TÜRKİYE NİN MEDİKAL TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE NİN MEDİKAL TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ"

Transkript

1 TÜRKİYE NİN MEDİKAL TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ Uzmanlık Tezi Aysel BİNLER SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2015

2 Yayın No: 2839 TÜRKİYE NİN MEDİKAL TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ Uzmanlık Tezi Aysel BİNLER SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2015

3 ISBN Bu tez Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA başkanlığında, Timoçin SANALAN, Şevki EMİNKAHYAGİL, Mustafa DEMİREZEN, Doç. Dr. Adil TEMEL, Nihal ERCAN, Bahaettin GÜLGÖR, Dr. Vedat ŞAHİN ve Mehmet Fatih LEBLEBİCİ den oluşan Planlama Uzmanlığı Yeterlilik Sınav Kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

4 TEŞEKKÜR Tezin genelinde ve özellikle değerlendirme aşamasında emeği bulunan Sayın Duygu TANRIKULU na, Sayın Yusuf YÜKSEL e, Sayın Betül ERSİN UYSAL a, Sayın Esin ŞİNGAR NACAR a, Sayın Melek Özgür PEKBAŞ a Sayın Raif CAN a, Sayın Pınar YAŞAR a ve tezin teknik kısımlarında yardımlarını esirgemeyen Sayın Serdar POLAT a, Tez çalışması boyunca teze yapmış olduğu katkılardan dolayı Sayın Canan SARIKAYA ya, Tez çalışması boyunca yapıcı bir yöneticilik örneği sergileyen ve teze ilişkin görüşlerini benimle paylaşan Sağlık Sosyal Güvenlik Daire Başkanı Sayın Fatih TÜRKMEN e, Yoğun çalışma temposunun içerisinde vakit ayırarak Tezin tasarımından son aşamasına kadar bana yol göstererek yoğun emek harcayan Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Sayın Ahmet Alper EĞE ye, en içten teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. i iii

5 ÖZET Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE NİN MEDİKAL TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ Aysel BİNLER Bu çalışma, dünyada pazar hacmi giderek artan medikal turizm alanında ülkemizin mevcut durumunu incelemek ve ülkemizin pazar payının artırılması amacıyla sektör paydaşlarının faydalanabileceği öneriler geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Sağlık turizminin bir alt başlığı olan medikal turizm, insanların tedavi olmak amacıyla yabancı ülkelere seyahat etmesi anlamına gelmektedir. Sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin artması ve özellikle cepten ödemesi yapılan hizmetlerde kişilerin alım gücünün zorlanması, ihtiyaç duyulan hizmetlerin daha kısa sürede alınmasına yönelik talepler, hizmetlerin daha kaliteli bir merkezde alınmak istenmesi kişilerin yurt dışına çıkışındaki en önemli sebeplerdir. Ulaşım imkânlarının iyileşmesi, iletişim teknolojilerinin gelişmesi, kişilerin yurt dışına çıkışlarının kolaylaşması ile medikal turizmine olan talep artmaktadır. Giderek yaşlanan dünya nüfusu sebebiyle kronik hastalıkların sağlık harcamalarını arttıracağı düşünüldüğünde medikal turizmin ilerleyen yıllarda öneminin daha da artacağı öngörülmektedir. Çalışmada, öncelikle dünyada medikal turizm alanında yaşanan gelişmeler hakkında literatür çalışması yapılmıştır. Ardından, ülkemizde medikal turizm potansiyeli taşıyan illerdeki üniversite ve devlet hastaneleri ile özel hastanelere uygulanan anket analiz edilmiştir. Yabancı hastaların sosyo-ekonomik özellikleri, ülkemizi tercih sebepleri, hastanelerin fiziki ve beşeri altyapısı, hastalara sunulan hizmetlerin niteliği öncelikle anket çerçevesinde ve gerektiği yerde de ikincil veri kullanılarak incelenmiştir. Diğer taraftan, aracı kurumlar, konaklama merkezleri gibi medikal turizmde hastaların gidecekleri ülke seçimlerini etkileyen diğer hizmet sunucuları ve kamu kurumlarının görev ve sorumlulukları da analiz edilmiştir. Tez kapsamında yapılmış olan analiz ve değerlendirmeler ışığında, ülkemizin medikal turizm alanında pazar payının giderek arttığı, daha da fazla artırılabilmesini sağlayacak temel altyapının ve istekliliğin özellikle özel hastanelerde varolduğu görülmüştür. Ancak, pazar payının artırılması için yabancı dil bilen sağlık personel sayısının ve niteliğinin artırılması, yurt dışında ülkemizin tanıtımının daha etkili ve etkin yapılması, medikal turizme öncelikle özel sektörün yönlendirilmesi, odaklı pazarlama çalışmalarının yürütülmesi ve aracı kurumların güçlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, sağlık sektörünün ve medikal turizmi ilgilendiren diğer alanların ortak çalışması ile ülkemizin medikal turizm alanında rekabet gücünün artırılması sağlanmış olacaktır. Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, Türkiye nin Medikal Turizmde Mevcut Durumu, Uluslararası Hasta Hareketliliği i ii

6 ABSTRACT Planning Expertise Thesis ASSESMENT OF TURKEY IN TERMS OF MEDICAL TOURISM AND POLICY SUGGESTIONS Aysel BİNLER YÜKSEL The aim of this study is to analyze the current situation of Turkey on the basis of medical tourism where the volume of market is continuously increasing throughout the world and also to develop policies for the sector stakeholders in order to increase the total market share of Turkey. The medical tourism, which is a subtitle of health tourism, refers to the travelling of people to foreign countries so as to take medical care. Increasing health expenditures, financial pressure on purchasing power of people especially for out of pocket payments of medical treatments, the desire to take treatments in shorter durations, preference of taking medical care in a more qualified institution are the most important reasons for people to go abroad. The demand for medical tourism has increased depending on the improvements in transportation, advances in communication technology and the facilitation of going abroad. Furthermore, it is envisaged that the importance of medical tourism would increase as a result of the fact that health expenditures would rise up with the improved chronic diseases depending on ageing population of the world. Within the scope of this study, literature on developments of worldwide in the field of medical tourism is reviewed. Moreover, the survey which was conducted to hospitals of medical schools, Ministry of Health and private institutions in the provinces which have medical tourism potential was analyzed. Socio economic profiles and motivations of foreign patients for preferring Turkey, physical infrastructure and human resource of hospitals, qualification of services provided to patients are analyzed primarily with the survey data and also secondary data is used when required. On the other hand, other service providers such as intermediary organizations and accommodation institutions which have impact on country preferences of patients and responsibilities and duties of public institutions are also examined. In the light of the analyses and assessments of this study, it is observed that Turkey has risen the market share in medical tourism gradually and especially in private sector, it has the fundamental infrastructure and willingness to increase this share. It is realized that, improving the quality and increasing number of health personnel speaking a foreign language, making more efficient and effective advertisements around the world, orienting the private sector towards medical tourism, conducting focused marketing and strengthening the intermediary institutions, are required to increase the market share. To conclude, it would be possible to improve the competitive power of our country in medical tourism, provided that health sector and other related fields of medical tourism work in collaboration. Key Words: Health Tourism, Medical Tourism, Current Situation of Turkey in Medical Tourism, International Patients Mobility ii iii

7 İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖZET... ii ABSTRACT... iii İÇİNDEKİLER... iv TABLOLAR... vii ŞEKİLLER... x KISALTMALAR... xii GİRİŞ MEDİKAL TURİZMİN TANIMI VE ÖNEMİ Medikal Turizmin Tan m Medikal Turizminin Gelişen ve Büyüyen Pazar Medikal Turizmin Gelişimi Medikal Turizmin Mevcut Pazar Büyüklüğü Medikal Turizmin Pazar Büyüklüğüne İlişkin Gelecek Tahminleri Medikal Turizmin Gelişimini Tetikleyen Faktörler Demografik Değişim Hastal k Yükündeki Değişim Sağl k Harcamalar ndaki Değişim MEDİKAL TURİZMİN DÜNYADAKİ UYGULAMALARI Medikal Turizmde Hastalar n Ülkeleri Tercih Etme Nedenleri Maliyetlerdeki Farkl l klar Hizmet Kalitesi Diğer Sebepler Hasta Hareketliliği Aç s ndan Medikal Turizmin İncelenmesi Medikal Turizm Hizmeti Veren Başl ca Bölge ve Ülkeler Medikal Turizm Hizmeti Talep Eden Başl ca Bölge ve Ülkeler Medikal Turizm ile Turizm Bağlant s Medikal Turizmde Arac Kurumlar Hindistan iv iii

8 3 MEDİKAL TURİZMİN TÜRKİYE DEKİ PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ VE HASTA HAREKETLİLİĞİ AÇISINDAN MEVCUT DURUMU Anketin Kapsam ve Yöntemi Türkiye de Medikal Turizmin Pazar Büyüklüğü Ülkemize Medikal Turizm Amac yla Gelen Hastalar n Analizi Gelen Hastalar n Say sal Analizi Gelen Hastalar n Ülkeleri Gelen Hastalar n Sosyo-Ekonomik Durumu Gelen Hastalar n Gelir Seviyesi Gelen Hastalar n Eğitim Seviyeleri Gelen Hastalar n İşgücü ve Mesleki Durumlar Gelen Hastalar n Yaş Gruplar Gelen Hastalar n Türkiye yi Tercih Etme Sebepleri Tercih Sebepleri Talep Edilen Branşlar Gelen Hastalar n Hastaneleri Tercih Ederken Kulland klar Yöntemler Gelen Hastalar n Tercih Ettikleri İller Sağl k Turizmi İçin Gelenlerin Ülkemizde Tercih Ettikleri Konaklama Şekilleri TÜRKIYE DE MEDIKAL TURIZM HIZMET ALTYAPISININ ANALIZI Türkiye de Sağl k Sektörünün Fiziki ve Beşeri Altyap s Hastanelerin Altyap s Sağl k Sektörünün Beşeri Altyap s Medikal Turizm Kapsam nda Hizmet Sunucular n Altyap Analizi Hizmetlere İlişkin Sorun Alanlar n n Değerlendirilmesi Hastanelerin Beşeri Altyap s Yabanc Hastalarla İlgilenen Birimin Varl ğ Sağl k Personelinin Yabanc Dil Seviyesi Hastanelerin Fiziki Altyap s Yönlendirme Levhalar v iv

9 Halkla İlişkiler Birimi Tedavi Sonras Takip ve Başka Ülkede Şube Akreditasyon T bbi Hizmet D ş Sunulan Diğer Hizmetler Hastanelerin Pazarlama-Tan t m Faaliyetleri Turizm Sektörü ve Medikal Turizm Genel Tan t m İleriye Dönük Beklentiler, Planlar ve Pazar Araşt rmalar Hastaneler D ş ndaki Medikal Turizmde Önemli Hizmet Sunucular Havayolu Arac Kurumlar - Seyahat Acenteleri-Sigorta Şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlar Otelcilik Hizmetleri Ülkelere Uygulanan Vizeler DEĞERLENDİRME VE POLİTİKA ÖNERİLERİ Genel Değerlendirme Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri SONUÇ KAYNAKLAR EKLER vi v

10 TABLOLAR SAYFA NO Tablo 1.1. Sağlık Hizmet İthalat ve İhracat Tutarları, Tablo 1.2. Doğuşta Hayatta Kalma Beklentisi ve Sağlıklı Yaşam Beklentisi, Tablo 1.3. Başlıca Ölüm Sebepleri Tablo 1.4. Kişi Başı Sağlık Harcaması, 2000, Tablo 1.5. Kamu ve Özel Sektörün Toplam Sağlık Harcaması, Tablo 1.6. Sağlığa İlişkin Sosyal Güvenlik Harcamaları, Cepten Ödemeler ve Özel Sağlık Sigorta Harcamalarının Gelişimi, Tablo Döneminde Sağlık Harcamalarının Dağılımındaki Değişim, Yüzde Tablo 1.8. Kamunun Sağlık ve Uzun Süreli Bakım Harcamalarının Milli Gelire Oranı. 26 Tablo 2.1. Seçilmiş Tıbbi Prosedürlerin Bazı Ülkelerdeki Fiyatları, Dolar Tablo 2.2. JCI Akreditasyonu Almış Sağlık Kurumu Sayısı, Tablo 2.3. Avrupa Birliği Ülkeleri Hastalarının Yurt Dışına Çıkış Sebepleri Tablo 2.4. Medikal Turizmde Ön Plana Çıkmış Ülkeler Tablo 2.5. Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinin Sağlık Hizmet İhracat ve İthalatı, , Milyon Dolar Tablo 2.6. Hindistan, ABD ve İngiltere deki Bazı Tıbbi Hizmetlerin Fiyatları ve Bekleme Süreleri Tablo 2.7. Hindistan ve ABD de Uygulanan Bazı İşlemlerin Fiyatları, Tablo 3.1. Türkiye nin Sağlık Hizmet İhracat ve İthalatı, Tablo 3.2. Bazı Ülke ve Bölgeler ile Yapılan Sağlık Hizmet İhracat ve İthalatın Büyüklüğü Tablo 3.3. Ülkemize Gelen Yabancı ve Vatandaş Ziyaretçilerin Bireysel Olarak Yaptıkları Sağlık ve Toplam Harcamaları, Milyon Dolar, Tablo 3.4. Medikal Turizmde Öne Çıkan Ülkelerin Rekabet Sıralaması, Tablo 3.5. Ziyaretçilerin Geliş Amaçlarına Göre Dağılımı, (Bin Kişi), Tablo 3.6. Ülkemize Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Geliş Amaçlarına Göre Dağılımı, (Bin Kişi), Tablo 3.7. Ülkemize Gelen Vatandaş Ziyaretçilerin Geliş Amaçlarına Göre Dağılımı, (Bin Kişi), Tablo 3.8. Türkiye ye Gelen Yabancı Hastaların Ülkeleri vii vi

11 Tablo Yılında Ülkemize Gelen Ziyaretçilerin Geliş Sebeplerine Göre Yoğunluklarının Ülkelere Dağılımı Tablo Yabancı ve Vatandaş Ziyaretçilerin Yaş Dağılımları, Tablo Hastaların Türkiye ye Tedavi Olmak Amacıyla Gelmelerini Sağlayan Temel Etkenler Tablo Ülkemizde Tedavi Olan Yabancı Hastaların Tedavi Branşları ve Dağılımı, Tablo Yabancı Hastaların Ülkemize Geliş Kanalları Tablo Hastaların Geliş Yollarının Kurumlara Göre Dağılımı, (Yüzde) Tablo 0.1. Sağlık ve Gezi Amaçlı Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Ülkemiz Hakkında Bilgi Edinme Yöntemleri, Tablo Yılında Sağlık Amaçlı Gelenlerin Seyahatin Organize Edilme Şekli ile Gelir Dağılımı Arasındaki İlişki (Yüzde) Tablo Sağlık Amaçlı Gelen Vatandaşların Konaklama Şekilleri, Yüzde Tablo Sağlık Amaçlı Gelen Yabancıların Konaklama Şekilleri, Kişi ( ) 92 Tablo 4.1. Kurumların Hastane ve Hastane Yatağı Sayısı, Tablo 4.3. Ülkemizde Yapılan Bazı Organ Nakil İşlemleri, Adet, Tablo 4.4. Milyon Kişi Başına Düşen MR ve CT Sayıları, Tablo 4.6. Yabancı Hasta Gelen Hastanelerin Dağılımı Tablo 4.7. Hizmetlerin Değerlendirilmesi Tablo 4.8. Sorunlu Hizmetlerin Kurumlara Göre Dağılımı Tablo 4.9. Yabancı Hastalarla İlgilenen Özel Birim/Kişi Tablo Hekimlerin Yabancı Dil Seviyesi Tablo Hemşirelerin Yabancı Dil Seviyesi Tablo Yardımcı Sağlık Personelinin Yabancı Dil Seviyesi Tablo Eğitim Dönemi için Üniversitelere Kayıt Yaptıran Yabancı Uyruklu Öğrenciler 116 Tablo Yılları Arasında Sağlık Bakanlığı Tarafından Eğitim Verilen Kişilerin Sayısı Tablo Yabancılara Yönelik Yönlendirme Levhası Olan Hastaneler Tablo Halkla İlişkiler Birimi Olan Hastaneler Tablo Akreditasyon Belgesi Bulundurma Durumu Tablo Tıbbi Hizmet Dışı Sağlanan Hizmetlerin Dağılımı viii vii

12 Tablo 0.4. Pazarlama Faaliyetlerinin Dağılımı 123 Tablo Döneminde Sağlık Bakanlığı Tarafından Ücretsiz Tedavi Ettirilen Yabancıların Sayıları Tablo Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması Bulunan Ülkeler, Tablo İleriye Dönük Planların Konularına Göre Dağılımı Tablo Senaryo 1 e Göre Ülkelerin Grupları Tablo Senaryo 2 ye Göre Ülkelerin Grupları Tablo Dönemi Yolcu Sayısı ve Uçak Sayısı..132 Tablo İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Yapılan Ülkeler Tablo Konaklama Merkezlerinin Doluluk Oranları, Tablo 0.6: Konaklama Tesislerinin Sayısı, Tablo Ülkelere Uygulanan Vize İşlemleri (Umuma Mahsus Pasaportlar) ix viii

13 ŞEKİLLER SAYFA NO Şekil 1.1. Ülkelerin Sağlık Hizmet İhracatı, Milyon Dolar, Şekil 1.2. Ülkelerin Sağlık Hizmet İthalatı, Milyon Dolar, Şekil 1.3. Bazı OECD Ülkelerinin Sağlık Hizmet İhracatı Milyon Dolar, (Turizm Temelli), 2004 ve Şekil 1.4. Bazı OECD Ülkelerinin Sağlık Hizmet İthalatı, Milyon Dolar, (Turizm Temelli) 2004 ve Şekil 1.5. Seçili Ülkelerin Dönemi İthalat ve İhracatlarının Yıllık Büyüme Oranları, Yüzde Şekil Yaş Üstü Nüfusun Toplam Nüfus İçerisindeki Oranı, Yüzde Şekil 1.7. Az Gelişmiş, Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkelerde Temel Hastalık Gruplarının Ağırlığının Dağılımı Şekil 1.9. Bölgelere Göre Sağlık Harcamalarının Kaynağına Göre Dağılımı, Şekil 2.1. Medikal Turizmde Ülkeler Arası Dolaşım, Şekil 2.2. Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinin Hizmet İthalatının Yıllık Artış Oranları, Şekil Döneminde Hindistan a Gelen Medikal Turist Sayısı, Kişi Şekil Döneminde Sağlık Hizmeti Almak Amacıyla Gelen Yabancı ve Vatandaş Ziyaretçilerin Sayısı Şekil Döneminde Sağlık Nedeniyle Gelen Yabancı ve Vatandaş Ziyaretçilerin Tüm Ziyaretçilere Oranı, Yüzde Şekil 3.3. Geliş Amaçları İtibariyle Ülkelerin Oranları Arasındaki Farklılık, Şekil 3.4. Sağlık Amaçlı Gelen ve Tüm Ziyaretçilerin Gelir Seviyesi Dağılımı, 2010 (Yüzde) Şekil 3.5. Sağlık İçin Gelen Ziyaretçilerin Eğitim Seviyesinin Dağılımı, 2009 (Yüzde) 76 Şekil 3.6. Sağlık Amaçlı Gelenlerin Çalışma Durumlarına Göre Dağılımları, 2010, (Yüzde) Şekil Yılında Sağlık Hizmeti Almak İçin Gelenler ile Ülkemize Gelen Tüm Ziyaretçilerin Mesleki Dağılımları Şekil 3.9. En Çok Karşılaşılan Talep Edilme Sebepleri Şekil Yabancı Hastaların Tedavi Branşları, Şekil Ziyaretçilerin Seyahatlerini Bireysel Olarak Organize Edenlerin Oranı, x ix

14 Şekil 4.1. Türkiye deki Hastane Sayıları, Şekil 4.2. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Özel Hastanelerin Yatak Sayıları, (Bin), Şekil 4.3. İller İtibarıyla Kişiye Düşen Yatak Sayısı, Şekil 4.4. Hastanelerin Doluluk Oranları, Yüzde Şekil 4.5. Hastanelere Yapılan Kişi Başı Müracaat Sayısı, Şekil 0.1. İller İtibarıyla Özel Hastane Sayıları, Şekil 0.2. Özel Hastanelerin Yatak Dağılımları, Şekil 0.3. Bazı Hizmetlerin Değerlendirme Sonuçları. 105 Şekil 4.9. Dış Hatlar Yolcu Dağılımı, Yüzde, Şekil 0.4. İç Hatlar Yolcu Dağılımı, Yüzde, Şekil Seyahat Acentelerinin Yıllar İtibariyle Gelişimi, xi x

15 KISALTMALAR AB ABD CT DHMİ DPT DSÖ GATA GATS GSYİH HALE IMD ISO ISQUA JCI KOAH KKTC MR MSB OECD SGP Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Bilgisayarlı Tomografi (Computerized Tomography) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Devlet Planlama Teşkilatı Dünya Sağlık Örgütü Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (General Agreement on Trade and Services) Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Doğuşta Sağlıklı Yaşam Beklentisi (Healthy Life Expectancy) Uluslararası Yönetim Gelişimi Enstitüsü (International Institute for Management Development ) Uluslar Arası Standardizasyon Teşkilatı (International Organization for Standardization ) Uluslararası Sağlıkta Kalite Örgütü (International Society for Quality in Healthcare) Uluslararası Ortak Komisyon (Joint Commission International) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Manyetik Rezonans Milli Savunma Bakanlığı Hastaneleri Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development) Satın Alma Gücü Paritesi xi xii

16 SPA THY TOBB TÜİK TÜRSAB Sudan Gelen Sağlık (Salus Per Aquam ) Türk Hava Yolları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği xiii xii

17 GİRİŞ Medikal turizm, kişilerin ihtiyaç duydukları tedavi hizmetini almak amacıyla başka bir ülkeye gitmeleri olarak adlandırılmaktadır. Son yıllarda başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünya nüfusunun giderek yaşlanması ile hastalık yükü içerisinde kronik hastalıkların ağırlığının artması ve buna bağlı olarak artan tedavi harcamaları hem ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerini, hem de genel olarak tedavi hizmetlerini kısmen ya da tamamen kendi gelirleriyle karşılayan kişileri zorlamaktadır. Bu durum kişilerin maliyetleri daha düşük olan ülkelere tedavi olmak amacıyla gitmelerine sebep olmaktadır. Maliyetlerin yanında kendi ülkelerindeki tedavi hizmetlerinin uzun bekleme süreleri de kişileri yurt dışında hizmet almaya yöneltmektedir. Diğer taraftan, ülkeler arası ulaşım imkânlarının artması ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesine bağlı olarak yurt dışındaki hastaneler hakkında daha kolay bilgi edinebilmeleri kişilerin sağlık hizmeti almak için yurt dışına çıkmalarını kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla kişilerin hem bekleme sürelerinden kurtulmaya yönelik hem de daha düşük maliyetli hizmet alma taleplerindeki artış medikal turizmin giderek önem kazanmasına sebep olmaktadır. Medikal turizm sağlık turizminin bir alt başlığı olup, literatürde kabul gören diğer alt başlıklar kaplıca ve termal tesislerde sağlanan hizmetler ve kişilerin sağlıklı olma halini iyileştirmeye yönelik rehabilitasyon ve bakım hizmetlerinin verildiği sudan gelen sağlık (SPA-wellness) olarak adlandırılan hizmetleridir. Ülkemizde sağlık turizmi alanında yapılan çalışmalar genel itibariyle termal turizm alanı ile sınırlı kalmıştır. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak son yıllarda ülkemizde de sağlık turizminin diğer alt başlığı olan medikal turizm alanında da başarılı uygulamaların bulunduğu bilinmekle beraber, bu alanda ülkenin pazar payının artırılmasına yönelik çalışmaların bütüncül bir bakış açısıyla yapılmadığı görülmektedir. 9. Kalkınma Planı nda da ilerleyen yıllarda sağlık turizmi alanında ülkemizin potansiyelini ortaya çıkarmak için gerekli adımların atılmasının önemi vurgulanmıştır. Medikal turizm alanında kapsamlı çalışmaların bulunmamasının da etkisi ile bu çalışma ülkemizin medikal turizm konusunda mevcut durumunun belirlenmesi, sektörün 1 1

18 paydaşlarına ve politika yapıcılarına bu alanda elde edilebilecek getirilerin artırılması için atılması gereken adımlara dayanak oluşturması amacıyla hazırlanmıştır. Tezin kapsamı medikal turizm alanında ülkemizin mevcut durumunun belirlenmesi ve ülkemizin pazar payının artırılmasına yönelik olarak başta hastaneler olmak üzere hizmet sunucularının sorunlarının belirlenerek bunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. İlk etapta son yıllarda dünyada medikal turizmde meydana gelen gelişmeler, literatür çalışması ile incelenmiştir. Ardından, tezin esas amacı olan ülkemizin medikal turizm açısından mevcut durumunun incelenmesi için birincil veri kaynağı olarak kullanılmak üzere hastanelere anket uygulanmış ve sonuçları analiz edilmiştir. Ayrıca, ikinci veri olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Turizm İstatistikleri ve ilgili konuların gerektirdiği veriler kullanılmıştır. Birincil veri kaynağı olan söz konusu anket 38 sorudan oluşmakta olup, anket ile temel olarak; hastaların neden ülkemizi tercih ettikleri, hastanenin sağlık turizmi alanında çalışmasına uygun olup olmadığını belirleyen fiziki altyapı, dil bilen personel sayısı vb. bilgiler, hastaneye gelen yabancı hastaların sayısı, gelen ziyaretçilerin ülkelerinin adları ve gelen hasta sayıları, verilen hizmetler sonucunda elde edilen gelire ilişkin bilgiler, hastanelerin yabancı hastalara yönelik olarak gerek tedavi hizmetleri, gerekse tedavi öncesi ve sonrasında sağlanan diğer hizmetler açısından kapasiteleri, ileriye dönük planları ve beklentileri hususunda bilgiler toplanmıştır. Anket soruları belirlenirken literatürde medikal turizm alanında hizmet sunumuna ilişkin olarak kapasite, akreditasyon ve tıbbi hizmet dışı sağlanan hizmetler gibi önemli konular öncelikle ele alınmış olup, ayrıca yine tez çalışmaları kapsamında Ağustos 2008 tarihinde İstanbul da medikal turizm alanında çalışan 14 hastane ile yapılmış olan mülakatlarda öne çıkan hususlardan da faydalanılmıştır. Anket hazırlanırken Sağlık Bakanlığından tıbbi branşların belirlenmesi aşamasında, TÜİK çalışanlarından da anketin teknik olarak uygunluğunun kontrolü aşamasında destek alınmıştır. 2 2

19 Anketin uygulanacağı iller belirlenirken, 2009 yılı TÜİK Turizm İstatistikleri kapsamında sağlık hizmeti almak amacıyla yurtdışından gelen kişilerin en çok tercih ettikleri iller ve ayrıca medikal turizmde kişilerin yurt dışında hizmet almalarında fiziki yakınlık da belirleyici olduğu için Türkiye yi çevreleyen iller olmak üzere toplam 33 il seçilmiştir 1. Seçilen illerdeki üniversite hastanelerine, Sağlık Bakanlığına bağlı 100 yatak üzeri devlet hastanelerine ve özel hastanelere anket uygulatılmış, toplam 215 adet hastaneye anket gönderilmiş ve 171 adet hastaneden anketlere cevap alınmıştır. Cevap alınan anketlerden 27 tanesi anketin yanlış doldurulması ve hastanenin kapasitesinin 50 yatağın altında kalması sebebiyle analize dâhil edilmemiştir. Ülkemizde medikal turizm alanında yaşanan gelişmeleri ve mevcut durumu analiz eden bu çalışma beş bölümden oluşmakta olup, bölümlerin kapsamı aşağıda kısaca özetlenmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde medikal turizm tanımı, dünyada ortaya çıkış nedenleri ve mevcut pazar büyüklüğü incelenmektedir. Ayrıca, kişilerin yurt dışına çıkış oranlarını artıracağı için medikal turizmi ilerleyen yıllarda daha belirgin bir biçimde etkilemesi beklenen demografik değişimler, demografik yapıya bağlı olarak değişen hastalık dağılımı ve sağlık harcamalarındaki artış ele alınmıştır. İkinci bölümde, ülkelerin sağlık hizmetlerinin maliyet farklılıkları, hizmet kalitesindeki farklılıklar, uzun bekleme süreleri, hizmetlerin kişilerin kendi ülkelerinde verilemiyor olması gibi kişilerin yurt dışında tedavi olmayı tercih etme nedenleri detaylı olarak analiz edilmiştir. Öncelikle, medikal turizm pazarında büyük paya sahip ülkeler ve bölgeler incelenmiş ve medikal turizm alanında pazar payı yüksek ve bu payın artırılması için çalışan Hindistan ın iyi örnek olarak detaylı analizine yer verilmiştir. Ayrıca, medikal turizmde hastaların çıkış yaptığı diğer bir deyişle medikal turizm hizmetini talep eden ülkeler incelenmiş, medikal turizm sektöründe önemli yere sahip 1 Bu iller; Balıkesir, Bursa, Çanakkale Edirne, İstanbul, Kocaeli, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, İçel, Gaziantep, Bolu, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Sivas, Ağrı, Ardahan, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak tır 3 3

20 olan aracı kurumlara değinilmiştir. Bu bölümde, ülkemizin üyelik sürecinde bulunduğu Avrupa Birliği nde hastaların özellikle üye ülkeler arasındaki hareketliliğinin sebepleri ve ülkeler arası geçişi kolaylaştıran uygulamalara da yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, ülkemizin medikal turizm pazar büyüklüğü analiz edilmekte ve hasta hareketliliği temel alınarak medikal turizmin mevcut durum analizi yapılmaktadır. Öncelikle üçüncü ve dördüncü bölüme temel teşkil eden tez kapsamında yapılmış anket çalışmasının yöntemi, içerdiği sorular ve uygulanan iller hakkında bilgi verilmiştir. Ardından, medikal turizm gelirlerinin büyüklüğü, gelen hastaların sayısının gelişimi ile hastaların ülkeleri, sosyo-ekonomik durumları, ülkemizi tercih sebepleri, ülkemizdeki konaklama şekilleri ve geldikleri iller detaylı olarak incelenmektedir. Dördüncü bölümde, medikal turizm alanında hizmet sunan kurum ve kuruluşların mevcut altyapıları ve yeterlilikleri analiz edilmiştir. Öncelikle ülkemizin sağlık sektörünün genel olarak fiziki ve beşeri altyapısı ortaya konmuştur. Ardından, anket çerçevesinde hastanelerin yabancı hasta kabul oranları, hastalara verilen tıbbi hizmetlerin yeterlilikleri, beşeri kaynaklar ve niteliği, medikal turizmde hastaların seçimlerinde önemli bir belirleyici olan hastalara tıbbi hizmet dışı alanlarda hizmet verilip verilmediği, hastanelerin ileriye dönük olarak medikal turizm pazarına girmek amacıyla herhangi bir planları olup olmadığı gibi hususlar incelenmiştir. Ayrıca hastane dışı hizmet sunan ve medikal turizm sektörünün gelişiminde özellikle hasta memnuniyeti açısından önemli bir paya sahip olan aracı kurumlar, havayolu ulaşımı ve konaklama merkezlerinin mevcut durumu da analiz edilmiştir. Beşinci bölümde ise, çalışmada elde edilen bulguların genel değerlendirmesi yapılmış ve tez kapsamında yapılan analizlerde belirlenen sorunlu alanların iyileştirilmesine ve medikal turizm pazarından ülkemizin daha fazla pay sahibi olmasına katkı sağlayacak çözüm önerilerine yer verilmiştir. 4 4

21 1 MEDİKAL TURİZMİN TANIMI VE ÖNEMİ Bu bölümde, öncelikle medikal turizmin tanımı yapılacak sonrasında ise bu sektörün önemini ortaya koyan pazar büyüklüğüne ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. 1.1 Medikal Turizmin Tanımı Bu başlıkta, medikal turizmin tanımı yapılmadan önce sağlık turizminin tanımı ve sınıflandırması üzerinde kısaca durulacaktır. Sağlık turizmi; kişilerin ihtiyaç duydukları tıbbi tedaviyi almak, termal kaynakları kullanmak, rehabilitasyon hizmetleri ya da kendilerini iyi ve sağlıklı hissetmelerini sağlayacak hizmetleri almak amacıyla bir başka ülkeye gitmeleridir. Sağlık turizminin literatürdeki genel kabul görmüş sınıflandırılmasına göre 3 temel alt bileşeni bulunmaktadır. Bunlar; termal turizm, spa-wellness (sudan gelen sağlık), medikal turizmdir. Termal turizm; termomineral su banyosu, içme, inhalasyon termomineral su zerrecikleri ile yapılan soluma, çamur banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemlerin, iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavileri ile birleştirilerek yapılan tedavi uygulamalarının yanı sıra termal suların eğlence ve rekreasyon amaçlı kullanımı ile meydana gelen turizm türüdür 2. Sudan Gelen Sağlık; Latince Salus Per Aquam kelimelerinin kısaltması olan SPA, Sudan Gelen Sağlık anlamına gelmekte olup, günümüzde yalnızca su ve çamur terapilerini değil suyun sıcak, soğuk ve farklı biçimlerdeki uygulamaları ile sıcak su havuzu, çeşitli masaj terapileri, aroma terapileri, güzellik ve bakım gibi sağlık kür hizmetleri verilerek dinlenme ve ferahlama duygularının edinildiği bütünleyici terapi anlamında kullanılmaktadır. Wellness insanın kendisini ruhsal, bedensel, zihinsel olarak iyi ve zinde hissetmesini sağlayan her türlü masaj, cilt bakımı, çamur ve yosun 2 Sağlık Turizmi, 26 Mart 2011, Kültür ve Turizm Bakanlığı, <http://www.kültür.gov.tr/tr/belge/ /genel-tanim.html> 5 5

Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri

Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI WEST MEDITERRANEAN DEVELOPMENT AGENCY Mayıs, 2013 ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu

Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu J Kartal TR 2013;24(2):136-144 doi: 10.5505/jkartaltr.2013.69335 DERLEME REVIEW Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu Health Tourism Situation in Turkey Salih Haluk ÖZSARI, 1 Özlem KARATANA 2 1 İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Mehmet BARCA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU

SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 1 1. GİRİŞ Sağlık hizmetlerinin uluslararası düzeyde üretimi, tüketimi ve bu bağlamda hastaların uluslararası düzeyde dolaşımı tarih boyunca her zaman var olan bir olgu

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI 2015 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMANIN AMACI 10 ÇALIŞMA EKİBİ 10 METODOLOJİ 11 Mevcut Durum Analizi 11 1. GİRİŞ 12 2. DÜNYA DA

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011 2011 Telif Hakkı Sahibi: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz

Detaylı

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ HAZIRLAYANLAR Dr. Dursun AYDIN Prof. Dr. Nevzat AYPEK Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ Öğr. Gör. Sıddık ARSLAN MART- 2011 0 ANKARA TÜRKİYE

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Hazırlayanlar: Prof. Dr. Oğul ZENGİNGÖNÜL Yrd. Doç. Dr. Hamdi EMEÇ Yrd. Doç. Dr. Dilek Eser İYİLİKÇİ Pelin BİNGÖL İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

Cemalettin Aktepe Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü Gölbaşı Kampüsü, Ankara, Türkiye caktepe@gazi.edu.

Cemalettin Aktepe Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü Gölbaşı Kampüsü, Ankara, Türkiye caktepe@gazi.edu. Sağlık Turizminde Yeni Fırsatlar ve Türkiye de Yerleşik Sağlık İşletmelerinin Pazarlama Çabaları New Opportunities and Marketing Efforts of Healthcare Companies in Turkey Cemalettin Aktepe Gazi Üniversitesi

Detaylı

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 YAZAN VE YÖNETEN İZMİR YAŞAR ÜNİVERSİTESİ- İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ- ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ-

Detaylı

Türkiye nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu. Turkey s Position in the World Health Tourism and Its Economic Dimension

Türkiye nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu. Turkey s Position in the World Health Tourism and Its Economic Dimension Turkey s Position in the World Health Tourism and Its Economic Dimension Özlem ÖZER 1, Cuma SONĞUR 2 Öz Tedavi ve tatil amaçlı şehirlerarası veya ülkelerarası yapılan seyahatler olarak ifade edilen sağlık

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate Sağlık Turizmi, seyahat edene de Uluslararası Hasta denir. Amacında turistik faaliyet olmadığından

Detaylı

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2 T Ü R K Ġ Y E Ġ Ç Ġ N Y E N Ġ B Ġ R F I R S A T P E N C E R E S Ġ : T I P T U R Ġ Z M Ġ G Ö R Ü ġ B E L G E S Ġ Ġçindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giriş s.2 2. Küresel Sağlık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle

Detaylı

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Modern Türkiye, bebek ve çocuk ölümlerini azaltma ve anneleri doğumda koruma gibi alanlarda önemli başarılar kaydetmiştir. Bulaşıcı hastalıkların

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI

GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI ENDER GÖRGÜN PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

Mustafa SANDIKÇI DOKTORA TEZİ. İşletme Anabilim Dalı

Mustafa SANDIKÇI DOKTORA TEZİ. İşletme Anabilim Dalı TERMAL TURİZM İŞLETMELERİNDE SAĞLIK BEKLENTİLERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ Mustafa SANDIKÇI DOKTORA TEZİ İşletme Anabilim Dalı Danışman: Prof.Dr.İzzet GÜMÜŞ Afyonkarahisar Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal

Detaylı

ADANA DESTİNASYONU IRAK SAĞLIK TURİZMİ PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU

ADANA DESTİNASYONU IRAK SAĞLIK TURİZMİ PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU ADANA DESTİNASYONU IRAK SAĞLIK TURİZMİ PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ Raportör: Doç. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ 29 Mayıs 2013 Bu yayın Çukurova Kalkınma Ajansı, Mali Destek Programı

Detaylı

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü 2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Bu kitap, Sağlık Bakanlığı'nın (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü-HMM) kullanımı, basımı ve yayımı amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı