Röportaj: Prof.Dr. Müh. Ergin Arıoğlu ''Beton, Beton Kalitesi Ve Deprem Üçgeni''

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Röportaj: Prof.Dr. Müh. Ergin Arıoğlu ''Beton, Beton Kalitesi Ve Deprem Üçgeni''"

Transkript

1 Türkiyeninenbüyükinşaathaberportalı. ÜyeOl GirişYap SERİİLAN MİMARİPROJE ÜRÜNHABER ETKİNLİKLER YARIŞMA-ÖDÜL RÖPORTAJ BÜLTEN ANASAYFA HAKKIMIZDA YENİÜRÜN KÜNYE REKLAM ABONE İNTERAKTİF SEKTÖRELFİRMA İLETİŞİM ARŞİV Röportaj EN ÇOK OKUNANLAR TÜM RÖPORTAJLAR Röportaj: Prof.Dr. Müh. Ergin Arıoğlu ''Beton, Beton Kalitesi Ve Deprem Üçgeni'' İnşaat Trendy Yeni Ürün Facebook Public Profile Login to see this content BÖLÜMÜN EN ÇOK OKUNANLARI Akın Kıraç: Hocam öncelikle röportaja başlarken teknik olarak beton mefhumunu açabilir misiniz? Beton nedir? Betonu kimyasal çözümlemeleri ile açıklayabilir misiniz? Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU: Öncelikle çok önemli bir yapı malzemesi olan beton un tanımı ve kullanımı konusunda ki açılımların kamuoyuyla paylaşımı konusunda bana vermiş olduğunuz fırsat için çok teşekkür ederim. Betona yakından bakıldığında,çimentonun hidratasyonu sonucu meydana gelen yapay kaya tanımlamasıyapabiliriz.bu yapay kayayıoluşturan bileşenlerinbaşındaçimento,agregavesugelmektedir.hidratasyonolayının başlamasıiçin,betonkarışımındakulanılançimentonunağırlıkça%23 ükadar suyaihtiyaçduyulmaktadır.bunundışındakalansuise,betonunişlenebilirliğini sağlamak amacına yönelik olarak agregaların serbestyüzeyleriniıslatmak, dahaaçıkbirdeyişle,istenilenişlenebilirliğinisağlamakiçinkulanılır.betonun birdiğeranabileşeniolaniriveinceagregalarisebetonhacminin%70-80 ini oluşturmaktadır. Agregalar bir anlamda betonun iskeletinioluşturur ve hidratasyonsırasındahiçbirşekildekimyasalreaksiyonagirmezler.agreganın betoniçerisindeüstlendiğitemelişlev,hidratasyonsırasındameydanagelen boyutdeğişimleriniazaltmak ve yapısalbütünlük içinde özelikle yüksek dayanımlıbetonlarda (>40MPa) mekanik büyüklüklerinekatkıgetirmektir. Betonunhidratasyonuçimentovesuyunbirleştiğiilkandabaşlarvezamanın fonksiyonu olarak hidratasyon olayıdevam eder.hidratasyon devam etiği müddetçe beton sertleşmeyebaşlarve yapay kayadiye tanımlanan beton meydanagelmişolur.geneliklestandartolarakhidratasyonolayının28güne kadardevam etiğifarzedilir, ancakgerçektebetonyaşayanbirmalzemedir. Yaşamaolgusu,hidratasyonolgusununzamanladevam etmesiileyakından ilintilidir.dolayısıylahidratasyonolgusubizim içinfevkaladeönemlidirvebu olgudevam etiğimüddetçebetonyerindebiledayanımınıartırır.bu,betonun büyüleyicibirözeliğidir.standartlarda hidratasyon süresi28 gün olarak verilmiştir. Bazıözelbetonlarda ise bu süre 3 ay olarak belirtilmiştir. Zannedilmesinkihidratasyonolayı3aysonundabitecektir.Anılanreaksiyon sürecine daha sonra karbonatlaşma olgusu eşlik eder ve bunlar beton dayanımınısürekliolarak artırır. Özelikle uçucu külü betonlarda beton dayanımı yaşilişkisiniçokuzundönem içindeizlemekmümkündür. AkınKıraç:Yaniyapınınyaşıilebetondayanımıartmaktadır. Prof.Dr.Müh.ErginArıoğlu:Çokdoğru,yapınınyaşıilebetondayanımıartmaya devam eder.dayanım artışhızıaçısındanbakıldığındailk7günlüksüreiçinde çok yüksekolan dayanım hızı,daha sonrakidönemlerdegiderek yavaşlar. Betondayanımındakiartışhızının,yapıömrü boyuncadevam etiğigerçeği bilimselçalışmalarladaortayakonmuştur.özeliklenormalportlandçimento 1/5

2 ileüretilenbetonlarındayanım artışlarıkonusundayapılan50yılıkaraştırmalara bakıldığındamekaniközeliklerinartmayadevam etiğigörülmektedir.betonun zamanabağlıdayanım artışınınbelirlenmesiamacıylabirleşikamerika dabir üniversiteninyapımalzemelerikürsüsünde1930 luyılardabiraraştırmaprojesi başlatılmış.o dönemdemalzemekürsüsündekihocalarındakatılımıilebetonlar döküyorlar ve diyorlar ki bizler farklı kür koşularında saklanan beton numunelerininbelirlidönem aralıklarındabasınçdayanımlarınıveelastikmodül değerleriniölçeceğiz.zaman içerisinde bölümdekikişileremekliolsa bile, planlanan deneyselçalışma devam etirilmiştir.bu araştırma projesindeki yaratıcılığıvedisiplinidüşünebiliyormusunuz? Fevkaladeilginç,zamanabağlı olarakmalzemenindavranışınıortayakoyanenderbirdeneyselçalışmaolarak değerlendiriyorum.bu çalışma ile ilgilimakaleyiuluslararasıbirdergide okuduğum zamançokheyecanlanmıştım.dahasonraaynıdergidebironyılık fazfarkıileyayınlanançalışmadanbasınçdayanımınınartığınıöğreniyoruz.ilk 7gün,28günve3 aylıkdayanımlarıbazalındığında50yılıkdayanımların anlamlı kabul edilecek artışlar olduğunu görüyorsunuz. Bu çalışmadan etkilenerek,yapımerkeziinş.vesan.a.ş.tarafındanyapımıüstlenen,160m yüksekliğisahipşişliplazabinasındakulanılanbetonların3,7,28günlükve 7/8yılık150mm küpdayanımlarınıinceledik.460kgf/cm228günlükortalama küp dayanımlarının 7 yılsonra620 kgf/cm2 mertebesine ulaştığınıgördük. Ölçülenultraseshızdeğerlerininortalamadeğeriise4,73km/snolupuluslar arasıkalitebetonölçütünegöreçokiyibetonakarşıgelmektedir.builginç çalışmanınbirbölümünübaşararioğlu ve GözdeKURTile birlikte2007 yılında yayınlamıştık.betonun bu,ve burada belirtmediğim diğerözelikleri mühendislere ve mimarlara deyimi yerinde ise adete sınırsız imkânlar sağlamaktadır.bazıdurumlardateknikgerekçelerveprojeihtiyaçlarınagöre betonun bize sunduğu zamana bağlıdayanım artışıdaha hızlıbirşekilde gerçekleşmesiistenebilir. Bu durumda beton karışımına çeşitlioranlarda katkılarkoymaksuretiyledayanım artışıhızlandırılabilir.sözgelimibirtünel projesinde veya birpüskürtme beton uygulamasında erken kürsürelerinde betonun mekanik büyüklüklerinin artması istenir. Çimentonun kimyasal bileşiminideğiştirerek diğerbiranlatım erken dayanımlıçimento kulanmak suretiyleerkenkürsüresindedayanım artışısağlamak mümkündür. Beton erken kürsürelerinde hedeflenen dayanıma ulaştığıiçin kalıpların söküm süreleriazalır, böyleliklekulanım ekonomisipozitifolarakartar.bazıüretim koşularda isebetonun kolaylıkla kalıbaalınmasıve dahaişlenebilirolması istenebilir.budurumdadaişlenebilirliğiartırmakbakımındansuazaltıcıkatkılar koymaksuretiyle betonuistenilenkıvama,işlenebilirlik özelikleriniartırmak mümkündür.bukatkılarınkulanımıileçökmesi16-20cm olan,işlenebilme kıvamına sahipbetonlarüretebiliriz.son 20yıla bakıldığındaglobalölçekte sürdürülebilirlikkavramınıngiderekönem kazandığınıfarkediyoruz.bukavrama göremalzemelerinkulanımınınçevreyesaygılıdavranmakbakımındanoptimal olmasıgerekiyor.bugünistenilenözelikleritaşıyanagregarezervleriniileride bulmakmümkünolmayabilir.bunedenleagregaocağıaçmadan,yeniyataklar