Web'deki Belediyelerimiz: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web'deki Belediyelerimiz: Bursa Büyükşehir Belediyesi"

Transkript

1 Web'deki Belediyelerimiz: Bursa Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir * Sayıları gün geçtikçe artan web' deki belediyelerimizin bu yeni yönetim aracını halkla ilişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk, ve e-ticaret uygulama alanı olarak kullanabilme becerilerini değerlendirme amacıyla kaleme alınan bu makalede Bursa Büyükşehir Belediyesi web sitesi incelenecektir.' Çalışma, belediyenin web sitesine farklı zamanlarda yapılan ziyaretlerden elde edilen bulgulara dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca web sitesinden elde edilemeyen kimi bilgiler site webmaster'ından e-posta yoluyla alınmıştır. incelemeye geçmeden önce dünyada ve ülkemizde internet ve web teknolojilerinin kullanım düzeyi've ülkemizde web~deki belediyelerin niceliksel gelişimi ele al ınacaktır. Dünyada ve Ülkemizde İnternet ve Web Teknolojileri Dünyada internet kullanıcısı sayısı Haziran 2000'cle milyon iken, EylÜl 2000'de ve Kasım 2000'de ı milyona ulaşmıştır. Haziran-Kasım 2000 itibarıyla 0/033.6' lık artışı ifade eden bu rakamın bölgesel dağılımı Tablo 1 'de sunulmuştur. Tablo 1: Dünyada İnternet Kullanım Durumu* Afrika Asya/Pasifik Avrupa Milyoıı kişi :Ui I04.XX ıı:u.ı. Orta Doğu 2.40 Kun:ıua/ABD L.1.tin Amerika i ().4.'i Dünya Toplamı *http://www.nua.comlsurvcys/how.. Jımny_online/index.htınl ( ) DL. TODAiE Asistanı. ı Diğer belediyelerin bu kapsamda incelenmesi başka makalelerin kojlusunu oluşturacaktır Çağdaş Yerel }'önetimler. Ciiı 1) Sayl.J Ekim 2()()(), s, 100-//8

2 ~ Web 'deki l1e/('(lil'c!('r;lııi:::: Hıırs(/ IWyiikşehir He/edi)'!!s; 107 Ülkemizde internete bağlanan kamu kuruluşlarının sayısı da giderek artış göstermektedir. Ekim 2000'de internete açılan kamlı kuruluşu sayısı 559 iken, Şubat 200 i itibarıyla bu rakam yüzde 8 artışla 621 ~e yükselmiştir ( I).! Ülkemizde Web'deki Belediyeler Ülkemizde web'e açılan belediye sayısının ı OO'e yakın olduğu görülmektedir. Bu rakam belediyelerimizin ancak yaklaşık yüzde 3'niin.l web yoluyla halka hizmet ve bilgi sunma ortamına kavuştuğuilli ifade etmektedir. Öte yandan, büyükşehir belediyelerinin yarısının web sitesi bulunmaktadır (Tablo 2). Tablo 2: İnternet'te Web Sayfası Bulunan Belediyele...ı BELEDiYE ADI Adana Beledi yesi Adapazarı Büyük şehir Belediyesi Adıyaman Belediyesi Afyon Belediyesi Alanya Belediyesi Altında!! Belediyesi Ankara Büyüksehir Belediyesi Antalya Büyüksehir Beledivesi Balleılar Belediyesİ Bahcesehir Beledivesi Bakirköy Belediyesi Bandırma Belediyesi Bayrampasa Belediyesi Beykoz Belediyesi Beyoğlu Belediyesi ADRES adana.bh.l.gov.ır adapazari-bld.!!ov.ır adiyaman-bld.gov.ır afyon.bld.gov.tr wec-nclcom.tr/belediyc/alalıyal altinda!!-bld.!!ov.ı r ankara-bel.!!ov.ı rı antalya-or!!/ bagcilar-bld.!!ov.1 rı bahccsehi r-bld.!!o".ırl bakırköy.bld.!!.ov.ır bandirına-bld.gov.ı rı hayranınasa-bld.!!ov.ır beykoz.bld.!!ov.lj' oeyoglu-hld.gov.ıri " i Beypazari-old.!!ov.ırl Bitlis Belediyesi yerel.coııı.biıl is Bursa Büvüksehir Beledivesi hursa-bld.!!ov.ı!'1 Canakkale Beledivesi Cnnakkale.old.!!OV.I r Cankın Beledivesi Yerel.coml can k i ril çorlu Belediyesi corlu-bld.!!ov.ır Corum Belediyesi conı m-bld.!!ov.tr/ Değirmendere Beledivesi Denizciler Beledi,,-esi Derinkuyu Belediyesi değirınenderc-bld.~()v.ırl denizciler-bld.!!ov.i rı wec-nel com. tr/he ied i ye/deri nku yul 2 Kaya Bensghir. a.~.k.. (2000). s.77.. \ Ülkemizde Haziran 2000 itibariyle toplam belediye sayısı 321:i olup. buııuıı i (ı 'sı büyükşehir belediyesidir. ~ Belediye web sin: adresler Iediyeler.htlll ve Ifttp:lltis.tr.net adreslerinden temin edi Imiştir.

3 108 Çağdaş Yerel Yönelimler. 9(4) Ekim ]OOf) BELEDiYE ADI ADRES Diyarbakir Belediyesi diyarbakir-bld.gov.ır Erdek Belediyesİ foj'tunecity.eolıı/oasis/veniccl21 JI Esenvurt Beledivesi telerehber.com/belediye/esenyurtl Eskisehir Belediyesi eskişehir-bld.\!ov.ır Fatih Belediyesi fatih.om/ Foca Belediyesi foca-bld.gov.ır Gazianten Beledivesi gaziantep-bld.g()v.ır Gölbası Belediyesi golbasi-bld.\!ov.tr Gölcük Beledixesi \!olcuk-bld.gov.ırl Göremc Belediyesi wec-net.conı.tr/belediyc/gorel11c Gülsd1ir Belediyesi wec-net.col11.rr/belediye/gulsehi r Güzelvalı Belediyesi guzelyali-bld.\!ov.trl Hacıbektas Belediyesi wec-nel.col1l.lr/beled i yc/hacıbektasl Hekimhan Belediyesi fortuneei ty. com/busi ness/fi ithyrichl 427/index.hll istanbul Büyüksehir Belediyesi ibb.gov.ırl İstanbul Gaziosmano<ısa Belediyesi istanbul gon-bill. gov.tr İzmir Büyüksehir Beledivesİ İzınirbb. gov.ıri İzmit Belediyesi izmit-bld.gov.ırl Kadıköy Bdedivesi dut.net.trlkadikoyl Kağıthane Beledivcsi ka\!ithanc-bld.!.!o\'.ırl Kapadük ya/cappadoci a cappadocia.\!ov.ır Kartal Belediyesi karınl-bld.!.!ov.ır Kayseri Büyüksehir Beledivesi kayseri-iıld.!.!ov.ırl Keçiören Belediyesi Kedoren-hld.gov.tr Kepcz Belediyesi Kepez.or!.!.1r Kestcl Beledivesi kestcl.orgl Kocasinan Belediyesi KOt:asinan-bld.!.!ov.ır Konak Belediyesi konak-bcl.~ov.11/ Konya Büvüksehir Belediyesi konya-bl<.l.!!ov.lrl Körfez Belediyesi korfez-hld. gov.ir Kusadası Beledivesi kıısadasi-bld.!.!()v.ı rı Labseki Belediyesi Itırseki.com Lalanasa Beledivesi telcrehbclc{)m/lalapasal Malatva Belediyesi 111<11 al va-hel.!.!ov.ırl Melikmızi Belediyesi mcl ikgazi-hld.gov.ır Mermn Belediyesi Mustaüınasa Belediyesi Narııdere Belediyesi Neysehir Beledivesi Ortahisar Belediyesi Özkonak Beledivesi Pazar Belediyesi meram-hld.!.!o\'.ırl wec-ııet.c(li1l. tr/heled i yel ımıstafapasa/ narl i dere- lı Id. gov. t rı cappadocia.gov.ırl wec-net.c<liıı.tr/belediydortahisar wec-net.col11.lr/helcdi ye/ozkonak ınemhers.x()()i11.c<lin/pazar-rizc

4 Wch t/eki 1h'It'rlil'ell'l'il/li:-: nıırso lji~l'i'ikşebir Helediresi i OL) BELEDiYE ADI Pendik Beledivesi Salihli Belediyesi Samandıra Belediyesi Samsun Büvük:iehir Beledivesi Sanlıurfa Beledivesi SaraYbahce Beledivesi Selcuklu Belediyesi Sisli Belediyesi Tavsancıl Belediyesi Tire Belediyesi Tokat Belediye Baskanlığı Toroslar Belediyesi Trabzon Belediyesi Turhal Beledivesi Tuzla Beledi'ı'esi Uchisar Belediyesi Uskudar Beledivesi Uzumlu Belediyesi Ünve Beledivesi Ürl!üp Beledivesi Van Belediyesi Yatailan Beledivcsi / Denizli Yenimahalle Belediyesi Yıldırım Bc\ediycsi Zeytinburnu Belediyesi ADRES pendik-bij.uov.ırl salihli-hij.uov.lr Samandira-hIJ. u(}\'. ır samsuııı-bld.uov.l rı sanliurhı-hij.uov.lr saravbalıı.:c-bld.uov.ır sclcııkhı-hld.ı!(lv.l rı sisli-hld.\!ov.ır tavsanci I-bld.~ov.11'1 tire-bld.u().\i.ır tokat-bill.uov.lj' toroslar-bld.!!ov.!r trabzonhdcdivcsi.!!ov.ırl turhal-hld.!!ov.ıri tuzla-hld.!!ov.tr wec-nct.com.ır/hclediye/udıisarl uskudar-bld.!!ov.tr lizunılu-hld.!!ov.!!' ul1ve-hld.!!o'ı'.lr.l wec-nel.coın.ır/belcdive/urgup/ van-hld.!!o\'.!rl ym<ı!!an-hld.uov.!r yenimahalle.heledivesi.com.lr yildiri m-hld.uo\'.!ri Zeytinhurnu-hld.gov.!r Bursa Belediyesi Web Sitesis Tanıtım Bursa Büyük Şehir Belediyesi web sitesinin tasarımı 1999 yılında bir şirket tarafından gerçekleştirilmiş ve hizmete açılmıştır. Site halihazırda Bilgi işlem Destek Şube Müdürlüğü personeli tarafından g(ıncellenmekte ve yönetilmektedir. Site ana sayfayı izleyen güncel haber niteliğinde bilgilerin özetlendiği ve Bursa BÜYÜkşehir Belediye web sitt:sinin inccknım:si Belediyenin weh siıesine (lıııp:/iwww.hur'-.a:: bld.gov,tr/honıcpag..:.htın) t~ırklı zamanlarda yapılan eri~iınkrdeıı cldt" edilen hulgulara dayalı olarak ylirotülmuştlil Bu amaçla siteye i: 31.0 UOO i: 7.02,20!) i. 14,02.20n i vi: ı Itarihlerinde ziyaret yapılmıştır. Ayrıca Belediyenin web uygulamaları ilc ilgili daha detavi! ve hirinci elden veri toplamak için hazırlanan Anket rormu webıııaster'a iki kez e-posta ik günderilmi~ (c-posta tarihi: ve (1) ancak bir yanıt alınamamıştır. Çalışmada kullanılan kimi bilgiler web master' dan c-posta yoluyla elde edil miştir.

5 i Lo Çağdaş Yerel Yönelimler, 9(4) Ekim ]000 site bölümlerinin indekslendiği giriş sayfası ile erişimci lere hizmet sunmaktad ır. Sitede şu bölümlere yer verilmektedir (Tablo 3). Tablo 3: Bursa Belediyesi Web Sitesinde Yer Alan Bölümler Bursa Şehri Projeler Belediye Başkanı ~ehir Kütüphanesi Belediye Hakkında Soğan lı Kent Parkı BUSKi Gn.Md. ihaleler İlçe Belediyeleri Bülten Kent Bilgi Sistemleri Yerel Gündem 21 Kültür-Sanat Yan Kuruluşlar Fonım Toplam Kalite <;alışnıaları Bursa Haritası Tayyare Kültür Merkezi Etkinlikleri (2000) BURSARAY Çalışmalnrı BBB Otobüs Güzergalıı Aci i Telefonlar ZiyareLçi Defteri Partikü i Madde Ölçüm Değerleri Bursa Sağlıklı ~ehir Projesi Bursıı Şehri Sitede Bursa Şehri ve Bursa Haritası başlıkları altında Bursa ilinin tanıtlll1ına yönelik bilgiler sunulmaktadır. Tanıtımda şehir haritası. ilin kuruluş tarihi bilgileri, ilçeleri ve nüfuslarına yer verilmektedir. Belediye Başkıınt Bu bölümde belediye başkanının özgeçmişi. ve e-posta adresi sunulmaktadır. Belediye Hakkında Bu başlık altında Belediyenin yönetim yapısı. ilçeler itibariyle meclis üyesi dağılımı ve adres bilgileri verilmektedir. BUSKi GIl.Md. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğünün yönetim yapısı, teşkilat şeması, tesisleri. hizmetleri ve su fiyatlarının yer verildiği bu bölümde ayrıca su temini ve dağıtımı. arıtma tesisleri, BUSKi ve Dünya Bankası ilişkileri ve BUSKi Tahsilat Şube telefon ve adreslerine erişilebilmekted i r. ilçe Belediyeleri Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçe belediyelerinin başkan ve yöneticileri ile belediye adres ve iletişim bilgileri metin olarak sıınulmaktadır.

6 Web 'deki /JeI('di\'clcrilııi~: Bl/r,wı Büyükşehir!felediyesi III Kent Bilgi Sistemleri Genelolarak kentin arazi, kadastro, imar, teknik alt yapı (su, atıksu, doğalgaz, elektrik, telefon, kablo vb.) planlarının sayısalolarak üretilmesi ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmaları içeren kent bilgi sistemi. erişimcilere tanıtılmakta ve bu sistemin amaçları ve sunacağı faydalar belirtilmektedir. Yerel Gündem 21 Bu bölümde belediye birimi olan Yerel Gündem 2 i Şube Müdürli.iğünün görev tanımı, personel sayısı ve görevalanlarına yer verilmekte ve Müdürlük birimlerince (Alacahırka Kadın Eğitim Merkezi ve Gençlik Evi) gerçekleştirilebilecek etkinlikler aylar itibariyle günlük olarak sunulmaktadır. Kültür-Sanat Belediyenin düzenlediği kültür sanat etkinliklerinin yansıtıldığı bu bölümde ayrıca belediyenin düzenlediği kültürel içerikli yarışmalarla ilgili duyumlar ve ayrıntılı bilgiler aktanlmaktadır. Yan Kuruluşlar Bu sayfada belediyenin yan kuruluşları olarak hıaliyet gösteren BiNTED, BESAŞ, BURULAŞ, BURFAŞ, ve Belediye Spor ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgilere yer verilmektedir. Projeler Belediyenin yürüttüğü BURSARAY -Bursa Hafif Raylı Sistem Pr~jesinin tunıtıldığı bu bölümde sistemin teknik özellikleri, projenin topluma sağlayacağı yararlar ve projenin son durumu ile ilgili bilgiler sunulmaktadır. Şelıir Kütüplıanesi Belediye şehir kütüphanesi etkinlikleri ile ilgili bilgilerin sunulduğu bu saytlıda erişimcilere Bursa şehir kütüphanesinde kaynak taraması yapabilme olanağı sağlanmaktadır. Ancak, bu amaçla yapılan erişim de istenen tarama gerçekleştirilememişti... Soğanlı Kent Parkı Bu başlık altında Soğanlı Botaııik Parkı ve Bursa Hayvanat Bahçesi çalışma programları ve etkinliklerine yer verilmektedir.

7 i 12 Ça.~daş Yerel rönelimler. 9(4) Ekim ]000 İhaleler Belediyece açılan ihaleler hakkında halka ve ilgili şahıslara bilgi aktarına dlişuncesiyle oluşturulan bu bölüm, inceleme sırasında yapılan erişimlerde aktif bulunmamıştır. Bülten Belediye ve kuruluşları ile ilgili yayınlanan bülten. duyurli ve haberleri bu başlık altında sunulmaktadır. Bültenlere tarih ve koııu sıralı erişim yapılabilmektedir. Ancak, inceleme sırasında bu seçeneklerle bültenlere erişim gerçekleştiri Iemem iştir. Forum Bu bölümde belediye web sitesi ile ilgili halkın görüşlerini alma ve değerlendirme amacıyla oluşturulan forma katılım seçeneği sunulmaktadır. Ancak. halkla ilişkiler alanında önemli bir uygulama alanı olarak değerlendirebileceğimiz bu seçeneğin yapılan erişimlerde aktif olmadığı tespit edilmiştir. Toplam Kalite Çalışmaları Belediye hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik geliştirilen toplam kalite çalışmalarının sunulduğu bu bölümde halkın belediye ile ilgili istek ve taleplerini yapabilecekleri hizmet masaları, çalışma grupları ve belediye kent konseyi ile ilgili tanıtıcı bilgiler sunulmaktadır. Ancak bu bölümde Bursa Biiyiikşehir belediyesince bu bağlamda gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgilere rastlanılmamıştır. Acil Telefoıılar ilin önemli kuruluşlarına (emniyet, hastane. jandarma. garnizon, belediye ve arıza-ihbar vb) ait telefonlar liste olarak halkın erişimine sunulmaktadır. Ziyaretçi Defteri Site ziyaretçilerinin site ile ilgili görüşlerini alarak sitenin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere hazırlanan bu bölüm erişimcilerin web sitesi ile aktif diyaloga girdiği tek uygulama alanı olarak dikkat çekmektedir. Bu bölümde ayrıca belediye ile iletişim olanağı sağlayan e-posta adresi de sunulmaktadır. Tayyare Kültür Merkezi Etkiıılikleri (20()()) Bu merkezde yiirütülen tiyatro, film, konser gibi etkinliklerin aylık halka bu bölümde duyurulmaktadır. programları

8 Web 'deki Beledil'e/erımiz: Bursa Büyü4ehir Belediyesi i D BBB Otobüs G~ergahı Belediyenin Ütobüs İşletme Müdürlüğünce tespit edilen hat, güzergah ve sa-o at1eri halkın bilgisine sunulmaktadır. BursaSağlıklı Şehir Projesi Bu başlık altında belediyenin 1998'de başlattığı Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içinde yürüttüğü Bursa Sağlık Projesinin tanıtımı, bu proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve projenin sağlayacağı yararlar sunulmaktadır. BURSARA Y Çalışmaları İle çağdaş ulaşım sistemi kazandırma projesi olarak sürdürülen BURSARAY Projesi kapsamında sürdürülen faaliyetler ve proje maliyet bilgilerinin aktarıldığı bu bölümde ayrıca hat, istasyonlar ve tünel/ere ait teknik değerlere yer verilmektedir. Partikül Madde Ölçüm Değerleri Halka ilin s$mtler itibarıyla 2000 yılı haftalık kükürtdioksit ve partikül madde ölçüm değerleri duyurulmaktadır. Ancak, bu sayfalarda yer atanölçümlerin 200 ı yılını içermediği gözlenmektedir. İnternet ve Web Teknolojilerinin Sunduğu Olanaklardan Yararlanma Ülkemizde çoğu belediyelerde olduğu gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi de web teknolojilerinin sunduğu iletişim, paylaşım ve etkileşim platformu yaratan araç ve yöntemlerden/> kısmen yararlanırken, başta katılım olmak üzere tartışma platformuyarataıı araç ve uygulamaları henüz yoktur. İletişim, Etkileşim Platformu: Elektronik Postıı Kullanıcılarına mesaj gönderme, alma, okuma ve yanıtlama gibi hizmetler sunarak etki1eşimli bir iletişim kurma olanağı sağlayan e-posta, mesaj değişimini' hızlı ve etkili kılarak iletişime yeni boyutlar kazandırmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi web sitesi incelendiğinde yeni iletişim aracı e posta'dan çok fazla yararlaljllmadlğl göze çarpmaktadır. Nitekim, sitede halkın belediye ile iletişim kurabileceği bir tek e-posta adresi verilmektedir, bu da ziyaretçi defteri altında sunulmaktadılana sayfada site kullanıcılarının hemen erişebileceği bir e-posta de bulunmamaktadır. Öte yandan, halkın yöneticilere doğrudan erişim sağlayabileceği tek e~posta adresi ise başkana ait olup diğer birim yöneticilerine bu kanalla ulaşa /> Kaya Bensghir, a.g.k., (2000), s

9 114 ÇaKdaş Yerel yöneliıııler. 9(4) Ekim 2000 bilecek adresler sunulmamaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesinin istanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesinde sunulan beyaz masa e-posta adresleri uygulaması da henüz yoktur. Tartışma ve Katılım Pla~f(}rmu: Usenet Bursa Büyükşehir Belediyesi web sitesinde İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir Belediyesi web sitesinde olduğu gibi henüz "haber gruplarınewsgroups", tartışma grupları- discussion groups" ya da ilan tahtaları "bulletin boards"gibi katılım ve tartışma platformu yaratan lisenet uygulamalarına yer verilmediği görülmektedir. Belediyenin web sitesini bu yönde zenginleştirmesi halka tartışma ve katılım platformu sağlamada yararlı olacaktır. İletişim Pla~formu: Listserv Ülkemizde genelolarak belediyelerin halkla doğrudan etkileşimli iletişim sağlayacak bu platformu henüz web sitelerinde henüz bulundurmadıklarına tanık olmaktayız. Nitekim, Bursa Büyükşehir Belediyesi web sitesinde usenet gibi Listserv uygulamalarına da rastlanılmamaktadır. Oysa, belediye faaliyetleri ve sorunları ile ilgili kimi haber, rapor ve benzeri yazıları doğrudan ilgili kişilere ya da uzmanlara e-posta yoluyla göndererek bir iletişim platformu oluşturabilir. Web Hizmetleri Kuruluşlara yeni iş alanları ve yönetim anlayışı kazandırarak stratejik avantajlar sağlayan web hizmetleri, genelolarak halkla ilişkiler odaklı, yönetime katılımı sağlayan ve teşvik eden uygulamalar ve sosyal sorunıllıluk uygulamaları ile e-ticaret/hizmet uygulamaları olarak sul1lılabilmektedir. Bursa Biiyükşehir Belediyesi web sitesinde bu kapsamda suıııılan hizmetleri şöyle özetleyebiliriz: Halkla İlişkiler Oc/aklı Uygulamalar Bursa Büyiikşehir Belediyesi web sitesinde web teknolqjilerinin halkla ilişkiler alanına sağladığı avantajlardan yararlanılmasına yönelik uygulamalara yeterince yer verilmediği gözlenmektedir.' Nitekim, sitede kısmen birer halkla ilişkiler uygulaması olarak düşi.inebileceğimiz ziyaretçi defteri uygulaması ve yalnızca bu sayfa altında sunulan webmaster'a ait e-posta adresi ile Başkanın e posta adresi sunulmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesinde olduğu gibi Bursa Büyiikşehir Belediyesi de internet ortamında beyaz masa uygulamasına gidebilir. Öte yandan sitede sunulan halkı birinci elden belediye ve işlevleri ile ilgili bilgilendirici, Web teknol~iilerjnin halkla ilişkiler alanına sunduğu olanaklar hakkında bilgi için bkz. Kaya lknsghir. Türksel;., Halkla ilişkilerde Etkileşimli iletişim:weh (www)", Amme idf/re...i Dergi...i. Cılt 33. Sayı i. Mart 2000, s. i 1i - D i.

10 We!ı 'ıleki Bell diyelcriıııi7.: Bııı:m Büyükşehir Belediyesi 1/5 ve aydll1latıcl bilgiler (Belediye Başkanın gündemi, yapılan işler ve projelerde ulaştlan aşamalar, belediye ile ilgili haberler-duyumlar vb) belediyenin kurumsal kimliğinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Sitede kimi mini anketlere (tek sorulu) yer verilerek değişik konularda kamuoyunun e ğilim, tutum ve beklentilerini saptama yoluna gidilebilir. Aynı şekilde, halkın kuruluşla olan ilişkilerini geliştirme ve kolaylaştırmaya katkıda bulunmak üzere sitede beyaz masa başvuru adresleri ve online başvuru forınu ve uygulamaları ile zabıta adresleri ve uygulamalarına yer verilebilir. Yönetime Katılımı Sağlayan ve Teşvik Et/en Uygu/ama/ar Bursa Büyükşehir Belediyesi web sitesinde halkı bilgilendirici ve aydınlatıcı yönüne ağırlık veren uygulamalara sınırlı düzeyde yer verildiği gibi; halkla ilişkiler işlevinin önemli bir boyutunu oluşturan katılım, halkla işbirliği sağlama ve üretilen hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlama ile ilgili uygulamalara da henüz hiç yer verilmediği gözlenmektedir. E-TicaretlHizmet Uygulamaları Genelolarak belediyelerde e-ticaret olgusunun henüz gündemde olmadığı gözlenmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de bu kapsamda henüz bir uygulaması bulunmamaktadır, Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Sitede halka belediyenin yürüttüğü sağlık projesi ve haftalık kükürtdioksit ve partikül ölçümleri ile ilgili bilgiler sunulması bu kapsamda yürütülen sınırlı uygulamalara örnek olarak verilebilir. Değerlendirme ve Öneriler Kuruluşların dışa açılan pencereleri olan web sitelerini web politikası, web hizmetleri ve web tasarım özelliklerini (web sitesini örgüt şemasına göre düzenleme, URL, adresleri biyografı, arşiv, server'a erişim, güncellik, içeriği yan :I,tı~yan ba~lıklar.'.iyelik v:.ỵ asal ha.klar~ ~üvel~li.k ve kişis:1 bilgil.erin gi,zliligl,yltjancl dıl/çevırı seçenegı, engellıler ıçın erışım kolayııgı ve sıte hantası) dikkate alarak değerlendirmek olanaklıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi web sitesinin bu çerçevede değerlendirilmesinde bulguları ve önerileri şöyle özetleyebiliriz: ulaşılan Web Politikası Bursa Büyükşehir Belediyesi web sitesine inceleme süresince yapılan erişimlerde edinilen izlenim, sitenin web politikasının halkı belediye hizmetleriyle ilgili bilgilendirme olduğu sonucuna götürmektedir. Nitekim, belediyeden halka

11 ı 16 Çağdaş Yerel Yönetimler. 9(4) Ekim 20{}(} tek yönlü iletişime dayalı oluşturulan web içeriği bu görüşü desteklemektedir. Bu niteliği ile siteyi genel-olarak durağannitelikli bir broşür olarak tanımlamak yanlış olmaz. Bu görüntüden kurtulmak için sitenin sürekli günceflenmesi ve e rişimcilerle etkili iletişime olanak sağlayacak diyalog penceresiyle desteklemesi yerinde olacaktır. Web Hizmetleri Yukarıda ayrıntılı açıklandığı gibi site daha çok haber-duyuru niteliği taşıyan içeriğe sahip olup bu haliyle halkla ilişkirer odaklı uygulamaları yeterli düzeyde değildir. Aynı şekilde, sitede önemli web hizmeti olarak sunulabilecek halkın yönetime katılımını teşvik eden ve belediyenin e-iş (ticaret) olanaklarından yararlanmasına yönelik uygulamalara da rastlanılmaktadır. Sitenin, bu özellikleri kapsayacak şekilde içerik olarak zenginleştirilmesi şarttır. Web Sites;,,; Örgüt Şemasına Göre Düzenleınek Site genelolarak belediyenin örgüt şemasını yansıtacak özellikte tasarianmamış ve daha çok yürütülen işlevler temelinde geliştirilmiştir. URL Adres/eri Bursa Büyükşehir Belediyesinin web adresi de (bursa-bld.gov.tr) diğer belediyelerin olduğu gibi bld uzantısı taşıyarak adreste belediye kimliğini yansıtmaktadır. Sitede yer alan sayfa adresleri için de anlamlı kısaltmalara gidildiği gözlenmektedir. Referans/Biyograji Bursa Büyükşehir Belediyesi web sitesinde de diğer çoğu belediyelerde oldu-. ğu gibi bilgi ve/görüş niteliğinde sunular için referans ve biyografılere yer verilmediği görülmektedir. Bu tür görüş, yorum ve istatistiki bilgi sunumlarının bulunduğu site sayfajarında kaynak kişi ve referanslarına yer verilmesi bilgi güvenirliliğini sağlayacaktır. Bu bağlamda örneğin sitede sunulan kent bilgi sistemleri ve toplam kalite çalışmaları başlıkları altında sunulan bilgiiçin referanslar verilebilir. Arşiv Sitede mevcut bilgilere kolayerişim sağlayacak bir arama (search) mekanizması oluşturulmamıştır. Bu durum sitenin bir sanal arşivi olmadığını göstermektedir. Sitede zaman içinde sıkça başvurulabilecek bilgiler için arşiv ve arama mekanizmaların oluşturulması yerinde olacaktil

12 Web 'deki Belediyelerimiz: Bursa Büyükşehir Belediyesill? Server'a Erişim Siteye çeşitli zaman dilimlerinde yapılan ziyaretlerde erişim hızının iyi olduğu görülmüştür. Bu noktada gerek sitenin ana sayfasmda ger~k diğer sayfalarda e rişim hızını yavaşlatacak resim ve imgelere yer verilmediği dikkat çekmektedir. Güncellik Bursa Büyükşehir Belediyesiweb sitesinde gerek tarih, gerekse güncelleme tarihi gibi bilgilere yer verilmediği gibi sitede son eklernelerin izlenmesine kolaylık sağlayacak bir bölüm (son eklemeler/bölümü yenilikler) ve "yeni" ibaresi ile donatılmış sunumlara da rastlanılmamaktadır. incelemelerin yapıldığı zaman içinde sitenin güncelolmadığı saptanlnıştır. Nitekim bu satırların yazıldığı zaman içinde yapılan erişimde sitede yer verilen kükürtdioksit ölçümleri 2000 yılına aittir. Sitenin güncelolmaması statik bir broşür tanımını da haklı çıkarmaktadır. Bu saptamalar ışığında siteyi, güncel kılacak önlemlerin alınmasına ve bu açıdan içeriğin yeniden gözden geçirilerek güncel bilgilerin sünulmasına özen gösterilmelidir. İçeriği Yansıtmayan Baş/ıklar. Sitede yer verilen başlıkların genelolarak içerikle uyumlu olduğu gözlenmiştir. İyelik (Copyright) ve Yasal Haklar Sitede, sunulan içeriğin başkalarınca kullanılabilme ve başka ortamlarda yayınlanabilme koşullarının yansıtılmadığı ve bu konuda yasal haklara ilişkin düzenlemelerin olmadığı göri.ilmektedir. Site içeriğinin zenginleşmesinde bu düzenlemelerin yapılmasına özen gösterilmesi sanalortamda fikri hakların korunmasına katkı sağlayacaktır. Güvenlik ve Kişisel Bilgilerin Gizliliği Sitede, bilgi güvenliği ve kişisel bilgilerin gizliliğineilişkin bir düzenlemenin de olmadığı gözlenmektedir. Halihazırda sunulan bilgilerin genelolarak herkese açık bilgilerolduğu düşünüise de gelecekte gizlilik arz eden bilgilerin sunumunda bu tür düzenlemelerin yapılması gerekecektir. Yabancı Dil/Çeviri Seçeneği Site, Türkçe olarak tasarlanıp, sunulmakta olup, henüz bir yabancı dil yansısı (ingilizce ya da başka dilde) bulunmamaktadır. AyllJ şekilde sitede başka dillere çeviri olanağı sağlayan çevirici (translator) desteği de yoktur. Yabancıların

13 118 Çağdaş Yerel Yönetimler, 9(4) Ekim 2()()() siteden yararlanabilmelerine engel teşkil eden bu durumu ortadan kaldırmak i çin sitenin en azından geniş kullanım alanı bulabilecek ingilizce yansısıııııı o luşturulmasına ya da siteye bir çevirici mekanizmasıııııı kazandırılmasına yönelik çalışmalarııı başlatılması faydalı olacaktır. Engelliler İçin Erişim Kolaylığı Ülkemizde diğer pek çok web sitesinde olduğu gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi web sitesinde de görme ve işitme engellilere kolaylık sağlayacak düzenlemelerin (donantm/yazılım desteği) olmadığı gözlenmektedir. Bu durum ülkemizde oldukça büyük olan sayısal uçurumu (digital divine) artırıcı rol oynamaktadır. Bu noktada Bursa Büyükşehir Belediyesi~nin de web site tasarımında engellilerin siteye kolayerişim sağlayabilecekleri düzenlemelere gitmesi yerinde olacaktır. Site Haritası Sitenin kullantcılara erişim kolaylığı sunan bir site haritasıııın bulunmadığı görülmektedir. Erişime hız kazandıracak bu olanağııı siteye kazandırılmasında fayda vardır. Sonuç olarak, bu değerlendirmeler ışığında Bursa Büyükşehir Belediyesinin bu yeni iletişim ve yönetim aracını belediye hizmetlerinin halka bir broşür mantığı ile aktarıldığı bir ortam olarak algıladıkları söylenebilir. Daha çok statik bir broşür görünümü arzeden bu imajından kurtulması için sitenin, belediyenin yönetici ve çalışanlarının aktif katılımlarıyla yeniden tasarlanması, içeriğin in zenginleştirilmesi ve güncelliğini koruyacak çalışmaların vakit geçirmeden yapılması gerekir.

Web'deki Belediyelerimiz:. Antalya Büyükşehir Belediyesi

Web'deki Belediyelerimiz:. Antalya Büyükşehir Belediyesi Web'deki Belediyelerimiz:. Antalya Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir Ülkemizde web' deki belediyelerin web teknolojilerini halkla ilişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk, ve e-iş/ticaret

Detaylı

Web.deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir Belediyesi

Web.deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir Belediyesi Web.deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir * Ülkemizde web'e açılan belediyelerin internet ve web teknolojilerini halkla i lişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk,

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz: Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Web'deki Belediyelerimiz: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Web'deki Belediyelerimiz: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir* Ülkemizde web'e açılan belediyelerin internet ve web teknolojilerini halkla i lişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE 1 ADANA 8 0 8 Adliyesarayı PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Cemalpaşa PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Çarşı PTT Merkezi Müdürlüğü 2 Çukurova PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Sarıçam PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Ceyhan PTT Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr PROJE HAKKINDA Bilgimi Koruyorum e Öğrenme Projesi DPT tarafından desteklenmiş olan Ulusal Bilgi Sistemleri Programı kapsamında gerçekleştirilmiş

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) KURUM ADI UNVANI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MENGEN - MERKEZ) 1 0 76,83459 76,83459 210010009 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 74,52062 74,52062

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2015 yılı sonuna kadar

Detaylı

BİNTED BURSA İNSAN KAYNAKLARI TAAHHÜT, EĞİTİM, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, İMAR İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

BİNTED BURSA İNSAN KAYNAKLARI TAAHHÜT, EĞİTİM, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, İMAR İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 BİNTED BURSA İNSAN KAYNAKLARI TAAHHÜT, EĞİTİM, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, İMAR İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon MİSYONUMUZ BİNTED; Bursa

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Tel: 0(352) 437 49 37 PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2015 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER Stratejik Amaç 1: KAYHAM ın Kayseri konulu kitap

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2013 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI Stratejik Amaç 1: Kurumsal

Detaylı

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Gülten ALIR, İrem SOYDAL {alir,soydal@hacettepe.edu.tr} Özgür ÖZTÜRK ecoshu@gmail.com E - Devlet Bütünleşik

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) /POZİSYON 4652 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU MERKEZ Merkez GİH 8 1 4001 4653 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU MERKEZ Merkez GİH 9 1 4001 4245 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz faaliyetlerinin kitle iletişim araçları ve diğer yollarla halkımıza duyurulması, tanıtılması, belediyemizin gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve toplumsal

Detaylı

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ KASIM 2013 SİLİVRİ SİLİVRİ DE YAŞAYAN 1366 DENEKLE WEB SAYFASINDA YAPILMIŞTIR. MAHALLE ADI SAYI Ali Bey Mahallesi 29 Fatih Mahallesi 37 Mimar Sinan Mahallesi 46 Piri Mehmet

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz:

Web'deki Belediyelerimiz: Web'deki Belediyelerimiz: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir * e-türkiye ve e-devlet girişimlerinin Avrupa Birliğine uyum çalışmalarıyla birlikte ivme kazandığı ülkemizde web'e açılan

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz:

Web'deki Belediyelerimiz: Web'deki Belediyelerimiz: İzmir Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir Ü1kemizde web'e açılan belediyelerin İnternet ve web teknolojilerini halkla İ lişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk,

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Eğitim Çalışma Grubu

Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Eğitim Çalışma Grubu Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi Eğitim Çalışma Grubu Sunum Planı Planlama ve Ön Hazırlık Altyapı Çalışmaları Kütüphane Personeli Eğitimi Pilot

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

KAYHAM STRATEJĐK PLANINA GÖRE 2011 YILINDA GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER

KAYHAM STRATEJĐK PLANINA GÖRE 2011 YILINDA GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER KAYHAM STRATEJĐK PLANINA GÖRE 2011 YILINDA GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJĐK PLANINDA 2011 YILI ĐÇĐN PLANLANAN VE GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kimlik

Detaylı

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye Turizm Stratejisi Eylem planı nedir? Turizm sektörü için bir yol haritası oluşturularak bu yol haritası ile

Detaylı

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI İLLER BANKASI GENEL TANITIMI 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankası adı ile kurulmuştur. 13 Haziran 1945 tarihinde faaliyet alanı genişletilerek İller Bankası na dönüşmüştür.

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz: Ankara Büyükşehir Belediyesi

Web'deki Belediyelerimiz: Ankara Büyükşehir Belediyesi Web'deki Belediyelerimiz: Ankara Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir,. İnternet ve web teknolojileri gerek merkezi, gerek yerel yönetim birimlerine iletişim, etkileşim ve paylaşım ortamı sağlayarak

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

KÜRESEL REKABET ZİRVESİ

KÜRESEL REKABET ZİRVESİ KÜRESEL REKABET ZİRVESİ Doç.Dr. Murat ŞEKER Proje Koordinatörü 10 Mayıs 2012 Proje Tanıtımı Küresel Rekabet Anketi Sonuçları Küresel Rekabet Endeksi Türkiye İstanbul Rekabet Endeksi Küresel Rekabet Veri

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011

2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011 2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011 GRUP 2 Moderatör: İlhan TOMANBAY Raportör: Ögr.Gör. Yılmaz TOKTAŞ Sekreter: Arş.Gör. Gamze FIŞKIN Katılımcılar Bolu

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI

İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI Çatalca İstasyonu Dudullu İstasyonu Esenyurt İstasyonu Hadımköy İstasyonu Haraççı İstasyonu Kavaklı İstasyonu Mimarsinan İstasyonu Orhanlı İstasyonu Pendik İstasyonu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt. Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi

Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt. Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Eğitim, yeni kuşakların hayata hazırlanmasında gereken bilgi, beceri ve anlayışlar

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

4-5 Nisan 2013 Bornova Şubesi İzmir 4-5 Nisan 2013 Karaman Şubesi Karaman 4-5 Nisan 2013 İzmit Şubesi Kocaeli 4-5 Nisan 2013 Milas Şubesi Muğla 4-5 Ni

4-5 Nisan 2013 Bornova Şubesi İzmir 4-5 Nisan 2013 Karaman Şubesi Karaman 4-5 Nisan 2013 İzmit Şubesi Kocaeli 4-5 Nisan 2013 Milas Şubesi Muğla 4-5 Ni 1-2 Nisan 2013 Adana Şubesi Adana 1-2 Nisan 2013 Ankara Şubesi Ankara 1-2 Nisan 2013 Kızılay Şubesi Ankara 1-2 Nisan 2013 Balıkesir Şubesi Balıkesir 1-2 Nisan 2013 Burdur Şubesi Burdur 1-2 Nisan 2013 Bursa

Detaylı

Toplam Kadro Sayısı. Boş Kadro Sayısı

Toplam Kadro Sayısı. Boş Kadro Sayısı 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3 3 0 2 Abdullah Gül Üniversitesi 3 2 1 3 Adalet Bakanlığı 20 16 4 4 Adana ASKİ Genel Müdürlüğü 3 1 2 5 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 2 1 6 Adana Büyükşehir

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ. KIZ MESLEK LİSELERİ LİSTESİ VE OKUL ADLARI SIRA NO İLİ İLÇESİ OKUL ADI KOORDİNATÖRLER OKULLAR 1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ KAPSAM

MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ KAPSAM MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kapsamındaki CBS faaliyetleri ile: MEOP Kapsamındaki tüm işlemleri CBS tabanlı olarak yapılandırmak Milli Emlak Bilgi Sistemlerini daha etkin bir

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında 2008 yılı Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen Acil Durum

Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında 2008 yılı Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen Acil Durum İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Tatbikatlarında sona yaklaşılıyor Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında 2008 yılı Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatları 2009 yılı Şubat

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ KAYHAM 2013 Yılı Eylül Ayı Ziyaretçi Đstatistik Bülteni

KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ KAYHAM 2013 Yılı Eylül Ayı Ziyaretçi Đstatistik Bülteni KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ KAYHAM Yılı Eylül Ayı Ziyaretçi Đstatistik Bülteni Kayseri Hafıza Merkezi adı ile kurulan KAYHAM; yönetmeliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmesiyle

Detaylı

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu.

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu. Faaliyet ve Proje Bilgileri 6.995.86 kişi Belediye otobüslerimizi kullanarak seyahat etmiştir. Ortalama bir günde 9 hatta 44 adet Belediye otobüsleriyle Bursalı hemşerilerimize değişik güzergahlarda toplu

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) Okul Türü İSTANBUL ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Derslik Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

Dezavantajlı grupların internet erişimi ve Kütüphan-e Türkiye Projesi. Ahmet Çelik 28 Kasım 2014 İnet-tr 2014, İzmir

Dezavantajlı grupların internet erişimi ve Kütüphan-e Türkiye Projesi. Ahmet Çelik 28 Kasım 2014 İnet-tr 2014, İzmir Dezavantajlı grupların internet erişimi ve Kütüphan-e Türkiye Projesi Ahmet Çelik 28 Kasım 2014 İnet-tr 2014, İzmir Sunum planı 1. Giriş 2. Internet ve dezavantajlı kesimler 3. Çözüm nerede? 4. Projenin

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de 2011'de 2011 de KOBİ ye BAKK Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında, Bakanlığımızın IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı altında sorumlu olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 11111 110 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Özel araştırma kütüphanesi ya da bilgi merkezi, uluslararası kaynaklarda, dar bir konu alanında belirli bir kesimin

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARAPÇA ŞİİR YARIŞMASI BÖLGE BİRİNCİLERİ

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARAPÇA ŞİİR YARIŞMASI BÖLGE BİRİNCİLERİ İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARAPÇA ŞİİR YARIŞMASI BÖLGE BİRİNCİLERİ 1. BÖLGE: ANKARA ETİMESGUT MEHMET AKİF ERSOY İHO 2. BÖLGE: YOZGAT SARIKAYA İHO 3. BÖLGE: RİZE KAPTAN AHMET ERDOĞAN İHO 4. BÖLGE: MARDİN ARTUKLU

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

Keyword web tasarım kurumsal web tasarım profesyonel web tasarım web tasarım nedir web tasarım fiyatları web tasarım firmaları web tasarım şirketleri

Keyword web tasarım kurumsal web tasarım profesyonel web tasarım web tasarım nedir web tasarım fiyatları web tasarım firmaları web tasarım şirketleri Keyword web tasarım kurumsal web tasarım profesyonel web tasarım web tasarım nedir web tasarım fiyatları web tasarım firmaları web tasarım şirketleri web tasarım ajansı web tasarım hizmetleri web tasarım

Detaylı

KURUMSAL YAPININ ALGI DÜZEYİ VE İLETİŞİM KANALLARI

KURUMSAL YAPININ ALGI DÜZEYİ VE İLETİŞİM KANALLARI KURUMSAL YAPININ ALGI DÜZEYİ VE İLETİŞİM KANALLARI Ezgi KAYA Ayşegül GENÇOĞLU Merve Hilal AYTAÇ Ocak 2011 Araştırma Konusu Bu araştırma,bir ilçe belediyesi olan Çankaya Belediyesi ndeki kurumsal yapının

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014 ECE-581 E-Devlet ve e- 17/01/2014 MOBIL DEVLET SAMET SALIH ILICA sametilica@hotmail.com ECE 581 1 M-Devlet Nedir? M-Devleti Gerektiren Nedenler M-Devletin Yararları M-Devletin Uygulama Alanları ECE 581

Detaylı

İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985. Proje Resim Galerisi için Tıklayınız...

İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985. Proje Resim Galerisi için Tıklayınız... İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985 İller Bankası Genel Müdürlüğü İçme Suyu İnşaatı Ereğli/Konya-1985 Türkiye Elektrik Kurumu TEÜİAŞ Çevre Aydınlatma Çevre İhata

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

2011-2012 İSTATİSTİK VERİLERİ

2011-2012 İSTATİSTİK VERİLERİ SGB 1 2011-2012 İSTATİSTİK VERİLERİ İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2012 I Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Telefon 0(212) 520 05 62 (243) İnternet http://istanbul.meb.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara Sunum Planı Çalışmanın Amaçları Belediye İstatistiklerinin Eşleştirilmesi Belediyeler

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (1) Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü piyasasının temel veri kaynağını oluşturan hanehalkı işgücü araştırmasını1988 yılından beri,

Detaylı

MEHMET Ş. SANLI EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI KISA TANITIM. STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK

MEHMET Ş. SANLI EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI KISA TANITIM. STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK MEHMET Ş. SANLI STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK E-mail: m.sanli@girisimmerkezi.com EĞİTİM BİLGİLERİ Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (ANKARA) (1990) UZMANLIK

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı 190920003 ADANA-ASKİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEZNEDAR (ADANA / SEYHAN - Merkez) 15 0 91,30113 96,40000 190920001 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI

MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI FEE nin 2011 yılında Mavi Bayraklı plaj ve marina yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen anket sonuçları açıklandı. Toplamda 33 ülkeden 1151 plaj ve marina yöneticisinin

Detaylı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi, Öğrenci ve Bilişim Koordinatörü, Rektör Danışmanı KONU: Kamuoyunun

Detaylı

2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ. Özel Eğitim Hizmetleri. Ödenek Gönderme Belgesinin Kodu. Öğrenci. Sayısı. Ödenek Gönderme Belgesinin Kodu

2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ. Özel Eğitim Hizmetleri. Ödenek Gönderme Belgesinin Kodu. Öğrenci. Sayısı. Ödenek Gönderme Belgesinin Kodu Sayfa : 1 İl Adı : ADANA Adı 1154 Çukurova Mal Müdürlüğü Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Ortaokulu 2 Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) 9 Toplamı 11 1 4.261.23 5.208.17 5.208.17 5.208.17

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

158 Personelimizle İstanbullu. hemşerilerimize hizmet etmekteyiz.

158 Personelimizle İstanbullu. hemşerilerimize hizmet etmekteyiz. 158 Personelimizle İstanbullu hemşerilerimize hizmet etmekteyiz. ÇÖZÜM BİZİM İŞİMİZ 2.976.726 Başvuruyu Çözümledik BEYAZ MASA 1994 yılından bu yana 24 saat hizmet anlayışıyla, kendisine ulaşan tüm istek,

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. MAHAL ARŞİV Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi 19 AC 19 AC 1.SCH 1.SCH Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi 20

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

EURODESK TÜRKİYE TEMAS NOKTALARI

EURODESK TÜRKİYE TEMAS NOKTALARI EURODESK TÜRKİYE TEMAS NOKTALARI İl Adı Kurum Adı E-posta Adresi Web Adresi ADANA Adana Gençlik adanakentkonseyi@eurodesk.eu http://www.adanakentkonseyi.org.tr ADANA Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler

Detaylı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Esra G. Kaygısız İshak Keskin Başlıklar e-dönüşüm Kamu Kurumları İnternet Siteleri Rehberi,

Detaylı