CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU"

Transkript

1 CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

2 Size bu seçiminizden dolay teflekkür ediyor ve sizi kutluyoruz. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bu el kitab n dikkatlice okuyunuz. Bu kitapç k sürüfl ve ekipmanlarla ilgili tüm bilgileri ve ayn zamanda titizlikle uyman z istedi imiz önemli önerileri içermektedir. Bu dokümanda ayr ca arac n z n bak m hakk nda bilmeniz gereken her fleyi, arac n z n korunmas n, kullan m emniyetini ve yeni CITROEN'inizin güvenilirli ini garanti eden her fleyi bulacaks n z.

3 1 Bölüm I ARACIMIZI TANIYALIM Sayfa 3 Bölüm V PRAT K ÖNER LER Sayfa 95 Bölüm II ARACI KULLANMA Sayfa 45 Bölüm VI TEKN K ÖZELL KLER Sayfa 113 Bölüm III KONFOR Sayfa 61 ALFABET K NDEKS Sayfa 120 Bölüm IV BAKIM Sayfa 83 KULLANIM ÖNER LER K lavuzun sonuna bak n z

4 Uzaktan kumanda Anahtarlar Süper kilitleme sistemi Kontak alarm Kap lar n ve bagaj n aç lmas Yak t Yak tlar n kalitesi Ön koltuklar Direksiyon ayar Hava yast klar Çocuk tafl ma koltuklar Arka koltuklar Bagaj Arka raf Moduboard raf Sürücü mahalli Gösterge tablosu Bak m göstergesi Gösterge lambalar Ekran Sinyalizasyon Görüfl alan Dikiz aynalar Cam açma kumandalar Bölüm I ARACIMIZI TANIYALIM Sayfalar

5 4 UZAKTAN KUMANDA* A B Uzaktan kumanda Uzaktan kumandada yüksek frekansl bir vericinin kullan lmas afla da belirtilen avantajlar sa lamaktad r: - Araç içinde uzaktan kumanday al - c n n önünde tutma zorunlulu unun ortadan kalkmas. - Uzaktan kumandan n arac n arkas ndan ve bavullar n aras ndan çal flmas. - Birkaç metre uzaktan bile ifllevsel olma özelli i. Not : Yüksek frekansl di er cihazlar n (araç telefonlar, iç alarmlar...) ayn anda kullan m, uzaktan kumandan n ifllevini geçici olarak bozabilir. Sürekli bir ar za söz konusu oldu unda uzaktan kumanday tekrar bafllatma ifllemini gerçeklefltiriniz. Bak n z "Uzaktan kumanda pilinin de ifltirilmesi". *Modele ve opsiyona göre de iflebilir. Koruyucu Sigortalar (Gösterge paneli alt nda) F16 Merkezi kilitleme Uzaktan kumanda tüm kap lar n ve bagaj n kilitlenmesini ve aç lmas n sa lar. Kilitleme sistemini çal flt rmak için A kumandas na veya kilidi açmak için B kumandas na bir kez bas n z. Çal flmamas durumunda ifllemi tekrarlay n z. Bu ifllemlerin gerçekleflti i sinyal lambalar n n yanmas yla görünür: - Kilidin aç lmas = H zl yan p sönme. - Kilitleme = Yaklafl k iki saniye boyunca yanar. Kap lardan biri veya bagaj aç ksa veya tam kapat lmam flsa merkezi kilitleme gerçekleflmez. Süper kilitleme ile merkezi kilitleme Bak n z Bölüm 1 Arac n yerinin belirlenmesi Arac n yerini belirlemek için A kumandas na bas n z, tavan lambas yanar ve direksiyondaki fl kl uyar lar birkaç saniye boyunca yan p söner (araç kilitli durumda). Not : Arac n yerini belirleme ifllevi kilit açma ifllevinden daha büyük bir etki alan na sahiptir. Dikkat, kumandan n cebinizde hareket etmesi dahi kap lar istem d fl aç labilir. Bununla birlikte, e er kilidin aç lmas n izleyen otuz saniye süresince hiçbir kap aç lmazsa kap lar otomatik olarak kilitlenir.

6 UZAKTAN KUMANDA* 5 Bitmifl uzaktan kumanda pili Bu bilgi sesli bir ikaz ve ekranda bir mesaj ile gösterilir. Uzaktan kumanda pilinin de ifltirilmesi Pile ulaflmak için kutuyu aç n z. Pil : 3 Volt'luk CR H rs zl a karfl önlemler Arac n zdan ayr lmadan önce yap lmas gerekenler: - Tüm camlar tamamen kapat n z ve görünürde hiçbir eflya b rakmay - n z. - Kontak anahtar n ç kar n z, direksiyonu ve tüm kap lar kilitleyiniz. Uzaktan kumanda pillerini atmay n z, çevreye zararl d rlar, bitmifl pilleri CIT- ROËN Yetkili Servislerine ya da toplama merkezlerine b rak n z. Pil de ifltirme iflleminden sonra uzaktan kumanday yeniden tan tmak gerekir. Bunun için, konta aç n z ve sonra da uzaktan kumandan z çal flt r n. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir. Özel kart n üstüne, anahtarlar n, uzaktan kumandan n ve radyonun numaralar n özenle not ediniz. Bu kart emin bir yerde saklay n z.

7 6 ANAHTARLAR* Anahtar ile merkezi kilitleme ç kilitleme kumandas n n yan p sönmesi ile kilitleme sinyali verilmifl olur. Kap lardan biri veya bagaj aç ksa veya tam kapat lmam flsa merkezi kilitleme gerçekleflmez. Süper kilitleme ile merkezi kilitleme Bak n z Bölüm 1 - "Süper kilitleme" Elektronik immobilizer anahtar Anahtar arac n tüm kilitlerini aç p kapatmaya ve motoru çal flt rmay sa lar. Not : Güvenlik sebebiyle, kontak kapal yken, sürücü kap s aç ld nda anahtar kontaktan çekilmemifl ise bir sesli sinyal duyulur. Anahtar, yolcu taraf ön hava yast n devre d fl b rakmay sa lar (bak n z "Hava yast klar ") Elektronik immobilizer sistemi, motor enjeksiyon sistemini kilitler. Sistem, anahtar kontaktan ç kar ld nda otomatik olarak çal fl r. Tüm anahtarlar elektronik immobilizer içermektedir. Sadece sizin anahtar n z arac n z çal flt rabilir. Anahtar n z konta a sokunuz. Konta açt ktan sonra anahtar ve elektronik immobilizer aras ndaki iletiflim sa lan r. E er anahtar tan nmam flsa arac n çal flmas olanaks zd r. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir. Koruyucu Sigortalar (Gösterge paneli alt nda) F16 D KKAT Elektronik immobilizerin elektrik devresini kesinlikle de ifltirmeyiniz, bu arac n z n hareket etmesini engelleyebilir.

8 ANAHTARLAR 7 Araç sahibinin de iflmesi durumunda yeni araç sahibinin KOD karta sahip olmas gerekir. Bu kart emin bir yerde saklay n z. Asla araç içinde b rakmay n z. KOD Kart Araç ile birlikte size gizli kart verilmifltir. Bu kart, elektronik immobilizer sistemi için Yetkili CITROEN Servislerince kullan lacak gizli bir girifl koduna sahiptir. Özel bölgeyi kaz may n z. Bu kart n kaybedilmesi halinde elektronik immobilizer sisteminin bütünlü ü garanti kapsam ndan ç kar. Tavsiye Elektronik immobilizer anahtar için, size özel bir kodu içeren KOD kart emin bir yerde saklay n z (asla arac n içinde b rakmay n z). Her türlü anahtar de iflikli i için (ilave, iptal veya de ifltirme), bütün anahtarlar n z ve gizli kart n zla birlikte Yetkili CITROEN Servisine baflvurman z zorunludur. D KKAT Anahtar n numaras, anahtara ba l etikette bulunan etikettedir. Kaybetmeniz durumunda, CITROEN A size yeni anahtar veya uzaktan kumanda temin eder. Gizli kart n kaybedilmesi durumunda Yetkili CITROEN Servisinin önemli ve uzun süren bir müdahale gerçeklefltirmesi gerekmektedir.

9 8 SÜPER K L TLEME S STEM Uzaktan kumanda Süper kilitleme ile merkezi kilitleme Bak n z Bölüm 1 - "Süper kilitleme" Süper kilitleme sistemini çal flt rmak için A dü mesine bir kez bas n z. A Bu durumda kap lar n içeriden ve d flar dan aç lmalar olanaks zd r. Kilidi açmak için B dü mesine bir kez bas n z. Çal flmamas durumunda ifllemi tekrarlay n z. Bu ifllemlerin gerçekleflti i sinyal lambalar n n yanmas yla görünür: B - Kilidin aç lmas = H zl yan p sönme. - Süper kilitleme = Yaklafl k iki saniye boyunca yanar. Süper kilitleme sistemi olmadan merkezi kilitleme Befl saniye içinde A kumandas na ikinci kere bas ld nda, super kilitleme iptal edilir. (araç d fltan kilitlenir). *Modele ve opsiyona göre de iflebilir Koruyucu Sigortalar (Gösterge paneli alt nda) F16 D KKAT Arac n içinde biri varken süper kilitleme sistemini çal flt rmak tehlikelidir çünkü kilidin içeriden (uzaktan kumanda olmadan) aç lmas olanaks zd r. Bununla birlikte, e er kilidin aç lmas n izleyen otuz saniye süresince hiçbir kap aç lmazsa kap lar otomatik olarak merkezi kilitleme ile kilitlenir.

10 ALARM* 9 Tesisat ayr ca bir siren ve d flar dan görülebilen, alarm n olas 3 ayr durumunu gösteren bir uyar lambas içerir. Alarm devre d fl (beklemede de- il), uyar lambas sönük. Alarm devrede (beklemede), uyar lambas yavaflça yan p söner. Alarm çal yor (izinsiz girifl sinyali), uyar lambas h zl yan p söner. Arac n z ALARM ile donat lm fl olabilir. A Bu donan m afla dakileri sa lar: Aç labilecek bölümlerdeki detektör (kap lar, bagaj, motor kaputu veya aç l r tavan) sayesinde d fl çevre korumas. B Ultrason al c lar ile iç hacim korumas ( sürücü mahallinin hacminde meydana gelebilecek de ifliklikler) Bu, gösterge panelindeki dü me ile devre d fl b rak labilir. Anahtar ile alarm n devre d fl b rak lmas Kap kilitlerini anahtarla aç n z, araca giriniz (siren 30 saniyeden sonra devreye girer). Anahtar konta a yerlefltiriniz, anahtar n kodunun tan nmas alarm kesecektir. Uzaktan kumanda ile alarm n devre d fl b rak lmas Arac n kilitlerinin aç lmas ile gerçekleflir (uzaktan kumandan n B dü mesine bas lmas ). *Modele ve opsiyona göre de iflebilir Koruyucu Sigortalar (Gösterge paneli alt nda) F7

11 10 ALARM* Alarm n devreye sokulmas Tüm aç l r bölümlerin iyice kapand ndan emin olunuz. Alarm n devreye sokulmas uzaktan kumandan n A dü mesine bas lmas ile gerçekleflir. Alarm n devreye sokulmas n takip eden 5 saniye (d fl çevre korumalar ), 45 saniye (iç hacimsel korumalar) devrededir. Alarm devredeyken, tüm izinsiz girifller sireni 30 saniye boyunca çald r r, siren çalarken sinyal lambalar da yanar. Bu ifllemi takiben, alarm n çalm fl oldu u haf zaya al narak alarm tekrar devreye girer. Alarm ayn zamanda elektrik beslemesinin kesilmesiyle de çalar, bu durumda, besleme tekrar bafllad nda alarm tekrar devreye girer. Hacim teflhisinin devreden ç kar lmas Alarm, hacim korumas devreden ç kar larak sadece d fl çevre korumas amac yla çal flt r labilir (örne in kullan c araç içinde bir hayvan b rakmak istedi inde). Bunun için, kontak kapal yken, kumanda tablosundaki alarm dü mesine en az bir saniye boyunca bas l tutunuz. Alarm uyar lambas sürekli olarak yan k kal r (alarm n devreye sokulmas ile birlikte yan p sönmeye bafllar). Devreden ç karma ifllemi, 5 dakika sonra aktif hale gelir. Not : Siren, uzaktan kumanda ile arac n kilitlerinin aç lmas ndan itibaren otomatik olarak devreden ç kar (örne in akü ç - kar lmak istendi inde). *Modele ve opsiyona göre de iflebilir

12 KAPILARIN VE BAGAJIN AÇILMASI* 11 çeriden kilitleme Kap lar kapal yken A dü mesine bas - larak merkezi kilit açma ve kapama ifllemleri kumanda edilir. Kap lar n içeriden aç lmas hala mümkündür. Kap lardan biri veya bagaj aç ksa veya tam kapat lmam flsa merkezi kilitleme gerçekleflmez. B A Araç yaklafl k 10 km/saat h za ulaflt nda bagaj otomatik olarak kilitlenir. Not : Bir kap n n aç lmas kilidinin aç lmas n sa lar. A dü mesinin gösterge lambas afla daki dört durumu belirtir : - kontak anahtar stop pozisyonunda iken veya teflhis edilmedi inde ve aç l r bölümler kilitli ise yan p söner, - kontak anahtar stop pozisyonunda iken veya teflhis edilmedi inde ve aç l r bölümler kilitlenmemifl ise söner, - kontak anahtar «aksesuar», «+ kontaktan sonra» pozisyonunda iken veya marfl pozisyonunda ise ve aç l r bölümler kilitli ise yanar, - kontak anahtar «aksesuar», «+ kontaktan sonra» pozisyonunda iken veya marfl pozisyonunda ise ve aç l r bölümler kilitli de il ise söner, Not : A kumandas gösterge paneli orta k sm nda yer al r. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir Manüel kumanda Ar za durumunda, her kap n n B dü mesine basarak arac n kap lar - n n kapat lmas mümkündür. Koruyucu Sigortalar (Gösterge paneli alt nda) F16

13 12 KAPILARIN VE BAGAJIN AÇILMASI* A Çocuk güvenli i Bu tertibat, arka kap lar n içeriden aç lmas n engeller. Bu tertibat merkezi kilitleme sisteminden ba ms zd r. Elektrik Gösterge panelinin alt nda bir elektrikli kumanda yer al r, arka kap lar n kilitlenmesini sa lar. Not : kontak çal flt nda, çocuk güvenlikleri devreye girer, gösterge paneli kumandas nda bir gösterge lambas yanar. Manuel Arka kap lar n kilitlenmesi kolun çekilmesi ile gerçeklefltirilir. Bagaj kapa Bagaj kap s flu flekillerde aç l r: - uzaktan kumanda ile, - bir kap n n aç lmas durumunda. Not : Her durumda, araç (10 km/saat h z n üstünde) seyir halindeyken bagaj kapa otomatik olarak kilitlenir. Bagaj kapa n n kapat lmas Bagaj kap s n, kapa n iç k sm nda bulunan yuvalardan tutarak indiriniz. Sonuna kadar indi inde bast r - n z. Kap lar n ve bagaj n d flar dan aç lmas Plaka ayd nlat c lar aras nda yer alan A paletinin üstüne do ru bas - n z. Acil durumlarda kilitlerin aç lmas Bagaj kapa n n aç lma ifllevinin ar zalanmas halinde, kilit bagaj n iç k sm ndan aç labilir. B - Kilidin B deli ine tornavida benzeri bir alet sokunuz ve bagaj kapa aç lana kadar hareket ettiriniz. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir

14 KAPILARIN VE BAGAJIN AÇILMASI 13 A Kilidi açmak için direksiyonun solunda ön panelin alt nda yer alan kumanday kendinize do ru çekiniz. Kenarda ve kaputun ortas nda bulunan A kolunu hareket ettiriniz ve kald r n z. Kapatmak için Kaputu indiriniz ve 20 cm mesafeden serbest b rak n z Kaputun düzgün bir flekilde kilitlendi ini kontrol ediniz.

15 14 YAKIT DOLDURMA* Yak t deposu kapa n açmak için kenar ndan çekiniz. Anahtarl kapak Açmak ya da kapamak için anahtar çeyrek tur döndürünüz. Dolum s ras nda, kapak iç taraf ndaki destek üzerine kapa yerlefltiriniz. Katalitik konvertörlü modellerde kurflunsuz benzin kullan m zorunludur. Doldurma yuvas nda, sadece kurflunsuz benzin kullan m na uygun dar girifl borusu vard r. Deponuzu doldururken tabancan n üçüncü çenti inin ötesine geçmesi için srar etmeyiniz; bu arac n zda ar zaya neden olabilir. Depo kapasitesi (litre) : - yaklafl k 46 litre *Modele ve opsiyona göre de iflebilir D KKAT : Arac n z n motoruna uygun olmayan yak t n doldurulmas halinde motoru çal flt rmadan önce deponun boflalt lmas kaç n lmazd r.

16 YAKITLARIN KAL TES * 15 Yak t deposu kapa n n içine yap flt r lm fl bir etiket, arac n z için uygun olan yak tlar göstermektedir. KURfiUNSUZ BENZ N MAZOT Benzinli motorlar RON 95 yak t kullanmak üzere tasarlanm flt r, yine de daha iyi bir sürüfl için benzinli motorlarda RON 98 yak t öneririz. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir

17 16 ÖN KOLTUKLAR

18 ÖN KOLTUKLAR* Bafl desteklerinin manuel ayar Bafl desteklerini indirip yükseltmek için öne do ru çekiniz ve 1 ayn anda sürgü ile öne gelmesini sa lay n z. Bafl deste in üst kenar bafl n üst k sm na denk geldi inde ayar yap lm flt r. Ayr ca e imi de ayarlanabilir. Bafl deste ini ç karmak için, yüksek pozisyona getirin, bir bozuk para yard m ile dili kald r n ve bafl deste ini çekin Dirseklik : Dik konuma gelmek için, kullan m pozisyonundan, kilitlenene kadar kald r n. 2 S rtl k e imi Kumanda kolunu hareket ettiriniz ve s rtl k e imini ayarlay n z. Koltu u kilitlenene kadar öne arkaya iterek öne e imi 45 C ye kadar getirmek mümkündür; kumanda kolunu iterek kilidi açabilirsiniz. 3 4 Minder e imi ve yükseltilmesi Kumanday kald r n ve koltu u istenilen konuma ayarlay n z. Uzunlamas na : Kumanda kolunu kald r n z ve istenilen konuma ayarlay n z. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir Is tmal koltuklar Ön koltuklar ayr olarak s t labilir. Koltuklar n yan taraflar nda bulunan kumanda çarklar n kullan n z ve ayar kumandas ile üç s cakl k modundan birini seçiniz. 0 : Kapal. 1 : Hafif s tma. 2 : Orta. 3 : Yüksek. Koltu un s cakl otomatik olarak ayarlan r. Not : Is tmal koltuklar ancak motor çal fl rken devreye sokulabilir.

19 18 D REKS YONUN AYARLANMASI Direksiyon yükseklik ve derinlik bak m ndan ayarlanabilir. ARAÇ SEY R HAL NDE DE LKEN, önce koltu unuzu en uygun pozisyonda ayarlay n, ve sonra direksiyon volan pozisyonunu ayarlay n. Bak n z «Sürüfl pozisyonu» Kumanda kolunu afla ya do ru iterek direksiyon kilidini aç n z. Direksiyonu ayarlay n z daha sonra kumanda kolunu yukar do ru sonuna kadar çekerek kilitleyiniz. Kumanda tablosundaki göstergelerin görünür durumda oldu una dikkat ediniz. ÖNEML Güvenlik bak m ndan, bu ifllemleri seyir halindeyken gerçeklefltirmeyiniz.

20 HAVA YASTIKLARI* 19 Yolcu ön hava yast n n devre d fl b rak lmas Ön yolcu koltu una s rt öne dönük bir çocuk koltu u koyabilmeniz için ön yolcu hava yast n n devre d fl b rak lmas gerekmektedir, bunun için : A Yolcu ön hava yast devreden ç - kar labilir. - Kontak kapal iken anahtar A konta na tak n z. - Anahtar "OFF" pozisyonu üzerine getirin, yolcu hava yast devre d fl kal r. - Kontak aç kken, gösterge tablosunda, ön yolcu hava yast n n devre d fl b rak ld na dair ikaz lambas yanar. Yolcu Ön hava yast n tekrar çal flt rmak için Hava yast ifllevini tekrar aktif hale getirmeyi unutmay n z, bunun için kontak kapal yken : - Anahtar yerlefltirin ve "ON" pozisyonu üzerine getirin, yolcu hava yast devreye girer. - Kontak aç ld nda gösterge tablosunda birkaç saniye boyunca bir ikaz lambas yanar. Ön yolcu hava yast aktif ise ön koltu a hiçbir zaman bir çocuk koltu- u koymay n z. Yast n aç lmas çocu un ciddi flekilde yaralanmas na neden olabilir. * Modele ve opsiyona göre de iflebilir

21 20 ÇOCUK TAfiIMA KOLTUKLARI* ISOFIX" çocuk koltuk tespitleri : Her iki arka koltukta bulunan "ISOFIX" ba lant lar, kendi flebekesi içinde pazarlanan marka araçlar için, UTAC uyar nca önerilen çocuk koltu unun yerlefltirilmesini sa lar. Çocuk koltu u ön koltu a yerlefltirilecekse ön yolcu hava yast n n kapat lmas zorunludur. Çocuk koltu una entegre kilitler ISOFIX ba lant lar na tespit edilir ve bu yolla güvenilir, sa lam ve h zl bir montaj elde edilir. Emniyet kemerinin kullan lmas yola karfl yerlefltirilmifl bir çocuk koltu u için zorunludur. Çocuk tafl ma koltu u ister ön ister arka tarafa monte edilmifl olsun, en üst düzeyde güvenlik sa lamak için ön koltuk ayar n n, ön panele uygun yak nl kta ve s rtl k aç s dik konumda olacak biçimde yap lmas zorunludur. * Modele ve opsiyona göre de iflebilir Montaj broflüründeki çocuk koltuk montaj talimat n okuyunuz.

22 ARKA KOLTUKLAR* 21 Arka bafl destekleri Arka bafl destekleri iki konuma sahiptir : - Koltuk boflken inik konum. - Yolcular n güvenli ini sa lamak için bafl n arkas na dayanacak biçimdeki konum. Yerinden ç karmak için sonuna kadar yukar ya çekiniz ve kilit açma kumandas na bas n z. * Modele ve opsiyona göre de iflebilir Katlanabilir s rtl klar Arka koltuklar tamamen veya k smen katlanabilir özelliktedir. Bafl desteklerini indiriniz. S rtl n ucunda bulunan kumandaya bas n z ve öne do ru tamamen yat r n z. S rtl eski haline getirirken kilitlenmesine dikkat ediniz. A Herhangi bir ifllemden önce Emniyet kemerlerinin herhangi bir flekilde bozulmas n veya s - k flmas n önlemek için, s rtl k yanlar nda dikkatlice tutunuz. A - Döfleme taraf ndaki k skaç bu düzeni sa layacakt r.

23 22 BAGAJ* Yerlefltirme halkalar Yüklerinizi sabitlemek için bagaj n z n taban ndaki dört lokalize etme halkas n kullan n z. Güvenlik aç s ndan, sert frenlerde zarar görmemesi için bagajdaki a r yüklerin mümkün oldu unca öne do ru konulmas önerilmektedir. Koruma filesi Bagajda bulunan eflyalar n düzenli bir biçimde durmas n sa lar. Yükleme Bagaj n giriflinde sabitlenmifl kemerler çeflitli eflyalar tutmay sa lar (ilk yard m çantas, reflektör, ya bidonu, vs.) Çeflitli eflyalar yerlefltirmek için bagaj n sa kenar nda bir bölüm bulunur. * Modele ve opsiyona göre de iflebilir

24 ARKA RAF 23 B Sökülmesi : Arka raf sökmek için, kordonlar ç - kar n. Dikey bir flekilde itin ve her iki yan kald r n. Yükleme Bagaj n alt na yatay olarak yerlefltirin. Parçalar yerine tak n : Raf n makaralar yuvalar na gelecek biçimde sonuna kadar itiniz. Arka raf ya da bagaj sa lamlaflt rmak için kordonlar tutarak B ye ba lay n. Raf n üzerine sert ya da a r nesneler koymay n z. Bu nesneler arka camdaki s t c rezistanslar bozabilir ve sert frenleme ya da çarpma s ras nda tehlike yaratabilir.

25 24 MODUBOARD ARKA RAF Arka koltuklar n arkas nda yer alan arka raf bagaj n daha pratik bir biçimde kullan lmas n sa lar. A - Arka koltuklar n s rtl klar na dikey olarak yerlefltirilir. A Dört basit hareket ile, arac n arkas nda, bagaj n içinden ön koltuklar n arkas na kadar uzanan düz bir yükleme zemini elde etmek mümkündür (arka koltuklar katlanm fl). B - MODUBOARD tamamen aç lm flt r ve daha uzun ve hacimli bir yükleme elde edilmifltir. B

26 MODUBOARD ARKA RAF 25 Bagaj afla daki kullan mlara göre bölmek mümkündür : C - hassas eflyalar korumak için, D - hassas bir eflyay uzun bir eflyadan korumak için, C D E - uzun bir eflya için, 2 arka koltuk ve bagaj n 2/3 ü korunur. F - uzun ve hacimli bir eflya ve hassas eflyalar için. E F

27 26 SÜRÜCÜ MAHALL * / * Modele ve opsiyona göre de iflebilir 26 25

28 SÜRÜCÜ MAHALL * 27 1 Yan cam bu u gidericisi. 2 Sol yan havaland rma. 3 Sol hoparlör (Tweeter). 4 Kumandalar : Ayd nlatma. Sinyaller. Sis farlar. Sis lambalar. 5 Korna. 6 Sürücü hava yast. 7 Göstergeler 8 Kumandalar : Ön cam silece i. Cam y kama. Arka cam silece i. 9 Direksiyondan radyo kumandas. 10 Kap lar n ve bagaj n merkezi kilit kumandas 11 Ekran 12 Dörtlü flaflörler. 13 Orta havaland r c lar 14 Kumandalar : Alarm. Park etmeye yard m sistemi Çocuk güvenli i Afl r h z uyar s ESP 15 Üst torpido gözü 16 Sa yan havaland r c lar. 17 Sa hoparlör (Tweeter). 18 Yan cam bu u gidericisi. 19 Anahtarl kumanda : Yolcu hava yast n devreye sokma/devre d fl b rakma. 20 Yolcu taraf hava yast. 21 Alt torpido gözü. Araç dokümanlar n saklanmas 22 Radyo bölmesi. 23 Klima veya s tma/havaland rma voltluk aksesuar prizi. 25 Elektrikli ön cam kumandalar. 26 Yerinden ç kar labilir küllük. 27 Park freni. 28 Çakmak 29 Vites kolu. 30 Kontak k l d. 31 H z regülatör sabitleyici. 32 Motor kaputu açma mandal. 33 Direksiyon ayar kolu. 34 Cepler. Sigorta kutusuna eriflim kapa-. 35 Farlar n ayarlanmas 36 Elektrikli dikiz aynalar n n ayar. * Modele ve opsiyona göre de iflebilir

29 28 Kumanda : Ayd nlatma reostas Gece sürüflü. GÖSTERGE TABLOSU* Motor hararet göstergesi. Devir saati Yak t göstergesi Kumanda : S f rlama Otomatik flanz man ekran Ekran Bak m göstergesi. Motor ya seviyesi göstergesi Toplam kilometre sayac. Günlük sayaç Koruyucu Sigortalar (Gösterge paneli alt nda) F15

30 GÖSTERGE TABLOSU* 29 Ekran Kona n aç lmas yla, ekranda birbirin takiben afla daki uyar mesajlar görünür: - Motor ya seviye göstergesi - Bak m Göstergesi. - Toplam kilometre sayac. - Günlük sayaç Motor ya seviyesi göstergesi* Kontak aç ld nda, bak m göstergesi birkaç saniye görünür, daha sonra motor ya seviyesi de birkaç saniye süreyle görünür. Maxi = Dolu 6 çubu un ve maxi nin yan p sönmesi Yan p sönen ikaz lambas, göstergenin çal flmas nda bir ar za oldu unu ya da ya seviyesinin Maxi' yi geçti- ini belirtir. CITROEN Yetkili Servisine baflvurunuz Mini = Dolu bir seviyenin sürekli yanmas. Manuel ya göstergesi ile kontrol edin. Düz bir zeminde motor kapal yken en az on dakika geçtikten sonra kontrol ediniz. flaretlerin yan p sönmesi göstergenin çal flma bozuklu unu veya ya eksikli ini gösterir. CITROEN Yetkili Servisine baflvurunuz * Modele ve opsiyona göre de iflebilir

31 30 GÖSTERGE TABLOSU Toplam kilometre sayac - Günlük sayaç. Kap n n aç lmas yla birlikte, kontak aç lana kadar toplam ve günlük kilometre sayaçlar n n görüntülenmesi. Konta n aç lmas yla, bak m bilgilerinin ve motor ya seviyesinin görüntülenmesinden sonra toplam ve günlük kilometre sayaçlar tekrar görüntülenir. Günlük sayac n s f rlanmas Kontak aç kken çal fl r. Kontak aç kken dü meye uzun süre bas ld nda, görüntülenen günlük sayaç s f rlan r.

32 GÖSTERGE TABLOSU* 31 A B GÖSTERGE TABLOSU* Gece sürüflü kumandas ve ayd nlatma reostas. Ayd nlatma lambalar aç k oldu unda devrededir : - gösterge : sayaç, ekran, su s cakl k göstergeleri ve yak t seviyesi göstergeleri - ekran - klima ekran Modun ve fl k seviyesinin seçimi gösterge üzerindeki reostas n A kumandas na bas larak yap l r. Gündüz sürüflü : 4 ayd nlatma seviyesi Gece sürüflü (farlar yan k) : 4 ayd nl k seviyesi + 1 black panel seviyesi afla - daki devire göre A kumandas na arka arkaya basarak yap l r : 4. seviye => 3. seviye => 2. seviye => 1. seviye => black panel 1. Black panel modunda yaln zca afla daki bilgiler ekranda sergilenebilir : - gösterge lambalar ve sinyaller, - h z, - seçili vites (otomatik flanz man), - son seviyeden önceki seviye iflaretine eriflildi inde yak t göstergesi ve yak t minimum seviye göstergesi, - kritik durumda su s cakl k ve uyar piktogram, - B kumandas na her bas ld nda kilometre göstergesinin 8 saniye zamanland rma ile yanmas, - bir kumandaya her bas ld nda otomatik klima ekran n n 16 saniye yanmas. Bu fonksiyon, gece sürüflünde en iyi görüfl konforuna ulaflmay sa lar. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir

33 32 BAKIM GÖSTERGES Size, bak m karnesindeki bak m plan na uygun olarak bir sonraki bak m zaman n bildirir. Çal flmas : Konta n aç lmas yla birlikte ve birkaç saniye boyunca, toplam kilometre sayaç ekran size, bir sonraki bak ma kadar olan kilometre say s - n gösterir. Örnek : bir sonraki bak ma kalan km : Bir sonraki bak ma kadar kilometreden daha az mesafe kald. Befl saniye boyunca ekran motor ya seviyesini belirtir ve befl saniye sonunda, bak m göstergesi ve kilometre bilgisi görülür. Örnek : bir sonraki bak mdan önce kat edilecek kilometre : Bak m zaman geçmifl. Befl saniye boyunca ekran motor ya seviyesini belirtir ve befl saniye sonunda, bak m göstergesi yan p söner ve kilometre bilgisi sabit olarak görülür. Örnek : Bak m zaman n 300 km aflm fls n z. Arac n z n bak m derhal yap lmal. Befl saniye sonra, toplam kilometre sayac normal iflleyifline döner ve ekranda toplam ve günlük kilometre bilgisi görüntülenir. Befl saniye sonra, toplam kilometre sayac normal iflleyifline döner ve ekranda bak m göstergesi uyar s yan k kal r. Size, gelecek sefer yap lmas gereken bak m belirtir. Ekranda toplam ve günlük kilometre bilgilerini görüntülenir. Konta n aç lmas ndan befl saniye sonra, bak m göstergesi yan k kal r ve kilometre bilgisi normal çal flmas na döner.

34 BAKIM GÖSTERGES 33 Bak m aral Arac n z zor flartlarda kullanman z durumunda, bak m kitab plan nda bulunan " özel koflullar " bölümüne baflvurman z gerekmektedir (bak n z bak m karnesi). 1 S f rlama Arac n z n servis yetkilisi bu ifllemi her bak mdan sonra gerçeklefltirir. Her seferinde, bak m kendiniz gerçeklefltiriyorsan z, s f rlama süreci afla daki gibidir: - Konta kapat n z. - 1 dü mesine bas n z ve bas l tutunuz. - Konta aç n n z. - 1 dü mesini s f r görülene kadar ve bak m göstergesi silinene kadar bas l tutun. - Konta kapat n z.

35 34 KAZ LAMBALARI* Sol sinyal göstergesi Bak n z "Sinyalizasyon" Sa sinyal göstergesi Bak n z "Sinyalizasyon" Sis farlar Bak n z "Sinyalizasyon" Sinyal lambalar flaflör lambalar ile efl zamanl olarak çal fl r. Park lambalar Bak n z "Sinyalizasyon" Uzun farlar Bak n z "Sinyalizasyon" Sis lambalar Bak n z "Sinyalizasyon" *Modele ve opsiyona göre de iflebilir

36 KAZ LAMBALARI* 35 Sürücü emniyet kemeri unutuldu uyar lambas Sürücü emniyet kemeri l olmad nda ya- ba nar. Yolcu taraf hava yast n etkisiz hale getirme uyar mesaj Bak n z " Hava yast klar " Hava yast klar uyar lambas Bak n z " Hava yast klar " Akü flarj uyar mesaj Motor çal fl rken sönük olmal d r. Sürekli yan yorsa CITROEN Yetkili Servisi ile temasa geçiniz. Park freni, fren hidroli i seviyesi ve frenleme da t m ar zas uyar göstergesi Motor çal fl rken, bu uyar mesaj, park freninin çekik veya do ru çekilmedi ini, fren hidroli inin yetersiz düzeyde oldu unu veya fren sisteminin ar zal oldu unu belirtir. Uyar mesaj yan k kal yorsa ve park freni çal flm yorsa, bir an önce durunuz ve CITROEN Yetkili Servisi ile temasa geçiniz. Motor ikaz lambas ( otomatik diagnostik ) Seyir halindeyken yan yor ya da yan p sönüyorsa, enjeksiyon sisteminde ya da hava kirlili ini önleme sisteminde bir çal flma bozuklu u oldu unu belirtir (versiyona göre). Motor ya uyar lambas Seyir halindeyken yan yorsa, motoru durdurunuz, seviyeyi kontrol ediniz, (bak n z bölüm IV - "Seviyeler"). Do ru bir seviyede olmas na ra men, sürekli yan yorsa CITROEN Yetkili Servisi ile temasa geçiniz. Derhal CITROEN Yetkili Servisine baflvurunuz. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir

37 36 KAZ LAMBALARI* Dizel motoru ön s tma gösterge lambas Motor marfl modlar na bak n z. Bak n z Bölüm II - " Çal flt rma". ABS sistemi ABS kontrol uyar lambas, kontak aç ld nda yanar ve birkaç saniye içinde söner. Bu kontrol uyar mesaj sönmüyorsa, sistemde bir ar za oluflmufl olabilir. (Bak n z Bölüm II - " Frenler "). Minimum yak t uyar lambas Düz bir alanda yand - nda depoda yaklafl k 6 litre yak t bulunmaktad r. Bir sesli ikaz vard r (bip). Mazotun içinde su mevcudiyeti Mazotun içinde su mevcudiyeti belirlendi inde : göstergenin yak t seviyesi rampas nda bütün iflaretler yan p söner. CITROEN Yetkili Servisine baflvurunuz. So utma suyu seviyesi ve motor hararet ikaz lambas Bu s nman n çeflitli nedenleri olabilir, CITROEN Yetkili Servisine baflvurunuz. Motor hararet sisteminin tüm kademeleri sabit olarak bir sesli uyar (bip) ile birlikte yan yorsa, derhal durun, konta kapat n, motor fan belirli bir zaman çal flmaya devam edebilir, bölüm IV - Bak m - "Seviyeler, kontrol" bölümden belirtilen önlemleri alarak motorun so umas n bekleyin. Bu s nman n çeflitli nedenleri olabilir, CITROEN Yetkili Servisine baflvurunuz. ESP uyar lambas Çal fl yor ESP sistemi devreye girdi inde, ESP uyar lambas gösterge üzerinde yan p söner. Anormalik teflhis edilmesi durumunda Araç seyir halindeyken, gösterge üzerindeki ESP uyar lambas yanar ve bir sesli ikaz duyulur (bip), bu sistemin çal flma bozuklu unu belirtir. Sistemin kontrolü için CITROËN Yetkili Servisine baflvurunuz. Devreden ç karma Devre d fl b rakma s ras nda ESP uyar lambas n n sabit yanmas durumunda, ESP sisteminin art k devrede olmad n belirtir. Not : Konta n aç lmas yla, befl saniye boyunca uyar lambalar yanar. Not : sistemin bozuklu u durumunda afla daki göstergeler için bir sesli ikaz da (bip) verilir : motorun çal flmas ; hava yast ; akü flarj ; motor ya bas nc ; park freni ; ABS ; ESP. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir

38 EKRAN* 37 A Kontak aç ld nda, saat ve s cakl k sergilenir ; - 3 C ve + 3 C aras nda oldu unda s cakl k yan p söner (buzlanma riski). Bilgilerin görüntülenmesi için, A kumandas na k sa bir süre bas n z. Not : Arac n z güneflli bir ortamda uzun süre kald ysa, ekranda görülen s cakl k gerçek s cakl kla uyuflmayabilir. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir Koruyucu Sigortalar (Gösterge paneli alt nda) F4

39 38 S NYAL ZASYON* Flaflör lambalar. Sinyal lambalar n n efl zamanl kumandas Yaln zca tehlike durumunda, acil bir durma durumunda veya anormal kullan m flartlar nda sürüfl için kullan n z Kontak kapal yken de çal - fl r. Sinyaller Sol, afla do ru. Sa, yukar do ru. Direksiyonun dönmesi ile otomatik olarak durur. Optik uyar c Kendinize do ru çekme hareketiyle. Optik uyar c n n çal flmas için kontak kapal olmal d r. Sesli ikaz Direksiyonunun kollar ndan birine bas n z. Sesli sinyal sistemi Arac n z çok çeflitli bilgileri size sesli olarak verir : - 1 Gong sesi = Bir kumanda emrinin alg lanm fl oldu unu belirtir - 1 Bip sesi = Uyar afla daki göstergeler için sistemin ar zas durumunda : motorun çal flmas ; hava yast ; akü flarj ; motor ya bas nc ; park freni ; ABS ; ESP...). Flaflör lambalar n n acil durumlarda yanmas Sert bir fren ya da arac n birden bire h zdan düflmesi, flaflör lambalar - n n otomatik olarak yanmas na neden olur. Lambalar, arac n yeniden h z kazanmas yla otomatik olarak söner ya da kumanda panelindeki flaflör lambalar kumandas na bas - larak manuel olarak da durdurulabilir. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir Koruyucu Sigortalar (Gösterge paneli alt nda) F13 Flaflör lambalar n yakarak seyir etmeniz durumunda sinyal lambalar etkisiz hale gelir.

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Honda Civic-0 23/9/04 9:37 Page 2 (1,1) Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

HOŞ GELDİNİZ. Semboller. Uyarı : Çevre koruması : Sayfaya yönlendirme : Bilgi :

HOŞ GELDİNİZ. Semboller. Uyarı : Çevre koruması : Sayfaya yönlendirme : Bilgi : HOŞ GELDİNİZ Bir 208 seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzu, hayatın her anında aracınızdan tamamıyla yararlanabilmeniz için düzenlendi. Böylece, daha ilk sayfalardan itibaren, aracınızın

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Dikkatinizi aşağıdaki noktaya çekiyoruz : PEUGEOT Otomobilleri tarafından onaylanmamış elektrikli bir aksesuarın ya da donanımın takılması,

Dikkatinizi aşağıdaki noktaya çekiyoruz : PEUGEOT Otomobilleri tarafından onaylanmamış elektrikli bir aksesuarın ya da donanımın takılması, ! Dikkatinizi aşağıdaki noktaya çekiyoruz : PEUGEOT Otomobilleri tarafından onaylanmamış elektrikli bir aksesuarın ya da donanımın takılması, aracınızın elektronik sisteminin arızalanmasına neden olabilir.

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z.

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z. Sayın müşterimiz, FIAT ı tercih edip, Fiat Dobló yu seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabı, yeni aracınızın tüm özelliklerini tanımanıza ve onu mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmenize yardımcı

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı