CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU"

Transkript

1 CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

2 Size bu seçiminizden dolay teflekkür ediyor ve sizi kutluyoruz. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bu el kitab n dikkatlice okuyunuz. Bu kitapç k sürüfl ve ekipmanlarla ilgili tüm bilgileri ve ayn zamanda titizlikle uyman z istedi imiz önemli önerileri içermektedir. Bu dokümanda ayr ca arac n z n bak m hakk nda bilmeniz gereken her fleyi, arac n z n korunmas n, kullan m emniyetini ve yeni CITROEN'inizin güvenilirli ini garanti eden her fleyi bulacaks n z.

3 1 Bölüm I ARACIMIZI TANIYALIM Sayfa 3 Bölüm V PRAT K ÖNER LER Sayfa 95 Bölüm II ARACI KULLANMA Sayfa 45 Bölüm VI TEKN K ÖZELL KLER Sayfa 113 Bölüm III KONFOR Sayfa 61 ALFABET K NDEKS Sayfa 120 Bölüm IV BAKIM Sayfa 83 KULLANIM ÖNER LER K lavuzun sonuna bak n z

4 Uzaktan kumanda Anahtarlar Süper kilitleme sistemi Kontak alarm Kap lar n ve bagaj n aç lmas Yak t Yak tlar n kalitesi Ön koltuklar Direksiyon ayar Hava yast klar Çocuk tafl ma koltuklar Arka koltuklar Bagaj Arka raf Moduboard raf Sürücü mahalli Gösterge tablosu Bak m göstergesi Gösterge lambalar Ekran Sinyalizasyon Görüfl alan Dikiz aynalar Cam açma kumandalar Bölüm I ARACIMIZI TANIYALIM Sayfalar

5 4 UZAKTAN KUMANDA* A B Uzaktan kumanda Uzaktan kumandada yüksek frekansl bir vericinin kullan lmas afla da belirtilen avantajlar sa lamaktad r: - Araç içinde uzaktan kumanday al - c n n önünde tutma zorunlulu unun ortadan kalkmas. - Uzaktan kumandan n arac n arkas ndan ve bavullar n aras ndan çal flmas. - Birkaç metre uzaktan bile ifllevsel olma özelli i. Not : Yüksek frekansl di er cihazlar n (araç telefonlar, iç alarmlar...) ayn anda kullan m, uzaktan kumandan n ifllevini geçici olarak bozabilir. Sürekli bir ar za söz konusu oldu unda uzaktan kumanday tekrar bafllatma ifllemini gerçeklefltiriniz. Bak n z "Uzaktan kumanda pilinin de ifltirilmesi". *Modele ve opsiyona göre de iflebilir. Koruyucu Sigortalar (Gösterge paneli alt nda) F16 Merkezi kilitleme Uzaktan kumanda tüm kap lar n ve bagaj n kilitlenmesini ve aç lmas n sa lar. Kilitleme sistemini çal flt rmak için A kumandas na veya kilidi açmak için B kumandas na bir kez bas n z. Çal flmamas durumunda ifllemi tekrarlay n z. Bu ifllemlerin gerçekleflti i sinyal lambalar n n yanmas yla görünür: - Kilidin aç lmas = H zl yan p sönme. - Kilitleme = Yaklafl k iki saniye boyunca yanar. Kap lardan biri veya bagaj aç ksa veya tam kapat lmam flsa merkezi kilitleme gerçekleflmez. Süper kilitleme ile merkezi kilitleme Bak n z Bölüm 1 Arac n yerinin belirlenmesi Arac n yerini belirlemek için A kumandas na bas n z, tavan lambas yanar ve direksiyondaki fl kl uyar lar birkaç saniye boyunca yan p söner (araç kilitli durumda). Not : Arac n yerini belirleme ifllevi kilit açma ifllevinden daha büyük bir etki alan na sahiptir. Dikkat, kumandan n cebinizde hareket etmesi dahi kap lar istem d fl aç labilir. Bununla birlikte, e er kilidin aç lmas n izleyen otuz saniye süresince hiçbir kap aç lmazsa kap lar otomatik olarak kilitlenir.

6 UZAKTAN KUMANDA* 5 Bitmifl uzaktan kumanda pili Bu bilgi sesli bir ikaz ve ekranda bir mesaj ile gösterilir. Uzaktan kumanda pilinin de ifltirilmesi Pile ulaflmak için kutuyu aç n z. Pil : 3 Volt'luk CR H rs zl a karfl önlemler Arac n zdan ayr lmadan önce yap lmas gerekenler: - Tüm camlar tamamen kapat n z ve görünürde hiçbir eflya b rakmay - n z. - Kontak anahtar n ç kar n z, direksiyonu ve tüm kap lar kilitleyiniz. Uzaktan kumanda pillerini atmay n z, çevreye zararl d rlar, bitmifl pilleri CIT- ROËN Yetkili Servislerine ya da toplama merkezlerine b rak n z. Pil de ifltirme iflleminden sonra uzaktan kumanday yeniden tan tmak gerekir. Bunun için, konta aç n z ve sonra da uzaktan kumandan z çal flt r n. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir. Özel kart n üstüne, anahtarlar n, uzaktan kumandan n ve radyonun numaralar n özenle not ediniz. Bu kart emin bir yerde saklay n z.

7 6 ANAHTARLAR* Anahtar ile merkezi kilitleme ç kilitleme kumandas n n yan p sönmesi ile kilitleme sinyali verilmifl olur. Kap lardan biri veya bagaj aç ksa veya tam kapat lmam flsa merkezi kilitleme gerçekleflmez. Süper kilitleme ile merkezi kilitleme Bak n z Bölüm 1 - "Süper kilitleme" Elektronik immobilizer anahtar Anahtar arac n tüm kilitlerini aç p kapatmaya ve motoru çal flt rmay sa lar. Not : Güvenlik sebebiyle, kontak kapal yken, sürücü kap s aç ld nda anahtar kontaktan çekilmemifl ise bir sesli sinyal duyulur. Anahtar, yolcu taraf ön hava yast n devre d fl b rakmay sa lar (bak n z "Hava yast klar ") Elektronik immobilizer sistemi, motor enjeksiyon sistemini kilitler. Sistem, anahtar kontaktan ç kar ld nda otomatik olarak çal fl r. Tüm anahtarlar elektronik immobilizer içermektedir. Sadece sizin anahtar n z arac n z çal flt rabilir. Anahtar n z konta a sokunuz. Konta açt ktan sonra anahtar ve elektronik immobilizer aras ndaki iletiflim sa lan r. E er anahtar tan nmam flsa arac n çal flmas olanaks zd r. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir. Koruyucu Sigortalar (Gösterge paneli alt nda) F16 D KKAT Elektronik immobilizerin elektrik devresini kesinlikle de ifltirmeyiniz, bu arac n z n hareket etmesini engelleyebilir.

8 ANAHTARLAR 7 Araç sahibinin de iflmesi durumunda yeni araç sahibinin KOD karta sahip olmas gerekir. Bu kart emin bir yerde saklay n z. Asla araç içinde b rakmay n z. KOD Kart Araç ile birlikte size gizli kart verilmifltir. Bu kart, elektronik immobilizer sistemi için Yetkili CITROEN Servislerince kullan lacak gizli bir girifl koduna sahiptir. Özel bölgeyi kaz may n z. Bu kart n kaybedilmesi halinde elektronik immobilizer sisteminin bütünlü ü garanti kapsam ndan ç kar. Tavsiye Elektronik immobilizer anahtar için, size özel bir kodu içeren KOD kart emin bir yerde saklay n z (asla arac n içinde b rakmay n z). Her türlü anahtar de iflikli i için (ilave, iptal veya de ifltirme), bütün anahtarlar n z ve gizli kart n zla birlikte Yetkili CITROEN Servisine baflvurman z zorunludur. D KKAT Anahtar n numaras, anahtara ba l etikette bulunan etikettedir. Kaybetmeniz durumunda, CITROEN A size yeni anahtar veya uzaktan kumanda temin eder. Gizli kart n kaybedilmesi durumunda Yetkili CITROEN Servisinin önemli ve uzun süren bir müdahale gerçeklefltirmesi gerekmektedir.

9 8 SÜPER K L TLEME S STEM Uzaktan kumanda Süper kilitleme ile merkezi kilitleme Bak n z Bölüm 1 - "Süper kilitleme" Süper kilitleme sistemini çal flt rmak için A dü mesine bir kez bas n z. A Bu durumda kap lar n içeriden ve d flar dan aç lmalar olanaks zd r. Kilidi açmak için B dü mesine bir kez bas n z. Çal flmamas durumunda ifllemi tekrarlay n z. Bu ifllemlerin gerçekleflti i sinyal lambalar n n yanmas yla görünür: B - Kilidin aç lmas = H zl yan p sönme. - Süper kilitleme = Yaklafl k iki saniye boyunca yanar. Süper kilitleme sistemi olmadan merkezi kilitleme Befl saniye içinde A kumandas na ikinci kere bas ld nda, super kilitleme iptal edilir. (araç d fltan kilitlenir). *Modele ve opsiyona göre de iflebilir Koruyucu Sigortalar (Gösterge paneli alt nda) F16 D KKAT Arac n içinde biri varken süper kilitleme sistemini çal flt rmak tehlikelidir çünkü kilidin içeriden (uzaktan kumanda olmadan) aç lmas olanaks zd r. Bununla birlikte, e er kilidin aç lmas n izleyen otuz saniye süresince hiçbir kap aç lmazsa kap lar otomatik olarak merkezi kilitleme ile kilitlenir.

10 ALARM* 9 Tesisat ayr ca bir siren ve d flar dan görülebilen, alarm n olas 3 ayr durumunu gösteren bir uyar lambas içerir. Alarm devre d fl (beklemede de- il), uyar lambas sönük. Alarm devrede (beklemede), uyar lambas yavaflça yan p söner. Alarm çal yor (izinsiz girifl sinyali), uyar lambas h zl yan p söner. Arac n z ALARM ile donat lm fl olabilir. A Bu donan m afla dakileri sa lar: Aç labilecek bölümlerdeki detektör (kap lar, bagaj, motor kaputu veya aç l r tavan) sayesinde d fl çevre korumas. B Ultrason al c lar ile iç hacim korumas ( sürücü mahallinin hacminde meydana gelebilecek de ifliklikler) Bu, gösterge panelindeki dü me ile devre d fl b rak labilir. Anahtar ile alarm n devre d fl b rak lmas Kap kilitlerini anahtarla aç n z, araca giriniz (siren 30 saniyeden sonra devreye girer). Anahtar konta a yerlefltiriniz, anahtar n kodunun tan nmas alarm kesecektir. Uzaktan kumanda ile alarm n devre d fl b rak lmas Arac n kilitlerinin aç lmas ile gerçekleflir (uzaktan kumandan n B dü mesine bas lmas ). *Modele ve opsiyona göre de iflebilir Koruyucu Sigortalar (Gösterge paneli alt nda) F7

11 10 ALARM* Alarm n devreye sokulmas Tüm aç l r bölümlerin iyice kapand ndan emin olunuz. Alarm n devreye sokulmas uzaktan kumandan n A dü mesine bas lmas ile gerçekleflir. Alarm n devreye sokulmas n takip eden 5 saniye (d fl çevre korumalar ), 45 saniye (iç hacimsel korumalar) devrededir. Alarm devredeyken, tüm izinsiz girifller sireni 30 saniye boyunca çald r r, siren çalarken sinyal lambalar da yanar. Bu ifllemi takiben, alarm n çalm fl oldu u haf zaya al narak alarm tekrar devreye girer. Alarm ayn zamanda elektrik beslemesinin kesilmesiyle de çalar, bu durumda, besleme tekrar bafllad nda alarm tekrar devreye girer. Hacim teflhisinin devreden ç kar lmas Alarm, hacim korumas devreden ç kar larak sadece d fl çevre korumas amac yla çal flt r labilir (örne in kullan c araç içinde bir hayvan b rakmak istedi inde). Bunun için, kontak kapal yken, kumanda tablosundaki alarm dü mesine en az bir saniye boyunca bas l tutunuz. Alarm uyar lambas sürekli olarak yan k kal r (alarm n devreye sokulmas ile birlikte yan p sönmeye bafllar). Devreden ç karma ifllemi, 5 dakika sonra aktif hale gelir. Not : Siren, uzaktan kumanda ile arac n kilitlerinin aç lmas ndan itibaren otomatik olarak devreden ç kar (örne in akü ç - kar lmak istendi inde). *Modele ve opsiyona göre de iflebilir

12 KAPILARIN VE BAGAJIN AÇILMASI* 11 çeriden kilitleme Kap lar kapal yken A dü mesine bas - larak merkezi kilit açma ve kapama ifllemleri kumanda edilir. Kap lar n içeriden aç lmas hala mümkündür. Kap lardan biri veya bagaj aç ksa veya tam kapat lmam flsa merkezi kilitleme gerçekleflmez. B A Araç yaklafl k 10 km/saat h za ulaflt nda bagaj otomatik olarak kilitlenir. Not : Bir kap n n aç lmas kilidinin aç lmas n sa lar. A dü mesinin gösterge lambas afla daki dört durumu belirtir : - kontak anahtar stop pozisyonunda iken veya teflhis edilmedi inde ve aç l r bölümler kilitli ise yan p söner, - kontak anahtar stop pozisyonunda iken veya teflhis edilmedi inde ve aç l r bölümler kilitlenmemifl ise söner, - kontak anahtar «aksesuar», «+ kontaktan sonra» pozisyonunda iken veya marfl pozisyonunda ise ve aç l r bölümler kilitli ise yanar, - kontak anahtar «aksesuar», «+ kontaktan sonra» pozisyonunda iken veya marfl pozisyonunda ise ve aç l r bölümler kilitli de il ise söner, Not : A kumandas gösterge paneli orta k sm nda yer al r. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir Manüel kumanda Ar za durumunda, her kap n n B dü mesine basarak arac n kap lar - n n kapat lmas mümkündür. Koruyucu Sigortalar (Gösterge paneli alt nda) F16

13 12 KAPILARIN VE BAGAJIN AÇILMASI* A Çocuk güvenli i Bu tertibat, arka kap lar n içeriden aç lmas n engeller. Bu tertibat merkezi kilitleme sisteminden ba ms zd r. Elektrik Gösterge panelinin alt nda bir elektrikli kumanda yer al r, arka kap lar n kilitlenmesini sa lar. Not : kontak çal flt nda, çocuk güvenlikleri devreye girer, gösterge paneli kumandas nda bir gösterge lambas yanar. Manuel Arka kap lar n kilitlenmesi kolun çekilmesi ile gerçeklefltirilir. Bagaj kapa Bagaj kap s flu flekillerde aç l r: - uzaktan kumanda ile, - bir kap n n aç lmas durumunda. Not : Her durumda, araç (10 km/saat h z n üstünde) seyir halindeyken bagaj kapa otomatik olarak kilitlenir. Bagaj kapa n n kapat lmas Bagaj kap s n, kapa n iç k sm nda bulunan yuvalardan tutarak indiriniz. Sonuna kadar indi inde bast r - n z. Kap lar n ve bagaj n d flar dan aç lmas Plaka ayd nlat c lar aras nda yer alan A paletinin üstüne do ru bas - n z. Acil durumlarda kilitlerin aç lmas Bagaj kapa n n aç lma ifllevinin ar zalanmas halinde, kilit bagaj n iç k sm ndan aç labilir. B - Kilidin B deli ine tornavida benzeri bir alet sokunuz ve bagaj kapa aç lana kadar hareket ettiriniz. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir

14 KAPILARIN VE BAGAJIN AÇILMASI 13 A Kilidi açmak için direksiyonun solunda ön panelin alt nda yer alan kumanday kendinize do ru çekiniz. Kenarda ve kaputun ortas nda bulunan A kolunu hareket ettiriniz ve kald r n z. Kapatmak için Kaputu indiriniz ve 20 cm mesafeden serbest b rak n z Kaputun düzgün bir flekilde kilitlendi ini kontrol ediniz.

15 14 YAKIT DOLDURMA* Yak t deposu kapa n açmak için kenar ndan çekiniz. Anahtarl kapak Açmak ya da kapamak için anahtar çeyrek tur döndürünüz. Dolum s ras nda, kapak iç taraf ndaki destek üzerine kapa yerlefltiriniz. Katalitik konvertörlü modellerde kurflunsuz benzin kullan m zorunludur. Doldurma yuvas nda, sadece kurflunsuz benzin kullan m na uygun dar girifl borusu vard r. Deponuzu doldururken tabancan n üçüncü çenti inin ötesine geçmesi için srar etmeyiniz; bu arac n zda ar zaya neden olabilir. Depo kapasitesi (litre) : - yaklafl k 46 litre *Modele ve opsiyona göre de iflebilir D KKAT : Arac n z n motoruna uygun olmayan yak t n doldurulmas halinde motoru çal flt rmadan önce deponun boflalt lmas kaç n lmazd r.

16 YAKITLARIN KAL TES * 15 Yak t deposu kapa n n içine yap flt r lm fl bir etiket, arac n z için uygun olan yak tlar göstermektedir. KURfiUNSUZ BENZ N MAZOT Benzinli motorlar RON 95 yak t kullanmak üzere tasarlanm flt r, yine de daha iyi bir sürüfl için benzinli motorlarda RON 98 yak t öneririz. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir

17 16 ÖN KOLTUKLAR

18 ÖN KOLTUKLAR* Bafl desteklerinin manuel ayar Bafl desteklerini indirip yükseltmek için öne do ru çekiniz ve 1 ayn anda sürgü ile öne gelmesini sa lay n z. Bafl deste in üst kenar bafl n üst k sm na denk geldi inde ayar yap lm flt r. Ayr ca e imi de ayarlanabilir. Bafl deste ini ç karmak için, yüksek pozisyona getirin, bir bozuk para yard m ile dili kald r n ve bafl deste ini çekin Dirseklik : Dik konuma gelmek için, kullan m pozisyonundan, kilitlenene kadar kald r n. 2 S rtl k e imi Kumanda kolunu hareket ettiriniz ve s rtl k e imini ayarlay n z. Koltu u kilitlenene kadar öne arkaya iterek öne e imi 45 C ye kadar getirmek mümkündür; kumanda kolunu iterek kilidi açabilirsiniz. 3 4 Minder e imi ve yükseltilmesi Kumanday kald r n ve koltu u istenilen konuma ayarlay n z. Uzunlamas na : Kumanda kolunu kald r n z ve istenilen konuma ayarlay n z. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir Is tmal koltuklar Ön koltuklar ayr olarak s t labilir. Koltuklar n yan taraflar nda bulunan kumanda çarklar n kullan n z ve ayar kumandas ile üç s cakl k modundan birini seçiniz. 0 : Kapal. 1 : Hafif s tma. 2 : Orta. 3 : Yüksek. Koltu un s cakl otomatik olarak ayarlan r. Not : Is tmal koltuklar ancak motor çal fl rken devreye sokulabilir.

19 18 D REKS YONUN AYARLANMASI Direksiyon yükseklik ve derinlik bak m ndan ayarlanabilir. ARAÇ SEY R HAL NDE DE LKEN, önce koltu unuzu en uygun pozisyonda ayarlay n, ve sonra direksiyon volan pozisyonunu ayarlay n. Bak n z «Sürüfl pozisyonu» Kumanda kolunu afla ya do ru iterek direksiyon kilidini aç n z. Direksiyonu ayarlay n z daha sonra kumanda kolunu yukar do ru sonuna kadar çekerek kilitleyiniz. Kumanda tablosundaki göstergelerin görünür durumda oldu una dikkat ediniz. ÖNEML Güvenlik bak m ndan, bu ifllemleri seyir halindeyken gerçeklefltirmeyiniz.

20 HAVA YASTIKLARI* 19 Yolcu ön hava yast n n devre d fl b rak lmas Ön yolcu koltu una s rt öne dönük bir çocuk koltu u koyabilmeniz için ön yolcu hava yast n n devre d fl b rak lmas gerekmektedir, bunun için : A Yolcu ön hava yast devreden ç - kar labilir. - Kontak kapal iken anahtar A konta na tak n z. - Anahtar "OFF" pozisyonu üzerine getirin, yolcu hava yast devre d fl kal r. - Kontak aç kken, gösterge tablosunda, ön yolcu hava yast n n devre d fl b rak ld na dair ikaz lambas yanar. Yolcu Ön hava yast n tekrar çal flt rmak için Hava yast ifllevini tekrar aktif hale getirmeyi unutmay n z, bunun için kontak kapal yken : - Anahtar yerlefltirin ve "ON" pozisyonu üzerine getirin, yolcu hava yast devreye girer. - Kontak aç ld nda gösterge tablosunda birkaç saniye boyunca bir ikaz lambas yanar. Ön yolcu hava yast aktif ise ön koltu a hiçbir zaman bir çocuk koltu- u koymay n z. Yast n aç lmas çocu un ciddi flekilde yaralanmas na neden olabilir. * Modele ve opsiyona göre de iflebilir

21 20 ÇOCUK TAfiIMA KOLTUKLARI* ISOFIX" çocuk koltuk tespitleri : Her iki arka koltukta bulunan "ISOFIX" ba lant lar, kendi flebekesi içinde pazarlanan marka araçlar için, UTAC uyar nca önerilen çocuk koltu unun yerlefltirilmesini sa lar. Çocuk koltu u ön koltu a yerlefltirilecekse ön yolcu hava yast n n kapat lmas zorunludur. Çocuk koltu una entegre kilitler ISOFIX ba lant lar na tespit edilir ve bu yolla güvenilir, sa lam ve h zl bir montaj elde edilir. Emniyet kemerinin kullan lmas yola karfl yerlefltirilmifl bir çocuk koltu u için zorunludur. Çocuk tafl ma koltu u ister ön ister arka tarafa monte edilmifl olsun, en üst düzeyde güvenlik sa lamak için ön koltuk ayar n n, ön panele uygun yak nl kta ve s rtl k aç s dik konumda olacak biçimde yap lmas zorunludur. * Modele ve opsiyona göre de iflebilir Montaj broflüründeki çocuk koltuk montaj talimat n okuyunuz.

22 ARKA KOLTUKLAR* 21 Arka bafl destekleri Arka bafl destekleri iki konuma sahiptir : - Koltuk boflken inik konum. - Yolcular n güvenli ini sa lamak için bafl n arkas na dayanacak biçimdeki konum. Yerinden ç karmak için sonuna kadar yukar ya çekiniz ve kilit açma kumandas na bas n z. * Modele ve opsiyona göre de iflebilir Katlanabilir s rtl klar Arka koltuklar tamamen veya k smen katlanabilir özelliktedir. Bafl desteklerini indiriniz. S rtl n ucunda bulunan kumandaya bas n z ve öne do ru tamamen yat r n z. S rtl eski haline getirirken kilitlenmesine dikkat ediniz. A Herhangi bir ifllemden önce Emniyet kemerlerinin herhangi bir flekilde bozulmas n veya s - k flmas n önlemek için, s rtl k yanlar nda dikkatlice tutunuz. A - Döfleme taraf ndaki k skaç bu düzeni sa layacakt r.

23 22 BAGAJ* Yerlefltirme halkalar Yüklerinizi sabitlemek için bagaj n z n taban ndaki dört lokalize etme halkas n kullan n z. Güvenlik aç s ndan, sert frenlerde zarar görmemesi için bagajdaki a r yüklerin mümkün oldu unca öne do ru konulmas önerilmektedir. Koruma filesi Bagajda bulunan eflyalar n düzenli bir biçimde durmas n sa lar. Yükleme Bagaj n giriflinde sabitlenmifl kemerler çeflitli eflyalar tutmay sa lar (ilk yard m çantas, reflektör, ya bidonu, vs.) Çeflitli eflyalar yerlefltirmek için bagaj n sa kenar nda bir bölüm bulunur. * Modele ve opsiyona göre de iflebilir

24 ARKA RAF 23 B Sökülmesi : Arka raf sökmek için, kordonlar ç - kar n. Dikey bir flekilde itin ve her iki yan kald r n. Yükleme Bagaj n alt na yatay olarak yerlefltirin. Parçalar yerine tak n : Raf n makaralar yuvalar na gelecek biçimde sonuna kadar itiniz. Arka raf ya da bagaj sa lamlaflt rmak için kordonlar tutarak B ye ba lay n. Raf n üzerine sert ya da a r nesneler koymay n z. Bu nesneler arka camdaki s t c rezistanslar bozabilir ve sert frenleme ya da çarpma s ras nda tehlike yaratabilir.

25 24 MODUBOARD ARKA RAF Arka koltuklar n arkas nda yer alan arka raf bagaj n daha pratik bir biçimde kullan lmas n sa lar. A - Arka koltuklar n s rtl klar na dikey olarak yerlefltirilir. A Dört basit hareket ile, arac n arkas nda, bagaj n içinden ön koltuklar n arkas na kadar uzanan düz bir yükleme zemini elde etmek mümkündür (arka koltuklar katlanm fl). B - MODUBOARD tamamen aç lm flt r ve daha uzun ve hacimli bir yükleme elde edilmifltir. B

26 MODUBOARD ARKA RAF 25 Bagaj afla daki kullan mlara göre bölmek mümkündür : C - hassas eflyalar korumak için, D - hassas bir eflyay uzun bir eflyadan korumak için, C D E - uzun bir eflya için, 2 arka koltuk ve bagaj n 2/3 ü korunur. F - uzun ve hacimli bir eflya ve hassas eflyalar için. E F

27 26 SÜRÜCÜ MAHALL * / * Modele ve opsiyona göre de iflebilir 26 25

28 SÜRÜCÜ MAHALL * 27 1 Yan cam bu u gidericisi. 2 Sol yan havaland rma. 3 Sol hoparlör (Tweeter). 4 Kumandalar : Ayd nlatma. Sinyaller. Sis farlar. Sis lambalar. 5 Korna. 6 Sürücü hava yast. 7 Göstergeler 8 Kumandalar : Ön cam silece i. Cam y kama. Arka cam silece i. 9 Direksiyondan radyo kumandas. 10 Kap lar n ve bagaj n merkezi kilit kumandas 11 Ekran 12 Dörtlü flaflörler. 13 Orta havaland r c lar 14 Kumandalar : Alarm. Park etmeye yard m sistemi Çocuk güvenli i Afl r h z uyar s ESP 15 Üst torpido gözü 16 Sa yan havaland r c lar. 17 Sa hoparlör (Tweeter). 18 Yan cam bu u gidericisi. 19 Anahtarl kumanda : Yolcu hava yast n devreye sokma/devre d fl b rakma. 20 Yolcu taraf hava yast. 21 Alt torpido gözü. Araç dokümanlar n saklanmas 22 Radyo bölmesi. 23 Klima veya s tma/havaland rma voltluk aksesuar prizi. 25 Elektrikli ön cam kumandalar. 26 Yerinden ç kar labilir küllük. 27 Park freni. 28 Çakmak 29 Vites kolu. 30 Kontak k l d. 31 H z regülatör sabitleyici. 32 Motor kaputu açma mandal. 33 Direksiyon ayar kolu. 34 Cepler. Sigorta kutusuna eriflim kapa-. 35 Farlar n ayarlanmas 36 Elektrikli dikiz aynalar n n ayar. * Modele ve opsiyona göre de iflebilir

29 28 Kumanda : Ayd nlatma reostas Gece sürüflü. GÖSTERGE TABLOSU* Motor hararet göstergesi. Devir saati Yak t göstergesi Kumanda : S f rlama Otomatik flanz man ekran Ekran Bak m göstergesi. Motor ya seviyesi göstergesi Toplam kilometre sayac. Günlük sayaç Koruyucu Sigortalar (Gösterge paneli alt nda) F15

30 GÖSTERGE TABLOSU* 29 Ekran Kona n aç lmas yla, ekranda birbirin takiben afla daki uyar mesajlar görünür: - Motor ya seviye göstergesi - Bak m Göstergesi. - Toplam kilometre sayac. - Günlük sayaç Motor ya seviyesi göstergesi* Kontak aç ld nda, bak m göstergesi birkaç saniye görünür, daha sonra motor ya seviyesi de birkaç saniye süreyle görünür. Maxi = Dolu 6 çubu un ve maxi nin yan p sönmesi Yan p sönen ikaz lambas, göstergenin çal flmas nda bir ar za oldu unu ya da ya seviyesinin Maxi' yi geçti- ini belirtir. CITROEN Yetkili Servisine baflvurunuz Mini = Dolu bir seviyenin sürekli yanmas. Manuel ya göstergesi ile kontrol edin. Düz bir zeminde motor kapal yken en az on dakika geçtikten sonra kontrol ediniz. flaretlerin yan p sönmesi göstergenin çal flma bozuklu unu veya ya eksikli ini gösterir. CITROEN Yetkili Servisine baflvurunuz * Modele ve opsiyona göre de iflebilir

31 30 GÖSTERGE TABLOSU Toplam kilometre sayac - Günlük sayaç. Kap n n aç lmas yla birlikte, kontak aç lana kadar toplam ve günlük kilometre sayaçlar n n görüntülenmesi. Konta n aç lmas yla, bak m bilgilerinin ve motor ya seviyesinin görüntülenmesinden sonra toplam ve günlük kilometre sayaçlar tekrar görüntülenir. Günlük sayac n s f rlanmas Kontak aç kken çal fl r. Kontak aç kken dü meye uzun süre bas ld nda, görüntülenen günlük sayaç s f rlan r.

32 GÖSTERGE TABLOSU* 31 A B GÖSTERGE TABLOSU* Gece sürüflü kumandas ve ayd nlatma reostas. Ayd nlatma lambalar aç k oldu unda devrededir : - gösterge : sayaç, ekran, su s cakl k göstergeleri ve yak t seviyesi göstergeleri - ekran - klima ekran Modun ve fl k seviyesinin seçimi gösterge üzerindeki reostas n A kumandas na bas larak yap l r. Gündüz sürüflü : 4 ayd nlatma seviyesi Gece sürüflü (farlar yan k) : 4 ayd nl k seviyesi + 1 black panel seviyesi afla - daki devire göre A kumandas na arka arkaya basarak yap l r : 4. seviye => 3. seviye => 2. seviye => 1. seviye => black panel 1. Black panel modunda yaln zca afla daki bilgiler ekranda sergilenebilir : - gösterge lambalar ve sinyaller, - h z, - seçili vites (otomatik flanz man), - son seviyeden önceki seviye iflaretine eriflildi inde yak t göstergesi ve yak t minimum seviye göstergesi, - kritik durumda su s cakl k ve uyar piktogram, - B kumandas na her bas ld nda kilometre göstergesinin 8 saniye zamanland rma ile yanmas, - bir kumandaya her bas ld nda otomatik klima ekran n n 16 saniye yanmas. Bu fonksiyon, gece sürüflünde en iyi görüfl konforuna ulaflmay sa lar. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir

33 32 BAKIM GÖSTERGES Size, bak m karnesindeki bak m plan na uygun olarak bir sonraki bak m zaman n bildirir. Çal flmas : Konta n aç lmas yla birlikte ve birkaç saniye boyunca, toplam kilometre sayaç ekran size, bir sonraki bak ma kadar olan kilometre say s - n gösterir. Örnek : bir sonraki bak ma kalan km : Bir sonraki bak ma kadar kilometreden daha az mesafe kald. Befl saniye boyunca ekran motor ya seviyesini belirtir ve befl saniye sonunda, bak m göstergesi ve kilometre bilgisi görülür. Örnek : bir sonraki bak mdan önce kat edilecek kilometre : Bak m zaman geçmifl. Befl saniye boyunca ekran motor ya seviyesini belirtir ve befl saniye sonunda, bak m göstergesi yan p söner ve kilometre bilgisi sabit olarak görülür. Örnek : Bak m zaman n 300 km aflm fls n z. Arac n z n bak m derhal yap lmal. Befl saniye sonra, toplam kilometre sayac normal iflleyifline döner ve ekranda toplam ve günlük kilometre bilgisi görüntülenir. Befl saniye sonra, toplam kilometre sayac normal iflleyifline döner ve ekranda bak m göstergesi uyar s yan k kal r. Size, gelecek sefer yap lmas gereken bak m belirtir. Ekranda toplam ve günlük kilometre bilgilerini görüntülenir. Konta n aç lmas ndan befl saniye sonra, bak m göstergesi yan k kal r ve kilometre bilgisi normal çal flmas na döner.

34 BAKIM GÖSTERGES 33 Bak m aral Arac n z zor flartlarda kullanman z durumunda, bak m kitab plan nda bulunan " özel koflullar " bölümüne baflvurman z gerekmektedir (bak n z bak m karnesi). 1 S f rlama Arac n z n servis yetkilisi bu ifllemi her bak mdan sonra gerçeklefltirir. Her seferinde, bak m kendiniz gerçeklefltiriyorsan z, s f rlama süreci afla daki gibidir: - Konta kapat n z. - 1 dü mesine bas n z ve bas l tutunuz. - Konta aç n n z. - 1 dü mesini s f r görülene kadar ve bak m göstergesi silinene kadar bas l tutun. - Konta kapat n z.

35 34 KAZ LAMBALARI* Sol sinyal göstergesi Bak n z "Sinyalizasyon" Sa sinyal göstergesi Bak n z "Sinyalizasyon" Sis farlar Bak n z "Sinyalizasyon" Sinyal lambalar flaflör lambalar ile efl zamanl olarak çal fl r. Park lambalar Bak n z "Sinyalizasyon" Uzun farlar Bak n z "Sinyalizasyon" Sis lambalar Bak n z "Sinyalizasyon" *Modele ve opsiyona göre de iflebilir

36 KAZ LAMBALARI* 35 Sürücü emniyet kemeri unutuldu uyar lambas Sürücü emniyet kemeri l olmad nda ya- ba nar. Yolcu taraf hava yast n etkisiz hale getirme uyar mesaj Bak n z " Hava yast klar " Hava yast klar uyar lambas Bak n z " Hava yast klar " Akü flarj uyar mesaj Motor çal fl rken sönük olmal d r. Sürekli yan yorsa CITROEN Yetkili Servisi ile temasa geçiniz. Park freni, fren hidroli i seviyesi ve frenleme da t m ar zas uyar göstergesi Motor çal fl rken, bu uyar mesaj, park freninin çekik veya do ru çekilmedi ini, fren hidroli inin yetersiz düzeyde oldu unu veya fren sisteminin ar zal oldu unu belirtir. Uyar mesaj yan k kal yorsa ve park freni çal flm yorsa, bir an önce durunuz ve CITROEN Yetkili Servisi ile temasa geçiniz. Motor ikaz lambas ( otomatik diagnostik ) Seyir halindeyken yan yor ya da yan p sönüyorsa, enjeksiyon sisteminde ya da hava kirlili ini önleme sisteminde bir çal flma bozuklu u oldu unu belirtir (versiyona göre). Motor ya uyar lambas Seyir halindeyken yan yorsa, motoru durdurunuz, seviyeyi kontrol ediniz, (bak n z bölüm IV - "Seviyeler"). Do ru bir seviyede olmas na ra men, sürekli yan yorsa CITROEN Yetkili Servisi ile temasa geçiniz. Derhal CITROEN Yetkili Servisine baflvurunuz. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir

37 36 KAZ LAMBALARI* Dizel motoru ön s tma gösterge lambas Motor marfl modlar na bak n z. Bak n z Bölüm II - " Çal flt rma". ABS sistemi ABS kontrol uyar lambas, kontak aç ld nda yanar ve birkaç saniye içinde söner. Bu kontrol uyar mesaj sönmüyorsa, sistemde bir ar za oluflmufl olabilir. (Bak n z Bölüm II - " Frenler "). Minimum yak t uyar lambas Düz bir alanda yand - nda depoda yaklafl k 6 litre yak t bulunmaktad r. Bir sesli ikaz vard r (bip). Mazotun içinde su mevcudiyeti Mazotun içinde su mevcudiyeti belirlendi inde : göstergenin yak t seviyesi rampas nda bütün iflaretler yan p söner. CITROEN Yetkili Servisine baflvurunuz. So utma suyu seviyesi ve motor hararet ikaz lambas Bu s nman n çeflitli nedenleri olabilir, CITROEN Yetkili Servisine baflvurunuz. Motor hararet sisteminin tüm kademeleri sabit olarak bir sesli uyar (bip) ile birlikte yan yorsa, derhal durun, konta kapat n, motor fan belirli bir zaman çal flmaya devam edebilir, bölüm IV - Bak m - "Seviyeler, kontrol" bölümden belirtilen önlemleri alarak motorun so umas n bekleyin. Bu s nman n çeflitli nedenleri olabilir, CITROEN Yetkili Servisine baflvurunuz. ESP uyar lambas Çal fl yor ESP sistemi devreye girdi inde, ESP uyar lambas gösterge üzerinde yan p söner. Anormalik teflhis edilmesi durumunda Araç seyir halindeyken, gösterge üzerindeki ESP uyar lambas yanar ve bir sesli ikaz duyulur (bip), bu sistemin çal flma bozuklu unu belirtir. Sistemin kontrolü için CITROËN Yetkili Servisine baflvurunuz. Devreden ç karma Devre d fl b rakma s ras nda ESP uyar lambas n n sabit yanmas durumunda, ESP sisteminin art k devrede olmad n belirtir. Not : Konta n aç lmas yla, befl saniye boyunca uyar lambalar yanar. Not : sistemin bozuklu u durumunda afla daki göstergeler için bir sesli ikaz da (bip) verilir : motorun çal flmas ; hava yast ; akü flarj ; motor ya bas nc ; park freni ; ABS ; ESP. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir

38 EKRAN* 37 A Kontak aç ld nda, saat ve s cakl k sergilenir ; - 3 C ve + 3 C aras nda oldu unda s cakl k yan p söner (buzlanma riski). Bilgilerin görüntülenmesi için, A kumandas na k sa bir süre bas n z. Not : Arac n z güneflli bir ortamda uzun süre kald ysa, ekranda görülen s cakl k gerçek s cakl kla uyuflmayabilir. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir Koruyucu Sigortalar (Gösterge paneli alt nda) F4

39 38 S NYAL ZASYON* Flaflör lambalar. Sinyal lambalar n n efl zamanl kumandas Yaln zca tehlike durumunda, acil bir durma durumunda veya anormal kullan m flartlar nda sürüfl için kullan n z Kontak kapal yken de çal - fl r. Sinyaller Sol, afla do ru. Sa, yukar do ru. Direksiyonun dönmesi ile otomatik olarak durur. Optik uyar c Kendinize do ru çekme hareketiyle. Optik uyar c n n çal flmas için kontak kapal olmal d r. Sesli ikaz Direksiyonunun kollar ndan birine bas n z. Sesli sinyal sistemi Arac n z çok çeflitli bilgileri size sesli olarak verir : - 1 Gong sesi = Bir kumanda emrinin alg lanm fl oldu unu belirtir - 1 Bip sesi = Uyar afla daki göstergeler için sistemin ar zas durumunda : motorun çal flmas ; hava yast ; akü flarj ; motor ya bas nc ; park freni ; ABS ; ESP...). Flaflör lambalar n n acil durumlarda yanmas Sert bir fren ya da arac n birden bire h zdan düflmesi, flaflör lambalar - n n otomatik olarak yanmas na neden olur. Lambalar, arac n yeniden h z kazanmas yla otomatik olarak söner ya da kumanda panelindeki flaflör lambalar kumandas na bas - larak manuel olarak da durdurulabilir. *Modele ve opsiyona göre de iflebilir Koruyucu Sigortalar (Gösterge paneli alt nda) F13 Flaflör lambalar n yakarak seyir etmeniz durumunda sinyal lambalar etkisiz hale gelir.

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

CITROËN C5 KULLANIM KILAVUZU

CITROËN C5 KULLANIM KILAVUZU CITROËN C5 KULLANIM KILAVUZU CITROEN yenilikçi bir Ortakl k tercih ediyor 35 y ld r ortak çal flan CITROËN ve TOTAL, en ileri teknolojilere göre ayn anda motor ve ya üretirler. Referansl bir ya CITROEN

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve

Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve KULLANIM KLAVUZU Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve araç donan mlar için gerekli olan bütün

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

4 SUNUM İLETİŞİM PEUGEOT HİZMETİNİZE BİR İNTERNET SİTESİNİ SUNAR. Başlıkların içerisinde işaretler, dikkatinizi sınıflandırılmış bir içeriğe çeker:

4 SUNUM İLETİŞİM PEUGEOT HİZMETİNİZE BİR İNTERNET SİTESİNİ SUNAR. Başlıkların içerisinde işaretler, dikkatinizi sınıflandırılmış bir içeriğe çeker: 4 SUNUM Bu kullanım kılavuzu, daha ilk kullanımından itibaren aracı tanıdık kılmak ve sık kullanılan işlevlerini öğretmek için tasarlanmıştır. Her biri kendine özel rengi sayesinde tanımlanan 10 başlıktan

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

Kullanım kılavuzundan yararlanın

Kullanım kılavuzundan yararlanın İçindekiler Giriş... 2 Özet bilgiler... 6 Anahtar, Kapılar ve Camlar... 21 Koltuklar, Güvenlik Sistemleri... 39 Eşya saklama ve bagaj bölümleri... 57 Göstergeler ve kumanda birimleri... 67 Aydınlatma...

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb KULLANIM KILAVUZU

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb KULLANIM KILAVUZU SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb KULLANIM KILAVUZU Giriş Kendiniz için bir Škoda 'ya karar verdiniz - Güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Škoda'nızla birlikte, en modern teknolojili bir aracı ve günlük

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ2276 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 WDD2120401B239371 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-DB021 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 VF14SRA4450085381 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT2179 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 VSSZZZ5FZFR152817 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

Vito Mixto/Kombi Donanım Özellikleri

Vito Mixto/Kombi Donanım Özellikleri Mixto 111 Mixto 114 Güvenlik ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ASR (Antipatinaj Sistemi) BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi) 9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı)

Detaylı

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut.

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. İlan no: 320356 Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. Sahibinden İdeal aile aracı. 7 koltuklu otomobil ruhsatli. Konforlu. 42.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İzmir, Selçuk Model

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Bu ilave kitap, Dualogic elektronik m ilgili talim r. ru m Bu mleri ger. m r r kitap ile rilen

Bu ilave kitap, Dualogic elektronik m ilgili talim r. ru m Bu mleri ger. m r r kitap ile rilen Bu ilave kitap, Dualogic elektronik m ilgili talimr. ru m Bu mleri ger m rr kitap ile rilen ARACIN HAREK LMES...3...4 UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR...10 ARACIN ÇEK LMES...13...13 P O K BAKIM TABLOSU...14

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Trend X. 8 İleri Otomatik Şanzıman ile Döner Vites Konsolu Direksiyondan kumandalı otomatik vites

Trend X. 8 İleri Otomatik Şanzıman ile Döner Vites Konsolu Direksiyondan kumandalı otomatik vites Trend X 16 aluminyum alaşım jantlar Ön sis farları Gündüz yanan LED farlar Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar Elektrikli ön ve arka camlar 4 Yönlü manuel sürücü koltuğu Sürücü bel desteği Deri

Detaylı

Trend X. *Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.

Trend X. *Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir. Trend X 16 aluminyum alaşım jantlar Ön sis farları Gündüz yanan LED farlar Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar Elektrikli ön ve arka camlar 4 Yönlü manuel sürücü koltuğu Sürücü bel desteği Deri

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

VOLVO S80 Quick Guide

VOLVO S80 Quick Guide VOLVO S80 Quick Guide yeni volvo'nuza hoşgeldiniz! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvo'nuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 185 / 1500 Maksimum hız (km/s) 162 0-100 km/s hızlanma

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarm sistemi uzaktan kumandası Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Trend X. 8 İleri Otomatik Şanzıman ile Döner Vites Konsolu Direksiyondan kumandalı otomatik vites

Trend X. 8 İleri Otomatik Şanzıman ile Döner Vites Konsolu Direksiyondan kumandalı otomatik vites Trend X 16 aluminyum alaşım jantlar Ön sis farları Gündüz yanan LED farlar Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar Elektrikli ön ve arka camlar 4 Yönlü manuel sürücü koltuğu Sürücü bel desteği Deri

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

I-1 ANAHTARLAR, UZAKTAN KUMANDA *

I-1 ANAHTARLAR, UZAKTAN KUMANDA * I-1 ANAHTARLAR, UZAKTAN KUMANDA * 5 Uzaktan kumandalar. Uzaktan kumandalar, aşağ daki avantajlara sahip yüksek frekansl vericilerle çal ş r: - vericiyi arac n içindeki al c ya yöneltmenize gerek yoktur.

Detaylı

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive İlan no: 209121 Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive Sahibinden 2012 MAYIS TRAFİĞE ÇIKIŞLI RENAULT LATİTUDE 58.500 TL İlan tarihi: 12 Ekim 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Beylikdüzü,

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ1768 Eksper / imza TÜV SÜ Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 9 VF14SRA4448542694 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz. Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu el kitabý, aracýnýzýn

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP İlan no: 223097 İlan detayları Sahibinden 53.500 TL 09 Tem 2015 53.500 TL 11 Nis 2015 54.750 TL 06 Mar 2015 56.500 TL 11 Şub 2015 54.000 TL Mini Cooper S OTOMATİK.. KAZASIZ.. SAHİBİNDEN

Detaylı

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure İlan no: 214982 Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure Sahibinden SIFIR AYARINDA 508 - EN DOLUSU - HATASIZ 70.000 TL İlan tarihi: 26 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara,

Detaylı

İçindekiler. Genel bakış. Genel Bilgiler. Kilitleme ve açma. Koltuklar ve emniyet kemerleri. Göstergeler ve kontroller. Çalıştırma ve kullanma

İçindekiler. Genel bakış. Genel Bilgiler. Kilitleme ve açma. Koltuklar ve emniyet kemerleri. Göstergeler ve kontroller. Çalıştırma ve kullanma İçindekiler Genel bakış Genel Bilgiler Kilitleme ve açma Koltuklar ve emniyet kemerleri Göstergeler ve kontroller Çalıştırma ve kullanma Konfor ve rahatlık Acil durumda Aracınızın korunması Bakım Teknik

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

OPEL GT. Kullanım, Güvenlik, Bakım

OPEL GT. Kullanım, Güvenlik, Bakım OPEL GT Kullanım, Güvenlik, Bakım 2 Aracınıza ait özel bilgiler Kolay ulaşabilmek amacıyla aracınıza ait bilgileri lütfen aşağıdaki ilgili yerlere yazın. Bu bilgiler Teknik Bilgiler bölümünde olduğu gibi,

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

ŠkodaOctavia Tour KULLANIM KILAVUZU SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour KULLANIM KILAVUZU SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour KULLANIM KILAVUZU SIMPLY CLEVER Giriş Kendiniz için bir Škoda 'ya karar verdiniz - Güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Škoda'nızla birlikte, en modern teknolojili bir aracı ve

Detaylı

Renault Megane 1.6 16V Expression

Renault Megane 1.6 16V Expression Renault Megane 1.6 16V Expression İlan no: 269102 İlan detayları Sahibinden 35.250 TL 17 Şub 2016 35.250 TL 10 Şub 2016 35.500 TL 05 Şub 2016 35.750 TL 05 Şub 2016 36.500 TL sahibinden FULL Renault Megane

Detaylı

Vito Tourer Donanım Özellikleri

Vito Tourer Donanım Özellikleri Pro 114 / 116 114 ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ASR (Antipatinaj Sistemi) BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi) 9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı) EBD (Elektronik

Detaylı

X-Class Power Donanım Özellikleri

X-Class Power Donanım Özellikleri ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) ASR (Antipatinaj sistemi) BAS (Frenleme kuvveti yardım sistemi) ESP (Elektronik dengeleme programı) ETS (Elektronik çekiş sistemi) EBD (Elektronik güç dağılımı)

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO V50 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Sprinter Servis Donanım Özellikleri

Sprinter Servis Donanım Özellikleri Plus Plus Plus Model 516 ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ASR (Antipatinaj Sistemi) BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi) 9. Nesil Adaptive ESP EBD (Elektronik Güç Dağılımı) Rüzgar savrulma asistanı

Detaylı

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu Bağlantı yapılmayan hiçbir yere köprüleme yapmanıza gerek yok. Bağlantilarınızda Nice marka ürünleri kullanmanızda fayda vardır. SMX2 Bağlantısı

Detaylı

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium İlan no: 216074 Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium Sahibinden BUZ BEYAZ 2011 Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium 50.000 KM 52.500 TL İlan tarihi: 3 Aralık 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline İlan no: 248341 Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline Sahibinden ARAÇ SIFIR AYARINDA TERTEMİZ HATASIZ BOYASIZ 25.000 KM DSG 76.750 TL İlan tarihi: 22 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

Hyundai i20 1.2 Team

Hyundai i20 1.2 Team İlan no: 275333 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden İlk Sahibinden Yeni İ20 Style Pan MultiMadia Navigasyon 51.500 TL İlan tarihi: 5 Nisan 2016 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Mamak, Mamak Model yılı

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO C70 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar. 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1397 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 95/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 135/4000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4329-1789 Yükseklik - Dingil

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı