LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME"

Transkript

1 LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES Özet Abdullah AHN * Gülnur AYDIN ** Bu çalımada, 6. sınıf örencilerinin Türkçe dersi dinleme becerisi farkındalıklarını, yani dinleme becerileri konusunda kendilerini nasıl algıladıklarını belirlemeye yönelik bir ölçek gelitirmek amaçlanmıtır. Örneklem olarak Erzurum l Millî Eitim Müdürlüüne balı eitim-öretim hizmeti veren, sosyo-ekonomik durumları farklı, 4 ilköretim okulunun 6. sınıf örencileri alınmıtır Türkçe Dersi lköretim Programı nda yer alan dinleme kazanımlarının belirli konularda sınıflandırılmasıyla, 5 temel boyut belirlenmitir. Ölçekteki maddeler dört basamaklı Likert tipi (Her zaman, Sık sık, Bazen, Hiçbir zaman) ölçek eklinde ifade edilmitir. Geçerlik ve güvenirlik çalımalarından elde edilen bulgular dorultusunda, ilköretim 6. sınıf örencilerinin Türkçe dersi dinleme becerisi farkındalıklarını belirlemeye yönelik hazırlanan anketin geçerli ve güvenilir bir araç olduu söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Türkçe öretimi, Temel dil becerileri, Dinleme, Dinleme farkındalık anketi. Abstract In this study it is aimed to build up a measurement for finding out 6th grade students awareness of listening skills in Turkish classes (In other words, how they find themselves about their listening skills).sample group is taken from 4 primary public schools of Ministry of National Education in Erzurum, consisting of 6th grade students from different socioeconomical groups. Components of the scale is reflected as Likert Type scale (always, often, sometimes, never). After the findings from validity and reliability studies, it can be concluded that the survey that is prepared to find out the awareness of the 6th grade students listening skills in Turkish classes, is a valid and reliable instrument. Key Words: Teaching Turkish, basic language skills, listening, survey on the awareness of listening 1. GR Dil, iletiimin vazgeçilmez öesidir. Birey dil vasıtasıyla duygu, düünce ve bilgilerini karısındakine aktarırken, dier yandan öteki insanı da ortaya koyar. Öteki insanla paylaımın salanmasında onun aktardıklarının da anlaılması ön kouldur. Ana dili eitimi, anlama becerileri (dinleme, okuma) ve anlatma becerilerini (konuma, yazma) gelitirmeyi amaçlamaktadır. Bu becerilerin sistemli bir ekilde gelitirilmesi ilköretim Türkçe derslerinde balamakta, geliimin temelini ise dinleme becerisi oluturmaktadır. Her ne kadar ilköretim müfredatlarında temel dil becerilerinin her birine ayrı ayrı zaman ayrılıyor görünse de aile ortamında temelleri atılan dinleme ve konuma becerileri, okul ortamında genellikle ihmal edilmektedir. lköretimde öretmenler tarafından, örencileri iyi okuma, iyi yazma, dil bilgisi ve kısmen iyi konuma konularında gelitirmek için çaba harcanırken dinleme becerisi genellikle geri plâna itilmektedir. Tablo 1: Dinleme Öretimine Verilen Önem Dinleme Konuma Okuma Yazma Örenilen birinci kinci üçüncü dördüncü Kullanılan En çok (%45) Çok (%30) Az (%16) En az (%9) Öretilen En az Az Çok En çok Yukarıdaki tablodan da görülecei gibi ilk örenilen ve en çok kullanılan beceri olmasına ramen eitimöretimi en az yapılan beceri dinlemedir. Oysa ortalama zekaya sahip örenciler arasında, örencinin dinleme yeteneiyle baarı derecesi arasındaki iliki, bir kiinin zeka düzeyiyle o kiinin baarı derecesi arasındaki ilikiden daha yüksektir (Robertson, 2008: 51). * Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eitim Fakültesi Türkçe Eitimi Bölümü. ** Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eitimi Ana Bilim Dalı Doktora Örencisi.

2 Anlama kavramı büyük ölçüde dinleme becerisiyle ilikilidir. Ana dili becerilerinin geliiminde, temelde yer alan dinleme becerisi konumada ileri sürülen düünceleri anlamak, yorumlamak, deerlendirmek, organize etmek, aralarındaki ilikileri saptamak, belleimizde saklamaya deer bulduklarımızı seçip ayırmak (Taer, 1996, 214) anlamına gelmektedir. Ozman ve Gürbüz (2006:140), Türkçe derslerinde dinleme ile ilgili etkinliklerin, dier etkinliklere göre geri plânda kaldıını, bu yüzden de bireylerin etkili dinleme davranıı göstermelerinin daha zayıf oranda gerçekletiini ifade etmitir. Dinleme ile ilgili yapılacak olan her türlü etkinlik, örencilerin dinlediini daha iyi anlaması için atılmı bir adım olacaktır. Hayatımızın büyük bir bölümünü dinleme etkinlii içerisinde geçirdiimiz için bu beceri oldukça önemlidir (Özbay, 2005, 48). Sever e (2000, 9) göre, dinleme, çocuun yaamında yer alan ilk ana dili ve anlama etkinliidir. Birey okul öncesine ait bütün bilgi, duygu ve düünce evrenini dinleme yoluyla oluturur. nsanların birbirleriyle olan iletiimlerinin % 42 sini dinleme oluturmaktadır ve örenciler okulda birbirlerini ve öretmenlerini günde 2,5-4 saat dinlemektedirler. Bu sonuçlar, okuldaki örenmeyle dinleme arasında sıkı bir iliki olduunu göstermektedir (Göü, 1978, 227). Yalçın, (2002,45), örencilere, artık öretmeni anlamaya baladıı bir seviyeden itibaren sistemli bir dinleme eitimi verilmesi gerektiini savunmaktadır. Ancak okulda dinleme çalımalarının faydalı olması için yerine getirilmesi gereken bazı ön artlar vardır. Bunlar: hazır bulunuluk, dikkat ve öretmenin rehberliidir (Umagan, 2007, 155). lköretimde çocuklara çeitli dinleme etkinlikleri uygulamak, onların ilerleyen yıllarda, yetikinlik dönemlerinde daha iyi dinleyiciler olmalarına katkı salayacaktır (Funk and Funk, 1989, 661). Örencilerin, çevrelerindeki iitsel unsurlara yönelik farkındalıklarını oluturmak ve gelitirmek, dier becerilerin de gelitirilmesi açısından son derece önemlidir. Dinleme becerisi dier becerilerin aksine dorudan doruya gözlenemeyen içsel bir süreçtir (Barın, 2002: 18). Bu nedenle hem çok soyut hem de ölçme ve deerlendirmesi yapılamayan bir beceri olarak kabul edilmekte ve öretmenler tarafından eitiminin verilmesi zor bir alan olarak görülmektedir. Bu becerinin gelitirilmesi ve deerlendirilmesi her eyden önce örencilerin dinleme becerileriyle ilgili eksiklik ve yeterlilik düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bu çalımada, 6. sınıf örencilerinin Türkçe dersi dinleme becerisi farkındalıklarını belirlemeye yönelik bir ölçek gelitirmek amaçlanmıtır. Baka bir ifadeyle ölçek, örencilerin dinleme becerileri konusunda kendilerini nasıl algıladıklarını belirlemeye yöneliktir. Çalımanın baında ilgili literatür taranmı, ulaılan çalımaların verilerinden ve 2005 Türkçe Öretim Programı nda yer alan dinleme kazanımlarından hareketle 60 maddelik deneme formu oluturulmutur. Yapılan ilk analizlerde, ayırt edicilik özellii çok düük olan 9 madde çıkarılarak 51 maddelik ölçek formu hazırlanmıtır. 2. YÖNTEM 2.1. Örneklem Bu aratırma, Erzurum l Millî Eitim Müdürlüüne balı eitim-öretim hizmeti veren, sosyoekonomik durumları farklı, 4 ilköretim okulunun 6. sınıf örencileri üzerinde gerçekletirilmitir. Aratırmaya katılan örenci sayısı 238 dir. Ölçein geçerlik-güvenirlik çalımaları bu örneklem üzerinden yapılmıtır Veri Toplama Aracı Bu çalımada, ilköretim 6. sınıf örencilerinin Türkçe dersi dinleme becerisi farkındalıklarını belirlemeye yönelik, 2005 Türkçe Öretim Programı nda yer alan dinleme kazanımlarının belirli konularda sınıflandırılmasıyla, 5 temel boyut belirlenmitir. Yapılan sınıflandırma, A. Örencilerin, görgü kurallarına göre dinleme becerilerinin incelenmesi (13 madde), B. Örencilerin, anlama-çözümleme durumlarına göre dinleme becerilerinin incelenmesi (16 madde), C. Örencilerin, deerlendirme yapabilme durumlarına göre dinleme becerilerinin incelenmesi (5 madde), D. Örencilerin, söz varlıını gelitirme durumlarına göre dinleme becerilerinin incelenmesi (6 madde), E. Örencilerin, dinleme alıkanlıklarının etkililiine göre dinleme becerilerinin incelenmesi (10 madde), eklindedir. Yukarıda sıralanan ölçütler dorultusunda hazırlanan anket, 5 bölümden olumutur.

3 Ölçekteki maddeler dört basamaklı Likert tipi (Her zaman, Sık sık, Bazen, Hiçbir zaman) ölçek eklinde ifade edilmitir. Puanlama Her zaman (4), Sık sık (3), Bazen (2), Hiçbir zaman (1) olacak ekilde yapılmıtır. Yani ölçekten alınabilecek en düük puan 1x51=51, en yüksek puan ise 4x51=204 olacaktır. Ölçekten alınacak düük puanlar örenciye ait olumsuz, yüksek puanlar ise olumlu algılamaları ifade edecektir. Bu yüzden ölçekteki maddelerden olumsuz anlam taıyanlar tersten puanlanmıtır. Tersten puanlanan maddeler ölçein 51 maddelik son formundaki B-16, D-2, E-2 ve E-10 numaralı maddelerdir. 3. BULGULAR 3.1. Ölçein Geçerliine likin Bulgular lköretim 6. sınıf örencilerinin Türkçe dersi dinleme becerisi farkındalıklarını belirlemeye yönelik hazırlanan anketin geçerlii iki yöntemle test edilmitir: Kapsam Geçerlii Uzman Görüleri - Ön nceleme yöntemiyle ölçein ölçülmek istenen nitelikleri yeterli ve uygun bir ekilde ölçüp ölçmediini belirlemek amacıyla uzman görüüne bavurulmutur. Ölçein balangıçta pilot uygulama için hazırlanan 60 maddelik formundan uzman yorum ve görüleri dorultusunda 9 madde çıkarılmı ve böylece ölçein 51 maddelik deneme formu oluturulmutur. Ölçein 51 maddelik son halinin, 238 kiiye uygulanması sonucu elde edilen madde istatistikleri Tablo 2 de verilmitir. Tablo 2: Madde statistikleri X SS N Madde No (Aritmetik Ortalama) (Standart Sapma) (Kii Sayısı) A1 3,1933, A2 3,2983, A3 3,3361, A4 3,2983, A5 3,0420, A6 3,4202, A7 3,4706, A8 2,9748 1, A9 2,9832, A10 2,7395 1, A11 3,2689, A12 3,0966, A13 3,2101, A14 3,0210, B1 3,5546, B2 2,6975, B3 3,4664, B4 3,0252, B5 3,4076, B6 2,8655, B7 3,2143, B8 2,9748, B9 2,5168 1, B10 3,0504, B11 3,3824, B12 3,1134, B13 3,0756, B14 3,0714, B15 3,7311,

4 B16 3,0840 1, C1 3,1639, C2 3,3445, C3 3,1555, C4 3,0420 1, C5 3,0714, D1 3,1092, D2 2,7605 1, D3 3,2983, D4 3,2857, D5 2,9832, D6 2,9118 1, E1 3,3739, E2 3,0504 1, E3 3,1765, E4 3,1218, E5 3,2857, E6 3,4412, E7 2,8866 1, E8 3,3361, E9 3,1807, E10 3,3277 1, Tablo 2 de uygulamaya katılan 238 kiinin her bir maddeden aldıkları puanların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları yer almaktadır Madde Analizi Hazırlanan ölçein maddelerinin ayırt ediciliini ve her bir maddenin testin bütünüyle ne derece aynı amaca yönelik olduunu belirlemek için madde analizi yapılmıtır. Tablo 3 te her bir maddenin testin bütünüyle olan ilikisini gösteren madde toplam korelasyonları ve söz konusu maddenin ölçekten çıkarılması durumunda ölçek istatistiinde (aritmetik ortalama, varyans ve içtutarlılık katsayısı) meydana gelecek deiiklikler görülmektedir. Tablo 3: Madde Ölçek statistikleri Madde No Madde Silinirse Aritmetik Ortalama Madde Silinirse Ölçein Varyansı Madde -Toplam Korelasyonu Madde Silinirse Cronbach Alfası A1 157, ,144,427,899 A2 157, ,837,435,899 A3 157, ,240,374,900 A4 157, ,192,379,900 A5 157, ,530,127,903 A6 157, ,849,399,900 A7 157, ,515,473,899 A8 157, ,520,439,899 A9 157, ,169,334,900 A10 158, ,977,304,901 A11 157, ,785,461,899 A12 157, ,713,538,898 A13 157, ,556,391,900 A14 157, ,772,410,899

5 B1 157, ,355,529,898 B2 158, ,203,362,900 B3 157, ,587,427,899 B4 157, ,016,554,898 B5 157, ,740,430,899 B6 158, ,029,506,898 B7 157, ,625,475,899 B8 157, ,942,384,900 B9 158, ,539,357,900 B10 157, ,536,399,899 B11 157, ,061,489,899 B12 157, ,693,367,900 B13 157, ,603,326,900 B14 157, ,343,406,899 B15 157, ,785,345,900 B16 157, ,600,086,904 C1 157, ,457,441,899 C2 157, ,456,493,899 C3 157, ,339,453,899 C4 157, ,298,409,899 C5 157, ,068,368,900 D1 157, ,433,383,900 D2 158, ,012 -,090,906 D3 157, ,331,503,898 D4 157, ,738,364,900 D5 157, ,861,311,900 D6 157, ,945,528,898 E1 157, ,057,532,898 E2 157, ,557,073,904 E3 157, ,851,451,899 E4 157, ,178,329,900 E5 157, ,902,430,899 E6 157, ,810,390,900 E7 158, ,143,381,900 E8 157, ,130,297,901 E9 157, ,266,374,900 E10 157, ,812,084,903 Tablo 3 incelendiinde madde- toplam korelasyonlarının -0,090 ile 0,554 arasında deitii ve bazı maddelerin yeterli görülen korelasyon deerini taımadıı görülmektedir. Madde- ölçek korelasyonu sütununda korelasyon deeri oldukça düük olan A5, B16, D2, E2 ve E10 maddelerinin, ölçülmek istenen özellikleri yeterince ölçmedii, ayrıca söz konusu maddelerin ölçekten çıkarılması durumunda Cronbach Alfa güvenirlik katsayısının da yükseldii, yani bu 5 maddenin, ölçein güvenirliine negatif yönde etki yaptıı görülmektedir. Söz konusu 5 madde haricinde dier maddelerin, madde-toplam korelasyonu için gerekli görülen 0,20 deerinin üstünde olduu görülmektedir. Buradan hareketle, 51 maddelik formdan A5 (Her türlü konumayı dinleyebilirim.), B16 (Mecbur olduum için dinlerim.), D2 (Anlamadıım kelime veya kelime grubu varsa metinden koparım.), E2 (Dinlemenin çok önemli bir etkinlik olmadıını düünürüm.) ve E10 (Dinleti etkinliklerini (iir, masal vs) gereksiz bulurum.) maddelerinin çıkarılması durumunda, daha güvenilir bir ölçek elde edilecei sonucuna ulaılmaktadır. Ölçein güvenirliini negatif yönde etkileyen maddeler ölçekten çıkarıldıktan sonra yapılan analiz sonucunda 46 maddeden oluan ölçein son halinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısının 0,916 olduu

6 görülmütür. Böylece daha güvenilir bir ölçek elde edilmitir. Söz konusu maddelerin ölçekten çıkarılmasından sonra yapılan analiz sonucunda elde edilen madde-ölçek istatistii verileri Tablo 4 te verilmitir. Tablo 4: Madde- Ölçek statistii (A5, B16, D2, E2 ve E10 maddeleri çıkarıldıktan sonra) Madde No Madde Silinirse Aritmetik Ortalama Madde Silinirse Ölçein Varyansı Madde- Toplam Korelasyonu Madde Silinirse Cronbach Alfası A1 142, ,955,424,915 A2 142, ,601,433,915 A3 142, ,848,374,915 A4 142, ,192,367,915 A6 142, ,776,388,915 A7 142, ,288,469,914 A8 142, ,726,425,915 A9 142, ,648,366,915 A10 142, ,894,297,916 A11 142, ,328,465,914 A12 142, ,238,545,913 A13 142, ,826,403,915 A14 142, ,540,408,915 B1 142, ,058,528,914 B2 142, ,721,366,915 B3 142, ,177,429,915 B4 142, ,363,537,913 B5 142, ,965,444,914 B6 142, ,719,507,914 B7 142, ,741,493,914 B8 142, ,507,386,915 B9 143, ,511,376,915 B10 142, ,026,404,915 B11 142, ,143,476,914 B12 142, ,023,376,915 B13 142, ,810,338,915 B14 142, ,573,389,915 B15 141, ,588,334,915 C1 142, ,507,460,914 C2 142, ,304,488,914 C3 142, ,411,471,914 C4 142, ,923,437,914 C5 142, ,712,397,915 D1 142, ,242,407,915 D3 142, ,529,519,914 D4 142, ,331,364,915 D5 142, ,779,331,916 D6 142, ,129,545,913 E1 142, ,426,543,914 E3 142, ,232,460,914 E4 142, ,108,348,915

7 E5 142, ,597,430,915 E6 142, ,050,402,915 E7 142, ,691,411,915 E8 142, ,789,295,916 E9 142, ,193,366,915 Bu yöntemde her bir maddeden elde edilen puanlar ile testin bütününden elde edilen puanların karılatırılması yapılmıtır. Elde edilen korelasyon katsayısı o maddenin geçerlik katsayısı olup testin bütünü ile tutarlılıını göstermektedir. Tablo 4 incelendiinde ölçein son halinde madde-toplam korelasyonlarının 0,297 ile 0,545 arasında deitii ve bu haliyle ölçekte sorunlu bir madde olmadıı görülmektedir. Ayrıca A5, B16, D2, E2 ve E10 maddeleri ölçekten çıkarıldıktan sonra ölçein son halinde, 238 kiiye yapılan uygulama sonuçlarına göre elde edilen veriler Tablo 5 te gösterilmitir. Tablo 5: Ölçek statistii (A5, B16, D2, E2 ve E10 maddeleri çıkarıldıktan sonra) Aritmetik Ortalama Varyans Standart Sapma Madde Sayısı 145, ,737 19, Tablo 5, ölçein son ekli olan 46 maddelik formunun 238 kiiye uygulanması sonucunda yapılan analizden elde edilen aritmetik ortalama, varyans ve standart sapma deerlerini göstermektedir Ölçein Güvenirliine likin Bulgular lköretim 6. sınıf örencilerinin Türkçe dersi dinleme becerisi farkındalıklarını belirlemeye yönelik hazırlanan anketin güvenirlii iki yöntemle test edilmitir: Ölçein ç Tutarlılık Düzeyi Ölçein güvenirlik çalıması için iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa) hesaplanmı ve hazırlanan 5 boyutlu ölçek için bulunan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı Tablo 6 da verilmitir. Tablo 6: Ölçein Güvenirlik Katsayısı Cronbach Alfası Madde Sayısı 0, Cronbach Alfa katsayısının 0,70 ten büyük olması ölçein içtutarlılık yönünden güvenirliini göstermektedir. Tablo 6 dan de anlaılacaı gibi, ölçein 46 maddelik son formundan elde edilen Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,916 dır. Bu sonuç bize, hazırlanan ölçein güvenilir olduunu ifade etmektedir ki Uygulama Arasındaki Tutarlılık Ölçein kararlılık, yani puan deimezlii anlamına gelen güvenirlik düzeyi test-tekrar test yöntemiyle bulunmutur. Ölçein 46 maddelik son formu, uygulamanın yapıldıı 37 örenciye 4 hafta sonra tekrar uygulanmıtır. ki uygulama puanlarının karılatırılması sonucunda elde edilen korelasyon deerleri Tablo 7 de verilmitir. Tablo 7: Test- Tekrar Test Puanlarının Karılatırılması Sonucunda Elde Edilen Korelasyon Deerleri ib1 ib2 ib3 ib4 ib5 igt bb1 Pearson Korelasyonu 0,699 bb2 Pearson Korelasyonu 0,738 bb3 Pearson Korelasyonu 0,577 bb4 Pearson Korelasyonu 0,633 bb5 Pearson Korelasyonu 0,650

8 bgt Pearson Korelasyonu 0,821 ** p< 0.01 * p< 0.05 Tablo 7 de, 5 boyuttan oluan ölçein her boyutunun ve bu boyutlardan elde edilen genel toplamların ilk uygulama ile ikinci uygulama karılatırmaları yapılmı, iki uygulama arasındaki tutarlılık düzeyi ortaya konmutur: Birinci boyutun ilk uygulamasının (bb1), korelasyon deerleri bakımından ikinci uygulamayla (ib1) karılatırılması r = 0.70 olup p< 0.01; kinci boyutun ilk uygulamasının (bb2), korelasyon deerleri bakımından ikinci uygulamayla (ib2) karılatırılması r = 0.73 olup p< 0.01; Üçüncü boyutun ilk uygulamasının (bb3), korelasyon deerleri bakımından ikinci uygulamayla (ib3) karılatırılması r = 0.58 olup p< 0.01; Dördüncü boyutun ilk uygulamasının (bb4), korelasyon deerleri bakımından ikinci uygulamayla (ib4) karılatırılması r = 0.63 olup p< 0.01; Beinci boyutun ilk uygulamasının (bb5), korelasyon deerleri bakımından ikinci uygulamayla (ib5) karılatırılması r = 0.65 olup p< 0.01; Boyut toplamlarının ilk uygulamasının (bgt), korelasyon deerleri bakımından ikinci uygulamayla (igt) karılatırılması r = 0.82 olup p< 0.01 önem düzeyinde anlamlı bulunmutur. Elde edilen bu bulgular, ölçein, iki uygulama arasındaki deimezlik yönünden de güvenilir olduunu göstermektedir. 4. SONUÇ VE ÖNERLER Bu çalımanın amacı, ilköretim 6. sınıf örencilerinin Türkçe dersi dinleme becerisi farkındalıklarının düzeyini belirleyen bir anket gelitirmektir. Ölçein geçerlik incelemesinde kapsam geçerlii için uzman görüüne bavurulmutur. Ayrıca her bir maddenin ölçein tümüyle olan korelasyonu hesaplanarak aynı amaca yönelik olma bakımından madde-ölçek ilikisine bakılmıtır. Ölçein güvenirlii ise içtutarlılık (Cronbach Alfa) ve test-tekrar test yöntemleriyle hesaplanmıtır. Sonuç olarak; ölçein maddeleri hem aynı amaca yönelik ilevsellik, hem de zamana göre deimezlik özellii taımaktadır. Gerek tüm maddeler arasındaki tutarlılıı (iç tutarlılık) veren Cronbach Alfa katsayısı, gerekse test-tekrar test yöntemiyle elde edilen güvenirlik katsayısı ölçein yeterli derecede güvenilir bir ölçme aracı olduunu ortaya koymaktadır. Geçerlik ve güvenirlik çalımaları bulgularına dayanarak, hazırlanan ölçein, ilköretim 6. sınıf örencilerinin Türkçe dersi dinleme becerisi farkındalıklarının ne düzeyde olduunu ortaya koyacaı ve dinleme becerilerini gelitirmek için neler yapılması gerektii konusunda yol gösterici olacaı düünülmektedir. Sonuç olarak, gelitirilen bu ölçek örencilerin dinleme farkındalıklarını belirlemek amacıyla ilköretim 6. sınıflarda uygulanabilir. Dinleme eitimi üzerine yapılan çalımalar incelendiinde, gelitirilmi herhangi bir ölçee rastlanmamaktadır. Genel olarak Türkçe eitimi alanında ölçek gelitirme ile ilgili çalımalar oldukça azdır. Aratırmacıların bu konuyla ilgili çalımalar yapması, alandaki boluu önemli ölçüde kapatacaktır. KAYNAKÇA BUZAN, T., (2006), Aklını En yi ekilde Kullan, (Çev. Banu Ergüder), Arion Yayınevi, stanbul. BARIN, M., (2002). Yabancı Dil Öretiminde Dinleme Becerisinin Önemi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 28-29, Haziran-Aralık, s FUNK, H. D. and FUNK, G. D. (1989). Guidelines for Developing Listening Skills. The Reading Teacher, pp GÖÜ, Beir. (1978). Türkçe ve Yazın Eitimi, Ankara:Gül Yayınevi, MEB lköretim Türkçe Dersi Öretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar) (2005), Ankara: MEB Yayınları,

9 OZMAN, E., B. GÜRBÜZ, (2006). Yapılandırmacı Örenme Kuramı Iıında Dinleme Becerilerinin Gelitirilmesine ve Deerlendirilmesine Yönelik Bir Örnek, Eitimde Çada Yönelimler III Yapılandırmacılık ve Eitimi Yansımaları Sempozyumu Bildiri Kitabı, s , Özel Tevfik Fikret Okulları, zmir. ÖZBAY, Murat. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eitimi. Ankara: Akça Yayınları. ROBERTSON, A. K., (2008). Etkili Dinleme, (çev. E. Sabri Yarmalı), Hayat Yayınları, stanbul. SEVER, Sedat. (2000). Türkçe Öretimi ve Tam Örenme, Ankara: Anı Yayıncılık. TAER, Suat. (1996). Konuma Eitimi, stanbul: Papirus Yayınları. UMAGAN, Suat. (2007). Dinleme Eitimi, lköretimde Türkçe Öretimi (Ed.: A.Kırkkılıç, H.Akyol), Ankara: Pegem A Yayıncılık. YALÇIN, Alemdar. (2002). Türkçe Öretim Yöntemleri, Ankara: Akça Yayınları. Deerli örenciler; EK: DNLEME BECERS FARKINDALIK ANKET Elinizdeki anket, etkili bir Türkçe öretimi için, sizin dinleme becerilerinizle ilgili farkındalıklarınızı belirlemek amacıyla hazırlanmıtır. Vereceiniz cevaplar bilimsel verilere ulamak için kullanılacak, isminiz ve anket sonuçlarınız kimseye verilmeyecektir. Geçerli ve güvenilir bilgiler elde etmemiz için soruların tümünü içtenlikle okuyup cevaplamanızı bekliyoruz. Göstereceiniz ilgi ve aratırmaya yapacaınız katkı için imdiden teekkür ederiz. Yrd. Doç. Dr. Abdullah AHN Gülnur AYDIN Adı Soyadı: Okulu: Sınıfı: No: A. Örencilerin, Görgü Kurallarına Göre Dinleme Becerilerinin ncelenmesi 1. Dinlediim kiinin sözünü kesmemeye özen gösteririm. Her zaman Sık sık Bazen Hiçbir zaman 2. Konuan birini dinlerken kimseyi rahatsız etmem. 3. Dinlediim konuyla ilgili soru sormak için uygun bir zamanı beklerim. 4. Dinlediim konuyla ilgili görülerimi belirtmek için uygun zamanda söz alırım. 5. Sınıfta herhangi bir konuda oluturulan tartıma ortamında arkadalarımın fikirlerini saygıyla dinlerim. 6. Dinlediim kiilere ve onların görülerine karı hogörülü davranırım. 7. Dinlerken tarafsız olurum; ön yargı taımam. 8. Dinlerken göz teması kurmaya özen gösteririm. 9. Dinlerken, holanmadıım bir ey söylenilse bile konumacıya karı olumsuz tavır takınmam. 10. Dinleme esnasında konuya younlaırım. 11. Dinleme esnasında dikkatimi daıtacak eylerle ilgilenmem. 12. Dinlerken hemen sonuç çıkarmaya veya yorum yapmaya kalkımam; konumacının yorumunu beklerim. 13. Dinlerken kendimi konumacının yerine koyarım.

10 B. Örencilerin, Anlama-Çözümleme Durumlarına Göre Dinleme Becerilerinin ncelenmesi 1. Dinlerken önce dinlediim konunun özünü anlamaya çalıırım. 2. Dinleme esnasında dikkatimi çeken noktaları not ederim. Her zaman Sık sık Bazen Hiçbir zaman 3. Dinlerken metnin bütününü anlamaya çalıırım. 4. Dinlerken ana fikir cümlesi çıkarmaya çalıırım. 5. Dinlediim metnin türünün (iir, hikâye, masal vs ) ne olduunu anlamaya çalıırım. 6. Dinlerken metnin olay örgüsünü çıkarmaya çalıırım. 7. Dinlerken metindeki kii, varlık, yer, zaman ve olay/lar arasındaki ilikileri zihnime yerletirmeye çalıırım. 8. Dinlerken zihnimden sorular sorarım. 9. Dinlediklerimin kalıcı olması için dinleme esnasında zihin haritaları çizerim. 10. Dinlerken metnin devamını tahmin edebilirim. 11. Dinleme metinlerinden sonra çalıma kitabımda bulunan dinleme etkinliklerini kolayca yapabilirim. 12. Kendimi dinlediim metindeki kii veya varlıkların yerine koyarak onların duygu ve düüncelerini kendi bakı açımla ifade ederim. 13. Dinlediim metindeki probleme farklı çözümler bulmaya çalıırım. 14. Dinlediklerimden çıkardıım dersleri günlük hayatta kullanmaya özen gösteririm. 15. Anlamak/örenmek için dinlerim. C. Örencilerin, Deerlendirme Yapabilme Durumlarına Göre Dinleme Becerilerinin ncelenmesi 1. Dinlerken konuma akıının beni ne derece etkilediini düünürüm. Her zaman Sık sık Bazen Hiçbir zaman 2. Dinlediim bir metnin vermeyi amaçladıı mesajın doru olup olmadıını düünürüm. 3. Dinlediklerimden çıkardıım dersi nerelerde ve ne zaman kullanabileceime dair deerlendirmeler yaparım. 4. Dinlediim kiinin (eer kaset, cd vs kaydı deilse) konuma anındaki jest-mimik-ses tonu kullanımını gözlemlerim. 5. Dinlediklerimin benim hayatımla ilikisini sorgularım. D. Örencilerin, Söz Varlıını Gelitirme Durumlarına Göre Dinleme Becerilerinin ncelenmesi 1. Dinlerken anlamadıım kelime veya kelime grubu olursa, daha sonra örenmek amacıyla not alırım. Her zaman Sık sık Bazen Hiçbir zaman 2. Bilmediim kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin etmeye çalıırım. 3. Eer dinlediim kelime hakkında herhangi bir tahminde bulunamıyorsam sözlüe bakarım.

11 Dinlerken kelimelerin baka anlamlarını da düünürüm. 5. Dinlediim metindeki kelimelerin veya cümlelerin eer varsa- yan/mecaz anlamlarını ayırt etmeye çalıırım. E. Örencilerin, Dinleme Alıkanlıklarının Etkililiine Göre Dinleme Becerilerinin ncelenmesi 1. yi bir dinleyiciyim. 2. Dinlediklerimle ilgili her soruya cevap verebilirim. 3. Dinlediimi anlamakta zorlanmam. 4. Dinlerken uymam gereken kurallara (younlamak, baka bir eyle ilgilenmemek, sabırlı ve saygılı olmak vs ) riayet ederim. Her zaman Sık sık Bazen Hiçbir zaman 5. Dinleme etkinliklerinden çok zevk alırım. 6. Seviyeme uygun dinleme kayıtlarını arivlerim. 7. iir dinletilerine katılmak houma gider. 8. Okulda yapılan herhangi bir dinleti etkinliine katılmaktan zevk alırım.

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge Elementary Education Online, 7(3), 706-716, 2008. lköretim Online, 7(3), 706-716, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi:

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences Sonbahar Autumn 2016; Ek Sayı Additional Number 1; 107-115 DOI:10.9775/kausbed.2016.035

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Sosyo - Ekonomik Düzeye Göre İncelenmesi

İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Sosyo - Ekonomik Düzeye Göre İncelenmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(1): 178-188 İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Sosyo - Ekonomik Düzeye Göre İncelenmesi Abdullah ŞAHİN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

BEDEN ETM VE SINIF ÖRETMENL BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN KLERARASI LETMDE DNLEME BECERS DÜZEYLER

BEDEN ETM VE SINIF ÖRETMENL BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN KLERARASI LETMDE DNLEME BECERS DÜZEYLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 135-144 135 BEDEN ETM VE SINIF ÖRETMENL BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN KLERARASI LETMDE DNLEME BECERS DÜZEYLER Ouzhan YONCALIK Gazi Üniversitesi Beden Eitimi

Detaylı

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin

Detaylı

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği BÖLÜM 3 Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Geçerlik Güvenirlik Kullanışlılık Geçerlik Geçerlik,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ÜNIVERSITE ÖRENCILERININ ÖRENME STILLERININ BELIRLENMESI (GAZI ÜNIVERSITESI

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL Yüksel DEDE * Özet Bu aratırmada, Öge Gösterim Teorisi nin (Component Display Theory) ilköretim matematik öretiminde örenci baarısına etkisi aratırılmıtır.

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 63-77 63 ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA

Detaylı

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMRBATIR 1.GR *1924-2004 Musiki Muallim

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 SBS TÜRKÇE SORULARIYLA TÜRKÇE DERS KTAPLARINDAK SORULARIN ÖRTÜME

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies Elementary Education Online, 6(1), 62-75, 2007. lköretim Online, 6(1), 62-75, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK KARYER

Detaylı

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-448, 2005 İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği Recep BİNDAK Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü Siirt

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1

TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 263-276 263 TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1 Erkan DNÇ

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS Murat SOLAK 2 Derya YAYLI 3 Özet Türkçe ders kitaplarında yer

Detaylı