bulmadan,mevcutyataklarınömrünüuzatmaksuretiylekatkılargetirebiliriz.bu düşünce ile eski,yıpranmış,servis dışıkalmış yapıların yıkımından elde edilecek molozların sürdürülebilirlik kavramıiçinde betonda kulanılarak geri kazanımınısağlamakmümkündür.sonyılardaalmanya,ingiltere,danimarka, İsveçbaştaolmaküzereAvrupa dabirçokülkedeinşaatmolozlarınınveçeliğin gerikazanımlımalzemeolarakkulanımıkonusundaönemliadımlaratılmış,bu atıkmalzemelerbetonüretimlerindekulanılmayabaşlanmıştır.buradaönemli olandiğerbirhususdayenibaştanmalzemeüretmekiçinharcanmasıgereken enerjinintüketilmemesidir.artanenerjitüketimiberaberindeartankarbondioksit salınımlarınıdagetirmektedir.dolayısıylaglobaliklim üzerindeolumsuzetkisi olankarbondioksitsalınımıgerikazanılmışmalzemelerinkulanımıylaölçüde aşağıçekebiliyorsunuzçünküdahaazenerjiharcıyorsunuz.kamuoyununçevre konusunda duyarlıolduğunu düşünürsek,önümüzdekiyılarda hazırbeton talebinde dayanım, dayanıklılık, permeabilite özeliklerinin yanı sıra geri kazanımlakazanılmışmalzemelerileüretilmiş,1m3betonkarışımıiçinaçığa çıkankarbondioksitmiktarıdaönem kazanacaktır.buşöyleokunacaktırakın Bey; siz 1 m3 betonun üretiminden, taşınması, şantiyeye getirilmesi, yerleştirilmesisırasındakiyaptığınızbütünproseslerintoplamındakulandığınız enerjiileaçığaçıkankarbondioksitsalınımınekadarazisebetonunuzokadar rağbetgörecektir.önümüzdekibeş-on yılıksüreçtekigelişmelerbu yönde olacaktır.kısacabetonçevreaçısındanbakıldığızamankıskanılacakölçekte çevreye saygılı olan bir malzemedir. Bu yönde herhangi bir kusur taşımamaktadır.dolayısıylabetonrekabetsizbirmalzemedir.betondayanımını sizistediğiniz şekildeartırırkenaynızamanda dasürdürülebilirlikkavramına uygun bir şekilde üretilerek yüksek performanslıbeton ile malzemenin dayanıklılığını artırabiliyorsunuz. Siz bana burada şunu sorabilirsiniz. Sürdürülebilirlik kavramına uygun betonlar üretilebilir mi? Hiçbir problem olmamaksızın üretilebilir. İzninizle, kişiseldeneyimlerimden yola çıkarak konuyuaçmayaçalışacağım.örneğin,1969dabirazöncekisöylemişolduğum sürdürülebilirlikkavramınauygunbirmalzemeyibiryeraltımadenişletmesinde sunitavantasarımıprojesinderahmetlihocam Prof.Dr.Müh.CemalBirönile birliktetübitak ayapılanbiraraştırmaprojesindekulanılmıştı.anılanprojede çimento tüketiminiazaltmak bakımından Soma elektrik santralindekiatık malzeme olan uçucu külkulanılmıştır. Daha sonrakidönemde ise şev stabilitesiniiyileştirmekiçinyinectipiuçucukülileenjeksiyonyapılmıştır. AkınKIRAÇ:Sizlerbudeneyleri1969 dayapariken,uçucuküluygulamasının globalölçektedurumunukısacadeğerlendirebilirmisiniz? Prof.Dr.Müh.Ergin Arıoğlu:Özelikle 1950 liyılarda Birleşik Amerika ve İngiltere de barajinşaatlarının kütle betonlarının dökümü sırasında oluşan önemlisıcaklıkartışlarınıazaltmak amacıylaönemliuçucuküluygulamaları mevcutu.aksitakdirdehidratasyonsırasındaoluşansıcaklıkartışındanötürü ciddiçatlaklar meydana gelir.bu ise su geçirimlilik katsayısının artımı demektir.doğalolarak barajinşaatında böylebirbetonkulanımıkesinlikle uygundeğildir.uçucukül,veyayüksekfırıncüruflarınınkulanımıilehidratasyon 2/5

3 sıcaklığını aşağı düzeylere indirmek mümkün olduğundan bu tür atık malzemelerininyoğunşekildekulanıldığısektörbaştabarajinşaatlarıolmuştur. Karayoları,DevletSuİşlerigibikamukuruluşlarımızdauçucukülünöneminin 1960 lıyılarda kavrandığınıve belirliölçekte kulanıldığınıbiliyoruz.bu kuruluşlarda çok kapsamlı deneyler yapılmıştı. 1964/1965 yılarında karayolarının teknik bülteninde DevletSu İşlerinde Dr.Kimya Mühendisi rahmetlis.kocaçitaktarafındanyayınlanmışmakaledençoketkilenmiştim. Banasorarsanızbukadaranlamlıbirmalzemesadecebarajlardamıkulanılır? Hayır,efendim inşaatsektörünün heryerinde büyük ölçekte kulanılması gerekiyor.birkereçimentotüketiminibelibirölçekteaşağıçektiğiiçinbir maliyetazalımımeydana getirecektir.şimdisöyleyeceğim bundan daha önemli.bizsadece dayanım artımıdeğilaynızamandabetona dayanıklılık kazandırmakmecburiyetindeyiz.çünkübiryapınınservissüresini50yılhata 100yılolarakdüşündüğümüzvakitdayanıklılıkkavramınınönemikendiliğinden ortayaçıkar.birbinanındışkabuğubusüreboyuncaklor,sülfat,karbondioksit gibiajanlarınolumsuzetkilerinemaruzkalacaktır.bunlarınbetonüzerindeki olumsuz etkilerinin (Karbonatlaşma,korozyon vs.)azaltmak,hata ortadan kaldırmakiçinbetonunsu/havageçirimliliğiçokazolmalıdır.betonunanılan mühendislikbüyüklüğüancakiçbünyeyeyeterlidayanıklılıkkazandırmakile sağlanabilir.toprak İşveren dergisinde (Sayı:17,1993)beton konusundaki standartlardaeksikliklergiderilmelidirbaşlıklıbirsöyleşimakalemdebetonun permeabilite geçirimlilik katsayısıprojede dayanım gibibelirlenmesive denetlenmesiningerekliolduğunuifadeetmiştim.1999doğumarmaradepremi nindramatiksonuçlarındansonrabetonpermeabilitekatsayısınınçokönemli olduğuanlaşıldı. 2003yılındaeşim Prof.Dr.Mim.NihalARIOĞLU vey.mim.halilinan ile birliktebetonprefabrikasyondergisi ndeyayınladığımızbirmakalede,1999 Doğu Marmara depreminde İstanbul dayıkılan 4 betonarme binanın beton molozlarında ölçülen kılcalık katsayısından hareketle dayanım düzeyini belirlemiştik.bu şekilde basit,sıkça tekraredilebilen,ekonomik deneyler yardımıyla betonun dayanıklılık ölçütü permeabilite katsayısından başka indislerlegeliştirilebilir. AkınKıraç:Hocam,güzeldevam edensöyleşiyibirsorusoraraksürdürmek istiyorum.bazıönemliolanhususlarıöncedensöylemişsiniz.bununbirsırıvar mı?çokmeraketim. Prof.Dr.Müh.ErginArıoğlu:Eğer,biraraştırmanmühendisbetonuyaşayanbir yapaytaşolarakincelemeyeçalışırsa,aynıdeğerlendirmeleriodarahatlıkla yapabilir.yani,birgizemlitarafıyok.birde betona kimya mühendisliği disiplininden bakmaya çalışsak kim bilirüretilecek zenginliğin boyutlarıne olurdu?benzeryaklaşımla,büyükmimar/mühendissinan ınsıkçakulandığı küfekitaşınınbetonunsahipolduğuanaözeliklereaynensahipolduğunu,yapı Merkezi ndeyürütülenkapsamlıbiraraştırmaprojesindebelirledik. AkınKıraç:Hocam,betonyapılardailkkulanılmayabaşlamasındanitibaren kaliteaçısındannasılbirsüreçgeçirdi?günümüzbetonkalitesihakkındaneler söylemekistersiniz. Prof.Dr.Müh.Ergin Arıoğlu:Sorunuz için teşekkürederim.beton,istenilen dayanım düzeyinde ve geometride üretilebilme özeliğiile özelikle mimari açıdan estetik ve yaratıcıtasarımlara imkân vermektedir.sürdürülebilirlik bakımından da,istemlere en iyicevap veren malzeme listesinin başında, rakipsizkonumdadır.ayrıcayangındayanımıyüksekbirmalzemedir.betonun yangındayanımınıbelirlemekiçinyapılansayısızdeneylersonucundayaklaşık 400 C ye kadardayanımınıbüyük ölçüde koruduğu gözlenmiştir.bu özelikleriylebeton özelikleyüksekkatlıkonut,işvealışveriş merkezigibi yangınriskiyüksekyapılardakulanım içinçokuygunbirmalzemedir.beton, buözelikleriyledemiryoluvekarayolutünelerindekaplamaveiksamalzemesi olarakçeliğinkarşısındarakipsizolarakyeralmaktadır.betonundiğerkulanım alanıise,avrupaveamerika daçokuzunsüredenberiyoldöşemesiolarak değerlendirilebilmesidir.betonyolarındayanıklılığıvebakım-onarım giderlerinin çokdüşükolmasıveyolgüvenliğinedeniyleasfaltyolarakıyaslaüstünlüğü vardır.busüreçiçerisindedayanım referansalındığındabugünhanginoktalara gelindiğidaimamerakedilenbirkonuolmuştur.böylebirzamantüneliiçerinde baktığımız1950 liyılarda200kgf/cm2civarındaolanbetondayanımlarının(su/ çimento oranıağırlıkça ),günümüz yapılarında 1500kgf/cm2 ye (su/ çimentooranı 0.35)ulaştığı, endüstriyelanlamdaçokyüksekkatlıbinaların temelsistemlerindevealtkatlarındakikolonlarındaartanboyutakulanıldığını görüyoruz. Dayanım artışıile kazanılan yararların başında taşınan yük kapasitesinin artmasıveya verilen yükleraltında kolon/kesitboyutlarının azalmasıgelmektedir. Bu gerekçe ile megakentlerdeki yüksek katlıiş merkezleriprojelerinde kulanılan betonun 28 günlük norm dayanımları600 kgf/cm2ile1000kgf/cm2civarınaulaşmıştır.büyüknükleerreaktörlerdeenerji ünitelerinindışkabuklarındageçirimliliğioldukçadüşükolanyüksekdayanımlı betonkulanımıkaçınılmazolmaktadır.betondayanım düzeyindekibuartış, betonsektöründeçokönemlibirgelişmedir.yapımerkezikurumundaonursal BaşkanDr.Müh.ErsinArıoğlu nunbetondayaşanangelişim çizgisinigörerek 1989 yılında başlatığıyüksek dayanımlıbeton projesikapsamında 1000 kgf/cm2likbasınçdayanımınasahipbetonüretimivetestleriyapılmıştır.o dönemde beton sektöründe yaygın basınçdayanım düzeyinin 200 kgf/cm2 olduğudüşünüldüğünde,mühendislikaçısındanprojenintaşıdığıanlam kolayca anlaşılmaktadır.bendeaynıprojeninçeşitlievrelerindeprojeyöneticisiolarak yeraldım.projede1992 yılarında 28 günlükbasınç dayanımı1700kg/cm2 çıkarıldı.buradasözkonusuyüksekdayanımlıbeton,çokkolaylıklaulaşılan yerlimalıçimentoveagregalarileüretilenbetonlardır.2007yılındayapımerkezi AR&GEBölümünün,YapıMerkeziPrefabrikasyonA.Ş.KaliteKontrolBölümü ilebirlikteyürütüğüçokyüksekdayanımlıbetonprojesindebasınçdayanımı 3000kg/cm2 eulaşmıştır. 3/5

4 AkınKıraç:Hocam basındandatakipetiğinizgibitürkiye ninyaşadığıdeprem olaylarında ve en son yaşadığımızvan depreminde betonlarun ufak oldu. Deprem vebetonkalitesieksenindeolayınasıldeğerlendiriyorsunuz? Prof.Dr.Müh.ErginArıoğlu:O değerlendirmeyegirmedeneveltürkiye debeton sektörüne kısaca bakmak gerekiyor. Kamuoyu sadece gazetelerde, televizyonlardagösterilenkötükalitedekibetonugörmektedir.kamuoyununhiç bilmediğidiğerbirgerçekvardır:avrupa dakişibaşıhazırbetonkulanım oranı enyüksekülketürkiye dir.2010yılıitibariyleavrupa dakişibaşınahazır betontüketimi0,64m3/kişiiken,türkiye debuoran1,08m3/kişidir.kişibaşı hazırbetontüketimienyüksekdiğerülkeise1,07m3ileispanya dır.bu durumda açıkça söyleyebiliriz kihazırbeton kulanımında Türkiye,Avrupa birincisidir.demekkiülkeolarakbizbetonuseviyor,böylegüzelbirbaşarım ortayakoyuyoruz.fakatözelikledepremlerdensonraciddibirdeğerlendirme hatasıyapıyoruz.birbinanın resimlerde gördüğümüz gibitopyekûn göçme olayınaetkiedenparametrelerisıralamayaçalıştığımızvakitbirçokfaktörünbu olguya etkietiğinigörmekteyiz. Tabiyıkılan binalarda kulanılan beton kalitesinin düşük olması, standartlara uygun olarak üretilmemesi, yerleştirilememesi,küredilememesigibibirsürüciddisıkıntılarıvar.fakatbu sıkıntılar,birbinanıntopyekûn göçmesinihazırlayannedenlerin başındayer almıyor.ancakkamuoyuyıkımlarınsorumlusuolarakbetonugörüyor,eldeun ufak oluyor, hemen dağılıyor gibi değerlendirmeler yapıyor. Fakat bu, buzdağınınüstegörünenkısmıdır.birdegörünmeyenkısmıvarki;oradaes geçmelerimiz,sağlam hukukdüzenimizin olmayışı,aşırıkârhırsı,altyapısı yetersizmühendisvemimarlarımızındurumları,1940yılındanberigöçü,uygar kentleşmeileyönetememegibidevasaboyutlusorunlarıgörmekteyiz.1999 depreminihatırlarsınız Akın Bey. Dediler ki deniz kumunun kulanıldığı betonların içerdiğizafiyetler nedeniyle binalaryıkıldı. Ancak bu konuda yayınlanmış çalışmalara baktığımızda, deniz kumu endüstriyelprosesten geçirildiğindendahaaçıkdeyişle,tuzlulukoranınıstandartlarınaltındatutarak korozyon tehlikesi olmadan, servis yaşı boyunca mükemmel bir yapı malzemesiolarakkulanmanınmümkünolduğugörülmektedir. Evetdenizkumu ile yapılan yapılardabelizafiyetlerolabilir,kavkıve beli orandatuziçerebilir,fakatbukavkımaddeleriningetirmişolduğunudayanım zafiyeti,daha iyidane bileşimine sahip ince agrega ile birlikte kulanıldığı zamandolulukdediğimizkompoziteyiiyileştirmekherzamanmümkündürve anılankusurbuşekildeortadankalkacaktır.mühendisliktetemelfelsefeher malzeme önemli dir.bizim mühendislik geleneğimizde hiçbirmalzemeyi elimizin tersiile itemeyiz.teknolojigeliştirerek ekonomik olmak kaydıile malzemeninperformansınıartırabiliriz.bensizebildiğim çokgüncelbirörnek vererekbukonuyuburadakapatmakistiyorum:güneykore dedehazırbeton sektöründeyaygınolarakdenizkumukulanılmaktadır. AkınKıraç:Hazırbetonsektörününbaşarısınatemasetiniz.Ortadadaters gidenbirdurum yokmusizce? Prof.Dr.Müh.Ergin Arıoğlu:Tabikisektörün kendiiçinde birçok sıkıntıları mevcut.örneğin,kalitekontrolüsürekliyapılan,türkiyehazırbetonbirliğine üyeolanhazırbetonfirmalarınınsayısı80adetir.hâlbukibirlikdışındakalan firmasayısıise420 dir.birlikdışındakalanfirmavetesislerinsayılarısürekli değişiyor.budurum sektördehaksızrekabetiberaberindegetirmektedir.daha açıkanlatımıyladüşükkalitelibeton(standartdışıüretim,eksikmiktarlardaki betonteslimi,su/çimentooranıyüksek,yaninorm basınçdayanım düzeyleri düşük)kulanımıyapılardaderinleşmektedir.tüm bunlarayapıdenetimindeki başıbozukdurum eklendiğindekulanılanbetonunkalitesikocamansoruişareti taşıyor.tmmob İMO İstanbulŞubesitarafından yürütülen beton dayanım projesinin sonuçlarıçok düşündürücü.bu çalışmanın özetibalve Yıldız tarafından2005yılındayayımlandı.1178adetbinadanalınankarotlarıneşdeğer ortalama dayanımı16,7 MPa ve standartsapması8,54 MPa dır.%84 güvenliktebetondayanımıise8mpamertebesindehesaplanmaktadır.1992 Erzincan depreminden sonra binalardan alınan karotların değerlendirilmesi AkyüzveRahmetliUyantarafındanraporedildi.Ortalamadayanım vestandart sapma değerlerisırasıyla 8,8 MPa ve 2,8 MPa elde edilmiştir.bu tür değerlendirmelerbaşkabirsöyleşininkapsamındaelealınmalıdır. Ayrıca;izninizleeklemekistediğim birhususvarburada:herkonudadevam edenbölgeseleşitsizlikhazırbetonüretimindedegözleniyor.akınbey,güzel ülkemizin doğusu ile batısıarasındakivarolan makro-ekonomik uçurumu düzeltmemiz gerekiyor.bu gerçekten hepimizin rahatsızlık duymasınıve düzeltilmesikonusunda çok içten olmayı,ve çok çok çaba sarfetmemizi gerektiriyor.42 yılınıaşan mühendislik yaşamımda işleriyapıyorgibileri cehaletedayalızihniyetininülkemizdeköksaldığınatanıklıketim.kısaca,bu zihniyetimizin topyekün birşekilde değiştirilmesigerekiyor.bunun yolu da önceliklebireydenbaşlıyor. AkınKıraç:Hocam Çokteşekkürederim. Yorum YapmakİçinÜyeOlunyadaGirişYapın.! REKLAMLAR 4/5

5 Onurel Telekom GörüntülüDiafon,Kamera Sistemleri,Alarm Sistemleri htp:/www.onureltelekom.net inşaatşömine inşaatmühendisliğiinşaatdergileriprefabrik inşaatdergisikonteyner seramik inşaatproje yapıboya inşaatdergisiinşaat firmalarıalçıkiremitpencere kapıbalkon çatıbeton prefabrikev yalıtım banyo dekorasyon iskele kalıp aydınlatma konutasansör -Copyright SiteninHerTürlüTelifveYayınHakkıİnşaatTrendyDergisineAitir. Web tasarım Anasayfa Künye Reklam Abonelik HaberGönderin İnteraktifDergi SektörelFirmalarRehberi YeniÜrünler Tanıtım Filmleri SektördenHaberler FaydalıBilgiler İletişim Arşiv 5/5

TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER

TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER Ali UĞURLU(*) Özet Betonarme yapı tasarımında betonun basınç dayanımı betonarme hesaplamalarda esas alınan önemli bir faktördür. Bunun

Detaylı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı 1 5. BETON Giriş bölümünde betonun, taze betonun, sertleşmiş betonun tanımı yapılmış, betonun önemi vurgulanmış ve her betondan beklenen temel özellikler (mekanik dayanım, işlenebilme ve dış çevre şartlarına

Detaylı

Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri

Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri Osman Ünal Yrd.Doç.Dr.AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü AFYONKARAHİSAR (272)2281311/345 unal@aku.edu.tr Mehmet Uyan

Detaylı

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada,

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

KALİTE VE KALİTEYE BAKIŞ AÇIMIZ. Yılın İş Adamı. Soğuk Havada Beton Dökümü. Kurumsal Kültür. İş Ortaklarımız. hayatınızda bir inci. Aralık 2008/Sayı 3

KALİTE VE KALİTEYE BAKIŞ AÇIMIZ. Yılın İş Adamı. Soğuk Havada Beton Dökümü. Kurumsal Kültür. İş Ortaklarımız. hayatınızda bir inci. Aralık 2008/Sayı 3 Aralık 2008/Sayı 3 hayatınızda bir inci Yılın İş Adamı Halit İNCİ Soğuk Havada Beton Dökümü Kurumsal Kültür Şirketlerin Omurgası İş Ortaklarımız Başarılı Personellerimiz KALİTE VE KALİTEYE BAKIŞ AÇIMIZ

Detaylı

(1. Oturum) 1. Oturum 1

(1. Oturum) 1. Oturum 1 (1. Oturum) İsmet Mura: Sektörel derneklerin saygıdeğer başkanları, sayın misafirlerimiz, sevgili üye arkadaşlarım. Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

Türkiye de AR GE ve İnşaat Sektöründeki Yeri

Türkiye de AR GE ve İnşaat Sektöründeki Yeri Türkiye de AR GE ve İnşaat Sektöründeki Yeri Hazırlayanlar: Prof.Dr.Müh. Ergin ARIOĞLU Y.Müh. Başar ARIOĞLU YAPI MERKEZİ HOLDİNG A.Ş. 08. NİSAN. 2006 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Maslak Bazı OECD Ülkelerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın hazırlanmasında, bana her konuda destek olan danışmanım sayın Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER e ve yardımlarından dolayı sayın Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL a saygılarımı sunarak teşekkür ederim.

Detaylı

Merhaba Sevgili Arkadaşlar; MB Holding olarak kurumsallaşma. etabıyla yaza merhaba diyoruz.

Merhaba Sevgili Arkadaşlar; MB Holding olarak kurumsallaşma. etabıyla yaza merhaba diyoruz. İmtiyaz Sahibi MB Holding adına Muharrem Balat Genel Yayın Yönetmeni Gamze Aşnük Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şeyda Helvacı Yayın Kurulu Şeyda Helvacı Lale Aras Ömer Okuyucu Grafik/Tasarım Mark&Mark İletişim

Detaylı

plastiğin önlenemez yükselişi

plastiğin önlenemez yükselişi Temmuz/Ağustos/Eylül 203 - Sayı 25 İnşaat sektöründe plastiğin önlenemez yükselişi Pakpen A.Ş. yer aldığı üç ayrı fuarda ürünlerini tanıttı Ekonomi yazarı Jale Özgentürk, Türkiye ekonomisinin ilk altı

Detaylı

EPD Çevresel Ürün Beyanı

EPD Çevresel Ürün Beyanı YIL:5 SAYI:13 / OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2014 Lafarge Dalsan Ücretsiz Yayınıdır. EPD Çevresel Ürün Beyanı alçı için bir milat Başyazı / Timuçin Daloğlu - Genel Müdür Yardımcısı Muhteşem mineral alçı...

Detaylı

Dizayn Grup tarafından yayımlanmaktadır. Aralık 2014 Sayı:26. Dizayn Grup Sadakat Projesi ile farkını ortaya koydu

Dizayn Grup tarafından yayımlanmaktadır. Aralık 2014 Sayı:26. Dizayn Grup Sadakat Projesi ile farkını ortaya koydu Dizayn Grup tarafından yayımlanmaktadır. Aralık 2014 Sayı:26 Dizayn Grup Sadakat Projesi ile farkını ortaya koydu 1987 yılında araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak üzere kurulan Dizayn Grup, 1991 yılında

Detaylı

YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş.'DE BETON AGREGA KALİTE DENETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş.'DE BETON AGREGA KALİTE DENETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ I. ULUSAL KIRMATAŞ SEMPOZYUMU'96 -ISTANBUL YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş.'DE BETON AGREGA KALİTE DENETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ QUALITY ASSURANCE AND EVALUATION OF CONCRETE AGGREGATE IN YAPI MERKEZI PREFABRICATION

Detaylı

Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır.

Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır. Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır. Yıl:2 Sayı:9 Mekanda Estetik Çözümler: Alçı Duvar Sistemleri Söyleşi: Prof. Dr. Halit Yaşa Ersoy Yüksek Bölme Yangın Direnci Testleri Söyleşi:

Detaylı

Depremlerin her biri tamamen kendine özgü ve önceden bilinemeyecek birçok değişkeni içinde barındıran doğal olaylardır.

Depremlerin her biri tamamen kendine özgü ve önceden bilinemeyecek birçok değişkeni içinde barındıran doğal olaylardır. 1.DEPREMİN BİNAYA ETKİLERİ Bilindiği gibi yurdumuz en etkin deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunmaktadır. Deprem Bölgeleri Haritası na göre, yurdumuzun %92 sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu,

Detaylı

DOSYA: 01 AĞUSTOS 2011 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. this issue. Söyleşi; Aykut Kansu ile Sosyal Bilimler Üzerine

DOSYA: 01 AĞUSTOS 2011 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. this issue. Söyleşi; Aykut Kansu ile Sosyal Bilimler Üzerine Söyleşi; Aykut Kansu ile Sosyal Bilimler Üzerine ve... üniversite Kadir Has tan İşim Kampüste Projesi ile Üniversite Sanayi İşbilirğini Güçlendiren adım. this issue Open Source Revolution P.1 IT Management

Detaylı

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM 2014 - İZMİR DURABİLİTE (DAYANIKLILIK) Yapı malzemesi, yapı elemanı ya

Detaylı

YENİ KUŞAK HİPER AKIŞKANKANLAŞTIRICI BETON KATKILARI

YENİ KUŞAK HİPER AKIŞKANKANLAŞTIRICI BETON KATKILARI YENİ KUŞAK HİPER AKIŞKANKANLAŞTIRICI BETON KATKILARI Ali Dora YILMAZ(*) TMH (*) YKS Yapkim Yapı Kimya Sanayi A.Ş. Beton kalitesinin, yapı sektöründeki pek çok kişi için örneğin şirket sahipleri, müteahhitler,

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

Sevgili Ytong Ailesi, Değerli Ytong Dostları,

Sevgili Ytong Ailesi, Değerli Ytong Dostları, TEKNİK & ÜRÜN BAŞYAZI Türk Ytong Genel Müdürü Nabi Özdemir Sevgili Ytong Ailesi, Değerli Ytong Dostları, Yenilenen tasarımı ve zenginleşen içeriği ile 2012 nin ilk Ytong Aktüel inden hepinizi sevgiyle

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ HAZIRLAYANLAR Ali ÜNSAL İnş.Müh. Beton ve Çelik Lab.Şefi Hamdi ŞEN Kimya Yük.Müh. Malzeme Lab.Şb.Md.

Detaylı

Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz

Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz MAKİNATEK AYIN KONUĞU Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz Türkiye deki büyümenin süreceği beklentisini aktaran Avrupa Forklift, İstifleme ve Depo Ekipmanları Federasyonları (FEM) Yönetim Kurulu

Detaylı

TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD

TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD 5 TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜK Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi, Kaya Sultan Sok. No:97 Kat:5 Kozyatağı 34742 İstanbul Tel:(0216) 571 30 00 Faks:(0216)

Detaylı

dünyası 10/2011 Doğuş İnşaat ın olmazsa olmazı: Satış Sonrası Hizmetler Atmalıoğlu İnşaat taşa Komatsu ile hükmediyor

dünyası 10/2011 Doğuş İnşaat ın olmazsa olmazı: Satış Sonrası Hizmetler Atmalıoğlu İnşaat taşa Komatsu ile hükmediyor İş Makinaları 10/2011 dünyası Sayı:19 Doğuş İnşaat ın olmazsa olmazı: Satış Sonrası Hizmetler Sanat yapılarında Komatsu farkı Atmalıoğlu İnşaat taşa Komatsu ile hükmediyor Temsa Global forklift kiralamaya

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Yapı İstanbul Fuarı nın En İyi Standı Ytong undu...

Yapı İstanbul Fuarı nın En İyi Standı Ytong undu... Haziran 2012 / Sayı: 23 Deprem Güvenliği ve Ytong Yapı İstanbul Fuarı nın En İyi Standı Ytong undu... Türk Ytong da Yönetim Kurulu Değişimi Ytong Döşeme Plakları Maçka Oteli nde Fark Yaratıyor!.. Bilecik

Detaylı