Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU Duvar Tipi M5WM010GR Ýç Ünite M5WM015GR Ýç Ünite M5WM020GR Ýç Ünite M5WM025GR Ýç Ünite Kaset Tipi M5CK020CR Ýç Ünite M5CK025AR Ýç Ünite M5CK030AR Ýç Ünite M5CK050AR Ýç Ünite MPLCKCR-G7-R Ýç ünite Kapaðý MPLCKAR-NG7-R Ýç ünite Kapaðý Yer Tavan Tipi M5CM040DR Ýç Ünite M5CM050DR Ýç Ünite M5CM025ER Ýç Ünite Gizli Tavan Tipi M5CC050CR Ýç Ünite M5CC060CR Ýç Ünite Dýþ Üniteler M5LC010CR Dýþ Ünite M5LC015CR Dýþ Ünite M5LC020CR Dýþ Ünite M5LC025CR Dýþ Ünite M5LC028CR Dýþ Ünite M5LCO40CR Dýþ Ünite M5LC050CR Dýþ Ünite M5LC061CR Dýþ Ünite

2

3 Deðerli Müþterimiz, McQuay ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun yýllar verimliliðini saðlamak için bu kýlavuzu dikkatle okuyunuz ve ileride baþvurmak için saklayýnýz. McQuay ile yýllarca serinlemeniz ve ýsýnmanýz dileðiyle...! Bu ürün Atýk Elektrik ve Elektronik Cihaz Düzenlemelerine (WEEE Düzenlemeleri) tabidir. Atýk ürünler belirlenen toplama noktalarýna ve geri dönüþtürme merkezlerine götürülmelidir. Ayrýntýlar için yerel birimlere baþvurun. Bu sadece Avrupa Birliði ülkeleri için geçerlidir. Üretici Firma: O.Y.L Manufacturing Company Sdn. Bhd. P.O Box 79. Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan / Malaysia Tel: Fax: Ýthalatçý Firma: AIRFEL Isýtma ve Soðutma Sistemleri San. Tic. A.Þ. Sani Konukoðlu Bulvarý üzeri Þehitkamil / Gaziantep Tel: Fax: Kullaným Ömrü: Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan tespit edilen kullaným ömrü 10 yýldýr

4 ÝÇÝNDEKÝLER KLÝMANIZI KULLANIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR KLÝMANIN TAÞINMASI ÝLE ÝLGÝLÝ UYARILAR GÜRÜLTÜ VE ENERJÝ TÜKETÝMÝNÝN AZALTILMASI KULLANIM SIRASINDA ÝNSAN SAÐLIÐINI ETKÝLEYECEK DURUMLAR TEKNÝK ÖZELLÝKLER KLÝMANIN KULLANIM ÖZELLÝKLERÝ MONTAJ Montaj Þemasý Dýþ Ünite Montajý Ýç Ünite Montajý Borulama Baðlantýlarý Elektrik Baðlantýlarý Montaj Sonrasý Genel Kontrol BAKIM, SERVÝS ve ARIZA GÝDERME

5 KLÝMANIZI KULLANIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR Klimanýzý baðlayacaðýnýz hattýn mutlaka topraklanmýþ olmasý gerekmektedir. Elektrik tesisatýnýzýn uygun olduðunu kontrol ediniz. Topraklama tesisatýný uzman bir elektrikçiye yaptýrýnýz. Elektrik tesisatýndan kaynaklanacak kullaným zararlarýndan firmamýz sorumlu olmayacaktýr. Elektrik beslemesinin cihazýn teknik verilerine uygun olduðundan emin olunuz Klimanýzýn modeline uygun gecikmeli tip (C-tip) otomatik þalter kullanýnýz. Klimanýzýn elektrik fiþini kablosundan tutarak çýkarmayýnýz. Kabloda olabilecek herhangi bir hasarda, elektrik çarpabilir. Garanti iþlemlerininiz geçerli olabilmesi ve Klimanýzýn ilk çalýþmasýnýn doðru yapýlabilmesi için bu iþlemi AIRFEL yetkili servislerine yaptýrýnýz. Klimanýza ýslak elle dokunmayýnýz. Klimanýzýn üzerinde bulunan filtrelerin periyodik temizliðini yaparken metal parçalara dokunmayýnýz. Bu sizin yaralanmanýza neden olabilir. Klimanýzý, bulunduðunuz mekaný soðutmak, ýsýtmak, nem almak ve hava temizlemek dýþýnda (elbiseleri kurutmak, gýdalarý muhafaza etmek, hayvanlarý yaþatmak, bitki yetiþtirmek gibi) bir amaçla kullanmayýnýz. Klimanýzýn hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini kapatmayýnýz. Bu, klimanýzýn performansýnýn düþmesine ve düzensiz çalýþmasýna yol açar. Klimanýzý, þartlara ve saðlýk koþullarýna göre ýsýtacak ya da soðutacak ýsýya ayarlayýnýz. Özellikle küçük çocuklarýn ve yaþlýlarýn bulunduðu odalarýn sýcaklýk düzeyine dikkat ediniz. Hava akýmýnýn uzun süre doðrudan vücudunuza gelmemesine dikkat ediniz. Klimanýz çalýþýrken iç ve dýþ ünitedeki hava giriþ ve çýkýþ menfezlerine elinizi veya baþka bir cismi sokmayýnýz. Ýç kýsýmda bulunan dönen fanlar yaralanmalara neden olabilir. Klimanýzýn yakýnýnda ýsý yayan cihazlar kullanmayýnýz. Bu cihazlardan yayýlabilecek ýsý, klimanýzýn plastik parçalarýna zarar verebilir. Klimaya doðru yanýcý ve soðutucu gazlar içeren spreyler sýkmayýnýz. Not: Firmamýzdaki ürün geliþtirme faaliyetlerinden dolayý ürün özelliklerinin haber verilmeksizin deðiþtirilme hakký tarafýmýzda saklýdýr. KLÝMANIN TAÞINMASI ÝLE ÝLGÝLÝ UYARILAR Cihazlarýnýzý dik taþýyýnýz. Cihazlarýnýzý dik muhafaza ediniz. Cihazýnýzý aþýrý titreþim ve darbelerden koruyunuz. Cihazýnýzýn su altýnda kalmamasý için gereken önemi alýnýz. Cihazý kolilerinin üzerinde bulunan evrensel taþýma uyarý ve iþaretlerini dikkat ederek taþýyýnýz. 01

6 Gürültü ve Enerji Tüketiminin Azaltýlmasý Hava filtrelerini sýk sýk temizleyin: Týkanmýþ hava filtreleri daha az hav geçiþine izin vereceði için klimanýzýn performansýný düþürecektir. Hava filtrelerinin temizliðini önemle yerine getirilmesi gerekir. Tozlu ortamlarda filtre daha çabuk kirlenir. Temizledikten sonra filtreyi gölgede kurutunuz. Hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini açýk tutunuz: Oda sýcaklýðýný her noktada eþit tutatilmek için, hava çýkýþ noktalarýnda engel olmadýðýndan veya içerideki hava akýmýnýn engellenmediðinden emin olun. Soðutma esnasýnda, ýsý kaynaklarýný kontrol edin: Eðer güneþ ýþýðý direkt olarak odanýn içine vuruyorsa, perdeleri kapatmalýsýnýz. Soðutma sýrasýnda, kapý ve pencereleri gerekli olmadýkça açmayýnýz. Uygun oda sýcaklýðýna ayarlayýn: En rahat ortam, oda sýcaklýðý ile dýþ sýcaklýk arasýndaki sýcaklýk farký 7-8 C olacak þekilde ayarlandýðýnda elde edilir. Eðer ayarlanan sýcaklýk 1 C arttýrýlýrsa (soðutma modunda) veya 1 C azaltýlýrsa (ýsýtma modunda) dahafazla enerji tasarrufu yapýlacaktýr. KULLANIM SIRASINDA ÝNSAN SAÐLINÐINI ETKÝLEYCEK DURUMLAR Üflenen havanýn, özellikle de dýþ üniteden havanýn direkt olarak hayvanlara ve bitkilere gelmesine izin vermeyin. Çamaþýr veya benzeri þeyleri hava çýkýþ menfezlerine asmayýn, çünkü, klimanýný performansý düþer ve zrýzalara neden olur. Sýcak nesneleri veya ýsýtýcýlarý çevresine koymayýn. Çünkü ýsý plastik parçalara zarar verebilir. Eðer klimanýzý uzun süre kullanmayacaksanýz, ana elektrik baðlantýsýný kesin ve uzaktan kumandanýn pillerini çýkartýn. Üflenen havanýn özellikle çocuklarýn, yaþlýlarýn ve hasta insanlarýn üzerine vurmamasýna dikkat edin. Klimayý temizlerken üzerine su dökmeyin. Cihazýn üzerine içi su dolu kaplar koymayýn. Klima monte edilirken özel bir kablo ve baðlantý soketi kullanýlmalýdýr. Diðer cihazlarda kullanýlan enerji baðlantý soketlerinin kullanýlmasýna izin verilmez. Eðer, voltaj düþer veya yükselirse klima devreye girmeyecek veya düzgün çalýþmayacaktýr. Sadece belirlenmiþ kapasitede sigorta kullanýlmalý ve sigorta yandýðýnda yerine tel baðlanmamalýdýr. Klima çalýþýrken, cihazýn çevresindeki kiþilerin zarar görmesinden kaçýnmak için, hav giriþ ve çýkýþlarýna yabancý cisimlerin konmamasýna dikkat edin. Kullaným sýrasýnda oluþabilecek arýzalar için ilgili bölümde yeralan konularý dikkatle okuyun, arýzalar devam ediyorsa mutlaka yetkili servisi arayýn. 02

7 MARKA / SERi Adi Modeller (ic unite / dis unite) Kapasite Bilgileri TEKNÝK ÖZELLÝKLER Birim M5WM010GR M5LC010CR M5WM015GR M5LC015CR Duvar Tipi G Serisi M5WM020GR M5LC020CR M5WM025GR M5LC025CR C Serisi M5CK020CR M5LC020CR M5CK025AR M5LC025CR Kaset Tipi A Serisi M5CK030AR M5LC028CR M5CK050AR M5LC050CR Sogutma Kapasitesi isitma Kapasitesi Btu/h Btu/h kw kw 2,78 2,78 3,52 3,52 5,23 5,28 5,96 6,45 5,13 5,13 5,86 6,30 8,21 8,21 14,21 14,36 Elektrik Bilgileri Elektrik Beslemesi V/ph/Hz V~/1/ V~/1/ V~/1/ V~/1/ V~/1/ V~/1/ V~/1/ V~/3/50 Calisma Akimi Guc Sarfiyati Sogutma Sogutma A kw 3,9 0,91 5,4 1,23 7,2 1,63 8,4 1,86 7,8 1,69 8,9 2,00 12,7 2,68 8,7 5,00 isitma isitma A kw 3,4 0,77 4,9 1,08 6,8 1,55 8,4 1,87 7,1 1,52 9,2 2,03 10,6 2,15 8,4 4,58 EER Sogutma 3,05 / B 2,86 / C 3,21 / A 3,21 / A 3,03 / B 2,93 / C 3,06 / B 2,84 / C COP isitma 3,61 / A 3,26 / C 3,42 / B 3,45 / B 3,37 / D 3,10 / D 3,82 / A 3,14 / C Performans Bilgileri Nem Alma Kapasitesi lt/h Hava Debisi ic Unite m3/h Ses Seviyesi c Unite db (A) 28 / / / / / / / / 53 Dis Unite db (A) Genel Bigileri Boyutlar (GxYxD) Net A irlik c Unite c Unite mm kg 899x260x x260x x304x x304x x250x x335x x335x x335x Dis Unite Dis Unite mm kg 700x540x x540x x651x x750x x648x x750x x750x x850x Maks. Borulama Uzunlugu m Maks. Yükseklik Farki m Bakir Boru Caplari Sivi Tarafi inch - mm 1/4-6,35 1/4-6,35 1/4-6,35 1/4-6,35 1/4-6,35 1/4-6,35 3/8-9,52 3/8-9,52 Gaz Tarafi inch - mm 3/8-9,52 1/2-12,7 1/2-12,7 5/8-15,88 1/2-12,70 5/8-15,88 5/8-15,88 5/8-15,88 Bakir Boru Ba lanti Tipi Havsali Havsali Havsali Havsali Havsali Havsali Havsali Havsali inverter Ozelligi Kompresor Tipi Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Sogutucu Akiskan R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A Calisma Sicaklik Araligi C -8 / 46-8 / 46-8 / 46-8 / 46-8 / 46-8 / 46-8 / 46-8 / 46 MARKA / SERi Adi Modeller (ic unite / dis unite) Kapasite Bilgileri Birim Gizli Tavan Tipi C Serisi M5CC050CR M5LC050CR M5CC060CR M5LC061CR E Serisi M5CM025ER M5LC025CR Yer Tavan Tipi D Serisi M5CM040DR M5LC040CR M5CM050DR M5LC050CR Sogutma Kapasitesi isitma Kapasitesi Btu/h Btu/h kw kw 14,07 14,36 15,97 16,71 5,86 6,45 11,28 11,43 13,34 14,07 Elektrik Bilgileri Elektrik Beslemesi V/ph/Hz V~/3/ V~/3/ V~/1/ V~/1/ V~/3/50 Calisma Akimi Guc Sarfiyati Sogutma Sogutma A kw 8,9 5,12 9,7 5,77 8,9 1,97 18,7 3,954 8,8 5,02 isitma isitma A kw 8,2 4,54 9,7 5,69 9,1 2,00 17,5 3,47 8,4 4,72 EER Sogutma 2,94 / C 2,98 / C 2,97 / C 2,85 / C 2,66 / D COP isitma 3,42 / B 3,16 / C 3,22 / C 3,29 / C 2,98 / D Performans Bilgileri Nem Alma Kapasitesi lt/h Hava Debisi ic Unite m3/h Ses Seviyesi c Unite db (A) 51 / / / / / 54 Dis Unite db (A) Genel Bigileri Boyutlar (GxYxD) Net A irlik c Unite c Unite mm kg 1299x378x x378x x218x x249x x249x Dis Unite Dis Unite mm kg 1030x850x x850x x750x x850x x850x Maks. Borulama Uzunlugu m Maks. Yükseklik Farki m Bakir Boru Caplari Sivi Tarafi inch - mm 3/8-9,52 3/8-9,52 1/4-6,35 3/8-9,52 3/8-9,52 Gaz Tarafi inch - mm 5/8-15,88 3/4-19,05 5/8-15,88 5/8-15,88 5/8-15,88 Bakir Boru Ba lanti Tipi Havsali Havsali Havsali Havsali Havsali inverter Ozelligi Kompresor Tipi Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Sogutucu Akiskan R410A R410A R410A R410A R410A Calisma Sicaklik Araligi C -8 / 46-8 / 46-8 / 46-8 / 46-8 / 46 MPLCKCR-G7-R A (mm) B (mm) MPLCKAR-NG7-R MPLCKAR-NG7-R MPLCKCR-G7-R 03

8 KLÝMALARIN KULLANIM ÖZELLÝKLERÝ G11 Uzaktan Kumanda ile kullunam DUVARA NASIL MONTE EDÝLÝR PÝLLERÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ i 04

9 KULLANIM ÞEKLÝ 1.Sinyal gönderim merkezi: Sinyal bu merkezden cihaza gönderilir 2.Sinyal gönderim iþareti: Cihaza sinyal gönderildiðinin teyidi için yanar söner 3.Açma/Kapama tuþu: Cihazý açýp/kapatmak için kullanýlýr. 4.Sýcaklýk ayar tuþlarý: Ýstenilen oda sýcaklýðýný ayarlamak için + veya tuþlarý kullanýlýr. Sýcaklýk ayar aralýðý 16 C-30 C arasýdýr. + ve tuþlarýna ayný anda basýldýðýnda gösterge C den F birimine deðiþir. 5.Çalýþma modu seçim tuþu (Mode): Cihazýn çalýþma modunun seçilmesi için kullanýlýr. Sadece soðutma tipi cihazlardaki sýralama; Soðutma ( ), Nem Alma ( ), Fan ( ) Isý pompalý cihazlardaki sýralama; Otomatik Çalýþma ( ), Soðutma ( ), Nem Alma ( ), Fan( ), Isýtma ( ) 6.Fan hýzý seçim tuþu (Fan): Bu tuþa sürekli basýlarak fan hýzý aþaðýdaki sýralamadaki gibi deðiþtirilir. Ýstenilen hýz ekranda belirdiðinde tuþ býrakýlýr. Düþük Orta Yüksek Otomatik 7.Turbo fonkiyon tuþu (Turbo) : Hýzlý ýsýtma veya soðutma için bu tuþa basýlýr. ISITMA modunda sýcaklýk otomatik yükseltilir, soðutma ve nem alma modunda sýcaklýk otomatik düþürülür. Fan hýzý yüksek konuma geçer. Fan hýzý ve sýcaklýk ayarý turbo tuþuna ( ) tekrar basýlýnca veya 20 dakika sonra önceki ayarlara döner. Bu özellik ISITMA, SOÐUTMA ve NEM ALMA modlarýnda kullanýlabilir. 8.Çalýþma zamaný ayar tuþu (On Timer): Çalýþma zamanýnýn ayarlanmasý için SET tuþuna basýlýr. Daha sonra bu tuþa sürekli basarak cihazýn çalýþmaya baþlamasý için istenilen saat ayarlanýr. Ayarlanan saatte cihaz çalýþmaya baþlar. Bu ayarý iptal etmek için CLR tuþuna basýlýr. 05

10 9.Kapanma zamaný ayar tuþu (Off Timer): Kapanma zamanýnýn ayarlanmasý için SET tuþuna basýlýr. Daha sonra bu tuþa sürekli basarak cihazýn kapanmasý istenilen saat ayarlanýr. Ayarlanan saatte cihaz kapanýr. Bu ayarý iptal etmek için CLR tuþuna basýlýr. 10.Otomatik salýným tuþu (Swing)(Opsiyon): Hava üfleme kanatýnýn otomatik salýným fonksiyonunu çalýþtýrmak için bu tuþa basýlýr. Kanat aþaðý ve yukarý otomatik olarak salýným yapar. Hava üfleme konumunu sabit tutmak için kanat, istenilen konuma geldiðinde bu tuþa tekrar basýlýr. 11.Uyku modu tuþu (Sleep): Uyku modunu çalýþtýrmak için bu tuþa basýlýr. Cihaz soðutma modunda çalýþýyorsa fonksiyon ilk yarým saat sonra ayar sýcaklýðýný 0.5 C yükseltir. Ýkinci +2 C yarým saat sonra ayar sýcaklýðýný 0.5 C daha +1 C yükseltir. Takip eden 1 saat sonra ayar sýcaklýðýný 1 C daha yükseltir. Toplam sýcaklýk deðiþimi 2 C olur. Cihaz kapanana kadar bu sýcaklýk ayarýnda - 1C çalýþmaya devam eder. Bu yaz aylarýnda gereksiz soðutma iþlemini engeller. Enerji tasarrufu saðlar. - 3C Cihaz ýsýtma modunda çalýþýryorsa fonksiyon ilk yarým saat sonra ayar sýcaklýðýný 1 C düþürür, ikinci yarým saat sonra 1 C daha düþürür. Takip eden 1 saat sonra ayar sýcaklýðýný 1 C derece daha düþürür. Toplam sýcaklýk deðiþimi 3 C olur. Cihaz kapanana kadar bu sýcaklýk ayarýnda çalýþmaya devam eder. Bu gece terlemelerini engeller, enerji tasarrufu saðlar. Uyku fonksiyonu sadece Isýtma, Soðutma ve Auto modlarýnda kullanýlabilir. 12.Zaman ayar tuþlarý: + ve tuþlarý ile zaman ayarlamasý yapýlýr. 13.Kiþisel hafýza tuþu: Bu tuþa ( ) 3 saniye basýlýr ve ekranda ( ) iþareti yanar. ( ) ve ( ) arasýnda deðiþim istenirse tekrar bu tuþa basýlýr. Ýstenilen ayarlar yapýldýktan sonra 4 saniye hiçbir tuþa basýlmaz ise kumanda, ayarlarý hafýzaya alýr. Cihazý P1 ayarlarýnda çalýþtýrmak için bu tuþa basýlýr.( ) Yine P1ve P2 arasýnda seçim için bu tuþa bir defa daha basýlýr. Cihazý kiþisel ayarlardan çýkartmak için herhangi bir tuþa basmak yeterlidir. 14.Temiz hava (Ýyon üretici) tuþu (Ionizer) (Opsiyon): Ýyon üreticisini çalýþtýrmak veya durdurmak için bu tuþa basýlýr.( ) 06

11 AM PM AUTO CLOCK ON OFF MIN HR AM PM AUTO CLOCK ON OFF MIN HR CLOCK G7 Uzaktan Kumanda ile kullunam 1 2 MIN HR F C AUTO MIN HR F C AM PM AUTO ON OFF 4 AM PM ON OFF 3 ON TIMER SET CL R SWING CLOCK OFF TIMER MODE SET CLR SLEEP ON TIMER SET CL R SWING CLOCK OFF TIMER MODE SET CLR SLEEP Duvara nasýl monte edilir Duvara nasýl monte edilir F C F C ON TIMER SET CL R SWING OFF TIMER MODE SET CLR SLEEP ON TIMER SET CL R SWING OFF TIMER MODE SET CLR SLEEP ON TIMER SET CLR SWING OFF TIMER MODE SET CLR SLEEP i 07

12 Kullaným Þekli 1. Sinyal gönderim merkezi: Sinyal bu merkezden cihaza gönderilir. 2. Sinyal gönderim iþareti: Cihaza sinyal gönderildiðinin teyidi için yanar söner. 3. Açma/Kapama tuþu: Cihazý açýp/kapatmak için kullanýlýr. 4. Sýcaklýk ayar tuþlarý: Ýstenilen oda sýcaklýðýný ayarlamak için veya tuþlarý kullanýlýr. Sýcaklýk ayar aralýðý 16 C-30 C arasýdýr. (18 C-30 C sýcaklýk aralýðý opsiyon özelliðidir.) ve tuþlarýna ayný anda basýldýðýnda gösterge C den F birimine deðiþir. 5. Çalýþma modu seçim tuþu (Mode): Cihazýn çalýþma modunun seçilmesi için kullanýlýr. Sadece soðutma tipi cihazlardaki sýralama; Soðutma ( ), Nem Alma ( ), Fan ( ) Isý pompalý cihazlardaki ise sýralama; Otomatik Çalýþma ( ), Soðutma ( ), Nem Alma ( ), Fan ( ), Isýtma ( ) 6. Fan hýzý seçim tuþu (Fan): Bu tuþa ( ) sürekli basýlarak fan hýz aþaðýdaki sýralamada deðiþtirilir. Ýstenilen hýz ekranda belirdiðinde tuþ býrakýlýr. Düþük Orta Yüksek Otomatik 7. Turbo fonkiyonu tuþu (Turbo) (Sadece Inverter Özellikli Cihazlar Ýçin): Hýzlý ýsýtma veya soðutma için bu tuþa ( ) basýlýr. Otomatik olarak ýsýtma modunda sýcaklýk yükseltilir, soðutma ve nem alma modunda sýcaklýk düþürülür. Fan hýzý yüksek konuma geçer. Fan hýzý ve sýcaklýk ayarý turbo tuþuna ( ) tekrar basýlýnca veya 20 dakika sonra önceki ayarlara döner. Bu özellik ýsýtma, soðutma ve nem alma modlarýnda kullanýlabilir. 8. Çalýþma zamaný ayar tuþu (On Timer): Çalýþma zamanýnýn ayarlanmasý için "SET" tuþuna basýlýr. Daha sonra bu tuþa sürekli basarak cihazýn çalýþmaya baþlamasý istenilen saat ayarlanýr. Ayarlanan saatte cihaz çalýþmaya baþlar. Bu ayarý iptal etmek için "CLR" tuþuna basýlýr. 9. Kapanma zamaný ayar tuþu (Off Timer): Kapanma zamanýnýn ayarlanmasý için "SET" tuþuna basýlýr. Daha sonra bu tuþa sürekli basarak cihazýn kapanmasý istenilen saat ayarlanýr. Ayarlanan saatte cihaz kapanýr. Bu ayarý iptal etmek için "CLR" tuþuna basýlýr. 08

13 10. Otomatik salýným tuþu (Swing) (Opsiyon): Hava üfleme kanatýnýn otomatik salýným fonksiyonunu çalýþtýrmak için bu tuþa (SWING) basýlýr. Kanat aþaðý ve yukarý otomatik olarak salýným yapar. Hava üfleme konumunu sabit tutmak için kanat istenilen konuma geldiðinde bu tuþa tekrar basýlýr. 11. Uyku modu tuþu (Sleep): Uyku modunu çalýþtýrmak için bu tuþa (SLEEP) basýlýr. Cihaz soðutma modunda çalýþýyorsa fonksiyon ilk yarým saat sonra ayar sýcaklýðýný 0.5 C yükseltir. Ýkinci yarým saat sonra ayar sýcaklýðýný 0.5 C daha yükseltir. Takip eden 1 saat sonra ayar sýcaklýðýný 1 C daha yükseltir. Toplam sýcaklýk deðiþimi 2 C olur. Cihaz kapanana kadar bu sýcaklýk ayarýnda çalýþmaya devam eder. Bu yaz aylarýnda gereksiz soðutma iþlemini engeller. Enerji tasarrufu saðlar. +2 C +1 C - 1C - 3C Cihaz ýsýtma modunda çalýþýryorsa fonksiyon ilk yarým saat sonra ayar sýcaklýðýný 1 C düþürür, ikinci yarým saat sonra 1 C daha düþürür. Takip eden 1 saat sonra ayar sýcaklýðýný 1 C derece daha düþürür. Toplam sýcaklýk deðiþimi 3 C olur. Cihaz kapanana kadar bu sýcaklýk ayarýnda çalýþmaya devam eder. Bu gece terlemelerini engeller, enerji tasarrufu saðlar. Uyku fonksiyonu sadece Isýtma, Soðutma ve Auto modlarýnda kullanýlabilir. 12.Zaman ayar tuþlarý: tuþu ile zaman ileri, tuþu ile zaman geri alýnarak ayarlama yapýlýr. 09

14 SLM Kumanda Cihazý Kullaným Þekli SLM Kumanda Cihazý Ýþaretleri 11 1 SENSOR 4 7 TEMP AUTO HIGH MED LOW FAN COOL FAN DRY HEAT ON/OFF MODE TIMER SWING SLEEP

15 Kullaným Þekli 1. Sýcaklýk göstergesi (Yedi Bölümlü): Kullanýcý tarafýndan ayarlanan ortam sýcaklýðýný gösterir. 2. Çalýþma modu (Mode): Cihazýn hangi modda çalýþtýðýný gösterir. ISITMA & NEM ALMA-(HEAT & DRY) / SOÐUTMA-(COOL) / FAN-(FAN) (LED yeþil / sarý / kýrmýzý) 3. Havalandýrma hýzý: Seçilen fan hýzýný gösterir. DÜÞÜK-(LOW) / ORTA-(MED) / YÜKSEK-(HIGH) (U1-SB125 modeli için sadece YÜKSEK-(HIGH) hýz seçilebilir.) 4. Otomatik seçim: Fan hýzýnýn ortam sýcaklýðýna göre otomatik çalýþmasý istenirse bu tuþa basýlýr. 5. Fan ve havalandýrma modu: Ýstenilen seçimi yapmak için FAN tuþuna basýlýr. 6. Çalýþma modu seçimi: Ýstenilen çalýþma þeklinin seçimi için bu tuþa basýlýr. Sadece soðutma tipi cihazlarda: SOÐUTMA-(COOL), NEM ALMA-(DRY), FAN-(FAN). Isý pompalý cihazlarda: OTOMATÝK-(AUTO), SOÐUTMA-(COOL), NEM ALMA-(DRY) 7. Sýcaklýk ayarlarý: Ýstenilen oda sýcaklýðýný ayarlamak için veya tuþlarý kullanýlýr. Sýcaklýk ayar aralýðý 16 C-30 C arasýdýr. ve tuþlarýna ayný anda basýldýðýnda gösterge C den F birimine deðiþir. 8. Çalýþma zaman ayarlarý (TIMER): SET tuþuna basarak cihazýn zaman ayarlayýcýsý devreye alýnýr. Ayar aralýðý 1-10 saat arasýdýr. Cihaz çalýþma modunda açýlýr ve kapanýr. 9. Uyku modu (SLEEP): Uyku modunu çalýþtýrmak için bu tuþa basýlýr. FAN veya NEM ALMA modunda bu fonksiyon devre dýþýdýr. Soðutmada uyku modu devreye alýnýrsa ilk yarým saat sonra ayar sýcaklýðý 0.5 C yükselir. Devreye almadan bir saat sonra 1 C yükselen sýcaklýk, iki saat sonra 2 C yükselir. 10. Açma/kapama tuþu: Bu tuþ cihazý açýp kapatmak için kullanýlýr. 11. IR algýlayýcýsý: Uzaktan kumanda IR ýþýnlarý buradan algýlanýr. 12. Otomatik salýným tuþu (Swing)(Opsiyon): Hava üfleme kanatýnýn otomatik salýným fonksiyonunu çalýþtýrmak için bu tuþa basýlýr. Kanat aþaðý ve yukarý otomatik olarak salýným yapar. Hava üfleme konumunu istenilen þekilde sabit tutmak için kanat istenilen konuma geldiðinde bu tuþa tekrar basýlýr. HATA Oda sensörü yok / arýzalý Ýç ünite batarya sensörü yok / arýzalý Dýþ ünite sensörü yok / arýzalý Kompresör aþýrý yüklü Dýþ ünitede anormal kompresör yükü veya gaz kaçaðý Pompa arýzasý YEDÝ BÖLÜM E1 yanar söner E2 yanar söner E3 yanar söner E4 yanar söner E5 yanar söner E6 yanar söner 11

16 MONTAJ Klimanýzýn montajý mutlaka yetkli bir servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Klimanýzý monte etmeden önce aþaðýdaki uyarý ve önlemleri dikkatilice okuyun: UYARI: Montaj ve bakým iþlemi yasalarý ve düzenlemeleri iyi bilen ve bu cihazý iyi tanýyan yetkili kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Bütün kablo baðlantýlarý ulusal elektrik düzenlemelerine uygun olarak yapýlmalýdýr. Kablo baðlantýsýný elektrik þemasýna göre yapmadan önce, cihazýn nominal voltajýnýn bilgi etiketinde belirtilen voltaja uygun olduðundan emin olun. Ýzolasyon kusuru nedeniyle olasý tehlikeleri önlemek için, cihaz TOPRAKLANMALIDIR. Elektrik kablolarý soðutkan borusuna, kompresöre veya fan motorunun hareketli parçalarýna temas etmemelidir. Montaj veya servis iþlemlerinden önce klimanýn KAPALI olduðundan emin olun. Klimayý yanýcý gaz kaçaçaðýnýn olabileceði yerlere monte etmeyin. Gazýn sýzmasý ve cihazýn çevresinde birikmesi yangýna neden olabilir. Drenaj borusunun doðru baðlandýðýndan emin olun. Drenaj borusu düzgün baðlanmazsa, su sýzýntýsý meydana gelebilir. Klimayý aþýrý þarj etmeyin. Klima fabrikada þarj edilmiþtir. Aþýrý þarj etme, yüksek akýma veya kompresörün zarar görmesine sebep olacaktýr. Servis veya montaj iþleminden sonra ön panelin kapatýldýðýndan emin olun. Sabitlenmemiþ paneller klimanýn gürültülü çalýþmasýna sebep olacaktýr. Keskin kenarlar ve serpantin yüzeyleri tehlikelere sebep olabilecek potansiyel yerlerdir. Bu parçalara temas etmekten kaçýnýn. 12

17 MONTAJ ÞEMASI 1- Duvar Tipi Split Klima 2-Kaset Kipi Split Klima 13

18 3- Yer Tavan Tipi Split Klima 4- Gizli Tavan Tipi Split Klima 14

19 DIÞ ÜNÝTE MONTAJI Dýþ ünite, sýcak üflenilen hava engellenmeyecek ve hava akýþý düzgün olacak þekilde monte edilmelidir. Þekildeki montaj boþluklarýna uyun. Emme hava sýcaklýðýnýn dýþ ortam havasý sýcaklýðýndan yüksek olmadýðý (maksimum 45 C), olabildiðince serin bir yer seçin A B C D A B C D 100 mm 600 mm 100 mm 600 mm ÝÇ ÜNÝTE MONTAJI A-Duvar Tipi Split Klima Ýç Ünite Montajý: Duvar tipi iç ünite montajý için öncelikle aþaðýda þekilde gösterilen montaj askýsý klimanýn aðýrlýðýný taþýyabilecek bir duvara asýlýr. Aský sacýnýn duvara monta edilirken klimanýn engellerden ve duvardan bulunmasý gereken uzaklýklar göz önünde bulundurulmalýdýr. Ýç ünitenin drenaj suyu çýkýþlarý için belirlenen alternatifler aþaðýdaki þekilde belirtilmiþtir. Bu drenaj doðru þekilde yapýlmaz ise iç üniteden su akýþý olabilir. B-Kaset Tipi Split Klima Ýç Ünite Montajý: Kaset tipi iç ünite odada homojen hava daðýlýmýný saðlayacak bir yere monte edilmelidir. Cihaz ýsý ve buhar kaynaklarýndan uzak olmalýdýr. Monaj yapýlacak duvar veya asma tavan klimanýn aðýrlýðýný taþýyacak güce sahip olmalýdýr. Montaj yerinin belirlenmesinde aþaðýdaki þemada belirtilen ölçüler dikkate alýnmalýdýr. 15

20 Drenaj suyunu rahat akabilmesi için borulamanýn çok düzgün ve doðal akýþlý yapýlmasý gerekir. Drenaj hortumunun ýsý yalýtýmýnýn çok iyi yapýlmasý gerekirki oda içerisine yoðuþma suyu damlamasýn. Drenaj hortumunda ek yapýlmamalýdýr. C-Yer-Tavan Tipi Split Klima Ýç Ünite Montajý: Yer tavan tipi iç ünite montajý için uygun yer seçiminin yetkililerce yapýlmasý gerekir. Drenaj baðlantýsý, elektrik baðlantýsý ve boru baðlantýsý için en uygun yer seçilirken aþaðýdaki þekildeki montaj mesafeleri de göz önünde bulundurulmalýdýr. D-Gizli Tavan Tipi Split Klima Ýç Ünite Montajý: Ýç ünite üflenilen soðuk hava engellenmeyecek þekilde monte edilmelidir.montaj boluþlarý dikkate alýnmalýdýr. Klima ile veirlen asma tavan braketleri kullanýlarak montaj yapýlmalýdýr. Verilen braketler aþaðýdaki ölçülere göre ortalanmalýdýr. Kenarlardan yeteri kadar boþluk býrakýlmalýdýr. Montaj yapýlacak duvarýn cihazýn aðýrlýðýný taþýyabilecek yapýda olmalýdýr. Modeller A (mm) L (mm) M5CC050CR M5CC060CR

21 BORULAMA BAÐLANTILARI Tüm Cihaz Tiplerinde Soðutucu Sistem Boru Uzunluðu ve Yüksekliði: Boru çok uzun ise, cihazýn kapasitesi düþecek ve güvenirlirliði azalacaktýr. Büklüm sayýyýsý arttýkça, soðutkan sistemi akýþ direnci artar ve böylece soðutma kapasitesi düþer. Bunun sonucunda da kompresör hasar görebilir. Daima boruyu mümkün olduðu kadar kýsa tutun ve teknik tablolarda veilenen boru uzunluklarýný dikkate alýn. Tüm Cihazlarda Boru Baðlantýsý: Kirli veya hasarlý bakýr borular kullanmayýn. Emme veya sývý hattýnýn valflere veya rakorlara baðlamak için hazýr olmayýncaya kadar valflerdeki, rakorlardaki borulardaki ve serpantinlerdeki plastik, kauçuk tapalarý ve pirinç somunlarý çýkartmayýn. Sarý kaynak iþlemi gerekirse, kaynak yapýlýrken azot gazýnýn serpantinden ve baðlantý noktalarýndan geçtiðinden emin olun. Bu, bakýr borularýn iç duvarlarýnda is oluþumunu önleyecektir. Bir boru kesme makasý kullanarak baðlantý borusunu kesin. Borularýn kesilen uçlarýndaki çapaklarý temizleyin. Metal parçacýklarýn boruya girmesini önlemek için, borunun ucunu aþaðýya doðru tutun. Ýç ve dýþ ünitenin baðlantý parçalarýna takýlmýþ havþa somunlarýný bakýr borulara takýn. Havþa açma aleti ile borunun ucunu açýn. Açýlan kýsým düz olmalý ve çatlama veya çizilme olmamalýdýr. Daha sonra borularýn ortasýný hizalayýn ve havþa somununu parmaklarýnýzla iyice sýkýþtýrýn. Son olarak anahtardan çýt sesi gelinceye kadar havþalý somunu bir somun anahtarý ile sýkýþtýrýn. Boru Çapý (mm) Tork (Nm) 6, , , , ,05 78 Gaz Þarjý ve Vakumlama Ýþlemi: VAKUMLAMA ÝÞLEMÝ Vakumlama iþlemi, vakum pompasý kullanarak sisteme karýþmýþ olan nem, hava ve yoðunlaþmayan gazlar gibi cihazýn çalýþmasýný zorlaþtýran birikintilerin sistemden arýndýrýlmasý iþlemidir. Bu tip birikintiler kýlcal boru týkanmalarýna, performans düþüþlerine ve arýzalara sebep olur. Dolayýsý ile daha önceden gaz þarjý yapýlmýþ olan dýþ ünite ve gaz bulunmayan iç ünitenin baðlantý vanalarýný açmadan sistemdeki havanýn vakumlanmasý gerekmektedir. 17

22 Valflerdeki ve servisdeliðindeki kapaklarý çýkartýn. Þarj göstergesinin orta baðlantýsýný vakum pompasýna baðlayýn. Þarj göstergesini (düþük) 3 yollu valfin servis deliðine baðlayýn. Vakum pompasýný çalýþtýrýn. Vakum pompasýný çalýþtýrýn. Yaklaþýk 30 dakika kadar havayý alýn. Hava alma süresi, vakum pompasýnýn kapasitesine ve borulamaya göre deðiþiklik gösterir. Þarj gösterge ibresi -760 mmhg'ye (-0.1 MPa) doðru hareket ettiðini teyit edin. Gösterge ibresi -760 mmhg'ye doðru hareket etmiyorsa sistemde kaþak var demektir. Dedektör kullanarak kaçak kontrolü yapýn ve diðer adýma geçmeden kaçaðý giderin. Gösterge istenilen deðere ulaþtýðýnda þarj göstergesi valfini kapatýn ve vakum pompasýný durdurun. Dýþ ünitede bulunan 3 yollu emme valfini ve 2 yollu sývý valfini saatin ters yönünde altý köþeli anahtarý kullanarak açýn. GAZ ÞARJ ÝÞLEMÝ: Ön dolumu yapýlmýþ olan dýþ ünitenin þarj gerektirmeden baðlanabileceði iç ünite uzunluðu teknik özellikler tablosunda belirtilmiþtir. Buna göre montaj yapýlacak olan sistem, belirtilen sarjsýz montaj uzunluðundan daha uzun ise sisteme aþaðýda bilirtildiði þekilde gaz þarjý yapýn. Ýzin verilen montaj uzunluðuna karþýlýk gelen gerekli gaz miktari yine teknik özellikler tablosunda belirtilmiþtir. Bu iþlem bir gaz tüpü ve hassas bir tartý kullanýlarak servis deliðini yoluyla yapýlmalýdýr. Servis deliði kapaðýný açýn. Þarj göstergesinin düþük basýnç tarafýný gaz tüpünün çýkýþ deliðine baðlayýn ve göstegenin yüksek basýnç tarafýný kapatýn. Servis hortumundan havayý alýn. Gaz tüpünü tartýya yerleþtirin. Klimayý çalýþtýrýn. Gaz tüpünü ve düþük basýnçlý valfi açýn. Klimaya yeterli gaz þarj edildiði tartý vasýtasý ile ölçülür Yeterli soðutkan þarj edildiðinde düþük basýnç tarafýna ve gaz tüpüne ait valfleri kapatýn. Servis hortumunu servis deliðinden ayýrýn. Servis deliðini kapaðýný tekrar takýn. 18

23 ELEKTRÝK BAÐLANTILARI Bütün kablolar iyice baðlanmalýdýr. Kablolar soðutkan borusuna, kompresöre veya fan motorunun hareketli parçalarýna temas etmemelidir. Ýç ve dýþ ünite arasýndaki baðlantý kablolarý, mümkünse kelelçe ile sabitlenmelidir. Elektrik besleme kablosu, minimum gereksinim olan,h05rn-f (245IEC57)'ye eþdeðer olmalýdýr. M5WM010GR M5WM015GR M5WM020GR M5WM025GR Duvar Tipi Split Klima Elektrik Baðlantý Þemasý Kaset Tipi Split Klima Elektrik Baðlantý Þemasý M5CK025AR M5CK030AR 19

24 M5CK050AR M5CK020CR M5CC050CR - M5CC060CR Gizli Tavan Tipi Split Klima Elektrik Baðlantý Þemasý 20

25 Yer Tavan Tipi Split Klima Elektrik Baðlantý Þemasý M5CM040DR M5CM050DR M5CM025ER Montaj Sonrasý Genel Kontroller Aþaðýdaki hususlardan emin olun: Cihazýn dengeli ve saðlam bir þekilde monte edildiðinden emin olun Þarj iþlemlerinden sonra borularda ve baðlantýlarda kaçak olmadýðýndan emin olun Uygun kablolarýn kullanýldýðýndan emin olun Drenaj kontrolü-esnek drenaj hortumundan ana drenaj borusuna biraz su dökün, tahliyesini kontrol edin. Su drenaj testinden ve gaz kaçak testinden sonra bir test çalýþmasý yapýn Elektrik fiþi prize düzgün takýldýmý, kontrol edin. Cihazdan anormal bir ses geliyormu, kontrol edin. Cihazýn kendisinde veya borularda anormal titreþim varmý, kontrol edin. Suyun drenajý düzgün yapýlýyormu kontrol edin. Kondenser fanýnýn çalýþtýðýný ve kondenser ünitesinden sýcak hava üflediðini kontrol edin Evaparatör fanýnýn çalýþtýðýný ve soðk hava üflediðini kontrol edin. Cihazda 3 dakikalýk gecikmeli çalýþma devresi bulunur. Yani dýþ ünite konderser ünitesinin çalýþmasý için yaklaþýk 3 dakika gerekir. 21

- 1 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ADS18-0916D ve ADS24-0916D Split Klimaların Özellikleri;

- 1 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ADS18-0916D ve ADS24-0916D Split Klimaların Özellikleri; KANALLI TÝP KLÝMA ADS 18 ADS 24 ADS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

- 1 - 1. Ürün Tanıtımı; 1.1 ACFS24-0917CF/R1 ve ACFS44-0917CF/R1 Split Klimaların Özellikleri;

- 1 - 1. Ürün Tanıtımı; 1.1 ACFS24-0917CF/R1 ve ACFS44-0917CF/R1 Split Klimaların Özellikleri; YER-TAVAN TÝP KLÝMA ACFS 24 ACFS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

1.Ürün Tanıtımı ; 1.1. ADS 48 ve ADS 60 Split Klimaların Özellikleri;

1.Ürün Tanıtımı ; 1.1. ADS 48 ve ADS 60 Split Klimaların Özellikleri; KANALLI TÝP KLÝMA ADS 48 ADS 60 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: ZHEJIANG SHUANGLU AIR CONDITIONER MANUFACTURE CO.,LTD 689 SOUTH LUQIAO,XIN AN ST.,LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Detaylı

- 0 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ACS18-0905C ve ACS28-0905C Split Klimaların Özellikleri;

- 0 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ACS18-0905C ve ACS28-0905C Split Klimaların Özellikleri; KASET TÝP KLÝMA ACS 18 ACS 28 ACS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU

AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU MODEL : 13007 MODEL : 13008 13007-BLBLB / 13007-GGB 13007-XBLK / 13007-XBLB/-T 13007-WWB / 13007-WWB TPT 13007-WWK / 13007-WWK TPT 13007 GGK / 13007 WWB-T

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

HAVA PERDESÝ MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU STANDART TURBO ISITICILI TURBO ISITICILI 0216 444 999 0 www.airfel.com Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde itina ile üretilen AIRFEL ürünümüzü seçtiðiniz

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 111 7 2 2 0 111 0 0 2 0 111 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TERMODİNAMİK İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Çevre Dostu Enerji Tasarruflu Akıllı

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Free Joint DC Inverter Viessmann İle tek dış üniteye 5 adede kadar iç ünite kombinasyonu yapabilir, değişken debili soğutucu akışkan teknolojisi ile bireysel iklimlendirmenin

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 330-2010 Alttan Su Giriþli Ýç Takým (3/6 Litre) 330-2020 Yandan Su Giriþli Ýç Takým (3/6 Litre) 330-1610 Alttan Su Giriþli Ýç Takým (2.5/4 Litre) 330-1620 Yandan Su

Detaylı

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 220109 Kitap Baský Tarihi: 220109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 7635 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Geniş Üfleme Ağzı Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama Homojen ısı dağılımı

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-XT YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Yer/Tavan (Konsol) Tipi Split Klima RAV-SM-XT

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 90114 12114 18114 24114 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022 Kullaným Kýlavuzu 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 08 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 PARÇALAR

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 071410 09141 12141 0 0 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO CAS 13304 DA http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578036

Kullanım kılavuzunuz BEKO CAS 13304 DA http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578036 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM/SP-UT TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi- Kaset Split Klima RAV-SM/S-UT Kullaným

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

RAV-SM-CT. TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-CT. TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-CT TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi Split Klima RAV-SM-CT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 09 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 12 PARÇALAR

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

RAV-SM-KRT. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-KRT. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-KRT DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Duvar Tipi Split Klima RAV-SM-KRT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 5465 D

Klima Kullanma Kılavuzu 5465 D Klima Kullanma Kılavuzu 5465 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 90040 12040 15040 18040 24040 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz.

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-BT KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Kanal Tipi Split Klima RAV-SM-BT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 7505 D 7605 D 7655 D 7705 D 7805 D

Klima Kullanma Kılavuzu 7505 D 7605 D 7655 D 7705 D 7805 D Klima Kullanma Kılavuzu 7505 D 7605 D 7655 D 7705 D 7805 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BAÞLARKEN... 2 EMNÝYET TEDBÝRLERÝ... 3 PLATINUM A ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 4 AIR PLUS ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 4 ECOPLUS ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 5 DIÞ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 5 UZAKTAN KUMANDA -

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Models FLXS25BVMB FLKS25BVMB FLXS35BVMB FLKS35BVMB FLXS50BVMB FLKS50BVMB

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı