AV YON K MODERN ZASYONU GERÇEKLEfiT R LECEK LK C-130 UÇA I TUSAfi TES SLER NDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AV YON K MODERN ZASYONU GERÇEKLEfiT R LECEK LK C-130 UÇA I TUSAfi TES SLER NDE"

Transkript

1

2 AV YON K MODERN ZASYONU GERÇEKLEfiT R LECEK LK C-130 UÇA I TUSAfi TES SLER NDE Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın (Hv.K.K.) envanterinde bulunan ve aviyonik modernizasyonu Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek olan C-130 ulaştırma uçaklarının ilki 26 Aralık 2007 tarihinde konuşlanmış olduğu Kayseri 12nci Hv. Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan uçarak Şirketimize gelmiştir. Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan karar ve Ocak 2007'de Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile imzalanan sözleşme uyarınca Şirketimizin ana yüklenici olarak görevlendirildiği C-130E/B Aviyonik Modernizasyon (Erciyes) Projesi kapsamında, 13 adet uçağın aviyonik modernizasyonu yapılacaktır. Erciyes Projesi kapsamında yedi adet C-130E ve altı adet C-130B olmak üzere toplam 13 adet C-130 ulaştırma uçağının modernize edilmesi planlanmaktadır. Toplam 56 ay sürecek olan Erciyes Projesi'nin; TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilecek olan ve ilk iki uçağın modernizasyonunu içeren 30 aylık prototip fazının önemli bir aşaması böylece başlamış bulunmaktadır. Seri fazını içeren diğer 11 uçak ise Şirketimiz sorumluluğunda Hv.K.K.lığı'nın 2nci Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı (HİBM) tesislerinde gerçekleştirilecektir. 2nci HİBM ile örnek bir işbirliği ve dayanışma içinde yürütülecek olan proje çerçevesinde uçaklara Uça n TUSAfi'ta kabulü Hv.K.K. temsilcisi Alb. Onur Demir ile TUSAfi Entegre Uçak Sistemleri Gr.Bflk. Sn. Özcan Ertem taraf ndan imzalanan bir tutanak ile yap lm flt r. 17 yeni sistem takılacak, beş mevcut sistem bir üst modele yükseltilecektir. Böylece uçaklar, uluslararası havacılık seyrüsefer kurallarına uyumlu hale getirilerek, uçuş emniyeti artırılacak ve modernize edilen sistemler ile uzun yıllar desteklenebilir hale getirilecektir. Bu konfigürasyonda ve kapsamda bir aviyonik modernizasyon/entegrasyon projesi Şirketimiz ana yükleniciliğinde tamamen milli olanaklar ile ilk kez uygulanacaktır. Proje çerçevesinde özgün merkezi kontrol bilgisayarı ile bu bilgisayara yüklenecek olan yazılımın geliştirme işlemleri de Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir. C-130 aviyonik modernizasyon projesi kapsamında önemli bir faaliyet olan teknik dokümantasyon ve kullanıcı kitapları Şirketimiz tarafından hazırlanarak Hv.K.K.lığına teslim edilecektir. Ayrıca uçakların teslimatından sonra 20 yıl boyunca lojistik destek hizmeti verilecektir. Proje kapsamında üç yerli ve 15 yabancı havacılık ekipman üreticisi firma ile imzalanan alt sözleşmeler sonucunda modernize edilecek uçağa ait tüm ekipmanların tedarik süreci başlatılmış bulunmaktadır. C-130 uçakları dünyanın en çok kullanılan askeri taktik / ulaştırma uçağı olup, Erciyes Projesi ile kazanılan teknolojik bilgi birikimi, C-130 uçağı kullanan diğer ülkelerin modernizasyon ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacaktır. 2 TAI N N SES fiubat 2008

3 çindekiler TUSAfi-TÜRK Havac l k ve Uzay Sanayii A.fi. ISSN TAI N N SES 85 TUSAfi ADINA SAH B Muharrem DÖRTKAfiLI SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Orhan Veli KAYA YAYIN KURULU Nursel KÖRAN (Baflkan) Bican Çelik ATEfi Bilge TOKMAKÇIO LU Nevin ÜÇYILDIZ U ur BAYDUR DANIfiMA KURULU Atila HAfiLAMAN Aylin SÖNMEZ Bo açhan TELER Bülent TANYOLAÇ Canan AVfiAR Yeflim NEFTÇ FOTO RAFLAR Ferda GÜNAYDIN DARE YER TUSAfi-TÜRK Havac l k ve Uzay Sanayii A.fi. P.K. 18, Kavakl dere Ankara - TÜRK YE Tel: (312) Fax: (312) TASARIM, GRAF K UYGULAMA Etkileflim Grafik Tasar m Tel: (312) BASKI Ankara Ofset çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetim den... 5 fl Gelifltirme Faaliyetleri Tesislerimizden Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri Ziyaretçilerimiz Havac l k Dünyas ndan Organizasyon, Fuar ve Sergiler Personelimizden Aktüel...35 TAI N N SES fiubat

4 Yay n Kurulu ndan Değerli Okurlarımız, Başarılarla dolu, Şirketimizin teknik kabiliyet ve sorumluluklarını artıracak yeni sözleşmelerin imzalandığı verimli bir yılı TUSAŞ ailesi olarak geride bırakmanın sevincini yaşamaktayız... Northrop Grumman ile F-35 uçağının orta gövdesinin ABD dışında tek kaynak olarak TUSAŞ tesislerinde üretilmesine yönelik anlaşmanın imzalanmasıyla başlayan 2007 yılında; SSM ile ABD Hükümeti arasında imzalanan 30 ilave F-16 Blok 50+ uçağının tesislerimizde üretimine ilişkin sözleşme, SSM ile imzalanan T-38 Aviyonik Modernizasyon sözleşmesi, KAI ile montaj, uçuş testi ve teslimatları Şirketimizde gerçekleştirilecek olan Temel Eğitim Uçağı'nın üretimine yönelik sözleşme ile K.K.K. için Taarruz Taktik/Keşif Helikopteri tedariğini kapsayan sözleşme imzalanmıştır. Şirketimizin Milli Ana Yüklenici olduğu ATAK programı sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden önce bitirilmesi gereken teknik ve idari faaliyetler, Şirketimizin liderliğinde Aselsan ve AgustaWestland'ın katılımıyla planlanan zamandan 30 gün önce tamamlanarak 7 Aralık 2007 tarihinde taraflarca imzalanmıştır. Ayrıca Şirketimiz, Aselsan ve TÜBİTAK-MAM'dan oluşan ASMATA konsorsiyumu tarafından geliştirilen Milli Görev Bilgisayarı ve taarruz helikopterine entegrasyonu çalışmaları, 26 Eylül 2007 tarihinde Şereflikoçhisar'da gerçekleştirilen atış testleriyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu testler, T-129 ATAK helikopterine de takılacak ve tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilecek olan milli görev bilgisayarı için bir ön hazırlık çalışması teşkil etmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Başta ATAK ve TİHA üretim programları olmak üzere, C-130 ve T-38 modernizasyon programlarında Şirketimize ana yüklenicilik görevi verilmesi, ulusal ve uluslararası platformlarda Şirketimize duyulan güveni göstermesi ve Şirketimizin kabiliyetlerini geliştirerek bir üst seviyeye taşımasına imkan sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin son derece jeopolitik ve jeostratejik öneme sahip kritik bir coğrafyada bulunması; caydırıcı ve güçlü bir savunma sanayine ve askeri güce sahip olmasını gerektirmektedir. Büyük ve güçlü devlet olmanın yolunun savunma sanayinde güçlü olmaktan geçmesi nedeniyle ulusal savunma sanayimizin güçlenmesi, sadece Silahlı Kuvvetlerimiz için değil, aynı zamanda uluslararası alanda dengeleri kontrol edebilme, sanayileşme, kalkınma ve refah açısından da son derece önemlidir. Ulusal stratejilerimiz doğrultusunda, milli güvenilirliği olan silah sistemlerine sahip olma hedefiyle Şirketimiz tarafından özgün platform, sistem ve yazılım geliştirme ile modernizasyon çözümleri üretme çalışmaları yürütülmektedir. TUSAŞ yönetimi ve çalışanları, sorumluluklarımızın bilincinde olarak, Ülkemizi yeni ufuklara taşıma azmi ve hedefi doğrultusunda çalışmalarına var gücüyle devam etmektedir. YAYIN KURULU 4 TAI N N SES fiubat 2008

5 Yönetim den K ymetli Okurlar m z, TUSAfi Ailesi'nin De erli Mensuplar, Hep birlikte baflar l bir faaliyet y l n tamamlam fl bulunuyoruz y l bütçesi için yapm fl oldu umuz planlamalar büyük ölçüde gerçeklefltirdik. Y l, bir önceki y la göre %50 art flla, yaklafl k 200M$ sat fl ile tamamlad k. Bu rakam iki y l öncesinin iki, üç y l öncesinin üç kat ndan daha yüksektir. Personel say m z ise üç y l öncesine göre yaklafl k 900 kifli artm flt r. Sizlerle daha önce paylaflt m üzere; koymufl oldu umuz tüm hedefler ve üstlenmifl oldu umuz sorumluluk her geçen y l aç k ara artmaktad r. Hedeflerimize ulaflmada en büyük katk y sa layan TUSAfi personeline göstermifl olduklar gayret, yüksek motivasyon ve fiirket De erleri ni sahiplenmeleri nedeniyle sonsuz teflekkürlerimi ve takdirlerimi sunuyorum. Ancak, 2007'yi art k geride b rak yoruz ve stratejik plan m zda yer alan hedeflerimize ulaflmak için hiç ara vermeden kollar m z s v yoruz bütçesindeki rakamlar m zdan daha yapacak çok iflimiz oldu u anlafl lacakt r. Yaklafl k 100 projede, yap lmas gereken 5.5 M-adam/saat ifl, 500M$ üzerinde sat fl, 40M$ yat r m bizleri beklemektedir. fiirket tarihimizde ilk defa TSK'ya yapaca m z teslimatlar nedeniyle ç Sat fllar m z n, kendi içerisinde %25 büyümekte olan D fl Sat fllar m z n üzerinde olmas beklenmektedir. Ayr ca, sat fllar m zdaki Mühendislik katk s Üretim flçili i katk s n n üzerine ç kmaktad r. Bunun flu flekilde tercüme edilmesinde fayda vard r; TSK'ya Egemen Sistemler Sa lama konusundaki çal flmalar m z h z kazanm fl, beraberinde ise dünyaya yap lan ihracat m z rekabet gücümüz sayesinde art fl n sürdürmüfltür. htisas gruplamak ve müflteri odaklanmas n temin etmek maksad yla y l içerisindeki kapsaml teflkilat de iflikli i, üzerinden henüz dört ay geçmifl olmas na ra men amac na ulaflaca n n iflaretlerini vermifl ve geçifl süreci planland üzere tamamlanm flt r. Tüm yo un günlük telaflenin içerisinde bu de iflikli i yönetebilen cra Kurulu Üyelerimizi ayr ca kutluyorum. TUSAfi çal flanlar olarak; ülkemiz için üzerimize düfleni yapman n huzurunu tekraren ve art rarak yaflamak arzusuyla ve üzerimizdeki sorumluluklar n bilinciyle çal flmalar m za devam edece iz. Her zamanki gibi en büyük güvencemiz, baflta Yönetim Kurulumuz olmak üzere tüm üst kurulufllar m z n ve büyüklerimizin verece i destek ile personelimizin yüksek motivasyonu ve kalitesi olacakt r. Ailemizin tüm mensuplar n n bu zorlu ama onurlu faaliyet döneminde yolunun aç k olmas n ve sa l k içerisinde baflar larla dolu bir y l geçirmelerini diliyorum. Sevgi ve sayg lar mla, Muharrem DÖRTKAfiLI Genel Müdür TAI N N SES fiubat

6 fl Gelifltirme Faaliyetleri JSF PROGRAMINDA NORTHROP GRUMMAN'DAN LK S PAR fi ALDIK Northrop Grumman (NG) ile 2005 yılında imzaladığımız ilk F-35 (JSF) anlaşması ile başlayan uzun dönemli işbirliği çerçevesinde, Şirketimiz, F-35 uçaklarının orta gövde ünitelerinin ilk üretim siparişini 10 Aralık 2007 tarihinde almıştır. Şirketimize verilen bu ilk sipariş Lockheed Martin'in (LM) liderliğini yaptığı F-35 ana yüklenicilerinden NG'nin üretmekte olduğu ve uçağın büyük bir bölümünü oluşturan orta gövdede kullanılacaktır. Söz konusu açıklamayı yapmak için aynı tarihte TUSAŞ tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı ile NG, F-35 Program Müdür Vekili Sn. Randy Secor program hakkında detaylı bilgi vermiş ve basın mensuplarının sorularını cevaplandırmışlardır. Sözlerine Bugün LM ve NG firması ile birlikte 20 yıl sürecek bir sözleşmeyi hayata geçirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. diyerek başlayan Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı yaptığı konuşmada: JSF - Joint Strike Fighter - Müşterek Taarruz Uçağı diye bilinen ya da F-35 ismiyle kısaltılan programın Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın F-16'dan sonraki yeni nesil ve şu ana kadar dünyada tekamül etmiş en son insanlı savaş uçağı projesi olduğunu söylemiştir. Bu uçakları envanterimize alabilmek için tedarik durumunda olan SSM yetkililerinin TUSAfi Genel Müdürü Sn. Muharrem Dörtkafll. koymuş olduğu prensipler çerçevesinde Türk sanayinin bu projeden iş alması öngörülmüş ve 2004 yılından itibaren devam eden müzakereler sonucunda geçtiğimiz Şubat ayında niyet mektubu imzalanmıştır. Bugün itibariyle de sözleşmenin hayata geçirilmesi için imzalar konacaktır. diyen Dörtkaşlı, bu sözleşme ile 20 yıllık süre içerisinde 4 milyar ABD Doları'nı aşan miktarda bir işin TUSAŞ tarafından gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. Projenin ana yüklenicisinin Lockheed Martin, NG ve BAE firmalarından oluşan üçlü bir ortaklık olduğunu söyleyen Dörtkaşlı, Şirketimizin bu projede şu an itibariyle mutabakat sağlamış olduğu iş paylarını üç başlık altında sayabilirim. Birincisi hava-yer harici yük adaptörleri konusudur. Burada dünyadaki iki kaynaktan biri biz olacağız ve bu adaptörlerin yarısını biz temin edeceğiz. Diğeri tüm versiyonlar için, orta gövdenin kompozit parçalarını biz üreteceğiz. Üçüncü paket ise konvansiyonel diye adlandırdığımız bizim F-16'ların muadili olan CTOL-Conventional Take-off & Landing uçağının orta gövdesini Amerika dışında tek kaynak olarak biz üreteceğiz diyerek TUSAŞ'ın iş payını özetlemiştir. Şirketimizin sorumluluğunun fazlar artıkça, hem miktar, hem de yapılan işin derinliği açısında artarak devam edeceğini belirten Dörtkaşlı, ilk orta gövdeyi NG F-35 Program Müdür Vekili Sn. Randy Secor yılında teslim edeceğiz. Bir kez daha vurgulamak istiyorum: orta gövdenin Amerika dışında ikinci kaynak olarak üretildiği tek kuruluş Şirketimiz olacaktır. demiştir. 4 milyar ABD Doları'nın bir miktar üzerindeki iş hacmini 20 yıl süresince gerçekleştirebilmek için yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Dörtkaşlı, biz yatırımlarımızı fasılalar ve fazlar halinde yapıyoruz. Birinci aşama yatırımlarımız, Şirketimizde yapmış olduğumuz yatırımlardır. İkinci, üçüncü ve dördüncü aşama yatırımlarda önümüzdeki 4-5 yıllık zaman diliminde aşağı yukarı milyon ABD Dolar'lık bir yatırım gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. demiştir. Yatırımlar konusunda yardımlarını esirgemeyen SSM ve Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne müteşekkir olduğunu belirten Dörtkaşlı, Yapılacak olan bu yatırımlar ile Şirketimiz, dünyadaki önemli 3-4 ileri teknoloji kompozit üretme, monte etme, kaplama, boyama kabiliyetine sahip şirketten birisi olacaktır. demiştir. Dörtkaşlı ayrıca, mali değeri oldukça büyük, içeriği kapsamlı ve teknolojik getirisi yüksek bu faaliyet ile TUSAŞ'ın hem ülke ekonomisine katkılarını sürdüreceğini, hem de havacılık ve savunma sanayi alanındaki kazanımlarını artıracağını söylemiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve SSM ile birlikte uçakların teslimatından sonra lojistik fazında görev alma konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Dörtkaşlı, Bu konuda sadece Şirketimizdeki kabiliyetlerden ziyade, ülkemizin topyekün sivil, askeri kabiliyetlerini programa entegre etme konusunda çalışmalar içerisindeyiz. demiştir. JSF programı sayesinde yaklaşık 200 milyon ABD Dolar'lık bir ciro elde edileceğinin altını çizen Dörtkaşlı, Bu bizim için önemli bir rakamdır. Şirketimizin bugüne kadar yakalamış olduğu en yüksek ciro miktarını, sözünü etmiş olduğumuz JSF programı vesilesiyle elde etmeyi düşünüyoruz. demiştir. Programda, 6 TAI N N SES fiubat 2008

7 fl Gelifltirme Faaliyetleri Soldan sa a: NG F-35 Program Müdür Vekili Sn. Randy Secor, TUSAfi Genel Müdürü Sn. Muharrem Dörtkafll. ayrıca ileri teknoloji üretimi konusunda iyi yetişmiş ve eğitilmiş mühendis ve teknisyen istihdam edileceğini de ifade eden Dörtkaşlı, kompozit konusunda Türkiye'de yetişmiş elemanın olmadığını ve bu yüzden 2007 başında Kazan Kaymakamlığı ile yapılan protokol uyarınca, Kazan'da yerleşik iki tane Endüstri Meslek Lisesi'nde Kompozit ve Metal Yapıştırma konusunda ihtisas dersleri verileceğini söylemiştir. Bu öğrenciler, özellikle son senelerini Şirketimizde geçireceklerdir. İşbaşı eğitim verilecek olan öğrenciler, personelimiz tarafından kurslara tabi tutulacaklar böylece bölgemizde yaşayan insanların çocukları için de hem sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız, hem de nitelikli, yetişmiş işgücü ihtiyacımızı karşılamışız olacağız. demiştir. NG ile geçmişten gelen iş ilişkileri olduğunu belirten Dörtkaşlı, bu program sayesinde gelecek 20 yılı kapsayacak ve giderek artacak olan çok önemli bir iş ilişkisini de başlatmış olduklarının altını çizmiştir. NG'nin TUSAŞ'a F-35 uçaklarının orta gövde ünitelerinin ilk üretim siparişini vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden NG F-35 Program Müdür Vekili Sn. Randy Secor, bu sözleşmenin 2005 yılında başlayan uzun dönemli işbirliğinin bir parçası olduğunu ifade etmiştir. Sözleşme değerinin 450 milyon ABD Doları'nın üstünde olduğunu söyleyen Secor, 2008 yılının dördüncü çeyreğinde başlayacak olan teslimatlar ile program çerçevesinde 'den fazla parça teslim edilecektir. demiştir. TUSAŞ ile NG arasında 2007 yılının başlarında imzalanan sözleşme ile de TUSAŞ'ın en az 400 adet orta gövde üreteceğinin altını çizen Secor, bu sözleşmenin değeri TUSAŞ'IN F-35 UÇAĞININ ORTA GÖVDE ÜRETİMİNDE SAĞLAYACAĞI TEKNOLOJİK KAZANIMLAR: Soldan sa a: NG F-35 Program Müdür Vekili Sn. Randy Secor, TUSAfi Genel Müdürü Sn. Muharrem Dörtkafll. de 2,5 milyar Dolar'ın üstündedir demiştir. TUSAŞ'ın ilk tamamlanmış orta gövdeyi 2013 yılının ortalarında teslim edeceğini belirten Secor, zamanın çabuk geçtiğini ve bu dönemde TUSAŞ ile çalışıyor olmaktan büyük mutluluk duyacaklarını da eklemiştir. Secor ayrıca, teslim edilecek yüksek kalite ve standartlardaki gövdeler için TUSAŞ'a yüksek teknoloji kullanarak kompozit ve metal yapıştırma teknikleri ve robot kontrollü hassas kaplama ve boyama uygulamaları gibi teknolojik kabiliyetler kazandıracaklarının altını çizmiştir. Teknoloji transferinin 2008 yılının ilk çeyreğinde TUSAŞ mühendislerinin NG tesislerinde eğitimleri ile başlayacağını söyleyen Secor, ilk orta gövde son montaj hattına teslim edildiğinde, TUSAŞ son teknoloji bir uçağın küresel bir tedarikçisi olacaktır demiştir. Hassas toleranslı ileri teknoloji kompozit parça üretimi, tasarım ve imalat süreçleri arasında yüksek seviyede dijital entegrasyon, Robot kontrollü hassas delme, kesme ve bütünleştirme işlemleri, Sofistike yapılar için otomatik tezgahlar kullanılarak fiber yerleştirme teknikleri, Yüksek teknoloji kullanarak kompozit ve metal yapıştırma teknikleri, Robot kontrollü hassas kaplama ve boyama uygulamaları ile 5. nesil savaş uçakları için gereken yüksek standartlı kalite uygulamalarıdır. Bu anlaşmalar ile TUSAŞ ve Northrop Grumman arasında en az 20 yıl sürecek stratejik işbirliğinin temelleri atılmaktadır. Orta gövdede ana yüklenici olan Northrop Grumman ile başlayan ve program boyunca devam edecek olan bu işbirliğinin gelecekte daha da gelişerek ortak tasarım faaliyetleri için önemli fırsatlar yaratacağı değerlendirilmektedir. Türkiye'nin havacılık ve uzay merkezi olan TUSAŞ, proje kapsamında alt yüklenicileri ile küçük ve orta ölçekli firmaların kabiliyetlerini kullanarak, sektörel sinerji oluşturmayı bir görev olarak benimsemiştir. F-35 Orta Gövde sinin TUSAŞ tesislerinde üretimine başlanması ile TUSAŞ, mevcut teknolojisini 5. nesil savaş uçaklarının imali için gerekli temel teknolojiler seviyesine çıkartarak, sahip olacağı kabiliyetler ile dünya çapında bir mükemmeliyet merkezi olmayı hedeflemektedir. TAI N N SES fiubat

8 fl Gelifltirme Faaliyetleri ATAK PROGRAMINDA ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR ATAK Program Ekibi. Şirketimizin ana yüklenici olduğu ATAK Programı, bünyesinde temel olarak üç farklı firmayı (TUSAŞ, AgustaWestland ve ASELSAN) ve birbiriyle iç içe geçmiş farklı iş grupları ve sorumlulukları barındırmaktadır. Programın risklerini ve firmalar arası çalışma kültürü farklılıklarını en aza indirgemek amacıyla ATAK Sözleşmeleri kapsamında, yürürlük öncesi tamamlanması gereken bir takım iş grupları planlanmıştır. Bu kapsamda; kavramsal tasarım çalışmaları başlatılmış, adı geçen firmaların kalite, konfigürasyon ve bilişim teknolojileri alt yapıları ve Program Yönetimi yaklaşımlarının harmonizasyonu üzerine faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Sözleşme hükümleri uyarınca 120 günde bitmesi gereken faaliyetler, Şirketimizin liderliğinde ASELSAN ve AgustaWestland'ın katılımı ve özverili çabalarıyla 90 günde tamamlanarak, ilgili çalışmaların çıktılarını içeren tamamlanma sertifikaları 7 Aralık 2007 tarihinde taraflarca imzalanmıştır. Söz konusu faaliyetlerin zamanında tamamlanması; aksi durumda gündeme gelebilecek takvim ve fiyat ayarlaması risklerini elimine etmiş, sözleşme yürürlüğü öncesinde proje katılımcılarının ortak çalışma kültürü oluşturmalarını sağlamış ve proje faaliyetlerin erken başlatılması nedeniyle de teknik ve idari riskleri azaltmıştır. AIRBUS İLE ARAMIZDAKİ İŞBİRLİĞİ ARTIYOR Türkiye'nin Havacılık ve Uzay Merkezi konumunda olan Şirketimiz ile dünyanın önde gelen havacılık firmalarından Airbus arasında mevcut işbirliğinin artırılmasına yönelik bir Mutabakat Muhtırası 6 Kasım 2007 tarihinde tesislerimizde düzenlenen tören ile imzalanmıştır. Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı ile Yapısal ve Uydu Tasarım ve Üretim Grup Başkanımız Sn. Bekir Ata Yılmaz ve Airbus adına Avrupa Endüstriyel İşbirliği Başkanı Sn. Simon Ward tarafından imzalanan Mutabakat Muhtırası iki firma arasında uzun dönem işbirliğini amaçlamaktadır. Söz konusu anlaşma ile TUSAŞ ile Airbus arasında var olan üretim anlaşması genişleyecektir. Şirketimiz halen Airbus A319/320/321 uçakları için 18'inci kısım gövde panellerinden ayda dokuz adet üretmektedir. Bu uçakların ulaştığı ticari başarının ardından Airbus, Şirketimizin yaptığı üretimi ayda 15 sete çıkarmayı planlamaktadır. Airbus ayrıca, Şirketimizin A400M projesindeki tasarım ve üretim deneyiminden A350 XWB'nin geliştirilmesinde de yararlanmayı planlamaktadır. Bunun için iki şirket arasında önümüzdeki 12 ay içerisinde oluşturulacak tasarım ve üretim anlaşmasının imzalanması beklenmektedir. Tören sırasında bir konuşma yapan Genel Müdürümüz Sn. Dörtkaşlı: Bu anlaşma TUSAŞ'ın yalnızca kapasitesinin değil aynı zamanda uzmanlaştığı alanlarda zamanında üretim ve rekabetçi maliyetlerle ticari havacılık ve uzay tasarımına katkısının kanıtıdır. Airbus, Türkiye'de yeni iş olanakları oluşturmasının yanı sıra bize büyüme ve gelişme fırsatı ile uluslararası pazarda pozisyonumuzu pekiştirme imkanı sunuyor demiştir. Airbus'ın Avrupa Endüstriyel İşbirliği Başkanı Sn. Ward ise: Bu anlaşma Türkiye'deki ticari havacılık ve uzay endüstrisinin üretim kapasitesindeki artışın ve Türk hükümetinin bu önemli ihracat sektörüne verdiği önemin bir yansıması olacaktır demiştir. İmzalanan anlaşma sonucunda yaklaşık 200 tasarım mühendisimizin teknoloji harikası uçağın geliştirilmesinde görev alması söz konusu olacaktır. Airbus Avrupa Endüstriyel flbirli i Baflkan Sn. Simon Ward ve TUSAfi Genel Müdürü Sn. Muharrem Dörtkafll. 8 TAI N N SES fiubat 2008

9 fl Gelifltirme Faaliyetleri ŞİRKETİMİZ İLE IAI/MLM ARASINDA ACMI POD BOA İMZALANDI Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın (Hv.K.K.) envanterinde bulunan Hava Harekatı Görüntüleme Sistemi (ACMI) Pod'larının bakım-onarım ihtiyacının karşılanması ve gerektiğinde yedek parça tedariğinin maliyet etkin olarak sağlanması amacıyla, Şirketimiz ile IAI/MLM arasında Nisan 2007'de bir Ana Sipariş Emri (BOA) çalışması başlatılmıştır. Söz konusu çalışmalar başarıyla tamamlanmış olup, 10 Ocak 2008 tarihinde Şirketimiz ile IAI/MLM arasında bir ACMI BOA imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İmzalanan ACMI BOA çerçevesinde Hv.K.K. harekat ihtiyaçlarının TUSAŞ AHL Serbest Bölge Şubesi üzerinden en kısa zamanda karşılanması hedeflenmektedir. Alt s ra soldan sa a: Sn. Robert Schwartz IAI/MLM Bölümü Program Müdürü, Sn. Özcan Ertem, TUSAfi Entegre Uçak Sistemleri Grup Baflkan, Sn. Ran Rosen IAI/MLM Bölümü Sat fl Müdürü, Sn. Bülent Tarhan, TUSAfi Program Müdürü. Üst s ra soldan sa a: Sn. Turgut Burak Özbahad r, TUSAfi MRO Program Yöneticisi, Sn. Haluk Gençtürk, TUSAfi MRO Program Yöneticisi, Sn. Cahit Akal, TUSAfi Hukuk Uzman. ŞİRKETİMİZ, ÜNİVERSİTELER İLE İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDİYOR TUSAfi Genel Müdürü Sn. Muharrem Dörtkafll ö rencilere ödüllerini takdim ediyor. Türkiye'nin Havacılık ve Uzay Merkezi olan Şirketimizin protokol girişinin Şirketimizin misyon ve vizyonu ile kullandığı yüksek teknolojiyi yansıtacak şekilde yeniden dekore edilmesi amacıyla, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü ile birlikte bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Üniversite-Sanayi işbirliğine örnek teşkil edecek bir çalışma ile, Şirketimiz İdari Bina E-F Blok protokol girişinin renovasyon projesi Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerine dönem ödevi olarak hazırlatılmıştır. Dünya Şirketi TUSAŞ'a yakışacak bir dekorasyonun gerçekleştirilebilmesi amacıyla üçüncü sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin değerlendirilmesi sonucunda, birinci olan Sn. Yiğit Kale, Sn. Ali Cin ve Sn. Bahadır Ersözlü'den oluşan gruba YTL tutarında ödül verilmiştir. İkinciliğe layık görülen Sn. Melodi Öz, Sn. Semra Horuz ve Sn. Şinasi Uluer'den oluşan gruba YTL, üçüncülüğü kazanan Sn. Cansın Şengül, Sn. Elif Yükser ve Sn. Kaan Yıldız'dan oluşan gruba da 750 YTL tutarında ödül verilmiştir. Ayrıca beş gruba da 200 YTL tutarında Mansiyon Ödülü verilmiştir. 16 Ekim 2007 tarihinde Bilkent Üniversitesi'nin İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü'nde düzenlenen ve Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı, Entegre Helikopter Sistemleri Grup Başkanı Sn. Ahmet Metan ile Tesisler ve Destek Hizmetleri Başkanı Sn. İsmail Ulubayram'ın katıldıkları törende derece alan gruplara ödülleri takdim edilmiştir. Tesislerimizden ŞİRKETİMİZ PROJE KALİTE VE SANAYİ GÜVENLİĞİ UYUMLULUK SERTİFİKASI ALDI Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ilgili yürütmekte olduğumuz projeler kapsamında, Kasım ve 12 Aralık 2007 tarihlerinde Şirketimizde Sözleşme ve Kalite Yönetimi/Sanayi Güvenliği Sistemleri esas alınarak inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda; projeler kapsamındaki süreç ve uygulamaların ilgili Sözleşmeler ve Müsteşarlık Kalite Politikası ile gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygulamaların ise söz konusu sözleşmelerin Sanayi Güvenliği gereksinimleriyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme faaliyetine ilişkin olarak Şirketimize, Proje Kalite ve Sanayi Güvenliği Uyumluluk Sertifikası verilmiştir. TAI N N SES fiubat

10 Tesislerimizden YANGIN TATBİKATI TUSAŞ Yangından Koruma Bölümü periyodik olarak gerçekleştirdiği tatbikatlarda edindiği deneyimleri hiç bir zaman kullanmamak dileğiyle yangın önleme çalışmalarını aralıksız 24 saat sürdürmektedir. Bu çerçevede 23 Kasım 2007 tarihinde İnsan Kaynakları ile Tesisler ve Destek Hizmetleri Başkanlıkları'nın işbirliği ve koordinasyonuyla bir yangın tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tatbikatta Yönetim Kurulu Üyemiz Tuğg. (E) Haluk Alper de gözlemci olarak bulunmuştur. Yangın eğitimi açısından son derece başarılı geçen ve yararlı olan tatbikat sırasında binada görev yapan personel, görevlilerin uyarılarına göre hareket etmiş, binanın tahliyesinden sonra toplanma bölgesinde bir araya gelmiştir. PİLOT KURTARMA EĞİTİMİ Ürdün Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçaklarının modernizasyonu projesi çerçevesinde yapılacak tecrübe uçuşları öncesinde toplam 24 yangın koruma personeline iki grup halinde 1-2 Ekim ve 8-9 Ekim 2007 tarihleri arasında F-16 Pilot Kurtarma teorik ve pratik eğitimleri verilmiştir YILI YAZ DÖNEMİ STAJ PROGRAMI BAŞARIYLA TAMAMLANDI Şirketimizde, 11 Haziran 2007 tarihinde başlayan ve üniversite öğrencileri için zorunlu olan yaz dönemi staj programı dahilinde dört grup halinde gerçekleştirilen stajlara, Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin Havacılık ve Uzay, Endüstri, Makine, Malzeme ve Metalürji, Bilgisayar, Kimya ve Çevre Mühendisliği bölümlerinde okuyan toplam 379 öğrenci katılmıştır. Söz konusu program 28 Eylül 2007 tarihinde tamamlanmıştır. 10 TAI N N SES fiubat 2008

11 Tesislerimizden YAZ DÖNEMİ STAJLARINI ŞİRKETİMİZDE YAPAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLENDİRMELERİ TUSAŞ'ta staj yapmış olmaktan dolayı mutluyum. Burası bugüne kadar gördüğüm en temiz ve disiplinli fabrikadır. Başak Yeşilyurt, Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Buraya gelene kadar insan ilişkilerinin bu denli içten ve sıcak olacağı bir şirketin varolacağını düşünmemiştim. Böyle bir ortamda staj yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Seda Üstüner, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği TUSAŞ personeli tarafından çok iyi ağırlandık. Tüm çalışanların ilgi ve alakası sayesinde hem soru sormaya teşvik edildik, hem de eğitim hayatında öğrendiğimiz bilgileri pekiştirmiş olduk. Leman Kaleli, Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Uçak üretimi konusunda her türlü ayrıntıyı görme fırsatı buldum. Mühendis olduğumda nelere dikkat etmem gerektiği hakkında da bilgi edindim. Abdullah Emre Çetiner, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Genel işleyiş, imalat, havacılık sektörü ile ilgili birçok bilgi öğrendim. Burada yaptığım stajın mühendislik hayatımda bana büyük yardımı olacağını söyleyebilirim. Doğuş Ünlü, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Çalışanların stajyerlere yaklaşımı çok güzeldi. Kafamıza takılan her soruyu rahatça sormamıza olanak vermekle kalmayıp, tecrübelerini ve bilgilerini bizimle paylaştıkları için herkese teşekkür ederim. Orhan Çalışır, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu-Gövde Motor Bakım Tüm çalışanlar ellerinden geldiğince bilgi birikimlerini bize aktarmaya çalıştılar. Bizimle candan ilgilenmeleri en çok hoşuma giden kısımdır. Sinem Süzen-ODTÜ-Endüstri Mühendisliği Bu staj yaptığım stajlar arasında en çok bilgi edindiğim staj oldu. Fabrikada çalışan herkes sıcak kanlı ve yardımcıydı. Emrecan Arda, Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bu tesiste teknolojinin çok iyi kullanıldığına tanık oldum. Burcu Şimşek, Anadolu Üniversitesi-Çevre Mühendisliği TUSAŞ çalışanlarının stajyerlere olan ilgisi çok ölçülüydü, soran, araştıran istekli öğrencilere son derece yardımcı olan görevliler stajımızdan maksimum verim almamızı sağladı. Bu stajda en çok hoşuma giden araştırdığım her konuda bilgi edinmiş olmamdır. Seçil Karaca, İTÜ Uçak Mühendisliği Çalışanların bir aileymiş gibi birbirlerine sıkıca tutunması ve destek olması. Staj süresince sorduğum sorulara tatminkar cevaplar vermeleri, çok soru sorduğumuzda bile hiç sıkılmamaları beni çok etkiledi. Günay Gültekin, İstanbul Ticaret Üniversitesi-Bilgisayar Mühendisliği ŞİRKETİMİZİN HALI SAHASI YENİLENDİ Halı sahamızın eskiyen zemini 9 Ekim 2007 tarihinde Şirketimiz ile Pe-Ba Sport arasında yapılan anlaşma gereğince FİFA Recommended Star belgeli 60mm son sistem halı ile modernize edilmiştir. Sahamızın açılışı 6 Kasım 2007 tarihinde Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı tarafından yapılmıştır. Açılışın ardından düzenlenen ilk maç ile de halı sahamız hizmete girmiştir. Üst s ra soldan sa a: Sn. fierif Köknel, Sn. smail Ulubayram, Sn. Adnan Aydo an, Sn. Muharrem Dörtkafll, Sn. Ahmet Tokmakç o lu, Sn. Orhan Veli Kaya, Sn. Ergun Evrensel. Alt s ra soldan saga: Sn. Efgan Erçay, Sn. brahim Soydemirgil, Sn. Arda Zorba, Sn. Oktay Kaymak, Sn. Özhan Kocaman, Sn. Kubilay K l nç. TAI N N SES fiubat

12 Tesislerimizden MODERNİZE ETTİĞİMİZ İLK ÜRDÜN F-16'SINI TESLİM ETTİK Şirketimiz ile Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri (RJAF) arasında 27 Temmuz 2005 tarihinde imzalanan sözleşme uyarınca, 17 adet Blok 15 F-16 uçağının Falcon-up, Falcon Star ve Mid Life Upgrade (MLU) tadilatları TUSAŞ tarafından yapılmaktadır. İlk iki F-16 uçağının 27 Nisan 2006 tarihinde TUSAŞ tesislerine gelmesiyle başlayan program çerçevesinde, modernize edilen ilk RJAF F-16 uçağı 17 Ekim 2007 tarihinde tesislerimizde düzenlenen tören ile RJAF'a teslim edilmiştir. Söz konusu töreni başta Milli Savunma Bakanı Sn. Vecdi Gönül ile Haşimi Ürdün Krallığı Prensi Faisal bin Al Hussein olmak üzere üst düzey bir çok yetkili onurlandırmıştır. Program uyarınca ilk 12 uçağın modifikasyon işlemleri Şirketimiz tesislerinde, son beş uçağın işlemleri ise Ürdün'de mühendislerimizin gözetiminde gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında uygulanacak olan Falcon-Up ve Falcon-Star modifikasyonları yapısal geliştirme işlemlerini, MLU modifikasyonu ise ağırlıklı olarak aviyonik sistemlerin modernizasyonu ve geliştirilmesini içermektedir. Tören sırasında sırasıyla Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı, Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) Sn. Murad Bayar, RJAF Komutanı Tümg. Hussein Shodash ve Milli Savunma Bakanı (MSB) Sn. Vecdi Gönül birer konuşma yapmışlardır. Genel Müdürümüz Sn. Muharrem Dörtkaşlı konuşmasında: Ürdün F-16 Modernizasyonu programı, rekabet ortamında aldığımız bir iştir. Faaliyetlerimiz program takvimine uygun olarak devam etmektedir. demiştir. Dünyada modernizasyon bekleyen bir çok uçak olduğunu ifade eden Dörtkaşlı, uçak modernizasyonu büyük bir pazar ve Şirketimiz de bu pazardaki yerini alacaktır demiştir. Milli Savunma Bakan Sn. Vecdi Gönül ile Haflimi Ürdün Krall Prensi Faisal bin Al Hussein. Milli Savunma Bakan Sn. Vecdi Gönül ile Ürdün Krall Hava Kuvvetleri Komutan Tümg. Hussein Shodash. 12 TAI N N SES fiubat 2008

13 Tesislerimizden Ön s ra soldan sa a: RJAF Komutan Tümg. Hussein Shodash, SSM Sn. Murad Bayar, Haflimi Ürdün Krall Prensi Faisal bin Al Hussein, MSB Sn. Vecdi Gönül, TSKGV Gn.Md. Korg. (E) Engin Alan, TUSAfi Yön.Kur.Bflk. Korg. (E) Atalay Efeer, Hv.K.K. Loj.Bflk. Tümg. R dvan Ulugüler. Soldan sa a: Prens Faisal bin Al Hussein, MSB Sn. Vecdi Gönül, SSM Sn. Murad Bayar. Ürdün F-16 modernizasyon projesindeki başarılı çalışmalarından dolayı öncelikle TUSAŞ çalışanlarını tebrik eden Dörtkaşlı, Şirketimizde bu program için görevlendirilmiş olan RJAF personelini de tebrik etmiş ve Türk-Ürdün ekibinin ahenk içinde profesyonel bir çalışma sergilediğini vurgulamıştır. Savunma Sanayii Müsteşarı Sn. Murad Bayar konuşmasında: Ürdün F-16 modernizasyon programı Lockheed Martin firmasından sonra TUSAŞ'ın dünyanın önde gelen F-16 üretim ve modernizasyon tesisi olduğunun bir göstergesidir. demiştir. Modernize edilerek törende teslim edilen ilk uçağın ve ileride teslim edilecek olan diğer uçakların RJAF'ta uzun ömürlü ve başarılı bir servis hayatının olmasını dileyen Bayar, programdaki başarılarından dolayı Şirketimizi ve RJAF personelini kutlamıştır. Konuşmasında: Bugün teslim aldığımız uçak 18 ay önce TUSAŞ tesislerine gelmişti. Bu kadar kısa bir sürede, böyle başarılı bir iş çıkardığı için TUSAŞ'ı tebrik ediyoruz diyen Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Tümg. Hussein Shodash, programda emeği geçen herkesi tebrik etmiştir. Ürdün ile ilişkilere çok önem verdiklerini ifade eden Milli Savunma Bakanı Sn. Gönül, Türk-Ürdün işbirliğinin her alanda artmasını dilediğini ifade etmiştir. Ürdün F-16 Modernizasyon programını çok yakından takip ettiklerini söyleyen Gönül, TUSAŞ'ın bu programı da başarı ile tamamlayacağından hiç şüphem yok demiştir. Şirketimiz, bugüne kadar başarı ile tamamladığı F-16 programlarına ilave olarak RJAF F-16'larına uyguladığı ve TUSAŞ için yeni olan Falcon Star ve MLU programları ile yeni kabiliyetler kazanarak, envanterinde F-16 bulunduran ülkelerin bu yönde ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Soldan sa a: Sn. Jerry R. Jones, Sn. Yeflim Coflar, Sn. Sedat Güldo an, Tu g. (E) Haluk Alper, Tümg. (E) Aktu Atay, Tümg. (E) Ömer nak, Sn. Muharrem Dörtkafll, Tümg. Turgut Atman, Sn. Murad Bayar, Prens Faisal bin Al Hussein, Sn. Vecdi Gönül, Tümg. Hussein Shodash, Korg. (E) Engin Alan, Korg. (E) Atalay Efeer, Tümg. R dvan Uluguler. TAI N N SES fiubat

14 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri TÜRK ÖZGÜN İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMİ (TİHA) Tarihçe: 24 Aralık 2004 tarihinde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşmeyle yürürlüğe giren Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) Programı; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE) bir İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemi gereksinimlerini karşılamaya yönelik yürütülmektedir. Program Tanımı: MALE İHA Programı, bir geliştirme projesi olup; üç adet hava aracı prototipi ve tüm yer sistemlerinin belirlenmiş olan ihtiyaçlara göre tasarlanıp, geliştirilmesi ile prototip ve geliştirme testlerinin tamamlanmasını hedeflemektedir. Program, "Kavramsal Tasarım", "Ön Tasarım", "Detay Tasarım ve Geliştirme" ile "Test ve Değerlendirme" safhalarından oluşmaktadır. Geliştirme safhası süresince, tüm sistem bileşenlerinin geliştirme/ara yüz/bütünleştirmelerinin gerçekleştirileceği bir Sistem Entegrasyon Laboratuarı (SEL) oluşturulacaktır. Bu safhanın sonunda, 2009'da, sistem komple bütünleştirilerek, ilk uçuşların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Oldukça kapsamlı bir sistem geliştirme/bütünleştirme projesi olan TİHA çerçevesinde yer alan tüm alt sistemlerin, yurt içi firmalar tarafından geliştirilmesi planlanmaktadır. Böylece, herhangi bir potansiyel İHA sisteminin, yurt içi imkanlarla geliştirilebilmesine yönelik, yurt içi kabiliyet merkezleri oluşturulması, program vizyonu olarak hedeflenmektedir. Sistem Tanımı: TİHA sistemi; hava platformu, Yer Kontrol İstasyonu (YKİ), Taşınabilir Görüntü Kıymetlendirme Sistemi (TGKS), Uzak Görüntü Terminali (UGT) ile çeşitli yer sistemlerinden oluşmaktadır. Proje kapsamındaki sistem kompozisyonu yandaki şekilde görülmektedir. Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirilmekte olan TİHA Sistemi, söz konusu görevleri yerine getirmek amacıyla aşağıdaki faydalı yükleri taşımaktadır: Elektro Optik Gündüz Kamera (EO Day TV), Gündüz (EO-ElectroOptic) / Kızılötesi (IR-InfraRed) / Lazer Mesafe Bulucu (LRF-Laser Range Finder) & Lazer İşaretleyici (LD- Laser Designator) ve Spotter Faydalı Yükü, SAR/GMTI Faydalı Yükü. Tümüyle kompozit yapıda tasarlanan hava aracı; mono blok gövde, sökülebilir kanat ve V-kuyruk ile katlanabilir iniş takımı, yedeklemeli kontrol yüzeyleri, ekipman bölmeleri, servis kapakları gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Yapıda kompozit ya da gereken yerlerde metal bileşenler, omurga, çerçeve ve sehpalar yer almaktadır. Arkadan itişli, piston-pervaneli tipli motor ile takatlandırılan platformda, gövde içi yakıt sistemi; kanat hücum kenarları, pervane ve diğer çeşitli ekipmanlarda buz önleme/giderme sistemleri; cihazların ısıtma/soğutma ihtiyaçlarına göre çevresel koşullandırma sistemleri gibi çeşitli alt sistemler yer almaktadır. Bunların yanı sıra, uçuş kontrol bilgisayarına bağlı çeşitli uçuş algılayıcıları (pilot-statik sensör, EGI (entegre GPS/INS), hareket/sıcaklık/basınç algılayıcılar, vs.), hareketlendiriciler, haberleşme 14 TAI N N SES fiubat 2008

15 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri ve tanıtma sistemleri, görev kontrol, kayıt ve izleme sistemleri, ara yüz üniteleri, kontrol üniteleri gibi aviyonik birimler bulunmaktadır. Teknik Özellikler: TİHA sistemi temel performans parametreleri T HA S STEM H/A: Hava Arac YK : Yer Kontrol stasyonu YVT: Yer Veri Terminali O S: Otomatik nifl Sistemi TGKS: Tafl nabilir Görüntü K ymetlendirme Sistemi UGT: Uzak Görüntü Terminali aşağıda açıklanmaktadır: Servis irtifası: 30,000ft Havada Kalış Süresi: 24 saat Normal Seyir Hızı: >75 kts Çevre şartları: 15kts yan rüzgar, 20 kts baş rüzgarı, sıcaklık, nem, yağmur ve buzlanma limitleri, MIL-HDBK-310 ile tanımlanmıştır. Hava aracının temel özellikleri aşağıdaki gibidir: Özellik Birim Değer Gövde Uzunluğu m 10 Kanat Açıklığı m 17 Kanat Alanı m Kanat Açıklık Oranı - 22 Kanat Ok Açısı (çeyrek veter) 0 Toplam Kalkış Ağırlığı kg 1,500 Yakıt Ağırlığı kg 250 Faydalı Yük Ağırlığı kg 200 TAI N N SES fiubat

16 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri TİHA RÜZGAR TÜNELİ TESTLERİNDE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ Resim-1: ART test kesidi ve ak m görüntüleme testleri için ters as lm fl T HA modeli. Soldan sa a: Sn. Özlem Armutcuo lu (TUSAfi), Sn. Remzi Barlas (TUSAfi), Sn. Süleyman Kurun (SAGE), Sn. Emel Mahmutyaz c o lu (SAGE), Ord. Prof. Dr. Cahit Ç ray (ODTÜ). Şirketimizin Türk Özgün İnsansız Hava Aracı Sistemi (TİHA) - Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE- Medium Altitude Long Endurance) Geliştirme Programı çerçevesinde, hava aracının temel konfigürasyon, aerodinamik performans ve kararlılık özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Nisan-Eylül 2007 tarihleri arasında Ankara Rüzgar Tüneli'nde (ART) 100 koşuluk* rüzgar tüneli testleri gerçekleştirilerek ilk aşama başarıyla tamamlanmıştır. (Resim-1) Entegre Uçak Sistemleri Grup Başkanlığı na bağlı Prototip Atölyesi'nde görevli mühendislik teknisyenleri tarafından metal destekli kompozit malzeme kullanılarak imal edilen 1/7 ölçekli modüler test modelinin (Resim-2) Nisan 2007'de ART test odasına yerleştirilmesiyle testlere başlanılmıştır. Temel konfigürasyon kararlarını oluşturma amacını taşıyan testlerin tamamlanması yaklaşık altı ay sürmüş olup, testlerde değişik hücum ve kayış açılarında üç eksende kuvvet ve moment ölçümleri yapılmış ve toplanan bu veriler değerlendirilerek kanat ve harici yüklerin (EO/IR gimbal, SAR radom) yerleşimi ile ilgili önemli konfigürasyon kararları alınmıştır (Resim-3). Oluşan konfigürasyonun performans ve kararlılık özellikleri üzerinde de önemli bilgiler edinilmiştir. 24 saat havada kalma ve ft uçuş tavanı gibi zorlu gereksinimleri olan programda hava aracının aerodinamik verimi çok büyük önem taşıdığı için, bu verimi artırıcı yönde tasarım tercihleri yapılması gerekmektedir. Bir örnek verecek olursak sürüklemenin %10 artması havada kalma süresini 1 saat ve uçuş tavanını da 1.000ft azaltabilmektedir. Bu bağlamda ART'de yapılan testlerin analizi sonucunda, başlangıçta gövdenin altına yerleştirilmesi öngörülen kanadın gövdenin üstüne alınmasıyla aerodinamik verimde önemli artış olduğu görülmüş ve tasarım bu doğrultuda değiştirilmiştir. Benzer şekilde, harici yüklerin de mevcut kısıtlamalar dahilinde en düşük sürükleme yaratacak şekilde gövde üzerindeki yerlerinin belirlenmesi ve kanat-gövde geçişinin (fairing) etkilerinin görülmesi de mümkün olmuştur (Resim-4). ART'de ayrıca, hava aracının dış yüzeyinde akım ayrılması gibi Resim-2: Test modeli ve tünele yerlefltirilmesi Resim-3: T HA üstten kanatl modeli, seyrüsefer ve inifl/kalk fl konfigürasyonlar nda görülmektedir. (Model ters as l durumdad r) 16 TAI N N SES fiubat 2008

17 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri problemlerin oluşup oluşmadığını görebilmek amacıyla iplikçik metodu kullanılarak akım görüntüleme testleri de yapılmıştır (Resim-5). Adı geçen testlerin başarı ile tamamlanmasını müteakip, başta uçuş kontrol sistemi algoritmalarının tasarımı/analizi ve hava aracı performansının erken aşamada doğrulanması amacıyla çok daha geniş kapsama sahip ikinci aşamaya geçilmiştir. Kontrol yüzeyleri açılarını da içerecek şekilde komple aerodinamik veritabanı oluşturulması amaçlanan bu testlerde yaklaşık 650 koşu planlanmıştır. Testler Endonezya'da kurulu LAGG tesislerinde yapılacak olup, Mart-Haziran 2008 tarihleri arasında tamamlanarak Resim-4: T HA üstten kanatl modeli, farkl faydal yük yerleflimleriyle görülmektedir. raporlanacaktır. * Koşu: Tek bir konfigürasyon üzerinde yapılan tünel testi anlamındadır. Normal şartlarda bir koşuda hücum açısı ve kayış açısından biri sabit tutularak diğeri belli bir aralıkta değiştirilmektedir. Özlem ARMUTCUO LU 1998 y l nda ODTÜ Havac l k Mühendisli i'nden mezun olan Özlem Armutcuo lu, 2000 y l nda VTOL HA kavramsal tasar m ve tasar m optimizasyonu üzerine yüksek lisans n yine ayn bölümde tamamlam flt r y l nda Amerika'da, Carnegie Mellon Üniversitesi, Tepper School of Business'tan Finansal Ekonomi alan nda yüksek lisans diplomas alan Armutcuo lu, Mart 2007'den itibaren fiirketimizde T HA program kapsam nda gerçeklefltirilen rüzgar tüneli çal flmalar n yürütmekte ve T HA için hedeflenen kapsaml bir aerodinamik veritaban üzerinde çal flmaktad r. Gürkan ÇET N 2002 y l nda TÜ Uçak Mühendisli i Bölümü'nden mezun olan Gürkan Çetin, 2006 y l nda TÜ FBE Uçak ve Uzay Mühendisli i Yüksek Lisans Program 'n tamamlam flt r. fiubat 2005-Mart 2006 aras nda TÜ Hafif Ticari Helikopter projesinde Aerodinamik Analiz bölümünde çal flan Çetin, May s 2006'da fiirketimiz Uçufl Bilimleri Bölümü'nde çal flmaya bafllam flt r. Temmuz 2006'dan itibaren Özgün T HA Gelifltirme Projesi için Hava Arac Lideri görevini yürütmektedir. Resim-5: nifl/kalk fl ve seyrüsefer konfigürasyonlar nda ak m görüntüleme testleri. TAI N N SES fiubat

18 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri Hava araçlarının etrafındaki hava akışının analizinde kullanılmak üzere yapısal çözüm ağları ile çalışan bir akış çözücü geliştirilmiştir. Bu çözücü, akışı, kütle, momentum ve enerjinin korunumu kanunlarına dayanan Navier-Stokes denklemlerini ve probleme uygun bir türbülans modelini, analizi yapılacak uzaya döşenen sayısal ağlar üzerinde çözmektedir. Akış çözücü ile yapılan analizler, ilgilenilen geometrinin ve akışın karmaşıklığına göre oldukça yoğun bilgisayar kaynağı gerektirmekte olup, ihtiyaç duyulan bilgisayar fiekil 1 - E itim uça üzerinde bas nç da l m ve pervane ardak s. SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ EYLEYİCİ DİSK MODELİ gücü bilgisayar kümelerinden faydalanılarak giderilmektedir. Projelerin ihtiyaçlarına ve karşılaşılan problemlere göre akış çözücüye çeşitli modeller ve kabiliyetler eklenmektedir. Akış çözücüye en son eklenen eyleyici disk modeli ile pal ve pervane etkileri de incelenebilmektedir. Entegre edilen model gerçek pal veya pervanenin hava akımında yarattığı basınç ve hız değişimlerini pal veya pervaneyi sayısal ağ üzerinde düz bir yüzey olarak kabul ederek akıma uygulamaktadır. Bu nedenle sayısal ağa yerleştirilmesi oldukça fazla zaman ve çaba isteyen gerçek geometri sade bir yüzey olarak modellenebildiğinden hızlı ve mühendislik sınırları içinde doğru sonuçlar elde edilebilmektedir. Şekil 1'de bu model kullanılarak gerçekleştirilmiş eğitim uçağı analizlerinden alınmış pervane ardakısı* akım görüntülenmektedir. Şekil 2'de ise eklenen modelin doğrulanması sırasında kullanılan kanat-gövde deneysel konfigürasyonu için elde edilen hava akımı detayları ve gövde üzerindeki basınç kıyaslaması gösterilmektedir. Akış çözücüye eklenen bu model helikopter konfigürasyonlarının analizinde de kullanılabilmektedir. Yapılması gereken akımda yaratılan basınç ve hız farklarının helikopter rotorunun fiziksel durumuna uyacak şekilde hesaplanmasıdır. Bunun için yapılması gereken değişikler akış çözücüye eklenmiştir. Yapılan çalışmaların doğruluğu çeşitli deneysel verilerle test edilmiş ve iki ayrı bilimsel makale şeklinde hazırlanarak Ankara' da geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen 4. Ankara Uluslar Havacılık Konferansı nda ve Güney Kore'de Ekim ayında Amerikan Helikopter Topluluğu'nun katkılarıyla düzenlenen Döner fiekil 2 - Deneysel kanat-gövde konfigürasyonu üzerinde pervane ardak s ve gövde üzerinde bas nç da l mlar karfl laflt rmas 18 TAI N N SES fiubat 2008

19 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri fiekil 3 - leri uçufltaki helikopter üzerindeki hava ak m ve gövde üzerinde bas nç da l mlar karfl laflt rmas. Kanatlı Hava Araçları için Uluslararası Çok Disiplinli Teknoloji Forumu nda Tasarım Mühendisi Sn. Göktan Güzel, Lider Mühendis Sn. Yüksel Ortakaya ve Uçuş Dinamiği Grubu Şefi Sn. Bülent Korkem tarafından sunulmuştur. Böylece yapılan çalışmaların uluslararası alanda kabulü sağlanmış ve endüstrinin diğer uluslardan temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunulmuştur. Şekil 3'te bu çalışmalar sonucunda elde edilen helikopter rotoru ve gövdesi etrafındaki hava akımı ve gövde üzerindeki basınç dağılımı karşılaştırması gösterilmektedir. Bunun yanında, geliştirilen akış çözücünün gövdeden izole edilmiş şekliyle uçak pervaneleri ve helikopter rotorları etrafındaki akımı modelleyecek yeteneğe sahip olduğu da yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Şekil 4'te böyle bir çalışmadan elde edilmiş askıdaki rotor ucundaki akım gösterilmektedir. * Ardakı: Hava akımı içinde yer alan ve cisimin üzerindeki akıştan kaynaklanan etkileri taşıyan akış. Göktan GÜZEL 2002 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisli i Bölümü'nde lisans e itimini tamamlayan Güzel, 2005 y l nda da Georgia Institute of Technology den Havac l k Mühendisli i bölümünde yüksek lisans derecesini alm flt r. Göktan Güzel, 2007 y l ndan itibaren Entegre Uçak Sistemleri Grup Baflkanl, Uçufl Bilimleri fiefli i'nde Tasar m Mühendisi olarak çal flmaktad r. Yüksel ORTAKAYA 1998 y l nda ODTÜ Havac l k ve Uzay Mühendisli i Bölümü'nden mezun olan Ortakaya, 2001 y l nda ayn bölümden yüksek lisans derecesini alm flt r y l nda fiirketimizde mühendis olarak çal flmaya bafllayan Yüksel Ortakaya halen Entegre Helikopter Sistemleri Grup Baflkanl 'nda aerodinamik konusunda Lider Mühendis olarak çal flmaktad r. fiekil 4 - Ask daki helikopter rotor palleri üzerindeki bas nç da l m ve pal ucundaki ak m. Bülent KORKEM 1990 y l nda ODTÜ Havac l k Mühendisli i Bölümü'nden mezun olan Korkem, 1997 y l nda ayn bölümden yüksek lisans derecesini alm flt r y l nda fiirketimizde proje mühendisi olarak çal flmaya bafllayan Bülent Korkem halen Entegre Helikopter Sistemleri Grup Baflkanl 'nda Uçufl Dinami i Grubu fiefi olarak çal flmaktad r. TAI N N SES fiubat

20 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri ATAK HELİKOPTERLERİNE TAKILACAK MİLLİ GÖREV BİLGİSAYARI KENDİNİ İSPATLADI AR-GE 2004 adı verilen ve 2004 yılında başlanan milli görev bilgisayar geliştirilmesi ve taarruz helikopterlerine entegrasyonu çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. Taarruz helikopterine Şirketimiz, Aselsan ve TÜBİTAK MAM'dan oluşan ASMATA Konsorsiyumu tarafından geliştirilen milli görev bilgisayarının entegrasyonu çalışmaları, 26 Eylül 2007 tarihinde Şereflikoçhisar'da yapılan testlerde helikopter üzerine entegre edilen Milli Savunma Bakan Sn. Vecdi Gönül Milli Görev Bilgisayar hakk nda bilgi al yor. milli görev bilgisayarı kontrolündeki silah sisteminden atılan tanksavar füzenin hedefi tam isabetle vurmasıyla başarıyla tamamlanmıştır. Testler, başta Milli Savunma Bakanı Sn. Vecdi Gönül, Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı Korg. Hilmi Akın Zorlu ve Savunma Sanayii Müsteşarı Sn. Murad Bayar olmak üzere çok sayıda yüksek askeri erkan ve savunma sanayii yetkilisi tarafından izlenmiştir. ARGE-2004 Programı kapsamında ASELSAN, TÜBİTAK- MAM ve TUSAŞ tarafından geliştirilen görev bilgisayarı ve yazılımları, helikopter üzerindeki seyrüsefer, haberleşme, elektronik harp, hedef tespit, platform yönetimi ve silah yönetimi fonksiyonlarını bir bütün olarak yönetmekte ve pilotlara dijital kokpit üzerinden kumanda imkanı vermektedir. TSK'dan temin edilen bir AH-1S helikopteri üzerinde denenen ARGE-2004 görev bilgisayarı, ATAK Programı kapsamında seçilmiş olan T-129 ATAK Helikopteri'nin nihai konfigürasyonuna uygun olarak ASELSAN ile birlikte geliştirilecek, Şirketimiz tesislerinde 51 Adet (+41 opsiyonel ) T129 ATAK saldırı helikopterine entegre edilecektir. 20 TAI N N SES fiubat 2008

çindekiler çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetimden... 5 fl Gelifltirme Faaliyetleri...5 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri...

çindekiler çindekiler... 3 Yay n Kurulu ndan... 4 Yönetimden... 5 fl Gelifltirme Faaliyetleri...5 Tasar m ve Mühendislik Faaliyetleri... ATAK PROGRAMI'NDA fi RKET M Z ANA YÜKLEN C L NDE AGUSTAWESTLAND LE SÖZLEfiME GÖRÜfiMELER NE BAfiLANDI Yazılım ve donanımı milli imkanlarla tasarlanıp üretilen yüksek teknoloji ürünü aviyonik cihazların

Detaylı

"İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir."

İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir. "İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir." Savunma Sanayiine yön veren uzman tedarik kurumu YAYIN KURULUNDAN V M izyon Ülkemizin stratejik savunma ve güvenlik ihtiyaçlarına

Detaylı

25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZÜ COŞKUYLA KUTLADIK

25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZÜ COŞKUYLA KUTLADIK 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZÜ COŞKUYLA KUTLADIK Şirketimizin kuruluşunun 25. yılını, 20 Haziran 2009, Cumartesi günü mevcut ve eski çalışanlarımızın ve ailelerinin de katılımıyla, Sosyal Tesisler piknik alanında

Detaylı

İç Kapak 28 İNCİ YILIMIZDA ATA MIZI ZİYARET ETTİK

İç Kapak 28 İNCİ YILIMIZDA ATA MIZI ZİYARET ETTİK İç Kapak 28 İNCİ YILIMIZDA ATA MIZI ZİYARET ETTİK Şirketimizin kuruluşunun 28 inci yılı münasebetiyle TUSAŞ ailesini temsilen Yönetim-Denetim Kurulumuz ve tüm yönetici kadromuzla, 11 Mayıs 2012, Cuma günü

Detaylı

21.Yıl. Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde

21.Yıl. Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde No 6/A 06800 Bilkent-Çankaya Ankara/Türkiye Tel: +90.312.266 35 50 Fax: +90.312.266 35 51 e-mail: info@stm.com.tr

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ. Savunma Sanayiinde İnsan Kaynakları. Nail KURT ISSN 1307-8380

SAVUNMA SANAYİİ. Savunma Sanayiinde İnsan Kaynakları. Nail KURT ISSN 1307-8380 SAVUNMA SANAYİİ ISSN 1307-8380 2011/1 SAYI 14 Savunma Sanayiinde İnsan Kaynakları Söyleşi FNSS Nail KURT En iyi kişi kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına

Detaylı

Zaferi; denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan materyali, gereksinmesi olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır.

Zaferi; denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan materyali, gereksinmesi olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. Zaferi; denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan materyali, gereksinmesi olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. YAYIN KURULUNDAN Değerli okurlar, Bir önceki sayımızda söz verdiğimiz

Detaylı

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM ATAK ANKA 2012-2016 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. İçindekiler Bakan Sunuşu 4 Müsteşar Sunuşu 6 Önsöz 8 Vizyonumuz 10 Misyonumuz

Detaylı

STM 2013 FAALİYET RAPORU

STM 2013 FAALİYET RAPORU 1 2 3 İçindekiler Bilkent Cyberpark Merkez Yerleşkesi (Merkez) Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyberpark, E Blok, 5.Cadde, No: 6/A 06800, Bilkent Çankaya / ANKARA Tel: +90 312 266 35 50 (pbx)

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

Gelenek Değişmedi En Geniş Katılımcı ASELSAN ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:28 SAYI:92 1/2015 ISSN 1300-2473

Gelenek Değişmedi En Geniş Katılımcı ASELSAN ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:28 SAYI:92 1/2015 ISSN 1300-2473 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. YIL:28 SAYI:92 1/2015 ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ ISSN 1300-2473 Gelenek Değişmedi En Geniş Katılımcı ASELSAN Değerli Okuyucular

Detaylı

FAALİYET RAPORU BİR BAKIŞTA YÖNETİM 2011 FAALİYETLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

FAALİYET RAPORU BİR BAKIŞTA YÖNETİM 2011 FAALİYETLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYET RAPORU BİR BAKIŞTA YÖNETİM 2011 FAALİYETLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 1 FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 36 Stratejik öneme sahip olan savunma elektroniği alanında 36 ncı yılında da öncülüğünü sürdürmüştür.

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2013 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 Faaliyet Raporu Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278 fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278 Ç NDEK LER Ocak-Şubat 2011 Yıl 52 Sayı 278 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

ŞUBAT 2013 / ISSN 1302-1435. ROKETSAN ve İLKLERİMİZ TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ ROKETSAN LI OLMAK. Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur.

ŞUBAT 2013 / ISSN 1302-1435. ROKETSAN ve İLKLERİMİZ TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ ROKETSAN LI OLMAK. Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur. SAYI 2 ŞUBAT 2013 / ISSN 1302-1435 ROKETSAN ve İLKLERİMİZ TASARIM ve MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ ROKETSAN LI OLMAK Roketsan, bir TSKGV kuruluşudur. sayı 2 şubat 2013 yayın kurulu ndan Değerli Okurlarımız Uzun

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2012 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO VE ŞEKİLLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN IN SUNUŞU 6 ÖNSÖZ 7 I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

2009/1 Sayı : 7. 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380

2009/1 Sayı : 7. 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380 2009/1 Sayı : 7 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380 Arkadaşlar, dıştan almadan çok dışa satmadır ki, ülkeyi zengin yapacaktır. (Mart 1923) Savunma Sanayii Gündemi 1 Yayın Sahibi Savunma Sanayii Müsteşarlığı

Detaylı

TSK GÜÇLENDİRME VAKFI Haziran 2014

TSK GÜÇLENDİRME VAKFI Haziran 2014 TSK GÜÇLENDİRME VAKFI Haziran 2014 El Birliği ile Güç Birliğine VAKIF TAN HABERLER 2 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, aziz milletimizin yaptığı yardımların tek bir kuruşunu bile heba etmeden

Detaylı

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahatı duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK NO: 165

SAVUNMA VE HAVACILIK NO: 165 10 California/ABD ndeki ABD Hava Kuvvetleri [USAF] Edwards Hava Üssü nde konuşlu bir F-35A Lightning II MTU/JSF Uçağı, kanat altı ve gövde içindeki harici yük istasyonlarında taşıyabildiği F-35 Sistem

Detaylı

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010 www.ttgv.org.tr 2009-2010 DR. AKIN ÇAKMAKCI 5 Ağustos 1937 yılında Bolu da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Devlet Parasız Yatılı Sınavı nı kazanarak girdiği Haydarpaşa Lisesi ni bitirdikten

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2006 ANKARA NİSAN 2007 harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz

Detaylı

Bütün tayyarelerimizin ve motorlarının memleketimizde yapılması ve hava harp sanayinin de bu esasa göre inkişaf ettirilmesi icap eder.

Bütün tayyarelerimizin ve motorlarının memleketimizde yapılması ve hava harp sanayinin de bu esasa göre inkişaf ettirilmesi icap eder. Bütün tayyarelerimizin ve motorlarının memleketimizde yapılması ve hava harp sanayinin de bu esasa göre inkişaf ettirilmesi icap eder. YAYIN KURULUNDAN Değerli okuyucular, Dergimizin, ana teması Hava

Detaylı

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Temmuz 13/sayı 10 Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Ekonomi Bakanlığı Gümrük ve Tic. Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı BÜLENT UĞUR SEZAİ UÇARMAK ECEVİT Ankara Gümrük Müdürü M.TUNCAY BAYRAKTAR

Detaylı

4G için İmzalar Atıldı ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:26 SAYI:87 1/2013 ISSN 1300-2473

4G için İmzalar Atıldı ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:26 SAYI:87 1/2013 ISSN 1300-2473 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. YIL:26 SAYI:87 1/2013 ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ ISSN 1300-2473 4G için İmzalar Atıldı ASELSAN Dergisi 1 Değerli Okuyucular ASELSAN

Detaylı

DERGİDEN. FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-1 / Sayı: 4 (Ocak-Şubat-Mart 2014) ISSN: 2147-9550

DERGİDEN. FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-1 / Sayı: 4 (Ocak-Şubat-Mart 2014) ISSN: 2147-9550 DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-1 / Sayı: 4 (Ocak-Şubat-Mart 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adına Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2008

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2008 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ PROJELERİ 2008 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yayın Kurulu: Yrd. Doç. Dr. Osman Alp (Bilkent Üniversitesi)

Detaylı

G NDE MODELLEME SİMÜLASYON. Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü. Ziya İPEKKAN SimBT 2010/1 SAYI 11. www.ssm.gov.tr

G NDE MODELLEME SİMÜLASYON. Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü. Ziya İPEKKAN SimBT 2010/1 SAYI 11. www.ssm.gov.tr Savunma Sanayii Müsteşarlığı G NDE ISSN 2010/1 SAYI 11 1307-8380 MODELLEME SİMÜLASYON Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü www.ssm.gov.tr Ziya İPEKKAN SimBT Dünyada her şey için, yaşam için,

Detaylı

Türkiye. Yol Haritası (2011-2030) En iyisinin teminatı

Türkiye. Yol Haritası (2011-2030) En iyisinin teminatı Türkiye Yol Haritası (2011-2030) En iyisinin teminatı İstikbal göklerdedir! İçindekiler Yönetici Özeti 7 Giriş 13 İHA Sistemleri Görev Alanları 25 Yürütülen/Planlanan Projeler 39 Altyapı 45 Gereksinimler

Detaylı

Defence. SOM un Arkasında Türkiye Var ROKETSAN GENEL MÜDÜRÜ SELÇUK YAŞAR: LE BOURGET DE GÖZLER HAVADAYDI TÜRKİYE NEDEN ÖNEMLİ?

Defence. SOM un Arkasında Türkiye Var ROKETSAN GENEL MÜDÜRÜ SELÇUK YAŞAR: LE BOURGET DE GÖZLER HAVADAYDI TÜRKİYE NEDEN ÖNEMLİ? SAYI 6 Defence Türkiye nin ilk online savunma dergisi ROKETSAN GENEL MÜDÜRÜ SELÇUK YAŞAR: SOM un Arkasında Türkiye Var LE BOURGET DE GÖZLER HAVADAYDI TÜRKİYE NEDEN ÖNEMLİ? M1 Garand EDITÖRDEN SEKTÖREL

Detaylı