Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi"

Transkript

1 Montaj Ýþletme Bakým Carrier Split Klima 40 GKX Serisi Teknik Kitaplar serisi Þubat 2000

2 ÝÇÝNDEKÝLER BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR 5 ÇEKÝLEN ELEKTRÝK GÜCÜ 5 MÝNÝMUM MONTAJ MESA ELERÝ 6 VERÝLEN MALZEMELER 6 ÇALIÞMA LÝMÝTLERÝ 6 GENEL BÝLGÝ ÜNÝTENÝN MONTAJI 7 MONTAJ YERÝNÝN SEÇÝMÝ 7 ÖNERÝLER 7 UYARILAR: KAÇININIZ 8 MONTAJ 9 BORU BAÐLANTILARI 11 ELEKTRÝK BAÐLANTILARI 12 SÝSTEM KON ÝGÜRASYONU 14 ÇALIÞMA TESTÝ 14 KULLANICIYA ÖNERÝLER 15 AKSESUARLAR 15 IMQ SERTÝ ÝKASI 15

3 Sayfa 5 Boyutlar ve Aðýrlýklar Ünite Çerçeve / Izgara Takýmý

4 Teknik Özellikler Tablo I: Nominal Veriler Enerji kablolarý ve sigorta deðerleri dýþ ünite montaj kýlavuzunda belirtilen deðerlere uygun olmalýdýr. CARRIER SPLÝT KLÝMA - 42 GKX Sayfa 6 ÇEKÝLEN ELEKTRÝK GÜCÜ Yalnýz soðutma Soðutma Isýtma Isý Pompalý Not: 230V - 50 Hz. Isýtma deðerleri elektrik ýsýtýcýlý modeller içindir. Tablo II: Ýç ve Dýþ üniteler Arasýndaki Baðlantý Kablosu Kesiti (mm²) EN ve HD 277.S1 standartlarýna göre elektrik baðlantý kablolarý H05 RN- tipi, sentetik kauçuk izolasyonlu neopren kaplamalý olmalýdýr. Yalnýz ýsý pompalý modellerde Tablo III: Elektrikli Isýtýcýlarýn Teknik özellikleri (þayet varsa) Isý Pompalý Yalnýz soðutma Elektrikli ýsýtýcý Güç kaynaðý (ph) Maksimum çekilen akým Kumanda sistemi Emniyet termostatý INTERNEC Elektronik Kontrol Nº 1 Otomatik reset termostat Nº 1 Manuel reset termostat Besleme kablosu Tavsiye edilen sigorta tipi (gl tipi) Tek fazlý elektrikli ýsýtýcýlar için 2 kw limitli bölgelerde, güç kaynaðýný nötrlü; iki fazlý ve nötr üç fazlý kaynaða bölmek mümkündür. Tablo IV: Üniteyle Verilenler Taným Montaj kýlavuzu Kullanma kýlavuzu Destekler için kendinden yapýþkanlý izolasyon taze hava emiþ perdesi Adet Kullanýmý Ýç ünite montajý Doðru kullaným Destek izolasyonu Hava yenileme Tablo V: Çalýþma Limitleri Soðutma / Isýtma Ana Güç Kaynaðý Dýþ ünite montaj kýlavuzuna bakýnýz. Nominal monofaze voltaj Çalýþma voltaj limitleri Tablo VI: Aksesuarlar Taným Dýþ ünite drenaj pompasý, 2 mss 230V - 1 ph - 50/60 Hz Elektrostatik filtre Aktif karbon filtre Dýþ ünite hava engelleme kiti Grup kontrolör Grup kontrolör kiti Zone yönetimi kiti Zone yönetimi Ýnfrared kontrol kiti Kod

5 Genel Bilgi Ünitenin Montajý Montaja baþlamadan önce lütfen bu kýlavuzu dikkatlice okuyunuz. Bu cihaz düþük voltaj (EEC/73/23) ve elektro manyetik uygunluk (EEC/89/336) talimatlarýný saðlar. Sorunsuz bir montaj yetkili ve uzman bir kiþi tarafýndan montaj kýlavuzunda belirtilen iþlem sýrasýyla yapýlabilir. Standart güvenlik önlemlerini alýnýz. Özellikle topraklama hattýnýn uygun þekilde çekilmesini saðlayýnýz. Ana elektrik kaynaðýnýn voltaj ve frekansýnýn ünite için uygun olup olmadýðýný kontrol ediniz. Elektrik akýmýnýn þebekeye baðlanmýþ diðer cihazlarýnda çalýþabileceði yeterlilikte olmasý gerekmektedir. Bunun yanýsýra ana elektrik kaynaðýnýn TSE tarafýndan belirlenen güvenlik standartlarýna uygun olup olmadýðýný kontrol ediniz. Ana elektrik kaynaðýnýn baðlantýsý dýþ üniteye yapýlmalýdýr. Ýç ve dýþ ünite arasýndaki soðutucu akýþkan baðlantýsýný havþalý (havþalarýnýn uygun þekilde açýlmýþ olduklarýný kontrol ederek) ISO ye uygun bakýr borular ile yapýnýz. Sadece 300 kpa basýnca dayanýklý, dikiþsiz, izoleli, soðutma amaçlý, yaðsýz ve oksitsiz bakýr boru kullanýn. Hiç bir þekilde sýhhi tesisat borusu kullanmayýnýz. Gerekli olduðu durumlarda, drenaj için uygun þekilde ýsý yalýtýmý yapýlmýþ ve yeterli uzunlukta, iç çapý 25 mm olan PVC boru kullanýnýz. Montajdan sonra sistemi tümüyle test ederek, sistemin özelliklerini kullanýcýya anlatýnýz. Üniteyi yalnýzca üretici firmanýn uygun gördüðü yerlerde kullanýnýz. Ünite çamaþýrhane veya yoðun buharlý ortamlarda kullanýlamaz. Uyarý Herhangi bir bakým yapmadan veya ünitelerden herhangi birisine müdahale etmeden önce ünitenin ana þebekeyle baðlantýsýný kesiniz. Uzaktan kumandanýn zarar görmemesi için içini kesinlikle açmayýnýz. Çalýþmamasý durumunda yetkili servise baþvurunuz. Bu montaj kýlavuzu Carrier fabrikasýnda üretilen ve iki üniteden oluþan split klima cihazlarýnýn iç ünitesinin nasýl monte edileceði açýklamaktadýr. Ýç üniteleri uygun dýþ ünitelere baðlamak gereklidir aksi takdirde cihazýnýz zarar görebilir. Üretici firma uygun olmayan eþleþmelerden doðabilecek zararlardan sorumlu deðildir. Üretici firma elektrik ya da boru baðlantýlarýnda yapýlan hata ve modifikasyonlardan doðabilecek hasarlardan sorumlu deðildir. Montaj kurallarýna uyulmamasý veya ünitenin Tablo II de açýklanan þartlar dýþýnda kullanýlmasý cihazýn garantisini hükümsüz kýlar. CARRIER SPLÝT KLÝMA - 42 GKX Sayfa 7 Bu cihazda ozon tabakasýna zararlý madde bulunmaktadýr. Klima cihazýnýzýn bakýmý yalnýzca yetkili servisler tarafýndan yapýlmalýdýr Bu cihazýn üretiminde ambalajýnda kullanýlan tüm malzemeler doðaya zarar vermeyen geri dönüþümlü malzemelerdir. Cihazýn ambalajýnda kullanýlan malzemeleri yerel yönetimlerin belirlediði kurallara uygun olarak atýlmasýný saðlayýnýz. Bu cihazda doðru usullerle yok edilmesi gereken soðutkan içerir. klima cihazýnýn kullaným ömrü bittiðinde aleti dikkatli bir þekilde sökün ve doða kirliliðine yol açacak olan maddeleri çevreyi kirletmeyecek bir þekilde yok ettikten sonra cihazý bayiye geri veriniz. Ünite Montaj Yerinin Seçimi Kaçýnýlmasý gereken durumlar. Direk güneþ ýþýðý alan yerler. Isý kaynaklarýna yakýn yerler Nemli duvarlar veya suya temas tehlikesi olan yerler. Perde veya mobilyalarýn hava akýmýný engellediði yerler. Öneriler Hava daðýlýmý veya hava dönüþünün engellenmeyeceði yerler Montajýn kolay yapýlabileceði bir yer seçiniz. Ünitenin temizliðinin kolay yapýlabileceði bir yer seçiniz. Odadaki hava daðýlýmýnýn dengeli ve kolay olacaðý bir yer seçiniz. Üniteyi, yoðuþan suyun kolaylýkla drenaj borularýna aktarýlabileceði bir yere monte ediniz. Elektrik güvenlik standartlarýna uyulmazsa ünite kýsa devre yapar ve yangýn çýkmasýna neden olur. Nakliye sýrasýnda olabilecek hasarlar için cihazýnýzý kontrol ediniz. Ünitede herhangi bir hasar olmasý durumunda zararýnýzý nakliyeciden hemen talep ediniz. Bozuk üniteleri kullanmayýnýz. Ünitenin çalýþmamasý durumunda, cihazý kapatýn ve þebekeyle baðlantýsýný kesin. Daha sonra yetkili servise baþvurunuz.

6 Uyarýlar: Kaçýnýnýz... CARRIER SPLÝT KLÝMA - 40 GKX Sayfa 8 Hava giriþ çýkýþýn engellenmesi Ünite soðutma konumunda iken üzerine direk güneþ ýþýðýnýn gelmesi. Isý kaynaklarýna yakýn montaj yapýlmasý Ünitenin yaðlý buhara maruz kalmasý Drenaj borusunun pis su giderine sifon yapýlmadan baðlanmasý Drenajýn yüksekliði hesaplanarak sifon yüksekliði bulunmalýdýr. Montajýn yüksek frekanslý dalga yayan aletlerin kullanýldýðý alanlara yapýlmasý Borularýn bir kýsmýnýn izolesiz býrakýlmasý Ünitenin eðimli monte edilmesi Drenaj borusunun ünite çýkýþýndan daha yüksek noktalara çýkmasý Yatay drenaj borularýnda %2 den daha düþük eðim Gaz veya drenaj borularýnýn bükülürken ezilmesi Dýþ ünite borularýndaki eðimin %2 den az olmasý Ýç ve dýþ ünite arasýnda aþýrý yükseklik farký olmasý

7 Uyarýlar: Kaçýnýnýz... CARRIER SPLÝT KLÝMA - 40 GKX Sayfa 9 Aský Elektrik baðlantýlarýnda gevþeklik Montajdan sonra boru baðlantýlarý ile oynanmasý Boru baðlantýlarýnda gereksiz dirsek kullanýmý Boru baðlantýlarýnýn kýlavuzda belirtilenden uzun olmasý Montaj Cihaz çalýþýrken maksimum iki hava panjuru kapatýlabilir. Isý pompalý: Doðru hava daðýtýmýiçin panjur pozisyonu Yalnýz soðutma: Doðru hava daðýtýmýiçin panjur pozisyonu Cihazýn uzaktan kumanda ile kontrol edilirken veya daha önce belirlenmiþ bir modda (ýsýtma veya soðutma) çalýþýrken hava daðýlýmýnýn optimum olmasý için, cihazýn odada mümkün olduðu kadar merkeze yerleþtirilmesi tavsiye edilir. Seçilen pozisyonda, bakým ve servis operasyonlarý için yeterli aralýða imkan vermek için panellerin tavandan sökülüp sökülemediðini kontrol ediniz. Genel olarak en iyi panjur durumu tavan boyunca havanýn yayýlmasýna imkan veren pozisyondur (coanda etkisi). Isýtma modunda panjurlar zemine yöneltilmelidir ( AUTOMATIC modunda panjurlar kendiliklerinden bu pozisyonu alýrlar). Alternatif olarak panjurun ara pozisyonlarý, tamamen kapatýlmasý veya SWING konumu seçilebilir. DÝKKAT Hava çýkýþ panjurlarýný sadece þekilde gösterildiði gibi kapatýnýz.

8 Sayfa 10 Montaj öncesi Diþli çubuk T kol Cihazýn ambalajýndan çýkartýlmadan önce mümkün olduðu kadar montaj yerine yakýn bir yere konulmasý tavsiye edilir. Ambalaj içeriðini montaj aksesuarlarý açýsýndan kontrol ediniz. Izgara paneli ve uzaktan kumanda maksimum koruma için ayrýca ambalajlanmýþtýr. DÝKKAT Cihazý drenaj borusu veya soðutma baðlantýlarýndan kaldýrmayýnýz. Cihazý sadece dört köþesinden tutarak kaldýrýnýz. Cihaz montajý bir montaj iskelesi yardýmýyla daha kolay yapýlabilir. Asma tavan montajý yapýlacaksa ünite için ayrýlan bölümün maksimum boyutlarý 660x660 mm yi geçmemelidir. Yüksek nemli odalarda destekle kendinden yapýþkanlý izolasyon malzemeleri ile izole edilmelidir. Ýlk adým olarak Boru baðlantýlarý bölümüne bakarak borularýn konumunu ayarlayýnýz. T kollarýný montaj çalýþmalarýný kolaylaþtýrmak için yerinden çýkarýnýz. Ünitenin Montajý Asma desteði Cihazý (çerçevesiz olarak) aský desteklerinden (veya dört köþesinden) tutarak kaldýrýnýz ve asma tavanýn içine yerleþtiriniz. Eðer T kollarýný yerlerinden oynatamazsanýz cihazý eðmeniz gerekebilir. (bu çalýþma yalnýz yüksekliði 300 mm olan asma tavanlarda yapýlabilir) Askýlarýn, soðutucu hatlarýnýn, drenaj borusunun, elektrik kablolarýnýn ve uzaktan kumanda kablosunun pozisyonlarýný iþaretleyiniz (boyutlara bakýnýz). Belki kartondan þablon (kit ile temin edilebilir) bu iþlemde yardýmcý olabilir. Tavan tipine baðlý olarak askýlar aþaðýdaki þekilde görüldüðü gibi sabitlenebilir. Asma tavan Su terazisi Somunlar Tahta çerçeve Diþli çubuk Pullar Somun Pul Diþli çubuk Pul Somun Somun Cihazý hizalayýp düzeltin ve metal tabaka gövdesi ve asma tavanýn alt tarafý arasýnda 30 mm boþluk býrakýnýz. Önce kenar sabitleme civatalarýný ve sonra üzerine diþ açýlmýþ çubuklarýn somun ve kilit somunlarýný sýkarak cihazý asma tavanýn T kollarý ile baðlayýnýz. Ýlk önce diþli çubuklarý yerleþtiriniz, somunlarý sýkýþtýrmayýnýz ve pullarý þekilde gösterildiði gibi takýnýz. Drenaj hattý ve soðutucu devresinin baðlanmasýndan sonra cihazýn düzgün olduðunu tekrar kontrol ediniz.

9 Sayfa 11 Ýç ortam Dýþ ortam Dýþ ünitenin boru baðlantýsýnýn yapýlmasý için dýþ duvarýn delinmesi Üniteleri yerleþtirdikten ve baðlantý yerlerini belirledikten sonra duvarda 70 mm çapýnda bir delik açýnýz. Bu deliði drenaj borusunu geçirmek içinde kullanabilirsiniz. Çerçeve tutma destekleri Deliðin dýþarýya doðru 5-10 mm eðimli olmasý gereklidir. Plastik kanalý deliðe yerleþtiriniz. Elektrik baðlantý kablolarýný delikten geçiriniz ( Elektrik Baðlantýsý bölümüne bakýnýz). Drenaj borusu Çerçeve enerji baðlantý kablolarý Cihaz enerji baðlantý kablolarý Güvenlik kordonu Kablo kýskacý Çerçeve tutma vidalarý Çerçeveyi tutan vidalarý sýkýp, elektrik konnektörlerini birbirine takýnýz ve kablolarý kablo kýskacýna yerleþtiriniz. Çerçeveyi sabitlemek için vidalarý kullanýnýz. A contasý B contasý Düzgün yoðuþmuþ su akýþýnýsaðlamak için grenaj baskýsýna engel ve çýkýntýar olmaksýzýn %2 eðim verilmektedir. Hoþ olmayan kokularýn odalara ulaþmasýna engel olmak için en az 50 mm derinliðinde sifon yapýlmalýdýr. Drenaj borusu dikey olarak cihazdan en fazla 200 mm yükseðe çýkarýlabilir. Bir flanþ kullanýlarak sabitlenebilir. Eðer drenaj borusunu cihazýn üst kýsmýndan 200 mm den daha yükseðe çýkarmak gerekirse yardýmcý drenaj pompasý ve þamandýra kullanýnýz. Yardýmcý drenaj pompasý arýzalanýrsa kompresörü durdurmak için þamandýralý vanayý kullanýnýz. Drenaj borusu poliüretan, propilen veya neopren gibi yoðuþma yapmayan malzeme ile 5-10 mm kalýnlýkta izole edilmelidir. Þayet odaya birden fazla cihaz konulmuþsa drenaj sistemi þekilde gösterildiði gibi yapýlabilir. Çerçevenin aþýrý sýkýþtýrmadan dolayý bükülmesine, asma tavan ile hizalanmasýna ve hepsindn önemlisi hava giriþ ve çýkýþý arasýnda izolasyon olmasýna dikkat ediniz. Þekilde A contasý dönüþ havasýnýn verilnhavayla karýþmasýný ve B contasý çýkýþ havasýnýn tavan boþluðuna sýzmasýný önler. Montaj tamamlandýðýnda cihaz çerçevesi ile asma tavan arasýndaki boþluk 5 mm yi geçmemelidir.

10 Sayfa 122 Boru baðlantýlarý ÖNEMLÝ: Montaj sýrasýnda önce boru sonra elektrik baðlantýlarýný yapýnýz. Cihazý sökerken ise önce elektrik sonra boru baðlantýlarýný sökünüz. Borulama ölçüleri ve limitleri (Eðim, uzunluk, kývrým sayýsý, gaz þarjý v.s.) için dýþ ünite montaj kýlavuzuna bakýnýz. Boru çapý Mod. Gaz (Emiþ) Likit (Basma) Üniyete Baðlantý Baðlantýlarý yetersiz sýkmak gaz sýzýntýlarýna yol açar. Baðlantýlarý çok fazla sýkmak ise boru havþalarýnda hasara yol açarak gaz sýzýntýlarýna neden olur. m m (inç) m m (inç) Kaynaksýz, izoleli, 3000 kpa basýnca dayanýklý, yaðsýz ve oksitsiz soðutma borusu kullanýn. Kesinlikle sýhhi tesisat borusu kullanmayýn. Borunun ucuna havþa açýlmasý Boru çapý mm (inç) Tork Nm Bakýr borularýn uçlarýndan koruyucu kapaklarý çýkarýn. Boru ucunu aþaðý doðru çevirerek istenilen uzunlukta kesin ve ucundaki çapaklarý temizleyin. Havþa somunlarýný vidalandýðý yerden sökün ve boruya takýn. Boruya havþa açma aparatýyla havþa açýn. Bakýr boru Boru izolasyonu Ýzole bant Bütün baðlantýlar yapýldýktan sonra köpüklü sabunlu suyla sýzýntý olup olmadýðýný kontrol edin. Son olarak baðlantýlarý yoðuþma önleyici izolasyon ile yalýtýn ve çok fazla sýkýþtýrmadan izole bantla baðlayýn. Ýzolasyon üstündeki olasý delikleri tamir edip kapatýn. Havþa uçlarýnda kesinlikle bir çapak veya eðrilik olmamalýdýr. Havþa uçlarýnýn kesinlikle düzgün eðimde olmasý gerekir. Kontrol Boru uçlarýný ve havþalý kýsýmlarý antifiriz yaðý ile yaðlayýn. Elinizle havþa somununu bir kaç diþ çevirin, sonra iki aðýzlý anahtar ile aþaðýdaki tabloda gösterilen sýkma torkunda sýkýþtýrýn. Yoðuþma suyu tavasýna su dökerek, suyun kolayca akýp akmadýðýný kontrol edin. Borunun eðimini ve bir týkanma olup olmadýðýný kontrol edin.

11 Sayfa 13 Kondenser Topraklama vidasý Ýnternec kartý Yardýmcý kart Dýþ ünite baðlantý terminali kartý Anahtar paneli Röle kartý (Yalnýz elektrik ýsýtýcýlý modeller) Transformatör Panel sabitleme delikleri an baðlantýsý Iþýk ve sinyal alýcý baðlantýsý Þamandýra baðlantýsý Pompa baðlantýsý Menfez baðlantýsý Elektrik ýsýtýcý enerji baðlantýsý Dýþ ünite baðlantýsý Polarised baðlantýsý Paneli üst kancalarla belirlenen þekilde takýn ve verilen vidalarý deliklerden geçirerek sabitleyin. Ünite önceden tanýmlanmýþ çalýþma modunda iken hata meydana gelirse ana enerji anahtarýný kapatýn, A anahtarýný doðru pozisyona getirip ana enerji anahtarýný açýn. Enerji; kablolarýný elektrik þemasýna göre ve sýkýca baðlayýn. ÖNEMLÝ: Ana güç kaynaðý dýþ üniteden gelir. Diðer elektrik baðlantýlarýný yapmadan önce topraklama baðlantýsýný yapýn. Elektrikli ýsýtýcý ünite için ÖNEMLÝ konu: Ünite bir veya iki manuel ayarlanan termostatlýdýr. Bu sebepten ünitenin elektrik paneli, termostatlara kolayca eriþebilecek þekilde monte edilmesi gerekmektedir. SÝSTEM KON ÜGÜRASYONU Ünitede elektrikli ýsýtýcý varsa ayrý bir elektrik kaynaðýndan beslenmelidir. Ünitenin elektrik beslemesini yapmadan önce, üniteler arasýndaki baðlantýyý yapýn. Besleme enerjisinin baðlantýlarýný en az 3 mm kontakt aralýklý bir anahtarla yapýnýz. ÖNEMLÝ: Elektrik baðlantýlarýný yapmadan önce A düðmesini þekilde gösterildiði ve gibi ayarlayýn. 1 Pozisyonu; soðuk modeller için. 2 Pozisyonu; ýsý pompalý modeller için. ÖNEMLÝ (ýsý pompalý model): Elektrik baðlantýsý için dýþ ünitenin elektrik panelindeki irtibat plakýsýný kontrol edin: Ýç ünite elektrik paneli fabrikada S1 ve S2 arasýnda mengeli rezistör ile tedarik edilmiþtir. Eðer dýþ ünitedeki irtibat plakasýndaki S1 ve S2 mengenesi yoksa, rezistör i baðlý tutaraktan, elektrik baðlantýsý A þeklinde gösterildiði þekilde yapýlmalýdýr. Eðer dýþ ünitedeki irtibat plakasýnda S1 ve S2 mengeneleri varsa rezistör i çýkartýn ve elektrik baðlantýsýný B þeklinde gösterildiði gibi yapýn.

12 Sayfa 142 Yalnýz soðutma Isý pompalý Elektrik baðlantý kutusu lejantý Toprak hattý Ýç ve dýþ ünite arasýndaki faz baðlantý hattý Ýç ve dýþ ünite arasýndaki nötr baðlantýlarý Komresör baðlantý hattý Dört yollu vana baðlantý hattý (Isý pompalý modellerde) an baðlantý hattý (Isý pompalý modellerde) Dýþ akü sondasý (Isý pompalý modellerde) Dýþ akü sondasý (Isý pompalý modellerde) Ýç ve dýþ ünite arasý kablo baðlantýsý Ýç ünite Dýþ ünite Ana sigorta Gecikmeli sigorta veya devre kesici Rezistör (47 KOhm) Not: Bütün elektrik baðlantýlarýnýn sorumluluðu montajcýya aittir.

13 Elektrik Þemasý - Elektrik IsýtýcýlýYalnýz soðutma veya Isý Pompalý Üniteler CARRIER SPLÝT KLÝMA - 40 GKX Sayfa 15 ANA KART YARDIMCI KART DIÞ ÜNÝTEYE SENSÖR SENSÖR KOMP. RV O M NÖTR YANLIZCA ISI POMPALI SÝSTEM YANLIZCA ISI POMPALI SÝSTEM AZ KABLO RENKLERÝ KAHVERENGÝ MAVÝ SÝYAH GRÝ TURUNCU KIRMIZI BEYAZ SARI MEVCUT BAÐLANTILAR YAPILACAK BAÐLANTILAR KONNEKTÖR MÝKRO GÜVENLÝK ÞAMANDIRASI ÝÇ ÜNÝTE AN MOTORU DRENAJ POMPASI SARI/YEÞÝL KOMPONENT TERMÝNALLERÝ TRANS ORMATÖR STRIP TERMÝNALLERÝ LED / I.R. KART BAÐLANTISI DIÞ ÜNÝTE BATARYA SENSÖRÜ DIÞ ÜNÝTE ANI ÇEVÝRÝCÝ VAL KOMPRESÖR KONTAKTÖRÜ AZ NÖTR NORMALDE KAPALI ANAHTAR NORMALDE AÇIK ANAHTAR KONDANSATÖR SENSÖR TRANS ORMATÖR AN KONDANSATÖRÜ ÞAMANDIRA BAÐLANTISI AN MOTORU BAÐLANTISI DAMPER MOTORU BAÐLANTISI POMPA BAÐLANTISI DAMPER MOTORU DAMPER MÝKRO ANAHTARI ÞAYET VARSA

14 Sayfa 16 ANA KART YARDIMCI KART DIÞ ÜNÝTEYE SENSÖR SENSÖR KOMP. RV O M NÖTR AZ YANLIZCA ISI POMPALI SÝSTEM YANLIZCA ISI POMPALI SÝSTEM ISI POMPALI YANLIZ SOÐUTMA DIÞ ÜNÝTE BATARYA SENSÖRÜ DIÞ ÜNÝTE ANI ÇEVÝRÝCÝ VAL KOMPRESÖR KONTAKTÖRÜ AZ NÖTR MEVCUT BAÐLANTILAR MÝKRO GÜVENLÝK ÞAMANDIRASI YANLIZ SOÐUTMA YANLIZ SOÐUTMA YAPILACAK BAÐLANTILAR KONNEKTÖR ÝÇ ÜNÝTE AN MOTORU DRENAJ POMPASI KOMPONENT TERMÝNALLERÝ TRANS ORMATÖR STRIP TERMÝNALLERÝ LED / I.R. KART BAÐLANTISI NORMALDE KAPALI ANAHTAR ÞAMANDIRA BAÐLANTISI NORMALDE AÇIK ANAHTAR AN MOTORU BAÐLANTISI KONDANSATÖR DAMPER MOTORU BAÐLANTISI YANLIZ SOÐUTMA SENSÖR POMPA BAÐLANTISI KABLO RENKLERÝ TRANS ORMATÖR DAMPER MOTORU KAHVERENGÝ MAVÝ SÝYAH GRÝ TURUNCU KIRMIZI BEYAZ SARI AN KONDANSATÖRÜ DAMPER MÝKRO ANAHTARI RÖLE KARTI ELEKTRÝKLÝ ISITICI SARI/YEÞÝL GÜVENLÝK TERMOSTATI ÞAYET VARSA

15 Sayfa 17 Kanal baðlantý flanþý Kelepçe 6 mm neopran kelepçe Ýzolasyonlu esnek kanal Taze hava giriþi Bitiþik odaya hava daðýlýmý Polistiren parça Þaþýrtma Çerçeve Taze hava giriþi Bölme Altý kesik kapý Menfez Menfez Kenar çýkýþlarý taze hava giriþi ve bitiþik odaya klimatize edilmiþ hava kanal baðlantýlarý yapýlabilmesini saðlar. Dýþta delikleri iþaretli izolasyonu çýkarýn ve serpantine zarar vermemeye dikkat ederek týrnak çerçevelerini çýkarýn. Ýç týrnaklarýn etrafýna tekrar uygulayýn. Birleþik odalara hava daðýtýmý Öncelikle polistirinin üzerine panelin iç kenar çizgisi boyunca bir kalemle iz yapýn. Polistirini bir býçak ile ýsýtýcý bataryaya zarar vermeden izin üzerinden kesiniz. 60 C sýcaklýkta (devamlý) çalýþma için uygun lokal satýn alýnan malzeme kullanýn. Kanallar dýþtan anti - kondense malzeme (12-25 mm kalýnlýðýnda fiberglass) ile kaplanmýþ esnek polyester tipinde (spiral göbekli) veya alüminyum olabilir. Montajý tamamlamak için, tüm izolasyonsuz kanallar anti - kondense izolasyon (örn. 6 mm neopren) ile kaplanmalýdýr. Bu talimatlara uyulmasý kondensat oluþumuna sebebiyet verir; bundan imalatçý sorumlu tutulamaz. Taze hava beslemesi Kestiðiniz polistirin parçayý yerinden çýkarýnýz. Introduce baffle supplied after frame has been hooked as per above figure (ref. ) Çerçeve ve ýzgarayý 4 vida ile yerine takýn. The two prepunched side knockouts must not be used at the same time to deliver conditioned air to an adjacent room. Kanal uzunluðu, ayný zamanda hava yayýcýlarý ve taze hava filtreleri boyunca basýnç düþüþünüde hesaba katarak, diyagramlara uygun olarak hesaplanabilir.

16 Sayfa 18 Bitiþik odaya hava baðlantýsý diyagramý: bir panjur kapalý Statik basýnç Pa Hava debisi m 3 /saat Bitiþik odaya hava baðlantýsý diyagramý: iki panjur kapalý Statik basýnç Pa Hava debisi m 3 /saat Bitiþik odaya hava baðlantý kanalý Taze hava yenilemesi Dýþ hava giriþi için opsiyonel ilave fan motoru ayrý olarak temin edilir ve emniyet sigortalý (yerinde montajlý) ON - O düðmesi ile kumanda edilir. an motoru hava akýmýný istenilen dðerlere ayarlayabilmek için hýz kontrol kumandasý kullanýlmasý tavsiye edilir. Sorunsuz çalýþma için taze hava giriþi % 10 dan daha az olmalýdýr. % 10 dan daha yüksek taze hava giriþi için ayrý deflektörlere haiz havalandýrma sistemi tavsiye edilir. Bitiþik odaya klimatize edilmiþ hava baðlantýsý Bitiþik odaya hava baðlantýsý, kanallara tekabül eden hava daðýtým panjurlarýndan birinin veya ikisinin kapsanmasýný gerektirir. Klimatize edilmiþ oda (cihazýn olduðu oda) ve bitiþik oda arasýndaki bölme duvarý üzerinde, gösterildiði þekilde geri dönüþ havasý yolu temin edilmelidir. Toz ve kirin iç ünite serpantinine girmesini ve onu kirletmesini önlemek için filtreli hava emiþ ýzgarasý koyun. iltre ayný zamanda cihazýn çalýþmadýðý anlarda kanal kapatma damperi montajýný gerektirmez. Kanal uzunluðu, ayný zamanda hava yayýcýlarý ve taze hava filtreleri boyunca basýnç düþüþünüde hesaba katarak, diyagramlara uygun olarak hesaplanabilir. Birleþik odalara giden kanallarda aktif karbon veya elektro statik filtre seti kullanmayýnýz.

17 Sistem konfigürasyonu CARRIER SPLÝT KLÝMA - 40 GKX Sayfa 19 Elektrik baðlantýlarý yapýldýktan sonra, sistem konfigürasyonunu yapýn. Anahtar pozisyonlarýný kontrol ediniz. Anahtarlarýn hatalý pozisyon da olmasý ciddi sorunlara yol açar. Uzaktan kumanda konfügürasyonu ve kablo baðlantýlarý ilgili kýlavuzlara uygun olarak yapýlmýþ olmalýdýr. Sistem konfigürasyon prosedürü aþaðýdaki gibidir: Uzaktan kumandaya pilleri doðru yönde takýn. Ana þalteri ON pozisyonuna getirip açarak sisteme elektrik verin. Mod ile saat ayar düðmelerine ayný anda 2 sn. süreyle basýn (Saat ayar düðmesi pil haznesinin içindedir, çalýþtýrabilmek için ince uçlu bir alet kulanýn). Uzaktan kumanda göstergesinde Id.un yazýsý görülecektir. Eðer göstergede CA : P veya Ad : dr yazýsý görülürse göstergede Id : un yazýsý görülünceye kadar tuþuna basýn. Þimdi sýcaklýk ayar düðmelerine seçin. basarak 3 sembolünü Mesajýn üniteye gönderilmesi için açma düðmesine hýzý ayar düðmesine birlikte en az 2 sn. basýn. ve fan Kumanda otomatik olarak kapanýr. Konfigürasyon iþlemi bitmiþtir. Uzaktan kumanda ile ilgili bilgiler için kullaným kýlavuzuna bakýnýz. Çalýþma testi Kullanma kýlavuzundaki ünite ýþýklarý ve kontroller kýsmýna bakýnýz. Ana þalteri ON pozisyonuna getirip açarak sisteme elektrik verin. Ýç ünite elektrik tablosundaki çalýþtýrma anahtarýný test konumuna getirin. Montajcýlar 1. ve 2. þartlarý kontrol etmelidirler. Klima soðutma konumunda, termostatik oda sýcaklýðý kontrolü yapmadan ve kompresörün hemen devreye girmesini önleyen zaman geciktirici koruyucu röle devreye girmeden en fazla 30 dakika süreyle çalýþýr. Ünitedeki kýrmýzý ýþýk yanacaktýr. Test programýndan çýkabilmek için iç ünite elektrik panelindeki anahtarý test den normal e çevirin. Test programý sýrasýnda üniteye uzaktan kumanda ile gönderilen sinyaller testi durdurup, klimanýn, kumanda da görünen modda çalýþmasýna yol açar.

18 Sayfa 20 Bakým Temizleme ve bakým iþleri eðitimli personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Herhangi bir servis veya bakým iþlemi yapmadan önce, ana elektrik düðmesini kapayýnýz. Ünite ýzgarasýný açýn. Ýlave bakým: Elektrik paneline kapama panelini çýkartarak kolayca ulaþýlabilir. an motoru, bobin, drenaj pompasý, þamandra düðmesi, antifiriz termostatý gibi dahili parçalarýn gözden geçirilmesi veya deðiþtirilmesi, kondense drenaj tavasýnýn çýkarýlmasýný gerektirir. Drenaj tavasýnýn çýkarýlmasý Drenaj tavasýnýn çýkarma iþlemi esnasýnda döþemeyi cihazýn altýna plastik örtü koyarak koruyun. CA, CLR baðlantýlarýný ve vidalarý söküp ýzgara çerçevesini çýkarýn. Lastik tapalý özel drenajý kullanarak drenaj tavasýnda bulunan suyu en az 10 litre kapasiteli kova içine süzün. Ýki vidayý 90 C (1/4 dönüþ) çevirerek giriþ ýzgarasýný açýn. Ýç ve dýþ ünite arasýndaki elektrik baðlantýlarýný (S1, S2, Y, O, W2, C, R), CV,CG, CP konnektörlerini, sarý-yeþil toprak baðlantýsýný sökünüz. (Elektrik baðlantýlarý bölümüne bakýnýz.) iltrenin durumunu periyodik olarak ve her çalýþma sezonu öncesinde kontrol edin (yaklaþýk 6 ayda bir). Akrilik hava filtresi suda yýkanabilir. Elektrostatik ve aktif karbon filtreler yýkanmaz ancak deðiþtirebilir. Drenaj tavasýnýn kenarýndaki sabitleme vidalarýný çýkarýn (model de 4 vida de 6 vida) ve drenaj tavasýný dikkatlice çýkarýn. iltrenin çýkartýlmasý Ýlk olarak elektrik süpürge ile temizleyin. Akan suyun altýnda yýkayýp kurutun. iltreyi doðru pozisyonda takýn. Uzun süreli kapatma: Klimayý çalýþtýrmadan önce: - Dýþ üniteyi gözden geçirin ve özellikle serpantini temizleyin, - Ýç ünitenin hava filtrelerini temizleyin veya deðiþtirin. - Ýç ünitenin kondenser drenaj tavasýný kontrol edin ve temizleyin; ayný kontroller ýsý pompalý dýþ ünite için de yapýlmalýdýr. - Elektrik baðlantýlarýnýn sýkýldýðýný kontrol ediniz. Kullanýcý için öneriler Ýç ve dýþ ünitelerin montajý bitip testi yapýldýktan sonra sistemin özelliklerini ve nasýl çalýþtýðýný iç ünite montaj ve kullaným kýlavuzlarý yardýmýyla kullanýcýya açýklayýn. Öncelikle, ünitenin çalýþma konumlarýný aþaðýda belirtildiði gibi açýklayýn: Üniteyi açýp kapama. Çalýþma modlarýnýn deðiþtirilmesi. Sýcaklýk seçimi. Timer programýnýn seçimi ve uzaktan kumandanýn diðer fonksiyonlarý. Kullanýcýya kullaným kýlavuzunu saklamasýný söyleyiniz.

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Models FLXS25BVMB FLKS25BVMB FLXS35BVMB FLKS35BVMB FLXS50BVMB FLKS50BVMB

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022 Kullaným Kýlavuzu 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 08 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 PARÇALAR

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ Kullaným Kýlavuzu web: www.alarko-carrier.com.tr e-posta: info@alarko-carrier.com.tr ÝSTANBUL: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELÝ Tel: (0262)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı