Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU Duvar Tipi M5WM010GR Ýç Ünite M5WM015GR Ýç Ünite M5WM020GR Ýç Ünite M5WM025GR Ýç Ünite Kaset Tipi M5CK020CR Ýç Ünite M5CK025AR Ýç Ünite M5CK030AR Ýç Ünite M5CK050AR Ýç Ünite MPLCKCR-G7-R Ýç ünite Kapaðý MPLCKAR-NG7-R Ýç ünite Kapaðý Yer Tavan Tipi M5CM040DR Ýç Ünite M5CM050DR Ýç Ünite M5CM025ER Ýç Ünite Gizli Tavan Tipi M5CC050CR Ýç Ünite M5CC060CR Ýç Ünite Dýþ Üniteler M5LC010CR Dýþ Ünite M5LC015CR Dýþ Ünite M5LC020CR Dýþ Ünite M5LC025CR Dýþ Ünite M5LC028CR Dýþ Ünite M5LCO40CR Dýþ Ünite M5LC050CR Dýþ Ünite M5LC061CR Dýþ Ünite

2

3 Deðerli Müþterimiz, McQuay ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun yýllar verimliliðini saðlamak için bu kýlavuzu dikkatle okuyunuz ve ileride baþvurmak için saklayýnýz. McQuay ile yýllarca serinlemeniz ve ýsýnmanýz dileðiyle...! Bu ürün Atýk Elektrik ve Elektronik Cihaz Düzenlemelerine (WEEE Düzenlemeleri) tabidir. Atýk ürünler belirlenen toplama noktalarýna ve geri dönüþtürme merkezlerine götürülmelidir. Ayrýntýlar için yerel birimlere baþvurun. Bu sadece Avrupa Birliði ülkeleri için geçerlidir. Üretici Firma: O.Y.L Manufacturing Company Sdn. Bhd. P.O Box 79. Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan / Malaysia Tel: Fax: Ýthalatçý Firma: AIRFEL Isýtma ve Soðutma Sistemleri San. Tic. A.Þ. Sani Konukoðlu Bulvarý üzeri Þehitkamil / Gaziantep Tel: Fax: Kullaným Ömrü: Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan tespit edilen kullaným ömrü 10 yýldýr

4 ÝÇÝNDEKÝLER KLÝMANIZI KULLANIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR KLÝMANIN TAÞINMASI ÝLE ÝLGÝLÝ UYARILAR GÜRÜLTÜ VE ENERJÝ TÜKETÝMÝNÝN AZALTILMASI KULLANIM SIRASINDA ÝNSAN SAÐLIÐINI ETKÝLEYECEK DURUMLAR TEKNÝK ÖZELLÝKLER KLÝMANIN KULLANIM ÖZELLÝKLERÝ MONTAJ Montaj Þemasý Dýþ Ünite Montajý Ýç Ünite Montajý Borulama Baðlantýlarý Elektrik Baðlantýlarý Montaj Sonrasý Genel Kontrol BAKIM, SERVÝS ve ARIZA GÝDERME

5 KLÝMANIZI KULLANIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR Klimanýzý baðlayacaðýnýz hattýn mutlaka topraklanmýþ olmasý gerekmektedir. Elektrik tesisatýnýzýn uygun olduðunu kontrol ediniz. Topraklama tesisatýný uzman bir elektrikçiye yaptýrýnýz. Elektrik tesisatýndan kaynaklanacak kullaným zararlarýndan firmamýz sorumlu olmayacaktýr. Elektrik beslemesinin cihazýn teknik verilerine uygun olduðundan emin olunuz Klimanýzýn modeline uygun gecikmeli tip (C-tip) otomatik þalter kullanýnýz. Klimanýzýn elektrik fiþini kablosundan tutarak çýkarmayýnýz. Kabloda olabilecek herhangi bir hasarda, elektrik çarpabilir. Garanti iþlemlerininiz geçerli olabilmesi ve Klimanýzýn ilk çalýþmasýnýn doðru yapýlabilmesi için bu iþlemi AIRFEL yetkili servislerine yaptýrýnýz. Klimanýza ýslak elle dokunmayýnýz. Klimanýzýn üzerinde bulunan filtrelerin periyodik temizliðini yaparken metal parçalara dokunmayýnýz. Bu sizin yaralanmanýza neden olabilir. Klimanýzý, bulunduðunuz mekaný soðutmak, ýsýtmak, nem almak ve hava temizlemek dýþýnda (elbiseleri kurutmak, gýdalarý muhafaza etmek, hayvanlarý yaþatmak, bitki yetiþtirmek gibi) bir amaçla kullanmayýnýz. Klimanýzýn hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini kapatmayýnýz. Bu, klimanýzýn performansýnýn düþmesine ve düzensiz çalýþmasýna yol açar. Klimanýzý, þartlara ve saðlýk koþullarýna göre ýsýtacak ya da soðutacak ýsýya ayarlayýnýz. Özellikle küçük çocuklarýn ve yaþlýlarýn bulunduðu odalarýn sýcaklýk düzeyine dikkat ediniz. Hava akýmýnýn uzun süre doðrudan vücudunuza gelmemesine dikkat ediniz. Klimanýz çalýþýrken iç ve dýþ ünitedeki hava giriþ ve çýkýþ menfezlerine elinizi veya baþka bir cismi sokmayýnýz. Ýç kýsýmda bulunan dönen fanlar yaralanmalara neden olabilir. Klimanýzýn yakýnýnda ýsý yayan cihazlar kullanmayýnýz. Bu cihazlardan yayýlabilecek ýsý, klimanýzýn plastik parçalarýna zarar verebilir. Klimaya doðru yanýcý ve soðutucu gazlar içeren spreyler sýkmayýnýz. Not: Firmamýzdaki ürün geliþtirme faaliyetlerinden dolayý ürün özelliklerinin haber verilmeksizin deðiþtirilme hakký tarafýmýzda saklýdýr. KLÝMANIN TAÞINMASI ÝLE ÝLGÝLÝ UYARILAR Cihazlarýnýzý dik taþýyýnýz. Cihazlarýnýzý dik muhafaza ediniz. Cihazýnýzý aþýrý titreþim ve darbelerden koruyunuz. Cihazýnýzýn su altýnda kalmamasý için gereken önemi alýnýz. Cihazý kolilerinin üzerinde bulunan evrensel taþýma uyarý ve iþaretlerini dikkat ederek taþýyýnýz. 01

6 Gürültü ve Enerji Tüketiminin Azaltýlmasý Hava filtrelerini sýk sýk temizleyin: Týkanmýþ hava filtreleri daha az hav geçiþine izin vereceði için klimanýzýn performansýný düþürecektir. Hava filtrelerinin temizliðini önemle yerine getirilmesi gerekir. Tozlu ortamlarda filtre daha çabuk kirlenir. Temizledikten sonra filtreyi gölgede kurutunuz. Hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini açýk tutunuz: Oda sýcaklýðýný her noktada eþit tutatilmek için, hava çýkýþ noktalarýnda engel olmadýðýndan veya içerideki hava akýmýnýn engellenmediðinden emin olun. Soðutma esnasýnda, ýsý kaynaklarýný kontrol edin: Eðer güneþ ýþýðý direkt olarak odanýn içine vuruyorsa, perdeleri kapatmalýsýnýz. Soðutma sýrasýnda, kapý ve pencereleri gerekli olmadýkça açmayýnýz. Uygun oda sýcaklýðýna ayarlayýn: En rahat ortam, oda sýcaklýðý ile dýþ sýcaklýk arasýndaki sýcaklýk farký 7-8 C olacak þekilde ayarlandýðýnda elde edilir. Eðer ayarlanan sýcaklýk 1 C arttýrýlýrsa (soðutma modunda) veya 1 C azaltýlýrsa (ýsýtma modunda) dahafazla enerji tasarrufu yapýlacaktýr. KULLANIM SIRASINDA ÝNSAN SAÐLINÐINI ETKÝLEYCEK DURUMLAR Üflenen havanýn, özellikle de dýþ üniteden havanýn direkt olarak hayvanlara ve bitkilere gelmesine izin vermeyin. Çamaþýr veya benzeri þeyleri hava çýkýþ menfezlerine asmayýn, çünkü, klimanýný performansý düþer ve zrýzalara neden olur. Sýcak nesneleri veya ýsýtýcýlarý çevresine koymayýn. Çünkü ýsý plastik parçalara zarar verebilir. Eðer klimanýzý uzun süre kullanmayacaksanýz, ana elektrik baðlantýsýný kesin ve uzaktan kumandanýn pillerini çýkartýn. Üflenen havanýn özellikle çocuklarýn, yaþlýlarýn ve hasta insanlarýn üzerine vurmamasýna dikkat edin. Klimayý temizlerken üzerine su dökmeyin. Cihazýn üzerine içi su dolu kaplar koymayýn. Klima monte edilirken özel bir kablo ve baðlantý soketi kullanýlmalýdýr. Diðer cihazlarda kullanýlan enerji baðlantý soketlerinin kullanýlmasýna izin verilmez. Eðer, voltaj düþer veya yükselirse klima devreye girmeyecek veya düzgün çalýþmayacaktýr. Sadece belirlenmiþ kapasitede sigorta kullanýlmalý ve sigorta yandýðýnda yerine tel baðlanmamalýdýr. Klima çalýþýrken, cihazýn çevresindeki kiþilerin zarar görmesinden kaçýnmak için, hav giriþ ve çýkýþlarýna yabancý cisimlerin konmamasýna dikkat edin. Kullaným sýrasýnda oluþabilecek arýzalar için ilgili bölümde yeralan konularý dikkatle okuyun, arýzalar devam ediyorsa mutlaka yetkili servisi arayýn. 02

7 MARKA / SERi Adi Modeller (ic unite / dis unite) Kapasite Bilgileri TEKNÝK ÖZELLÝKLER Birim M5WM010GR M5LC010CR M5WM015GR M5LC015CR Duvar Tipi G Serisi M5WM020GR M5LC020CR M5WM025GR M5LC025CR C Serisi M5CK020CR M5LC020CR M5CK025AR M5LC025CR Kaset Tipi A Serisi M5CK030AR M5LC028CR M5CK050AR M5LC050CR Sogutma Kapasitesi isitma Kapasitesi Btu/h Btu/h kw kw 2,78 2,78 3,52 3,52 5,23 5,28 5,96 6,45 5,13 5,13 5,86 6,30 8,21 8,21 14,21 14,36 Elektrik Bilgileri Elektrik Beslemesi V/ph/Hz V~/1/ V~/1/ V~/1/ V~/1/ V~/1/ V~/1/ V~/1/ V~/3/50 Calisma Akimi Guc Sarfiyati Sogutma Sogutma A kw 3,9 0,91 5,4 1,23 7,2 1,63 8,4 1,86 7,8 1,69 8,9 2,00 12,7 2,68 8,7 5,00 isitma isitma A kw 3,4 0,77 4,9 1,08 6,8 1,55 8,4 1,87 7,1 1,52 9,2 2,03 10,6 2,15 8,4 4,58 EER Sogutma 3,05 / B 2,86 / C 3,21 / A 3,21 / A 3,03 / B 2,93 / C 3,06 / B 2,84 / C COP isitma 3,61 / A 3,26 / C 3,42 / B 3,45 / B 3,37 / D 3,10 / D 3,82 / A 3,14 / C Performans Bilgileri Nem Alma Kapasitesi lt/h Hava Debisi ic Unite m3/h Ses Seviyesi c Unite db (A) 28 / / / / / / / / 53 Dis Unite db (A) Genel Bigileri Boyutlar (GxYxD) Net A irlik c Unite c Unite mm kg 899x260x x260x x304x x304x x250x x335x x335x x335x Dis Unite Dis Unite mm kg 700x540x x540x x651x x750x x648x x750x x750x x850x Maks. Borulama Uzunlugu m Maks. Yükseklik Farki m Bakir Boru Caplari Sivi Tarafi inch - mm 1/4-6,35 1/4-6,35 1/4-6,35 1/4-6,35 1/4-6,35 1/4-6,35 3/8-9,52 3/8-9,52 Gaz Tarafi inch - mm 3/8-9,52 1/2-12,7 1/2-12,7 5/8-15,88 1/2-12,70 5/8-15,88 5/8-15,88 5/8-15,88 Bakir Boru Ba lanti Tipi Havsali Havsali Havsali Havsali Havsali Havsali Havsali Havsali inverter Ozelligi Kompresor Tipi Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Sogutucu Akiskan R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A Calisma Sicaklik Araligi C -8 / 46-8 / 46-8 / 46-8 / 46-8 / 46-8 / 46-8 / 46-8 / 46 MARKA / SERi Adi Modeller (ic unite / dis unite) Kapasite Bilgileri Birim Gizli Tavan Tipi C Serisi M5CC050CR M5LC050CR M5CC060CR M5LC061CR E Serisi M5CM025ER M5LC025CR Yer Tavan Tipi D Serisi M5CM040DR M5LC040CR M5CM050DR M5LC050CR Sogutma Kapasitesi isitma Kapasitesi Btu/h Btu/h kw kw 14,07 14,36 15,97 16,71 5,86 6,45 11,28 11,43 13,34 14,07 Elektrik Bilgileri Elektrik Beslemesi V/ph/Hz V~/3/ V~/3/ V~/1/ V~/1/ V~/3/50 Calisma Akimi Guc Sarfiyati Sogutma Sogutma A kw 8,9 5,12 9,7 5,77 8,9 1,97 18,7 3,954 8,8 5,02 isitma isitma A kw 8,2 4,54 9,7 5,69 9,1 2,00 17,5 3,47 8,4 4,72 EER Sogutma 2,94 / C 2,98 / C 2,97 / C 2,85 / C 2,66 / D COP isitma 3,42 / B 3,16 / C 3,22 / C 3,29 / C 2,98 / D Performans Bilgileri Nem Alma Kapasitesi lt/h Hava Debisi ic Unite m3/h Ses Seviyesi c Unite db (A) 51 / / / / / 54 Dis Unite db (A) Genel Bigileri Boyutlar (GxYxD) Net A irlik c Unite c Unite mm kg 1299x378x x378x x218x x249x x249x Dis Unite Dis Unite mm kg 1030x850x x850x x750x x850x x850x Maks. Borulama Uzunlugu m Maks. Yükseklik Farki m Bakir Boru Caplari Sivi Tarafi inch - mm 3/8-9,52 3/8-9,52 1/4-6,35 3/8-9,52 3/8-9,52 Gaz Tarafi inch - mm 5/8-15,88 3/4-19,05 5/8-15,88 5/8-15,88 5/8-15,88 Bakir Boru Ba lanti Tipi Havsali Havsali Havsali Havsali Havsali inverter Ozelligi Kompresor Tipi Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Sogutucu Akiskan R410A R410A R410A R410A R410A Calisma Sicaklik Araligi C -8 / 46-8 / 46-8 / 46-8 / 46-8 / 46 MPLCKCR-G7-R A (mm) B (mm) MPLCKAR-NG7-R MPLCKAR-NG7-R MPLCKCR-G7-R 03

8 KLÝMALARIN KULLANIM ÖZELLÝKLERÝ G11 Uzaktan Kumanda ile kullunam DUVARA NASIL MONTE EDÝLÝR PÝLLERÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ i 04

9 KULLANIM ÞEKLÝ 1.Sinyal gönderim merkezi: Sinyal bu merkezden cihaza gönderilir 2.Sinyal gönderim iþareti: Cihaza sinyal gönderildiðinin teyidi için yanar söner 3.Açma/Kapama tuþu: Cihazý açýp/kapatmak için kullanýlýr. 4.Sýcaklýk ayar tuþlarý: Ýstenilen oda sýcaklýðýný ayarlamak için + veya tuþlarý kullanýlýr. Sýcaklýk ayar aralýðý 16 C-30 C arasýdýr. + ve tuþlarýna ayný anda basýldýðýnda gösterge C den F birimine deðiþir. 5.Çalýþma modu seçim tuþu (Mode): Cihazýn çalýþma modunun seçilmesi için kullanýlýr. Sadece soðutma tipi cihazlardaki sýralama; Soðutma ( ), Nem Alma ( ), Fan ( ) Isý pompalý cihazlardaki sýralama; Otomatik Çalýþma ( ), Soðutma ( ), Nem Alma ( ), Fan( ), Isýtma ( ) 6.Fan hýzý seçim tuþu (Fan): Bu tuþa sürekli basýlarak fan hýzý aþaðýdaki sýralamadaki gibi deðiþtirilir. Ýstenilen hýz ekranda belirdiðinde tuþ býrakýlýr. Düþük Orta Yüksek Otomatik 7.Turbo fonkiyon tuþu (Turbo) : Hýzlý ýsýtma veya soðutma için bu tuþa basýlýr. ISITMA modunda sýcaklýk otomatik yükseltilir, soðutma ve nem alma modunda sýcaklýk otomatik düþürülür. Fan hýzý yüksek konuma geçer. Fan hýzý ve sýcaklýk ayarý turbo tuþuna ( ) tekrar basýlýnca veya 20 dakika sonra önceki ayarlara döner. Bu özellik ISITMA, SOÐUTMA ve NEM ALMA modlarýnda kullanýlabilir. 8.Çalýþma zamaný ayar tuþu (On Timer): Çalýþma zamanýnýn ayarlanmasý için SET tuþuna basýlýr. Daha sonra bu tuþa sürekli basarak cihazýn çalýþmaya baþlamasý için istenilen saat ayarlanýr. Ayarlanan saatte cihaz çalýþmaya baþlar. Bu ayarý iptal etmek için CLR tuþuna basýlýr. 05

10 9.Kapanma zamaný ayar tuþu (Off Timer): Kapanma zamanýnýn ayarlanmasý için SET tuþuna basýlýr. Daha sonra bu tuþa sürekli basarak cihazýn kapanmasý istenilen saat ayarlanýr. Ayarlanan saatte cihaz kapanýr. Bu ayarý iptal etmek için CLR tuþuna basýlýr. 10.Otomatik salýným tuþu (Swing)(Opsiyon): Hava üfleme kanatýnýn otomatik salýným fonksiyonunu çalýþtýrmak için bu tuþa basýlýr. Kanat aþaðý ve yukarý otomatik olarak salýným yapar. Hava üfleme konumunu sabit tutmak için kanat, istenilen konuma geldiðinde bu tuþa tekrar basýlýr. 11.Uyku modu tuþu (Sleep): Uyku modunu çalýþtýrmak için bu tuþa basýlýr. Cihaz soðutma modunda çalýþýyorsa fonksiyon ilk yarým saat sonra ayar sýcaklýðýný 0.5 C yükseltir. Ýkinci +2 C yarým saat sonra ayar sýcaklýðýný 0.5 C daha +1 C yükseltir. Takip eden 1 saat sonra ayar sýcaklýðýný 1 C daha yükseltir. Toplam sýcaklýk deðiþimi 2 C olur. Cihaz kapanana kadar bu sýcaklýk ayarýnda - 1C çalýþmaya devam eder. Bu yaz aylarýnda gereksiz soðutma iþlemini engeller. Enerji tasarrufu saðlar. - 3C Cihaz ýsýtma modunda çalýþýryorsa fonksiyon ilk yarým saat sonra ayar sýcaklýðýný 1 C düþürür, ikinci yarým saat sonra 1 C daha düþürür. Takip eden 1 saat sonra ayar sýcaklýðýný 1 C derece daha düþürür. Toplam sýcaklýk deðiþimi 3 C olur. Cihaz kapanana kadar bu sýcaklýk ayarýnda çalýþmaya devam eder. Bu gece terlemelerini engeller, enerji tasarrufu saðlar. Uyku fonksiyonu sadece Isýtma, Soðutma ve Auto modlarýnda kullanýlabilir. 12.Zaman ayar tuþlarý: + ve tuþlarý ile zaman ayarlamasý yapýlýr. 13.Kiþisel hafýza tuþu: Bu tuþa ( ) 3 saniye basýlýr ve ekranda ( ) iþareti yanar. ( ) ve ( ) arasýnda deðiþim istenirse tekrar bu tuþa basýlýr. Ýstenilen ayarlar yapýldýktan sonra 4 saniye hiçbir tuþa basýlmaz ise kumanda, ayarlarý hafýzaya alýr. Cihazý P1 ayarlarýnda çalýþtýrmak için bu tuþa basýlýr.( ) Yine P1ve P2 arasýnda seçim için bu tuþa bir defa daha basýlýr. Cihazý kiþisel ayarlardan çýkartmak için herhangi bir tuþa basmak yeterlidir. 14.Temiz hava (Ýyon üretici) tuþu (Ionizer) (Opsiyon): Ýyon üreticisini çalýþtýrmak veya durdurmak için bu tuþa basýlýr.( ) 06

11 AM PM AUTO CLOCK ON OFF MIN HR AM PM AUTO CLOCK ON OFF MIN HR CLOCK G7 Uzaktan Kumanda ile kullunam 1 2 MIN HR F C AUTO MIN HR F C AM PM AUTO ON OFF 4 AM PM ON OFF 3 ON TIMER SET CL R SWING CLOCK OFF TIMER MODE SET CLR SLEEP ON TIMER SET CL R SWING CLOCK OFF TIMER MODE SET CLR SLEEP Duvara nasýl monte edilir Duvara nasýl monte edilir F C F C ON TIMER SET CL R SWING OFF TIMER MODE SET CLR SLEEP ON TIMER SET CL R SWING OFF TIMER MODE SET CLR SLEEP ON TIMER SET CLR SWING OFF TIMER MODE SET CLR SLEEP i 07

12 Kullaným Þekli 1. Sinyal gönderim merkezi: Sinyal bu merkezden cihaza gönderilir. 2. Sinyal gönderim iþareti: Cihaza sinyal gönderildiðinin teyidi için yanar söner. 3. Açma/Kapama tuþu: Cihazý açýp/kapatmak için kullanýlýr. 4. Sýcaklýk ayar tuþlarý: Ýstenilen oda sýcaklýðýný ayarlamak için veya tuþlarý kullanýlýr. Sýcaklýk ayar aralýðý 16 C-30 C arasýdýr. (18 C-30 C sýcaklýk aralýðý opsiyon özelliðidir.) ve tuþlarýna ayný anda basýldýðýnda gösterge C den F birimine deðiþir. 5. Çalýþma modu seçim tuþu (Mode): Cihazýn çalýþma modunun seçilmesi için kullanýlýr. Sadece soðutma tipi cihazlardaki sýralama; Soðutma ( ), Nem Alma ( ), Fan ( ) Isý pompalý cihazlardaki ise sýralama; Otomatik Çalýþma ( ), Soðutma ( ), Nem Alma ( ), Fan ( ), Isýtma ( ) 6. Fan hýzý seçim tuþu (Fan): Bu tuþa ( ) sürekli basýlarak fan hýz aþaðýdaki sýralamada deðiþtirilir. Ýstenilen hýz ekranda belirdiðinde tuþ býrakýlýr. Düþük Orta Yüksek Otomatik 7. Turbo fonkiyonu tuþu (Turbo) (Sadece Inverter Özellikli Cihazlar Ýçin): Hýzlý ýsýtma veya soðutma için bu tuþa ( ) basýlýr. Otomatik olarak ýsýtma modunda sýcaklýk yükseltilir, soðutma ve nem alma modunda sýcaklýk düþürülür. Fan hýzý yüksek konuma geçer. Fan hýzý ve sýcaklýk ayarý turbo tuþuna ( ) tekrar basýlýnca veya 20 dakika sonra önceki ayarlara döner. Bu özellik ýsýtma, soðutma ve nem alma modlarýnda kullanýlabilir. 8. Çalýþma zamaný ayar tuþu (On Timer): Çalýþma zamanýnýn ayarlanmasý için "SET" tuþuna basýlýr. Daha sonra bu tuþa sürekli basarak cihazýn çalýþmaya baþlamasý istenilen saat ayarlanýr. Ayarlanan saatte cihaz çalýþmaya baþlar. Bu ayarý iptal etmek için "CLR" tuþuna basýlýr. 9. Kapanma zamaný ayar tuþu (Off Timer): Kapanma zamanýnýn ayarlanmasý için "SET" tuþuna basýlýr. Daha sonra bu tuþa sürekli basarak cihazýn kapanmasý istenilen saat ayarlanýr. Ayarlanan saatte cihaz kapanýr. Bu ayarý iptal etmek için "CLR" tuþuna basýlýr. 08

13 10. Otomatik salýným tuþu (Swing) (Opsiyon): Hava üfleme kanatýnýn otomatik salýným fonksiyonunu çalýþtýrmak için bu tuþa (SWING) basýlýr. Kanat aþaðý ve yukarý otomatik olarak salýným yapar. Hava üfleme konumunu sabit tutmak için kanat istenilen konuma geldiðinde bu tuþa tekrar basýlýr. 11. Uyku modu tuþu (Sleep): Uyku modunu çalýþtýrmak için bu tuþa (SLEEP) basýlýr. Cihaz soðutma modunda çalýþýyorsa fonksiyon ilk yarým saat sonra ayar sýcaklýðýný 0.5 C yükseltir. Ýkinci yarým saat sonra ayar sýcaklýðýný 0.5 C daha yükseltir. Takip eden 1 saat sonra ayar sýcaklýðýný 1 C daha yükseltir. Toplam sýcaklýk deðiþimi 2 C olur. Cihaz kapanana kadar bu sýcaklýk ayarýnda çalýþmaya devam eder. Bu yaz aylarýnda gereksiz soðutma iþlemini engeller. Enerji tasarrufu saðlar. +2 C +1 C - 1C - 3C Cihaz ýsýtma modunda çalýþýryorsa fonksiyon ilk yarým saat sonra ayar sýcaklýðýný 1 C düþürür, ikinci yarým saat sonra 1 C daha düþürür. Takip eden 1 saat sonra ayar sýcaklýðýný 1 C derece daha düþürür. Toplam sýcaklýk deðiþimi 3 C olur. Cihaz kapanana kadar bu sýcaklýk ayarýnda çalýþmaya devam eder. Bu gece terlemelerini engeller, enerji tasarrufu saðlar. Uyku fonksiyonu sadece Isýtma, Soðutma ve Auto modlarýnda kullanýlabilir. 12.Zaman ayar tuþlarý: tuþu ile zaman ileri, tuþu ile zaman geri alýnarak ayarlama yapýlýr. 09

14 SLM Kumanda Cihazý Kullaným Þekli SLM Kumanda Cihazý Ýþaretleri 11 1 SENSOR 4 7 TEMP AUTO HIGH MED LOW FAN COOL FAN DRY HEAT ON/OFF MODE TIMER SWING SLEEP

15 Kullaným Þekli 1. Sýcaklýk göstergesi (Yedi Bölümlü): Kullanýcý tarafýndan ayarlanan ortam sýcaklýðýný gösterir. 2. Çalýþma modu (Mode): Cihazýn hangi modda çalýþtýðýný gösterir. ISITMA & NEM ALMA-(HEAT & DRY) / SOÐUTMA-(COOL) / FAN-(FAN) (LED yeþil / sarý / kýrmýzý) 3. Havalandýrma hýzý: Seçilen fan hýzýný gösterir. DÜÞÜK-(LOW) / ORTA-(MED) / YÜKSEK-(HIGH) (U1-SB125 modeli için sadece YÜKSEK-(HIGH) hýz seçilebilir.) 4. Otomatik seçim: Fan hýzýnýn ortam sýcaklýðýna göre otomatik çalýþmasý istenirse bu tuþa basýlýr. 5. Fan ve havalandýrma modu: Ýstenilen seçimi yapmak için FAN tuþuna basýlýr. 6. Çalýþma modu seçimi: Ýstenilen çalýþma þeklinin seçimi için bu tuþa basýlýr. Sadece soðutma tipi cihazlarda: SOÐUTMA-(COOL), NEM ALMA-(DRY), FAN-(FAN). Isý pompalý cihazlarda: OTOMATÝK-(AUTO), SOÐUTMA-(COOL), NEM ALMA-(DRY) 7. Sýcaklýk ayarlarý: Ýstenilen oda sýcaklýðýný ayarlamak için veya tuþlarý kullanýlýr. Sýcaklýk ayar aralýðý 16 C-30 C arasýdýr. ve tuþlarýna ayný anda basýldýðýnda gösterge C den F birimine deðiþir. 8. Çalýþma zaman ayarlarý (TIMER): SET tuþuna basarak cihazýn zaman ayarlayýcýsý devreye alýnýr. Ayar aralýðý 1-10 saat arasýdýr. Cihaz çalýþma modunda açýlýr ve kapanýr. 9. Uyku modu (SLEEP): Uyku modunu çalýþtýrmak için bu tuþa basýlýr. FAN veya NEM ALMA modunda bu fonksiyon devre dýþýdýr. Soðutmada uyku modu devreye alýnýrsa ilk yarým saat sonra ayar sýcaklýðý 0.5 C yükselir. Devreye almadan bir saat sonra 1 C yükselen sýcaklýk, iki saat sonra 2 C yükselir. 10. Açma/kapama tuþu: Bu tuþ cihazý açýp kapatmak için kullanýlýr. 11. IR algýlayýcýsý: Uzaktan kumanda IR ýþýnlarý buradan algýlanýr. 12. Otomatik salýným tuþu (Swing)(Opsiyon): Hava üfleme kanatýnýn otomatik salýným fonksiyonunu çalýþtýrmak için bu tuþa basýlýr. Kanat aþaðý ve yukarý otomatik olarak salýným yapar. Hava üfleme konumunu istenilen þekilde sabit tutmak için kanat istenilen konuma geldiðinde bu tuþa tekrar basýlýr. HATA Oda sensörü yok / arýzalý Ýç ünite batarya sensörü yok / arýzalý Dýþ ünite sensörü yok / arýzalý Kompresör aþýrý yüklü Dýþ ünitede anormal kompresör yükü veya gaz kaçaðý Pompa arýzasý YEDÝ BÖLÜM E1 yanar söner E2 yanar söner E3 yanar söner E4 yanar söner E5 yanar söner E6 yanar söner 11

16 MONTAJ Klimanýzýn montajý mutlaka yetkli bir servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Klimanýzý monte etmeden önce aþaðýdaki uyarý ve önlemleri dikkatilice okuyun: UYARI: Montaj ve bakým iþlemi yasalarý ve düzenlemeleri iyi bilen ve bu cihazý iyi tanýyan yetkili kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Bütün kablo baðlantýlarý ulusal elektrik düzenlemelerine uygun olarak yapýlmalýdýr. Kablo baðlantýsýný elektrik þemasýna göre yapmadan önce, cihazýn nominal voltajýnýn bilgi etiketinde belirtilen voltaja uygun olduðundan emin olun. Ýzolasyon kusuru nedeniyle olasý tehlikeleri önlemek için, cihaz TOPRAKLANMALIDIR. Elektrik kablolarý soðutkan borusuna, kompresöre veya fan motorunun hareketli parçalarýna temas etmemelidir. Montaj veya servis iþlemlerinden önce klimanýn KAPALI olduðundan emin olun. Klimayý yanýcý gaz kaçaçaðýnýn olabileceði yerlere monte etmeyin. Gazýn sýzmasý ve cihazýn çevresinde birikmesi yangýna neden olabilir. Drenaj borusunun doðru baðlandýðýndan emin olun. Drenaj borusu düzgün baðlanmazsa, su sýzýntýsý meydana gelebilir. Klimayý aþýrý þarj etmeyin. Klima fabrikada þarj edilmiþtir. Aþýrý þarj etme, yüksek akýma veya kompresörün zarar görmesine sebep olacaktýr. Servis veya montaj iþleminden sonra ön panelin kapatýldýðýndan emin olun. Sabitlenmemiþ paneller klimanýn gürültülü çalýþmasýna sebep olacaktýr. Keskin kenarlar ve serpantin yüzeyleri tehlikelere sebep olabilecek potansiyel yerlerdir. Bu parçalara temas etmekten kaçýnýn. 12

17 MONTAJ ÞEMASI 1- Duvar Tipi Split Klima 2-Kaset Kipi Split Klima 13

18 3- Yer Tavan Tipi Split Klima 4- Gizli Tavan Tipi Split Klima 14

19 DIÞ ÜNÝTE MONTAJI Dýþ ünite, sýcak üflenilen hava engellenmeyecek ve hava akýþý düzgün olacak þekilde monte edilmelidir. Þekildeki montaj boþluklarýna uyun. Emme hava sýcaklýðýnýn dýþ ortam havasý sýcaklýðýndan yüksek olmadýðý (maksimum 45 C), olabildiðince serin bir yer seçin A B C D A B C D 100 mm 600 mm 100 mm 600 mm ÝÇ ÜNÝTE MONTAJI A-Duvar Tipi Split Klima Ýç Ünite Montajý: Duvar tipi iç ünite montajý için öncelikle aþaðýda þekilde gösterilen montaj askýsý klimanýn aðýrlýðýný taþýyabilecek bir duvara asýlýr. Aský sacýnýn duvara monta edilirken klimanýn engellerden ve duvardan bulunmasý gereken uzaklýklar göz önünde bulundurulmalýdýr. Ýç ünitenin drenaj suyu çýkýþlarý için belirlenen alternatifler aþaðýdaki þekilde belirtilmiþtir. Bu drenaj doðru þekilde yapýlmaz ise iç üniteden su akýþý olabilir. B-Kaset Tipi Split Klima Ýç Ünite Montajý: Kaset tipi iç ünite odada homojen hava daðýlýmýný saðlayacak bir yere monte edilmelidir. Cihaz ýsý ve buhar kaynaklarýndan uzak olmalýdýr. Monaj yapýlacak duvar veya asma tavan klimanýn aðýrlýðýný taþýyacak güce sahip olmalýdýr. Montaj yerinin belirlenmesinde aþaðýdaki þemada belirtilen ölçüler dikkate alýnmalýdýr. 15

20 Drenaj suyunu rahat akabilmesi için borulamanýn çok düzgün ve doðal akýþlý yapýlmasý gerekir. Drenaj hortumunun ýsý yalýtýmýnýn çok iyi yapýlmasý gerekirki oda içerisine yoðuþma suyu damlamasýn. Drenaj hortumunda ek yapýlmamalýdýr. C-Yer-Tavan Tipi Split Klima Ýç Ünite Montajý: Yer tavan tipi iç ünite montajý için uygun yer seçiminin yetkililerce yapýlmasý gerekir. Drenaj baðlantýsý, elektrik baðlantýsý ve boru baðlantýsý için en uygun yer seçilirken aþaðýdaki þekildeki montaj mesafeleri de göz önünde bulundurulmalýdýr. D-Gizli Tavan Tipi Split Klima Ýç Ünite Montajý: Ýç ünite üflenilen soðuk hava engellenmeyecek þekilde monte edilmelidir.montaj boluþlarý dikkate alýnmalýdýr. Klima ile veirlen asma tavan braketleri kullanýlarak montaj yapýlmalýdýr. Verilen braketler aþaðýdaki ölçülere göre ortalanmalýdýr. Kenarlardan yeteri kadar boþluk býrakýlmalýdýr. Montaj yapýlacak duvarýn cihazýn aðýrlýðýný taþýyabilecek yapýda olmalýdýr. Modeller A (mm) L (mm) M5CC050CR M5CC060CR

21 BORULAMA BAÐLANTILARI Tüm Cihaz Tiplerinde Soðutucu Sistem Boru Uzunluðu ve Yüksekliði: Boru çok uzun ise, cihazýn kapasitesi düþecek ve güvenirlirliði azalacaktýr. Büklüm sayýyýsý arttýkça, soðutkan sistemi akýþ direnci artar ve böylece soðutma kapasitesi düþer. Bunun sonucunda da kompresör hasar görebilir. Daima boruyu mümkün olduðu kadar kýsa tutun ve teknik tablolarda veilenen boru uzunluklarýný dikkate alýn. Tüm Cihazlarda Boru Baðlantýsý: Kirli veya hasarlý bakýr borular kullanmayýn. Emme veya sývý hattýnýn valflere veya rakorlara baðlamak için hazýr olmayýncaya kadar valflerdeki, rakorlardaki borulardaki ve serpantinlerdeki plastik, kauçuk tapalarý ve pirinç somunlarý çýkartmayýn. Sarý kaynak iþlemi gerekirse, kaynak yapýlýrken azot gazýnýn serpantinden ve baðlantý noktalarýndan geçtiðinden emin olun. Bu, bakýr borularýn iç duvarlarýnda is oluþumunu önleyecektir. Bir boru kesme makasý kullanarak baðlantý borusunu kesin. Borularýn kesilen uçlarýndaki çapaklarý temizleyin. Metal parçacýklarýn boruya girmesini önlemek için, borunun ucunu aþaðýya doðru tutun. Ýç ve dýþ ünitenin baðlantý parçalarýna takýlmýþ havþa somunlarýný bakýr borulara takýn. Havþa açma aleti ile borunun ucunu açýn. Açýlan kýsým düz olmalý ve çatlama veya çizilme olmamalýdýr. Daha sonra borularýn ortasýný hizalayýn ve havþa somununu parmaklarýnýzla iyice sýkýþtýrýn. Son olarak anahtardan çýt sesi gelinceye kadar havþalý somunu bir somun anahtarý ile sýkýþtýrýn. Boru Çapý (mm) Tork (Nm) 6, , , , ,05 78 Gaz Þarjý ve Vakumlama Ýþlemi: VAKUMLAMA ÝÞLEMÝ Vakumlama iþlemi, vakum pompasý kullanarak sisteme karýþmýþ olan nem, hava ve yoðunlaþmayan gazlar gibi cihazýn çalýþmasýný zorlaþtýran birikintilerin sistemden arýndýrýlmasý iþlemidir. Bu tip birikintiler kýlcal boru týkanmalarýna, performans düþüþlerine ve arýzalara sebep olur. Dolayýsý ile daha önceden gaz þarjý yapýlmýþ olan dýþ ünite ve gaz bulunmayan iç ünitenin baðlantý vanalarýný açmadan sistemdeki havanýn vakumlanmasý gerekmektedir. 17

22 Valflerdeki ve servisdeliðindeki kapaklarý çýkartýn. Þarj göstergesinin orta baðlantýsýný vakum pompasýna baðlayýn. Þarj göstergesini (düþük) 3 yollu valfin servis deliðine baðlayýn. Vakum pompasýný çalýþtýrýn. Vakum pompasýný çalýþtýrýn. Yaklaþýk 30 dakika kadar havayý alýn. Hava alma süresi, vakum pompasýnýn kapasitesine ve borulamaya göre deðiþiklik gösterir. Þarj gösterge ibresi -760 mmhg'ye (-0.1 MPa) doðru hareket ettiðini teyit edin. Gösterge ibresi -760 mmhg'ye doðru hareket etmiyorsa sistemde kaþak var demektir. Dedektör kullanarak kaçak kontrolü yapýn ve diðer adýma geçmeden kaçaðý giderin. Gösterge istenilen deðere ulaþtýðýnda þarj göstergesi valfini kapatýn ve vakum pompasýný durdurun. Dýþ ünitede bulunan 3 yollu emme valfini ve 2 yollu sývý valfini saatin ters yönünde altý köþeli anahtarý kullanarak açýn. GAZ ÞARJ ÝÞLEMÝ: Ön dolumu yapýlmýþ olan dýþ ünitenin þarj gerektirmeden baðlanabileceði iç ünite uzunluðu teknik özellikler tablosunda belirtilmiþtir. Buna göre montaj yapýlacak olan sistem, belirtilen sarjsýz montaj uzunluðundan daha uzun ise sisteme aþaðýda bilirtildiði þekilde gaz þarjý yapýn. Ýzin verilen montaj uzunluðuna karþýlýk gelen gerekli gaz miktari yine teknik özellikler tablosunda belirtilmiþtir. Bu iþlem bir gaz tüpü ve hassas bir tartý kullanýlarak servis deliðini yoluyla yapýlmalýdýr. Servis deliði kapaðýný açýn. Þarj göstergesinin düþük basýnç tarafýný gaz tüpünün çýkýþ deliðine baðlayýn ve göstegenin yüksek basýnç tarafýný kapatýn. Servis hortumundan havayý alýn. Gaz tüpünü tartýya yerleþtirin. Klimayý çalýþtýrýn. Gaz tüpünü ve düþük basýnçlý valfi açýn. Klimaya yeterli gaz þarj edildiði tartý vasýtasý ile ölçülür Yeterli soðutkan þarj edildiðinde düþük basýnç tarafýna ve gaz tüpüne ait valfleri kapatýn. Servis hortumunu servis deliðinden ayýrýn. Servis deliðini kapaðýný tekrar takýn. 18

23 ELEKTRÝK BAÐLANTILARI Bütün kablolar iyice baðlanmalýdýr. Kablolar soðutkan borusuna, kompresöre veya fan motorunun hareketli parçalarýna temas etmemelidir. Ýç ve dýþ ünite arasýndaki baðlantý kablolarý, mümkünse kelelçe ile sabitlenmelidir. Elektrik besleme kablosu, minimum gereksinim olan,h05rn-f (245IEC57)'ye eþdeðer olmalýdýr. M5WM010GR M5WM015GR M5WM020GR M5WM025GR Duvar Tipi Split Klima Elektrik Baðlantý Þemasý Kaset Tipi Split Klima Elektrik Baðlantý Þemasý M5CK025AR M5CK030AR 19

24 M5CK050AR M5CK020CR M5CC050CR - M5CC060CR Gizli Tavan Tipi Split Klima Elektrik Baðlantý Þemasý 20

25 Yer Tavan Tipi Split Klima Elektrik Baðlantý Þemasý M5CM040DR M5CM050DR M5CM025ER Montaj Sonrasý Genel Kontroller Aþaðýdaki hususlardan emin olun: Cihazýn dengeli ve saðlam bir þekilde monte edildiðinden emin olun Þarj iþlemlerinden sonra borularda ve baðlantýlarda kaçak olmadýðýndan emin olun Uygun kablolarýn kullanýldýðýndan emin olun Drenaj kontrolü-esnek drenaj hortumundan ana drenaj borusuna biraz su dökün, tahliyesini kontrol edin. Su drenaj testinden ve gaz kaçak testinden sonra bir test çalýþmasý yapýn Elektrik fiþi prize düzgün takýldýmý, kontrol edin. Cihazdan anormal bir ses geliyormu, kontrol edin. Cihazýn kendisinde veya borularda anormal titreþim varmý, kontrol edin. Suyun drenajý düzgün yapýlýyormu kontrol edin. Kondenser fanýnýn çalýþtýðýný ve kondenser ünitesinden sýcak hava üflediðini kontrol edin Evaparatör fanýnýn çalýþtýðýný ve soðk hava üflediðini kontrol edin. Cihazda 3 dakikalýk gecikmeli çalýþma devresi bulunur. Yani dýþ ünite konderser ünitesinin çalýþmasý için yaklaþýk 3 dakika gerekir. 21

1.Ürün Tanıtımı ; 1.1. ADS 48 ve ADS 60 Split Klimaların Özellikleri;

1.Ürün Tanıtımı ; 1.1. ADS 48 ve ADS 60 Split Klimaların Özellikleri; KANALLI TÝP KLÝMA ADS 48 ADS 60 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: ZHEJIANG SHUANGLU AIR CONDITIONER MANUFACTURE CO.,LTD 689 SOUTH LUQIAO,XIN AN ST.,LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022 Kullaným Kýlavuzu 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 08 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 PARÇALAR

Detaylı

Downloaded from AC-Manual.com Manuals

Downloaded from AC-Manual.com Manuals KULLANIM KILAVUZU DUVAR TÝPÝ SPLIT KLÝMA AFSW-09HRR1R AFSW-12HRR1R AFSW-18HRR1R AFSW-22HRR1R 0216 444 999 0 www.airfel.com 0216 444 999 0 www.airfel.com Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde özen ile

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ Kullaným Kýlavuzu web: www.alarko-carrier.com.tr e-posta: info@alarko-carrier.com.tr ÝSTANBUL: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELÝ Tel: (0262)

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 7635 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı