UFRS lerle ilgili sıcak konu bülteni Çok unsurlu işlemlerde hasılatın mali tablolara alınması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UFRS lerle ilgili sıcak konu bülteni 2006-6... Çok unsurlu işlemlerde hasılatın mali tablolara alınması"

Transkript

1 1 Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veye ilerde gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir. Sıcak konular UFRS nin açıkça yol göstermediği konularda UFRS nin nasıl uygulanması gerektiği konusunda Grant Thornton International ın (GTI) yorumunu açıklar. GTI üyelerden oluşan bir organizasyon olup muhasebe ile iştigal etmez, bu nedenle Sıcak Konular bültenleri sadece yol gösterme amacıyla hazırlanmıştır ve ne hazırlayanlar ne de bunları kullananlar için bağlayıcı değildir; ancak UFRS nin dikkatlice incelenmesi ve uygulamaların birbirleri ile tutarlı olmasını teşvik eder; bültenlerde önerilen yaklaşımla çelişen bir muhasebe politikasını benimsemeden önce, uygulayıcıların UFRS gurubuna danışmaları uygun olacaktır. İlgili UFRS ler Frameeork for the Preparation and Presentation of Financial Statements (Finansal tabloların Hazırlanması ve Sunumunun Genel İlkeleri) IAS 18 Revenue (UMS 18 Hasılat) Konu Değişik zaman dilimlerinde yapılan mal ve hizmet teslimatlarından kaynaklanan hasılat nasıl mali tablolara işlenmelidir? (Bu tür işlemlere bazan çok unsurlu işlemler ÇUİ ler (multiple element arrangements MEA lar) denir). Aşağıdaki soruların cevapları nedir: ÇUİ nin her elemanına ait hasılatın ayrı ayrı tanımlanması ne zaman yapılmalıdır? Teslim edilen mal veya hizmetler gelecekte bir servis sorumluluğunu veya diğer bir yükümlülüğü taşıyorsa, kuruluş gelecekteki sorumluluklar karşılanana kadar hasılatın mali tablolara alınmasını ertelemeli midir, yoksa gelecekte doğacak maliyetler için karşılık mı ayırmalıdır ( hasılat tahsisi mi yoksa maliyet tanımlaması mı )? ABD GAAP ında yeralan nakit sınırı fikri UFRS lerde de uygulanıyor mu? Bu Sıcak Konu Bülteni UMS 18 kapsamındaki işlemleri incelemektedir. Bu nedenle (örneğin) UMS 11 kapsamındaki inşaat sözleşmeleri ile veya UMS 41 kapsamındaki tarımla ilgili faaliyetlere uygulanmaz. UMS 18 in hasılatın mali tablolara alınmasındaki genel şartlar la da (özellikle UMS e bkz.) ilgili değildir, sadece hasılatın tahsisi ile ilgilenmektedir. Yönlendirme Aşağıda belirtilen durumlarda ÇUİ yi oluşturan unsurların hasılatları ayrı ayrı mali tablolara alınmalıdır: ÇUİ nin birden fazla tek başına ayrı olarak tanımlanabilen teslimatı olması; her bir teslimatın makul değerinin güvenilir şekilde belirlenebimesi; ve teslimatı yapılmayan unsurlar tesadüfi teslimat sonrası yükümlülükler veya tesadüfi teslimat sonrası maliyetler olarak kabul edilmeyecektir. Hasılatın unsurlara tahsisi nisbi makul değer metodu kullanılarak yapılmalıdır. Bu; bu işlemle elde edilecek toplam hasılatın makul değerinin; tek başlarına ayrı olarak tanımlanabilen teslimatların makul değerlerine orantılı olarak tahsisi demektir. Bu yaklaşım, fiyatlandırma işleminde değişik bir hasılat tahsisine sebep olabilir. Nisbi makul değer metodu kullanıldığında ABD GAAP ının nakit sınırı kavramı UFRS de uygulanmaz. ÇUİ yi oluşturan elemanların ayrı ayrı tanımlanamadığı veya makul değerlerinin güvenilir şekilde belirlenemediği durumlarda bir kuruluş tamamlanma yüzdesi muhasebesini uygulamalıdır; duruma ve şartlara bağlı olarak, olayların doğrusal gelişeceği esas alınarak (basit orantı kurarak) veya hasılatın mali tablolara alınması ertelenerek bu sağlanmalıdır. Eğer işlemden elde edilecek toplam gelir güvenilir şekilde değerlendirilemiyorsa, hasılat mali tablolara işlenmemelidir.

2 2 Mallar teslim edilmişse ve sonradan çıkacak arızi yükümlülükler veya sonradan çıkacak tesadüfi masraflar için teslim edenin sorumlulukları devam ediyorsa, malların tesliminden doğan hasılatın tamamı ve ilerde doğacak masraflarla ilgili tahminler (karşılık olarak), teslimat anında mali tablolara işlenir (UMS 18.19). Teslimat sonrası oluşacak masraflar veya yükümlülüklerin tesadüfi (arızi) olup olmadığının tesbiti için mantık kullanmak gerekecektir. Hizmet sözleşmeleri Özet olarak birden fazla, ayrı ayrı tanımlanabilen hizmeti içeren hizmet sözleşmeleri de diğer ÇUİ lere uygulanan kriterlere göre unsurlarına ayrılmalıdır. Bu sağlandıktan sonra beher hizmet unsuru ayrı ayrı UMS e uygun olarak muhasebeleştirilir. Tartışma Genel Değişik zaman dilimlerinde bir çok mal veya hizmetin teslimatını içeren işlemlere çok unsurlu işlemler (ÇUİ ler) denir. ÇUİ terimi UFRS lerde tanımlanmamıştır, ama çok çeşitli durumları kapsar. Bazı ÇUİ örnekleri aşağıda verilmiştir: bir çok parti halinde teslim edilen satışlar; sonradan montajı yapılacak, bakım servisi verilecek veya destek sağlanacak mal satışları (garanti işlemleri dahil); montaj, faaliyete geçirme ve devamında bakım servisi sağlama hizmetleri; ve bazı loyalti/teşvik işlemleri. UMS 18 deki genel değerlendirme amacında hasılatın elde edilen gelirlerin veya alacakların makul değeri ile ölçüleceği belirtiliyor (UMS 18.9). UMS 18, bu tanımlama prensibinin bir işleminin ayrı ayrı tanımlanabilen unsurlarına da uygulanması gerektiğini belirtmektedir (UMS 18.13). Buna göre UMS 18 ÇUİ lerin varlığını dikkate almış ve bunlardan kaynaklanan tahsilatı kapsayan bir prensip ortaya koymuştur. Ancak, UMS 18; unsurların ayrı ayrı tanımlanabilirliğine veya uygulanacak tahsis metodlarına kapsamlı bir rehberlik sağlayamamaktadır. Ayrı ayrı tanımlama Bir işlemin unsurlarının ayrı ayrı tanımlanabilir olup olmadığının değerlendirilmesi çoğunlukla kolay bir iştir, ancak bazan bu konuda biraz düşünmek gerekebilir. Bize göre, ayrı ayrı tanımlanabilirlik prensibi çoklu teslimatları kapsar. Bir işlem sadece birden fazla hareketi, görevi veya aşamayı içerdiği için ÇUİ olarak muhasebeleştirilmemelidir. Teslimat unsurlarının ayrı ayrı tanımlanabilirliğinin göstergeleri aşağıda belirtilmiştir: unsurlar/ayrı olarak teslim edilebilen şeyler tek başlarına da satılabilir olmalıdır (sadece bu kuruluş için değil, genel olarak); unsurlar/ayrı olarak teslim edilebilen şeyler müşteri için tek başlarına bir kıymet ifade etmelidir. Bize göre bir işlem sadece aşağıda belirtilen özellikleri taşıyor diye ayrı unsurlardan oluştuğu kabul edilemez: teslimatın birden fazla hareketi, aşamayı vb. ihtiva etmesi; veya fiyatlandırmada unsurların ayrı ayrı gösterilmesi (yani, ilk verilen fiyat artı ilaveler). Hasılat tahsisi ve nisbi makul değer ÇUİ lerin hasılat tahsisi metodu ile muhasebeleştirilmesi, içinde aşağıdaki ifadelere yer veren UMS ile uygundur:

3 3... satış fiyatı... ilerde doğacak servis ihtiyacını karşılayacak belli bir miktarı da kapsar, bu miktar ertelenerek servisin verileceği süre boyunca mali tablolara alınır. Nisbi makul değer metodu, UMS 18 in EK inin 7. paragrafındaki aşağıdaki ifade ile desteklenmektedir: değerleri dönem dönem değişebilen mallarda (abonelik veya benzer usullerle tedarik edilen mallarda) hasılat, teslimatı yapılan malların satış değerleri, bu abonelik anlaşması ile elde edileceği tahmin edilen toplam satış değerine oranlanarak mali tablolara alınır. Bu metod ABD GAAP ile ve UMS 18 in hasılatın mali tablolara işlenmesindeki genel prensiplerle uyum halindedir. Güvenilir makul değerin tesbiti Nisbi makul değer metodunun uygulanabilmesi çeşitli unsurların makul değerlerinin saptanmasını gerektirir. Unsurların makul değerinin en iyi göstergesi, bu unsurların tek başına satıldıkları zamanki satış fiyatlarıdır. Bir veya birkaç unsurun satış fiyatının bilinemediği durumlarda arta kalan metodu kullanılabilir. Makul değer; muhtelif unsurların teslimatındaki tahmin edilen maliyetlere, işlemin tamamından elde edileceği düşünülen kar marjı ile orantılı bir kar marjı ilave edilerek de hesaplanabilir. Teslim edilen unsurların ayrı ayrı tanımlanabildikleri durumlarda çoğunlukla makul değerin yeterli güvenlikte hesaplanması mümkündür. Eğer her unsur tek başına satılmıyorsa, ve bu nedenle satış fiyatları bilinemiyorsa, bu unsurların ayrı ayrı tanımlanamadığı anlamına gelir. Nakit Sınırı Bazı ÇUİ lerde, teslimatı yapılan ürünlere(nisbi makul değer metodu kullanılarak) tahsis edilen hasılat, bu ürünün fiyat anlaşmasında müşteri ile anlaşmaya varılmış olan fiyatı aşabilir. Örneğin, bir telefon şirketi, 12 aylık kullanma aboneliği yapan müşterilerine bir tane bedava telefon vermektedir. ABD GAAP a göre telefonun tesliminde mali tablolara işlenecek hasılatı başka bir maddenin teslim koşuluna bağlı değildir... (EITF ). Bu örnekte, hizmet sağlayan kuruluş telefonu teslim ettikten sonra hizmet veremezse aylık abone ücretini alamıyacaktır. Bu nedenle EITF e göre telefona tahsis edilen hasılat sıfır olacaktır. ABD deki bu şarta bazı durumlarda nakit sınırı denir (teslimatı yapılmış olan bir malın hasılatını nakit alacağı ile sınırlama etkisi olduğu için), (Örnek 7 ye bakınız). Bize göre nakit sınırı yaklaşımıufrs de uygulanmaz. İmkan oldukça kuruluşlar nisbi makul değer metodunu kullanmalı fakat nakit sınırı nı uygulamamalıdır. Kısmen gelecekteki performansa bağlı olan hasılat tahsilatı mümkün görülüyorsa mali raporlara işlenmelidir. Teslimat sonrası verilen hizmetler/maliyetler ÇUİ lerin çoğu için hasılat tahsis metodu uygun olmakla beraber, UMS 18 de teslimat tamamlandıktan sonra kuruluşa bir takım masrafların yüklendiği durumlar için masraf tanımlama metodu da vardır (UMS 18.19). Bu metotta, mal ve hizmetin tesliminde hasılatın %100 ü mali raporlara işlenir, ve teslimat sonrası masraflar için karşılık ayrılır. Bu yaklaşım hasılat tahsis metodundan farklıdır. Bize göre, UMS daki masraf tanımlama metodu sadece aşağıda belirtilen şartlar oluştuğunda kullanılmalıdır: teslimat sonrası verilen hizmetler veya karşılanan masraflar, kuruluşun normal faaliyetleri içindeki ilave bir teslimatı temsil etmemelidir (örneğin, hükümetin kullanılan bazı ambalaj malzemelerini geri toplama zorunluluğu getirmesi nedeniyle doğan masraflar); veya

4 4 masraf ilave ürün/hizmet den kaynaklanıyorsa, fakat sadece arızi olarak ortaya çıkyorsa. Teslimat sonrası masrafın arızi olup olmadığına karar vermek için mantık kullanmak gerekebilir. Masraf tanımlama metodu genellikle standart garanti kapsamında satılan mallar için kullanılır. Bize göre, satışın her iki unsurunun makul değerleri güvenilir şekilde ölçümlenebildiği durumlarda hasılat tahsis yaklaşımı da standart garanti kapsamında satılan mallar için kullanılabilir. Müşteri loyalti düzenleri UFRS ler müşteri loyalti düzenlemeleri (bedava uçuş mili programları, perakendecilerin ileride yapılacak alış-verişler için sağladığı iskontolar, bedava hediye- eşya verilmesi gibi) için yol göstermiyor. Bu konuyla ilgili çok çeşitli düzenlemeler mevcuttur ve uygun muhasebeleştirme şekli her bir düzenlemenin özel durum ve şartlarına göre yapılmalıdır (Örnek 8 e bakınız). Eğer yapılan düzenleme kuruluşun ürünlerinin veya hizmetlerinin bedava olarak (veya makul değerin altında iskonto edilmiş bir fiyatla) müşteriye verilmesinden ibaret ise ÇUİ muhasebesinin uygulanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Hediye çeklerinin, mükafat landırma puanlarının makul değerleri (veya maliyetleri) bu konu için ayrılan tahsisatın geri alınma nisbetini tahmin etmeye yardımcı olacaktır. NOT: Uluslararası Finansal Raporları Yorumlama Komitesi (International Financial Reporting Interpretation Committee - IFRIC) UMS 18 in müşteri loyalti programlarına nasıl uygulanması gerektiğini incelemektedir. Bu konuda bir IFRIC yorumu çıkarılması muhtemeldir. İlerde kazanmak amacıyla yapılan zararına satışlar Bazı kuruluşlar, müşterilerin ileride yedek parça alacaklarını veya yerine koymak için alış-veriş yapacaklarını düşünerek iskontolu fiyatla satış yaparlar. Örneğin Printer ve mürekkep kartuşu satan bir kuruluş ilerde mürekkep kartuşlarını karlı olarak satacağını ümit ederek printerleri zararına satabilir. Bu durum, çok unsurlu tek bir işlem değil, bir çoklu işlemdir. Örnekler Örnek 1 dergi aboneliği Aylık bir dergi çıkaran A kuruluşu derginin yıllık abone fiyatını 100 para birimi (PB) olarak saptamıştır; dergi tek tek satıldığı zaman fiyatı 10 PB dir. Dönem sonunda beş tane aylık dergi dağıtılmıştır. Analiz: Bu on iki unsurlu bir ÇUİ dir. Her biri tek başına tanımlanabilmektedir ve her birinin makul değeri güvenilir bir şekilde ölçülebilmektedir (10 PB). Yıllık abone ücreti olan 100 PB on iki sayıya orantılı olarak dağıtılırsa beher nüshanın (100 / 12=) 8.33 PB olduğu görülür. Beş aylık dönemin sonunda PB lik hasılat mali tablolara işlenir. Örnek 2 bilgi verme servisi aboneliği B kuruluşu internetten bilgi sağlama hizmeti vermekte ve bunun yıllık abone ücretini 100 PB olarak tespit etmektedir. Analiz: Bu belli bir süre için hizmet sağlamak üzere yapılan bir sözleşmedir,bu nedenle bir ÇUİ değildir, tamamlanan kısmının yüzdesi olarak veya UMS e göre doğrusal orantı esası

5 5 kullanılarak muhasebeleştirilir. Uygulamada muhtemelen doğrusal orantı esası kullanılacaktır, çünkü belirlenen dönem içinde müşteriye sayısı bilinemeyen miktarda hizmet verilmiş olacaktır (UMS 18.25). Örnek 3 standart garanti anlaşması C kuruluşu elektrikli aletler imal etmekte ve satmaktadır. Kanunlara ve kurallara göre satılan ürünlere on iki aylık standart garanti uygulanmaktadır. Ürünlerin beheri 100 PB ye satılmaktadır, geçmiş dönemlerden elde edilen bilgiye göre satılan ürünün %5 ine garanti içi servis uygulanmakta ve beher servis ortalama 20 PB ye mal olmaktadır. Analiz: Her nekadar bu işlem iki unsurlu (ürün teslimatı ve garanti servisi) olarak analiz edilebilir olsa da 12 aylık garanti servisi tek başına satılamaz ve servis ücreti, ürünün satış fiyatı yanında çok küçüktür. Bu nedenle 100 PB lik satış hasılatı teslimat anında tam olarak mali tablolara işlenir, aynı zamanda 1 PB lik (%5 x 20) garanti maliyeti karşılığı da tablolara alınır. Örnek 4 süresi uzatılmış garanti / bakım anlaşması D kuruluşu hem otomobil satmakta, hem de otolara bakım servisi sağlamaktadır. 1,850 PB ye satılan bir model için D kuruluşu üç yıllık bedava bakım ve onarım hizmeti sağlayacağını açıklamıştır. Diğer oto satıcıları süresi uzatılmış garanti sağlamaksızın aynı model otoyu 1,800 PB ye satmaktadır. D kuruluşu bu üç yıllık bakım/onarım servisini kendisinin satmadığı otolara vermemektedir. Ancak D nin yöneticileri aşağıdaki tahminlerde bulunmaktadır: müşterilerinin %80 i bedava servis imkanından yararlanmak isteyecektir; ve üç yıllık bu bakım/onarım hizmetinin fiyatı 2,500 PB dir. Analiz: Bu düzenleme ayrı ayrı tanımlanabilen iki unsurdan oluşmaktadır (otomobil ve bakım/onarım servisi). Piyasada bu iki unsur ayrı ayrı satışa sunulmaktadır ve her birinin ayrı değeri bellidir. Bu unsurların makul değerleri otomobilin özel bakım sözleşmesi olmayan normal fiyatı ve özel servis sözleşmesi için yapılan ilave kullanılarak güvenilir şekilde tahmin edilebilir. Hasılatın unsurlara tahsisi nisbi makul değer metodu kullanarak aşağıdaki gibi hesaplanır: Otonun makul değeri: 18,000 PB Servis hizmetinin makul değeri: (%80 x 2,500=) 2,000 PB Unsurların tek tek makul değerlerinin toplamı: 20,000 PB Otonun tesliminde mali tablolara işlenecek hasılat: (18,500 x 18,000/20,000=)16,650PB Bakım/onarıma tahsis edilen hasılat: (18,500 x 2,000/20,000 =) 1,850 PB Otoya üç yıl boyunca bakım yapıldıkça 1,850 PB lik kısım mali tablolara işlenir. Bunun için UMS ye göre tamamlanma yüzdesi yaklaşımı kullanılır, ancak doğrusal orantı metodu da doğruya yakın sonuç verecektir. Örnek 5a tedarik et ve yerleştir sözleşmesi (müşteriye özel cihazlar) E kuruluşu ısmarlama mutfak yapmaktadır, mutfağın tasarımı, malzemelerinin temini ve yerleştirilmesi de yapılan satış sözleşmesine dahildir. Her ne kadar kullanılan tüm malzemeler piyasadaki başka satıcılardan temin edilebilirse de E kuruluşu mutfak ünitelerini ayrı ayrı satmamaktadır. Cihazlar ve malzemeler enstelasyona başlanmadan önce müşterinin bulunduğu mahale teslim edilmektedir. Müşteri üç eşit taksitte ödeme yapmaktadır (sözleşme imzalandığında, tasarımın kabulünde ve mutfağın tamamlanmasında). Analiz: Aslında bu düzenleme tek bir teslimat içermektedir; bu da tamamlanmış bir mutfaktır. Cihazların ve malzemenin müşteriye erken teslim edilmiş olması müşteriye bir şey kazandırmamaktadır, enstelasyon tamamlanana kadar bütün risk E kuruluşuna aittir. Her ne kadar müşterinin ayrı ayrı yerlerden tasarımı yaptırması, malzemeyi tedarik etmesi ve

6 6 enstelasyonu yaptırması mümkün olsa da nihayi ürün farklı olacaktır. Bu nedenle unsurlar ayrı ayrı tanımlanabilir değildir, unsurların makul değerlerinin güvenilir şekilde saptanması da zordur. Bu nedenle hasılat (UMS 18 EK paragraf 2(a) ya uygun olarak) enstelasyon tamamlanana kadar ertelenmelidir. Eğer enstelasyon uzunca bir zaman alacaksa tamamlanma yüzdesi metodu kullanılabilir. Her iki durumda da ödeme şartları ile muhasebeleştirme arasında sınırlı bir ilişki mevcuttur. Örnek 5b tedarik et ve monte et sözleşmesi (standart cihazlar) F kuruluşu standart klima cihazları satmakta ve bunların montajını yapmaktadır. F kuruluşu montajı para almadan yapmaktadır, ancak müşterilerin %20 si ya montajı kendileri yapmayı veya üçüncü şahıslara yaptırmayı tercih etmektedir. F kuruluşu, müşteri klimanın montaj hizmetini alsın veya almasın teslimatta 10,000 PB tahsil etmektedir, cihazın maliyeti 6,000 PB dir. Montaj için üçüncü şahıslar 500 PB almaktadır, F kuruluşuna montaj 300 PB ye mal olmaktadır. Analiz: Bu düzende iki unsur yer almaktadır (klimanın tedariki ve montaj). Tedarik edilen ünitelerin kendi başlarına değeri bellidir, bazı müşterilerin montajı istememeleri de bunu ispatlamaktadır. Unsurların makul değerlerini hesaplamak için yeterli bilgi mevcuttur. Klimaların montajı kolay ve ayrı olarak tanımlanabilen bir işlem olduğundan, uygun olan yol 10,000 PB lik hasılatın montajın makul değeri ile orantılı olan kısmını montaj hizmeti için tahsis etmek ve montaj tamamlandığında bunu mali tablolara işlemektir. Diğer bir yol ise montaj hizmetini teslimat sonrası oluşan arızi bir maliyet kabul etmek ve 10,000 PB nin tamamını teslimatta mali tablolara işlemek ve montaj için karşılık ayırmaktır. Bu her iki yol için hasılatın ve maliyetlerin mali tablolarda gösterilişi aşağıda verilmiştir: a) Hasılat tahsisi yaklaşımı Teslimatta Montaj sonunda Hasılat 9,523 PB * 477 PB Satış maliyeti 6,000 PB 240 PB b) Maliyet karşılığı ayırma metodu Teslimatta Montaj sonunda Hasılat 10,000 PB - Satış maliyeti 6,240 PB - *Montajın makul değeri üçüncü şahısların montaj için istedikleri 500 PB ye göre hesaplandı. Klima için tahsis edilen hasılat 10,000 x (10,000/(10, )) = 9,523 PB olduğundan geriye kalan 477 PB montaja tahsislidir. NOT: Kuruluştan montaj hizmeti istenmese bile müşterinin tam fiyatı ödeme zorunluluğunun olması, hasılatın teslimatta mali tablolara alınması için gerekli görülen bir faktör değildir. Ancak UMS 18 e göre teslim edilen mal ve hizmetlerin mali tablolara alınması sadece malın sahibi olmakdan kaynaklanan önemli risklerin veya avantajların mevcudiyeti ve bedelin ödenmesinin muhtemel olmasıyla mümkündür. Satıcının şartsız olarak hasılatı hakettiğinin tespiti gereklidir. Ancak bu örnekte montajın kolay olması ve tamamen F nin kontrolunda yapılması nedeniyle herhangi bir sorun çıkması olası değildir. Buna karşın ABD GAAP ta hasılat ancak ilerde teslim edilecek başka bir şey olmaması durumunda teslimatta mali tablolara işlenebilir.

7 7 Örnek 6 kullanım sözleşmesi karşılığı hediye cep telefonu verilmesi G kuruluşu, on iki ay süreyle ayda en az 30 PB lik (ayda 60 dakikalık) konuşma yapacak müşterilerine promosyon olarak bedava bir cep telefonu vermektedir. Bu telefon, 100 PB lik normal satış fiyatı ile piyasada da satılmaktadır. G kuruluşu müşterilerden 50 PB bağlantı ücreti de almaktadır, aşağıda belirtilenler şartlar verilmiştir: eğer G kuruluşu 12 ay süre ile hizmet veremezse 50PB lik ücret geri ödenecektir; bağlantı yapılması (yani 50 PB) tek başına bir hizmet olarak tanımlanmamaktadır. Analiz: Bu düzen iki tane kendi başına tanımlanabilen unsurdan oluşmaktadır (telefon teslimatı ve konuşturma hizmeti). Düzenin toplam bedeli ( x 30 =) 410 PB dir. Telefonun makul değeri 100 PB dir. Konuşturma hizmetinin makul değeri 360 PB, bu iki birbirinden ayrı tanımlanabilen unsurun toplam makul değeri ise 460 PB dir. Nisbi makul değer metodu kullanılarak 410 PB lik hasılat orantılı olarak unsurlara şöyle tahsis edilir: Telefon: 410 x (100/460) = 89 PB Konuşturma hizmeti: 410 x (360/460) = 321 PB Telefon hasılatı (89 PB) ve bununla ilgili maliyet telefonun tesliminde mali tablolara işlenir. Konuşturma hizmeti hasılatı (321 PB) doğrusal orantılı olarak 12 aylık sözleşme süresi boyunca mali tablolara alınır. NOT: ABD GAAP daki nakit sınırı prensibinin etkisi ile telefonun tesliminde mali tablolara işlenen hasılat, G kuruluşunun ilerde sağlayacağı hizmetlere bağlı olmayan (koşullu olmayan) 50 PB dir. UFRS de nakit sınırı uygulanmaz. Ancak 89 PB yi mali tablolara almadan önce UMS de belirtilen hasılatın tanımlanmasındaki genel koşulların yerine getirildiğine, özellikle tahsilatının yapılma olasılığın yüksek olmasına dikkat edilmelidir. Uygulamada unsurların ayrı ayrı tanımlanabilir olup olmadıklarının değerlendirilmesinde bu tür koşullar büyük rol oynar. Örnek 8 Müşteriye verilen sözlerle ilgili düzenleme Perakendeci H puan sistemi uygulamaktadır, bu sistemde müşteri her 100 PB lik harcama karşılığında 10 puan kazanmaktadır. Müşteriler kazandıkları puanlarla G kuruluşundan veya belirlenmiş olan diğer üçüncü şirketlerden alış veriş yapmakta, bunun bedeli H kuruluşu tarafından ödenmektedir. Puanların müşteri için parasal karşılığı 1 PB dir, G kuruluşu müşterinin kazandığı puanların %50 sinin kullanılacağını tahmin etmektedir. Analiz: Müşteriye verilen sözlerle ilgili bu tür düzenlemeler birer ÇUİ dir ve satılan mallarla verilen puanların nisbi makul değerleri esas alınarak muhasebeleştirilir. Puanların makul değerinin saptanması için tek yol bunların dükkanlarda kullanılma yüzdesi ile (%50) hesaplama yapmaktır, yani bu örnek için 0.5 PB/puan. Bu nedenle her 100 PB lik satış için H kuruluşu 95 PB yi satış anında mali tablolarına işler, 5 PB yi de puanlar kullanılana kadar erteler.

UFRS lerle ilgili sıcak konu bülteni 2005-2 UFRS nin ilk uygulanmasında ertelenmiş vergi

UFRS lerle ilgili sıcak konu bülteni 2005-2 UFRS nin ilk uygulanmasında ertelenmiş vergi Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veye ilerde gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

Finansal olmayan kalemin ticari işlemlerinde kullanılan para birimi (UMS 39.UR33(d)(ii))

Finansal olmayan kalemin ticari işlemlerinde kullanılan para birimi (UMS 39.UR33(d)(ii)) Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2011 31.12.2011 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu nin 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine ait Bağımsız

Detaylı

TEBLİĞ HİSSE BAZLI ÖDEMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 2) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 36

TEBLİĞ HİSSE BAZLI ÖDEMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 2) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 36 Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2006 Resmi Gazete No: 26125 TEBLİĞ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: HİSSE BAZLI ÖDEMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 2) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015 Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015

Detaylı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Ağustos 2011 tarihi itibariyle üç aylık ara dönem finansal tablolar

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Ağustos 2011 tarihi itibariyle üç aylık ara dönem finansal tablolar Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Ağustos 2011 tarihi itibariyle üç aylık ara dönem finansal tablolar İçindekiler Sayfa Ara dönem bilanço 2-3 Ara dönem kapsamlı gelir

Detaylı

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38, başka bir Standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirleyen Uluslararası Muhasebe

Detaylı

TMS 18 HASILAT. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 18 HASILAT. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 18 HASILAT GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 18 Hasılat Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/12/2005 tarih ve 26018 sayılı Resmi

Detaylı

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR... 67-95 1

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU 9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra UMS/UFRS ve TMS/TFRS kapsamında aşağıdaki bilgi ve becerilere

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

TFRS 2 HİSSE BAZLI ÖDEMELER. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TFRS 2 HİSSE BAZLI ÖDEMELER. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 2 HİSSE BAZLI ÖDEMELER GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/03/2006 tarih

Detaylı

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005

Detaylı

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu 2 Kar veya zarar ve diğer

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 2008 Dağhan Alpman Kıdemli Denetçi Deloitte Türkiye * Bu çalışma 2008 yılında Bilgi Üniversitesi tarafından, en başarılı

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2014 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2014 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2014 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU 2-3 31.03.2014 TARİHLİ

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 MART 2012 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN (Seri: XI No:29 ) İÇERDİKLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak- 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak- 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İÇİNDEKİLER SAYFA Bilanço... 1 Kapsamlı Gelir Tablosu... 3 Özsermaye

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01.2011 30.06.2011 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01.2011 30.06.2011 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01.2011 30.06.2011 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu nin 01 Ocak - 30 Haziran 2011 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Sınırlı

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 18 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı