Babama Kamera Vermeyin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Babama Kamera Vermeyin"

Transkript

1 Babama Kamera Vermeyin Amcamýn yeni aldýðý kamera bizimkilerin ilgi odaðý olmuþtu. Babamýn ve amcamýn elektronik eþyalara olan meraklarý yüzünden babaannemin eviyle bizimki, yumurta kaynatma makinesinden tutun da býyýk düzeltme makinesine kadar, bir sürü ývýr zývýrla doluydu. Amcam teknik özelliklerini bir çýrpýda saydýðý bu teknoloji harikasý makineyle durmadan çekim yapýyordu: "Eveeet, hadi geçin bakalým þöyle, yaklaþýn yaklaþýn, Kutay'ý yanýna al abicim, doðal olun doðal, ben yokmuþum gibi davranýn." "Kutaycýðým, burnunu karýþtýrma artýk istersen." "Doðal olun demiþtin amca." Annemle anneannem kamerayý görür görmez, "Ay ay! Dur çekme þimdi, saç baþ daðýnýk, üstümüze doðru dürüst bir þeyler giyelim." diye kaçýþýyorlardý. 13

2 Babam koltuðuna iyice yerleþiyor, "Çek oðlum çek, beni böyle çek. Biz neysek oyuz, kimseden korkmayýz." diyordu. Çekimler sýrasýnda babama da bir heves geldi. Depodan unutulmuþ kamerasýný çýkardý, eski kayýtlarý gözden geçirdi. Neler yoktu ki: Dedemlerin köydeki evinin bahçesinde bir akþam yemeði, babamýn iþ arkadaþlarýyla gidilen piknik, köpeðimiz Doli'nin yavrulayýþý, benim bebeklik görüntülerim, okula baþlamam Ýþ dönüþü eski kasetleri gözden geçiriyor, kameraya aldýðý yeni parçalarý deniyor ve tabii yine çekim yapýyordu. Geçenlerde babamýn iþ arkadaþý Bahattin Amcalar bizdeydi. Babam onlara kamerayý gösterecek ya Benim doðumumdan dört yaþýma kadar çektikleri filmi izletmeye kalkmasýn mý! Tabii Bahattin Amca yla meraklý karýsý pek sevindiler bu iþe. Hadi izleyelim, ay ne güzel, biz de alalým Bahattin, dedi Meral Teyze. Þermin bir filmi bile olmadan büyürse bize ne der ileride? Þermin benimle yaþýt kýzlarýydý, pek hoþlanmazdým. Alacaksýn di mi baba, diye mýzýldadý Þermin. 14

3 Bahattin Amca çaresiz kafa salladý. Babam elinde kamera çantasýyla geldi: Hah buldum iþte, þu televizyon kablosunu da takalým. Haným sen çaylarý koy, baþlayacak þimdi. Herkes, sekiz Oscarlý filmin gala gecesiymiþ gibi salonun en güzel yerlerine geçip oturdu. Perdeleri iyice kapadýlar, uzak gözlüklerini taktýlar, pürdikkat izlemeye hazýrlandýlar "Ben buradayým, hooop!.. Yanýnýzdayým, seyretmek isteyen bana baksýn. demek geldi içimden, sustum. Kaset hastanede baþlýyordu. Doðumumu yaptýran doktor, solgun ve telaþlý görünen babamla asker arkadaþý gibi sarmaþ dolaþ poz vermiþti. Sonra annem geliyordu görüntüye, babamla ikisi beni ortalarýna almýþlar, el sallýyorlardý kameraya. Meral Teyze anneme bakýp, Ay Füsuncuðum ne kadar kilo almýþsýn, nasýl verdin sonra, diye soracak oldu. Bahattin Amca onu susturdu: Susuun! Doktor bir þeyler söylüyor, duyamýyorum! Doktor, ekonomik gidiþatýn iyi olmadýðýný, enflasyonun artmaya devam edeceðini, bu ay da memurun zam alamayacaðýný söylüyor Bahattin Amca, dedim. 15

4 Babam ters ters baktý, görüntüyü baþa aldýlar ve susmamý söylediler. Doktor benim sarýlýk olduðumu, birkaç gün daha hastanede kalmamýz gerektiðini söylüyordu. Annem araya girdi: Neler çektik neler, on gün yattý çocukcaðýz ýþýklar altýnda. Sonra hastaneye gelen yakýnlar girdi görüntüye. Dayým, amcam, anneannem, dedem... herkes baþýma toplanmýþtý. Dayým sözde fark ettirmeden ayaklarýmý gýdýklýyordu ki kamerayý görünce toparlanýp, "Eee, ayaklarý týpký benimkiler, maþallah!" diyordu. Anneannem dayýmý kenara itiyor, "Ayol çekil baþýndan, biraz da biz bakalým. Aman da aman, çirkin þey seni! Gözlere bak, tü tü tü tü maþallah. Rýdvan bak, burun ayný seninki." diyordu. Rýdvan Dedem kameraya doðru parmaðýný sallayarak: "Damaaat!" diye baðýrýyordu babama, "Ýyi çek bizi karýþmam, burunlara dikkat, burunlara!" Ara ara amcamýn suratý geliyordu ekrana. "Abi çözünürlüðü neydi bunun? Televizyona da baðlanýyor di mi?" "Evet, baðlanýyor." "Abi, ver biraz da ben çekeyim be. Hadi, geç sen de oðlunla baþ baþa..." 16

5 Babam isteksizce veriyordu kamerayý. "Aman dikkat ha, ayarlar hassas, üstteki düðmeye hiç dokunma." "Tamam tamam, çekiyorum iþte! Hadi bir þeyler söyle bakalým bebiþle ilgili." Babamýn kucaðýnda kýrmýzý buruþuk bir kurbaðayý andýrýyordum. Bir battaniyenin içindeydim ve üzerim açýktý. Þermin bana bakýp sýrýttý: Kutay'a bakýn, hi hi hi! Zaten sinir oluyordum þu kýza, elektrikler kesilse keþke, dedim içimden. Babam kameraya konuþuyordu, kucaðýnda ben vardým: "Dünyadaki en güzel þey, çok mutluyum. Caným oðlum benim, hoþ geldin aramý " Cümlesini tamamlayamadan ekran karardý, daha doðrusu ýslandý. Kameraya doðru ilk çiþimi yapmýþtým. Uzun bir süre babamýn kýzgýn sesinden baþka bir þey duyulmadý: "Aman ha, camýna bir þey olmadý di mi, ver bakayým þunu, hay Allah!" Bahattin Amca gülmekten kýpkýrmýzý olmuþtu, Meral Teyze de dizlerine vuruyordu: Ay ay, çok hoþ Rýza Bey! Geri sarýn, bir daha izleyelim. 17

6 Beni eve getirdiklerinde kamera yine babamdaydý anlaþýlan. Herkesi evin kapýsýnda sýralamýþtý. "Ben girin deyince girersiniz içeri." diyordu. Annem çok iyi görünmüyordu, bense insan renginde bir kurbaðaya dönüþmüþtüm, sürekli aðlýyordum. Bir de altýmý de-ðiþtiriyorlardý durmadan. Evin içi oyuncak doluydu, saðda solda boy boy biberonlar, emzikler, bez paketleri, giysiler, mama kutularý Millet oradan oraya koþturup duruyordu. "Ay! Ateþi var galiba, ne yapsak?" "Geçer, bu aylarda normalmiþ, doktor söyledi." "Niye bu kadar aðlýyor bu?" "Memesini verin memesini, sussun." "Satalým bu çocuðu gitsin, ne bu ya, zýr zýr zýr!.." dedi bir keresinde dayým. Þermin yine güldü kýkýr kýkýr. Her þeye de güler. Ýlk doðum günümün hazýrlýklarý geldi ekrana. Annem büyük halalarla teyzelere bile telefon açmýþtý davet için. Bunlarý niye çektin Rýza. Boþu boþuna kaset doldurmuþsun, dedi annem. Ay fena mý iþte, hatýra, dedi Meral Teyze sýrýtarak. Evin her yaný balonlarla süslüydü, tavana gerilen iplere japon fenerleri, kedi merdivenleri asýlmýþtý. Ben ortalýkta baþýna geleceklerden habersiz, saçlarý özenle 18

7 taranmýþ süslü püslü bir sünnet çocuðu gibi dolanýyordum. Mutfaktaki hazýrlýklar da muhteþem görünüyordu. Babam, dayýmýn mutfaktaki görüntülerini iyi yakalamýþtý doðrusu: Önce kocaman bir börek dilimi attý aðzýna, sonra kurabiye Limonata bardaðýndan bir fýrt çekti. En son doðum günü pastasýnýn kremasýný parmaklýyordu ki babamý fark edip, "Rýza Abi, yeter ya! Rezil oluyoruz herkese." dedi. Derken misafirler göründü ekranda, büyük hala ilk konuktu. Bastonuyla üstüme doðru yürüyüp, Gel bakim minik Rýdvan, seni bir öpeyim." deyince çýðlýðý basmýþým. Annem zorla sakinleþtiriyordu: "Yapma oðlum, büyük hala seni çok seviyor. Bak ne getirmiþ, bak bak! Hadi açalým." Rahmetli halacým ne çok severdi Kutay'ý, dedi annem. Büyük halanýn getirdiði elektrikli tren beni pek sevindirmiþti, etrafa gülücükler daðýtmaya baþlamýþtým yine. Bak bak diye, bütün gelenlere gösterdim. Sonra diðer hediyeler açýldý, neler yoktu ki: þarký söyleyen ördek, ellerini açýp kapayan maymun, minik yarýþ arabalarý, legolar, pilli helikopter... Dayým büyük boy bir Beþiktaþ bayraðý ile küçük taraftar formasý getirmiþti hediye olarak. Oleey oley oley oley diye salladýðý bayrak, Japon fenerlerinden ikisini üstüme düþürünce aðlamaya baþladým. 19

8 Koyu Fenerli babam: "Olacak iþ deðil, pes valla Atilla!" diye dayýma söylenmeye baþladýðýnda Rýdvan dedem giriyordu görüntüye. "Ne varmýþ damat! Yoksa Beþiktaþlý olmasýna bir itirazýn mý var torunumun?" Bahattin Amca bu görüntüler üzerine babama döndü: Ne o Rýza, oðlaný Beþiktaþlý mý yaptýnýz yoksa? Benim gönlüm Siirt Köy Hizmetleri nde Bahattin Amca, dedim. Yook caným, dedi babam, doðuþtan Fenerli benim oðlum. Siirt, baba! Annem ekraný gösterip konuþmalarý kesti: Ayyy Hayrunnisa Teyze mi gördünüz mü, caným benim Çok genç kaybettik onu da. Daha 87 yaþýndaydý ayol, kalp krizinden iþte. Hayrunnisa Teyze beni sýkýþtýrýp zorla öpmeye çalýþan þiþman kadýndý, her seferinde elini ýsýrarak kaçabiliyordum yanýndan. Sýra mumlarý üflemeye gelmiþti, annem araba þeklindeki kocaman pastayý salona getirirken kamerayý babamýn elinden zorla alan amcam, "Hadi abi, sen de geç Kutay'ýn yanýna, aaa olmaz öyle uzaktan, ilk doðum günü bu." diyordu. 20

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim,

Detaylı

DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT DUR ÝSMAÝL DUR! ÝSMAÝL EVDE BULUNAMIYOR Yahya, acýlý bir yüz ifadesiyle dýþarý fýrladý. Mutfaða kadar koþtu. Kapýda durup ellerini dizlerine vurdu: -Ýsmail yine

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE PazaR Tarih: 7 Eylül 2014 YIL:(8) SAYI: 483 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE Fotoðraf: Mustafa Erkan Ümit Ýnatçý Bu sayýda; Ümit Ýnatçý, Filiz Naldöven, Emre Ýleri,

Detaylı

M. Suat GÜLÞEN. Vurgun. (Marmarisli süngercilerin öyküsü)

M. Suat GÜLÞEN. Vurgun. (Marmarisli süngercilerin öyküsü) M. Suat GÜLÞEN Vurgun (Marmarisli süngercilerin öyküsü) Denizin derinliklerinde vurgun yiyerek, Sakat kalan, yaþamlarýný kaybeden Marmarisli süngercilere ve Kayýn pederim Dalgýç Hüsein Tekin'e ithaf ediyorum.

Detaylı

PazaR. Sevgili outlook sevgili anne baba. Ýbrahim Abi, gelme zaten buralara, bizim olmayan buralara gelsen için çok acýyacak abi...

PazaR. Sevgili outlook sevgili anne baba. Ýbrahim Abi, gelme zaten buralara, bizim olmayan buralara gelsen için çok acýyacak abi... PazaR Tarih: 29 Mayýs 2011 YIL: (6) SAYI: (320) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Fuzuli sýnýrlarýn fuzuli mühürleri n Faize Özdemirciler Kendine kalmak isteyen adam n Ümit Ýnatçý Dedemin nasihati, babam

Detaylı

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar*

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar* TEÞEKKÜR Öncelikle tarama iþini gerçekleþtiren Kender'e çok teþekkürler. Sadece bu ekitap deðil taramýþ olduðu tüm eserler için sonsuz teþekkürler. Kender'in diðer kitaplarýna www.kitap.perisi.com adresinden

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA MONZU KABÝLESÝ SAVAÞTAN KAÇIYOR Bunlar, Kýzýlderili kabilesi Monzulara mensup bir gruptu. Baþlarýnda Uçan Mýzrak adlý þefleri vardý. Günlerden beri yoldaydýlar.

Detaylı

MANTIK AKIL OYUNLARI

MANTIK AKIL OYUNLARI D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Eylül ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI RESÝMLÝ ÝÞÇÝ DÝZÝSÝ NO : 8

TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI RESÝMLÝ ÝÞÇÝ DÝZÝSÝ NO : 8 GELÝR DAÐILIMI TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI RESÝMLÝ ÝÞÇÝ DÝZÝSÝ NO : 8 Resimleyenler: SELÇUK DEMÝREL ÜMÝT GÜNDÜÇ Birinci Baský- Aðustos 1977 Ýkinci Baský-Mart 1978 [Bu basým, Kurtuluþ Cephesi dergisinin

Detaylı

'Psikolojik gerildim narsistik bozuldum!' "Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini talep ederim.

'Psikolojik gerildim narsistik bozuldum!' Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini talep ederim. PazaR Tarih: 5 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 511 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Altýoklar'dan manifesto gibi savunma: "Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini

Detaylı

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca.

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca. PazaR Tarih: 26 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 513 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Fatma Akilhoca Dilsiz Uþak Nehir Demirel ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ Oscar baþým sýzlýyor. Lev Atikoðlu

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara SAÐLIK BAKANLIÐININ PERFORMANS VE KALÝTE

Detaylı

Ahmet Turan Alkan BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ

Ahmet Turan Alkan BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ Ahmet Turan Alkan BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ ÝÇÝNDEKÝLER Açýþ Konuþmasý........................................11 Aklýndan Bile Geçirme!.................................15 Amerikan Güzelii.......................................18

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel anlatý www.altkitap.com anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel altkitap - anlatý 6 Konumlandýrmalar Ahmet Önel Kasým 2002 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç www.altkitap.com BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç altkitap - anlatý 2 BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç Ocak 2001 Yayýna

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara EDÝTÖRLER Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Dr.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Gülü seven dikenine katlanýr

Gülü seven dikenine katlanýr Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı