Röportaj: Prof.Dr. Müh. Ergin Arıoğlu ''Beton, Beton Kalitesi Ve Deprem Üçgeni''

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Röportaj: Prof.Dr. Müh. Ergin Arıoğlu ''Beton, Beton Kalitesi Ve Deprem Üçgeni''"

Transkript

1 Türkiyeninenbüyükinşaathaberportalı. ÜyeOl GirişYap SERİİLAN MİMARİPROJE ÜRÜNHABER ETKİNLİKLER YARIŞMA-ÖDÜL RÖPORTAJ BÜLTEN ANASAYFA HAKKIMIZDA YENİÜRÜN KÜNYE REKLAM ABONE İNTERAKTİF SEKTÖRELFİRMA İLETİŞİM ARŞİV Röportaj EN ÇOK OKUNANLAR TÜM RÖPORTAJLAR Röportaj: Prof.Dr. Müh. Ergin Arıoğlu ''Beton, Beton Kalitesi Ve Deprem Üçgeni'' İnşaat Trendy Yeni Ürün Facebook Public Profile Login to see this content BÖLÜMÜN EN ÇOK OKUNANLARI Akın Kıraç: Hocam öncelikle röportaja başlarken teknik olarak beton mefhumunu açabilir misiniz? Beton nedir? Betonu kimyasal çözümlemeleri ile açıklayabilir misiniz? Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU: Öncelikle çok önemli bir yapı malzemesi olan beton un tanımı ve kullanımı konusunda ki açılımların kamuoyuyla paylaşımı konusunda bana vermiş olduğunuz fırsat için çok teşekkür ederim. Betona yakından bakıldığında,çimentonun hidratasyonu sonucu meydana gelen yapay kaya tanımlamasıyapabiliriz.bu yapay kayayıoluşturan bileşenlerinbaşındaçimento,agregavesugelmektedir.hidratasyonolayının başlamasıiçin,betonkarışımındakulanılançimentonunağırlıkça%23 ükadar suyaihtiyaçduyulmaktadır.bunundışındakalansuise,betonunişlenebilirliğini sağlamak amacına yönelik olarak agregaların serbestyüzeyleriniıslatmak, dahaaçıkbirdeyişle,istenilenişlenebilirliğinisağlamakiçinkulanılır.betonun birdiğeranabileşeniolaniriveinceagregalarisebetonhacminin%70-80 ini oluşturmaktadır. Agregalar bir anlamda betonun iskeletinioluşturur ve hidratasyonsırasındahiçbirşekildekimyasalreaksiyonagirmezler.agreganın betoniçerisindeüstlendiğitemelişlev,hidratasyonsırasındameydanagelen boyutdeğişimleriniazaltmak ve yapısalbütünlük içinde özelikle yüksek dayanımlıbetonlarda (>40MPa) mekanik büyüklüklerinekatkıgetirmektir. Betonunhidratasyonuçimentovesuyunbirleştiğiilkandabaşlarvezamanın fonksiyonu olarak hidratasyon olayıdevam eder.hidratasyon devam etiği müddetçe beton sertleşmeyebaşlarve yapay kayadiye tanımlanan beton meydanagelmişolur.geneliklestandartolarakhidratasyonolayının28güne kadardevam etiğifarzedilir, ancakgerçektebetonyaşayanbirmalzemedir. Yaşamaolgusu,hidratasyonolgusununzamanladevam etmesiileyakından ilintilidir.dolayısıylahidratasyonolgusubizim içinfevkaladeönemlidirvebu olgudevam etiğimüddetçebetonyerindebiledayanımınıartırır.bu,betonun büyüleyicibirözeliğidir.standartlarda hidratasyon süresi28 gün olarak verilmiştir. Bazıözelbetonlarda ise bu süre 3 ay olarak belirtilmiştir. Zannedilmesinkihidratasyonolayı3aysonundabitecektir.Anılanreaksiyon sürecine daha sonra karbonatlaşma olgusu eşlik eder ve bunlar beton dayanımınısürekliolarak artırır. Özelikle uçucu külü betonlarda beton dayanımı yaşilişkisiniçokuzundönem içindeizlemekmümkündür. AkınKıraç:Yaniyapınınyaşıilebetondayanımıartmaktadır. Prof.Dr.Müh.ErginArıoğlu:Çokdoğru,yapınınyaşıilebetondayanımıartmaya devam eder.dayanım artışhızıaçısındanbakıldığındailk7günlüksüreiçinde çok yüksekolan dayanım hızı,daha sonrakidönemlerdegiderek yavaşlar. Betondayanımındakiartışhızının,yapıömrü boyuncadevam etiğigerçeği bilimselçalışmalarladaortayakonmuştur.özeliklenormalportlandçimento 1/5

2 ileüretilenbetonlarındayanım artışlarıkonusundayapılan50yılıkaraştırmalara bakıldığındamekaniközeliklerinartmayadevam etiğigörülmektedir.betonun zamanabağlıdayanım artışınınbelirlenmesiamacıylabirleşikamerika dabir üniversiteninyapımalzemelerikürsüsünde1930 luyılardabiraraştırmaprojesi başlatılmış.o dönemdemalzemekürsüsündekihocalarındakatılımıilebetonlar döküyorlar ve diyorlar ki bizler farklı kür koşularında saklanan beton numunelerininbelirlidönem aralıklarındabasınçdayanımlarınıveelastikmodül değerleriniölçeceğiz.zaman içerisinde bölümdekikişileremekliolsa bile, planlanan deneyselçalışma devam etirilmiştir.bu araştırma projesindeki yaratıcılığıvedisiplinidüşünebiliyormusunuz? Fevkaladeilginç,zamanabağlı olarakmalzemenindavranışınıortayakoyanenderbirdeneyselçalışmaolarak değerlendiriyorum.bu çalışma ile ilgilimakaleyiuluslararasıbirdergide okuduğum zamançokheyecanlanmıştım.dahasonraaynıdergidebironyılık fazfarkıileyayınlanançalışmadanbasınçdayanımınınartığınıöğreniyoruz.ilk 7gün,28günve3 aylıkdayanımlarıbazalındığında50yılıkdayanımların anlamlı kabul edilecek artışlar olduğunu görüyorsunuz. Bu çalışmadan etkilenerek,yapımerkeziinş.vesan.a.ş.tarafındanyapımıüstlenen,160m yüksekliğisahipşişliplazabinasındakulanılanbetonların3,7,28günlükve 7/8yılık150mm küpdayanımlarınıinceledik.460kgf/cm228günlükortalama küp dayanımlarının 7 yılsonra620 kgf/cm2 mertebesine ulaştığınıgördük. Ölçülenultraseshızdeğerlerininortalamadeğeriise4,73km/snolupuluslar arasıkalitebetonölçütünegöreçokiyibetonakarşıgelmektedir.builginç çalışmanınbirbölümünübaşararioğlu ve GözdeKURTile birlikte2007 yılında yayınlamıştık.betonun bu,ve burada belirtmediğim diğerözelikleri mühendislere ve mimarlara deyimi yerinde ise adete sınırsız imkânlar sağlamaktadır.bazıdurumlardateknikgerekçelerveprojeihtiyaçlarınagöre betonun bize sunduğu zamana bağlıdayanım artışıdaha hızlıbirşekilde gerçekleşmesiistenebilir. Bu durumda beton karışımına çeşitlioranlarda katkılarkoymaksuretiyledayanım artışıhızlandırılabilir.sözgelimibirtünel projesinde veya birpüskürtme beton uygulamasında erken kürsürelerinde betonun mekanik büyüklüklerinin artması istenir. Çimentonun kimyasal bileşiminideğiştirerek diğerbiranlatım erken dayanımlıçimento kulanmak suretiyleerkenkürsüresindedayanım artışısağlamak mümkündür. Beton erken kürsürelerinde hedeflenen dayanıma ulaştığıiçin kalıpların söküm süreleriazalır, böyleliklekulanım ekonomisipozitifolarakartar.bazıüretim koşularda isebetonun kolaylıkla kalıbaalınmasıve dahaişlenebilirolması istenebilir.budurumdadaişlenebilirliğiartırmakbakımındansuazaltıcıkatkılar koymaksuretiyle betonuistenilenkıvama,işlenebilirlik özelikleriniartırmak mümkündür.bukatkılarınkulanımıileçökmesi16-20cm olan,işlenebilme kıvamına sahipbetonlarüretebiliriz.son 20yıla bakıldığındaglobalölçekte sürdürülebilirlikkavramınıngiderekönem kazandığınıfarkediyoruz.bukavrama göremalzemelerinkulanımınınçevreyesaygılıdavranmakbakımındanoptimal olmasıgerekiyor.bugünistenilenözelikleritaşıyanagregarezervleriniileride bulmakmümkünolmayabilir.bunedenleagregaocağıaçmadan,yeniyataklar bulmadan,mevcutyataklarınömrünüuzatmaksuretiylekatkılargetirebiliriz.bu düşünce ile eski,yıpranmış,servis dışıkalmış yapıların yıkımından elde edilecek molozların sürdürülebilirlik kavramıiçinde betonda kulanılarak geri kazanımınısağlamakmümkündür.sonyılardaalmanya,ingiltere,danimarka, İsveçbaştaolmaküzereAvrupa dabirçokülkedeinşaatmolozlarınınveçeliğin gerikazanımlımalzemeolarakkulanımıkonusundaönemliadımlaratılmış,bu atıkmalzemelerbetonüretimlerindekulanılmayabaşlanmıştır.buradaönemli olandiğerbirhususdayenibaştanmalzemeüretmekiçinharcanmasıgereken enerjinintüketilmemesidir.artanenerjitüketimiberaberindeartankarbondioksit salınımlarınıdagetirmektedir.dolayısıylaglobaliklim üzerindeolumsuzetkisi olankarbondioksitsalınımıgerikazanılmışmalzemelerinkulanımıylaölçüde aşağıçekebiliyorsunuzçünküdahaazenerjiharcıyorsunuz.kamuoyununçevre konusunda duyarlıolduğunu düşünürsek,önümüzdekiyılarda hazırbeton talebinde dayanım, dayanıklılık, permeabilite özeliklerinin yanı sıra geri kazanımlakazanılmışmalzemelerileüretilmiş,1m3betonkarışımıiçinaçığa çıkankarbondioksitmiktarıdaönem kazanacaktır.buşöyleokunacaktırakın Bey; siz 1 m3 betonun üretiminden, taşınması, şantiyeye getirilmesi, yerleştirilmesisırasındakiyaptığınızbütünproseslerintoplamındakulandığınız enerjiileaçığaçıkankarbondioksitsalınımınekadarazisebetonunuzokadar rağbetgörecektir.önümüzdekibeş-on yılıksüreçtekigelişmelerbu yönde olacaktır.kısacabetonçevreaçısındanbakıldığızamankıskanılacakölçekte çevreye saygılı olan bir malzemedir. Bu yönde herhangi bir kusur taşımamaktadır.dolayısıylabetonrekabetsizbirmalzemedir.betondayanımını sizistediğiniz şekildeartırırkenaynızamanda dasürdürülebilirlikkavramına uygun bir şekilde üretilerek yüksek performanslıbeton ile malzemenin dayanıklılığını artırabiliyorsunuz. Siz bana burada şunu sorabilirsiniz. Sürdürülebilirlik kavramına uygun betonlar üretilebilir mi? Hiçbir problem olmamaksızın üretilebilir. İzninizle, kişiseldeneyimlerimden yola çıkarak konuyuaçmayaçalışacağım.örneğin,1969dabirazöncekisöylemişolduğum sürdürülebilirlikkavramınauygunbirmalzemeyibiryeraltımadenişletmesinde sunitavantasarımıprojesinderahmetlihocam Prof.Dr.Müh.CemalBirönile birliktetübitak ayapılanbiraraştırmaprojesindekulanılmıştı.anılanprojede çimento tüketiminiazaltmak bakımından Soma elektrik santralindekiatık malzeme olan uçucu külkulanılmıştır. Daha sonrakidönemde ise şev stabilitesiniiyileştirmekiçinyinectipiuçucukülileenjeksiyonyapılmıştır. AkınKIRAÇ:Sizlerbudeneyleri1969 dayapariken,uçucuküluygulamasının globalölçektedurumunukısacadeğerlendirebilirmisiniz? Prof.Dr.Müh.Ergin Arıoğlu:Özelikle 1950 liyılarda Birleşik Amerika ve İngiltere de barajinşaatlarının kütle betonlarının dökümü sırasında oluşan önemlisıcaklıkartışlarınıazaltmak amacıylaönemliuçucuküluygulamaları mevcutu.aksitakdirdehidratasyonsırasındaoluşansıcaklıkartışındanötürü ciddiçatlaklar meydana gelir.bu ise su geçirimlilik katsayısının artımı demektir.doğalolarak barajinşaatında böylebirbetonkulanımıkesinlikle uygundeğildir.uçucukül,veyayüksekfırıncüruflarınınkulanımıilehidratasyon 2/5

3 sıcaklığını aşağı düzeylere indirmek mümkün olduğundan bu tür atık malzemelerininyoğunşekildekulanıldığısektörbaştabarajinşaatlarıolmuştur. Karayoları,DevletSuİşlerigibikamukuruluşlarımızdauçucukülünöneminin 1960 lıyılarda kavrandığınıve belirliölçekte kulanıldığınıbiliyoruz.bu kuruluşlarda çok kapsamlı deneyler yapılmıştı. 1964/1965 yılarında karayolarının teknik bülteninde DevletSu İşlerinde Dr.Kimya Mühendisi rahmetlis.kocaçitaktarafındanyayınlanmışmakaledençoketkilenmiştim. Banasorarsanızbukadaranlamlıbirmalzemesadecebarajlardamıkulanılır? Hayır,efendim inşaatsektörünün heryerinde büyük ölçekte kulanılması gerekiyor.birkereçimentotüketiminibelibirölçekteaşağıçektiğiiçinbir maliyetazalımımeydana getirecektir.şimdisöyleyeceğim bundan daha önemli.bizsadece dayanım artımıdeğilaynızamandabetona dayanıklılık kazandırmakmecburiyetindeyiz.çünkübiryapınınservissüresini50yılhata 100yılolarakdüşündüğümüzvakitdayanıklılıkkavramınınönemikendiliğinden ortayaçıkar.birbinanındışkabuğubusüreboyuncaklor,sülfat,karbondioksit gibiajanlarınolumsuzetkilerinemaruzkalacaktır.bunlarınbetonüzerindeki olumsuz etkilerinin (Karbonatlaşma,korozyon vs.)azaltmak,hata ortadan kaldırmakiçinbetonunsu/havageçirimliliğiçokazolmalıdır.betonunanılan mühendislikbüyüklüğüancakiçbünyeyeyeterlidayanıklılıkkazandırmakile sağlanabilir.toprak İşveren dergisinde (Sayı:17,1993)beton konusundaki standartlardaeksikliklergiderilmelidirbaşlıklıbirsöyleşimakalemdebetonun permeabilite geçirimlilik katsayısıprojede dayanım gibibelirlenmesive denetlenmesiningerekliolduğunuifadeetmiştim.1999doğumarmaradepremi nindramatiksonuçlarındansonrabetonpermeabilitekatsayısınınçokönemli olduğuanlaşıldı. 2003yılındaeşim Prof.Dr.Mim.NihalARIOĞLU vey.mim.halilinan ile birliktebetonprefabrikasyondergisi ndeyayınladığımızbirmakalede,1999 Doğu Marmara depreminde İstanbul dayıkılan 4 betonarme binanın beton molozlarında ölçülen kılcalık katsayısından hareketle dayanım düzeyini belirlemiştik.bu şekilde basit,sıkça tekraredilebilen,ekonomik deneyler yardımıyla betonun dayanıklılık ölçütü permeabilite katsayısından başka indislerlegeliştirilebilir. AkınKıraç:Hocam,güzeldevam edensöyleşiyibirsorusoraraksürdürmek istiyorum.bazıönemliolanhususlarıöncedensöylemişsiniz.bununbirsırıvar mı?çokmeraketim. Prof.Dr.Müh.ErginArıoğlu:Eğer,biraraştırmanmühendisbetonuyaşayanbir yapaytaşolarakincelemeyeçalışırsa,aynıdeğerlendirmeleriodarahatlıkla yapabilir.yani,birgizemlitarafıyok.birde betona kimya mühendisliği disiplininden bakmaya çalışsak kim bilirüretilecek zenginliğin boyutlarıne olurdu?benzeryaklaşımla,büyükmimar/mühendissinan ınsıkçakulandığı küfekitaşınınbetonunsahipolduğuanaözeliklereaynensahipolduğunu,yapı Merkezi ndeyürütülenkapsamlıbiraraştırmaprojesindebelirledik. AkınKıraç:Hocam,betonyapılardailkkulanılmayabaşlamasındanitibaren kaliteaçısındannasılbirsüreçgeçirdi?günümüzbetonkalitesihakkındaneler söylemekistersiniz. Prof.Dr.Müh.Ergin Arıoğlu:Sorunuz için teşekkürederim.beton,istenilen dayanım düzeyinde ve geometride üretilebilme özeliğiile özelikle mimari açıdan estetik ve yaratıcıtasarımlara imkân vermektedir.sürdürülebilirlik bakımından da,istemlere en iyicevap veren malzeme listesinin başında, rakipsizkonumdadır.ayrıcayangındayanımıyüksekbirmalzemedir.betonun yangındayanımınıbelirlemekiçinyapılansayısızdeneylersonucundayaklaşık 400 C ye kadardayanımınıbüyük ölçüde koruduğu gözlenmiştir.bu özelikleriylebeton özelikleyüksekkatlıkonut,işvealışveriş merkezigibi yangınriskiyüksekyapılardakulanım içinçokuygunbirmalzemedir.beton, buözelikleriyledemiryoluvekarayolutünelerindekaplamaveiksamalzemesi olarakçeliğinkarşısındarakipsizolarakyeralmaktadır.betonundiğerkulanım alanıise,avrupaveamerika daçokuzunsüredenberiyoldöşemesiolarak değerlendirilebilmesidir.betonyolarındayanıklılığıvebakım-onarım giderlerinin çokdüşükolmasıveyolgüvenliğinedeniyleasfaltyolarakıyaslaüstünlüğü vardır.busüreçiçerisindedayanım referansalındığındabugünhanginoktalara gelindiğidaimamerakedilenbirkonuolmuştur.böylebirzamantüneliiçerinde baktığımız1950 liyılarda200kgf/cm2civarındaolanbetondayanımlarının(su/ çimento oranıağırlıkça ),günümüz yapılarında 1500kgf/cm2 ye (su/ çimentooranı 0.35)ulaştığı, endüstriyelanlamdaçokyüksekkatlıbinaların temelsistemlerindevealtkatlarındakikolonlarındaartanboyutakulanıldığını görüyoruz. Dayanım artışıile kazanılan yararların başında taşınan yük kapasitesinin artmasıveya verilen yükleraltında kolon/kesitboyutlarının azalmasıgelmektedir. Bu gerekçe ile megakentlerdeki yüksek katlıiş merkezleriprojelerinde kulanılan betonun 28 günlük norm dayanımları600 kgf/cm2ile1000kgf/cm2civarınaulaşmıştır.büyüknükleerreaktörlerdeenerji ünitelerinindışkabuklarındageçirimliliğioldukçadüşükolanyüksekdayanımlı betonkulanımıkaçınılmazolmaktadır.betondayanım düzeyindekibuartış, betonsektöründeçokönemlibirgelişmedir.yapımerkezikurumundaonursal BaşkanDr.Müh.ErsinArıoğlu nunbetondayaşanangelişim çizgisinigörerek 1989 yılında başlatığıyüksek dayanımlıbeton projesikapsamında 1000 kgf/cm2likbasınçdayanımınasahipbetonüretimivetestleriyapılmıştır.o dönemde beton sektöründe yaygın basınçdayanım düzeyinin 200 kgf/cm2 olduğudüşünüldüğünde,mühendislikaçısındanprojenintaşıdığıanlam kolayca anlaşılmaktadır.bendeaynıprojeninçeşitlievrelerindeprojeyöneticisiolarak yeraldım.projede1992 yılarında 28 günlükbasınç dayanımı1700kg/cm2 çıkarıldı.buradasözkonusuyüksekdayanımlıbeton,çokkolaylıklaulaşılan yerlimalıçimentoveagregalarileüretilenbetonlardır.2007yılındayapımerkezi AR&GEBölümünün,YapıMerkeziPrefabrikasyonA.Ş.KaliteKontrolBölümü ilebirlikteyürütüğüçokyüksekdayanımlıbetonprojesindebasınçdayanımı 3000kg/cm2 eulaşmıştır. 3/5

4 AkınKıraç:Hocam basındandatakipetiğinizgibitürkiye ninyaşadığıdeprem olaylarında ve en son yaşadığımızvan depreminde betonlarun ufak oldu. Deprem vebetonkalitesieksenindeolayınasıldeğerlendiriyorsunuz? Prof.Dr.Müh.ErginArıoğlu:O değerlendirmeyegirmedeneveltürkiye debeton sektörüne kısaca bakmak gerekiyor. Kamuoyu sadece gazetelerde, televizyonlardagösterilenkötükalitedekibetonugörmektedir.kamuoyununhiç bilmediğidiğerbirgerçekvardır:avrupa dakişibaşıhazırbetonkulanım oranı enyüksekülketürkiye dir.2010yılıitibariyleavrupa dakişibaşınahazır betontüketimi0,64m3/kişiiken,türkiye debuoran1,08m3/kişidir.kişibaşı hazırbetontüketimienyüksekdiğerülkeise1,07m3ileispanya dır.bu durumda açıkça söyleyebiliriz kihazırbeton kulanımında Türkiye,Avrupa birincisidir.demekkiülkeolarakbizbetonuseviyor,böylegüzelbirbaşarım ortayakoyuyoruz.fakatözelikledepremlerdensonraciddibirdeğerlendirme hatasıyapıyoruz.birbinanın resimlerde gördüğümüz gibitopyekûn göçme olayınaetkiedenparametrelerisıralamayaçalıştığımızvakitbirçokfaktörünbu olguya etkietiğinigörmekteyiz. Tabiyıkılan binalarda kulanılan beton kalitesinin düşük olması, standartlara uygun olarak üretilmemesi, yerleştirilememesi,küredilememesigibibirsürüciddisıkıntılarıvar.fakatbu sıkıntılar,birbinanıntopyekûn göçmesinihazırlayannedenlerin başındayer almıyor.ancakkamuoyuyıkımlarınsorumlusuolarakbetonugörüyor,eldeun ufak oluyor, hemen dağılıyor gibi değerlendirmeler yapıyor. Fakat bu, buzdağınınüstegörünenkısmıdır.birdegörünmeyenkısmıvarki;oradaes geçmelerimiz,sağlam hukukdüzenimizin olmayışı,aşırıkârhırsı,altyapısı yetersizmühendisvemimarlarımızındurumları,1940yılındanberigöçü,uygar kentleşmeileyönetememegibidevasaboyutlusorunlarıgörmekteyiz.1999 depreminihatırlarsınız Akın Bey. Dediler ki deniz kumunun kulanıldığı betonların içerdiğizafiyetler nedeniyle binalaryıkıldı. Ancak bu konuda yayınlanmış çalışmalara baktığımızda, deniz kumu endüstriyelprosesten geçirildiğindendahaaçıkdeyişle,tuzlulukoranınıstandartlarınaltındatutarak korozyon tehlikesi olmadan, servis yaşı boyunca mükemmel bir yapı malzemesiolarakkulanmanınmümkünolduğugörülmektedir. Evetdenizkumu ile yapılan yapılardabelizafiyetlerolabilir,kavkıve beli orandatuziçerebilir,fakatbukavkımaddeleriningetirmişolduğunudayanım zafiyeti,daha iyidane bileşimine sahip ince agrega ile birlikte kulanıldığı zamandolulukdediğimizkompoziteyiiyileştirmekherzamanmümkündürve anılankusurbuşekildeortadankalkacaktır.mühendisliktetemelfelsefeher malzeme önemli dir.bizim mühendislik geleneğimizde hiçbirmalzemeyi elimizin tersiile itemeyiz.teknolojigeliştirerek ekonomik olmak kaydıile malzemeninperformansınıartırabiliriz.bensizebildiğim çokgüncelbirörnek vererekbukonuyuburadakapatmakistiyorum:güneykore dedehazırbeton sektöründeyaygınolarakdenizkumukulanılmaktadır. AkınKıraç:Hazırbetonsektörününbaşarısınatemasetiniz.Ortadadaters gidenbirdurum yokmusizce? Prof.Dr.Müh.Ergin Arıoğlu:Tabikisektörün kendiiçinde birçok sıkıntıları mevcut.örneğin,kalitekontrolüsürekliyapılan,türkiyehazırbetonbirliğine üyeolanhazırbetonfirmalarınınsayısı80adetir.hâlbukibirlikdışındakalan firmasayısıise420 dir.birlikdışındakalanfirmavetesislerinsayılarısürekli değişiyor.budurum sektördehaksızrekabetiberaberindegetirmektedir.daha açıkanlatımıyladüşükkalitelibeton(standartdışıüretim,eksikmiktarlardaki betonteslimi,su/çimentooranıyüksek,yaninorm basınçdayanım düzeyleri düşük)kulanımıyapılardaderinleşmektedir.tüm bunlarayapıdenetimindeki başıbozukdurum eklendiğindekulanılanbetonunkalitesikocamansoruişareti taşıyor.tmmob İMO İstanbulŞubesitarafından yürütülen beton dayanım projesinin sonuçlarıçok düşündürücü.bu çalışmanın özetibalve Yıldız tarafından2005yılındayayımlandı.1178adetbinadanalınankarotlarıneşdeğer ortalama dayanımı16,7 MPa ve standartsapması8,54 MPa dır.%84 güvenliktebetondayanımıise8mpamertebesindehesaplanmaktadır.1992 Erzincan depreminden sonra binalardan alınan karotların değerlendirilmesi AkyüzveRahmetliUyantarafındanraporedildi.Ortalamadayanım vestandart sapma değerlerisırasıyla 8,8 MPa ve 2,8 MPa elde edilmiştir.bu tür değerlendirmelerbaşkabirsöyleşininkapsamındaelealınmalıdır. Ayrıca;izninizleeklemekistediğim birhususvarburada:herkonudadevam edenbölgeseleşitsizlikhazırbetonüretimindedegözleniyor.akınbey,güzel ülkemizin doğusu ile batısıarasındakivarolan makro-ekonomik uçurumu düzeltmemiz gerekiyor.bu gerçekten hepimizin rahatsızlık duymasınıve düzeltilmesikonusunda çok içten olmayı,ve çok çok çaba sarfetmemizi gerektiriyor.42 yılınıaşan mühendislik yaşamımda işleriyapıyorgibileri cehaletedayalızihniyetininülkemizdeköksaldığınatanıklıketim.kısaca,bu zihniyetimizin topyekün birşekilde değiştirilmesigerekiyor.bunun yolu da önceliklebireydenbaşlıyor. AkınKıraç:Hocam Çokteşekkürederim. Yorum YapmakİçinÜyeOlunyadaGirişYapın.! REKLAMLAR 4/5

5 Onurel Telekom GörüntülüDiafon,Kamera Sistemleri,Alarm Sistemleri htp:/www.onureltelekom.net inşaatşömine inşaatmühendisliğiinşaatdergileriprefabrik inşaatdergisikonteyner seramik inşaatproje yapıboya inşaatdergisiinşaat firmalarıalçıkiremitpencere kapıbalkon çatıbeton prefabrikev yalıtım banyo dekorasyon iskele kalıp aydınlatma konutasansör -Copyright SiteninHerTürlüTelifveYayınHakkıİnşaatTrendyDergisineAitir. Web tasarım Anasayfa Künye Reklam Abonelik HaberGönderin İnteraktifDergi SektörelFirmalarRehberi YeniÜrünler Tanıtım Filmleri SektördenHaberler FaydalıBilgiler İletişim Arşiv 5/5

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul, Eylül 2017 Hayatımızda

Detaylı

BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ

BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ Bodrum da Beton teknolojileri ve doğru beton uygulamaları adlı bir seminer gerçekleştirildi. İnşaat mühendisliği öğrencilerinin de katıldığı seminerde oldukça faydalı

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı Dr. Türkay KOTAN ERZURUM 2016 İÇERİK 1. Malzemenin Önemi 2. Malzeme Özelliklerinin

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Can Arda KİREMİTÇİ YAPI MALZEMELERİ Anabilim

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU 8 YAPI MALZEMESİ OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON DÖKÜMÜ SICAK HAVADA BETON

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP Beton Çakıl, Kum gibi Agrega denilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana

Detaylı

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 6 : 2-3 : 3-9 DEĞİŞİK

Detaylı

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri Agrega Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane

Detaylı

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Basınç Dayanımı (MPa) Basınç Dayanımı (psi) Kürlemenin Beton Dayanımına Etkisi - Betonun prizini alması ve dayanım kazanması

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçirgenlik sıvı ve gazların çimentolu sistem içerisindeki hareketinin olasılığını ifade eden bir kavramdır. Geçirimsizlik özellikle

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 14.04.2015 KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

Detaylı

KÜTLE BETONU VE RADYE TEMELLERDE BETON VE DONATI

KÜTLE BETONU VE RADYE TEMELLERDE BETON VE DONATI TEMELLERDE BETON VE DONATI Abdurrahman GÜNER, Prof. Dr. İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi İstanbul Üniversitesi İMO İstanbul Şubesi, 2012 İlkbahar-Yaz Dönemi Meslek İçi Eğitim Seminerleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN

Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN 1 YAPI MALZEMESİ GİRİŞİŞ Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR MÜHENDİS - MİMARIN MARIN GÖREVG REVİ İSTENEN DAYANIMDA DAYANIKLI (DURABİLİTE) EKONOMİK İŞLEVSEL LEVSEL- FONKSİYONEL GÜZEL-

Detaylı

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Çimento Fazları ve Hidratasyonu Belirli bir hesaplama ile bir araya getirilmiş kalker ve kil karışımının döner fırında 1400 C Sıcaklıkta

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KREDİSİ* INS-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 INS-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KREDİSİ* INS-5502 UZMANLIK

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter SICAK HAVADA BETON

Detaylı

Öğr.Gör. HASAN BARIŞIK

Öğr.Gör. HASAN BARIŞIK Öğr.Gör. HASAN BARIŞIK Aydın Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Pr. Eğitim Bilgileri 1986-1990 Lisans Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü Yapı Öğretmenliği Pr.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI ŞEMATİK K BETON YAPISI Boşluklar Katılar Hava ve Çimento+su İnce Kaba serbest su (hidrate çimento)

Detaylı

YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU YAPI MALZEMESİ 8 OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON DÖKÜMÜ SICAK HAVADA BETON

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEKİZ YARIYILLIK DERS PLANI II.YARIYIL

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEKİZ YARIYILLIK DERS PLANI II.YARIYIL TEKNOLOJİ FAKÜLTEİ İNŞAAT MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ EKİ YARIYILLIK DER PLANI I.YARIYIL ATA-16 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2 2 TUR-17 Türk Dili I 2 2 2 ING-11 İngilizce I 2 2 2 MAT-127 Matematik I 3

Detaylı

İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ

İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ Prof.Dr. Nabi YÜZER 2017-2018 Öğretim Yılı Ders Notları FORM 1: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME Kodu: 0423712 (4203802) n Adı : İleri Beton Teknolojisi Öğretim Yılı Yarıyılı Grup(lar)

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER KOD DENEY ADI SAYFA NO 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI 1 SOĞUK HAVA TARİFİ TS 1248 (Mart2012) Standardı na göre Soğuk Hava: Beton dökümü esnasında ortalama hava sıcaklığının art arda 3 gün süre ile +5ºC nin

Detaylı

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ BETON KALİTESİNİN DENETİMİ Halit YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İN AAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI MALZEMELERİN KALİTE KONTROLÜ BETON DİZAYNI DENEME DÖKÜMÜ AGREGA, SU, ÇİMENTO, MİNERAL

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON of QUALITY HARDENING TESTS STRENGTH RESULTS IN CONCRETE Dilek Eryurtlu Lafarge Beton Mehmet Işık Lafarge Beton Mehmet

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ 04-07

YAPI MALZEMELERİ 04-07 İNŞAAT, DEKORASYON M AY I S ve EMLAK GÜNLERİ 2 0 1 7 Yer: TÜRK BEYLERİ KENT MEYDANI / ETİMESGUT ANA SPONSORLAR İLETİŞİM SPONSORU BİRLEŞİK İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ FEDERASYONU YAPI MALZEMELERİ 04-07 Türkiye'nin

Detaylı

YARDIMCI KAYNAKLAR. 1) Ders Sunumları

YARDIMCI KAYNAKLAR. 1) Ders Sunumları DEĞERLENDİRME MLZ 204 Yapı Malzemesi 3.0 +2.0 Teorik + Laboratuvar Uygulamaları I. Vize: %20 II. Vize: %25 Dönem Sonu: %40 Uygulama: %15 %7.5: Kısa sınav (yapılacak deneylerle ilgili) %7.5: Laboratuvar

Detaylı

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri Agrega Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane

Detaylı

Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri

Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri Yasemin Akgün Ordu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Programı, 52200 Ordu Tel: 0452 233 48 65 E-posta: yakgun@ktu.edu.tr Ayşegül Durmuş Karadeniz

Detaylı

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI)

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) Beton malzemesi; agrega, çimento, su ve gerektiğinde bazı mineral (uçucu kül, silis dumanı gibi) yada kimyasal (akışkanlaştırıcı, priz hızlandırıcı/geciktirici,

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213 PROJE SONUÇ RAPORU Proje Nr TĐDEB 3020213 KONSAN ın geliştirdiği polikarboksilat bazlı akışkanlaştırıcıların prefabrike beton üretimlerine uyarlanmasının araştırılması Tarih: 01/07/2004 AGY350 Konsan Bilgi

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN

BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN M. Hulusi ÖZKUL Hasan YILDIRIM İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Yapı Malzemesi Anabilim Dalı Maslak, İstanbul Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu nun (YKK) ikincisinin anısına düzenlendiği

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II GİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter DERS UYGULAMA ŞEKLİ: TEORİK + LABORATUVAR UYGULAMALARI

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ VICAT GROUP

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ VICAT GROUP BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ VICAT GROUP Program Akışı SİGMA BETON ve HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA MÜSLÜM AKASLAN ÇİMENTO HAKKINDA FATMA KANTARCIOĞLU YALDIZ AGREGA HAKKINDA EMRE KIRAÇ BETON ÜRETİMİ

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ I I. ADI Z/M/S T U UNV13101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

TASARIM ODAKLI -YARATICI - YAPISAL MÜHENDİSLİK MİMARİ İLE ETKİLEŞİMİ. Ahmet Topbaş, MSc, MBA, PE

TASARIM ODAKLI -YARATICI - YAPISAL MÜHENDİSLİK MİMARİ İLE ETKİLEŞİMİ. Ahmet Topbaş, MSc, MBA, PE TASARIM ODAKLI -YARATICI - YAPISAL MÜHENDİSLİK VE MİMARİ İLE ETKİLEŞİMİ Ahmet Topbaş, MSc, MBA, PE AHMET TOPBAŞ, PE 1995 İTÜ, sonrasında GSU, Atlanta ve Columbia, NY, ABD 11 sene ABD iş tecrübesi Thornton

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-2 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

Beton Basınç Dayanımı Sonuçlarına Dair Bir İrdeleme

Beton Basınç Dayanımı Sonuçlarına Dair Bir İrdeleme Yapı Denetim Sistemi Kapsamında Elde Edilen Beton Basınç Dayanımı Sonuçlarına Dair Bir İrdeleme İMO Yapı Malzemeleri Komisyonu Meltem Tangüler ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Özet Dünyada kişi başı yıllık

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ

YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ Doç. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapılar Kaliteli Yaşamı Destekler

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

Yüksek Erken Dayanımlı Çimentolarla Oluşturulan Prefabrik Sistem Performanslarının İncelenmesi. FORMÜLHANE Kasım, 2017

Yüksek Erken Dayanımlı Çimentolarla Oluşturulan Prefabrik Sistem Performanslarının İncelenmesi. FORMÜLHANE Kasım, 2017 Yüksek Erken Dayanımlı Çimentolarla Oluşturulan Prefabrik Sistem Performanslarının İncelenmesi FORMÜLHANE Kasım, 2017 1 Yüksek Erken Dayanımlı Beyaz Çimento CEMI 62,5R tipi bir beyaz çimento olan İnspira

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı

www.eng.harran.edu.tr/insaat/

www.eng.harran.edu.tr/insaat/ Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Misyon Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen

Detaylı

Hiper Akışkanlaştırıcı Katkılı Kendiliğinden Sıkışan Betonun İzmit te Çeşitli Projelerde Uygulaması

Hiper Akışkanlaştırıcı Katkılı Kendiliğinden Sıkışan Betonun İzmit te Çeşitli Projelerde Uygulaması Hiper Akışkanlaştırıcı Katkılı Kendiliğinden Sıkışan Betonun İzmit te Çeşitli Projelerde Uygulaması Mehmet Sımsıkı Doğu Marmara Böl. Kalite Müh. İnş.Müh.MBa Nuh Beton A.Ş. Kocaeli, Türkiye Mehmet Mutlu

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Depremlerin her biri tamamen kendine özgü ve önceden bilinemeyecek birçok değişkeni içinde barındıran doğal olaylardır.

Depremlerin her biri tamamen kendine özgü ve önceden bilinemeyecek birçok değişkeni içinde barındıran doğal olaylardır. 1.DEPREMİN BİNAYA ETKİLERİ Bilindiği gibi yurdumuz en etkin deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunmaktadır. Deprem Bölgeleri Haritası na göre, yurdumuzun %92 sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu,

Detaylı

23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu

23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu 23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu Y.Doç.Dr. İdris Bedirhanoğlu Dicle Ü-Şube Y.K. Üyesi İnş. Müh. Tansel Önal Şube Başkanı İMO Diyarbakır Şubesi 01 Kasım 2011 Merkez üssü Van Tabanlı Köyü

Detaylı

ESKİŞEHİR DEKİ HAZIR BETON FİRMALARININ BETON KALİTELERİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ESKİŞEHİR DEKİ HAZIR BETON FİRMALARININ BETON KALİTELERİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVIII, S.1, 2005 Eng&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol..XVIII, No:1, 2005 ESKİŞEHİR DEKİ HAZIR BETON FİRMALARININ BETON KALİTELERİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen Deneysel ve teorik modelleme

Detaylı

Üzerinde Meydana Gelecek Hasarları Kendiliğinden İyileştirme Kabiliyetine Sahip Yeni Nesil Esnek Beton

Üzerinde Meydana Gelecek Hasarları Kendiliğinden İyileştirme Kabiliyetine Sahip Yeni Nesil Esnek Beton Üzerinde Meydana Gelecek Hasarları Kendiliğinden İyileştirme Kabiliyetine Sahip Yeni Nesil Esnek Beton Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN İleri İnşaat Mühendisliği Malzeme Araştırma Laboratuvarı Advanced Civil

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ HEYELANLAR Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA Pamukkale Üniversitesi Doğal zemin veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın; yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM HESABI Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter ŞEMATİK BETON YAPISI Boşluklar Katılar

Detaylı

İleri Beton Malzemeleri (CE 543) Ders Detayları

İleri Beton Malzemeleri (CE 543) Ders Detayları İleri Beton Malzemeleri (CE 543) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Beton Malzemeleri CE 543 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 210

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

Taze beton karışımının yapısına ve ıslaklık derecesine bağlı olarak betonun göstereceği farklı çökme şekilleri:

Taze beton karışımının yapısına ve ıslaklık derecesine bağlı olarak betonun göstereceği farklı çökme şekilleri: LABORATUVAR ORTAMINDA BETON ÜRETİMİ: Laboratuvar koşullarında genel olarak iki şekilde beton üretimi ve karıştırma yapılabilir. Bunlar; kürekle ve betoniyer denilen karıştırma cihazları kullanılarak yapılmasıdır.

Detaylı

SÜLFONE POLİAMİN BİLEŞİKLERİNİN BETON PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

SÜLFONE POLİAMİN BİLEŞİKLERİNİN BETON PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ SÜLFONE POLİAMİN BİLEŞİKLERİNİN BETON PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Gamze ERZENGİN Kimya Yüksek Müh. Karayolları 1.Bl.Md. İstanbul / Türkiye Emin ARCA Prof.Dr. Marmara Üniv. İstanbul / Türkiye

Detaylı

YAPI MERKEZİ'NDE ÜRETİLEN ÇOK YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARIN (B170) MÜHENDİSLİK BÜYÜKLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPI MERKEZİ'NDE ÜRETİLEN ÇOK YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARIN (B170) MÜHENDİSLİK BÜYÜKLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPI MERKEZİ'NDE ÜRETİLEN ÇOK YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARIN (B170) MÜHENDİSLİK BÜYÜKLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ergin ARIOĞLU Prof. Dr. Müh. İ.T.Ü. Maden Müh. Bölümü Maslak, İstanbul Orhan MANZAK Y. Müh.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

YAPIDA BETON KALİTESİNİN TAHRİBATLI ve TAHRİBATSIZ YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ. Araş.Gör. Nihat KABAY * Prof.Dr. Fevziye AKÖZ **

YAPIDA BETON KALİTESİNİN TAHRİBATLI ve TAHRİBATSIZ YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ. Araş.Gör. Nihat KABAY * Prof.Dr. Fevziye AKÖZ ** YAPIDA BETON KALİTESİNİN TAHRİBATLI ve TAHRİBATSIZ YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Araş.Gör. Nihat KABAY * Prof.Dr. Fevziye AKÖZ ** Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı

Detaylı

YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: TAHRİBATLI YÖNTEM (KAROT)

YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: TAHRİBATLI YÖNTEM (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: TAHRİBATLI YÖNTEM (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ AMAÇ: Yapının ve elemanlarının kapasitesinin ölçülmesi ve hizmet

Detaylı

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI 1 SOĞUK HAVA TARİFİ TS 1248 Standardı na göre: Ortalama hava sıcaklığı 3 gün boyunca 10ºC

Detaylı