Akut Bronfliyolit Tan ve Tedavi Rehberi 2002 Haz rlayanlar Haluk ÇOKU RAfi (Baflkan), Bülent KARADA (Sekreter), Elif DA LI, Remziye TANAÇ, Gönül TANIR Solunum Sistemi nfeksiyonlar Çal flma Grubu Pediatrik

Detaylı

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul.

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu 26-27 Şubat 2010, İstanbul Weaning MV desteğinin kademeli olarak azaltılıp, hastanın ventilasyonu üstlenmesi sürecidir. Weaning MV süresinin % 40 ı Nozokomiyal

Detaylı

Taraf tutma (Bias) önlenmiş

Taraf tutma (Bias) önlenmiş Hamdi Akan Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı hamdiakan@gmail.com 23 Ocak 2015 Toplumu iyi temsil ediyor = Hasta sayısı Doğru tasarım ve metodoloji Taraf tutma (Bias) önlenmiş Sağlam istatistik

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ.Dr. Ömer ERDEVE Rehospitalizasyon - TANIM Kim? Ne kadar süre boyunca? Hangi düzey ünite? Maliyet? Mortalite ve morbidite üzerine etkisi? Rehospitalizasyon

Detaylı

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ ALT YAPISI, ANKETLER

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ ALT YAPISI, ANKETLER SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ ALT YAPISI, ANKETLER Doç. Dr. Şule Akçay Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD 8 Nisan 2009 Hastasının sigarayı bırakmasını sağlamak her hekimin görevi

Detaylı

Uzm.Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Uzm.Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı, İzmir, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi -25- Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Komplike olmayan alt solunum yolu enfeksiyonlu hastalarımızın değerlendirilmesi Evaluation of patients with uncomplicated lower respiratory

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim?

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim? Pediatrik Astım Hışıltılı Çocuk Ne zaman astım diyelim? Prof. Dr. Hasan YÜKSEL 2. Puader Kongresi 2013, Antalya Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi hyukselefe@hotmail.com

Detaylı

ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ

ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ Yrd.Doç.Dr. Teyfik TURGUT Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ Astımlı bir hastada hızlı ve progresif olarak nefes darlığı, öksürük, hırıltılı

Detaylı

Uzm. Dr., Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

Uzm. Dr., Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 18 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Ağır bronşiolit kliniği ile hastaneye yatırılan süt çocuklarında nazofaringeal örneklerde hücre kültürü sonuçları Results of cell-cultures in

Detaylı

Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi Obstetrik tahminlerdeki belirsizliklere

Detaylı

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy Hışıltılı Bebeğin Tedavisi Dr Suna Asilsoy Astıma bağlı vizingi olanlar Diğer nedenlere bağlı vizing geliştirenler Hışıltı fenotiplerinin ortaya çıkış zamanları Thorax 1997; 52: 946 952. Persistan vizing

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Infectious Diseases Working Party of EBMT Infectious Diseases Group

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

Pandemik İnfluenza A H1N1 ve Korunma Yolları

Pandemik İnfluenza A H1N1 ve Korunma Yolları 15.10.2009 Pandemik İnfluenza A H1N1 ve Korunma Yolları Doç. Dr. Önder Ergönül Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Influenza A Virüsleri: sleri:1889-19771977

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği NEONATOLOJİDE YENİLİKLER Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Preterm bebeklerde NEK in önlenmesinde probiyotikler Meta-analiz Probiyotiklerin etkileri GIS in

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı MAYIS 2017 KOAH Tanısı Alan Hastalarda Spirometri Yapılma Oranı KOAH.1 KOAH tanısı alan hastalarda spirometri yapılma

Detaylı

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, İç Hastalıkları Kliniği Sunum akışı Kılavuzlar ışığında; Glisemik tanımlamalar ve

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

Akut Bronşiyolitli Çocuklarda Nebülize Salbutamol ün Doza Bağlı Kardiyak Ritim Üzerine Etkileri

Akut Bronşiyolitli Çocuklarda Nebülize Salbutamol ün Doza Bağlı Kardiyak Ritim Üzerine Etkileri Astım Allerjİ İmmünolojİ Asthma Allergy Immunology doi: 10.21911/aai.11 ARAŞTIRMA/RESEARCH ARTICLE Akut Bronşiyolitli Çocuklarda Nebülize ün Doza Bağlı Kardiyak Ritim Üzerine Etkileri Dose-Effect of Nebulized

Detaylı

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir Tıkandım, Nefes Alamıyorum Tunçalp Demir Olgu 1 55 yaşında erkek hasta 2-3 yıldır nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma yakınmaları mevcut. Nefes darlığı düz yolda giderken bile oluyor. Geçen yıl 1 kez

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

VAXORAL KAPSÜL ÜN ÇOCUKLARDAKİ ETKİSİNİ GÖSTEREN KLİNİK KANITLAR

VAXORAL KAPSÜL ÜN ÇOCUKLARDAKİ ETKİSİNİ GÖSTEREN KLİNİK KANITLAR Vaxoral Kapsül VAXORAL KAPSÜL ÜN ÇOCUKLARDAKİ ETKİSİNİ GÖSTEREN KLİNİK KANITLAR Vaxoral Kapsül, 30 yıldır 61 ülkede güvenle kullanılmaktır. Vaxoral Kapsül ün bu etkisi; 8000 hasta ve yaklaşık 2000 katılımcı

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ Mehmet Ceyhan 2016 PNÖMONİ Akciğer parankiminin inflamasyonudur Anatomik olarak; Lober pnömoni Bronkopnömoni İnterstisiyel pnömoni Patolojik olarak: Alveollerde konsolidasyon ve/veya

Detaylı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı Meme Kanseri ve Ateş Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı VAKA-1 52 yaş, kadın hasta Meme kanseri nedeni ile 1 hafta önce aldığı adjuvan kemoterapi sonrası ateş

Detaylı

Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri. Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU

Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri. Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU Skorlama sistemleri Hasta tanımlanması Mortalite ve Morbidite hızı Prognoz tahmini Hasta seçimi Karşılaştırılabilir

Detaylı

İnfantil Kolik. Dr. Sevtap Güney Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı

İnfantil Kolik. Dr. Sevtap Güney Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı İnfantil Kolik Dr. Sevtap Güney Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Sunu Planı Tanım Sıklık Neden olur? Ne zaman geçer? Neden önemli?

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Çullas İlarslan N.E, Günay F, Bıyıklı Gençtürk Z, İleri D.T, Arsan S Ankara Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.

Çullas İlarslan N.E, Günay F, Bıyıklı Gençtürk Z, İleri D.T, Arsan S Ankara Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. Yaşamın İlk İki Yılında Demir Profilaksisinin Önemi ve Anemi Taramasında Hemogram ile Birlikte Ferritin Ölçümü: Rutin Taramanın Bir Parçası Olabilir Mi? Çullas İlarslan N.E, Günay F, Bıyıklı Gençtürk Z,

Detaylı

Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi

Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi Bahri Elmas, Şeyda Tok, Öner Özdemir TC Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Klinik Araþtýrma Çocukluk Çaðý Akut Ýmmun Trombositopeni Olgularýnda Farklý Tedavi Protokollerinin Deðerlendirilmesi *Meral ÝNALHAN, **Beltinge Demircioðlu KILIÇ, ***Müjgan ORAL, **Serpil DEÐÝRMENCÝ, ***Özlem

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ

HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ Nozokomiyal enfeksiyonlar genelde hastaneye yatıştan sonraki 48 saat ile taburcu olduktan sonraki 10 gün içinde gelişen enfeksiyonlar

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ AKUT BRONŞİYOLİT TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr ISSN 1302-7808. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

TÜRK TORAKS DERNEĞİ AKUT BRONŞİYOLİT TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr ISSN 1302-7808. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 1 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 1 June

Detaylı

AKUT OTİTİS MEDİA. Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD

AKUT OTİTİS MEDİA. Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD AKUT OTİTİS MEDİA Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD AKUT OTİTİS MEDİA TANIM Akut semptomların olması + Orta kulak sıvısı (Kulak ağrısı, ateş...) EPİDEMİYOLOJİ

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

lması Kararı Yrd. Doç. Dr. Nevin Uysal Gaziantep Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD llık k Kongresi Nisan 2007, Antalya

lması Kararı Yrd. Doç. Dr. Nevin Uysal Gaziantep Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD llık k Kongresi Nisan 2007, Antalya Yaşam am Desteğinin Sonlandırılmas lması Kararı Yrd. Doç. Dr. Nevin Uysal Gaziantep Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Türk Toraks Derneği i 10. YıllY llık k Kongresi 25-29 29 Nisan 2007, Antalya Tanımlar

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði

Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði ARAÞTIRMA Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði Öner Dikensoy, Belgin Ýkidað, Ayten Filiz, Nazan Bayram Gaziantep Üniversitesi, Týp Fakültesi,

Detaylı

Solunum mekaniklerin ölçümünde ösafagus balon tekniği ve klinikteki önemi

Solunum mekaniklerin ölçümünde ösafagus balon tekniği ve klinikteki önemi Solunum mekaniklerin ölçümünde ösafagus balon tekniği ve klinikteki önemi Solunum İşi (WOB) (Jordi Mancebo) Solunum işi bir litre veya bir dakika da yapılan iştir. Dakikada solunum işi= solunum işi x dakikada

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı

. ebeveyn/erinden birine EE uygu/andl.

. ebeveyn/erinden birine EE uygu/andl. DlcLE TIP DERGISI (JOURNAL OF MEDIcAL SCHOOL) C:27 S:1 2000 ilk EPizOD ~izofreni VE PSiKOTiK 6ZElliKli MANiDE : DUYGU DI~A VURUMUNUN KAR~ILA~TIRllMASI Yrd. Do~. Dr. ATilA EROl1 Uzm. Dr. FADiME YAZICI2

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Olgu sunumu Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ventriküler septal defekt İlk tanımlanma 1879 yılında En sık gözlenen doğumsal kalp anomalisi Embriyolojik

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Viral Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Yatırılan Yenidoğanların Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri

Viral Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Yatırılan Yenidoğanların Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Viral Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Yatırılan Yenidoğanların Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER Dr. Kaya Süer Near East University Medical Faculty Infectious Diseases and Clinical Microbiology Pnömoni : Akciğer parankiminde inflamasyon ve konsolidasyon ile seyreden yangısal

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ DERS : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler ) Oksijenin kimyasal simgesi O2 dir. ) Oksijen, canlıların

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI

AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI, Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ,, Doç. Dr. Akın KAYA 1. Baskı 2011 ISBN : 978-605-88844-6-5 2011 Sentez Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Büyük Sanayi 1. Cadde Çavuşoğlu

Detaylı

Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi HIV infeksiyonlu hastalarda tüberküloz sıklığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 212 HIV infeksiyonlu hasta - 8 Akciğer tüberkülozu - 4

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Ahmet Gül İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi RA Tedavisi Biyolojik I laçlar van Vollenhoven RF. Nat Rev Rheumatol 2009;5:531

Detaylı

Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Dr. Ayşe Büyükdemirci, Şerife Şule Çınar, Meliha Çağla Sönmezer, Metin Özsoy, Fatma Şebnem Erdinç,

Detaylı

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Prof. Dr. A. Necati GÖKMEN DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı