TEKNĐK ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNĐK ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ"

Transkript

1 TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĐK ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ Kuruluş amacı Madde 1- Başkanlığın teşkilat ve görevlerini düzenlemek amacıyla Merkezde bir Teknik Đşler Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Teşkilat yapısı Madde 2- (Değişik: 22/12/2008 tarihli ve 29/209-4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile.) Teknik Đşler Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısı aşağıda gösterilmiştir: Daire Başkanı Sekreter Yatırım ve Đşletme Şube Müdürlüğü Đnşaat Yatırım Servisi Şefliği Đhale ve Uygulama Servisi Şefliği Đşletme Servisi Şefliği Satınalma Şube Müdürlüğü Yurtiçi Satınalma Servisi Şefliği Yurtdışı Satınalma Servisi Şefliğì Depolama Dağıtım Servisi Şefliği Emlak Şube Müdürlüğü Arsa-Arazi Servisi Şefliği Gayrimenkul Değerlendirme Servisi Şefliği Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Đç Hizmetler Servisi Şefliği Demirbaş Bakım ve Onarım Servisi Şefliği Tabldot Servisi Şefliği Sosyal Hizmetler Servisi Şefliği Güvercinlik Tesisleri Servisi Şefliği Büro Hizmetleri Servisi Şefliği (Değişik: 5/4/2008 tarihli ve 8/64-9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile. ) Görevler Madde 3- Teknik Đşler Dairesi Başkanlığının görevleri, teşkilat yapısı içerisinde yer alan Şube Müdürlüklerinin görevleri toplamından oluşur. Başkanlık, bu Şube Müdürlüklerinin çalışmalarının planlanmasını, kendi aralarında ve diğer birimlerle olan ilişkilerinde koordinasyonun sağlanmasını ve görevlerin yürütülmesini takip ve kontrolle görevlidir. 1

2 I- YATIRIM VE ĐŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A) Đnşaat Yatırım Servisi Şefliği 1) Yatırım tekliflerini, taşra teşkilatından gönderilenlerle birlikte inceleyip, programa dahil edilecekleri önermek, yatırım programlarını hazırlamak ve yıllara göre ödenek miktarlarını belirlemek, 2) Yıllık yatırım programında yer alması gereken depolama tesisleri ve müştemilatındaki büyük onarım ve tadilatları kapsayan ve idame-yenileme programında yer alacak işler için taşra teşkilatınca bildirilen teklifleri inceleyip değerlendirerek yatırım programına konulmasını önermek, 3) Taşra teşkilatı aracılığıyla yapılması kararlaştırılan Yatırım Programı kapsamındaki işlerin ödeneklerini ilgili yerlere göndermek ve yıllara sari yatırım işlemlerini takip etmek, 4) Yatırım programında bulunan projeleri izleyerek, talep edilmesi halinde bunlarla ilgili bilgileri, Başkanlığa bağlı diğer birimlerle koordine kurmak suretiyle temin edip, ilgili Daire Başkanlığına/Başkanlıklarına göndermek, 5) Başkanlığın görev alanına giren her türlü depolama tesisi ve bina ile bunların alt yapılarına ait avan projelerini, tatbikat projelerini, detaylarını, vaziyet planlarını ve keşiflerini hazırlamak, gerektiğinde dışarıda yaptırılacak projelerin şartnamelerini düzenlemek ve şartnamelere göre proje kontrollerini yaparak onaylanmasını sağlamak, 6) Hazırlanan projeleri ilgili yerlere göndermek, 7) Projelerin uygulanmasında çıkabilecek sorunları, gerektiğinde inşaatı yerinde incelemek suretiyle çözümleyerek sonuçlandırmak, 8) Mevcut plan ve projeleri arşivlemek, 9) Gerektiğinde geçici ve kesin kabullere katılmak, 10) Hazır bina alımlarında, binanın kullanılabilirliğine ilişkin etüdleri yapmak ve sonuçlarını Emlak Şube Müdürlüğüne iletmek, 11) Zemin etüdü yapılmasının gerekli olduğu durumlarda, bunlara ait şartnameleri hazırlamak ve yaptırılan etüd raporlarını değerlendirmek, 12) Deprem, sel gibi tabii afet sonucu, mevcut binalarda hasar meydana gelmesi durumunda hasar tespitinde bulunmak, gerekli takviye ve onarım projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, bunların keşiflerini yaparak, uygulanması ve kredi tahsisi için ilgili birimlere iletmek, 13) Genel Müdürlük binasında, Makam tarafından uygun görülen birimlerde, yeni yerleşim planları yapmak, 14) Teşkilatta bulunan depolama tesislerinin inşaat bölümleri ile diğer binaların (idare binası, lojman, atölye, çiftçi dinlenme tesisi, bekçi kulübesi, kantar binası, diğer sosyal ve hizmet amaçlı binalar) bakım ve onarımlarının yaptırılması amacıyla ilgili taşra şube müdürlüğünce ve AAF Đşletme Müdürlüğünce bildirilen kredi taleplerini değerlendirerek, uygun görülenlere ilgili fasıllardan kredi ve gerekmesi halinde ihale/satınalma yetkisinin verilmesini sağlamak, 2

3 15) Taşra şube ve işyerleri elemanlarınca yaptırılması mümkün olmayan binaların onarım işleri için ihaleye çıkılmasını teminen, gerekli doküman ve şartnamelerin hazırlanması, ihale edilmesi, sözleşme, montaj, imalat, kontrol ve ödeme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 16) Harici sigorta kapsamına alınacak binaları tespit ederek, bunların bedellerini Mali Đşler Dairesi Başkanlığına bildirmek, dahili sigorta kapsamındaki depolama tesislerinin inşaat bölümlerine ilişkin işlemleri yürütmek, 17) Onarım ve bakım işlerine ilişkin olarak mevzuat gereğince düzenlenen belgelerin (Đş Denetleme Belgesi, Đş Bitirme Belgesi, Đhale Đstatistik Formu vb. gibi) işlemleri yürütmek, 18) Mevcut bina ve tesislerdeki deformasyon ve hasarları incelemek, bunların sigortalanmasını sağlamak. B) Đhale ve Uygulama Servisi Şefliği 1) Yatırım programında yer alan yatırımlar ile idame yenilemelerde ihalesinin merkezde yapılması öngörülenlerin ihale dosyalarını hazırlayarak ihaleye çıkmak, değerlendirmek ve sonuca göre firmalarla sözleşme yapmak, 2) Đhale öncesinde firma ve yüklenicilere ait tanıtım bilgilerinin kayıtları ile ihalelere katılan ve katılmak isteyen firmaların envanterini tutmak, 3) Đhale edilmiş her türlü yatırımın ve ihalesi merkezde yapılan idame yenilemelerin sözleşmelerine ve projelerine göre kontrollüğünü yapmak ve cari mevzuata uygun olarak uygulanmasını sağlamak, 4) Devam eden işlerin ödenek harcamalarını izlemek, ödeneğe ihtiyaç duyulması halinde temini için ilgili birimlerle gerekli çalışmaları yapmak ve sonucunu takip etmek, 5) Yüklenicilere ödenecek ara hakedişleri kontrol etmek, hakediş ödemelerinin usulüne ve sözleşmelerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, nakliye fiyatları ile özel birim fiyatlarını inceleyerek onayını sağlamak ve süre uzatımı verilmesini gerektiren durumlarda ilgili birimlerle gerekli koordineyi sağlayarak rapora bağlamak, 6) Geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek, kesin hesapları neticeye bağlayarak, kontrol ve onaylarını sağlamak ve teminat mektuplarının sürelerinin takibini yapmak, 7) Gerektiğinde zemin klas tespit komisyonlarını oluşturmak veya oluşturulan komisyonların düzenlediği klas tutanaklarını onaylattırmak, geçici ve kesin kabul heyetlerinin oluşmasını ve geçici ve kesin kabul tutanaklarının incelenip onaylanmasını sağlamak, 8) Yatırım ve Đdame Yenileme Programında yer alan ve Merkezce kontrollüğü yapılan işlerin günlük şantiye raporlarını incelemek ve gerekli durumlarda ilgili yerleri uyarmak, 9) Müdürlüğün görev alanına giren ihale işlerine ilişkin belgeleri ( Đş Denetleme Belgesi, Đş Bitirme Belgesi, Đhale Đstatistik Bilgi Formu vb. gibi) mevzuat gereğince düzenlemek ve bunlara ilişkin işlemleri yürütmek. 3

4 C) Đşletme Servisi Şefliği 1) Teşkilatta bulunan her türlü depolama tesisi (liman silosu, çelik silo, mekanize ve düz depolar, Maydüler vb.) ve müştemilatı cihazların (gemi yüklemeboşaltma cihazı, sabit kurutucu, kamyon kaldırıcılar, elektronik ve mekanik vasıta baskülleri, silo içi basküller, götürücüler, silo otomasyon sistemleri-pms vb.) bakım ve onarımlarının yaptırılması amacıyla ilgili taşra şube müdürlüğünce veya AAF Đşletme Müdürlüğünce bildirilen kredi taleplerini değerlendirerek, uygun görülenlere ilgili fasıllardan kredi ve gerekmesi halinde ihale/satınalma yetkisinin verilmesini sağlamak, 2) Taşra şube veya AAF Đşletme Müdürlüğü elemanlarınca yaptırılması mümkün olmayan tesislerin bakım ve onarım işleri için ihaleye çıkılmasını teminen gerekli doküman ve şartnamelerin hazırlanması, ihale edilmesi, sözleşme, montaj, imalat kontrol ve ödeme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 3) Kuruma ait her türlü depolama tesisi ve müştemilatı cihazların sürekli ve tam kapasitede çalışır durumda olması için yıllık revizyonlarının bir program çerçevesinde yapılmasını ve bununla ilgili her türlü tedbirin alınmasını sağlamak, 4) Depolama tesislerinde yükleme, boşaltma, eleme, tartı ve benzeri ünitelerden ekonomik ömrünü dolduran ve/veya rantabilitesini kaybedenlerin modernize edilmesi yönünde araştırmalar yapmak, araştırma sonucunda uygun görülenlerin yatırım programına alınarak uygulanmasını sağlamak amacıyla bunları Yatırım ve Đşletme Şube Müdürlüğüne aktarmak, 5) Mevcut depolama tesislerinde kapasiteyi arttırmaya ve hizmeti hızlandırmaya yönelik tevsi ve yenileme tespitleri yaparak, gerçekleştirilmesi için bu tespitleri Yatırım ve Đşletme Şube Müdürlüğüne iletmek, 6) Depolama tesisleri ihtiyacı için yurtdışından temin edilecek olan malzeme, yedek parça ve ekipmanlarla ilgili işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek, 7) Taşra şube müdürlüklerinden gönderilen depolama tesislerine ait faaliyet raporlarını inceleyerek, faaliyetlerde aksayan hususları tespit etmek, düzeltilmesi için gerekli tedbirleri almak, 8) Depolama tesisleri ve müştemilatıyla ilgili yedek parça ve ekipman ihtiyacını taşra şube müdürlüklerinin taleplerini de dikkate alarak, belirlemek ve karşılanmak üzere Satınalma Şube Müdürlüğüne iletmek, 9) Harici sigorta kapsamına alınacak tesisler ve müştemilatını tespit ederek, bunların bedellerini Mali Đşler Dairesi Başkanlığına bildirmek, dahili sigorta kapsamındaki tesislerle ilgili işlemleri yürütmek, 10) Seyyar cihazlara ait yedek parça ve malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, temini ve ihtiyaç yerlerine dağıtımı için Satınalma Şube Müdürlüğüne iletmek, 11) Varlık-ekipman-yedek parça ve malzemelerden gerekli olanlar için işletmebakım talimatnamesi ve tarifnamesi hazırlamak ve bunların ilgili teşkilat birimlerine gönderilmesini sağlamak, 4

5 12) Depolama tesislerinde kapasite artırma ve hizmeti iyileştirme ve geliştirmeye yönelik mekanik ve elektronik seyyar cihazlar, seyyar pnömatikler ve benzeri seyyar nitelikteki araç-gereç ve cihaz alımlarına ait sözleşme, ihale, montaj, imalat, kontrol ve ödeme işlemlerini yürütmek, 13) Yurtdışından seyyar cihazların ihtiyacı için temin edilecek olan malzeme, yedek parça ve ekipmanlarla ilgili işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek, 14) Seyyar cihazların periyodik bakımlarını takip etmek, ekonomik ömürlerini tespit etmek ve izlemek, yedek parça ve ekipmanın kritik seviyelerinin taşra şube müdürlükleri kanalıyla takibini sağlayarak, kontrol altında tutmak, bu verilerin ışığında bir program dahilinde yıllık revizyonlarının yapılmasını sağlamak, 15) Seyyar cihazlar ile varlıklar kapsamında yer alan cihaz ve taşıtlardan ekonomik ömrünü dolduran ve/veya rantabilitesini kaybedenlerin modernize edilmesi yönünde araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarında modernizesi uygun görülenlerin ilgili birimlerle işbirliği yapılarak modernizasyonunu sağlamak, 16) Iskat edilen, hurdaya ayrılan, herhangi bir şekilde faydalanılamayan her türlü tezgah, cihaz, makina, alet, malzeme ve yedek parçaların başka yerlerde kullanılması, parçalarından faydalanılması veya satılarak değerlendirilmesi için araştırma yapmak, araştırma sonuçlarına göre gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak, 17) Taşra şube müdürlüklerince belli periyotlarda gönderilen her türlü seyyar cihazlara ait faaliyet raporlarını inceleyerek, aksayan hususların düzeltilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, 18) Her türlü seyyar cihazın kodlanmasını ve sicillenmesi işlemlerini yürütmek, 19) Kurumun taşra teşkilatının taşıt aracı ihtiyacının tespiti, planlanması ve dağıtımının sağlanması işlemlerini yürütmek, 20) 237 sayılı Taşıt Kanununa uygun olarak taşra şube müdürlüklerindeki mevcut taşıt araçlarının bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak, bunların işletilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek, 21) Iskat edilen veya hurdaya çıkarılan taşıt araçlarının satılarak değerlendirilmesini sağlamak, 22) Đşyerlerinden gönderilen her türlü taşıt araçlarına ait faaliyet raporlarının incelenmesi, aksayan hususların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile ilgili işlemleri yürütmek, 23) Hizmet aracı kiralanması hususunda 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde ihale dokümanlarını hazırlamak, tüm teşkilata duyurmak, 24) Trafik kazalarında TMO Sigorta Yönetmeliği çerçevesinde işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 5

6 II- SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A) Yurtiçi Satınalma Servisi Şefliği 1) Malzeme Đş Programı veya Yatırım Programı çerçevesinde TMO Varlıklar ve Malzeme Đşleri Đzahnamesine göre tespit edilmiş malzeme ile yıl içinde acil ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri, talep sahibi birimlerce belirlenen miktar, düzenlenen bilgi ve belgeye (teknik şartnameye) göre, TMO Yetki Devri Talimatında belirtilen limitler dahilinde, toptan alınmasında yarar bulunanları ya da Şube Müdürlükleri veya AAF Đşletme Müdürlüğü tarafından temin edilemeyenleri 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu Mevzuatı veya bu mevzuat çerçevesinde, istisna getirilen malzemeleri ise TMO Đhale Yönetmeliği çerçevesinde merkezden satın almak/aldırtmak veya imal ettirmek, 2) Kamu Đhale Kanunu Mevzuatı kapsamında Doğrudan Temin Yöntemi ile veya istisna kapsamında Avansla Temin Etme Yöntemi ile temin edilecek malzemelerle ilgili gerekli formları düzenlemek ve malzemeleri temin etmek, 3) Đhale yoluyla satın alınacak malzeme için talep sahibi birim tarafından hazırlanan teknik şartnameye göre idari şartnameyi hazırlamak, ihale izin onayını almak, ilan metninin hazırlanarak yayınlanmasını sağlamak, ihaleye gelen tekliflerin ilgili ihale komisyonunda değerlendirilmesini takiben, ihale sonucunun onaya sunulmasını ve komisyon kararının onayından sonra sözleşmenin akdedilip işin sonuçlandırılmasını sağlamak, 4) Talep sahibi birimlerce yapılacak kabul ve muayene sonucunda malzemenin teknik şartnameye uygunluğunun tesbiti halinde firma alacağının ödenmesini sağlamak, 5) Đç piyasadan satın alınan malzemelerin ihtiyaç yerlerine taşınmasını ve taşınmadan doğacak anlaşmazlıkların ilgili birimlerle işbirliği yaparak çözümlenmesini sağlamak, 6) TMO genelinde ilgili birimlerce bildirilen ekonomik ömrünü doldurmuş, ihtiyaç fazlası veya kullanılmaz durumda olan, ıskat işlemleri yapılmış malzeme ve/veya ekipmanların satış işlemlerini yapmak ve/veya yaptırmak. 7) Teşkilatın varlık, ekipman-yedek parça, malzeme ve demirbaş ihtiyacını, merkez ve taşra birimlerinden gelen piyasa fiyatlarına göre bedellendirilmiş talepleri, ilgili merkez birimlerinin değerlendirmeleri doğrultusunda tespit etmek ve buna göre yıllık Malzeme Đş Programını hazırlamak, 8) Onaylanan Malzeme Đş Programı çerçevesinde, Malzeme Đş Programının ilgili bölümlerinin ödenek dağılımını sağlamak ve takip etmek, 9) Merkez ve taşra birimlerinden gelen malzeme isteklerini öncelikle stoklardan sağlamak, stoku bulunmayanları ise satın alma veya imal yoluyla karşılanmasını teminen TMO Varlıklar ve Malzeme Đşleri Đzahnamesinde belirtildiği gibi ilgili Satınalma Servisine iletmek, 10) Đlgili birimlerle koordineli olarak varlıklar, ekipman-yedek parça, malzeme ve demirbaşların kodlanması ve tasnif katalogunun hazırlanması iş ve işlemlerini yürütmek, 6

7 11) Stok Kontrol Programları ile, tüm varlık ve malzemelerin stok seviyelerini izlemek, merkez birimlerinin görev alanlarına giren malzemelerin stok seviyelerini ve tüketim hızlarını tespit edebilmeleri için ihtiyaç duyacakları ve talep edecekleri bilgilerin ilgili birimlerce izlenmesini sağlamak, stok miktarı asgari seviyenin altına düşen ekipmanyedek parça, malzeme ve demirbaşın satın alınması veya imali için ilgili birimlerle gerekli işbirliğini sağlamak, 12) Đlgili birimlerce ekonomik ömrünü doldurmuş, ihtiyaç fazlası veya kullanılmaz durumda olduğu bildirilen malzeme ve ekipmanların ıskat işlemlerini yapmak, satış ve diğer yollarla değerlendirilmesi işlemleri için ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak, 13) Yılsonu malzeme sayımlarına ilişkin esasları düzenleyerek uygulanmasını sağlamak ve izlemek. B) Yurtdışı Satınalma Servisi Şefliği 1) Malzeme Đş Programı veya Yatırım Programı çerçevesinde TMO Varlıklar ve Malzeme Đşleri Đzahnamesine göre tespit edilmiş malzeme ile yıl içinde acil ihtiyaç duyulabilecek yurtdışından ithal edilecek malzemeleri, talep sahibi birimlerce belirlenen miktar, düzenlenen bilgi ve belgeye (teknik şartnameye) göre, TMO Yetki Devri Talimatında belirtilen limitler dahilinde 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu veya bu kanun çerçevesinde, istisna getirilen ithal malzemeleri ise TMO Đhale Yönetmeliği çerçevesinde merkezden satın almak, işin özelliğine göre firma ile sözleşme yapmak veya akreditif açmak ve sigorta işlemleri için gerekli bilgileri Mali Đşler Dairesi Başkanlığına iletmek, 2) Teknik Đşler Dairesi Başkanlığınca ihalesi yapılıp, ithalatı gerçekleştirilecek olan her türlü yatırım malı ve malzemenin gümrükleme işlemlerini yapmak veya yaptırmak, 3) Gerektiğinde ithal edilen malzemelerin taşınmasını temin etmek, gümrük işlemleri biten malzemenin ait olduğu işyerine gönderilmesini sağlamak, 4) Gerektiğinde gümrük işlemleri için hizmet satın alınmasını gerçekleştirmek. 5) (Değişik: 10/2/2009 tarihli ve 3/27-8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile.) Đthalat ve ihracat bağlantılarını gerçekleştiren birimlerce düzenlenen bilgi, belge (teknik şartname) ve talep doğrultusunda gözetmen firma belirlenmesi amacıyla ihaleye çıkmak ve bu konuda ihale öncesi ve sonrası gerekli işlemleri yürütmek. C) Depolama Dağıtım Servisi Şefliği 1) Yurtiçi ve Yurtdışı Satınalma Servisleri tarafından satın alınan malzemenin sayısal uygunluğunu tespit etmek amacı ile muayene komisyonlarına katılmak, yapılacak ödemeye esas olmak üzere tutanak hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek, 2) Đç ve dış piyasadan satın alınan ve diğer işyerlerinden gelen malzemenin gerekli tasnif işlemlerini yapmak, kayıtlara ve stoklara işlemek, gerekli maliyet bedelleri ile hesaplara intikal ettirmek ve sevk edilen işyerlerine bedellerini dekont etmek, bunlarla ilgili form, cetvel ve benzeri günlük belgeleri düzenleyerek ilgili birimlere iletmek, 3) Talep edilen malzemenin duyurma kâğıdına bağlı olarak, istenilen nitelikte ve miktarda olmak üzere ambalajlarının yaptırılarak talep eden işyerlerine zamanında, bozulmadan ve en ekonomik şekilde ulaşmasını sağlamak, 4) Baskısı yapılan ve stoklara alınan yönetmelik, izahname ve formların belirtilen ihtiyaç yerlerine dağıtımını yapmak, 7

8 5) Tüm malzemenin giriş- çıkış kayıtlarını zamanında ve düzenli bir şekilde tutmak, stoklardaki malzemenin nitelik ve sayıca kıymet kaybına uğramadan korunması için gerekli önlemleri almak, 6) Gelen, giden ve piyasadan alınan malzemeler için araç temin etmek, yüklemeboşaltma ve tesellümleri ile ilgili gerekli tüm işlemleri yürütmek, 7) Malzeme yollama ve tesellümlerinde ortaya çıkan farkların nedenlerini tespit ederek, sonuçlandırılmasını sağlamak ve ilgili birimlerce belirtilen miktarlar kadar stoklara almak, 8) Đşyerleri ve Genel Müdürlükten gelen iade demirbaş malzemeleri kayıtlara almak, miadı dolmuş ve hurdaya ayrılabilecek malzemelerin ıskat işlemlerini takip etmek ve ıskat edilen malzemeleri Mali Đşler Dairesi Başkanlığına bildirmek, 9) DMO veya başka Resmi Kurumlardan temin edilecek malzemeler için yapılacak ödemeye esas miktarı avans olarak Mali Đşler Dairesi Başkanlığından temin ederek ilgili kurumlar nezdinde hesap açmak, 10) Taşra şube müdürlüklerinden gelen taşıtların yakıt ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile avans temin etmek, 11) Malzeme teslimi ve tesellümlerinde ortaya çıkan farkların nedenlerini tespit ederek sonuçlandırılmasını sağlamak ve tespit edilen noksanlık ve zarara ait sigorta işlemlerinin yürütülmesi için gerekli belge ve bilgileri temin edip Mali Đşler Dairesi Başkanlığına iletmek, 12) Genel Müdürlük ve taşra birimleri tarafından iade edilen demirbaş malzemelerin usulüne uygun bir şekilde demirbaş hesaplarına alınmasını sağlamak, kullanılır durumdaki demirbaşların talep eden işyerlerine sevkini sağlamak ve bedelini mal etmek, kullanılmayacak durumda olan, tamiri mümkün olmayan demirbaş malzemelerin ıskat işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili hesaplardan düşülmesini ve hurda olarak satılmak üzere Elden Çıkarılacak Stok ve Maddi Duran Varlıklar hesabına alınmasını sağlamak, 13) Yılsonu Malzeme Sayım Tutanakları ile Demirbaş Malzeme Sayım Tutanaklarını mutabakat sağlandıktan sonra usulüne uygun bir şekilde takip ve tanzim etmek, 14) Her türlü değerli belge, para ve benzerlerini kasada muhafaza etmek, periyodik olarak düzenlenmesi gereken form, cetvel, mizan ve benzeri belgeleri sağlıklı bir şekilde hazırlayarak süresi içinde ilgili yerlere göndermek. III- EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A) Arsa-Arazi Servisi Şefliği 1) Kurumumuz kayıtlarında bulunan arsa, arazi, idare binası, lojman vb. gayrimenkullerin kayıt ve sicillerini tutmak, 2) Kayıtlarla ilgili bilgileri güncelleştirmek, 3) Arsa-arazilerle ilgili olarak tapu kadastro işlemlerini yürütmek, 4) Đhtiyaç duyulan yörelerde arsa-arazi satın alınmasını, kamulaştırılmasını veya kiralanmasını sağlamak, irtifak işlemlerini takip etmek, 8

9 5) Đfraz ve tevhit işlemleri ile yola terk ve imar uygulamalarının takip edilmesini sağlamak, 6) Tesislerde yapılacak yükleme ve boşaltma işleri için gerekli iltisak hatlarının çekilmesini sağlamak ve mevcut hatların TCDD ile sözleşme işlemlerini yürütmek, 7) Binaların kullanımına yönelik değişikliklerin karara bağlanmasını temin etmek, yaşlanmış, yıkılmaya yüz tutmuş veya hasarlı binaları yıktırarak kayıtlardan düşülmesini sağlamak, 8) Tüm gayrimenkullerin tapu kayıt ve sicil işlemlerinin takibini yapmak. B) Gayrimenkul Değerlendirme Servisi Şefliği 1) Kurumumuz kayıtlarında bulunan arsa-arazi, emlak vb. tüm gayrimenkullerin kullanım durumlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak atıl durumda bulunanları tespit etmek, 2) Atıl gayrimenkullerin satılarak veya takas edilerek değerlendirilmesini sağlamak, 3) Atıl gayrimenkullerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından gelen teklifleri değerlendirmek, 4) Gerekli olduğu durumlarda gayrimenkullerin muhammen bedellerini tespit etmek, ettirmek, bunların satışı için her türlü ihale çalışmalarını yapmak, sonuçlandırmak, 5) Kiraya verilen veya kiraya verilecek olan, kiralanan taşınmazlarla ilgili işlemleri takip etmek, sonuçlandırmak, kayıtlarını tutmak ve meydana gelen değişiklikleri güncelleştirmek, 6) Kiralanmış ve atıl kalmış her türlü arsa ve tesisin sahibine iadesini sağlamak, 7) Kiraya verilmiş gayrimenkullerin sözleşmelerini takip etmek. IV- DESTEK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A) Đç Hizmetler Servisi Şefliği 1) Genel Müdürlük binaları ile eklentilerinin temizlik işlerini yürütmek, temizlik, bakım-onarım malzemelerinin depolanmasını ve dağıtımını sağlamak, 2) Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürlük Makamı ile Genel Müdürlük kadrosunda yer alan Müşavir ve Başuzmanların her türlü malzeme ve demirbaş işlerini yürütmek, 3) Genel Müdürlük merkezindeki taşıt araçlarının çalışma esaslarını hazırlamak, uygulamaları izlemek, merkez otolarının bakım, tamir ve trafik muayene işlemlerini yürütmek, vergi ve sigorta işleri konusunda Mali Đşler Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu kurmak, 4) Ulusal bayramlar ve belirli günlerde Türk Bayrağı ve Atatürk resmi astırmak, 5) Bahçe düzenleme işlerini yürütmek, 6) Genel Müdürlük Makam Katlarındaki her türlü demirbaş eşya, araç ve gereçlerin kayıt ve kontrolleri ile ıskat ve münakale gibi işlemlerini yürütmek, 9

10 7) Genel Müdürlük Tabldot ve Sağlık Hizmetleri Servislerinde kullanılan mefruşat, örtü, giysi vb. malzemelerin gerekmesi halinde temizleme işlerinin yapılmasını sağlamak, kuru temizleme işlerini yapmak veya yaptırmak, 8) Genel Müdürlük hizmet araçlarının kiralama ihalelerini yapmak, kiralanmış hizmet araçlarının takibi ile ödemelerini yapmak. B) Demirbaş Bakım ve Onarım Servisi Şefliği 1) Genel Müdürlük binası ve eklentilerindeki mevcut kalorifer, su, elektrik ve benzeri tesisatların bakım-onarımları ile binaların küçük onarımlarını yapmak/yaptırmak, ihtiyaç duyulan malzemelerin alınmasını sağlamak, 2) Genel Müdürlük binalarının kaynak, çilingir, boya badana, marangozluk işleri ile binaların ışıklandırma işlerini yürütmek, 3) Su, elektrik faturalarının sayaçlardan kontrollerinin yapılarak zamanında ödenmesi ve doğal gaz saatlerinin takibi ile dolumlarının yaptırılması işlerini yürütmek, 4) Asansörlerin bakım ve onarımlarını yapmak, ihtiyaç duyulan asansör malzemelerinin alınmasını sağlamak, 5) Görev alanlarına giren tesisatın sürekli çalışır vaziyette bulunmaları için sürekli kontrollerini ve periyodik bakımlarını yapmak/yaptırmak, 6) Servise Đntikal eden taleplerin süresinde ve projesine uygun olarak yapılmasını veya yaptırılmasını; iş durumunun tezgâh kapasitesine göre ayarlanıp iş akışının verimli bir şekilde yürümesini ve tamirat taleplerinin ekonomik bir şekilde tamamlanmasını sağlamak, 7) Atölye olanakları ile yapılabilecek onarımlar için ilgili servislerle koordinasyon sağlayarak gerekli inceleme ve geliştirme çalışmalarını yürütmek ve önerilerde bulunmak, 8) Atölyede bulunan makine, teçhizat ve elektrik donanımının periyodik bakımlarını yaparak işlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak, 9) Atölyede yapılamayan teknik işlerin piyasada yaptırılması için inceleme ve araştırma yapmak, gerektiğinde teknik şartname düzenlemek ve bunların mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda piyasada yaptırılmasını sağlamak, 10) Đş ve iş güvenliği konusunda tespit edilen kurallara uyulmasını, bunlarla ilgili kontrol edilecek cihaz ve makinelerin kontrollerinin zamanında yapılmasını ve belgelerin düzenlenmesini sağlamak, konuyla ilgili gerekli tedbirleri almak, 11) Başkanlığın görevleriyle ilgili demirbaş ve cihazların bakım ve onarımını yaptırmak, yıllık bakım sözleşmelerini takip etmek ve yaptırılmasını sağlamak, 12) Başkanlığın görevleriyle ilgili bakım onarım ihalelerini gerçekleştirmek, 13) Genel Müdürlüğün demirbaş ve cihazlarının bakım onarımını yaptırmak, yıllık bakım sözleşmelerini takip etmek (Kesintisiz güç kaynağı, bilgi işlemde bulunan paket tipi klimalar, Makam ve Başkanlıklarda bulunan normal klimalar, asansör, jeneratör, kablo TV, savunma amaçlı kapalı devre TV, fotokopi makineleri, kayar kapılar, yangın algılama ve erken uyarı sistemleri), 10

11 14) Temizlik alımı hususunda 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Đhaleleri Sözleşme Kanunu çerçevesinde Đhale dokümanlarını hazırlamak, tüm teşkilata göndermek ve ihaleyi gerçekleştirmek, 15) Temizlik hizmeti satın alınmasına ait ihale için verilen ödeneklerin takibini yapmak. C) Tabldot Servisi Şefliği 1) Genel Müdürlüğün tabldot hizmetlerini yürütmek; gerekli malzemeleri piyasadan mevzuata uygun şekilde aldırtmak ve usulüne göre kullanımını sağlamak, depo giriş-çıkışlarını kontrol altında bulundurmak, hesaplarını tutmak, 2) Yemek tabelalarını hazırlamak ve kişi başına düşen yemek maliyetini çıkartmak, yemek bedellerinin tahsili için Mali Đşler Dairesi Başkanlığına göndermek, 3) Servis görevlerinin yürütülebilmesini teminen Ofis bütçesine yeterli ödeneğin konulması için teklifte bulunmak, 4) Yerli ve yabancı konuklara verilecek yemeklerde ve toplantılarda gerekli çalışmaları yapmak. D) Sosyal Hizmetler Servisi Şefliği 1) TMO Konut ve Misafirhane Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Genel Müdürlük merkez ve işyerlerindeki lojmanların personele tahsis edilmesini ve Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen kira ücretleriyle ilgili hususların uygulanmasını sağlamak, 2) Boş ve ihtiyaç fazlası lojmanların, atıl durumda kalmasını önlemek amacıyla şube müdürlüğü görüşü doğrultusunda öncelikle diğer kamu kurum ve kuruluşları personeline tahsis edilmesini sağlamak, 3) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen misafirhane ücretlerinin teşkilata duyurulması ve yüksek öğrenimlerini ailelerinden uzakta yapan personel çocuklarıyla ilgili, zaruretten; konaklama yerlerinden faydalanmaları ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna müzekkere hazırlamak ve konuyu teşkilata duyurmak, 4) Personelin zamanında işyerinde olmasını teminen 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri çerçevesinde Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işyerlerinden alınan belediye görüşleri ile birlikte resmi ve kiralık araçlar için Ulaştırma Bakanlığından görüş almak, Hazine Müsteşarlığının verdiği ödenek doğrultusunda merkez ve ihtiyaç duyulan işyerlerinde servis aracı kiralanmasını sağlamak, 5) Servis aracı kiralanması hususunda 4734 Kamu Đhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda idari şartname ve sözleşme hazırlayarak, tüm teşkilata göndermek ve ödenek doğrultusunda ihaleye çıkmak, 6) Servis ihalesi için verilen ödeneklerin 3 ayda bir Hazine Kontrolörü tarafından talep edildiğinde, gerekli bilgilerin teşkilattan istenerek ödeneklerin takibini sağlamak ve ilgiliye sunmak, 7) Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin teklifi doğrultusunda personelin kömür ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmak ve buna ilişkin işlemleri yürütmek, 11

12 8) Đşyerlerinden gelen talep doğrultusunda personel ölümü halinde yardım kampanyası açmak ve bunu teşkilata duyurmak. E) Güvercinlik Tesisleri Servisi Şefliği (Değişik: 22/12/2008 tarihli ve 29/209-4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile.) 1) Birimlerde kullanılan demirbaş eşyaların, araç ve gereçlerin kayıt ve kontrolleri ile ıskat, münakale ve benzeri işlerini yürütmek, 2) Temizlik firması elemanlarının faaliyetlerini takip etmek, çalışmalarını planlamak, 3) Ulusal bayramlarda ve milli günlerde Türk Bayrağını ve Atatürk resmini asmak/astırmak, 4) Bahçe ve çevre düzenleme işlerini yapmak/yaptırmak, bu işlerle ilgili malzeme alım işlerini yürütmek, 5) Hizmet araçlarının takibi ve görevlendirilmesi ile ilgili işleri yürütmek, çalışma esaslarını belirlemek, uygulamaları izlemek, Güvercinlik te ve Merkezde kullanılan otoların bakım, tamir, trafik muayene işlemlerini yürütmek, vergi ve sigorta işleri konusunda Mali Đşler Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak, 6) Temizlik işlerini yürütmek, temizlik ve bakım-onarım malzemelerinin depolanmasını ve dağıtımını sağlamak, 7) Merkezce kiralanan personel servis araçlarının takip ve kontrolü ile istihkak ödemeleri için kabul heyeti tutanaklarını hazırlamak, 8) Tabldot ve çay ocağı hizmetlerini yürütmek, 9) Birimlerde kullanılan mefruşat, örtü, melbusat ve benzeri malzemelerin temizleme işlerinin yapılmasını sağlamak, kuru temizleme işlerini yapmak/yaptırmak, 10) Yemekhanenin, artık kapasite kapsamında özel törenler için kiraya verilmesi halinde organize hizmetini yapmak, 11) Kalorifer, su, elektrik ve benzeri tesisatların bakım-onarımları ile binaların küçük onarımlarını yapmak/yaptırmak, ihtiyaç duyulan malzemelerin alınmasını sağlamak, kontrollerini ve periyodik bakımlarını yapmak/yaptırmak, 12) Binaların güvenlik kulübelerinin ve depoların kaynak, çilingir, boya badana, marangozluk işleri ile aydınlatma hizmetlerini yürütmek, 13) Binaların ve lojmanların su ve elektrik faturalarının sayaçlardan kontrollerinin yapılarak zamanında ödenmesini sağlamak, doğalgaz saatlerinin takibi ve dolumlarının yaptırılması ile ilgili işleri yürütmek, 14) Kalorifer dairesinde iş ve iş güvenliği konusunda tespit edilen kurallara uyulmasını, cihaz ve makinelerin kontrollerinin zamanında yapılmasını ve belgelerin düzenlenmesini sağlamak, konuyla ilgili gerekli tedbirleri almak, 15) Demirbaş malzeme ve cihazların bakım ve onarımını yaptırmak, yıllık bakım sözleşmelerini takip etmek ve yaptırılmasını sağlamak, (Kesintisiz güç kaynağı, bilgi işlemde bulunan paket tipi klimalar, binalarda bulunan klimalar, jeneratör, kablo TV, savunma amaçlı kapalı devre TV, fotokopi makineleri, kayar kapılar, yangın algılama ve erken uyarı sistemleri, giriş kapılarındaki turnikeler), 12

13 16) Kampusteki birimlere gelecek ve birimlerden gönderilecek evrakların kayıt ve dağıtım hizmetlerini Haberleşme Şube Müdürlüğünün belirleyeceği usullerle yürütmek, posta hizmetlerini yapmak, 17) Servis personeliyle ilgili özlük hizmetlerini takip etmek. V-Büro Hizmetleri Servisi Şefliği (Değişik: 5/4/2008 tarihli ve 8/64-9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile.) a) Başkanlığın haberleşme, dosyalama ve arşiv işlerinin mevzuat ve mevcut yöntemlere uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, b) Gelen ve giden yazıların ilgili defter, föy, fiş vb. belgelere kayıtlarını yapmak, yaptırmak, görülmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak üzere, Başkan, Şube Müdürlükleri ve ilgili servislere iletmek, c) Başkanlık personelinin özlük işleri ile ilgili işlemleri yürütmek ve şahıs dosyalarını tutmak, d) Başkanlığın demirbaş, malzeme ve kırtasiye ihtiyaçlarını tespit ve temin ederek ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağlamak, ıskat, münakale, onarım ve sayımlarını yaparak bu işlere ilişkin kayıtları tutmak, e) Başkanlığa ait tüm yazım işlerini eksiksiz, doğru ve usulüne uygun olarak yapmak, teksir, baskı, cilt, fotokopi vb. işlerin yapılmasını sağlamak. Personelin görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri Madde 4- Teknik Đşler Dairesi Başkanlığının bünyesinde yer alan her kademedeki yönetici ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile taşımaları gereken özel nitelikler ilgili Kanun, KHK, Yönetmelik ve TMO Kadro Tanımları Kitabı ile düzenlenir. Görevlerin yürütülme şekilleri- iş ilişkileri Madde 5- Başkanlık görevlerinin yürütülme şekillerine ait usul ve esaslar Başkanlığın ve konuyla ilgili birimlerin iş izahnameleri ve hizmet yönetmelikleri ile düzenlenir. Başkan ihtiyaç duyması halinde iç sirkülerle personelin görev alanlarını ve dağılımını düzenleyebilir. Personelin tayin, nakil, tezkiye, terfi, görevlendirme, emeklilik vb. özlük işlemleri ile disiplin işlerine ait hususlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. Başkanlık, görevlerini oluşturan işlerin yürütülmesinde Genel Müdürlük prensipleri ve TMO Yetki Devri Talimatı ile tespit edilen sınırlar çerçevesinde, teşkilat birimleri, yerli-yabancı, resmi ve özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerle gerekli iş ilişkilerini kurar ve yazışmalar yapabilir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat Madde 6- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, yürürlükte bulunan 11/11/2005 tarih, sicil ve 332 yayın no.lu Teknik Đşler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kalkar. 13

14 Yürürlük Madde 7- Yönetim Kurulu nun 13/2/2007 tarih ve 3/21-5 sayılı kararı ile kabul edilen bu Yönetmelik 13/2/2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 14

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Kuruluş Amacı Madde 1- (Değişik: 05/04/2008 tarihli ve 8/64-9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile) Ofisin faaliyet konusuna

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Kuruluş Amacı Madde 1-(Değişik: 05/04/2008 tarihli ve 8/64-9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile) TMO nun faaliyet konusuna giren

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FINDIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FINDIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FINDIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Kuruluş amacı MADDE 1- (1) Toprak Mahsulleri Ofisinin faaliyet konusuna giren fındıkla ilgili olarak; üretim alanlarını

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN TEKNOLOJĐSĐ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN TEKNOLOJĐSĐ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN TEKNOLOJĐSĐ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, TMO nun faaliyet konusuna

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş Amacı MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Madde 1- Kanun, Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerle Toprak Mahsulleri Ofisi ne verilen görevlerin Yönetim

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

f- Üçüncü şahıslara ait depo, değirmen ve diğer muhafaza yerlerinin temizlenmesi, dezenfektesi ve malların fümige edilmesi,

f- Üçüncü şahıslara ait depo, değirmen ve diğer muhafaza yerlerinin temizlenmesi, dezenfektesi ve malların fümige edilmesi, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPASİTE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı TMO nin her türlü maddi duran varlığı ve iş gücüne ait kapasitesinin değerlendirilmesi

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKLİYAT VE ÇELTİK İŞLEME İŞYERLERİ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKLİYAT VE ÇELTİK İŞLEME İŞYERLERİ YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKLİYAT VE ÇELTİK İŞLEME İŞYERLERİ YÖNETMELİĞİ Kuruluş Amacı Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Toprak Mahsulleri Ofisine ait yada kiralık tesislerde yaptırılan bakliyat

Detaylı

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

PERSONEL VE EĞĐTĐM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ

PERSONEL VE EĞĐTĐM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE EĞĐTĐM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ Kuruluş Amacı Madde 1-Toprak Mahsulleri Ofisi nin insan gücü planlamasını yapmak, personel politikasını belirlemek,

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDĐNASYON DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ GĐRĐŞ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDĐNASYON DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ GĐRĐŞ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDĐNASYON DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ Kuruluş Amacı GĐRĐŞ Madde 1- (Değişik:10/11/2010 tarihli ve 22/136-1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2017/070 Meclis Karar Tarihi : 11.04.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 17.04.2017 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ Hasan ASLAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yerine getirmek. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 1/306 sayılı kararı

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C KÜTAHYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM

T.C KÜTAHYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM T.C KÜTAHYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR, BAĞLILIK MADDE 1 AMAÇ VE KAPSAM : Bu Yönetmelik Kütahya Belediyesi

Detaylı

2017 Yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görev Tanımları ve Görevlendirmeleri

2017 Yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görev Tanımları ve Görevlendirmeleri Devam Eden Projeler: Umut AYDIN-Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kuramlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin 28. Maddesi kapsamında üniversite

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET KONULARI Malzeme Dairesi Başkanlığınca, DHMİ Genel Müdürlüğünün amaç ve hedefleri ile yıllık plan ve programlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hedef ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çubuk Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Etüt Proje Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HAġHAġ VE ALKALOĠD ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HAġHAġ VE ALKALOĠD ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAġHAġ VE ALKALOĠD ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TMO

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı