GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz"

Transkript

1 GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r 24 Mart 2011 SAYI 24 YIL 11 BU SAYIMIZDA... Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA AZERBAYCAN DAKÝ YENÝ YATIRIMLARIMIZ Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz Gürcistan da Ýkinci Þirketimiz, Servis ve Bakým Þirketi Temiz ve Hijyenik Odalarda Paket Klima Kullanýmý Mc Donald sýn Çözüm Ortaðý Gönka Fiyatlandýrma Stratejisi GÜRCÝSTAN DAKÝ YENÝ YATIRIMLARIMIZ Yurt Dýþý ve Yurt Ýçi Referanslarýmýzdan Bazýlarý Þirketlerde Ýç Denetim Faaliyeti Irak - Kut un En Büyük Tekstil Fabrikasýnda Dev Klima Santralleri Ýþletmelerde Kayýtlý Gayrimenkullerin Finansman Yaratma Potansiyeli GONKA TEK

2 içindekiler GONKA TEK GÖNKA POSTASI GÖNKA KLÝMA A.Þ. 4 Aylýk Yayýn Organý YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Halil GÖNCÜ YÖNETÝM KURULU BAÞKAN YARDIMCISI Salih KADAYIFÇIOÐLU YAYIN GRUBU YAYIN KOORDÝNATÖRÜ Diler KADAYIFÇIOÐLU EDÝTÖR Aygül AÞILI GRAFÝK TASARIM / UYGULAMA Özge DOYMUÞ BASKI Makale Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý Nazlý KADAYIFÇIOÐLU Gönka dan Haberler Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz Haydar GÖK Gönka dan Haberler Gürcistan da Ýkinci Þirketimiz, Servis ve Bakým Þirketi Iþýk YARDIMCI Teknik Makale Temiz ve Hijyenik Odalarda Paket Klima Kullanýmý Cihangirhan Salih GÜZEY Gönka dan Haberler Mc Donald sýn Çözüm Ortaðý Gönka Ali Can GÖNCÜ Makele Fiyatlandýrma Stratejisi Hasan ÇÝFTÇÝOÐLU Gönka dan Haberler Yurt Dýþý ve Yurt Ýçi Referanslarýmýzdan Bazýlarý Makale Þirketlerde Ýç Denetim Faaliyeti Gönka dan Haberler Irak - Kut un En Büyük Tekstil Fabrikasýnda Dev Klima Sanrtalleri Ali Can Göncü Makale Ýþletmelerde Kayýtlý Gayrimenkullerin Finansman Yaratma Potansiyeli Þeyda ZENGÝN

3 MAKALE Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý Nazlý KADAYIFÇIOÐLU Dýþ Ticaret Koordinatörü Uluslararasý pazarda doðru stratejiyi kurabilmek ve baþarýyý yakalayabilmek için, öncelikle birçok þirketin neden baþarýsýz olduðunu bilmek gerekir. Hedef bir pazara girmeden önce, uygulanmýþ modelleri incelemek, size fikirsel bir deneyim saðlayabilir. Ýyi Planlama ve Gerçekçi Hedefler Ýhracatta baþarýlý olabilmek için gerçekçi hedefler oluþturulmalý. Örneðin; yeni þirketlerin, 3-4 ayda yüksek ihracat yapmasý mümkün olamaz. Hatta bu boþluðu doldurana kadar, yýllar bile geçebilir. Yabancý Kültürlere ve Pazar Uygulamalarýna Uyum Gösterme Yabancý kültürlere ve pazarlama taktiklerine uyum göstermek, sizi hatalardan korur. Kültür hiçbir zaman daha iyi ya da kötü olamaz, yalnýzca farklýdýr. Bazen ihracat yapan ülkelerin taktikleri ithalat yapan ülkeler tarafýndan kabul edilmez. Ýhtiyaçlarý Keþfedin Dünya pazarlarýnýn ve tüketicilerinin ihtiyaçlarý hiç durmadan deðiþiyor. Ýhracatýnýzýn baþarýsý için, bu ihtiyaçlarý ne kadar çabuk keþfeder, ürün ve serviste yenilik sunabilirseniz, o kadar iyi olur. Yeni trendler yaratýp, devamýný getirmek de bir o kadar önemlidir. Devamlý Finans Kaynaklarý Ýhracatýn ön harcamalarý genellikle yüksek olur. Ýhracat ortamý yaratmak için çok zaman ve kaynak gereklidir. Paranýzý alabilmeniz, yabancý pazara girmeye ve finans anlaþmanýza göre çok daha uzun sürebilir. Bu nedenle, ihracat geliri elde edebilmek için, saðlam finans kaynaklarýna sahip olmanýz gerekiyor. Geçerlilik, Sabýr, Azim ve Emek Alýcýnýn güveni olmadan baþarý imkansýzlaþýr. Bu, uygun fiyat sunmaktan çok daha önemlidir. Verilen sözlerden çýkýlmamalýdýr. Yapýlan anlaþmalarýn geçerliliði ve kalitesi sizi adým adým baþarýya götürür. Ýhracatýn deðeri, þirketin ayakta kalabilmesi için çok önemlidir. Ne kadar sabýr ve azim gösterirseniz, satýþ anlaþmalarýnýzda da o kadar çok artýþ elde edersiniz. Ambalaj Her ülkenin kendine özgü bir ambalaj taktiði ve zevki vardýr, týpký farklý pazarlama taktikleri gibi. Kendi ülkenizde yok satan ürünler, yurtdýþýnda belki de hiç satýlmaz. Her ülkeye has, farklý istekleri yerine getirebilmek için, her þeyi rahat ve hazýrlýklý karþýlamanýz gerekir. Aksi taktirde harcamalarýnýz çoðalýr ve anlaþmanýzý geri çekmek mecburiyetinde kalýrsýnýz. Pozitif Bakýþ Pozitif düþünce ile giriþimlerde bulunursanýz, baþarýya doðru kesin adýmlarla ilerlersiniz. Ama kazanma amacýyla da aþýrý derecede optimist davranýþlardan kaçýnýn. Bu bir yanlýþ anlaþma oluþturabilir ve yanlýþ anlaþmalarda, yanlýþ bir iz sürdürmenizi saðlar. Pozitif bakýþ açýnýz, düþüncenizi ve hareketlerinizi olumlu bir þekilde etkiler. Alýcýlarýn ihracatçýlara karþý güvenlerinin artmasýnda yardýmcý olur. 1

4 GÖNKA DAN HABERLER Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz Haydar GÖK Azerbaycan Ülke Müdürü Müþteri memnuniyetini kendine ilke edinen GÖNKA, kardeþ ülke Azerbaycan'da ofis, misafirhane, depo ve showroom olmak üzere 4 bölümden oluþan yeni binasýný hizmete açmýþtýr. Yeni binamýz, Bakü'nün en güzide yeri olan Nerimanov semtindedir. Müþterilerimiz, yeni binamýza trafik sýkýntýsý çekmeden rahatça ulaþabilecekler ve park sorunu yaþamayacaklardýr. Showroomumuz 300 m² geniþliðinde olup, müþterilerimizin kendilerini sýcak bir ortamda ve güvende hissedebilecekleri þekilde dizayn edilmiþtir. Müþterilerimiz, GÖNKA ve KALT ürünlerini yakýndan incelerken, deneyimli personelden de bilgi alabileceklerdir. Ofisimiz; idare, mühendislik, muhasebe ve satýn alma bölümlerinden oluþup, müþterilerimizin, rahat bir ortamda birebir mühendislerimizle görüþebilecekleri þekilde dizayn edilmiþtir. GÖNKA, yurt dýþýndan gelen misafirlerini konuk etmek amacýyla, 5 odalý misafirhanesinide hizmete açmýþtýr. Misafirhanemiz 5 yýldýzlý otel mantýðýyla dizayn edilmiþtir. Odalarýmýzda yirmidört saat sýcak su, internet, telefon bulunmaktadýr. Misafirlerimizin iþ dýþýnda birlikte vakit geçirip televizyon izleyebilecekleri lobi bölümü bulunmaktadýr. GÖNKA bu yatýrýmlarý ile siz deðerli müþterilerimize daha kaliteli ve üst düzeyde bir hizmet sunmayý amaçlamaktadýr. Depomuzda müþterilerimize sunacaðýmýz ürünleri güvenli bir ortamda saklamayý ve stoklu çalýþarak geniþ bir ürün yelpazesi sunmayý amaçlamaktayýz. Müþterilerimizin showroomda seçtiði ürünler veya projeler hakkýnda her türlü mühendislik hizmeti alabilmeleri için, üst kattaki çalýþma ortamýmýza çýkmalarý yeterli olacaktýr. Mühendislerimizden projelerin ucuz maliyetli ve kaliteli ürünlerle yapýlabilmesi için elektromekanik mühendisliði konusunda öneri ve alternatif seçenekleri alabileceklerdir. Gönka Yeni Ofis Ýletiþim Bilgileri: Adres: N erimanov Rayonu, Yusif Vezir Çemenzeminli küç, 1996-cý mahelle, AFEN Plaza Bakü / AZERBAYCAN Tel / Faks:

5 GÖNKA DAN HABERLER Gürcistan da Ýkinci Þirketimiz, Servis ve Bakým Þirketi Iþýk YARDIMCI Gürcistan Ülke Müdürü Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanýnda teslim prensipleriyle, tamamen müþteri memnuniyeti odaklý çalýþarak, teknolojik ve sektörel geliþmeleri izleyerek, çaðdaþ çözümler sunmakta olan Gönka Klima A.Þ. Gürcistan da ikinci þirketini kurdu. Servis ve bakým onarým ihtiyacýný karþýlamak için kurulan yeni þirketimiz yerel ortaklarýyla Gürcistan daki iddiasýný devam ettiriyor. Gönka Klima A.Þ. ve Technoproject tarafýndan kurulan GONKA TEK servis ve bakým þirketi profesyonellerin iþ gücü birliðini ortaya koyuyor. Gönka dinamik kadrosu ve yeniliklere kolay uyum saðlayan teknolojik altyapýsý ile Gürcistan da birçok projeye imza atýyor. Gönka satýþ sonrasý hizmetiyle klima teknolojilerini müþterileriyle buluþturuyor.. Þirketimiz aþaðýda belirtilen faaliyet konularýnda hizmet vermektedir: Elektromekanik servisi ve bakýmý: Þirketimizde kablolama, asansörler yürüyen merdivenler, havalandýrma, elektrik pano, pompalar, sýhhi tesisat vb. her türlü elektromekanikle ilgili servis ve bakým yapýlmaktadýr. HVAC servisi ve bakýmý: VRV sistemleri dahil olmak üzere HVAC cihazlarýnýn servis ve bakým yapýlmaktadýr. Mekanik servisi ve bakýmý: Tüm mekanik sisteminin servis ve bakýmý yapýlmaktadýr. Müþterilerimiz cihaz temini ve mühendislik gibi konularda GONKA TEK ile iletiþime geçebilecek. Çok yakýnda GONKA TEK web sitesi hizmetinizde. Gerekli servis, bakým, keþif ve iletiþim formlarýnýn yayýnlanacaðý bu siteden þirketimize ulaþmak çok kolay olacak. Müþterilerimiz web sitemizde referanslarýmýza ve projelerimize de ulaþabilecek ve her türlü iletiþim için web sitemizden faydalanabilecek. Gönka Tek Ýletiþim Bilgileri: Adres: 117 Tsereteli avenue Tel: / Faks: Tiflis - GÜRCÝSTAN 3

6 TEKNÝK MAKALE Temiz ve Hijyenik Odalarda Paket Klima Kullanýmý Mak. Müh.Cihangirhan S. GÜZEY Teknik Müdür Geliþen çaðýmýzda artýk klima cihazlarýnýn daha verimli, ekonomik, kompakt olmalarý istenmektedir. Hem geliþen teknolojinin nimetlerinden faydalanan hem de bu özellikleri saðlayabilen paket klima cihazlarý gerek hijyenik oda gerekse sadece temiz oda uygulamalarýnda geniþ bir kullaným alaný bulmaktadýrlar. Aþaðýdaki uygulamalar için temiz oda oluþturulmasý gerekir. Hassas üretim iþleri (kamera, lens, gözlük camý, mikroskop ve diðer optik cihaz uygulamalarý, lazer endüstrisi) Bilgi iþlem merkezleri Bilimsel araþtýrma merkezleri (bakteri kültürü, mantar üretimi yapýlan ortamlar, bilimsel araþtýrma yapýlan yerler) Gýda, içecek, tütün endüstrisi Elektro-teknoloji endüstrisi:hassas ölçüm ve kalibrasyon yapýlan ortamlar Müze, arþiv, radyo-televizyon stüdyosu, özel þartlarda korunmasý gereken döküman ve malzemelerin saklandýðý, teþhir edildiði veya satýldýðý ortamlar. Kimya endüstrisi (ilaç - serum gibi hijyen isteyen ecza ile ilgili fabrikalar). Film ve folyo üretim tesisleri, ses-data kayýt bandý üretim ortamlarý Mikro elektronik endüstrisi (üretim, bakým, montaj hatlarý) Ortopedik endüstri (yapay eklem, organ üretimi yapýlan yerler) Otomotiv endüstrisi (boya tesisleri) Uzay teknolojisi (füze, uydu üretim tesisleri) Hastaneler EGZOST TAZE HAVA Bu uygulamalar için gereken klima sisteminde temiz-hijyenik ortam yaratabilmek için gereken tüm kriterleri saðlayabilmek amacýyla klima santrali kullanýlmasý gerekir. Aþaðýdaki resimde tipik bir hijyenik klima santrali görülmektedir. Yapýsal bazý farklýlýklarý haricinde bilinen klima santrallarýndan çok fazla bir farký bulunmamaktadýr. Resimde de görüldüðü gibi böyle bir klima santralý ancak makina dairesi içine konulabilir. Böyle bir klima santraline sýcak su kazaný, su soðutma grubu, buharlý nemlendirici gibi ekipman baðlandýðýnda sistem fonksiyon kazanýr. EMÝÞ + - ÜFLEME HAVASI EN AZ EU4 FÝLTRE HÜCRESÝ SUSTURUCU ASPÝRATÖR EGZOST EN AZ EU4 HÜCRESÝ FÝLTRE HÜCRESÝ ISITICI SOÐUTUCU BUHARLI VANTÝLATÖR BOÞ NEMLENDÝRÝCÝ HÜCRE SUSTURUCU EN AZ EU7 FÝLTRE HÜCRESÝ BOÞ HÜCRE Aþaðýdaki resimde görülen tipte istenilen fonksiyonlarý saðlayan hijyenik paket klima cihazlarýnýn kullanýmý son yýllarda daha fazla yaygýnlýk kazanmaktadýr Egzost faný 2- Egzost damperi ve egzost hattý sensörleri 3- Taze hava damperi ve 1. kademe filtre 4-2. kademe filtre 5- Üfleme faný 6- Isýtýcý ve soðutucu batarya 7- Damlama tavasý 8- Elektrik ve otomasyon panosu, soðutma devresi elemanlarý, buharlý nemlendirici 9- Frekans konvertörü 10- Mikroprosesör ünitesi 4

7 TEKNÝK MAKALE Ýki farklý klima cihazý arasýnda bir seçim yapmak müþterinin Daha önce kurulmuþ olan ve yeni kurulacak sisteme baðlý kendi tercihine baðlýdýr. Zira her iki sistemde de istenilen temiz çalýþacak deðiþik cihazlarýn hali hazýrda iþlerliði ve oda özellikleri saðlanabilecektir. Müþterinin çeþitli kriterleri kapasitelerinin yeterliliði (kazan, su soðutma grubu vs.) gözönüne alarak bu seçimi yapmasýnda sistem ile ilgili olarak Ýþletme, bakým, onarým kolaylýðý gözönüne almasý gereken pek çok nokta vardýr. Sistemin parça parça alýnýp zaman içerisinde geliþtirilip Bunlar: geliþtirilmeyeceði Binanýn eski veya yeni yapýlan bir bina olmasý Klima cihazý konulacak yerlerin buna ne kadar müsait Aþaðýdaki tabloda iki çeþit hijyenik klima cihazýnýn olduðu karþýlaþtýrmalý özellikleri görülebilir. ÖZELLÝK HÝJYENÝK KLÝMA SANTRALÝ HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI Kapladýðý izdüþüm alan Çok fazla Çok az Kullanýlan kanal metrajý Genelde çok fazla Konuþlandýrýldýðý yere baðlý Geniºletilebilirlik Kullaným kolaylýðý Bakým kolaylýðý Ortama yakýnlýk (Class I için gerekli kriter) *Fiyat Hücreli yapýsýndan dolayý müsait ancak mevcut mahallin hacmi ve izdüþüm alaný ile sýnýrlý Makine dairesinde bulunduðundan genelde ayrý bir eleman gerektiriyor. Çok fazla parçadan müteþekkil (chiller,klima santrali, sýcak su kazaný, pompa istasyonu, vs.). Bakýmý teferruatlý Genelde zor (ekipman makine dairesinde olduðu için) 3 birim Tek parçalý olduðu için uygun deðil, ancak iç kýsmýna ekstra aksesuarlar eklenebiliyor. Konulduðu yere göre her hangi ilgili birisi tarafýndan kolayca kullanýlabilir. Tek parça cihaz. Tüm sistem ve elemanlarý el altýnda Ayný ortama dahi konulabilir. 1 birim *Fiyat karþýlaþtýrmasýnda ortalama boyutta bir ameliyathane için yeterli tipik bir hijyenik klima santrali, su soðutma grubu, buharlý nemlendirici, otomatik kontrol malzemeleri, pompa, vana ve nispeten kýsa bir borulama düþünülmüþtür. Fiyat sadece ana klima sistemi fiyatý karþýlaþtýrmasýdýr. Diðer malzemelerin iki sistem için ayný olduðu varsayýlarak deðerlendirmeye alýnmamýþtýr (kanal, VAV, HEPA, Plenum Box vs.) Aþaðýda yaklaþýk olarak 1 adet ameliyathane için düþünülen m /h debili, 20kW ýsýtma kapasiteli, 17 kw soðutma kapasiteli bir cihaz için konvansiyonel klima santrali-su soðutma grubu-kazan çözümü ve paket klima santrali çözümleri gösterilmiþtir. Yaklaþýk olarak ölçümlendirme yapýlmýþtýr. Kazan Su pompalarý KULLANILAN CÝHAZ SÝSTEMÝN KAPLADIÐI ALAN Hava soðutmalý su soðutma grubu veya dýþ ünite Klima santrali veya paket klima iç ünitesi Toplam Kaplanan Alan (borulama, kanal, servis boþluklarý hariç) HÝJYENÝK KLÝMA SANTRALLÝ SÝSTEM HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZLI SÝSTEM Yukarýda da görüldüðü gibi özellikle kaplanan izdüþüm alan Su soðutma grubu kullanýlmamasý ile direkt soðutma açýsýndan paket klima kullanýmýnýn önemli oranda bir yapýlmasý (indirekt olarak önce freon ile su, sonra da su ile üstünlüðü vardýr. Merkezi klima sistemi çözümünün yaklaþýk hava soðutmadaki verim düþüþlerinin bulunmamasý; DX %10'u kadar bir yer kaplamaktadýr. batarya kullanýmý ile freon ile direkt olarak hava soðutulmasý). Ýlk kurulum maliyeti olarak bakýldýðýnda kabaca hijyenik klima Kazan kayýplarýnýn olmamasý (direkt olarak elektrikli ýsýtýcý santralinin 1/3'ü kadar bir maliyete kurulabilen hijyenik paket kullanýlmasý). klima cihazý iþletme maliyeti açýsýndan da diðer sisteme oranla Temiz odaya çok yakýn konulabilmesi ve ana cihazlar daha ekonomiktir. Hijyenik paket klima kullanmanýn klasik (kazan-su soðutma grubu-klima santrali) arasýndaki sisteme kýyasla saðladýðý avantajlarý þöyle sýralayabiliriz: borulamanýn hiç olmamasý dolayýsýyla genel sistemdeki Ortama daha yakýn konulduðu için daha az statik basýnç izolasyon kayýplarýnýn çok daha az olmasý. gereksinimi (dolayýsýyla daha az elektrik sarfiyatý). Yýllýk iþletme boyunca paket klima kullanýmý %50'ye varan enerji tasarrufu saðlamaktadýr m 2 2m 2 3m 2 12m 2 18,5m Yok Yok 2 0,25m 2 1,5m 2 1,75m 5

8 GÖNKA DAN HABERLER Mc Donald sýn Çözüm Ortaðý Gönka Ali Can GÖNCÜ Makine Mühendisi Zincir restoranlara sahip McDonald's firmasýnýn Gürcistan bölgesindeki McDrive restoranýnýn HVAC ile ilgili tüm cihazlarýný GÖNKA temin etti. Yapýlan bu iþ, GÖNKA'nýn, dünya çapýnda kalite standartlarýný belirlemiþ olan firmalarýn tercih ettiði bir üretici firma olduðunun kanýtýdýr. Restoranýn ihtiyacý olan çatý tipi paket klimalar, aspiratörler, soðuk oda cihazlarý ve bunlarýn otomasyonu bizzat GÖNKA tarafýndan yapýlmýþ olup, Kutaisi bölgesindeki zor iklim þartlarýna raðmen, bölgeye özel tasarýmlarýmýz sonucunda en yüksek düzeyde konfor þartlarý saðlanmýþtýr. McDonald'sýn uluslararasý çalýþtýðý birçok firma ile ortaklaþa çözümler getirerek Gürcistan daki görevini GÖNKA baþarýlý bir þekilde tamamlamýþtýr. GÖNKA ürünleri, standartlaþmýþ kalitesi ve tasarýmlarýyla dünya çapýnda kurumsallaþmýþ firmalarýn tercihi olmaya devam edecektir. 6

9 MAKALE Fiyatlandýrma Stratejisi Hasan ÇÝFTÇÝOÐLU Teklif Hazýrlama Ürün ve hizmetleri için fiyat belirleme bir þirketin kârlýlýðýný belirleyen en önemli kararlardan birisi olmasýna raðmen, bu konudaki uygulama yetkinliði genellikle yeterince geliþmemiþ oluyor. Ekonomi teorisinde tam rekabetin olduðu durumlarda fiyat firmalar tarafýndan deðil, pazardaki toplam arz ve talep tarafýndan belirlenir. Ancak, bu teorik ortam gerçek hayatta sadece soyut bir kavramdýr. Çünkü, bu teorinin en temel varsayýmý olan, tüm firmalarýn üretimlerinin ve tüm talebin ayný özelliklere sahip olmasý varsayýmý gerçekçi deðildir. Çünkü, þirketlerin ürettikleri ürün ve hizmetler müþterilerinin özellikleri ve isteklerine göre farklý deðer ifade ederler. Fiyatlandýrma kararlarý verilirken farklý boyutlardaki dinamikler deðerlendirilir: 1-Müþteri için yaratýlan deðer, 2-Maliyetler, 3-Ciro, kârlýlýk gibi performans hedefleri, 4-Piyasa konumu (rekabet konumu, tedarikçilerin ve müþterilerin gücü, ikame ürünler gibi), 5-Þirketin fiyat belirleme süreçleri, bunun için kullandýðý veri tabaný, analitik yetkinliði, piyasada fiyat farklýlaþmasý uygulayabilme yetkinliði ve ödüllendirme mekanizmalarý. Bu deðerlendirmeler sonucunda genellikle fiyatlar üç temel prensibe göre belirlenir: Maliyetlerin üzerinde bir marj belirlenerek, Belli ciro, pazar payý veya kapasite kullanýmý elde etmek üzere, Müþteriler için yaratýlan deðer esas alýnarak. Bu konuda yapýlan çalýþmalar kârlýlýðý artýran en iyi yöntemin deðer bazlý fiyatlandýrma olduðunu ortaya koyuyor. Ancak, deneyimlerimiz birçok firmanýn farklý müþteriler için ürün ve hizmet sunabilmek üzere oluþan maliyetlerini ayrýþtýrmada güçlükler çektiðini, müþterileri için yarattýklarý deðer konusunu belirlemenin ise çok daha güç olduðunu ortaya koyuyor. Ayrýca, þirketlerin fiyat farklýlaþmasýný uygulama yetkinliklerindeki sýnýrlamalar da deðer bazlý fiyatlandýrma yapmayý güçleþtiriyor. Ancak, bu konudaki yetkinliklerini geliþtiren þirketlerin hem kârlýlýklarýný önemli ölçüde arttýrabildiklerini, hem de sadece fiyat rekabetine maruz kalmaktan kaçýnabildiklerini, hatta fiyat savaþlarýndan kârlý çýkabildiklerini gözlemliyoruz. Deðer bazlý fiyatlandýrma yapabilme yetkinliði aslýnda sadece fiyat belirleme sürecinin ötesinde þirketin müþterilerini ve onlarýn taleplerini çok daha iyi tanýyabilmesini ve onlara sadece ürün deðil, ayný zamanda onlar için deðer yaratabilecek hizmetler sunabilmeyi ve müþteri segmentasyonunu tüm organizasyonun rahatça anlayýp, uygulayabileceði basitlik ve netlikte ortaya koyup, uygulayabilme yetkinliðini de içeriyor. Þirketlerin fiyat stratejilerini belirlemeleri ile uygulamalarý arasýnda önemli farklýlýklar olabiliyor. Örneðin, deðer bazlý bir fiyat stratejisi uygulama kararýna raðmen ciro bazlý bir prim sistemi ile çalýþan bir satýcýnýn ay sonunda kotasýný doldurmak üzere fiyatta ödün vermesi, aslýnda þirketin fiyat uygulamasýnýn deðer bazlý deðil, ciro odaklý olmasýna neden olur. Diðer taraftan, kâr marjlarýna odaklý bir finansçýnýn son sözü söylediði bir þirkette, müþteriler için yaratýlan deðer konusundaki bilgi bu karar verircide bulunmadýðýnda, þirketin uyguladýðý fiyatlandýrma politikasý 'maliyet artý' bir politika olur. Bu nedenle, ifade edilen fiyat stratejisi ile gerçekte uygulanan fiyat politikasýnýn farklý olmasý sýkça karþýlaþýlan bir durumdur. Gerçekten deðer bazlý bir fiyat stratejisi uygulayabilmek için bu konuya odaklanmak, fiyatlandýrmada ve müþteri için farklýlýk yaratmada etkili olan tüm organizasyon birimlerinin fiyatlandýrma stratejisini iyi anlamalarýnýn saðlamak, etkin karar süreçleri oluþturmak, veri analizi ve analitik araçlarýn kullanýmý konusunda yetkinlikleri artýrmak (veya bu konuda dýþ hizmet almak) ve organizasyonun teþvik mekanizmalarýný deðer bazlý fiyatlandýrmayla uyumlu hale getirmek kritik baþarý faktörleridir. Deðer yaratmanýn her geçen gün güçleþtiði bir ortamda yaratýlan deðeri masada býrakmak, þirketin geleceði için gerekli kârlýlýktan yoksun kalmasý demektir. Üstelik, bu konudaki yetkinlikleri geliþtirmede gecikmek, bu konuda öncü olan rakiplerin rekabet gücünü artýrmalarýna destek olmak anlamýna da gelir. 7

10 GÖNKA DAN HABERLER Yurt Dýþý Referanslarýmýzdan Bazýlarý Mc donald s GÜRCÝSTAN GÜRCÝSTAN Ýþ Merkezi GÜRCÝSTAN Vardebis Baðý Rose Restaurant GÜRCÝSTAN Helvaçauri Hastanesi 8

11 GÖNKA DAN HABERLER Yurt Dýþý Referanslarýmýzdan Bazýlarý Tekstil Endüstrisi IRAK IRAK Mobilya Fabrikasý AZERBAYCAN Milli Bank AZERBAYCAN Laxas Ltd. MMC Dia Þahdaðý Herb Dryer FRANSA Danone ALMATY-KAZAKÝSTAN KAZAKÝSTAN Savcýlýk Binasý KOSOVA 9

12 GÖNKA DAN HABERLER Yurt Ýçi Referanslarýmýzdan Bazýlarý ANKARA Laressa Ankara Yatak ve Kapitone San. Tic. A.Þ. ANKARA Emek Boru Makine San. ve Tic. A.Þ. Big Chef s ANKARA Odtü Mems Þantiyesi ÝSTANBUL Türk Telekom Ýtü Teknokent 10

13 GÖNKA DAN HABERLER Yurt Ýçi Referanslarýmýzdan Bazýlarý Konya Bozkýr 50 Yataklý Hastane KONYA Narlýgöl Termal Otel NÝÐDE MERSÝN Teknopanel Çatý ve Cephe Panelleri Fabrikasý Aklale Tütün ve Tütün Mamulleri ÝSKENDERUN Yazýcý Demir Çelik Fabrikasý 11

14 ÝNSAN KAYNAKLARI Þirketlerde Ýç Denetim Faaliyeti Çaðdaþ, uluslararasý standartlarda ve risk odaklý bir iç denetim faaliyeti oluþturmak isteyen þirketler açýsýndan iþe nasýl baþlanacaðý çok önemlidir. Her þirketin ihtiyaçlarý ve koþullarý farklýdýr. Bu sebeple, ihtiyaç duyulan iç denetim faaliyetlerinin kapsam, nitelik ve hizmet koþullarý da farklýlýk gösterecektir. Örneðin; imalat sanayinde faaliyet gösteren orta ölçekli bir firma ile, hizmet sektöründe faaliyet gösteren 20 þubeli bir firmanýn iç denetim ihtiyaçlarý farklý olabilir. Bu nedenle öncelikle bir durum deðerlendirmesi yapýlmasý ve ihtiyacýn ortaya koyulmasý gerekmektedir. Her firmaya standart bir çözüm geliþtirilmesi doðru bir yaklaþým deðildir. Her firma bünyesinde ayrý bir iç denetim departmanýna ihtiyaç duymayabilir. Hatta bazý durumlarda iç denetimin dýþarýdan uzmanlarca alýnmasý çok daha düþük maliyetli bir seçenek olabilir ya da mevcut personelinin içinden iç denetim yapabilme yeterliliðine sahip olduðu düþünülenlere uzmanlarca eðitim ve danýþmanlýk saðlanarak iþe baþlanabilir. Görüldüðü gibi alternatifler pek çoktur ve önemli olan doðru yapýya doðru iç denetim modelinin uygulanmasýdýr. Ýç denetim alanýnda yetkin, tecrübe sahibi, tercihen CIA sertifikasý sahibi danýþman veya uzmanlardan yardým alýnmasý gerekmektedir. Bu baðlamda risk odaklý iç denetim hizmetlerinden faydalanmak ve uluslararasý standartlarda iç denetime sahip olmak isteyen tüm firmalarýn baþlangýç noktasý bir uzmana danýþmak, durum deðerlendirmesi için görüþ istemektir. Bu konuda yardým alýnabilecek kiþilerin daha önce iç denetim faaliyeti veya sistemi kurulmasý konusundaki mesleki tecrübe ve yetkinliðinin sorgulanmasý esastýr. Meslek hayatý boyunca iç denetçi veya denetim elemaný olarak görev yapmýþ, ancak uluslararasý standartlarda bir iç denetim faaliyeti kurulmasý konusunda fikri olmakla birlikte somut bir tecrübesi olmayan kiþilerden þiddetle uzak durulmalýdýr. Hatalý atýlacak ilk adýmýn telafisi olmamakta, iç denetimden beklenen faydalarýn saðlanmasý bir yana, kurumsal bazda önemli zararlar dahi elde edilebilmektedir. Bu bakýmdan, iç denetim faaliyeti oluþturulmasý ile ilgili olarak ilk adým danýþýlacak kiþinin iyi seçilmesi ve iþin ehline danýþýlmasýdýr. Her firmanýn farklý bir iç denetim çözümüne ihtiyacý olduðu gerçeðini bir tarafa býrakýrsak, firmalar ihtiyaç duyduklarý iç denetim hizmetlerini ne þekilde elde edebilirler? Bu baðlamda birkaç stratejiyi ele almakta fayda görüyoruz. Bu stratejiler genel olarak; 1) Ýç denetimi þirket bünyesinde oluþturmak 2) Ýç denetim hizmetlerini dýþarýdan, alanýnda uzman danýþmanlýk þirketlerinden almak (dýþ kaynak kullanýmýoutsourcing) 3) Þirket bünyesinde kurmak ancak gerekli görüldüðü noktada danýþmanlýk firmalarýnýn bilgi, uzmanlýk ve tecrübelerinden faydalanmak (eþ kaynak kullanýmý-co-sourcing) olarak ifade edilebilir. ÝM ET N DE ÝÇ 12 Þirketler için doðru iç denetim modeli, uzmanlarca yapýlacak durum deðerlendirmesi ile baþlar demiþtik. Durum deðerlendirmesi genel olarak aþaðýdaki konularýn araþtýrýlmasý ile gerçekleþtirilir: - Amaç, hedef, stratejileri ve planlamalarý -Yönetsel yapý, görev ve sorumluluk daðýlýmlarý -Þirketin mali yapýsý, pazar konumu, sektörel koþullarý, yasal koþullarý, iþ gerekleri -Þirketin geçmiþ denetim tecrübeleri (teftiþ, dýþ denetim, vs.) -Þirket yöneticilerinin geçmiþ denetim tecrübeleri -Geçmiþte meydana gelen olumsuz olaylar, hata, suistimal, yolsuzluk ve kayýplar -Þirketi ilgilendiren yasal mevzuat -Sektörün ve iþin teknik gereklilikleri -Genel olarak þirketin kontrol ortamý ve kontrol aktiviteleri (COSO) -Þirketin Gizlilik ve Güvenlik Ýhtiyaçlarý Deðerlendirmeyi yapacak olan uzman, þirketin mevcut durumunu genel olarak yukarýdaki koþullar paralelinde analiz edecek ve bünyeye en uygun iç denetim modelini önerecektir. Zaman, emek ve para kaybýna uðramamak için dikkatli bir deðerlendirme yapýlmasý esastýr. Þirketin ihtiyacý olan iç denetim hizmetlerinin kapsam, nitelik ve koþullarý ancak saðlýklý bir deðerlendirme nihayetinde oraya çýkar. Bu aþamada en sýk yapýlan hata, deðerlendirme aþamasýnýn gereksiz görülmesi veya zaman kaybýna uðramamak için atlanmasýdýr. Her bünyeye uygun tek bir iç denetim modeli saðlanabileceði kanaatinde olan veya iç denetim alanýnda ehil olmayan yöneticilerin en sýk düþtükleri hata budur. "Filanca þirket þu þekilde kurmuþ", "benim eski görev yaptýðým þirkette þöyleydi" þeklindeki görüþler ile veya yarým yamalak bazý kaynaklarýn taranmasý (internet, kitaplar, eþ dost, vb.) sonucu atýlacak adýmlar telafisi mümkün olmayan hatalara yol açabilir. Burada en büyük rol þirket sahiplerine, yönetim kurullarýna ve üst düzey yöneticiye (CEO veya Genel Müdür) düþmektedir. Þirket içinde böylesi bir uzmanlýk veya tecrübe bulunmuyor ise uzmanlara danýþmaktan çekinmemeli, yukarýda bahsedilen profesyonel deðerlendirmeyi mutlaka talep etmelidirler. Üst düzey yöneticilerin bu bilinçte olmasý, iþin baþtan doðru þekilde ele alýnmasýný saðlar. Önemli olan uluslarararasý standartlarda bir iç denetim hizmetinin, en doðru þekilde alýnmasýdýr. Bu niteliklerde, risk odaklý iç denetim anlayýþý ülkemizde görece yeni olduðundan, dýþarýdan uzmanlara danýþmak gayet normal karþýlanmalýdýr. Nihayetinde iç denetim yönetsel bir araç olmakla birlikte ayrý bir disiplindir ve son derece teknik bir konudur. Konu ile ilgili bilgisiz gözükmek istemeyen bazý þirket yöneticilerinin kimi zaman yukarýda bahsedilen deðerlendirmeyi ve araþtýrmayý bizzat kendileri yapmaya kalktýklarý görülmektedir. Oysa ki bu doðru bir yaklaþým olmayacaktýr. Yönetici þirketi iyi yönetmek, kâra geçirmek için oradadýr. Teknik her konuyu en üst düzeyde bilmek zorunluluðu yoktur. Yönetim biliminde veya yöneticilikte iyi olmasý kafidir. Ýyi yönetici bilemediði veya anlamadýðý konuyu danýþabilecek olgunluktaki kiþidir. Bu sebeple þirket yöneticilerine tavsiyemiz danýþmaktan, fikir almaktan, görüþ alýþveriþinde bulunmaktan uzak durmamalarýdýr.

15 GÖNKA DAN HABERLER Irak - Kut un En Büyük Tekstil Fabrikasýnda Dev Klima Santralleri Ali Can Göncü Makine Mühendisi Irak - Kut bölgesinin en büyük tekstil fabrikasýnýn ýsýtýlmasý, soðutulmasý ve nemlendirilmesi amacýný taþýyan cihaz tasarýmý ve üretimini kapsayan bu proje GÖNKA'nýn Irak pazarýndaki yerini ve önemini göstermektedir. Teknik olarak bilindiði üzere tekstil fabrikalarýndaki iklimlendirme çok önemlidir. Ýklimlendirme içerisinde ise en önem teþkil eden husus ise baðýl nemdir. Bir dokuma fabrikasýnda nem %85 in üzerinde olursa, çözgü üzerindeki haþýllar gevþer ve iplerinin mukavemeti azalýr. Bunun sonucunda çözgü ipleri kopar ve randýman düþer. Eðer nem %75'in altýnda olursa, çözgü ipleri üzerindeki haþýl maddeleri kurur ve iplik üzerinden tozarak iplik mukavemetinin azalmasýna ve randýmanýn düþmesine neden olur. Sonuç olarak baðýl nemin istenen deðerden düþük veya yüksek olmasý üretilen kumaþýn kalitesini bozar, mukavemetini düþürür, kumaþ üzerinde uçlar, düðümler ve istenmeyen artýklar meydana getirir. GÖNKA olarak tekstil fabrikasýnýn iklimlendirmeye dair projelendirilmesi gerçekleþtirildi, bölgedeki dizayn hava sýcaklýklarý ve tekstil fabrikasý ihtiyaçlarý kapsamýnda cihazlarýn kapasiteleri belirlendi ve bunlarla beraber üretim prosesi 2 aylýk bir çalýþmayla sona erdi. Cihazlarýn montajý süpervizyonumuz kapsamýnda gerçekleþtikten sonra otomasyon baðlantýlarý yapýlarak, cihazlarýn dönüþ havasý sýcaklýðýna ve baðýl nemine göre set edilen deðerler ile otomatik olarak çalýþmasý saðlandý. Tekstil Fabrikasýnýn ihtiyacý olan 8 adet GKS125s modelimiz, her biri toplamda 5 hücre olarak parçalar halinde üretildi. Her bir cihazýn üfleme hava debisi m³/h'dýr. Sulu nemlendirme hücreleri daldýrma galvaniz iþleminden geçirilmiþtir. Bu 8 adet dev klima santralleri her biri ayrý ayrý olmak üzere özel týrlar aracýlýðýyla bölgeye gönderilmiþtir. Irak Sanayi Bakanlýðý nýn göndermiþ olduðu 8 kiþilik mühendis ekibinin GÖNKA A.Þ Ankara fabrikasýnda almýþ olduklarý Pratik ve Teorik eðitimler sonucunda,mühendisler eðitim sertifikalarýný almýþ ve GÖNKA A.Þ sözleþme koþullarýný baþarý ile tamamlamýþtýr. GÖNKA A.Þ üretim ve mühendislik konusunda uluslararasý profesyonelliðini bir kez daha sergilemiþtir. 13

16 MAKALE Ýþletmelerde Kayýtlý Gayrimenkullerin Finansman Yaratma Potansiyeli Þeyda ZENGÝN Muhasebe Müdürü Doðru finansman alternatiflerini, doðru zamanlarda kullanmanýn iþletmelerin sürekliliðinde en önemli unsurlardan birisi olduðu en son yaþanan krizde de açýkça görüldü. Gayrimenkul bir finansman aracý olabilir mi? Bu sorunun cevabý son derece basit: Bir deðer ihtiva ettiðine göre neden olmasýn? Uzun enflasyon dönemleri yaþayan ülkemizde gayrimenkul her zaman servetin korunmasý ve orta ve uzun dönemli getiriler açýsýndan "en güvenli" limanlardan biri olarak kabul edilmiþ; gerek iþletmeler gerekse gerçek kiþiler açýsýndan yatýrým amacý ile edinilmiþtir. Günümüzde de özellikle uzun dönemli yatýrým araçlarý arasýnda ilk tercihler arasýnda görülmektedir. Özellikle iþletmelerin atýl fonlarýnýn, geliþmekte olan ya da geliþeceði konusunda öngörüler bulunan bölgelerdeki gayrimenkullere yatýrýlmasý, ana faaliyet konusu gayrimenkul olmayan iþletmelerde dahi iþletme aktiflerinde mal ya da hizmet üretiminde kullanýlmayan bir "gayrimenkul" varlýk stoðunun yaratýlmasýna neden olmuþtur. Konu finansman saðlamak olduðuna göre acaba söz konusu bu gayrimenkul stoðu iþletmeye likit kaynak saðlamakta ne þekilde kullanýlabilir diye düþünmekte yarar var. Düþünürken de konuyu alt baþlýklara ayýrmak iþimizi oldukça kolaylaþtýrabilir. Ýþletme faaliyetlerinde kullanýlmayan gayrimenkul varlýklarýnýn deðerlendirilmesi Yukarýda da belirttiðimiz gibi iþletme aktifinde kayýtlý gayrimenkullerin bir kýsmý eðer iþletme faaliyeti ile doðrudan ilgili deðilse, baþka bir ifade ile iþletmenin ticari faaliyetinde doðrudan mal ya da hizmet üretiminde kullanýlmýyor, sadece yatýrým amacýyla alýnmýþ ya da faaliyette kullanma amacýyla alýnmýþ ancak zaman içinde söz konusu faaliyette kullanýlamayýp atýl durumda kalmýþsa aslýnda iþletme varlýklarý arasýnda iþletme faaliyetlerini aksatmadan paraya çevrilebilir bir kýymete sahibiz demektir. Vergi yasalarýmýz gayrimenkullerin "maliyet bedeli" ile deðerleneceðini hüküm altýna almýþtýr. Bu, gayrimenkulün iþletme aktifinde satýn alma bedeli ve satýn almaya iliþkin diðer giderlerden oluþan "tarihi" maliyetle yer alacaðý, baþka bir ifade ile gayrimenkulün deðerinde meydana gelen artýþlarýn sadece gayrimenkulün elden çýkarýlmasý aþamasýnda vergilendirilebilir olacaðý anlamýna gelmektedir. Yukarýda yer alan deðerleme hükmü teorik olarak satýþ anýnda satýcý iþletmeye gayrimenkulün edinme tarihi ile elden çýkarma tarihi arasýndaki sürede oluþan toplam deðer artýþýnýn vergisinin ödenmesi þeklinde bir maliyet yaratacaktýr. Buna ek olarak gayrimenkul satýþýnýn tapu harcýna ( gayrimenkulün satýþ bedeli üzerinden alýcý ve satýcý için ayrý ayrý yüzde 1.65 oranýnda) ve Katma Deðer Vergisi'ne (%18 oranýnda) tabi olduðunu düþündüðümüzde gayrimenkul satýþýnýn hiç de cazip olmadýðý kararýna varabiliriz. Ancak vergi yasalarýmýzýn belli durumlarda bu vergi yüklerini kýsmen ya da tamamen ortadan kaldýrdýðýný düþünecek olursak, gayrimenkul satýþý ile finansman saðlamanýn hiç de göz ardý edilecek bir alternatif olmadýðýný göreceðiz. 14

17 MAKALE Gayrimenkul satýþýnda kurumlar vergisi ve KDV istisnasý Kurumlar Vergisi Yasasýnýn 5. maddesinde sayýlan istisnalardan biri de gayrimenkul satýþlarýna iliþkin istisnadýr. Söz konusu yasa hükmüne göre iþletme aktifinde en az iki sene süreyle yer alan gayrimenkullerin satýþýndan elde edilecek olan kazancýn %75'i kurumlar vergisinden istisna tutulmaktadýr. Dolayýsý ile yukarýda sözünü ettiðimiz deðer artýþýnýn sadece %25'i kurumlar vergisine tabi olacak bu da %20'lik kurumlar vergisi oranýný kullandýðýmýzda iþletmeye toplam %5'lik bir vergi yükü doðuracaktýr. Ýki yýl elde tutulduktan sonra elden çýkarýlacak gayrimenkullerden elde edilecek gelirlere iliþkin yasada sözü edilen %75'lik istisnadan yararlanabilmek için satýþ bedelinin satýþ tarihini izleyen iki yýl içinde tamamen tahsil edilmesi ve söz konusu satýþtan elde edilecek gelirin bilançonun pasifinde bir fon hesabýnda 5 yýl süre ile gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu kazancýn fon hesabýnda 5 yýl süre ile gösterilmesi, söz konusu fonun iþletme ihtiyaçlarý için kullanýlamayacaðý anlamýna gelmemekte, sadece söz konusu fonun 5 yýl süre ile "kar" olarak iþletme ortaklarýna daðýtýmýný engellemektedir. Son olarak sözü edilen istisnadan ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti ya da kiralamasý olmayan tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlanabileceðini belirtelim. Ýþletme varlýklarý arasýnda yer alan gayrimenkulün elden çýkarýlmasý sýrasýnda dikkate alýnmasý gereken diðer önemli vergi olan Katma Deðer Vergisi konusunda da KDV yasasýnda bir istisna hükmünün bulunduðunu görüyoruz. KDV yasasýnýn 17/4-r maddesinde ana faaliyet konusu olarak gayrimenkul ticareti ile uðraþmayan kurumlarýn iki yýl süre ile aktiflerinde yer alan gayrimenkullerini elden çýkarmalarý durumunda söz konusu satýþ iþleminin KDV'nden istisna edildiði açýklanmaktadýr. Dolayýsý ile gayrimenkul ticareti ya da kiralamasý ile uðraþmayan kurumlarýn en az iki yýl süre ile aktiflerinde yer alan gayrimenkulleri bu süre sonrasýnda satmalarý halinde, iþlem KDV'den istisna olacak ve yukarýda saydýðýmýz diðer koþullarýn da yerine getirilmesi halinde satýþ iþleminden elde edilen geliri sadece %5 oranýnda nihai kurumlar vergisine tabi olacaktýr. Ýþletme faaliyetlerinde kullanýlan gayrimenkuller bir finansman aracý olabilir mi? Ýþletmenin yatýrým amacý ile deðil de bizzat faaliyetlerinde kullanmak amacýyla edindiði ve üretim/hizmet/ticaret faaliyetini yerine getirirken bizzat fabrika, imalathane ya da hizmet yeri olarak kullandýðý mülkiyeti kendisine ait gayrimenkulü kullanmaya devam ederken acaba bu varlýktan bir finansman yaratýlabilir mi? Söz konusu faaliyeti sürdürebilmek için gayrimenkule "özvarlýk" olarak sahip olmak zorunlu deðilse, baþka bir ifade ile bu gayrimenkulün mülkiyetine sahip olunmasý zorunlu deðilse, faaliyet kiralýk bir gayrimenkulde de sürdürülebilir demektir. Bu durumda da uygulamada "sat ve geri kirala" þeklinde adlandýrýlan yöntem bir finansman saðlama yöntemi olarak kullanýlabilir. Bu yöntemde söz konusu gayrimenkul bir baþka kurum ya da kiþiye satýlarak iþletmeye finansman saðlanýrken söz konusu sözleþmenin bir gereði olarak ayný gayrimenkul uzun dönemli bir sözleþme ile iþletme faaliyetlerini yerine getirmek üzere kiralanýr. Bu þekilde iþletme faaliyetleri kesintiye uðramaksýzýn ayný gayrimenkulde sürdürülmeye devam edilirken, ödenen kiralar da iþletme için kira gideri olacaðýndan vergi matrahýndan yasal hükümler çerçevesinde indirilebilecektir. Bu yöntemi kullanacak olan iþletmelerin koþullarý saðlamalarý halinde yukarýda sözünü ettiðimiz kurumlar vergisi ve KDV istisnalarýndan da yararlanmalarýnýn mümkün olacaðýný belirtmek isteriz. 15

18 GÖNKA DAN HABERLER Gönka dan Haberler Personel Haberleri Gönka Personeli Halý Sahada Stres Attý Doðum Günleri AralýkAyýnda Doðanlar Durmuþ TÜRK Mustafa SAZAK Ocak Ayýnda Doðanlar Barýþ TAÞKIRAN Fatih ÞEN Hasan ÇÝFTÇÝOÐLU Hasan YILDIZ Hüseyin ÖZZEYBEK Sibel GÖK Mart Ayýnda Doðanlar Metin GÜL Aysel ÝNCEKARA Arkadaþlarýmýzýn geçmiþ doðum günlerini kutluyoruz. Gönka Zar Tutuyor... Fabrika ve merkez ofisde çalýþan personelin karþýlaþtýðý futbol maçý, merkez ofis takýmýnýn ezici üstünlüðü ile sonuçlandý biten maçý, diðer çalýþanlar seyirci olarak destekledi. Günlük iþ stresinden uzaklaþmak, iþ ortamý dýþýnda vakit geçirebilmek için düzenlenen futbol maçlarý belli periyodlarla devam edecek. Maçlarýn sonucunu antremanlar deðiþtirebilecek mi göreceðiz... Web Sitemiz Yenilendi Ana Sayfa Hakkýmýzda Ürünler Kalite Referanslar Bakým Hizmetleri Kariyer Haberler Ýletiþim Gönka Geleneksel Tavla Turnuvasýnýn sonucu Aralýk ayý sonunda belli oldu. Turnuvayý fabrika personelimiz Özkan Karapolat kazanmýþtýr. Eðlenceli geçirdiðimiz bu vakitler için arkadaþlarýmýza teþekkür ediyoruz. Ýnternetin hayatýmýzýn her bölümünde boy göstermeye baþladýðý þu günlerde her internet kullanýcýsý bir web sayfasýnda aradýðýný en kýsa sürede ve sýkýlmadan bulmak ister. Ayrýca þirketlerin kendi reklamlarýný yapmalarý ve ticaretlerini artýrmalarý için web sitelerinin tasarýmý ve içeriði çok önemli bir yer teþkil etmektedir. Gönka' nýn yeni sitesi bilgi açýsýndan yeni ve zengin içeriði ile aradýðýnýzý en kýsa sürede ve sýkýlmadan bulabileceðiniz bir yapýda tasarlandý. Ýnternette sörf yapmayý zevkli hale getiren; flash teknolojisi, java menüsü, asp ve html kodlama dilleriyle sayfa daha kullanýþlý hale getirildi. Firmamýz yurt dýþýnda da ismini duyurmuþ ve hýzla geliþen bir firma olduðu için web sitemiz Türkçe, Ýngilizce, Rusça olmak üzere 3 ayrý dilde tasarlanmýþtýr. Bu siteden Gönka ya ulaþmak artýk çok kolay. 16

19 GÖNKA DAN HABERLER KALÝTE BELGELERÝMÝZ KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ BELGESÝ-TSE EN ISO ÇEVRE YÖNETÝM SÝSTEMÝ BELGESÝ-TSE EN ISO ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ BELGESÝ TS TSEK BELGESÝ CE SERTÝFÝKASI GOST SERTÝFÝKASI DIN SERTÝFÝKASI KAZAK SERTÝFÝKASI UKRAYNA KALÝTE BELGESÝ 17

20 KLÝMA TEKNOLOJÝSÝNDE LÝDER Hijyenik Paket Klimalar Klima Santralleri Laminar Flow Havalandýrma Sistemi TEST EDÝLDÝ ONAYLANDI Hijyenik HVAC uygulamalarý için Gönka HIGENIC paket üniteler hastaneler, laboratuvarlar,üretim tesisleri ve daha nice ortamda! FABRÝKA Sincan Organize Sanayi Bölgesi Göktürk Cad. No:6 Sincan / ANKARA Tel : (pbx) Fax: Laminer Flow üfleme sistemi ile ameliyathanede ihtiyacýnýz olan hijyeni eksiksiz olarak sunar. web: &

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GÖNKAR POSTASI BÝZ BÝR AÝLEYÝZ 2006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI. TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI

GÖNKAR POSTASI BÝZ BÝR AÝLEYÝZ 2006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI. TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... BÝZ BÝR AÝLEYÝZ ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 17 Aralýk 006 SAYI 17 YIL 6 006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Paket Klima Santralleri AIRFEL- GENEL ÖZELLÝKLER AIRFEL Hijyenik ve Konfor tipi Klima Santralleri konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarýndandýr. AIRFEL Klima santralleri ve diðer ürünleri Alman TÜV

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Ürettiğimiz ve satışını yaptığımız ürünler CE, ISO 9001 ve TSE belgelerine sahiptir.

Ürettiğimiz ve satışını yaptığımız ürünler CE, ISO 9001 ve TSE belgelerine sahiptir. Masvent, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak, uzmanlaşmış kadrosu ve modern makina parkuruyla yürüttüğü imalatlarıyla havalandırma sektöründe başarıyla hizmet vermektedir. Firmamız; Klima Santralleri,

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

GÖNKAR POSTASI ÇAYYOLU MODERN HASTANE ÝNÞAATI CAMERUN HEYETÝ FABRÝKAMIZDA HASSAS KLÝMA SÝSTEMLERÝ KAPALI ORTAMDA HAVA KALÝTESÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ

GÖNKAR POSTASI ÇAYYOLU MODERN HASTANE ÝNÞAATI CAMERUN HEYETÝ FABRÝKAMIZDA HASSAS KLÝMA SÝSTEMLERÝ KAPALI ORTAMDA HAVA KALÝTESÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ÇAYYOLU MODERN HASTANE ÝNÞAATI ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA ESENYURT DEVLET HASTANESÝ 19 Kasým 2007 SAYI

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 111 7 2 2 0 111 0 0 2 0 111 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı