Röportaj: Prof.Dr. Müh. Ergin Arıoğlu ''Beton, Beton Kalitesi Ve Deprem Üçgeni''

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Röportaj: Prof.Dr. Müh. Ergin Arıoğlu ''Beton, Beton Kalitesi Ve Deprem Üçgeni''"

Transkript

1 Türkiyeninenbüyükinşaathaberportalı. ÜyeOl GirişYap SERİİLAN MİMARİPROJE ÜRÜNHABER ETKİNLİKLER YARIŞMA-ÖDÜL RÖPORTAJ BÜLTEN ANASAYFA HAKKIMIZDA YENİÜRÜN KÜNYE REKLAM ABONE İNTERAKTİF SEKTÖRELFİRMA İLETİŞİM ARŞİV Röportaj EN ÇOK OKUNANLAR TÜM RÖPORTAJLAR Röportaj: Prof.Dr. Müh. Ergin Arıoğlu ''Beton, Beton Kalitesi Ve Deprem Üçgeni'' İnşaat Trendy Yeni Ürün Facebook Public Profile Login to see this content BÖLÜMÜN EN ÇOK OKUNANLARI Akın Kıraç: Hocam öncelikle röportaja başlarken teknik olarak beton mefhumunu açabilir misiniz? Beton nedir? Betonu kimyasal çözümlemeleri ile açıklayabilir misiniz? Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU: Öncelikle çok önemli bir yapı malzemesi olan beton un tanımı ve kullanımı konusunda ki açılımların kamuoyuyla paylaşımı konusunda bana vermiş olduğunuz fırsat için çok teşekkür ederim. Betona yakından bakıldığında,çimentonun hidratasyonu sonucu meydana gelen yapay kaya tanımlamasıyapabiliriz.bu yapay kayayıoluşturan bileşenlerinbaşındaçimento,agregavesugelmektedir.hidratasyonolayının başlamasıiçin,betonkarışımındakulanılançimentonunağırlıkça%23 ükadar suyaihtiyaçduyulmaktadır.bunundışındakalansuise,betonunişlenebilirliğini sağlamak amacına yönelik olarak agregaların serbestyüzeyleriniıslatmak, dahaaçıkbirdeyişle,istenilenişlenebilirliğinisağlamakiçinkulanılır.betonun birdiğeranabileşeniolaniriveinceagregalarisebetonhacminin%70-80 ini oluşturmaktadır. Agregalar bir anlamda betonun iskeletinioluşturur ve hidratasyonsırasındahiçbirşekildekimyasalreaksiyonagirmezler.agreganın betoniçerisindeüstlendiğitemelişlev,hidratasyonsırasındameydanagelen boyutdeğişimleriniazaltmak ve yapısalbütünlük içinde özelikle yüksek dayanımlıbetonlarda (>40MPa) mekanik büyüklüklerinekatkıgetirmektir. Betonunhidratasyonuçimentovesuyunbirleştiğiilkandabaşlarvezamanın fonksiyonu olarak hidratasyon olayıdevam eder.hidratasyon devam etiği müddetçe beton sertleşmeyebaşlarve yapay kayadiye tanımlanan beton meydanagelmişolur.geneliklestandartolarakhidratasyonolayının28güne kadardevam etiğifarzedilir, ancakgerçektebetonyaşayanbirmalzemedir. Yaşamaolgusu,hidratasyonolgusununzamanladevam etmesiileyakından ilintilidir.dolayısıylahidratasyonolgusubizim içinfevkaladeönemlidirvebu olgudevam etiğimüddetçebetonyerindebiledayanımınıartırır.bu,betonun büyüleyicibirözeliğidir.standartlarda hidratasyon süresi28 gün olarak verilmiştir. Bazıözelbetonlarda ise bu süre 3 ay olarak belirtilmiştir. Zannedilmesinkihidratasyonolayı3aysonundabitecektir.Anılanreaksiyon sürecine daha sonra karbonatlaşma olgusu eşlik eder ve bunlar beton dayanımınısürekliolarak artırır. Özelikle uçucu külü betonlarda beton dayanımı yaşilişkisiniçokuzundönem içindeizlemekmümkündür. AkınKıraç:Yaniyapınınyaşıilebetondayanımıartmaktadır. Prof.Dr.Müh.ErginArıoğlu:Çokdoğru,yapınınyaşıilebetondayanımıartmaya devam eder.dayanım artışhızıaçısındanbakıldığındailk7günlüksüreiçinde çok yüksekolan dayanım hızı,daha sonrakidönemlerdegiderek yavaşlar. Betondayanımındakiartışhızının,yapıömrü boyuncadevam etiğigerçeği bilimselçalışmalarladaortayakonmuştur.özeliklenormalportlandçimento 1/5

2 ileüretilenbetonlarındayanım artışlarıkonusundayapılan50yılıkaraştırmalara bakıldığındamekaniközeliklerinartmayadevam etiğigörülmektedir.betonun zamanabağlıdayanım artışınınbelirlenmesiamacıylabirleşikamerika dabir üniversiteninyapımalzemelerikürsüsünde1930 luyılardabiraraştırmaprojesi başlatılmış.o dönemdemalzemekürsüsündekihocalarındakatılımıilebetonlar döküyorlar ve diyorlar ki bizler farklı kür koşularında saklanan beton numunelerininbelirlidönem aralıklarındabasınçdayanımlarınıveelastikmodül değerleriniölçeceğiz.zaman içerisinde bölümdekikişileremekliolsa bile, planlanan deneyselçalışma devam etirilmiştir.bu araştırma projesindeki yaratıcılığıvedisiplinidüşünebiliyormusunuz? Fevkaladeilginç,zamanabağlı olarakmalzemenindavranışınıortayakoyanenderbirdeneyselçalışmaolarak değerlendiriyorum.bu çalışma ile ilgilimakaleyiuluslararasıbirdergide okuduğum zamançokheyecanlanmıştım.dahasonraaynıdergidebironyılık fazfarkıileyayınlanançalışmadanbasınçdayanımınınartığınıöğreniyoruz.ilk 7gün,28günve3 aylıkdayanımlarıbazalındığında50yılıkdayanımların anlamlı kabul edilecek artışlar olduğunu görüyorsunuz. Bu çalışmadan etkilenerek,yapımerkeziinş.vesan.a.ş.tarafındanyapımıüstlenen,160m yüksekliğisahipşişliplazabinasındakulanılanbetonların3,7,28günlükve 7/8yılık150mm küpdayanımlarınıinceledik.460kgf/cm228günlükortalama küp dayanımlarının 7 yılsonra620 kgf/cm2 mertebesine ulaştığınıgördük. Ölçülenultraseshızdeğerlerininortalamadeğeriise4,73km/snolupuluslar arasıkalitebetonölçütünegöreçokiyibetonakarşıgelmektedir.builginç çalışmanınbirbölümünübaşararioğlu ve GözdeKURTile birlikte2007 yılında yayınlamıştık.betonun bu,ve burada belirtmediğim diğerözelikleri mühendislere ve mimarlara deyimi yerinde ise adete sınırsız imkânlar sağlamaktadır.bazıdurumlardateknikgerekçelerveprojeihtiyaçlarınagöre betonun bize sunduğu zamana bağlıdayanım artışıdaha hızlıbirşekilde gerçekleşmesiistenebilir. Bu durumda beton karışımına çeşitlioranlarda katkılarkoymaksuretiyledayanım artışıhızlandırılabilir.sözgelimibirtünel projesinde veya birpüskürtme beton uygulamasında erken kürsürelerinde betonun mekanik büyüklüklerinin artması istenir. Çimentonun kimyasal bileşiminideğiştirerek diğerbiranlatım erken dayanımlıçimento kulanmak suretiyleerkenkürsüresindedayanım artışısağlamak mümkündür. Beton erken kürsürelerinde hedeflenen dayanıma ulaştığıiçin kalıpların söküm süreleriazalır, böyleliklekulanım ekonomisipozitifolarakartar.bazıüretim koşularda isebetonun kolaylıkla kalıbaalınmasıve dahaişlenebilirolması istenebilir.budurumdadaişlenebilirliğiartırmakbakımındansuazaltıcıkatkılar koymaksuretiyle betonuistenilenkıvama,işlenebilirlik özelikleriniartırmak mümkündür.bukatkılarınkulanımıileçökmesi16-20cm olan,işlenebilme kıvamına sahipbetonlarüretebiliriz.son 20yıla bakıldığındaglobalölçekte sürdürülebilirlikkavramınıngiderekönem kazandığınıfarkediyoruz.bukavrama göremalzemelerinkulanımınınçevreyesaygılıdavranmakbakımındanoptimal olmasıgerekiyor.bugünistenilenözelikleritaşıyanagregarezervleriniileride bulmakmümkünolmayabilir.bunedenleagregaocağıaçmadan,yeniyataklar bulmadan,mevcutyataklarınömrünüuzatmaksuretiylekatkılargetirebiliriz.bu düşünce ile eski,yıpranmış,servis dışıkalmış yapıların yıkımından elde edilecek molozların sürdürülebilirlik kavramıiçinde betonda kulanılarak geri kazanımınısağlamakmümkündür.sonyılardaalmanya,ingiltere,danimarka, İsveçbaştaolmaküzereAvrupa dabirçokülkedeinşaatmolozlarınınveçeliğin gerikazanımlımalzemeolarakkulanımıkonusundaönemliadımlaratılmış,bu atıkmalzemelerbetonüretimlerindekulanılmayabaşlanmıştır.buradaönemli olandiğerbirhususdayenibaştanmalzemeüretmekiçinharcanmasıgereken enerjinintüketilmemesidir.artanenerjitüketimiberaberindeartankarbondioksit salınımlarınıdagetirmektedir.dolayısıylaglobaliklim üzerindeolumsuzetkisi olankarbondioksitsalınımıgerikazanılmışmalzemelerinkulanımıylaölçüde aşağıçekebiliyorsunuzçünküdahaazenerjiharcıyorsunuz.kamuoyununçevre konusunda duyarlıolduğunu düşünürsek,önümüzdekiyılarda hazırbeton talebinde dayanım, dayanıklılık, permeabilite özeliklerinin yanı sıra geri kazanımlakazanılmışmalzemelerileüretilmiş,1m3betonkarışımıiçinaçığa çıkankarbondioksitmiktarıdaönem kazanacaktır.buşöyleokunacaktırakın Bey; siz 1 m3 betonun üretiminden, taşınması, şantiyeye getirilmesi, yerleştirilmesisırasındakiyaptığınızbütünproseslerintoplamındakulandığınız enerjiileaçığaçıkankarbondioksitsalınımınekadarazisebetonunuzokadar rağbetgörecektir.önümüzdekibeş-on yılıksüreçtekigelişmelerbu yönde olacaktır.kısacabetonçevreaçısındanbakıldığızamankıskanılacakölçekte çevreye saygılı olan bir malzemedir. Bu yönde herhangi bir kusur taşımamaktadır.dolayısıylabetonrekabetsizbirmalzemedir.betondayanımını sizistediğiniz şekildeartırırkenaynızamanda dasürdürülebilirlikkavramına uygun bir şekilde üretilerek yüksek performanslıbeton ile malzemenin dayanıklılığını artırabiliyorsunuz. Siz bana burada şunu sorabilirsiniz. Sürdürülebilirlik kavramına uygun betonlar üretilebilir mi? Hiçbir problem olmamaksızın üretilebilir. İzninizle, kişiseldeneyimlerimden yola çıkarak konuyuaçmayaçalışacağım.örneğin,1969dabirazöncekisöylemişolduğum sürdürülebilirlikkavramınauygunbirmalzemeyibiryeraltımadenişletmesinde sunitavantasarımıprojesinderahmetlihocam Prof.Dr.Müh.CemalBirönile birliktetübitak ayapılanbiraraştırmaprojesindekulanılmıştı.anılanprojede çimento tüketiminiazaltmak bakımından Soma elektrik santralindekiatık malzeme olan uçucu külkulanılmıştır. Daha sonrakidönemde ise şev stabilitesiniiyileştirmekiçinyinectipiuçucukülileenjeksiyonyapılmıştır. AkınKIRAÇ:Sizlerbudeneyleri1969 dayapariken,uçucuküluygulamasının globalölçektedurumunukısacadeğerlendirebilirmisiniz? Prof.Dr.Müh.Ergin Arıoğlu:Özelikle 1950 liyılarda Birleşik Amerika ve İngiltere de barajinşaatlarının kütle betonlarının dökümü sırasında oluşan önemlisıcaklıkartışlarınıazaltmak amacıylaönemliuçucuküluygulamaları mevcutu.aksitakdirdehidratasyonsırasındaoluşansıcaklıkartışındanötürü ciddiçatlaklar meydana gelir.bu ise su geçirimlilik katsayısının artımı demektir.doğalolarak barajinşaatında böylebirbetonkulanımıkesinlikle uygundeğildir.uçucukül,veyayüksekfırıncüruflarınınkulanımıilehidratasyon 2/5

3 sıcaklığını aşağı düzeylere indirmek mümkün olduğundan bu tür atık malzemelerininyoğunşekildekulanıldığısektörbaştabarajinşaatlarıolmuştur. Karayoları,DevletSuİşlerigibikamukuruluşlarımızdauçucukülünöneminin 1960 lıyılarda kavrandığınıve belirliölçekte kulanıldığınıbiliyoruz.bu kuruluşlarda çok kapsamlı deneyler yapılmıştı. 1964/1965 yılarında karayolarının teknik bülteninde DevletSu İşlerinde Dr.Kimya Mühendisi rahmetlis.kocaçitaktarafındanyayınlanmışmakaledençoketkilenmiştim. Banasorarsanızbukadaranlamlıbirmalzemesadecebarajlardamıkulanılır? Hayır,efendim inşaatsektörünün heryerinde büyük ölçekte kulanılması gerekiyor.birkereçimentotüketiminibelibirölçekteaşağıçektiğiiçinbir maliyetazalımımeydana getirecektir.şimdisöyleyeceğim bundan daha önemli.bizsadece dayanım artımıdeğilaynızamandabetona dayanıklılık kazandırmakmecburiyetindeyiz.çünkübiryapınınservissüresini50yılhata 100yılolarakdüşündüğümüzvakitdayanıklılıkkavramınınönemikendiliğinden ortayaçıkar.birbinanındışkabuğubusüreboyuncaklor,sülfat,karbondioksit gibiajanlarınolumsuzetkilerinemaruzkalacaktır.bunlarınbetonüzerindeki olumsuz etkilerinin (Karbonatlaşma,korozyon vs.)azaltmak,hata ortadan kaldırmakiçinbetonunsu/havageçirimliliğiçokazolmalıdır.betonunanılan mühendislikbüyüklüğüancakiçbünyeyeyeterlidayanıklılıkkazandırmakile sağlanabilir.toprak İşveren dergisinde (Sayı:17,1993)beton konusundaki standartlardaeksikliklergiderilmelidirbaşlıklıbirsöyleşimakalemdebetonun permeabilite geçirimlilik katsayısıprojede dayanım gibibelirlenmesive denetlenmesiningerekliolduğunuifadeetmiştim.1999doğumarmaradepremi nindramatiksonuçlarındansonrabetonpermeabilitekatsayısınınçokönemli olduğuanlaşıldı. 2003yılındaeşim Prof.Dr.Mim.NihalARIOĞLU vey.mim.halilinan ile birliktebetonprefabrikasyondergisi ndeyayınladığımızbirmakalede,1999 Doğu Marmara depreminde İstanbul dayıkılan 4 betonarme binanın beton molozlarında ölçülen kılcalık katsayısından hareketle dayanım düzeyini belirlemiştik.bu şekilde basit,sıkça tekraredilebilen,ekonomik deneyler yardımıyla betonun dayanıklılık ölçütü permeabilite katsayısından başka indislerlegeliştirilebilir. AkınKıraç:Hocam,güzeldevam edensöyleşiyibirsorusoraraksürdürmek istiyorum.bazıönemliolanhususlarıöncedensöylemişsiniz.bununbirsırıvar mı?çokmeraketim. Prof.Dr.Müh.ErginArıoğlu:Eğer,biraraştırmanmühendisbetonuyaşayanbir yapaytaşolarakincelemeyeçalışırsa,aynıdeğerlendirmeleriodarahatlıkla yapabilir.yani,birgizemlitarafıyok.birde betona kimya mühendisliği disiplininden bakmaya çalışsak kim bilirüretilecek zenginliğin boyutlarıne olurdu?benzeryaklaşımla,büyükmimar/mühendissinan ınsıkçakulandığı küfekitaşınınbetonunsahipolduğuanaözeliklereaynensahipolduğunu,yapı Merkezi ndeyürütülenkapsamlıbiraraştırmaprojesindebelirledik. AkınKıraç:Hocam,betonyapılardailkkulanılmayabaşlamasındanitibaren kaliteaçısındannasılbirsüreçgeçirdi?günümüzbetonkalitesihakkındaneler söylemekistersiniz. Prof.Dr.Müh.Ergin Arıoğlu:Sorunuz için teşekkürederim.beton,istenilen dayanım düzeyinde ve geometride üretilebilme özeliğiile özelikle mimari açıdan estetik ve yaratıcıtasarımlara imkân vermektedir.sürdürülebilirlik bakımından da,istemlere en iyicevap veren malzeme listesinin başında, rakipsizkonumdadır.ayrıcayangındayanımıyüksekbirmalzemedir.betonun yangındayanımınıbelirlemekiçinyapılansayısızdeneylersonucundayaklaşık 400 C ye kadardayanımınıbüyük ölçüde koruduğu gözlenmiştir.bu özelikleriylebeton özelikleyüksekkatlıkonut,işvealışveriş merkezigibi yangınriskiyüksekyapılardakulanım içinçokuygunbirmalzemedir.beton, buözelikleriyledemiryoluvekarayolutünelerindekaplamaveiksamalzemesi olarakçeliğinkarşısındarakipsizolarakyeralmaktadır.betonundiğerkulanım alanıise,avrupaveamerika daçokuzunsüredenberiyoldöşemesiolarak değerlendirilebilmesidir.betonyolarındayanıklılığıvebakım-onarım giderlerinin çokdüşükolmasıveyolgüvenliğinedeniyleasfaltyolarakıyaslaüstünlüğü vardır.busüreçiçerisindedayanım referansalındığındabugünhanginoktalara gelindiğidaimamerakedilenbirkonuolmuştur.böylebirzamantüneliiçerinde baktığımız1950 liyılarda200kgf/cm2civarındaolanbetondayanımlarının(su/ çimento oranıağırlıkça ),günümüz yapılarında 1500kgf/cm2 ye (su/ çimentooranı 0.35)ulaştığı, endüstriyelanlamdaçokyüksekkatlıbinaların temelsistemlerindevealtkatlarındakikolonlarındaartanboyutakulanıldığını görüyoruz. Dayanım artışıile kazanılan yararların başında taşınan yük kapasitesinin artmasıveya verilen yükleraltında kolon/kesitboyutlarının azalmasıgelmektedir. Bu gerekçe ile megakentlerdeki yüksek katlıiş merkezleriprojelerinde kulanılan betonun 28 günlük norm dayanımları600 kgf/cm2ile1000kgf/cm2civarınaulaşmıştır.büyüknükleerreaktörlerdeenerji ünitelerinindışkabuklarındageçirimliliğioldukçadüşükolanyüksekdayanımlı betonkulanımıkaçınılmazolmaktadır.betondayanım düzeyindekibuartış, betonsektöründeçokönemlibirgelişmedir.yapımerkezikurumundaonursal BaşkanDr.Müh.ErsinArıoğlu nunbetondayaşanangelişim çizgisinigörerek 1989 yılında başlatığıyüksek dayanımlıbeton projesikapsamında 1000 kgf/cm2likbasınçdayanımınasahipbetonüretimivetestleriyapılmıştır.o dönemde beton sektöründe yaygın basınçdayanım düzeyinin 200 kgf/cm2 olduğudüşünüldüğünde,mühendislikaçısındanprojenintaşıdığıanlam kolayca anlaşılmaktadır.bendeaynıprojeninçeşitlievrelerindeprojeyöneticisiolarak yeraldım.projede1992 yılarında 28 günlükbasınç dayanımı1700kg/cm2 çıkarıldı.buradasözkonusuyüksekdayanımlıbeton,çokkolaylıklaulaşılan yerlimalıçimentoveagregalarileüretilenbetonlardır.2007yılındayapımerkezi AR&GEBölümünün,YapıMerkeziPrefabrikasyonA.Ş.KaliteKontrolBölümü ilebirlikteyürütüğüçokyüksekdayanımlıbetonprojesindebasınçdayanımı 3000kg/cm2 eulaşmıştır. 3/5

4 AkınKıraç:Hocam basındandatakipetiğinizgibitürkiye ninyaşadığıdeprem olaylarında ve en son yaşadığımızvan depreminde betonlarun ufak oldu. Deprem vebetonkalitesieksenindeolayınasıldeğerlendiriyorsunuz? Prof.Dr.Müh.ErginArıoğlu:O değerlendirmeyegirmedeneveltürkiye debeton sektörüne kısaca bakmak gerekiyor. Kamuoyu sadece gazetelerde, televizyonlardagösterilenkötükalitedekibetonugörmektedir.kamuoyununhiç bilmediğidiğerbirgerçekvardır:avrupa dakişibaşıhazırbetonkulanım oranı enyüksekülketürkiye dir.2010yılıitibariyleavrupa dakişibaşınahazır betontüketimi0,64m3/kişiiken,türkiye debuoran1,08m3/kişidir.kişibaşı hazırbetontüketimienyüksekdiğerülkeise1,07m3ileispanya dır.bu durumda açıkça söyleyebiliriz kihazırbeton kulanımında Türkiye,Avrupa birincisidir.demekkiülkeolarakbizbetonuseviyor,böylegüzelbirbaşarım ortayakoyuyoruz.fakatözelikledepremlerdensonraciddibirdeğerlendirme hatasıyapıyoruz.birbinanın resimlerde gördüğümüz gibitopyekûn göçme olayınaetkiedenparametrelerisıralamayaçalıştığımızvakitbirçokfaktörünbu olguya etkietiğinigörmekteyiz. Tabiyıkılan binalarda kulanılan beton kalitesinin düşük olması, standartlara uygun olarak üretilmemesi, yerleştirilememesi,küredilememesigibibirsürüciddisıkıntılarıvar.fakatbu sıkıntılar,birbinanıntopyekûn göçmesinihazırlayannedenlerin başındayer almıyor.ancakkamuoyuyıkımlarınsorumlusuolarakbetonugörüyor,eldeun ufak oluyor, hemen dağılıyor gibi değerlendirmeler yapıyor. Fakat bu, buzdağınınüstegörünenkısmıdır.birdegörünmeyenkısmıvarki;oradaes geçmelerimiz,sağlam hukukdüzenimizin olmayışı,aşırıkârhırsı,altyapısı yetersizmühendisvemimarlarımızındurumları,1940yılındanberigöçü,uygar kentleşmeileyönetememegibidevasaboyutlusorunlarıgörmekteyiz.1999 depreminihatırlarsınız Akın Bey. Dediler ki deniz kumunun kulanıldığı betonların içerdiğizafiyetler nedeniyle binalaryıkıldı. Ancak bu konuda yayınlanmış çalışmalara baktığımızda, deniz kumu endüstriyelprosesten geçirildiğindendahaaçıkdeyişle,tuzlulukoranınıstandartlarınaltındatutarak korozyon tehlikesi olmadan, servis yaşı boyunca mükemmel bir yapı malzemesiolarakkulanmanınmümkünolduğugörülmektedir. Evetdenizkumu ile yapılan yapılardabelizafiyetlerolabilir,kavkıve beli orandatuziçerebilir,fakatbukavkımaddeleriningetirmişolduğunudayanım zafiyeti,daha iyidane bileşimine sahip ince agrega ile birlikte kulanıldığı zamandolulukdediğimizkompoziteyiiyileştirmekherzamanmümkündürve anılankusurbuşekildeortadankalkacaktır.mühendisliktetemelfelsefeher malzeme önemli dir.bizim mühendislik geleneğimizde hiçbirmalzemeyi elimizin tersiile itemeyiz.teknolojigeliştirerek ekonomik olmak kaydıile malzemeninperformansınıartırabiliriz.bensizebildiğim çokgüncelbirörnek vererekbukonuyuburadakapatmakistiyorum:güneykore dedehazırbeton sektöründeyaygınolarakdenizkumukulanılmaktadır. AkınKıraç:Hazırbetonsektörününbaşarısınatemasetiniz.Ortadadaters gidenbirdurum yokmusizce? Prof.Dr.Müh.Ergin Arıoğlu:Tabikisektörün kendiiçinde birçok sıkıntıları mevcut.örneğin,kalitekontrolüsürekliyapılan,türkiyehazırbetonbirliğine üyeolanhazırbetonfirmalarınınsayısı80adetir.hâlbukibirlikdışındakalan firmasayısıise420 dir.birlikdışındakalanfirmavetesislerinsayılarısürekli değişiyor.budurum sektördehaksızrekabetiberaberindegetirmektedir.daha açıkanlatımıyladüşükkalitelibeton(standartdışıüretim,eksikmiktarlardaki betonteslimi,su/çimentooranıyüksek,yaninorm basınçdayanım düzeyleri düşük)kulanımıyapılardaderinleşmektedir.tüm bunlarayapıdenetimindeki başıbozukdurum eklendiğindekulanılanbetonunkalitesikocamansoruişareti taşıyor.tmmob İMO İstanbulŞubesitarafından yürütülen beton dayanım projesinin sonuçlarıçok düşündürücü.bu çalışmanın özetibalve Yıldız tarafından2005yılındayayımlandı.1178adetbinadanalınankarotlarıneşdeğer ortalama dayanımı16,7 MPa ve standartsapması8,54 MPa dır.%84 güvenliktebetondayanımıise8mpamertebesindehesaplanmaktadır.1992 Erzincan depreminden sonra binalardan alınan karotların değerlendirilmesi AkyüzveRahmetliUyantarafındanraporedildi.Ortalamadayanım vestandart sapma değerlerisırasıyla 8,8 MPa ve 2,8 MPa elde edilmiştir.bu tür değerlendirmelerbaşkabirsöyleşininkapsamındaelealınmalıdır. Ayrıca;izninizleeklemekistediğim birhususvarburada:herkonudadevam edenbölgeseleşitsizlikhazırbetonüretimindedegözleniyor.akınbey,güzel ülkemizin doğusu ile batısıarasındakivarolan makro-ekonomik uçurumu düzeltmemiz gerekiyor.bu gerçekten hepimizin rahatsızlık duymasınıve düzeltilmesikonusunda çok içten olmayı,ve çok çok çaba sarfetmemizi gerektiriyor.42 yılınıaşan mühendislik yaşamımda işleriyapıyorgibileri cehaletedayalızihniyetininülkemizdeköksaldığınatanıklıketim.kısaca,bu zihniyetimizin topyekün birşekilde değiştirilmesigerekiyor.bunun yolu da önceliklebireydenbaşlıyor. AkınKıraç:Hocam Çokteşekkürederim. Yorum YapmakİçinÜyeOlunyadaGirişYapın.! REKLAMLAR 4/5

5 Onurel Telekom GörüntülüDiafon,Kamera Sistemleri,Alarm Sistemleri htp:/www.onureltelekom.net inşaatşömine inşaatmühendisliğiinşaatdergileriprefabrik inşaatdergisikonteyner seramik inşaatproje yapıboya inşaatdergisiinşaat firmalarıalçıkiremitpencere kapıbalkon çatıbeton prefabrikev yalıtım banyo dekorasyon iskele kalıp aydınlatma konutasansör -Copyright SiteninHerTürlüTelifveYayınHakkıİnşaatTrendyDergisineAitir. Web tasarım Anasayfa Künye Reklam Abonelik HaberGönderin İnteraktifDergi SektörelFirmalarRehberi YeniÜrünler Tanıtım Filmleri SektördenHaberler FaydalıBilgiler İletişim Arşiv 5/5

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçirgenlik sıvı ve gazların çimentolu sistem içerisindeki hareketinin olasılığını ifade eden bir kavramdır. Geçirimsizlik özellikle

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 6 : 2-3 : 3-9 DEĞİŞİK

Detaylı

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri Agrega Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane

Detaylı

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Basınç Dayanımı (MPa) Basınç Dayanımı (psi) Kürlemenin Beton Dayanımına Etkisi - Betonun prizini alması ve dayanım kazanması

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN

Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN 1 YAPI MALZEMESİ GİRİŞİŞ Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR MÜHENDİS - MİMARIN MARIN GÖREVG REVİ İSTENEN DAYANIMDA DAYANIKLI (DURABİLİTE) EKONOMİK İŞLEVSEL LEVSEL- FONKSİYONEL GÜZEL-

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU YAPI MALZEMESİ 8 OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON DÖKÜMÜ SICAK HAVADA BETON

Detaylı

KÜTLE BETONU VE RADYE TEMELLERDE BETON VE DONATI

KÜTLE BETONU VE RADYE TEMELLERDE BETON VE DONATI TEMELLERDE BETON VE DONATI Abdurrahman GÜNER, Prof. Dr. İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi İstanbul Üniversitesi İMO İstanbul Şubesi, 2012 İlkbahar-Yaz Dönemi Meslek İçi Eğitim Seminerleri

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ BETON KALİTESİNİN DENETİMİ Halit YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İN AAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI MALZEMELERİN KALİTE KONTROLÜ BETON DİZAYNI DENEME DÖKÜMÜ AGREGA, SU, ÇİMENTO, MİNERAL

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEKİZ YARIYILLIK DERS PLANI II.YARIYIL

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEKİZ YARIYILLIK DERS PLANI II.YARIYIL TEKNOLOJİ FAKÜLTEİ İNŞAAT MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ EKİ YARIYILLIK DER PLANI I.YARIYIL ATA-16 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2 2 TUR-17 Türk Dili I 2 2 2 ING-11 İngilizce I 2 2 2 MAT-127 Matematik I 3

Detaylı

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON of QUALITY HARDENING TESTS STRENGTH RESULTS IN CONCRETE Dilek Eryurtlu Lafarge Beton Mehmet Işık Lafarge Beton Mehmet

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri Agrega Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane

Detaylı

Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri

Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri Yasemin Akgün Ordu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Programı, 52200 Ordu Tel: 0452 233 48 65 E-posta: yakgun@ktu.edu.tr Ayşegül Durmuş Karadeniz

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213 PROJE SONUÇ RAPORU Proje Nr TĐDEB 3020213 KONSAN ın geliştirdiği polikarboksilat bazlı akışkanlaştırıcıların prefabrike beton üretimlerine uyarlanmasının araştırılması Tarih: 01/07/2004 AGY350 Konsan Bilgi

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN

BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN M. Hulusi ÖZKUL Hasan YILDIRIM İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Yapı Malzemesi Anabilim Dalı Maslak, İstanbul Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu nun (YKK) ikincisinin anısına düzenlendiği

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu

23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu 23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu Y.Doç.Dr. İdris Bedirhanoğlu Dicle Ü-Şube Y.K. Üyesi İnş. Müh. Tansel Önal Şube Başkanı İMO Diyarbakır Şubesi 01 Kasım 2011 Merkez üssü Van Tabanlı Köyü

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-2 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ

YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ Doç. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapılar Kaliteli Yaşamı Destekler

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ I I. ADI Z/M/S T U UNV13101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

YAPI MERKEZİ'NDE ÜRETİLEN ÇOK YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARIN (B170) MÜHENDİSLİK BÜYÜKLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPI MERKEZİ'NDE ÜRETİLEN ÇOK YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARIN (B170) MÜHENDİSLİK BÜYÜKLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPI MERKEZİ'NDE ÜRETİLEN ÇOK YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARIN (B170) MÜHENDİSLİK BÜYÜKLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ergin ARIOĞLU Prof. Dr. Müh. İ.T.Ü. Maden Müh. Bölümü Maslak, İstanbul Orhan MANZAK Y. Müh.

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM HESABI Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter ŞEMATİK BETON YAPISI Boşluklar Katılar

Detaylı

Beton Basınç Dayanımı Sonuçlarına Dair Bir İrdeleme

Beton Basınç Dayanımı Sonuçlarına Dair Bir İrdeleme Yapı Denetim Sistemi Kapsamında Elde Edilen Beton Basınç Dayanımı Sonuçlarına Dair Bir İrdeleme İMO Yapı Malzemeleri Komisyonu Meltem Tangüler ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Özet Dünyada kişi başı yıllık

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 264,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: TAHRİBATLI YÖNTEM (KAROT)

YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: TAHRİBATLI YÖNTEM (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: TAHRİBATLI YÖNTEM (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ AMAÇ: Yapının ve elemanlarının kapasitesinin ölçülmesi ve hizmet

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI 1 SOĞUK HAVA TARİFİ TS 1248 Standardı na göre: Ortalama hava sıcaklığı 3 gün boyunca 10ºC

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Mecburi Standard Tebliği

Mecburi Standard Tebliği Mecburi Standard Tebliği Madde 1- Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 500 "Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları" standardına ilişkin tadil metni Resmi Gazete'de yayımı tarihinden

Detaylı

Depremlerin her biri tamamen kendine özgü ve önceden bilinemeyecek birçok değişkeni içinde barındıran doğal olaylardır.

Depremlerin her biri tamamen kendine özgü ve önceden bilinemeyecek birçok değişkeni içinde barındıran doğal olaylardır. 1.DEPREMİN BİNAYA ETKİLERİ Bilindiği gibi yurdumuz en etkin deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunmaktadır. Deprem Bölgeleri Haritası na göre, yurdumuzun %92 sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu,

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI 1 ISIDAÇ 40 ISIDAC 40 Türkiye nin ilk ve tek kalsiyum aluminat çimentosudur 2002 yılından beri sadece Çimsa Mersin fabrikasında

Detaylı

www.eng.harran.edu.tr/insaat/

www.eng.harran.edu.tr/insaat/ Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Misyon Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

ESKİŞEHİR DEKİ HAZIR BETON FİRMALARININ BETON KALİTELERİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ESKİŞEHİR DEKİ HAZIR BETON FİRMALARININ BETON KALİTELERİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVIII, S.1, 2005 Eng&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol..XVIII, No:1, 2005 ESKİŞEHİR DEKİ HAZIR BETON FİRMALARININ BETON KALİTELERİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen Deneysel ve teorik modelleme

Detaylı

YAPIDAKİ BETONUN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMININ KAROT VERİLERİNE DAYANARAK BELİRLENMESİ

YAPIDAKİ BETONUN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMININ KAROT VERİLERİNE DAYANARAK BELİRLENMESİ YAPIDAKİ BETONUN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMININ KAROT VERİLERİNE DAYANARAK BELİRLENMESİ Doç. Dr. Şemsi YAZICI Ege Üni. Müh. Fakültesi İnş. Müh. Bölümü 1 Yapıdaki betonun basınç dayanımını belirleyebilmek

Detaylı

İNŞAAT DEMİRİ. Anma çapı KANGAL DEMİR. Anma çapı HASIR ÇELİK NO. 1 R106 500 215 4.5 4.5 15 25 14.73 1.37 2 R131 500 215 5 5 15 25 18.19 1.

İNŞAAT DEMİRİ. Anma çapı KANGAL DEMİR. Anma çapı HASIR ÇELİK NO. 1 R106 500 215 4.5 4.5 15 25 14.73 1.37 2 R131 500 215 5 5 15 25 18.19 1. www.akindemir.com İNŞAAT DEMİRİ 8-32 mm. arası inşaat demirleri Anma çapı (D) (mm) TS BS ASTM AFNOR ELOT DIN Çevre Uzunluğu (U) (mm) Kesit Alanı (F) (mm2) Anma Kütlesi (G) (Kg/m) 8 25,10 50,2 0,395 10

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com Enjeksiyon Şerbetinde Deniz Suyu Kullanımı: Teknik Raporu Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 DENİZ SUYUNUN ZEMİN GÜÇLENDİRMEDE (JET-GROUT) ÇİMENTO

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

Sıkıştırma İşleminin Betonarme Elemanların Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi

Sıkıştırma İşleminin Betonarme Elemanların Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi Sıkıştırma İşleminin Betonarme ların Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi 1 Mucteba Uysal, 1 Kemalettin Yilmaz 1 Huseyin Ulugol 1 Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering Sakarya

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

Hazır beton, Kullanıcıya teslim edilmek üzere hazırlanmış, plastik ve sertleşmemiş durumdaki betondur.

Hazır beton, Kullanıcıya teslim edilmek üzere hazırlanmış, plastik ve sertleşmemiş durumdaki betondur. DEPREM VE HAZIR BETON HAZIR BETON NEDİR? Beton, agrega ( ince ve kaba agrega ), çimento ve suyun, kimyasal ve mineral katkı maddeleri ilave edilerek veya edilmeden homojen olarak üretim teknolojisine uygun

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR PÜSKÜRTME BETON Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ PÜSKÜRTME BETON Püskürtme beton, yoğun ve homojen bir yapı elde

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu Beton Sempozyumu ile hazır beton sektörüne ışık tuttu Akçansa nın katkılarıyla, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Beton Sempozyumu, sektörün profesyonel ve akademisyenlerini

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

MALZEME AMBARLARI Ambarlar şantiye servis yollarından ve tozdan uzak, ancak ilgili birimlere yakın bir yerde kurulmalıdır.

MALZEME AMBARLARI Ambarlar şantiye servis yollarından ve tozdan uzak, ancak ilgili birimlere yakın bir yerde kurulmalıdır. MALZEME AMBARLARI Ambarlar şantiye servis yollarından ve tozdan uzak, ancak ilgili birimlere yakın bir yerde kurulmalıdır. Ambarlarda saklanacak malzemeleri üç grupta sıralayabiliriz; Korunacak, istiflenecek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi :Levazım Mah.Koru Sok.Zorlu Center Terasevler K:3 D:11 Beşiktaş 34340 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 269

Detaylı

MALZEME BİLGB. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 1 MALZEME BİLGB LGİSİ GİRİŞİŞ Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR MÜHENDİS - MİMARIN MARIN GÖREVG REVİ İSTENEN DAYANIMDA DAYANIKLI (DURABİLİTE) EKONOMİK İŞLEVSEL LEVSEL- FONKSİYONEL

Detaylı

HAFİF BETONLARDA DONATI ADERANSI DAYANIMININ BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ

HAFİF BETONLARDA DONATI ADERANSI DAYANIMININ BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ ASYU 2008 Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu HAFİF BETONLARDA DONATI ADERANSI DAYANIMININ BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ Serkan SUBAŞI 1 Ahmet BEYCİOĞLU 2 Mehmet EMİROĞLU

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

Kalsiyum Aluminat Çimentosu Esaslı Reaktif Pudra Harçlar (RPM) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kalsiyum Aluminat Çimentosu Esaslı Reaktif Pudra Harçlar (RPM) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Fiber ve silika füme katkılı kalsiyum aluminat çimento (CAC) esaslı harçların düşük su/çimento oranlarında yüksek performans gösterdiği bilinmektedir. İtalya da gerçekleştirilen

Detaylı

Bağdat Caddesi ne yakışan yüksek standartlar

Bağdat Caddesi ne yakışan yüksek standartlar Bağdat Caddesi ne yakışan yüksek standartlar Bağdat Caddesi nde ÖZLEDİĞİNİZ YAŞAM PROJE TESLİM TARİHİ TEMMUZ 2016 Yeşilpark Cadde Projesi, İstanbul un en değerli bölgelerinden olan Bağdat Caddesi Göztepe

Detaylı

İnşaat Sektöründe Kalite & Tasarımın Önemi

İnşaat Sektöründe Kalite & Tasarımın Önemi Point Hotel Barbaros 15 Kasım 2011 İnşaat Sektöründe Kalite & Tasarımın Önemi Orhan TURAN Yönetim Kurulu Üyesi İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İnşaat Sektöründe Kalite KALİTE: GELECEĞE BIRAKILACAK

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi :Barbaros M.Ak Zambak Sk.A.Blok Kat:19 No:2 Ataşehir 34100 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216

Detaylı

BETONARMENĐN KALICILIĞI (DURABĐLĐTE, DAYANIKLILIK) III. Doç Dr. Halit YAZICI. Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü

BETONARMENĐN KALICILIĞI (DURABĐLĐTE, DAYANIKLILIK) III. Doç Dr. Halit YAZICI. Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü BETONARMENĐN KALICILIĞI (DURABĐLĐTE, DAYANIKLILIK) III Doç Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü BETONUN İÇ VE DI ETKENLERLE BOZULMASI FİZİKSEL ve MEKANİK KİMYASAL ve BİYOLOJİK

Detaylı

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI Z. CANAN GİRGİN 1, D. GÜNEŞ YILMAZ 2 Türkiye de nüfusun % 70 i 1. ve 2.derece deprem bölgesinde yaşamakta olup uzun yıllardan beri orta şiddetli

Detaylı

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimsa Süper Beyaz Çimento Dozaj Avantajı- Bims Ġmalatları

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimsa Süper Beyaz Çimento Dozaj Avantajı- Bims Ġmalatları 1 Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimsa Süper Beyaz Çimento Dozaj Avantajı- Bims Ġmalatları Rakamlarla Çimsa Süper Beyaz 1977 Mersin de faaliyete geçti 1989 Dünyanın Ġlk Beyaz/Gri Çimento Üretim

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

KALIP SÖKME SÜRELERİNİN OLGUNLUKLA BELİRLENMESİ

KALIP SÖKME SÜRELERİNİN OLGUNLUKLA BELİRLENMESİ KALIP SÖKME SÜRELERİNİN OLGUNLUKLA BELİRLENMESİ İlker Bekir TOPÇU 1, Müh. Aydın AKMAN 2 ilkerbt@ogu.edu.tr, aydinakman@hotmail.com Öz: Betonun sertleşme durumunu belirleyen bir faktör olarak olgunluk derecesi

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

AZOT FABRİKASI CÜRUFU VE TERMİK SANTRAL KÜLLERİNDEN HAFİF DUVAR BLOĞU ÜRETİLMESİ

AZOT FABRİKASI CÜRUFU VE TERMİK SANTRAL KÜLLERİNDEN HAFİF DUVAR BLOĞU ÜRETİLMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:2, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:2, 2009

Detaylı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep YAPI VE DEPREM Prof.Dr. 1. Betonarme yapılar 2. Deprem etkisi 3. Deprem hasarları 4. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistem davranışı 5. Deprem etkisinde kentsel dönüşüm 6. Sonuç 1 Yapı ve Deprem 1. Betonarme

Detaylı

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Prefabrik imalatlarındaki sorunlardan en büyüklerinden biri olan betonun çatlaması kaynaklı hatalı imalatları prefabrik bülteninin

Detaylı

Enerji Verimli Çelik Evler

Enerji Verimli Çelik Evler Enerji Verimli Çelik Evler Enerji verimliliği nedir? Enerji verimliliği son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram. Genel olarak; yaşam standardını düşürmeden, enerjinin verimli kullanılarak tüketimin azaltılmasına

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ TR 2009/00643 B Abdulkerim YÖRÜKOĞLU * ve Günnur ULUSOY ** MTA Genel Müdürlüğü MAT Dairesi Endüstriyel Hammaddeler ve

Detaylı

POMZA AGREGALI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

POMZA AGREGALI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 27 : 13 : 3 : 353-359

Detaylı

BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ

BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIV, S.1, 2001 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XIV, No 1,2001 BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ İlker Bekir TOPÇU 1, Mustafa KAVAL

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı