TOPLAM TOPLAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22"

Transkript

1 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ NÖ VE ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI ( ) I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T+U)-KREDISI KMY109 Z Hukukun Temel Kavramlari Fundamental Concepts Of Law KMY113 Z Siyaset Bilimine GiriĢ I Introductıon To Polıtıcal Scıence I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I Basıc Use Of Informatıon Technology I KMY119 Z Uygarlık Tarihi Hıstory Of Cıvılızatıon TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I YBD101 Z Yabancı Dil I Foreign Language I AĠT101 Z Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I Ataturk s Principles and History I KMY117 Z Ġktisada GiriĢ I Introductıon To Economıcs I TOPLAM ECTS KREDĠSĠ II KMY114 Z Siyaset Bilimine GiriĢ II Introduction To Political Science II KMY120 Z Siyasi Tarih Political History ENF102 Z Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II Basic Use Of Information Technology II KMY122 Z Toplumbilim Socilogy TDL102 Z Türk Dili II Turkish Language II YBD102 Z Yabancı Dil II Foreign Language II AĠT102 Z Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi II Ataturk s Principles and History II KMY118 Z Ġktisada GiriĢ II Introduction To Economics II TOPLAM

2 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĠBF KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ NÖ VE ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI ( ) II. YIL KMY205 Z Siyasi DüĢünceler Tarihi I History Of Political Thought I KMY213 Z Medeni Hukuk Civil Law KMY223 Z Anayasa Hukuku Constitutional Law KMY219 Z Mikro Ġktisat Microeconomics III KMY201 Z Ġstatistik Statistics KMY227 Z Yönetim Bilimi Administrative Science KMY229 Z Sosyal Bilimlerde AraĢtırmaYöntemleri Research Methods In Social Sciences KMY225 Z Yabancı Dilde Okuma ve Yazma Reading And Writing In Foreign Language TOPLAM IV KMY206 Z Siyasi DüĢünceler Tarihi II History Of Political Thought II KMY208 Z Borçlar Hukuku Obligations Law KMY216 Z Ġdare Hukuku Administrative Law KMY218 Z Makro Ġktisat Macroeconomics KMY220 Z Türkiye nin Toplumsal Yapısı Social Structure Of Turkey KMY228 Z Mesleki Ġngilizce I Professional Foreign Language I KMY230 Z Kamu Yönetimi Public Administration KMY232 Z Uluslarası ĠliĢkiler ve Politika International Relations And Politics TOPLAM

3 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĠBF KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ NÖ VE ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI ( ) III. YIL KMY323 Z Türk Siyasal Hayatı I Political Life In Turkey I KMY321 Z Ġdari Yargı Administrative Procedural Law KMY325 Z Ceza Hukuku Criminal Law KMY327 Z KentleĢme Politikaları Urbanization Policies V KMY351 Z Türkiye'nin Yönetim Yapısı Adminıstratıve Structure Of Turkey S Seçimlik Ders 1 Elective Lesson S Seçimlik Ders 2 Elective Lesson S Seçimlik Ders 3 Elective Lesson TOPLAM KMY356 Z Toplumsal Cinsiyet ÇalıĢmaları Social Gender Studies KMY328 Z Yerel Yönetimler Local Governments KMY326 Z Türkiye Ekonomisi Turkish Economy KMY324 Z Türk Siyasal Hayatı II Political Life In Turkey II VI S Seçimlik Ders 4 Elective Lesson S Seçimlik Ders 5 Elective Lesson S Seçimlik Ders 6 Elective Lesson S Seçimlik Ders 7 Elective Lesson TOPLAM Not: Öğrenciler V. Yarıyılda Üç Seçimlik Ders, VI. Yarıyılda Dört Seçimlik Ders Almak Zorundadır. Bir Seçimlik Dersi En Az Sekiz Öğrenci Seçmelidir. III.YIL KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ SEÇIMLIK DERS HAVUZU KMY341 S Türk Anayasa Düzeni Turkish Constitutional Order V KMY349 S KarĢılaĢtırmalı Kamu Yönetimi Comparative Public Administration KMY 335 S Uygulamalı Ġstatistik Applied Statistics

4 KMY 347 S Yönetim Psikolojisi Ve Örgütsel DavranıĢ Management Psychology And Organizational Behaviors KMY 345 S Mesleki Ġngilizce II Professional Foreign Language II KMY355 S Siyaset Sosyolojisi Political Sociology KMY353 S ĠĢaret Dili Sign Language KMY334 S Ceza Muhakemesi Hukuku Criminal Procedure Law KMY360 S Sosyal Güvenlik ve ĠĢ Hukuku Labor And Social Security Law KMY 346 S Kentsel Yerel Hizmetler Urban Local Services KMY332 S Ġnsan Hakları ve Özgürlükler Human Rights And Freedoms KMY352 S Kamu Yönetimi ve Halkla ĠliĢkiler Publıc Admınıstratıon and Public Relations KMY350 S ĠĢ Ġngilizcesi Foreign Languages For Business KMY354 S Stratejik Yönetim Strategic Management III.YIL ĠKTĠSAT BÖLÜMÜ SEÇIMLIK DERS HAVUZU ĠKT321 S Endüstri Ġktisadı Industrial Economics V ĠKT323 S Kamu Maliyesi Public Finance ĠKT337 S Ġktisat Politikası Economy Policy ĠKT 341 S Ġktisadi Analiz Economic Analysis ĠKT 345 S DıĢ Ticaret ĠĢlemleri I Foreign Trade Transactions I ĠKT 305 S AraĢtırma Yöntemleri Research Methods ĠKT 351 S ĠĢ Hayatı için Yabancı Dil Foreign Language for Business VI ĠKT308 S Maliye Teorisi ve Politikası Finance Theory and Policy ĠKT312 S Rekabet Teorisi ve Politikası Competition Theory and Policy ĠKT318 S DıĢ Ticaret ĠĢlemleri II Foreign Trade Transactions II ĠKT326 S Tarım Ekonomisi ve Politikası Agricultural Economics and Policy ĠKT328 S Devlet Bütçesi State Budget

5 ĠKT 330 S Matematiksel Ġktisat Mathematical Economics ĠKT 332 S Ġktisatta Seçme Konular Selected Topics in Economics III.YIL ĠġLETME BÖLÜMÜ SEÇIMLIK DERS HAVUZU ĠġL313 S Sermaye Piyasası ve Borsa Capital Market and Stock Exchanges ĠġL319 S Reklam ve Halkla ĠliĢkiler Advertising and Public Relations BUS335 S Organizational Behavior Organizational Behavior V ĠġL333 S Ġdare Hukuku Administration Law ĠġL337 S Web Tasarımı Web Design ĠġL339 S Uluslararası Ġktisadi BirleĢmeler International Economic Integration BUS341 S Professional Foreign Language II Professional Foreign Language II BUS343 S Data Analysis and Statistical Softwares Data Analysis and Statistical Softwares VI ĠġL310 S Para ve Banka Money and Bank ĠġL304 S Bilgisayarlı Muhasebe Computerized Accounting ĠġL334 S SatıĢ Yönetimi Sales Management ĠġL336 S Modern Yönetim Teknikleri Contemporary Management Techniques BUS338 S Foreign Trade Transactions Foreign Trade Transactions ĠġL340 S Finansal Teknikler Financial Techniques ĠġL342 S Türk Vergi Sistemi Turkish Tax System BUS344 S Foreign Languages for Business Foreign Languages for Business BUS346 S Decision Theory Decision Theory

6 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĠBF KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ NÖ VE ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI ( ) IV. YIL KMY423 Z Kamu Personel Yönetimi Public Personnel Administration KMY421 Z Çevre Politikaları ve Sorunları Envıronmental Polıcıes and Problems VII S Seçimlik Ders 8 Elective Lesson S Seçimlik Ders 9 Elective Lesson S Seçimlik Ders 10 Elective Lesson S Seçimlik Ders 11 Elective Lesson S Seçimlik Ders 12 Elective Lesson TOPLAM KMY458 Z ÇağdaĢ Devlet Düzenleri Contemporary State Systems KMY462 Z Genel Muhasebe Financial Accounting S Seçimlik Ders 13 ElectiveLesson VIII S Seçimlik Ders 14 ElectiveLesson S Seçimlik Ders 15 ElectiveLesson S Seçimlik Ders 16 ElectiveLesson S Seçimlik Ders 17 ElectiveLesson TOPLAM Not: Öğrenciler VII. Yarıyılda ve VI. Yarıyılda BeĢ Seçimlik Ders Almak Zorundadır. Bir Seçimlik Dersi En Az Sekiz Öğrenci Seçmelidir. IV.YIL KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ SEÇIMLIK DERS HAVUZU KMY431 S Kamu Maliyesi Public Finance KMY433 S KarĢılaĢtırmalı Yerel Yönetimler Comparative Local Governments KMY413 S Politik Ekonomi Political Economy VII KMY417 S Ticaret Hukuku Commercial Law KMY427 S Kadın Ve Siyaset Woman And Politics KMY437 S Para Teori Ve Politikası Monetary Theory And Policy

7 KMY443 S Çevre Hukuku Environmental Law KMY425 S Mesleki Ġngilizce III Professional English III KMY453 S E-Devlet Uygulamaları Applications Of Electronic Government KMY447 S Kamu Yönetimi ve Etik Public Administration And Ethics KMY451 S ÇağdaĢ Siyasal DüĢünceler Contemporary Political Thought KMY455 S Avrupa Birliğinin Siyasi ve Hukuki Yapısı Politıcal And Legal Structure Of European Union VIII KMY434 S Türk Yönetim Tarihi Turkish Administrative History KMY428 S Vergi Hukuku Taxation Law KMY458 S Küresel Ekonomi Global Economy KMY432 S Kent Sosyolojisi Urban Sociology KMY438 S Kamuda Mali Yönetim ve Denetim Public Fınance Management And Auditing KMY444 S Genel ĠĢletme Introduction To Business KMY424 S Mesleki Ġngilizce IV Professional English IV KMY460 S Medya Ve Siyaset Media And Politics KMY452 S Kamu Politikası Analizi Public Policy Analysis KMY456 S Uluslararası Hukuk Internatıonal Law BKE102 S Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Scientific and Cultural Activities IV.YIL ĠKTĠSAT BÖLÜMÜ SEÇIMLIK DERS HAVUZU ĠKT419 S ÇalıĢma Ekonomisi Labor Economics ĠKT423 S Türk Vergi Sistemi Turkish Tax System ĠKT425 S Bölgesel Ġktisat Regional Economics ĠKT427 S Uygulamalı Ekonometri: Zaman Serileri Applied Econometrics: Time Series VII Analizi Analysis ĠKT429 S Kent Ekonomisi Urban Economics ĠKT431 S Ġktisadi Krizler Economic Crises ĠKT433 S Uluslararası Ġktisadi KuruluĢlar International Economic Organizations ĠKT437 S Finansal Ekonomi Financial Economics

8 VIII ĠKT406 S Uluslararası Ġktisadi BirleĢmeler International Economic Integrations ĠKT416 S Dünya Ekonomisi World Economy ĠKT422 S Ġktisadi Sistemler Economic Systems ĠKT424 S Güncel Ekonomik Sorunlar Current Economic Problems ĠKT426 S Yenilik Ekonomisi Innovation Economy ĠKT432 S UygulamalıEkonometri: Panel Applied Econometrics: Panel DataAnalysis VeriAnalizi ĠKT442 S DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Muhasebesi Accounting of Foreign Trade Transactions ĠKT444 S Enerji Ekonomisi Energy Economics IV.YIL ĠġLETME BÖLÜMÜ SEÇIMLIK DERS HAVUZU ĠġL403 S Türkiye Ekonomisi Turkish Economy ĠġL409 S ĠĢ Ahlakı Business Ethics BUS413 S Professional English III Professional English III ĠġL417 S Muhasebe Denetimi Financial Auditing BUS423 S Statistical Process Control Statistical Process Control ĠġL425 S Yatırım ve Proje Değerlendirme Investment and Project Analysis VII ĠġL427 S Uluslararası ĠĢletmecilik International Business ĠġL429 S Tüketici DavranıĢı Consumer Behaviors ĠġL433 S ĠĢaret Dili Sign Language ĠġL435 S Portföy Yönetimi Portfolio Management ĠġL437 S Ġhtisas Muhasebesi Specialized Accounting BUS439 S Supply Chain Management and Logistics Supply Chain Management and Logistics ĠġL441 S AraĢtırma Yöntemleri Research Methods VIII ĠġL404 S Uluslararası Finans International Finance BUS414 S Professional English IV Professional English IV ĠġL416 S Uluslararası Pazarlama International Marketing ĠġL418 S Vergi Muhasebesi Uygulamaları Tax Accounting Practices BUS420 S Public Administration Public Administration ĠġL424 S Bilgisayar Destekli Ġstatistik Computer Aided Statistical Applications

9 Uygulamaları ĠġL426 S ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku Labor and Social Security Law ĠġL428 S Verimlilik Yönetimi Productivity Management BUS430 S Project Management: Tools and 4 Project Management: Tools and Techniques Techniques ĠġL432 S Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Quality Management and Quality Assurance Sistemleri Systems ĠġL434 S Ġnternette Pazarlama Marketing at Internet ĠġL436 S Marka Yönetimi Brand Management Öğrencilerin üçüncü sınıftan itibaren seçeceği seçmeli derslerden her dönem için en fazla 1 tanesi diğer bölümlerin seçmeli ders havuzlarından seçilebilir. 1 0

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU 2013 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No DEKANDAN... 1 1.1. FAKÜLTENĠN VĠZYONU... 2 1.2. FAKÜLTENĠN MĠSYONU... 2 1.3. FAKÜLTENĠN KURULUġU...

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 2 Türk Bağımsızlık

Detaylı

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07 Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07 Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka 03.06.2014 Salı 02.06.2014 Pazartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNALSINAV PROGRAMI (2-13 HAZİRAN 2014)

Detaylı

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri BUS 101 Introduction Business Administration Compulsory (3,0,5) İşletmeye Giriş Basic concepts of the business administration such as the evolution

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Ekonomi ve Finans (İngilizce) İşletme İşletme (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 2015-2016

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MANDATORY FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY PROGRAM ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI YDL000 General English In the Classroom setting, a main course book series is followed. With a weekly

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı Hazırlık Sınıfı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS ĠĢletme Bilimlerine GiriĢ 3 0 3 5 Yönetim

Detaylı

2014-2015 ACADEMIC YEAR LIST OF COURSES TAUGHT IN ENGLISH

2014-2015 ACADEMIC YEAR LIST OF COURSES TAUGHT IN ENGLISH 2014-2015 ACADEMIC YEAR LIST OF COURSES TAUGHT IN ENGLISH Enstitü: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ Institute of Natural and Applied Sciences BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS/ BİLGİSAYAR MÜH.- Computer Engineering,

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö) Afyon Kocatepe Ünivesitesi Kamu Yönetimi Bölümü 8.08.008 de Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nın 39 sayılı kararı

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SBE DERS PROGRAMI/ 2013 2014 SPRING SEMESTER COURSE PROGRAMME

2013 2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SBE DERS PROGRAMI/ 2013 2014 SPRING SEMESTER COURSE PROGRAMME / LOG 511 Lojistik Sistemleri Tasarımı ve Analizi/ Lojistik Yönetimi / Logistics Design and Analysis of Logistics Systems Burcu ADIVAR BA 513 Yönetim Ekonomisi (1. GRUP) / Managerial Lojistik Yönetimi

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (Principles of Atatürk and History of Turkish AI101 2 0 0 2 2 Revolution I) Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyet ve temel nitelikleri, Çağdaş Türk dünyası

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Title INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS Hosting Faculty BUSINESS AND ECONOMICS Hosting Department BUSINESS ADMINISTRATION Level 2-Year

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS

EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121 İktisada Giriş II 3

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı