Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi"

Transkript

1 Montaj Ýþletme Bakým Carrier Split Klima 40 GKX Serisi Teknik Kitaplar serisi Þubat 2000

2 ÝÇÝNDEKÝLER BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR 5 ÇEKÝLEN ELEKTRÝK GÜCÜ 5 MÝNÝMUM MONTAJ MESA ELERÝ 6 VERÝLEN MALZEMELER 6 ÇALIÞMA LÝMÝTLERÝ 6 GENEL BÝLGÝ ÜNÝTENÝN MONTAJI 7 MONTAJ YERÝNÝN SEÇÝMÝ 7 ÖNERÝLER 7 UYARILAR: KAÇININIZ 8 MONTAJ 9 BORU BAÐLANTILARI 11 ELEKTRÝK BAÐLANTILARI 12 SÝSTEM KON ÝGÜRASYONU 14 ÇALIÞMA TESTÝ 14 KULLANICIYA ÖNERÝLER 15 AKSESUARLAR 15 IMQ SERTÝ ÝKASI 15

3 Sayfa 5 Boyutlar ve Aðýrlýklar Ünite Çerçeve / Izgara Takýmý

4 Teknik Özellikler Tablo I: Nominal Veriler Enerji kablolarý ve sigorta deðerleri dýþ ünite montaj kýlavuzunda belirtilen deðerlere uygun olmalýdýr. CARRIER SPLÝT KLÝMA - 42 GKX Sayfa 6 ÇEKÝLEN ELEKTRÝK GÜCÜ Yalnýz soðutma Soðutma Isýtma Isý Pompalý Not: 230V - 50 Hz. Isýtma deðerleri elektrik ýsýtýcýlý modeller içindir. Tablo II: Ýç ve Dýþ üniteler Arasýndaki Baðlantý Kablosu Kesiti (mm²) EN ve HD 277.S1 standartlarýna göre elektrik baðlantý kablolarý H05 RN- tipi, sentetik kauçuk izolasyonlu neopren kaplamalý olmalýdýr. Yalnýz ýsý pompalý modellerde Tablo III: Elektrikli Isýtýcýlarýn Teknik özellikleri (þayet varsa) Isý Pompalý Yalnýz soðutma Elektrikli ýsýtýcý Güç kaynaðý (ph) Maksimum çekilen akým Kumanda sistemi Emniyet termostatý INTERNEC Elektronik Kontrol Nº 1 Otomatik reset termostat Nº 1 Manuel reset termostat Besleme kablosu Tavsiye edilen sigorta tipi (gl tipi) Tek fazlý elektrikli ýsýtýcýlar için 2 kw limitli bölgelerde, güç kaynaðýný nötrlü; iki fazlý ve nötr üç fazlý kaynaða bölmek mümkündür. Tablo IV: Üniteyle Verilenler Taným Montaj kýlavuzu Kullanma kýlavuzu Destekler için kendinden yapýþkanlý izolasyon taze hava emiþ perdesi Adet Kullanýmý Ýç ünite montajý Doðru kullaným Destek izolasyonu Hava yenileme Tablo V: Çalýþma Limitleri Soðutma / Isýtma Ana Güç Kaynaðý Dýþ ünite montaj kýlavuzuna bakýnýz. Nominal monofaze voltaj Çalýþma voltaj limitleri Tablo VI: Aksesuarlar Taným Dýþ ünite drenaj pompasý, 2 mss 230V - 1 ph - 50/60 Hz Elektrostatik filtre Aktif karbon filtre Dýþ ünite hava engelleme kiti Grup kontrolör Grup kontrolör kiti Zone yönetimi kiti Zone yönetimi Ýnfrared kontrol kiti Kod

5 Genel Bilgi Ünitenin Montajý Montaja baþlamadan önce lütfen bu kýlavuzu dikkatlice okuyunuz. Bu cihaz düþük voltaj (EEC/73/23) ve elektro manyetik uygunluk (EEC/89/336) talimatlarýný saðlar. Sorunsuz bir montaj yetkili ve uzman bir kiþi tarafýndan montaj kýlavuzunda belirtilen iþlem sýrasýyla yapýlabilir. Standart güvenlik önlemlerini alýnýz. Özellikle topraklama hattýnýn uygun þekilde çekilmesini saðlayýnýz. Ana elektrik kaynaðýnýn voltaj ve frekansýnýn ünite için uygun olup olmadýðýný kontrol ediniz. Elektrik akýmýnýn þebekeye baðlanmýþ diðer cihazlarýnda çalýþabileceði yeterlilikte olmasý gerekmektedir. Bunun yanýsýra ana elektrik kaynaðýnýn TSE tarafýndan belirlenen güvenlik standartlarýna uygun olup olmadýðýný kontrol ediniz. Ana elektrik kaynaðýnýn baðlantýsý dýþ üniteye yapýlmalýdýr. Ýç ve dýþ ünite arasýndaki soðutucu akýþkan baðlantýsýný havþalý (havþalarýnýn uygun þekilde açýlmýþ olduklarýný kontrol ederek) ISO ye uygun bakýr borular ile yapýnýz. Sadece 300 kpa basýnca dayanýklý, dikiþsiz, izoleli, soðutma amaçlý, yaðsýz ve oksitsiz bakýr boru kullanýn. Hiç bir þekilde sýhhi tesisat borusu kullanmayýnýz. Gerekli olduðu durumlarda, drenaj için uygun þekilde ýsý yalýtýmý yapýlmýþ ve yeterli uzunlukta, iç çapý 25 mm olan PVC boru kullanýnýz. Montajdan sonra sistemi tümüyle test ederek, sistemin özelliklerini kullanýcýya anlatýnýz. Üniteyi yalnýzca üretici firmanýn uygun gördüðü yerlerde kullanýnýz. Ünite çamaþýrhane veya yoðun buharlý ortamlarda kullanýlamaz. Uyarý Herhangi bir bakým yapmadan veya ünitelerden herhangi birisine müdahale etmeden önce ünitenin ana þebekeyle baðlantýsýný kesiniz. Uzaktan kumandanýn zarar görmemesi için içini kesinlikle açmayýnýz. Çalýþmamasý durumunda yetkili servise baþvurunuz. Bu montaj kýlavuzu Carrier fabrikasýnda üretilen ve iki üniteden oluþan split klima cihazlarýnýn iç ünitesinin nasýl monte edileceði açýklamaktadýr. Ýç üniteleri uygun dýþ ünitelere baðlamak gereklidir aksi takdirde cihazýnýz zarar görebilir. Üretici firma uygun olmayan eþleþmelerden doðabilecek zararlardan sorumlu deðildir. Üretici firma elektrik ya da boru baðlantýlarýnda yapýlan hata ve modifikasyonlardan doðabilecek hasarlardan sorumlu deðildir. Montaj kurallarýna uyulmamasý veya ünitenin Tablo II de açýklanan þartlar dýþýnda kullanýlmasý cihazýn garantisini hükümsüz kýlar. CARRIER SPLÝT KLÝMA - 42 GKX Sayfa 7 Bu cihazda ozon tabakasýna zararlý madde bulunmaktadýr. Klima cihazýnýzýn bakýmý yalnýzca yetkili servisler tarafýndan yapýlmalýdýr Bu cihazýn üretiminde ambalajýnda kullanýlan tüm malzemeler doðaya zarar vermeyen geri dönüþümlü malzemelerdir. Cihazýn ambalajýnda kullanýlan malzemeleri yerel yönetimlerin belirlediði kurallara uygun olarak atýlmasýný saðlayýnýz. Bu cihazda doðru usullerle yok edilmesi gereken soðutkan içerir. klima cihazýnýn kullaným ömrü bittiðinde aleti dikkatli bir þekilde sökün ve doða kirliliðine yol açacak olan maddeleri çevreyi kirletmeyecek bir þekilde yok ettikten sonra cihazý bayiye geri veriniz. Ünite Montaj Yerinin Seçimi Kaçýnýlmasý gereken durumlar. Direk güneþ ýþýðý alan yerler. Isý kaynaklarýna yakýn yerler Nemli duvarlar veya suya temas tehlikesi olan yerler. Perde veya mobilyalarýn hava akýmýný engellediði yerler. Öneriler Hava daðýlýmý veya hava dönüþünün engellenmeyeceði yerler Montajýn kolay yapýlabileceði bir yer seçiniz. Ünitenin temizliðinin kolay yapýlabileceði bir yer seçiniz. Odadaki hava daðýlýmýnýn dengeli ve kolay olacaðý bir yer seçiniz. Üniteyi, yoðuþan suyun kolaylýkla drenaj borularýna aktarýlabileceði bir yere monte ediniz. Elektrik güvenlik standartlarýna uyulmazsa ünite kýsa devre yapar ve yangýn çýkmasýna neden olur. Nakliye sýrasýnda olabilecek hasarlar için cihazýnýzý kontrol ediniz. Ünitede herhangi bir hasar olmasý durumunda zararýnýzý nakliyeciden hemen talep ediniz. Bozuk üniteleri kullanmayýnýz. Ünitenin çalýþmamasý durumunda, cihazý kapatýn ve þebekeyle baðlantýsýný kesin. Daha sonra yetkili servise baþvurunuz.

6 Uyarýlar: Kaçýnýnýz... CARRIER SPLÝT KLÝMA - 40 GKX Sayfa 8 Hava giriþ çýkýþýn engellenmesi Ünite soðutma konumunda iken üzerine direk güneþ ýþýðýnýn gelmesi. Isý kaynaklarýna yakýn montaj yapýlmasý Ünitenin yaðlý buhara maruz kalmasý Drenaj borusunun pis su giderine sifon yapýlmadan baðlanmasý Drenajýn yüksekliði hesaplanarak sifon yüksekliði bulunmalýdýr. Montajýn yüksek frekanslý dalga yayan aletlerin kullanýldýðý alanlara yapýlmasý Borularýn bir kýsmýnýn izolesiz býrakýlmasý Ünitenin eðimli monte edilmesi Drenaj borusunun ünite çýkýþýndan daha yüksek noktalara çýkmasý Yatay drenaj borularýnda %2 den daha düþük eðim Gaz veya drenaj borularýnýn bükülürken ezilmesi Dýþ ünite borularýndaki eðimin %2 den az olmasý Ýç ve dýþ ünite arasýnda aþýrý yükseklik farký olmasý

7 Uyarýlar: Kaçýnýnýz... CARRIER SPLÝT KLÝMA - 40 GKX Sayfa 9 Aský Elektrik baðlantýlarýnda gevþeklik Montajdan sonra boru baðlantýlarý ile oynanmasý Boru baðlantýlarýnda gereksiz dirsek kullanýmý Boru baðlantýlarýnýn kýlavuzda belirtilenden uzun olmasý Montaj Cihaz çalýþýrken maksimum iki hava panjuru kapatýlabilir. Isý pompalý: Doðru hava daðýtýmýiçin panjur pozisyonu Yalnýz soðutma: Doðru hava daðýtýmýiçin panjur pozisyonu Cihazýn uzaktan kumanda ile kontrol edilirken veya daha önce belirlenmiþ bir modda (ýsýtma veya soðutma) çalýþýrken hava daðýlýmýnýn optimum olmasý için, cihazýn odada mümkün olduðu kadar merkeze yerleþtirilmesi tavsiye edilir. Seçilen pozisyonda, bakým ve servis operasyonlarý için yeterli aralýða imkan vermek için panellerin tavandan sökülüp sökülemediðini kontrol ediniz. Genel olarak en iyi panjur durumu tavan boyunca havanýn yayýlmasýna imkan veren pozisyondur (coanda etkisi). Isýtma modunda panjurlar zemine yöneltilmelidir ( AUTOMATIC modunda panjurlar kendiliklerinden bu pozisyonu alýrlar). Alternatif olarak panjurun ara pozisyonlarý, tamamen kapatýlmasý veya SWING konumu seçilebilir. DÝKKAT Hava çýkýþ panjurlarýný sadece þekilde gösterildiði gibi kapatýnýz.

8 Sayfa 10 Montaj öncesi Diþli çubuk T kol Cihazýn ambalajýndan çýkartýlmadan önce mümkün olduðu kadar montaj yerine yakýn bir yere konulmasý tavsiye edilir. Ambalaj içeriðini montaj aksesuarlarý açýsýndan kontrol ediniz. Izgara paneli ve uzaktan kumanda maksimum koruma için ayrýca ambalajlanmýþtýr. DÝKKAT Cihazý drenaj borusu veya soðutma baðlantýlarýndan kaldýrmayýnýz. Cihazý sadece dört köþesinden tutarak kaldýrýnýz. Cihaz montajý bir montaj iskelesi yardýmýyla daha kolay yapýlabilir. Asma tavan montajý yapýlacaksa ünite için ayrýlan bölümün maksimum boyutlarý 660x660 mm yi geçmemelidir. Yüksek nemli odalarda destekle kendinden yapýþkanlý izolasyon malzemeleri ile izole edilmelidir. Ýlk adým olarak Boru baðlantýlarý bölümüne bakarak borularýn konumunu ayarlayýnýz. T kollarýný montaj çalýþmalarýný kolaylaþtýrmak için yerinden çýkarýnýz. Ünitenin Montajý Asma desteði Cihazý (çerçevesiz olarak) aský desteklerinden (veya dört köþesinden) tutarak kaldýrýnýz ve asma tavanýn içine yerleþtiriniz. Eðer T kollarýný yerlerinden oynatamazsanýz cihazý eðmeniz gerekebilir. (bu çalýþma yalnýz yüksekliði 300 mm olan asma tavanlarda yapýlabilir) Askýlarýn, soðutucu hatlarýnýn, drenaj borusunun, elektrik kablolarýnýn ve uzaktan kumanda kablosunun pozisyonlarýný iþaretleyiniz (boyutlara bakýnýz). Belki kartondan þablon (kit ile temin edilebilir) bu iþlemde yardýmcý olabilir. Tavan tipine baðlý olarak askýlar aþaðýdaki þekilde görüldüðü gibi sabitlenebilir. Asma tavan Su terazisi Somunlar Tahta çerçeve Diþli çubuk Pullar Somun Pul Diþli çubuk Pul Somun Somun Cihazý hizalayýp düzeltin ve metal tabaka gövdesi ve asma tavanýn alt tarafý arasýnda 30 mm boþluk býrakýnýz. Önce kenar sabitleme civatalarýný ve sonra üzerine diþ açýlmýþ çubuklarýn somun ve kilit somunlarýný sýkarak cihazý asma tavanýn T kollarý ile baðlayýnýz. Ýlk önce diþli çubuklarý yerleþtiriniz, somunlarý sýkýþtýrmayýnýz ve pullarý þekilde gösterildiði gibi takýnýz. Drenaj hattý ve soðutucu devresinin baðlanmasýndan sonra cihazýn düzgün olduðunu tekrar kontrol ediniz.

9 Sayfa 11 Ýç ortam Dýþ ortam Dýþ ünitenin boru baðlantýsýnýn yapýlmasý için dýþ duvarýn delinmesi Üniteleri yerleþtirdikten ve baðlantý yerlerini belirledikten sonra duvarda 70 mm çapýnda bir delik açýnýz. Bu deliði drenaj borusunu geçirmek içinde kullanabilirsiniz. Çerçeve tutma destekleri Deliðin dýþarýya doðru 5-10 mm eðimli olmasý gereklidir. Plastik kanalý deliðe yerleþtiriniz. Elektrik baðlantý kablolarýný delikten geçiriniz ( Elektrik Baðlantýsý bölümüne bakýnýz). Drenaj borusu Çerçeve enerji baðlantý kablolarý Cihaz enerji baðlantý kablolarý Güvenlik kordonu Kablo kýskacý Çerçeve tutma vidalarý Çerçeveyi tutan vidalarý sýkýp, elektrik konnektörlerini birbirine takýnýz ve kablolarý kablo kýskacýna yerleþtiriniz. Çerçeveyi sabitlemek için vidalarý kullanýnýz. A contasý B contasý Düzgün yoðuþmuþ su akýþýnýsaðlamak için grenaj baskýsýna engel ve çýkýntýar olmaksýzýn %2 eðim verilmektedir. Hoþ olmayan kokularýn odalara ulaþmasýna engel olmak için en az 50 mm derinliðinde sifon yapýlmalýdýr. Drenaj borusu dikey olarak cihazdan en fazla 200 mm yükseðe çýkarýlabilir. Bir flanþ kullanýlarak sabitlenebilir. Eðer drenaj borusunu cihazýn üst kýsmýndan 200 mm den daha yükseðe çýkarmak gerekirse yardýmcý drenaj pompasý ve þamandýra kullanýnýz. Yardýmcý drenaj pompasý arýzalanýrsa kompresörü durdurmak için þamandýralý vanayý kullanýnýz. Drenaj borusu poliüretan, propilen veya neopren gibi yoðuþma yapmayan malzeme ile 5-10 mm kalýnlýkta izole edilmelidir. Þayet odaya birden fazla cihaz konulmuþsa drenaj sistemi þekilde gösterildiði gibi yapýlabilir. Çerçevenin aþýrý sýkýþtýrmadan dolayý bükülmesine, asma tavan ile hizalanmasýna ve hepsindn önemlisi hava giriþ ve çýkýþý arasýnda izolasyon olmasýna dikkat ediniz. Þekilde A contasý dönüþ havasýnýn verilnhavayla karýþmasýný ve B contasý çýkýþ havasýnýn tavan boþluðuna sýzmasýný önler. Montaj tamamlandýðýnda cihaz çerçevesi ile asma tavan arasýndaki boþluk 5 mm yi geçmemelidir.

10 Sayfa 122 Boru baðlantýlarý ÖNEMLÝ: Montaj sýrasýnda önce boru sonra elektrik baðlantýlarýný yapýnýz. Cihazý sökerken ise önce elektrik sonra boru baðlantýlarýný sökünüz. Borulama ölçüleri ve limitleri (Eðim, uzunluk, kývrým sayýsý, gaz þarjý v.s.) için dýþ ünite montaj kýlavuzuna bakýnýz. Boru çapý Mod. Gaz (Emiþ) Likit (Basma) Üniyete Baðlantý Baðlantýlarý yetersiz sýkmak gaz sýzýntýlarýna yol açar. Baðlantýlarý çok fazla sýkmak ise boru havþalarýnda hasara yol açarak gaz sýzýntýlarýna neden olur. m m (inç) m m (inç) Kaynaksýz, izoleli, 3000 kpa basýnca dayanýklý, yaðsýz ve oksitsiz soðutma borusu kullanýn. Kesinlikle sýhhi tesisat borusu kullanmayýn. Borunun ucuna havþa açýlmasý Boru çapý mm (inç) Tork Nm Bakýr borularýn uçlarýndan koruyucu kapaklarý çýkarýn. Boru ucunu aþaðý doðru çevirerek istenilen uzunlukta kesin ve ucundaki çapaklarý temizleyin. Havþa somunlarýný vidalandýðý yerden sökün ve boruya takýn. Boruya havþa açma aparatýyla havþa açýn. Bakýr boru Boru izolasyonu Ýzole bant Bütün baðlantýlar yapýldýktan sonra köpüklü sabunlu suyla sýzýntý olup olmadýðýný kontrol edin. Son olarak baðlantýlarý yoðuþma önleyici izolasyon ile yalýtýn ve çok fazla sýkýþtýrmadan izole bantla baðlayýn. Ýzolasyon üstündeki olasý delikleri tamir edip kapatýn. Havþa uçlarýnda kesinlikle bir çapak veya eðrilik olmamalýdýr. Havþa uçlarýnýn kesinlikle düzgün eðimde olmasý gerekir. Kontrol Boru uçlarýný ve havþalý kýsýmlarý antifiriz yaðý ile yaðlayýn. Elinizle havþa somununu bir kaç diþ çevirin, sonra iki aðýzlý anahtar ile aþaðýdaki tabloda gösterilen sýkma torkunda sýkýþtýrýn. Yoðuþma suyu tavasýna su dökerek, suyun kolayca akýp akmadýðýný kontrol edin. Borunun eðimini ve bir týkanma olup olmadýðýný kontrol edin.

11 Sayfa 13 Kondenser Topraklama vidasý Ýnternec kartý Yardýmcý kart Dýþ ünite baðlantý terminali kartý Anahtar paneli Röle kartý (Yalnýz elektrik ýsýtýcýlý modeller) Transformatör Panel sabitleme delikleri an baðlantýsý Iþýk ve sinyal alýcý baðlantýsý Þamandýra baðlantýsý Pompa baðlantýsý Menfez baðlantýsý Elektrik ýsýtýcý enerji baðlantýsý Dýþ ünite baðlantýsý Polarised baðlantýsý Paneli üst kancalarla belirlenen þekilde takýn ve verilen vidalarý deliklerden geçirerek sabitleyin. Ünite önceden tanýmlanmýþ çalýþma modunda iken hata meydana gelirse ana enerji anahtarýný kapatýn, A anahtarýný doðru pozisyona getirip ana enerji anahtarýný açýn. Enerji; kablolarýný elektrik þemasýna göre ve sýkýca baðlayýn. ÖNEMLÝ: Ana güç kaynaðý dýþ üniteden gelir. Diðer elektrik baðlantýlarýný yapmadan önce topraklama baðlantýsýný yapýn. Elektrikli ýsýtýcý ünite için ÖNEMLÝ konu: Ünite bir veya iki manuel ayarlanan termostatlýdýr. Bu sebepten ünitenin elektrik paneli, termostatlara kolayca eriþebilecek þekilde monte edilmesi gerekmektedir. SÝSTEM KON ÜGÜRASYONU Ünitede elektrikli ýsýtýcý varsa ayrý bir elektrik kaynaðýndan beslenmelidir. Ünitenin elektrik beslemesini yapmadan önce, üniteler arasýndaki baðlantýyý yapýn. Besleme enerjisinin baðlantýlarýný en az 3 mm kontakt aralýklý bir anahtarla yapýnýz. ÖNEMLÝ: Elektrik baðlantýlarýný yapmadan önce A düðmesini þekilde gösterildiði ve gibi ayarlayýn. 1 Pozisyonu; soðuk modeller için. 2 Pozisyonu; ýsý pompalý modeller için. ÖNEMLÝ (ýsý pompalý model): Elektrik baðlantýsý için dýþ ünitenin elektrik panelindeki irtibat plakýsýný kontrol edin: Ýç ünite elektrik paneli fabrikada S1 ve S2 arasýnda mengeli rezistör ile tedarik edilmiþtir. Eðer dýþ ünitedeki irtibat plakasýndaki S1 ve S2 mengenesi yoksa, rezistör i baðlý tutaraktan, elektrik baðlantýsý A þeklinde gösterildiði þekilde yapýlmalýdýr. Eðer dýþ ünitedeki irtibat plakasýnda S1 ve S2 mengeneleri varsa rezistör i çýkartýn ve elektrik baðlantýsýný B þeklinde gösterildiði gibi yapýn.

12 Sayfa 142 Yalnýz soðutma Isý pompalý Elektrik baðlantý kutusu lejantý Toprak hattý Ýç ve dýþ ünite arasýndaki faz baðlantý hattý Ýç ve dýþ ünite arasýndaki nötr baðlantýlarý Komresör baðlantý hattý Dört yollu vana baðlantý hattý (Isý pompalý modellerde) an baðlantý hattý (Isý pompalý modellerde) Dýþ akü sondasý (Isý pompalý modellerde) Dýþ akü sondasý (Isý pompalý modellerde) Ýç ve dýþ ünite arasý kablo baðlantýsý Ýç ünite Dýþ ünite Ana sigorta Gecikmeli sigorta veya devre kesici Rezistör (47 KOhm) Not: Bütün elektrik baðlantýlarýnýn sorumluluðu montajcýya aittir.

13 Elektrik Þemasý - Elektrik IsýtýcýlýYalnýz soðutma veya Isý Pompalý Üniteler CARRIER SPLÝT KLÝMA - 40 GKX Sayfa 15 ANA KART YARDIMCI KART DIÞ ÜNÝTEYE SENSÖR SENSÖR KOMP. RV O M NÖTR YANLIZCA ISI POMPALI SÝSTEM YANLIZCA ISI POMPALI SÝSTEM AZ KABLO RENKLERÝ KAHVERENGÝ MAVÝ SÝYAH GRÝ TURUNCU KIRMIZI BEYAZ SARI MEVCUT BAÐLANTILAR YAPILACAK BAÐLANTILAR KONNEKTÖR MÝKRO GÜVENLÝK ÞAMANDIRASI ÝÇ ÜNÝTE AN MOTORU DRENAJ POMPASI SARI/YEÞÝL KOMPONENT TERMÝNALLERÝ TRANS ORMATÖR STRIP TERMÝNALLERÝ LED / I.R. KART BAÐLANTISI DIÞ ÜNÝTE BATARYA SENSÖRÜ DIÞ ÜNÝTE ANI ÇEVÝRÝCÝ VAL KOMPRESÖR KONTAKTÖRÜ AZ NÖTR NORMALDE KAPALI ANAHTAR NORMALDE AÇIK ANAHTAR KONDANSATÖR SENSÖR TRANS ORMATÖR AN KONDANSATÖRÜ ÞAMANDIRA BAÐLANTISI AN MOTORU BAÐLANTISI DAMPER MOTORU BAÐLANTISI POMPA BAÐLANTISI DAMPER MOTORU DAMPER MÝKRO ANAHTARI ÞAYET VARSA

14 Sayfa 16 ANA KART YARDIMCI KART DIÞ ÜNÝTEYE SENSÖR SENSÖR KOMP. RV O M NÖTR AZ YANLIZCA ISI POMPALI SÝSTEM YANLIZCA ISI POMPALI SÝSTEM ISI POMPALI YANLIZ SOÐUTMA DIÞ ÜNÝTE BATARYA SENSÖRÜ DIÞ ÜNÝTE ANI ÇEVÝRÝCÝ VAL KOMPRESÖR KONTAKTÖRÜ AZ NÖTR MEVCUT BAÐLANTILAR MÝKRO GÜVENLÝK ÞAMANDIRASI YANLIZ SOÐUTMA YANLIZ SOÐUTMA YAPILACAK BAÐLANTILAR KONNEKTÖR ÝÇ ÜNÝTE AN MOTORU DRENAJ POMPASI KOMPONENT TERMÝNALLERÝ TRANS ORMATÖR STRIP TERMÝNALLERÝ LED / I.R. KART BAÐLANTISI NORMALDE KAPALI ANAHTAR ÞAMANDIRA BAÐLANTISI NORMALDE AÇIK ANAHTAR AN MOTORU BAÐLANTISI KONDANSATÖR DAMPER MOTORU BAÐLANTISI YANLIZ SOÐUTMA SENSÖR POMPA BAÐLANTISI KABLO RENKLERÝ TRANS ORMATÖR DAMPER MOTORU KAHVERENGÝ MAVÝ SÝYAH GRÝ TURUNCU KIRMIZI BEYAZ SARI AN KONDANSATÖRÜ DAMPER MÝKRO ANAHTARI RÖLE KARTI ELEKTRÝKLÝ ISITICI SARI/YEÞÝL GÜVENLÝK TERMOSTATI ÞAYET VARSA

15 Sayfa 17 Kanal baðlantý flanþý Kelepçe 6 mm neopran kelepçe Ýzolasyonlu esnek kanal Taze hava giriþi Bitiþik odaya hava daðýlýmý Polistiren parça Þaþýrtma Çerçeve Taze hava giriþi Bölme Altý kesik kapý Menfez Menfez Kenar çýkýþlarý taze hava giriþi ve bitiþik odaya klimatize edilmiþ hava kanal baðlantýlarý yapýlabilmesini saðlar. Dýþta delikleri iþaretli izolasyonu çýkarýn ve serpantine zarar vermemeye dikkat ederek týrnak çerçevelerini çýkarýn. Ýç týrnaklarýn etrafýna tekrar uygulayýn. Birleþik odalara hava daðýtýmý Öncelikle polistirinin üzerine panelin iç kenar çizgisi boyunca bir kalemle iz yapýn. Polistirini bir býçak ile ýsýtýcý bataryaya zarar vermeden izin üzerinden kesiniz. 60 C sýcaklýkta (devamlý) çalýþma için uygun lokal satýn alýnan malzeme kullanýn. Kanallar dýþtan anti - kondense malzeme (12-25 mm kalýnlýðýnda fiberglass) ile kaplanmýþ esnek polyester tipinde (spiral göbekli) veya alüminyum olabilir. Montajý tamamlamak için, tüm izolasyonsuz kanallar anti - kondense izolasyon (örn. 6 mm neopren) ile kaplanmalýdýr. Bu talimatlara uyulmasý kondensat oluþumuna sebebiyet verir; bundan imalatçý sorumlu tutulamaz. Taze hava beslemesi Kestiðiniz polistirin parçayý yerinden çýkarýnýz. Introduce baffle supplied after frame has been hooked as per above figure (ref. ) Çerçeve ve ýzgarayý 4 vida ile yerine takýn. The two prepunched side knockouts must not be used at the same time to deliver conditioned air to an adjacent room. Kanal uzunluðu, ayný zamanda hava yayýcýlarý ve taze hava filtreleri boyunca basýnç düþüþünüde hesaba katarak, diyagramlara uygun olarak hesaplanabilir.

16 Sayfa 18 Bitiþik odaya hava baðlantýsý diyagramý: bir panjur kapalý Statik basýnç Pa Hava debisi m 3 /saat Bitiþik odaya hava baðlantýsý diyagramý: iki panjur kapalý Statik basýnç Pa Hava debisi m 3 /saat Bitiþik odaya hava baðlantý kanalý Taze hava yenilemesi Dýþ hava giriþi için opsiyonel ilave fan motoru ayrý olarak temin edilir ve emniyet sigortalý (yerinde montajlý) ON - O düðmesi ile kumanda edilir. an motoru hava akýmýný istenilen dðerlere ayarlayabilmek için hýz kontrol kumandasý kullanýlmasý tavsiye edilir. Sorunsuz çalýþma için taze hava giriþi % 10 dan daha az olmalýdýr. % 10 dan daha yüksek taze hava giriþi için ayrý deflektörlere haiz havalandýrma sistemi tavsiye edilir. Bitiþik odaya klimatize edilmiþ hava baðlantýsý Bitiþik odaya hava baðlantýsý, kanallara tekabül eden hava daðýtým panjurlarýndan birinin veya ikisinin kapsanmasýný gerektirir. Klimatize edilmiþ oda (cihazýn olduðu oda) ve bitiþik oda arasýndaki bölme duvarý üzerinde, gösterildiði þekilde geri dönüþ havasý yolu temin edilmelidir. Toz ve kirin iç ünite serpantinine girmesini ve onu kirletmesini önlemek için filtreli hava emiþ ýzgarasý koyun. iltre ayný zamanda cihazýn çalýþmadýðý anlarda kanal kapatma damperi montajýný gerektirmez. Kanal uzunluðu, ayný zamanda hava yayýcýlarý ve taze hava filtreleri boyunca basýnç düþüþünüde hesaba katarak, diyagramlara uygun olarak hesaplanabilir. Birleþik odalara giden kanallarda aktif karbon veya elektro statik filtre seti kullanmayýnýz.

17 Sistem konfigürasyonu CARRIER SPLÝT KLÝMA - 40 GKX Sayfa 19 Elektrik baðlantýlarý yapýldýktan sonra, sistem konfigürasyonunu yapýn. Anahtar pozisyonlarýný kontrol ediniz. Anahtarlarýn hatalý pozisyon da olmasý ciddi sorunlara yol açar. Uzaktan kumanda konfügürasyonu ve kablo baðlantýlarý ilgili kýlavuzlara uygun olarak yapýlmýþ olmalýdýr. Sistem konfigürasyon prosedürü aþaðýdaki gibidir: Uzaktan kumandaya pilleri doðru yönde takýn. Ana þalteri ON pozisyonuna getirip açarak sisteme elektrik verin. Mod ile saat ayar düðmelerine ayný anda 2 sn. süreyle basýn (Saat ayar düðmesi pil haznesinin içindedir, çalýþtýrabilmek için ince uçlu bir alet kulanýn). Uzaktan kumanda göstergesinde Id.un yazýsý görülecektir. Eðer göstergede CA : P veya Ad : dr yazýsý görülürse göstergede Id : un yazýsý görülünceye kadar tuþuna basýn. Þimdi sýcaklýk ayar düðmelerine seçin. basarak 3 sembolünü Mesajýn üniteye gönderilmesi için açma düðmesine hýzý ayar düðmesine birlikte en az 2 sn. basýn. ve fan Kumanda otomatik olarak kapanýr. Konfigürasyon iþlemi bitmiþtir. Uzaktan kumanda ile ilgili bilgiler için kullaným kýlavuzuna bakýnýz. Çalýþma testi Kullanma kýlavuzundaki ünite ýþýklarý ve kontroller kýsmýna bakýnýz. Ana þalteri ON pozisyonuna getirip açarak sisteme elektrik verin. Ýç ünite elektrik tablosundaki çalýþtýrma anahtarýný test konumuna getirin. Montajcýlar 1. ve 2. þartlarý kontrol etmelidirler. Klima soðutma konumunda, termostatik oda sýcaklýðý kontrolü yapmadan ve kompresörün hemen devreye girmesini önleyen zaman geciktirici koruyucu röle devreye girmeden en fazla 30 dakika süreyle çalýþýr. Ünitedeki kýrmýzý ýþýk yanacaktýr. Test programýndan çýkabilmek için iç ünite elektrik panelindeki anahtarý test den normal e çevirin. Test programý sýrasýnda üniteye uzaktan kumanda ile gönderilen sinyaller testi durdurup, klimanýn, kumanda da görünen modda çalýþmasýna yol açar.

18 Sayfa 20 Bakým Temizleme ve bakým iþleri eðitimli personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Herhangi bir servis veya bakým iþlemi yapmadan önce, ana elektrik düðmesini kapayýnýz. Ünite ýzgarasýný açýn. Ýlave bakým: Elektrik paneline kapama panelini çýkartarak kolayca ulaþýlabilir. an motoru, bobin, drenaj pompasý, þamandra düðmesi, antifiriz termostatý gibi dahili parçalarýn gözden geçirilmesi veya deðiþtirilmesi, kondense drenaj tavasýnýn çýkarýlmasýný gerektirir. Drenaj tavasýnýn çýkarýlmasý Drenaj tavasýnýn çýkarma iþlemi esnasýnda döþemeyi cihazýn altýna plastik örtü koyarak koruyun. CA, CLR baðlantýlarýný ve vidalarý söküp ýzgara çerçevesini çýkarýn. Lastik tapalý özel drenajý kullanarak drenaj tavasýnda bulunan suyu en az 10 litre kapasiteli kova içine süzün. Ýki vidayý 90 C (1/4 dönüþ) çevirerek giriþ ýzgarasýný açýn. Ýç ve dýþ ünite arasýndaki elektrik baðlantýlarýný (S1, S2, Y, O, W2, C, R), CV,CG, CP konnektörlerini, sarý-yeþil toprak baðlantýsýný sökünüz. (Elektrik baðlantýlarý bölümüne bakýnýz.) iltrenin durumunu periyodik olarak ve her çalýþma sezonu öncesinde kontrol edin (yaklaþýk 6 ayda bir). Akrilik hava filtresi suda yýkanabilir. Elektrostatik ve aktif karbon filtreler yýkanmaz ancak deðiþtirebilir. Drenaj tavasýnýn kenarýndaki sabitleme vidalarýný çýkarýn (model de 4 vida de 6 vida) ve drenaj tavasýný dikkatlice çýkarýn. iltrenin çýkartýlmasý Ýlk olarak elektrik süpürge ile temizleyin. Akan suyun altýnda yýkayýp kurutun. iltreyi doðru pozisyonda takýn. Uzun süreli kapatma: Klimayý çalýþtýrmadan önce: - Dýþ üniteyi gözden geçirin ve özellikle serpantini temizleyin, - Ýç ünitenin hava filtrelerini temizleyin veya deðiþtirin. - Ýç ünitenin kondenser drenaj tavasýný kontrol edin ve temizleyin; ayný kontroller ýsý pompalý dýþ ünite için de yapýlmalýdýr. - Elektrik baðlantýlarýnýn sýkýldýðýný kontrol ediniz. Kullanýcý için öneriler Ýç ve dýþ ünitelerin montajý bitip testi yapýldýktan sonra sistemin özelliklerini ve nasýl çalýþtýðýný iç ünite montaj ve kullaným kýlavuzlarý yardýmýyla kullanýcýya açýklayýn. Öncelikle, ünitenin çalýþma konumlarýný aþaðýda belirtildiði gibi açýklayýn: Üniteyi açýp kapama. Çalýþma modlarýnýn deðiþtirilmesi. Sýcaklýk seçimi. Timer programýnýn seçimi ve uzaktan kumandanýn diðer fonksiyonlarý. Kullanýcýya kullaným kýlavuzunu saklamasýný söyleyiniz.

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Models FLXS25BVMB FLKS25BVMB FLXS35BVMB FLKS35BVMB FLXS50BVMB FLKS50BVMB

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS60GV1B FTXS71GV1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS60GV1B FTXS71GV1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3572869

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3572869 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım İÇİNDEKİLER 0. Genel Bilgiler 5 I. Ürünleri Görünüşleri 6 II. Çalışma Prensibi 8 II.1. Soğutma 8 II.2. Isıtma 8 II.3. Sistem Şeması 9 III. Teknik

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

CI36B.. Montaj talimatlarý

CI36B.. Montaj talimatlarý CI36B.. tr Montaj talimatlarý Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Ayýrma duvarlý tekli cihazlar... 5 Ankastre mutfaklarýn kapatýlmasý... 5 Cihazýn kurulmasý...

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 09 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 12 PARÇALAR

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

RAV-SM-KRT. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-KRT. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-KRT DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Duvar Tipi Split Klima RAV-SM-KRT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM/SP-UT TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi- Kaset Split Klima RAV-SM/S-UT Kullaným

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-BT KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Kanal Tipi Split Klima RAV-SM-BT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

RAV-SM-CT. TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-CT. TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-CT TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi Split Klima RAV-SM-CT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 220109 Kitap Baský Tarihi: 220109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet 60 80 100 40 20 0 1I2I3I4I5I 6 120 140 160 C N H TEMP FUEL E F 1/2 1I2I3I4I5I 6 A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde Þasi Bagaj Tabaný Motor+Vites Kutusu Ön Egzoz Borusu Arka Egzoz

Detaylı

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-100 FAQ-C

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-100 FAQ-C Klima Teknik Bilgiler Duvar tipi ünite EEDTR3-00 FAQ-C İç Ünite Duvar tipi ünite FAQ-C İÇİNDEKİLER FAQ-C Özellikler................................................2 2 Teknik Özellikler........................................3

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FI18NP30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564173

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FI18NP30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564173 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-XT YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Yer/Tavan (Konsol) Tipi Split Klima RAV-SM-XT

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ x16 LCD ekran faz gerilim ve faz ak m trafolu. Kullan m kolay Türkçe menü. Her faza ait ve toplam aktif(p, P) güçleri gösterir. Her faza ait ve toplam

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

`foqokk `fpmokk cfnukkk cfoqkkk cfoqakk `foqtkk. Montaj talimatlarý

`foqokk `fpmokk cfnukkk cfoqkkk cfoqakk `foqtkk. Montaj talimatlarý `foqokk `fpmokk cfnukkk cfoqkkk cfoqakk `foqtkk tr Montaj talimatlarý = Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Kurulum olanaklarý... 4 Tekil cihaz... 4 Yan yana kurulum... 4 Ayýrma duvarlý tekil cihazlar...

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı