UFRS lerle ilgili sıcak konu bülteni Çok unsurlu işlemlerde hasılatın mali tablolara alınması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UFRS lerle ilgili sıcak konu bülteni 2006-6... Çok unsurlu işlemlerde hasılatın mali tablolara alınması"

Transkript

1 1 Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veye ilerde gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir. Sıcak konular UFRS nin açıkça yol göstermediği konularda UFRS nin nasıl uygulanması gerektiği konusunda Grant Thornton International ın (GTI) yorumunu açıklar. GTI üyelerden oluşan bir organizasyon olup muhasebe ile iştigal etmez, bu nedenle Sıcak Konular bültenleri sadece yol gösterme amacıyla hazırlanmıştır ve ne hazırlayanlar ne de bunları kullananlar için bağlayıcı değildir; ancak UFRS nin dikkatlice incelenmesi ve uygulamaların birbirleri ile tutarlı olmasını teşvik eder; bültenlerde önerilen yaklaşımla çelişen bir muhasebe politikasını benimsemeden önce, uygulayıcıların UFRS gurubuna danışmaları uygun olacaktır. İlgili UFRS ler Frameeork for the Preparation and Presentation of Financial Statements (Finansal tabloların Hazırlanması ve Sunumunun Genel İlkeleri) IAS 18 Revenue (UMS 18 Hasılat) Konu Değişik zaman dilimlerinde yapılan mal ve hizmet teslimatlarından kaynaklanan hasılat nasıl mali tablolara işlenmelidir? (Bu tür işlemlere bazan çok unsurlu işlemler ÇUİ ler (multiple element arrangements MEA lar) denir). Aşağıdaki soruların cevapları nedir: ÇUİ nin her elemanına ait hasılatın ayrı ayrı tanımlanması ne zaman yapılmalıdır? Teslim edilen mal veya hizmetler gelecekte bir servis sorumluluğunu veya diğer bir yükümlülüğü taşıyorsa, kuruluş gelecekteki sorumluluklar karşılanana kadar hasılatın mali tablolara alınmasını ertelemeli midir, yoksa gelecekte doğacak maliyetler için karşılık mı ayırmalıdır ( hasılat tahsisi mi yoksa maliyet tanımlaması mı )? ABD GAAP ında yeralan nakit sınırı fikri UFRS lerde de uygulanıyor mu? Bu Sıcak Konu Bülteni UMS 18 kapsamındaki işlemleri incelemektedir. Bu nedenle (örneğin) UMS 11 kapsamındaki inşaat sözleşmeleri ile veya UMS 41 kapsamındaki tarımla ilgili faaliyetlere uygulanmaz. UMS 18 in hasılatın mali tablolara alınmasındaki genel şartlar la da (özellikle UMS e bkz.) ilgili değildir, sadece hasılatın tahsisi ile ilgilenmektedir. Yönlendirme Aşağıda belirtilen durumlarda ÇUİ yi oluşturan unsurların hasılatları ayrı ayrı mali tablolara alınmalıdır: ÇUİ nin birden fazla tek başına ayrı olarak tanımlanabilen teslimatı olması; her bir teslimatın makul değerinin güvenilir şekilde belirlenebimesi; ve teslimatı yapılmayan unsurlar tesadüfi teslimat sonrası yükümlülükler veya tesadüfi teslimat sonrası maliyetler olarak kabul edilmeyecektir. Hasılatın unsurlara tahsisi nisbi makul değer metodu kullanılarak yapılmalıdır. Bu; bu işlemle elde edilecek toplam hasılatın makul değerinin; tek başlarına ayrı olarak tanımlanabilen teslimatların makul değerlerine orantılı olarak tahsisi demektir. Bu yaklaşım, fiyatlandırma işleminde değişik bir hasılat tahsisine sebep olabilir. Nisbi makul değer metodu kullanıldığında ABD GAAP ının nakit sınırı kavramı UFRS de uygulanmaz. ÇUİ yi oluşturan elemanların ayrı ayrı tanımlanamadığı veya makul değerlerinin güvenilir şekilde belirlenemediği durumlarda bir kuruluş tamamlanma yüzdesi muhasebesini uygulamalıdır; duruma ve şartlara bağlı olarak, olayların doğrusal gelişeceği esas alınarak (basit orantı kurarak) veya hasılatın mali tablolara alınması ertelenerek bu sağlanmalıdır. Eğer işlemden elde edilecek toplam gelir güvenilir şekilde değerlendirilemiyorsa, hasılat mali tablolara işlenmemelidir.

2 2 Mallar teslim edilmişse ve sonradan çıkacak arızi yükümlülükler veya sonradan çıkacak tesadüfi masraflar için teslim edenin sorumlulukları devam ediyorsa, malların tesliminden doğan hasılatın tamamı ve ilerde doğacak masraflarla ilgili tahminler (karşılık olarak), teslimat anında mali tablolara işlenir (UMS 18.19). Teslimat sonrası oluşacak masraflar veya yükümlülüklerin tesadüfi (arızi) olup olmadığının tesbiti için mantık kullanmak gerekecektir. Hizmet sözleşmeleri Özet olarak birden fazla, ayrı ayrı tanımlanabilen hizmeti içeren hizmet sözleşmeleri de diğer ÇUİ lere uygulanan kriterlere göre unsurlarına ayrılmalıdır. Bu sağlandıktan sonra beher hizmet unsuru ayrı ayrı UMS e uygun olarak muhasebeleştirilir. Tartışma Genel Değişik zaman dilimlerinde bir çok mal veya hizmetin teslimatını içeren işlemlere çok unsurlu işlemler (ÇUİ ler) denir. ÇUİ terimi UFRS lerde tanımlanmamıştır, ama çok çeşitli durumları kapsar. Bazı ÇUİ örnekleri aşağıda verilmiştir: bir çok parti halinde teslim edilen satışlar; sonradan montajı yapılacak, bakım servisi verilecek veya destek sağlanacak mal satışları (garanti işlemleri dahil); montaj, faaliyete geçirme ve devamında bakım servisi sağlama hizmetleri; ve bazı loyalti/teşvik işlemleri. UMS 18 deki genel değerlendirme amacında hasılatın elde edilen gelirlerin veya alacakların makul değeri ile ölçüleceği belirtiliyor (UMS 18.9). UMS 18, bu tanımlama prensibinin bir işleminin ayrı ayrı tanımlanabilen unsurlarına da uygulanması gerektiğini belirtmektedir (UMS 18.13). Buna göre UMS 18 ÇUİ lerin varlığını dikkate almış ve bunlardan kaynaklanan tahsilatı kapsayan bir prensip ortaya koymuştur. Ancak, UMS 18; unsurların ayrı ayrı tanımlanabilirliğine veya uygulanacak tahsis metodlarına kapsamlı bir rehberlik sağlayamamaktadır. Ayrı ayrı tanımlama Bir işlemin unsurlarının ayrı ayrı tanımlanabilir olup olmadığının değerlendirilmesi çoğunlukla kolay bir iştir, ancak bazan bu konuda biraz düşünmek gerekebilir. Bize göre, ayrı ayrı tanımlanabilirlik prensibi çoklu teslimatları kapsar. Bir işlem sadece birden fazla hareketi, görevi veya aşamayı içerdiği için ÇUİ olarak muhasebeleştirilmemelidir. Teslimat unsurlarının ayrı ayrı tanımlanabilirliğinin göstergeleri aşağıda belirtilmiştir: unsurlar/ayrı olarak teslim edilebilen şeyler tek başlarına da satılabilir olmalıdır (sadece bu kuruluş için değil, genel olarak); unsurlar/ayrı olarak teslim edilebilen şeyler müşteri için tek başlarına bir kıymet ifade etmelidir. Bize göre bir işlem sadece aşağıda belirtilen özellikleri taşıyor diye ayrı unsurlardan oluştuğu kabul edilemez: teslimatın birden fazla hareketi, aşamayı vb. ihtiva etmesi; veya fiyatlandırmada unsurların ayrı ayrı gösterilmesi (yani, ilk verilen fiyat artı ilaveler). Hasılat tahsisi ve nisbi makul değer ÇUİ lerin hasılat tahsisi metodu ile muhasebeleştirilmesi, içinde aşağıdaki ifadelere yer veren UMS ile uygundur:

3 3... satış fiyatı... ilerde doğacak servis ihtiyacını karşılayacak belli bir miktarı da kapsar, bu miktar ertelenerek servisin verileceği süre boyunca mali tablolara alınır. Nisbi makul değer metodu, UMS 18 in EK inin 7. paragrafındaki aşağıdaki ifade ile desteklenmektedir: değerleri dönem dönem değişebilen mallarda (abonelik veya benzer usullerle tedarik edilen mallarda) hasılat, teslimatı yapılan malların satış değerleri, bu abonelik anlaşması ile elde edileceği tahmin edilen toplam satış değerine oranlanarak mali tablolara alınır. Bu metod ABD GAAP ile ve UMS 18 in hasılatın mali tablolara işlenmesindeki genel prensiplerle uyum halindedir. Güvenilir makul değerin tesbiti Nisbi makul değer metodunun uygulanabilmesi çeşitli unsurların makul değerlerinin saptanmasını gerektirir. Unsurların makul değerinin en iyi göstergesi, bu unsurların tek başına satıldıkları zamanki satış fiyatlarıdır. Bir veya birkaç unsurun satış fiyatının bilinemediği durumlarda arta kalan metodu kullanılabilir. Makul değer; muhtelif unsurların teslimatındaki tahmin edilen maliyetlere, işlemin tamamından elde edileceği düşünülen kar marjı ile orantılı bir kar marjı ilave edilerek de hesaplanabilir. Teslim edilen unsurların ayrı ayrı tanımlanabildikleri durumlarda çoğunlukla makul değerin yeterli güvenlikte hesaplanması mümkündür. Eğer her unsur tek başına satılmıyorsa, ve bu nedenle satış fiyatları bilinemiyorsa, bu unsurların ayrı ayrı tanımlanamadığı anlamına gelir. Nakit Sınırı Bazı ÇUİ lerde, teslimatı yapılan ürünlere(nisbi makul değer metodu kullanılarak) tahsis edilen hasılat, bu ürünün fiyat anlaşmasında müşteri ile anlaşmaya varılmış olan fiyatı aşabilir. Örneğin, bir telefon şirketi, 12 aylık kullanma aboneliği yapan müşterilerine bir tane bedava telefon vermektedir. ABD GAAP a göre telefonun tesliminde mali tablolara işlenecek hasılatı başka bir maddenin teslim koşuluna bağlı değildir... (EITF ). Bu örnekte, hizmet sağlayan kuruluş telefonu teslim ettikten sonra hizmet veremezse aylık abone ücretini alamıyacaktır. Bu nedenle EITF e göre telefona tahsis edilen hasılat sıfır olacaktır. ABD deki bu şarta bazı durumlarda nakit sınırı denir (teslimatı yapılmış olan bir malın hasılatını nakit alacağı ile sınırlama etkisi olduğu için), (Örnek 7 ye bakınız). Bize göre nakit sınırı yaklaşımıufrs de uygulanmaz. İmkan oldukça kuruluşlar nisbi makul değer metodunu kullanmalı fakat nakit sınırı nı uygulamamalıdır. Kısmen gelecekteki performansa bağlı olan hasılat tahsilatı mümkün görülüyorsa mali raporlara işlenmelidir. Teslimat sonrası verilen hizmetler/maliyetler ÇUİ lerin çoğu için hasılat tahsis metodu uygun olmakla beraber, UMS 18 de teslimat tamamlandıktan sonra kuruluşa bir takım masrafların yüklendiği durumlar için masraf tanımlama metodu da vardır (UMS 18.19). Bu metotta, mal ve hizmetin tesliminde hasılatın %100 ü mali raporlara işlenir, ve teslimat sonrası masraflar için karşılık ayrılır. Bu yaklaşım hasılat tahsis metodundan farklıdır. Bize göre, UMS daki masraf tanımlama metodu sadece aşağıda belirtilen şartlar oluştuğunda kullanılmalıdır: teslimat sonrası verilen hizmetler veya karşılanan masraflar, kuruluşun normal faaliyetleri içindeki ilave bir teslimatı temsil etmemelidir (örneğin, hükümetin kullanılan bazı ambalaj malzemelerini geri toplama zorunluluğu getirmesi nedeniyle doğan masraflar); veya

4 4 masraf ilave ürün/hizmet den kaynaklanıyorsa, fakat sadece arızi olarak ortaya çıkyorsa. Teslimat sonrası masrafın arızi olup olmadığına karar vermek için mantık kullanmak gerekebilir. Masraf tanımlama metodu genellikle standart garanti kapsamında satılan mallar için kullanılır. Bize göre, satışın her iki unsurunun makul değerleri güvenilir şekilde ölçümlenebildiği durumlarda hasılat tahsis yaklaşımı da standart garanti kapsamında satılan mallar için kullanılabilir. Müşteri loyalti düzenleri UFRS ler müşteri loyalti düzenlemeleri (bedava uçuş mili programları, perakendecilerin ileride yapılacak alış-verişler için sağladığı iskontolar, bedava hediye- eşya verilmesi gibi) için yol göstermiyor. Bu konuyla ilgili çok çeşitli düzenlemeler mevcuttur ve uygun muhasebeleştirme şekli her bir düzenlemenin özel durum ve şartlarına göre yapılmalıdır (Örnek 8 e bakınız). Eğer yapılan düzenleme kuruluşun ürünlerinin veya hizmetlerinin bedava olarak (veya makul değerin altında iskonto edilmiş bir fiyatla) müşteriye verilmesinden ibaret ise ÇUİ muhasebesinin uygulanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Hediye çeklerinin, mükafat landırma puanlarının makul değerleri (veya maliyetleri) bu konu için ayrılan tahsisatın geri alınma nisbetini tahmin etmeye yardımcı olacaktır. NOT: Uluslararası Finansal Raporları Yorumlama Komitesi (International Financial Reporting Interpretation Committee - IFRIC) UMS 18 in müşteri loyalti programlarına nasıl uygulanması gerektiğini incelemektedir. Bu konuda bir IFRIC yorumu çıkarılması muhtemeldir. İlerde kazanmak amacıyla yapılan zararına satışlar Bazı kuruluşlar, müşterilerin ileride yedek parça alacaklarını veya yerine koymak için alış-veriş yapacaklarını düşünerek iskontolu fiyatla satış yaparlar. Örneğin Printer ve mürekkep kartuşu satan bir kuruluş ilerde mürekkep kartuşlarını karlı olarak satacağını ümit ederek printerleri zararına satabilir. Bu durum, çok unsurlu tek bir işlem değil, bir çoklu işlemdir. Örnekler Örnek 1 dergi aboneliği Aylık bir dergi çıkaran A kuruluşu derginin yıllık abone fiyatını 100 para birimi (PB) olarak saptamıştır; dergi tek tek satıldığı zaman fiyatı 10 PB dir. Dönem sonunda beş tane aylık dergi dağıtılmıştır. Analiz: Bu on iki unsurlu bir ÇUİ dir. Her biri tek başına tanımlanabilmektedir ve her birinin makul değeri güvenilir bir şekilde ölçülebilmektedir (10 PB). Yıllık abone ücreti olan 100 PB on iki sayıya orantılı olarak dağıtılırsa beher nüshanın (100 / 12=) 8.33 PB olduğu görülür. Beş aylık dönemin sonunda PB lik hasılat mali tablolara işlenir. Örnek 2 bilgi verme servisi aboneliği B kuruluşu internetten bilgi sağlama hizmeti vermekte ve bunun yıllık abone ücretini 100 PB olarak tespit etmektedir. Analiz: Bu belli bir süre için hizmet sağlamak üzere yapılan bir sözleşmedir,bu nedenle bir ÇUİ değildir, tamamlanan kısmının yüzdesi olarak veya UMS e göre doğrusal orantı esası

5 5 kullanılarak muhasebeleştirilir. Uygulamada muhtemelen doğrusal orantı esası kullanılacaktır, çünkü belirlenen dönem içinde müşteriye sayısı bilinemeyen miktarda hizmet verilmiş olacaktır (UMS 18.25). Örnek 3 standart garanti anlaşması C kuruluşu elektrikli aletler imal etmekte ve satmaktadır. Kanunlara ve kurallara göre satılan ürünlere on iki aylık standart garanti uygulanmaktadır. Ürünlerin beheri 100 PB ye satılmaktadır, geçmiş dönemlerden elde edilen bilgiye göre satılan ürünün %5 ine garanti içi servis uygulanmakta ve beher servis ortalama 20 PB ye mal olmaktadır. Analiz: Her nekadar bu işlem iki unsurlu (ürün teslimatı ve garanti servisi) olarak analiz edilebilir olsa da 12 aylık garanti servisi tek başına satılamaz ve servis ücreti, ürünün satış fiyatı yanında çok küçüktür. Bu nedenle 100 PB lik satış hasılatı teslimat anında tam olarak mali tablolara işlenir, aynı zamanda 1 PB lik (%5 x 20) garanti maliyeti karşılığı da tablolara alınır. Örnek 4 süresi uzatılmış garanti / bakım anlaşması D kuruluşu hem otomobil satmakta, hem de otolara bakım servisi sağlamaktadır. 1,850 PB ye satılan bir model için D kuruluşu üç yıllık bedava bakım ve onarım hizmeti sağlayacağını açıklamıştır. Diğer oto satıcıları süresi uzatılmış garanti sağlamaksızın aynı model otoyu 1,800 PB ye satmaktadır. D kuruluşu bu üç yıllık bakım/onarım servisini kendisinin satmadığı otolara vermemektedir. Ancak D nin yöneticileri aşağıdaki tahminlerde bulunmaktadır: müşterilerinin %80 i bedava servis imkanından yararlanmak isteyecektir; ve üç yıllık bu bakım/onarım hizmetinin fiyatı 2,500 PB dir. Analiz: Bu düzenleme ayrı ayrı tanımlanabilen iki unsurdan oluşmaktadır (otomobil ve bakım/onarım servisi). Piyasada bu iki unsur ayrı ayrı satışa sunulmaktadır ve her birinin ayrı değeri bellidir. Bu unsurların makul değerleri otomobilin özel bakım sözleşmesi olmayan normal fiyatı ve özel servis sözleşmesi için yapılan ilave kullanılarak güvenilir şekilde tahmin edilebilir. Hasılatın unsurlara tahsisi nisbi makul değer metodu kullanarak aşağıdaki gibi hesaplanır: Otonun makul değeri: 18,000 PB Servis hizmetinin makul değeri: (%80 x 2,500=) 2,000 PB Unsurların tek tek makul değerlerinin toplamı: 20,000 PB Otonun tesliminde mali tablolara işlenecek hasılat: (18,500 x 18,000/20,000=)16,650PB Bakım/onarıma tahsis edilen hasılat: (18,500 x 2,000/20,000 =) 1,850 PB Otoya üç yıl boyunca bakım yapıldıkça 1,850 PB lik kısım mali tablolara işlenir. Bunun için UMS ye göre tamamlanma yüzdesi yaklaşımı kullanılır, ancak doğrusal orantı metodu da doğruya yakın sonuç verecektir. Örnek 5a tedarik et ve yerleştir sözleşmesi (müşteriye özel cihazlar) E kuruluşu ısmarlama mutfak yapmaktadır, mutfağın tasarımı, malzemelerinin temini ve yerleştirilmesi de yapılan satış sözleşmesine dahildir. Her ne kadar kullanılan tüm malzemeler piyasadaki başka satıcılardan temin edilebilirse de E kuruluşu mutfak ünitelerini ayrı ayrı satmamaktadır. Cihazlar ve malzemeler enstelasyona başlanmadan önce müşterinin bulunduğu mahale teslim edilmektedir. Müşteri üç eşit taksitte ödeme yapmaktadır (sözleşme imzalandığında, tasarımın kabulünde ve mutfağın tamamlanmasında). Analiz: Aslında bu düzenleme tek bir teslimat içermektedir; bu da tamamlanmış bir mutfaktır. Cihazların ve malzemenin müşteriye erken teslim edilmiş olması müşteriye bir şey kazandırmamaktadır, enstelasyon tamamlanana kadar bütün risk E kuruluşuna aittir. Her ne kadar müşterinin ayrı ayrı yerlerden tasarımı yaptırması, malzemeyi tedarik etmesi ve

6 6 enstelasyonu yaptırması mümkün olsa da nihayi ürün farklı olacaktır. Bu nedenle unsurlar ayrı ayrı tanımlanabilir değildir, unsurların makul değerlerinin güvenilir şekilde saptanması da zordur. Bu nedenle hasılat (UMS 18 EK paragraf 2(a) ya uygun olarak) enstelasyon tamamlanana kadar ertelenmelidir. Eğer enstelasyon uzunca bir zaman alacaksa tamamlanma yüzdesi metodu kullanılabilir. Her iki durumda da ödeme şartları ile muhasebeleştirme arasında sınırlı bir ilişki mevcuttur. Örnek 5b tedarik et ve monte et sözleşmesi (standart cihazlar) F kuruluşu standart klima cihazları satmakta ve bunların montajını yapmaktadır. F kuruluşu montajı para almadan yapmaktadır, ancak müşterilerin %20 si ya montajı kendileri yapmayı veya üçüncü şahıslara yaptırmayı tercih etmektedir. F kuruluşu, müşteri klimanın montaj hizmetini alsın veya almasın teslimatta 10,000 PB tahsil etmektedir, cihazın maliyeti 6,000 PB dir. Montaj için üçüncü şahıslar 500 PB almaktadır, F kuruluşuna montaj 300 PB ye mal olmaktadır. Analiz: Bu düzende iki unsur yer almaktadır (klimanın tedariki ve montaj). Tedarik edilen ünitelerin kendi başlarına değeri bellidir, bazı müşterilerin montajı istememeleri de bunu ispatlamaktadır. Unsurların makul değerlerini hesaplamak için yeterli bilgi mevcuttur. Klimaların montajı kolay ve ayrı olarak tanımlanabilen bir işlem olduğundan, uygun olan yol 10,000 PB lik hasılatın montajın makul değeri ile orantılı olan kısmını montaj hizmeti için tahsis etmek ve montaj tamamlandığında bunu mali tablolara işlemektir. Diğer bir yol ise montaj hizmetini teslimat sonrası oluşan arızi bir maliyet kabul etmek ve 10,000 PB nin tamamını teslimatta mali tablolara işlemek ve montaj için karşılık ayırmaktır. Bu her iki yol için hasılatın ve maliyetlerin mali tablolarda gösterilişi aşağıda verilmiştir: a) Hasılat tahsisi yaklaşımı Teslimatta Montaj sonunda Hasılat 9,523 PB * 477 PB Satış maliyeti 6,000 PB 240 PB b) Maliyet karşılığı ayırma metodu Teslimatta Montaj sonunda Hasılat 10,000 PB - Satış maliyeti 6,240 PB - *Montajın makul değeri üçüncü şahısların montaj için istedikleri 500 PB ye göre hesaplandı. Klima için tahsis edilen hasılat 10,000 x (10,000/(10, )) = 9,523 PB olduğundan geriye kalan 477 PB montaja tahsislidir. NOT: Kuruluştan montaj hizmeti istenmese bile müşterinin tam fiyatı ödeme zorunluluğunun olması, hasılatın teslimatta mali tablolara alınması için gerekli görülen bir faktör değildir. Ancak UMS 18 e göre teslim edilen mal ve hizmetlerin mali tablolara alınması sadece malın sahibi olmakdan kaynaklanan önemli risklerin veya avantajların mevcudiyeti ve bedelin ödenmesinin muhtemel olmasıyla mümkündür. Satıcının şartsız olarak hasılatı hakettiğinin tespiti gereklidir. Ancak bu örnekte montajın kolay olması ve tamamen F nin kontrolunda yapılması nedeniyle herhangi bir sorun çıkması olası değildir. Buna karşın ABD GAAP ta hasılat ancak ilerde teslim edilecek başka bir şey olmaması durumunda teslimatta mali tablolara işlenebilir.

7 7 Örnek 6 kullanım sözleşmesi karşılığı hediye cep telefonu verilmesi G kuruluşu, on iki ay süreyle ayda en az 30 PB lik (ayda 60 dakikalık) konuşma yapacak müşterilerine promosyon olarak bedava bir cep telefonu vermektedir. Bu telefon, 100 PB lik normal satış fiyatı ile piyasada da satılmaktadır. G kuruluşu müşterilerden 50 PB bağlantı ücreti de almaktadır, aşağıda belirtilenler şartlar verilmiştir: eğer G kuruluşu 12 ay süre ile hizmet veremezse 50PB lik ücret geri ödenecektir; bağlantı yapılması (yani 50 PB) tek başına bir hizmet olarak tanımlanmamaktadır. Analiz: Bu düzen iki tane kendi başına tanımlanabilen unsurdan oluşmaktadır (telefon teslimatı ve konuşturma hizmeti). Düzenin toplam bedeli ( x 30 =) 410 PB dir. Telefonun makul değeri 100 PB dir. Konuşturma hizmetinin makul değeri 360 PB, bu iki birbirinden ayrı tanımlanabilen unsurun toplam makul değeri ise 460 PB dir. Nisbi makul değer metodu kullanılarak 410 PB lik hasılat orantılı olarak unsurlara şöyle tahsis edilir: Telefon: 410 x (100/460) = 89 PB Konuşturma hizmeti: 410 x (360/460) = 321 PB Telefon hasılatı (89 PB) ve bununla ilgili maliyet telefonun tesliminde mali tablolara işlenir. Konuşturma hizmeti hasılatı (321 PB) doğrusal orantılı olarak 12 aylık sözleşme süresi boyunca mali tablolara alınır. NOT: ABD GAAP daki nakit sınırı prensibinin etkisi ile telefonun tesliminde mali tablolara işlenen hasılat, G kuruluşunun ilerde sağlayacağı hizmetlere bağlı olmayan (koşullu olmayan) 50 PB dir. UFRS de nakit sınırı uygulanmaz. Ancak 89 PB yi mali tablolara almadan önce UMS de belirtilen hasılatın tanımlanmasındaki genel koşulların yerine getirildiğine, özellikle tahsilatının yapılma olasılığın yüksek olmasına dikkat edilmelidir. Uygulamada unsurların ayrı ayrı tanımlanabilir olup olmadıklarının değerlendirilmesinde bu tür koşullar büyük rol oynar. Örnek 8 Müşteriye verilen sözlerle ilgili düzenleme Perakendeci H puan sistemi uygulamaktadır, bu sistemde müşteri her 100 PB lik harcama karşılığında 10 puan kazanmaktadır. Müşteriler kazandıkları puanlarla G kuruluşundan veya belirlenmiş olan diğer üçüncü şirketlerden alış veriş yapmakta, bunun bedeli H kuruluşu tarafından ödenmektedir. Puanların müşteri için parasal karşılığı 1 PB dir, G kuruluşu müşterinin kazandığı puanların %50 sinin kullanılacağını tahmin etmektedir. Analiz: Müşteriye verilen sözlerle ilgili bu tür düzenlemeler birer ÇUİ dir ve satılan mallarla verilen puanların nisbi makul değerleri esas alınarak muhasebeleştirilir. Puanların makul değerinin saptanması için tek yol bunların dükkanlarda kullanılma yüzdesi ile (%50) hesaplama yapmaktır, yani bu örnek için 0.5 PB/puan. Bu nedenle her 100 PB lik satış için H kuruluşu 95 PB yi satış anında mali tablolarına işler, 5 PB yi de puanlar kullanılana kadar erteler.

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

UFRS lerle ilgili sıcak konu bülteni 2006-3... Şirketlerarası borçlar

UFRS lerle ilgili sıcak konu bülteni 2006-3... Şirketlerarası borçlar 1 Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veye ilerde gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 Hasılat Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik

Detaylı

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek TMS 18 HASILAT İçerik Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek 2 Giriş TMS 18, ilk defa 09/12/2005 tarihinde

Detaylı

Finansal olmayan kalemin ticari işlemlerinde kullanılan para birimi (UMS 39.UR33(d)(ii))

Finansal olmayan kalemin ticari işlemlerinde kullanılan para birimi (UMS 39.UR33(d)(ii)) Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları Yorumu 31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 08/01/2009

Detaylı

Sirküler Rapor /64-1

Sirküler Rapor /64-1 Sirküler Rapor 17.02.2014/64-1 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14) YAYIMLANDI ÖZET : Vergi ve Vergi Benzeri

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-18 Ana Ortaklığın Finansal Teminat Sözleşmeleri

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-18 Ana Ortaklığın Finansal Teminat Sözleşmeleri Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

UFRS lerle ilgili sıcak konu bülteni 2005-2 UFRS nin ilk uygulanmasında ertelenmiş vergi

UFRS lerle ilgili sıcak konu bülteni 2005-2 UFRS nin ilk uygulanmasında ertelenmiş vergi Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veye ilerde gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-18 HASILAT İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Standartla İlgili Kavramlar O Standardın Getirdikleri O Hasılatın Ölçülmesinde Genel İlkeler O Mal Satışından Elde

Detaylı

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2 1 STOKLAR TMS-2 Üretim İşletmelerinde Stoklar 2 Stoklar aynı zamanda işletme tarafından üretilen mamulleriya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve

Detaylı

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar UMS 37 Jale Akkaş Denetim Ortağı 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 37 Karşılıklar Koşullu

Detaylı

Tebliğ. Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ Sıra No: 10

Tebliğ. Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ Sıra No: 10 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ Sıra No: 10 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; hasılata ilişkin 18 nolu Türkiye Muhasebe

Detaylı

mal satışları, hizmet sunumları, ve faiz, isim hakkı ve temettülerden kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır.

mal satışları, hizmet sunumları, ve faiz, isim hakkı ve temettülerden kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır. UMS 18 HASILAT UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 18 Hasılat Standardının Kapsamı Nedir? UMS 18 ; mal satışları, hizmet sunumları, ve faiz, isim hakkı ve temettülerden kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır.

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar UMS 37 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 37 Karşılıklar Koşullu Borçlar Bu Standardın

Detaylı

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR 2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORU 1: TMS 2 Stoklar Standardına göre; SORULAR a) Stokların maliyeti ve net gerçekleşebilir değer

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Konu Birleşik Krallık ın Avrupa Birliği nden ayrılmasına ilişkin referandum

Detaylı

TMS 18 HASILAT. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 18 HASILAT. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 18 HASILAT GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 18 Hasılat Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/12/2005 tarih ve 26018 sayılı Resmi

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM 1 İçerik CAP-... 3 1. Müşteri tanımları... 3 2. Kullanıcı ve Rol Tanımları... 3 3. Müşteri Kabul Politikası... 4 4. Yıllık Denetim Planı... 4 5. Devamlı Denetim Dosyası... 4

Detaylı

FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNDE

FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNDE FİNANSAL TABLOLARIN YABANCI PARAYA ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 37 FİNANSAL TABLOLARIN YABANCI PARAYA ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER GİRİŞ: Uluslararası faaliyette bulunan şirketlerin sahip olduğu

Detaylı

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005 tarih ve

Detaylı

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır. Ünite 3: Hesap: Hesap, farklı işlemlerin sınışandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgedir. Hesapların Nitelikleri: Finansal tablolar, karar alıcılara aşağıdaki unsurlara ilişkin

Detaylı

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 382) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005

Detaylı

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İşin kesin kabulünün ya

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] FİŞ-SMMM-FATURA-İRSALİYE. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] FİŞ-SMMM-FATURA-İRSALİYE. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] 5 FİŞ-SMMM-FATURA-İRSALİYE www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com A PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ 3 A-PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ YAZARKASA KULLANIMI Yazar kasa, satılan

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

Migros Ticaret A.Ş. 9A 2012 Finansal Sonuçlar. Kasım 2012. Migros MağazaM

Migros Ticaret A.Ş. 9A 2012 Finansal Sonuçlar. Kasım 2012. Migros MağazaM Migros Ticaret A.Ş. 9A 2012 Finansal Sonuçlar Kasım 2012 Migros MağazaM Yasal Uyarı Migros Ticaret A.Ş. ( Şirket ) bu açıklamayı işleri, faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır.

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ 8 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29410 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ Amaç ve kapsam

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme Yeni mah. sahil sok. güven apt. no: 14/1 adresinde mukim Protec Bilişim. (Bundan sonra Protec Bilişim olarak anılacaktır.) ile..... adresinde mukim......

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

2013 YILI 1. YARIYIL YATIRIMCI BİLGİLENDİRME SUNUMU MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

2013 YILI 1. YARIYIL YATIRIMCI BİLGİLENDİRME SUNUMU MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 2013 YILI 1. YARIYIL YATIRIMCI BİLGİLENDİRME SUNUMU MCT DANIŞMANLIK A.Ş. Satışlar Satışlarda 2013 yılı ilk yarıyılında bir önceki yıla göre %17 artış yaşanmıştır. Konsolide satışlar ( 000 TL) 1. YY 2012

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

İlk Halka Arz a (Initial Public Offering IPO) ilişkin giderler

İlk Halka Arz a (Initial Public Offering IPO) ilişkin giderler Aykut Halit Grant Thornton Türkiye - Yönetim Kurulu Başkanı aykut.halit@gtturkey.com UFRS GÜNDEMİNDEN SEÇMELER İlk Halka Arz a (Initial Public Offering IPO) ilişkin giderler Giriş Türkiye mizde halka arzların

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. finansal tabloların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. finansal tabloların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar Tarih : 09.01.2009 Duyuru Yapan Sermaye Piyasası Kurulu Konu : Seri:XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde finansal tabloların hazırlanmasında dikkat

Detaylı

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar 30 Eylül 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek yeni

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 26/10/2005 tarih

Detaylı

TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ TMS İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Örnek. Filiz İnşaat A.Ş. imzalamış olduğu inşaat sözleşmesinin bilgileri aşağıdaki gibidir; Başlangıç tarihi : Ocak 00 Bitiş bitiş tarihi : Haziran 0 Tahmini

Detaylı

TFRS YORUM - 12 İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI

TFRS YORUM - 12 İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları Yorumu 31/12/2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

TMS 2 STOKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 2 STOKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 2 STOKLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 2 Stoklar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 15/01/2005 tarih ve 25701 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA

FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA FİNANSIN FONKSİYONLARI p Finansal Analiz p Finansal Planlama p Fonların Sağlanması p Fonların Yatırımı p Özel Sorunlara

Detaylı

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi TEMEL UFRS 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof. Dr. Yıldız Özerhan 9.30-10.30 Kavramsal çerçeve kapsamında

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/57. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinde Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/57. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinde Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI

ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI Gökhan Alpman 1 1. GİRİŞ Ülkemizde yakın bir gelecekte yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile tüm işletmelere muhasebe ve finansal raporlama

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Alp Güres, Denetim Müdürü Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri TMS 23 ana olarak; i) Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU 1: TMS 18 Hasılat standardına göre; mal satışı ve hizmet sunumlarına ilişkin hasılatın,

Detaylı

UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Tek Düzen Hesap Planı Arasındaki Farklar

UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Tek Düzen Hesap Planı Arasındaki Farklar UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Tek Düzen Hesap Planı Arasındaki Farklar Emre HALİT Partner, SMMM, ACCA Grant Thornton Türkiye Grant Thornton. All rights reserved. UFRS Mali Tablolar

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

2. KAPSAMI Bu standart, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olayların muhasebeleştirilmesinde ve dipnotlarda yapılacak açıklamalarda uygulanır.

2. KAPSAMI Bu standart, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olayların muhasebeleştirilmesinde ve dipnotlarda yapılacak açıklamalarda uygulanır. TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR 1. AMACI Bu standardın amacı; bir işletmenin, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar nedeniyle mali tablolarında hangi durumlarda

Detaylı

C. SÖZLEŞMENİN AMACI:

C. SÖZLEŞMENİN AMACI: 1 SERVİS & BAKIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Sinbad Turizm İnşaat Bilgisayar İthalat İhracat Ticaret Limitet Şirketi (bundan sonra Fethiye.NET olarak anılacaktır) ile. (bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

d) dönem içinde doğrudan özkaynak içinde muhasebeleştirilen yeniden değerlenmiş varlıklar ile ilgili değer düşüklüğü zararlarının tutarı,

d) dönem içinde doğrudan özkaynak içinde muhasebeleştirilen yeniden değerlenmiş varlıklar ile ilgili değer düşüklüğü zararlarının tutarı, UMS 36 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 36.126(a) UMS 36.126(b) UMS 36.126(c) UMS 36.126(d) UMS 36.127 UMS 36.128 UMS 36.129(a) UMS 36.129(b) UMS 36.130(a) UMS 36.130(b)

Detaylı

Tebliğ. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6

Tebliğ. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6 Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; bilanço tarihinden

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdürü Yardımcısı. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır.

Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdürü Yardımcısı. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır. 680-Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları Hesabına Kaydedilmesi Gereken Genel Üretim Gideri Mahiyetindeki Amortismanların Maliyet Muhasebesi Açısından Önemi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü,

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÖMER CAN DERMAN Kurumsal Finans Yönetmeni 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI VE MALİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin gündeminde bulunan ve öncelikle görüşülüp kabul edilmesini

Detaylı

TMS YORUM - 32 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİ

TMS YORUM - 32 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİ MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - İnternet Sitesi Maliyetleri Yorumu 31/12/2005 tarihinden sonra

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26582 SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

27 Satışlar ve Maliyetler

27 Satışlar ve Maliyetler 27 Satışlar ve Maliyetler A Satışlar 1 Satış, bir işletmenin sattığı ve bunun için aldığı parayı ifade eder. Nordsee Marina sından Denise van Beek satış takımıyla bir satış toplantısı yapıyor. Son yıldaki

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

UFRS Bülten. 2015 Finansal Tabloları Hazırlarken Uygulanacak TMS Değişiklikleri. TMS Güncellendi

UFRS Bülten. 2015 Finansal Tabloları Hazırlarken Uygulanacak TMS Değişiklikleri. TMS Güncellendi www.pwc.com.tr UFRS Bülten TMS Güncellendi 2015 Finansal Tabloları Hazırlarken Uygulanacak TMS Değişiklikleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Aralık 2015 Uluslararası Muhasebe Standartları

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

VEGA. Hazır Giyim Mağazacılığı Programı YAZILIM. Birden fazla şubenin tek merkezden izlenmesi. Müşteriye özel Club Kart uygulanması

VEGA. Hazır Giyim Mağazacılığı Programı YAZILIM. Birden fazla şubenin tek merkezden izlenmesi. Müşteriye özel Club Kart uygulanması Hazır Giyim Mağazacılığı Programı Birden fazla şubenin tek merkezden izlenmesi Müşteriye özel Club Kart uygulanması Satışlarda Manyetik Kart yada RFID Kart kullanımı CRM uygulamalarında sınırsız seçenek

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Haziran 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 4 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 5 3 Finansal Durum...

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ. Dr. Melis ERCAN

Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ. Dr. Melis ERCAN Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ Dr. Melis ERCAN Yayın No : 3106 Muhasebe Dizisi : 2 1. Baskı - Haziran 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-133 - 9 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı için Tür

Detaylı

İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Gelir / Karın Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları

İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Gelir / Karın Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Gelir / Karın Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları Taahhüt faaliyetlerinde projeler özelliklerine göre ikiye ayrılabilir. Yıllara Yaygın Olmayan İnşaat ve Onarım İşleri ( Bu

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ T.C OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ SERKAN IġIKÖNDER VEYSEL YEREBASMAZ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MUHASEBE ve DENETĠM YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI ULUSLARASI FĠNANSAL

Detaylı

UFRS OKULU. Ekim 2011

UFRS OKULU. Ekim 2011 UFRS OKULU Ekim 2011 II UFRS Okulu UFRS Tüm dünyada kullanım alanı giderek genişleyen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Türkiye nin Avrupa Birliği ne uyum çalışmaları sürecinde gündemdeki

Detaylı

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebenin Temel Kavramları Mali tabloların güvenilir bilgiler sunabilmeleri ve gerçeği yansıtabilmeleri hazırlama

Detaylı

GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI 3400 İLERİYE YÖNELİK FİNANSAL BİLGİLERİN İNCELENMESİ (TASLAK)

GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI 3400 İLERİYE YÖNELİK FİNANSAL BİLGİLERİN İNCELENMESİ (TASLAK) GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI 3400 İLERİYE YÖNELİK FİNANSAL BİLGİLERİN İNCELENMESİ (TASLAK) İÇİNDEKİLER Paragraf Giriş....1-7 İleriye Yönelik Finansal Bilgilere İlişkin Denetçi Tarafından Verilen Güvence...8-9

Detaylı