GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz"

Transkript

1 GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r 24 Mart 2011 SAYI 24 YIL 11 BU SAYIMIZDA... Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA AZERBAYCAN DAKÝ YENÝ YATIRIMLARIMIZ Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz Gürcistan da Ýkinci Þirketimiz, Servis ve Bakým Þirketi Temiz ve Hijyenik Odalarda Paket Klima Kullanýmý Mc Donald sýn Çözüm Ortaðý Gönka Fiyatlandýrma Stratejisi GÜRCÝSTAN DAKÝ YENÝ YATIRIMLARIMIZ Yurt Dýþý ve Yurt Ýçi Referanslarýmýzdan Bazýlarý Þirketlerde Ýç Denetim Faaliyeti Irak - Kut un En Büyük Tekstil Fabrikasýnda Dev Klima Santralleri Ýþletmelerde Kayýtlý Gayrimenkullerin Finansman Yaratma Potansiyeli GONKA TEK

2 içindekiler GONKA TEK GÖNKA POSTASI GÖNKA KLÝMA A.Þ. 4 Aylýk Yayýn Organý YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Halil GÖNCÜ YÖNETÝM KURULU BAÞKAN YARDIMCISI Salih KADAYIFÇIOÐLU YAYIN GRUBU YAYIN KOORDÝNATÖRÜ Diler KADAYIFÇIOÐLU EDÝTÖR Aygül AÞILI GRAFÝK TASARIM / UYGULAMA Özge DOYMUÞ BASKI Makale Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý Nazlý KADAYIFÇIOÐLU Gönka dan Haberler Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz Haydar GÖK Gönka dan Haberler Gürcistan da Ýkinci Þirketimiz, Servis ve Bakým Þirketi Iþýk YARDIMCI Teknik Makale Temiz ve Hijyenik Odalarda Paket Klima Kullanýmý Cihangirhan Salih GÜZEY Gönka dan Haberler Mc Donald sýn Çözüm Ortaðý Gönka Ali Can GÖNCÜ Makele Fiyatlandýrma Stratejisi Hasan ÇÝFTÇÝOÐLU Gönka dan Haberler Yurt Dýþý ve Yurt Ýçi Referanslarýmýzdan Bazýlarý Makale Þirketlerde Ýç Denetim Faaliyeti Gönka dan Haberler Irak - Kut un En Büyük Tekstil Fabrikasýnda Dev Klima Sanrtalleri Ali Can Göncü Makale Ýþletmelerde Kayýtlý Gayrimenkullerin Finansman Yaratma Potansiyeli Þeyda ZENGÝN

3 MAKALE Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý Nazlý KADAYIFÇIOÐLU Dýþ Ticaret Koordinatörü Uluslararasý pazarda doðru stratejiyi kurabilmek ve baþarýyý yakalayabilmek için, öncelikle birçok þirketin neden baþarýsýz olduðunu bilmek gerekir. Hedef bir pazara girmeden önce, uygulanmýþ modelleri incelemek, size fikirsel bir deneyim saðlayabilir. Ýyi Planlama ve Gerçekçi Hedefler Ýhracatta baþarýlý olabilmek için gerçekçi hedefler oluþturulmalý. Örneðin; yeni þirketlerin, 3-4 ayda yüksek ihracat yapmasý mümkün olamaz. Hatta bu boþluðu doldurana kadar, yýllar bile geçebilir. Yabancý Kültürlere ve Pazar Uygulamalarýna Uyum Gösterme Yabancý kültürlere ve pazarlama taktiklerine uyum göstermek, sizi hatalardan korur. Kültür hiçbir zaman daha iyi ya da kötü olamaz, yalnýzca farklýdýr. Bazen ihracat yapan ülkelerin taktikleri ithalat yapan ülkeler tarafýndan kabul edilmez. Ýhtiyaçlarý Keþfedin Dünya pazarlarýnýn ve tüketicilerinin ihtiyaçlarý hiç durmadan deðiþiyor. Ýhracatýnýzýn baþarýsý için, bu ihtiyaçlarý ne kadar çabuk keþfeder, ürün ve serviste yenilik sunabilirseniz, o kadar iyi olur. Yeni trendler yaratýp, devamýný getirmek de bir o kadar önemlidir. Devamlý Finans Kaynaklarý Ýhracatýn ön harcamalarý genellikle yüksek olur. Ýhracat ortamý yaratmak için çok zaman ve kaynak gereklidir. Paranýzý alabilmeniz, yabancý pazara girmeye ve finans anlaþmanýza göre çok daha uzun sürebilir. Bu nedenle, ihracat geliri elde edebilmek için, saðlam finans kaynaklarýna sahip olmanýz gerekiyor. Geçerlilik, Sabýr, Azim ve Emek Alýcýnýn güveni olmadan baþarý imkansýzlaþýr. Bu, uygun fiyat sunmaktan çok daha önemlidir. Verilen sözlerden çýkýlmamalýdýr. Yapýlan anlaþmalarýn geçerliliði ve kalitesi sizi adým adým baþarýya götürür. Ýhracatýn deðeri, þirketin ayakta kalabilmesi için çok önemlidir. Ne kadar sabýr ve azim gösterirseniz, satýþ anlaþmalarýnýzda da o kadar çok artýþ elde edersiniz. Ambalaj Her ülkenin kendine özgü bir ambalaj taktiði ve zevki vardýr, týpký farklý pazarlama taktikleri gibi. Kendi ülkenizde yok satan ürünler, yurtdýþýnda belki de hiç satýlmaz. Her ülkeye has, farklý istekleri yerine getirebilmek için, her þeyi rahat ve hazýrlýklý karþýlamanýz gerekir. Aksi taktirde harcamalarýnýz çoðalýr ve anlaþmanýzý geri çekmek mecburiyetinde kalýrsýnýz. Pozitif Bakýþ Pozitif düþünce ile giriþimlerde bulunursanýz, baþarýya doðru kesin adýmlarla ilerlersiniz. Ama kazanma amacýyla da aþýrý derecede optimist davranýþlardan kaçýnýn. Bu bir yanlýþ anlaþma oluþturabilir ve yanlýþ anlaþmalarda, yanlýþ bir iz sürdürmenizi saðlar. Pozitif bakýþ açýnýz, düþüncenizi ve hareketlerinizi olumlu bir þekilde etkiler. Alýcýlarýn ihracatçýlara karþý güvenlerinin artmasýnda yardýmcý olur. 1

4 GÖNKA DAN HABERLER Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz Haydar GÖK Azerbaycan Ülke Müdürü Müþteri memnuniyetini kendine ilke edinen GÖNKA, kardeþ ülke Azerbaycan'da ofis, misafirhane, depo ve showroom olmak üzere 4 bölümden oluþan yeni binasýný hizmete açmýþtýr. Yeni binamýz, Bakü'nün en güzide yeri olan Nerimanov semtindedir. Müþterilerimiz, yeni binamýza trafik sýkýntýsý çekmeden rahatça ulaþabilecekler ve park sorunu yaþamayacaklardýr. Showroomumuz 300 m² geniþliðinde olup, müþterilerimizin kendilerini sýcak bir ortamda ve güvende hissedebilecekleri þekilde dizayn edilmiþtir. Müþterilerimiz, GÖNKA ve KALT ürünlerini yakýndan incelerken, deneyimli personelden de bilgi alabileceklerdir. Ofisimiz; idare, mühendislik, muhasebe ve satýn alma bölümlerinden oluþup, müþterilerimizin, rahat bir ortamda birebir mühendislerimizle görüþebilecekleri þekilde dizayn edilmiþtir. GÖNKA, yurt dýþýndan gelen misafirlerini konuk etmek amacýyla, 5 odalý misafirhanesinide hizmete açmýþtýr. Misafirhanemiz 5 yýldýzlý otel mantýðýyla dizayn edilmiþtir. Odalarýmýzda yirmidört saat sýcak su, internet, telefon bulunmaktadýr. Misafirlerimizin iþ dýþýnda birlikte vakit geçirip televizyon izleyebilecekleri lobi bölümü bulunmaktadýr. GÖNKA bu yatýrýmlarý ile siz deðerli müþterilerimize daha kaliteli ve üst düzeyde bir hizmet sunmayý amaçlamaktadýr. Depomuzda müþterilerimize sunacaðýmýz ürünleri güvenli bir ortamda saklamayý ve stoklu çalýþarak geniþ bir ürün yelpazesi sunmayý amaçlamaktayýz. Müþterilerimizin showroomda seçtiði ürünler veya projeler hakkýnda her türlü mühendislik hizmeti alabilmeleri için, üst kattaki çalýþma ortamýmýza çýkmalarý yeterli olacaktýr. Mühendislerimizden projelerin ucuz maliyetli ve kaliteli ürünlerle yapýlabilmesi için elektromekanik mühendisliði konusunda öneri ve alternatif seçenekleri alabileceklerdir. Gönka Yeni Ofis Ýletiþim Bilgileri: Adres: N erimanov Rayonu, Yusif Vezir Çemenzeminli küç, 1996-cý mahelle, AFEN Plaza Bakü / AZERBAYCAN Tel / Faks:

5 GÖNKA DAN HABERLER Gürcistan da Ýkinci Þirketimiz, Servis ve Bakým Þirketi Iþýk YARDIMCI Gürcistan Ülke Müdürü Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanýnda teslim prensipleriyle, tamamen müþteri memnuniyeti odaklý çalýþarak, teknolojik ve sektörel geliþmeleri izleyerek, çaðdaþ çözümler sunmakta olan Gönka Klima A.Þ. Gürcistan da ikinci þirketini kurdu. Servis ve bakým onarým ihtiyacýný karþýlamak için kurulan yeni þirketimiz yerel ortaklarýyla Gürcistan daki iddiasýný devam ettiriyor. Gönka Klima A.Þ. ve Technoproject tarafýndan kurulan GONKA TEK servis ve bakým þirketi profesyonellerin iþ gücü birliðini ortaya koyuyor. Gönka dinamik kadrosu ve yeniliklere kolay uyum saðlayan teknolojik altyapýsý ile Gürcistan da birçok projeye imza atýyor. Gönka satýþ sonrasý hizmetiyle klima teknolojilerini müþterileriyle buluþturuyor.. Þirketimiz aþaðýda belirtilen faaliyet konularýnda hizmet vermektedir: Elektromekanik servisi ve bakýmý: Þirketimizde kablolama, asansörler yürüyen merdivenler, havalandýrma, elektrik pano, pompalar, sýhhi tesisat vb. her türlü elektromekanikle ilgili servis ve bakým yapýlmaktadýr. HVAC servisi ve bakýmý: VRV sistemleri dahil olmak üzere HVAC cihazlarýnýn servis ve bakým yapýlmaktadýr. Mekanik servisi ve bakýmý: Tüm mekanik sisteminin servis ve bakýmý yapýlmaktadýr. Müþterilerimiz cihaz temini ve mühendislik gibi konularda GONKA TEK ile iletiþime geçebilecek. Çok yakýnda GONKA TEK web sitesi hizmetinizde. Gerekli servis, bakým, keþif ve iletiþim formlarýnýn yayýnlanacaðý bu siteden þirketimize ulaþmak çok kolay olacak. Müþterilerimiz web sitemizde referanslarýmýza ve projelerimize de ulaþabilecek ve her türlü iletiþim için web sitemizden faydalanabilecek. Gönka Tek Ýletiþim Bilgileri: Adres: 117 Tsereteli avenue Tel: / Faks: Tiflis - GÜRCÝSTAN 3

6 TEKNÝK MAKALE Temiz ve Hijyenik Odalarda Paket Klima Kullanýmý Mak. Müh.Cihangirhan S. GÜZEY Teknik Müdür Geliþen çaðýmýzda artýk klima cihazlarýnýn daha verimli, ekonomik, kompakt olmalarý istenmektedir. Hem geliþen teknolojinin nimetlerinden faydalanan hem de bu özellikleri saðlayabilen paket klima cihazlarý gerek hijyenik oda gerekse sadece temiz oda uygulamalarýnda geniþ bir kullaným alaný bulmaktadýrlar. Aþaðýdaki uygulamalar için temiz oda oluþturulmasý gerekir. Hassas üretim iþleri (kamera, lens, gözlük camý, mikroskop ve diðer optik cihaz uygulamalarý, lazer endüstrisi) Bilgi iþlem merkezleri Bilimsel araþtýrma merkezleri (bakteri kültürü, mantar üretimi yapýlan ortamlar, bilimsel araþtýrma yapýlan yerler) Gýda, içecek, tütün endüstrisi Elektro-teknoloji endüstrisi:hassas ölçüm ve kalibrasyon yapýlan ortamlar Müze, arþiv, radyo-televizyon stüdyosu, özel þartlarda korunmasý gereken döküman ve malzemelerin saklandýðý, teþhir edildiði veya satýldýðý ortamlar. Kimya endüstrisi (ilaç - serum gibi hijyen isteyen ecza ile ilgili fabrikalar). Film ve folyo üretim tesisleri, ses-data kayýt bandý üretim ortamlarý Mikro elektronik endüstrisi (üretim, bakým, montaj hatlarý) Ortopedik endüstri (yapay eklem, organ üretimi yapýlan yerler) Otomotiv endüstrisi (boya tesisleri) Uzay teknolojisi (füze, uydu üretim tesisleri) Hastaneler EGZOST TAZE HAVA Bu uygulamalar için gereken klima sisteminde temiz-hijyenik ortam yaratabilmek için gereken tüm kriterleri saðlayabilmek amacýyla klima santrali kullanýlmasý gerekir. Aþaðýdaki resimde tipik bir hijyenik klima santrali görülmektedir. Yapýsal bazý farklýlýklarý haricinde bilinen klima santrallarýndan çok fazla bir farký bulunmamaktadýr. Resimde de görüldüðü gibi böyle bir klima santralý ancak makina dairesi içine konulabilir. Böyle bir klima santraline sýcak su kazaný, su soðutma grubu, buharlý nemlendirici gibi ekipman baðlandýðýnda sistem fonksiyon kazanýr. EMÝÞ + - ÜFLEME HAVASI EN AZ EU4 FÝLTRE HÜCRESÝ SUSTURUCU ASPÝRATÖR EGZOST EN AZ EU4 HÜCRESÝ FÝLTRE HÜCRESÝ ISITICI SOÐUTUCU BUHARLI VANTÝLATÖR BOÞ NEMLENDÝRÝCÝ HÜCRE SUSTURUCU EN AZ EU7 FÝLTRE HÜCRESÝ BOÞ HÜCRE Aþaðýdaki resimde görülen tipte istenilen fonksiyonlarý saðlayan hijyenik paket klima cihazlarýnýn kullanýmý son yýllarda daha fazla yaygýnlýk kazanmaktadýr Egzost faný 2- Egzost damperi ve egzost hattý sensörleri 3- Taze hava damperi ve 1. kademe filtre 4-2. kademe filtre 5- Üfleme faný 6- Isýtýcý ve soðutucu batarya 7- Damlama tavasý 8- Elektrik ve otomasyon panosu, soðutma devresi elemanlarý, buharlý nemlendirici 9- Frekans konvertörü 10- Mikroprosesör ünitesi 4

7 TEKNÝK MAKALE Ýki farklý klima cihazý arasýnda bir seçim yapmak müþterinin Daha önce kurulmuþ olan ve yeni kurulacak sisteme baðlý kendi tercihine baðlýdýr. Zira her iki sistemde de istenilen temiz çalýþacak deðiþik cihazlarýn hali hazýrda iþlerliði ve oda özellikleri saðlanabilecektir. Müþterinin çeþitli kriterleri kapasitelerinin yeterliliði (kazan, su soðutma grubu vs.) gözönüne alarak bu seçimi yapmasýnda sistem ile ilgili olarak Ýþletme, bakým, onarým kolaylýðý gözönüne almasý gereken pek çok nokta vardýr. Sistemin parça parça alýnýp zaman içerisinde geliþtirilip Bunlar: geliþtirilmeyeceði Binanýn eski veya yeni yapýlan bir bina olmasý Klima cihazý konulacak yerlerin buna ne kadar müsait Aþaðýdaki tabloda iki çeþit hijyenik klima cihazýnýn olduðu karþýlaþtýrmalý özellikleri görülebilir. ÖZELLÝK HÝJYENÝK KLÝMA SANTRALÝ HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI Kapladýðý izdüþüm alan Çok fazla Çok az Kullanýlan kanal metrajý Genelde çok fazla Konuþlandýrýldýðý yere baðlý Geniºletilebilirlik Kullaným kolaylýðý Bakým kolaylýðý Ortama yakýnlýk (Class I için gerekli kriter) *Fiyat Hücreli yapýsýndan dolayý müsait ancak mevcut mahallin hacmi ve izdüþüm alaný ile sýnýrlý Makine dairesinde bulunduðundan genelde ayrý bir eleman gerektiriyor. Çok fazla parçadan müteþekkil (chiller,klima santrali, sýcak su kazaný, pompa istasyonu, vs.). Bakýmý teferruatlý Genelde zor (ekipman makine dairesinde olduðu için) 3 birim Tek parçalý olduðu için uygun deðil, ancak iç kýsmýna ekstra aksesuarlar eklenebiliyor. Konulduðu yere göre her hangi ilgili birisi tarafýndan kolayca kullanýlabilir. Tek parça cihaz. Tüm sistem ve elemanlarý el altýnda Ayný ortama dahi konulabilir. 1 birim *Fiyat karþýlaþtýrmasýnda ortalama boyutta bir ameliyathane için yeterli tipik bir hijyenik klima santrali, su soðutma grubu, buharlý nemlendirici, otomatik kontrol malzemeleri, pompa, vana ve nispeten kýsa bir borulama düþünülmüþtür. Fiyat sadece ana klima sistemi fiyatý karþýlaþtýrmasýdýr. Diðer malzemelerin iki sistem için ayný olduðu varsayýlarak deðerlendirmeye alýnmamýþtýr (kanal, VAV, HEPA, Plenum Box vs.) Aþaðýda yaklaþýk olarak 1 adet ameliyathane için düþünülen m /h debili, 20kW ýsýtma kapasiteli, 17 kw soðutma kapasiteli bir cihaz için konvansiyonel klima santrali-su soðutma grubu-kazan çözümü ve paket klima santrali çözümleri gösterilmiþtir. Yaklaþýk olarak ölçümlendirme yapýlmýþtýr. Kazan Su pompalarý KULLANILAN CÝHAZ SÝSTEMÝN KAPLADIÐI ALAN Hava soðutmalý su soðutma grubu veya dýþ ünite Klima santrali veya paket klima iç ünitesi Toplam Kaplanan Alan (borulama, kanal, servis boþluklarý hariç) HÝJYENÝK KLÝMA SANTRALLÝ SÝSTEM HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZLI SÝSTEM Yukarýda da görüldüðü gibi özellikle kaplanan izdüþüm alan Su soðutma grubu kullanýlmamasý ile direkt soðutma açýsýndan paket klima kullanýmýnýn önemli oranda bir yapýlmasý (indirekt olarak önce freon ile su, sonra da su ile üstünlüðü vardýr. Merkezi klima sistemi çözümünün yaklaþýk hava soðutmadaki verim düþüþlerinin bulunmamasý; DX %10'u kadar bir yer kaplamaktadýr. batarya kullanýmý ile freon ile direkt olarak hava soðutulmasý). Ýlk kurulum maliyeti olarak bakýldýðýnda kabaca hijyenik klima Kazan kayýplarýnýn olmamasý (direkt olarak elektrikli ýsýtýcý santralinin 1/3'ü kadar bir maliyete kurulabilen hijyenik paket kullanýlmasý). klima cihazý iþletme maliyeti açýsýndan da diðer sisteme oranla Temiz odaya çok yakýn konulabilmesi ve ana cihazlar daha ekonomiktir. Hijyenik paket klima kullanmanýn klasik (kazan-su soðutma grubu-klima santrali) arasýndaki sisteme kýyasla saðladýðý avantajlarý þöyle sýralayabiliriz: borulamanýn hiç olmamasý dolayýsýyla genel sistemdeki Ortama daha yakýn konulduðu için daha az statik basýnç izolasyon kayýplarýnýn çok daha az olmasý. gereksinimi (dolayýsýyla daha az elektrik sarfiyatý). Yýllýk iþletme boyunca paket klima kullanýmý %50'ye varan enerji tasarrufu saðlamaktadýr m 2 2m 2 3m 2 12m 2 18,5m Yok Yok 2 0,25m 2 1,5m 2 1,75m 5

8 GÖNKA DAN HABERLER Mc Donald sýn Çözüm Ortaðý Gönka Ali Can GÖNCÜ Makine Mühendisi Zincir restoranlara sahip McDonald's firmasýnýn Gürcistan bölgesindeki McDrive restoranýnýn HVAC ile ilgili tüm cihazlarýný GÖNKA temin etti. Yapýlan bu iþ, GÖNKA'nýn, dünya çapýnda kalite standartlarýný belirlemiþ olan firmalarýn tercih ettiði bir üretici firma olduðunun kanýtýdýr. Restoranýn ihtiyacý olan çatý tipi paket klimalar, aspiratörler, soðuk oda cihazlarý ve bunlarýn otomasyonu bizzat GÖNKA tarafýndan yapýlmýþ olup, Kutaisi bölgesindeki zor iklim þartlarýna raðmen, bölgeye özel tasarýmlarýmýz sonucunda en yüksek düzeyde konfor þartlarý saðlanmýþtýr. McDonald'sýn uluslararasý çalýþtýðý birçok firma ile ortaklaþa çözümler getirerek Gürcistan daki görevini GÖNKA baþarýlý bir þekilde tamamlamýþtýr. GÖNKA ürünleri, standartlaþmýþ kalitesi ve tasarýmlarýyla dünya çapýnda kurumsallaþmýþ firmalarýn tercihi olmaya devam edecektir. 6

9 MAKALE Fiyatlandýrma Stratejisi Hasan ÇÝFTÇÝOÐLU Teklif Hazýrlama Ürün ve hizmetleri için fiyat belirleme bir þirketin kârlýlýðýný belirleyen en önemli kararlardan birisi olmasýna raðmen, bu konudaki uygulama yetkinliði genellikle yeterince geliþmemiþ oluyor. Ekonomi teorisinde tam rekabetin olduðu durumlarda fiyat firmalar tarafýndan deðil, pazardaki toplam arz ve talep tarafýndan belirlenir. Ancak, bu teorik ortam gerçek hayatta sadece soyut bir kavramdýr. Çünkü, bu teorinin en temel varsayýmý olan, tüm firmalarýn üretimlerinin ve tüm talebin ayný özelliklere sahip olmasý varsayýmý gerçekçi deðildir. Çünkü, þirketlerin ürettikleri ürün ve hizmetler müþterilerinin özellikleri ve isteklerine göre farklý deðer ifade ederler. Fiyatlandýrma kararlarý verilirken farklý boyutlardaki dinamikler deðerlendirilir: 1-Müþteri için yaratýlan deðer, 2-Maliyetler, 3-Ciro, kârlýlýk gibi performans hedefleri, 4-Piyasa konumu (rekabet konumu, tedarikçilerin ve müþterilerin gücü, ikame ürünler gibi), 5-Þirketin fiyat belirleme süreçleri, bunun için kullandýðý veri tabaný, analitik yetkinliði, piyasada fiyat farklýlaþmasý uygulayabilme yetkinliði ve ödüllendirme mekanizmalarý. Bu deðerlendirmeler sonucunda genellikle fiyatlar üç temel prensibe göre belirlenir: Maliyetlerin üzerinde bir marj belirlenerek, Belli ciro, pazar payý veya kapasite kullanýmý elde etmek üzere, Müþteriler için yaratýlan deðer esas alýnarak. Bu konuda yapýlan çalýþmalar kârlýlýðý artýran en iyi yöntemin deðer bazlý fiyatlandýrma olduðunu ortaya koyuyor. Ancak, deneyimlerimiz birçok firmanýn farklý müþteriler için ürün ve hizmet sunabilmek üzere oluþan maliyetlerini ayrýþtýrmada güçlükler çektiðini, müþterileri için yarattýklarý deðer konusunu belirlemenin ise çok daha güç olduðunu ortaya koyuyor. Ayrýca, þirketlerin fiyat farklýlaþmasýný uygulama yetkinliklerindeki sýnýrlamalar da deðer bazlý fiyatlandýrma yapmayý güçleþtiriyor. Ancak, bu konudaki yetkinliklerini geliþtiren þirketlerin hem kârlýlýklarýný önemli ölçüde arttýrabildiklerini, hem de sadece fiyat rekabetine maruz kalmaktan kaçýnabildiklerini, hatta fiyat savaþlarýndan kârlý çýkabildiklerini gözlemliyoruz. Deðer bazlý fiyatlandýrma yapabilme yetkinliði aslýnda sadece fiyat belirleme sürecinin ötesinde þirketin müþterilerini ve onlarýn taleplerini çok daha iyi tanýyabilmesini ve onlara sadece ürün deðil, ayný zamanda onlar için deðer yaratabilecek hizmetler sunabilmeyi ve müþteri segmentasyonunu tüm organizasyonun rahatça anlayýp, uygulayabileceði basitlik ve netlikte ortaya koyup, uygulayabilme yetkinliðini de içeriyor. Þirketlerin fiyat stratejilerini belirlemeleri ile uygulamalarý arasýnda önemli farklýlýklar olabiliyor. Örneðin, deðer bazlý bir fiyat stratejisi uygulama kararýna raðmen ciro bazlý bir prim sistemi ile çalýþan bir satýcýnýn ay sonunda kotasýný doldurmak üzere fiyatta ödün vermesi, aslýnda þirketin fiyat uygulamasýnýn deðer bazlý deðil, ciro odaklý olmasýna neden olur. Diðer taraftan, kâr marjlarýna odaklý bir finansçýnýn son sözü söylediði bir þirkette, müþteriler için yaratýlan deðer konusundaki bilgi bu karar verircide bulunmadýðýnda, þirketin uyguladýðý fiyatlandýrma politikasý 'maliyet artý' bir politika olur. Bu nedenle, ifade edilen fiyat stratejisi ile gerçekte uygulanan fiyat politikasýnýn farklý olmasý sýkça karþýlaþýlan bir durumdur. Gerçekten deðer bazlý bir fiyat stratejisi uygulayabilmek için bu konuya odaklanmak, fiyatlandýrmada ve müþteri için farklýlýk yaratmada etkili olan tüm organizasyon birimlerinin fiyatlandýrma stratejisini iyi anlamalarýnýn saðlamak, etkin karar süreçleri oluþturmak, veri analizi ve analitik araçlarýn kullanýmý konusunda yetkinlikleri artýrmak (veya bu konuda dýþ hizmet almak) ve organizasyonun teþvik mekanizmalarýný deðer bazlý fiyatlandýrmayla uyumlu hale getirmek kritik baþarý faktörleridir. Deðer yaratmanýn her geçen gün güçleþtiði bir ortamda yaratýlan deðeri masada býrakmak, þirketin geleceði için gerekli kârlýlýktan yoksun kalmasý demektir. Üstelik, bu konudaki yetkinlikleri geliþtirmede gecikmek, bu konuda öncü olan rakiplerin rekabet gücünü artýrmalarýna destek olmak anlamýna da gelir. 7

10 GÖNKA DAN HABERLER Yurt Dýþý Referanslarýmýzdan Bazýlarý Mc donald s GÜRCÝSTAN GÜRCÝSTAN Ýþ Merkezi GÜRCÝSTAN Vardebis Baðý Rose Restaurant GÜRCÝSTAN Helvaçauri Hastanesi 8

11 GÖNKA DAN HABERLER Yurt Dýþý Referanslarýmýzdan Bazýlarý Tekstil Endüstrisi IRAK IRAK Mobilya Fabrikasý AZERBAYCAN Milli Bank AZERBAYCAN Laxas Ltd. MMC Dia Þahdaðý Herb Dryer FRANSA Danone ALMATY-KAZAKÝSTAN KAZAKÝSTAN Savcýlýk Binasý KOSOVA 9

12 GÖNKA DAN HABERLER Yurt Ýçi Referanslarýmýzdan Bazýlarý ANKARA Laressa Ankara Yatak ve Kapitone San. Tic. A.Þ. ANKARA Emek Boru Makine San. ve Tic. A.Þ. Big Chef s ANKARA Odtü Mems Þantiyesi ÝSTANBUL Türk Telekom Ýtü Teknokent 10

13 GÖNKA DAN HABERLER Yurt Ýçi Referanslarýmýzdan Bazýlarý Konya Bozkýr 50 Yataklý Hastane KONYA Narlýgöl Termal Otel NÝÐDE MERSÝN Teknopanel Çatý ve Cephe Panelleri Fabrikasý Aklale Tütün ve Tütün Mamulleri ÝSKENDERUN Yazýcý Demir Çelik Fabrikasý 11

14 ÝNSAN KAYNAKLARI Þirketlerde Ýç Denetim Faaliyeti Çaðdaþ, uluslararasý standartlarda ve risk odaklý bir iç denetim faaliyeti oluþturmak isteyen þirketler açýsýndan iþe nasýl baþlanacaðý çok önemlidir. Her þirketin ihtiyaçlarý ve koþullarý farklýdýr. Bu sebeple, ihtiyaç duyulan iç denetim faaliyetlerinin kapsam, nitelik ve hizmet koþullarý da farklýlýk gösterecektir. Örneðin; imalat sanayinde faaliyet gösteren orta ölçekli bir firma ile, hizmet sektöründe faaliyet gösteren 20 þubeli bir firmanýn iç denetim ihtiyaçlarý farklý olabilir. Bu nedenle öncelikle bir durum deðerlendirmesi yapýlmasý ve ihtiyacýn ortaya koyulmasý gerekmektedir. Her firmaya standart bir çözüm geliþtirilmesi doðru bir yaklaþým deðildir. Her firma bünyesinde ayrý bir iç denetim departmanýna ihtiyaç duymayabilir. Hatta bazý durumlarda iç denetimin dýþarýdan uzmanlarca alýnmasý çok daha düþük maliyetli bir seçenek olabilir ya da mevcut personelinin içinden iç denetim yapabilme yeterliliðine sahip olduðu düþünülenlere uzmanlarca eðitim ve danýþmanlýk saðlanarak iþe baþlanabilir. Görüldüðü gibi alternatifler pek çoktur ve önemli olan doðru yapýya doðru iç denetim modelinin uygulanmasýdýr. Ýç denetim alanýnda yetkin, tecrübe sahibi, tercihen CIA sertifikasý sahibi danýþman veya uzmanlardan yardým alýnmasý gerekmektedir. Bu baðlamda risk odaklý iç denetim hizmetlerinden faydalanmak ve uluslararasý standartlarda iç denetime sahip olmak isteyen tüm firmalarýn baþlangýç noktasý bir uzmana danýþmak, durum deðerlendirmesi için görüþ istemektir. Bu konuda yardým alýnabilecek kiþilerin daha önce iç denetim faaliyeti veya sistemi kurulmasý konusundaki mesleki tecrübe ve yetkinliðinin sorgulanmasý esastýr. Meslek hayatý boyunca iç denetçi veya denetim elemaný olarak görev yapmýþ, ancak uluslararasý standartlarda bir iç denetim faaliyeti kurulmasý konusunda fikri olmakla birlikte somut bir tecrübesi olmayan kiþilerden þiddetle uzak durulmalýdýr. Hatalý atýlacak ilk adýmýn telafisi olmamakta, iç denetimden beklenen faydalarýn saðlanmasý bir yana, kurumsal bazda önemli zararlar dahi elde edilebilmektedir. Bu bakýmdan, iç denetim faaliyeti oluþturulmasý ile ilgili olarak ilk adým danýþýlacak kiþinin iyi seçilmesi ve iþin ehline danýþýlmasýdýr. Her firmanýn farklý bir iç denetim çözümüne ihtiyacý olduðu gerçeðini bir tarafa býrakýrsak, firmalar ihtiyaç duyduklarý iç denetim hizmetlerini ne þekilde elde edebilirler? Bu baðlamda birkaç stratejiyi ele almakta fayda görüyoruz. Bu stratejiler genel olarak; 1) Ýç denetimi þirket bünyesinde oluþturmak 2) Ýç denetim hizmetlerini dýþarýdan, alanýnda uzman danýþmanlýk þirketlerinden almak (dýþ kaynak kullanýmýoutsourcing) 3) Þirket bünyesinde kurmak ancak gerekli görüldüðü noktada danýþmanlýk firmalarýnýn bilgi, uzmanlýk ve tecrübelerinden faydalanmak (eþ kaynak kullanýmý-co-sourcing) olarak ifade edilebilir. ÝM ET N DE ÝÇ 12 Þirketler için doðru iç denetim modeli, uzmanlarca yapýlacak durum deðerlendirmesi ile baþlar demiþtik. Durum deðerlendirmesi genel olarak aþaðýdaki konularýn araþtýrýlmasý ile gerçekleþtirilir: - Amaç, hedef, stratejileri ve planlamalarý -Yönetsel yapý, görev ve sorumluluk daðýlýmlarý -Þirketin mali yapýsý, pazar konumu, sektörel koþullarý, yasal koþullarý, iþ gerekleri -Þirketin geçmiþ denetim tecrübeleri (teftiþ, dýþ denetim, vs.) -Þirket yöneticilerinin geçmiþ denetim tecrübeleri -Geçmiþte meydana gelen olumsuz olaylar, hata, suistimal, yolsuzluk ve kayýplar -Þirketi ilgilendiren yasal mevzuat -Sektörün ve iþin teknik gereklilikleri -Genel olarak þirketin kontrol ortamý ve kontrol aktiviteleri (COSO) -Þirketin Gizlilik ve Güvenlik Ýhtiyaçlarý Deðerlendirmeyi yapacak olan uzman, þirketin mevcut durumunu genel olarak yukarýdaki koþullar paralelinde analiz edecek ve bünyeye en uygun iç denetim modelini önerecektir. Zaman, emek ve para kaybýna uðramamak için dikkatli bir deðerlendirme yapýlmasý esastýr. Þirketin ihtiyacý olan iç denetim hizmetlerinin kapsam, nitelik ve koþullarý ancak saðlýklý bir deðerlendirme nihayetinde oraya çýkar. Bu aþamada en sýk yapýlan hata, deðerlendirme aþamasýnýn gereksiz görülmesi veya zaman kaybýna uðramamak için atlanmasýdýr. Her bünyeye uygun tek bir iç denetim modeli saðlanabileceði kanaatinde olan veya iç denetim alanýnda ehil olmayan yöneticilerin en sýk düþtükleri hata budur. "Filanca þirket þu þekilde kurmuþ", "benim eski görev yaptýðým þirkette þöyleydi" þeklindeki görüþler ile veya yarým yamalak bazý kaynaklarýn taranmasý (internet, kitaplar, eþ dost, vb.) sonucu atýlacak adýmlar telafisi mümkün olmayan hatalara yol açabilir. Burada en büyük rol þirket sahiplerine, yönetim kurullarýna ve üst düzey yöneticiye (CEO veya Genel Müdür) düþmektedir. Þirket içinde böylesi bir uzmanlýk veya tecrübe bulunmuyor ise uzmanlara danýþmaktan çekinmemeli, yukarýda bahsedilen profesyonel deðerlendirmeyi mutlaka talep etmelidirler. Üst düzey yöneticilerin bu bilinçte olmasý, iþin baþtan doðru þekilde ele alýnmasýný saðlar. Önemli olan uluslarararasý standartlarda bir iç denetim hizmetinin, en doðru þekilde alýnmasýdýr. Bu niteliklerde, risk odaklý iç denetim anlayýþý ülkemizde görece yeni olduðundan, dýþarýdan uzmanlara danýþmak gayet normal karþýlanmalýdýr. Nihayetinde iç denetim yönetsel bir araç olmakla birlikte ayrý bir disiplindir ve son derece teknik bir konudur. Konu ile ilgili bilgisiz gözükmek istemeyen bazý þirket yöneticilerinin kimi zaman yukarýda bahsedilen deðerlendirmeyi ve araþtýrmayý bizzat kendileri yapmaya kalktýklarý görülmektedir. Oysa ki bu doðru bir yaklaþým olmayacaktýr. Yönetici þirketi iyi yönetmek, kâra geçirmek için oradadýr. Teknik her konuyu en üst düzeyde bilmek zorunluluðu yoktur. Yönetim biliminde veya yöneticilikte iyi olmasý kafidir. Ýyi yönetici bilemediði veya anlamadýðý konuyu danýþabilecek olgunluktaki kiþidir. Bu sebeple þirket yöneticilerine tavsiyemiz danýþmaktan, fikir almaktan, görüþ alýþveriþinde bulunmaktan uzak durmamalarýdýr.

15 GÖNKA DAN HABERLER Irak - Kut un En Büyük Tekstil Fabrikasýnda Dev Klima Santralleri Ali Can Göncü Makine Mühendisi Irak - Kut bölgesinin en büyük tekstil fabrikasýnýn ýsýtýlmasý, soðutulmasý ve nemlendirilmesi amacýný taþýyan cihaz tasarýmý ve üretimini kapsayan bu proje GÖNKA'nýn Irak pazarýndaki yerini ve önemini göstermektedir. Teknik olarak bilindiði üzere tekstil fabrikalarýndaki iklimlendirme çok önemlidir. Ýklimlendirme içerisinde ise en önem teþkil eden husus ise baðýl nemdir. Bir dokuma fabrikasýnda nem %85 in üzerinde olursa, çözgü üzerindeki haþýllar gevþer ve iplerinin mukavemeti azalýr. Bunun sonucunda çözgü ipleri kopar ve randýman düþer. Eðer nem %75'in altýnda olursa, çözgü ipleri üzerindeki haþýl maddeleri kurur ve iplik üzerinden tozarak iplik mukavemetinin azalmasýna ve randýmanýn düþmesine neden olur. Sonuç olarak baðýl nemin istenen deðerden düþük veya yüksek olmasý üretilen kumaþýn kalitesini bozar, mukavemetini düþürür, kumaþ üzerinde uçlar, düðümler ve istenmeyen artýklar meydana getirir. GÖNKA olarak tekstil fabrikasýnýn iklimlendirmeye dair projelendirilmesi gerçekleþtirildi, bölgedeki dizayn hava sýcaklýklarý ve tekstil fabrikasý ihtiyaçlarý kapsamýnda cihazlarýn kapasiteleri belirlendi ve bunlarla beraber üretim prosesi 2 aylýk bir çalýþmayla sona erdi. Cihazlarýn montajý süpervizyonumuz kapsamýnda gerçekleþtikten sonra otomasyon baðlantýlarý yapýlarak, cihazlarýn dönüþ havasý sýcaklýðýna ve baðýl nemine göre set edilen deðerler ile otomatik olarak çalýþmasý saðlandý. Tekstil Fabrikasýnýn ihtiyacý olan 8 adet GKS125s modelimiz, her biri toplamda 5 hücre olarak parçalar halinde üretildi. Her bir cihazýn üfleme hava debisi m³/h'dýr. Sulu nemlendirme hücreleri daldýrma galvaniz iþleminden geçirilmiþtir. Bu 8 adet dev klima santralleri her biri ayrý ayrý olmak üzere özel týrlar aracýlýðýyla bölgeye gönderilmiþtir. Irak Sanayi Bakanlýðý nýn göndermiþ olduðu 8 kiþilik mühendis ekibinin GÖNKA A.Þ Ankara fabrikasýnda almýþ olduklarý Pratik ve Teorik eðitimler sonucunda,mühendisler eðitim sertifikalarýný almýþ ve GÖNKA A.Þ sözleþme koþullarýný baþarý ile tamamlamýþtýr. GÖNKA A.Þ üretim ve mühendislik konusunda uluslararasý profesyonelliðini bir kez daha sergilemiþtir. 13

16 MAKALE Ýþletmelerde Kayýtlý Gayrimenkullerin Finansman Yaratma Potansiyeli Þeyda ZENGÝN Muhasebe Müdürü Doðru finansman alternatiflerini, doðru zamanlarda kullanmanýn iþletmelerin sürekliliðinde en önemli unsurlardan birisi olduðu en son yaþanan krizde de açýkça görüldü. Gayrimenkul bir finansman aracý olabilir mi? Bu sorunun cevabý son derece basit: Bir deðer ihtiva ettiðine göre neden olmasýn? Uzun enflasyon dönemleri yaþayan ülkemizde gayrimenkul her zaman servetin korunmasý ve orta ve uzun dönemli getiriler açýsýndan "en güvenli" limanlardan biri olarak kabul edilmiþ; gerek iþletmeler gerekse gerçek kiþiler açýsýndan yatýrým amacý ile edinilmiþtir. Günümüzde de özellikle uzun dönemli yatýrým araçlarý arasýnda ilk tercihler arasýnda görülmektedir. Özellikle iþletmelerin atýl fonlarýnýn, geliþmekte olan ya da geliþeceði konusunda öngörüler bulunan bölgelerdeki gayrimenkullere yatýrýlmasý, ana faaliyet konusu gayrimenkul olmayan iþletmelerde dahi iþletme aktiflerinde mal ya da hizmet üretiminde kullanýlmayan bir "gayrimenkul" varlýk stoðunun yaratýlmasýna neden olmuþtur. Konu finansman saðlamak olduðuna göre acaba söz konusu bu gayrimenkul stoðu iþletmeye likit kaynak saðlamakta ne þekilde kullanýlabilir diye düþünmekte yarar var. Düþünürken de konuyu alt baþlýklara ayýrmak iþimizi oldukça kolaylaþtýrabilir. Ýþletme faaliyetlerinde kullanýlmayan gayrimenkul varlýklarýnýn deðerlendirilmesi Yukarýda da belirttiðimiz gibi iþletme aktifinde kayýtlý gayrimenkullerin bir kýsmý eðer iþletme faaliyeti ile doðrudan ilgili deðilse, baþka bir ifade ile iþletmenin ticari faaliyetinde doðrudan mal ya da hizmet üretiminde kullanýlmýyor, sadece yatýrým amacýyla alýnmýþ ya da faaliyette kullanma amacýyla alýnmýþ ancak zaman içinde söz konusu faaliyette kullanýlamayýp atýl durumda kalmýþsa aslýnda iþletme varlýklarý arasýnda iþletme faaliyetlerini aksatmadan paraya çevrilebilir bir kýymete sahibiz demektir. Vergi yasalarýmýz gayrimenkullerin "maliyet bedeli" ile deðerleneceðini hüküm altýna almýþtýr. Bu, gayrimenkulün iþletme aktifinde satýn alma bedeli ve satýn almaya iliþkin diðer giderlerden oluþan "tarihi" maliyetle yer alacaðý, baþka bir ifade ile gayrimenkulün deðerinde meydana gelen artýþlarýn sadece gayrimenkulün elden çýkarýlmasý aþamasýnda vergilendirilebilir olacaðý anlamýna gelmektedir. Yukarýda yer alan deðerleme hükmü teorik olarak satýþ anýnda satýcý iþletmeye gayrimenkulün edinme tarihi ile elden çýkarma tarihi arasýndaki sürede oluþan toplam deðer artýþýnýn vergisinin ödenmesi þeklinde bir maliyet yaratacaktýr. Buna ek olarak gayrimenkul satýþýnýn tapu harcýna ( gayrimenkulün satýþ bedeli üzerinden alýcý ve satýcý için ayrý ayrý yüzde 1.65 oranýnda) ve Katma Deðer Vergisi'ne (%18 oranýnda) tabi olduðunu düþündüðümüzde gayrimenkul satýþýnýn hiç de cazip olmadýðý kararýna varabiliriz. Ancak vergi yasalarýmýzýn belli durumlarda bu vergi yüklerini kýsmen ya da tamamen ortadan kaldýrdýðýný düþünecek olursak, gayrimenkul satýþý ile finansman saðlamanýn hiç de göz ardý edilecek bir alternatif olmadýðýný göreceðiz. 14

17 MAKALE Gayrimenkul satýþýnda kurumlar vergisi ve KDV istisnasý Kurumlar Vergisi Yasasýnýn 5. maddesinde sayýlan istisnalardan biri de gayrimenkul satýþlarýna iliþkin istisnadýr. Söz konusu yasa hükmüne göre iþletme aktifinde en az iki sene süreyle yer alan gayrimenkullerin satýþýndan elde edilecek olan kazancýn %75'i kurumlar vergisinden istisna tutulmaktadýr. Dolayýsý ile yukarýda sözünü ettiðimiz deðer artýþýnýn sadece %25'i kurumlar vergisine tabi olacak bu da %20'lik kurumlar vergisi oranýný kullandýðýmýzda iþletmeye toplam %5'lik bir vergi yükü doðuracaktýr. Ýki yýl elde tutulduktan sonra elden çýkarýlacak gayrimenkullerden elde edilecek gelirlere iliþkin yasada sözü edilen %75'lik istisnadan yararlanabilmek için satýþ bedelinin satýþ tarihini izleyen iki yýl içinde tamamen tahsil edilmesi ve söz konusu satýþtan elde edilecek gelirin bilançonun pasifinde bir fon hesabýnda 5 yýl süre ile gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu kazancýn fon hesabýnda 5 yýl süre ile gösterilmesi, söz konusu fonun iþletme ihtiyaçlarý için kullanýlamayacaðý anlamýna gelmemekte, sadece söz konusu fonun 5 yýl süre ile "kar" olarak iþletme ortaklarýna daðýtýmýný engellemektedir. Son olarak sözü edilen istisnadan ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti ya da kiralamasý olmayan tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlanabileceðini belirtelim. Ýþletme varlýklarý arasýnda yer alan gayrimenkulün elden çýkarýlmasý sýrasýnda dikkate alýnmasý gereken diðer önemli vergi olan Katma Deðer Vergisi konusunda da KDV yasasýnda bir istisna hükmünün bulunduðunu görüyoruz. KDV yasasýnýn 17/4-r maddesinde ana faaliyet konusu olarak gayrimenkul ticareti ile uðraþmayan kurumlarýn iki yýl süre ile aktiflerinde yer alan gayrimenkullerini elden çýkarmalarý durumunda söz konusu satýþ iþleminin KDV'nden istisna edildiði açýklanmaktadýr. Dolayýsý ile gayrimenkul ticareti ya da kiralamasý ile uðraþmayan kurumlarýn en az iki yýl süre ile aktiflerinde yer alan gayrimenkulleri bu süre sonrasýnda satmalarý halinde, iþlem KDV'den istisna olacak ve yukarýda saydýðýmýz diðer koþullarýn da yerine getirilmesi halinde satýþ iþleminden elde edilen geliri sadece %5 oranýnda nihai kurumlar vergisine tabi olacaktýr. Ýþletme faaliyetlerinde kullanýlan gayrimenkuller bir finansman aracý olabilir mi? Ýþletmenin yatýrým amacý ile deðil de bizzat faaliyetlerinde kullanmak amacýyla edindiði ve üretim/hizmet/ticaret faaliyetini yerine getirirken bizzat fabrika, imalathane ya da hizmet yeri olarak kullandýðý mülkiyeti kendisine ait gayrimenkulü kullanmaya devam ederken acaba bu varlýktan bir finansman yaratýlabilir mi? Söz konusu faaliyeti sürdürebilmek için gayrimenkule "özvarlýk" olarak sahip olmak zorunlu deðilse, baþka bir ifade ile bu gayrimenkulün mülkiyetine sahip olunmasý zorunlu deðilse, faaliyet kiralýk bir gayrimenkulde de sürdürülebilir demektir. Bu durumda da uygulamada "sat ve geri kirala" þeklinde adlandýrýlan yöntem bir finansman saðlama yöntemi olarak kullanýlabilir. Bu yöntemde söz konusu gayrimenkul bir baþka kurum ya da kiþiye satýlarak iþletmeye finansman saðlanýrken söz konusu sözleþmenin bir gereði olarak ayný gayrimenkul uzun dönemli bir sözleþme ile iþletme faaliyetlerini yerine getirmek üzere kiralanýr. Bu þekilde iþletme faaliyetleri kesintiye uðramaksýzýn ayný gayrimenkulde sürdürülmeye devam edilirken, ödenen kiralar da iþletme için kira gideri olacaðýndan vergi matrahýndan yasal hükümler çerçevesinde indirilebilecektir. Bu yöntemi kullanacak olan iþletmelerin koþullarý saðlamalarý halinde yukarýda sözünü ettiðimiz kurumlar vergisi ve KDV istisnalarýndan da yararlanmalarýnýn mümkün olacaðýný belirtmek isteriz. 15

18 GÖNKA DAN HABERLER Gönka dan Haberler Personel Haberleri Gönka Personeli Halý Sahada Stres Attý Doðum Günleri AralýkAyýnda Doðanlar Durmuþ TÜRK Mustafa SAZAK Ocak Ayýnda Doðanlar Barýþ TAÞKIRAN Fatih ÞEN Hasan ÇÝFTÇÝOÐLU Hasan YILDIZ Hüseyin ÖZZEYBEK Sibel GÖK Mart Ayýnda Doðanlar Metin GÜL Aysel ÝNCEKARA Arkadaþlarýmýzýn geçmiþ doðum günlerini kutluyoruz. Gönka Zar Tutuyor... Fabrika ve merkez ofisde çalýþan personelin karþýlaþtýðý futbol maçý, merkez ofis takýmýnýn ezici üstünlüðü ile sonuçlandý biten maçý, diðer çalýþanlar seyirci olarak destekledi. Günlük iþ stresinden uzaklaþmak, iþ ortamý dýþýnda vakit geçirebilmek için düzenlenen futbol maçlarý belli periyodlarla devam edecek. Maçlarýn sonucunu antremanlar deðiþtirebilecek mi göreceðiz... Web Sitemiz Yenilendi Ana Sayfa Hakkýmýzda Ürünler Kalite Referanslar Bakým Hizmetleri Kariyer Haberler Ýletiþim Gönka Geleneksel Tavla Turnuvasýnýn sonucu Aralýk ayý sonunda belli oldu. Turnuvayý fabrika personelimiz Özkan Karapolat kazanmýþtýr. Eðlenceli geçirdiðimiz bu vakitler için arkadaþlarýmýza teþekkür ediyoruz. Ýnternetin hayatýmýzýn her bölümünde boy göstermeye baþladýðý þu günlerde her internet kullanýcýsý bir web sayfasýnda aradýðýný en kýsa sürede ve sýkýlmadan bulmak ister. Ayrýca þirketlerin kendi reklamlarýný yapmalarý ve ticaretlerini artýrmalarý için web sitelerinin tasarýmý ve içeriði çok önemli bir yer teþkil etmektedir. Gönka' nýn yeni sitesi bilgi açýsýndan yeni ve zengin içeriði ile aradýðýnýzý en kýsa sürede ve sýkýlmadan bulabileceðiniz bir yapýda tasarlandý. Ýnternette sörf yapmayý zevkli hale getiren; flash teknolojisi, java menüsü, asp ve html kodlama dilleriyle sayfa daha kullanýþlý hale getirildi. Firmamýz yurt dýþýnda da ismini duyurmuþ ve hýzla geliþen bir firma olduðu için web sitemiz Türkçe, Ýngilizce, Rusça olmak üzere 3 ayrý dilde tasarlanmýþtýr. Bu siteden Gönka ya ulaþmak artýk çok kolay. 16

19 GÖNKA DAN HABERLER KALÝTE BELGELERÝMÝZ KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ BELGESÝ-TSE EN ISO ÇEVRE YÖNETÝM SÝSTEMÝ BELGESÝ-TSE EN ISO ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ BELGESÝ TS TSEK BELGESÝ CE SERTÝFÝKASI GOST SERTÝFÝKASI DIN SERTÝFÝKASI KAZAK SERTÝFÝKASI UKRAYNA KALÝTE BELGESÝ 17

20 KLÝMA TEKNOLOJÝSÝNDE LÝDER Hijyenik Paket Klimalar Klima Santralleri Laminar Flow Havalandýrma Sistemi TEST EDÝLDÝ ONAYLANDI Hijyenik HVAC uygulamalarý için Gönka HIGENIC paket üniteler hastaneler, laboratuvarlar,üretim tesisleri ve daha nice ortamda! FABRÝKA Sincan Organize Sanayi Bölgesi Göktürk Cad. No:6 Sincan / ANKARA Tel : (pbx) Fax: Laminer Flow üfleme sistemi ile ameliyathanede ihtiyacýnýz olan hijyeni eksiksiz olarak sunar. web: &

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

Ýçindekiler. MÜSTAKÝL SANAYÝCÝ ve ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ

Ýçindekiler. MÜSTAKÝL SANAYÝCÝ ve ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ MÜSÝAD Cep Kitaplarý : 20 ISBN: 975-7215-59-7 2005, Her hakký mahfuzdur. MÜSÝAD dan izin alýnmak veya MÜSÝAD kaynak gösterilmek suretiyle alýntý yapýlabilir. Bu Çalýþma MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu

Detaylı

Feyzi Akkaya (1907-2004)

Feyzi Akkaya (1907-2004) Sayý : 4 2005/1 Feyzi Akkaya (1907-2004) Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 4 2 0 0 5 / 1 EDÝTÖR "Merhaba" ARDNDAN 06 Feyzi Akkaya TEKNOLOJÝ Ekskavatörler ve Teknoloji 08 BÝLGÝ Mortgage SÖYLEÞÝ Amir Kfir 10

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 Sayý : 5 2005/2 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 EDÝTÖR 07 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Teleskobik Yükleyici Serisi 08 BÝLGÝ Dolaylý Vergilerin AB ile Uyumlaþtýrýlmasý SÖYLEÞÝ Prof. Dr. M. Nuray

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, giriþimciye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı