AV YON K MODERN ZASYONU GERÇEKLEfiT R LECEK LK C-130 UÇA I TUSAfi TES SLER NDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AV YON K MODERN ZASYONU GERÇEKLEfiT R LECEK LK C-130 UÇA I TUSAfi TES SLER NDE"

Transkript

1

2 AV YON K MODERN ZASYONU GERÇEKLEfiT R LECEK LK C-130 UÇA I TUSAfi TES SLER NDE Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın (Hv.K.K.) envanterinde bulunan ve aviyonik modernizasyonu Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek olan C-130 ulaştırma uçaklarının ilki 26 Aralık 2007 tarihinde konuşlanmış olduğu Kayseri 12nci Hv. Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan uçarak Şirketimize gelmiştir. Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan karar ve Ocak 2007'de Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile imzalanan sözleşme uyarınca Şirketimizin ana yüklenici olarak görevlendirildiği C-130E/B Aviyonik Modernizasyon (Erciyes) Projesi kapsamında, 13 adet uçağın aviyonik modernizasyonu yapılacaktır. Erciyes Projesi kapsamında yedi adet C-130E ve altı adet C-130B olmak üzere toplam 13 adet C-130 ulaştırma uçağının modernize edilmesi planlanmaktadır. Toplam 56 ay sürecek olan Erciyes Projesi'nin; TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilecek olan ve ilk iki uçağın modernizasyonunu içeren 30 aylık prototip fazının önemli bir aşaması böylece başlamış bulunmaktadır. Seri fazını içeren diğer 11 uçak ise Şirketimiz sorumluluğunda Hv.K.K.lığı'nın 2nci Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı (HİBM) tesislerinde gerçekleştirilecektir. 2nci HİBM ile örnek bir işbirliği ve dayanışma içinde yürütülecek olan proje çerçevesinde uçaklara Uça n TUSAfi'ta kabulü Hv.K.K. temsilcisi Alb. Onur Demir ile TUSAfi Entegre Uçak Sistemleri Gr.Bflk. Sn. Özcan Ertem taraf ndan imzalanan bir tutanak ile yap lm flt r. 17 yeni sistem takılacak, beş mevcut sistem bir üst modele yükseltilecektir. Böylece uçaklar, uluslararası havacılık seyrüsefer kurallarına uyumlu hale getirilerek, uçuş emniyeti artırılacak ve modernize edilen sistemler ile uzun yıllar desteklenebilir hale getirilecektir. Bu konfigürasyonda ve kapsamda bir aviyonik modernizasyon/entegrasyon projesi Şirketimiz ana yükleniciliğinde tamamen milli olanaklar ile ilk kez uygulanacaktır. Proje çerçevesinde özgün merkezi kontrol bilgisayarı ile bu bilgisayara yüklenecek olan yazılımın geliştirme işlemleri de Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir. C-130 aviyonik modernizasyon projesi kapsamında önemli bir faaliyet olan teknik dokümantasyon ve kullanıcı kitapları Şirketimiz tarafından hazırlanarak Hv.K.K.lığına teslim edilecektir. Ayrıca uçakların teslimatından sonra 20 yıl boyunca lojistik destek hizmeti verilecektir. Proje kapsamında üç yerli ve 15 yabancı havacılık ekipman üreticisi firma ile imzalanan alt sözleşmeler sonucunda modernize edilecek uçağa ait tüm ekipmanların tedarik süreci başlatılmış bulunmaktadır. C-130 uçakları dünyanın en çok kullanılan askeri taktik / ulaştırma uçağı olup, Erciyes Projesi ile kazanılan teknolojik bilgi birikimi, C-130 uçağı kullanan diğer ülkelerin modernizasyon ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacaktır. 2 TAI N N SES fiubat 2008

3 çindekiler TUSAfi-TÜRK Havac l k ve Uzay Sanayii A.fi. ISSN TAI N N SES 85 TUSAfi ADINA SAH B Muharrem DÖRTKAfiLI SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Orhan Veli KAYA YAYIN KURULU Nursel KÖRAN (Baflkan) Bican Çelik ATEfi Bilge TOKMAKÇIO LU Nevin ÜÇYILDIZ U ur BAYDUR DANIfiMA KURULU Atila HAfiLAMAN Aylin SÖNMEZ Bo açhan TELER Bülent TANYOLAÇ Canan AVfiAR Yeflim NEFTÇ FOTO RAFLAR Ferda GÜNAYDIN DARE YER TUSAfi-TÜRK Havac l k ve Uzay Sanayii A.fi. P.K. 18, Kavakl dere Ankara - TÜRK YE Tel: (312) Fax: (312) TASARIM, GRAF K UYGULAMA Etkileflim Grafik Tasar m Tel: (312) BASKI Ankara Ofset çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetim den... 5 fl Gelifltirme Faaliyetleri Tesislerimizden Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri Ziyaretçilerimiz Havac l k Dünyas ndan Organizasyon, Fuar ve Sergiler Personelimizden Aktüel...35 TAI N N SES fiubat

4 Yay n Kurulu ndan Değerli Okurlarımız, Başarılarla dolu, Şirketimizin teknik kabiliyet ve sorumluluklarını artıracak yeni sözleşmelerin imzalandığı verimli bir yılı TUSAŞ ailesi olarak geride bırakmanın sevincini yaşamaktayız... Northrop Grumman ile F-35 uçağının orta gövdesinin ABD dışında tek kaynak olarak TUSAŞ tesislerinde üretilmesine yönelik anlaşmanın imzalanmasıyla başlayan 2007 yılında; SSM ile ABD Hükümeti arasında imzalanan 30 ilave F-16 Blok 50+ uçağının tesislerimizde üretimine ilişkin sözleşme, SSM ile imzalanan T-38 Aviyonik Modernizasyon sözleşmesi, KAI ile montaj, uçuş testi ve teslimatları Şirketimizde gerçekleştirilecek olan Temel Eğitim Uçağı'nın üretimine yönelik sözleşme ile K.K.K. için Taarruz Taktik/Keşif Helikopteri tedariğini kapsayan sözleşme imzalanmıştır. Şirketimizin Milli Ana Yüklenici olduğu ATAK programı sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden önce bitirilmesi gereken teknik ve idari faaliyetler, Şirketimizin liderliğinde Aselsan ve AgustaWestland'ın katılımıyla planlanan zamandan 30 gün önce tamamlanarak 7 Aralık 2007 tarihinde taraflarca imzalanmıştır. Ayrıca Şirketimiz, Aselsan ve TÜBİTAK-MAM'dan oluşan ASMATA konsorsiyumu tarafından geliştirilen Milli Görev Bilgisayarı ve taarruz helikopterine entegrasyonu çalışmaları, 26 Eylül 2007 tarihinde Şereflikoçhisar'da gerçekleştirilen atış testleriyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu testler, T-129 ATAK helikopterine de takılacak ve tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilecek olan milli görev bilgisayarı için bir ön hazırlık çalışması teşkil etmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Başta ATAK ve TİHA üretim programları olmak üzere, C-130 ve T-38 modernizasyon programlarında Şirketimize ana yüklenicilik görevi verilmesi, ulusal ve uluslararası platformlarda Şirketimize duyulan güveni göstermesi ve Şirketimizin kabiliyetlerini geliştirerek bir üst seviyeye taşımasına imkan sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin son derece jeopolitik ve jeostratejik öneme sahip kritik bir coğrafyada bulunması; caydırıcı ve güçlü bir savunma sanayine ve askeri güce sahip olmasını gerektirmektedir. Büyük ve güçlü devlet olmanın yolunun savunma sanayinde güçlü olmaktan geçmesi nedeniyle ulusal savunma sanayimizin güçlenmesi, sadece Silahlı Kuvvetlerimiz için değil, aynı zamanda uluslararası alanda dengeleri kontrol edebilme, sanayileşme, kalkınma ve refah açısından da son derece önemlidir. Ulusal stratejilerimiz doğrultusunda, milli güvenilirliği olan silah sistemlerine sahip olma hedefiyle Şirketimiz tarafından özgün platform, sistem ve yazılım geliştirme ile modernizasyon çözümleri üretme çalışmaları yürütülmektedir. TUSAŞ yönetimi ve çalışanları, sorumluluklarımızın bilincinde olarak, Ülkemizi yeni ufuklara taşıma azmi ve hedefi doğrultusunda çalışmalarına var gücüyle devam etmektedir. YAYIN KURULU 4 TAI N N SES fiubat 2008

5 Yönetim den K ymetli Okurlar m z, TUSAfi Ailesi'nin De erli Mensuplar, Hep birlikte baflar l bir faaliyet y l n tamamlam fl bulunuyoruz y l bütçesi için yapm fl oldu umuz planlamalar büyük ölçüde gerçeklefltirdik. Y l, bir önceki y la göre %50 art flla, yaklafl k 200M$ sat fl ile tamamlad k. Bu rakam iki y l öncesinin iki, üç y l öncesinin üç kat ndan daha yüksektir. Personel say m z ise üç y l öncesine göre yaklafl k 900 kifli artm flt r. Sizlerle daha önce paylaflt m üzere; koymufl oldu umuz tüm hedefler ve üstlenmifl oldu umuz sorumluluk her geçen y l aç k ara artmaktad r. Hedeflerimize ulaflmada en büyük katk y sa layan TUSAfi personeline göstermifl olduklar gayret, yüksek motivasyon ve fiirket De erleri ni sahiplenmeleri nedeniyle sonsuz teflekkürlerimi ve takdirlerimi sunuyorum. Ancak, 2007'yi art k geride b rak yoruz ve stratejik plan m zda yer alan hedeflerimize ulaflmak için hiç ara vermeden kollar m z s v yoruz bütçesindeki rakamlar m zdan daha yapacak çok iflimiz oldu u anlafl lacakt r. Yaklafl k 100 projede, yap lmas gereken 5.5 M-adam/saat ifl, 500M$ üzerinde sat fl, 40M$ yat r m bizleri beklemektedir. fiirket tarihimizde ilk defa TSK'ya yapaca m z teslimatlar nedeniyle ç Sat fllar m z n, kendi içerisinde %25 büyümekte olan D fl Sat fllar m z n üzerinde olmas beklenmektedir. Ayr ca, sat fllar m zdaki Mühendislik katk s Üretim flçili i katk s n n üzerine ç kmaktad r. Bunun flu flekilde tercüme edilmesinde fayda vard r; TSK'ya Egemen Sistemler Sa lama konusundaki çal flmalar m z h z kazanm fl, beraberinde ise dünyaya yap lan ihracat m z rekabet gücümüz sayesinde art fl n sürdürmüfltür. htisas gruplamak ve müflteri odaklanmas n temin etmek maksad yla y l içerisindeki kapsaml teflkilat de iflikli i, üzerinden henüz dört ay geçmifl olmas na ra men amac na ulaflaca n n iflaretlerini vermifl ve geçifl süreci planland üzere tamamlanm flt r. Tüm yo un günlük telaflenin içerisinde bu de iflikli i yönetebilen cra Kurulu Üyelerimizi ayr ca kutluyorum. TUSAfi çal flanlar olarak; ülkemiz için üzerimize düfleni yapman n huzurunu tekraren ve art rarak yaflamak arzusuyla ve üzerimizdeki sorumluluklar n bilinciyle çal flmalar m za devam edece iz. Her zamanki gibi en büyük güvencemiz, baflta Yönetim Kurulumuz olmak üzere tüm üst kurulufllar m z n ve büyüklerimizin verece i destek ile personelimizin yüksek motivasyonu ve kalitesi olacakt r. Ailemizin tüm mensuplar n n bu zorlu ama onurlu faaliyet döneminde yolunun aç k olmas n ve sa l k içerisinde baflar larla dolu bir y l geçirmelerini diliyorum. Sevgi ve sayg lar mla, Muharrem DÖRTKAfiLI Genel Müdür TAI N N SES fiubat

6 fl Gelifltirme Faaliyetleri JSF PROGRAMINDA NORTHROP GRUMMAN'DAN LK S PAR fi ALDIK Northrop Grumman (NG) ile 2005 yılında imzaladığımız ilk F-35 (JSF) anlaşması ile başlayan uzun dönemli işbirliği çerçevesinde, Şirketimiz, F-35 uçaklarının orta gövde ünitelerinin ilk üretim siparişini 10 Aralık 2007 tarihinde almıştır. Şirketimize verilen bu ilk sipariş Lockheed Martin'in (LM) liderliğini yaptığı F-35 ana yüklenicilerinden NG'nin üretmekte olduğu ve uçağın büyük bir bölümünü oluşturan orta gövdede kullanılacaktır. Söz konusu açıklamayı yapmak için aynı tarihte TUSAŞ tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı ile NG, F-35 Program Müdür Vekili Sn. Randy Secor program hakkında detaylı bilgi vermiş ve basın mensuplarının sorularını cevaplandırmışlardır. Sözlerine Bugün LM ve NG firması ile birlikte 20 yıl sürecek bir sözleşmeyi hayata geçirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. diyerek başlayan Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı yaptığı konuşmada: JSF - Joint Strike Fighter - Müşterek Taarruz Uçağı diye bilinen ya da F-35 ismiyle kısaltılan programın Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın F-16'dan sonraki yeni nesil ve şu ana kadar dünyada tekamül etmiş en son insanlı savaş uçağı projesi olduğunu söylemiştir. Bu uçakları envanterimize alabilmek için tedarik durumunda olan SSM yetkililerinin TUSAfi Genel Müdürü Sn. Muharrem Dörtkafll. koymuş olduğu prensipler çerçevesinde Türk sanayinin bu projeden iş alması öngörülmüş ve 2004 yılından itibaren devam eden müzakereler sonucunda geçtiğimiz Şubat ayında niyet mektubu imzalanmıştır. Bugün itibariyle de sözleşmenin hayata geçirilmesi için imzalar konacaktır. diyen Dörtkaşlı, bu sözleşme ile 20 yıllık süre içerisinde 4 milyar ABD Doları'nı aşan miktarda bir işin TUSAŞ tarafından gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. Projenin ana yüklenicisinin Lockheed Martin, NG ve BAE firmalarından oluşan üçlü bir ortaklık olduğunu söyleyen Dörtkaşlı, Şirketimizin bu projede şu an itibariyle mutabakat sağlamış olduğu iş paylarını üç başlık altında sayabilirim. Birincisi hava-yer harici yük adaptörleri konusudur. Burada dünyadaki iki kaynaktan biri biz olacağız ve bu adaptörlerin yarısını biz temin edeceğiz. Diğeri tüm versiyonlar için, orta gövdenin kompozit parçalarını biz üreteceğiz. Üçüncü paket ise konvansiyonel diye adlandırdığımız bizim F-16'ların muadili olan CTOL-Conventional Take-off & Landing uçağının orta gövdesini Amerika dışında tek kaynak olarak biz üreteceğiz diyerek TUSAŞ'ın iş payını özetlemiştir. Şirketimizin sorumluluğunun fazlar artıkça, hem miktar, hem de yapılan işin derinliği açısında artarak devam edeceğini belirten Dörtkaşlı, ilk orta gövdeyi NG F-35 Program Müdür Vekili Sn. Randy Secor yılında teslim edeceğiz. Bir kez daha vurgulamak istiyorum: orta gövdenin Amerika dışında ikinci kaynak olarak üretildiği tek kuruluş Şirketimiz olacaktır. demiştir. 4 milyar ABD Doları'nın bir miktar üzerindeki iş hacmini 20 yıl süresince gerçekleştirebilmek için yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Dörtkaşlı, biz yatırımlarımızı fasılalar ve fazlar halinde yapıyoruz. Birinci aşama yatırımlarımız, Şirketimizde yapmış olduğumuz yatırımlardır. İkinci, üçüncü ve dördüncü aşama yatırımlarda önümüzdeki 4-5 yıllık zaman diliminde aşağı yukarı milyon ABD Dolar'lık bir yatırım gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. demiştir. Yatırımlar konusunda yardımlarını esirgemeyen SSM ve Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne müteşekkir olduğunu belirten Dörtkaşlı, Yapılacak olan bu yatırımlar ile Şirketimiz, dünyadaki önemli 3-4 ileri teknoloji kompozit üretme, monte etme, kaplama, boyama kabiliyetine sahip şirketten birisi olacaktır. demiştir. Dörtkaşlı ayrıca, mali değeri oldukça büyük, içeriği kapsamlı ve teknolojik getirisi yüksek bu faaliyet ile TUSAŞ'ın hem ülke ekonomisine katkılarını sürdüreceğini, hem de havacılık ve savunma sanayi alanındaki kazanımlarını artıracağını söylemiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve SSM ile birlikte uçakların teslimatından sonra lojistik fazında görev alma konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Dörtkaşlı, Bu konuda sadece Şirketimizdeki kabiliyetlerden ziyade, ülkemizin topyekün sivil, askeri kabiliyetlerini programa entegre etme konusunda çalışmalar içerisindeyiz. demiştir. JSF programı sayesinde yaklaşık 200 milyon ABD Dolar'lık bir ciro elde edileceğinin altını çizen Dörtkaşlı, Bu bizim için önemli bir rakamdır. Şirketimizin bugüne kadar yakalamış olduğu en yüksek ciro miktarını, sözünü etmiş olduğumuz JSF programı vesilesiyle elde etmeyi düşünüyoruz. demiştir. Programda, 6 TAI N N SES fiubat 2008

7 fl Gelifltirme Faaliyetleri Soldan sa a: NG F-35 Program Müdür Vekili Sn. Randy Secor, TUSAfi Genel Müdürü Sn. Muharrem Dörtkafll. ayrıca ileri teknoloji üretimi konusunda iyi yetişmiş ve eğitilmiş mühendis ve teknisyen istihdam edileceğini de ifade eden Dörtkaşlı, kompozit konusunda Türkiye'de yetişmiş elemanın olmadığını ve bu yüzden 2007 başında Kazan Kaymakamlığı ile yapılan protokol uyarınca, Kazan'da yerleşik iki tane Endüstri Meslek Lisesi'nde Kompozit ve Metal Yapıştırma konusunda ihtisas dersleri verileceğini söylemiştir. Bu öğrenciler, özellikle son senelerini Şirketimizde geçireceklerdir. İşbaşı eğitim verilecek olan öğrenciler, personelimiz tarafından kurslara tabi tutulacaklar böylece bölgemizde yaşayan insanların çocukları için de hem sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız, hem de nitelikli, yetişmiş işgücü ihtiyacımızı karşılamışız olacağız. demiştir. NG ile geçmişten gelen iş ilişkileri olduğunu belirten Dörtkaşlı, bu program sayesinde gelecek 20 yılı kapsayacak ve giderek artacak olan çok önemli bir iş ilişkisini de başlatmış olduklarının altını çizmiştir. NG'nin TUSAŞ'a F-35 uçaklarının orta gövde ünitelerinin ilk üretim siparişini vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden NG F-35 Program Müdür Vekili Sn. Randy Secor, bu sözleşmenin 2005 yılında başlayan uzun dönemli işbirliğinin bir parçası olduğunu ifade etmiştir. Sözleşme değerinin 450 milyon ABD Doları'nın üstünde olduğunu söyleyen Secor, 2008 yılının dördüncü çeyreğinde başlayacak olan teslimatlar ile program çerçevesinde 'den fazla parça teslim edilecektir. demiştir. TUSAŞ ile NG arasında 2007 yılının başlarında imzalanan sözleşme ile de TUSAŞ'ın en az 400 adet orta gövde üreteceğinin altını çizen Secor, bu sözleşmenin değeri TUSAŞ'IN F-35 UÇAĞININ ORTA GÖVDE ÜRETİMİNDE SAĞLAYACAĞI TEKNOLOJİK KAZANIMLAR: Soldan sa a: NG F-35 Program Müdür Vekili Sn. Randy Secor, TUSAfi Genel Müdürü Sn. Muharrem Dörtkafll. de 2,5 milyar Dolar'ın üstündedir demiştir. TUSAŞ'ın ilk tamamlanmış orta gövdeyi 2013 yılının ortalarında teslim edeceğini belirten Secor, zamanın çabuk geçtiğini ve bu dönemde TUSAŞ ile çalışıyor olmaktan büyük mutluluk duyacaklarını da eklemiştir. Secor ayrıca, teslim edilecek yüksek kalite ve standartlardaki gövdeler için TUSAŞ'a yüksek teknoloji kullanarak kompozit ve metal yapıştırma teknikleri ve robot kontrollü hassas kaplama ve boyama uygulamaları gibi teknolojik kabiliyetler kazandıracaklarının altını çizmiştir. Teknoloji transferinin 2008 yılının ilk çeyreğinde TUSAŞ mühendislerinin NG tesislerinde eğitimleri ile başlayacağını söyleyen Secor, ilk orta gövde son montaj hattına teslim edildiğinde, TUSAŞ son teknoloji bir uçağın küresel bir tedarikçisi olacaktır demiştir. Hassas toleranslı ileri teknoloji kompozit parça üretimi, tasarım ve imalat süreçleri arasında yüksek seviyede dijital entegrasyon, Robot kontrollü hassas delme, kesme ve bütünleştirme işlemleri, Sofistike yapılar için otomatik tezgahlar kullanılarak fiber yerleştirme teknikleri, Yüksek teknoloji kullanarak kompozit ve metal yapıştırma teknikleri, Robot kontrollü hassas kaplama ve boyama uygulamaları ile 5. nesil savaş uçakları için gereken yüksek standartlı kalite uygulamalarıdır. Bu anlaşmalar ile TUSAŞ ve Northrop Grumman arasında en az 20 yıl sürecek stratejik işbirliğinin temelleri atılmaktadır. Orta gövdede ana yüklenici olan Northrop Grumman ile başlayan ve program boyunca devam edecek olan bu işbirliğinin gelecekte daha da gelişerek ortak tasarım faaliyetleri için önemli fırsatlar yaratacağı değerlendirilmektedir. Türkiye'nin havacılık ve uzay merkezi olan TUSAŞ, proje kapsamında alt yüklenicileri ile küçük ve orta ölçekli firmaların kabiliyetlerini kullanarak, sektörel sinerji oluşturmayı bir görev olarak benimsemiştir. F-35 Orta Gövde sinin TUSAŞ tesislerinde üretimine başlanması ile TUSAŞ, mevcut teknolojisini 5. nesil savaş uçaklarının imali için gerekli temel teknolojiler seviyesine çıkartarak, sahip olacağı kabiliyetler ile dünya çapında bir mükemmeliyet merkezi olmayı hedeflemektedir. TAI N N SES fiubat

8 fl Gelifltirme Faaliyetleri ATAK PROGRAMINDA ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR ATAK Program Ekibi. Şirketimizin ana yüklenici olduğu ATAK Programı, bünyesinde temel olarak üç farklı firmayı (TUSAŞ, AgustaWestland ve ASELSAN) ve birbiriyle iç içe geçmiş farklı iş grupları ve sorumlulukları barındırmaktadır. Programın risklerini ve firmalar arası çalışma kültürü farklılıklarını en aza indirgemek amacıyla ATAK Sözleşmeleri kapsamında, yürürlük öncesi tamamlanması gereken bir takım iş grupları planlanmıştır. Bu kapsamda; kavramsal tasarım çalışmaları başlatılmış, adı geçen firmaların kalite, konfigürasyon ve bilişim teknolojileri alt yapıları ve Program Yönetimi yaklaşımlarının harmonizasyonu üzerine faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Sözleşme hükümleri uyarınca 120 günde bitmesi gereken faaliyetler, Şirketimizin liderliğinde ASELSAN ve AgustaWestland'ın katılımı ve özverili çabalarıyla 90 günde tamamlanarak, ilgili çalışmaların çıktılarını içeren tamamlanma sertifikaları 7 Aralık 2007 tarihinde taraflarca imzalanmıştır. Söz konusu faaliyetlerin zamanında tamamlanması; aksi durumda gündeme gelebilecek takvim ve fiyat ayarlaması risklerini elimine etmiş, sözleşme yürürlüğü öncesinde proje katılımcılarının ortak çalışma kültürü oluşturmalarını sağlamış ve proje faaliyetlerin erken başlatılması nedeniyle de teknik ve idari riskleri azaltmıştır. AIRBUS İLE ARAMIZDAKİ İŞBİRLİĞİ ARTIYOR Türkiye'nin Havacılık ve Uzay Merkezi konumunda olan Şirketimiz ile dünyanın önde gelen havacılık firmalarından Airbus arasında mevcut işbirliğinin artırılmasına yönelik bir Mutabakat Muhtırası 6 Kasım 2007 tarihinde tesislerimizde düzenlenen tören ile imzalanmıştır. Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı ile Yapısal ve Uydu Tasarım ve Üretim Grup Başkanımız Sn. Bekir Ata Yılmaz ve Airbus adına Avrupa Endüstriyel İşbirliği Başkanı Sn. Simon Ward tarafından imzalanan Mutabakat Muhtırası iki firma arasında uzun dönem işbirliğini amaçlamaktadır. Söz konusu anlaşma ile TUSAŞ ile Airbus arasında var olan üretim anlaşması genişleyecektir. Şirketimiz halen Airbus A319/320/321 uçakları için 18'inci kısım gövde panellerinden ayda dokuz adet üretmektedir. Bu uçakların ulaştığı ticari başarının ardından Airbus, Şirketimizin yaptığı üretimi ayda 15 sete çıkarmayı planlamaktadır. Airbus ayrıca, Şirketimizin A400M projesindeki tasarım ve üretim deneyiminden A350 XWB'nin geliştirilmesinde de yararlanmayı planlamaktadır. Bunun için iki şirket arasında önümüzdeki 12 ay içerisinde oluşturulacak tasarım ve üretim anlaşmasının imzalanması beklenmektedir. Tören sırasında bir konuşma yapan Genel Müdürümüz Sn. Dörtkaşlı: Bu anlaşma TUSAŞ'ın yalnızca kapasitesinin değil aynı zamanda uzmanlaştığı alanlarda zamanında üretim ve rekabetçi maliyetlerle ticari havacılık ve uzay tasarımına katkısının kanıtıdır. Airbus, Türkiye'de yeni iş olanakları oluşturmasının yanı sıra bize büyüme ve gelişme fırsatı ile uluslararası pazarda pozisyonumuzu pekiştirme imkanı sunuyor demiştir. Airbus'ın Avrupa Endüstriyel İşbirliği Başkanı Sn. Ward ise: Bu anlaşma Türkiye'deki ticari havacılık ve uzay endüstrisinin üretim kapasitesindeki artışın ve Türk hükümetinin bu önemli ihracat sektörüne verdiği önemin bir yansıması olacaktır demiştir. İmzalanan anlaşma sonucunda yaklaşık 200 tasarım mühendisimizin teknoloji harikası uçağın geliştirilmesinde görev alması söz konusu olacaktır. Airbus Avrupa Endüstriyel flbirli i Baflkan Sn. Simon Ward ve TUSAfi Genel Müdürü Sn. Muharrem Dörtkafll. 8 TAI N N SES fiubat 2008

9 fl Gelifltirme Faaliyetleri ŞİRKETİMİZ İLE IAI/MLM ARASINDA ACMI POD BOA İMZALANDI Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın (Hv.K.K.) envanterinde bulunan Hava Harekatı Görüntüleme Sistemi (ACMI) Pod'larının bakım-onarım ihtiyacının karşılanması ve gerektiğinde yedek parça tedariğinin maliyet etkin olarak sağlanması amacıyla, Şirketimiz ile IAI/MLM arasında Nisan 2007'de bir Ana Sipariş Emri (BOA) çalışması başlatılmıştır. Söz konusu çalışmalar başarıyla tamamlanmış olup, 10 Ocak 2008 tarihinde Şirketimiz ile IAI/MLM arasında bir ACMI BOA imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İmzalanan ACMI BOA çerçevesinde Hv.K.K. harekat ihtiyaçlarının TUSAŞ AHL Serbest Bölge Şubesi üzerinden en kısa zamanda karşılanması hedeflenmektedir. Alt s ra soldan sa a: Sn. Robert Schwartz IAI/MLM Bölümü Program Müdürü, Sn. Özcan Ertem, TUSAfi Entegre Uçak Sistemleri Grup Baflkan, Sn. Ran Rosen IAI/MLM Bölümü Sat fl Müdürü, Sn. Bülent Tarhan, TUSAfi Program Müdürü. Üst s ra soldan sa a: Sn. Turgut Burak Özbahad r, TUSAfi MRO Program Yöneticisi, Sn. Haluk Gençtürk, TUSAfi MRO Program Yöneticisi, Sn. Cahit Akal, TUSAfi Hukuk Uzman. ŞİRKETİMİZ, ÜNİVERSİTELER İLE İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDİYOR TUSAfi Genel Müdürü Sn. Muharrem Dörtkafll ö rencilere ödüllerini takdim ediyor. Türkiye'nin Havacılık ve Uzay Merkezi olan Şirketimizin protokol girişinin Şirketimizin misyon ve vizyonu ile kullandığı yüksek teknolojiyi yansıtacak şekilde yeniden dekore edilmesi amacıyla, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü ile birlikte bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Üniversite-Sanayi işbirliğine örnek teşkil edecek bir çalışma ile, Şirketimiz İdari Bina E-F Blok protokol girişinin renovasyon projesi Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerine dönem ödevi olarak hazırlatılmıştır. Dünya Şirketi TUSAŞ'a yakışacak bir dekorasyonun gerçekleştirilebilmesi amacıyla üçüncü sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin değerlendirilmesi sonucunda, birinci olan Sn. Yiğit Kale, Sn. Ali Cin ve Sn. Bahadır Ersözlü'den oluşan gruba YTL tutarında ödül verilmiştir. İkinciliğe layık görülen Sn. Melodi Öz, Sn. Semra Horuz ve Sn. Şinasi Uluer'den oluşan gruba YTL, üçüncülüğü kazanan Sn. Cansın Şengül, Sn. Elif Yükser ve Sn. Kaan Yıldız'dan oluşan gruba da 750 YTL tutarında ödül verilmiştir. Ayrıca beş gruba da 200 YTL tutarında Mansiyon Ödülü verilmiştir. 16 Ekim 2007 tarihinde Bilkent Üniversitesi'nin İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü'nde düzenlenen ve Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı, Entegre Helikopter Sistemleri Grup Başkanı Sn. Ahmet Metan ile Tesisler ve Destek Hizmetleri Başkanı Sn. İsmail Ulubayram'ın katıldıkları törende derece alan gruplara ödülleri takdim edilmiştir. Tesislerimizden ŞİRKETİMİZ PROJE KALİTE VE SANAYİ GÜVENLİĞİ UYUMLULUK SERTİFİKASI ALDI Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ilgili yürütmekte olduğumuz projeler kapsamında, Kasım ve 12 Aralık 2007 tarihlerinde Şirketimizde Sözleşme ve Kalite Yönetimi/Sanayi Güvenliği Sistemleri esas alınarak inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda; projeler kapsamındaki süreç ve uygulamaların ilgili Sözleşmeler ve Müsteşarlık Kalite Politikası ile gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygulamaların ise söz konusu sözleşmelerin Sanayi Güvenliği gereksinimleriyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme faaliyetine ilişkin olarak Şirketimize, Proje Kalite ve Sanayi Güvenliği Uyumluluk Sertifikası verilmiştir. TAI N N SES fiubat

10 Tesislerimizden YANGIN TATBİKATI TUSAŞ Yangından Koruma Bölümü periyodik olarak gerçekleştirdiği tatbikatlarda edindiği deneyimleri hiç bir zaman kullanmamak dileğiyle yangın önleme çalışmalarını aralıksız 24 saat sürdürmektedir. Bu çerçevede 23 Kasım 2007 tarihinde İnsan Kaynakları ile Tesisler ve Destek Hizmetleri Başkanlıkları'nın işbirliği ve koordinasyonuyla bir yangın tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tatbikatta Yönetim Kurulu Üyemiz Tuğg. (E) Haluk Alper de gözlemci olarak bulunmuştur. Yangın eğitimi açısından son derece başarılı geçen ve yararlı olan tatbikat sırasında binada görev yapan personel, görevlilerin uyarılarına göre hareket etmiş, binanın tahliyesinden sonra toplanma bölgesinde bir araya gelmiştir. PİLOT KURTARMA EĞİTİMİ Ürdün Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçaklarının modernizasyonu projesi çerçevesinde yapılacak tecrübe uçuşları öncesinde toplam 24 yangın koruma personeline iki grup halinde 1-2 Ekim ve 8-9 Ekim 2007 tarihleri arasında F-16 Pilot Kurtarma teorik ve pratik eğitimleri verilmiştir YILI YAZ DÖNEMİ STAJ PROGRAMI BAŞARIYLA TAMAMLANDI Şirketimizde, 11 Haziran 2007 tarihinde başlayan ve üniversite öğrencileri için zorunlu olan yaz dönemi staj programı dahilinde dört grup halinde gerçekleştirilen stajlara, Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin Havacılık ve Uzay, Endüstri, Makine, Malzeme ve Metalürji, Bilgisayar, Kimya ve Çevre Mühendisliği bölümlerinde okuyan toplam 379 öğrenci katılmıştır. Söz konusu program 28 Eylül 2007 tarihinde tamamlanmıştır. 10 TAI N N SES fiubat 2008

11 Tesislerimizden YAZ DÖNEMİ STAJLARINI ŞİRKETİMİZDE YAPAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLENDİRMELERİ TUSAŞ'ta staj yapmış olmaktan dolayı mutluyum. Burası bugüne kadar gördüğüm en temiz ve disiplinli fabrikadır. Başak Yeşilyurt, Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Buraya gelene kadar insan ilişkilerinin bu denli içten ve sıcak olacağı bir şirketin varolacağını düşünmemiştim. Böyle bir ortamda staj yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Seda Üstüner, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği TUSAŞ personeli tarafından çok iyi ağırlandık. Tüm çalışanların ilgi ve alakası sayesinde hem soru sormaya teşvik edildik, hem de eğitim hayatında öğrendiğimiz bilgileri pekiştirmiş olduk. Leman Kaleli, Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Uçak üretimi konusunda her türlü ayrıntıyı görme fırsatı buldum. Mühendis olduğumda nelere dikkat etmem gerektiği hakkında da bilgi edindim. Abdullah Emre Çetiner, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Genel işleyiş, imalat, havacılık sektörü ile ilgili birçok bilgi öğrendim. Burada yaptığım stajın mühendislik hayatımda bana büyük yardımı olacağını söyleyebilirim. Doğuş Ünlü, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Çalışanların stajyerlere yaklaşımı çok güzeldi. Kafamıza takılan her soruyu rahatça sormamıza olanak vermekle kalmayıp, tecrübelerini ve bilgilerini bizimle paylaştıkları için herkese teşekkür ederim. Orhan Çalışır, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu-Gövde Motor Bakım Tüm çalışanlar ellerinden geldiğince bilgi birikimlerini bize aktarmaya çalıştılar. Bizimle candan ilgilenmeleri en çok hoşuma giden kısımdır. Sinem Süzen-ODTÜ-Endüstri Mühendisliği Bu staj yaptığım stajlar arasında en çok bilgi edindiğim staj oldu. Fabrikada çalışan herkes sıcak kanlı ve yardımcıydı. Emrecan Arda, Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bu tesiste teknolojinin çok iyi kullanıldığına tanık oldum. Burcu Şimşek, Anadolu Üniversitesi-Çevre Mühendisliği TUSAŞ çalışanlarının stajyerlere olan ilgisi çok ölçülüydü, soran, araştıran istekli öğrencilere son derece yardımcı olan görevliler stajımızdan maksimum verim almamızı sağladı. Bu stajda en çok hoşuma giden araştırdığım her konuda bilgi edinmiş olmamdır. Seçil Karaca, İTÜ Uçak Mühendisliği Çalışanların bir aileymiş gibi birbirlerine sıkıca tutunması ve destek olması. Staj süresince sorduğum sorulara tatminkar cevaplar vermeleri, çok soru sorduğumuzda bile hiç sıkılmamaları beni çok etkiledi. Günay Gültekin, İstanbul Ticaret Üniversitesi-Bilgisayar Mühendisliği ŞİRKETİMİZİN HALI SAHASI YENİLENDİ Halı sahamızın eskiyen zemini 9 Ekim 2007 tarihinde Şirketimiz ile Pe-Ba Sport arasında yapılan anlaşma gereğince FİFA Recommended Star belgeli 60mm son sistem halı ile modernize edilmiştir. Sahamızın açılışı 6 Kasım 2007 tarihinde Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı tarafından yapılmıştır. Açılışın ardından düzenlenen ilk maç ile de halı sahamız hizmete girmiştir. Üst s ra soldan sa a: Sn. fierif Köknel, Sn. smail Ulubayram, Sn. Adnan Aydo an, Sn. Muharrem Dörtkafll, Sn. Ahmet Tokmakç o lu, Sn. Orhan Veli Kaya, Sn. Ergun Evrensel. Alt s ra soldan saga: Sn. Efgan Erçay, Sn. brahim Soydemirgil, Sn. Arda Zorba, Sn. Oktay Kaymak, Sn. Özhan Kocaman, Sn. Kubilay K l nç. TAI N N SES fiubat

12 Tesislerimizden MODERNİZE ETTİĞİMİZ İLK ÜRDÜN F-16'SINI TESLİM ETTİK Şirketimiz ile Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri (RJAF) arasında 27 Temmuz 2005 tarihinde imzalanan sözleşme uyarınca, 17 adet Blok 15 F-16 uçağının Falcon-up, Falcon Star ve Mid Life Upgrade (MLU) tadilatları TUSAŞ tarafından yapılmaktadır. İlk iki F-16 uçağının 27 Nisan 2006 tarihinde TUSAŞ tesislerine gelmesiyle başlayan program çerçevesinde, modernize edilen ilk RJAF F-16 uçağı 17 Ekim 2007 tarihinde tesislerimizde düzenlenen tören ile RJAF'a teslim edilmiştir. Söz konusu töreni başta Milli Savunma Bakanı Sn. Vecdi Gönül ile Haşimi Ürdün Krallığı Prensi Faisal bin Al Hussein olmak üzere üst düzey bir çok yetkili onurlandırmıştır. Program uyarınca ilk 12 uçağın modifikasyon işlemleri Şirketimiz tesislerinde, son beş uçağın işlemleri ise Ürdün'de mühendislerimizin gözetiminde gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında uygulanacak olan Falcon-Up ve Falcon-Star modifikasyonları yapısal geliştirme işlemlerini, MLU modifikasyonu ise ağırlıklı olarak aviyonik sistemlerin modernizasyonu ve geliştirilmesini içermektedir. Tören sırasında sırasıyla Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı, Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) Sn. Murad Bayar, RJAF Komutanı Tümg. Hussein Shodash ve Milli Savunma Bakanı (MSB) Sn. Vecdi Gönül birer konuşma yapmışlardır. Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı konuşmasında: Ürdün F-16 Modernizasyonu programı, rekabet ortamında aldığımız bir iştir. Faaliyetlerimiz program takvimine uygun olarak devam etmektedir. demiştir. Dünyada modernizasyon bekleyen bir çok uçak olduğunu ifade eden Dörtkaşlı, uçak modernizasyonu büyük bir pazar ve Şirketimiz de bu pazardaki yerini alacaktır demiştir. Milli Savunma Bakan Sn. Vecdi Gönül ile Haflimi Ürdün Krall Prensi Faisal bin Al Hussein. Milli Savunma Bakan Sn. Vecdi Gönül ile Ürdün Krall Hava Kuvvetleri Komutan Tümg. Hussein Shodash. 12 TAI N N SES fiubat 2008

13 Tesislerimizden Ön s ra soldan sa a: RJAF Komutan Tümg. Hussein Shodash, SSM Sn. Murad Bayar, Haflimi Ürdün Krall Prensi Faisal bin Al Hussein, MSB Sn. Vecdi Gönül, TSKGV Gn.Md. Korg. (E) Engin Alan, TUSAfi Yön.Kur.Bflk. Korg. (E) Atalay Efeer, Hv.K.K. Loj.Bflk. Tümg. R dvan Ulugüler. Soldan sa a: Prens Faisal bin Al Hussein, MSB Sn. Vecdi Gönül, SSM Sn. Murad Bayar. Ürdün F-16 modernizasyon projesindeki başarılı çalışmalarından dolayı öncelikle TUSAŞ çalışanlarını tebrik eden Dörtkaşlı, Şirketimizde bu program için görevlendirilmiş olan RJAF personelini de tebrik etmiş ve Türk-Ürdün ekibinin ahenk içinde profesyonel bir çalışma sergilediğini vurgulamıştır. Savunma Sanayii Müsteşarı Sn. Murad Bayar konuşmasında: Ürdün F-16 modernizasyon programı Lockheed Martin firmasından sonra TUSAŞ'ın dünyanın önde gelen F-16 üretim ve modernizasyon tesisi olduğunun bir göstergesidir. demiştir. Modernize edilerek törende teslim edilen ilk uçağın ve ileride teslim edilecek olan diğer uçakların RJAF'ta uzun ömürlü ve başarılı bir servis hayatının olmasını dileyen Bayar, programdaki başarılarından dolayı Şirketimizi ve RJAF personelini kutlamıştır. Konuşmasında: Bugün teslim aldığımız uçak 18 ay önce TUSAŞ tesislerine gelmişti. Bu kadar kısa bir sürede, böyle başarılı bir iş çıkardığı için TUSAŞ'ı tebrik ediyoruz diyen Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Tümg. Hussein Shodash, programda emeği geçen herkesi tebrik etmiştir. Ürdün ile ilişkilere çok önem verdiklerini ifade eden Milli Savunma Bakanı Sn. Gönül, Türk-Ürdün işbirliğinin her alanda artmasını dilediğini ifade etmiştir. Ürdün F-16 Modernizasyon programını çok yakından takip ettiklerini söyleyen Gönül, TUSAŞ'ın bu programı da başarı ile tamamlayacağından hiç şüphem yok demiştir. Şirketimiz, bugüne kadar başarı ile tamamladığı F-16 programlarına ilave olarak RJAF F-16'larına uyguladığı ve TUSAŞ için yeni olan Falcon Star ve MLU programları ile yeni kabiliyetler kazanarak, envanterinde F-16 bulunduran ülkelerin bu yönde ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Soldan sa a: Sn. Jerry R. Jones, Sn. Yeflim Coflar, Sn. Sedat Güldo an, Tu g. (E) Haluk Alper, Tümg. (E) Aktu Atay, Tümg. (E) Ömer nak, Sn. Muharrem Dörtkafll, Tümg. Turgut Atman, Sn. Murad Bayar, Prens Faisal bin Al Hussein, Sn. Vecdi Gönül, Tümg. Hussein Shodash, Korg. (E) Engin Alan, Korg. (E) Atalay Efeer, Tümg. R dvan Uluguler. TAI N N SES fiubat

14 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri TÜRK ÖZGÜN İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMİ (TİHA) Tarihçe: 24 Aralık 2004 tarihinde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşmeyle yürürlüğe giren Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) Programı; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE) bir İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemi gereksinimlerini karşılamaya yönelik yürütülmektedir. Program Tanımı: MALE İHA Programı, bir geliştirme projesi olup; üç adet hava aracı prototipi ve tüm yer sistemlerinin belirlenmiş olan ihtiyaçlara göre tasarlanıp, geliştirilmesi ile prototip ve geliştirme testlerinin tamamlanmasını hedeflemektedir. Program, "Kavramsal Tasarım", "Ön Tasarım", "Detay Tasarım ve Geliştirme" ile "Test ve Değerlendirme" safhalarından oluşmaktadır. Geliştirme safhası süresince, tüm sistem bileşenlerinin geliştirme/ara yüz/bütünleştirmelerinin gerçekleştirileceği bir Sistem Entegrasyon Laboratuarı (SEL) oluşturulacaktır. Bu safhanın sonunda, 2009'da, sistem komple bütünleştirilerek, ilk uçuşların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Oldukça kapsamlı bir sistem geliştirme/bütünleştirme projesi olan TİHA çerçevesinde yer alan tüm alt sistemlerin, yurt içi firmalar tarafından geliştirilmesi planlanmaktadır. Böylece, herhangi bir potansiyel İHA sisteminin, yurt içi imkanlarla geliştirilebilmesine yönelik, yurt içi kabiliyet merkezleri oluşturulması, program vizyonu olarak hedeflenmektedir. Sistem Tanımı: TİHA sistemi; hava platformu, Yer Kontrol İstasyonu (YKİ), Taşınabilir Görüntü Kıymetlendirme Sistemi (TGKS), Uzak Görüntü Terminali (UGT) ile çeşitli yer sistemlerinden oluşmaktadır. Proje kapsamındaki sistem kompozisyonu yandaki şekilde görülmektedir. Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirilmekte olan TİHA Sistemi, söz konusu görevleri yerine getirmek amacıyla aşağıdaki faydalı yükleri taşımaktadır: Elektro Optik Gündüz Kamera (EO Day TV), Gündüz (EO-ElectroOptic) / Kızılötesi (IR-InfraRed) / Lazer Mesafe Bulucu (LRF-Laser Range Finder) & Lazer İşaretleyici (LD- Laser Designator) ve Spotter Faydalı Yükü, SAR/GMTI Faydalı Yükü. Tümüyle kompozit yapıda tasarlanan hava aracı; mono blok gövde, sökülebilir kanat ve V-kuyruk ile katlanabilir iniş takımı, yedeklemeli kontrol yüzeyleri, ekipman bölmeleri, servis kapakları gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Yapıda kompozit ya da gereken yerlerde metal bileşenler, omurga, çerçeve ve sehpalar yer almaktadır. Arkadan itişli, piston-pervaneli tipli motor ile takatlandırılan platformda, gövde içi yakıt sistemi; kanat hücum kenarları, pervane ve diğer çeşitli ekipmanlarda buz önleme/giderme sistemleri; cihazların ısıtma/soğutma ihtiyaçlarına göre çevresel koşullandırma sistemleri gibi çeşitli alt sistemler yer almaktadır. Bunların yanı sıra, uçuş kontrol bilgisayarına bağlı çeşitli uçuş algılayıcıları (pilot-statik sensör, EGI (entegre GPS/INS), hareket/sıcaklık/basınç algılayıcılar, vs.), hareketlendiriciler, haberleşme 14 TAI N N SES fiubat 2008

15 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri ve tanıtma sistemleri, görev kontrol, kayıt ve izleme sistemleri, ara yüz üniteleri, kontrol üniteleri gibi aviyonik birimler bulunmaktadır. Teknik Özellikler: TİHA sistemi temel performans parametreleri T HA S STEM H/A: Hava Arac YK : Yer Kontrol stasyonu YVT: Yer Veri Terminali O S: Otomatik nifl Sistemi TGKS: Tafl nabilir Görüntü K ymetlendirme Sistemi UGT: Uzak Görüntü Terminali aşağıda açıklanmaktadır: Servis irtifası: 30,000ft Havada Kalış Süresi: 24 saat Normal Seyir Hızı: >75 kts Çevre şartları: 15kts yan rüzgar, 20 kts baş rüzgarı, sıcaklık, nem, yağmur ve buzlanma limitleri, MIL-HDBK-310 ile tanımlanmıştır. Hava aracının temel özellikleri aşağıdaki gibidir: Özellik Birim Değer Gövde Uzunluğu m 10 Kanat Açıklığı m 17 Kanat Alanı m Kanat Açıklık Oranı - 22 Kanat Ok Açısı (çeyrek veter) 0 Toplam Kalkış Ağırlığı kg 1,500 Yakıt Ağırlığı kg 250 Faydalı Yük Ağırlığı kg 200 TAI N N SES fiubat

16 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri TİHA RÜZGAR TÜNELİ TESTLERİNDE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ Resim-1: ART test kesidi ve ak m görüntüleme testleri için ters as lm fl T HA modeli. Soldan sa a: Sn. Özlem Armutcuo lu (TUSAfi), Sn. Remzi Barlas (TUSAfi), Sn. Süleyman Kurun (SAGE), Sn. Emel Mahmutyaz c o lu (SAGE), Ord. Prof. Dr. Cahit Ç ray (ODTÜ). Şirketimizin Türk Özgün İnsansız Hava Aracı Sistemi (TİHA) - Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE- Medium Altitude Long Endurance) Geliştirme Programı çerçevesinde, hava aracının temel konfigürasyon, aerodinamik performans ve kararlılık özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Nisan-Eylül 2007 tarihleri arasında Ankara Rüzgar Tüneli'nde (ART) 100 koşuluk* rüzgar tüneli testleri gerçekleştirilerek ilk aşama başarıyla tamamlanmıştır. (Resim-1) Entegre Uçak Sistemleri Grup Başkanlığı na bağlı Prototip Atölyesi'nde görevli mühendislik teknisyenleri tarafından metal destekli kompozit malzeme kullanılarak imal edilen 1/7 ölçekli modüler test modelinin (Resim-2) Nisan 2007'de ART test odasına yerleştirilmesiyle testlere başlanılmıştır. Temel konfigürasyon kararlarını oluşturma amacını taşıyan testlerin tamamlanması yaklaşık altı ay sürmüş olup, testlerde değişik hücum ve kayış açılarında üç eksende kuvvet ve moment ölçümleri yapılmış ve toplanan bu veriler değerlendirilerek kanat ve harici yüklerin (EO/IR gimbal, SAR radom) yerleşimi ile ilgili önemli konfigürasyon kararları alınmıştır (Resim-3). Oluşan konfigürasyonun performans ve kararlılık özellikleri üzerinde de önemli bilgiler edinilmiştir. 24 saat havada kalma ve ft uçuş tavanı gibi zorlu gereksinimleri olan programda hava aracının aerodinamik verimi çok büyük önem taşıdığı için, bu verimi artırıcı yönde tasarım tercihleri yapılması gerekmektedir. Bir örnek verecek olursak sürüklemenin %10 artması havada kalma süresini 1 saat ve uçuş tavanını da 1.000ft azaltabilmektedir. Bu bağlamda ART'de yapılan testlerin analizi sonucunda, başlangıçta gövdenin altına yerleştirilmesi öngörülen kanadın gövdenin üstüne alınmasıyla aerodinamik verimde önemli artış olduğu görülmüş ve tasarım bu doğrultuda değiştirilmiştir. Benzer şekilde, harici yüklerin de mevcut kısıtlamalar dahilinde en düşük sürükleme yaratacak şekilde gövde üzerindeki yerlerinin belirlenmesi ve kanat-gövde geçişinin (fairing) etkilerinin görülmesi de mümkün olmuştur (Resim-4). ART'de ayrıca, hava aracının dış yüzeyinde akım ayrılması gibi Resim-2: Test modeli ve tünele yerlefltirilmesi Resim-3: T HA üstten kanatl modeli, seyrüsefer ve inifl/kalk fl konfigürasyonlar nda görülmektedir. (Model ters as l durumdad r) 16 TAI N N SES fiubat 2008

17 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri problemlerin oluşup oluşmadığını görebilmek amacıyla iplikçik metodu kullanılarak akım görüntüleme testleri de yapılmıştır (Resim-5). Adı geçen testlerin başarı ile tamamlanmasını müteakip, başta uçuş kontrol sistemi algoritmalarının tasarımı/analizi ve hava aracı performansının erken aşamada doğrulanması amacıyla çok daha geniş kapsama sahip ikinci aşamaya geçilmiştir. Kontrol yüzeyleri açılarını da içerecek şekilde komple aerodinamik veritabanı oluşturulması amaçlanan bu testlerde yaklaşık 650 koşu planlanmıştır. Testler Endonezya'da kurulu LAGG tesislerinde yapılacak olup, Mart-Haziran 2008 tarihleri arasında tamamlanarak Resim-4: T HA üstten kanatl modeli, farkl faydal yük yerleflimleriyle görülmektedir. raporlanacaktır. * Koşu: Tek bir konfigürasyon üzerinde yapılan tünel testi anlamındadır. Normal şartlarda bir koşuda hücum açısı ve kayış açısından biri sabit tutularak diğeri belli bir aralıkta değiştirilmektedir. Özlem ARMUTCUO LU 1998 y l nda ODTÜ Havac l k Mühendisli i'nden mezun olan Özlem Armutcuo lu, 2000 y l nda VTOL HA kavramsal tasar m ve tasar m optimizasyonu üzerine yüksek lisans n yine ayn bölümde tamamlam flt r y l nda Amerika'da, Carnegie Mellon Üniversitesi, Tepper School of Business'tan Finansal Ekonomi alan nda yüksek lisans diplomas alan Armutcuo lu, Mart 2007'den itibaren fiirketimizde T HA program kapsam nda gerçeklefltirilen rüzgar tüneli çal flmalar n yürütmekte ve T HA için hedeflenen kapsaml bir aerodinamik veritaban üzerinde çal flmaktad r. Gürkan ÇET N 2002 y l nda TÜ Uçak Mühendisli i Bölümü'nden mezun olan Gürkan Çetin, 2006 y l nda TÜ FBE Uçak ve Uzay Mühendisli i Yüksek Lisans Program 'n tamamlam flt r. fiubat 2005-Mart 2006 aras nda TÜ Hafif Ticari Helikopter projesinde Aerodinamik Analiz bölümünde çal flan Çetin, May s 2006'da fiirketimiz Uçufl Bilimleri Bölümü'nde çal flmaya bafllam flt r. Temmuz 2006'dan itibaren Özgün T HA Gelifltirme Projesi için Hava Arac Lideri görevini yürütmektedir. Resim-5: nifl/kalk fl ve seyrüsefer konfigürasyonlar nda ak m görüntüleme testleri. TAI N N SES fiubat

18 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri Hava araçlarının etrafındaki hava akışının analizinde kullanılmak üzere yapısal çözüm ağları ile çalışan bir akış çözücü geliştirilmiştir. Bu çözücü, akışı, kütle, momentum ve enerjinin korunumu kanunlarına dayanan Navier-Stokes denklemlerini ve probleme uygun bir türbülans modelini, analizi yapılacak uzaya döşenen sayısal ağlar üzerinde çözmektedir. Akış çözücü ile yapılan analizler, ilgilenilen geometrinin ve akışın karmaşıklığına göre oldukça yoğun bilgisayar kaynağı gerektirmekte olup, ihtiyaç duyulan bilgisayar fiekil 1 - E itim uça üzerinde bas nç da l m ve pervane ardak s. SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ EYLEYİCİ DİSK MODELİ gücü bilgisayar kümelerinden faydalanılarak giderilmektedir. Projelerin ihtiyaçlarına ve karşılaşılan problemlere göre akış çözücüye çeşitli modeller ve kabiliyetler eklenmektedir. Akış çözücüye en son eklenen eyleyici disk modeli ile pal ve pervane etkileri de incelenebilmektedir. Entegre edilen model gerçek pal veya pervanenin hava akımında yarattığı basınç ve hız değişimlerini pal veya pervaneyi sayısal ağ üzerinde düz bir yüzey olarak kabul ederek akıma uygulamaktadır. Bu nedenle sayısal ağa yerleştirilmesi oldukça fazla zaman ve çaba isteyen gerçek geometri sade bir yüzey olarak modellenebildiğinden hızlı ve mühendislik sınırları içinde doğru sonuçlar elde edilebilmektedir. Şekil 1'de bu model kullanılarak gerçekleştirilmiş eğitim uçağı analizlerinden alınmış pervane ardakısı* akım görüntülenmektedir. Şekil 2'de ise eklenen modelin doğrulanması sırasında kullanılan kanat-gövde deneysel konfigürasyonu için elde edilen hava akımı detayları ve gövde üzerindeki basınç kıyaslaması gösterilmektedir. Akış çözücüye eklenen bu model helikopter konfigürasyonlarının analizinde de kullanılabilmektedir. Yapılması gereken akımda yaratılan basınç ve hız farklarının helikopter rotorunun fiziksel durumuna uyacak şekilde hesaplanmasıdır. Bunun için yapılması gereken değişikler akış çözücüye eklenmiştir. Yapılan çalışmaların doğruluğu çeşitli deneysel verilerle test edilmiş ve iki ayrı bilimsel makale şeklinde hazırlanarak Ankara' da geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen 4. Ankara Uluslar Havacılık Konferansı nda ve Güney Kore'de Ekim ayında Amerikan Helikopter Topluluğu'nun katkılarıyla düzenlenen Döner fiekil 2 - Deneysel kanat-gövde konfigürasyonu üzerinde pervane ardak s ve gövde üzerinde bas nç da l mlar karfl laflt rmas 18 TAI N N SES fiubat 2008

19 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri fiekil 3 - leri uçufltaki helikopter üzerindeki hava ak m ve gövde üzerinde bas nç da l mlar karfl laflt rmas. Kanatlı Hava Araçları için Uluslararası Çok Disiplinli Teknoloji Forumu nda Tasarım Mühendisi Sn. Göktan Güzel, Lider Mühendis Sn. Yüksel Ortakaya ve Uçuş Dinamiği Grubu Şefi Sn. Bülent Korkem tarafından sunulmuştur. Böylece yapılan çalışmaların uluslararası alanda kabulü sağlanmış ve endüstrinin diğer uluslardan temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunulmuştur. Şekil 3'te bu çalışmalar sonucunda elde edilen helikopter rotoru ve gövdesi etrafındaki hava akımı ve gövde üzerindeki basınç dağılımı karşılaştırması gösterilmektedir. Bunun yanında, geliştirilen akış çözücünün gövdeden izole edilmiş şekliyle uçak pervaneleri ve helikopter rotorları etrafındaki akımı modelleyecek yeteneğe sahip olduğu da yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Şekil 4'te böyle bir çalışmadan elde edilmiş askıdaki rotor ucundaki akım gösterilmektedir. * Ardakı: Hava akımı içinde yer alan ve cisimin üzerindeki akıştan kaynaklanan etkileri taşıyan akış. Göktan GÜZEL 2002 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisli i Bölümü'nde lisans e itimini tamamlayan Güzel, 2005 y l nda da Georgia Institute of Technology den Havac l k Mühendisli i bölümünde yüksek lisans derecesini alm flt r. Göktan Güzel, 2007 y l ndan itibaren Entegre Uçak Sistemleri Grup Baflkanl, Uçufl Bilimleri fiefli i'nde Tasar m Mühendisi olarak çal flmaktad r. Yüksel ORTAKAYA 1998 y l nda ODTÜ Havac l k ve Uzay Mühendisli i Bölümü'nden mezun olan Ortakaya, 2001 y l nda ayn bölümden yüksek lisans derecesini alm flt r y l nda fiirketimizde mühendis olarak çal flmaya bafllayan Yüksel Ortakaya halen Entegre Helikopter Sistemleri Grup Baflkanl 'nda aerodinamik konusunda Lider Mühendis olarak çal flmaktad r. fiekil 4 - Ask daki helikopter rotor palleri üzerindeki bas nç da l m ve pal ucundaki ak m. Bülent KORKEM 1990 y l nda ODTÜ Havac l k Mühendisli i Bölümü'nden mezun olan Korkem, 1997 y l nda ayn bölümden yüksek lisans derecesini alm flt r y l nda fiirketimizde proje mühendisi olarak çal flmaya bafllayan Bülent Korkem halen Entegre Helikopter Sistemleri Grup Baflkanl 'nda Uçufl Dinami i Grubu fiefi olarak çal flmaktad r. TAI N N SES fiubat

20 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri ATAK HELİKOPTERLERİNE TAKILACAK MİLLİ GÖREV BİLGİSAYARI KENDİNİ İSPATLADI AR-GE 2004 adı verilen ve 2004 yılında başlanan milli görev bilgisayar geliştirilmesi ve taarruz helikopterlerine entegrasyonu çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. Taarruz helikopterine Şirketimiz, Aselsan ve TÜBİTAK MAM'dan oluşan ASMATA Konsorsiyumu tarafından geliştirilen milli görev bilgisayarının entegrasyonu çalışmaları, 26 Eylül 2007 tarihinde Şereflikoçhisar'da yapılan testlerde helikopter üzerine entegre edilen Milli Savunma Bakan Sn. Vecdi Gönül Milli Görev Bilgisayar hakk nda bilgi al yor. milli görev bilgisayarı kontrolündeki silah sisteminden atılan tanksavar füzenin hedefi tam isabetle vurmasıyla başarıyla tamamlanmıştır. Testler, başta Milli Savunma Bakanı Sn. Vecdi Gönül, Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı Korg. Hilmi Akın Zorlu ve Savunma Sanayii Müsteşarı Sn. Murad Bayar olmak üzere çok sayıda yüksek askeri erkan ve savunma sanayii yetkilisi tarafından izlenmiştir. ARGE-2004 Programı kapsamında ASELSAN, TÜBİTAK- MAM ve TUSAŞ tarafından geliştirilen görev bilgisayarı ve yazılımları, helikopter üzerindeki seyrüsefer, haberleşme, elektronik harp, hedef tespit, platform yönetimi ve silah yönetimi fonksiyonlarını bir bütün olarak yönetmekte ve pilotlara dijital kokpit üzerinden kumanda imkanı vermektedir. TSK'dan temin edilen bir AH-1S helikopteri üzerinde denenen ARGE-2004 görev bilgisayarı, ATAK Programı kapsamında seçilmiş olan T-129 ATAK Helikopteri'nin nihai konfigürasyonuna uygun olarak ASELSAN ile birlikte geliştirilecek, Şirketimiz tesislerinde 51 Adet (+41 opsiyonel ) T129 ATAK saldırı helikopterine entegre edilecektir. 20 TAI N N SES fiubat 2008

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

BASIN BİLDİRİSİ. RS : GMD.PG-0100-1910-15/462-1721 16 Nisan 2015 KONU : Roketsan Basın Bildirisi ATIŞ VE TEST DEĞERLENDİRME MERKEZİ AÇILDI

BASIN BİLDİRİSİ. RS : GMD.PG-0100-1910-15/462-1721 16 Nisan 2015 KONU : Roketsan Basın Bildirisi ATIŞ VE TEST DEĞERLENDİRME MERKEZİ AÇILDI BASIN BİLDİRİSİ RS : GMD.PG-0100-1910-15/462-1721 16 Nisan 2015 KONU : Roketsan Basın Bildirisi ATIŞ VE TEST DEĞERLENDİRME MERKEZİ AÇILDI Roketsan tarafından Karapınar Konya da kurulan MSB Atış Test ve

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Hamdi ERCAN Dekan Yrd. IX. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, 6 Mayıs 2017 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi/ANKARA 05 Mayıs 2017 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ, TSKGV nın

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Sivil Havacılıkta Çalışma Alanları, Fırsatlar ve Başarı Örnekleri Hava Aracı ve Komponent Üretimi İtki Sistemleri Talaşlı imalat Hassas döküm Kimyasal

Detaylı

Ağustos 2015. 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur.

Ağustos 2015. 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. Ağustos 2015 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. Genel TAI ve TUSAŞ ın birleşmesi Lockheed Martin / General Electric hisselerinin (%49) TUSAŞ tarafından

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ 25 ÇALIŞMASI VE SEKTÖR ÖDÜLLERİ DUYURUSU

SAVUNMA SANAYİİ 25 ÇALIŞMASI VE SEKTÖR ÖDÜLLERİ DUYURUSU SAVUNMA SANAYİİ 25 ÇALIŞMASI VE SEKTÖR ÖDÜLLERİ DUYURUSU Türk Savunma Sanayii son yıllarda hızlı bir yükseliş trendi yakalamış ve dikkat çeken bir performans sergilemiştir. Sözkonusu performansın sürdürülebilirliği

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ATLAS-SAHA VE ARAZİ GÖREVLERİNE YÖNELİK, MODÜLER VE YÜKSEK FAYDALI YÜK ORANLI MİKRO SINIFI BİR İHA TASARIMI, ÜRETİMİ VE TESTLERİ

ATLAS-SAHA VE ARAZİ GÖREVLERİNE YÖNELİK, MODÜLER VE YÜKSEK FAYDALI YÜK ORANLI MİKRO SINIFI BİR İHA TASARIMI, ÜRETİMİ VE TESTLERİ VI. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI UHUK-2016-000 28-30 Eylül 2016, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli ATLAS-SAHA VE ARAZİ GÖREVLERİNE YÖNELİK, MODÜLER VE YÜKSEK FAYDALI YÜK ORANLI MİKRO SINIFI BİR İHA

Detaylı

Firma Profili. Ağustos 2014

Firma Profili. Ağustos 2014 Ağustos 2014 TARİHÇE Kuruluş :2002 (SE Teknoloji Çözümleri) Özel yazılım, donanım tedariki, uzak mesafe kablosuz ağlar, danışmanlık ve sistem entegrasyonu Yurt içinde Üretim Kaynak Kullanımı ve Otomasyonu,

Detaylı

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti 1 Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti Genel Her yıl olduğu gibi Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Üye firma ve kurum ve kuruluşlardan topladığı veriler ile

Detaylı

ÇOK ULUSLU PROJELERDE LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI (A400M - JSF)

ÇOK ULUSLU PROJELERDE LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI (A400M - JSF) ÇOK ULUSLU PROJELERDE LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI (A400M - JSF) Bedriye CİCİOĞLU Havacılık ve Uzay Sektör Müdürü SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 28 ŞUBAT 2012 SUNUM PLANI A400M ULAŞTIRMA UÇAĞI PROJESİ PROJE

Detaylı

Aviyonik Sistemler ve Entegrasyon Yetenekleri.

Aviyonik Sistemler ve Entegrasyon Yetenekleri. Aviyonik Sistemler ve Entegrasyon Yetenekleri www.aselsan.com.tr Türkiye nin Savunma Sanayindeki lider kuruluşu ASELSAN, aviyonik alanında yurtiçi ve yurtdışındaki ihtiyaçların karşılanması için, döner

Detaylı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ. Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ. Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı 28 Mayıs 2012, Denizli SAVUNMA TEDARİK ÇEVRİMİ İhtiyaç Makamı İhtiyaç SAVUNMA SANAYİİ İCRA

Detaylı

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2 nci LOJİSTİK KURULTAYI

TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2 nci LOJİSTİK KURULTAYI TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2 nci LOJİSTİK KURULTAYI 1 Sunum İçeriği TUSAŞ Entegre Lojistik Destek (ELD) Faaliyetleri TUSAŞ Garanti Dönemi Destek Faaliyetleri

Detaylı

MİLLİ GURURU. Türkiye nin. YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK

MİLLİ GURURU. Türkiye nin. YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK Türkiye nin MİLLİ YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK 2015 yılında 5 milyar ciroya ulaşan savunma sanayisi sektörü, 1.7 milyar lık ihracata imza atıyor. Türk savunma sanayisinin her

Detaylı

AR-GE VİZYON SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER (2002-2012)

AR-GE VİZYON SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER (2002-2012) Mayıs 2013 Sayı 3 SAVUNMA GEViZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı AR-GE VİZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı SAVUNMA İNDE GELİŞMELER (2002-2012) SAVUNMA İNDE GELİŞMELER (2002-2012) Milli sanayimizle güçlenen milli

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ELEKTRONİK HABERLEŞME, HAVACILIK VE UZAY AR-GE HİBE DESTEKLERİ

Detaylı

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş YTÜ TEKNOPARK BİLGİ FORMU Bu formu, YTÜ- TEKNOPARK bünyesinde oluşturmayı düşündüğünüz birim için doldurunuz.

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI 74ÜNCÜ YILINI KUTLUYOR

TÜRK HAVA YOLLARI 74ÜNCÜ YILINI KUTLUYOR TÜRK HAVA YOLLARI 74ÜNCÜ YILINI KUTLUYOR Ulusal bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları (THY), 74'üncü yılını bir dizi etkinlikle görkemli bir şekilde kutladı. 18 Mayıs 2007'de gerçekleştirilen THY Şenliği'nde

Detaylı

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (SİP) (SANAYİ KATILIMI/OFFSET)

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (SİP) (SANAYİ KATILIMI/OFFSET) T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (SİP) (SANAYİ KATILIMI/OFFSET) Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı GÜNDEM 1) OFFSET KAVRAMI 2) TÜRKİYE DE SAVUNMA ALANINDA

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

çindekiler çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetim den... 5 Tesislerimizden...6-5 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri...

çindekiler çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetim den... 5 Tesislerimizden...6-5 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri... fi RKET M Z N 24. YILDÖNÜMÜNÜ COfiKUYLA KUTLADIK Şirketimizin kuruluşunun 24. yıldönümünü 31 Mayıs 2008 Cumartesi günü tesislerimizde ailelerimiz ile birlikte coşkuyla kutladık. Söz konusu kutlamaları

Detaylı

roketsan SAVUNMA SANAYİİNDE FİZİK MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.

roketsan SAVUNMA SANAYİİNDE FİZİK MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. SAVUNMA SANAYİİNDE FİZİK MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER Dr. YAVUZ AKA ROKETSAN A.Ş. 23 EKİM 2015 Kuruluş 1988 1995 2000 ROKETSAN, roket ve füze programlarına

Detaylı

HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı nın bir iştirakidir.

HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı nın bir iştirakidir. HAVELSAN FAALİYET ALANLARI Eğitim, Simülasyon, Test ve Değerlendirme Bilişim ve Güvenlik Sistemleri Komuta Kontrol Mühendislik Çözümleri TESİD YENİLİKÇİLİK YARATICILIK ÖDÜLLERİ 2012/ GVDS İLE YENİLİKÇİLİĞİN

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı SERVO MOTOR GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI SSM-İSM-BİD-001 Rev.:1.0 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR

Detaylı

SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008

SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008 SSM Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Savaş/Silah Sistemleri Çalıştayı MiKES Profili 15 Mayıs 2008 Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çankırı Yolu 5.km 06750 Akyurt Ankara

Detaylı

Prof. Dr. Yavuz YAMAN, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN, Doç. Dr. Melin ŞAHİN Y. Doç. Dr. Güçlü SEBER, Evren SAKARYA, Levent ÜNLÜSOY, E.

Prof. Dr. Yavuz YAMAN, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN, Doç. Dr. Melin ŞAHİN Y. Doç. Dr. Güçlü SEBER, Evren SAKARYA, Levent ÜNLÜSOY, E. Prof. Dr. Yavuz YAMAN, Prof. Dr. Serkan ÖZGEN, Doç. Dr. Melin ŞAHİN Y. Doç. Dr. Güçlü SEBER, Evren SAKARYA, Levent ÜNLÜSOY, E. Tolga İNSUYU Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Uzay ve Havacılık Sanayisi ülkenin kaderini değiştirir Yüksek Teknoloji Kurucu Ortaklar ve Müteşebbis Heyet HAB İhtisas Organize Sanayi Bölgesi,

Detaylı

TEI DE TASARIM DOĞRULAMA VE MOTOR SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI

TEI DE TASARIM DOĞRULAMA VE MOTOR SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI TEI DE TASARIM DOĞRULAMA VE MOTOR SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI 18.09.2013 Uzay YILDIZ Bu doküman ve ekleri sadece yollanan kişinin kullanımı içindir ve TEI ye ait gizli ve/veya özel bilgi içerebilir. Herhangi

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI Savaş Gemisi ve Denizaltı Üretimi Gemi inşa sektörü, değişik endüstri ürünlerinin birleşimini içeren bir imalat

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ TANIM Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir. A- GÖREVLER Sivil ve askeri kuruluşlarda; - Yer

Detaylı

DENİZLİ SANAYİ ODASI ÜYELERİNE TANITIMI ALT YÜKLENİCİLERDEN BEKLENTİLERİN. Dr. Nevzat ÇAĞLAYAN Tedarik Direktörü 28 MAYIS 2012 DENİZLİ

DENİZLİ SANAYİ ODASI ÜYELERİNE TANITIMI ALT YÜKLENİCİLERDEN BEKLENTİLERİN. Dr. Nevzat ÇAĞLAYAN Tedarik Direktörü 28 MAYIS 2012 DENİZLİ ROKETSAN IN DENİZLİ SANAYİ ODASI ÜYELERİNE TANITIMI VE ALT YÜKLENİCİLERDEN BEKLENTİLERİN SUNULMASI Dr. Nevzat ÇAĞLAYAN Tedarik Direktörü 28 MAYIS 2012 DENİZLİ 1/15 ROKETSAN GENEL TANITIMI ROKETSAN, Türkiye'deki

Detaylı

Hava Savunma Ateşİdare Cihazı Görücüye Çıkıyor

Hava Savunma Ateşİdare Cihazı Görücüye Çıkıyor Hava Savunma Ateşİdare Cihazı Görücüye Çıkıyor K.K.K.lığının alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirme çalışmalarına ASELSAN tarafından 2010 yılında başlanan Hava Savunma Ateşİdare

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. HEDEFLER... 4 4. GENEL ESASLAR...

Detaylı

Stratejik Plan Özeti

Stratejik Plan Özeti Stratejik Plan Özeti 2017-2021 www.aselsan.com.tr ASELSAN, yenilikçi teknolojilerden, bilimsel yaklaşımlarla kazanılmış birikimden ve etik değerlerden asla ayrılmadan başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak

Detaylı

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VİZYON 2035 KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ Vizyon-2035 Dokümanı, Hv.K.K.lığının geleceğe yönelik hedeflerini belirlemek amacıyla; Dünya ve Türkiye de güvenlik anlayışındaki

Detaylı

METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ.

METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ. METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ. 1 Bilkent Grubu BİLKENT UNİVERSİTESİ BİLKENT HOLDİNG Name Title METEKSAN MATBAA VE ENERJİ GRUBU TEPE GRUBU 2 Bilkent Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Türkiye nin ilk vakıf

Detaylı

LAPİS Havacılık ve Elektrikli Araç Teknolojileri Ltd.Şti.

LAPİS Havacılık ve Elektrikli Araç Teknolojileri Ltd.Şti. LAPİS Havacılık ve Elektrikli Araç Teknolojileri Ltd.Şti. www.lapisteknoloji.com info@lapisteknoloji.com LAPİS Havacılık Lapis Havacılık ve Elektrikli Araç Teknolojileri Limited Şirketi, alanlarında uzman

Detaylı

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU Toplantı Gündemi 1. Açılış Konuşması (Meclis Başkanı Sn. Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN tarafından) 2. 2016 Yılı Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Performansı Sunumu

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

EKİNOKS-AG SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aralık 2014, Ankara

EKİNOKS-AG SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aralık 2014, Ankara EKİNOKS-AG SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aralık 2014, Ankara KURULUŞ Kuruluş Tarihi: 16 Nisan 2012 Tel : (0312) 485 17 66 Faks: (0312) 485 17 67 www.ekinoks-ag.com.tr iletisim@ekinoks-ag.com.tr Gazi Üniversitesi

Detaylı

GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI

GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 MOTOR VE AKTARMA ORGANLARINDA YURT İÇİ ÜRETİM VE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI Otomotiv ana sanayinin motor ve aktarma organları yatırımlarının ülkemize çekilmesine

Detaylı

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti.

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti. ŞİRKET SUNUMU SUNUM PLANI Hakkımızda BTB Ekibi ve Çözüm Ortakları Kalite Anlayışımız Faaliyet Alanlarımız Hizmetlerimiz Altyapılarımız Geliştirilen Birim ve Sistem Örnekleri İletişim Hakkımızda 2013 yılında

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI

SAVUNMA SANAYİİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı 10 Haziran 2015 Milli Savunma Bakanı SAVUNMA

Detaylı

AFET Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı GÜZ ÇALIŞTAYI. 12-13 Kasım 2013, ANKARA, TÜRKİYE PANEL-1 11:30-13:00

AFET Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı GÜZ ÇALIŞTAYI. 12-13 Kasım 2013, ANKARA, TÜRKİYE PANEL-1 11:30-13:00 AFET Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı GÜZ ÇALIŞTAYI 12-13 Kasım 2013, ANKARA, TÜRKİYE PANEL-1 11:30-13:00 AFET Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı PANEL BAŞKANI Doç. Dr. Dilek Funda KURTULUŞ --->

Detaylı

Yeni Çağın Ayırt Edici Yeteneği Kıtaların Buluştuğu Merkezde Yeniden Şekilleniyor.

Yeni Çağın Ayırt Edici Yeteneği Kıtaların Buluştuğu Merkezde Yeniden Şekilleniyor. Yeni Çağın Ayırt Edici Yeteneği Kıtaların Buluştuğu Merkezde Yeniden Şekilleniyor. Günümüz Hava ve Uzay Gücü İnsansız Uçak Sistemlerinin (İUS) Geleceğin Hava Harekâtındaki Rolü Teknolojideki Gelişmelerin

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

02-03 ŞUBAT 2017 Ortadoğu Fuar Merkezi GAZİANTEP GÜNEY ANADOLU SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY SİSTEMLERİ YERLİLEŞTİRME ZİRVESİ DESTEKLEYENLER

02-03 ŞUBAT 2017 Ortadoğu Fuar Merkezi GAZİANTEP GÜNEY ANADOLU SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY SİSTEMLERİ YERLİLEŞTİRME ZİRVESİ DESTEKLEYENLER GÜNEY ANADOLU SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY SİSTEMLERİ YERLİLEŞTİRME ZİRVESİ DESTEKLEYENLER 02-03 ŞUBAT 2017 Ortadoğu Fuar Merkezi GAZİANTEP ANA SPONSORLAR 02-03 Şubat 2017 Tarihlerinde, Türk savunma havacılık

Detaylı

Yatırımcı Sunumu Kasım 2012

Yatırımcı Sunumu Kasım 2012 Yatırımcı Sunumu Kasım 2012 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. İÇERİK 1. Küresel Savunma Sektörü 2. ASELSAN Hakkında 3. Bakiye Siparişler 4. Marjlar & Oranlar 5. Yatırımcı

Detaylı

HAVELSAN Çok Bileşenli Ortamlarda Entegre Lojistik Destek Yaklaşımı Şubat 2011

HAVELSAN Çok Bileşenli Ortamlarda Entegre Lojistik Destek Yaklaşımı Şubat 2011 HAVELSAN Çok Bileşenli Ortamlarda Entegre Lojistik Destek Yaklaşımı Şubat 2011 Havelsan A.Ş. 1 Sunum Planı Kuvvet Yapısı ve ELD ELD ve PDL Harekat Ortamı ve Görev Açısından ELD Karşılaşılan Problemler

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı Ö N S Ö Z Ülkemizde ulaştırma sektörü; taşıma türlerinin birbirlerini tamamlayıcı, dengeli bir yapı içinde geliştirilmesine yönelik, maliyet, erişilebilirlik, trafik güvenliği, çevresel etki gibi önemli

Detaylı

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK 1007)

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK 1007) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK 1007) Mustafa AY Kamu Araştırmaları Destek Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri 7 Haziran 2011, Bilkent Üniversitesi TARAL Amacı

Detaylı

Ateş Destek C 4 I Sistemleri.

Ateş Destek C 4 I Sistemleri. Ateş Destek C 4 I Sistemleri www.aselsan.com.tr ADOP-2000 Ateş Destek C 4 I Sistemi ATEŞ DESTEK C 4 I SİSTEMLERİ Günümüzün muharebe koşulları, daha hızlı, daha doğru, daha yüksek ateş gücü ve beka kabiliyetine

Detaylı

MİLLİ TREN ve TÜBİTAK. Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi

MİLLİ TREN ve TÜBİTAK. Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi MİLLİ TREN ve TÜBİTAK Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi İçerik Günümüzde Kullanılan Modern Trenler. Milli Tren için Milli ArGe. YHT alt bileşenleri ve maliyet yüzdeleri. TÜBİTAK Enstitüleri

Detaylı

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Küp Uydu larda Yazılım Tabanlı Radyo Kullanımı ve Uydu Yer Haberleşmesi Gösterimi HAVELSAT Projesi

Küp Uydu larda Yazılım Tabanlı Radyo Kullanımı ve Uydu Yer Haberleşmesi Gösterimi HAVELSAT Projesi Küp Uydu larda Yazılım Tabanlı Radyo Kullanımı ve Uydu Yer Haberleşmesi Gösterimi HAVELSAT Projesi Serhan GÖKÇEBAĞ HAVELSAT Proje Yöneticisi HAVELSAN A.Ş. 1/14 Kapsam Motivasyon Uydu Uzay alanındaki HAVELSAN

Detaylı

Ercan ÇELİK. İş Geliştirme ve Projeler Müdürü GÖKBİL

Ercan ÇELİK. İş Geliştirme ve Projeler Müdürü GÖKBİL Ercan ÇELİK İş Geliştirme ve Projeler Müdürü GÖKBİL GÖKBİL Bilişim Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Türk Hava Kurumu(THK) bağlısı olarak 2011 yılında kuruldu. Hosting, Telekomünikasyon,

Detaylı

SASAD Hakkında. Giriş

SASAD Hakkında. Giriş SASAD Hakkında Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği kurulduğu 1990 yılından bugüne kadar sektörün gelişimine ve güçlenmesine katkı sağlamak misyonu ile Kara, Deniz, Hava, uzay ve güvenlik alanlarında

Detaylı

DEMİRYOLU SİNYALİZASYONUNDA YERLİ ADIMLAR

DEMİRYOLU SİNYALİZASYONUNDA YERLİ ADIMLAR DEMİRYOLU SİNYALİZASYONUNDA YERLİ ADIMLAR Murat GÜNCAN TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Raylı Ulaşım Sistemleri Bölüm Sorumlusu 14.06.2013, Eskişehir TCDD 2023 Hedefi * Hedef 2023 Broşürü

Detaylı

Kara Araçları Sektöründe UYGULANAN SAVUNMA SANAYİ POLİTİKALARIN ANALİZİ, ÖĞRENİLEN DERSLER VE TECRÜBELER. ERCAN ERTÜRETEN Otokar 16 Haziran 2008

Kara Araçları Sektöründe UYGULANAN SAVUNMA SANAYİ POLİTİKALARIN ANALİZİ, ÖĞRENİLEN DERSLER VE TECRÜBELER. ERCAN ERTÜRETEN Otokar 16 Haziran 2008 Kara Araçları Sektöründe UYGULANAN SAVUNMA SANAYİ POLİTİKALARIN ANALİZİ, ÖĞRENİLEN DERSLER VE TECRÜBELER ERCAN ERTÜRETEN Otokar 16 Haziran 2008 Kara Araçları Sektörü Analizi Kara araçlarında tasarım, geliştirme,

Detaylı

Geniş Alan Gözetleme Sistemlerinin Afet Durumunda Kullanımı ESEN SİSTEM ENTEGRASYON KASIM 2013

Geniş Alan Gözetleme Sistemlerinin Afet Durumunda Kullanımı ESEN SİSTEM ENTEGRASYON KASIM 2013 Geniş Alan Gözetleme Sistemlerinin Afet Durumunda Kullanımı ESEN SİSTEM ENTEGRASYON KASIM 2013 İçerik 2 ESEN Sistem Şirket Tanıtımı Şirket Vizyonu ve Çalışma Alanları Geniş Alan Gözetleme Sistemleri (GAG)

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları. Sektör Ortak Görüş Notu

Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları. Sektör Ortak Görüş Notu Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları Sektör Ortak Görüş Notu 20.4.2015 SaSaD HAKKINDA Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği, Milli Savunma Bakanlığı nın desteği ve yönlendirmesi ile 1990 yılında savunma

Detaylı

ÖDEV ÇALIŞMASI ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK

ÖDEV ÇALIŞMASI ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK ÖDEV ÇALIŞMASI ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK HAZIRLAYANLAR VEYİS CAN ŞAHİN AYŞEGÜL ÖZCAN MERVE KÖKSAL CEM TOKAT Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tesislerinde faaliyet gösteren Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret

Detaylı

UÇAK MOTORLARI BAKIM-ONARIM TEKNİSYENİ

UÇAK MOTORLARI BAKIM-ONARIM TEKNİSYENİ TANIM Uçak mühendislerinin gözetimi ve denetimi altında uçak motorlarının ve diğer hava araçları motorlarının her türlü bakım ve onarımı, montaj ve servis işlerinin yapılması aşamalarında görev yapan kişidir.

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı TAKTİK İHA MOTORU GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI SSM-TİM-BİD-001 Rev.:1.0 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER T.C... 0 M.S.B.... 0 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI...

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Türkiye'nin İHA Sistem Projeleri & Vizyonu

Türkiye'nin İHA Sistem Projeleri & Vizyonu Türkiye'nin İHA Sistem Projeleri & Vizyonu Oğuz ÖZBAL Taktik ve Özel Amaçlı İnsansız Sistem Projeleri Grup Müdürü İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanlığı 26 Şubat 2015, İstanbul GÜNDEM İnsansız Hava

Detaylı

Sektör Envanter Sistemi

Sektör Envanter Sistemi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sektör Envanter Sistemi 1. Sisteme Giriş ve Web Adresi Sisteme; http://sektor.hutgm.gov.tr/ adresinden veya http://www.hutgm.gov.tr/ adresindeki Sektör Envanteri

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

KAMU/SANAYİ/KÜME/ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİYLE KRİTİK TEKNOLOJİYE SAHİP ÜRÜN GELİŞTİRME UYGULAMASI

KAMU/SANAYİ/KÜME/ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİYLE KRİTİK TEKNOLOJİYE SAHİP ÜRÜN GELİŞTİRME UYGULAMASI II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAMU/SANAYİ/KÜME/ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİYLE KRİTİK TEKNOLOJİYE SAHİP ÜRÜN GELİŞTİRME UYGULAMASI FİGES A.Ş. SUNUM PLANI

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri.

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri. Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri www.aselsan.com.tr Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ASELSAN, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri alanında dünyadaki lider firmalardan biridir. Kara ve deniz platformlarına

Detaylı

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri.

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri. Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri www.aselsan.com.tr UZAKTAN KOMUTALI SILAH SISTEMLERI (UKSS) ASELSAN, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri alanında dünyadaki lider firmalardan biridir. Kara ve deniz platformlarına

Detaylı

ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012)

ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012) ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012) Ülkemiz ile Endonezya ve Malezya arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi amacıyla 27 Mayıs - Haziran 2012 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Projeler. Gündem. Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı

Projeler. Gündem. Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Gündem Projeler Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Savunma Sanayii İcra Komitesi, 1 Temmuz 2009 tarihinde, gündeminde yer alan konuları görüşmek ve bunlarla ilgi karar almak amacıyla Sn. Başbakanımızın

Detaylı

Ar-Ge Projelerinde Performans Takibi

Ar-Ge Projelerinde Performans Takibi Ar-Ge Projelerinde Performans Takibi Kasım 2016 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur. Sunum İçeriği ASELSAN Ar-Ge Faaliyetleri ve Organizasyonu Teknoloji Yönetimi Teknoloji Yol

Detaylı

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA VE İŞLEME SANAYİ FUARI ZİYARET RAPORU 15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPv6 YA GEÇİŞ? 2012 ortalarında IPv4 adreslerinin tükenmesi bekleniyor Uluslararası kuruluşlar IPv6 ya geçişi için çağrıda bulunuyor

Detaylı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Değerli basın mensupları, Hoş geldiniz Bu yıl, Ülkemizin ilk Sanayi dalı, kalkınma ve büyümemizin en önemli lokomotif güçlerinden

Detaylı

8 inci UTEB Toplantısı Sonuç Raporu

8 inci UTEB Toplantısı Sonuç Raporu 8 inci UTEB Toplantısı Sonuç Raporu TUSAŞ, Ankara, 29 Nisan 2015 www.rast.org.tr/uteb Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği Sayfa 1 UTEB 8 inci Toplantısı Sonuç Raporu : Toplantı yeri:tusaş, Ankara, 29

Detaylı

TAI MERKEZİ RAPORLAMA SİSTEMİ Gülsen BAYRAMUSTA Bilgi Teknolojileri Müdürü. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Aralık 2014 1 TASNİF DIŞI

TAI MERKEZİ RAPORLAMA SİSTEMİ Gülsen BAYRAMUSTA Bilgi Teknolojileri Müdürü. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Aralık 2014 1 TASNİF DIŞI TAI MERKEZİ RAPORLAMA SİSTEMİ Gülsen BAYRAMUSTA Bilgi Teknolojileri Müdürü TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Aralık 2014 1 TASNİF DIŞI Genel 1984 F-16 uçaklarının Türkiye de üretimi amacıyla

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ.

TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ. Sivil Havacılığın en büyük destekçisi TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ. Yalnızca Türkiye nin sivil havacılık alanında gururu, Avrupa nın imrenerek izlediği havayolu şirketi THY nin değil, bölgenin öncü

Detaylı

görev yapan Cobra helikopterlerle de uçtuğunu belirten Korkmaztürk, Başarılı bir uçuş oldu. Elimizdeki

görev yapan Cobra helikopterlerle de uçtuğunu belirten Korkmaztürk, Başarılı bir uçuş oldu. Elimizdeki Gündem Projeler T-129 İlk Uçuş Gösterimi (28 Eylül 2009) Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacını karşılayan, etkin vuruş gücüne sahip, yüksek teknoloji ürünü ekipmanlarla teçhiz edilmiş modern

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ NDE AR-GE. BTYK Sunumu T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ NDE AR-GE. BTYK Sunumu T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ NDE AR-GE BTYK Sunumu Murad BAYAR Savunma Sanayii MüsteM steşarı 22 Haziran 2010, Ankara SUNUM PLANI I. Savunma Sanayiinin Geldiği

Detaylı

i eknolojt yon Ġnovas

i eknolojt yon Ġnovas UMT a.ģ. Ġnovasyon Teknoloji Biz Kimiz? 2015 yılında faaliyete başlayan firmamız bilgisayar destekli tasarım ve üretim alanında ürün geliştiren, güvenlik sistemleri, donanımsal çözümler sunan, mobil yazılım

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

ĐSTĐKRARIN VE GELĐŞĐMĐN HĐKAYESĐ

ĐSTĐKRARIN VE GELĐŞĐMĐN HĐKAYESĐ ĐSTĐKRARIN VE GELĐŞĐMĐN HĐKAYESĐ 1978: Ankara da küçük bir atölye olarak kuruldu. 1979: Zirai traktörlere monte edilmek üzere kazıcı ve yükleyici ataşmanları imalatı yaparak işe başladı. 1986: Ankara da

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası. İbrahim Sami EREL Uzman

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası. İbrahim Sami EREL Uzman Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası İbrahim Sami EREL Uzman 28 Şubat 2012 GÜNDEM DURUM TESPİTİ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE LOJİSTİK YAPILANMA ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİNDE HEDEFLER VE LOJİSTİK DESTEK YAKLAŞIMI

Detaylı

YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER

YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI AR-GE VE EĞİTİM BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAYINLAR SERİSİ 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER OCAK 2017 I ANKARA 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

Prof. Dr. Orhan Arıkan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan Arıkan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Arıkan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Bilkent Üniversitesi Kritik Teknolojilarin Kazanım Süreci: Teknolojik Yetkinlik Düzeyi ve Teknolojik Yetkinlik Onayı Sunum Planı Teknolojik

Detaylı