ÖNSÖZ TEġEKKÜR GĠRĠġ...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ TEġEKKÜR...17. GĠRĠġ..."

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ TEġEKKÜR GĠRĠġ... BĠRĠNCĠ KESĠM...34 BĠRĠNCĠ BÖLÜM...36 MÜLKĠ ĠDARE AMĠRLĠĞĠ MESLEĞĠNĠN SAYISAL GÖRÜNÜMÜ Kadro- ĠĢlendirme Sosyo-Demografik Bazı Veriler...42 ĠKĠNCĠ BÖLÜM MÜLKĠ ĠDARE BÜROKRASĠSĠNĠN TOPLUMSAL EKONOMĠK GÖRÜNTÜSÜ Toplumsal Köken Yeniden Üretim Alanı: Aile Birimi ve BoĢ Zaman Faaliyetleri Maddi YaĢam Düzeyi ve Konfor Göstergeleri Mesleki Formasyon Yönetim Kültürü ve DavranıĢ Kalıpları Yönetim Kültürü ve Yönetsel Değerler Mülki Ġdare Amiri DavranıĢ Kalıpları Ġnisiyatif : Bir Temel DavranıĢ Kalıbının Kapsamı Üzerine...77 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MÜLKĠ ĠDARE AMĠRLĠĞĠ MESLEĞĠNE GĠRĠġ VE ADAYLIK EĞĠTĠMĠ Ġlk Adım: Kaymakam Adaylığı Kaymakam Adaylarının Seçimi Kaymakam Adaylarında Bulunması Gereken Nitelikler Kaymakam Adaylığının Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakülteleri DıĢındaki Yüksek Öğrenim Kurumlarını Bitirenlere ve Kadınlara Açılması Kaymakam Adaylarının Seçiminde Nesnellik Sorunu Kaymakam Adaylığı Sınavı Kaymakam Adaylarının YetiĢtirilmesi Kaymakamlık Stajı Staj AĢamalarının Yeniden Düzenlenmesi, Yüksek Lisans Programı ve Uygulamadaki Durum Mülki Ġdare Akademisi Kaymakam Adaylarının Seçilmesi ve Adaylık Eğitimiyle Ġlgili Genel Değerlendirme DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÜLKĠ ĠDARE AMĠRLĠĞĠ MESLEĞĠ I. Statü Yasal ve Kurumsal Statü Mesleki Statü ve Statü Kaybı Mülki Ġdare Amirliği Statüsünün Yeniden Yapılandırılması Önerileri Meslek Algısı Meslek Olma Ölçütleri Açısından Mülki Ġdare Amirliği Mülki Ġdare Amiri Mülki Ġdare Amirliği Mesleki Doyum Manevi Doyum Maddi Doyum ĠĢe Yönelik Tutum, ĠĢten Ayrılma Eğilimi ve Diğer Meslekler Mülki Ġdare Amirliği Mesleği Genel Değerlendirme ĠKĠNCĠ KESĠM MÜLKĠ ĠDARE AMĠRLĠĞĠ VE 11

2 BĠRĠNCĠ BÖLÜM MÜLKĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN GEÇERLĠĞĠ VE SĠSTEMDEN KOPMALAR MÜLKĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN GEÇERLĠĞĠ MÜLKĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNDEN KOPMALAR ASAYĠġ-GÜVENLĠK HĠZMETLERĠNĠN SĠSTEMDEN KOPUġU Mülki Yönetim Sistemi ve Genel Kolluk Hizmeti Askeri Birliklerden Yardım Ġsteme Mülki Yönetim Sistemini Zayıflatan Toplumsal, Ekonomik, Siyasal Ve Tarihsel Etmenler ĠKĠNCĠ BÖLÜM MÜLKĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN ĠġLEYĠġĠ VE SORUNLARI Mülki Ġdare Amirlerinin Görevleri Ve Görev Algıları Mülki Ġdare Amirlerinin Ana ĠĢlevleri Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde EĢgüdümü Sağlama ve Planlama ĠĢlevi Yatırımcılık: Projeler ve Hizmet Birlikleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MÜLKĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNDE ĠLĠġKĠLER VE SORUNLAR Mülki Ġdare Amirinin Güncesi: MeĢgul Olduğu Hizmetler, ĠliĢkileri, Günlük ÇalıĢma Düzeni Mülki Ġdare Amirlerinin ĠliĢkileri Ve ĠliĢkilerde YaĢanan Sorunlar Mülki Ġdare Amirlerinin Sistemin Etkililiğine ĠliĢkin Değerlendirmeleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÜLKĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN YENĠDEN DÜZENLENMESĠ TARTIġMALARINA GENEL BĠR BAKIġ Mülki Yönetim Kademeleri Ve Bölgesel Örgütlenme Bölgesel KuruluĢlar Mülki Yönetim Kademeleri: Ġl-Ġlçe Sayısı ve Bölge Valiliği Sorunu Ġl Yönetimine ĠliĢkin Yeniden Düzenleme Önerileri Ġlçe Yönetimine ĠliĢkin Yeniden Düzenleme Önerileri Yerel Yönetimlerle ĠliĢkilerin Yeniden Düzenlenmesiyle Ġlgili Öneriler SONUÇ MÜLKĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ EK ÇĠZELGELERĠ... HATA! YER ĠġARETĠ TANIMLANMAMIġ. 12

3 ÇĠZELGELER Çizelge I.1: Mülki Ġdare Amirliği Kadrolarının Döneminde Sayısal Büyümesi...38 Çizelge I.2: Mülki Ġdare Amirliği Mesleğinin Döneminde Sayısal Büyümesi...38 Çizelge I.3: 2001 Aralık Ġtibariyle Ġl Sınıflarına Göre Vali Yardımcısı Sayıları...39 Çizelge I.4: MĠA Kadrolarında BoĢ-Dolu Kadrolar Arasındaki ĠliĢkinin Yıllara Göre Dağılımı...40 Çizelge I.5: Türkiye de Nüfus ve Mülki Ġdare Amirliği Kadroları ArtıĢ Hızları Arasındaki ĠliĢkiler...40 Çizelge I.6: MĠA Hizmet Sınıfı Serbest Kadroların Dolu BoĢ Durumu ( Ġtibariyle)...41 Çizelge I.7: Döneminde Meslekten Ayrılanlar...42 Çizelge I.8: Son Yirmi Yıl ( ) Ġçinde Emekli Olan MĠA Ġle Ġlgili Bilgiler...42 Çizelge I.9: Yıllarına Yönelik Olarak YaĢ Haddinden Emekli Olması Beklenen MĠA Sayısı...42 Çizelge I.10: 2001 Yılı Ġtibariyle Mülki Ġdare Amirlerinin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı...43 Çizelge I.11: 2001 verileriyle Mülki Ġdare Amirliği Mesleğinde Cinsiyet Dağılımı...44 Çizelge I.12: 2001 Yılı Verileriyle MĠA Mesleğinde Lisansüstü Eğitim Durumu...44 Çizelge I.13: Valilerin Mezun Oldukları Okullara Göre Dağılımı...45 Çizelge I.14 : 1983 Sonrası Mülki Ġdare Kökenli TBMM Üyeleri...45 Grafik I.1: Mülki Ġdare Amirlerinin ToplumsallaĢma Mekanı (n.1133)...46 Çizelge I.15: ToplumsallaĢma Mekanlarına Göre YaĢ Ortalaması...47 Çizelge I.16: YaĢ Dilimlerine Göre ToplumsallaĢma...48 Çizelge I.17: Baba Mesleklerine Göre Mülki Ġdare Amirlerinin YaĢ ve Göreve BaĢlama Tarihleri Ortalaması...48 Çizelge I.18: YaĢ Dilimlerine Göre Baba Mesleklerinin Dağılımı...49 Çizelge I.19: Medeni Duruma Göre YaĢ ve Hanehalkı Büyüklüğü Göstergeleri...50 Çizelge I.20: YaĢ Dilimlerine Göre EĢin Öğrenim Durumu...51 Çizelge I.21: Mülki Ġdare Amiri EĢlerinin Sosyal Etkinliklere Katılımı...53 Çizelge I.22: Ortalama Çocuk Sayısı (n.920)...53 Çizelge I.23: Mülki Ġdare Amiri Çocuklarının Öğrenim Durumu...54 Çizelge I.24: Göreve Göre Ortalama Aylık Hane Bütçesi...55 Çizelge I.25: Mülki Ġdare Amirlerinin Maddi Birikimleri...56 Çizelge I.26: Göreve Göre Hanenin Gider Göstergeleri...58 Çizelge I.17: Mezun Olunan Fakültelere Göre Göreve BaĢlama Dönemleri...59 Çizelge I.28a: Göreve Göre Mezun Olunan Fakültelerin Dağılımı...59 Çizelge I.28b: Yüksek Lisans Derecesi Olan Mülki Ġdare Amirlerinin Muzun Olduğu Fakültelere Göre Dağılımı...60 Çizelge I.28c: Yüksek Lisans Derecesi Olan Mülki Ġdare Amirlerinin Göreve BaĢlama Yılına Göre Dağılımı...61 Çizelge I.29: Göreve BaĢlama Dönemlerine Göre Yabancı Dillerin Bilinme Oranları...62 Çizelge I.30: YaĢ Dilimlerine Göre Bilgisayar ve Internet Kullananlar ile Yayın Ġzleyen ve Yayın Etkinliğinde Bulunan Mülki Ġdare Amirleri...63 Çizelge I.31: Meslek Kümelerine Göre Evdeki Ortalama Kitap Sayısı...63 Çizelge I.32: Yönetim Kültürü ve Yönetsel Değerler(Ölçek=0-10)...64 Çizelge I.33: Görev Kümelerine Göre Devlet ve Kamu Hizmeti Algısı...65 Çizelge I.34: Görev Kümelerine Göre Yönetsel Değerler...67 Çizelge I.35: Görev Kümelerine Göre Yeniden Yapılanmaya Yönelik Değer Yargıları...69 Çizelge I.36: Göreve Göre Benimsenen Temel DavranıĢ Kalıplarının Dağılımı...73 Çizelge I.37: Göreve Göre Tamamlayıcı DavranıĢ Kalıplarının Dağılımı...74 Çizelge I.38: Göreve Göre Kısmen Benimsenen, Kısmen DıĢlanan ve Tamamıyla DıĢlanan DavranıĢ Kalıplarının Benimsenme Oranları...76 Çizelge I.39: Ġnisiyatif DavranıĢının Kapsadığı Yeteneklerin Dağılımı...77 Çizelge I.40: Göreve Göre Ġnisiyatifli Olmanın Kapsadığı Değerlerin Dağılımı...79 (Çoklu Yanıt Çözümlemesi)

4 Çizelge I.41 : Kaymakam Adayı Seçiminde Aranacak Nitelikler...83 Çizelge I.42: Mülki Ġdare Amirlerine Göre Halkın Mülki Ġdare Amirlerinde Görmek Ġstediği Nitelikler (Çoklu Yanıt Çözümlemesi)...84 Çizelge I.43: BirleĢik Krallıkta Yönetici Adaylarında Aranılan Nitelikler...85 Çizelge I.44: Mesleğin SBF ve Hukuk Fakülteleri DıĢındaki Fakülte Mezunlarına Açılması Yararlı Oldu mu?...87 Çizelge I.45: BaĢka Fakülteler Olumsuz...88 Çizelge I.46 : BaĢka Fakülteler Olumlu...88 Çizelge I.47: Mesleğin Kadınlara AçılmıĢ Olması Yararlı Oldu mu?...89 Çizelge I.48 : Kadınların Mesleğe GiriĢine Olumsuz BakıĢın Nedenleri...89 Çizelge I.49: : Kadınların Mesleğe GiriĢine Olumlu BakıĢın Nedenleri...90 Çizelge I.50: Kaymakam Adaylarının Nesnel Bir Biçimde Seçildiğine Ġnanıyor musunuz?...91 Çizelge I.51: Kaymakam Adaylarının Seçimine Dönük Yargı...92 Çizelge I.52: Bugünkü Kaymakam Adaylığı Sınavı Yeterli mi?...93 Çizelge I.53: Mesleği Özendirmede Öncelikli Adımlar...94 Çizelge I.54: Sınav Sistemine ĠliĢkin Öneriler...94 Çizelge I.55: Kaymakamlık Staj AĢamalarının ve Sürelerinin Geçirdiği Evrim...97 Çizelge I.56: Aday Eğitiminde Öncelikli Konular...99 Çizelge I.57: Eğitim Konularını En Az ve En Çok Yeğleyen Görev Kümeleri Çizelge I.58: Adaylık Döneminde Yüksek Lisans ÇalıĢması Yararlı mı? Çizelge I.59: Staj AĢamalarında DeğiĢiklik Çizelge I.60: Adaylık Eğitiminde Yapılması Önerilen Düzeltimler Çizelge I.61: YurtdıĢı Stajıyla Ġlgili Öneriler Çizelge I.62: YurtdıĢı Stajı Yararlı mı? Çizelge I.63: Milli Güvenlik Stajı Yararlı mı? Çizelge I.64: Milli Güvenlik Akademisi Stajının Yararları Çizelge I.65: MGS Gerekli mi? Çizelge I.66: Merkez Stajı: Yüksek lisans diploması aldınız mı? Çizelge I.67: Merkez Stajı: YL Programı Amaca Uygun mu? Çizelge I.68: Adaylık Dönemindeki Yüksek Lisans Programının Değerlendirilmesi Çizelge I.69: Adaylık Dönemindeki Yüksek Lisans Programında KarĢılaĢılan Güçlükler Çizelge I.70: Merkez Stajı YLP Yeniden Düzenlenmeli mi? Çizelge I.71: Yüksek Lisans Programının Yeniden Düzenlenmesiyle Ġlgili Öneriler Çizelge I.72: Mülki Ġdare Akademisi Kurulmalı mı? Çizelge I.73: Mülki Ġdare Akademisinin ĠĢlevlerine ĠliĢkin Öneriler Çizelge I.74: Mülki Ġdare Akademisinin Yapısına ĠliĢkin Öneriler Çizelge I.75: Adaylık Dönemi Eğitiminin Yeniden Düzenlenmesi Önerisi Çizelge I. 76: EĢdeğer Görev Cetveli Çizelge I.76: Vali Yardımcılıkları Ġle Ġlgili GörüĢler Çizelge I.78: Valilik Ġstisnai Bir Görev Olarak Kalmalı mı? Çizelge I.79: Valiliğe Ġlk Kez Atanmadan Önceki Görevler Çizelge I.80: Yılları Arasında Atanan Valilerin Valilik Öncesindeki Görevleri 132 Çizelge I. 81: Valiliğe Atanan KiĢilerin Valilikten Önceki Görevleri Çizelge I.82: 1957 AraĢtırmasında Ankete Yanıt Veren 72 Valinin Valilik Öncesinde YapmıĢ Olduğu Görevlerin Dağılımı Çizelge I. 83: 2001 AraĢtırmasında Ankete Yanıt Veren 56 Valinin Valilik Öncesinde YapmıĢ Olduğu Görevlerin Dağılımı Çizelge I. 84: Ankete Yanıt Veren 56 Valinin Kaymakamlık Süreleri* Çizelge I. 85: Kaymakamlık Deneyimleri Açısından 1957 ve 2001 AraĢtırmasına Yanıt Veren Valilerin KarĢılaĢtırılması Çizelge I. 86: Vali Ġçin En Uygun Göreve BaĢlama YaĢ Dilimi Çizelge I.87: Ankete Yanıt Veren 56 Valinin Valiliğe Ġlk Atanma YaĢ Dilimi* Çizelge I.88: Vali Ġçin En Uygun Görevi Bırakma YaĢ Dilimi Çizelge I.89: Ankete Yanıt Veren 24 Merkez Valisi Ġle Ġlgili Bilgiler*

5 Çizelge I.90: Merkez Valiliği Kaldırılmalı mıdır? Çizelge I.93 : 1919 yılı itibariyle Vali ve Kaymakam MaaĢları ve Askeri Hizmetlerdeki Bazı Personel Ġle KarĢılaĢtırılması Çizelge I. 94: Yıllara Göre ÇeĢitli Meslek Kümelerinin Brüt MaaĢ (Cari Fiyat) Açısından KarĢılaĢtırması (1929 = 100) Çizelge I.95: 2002 Ocak Ġtibariyle ÇeĢitli Meslek Kümelerinin Net MaaĢ Tutarlarının KarĢılaĢtırılması* Çizelge I.91: MĠA nin Kamu Bürokrasisi Ġçindeki Statüsü AĢındı mı? Çizelge I.92: MĠA Mesleği Toplum Nezdinde Statü Kaybetti mi? Çizelge I.92a: Nüfus Büyüklüğü Statü Kaybı Olduğuna Yönelik Algı ĠliĢkisi (%)..152 Çizelge I.96 : Statü Kaybının Nedenleri Kutu I.? : Statü Kaybının Nedenleri Çizelge I.98: MĠA nın BaĢbakanlığa Bağlanması Çizelge I.99 : Birinci Sınıf MĠA Uygulanmalı mı? Çizelge I. 100: Vali Atamalarında Yöntem Ne Olmalıdır? Çizelge I. 101: Vali Seçimle ĠĢbaĢına Gelmeli Çizelge I. 103: Merkez Valiliği Ġle Ġlgili Öneriler Çizelge I. 104:Rotasyon Uygulanmalıdır GörüĢünün Göreve Dağılımı Çizelge I.105: Valinin Ġllerde Ortalama Görev Süresi Ne Olmalıdır? Çizelge I.106: Kaymakamın Ġlçelerde Ortalama Görev Süresi Ne Olmalıdır? Çizelge I. 107: Vali-Kaymakamlık Büroları Verimli mi? Çizelge I.108: Valilik ve Kaymakamlık Bürolarının Yeniden Düzenlenmesi Ġle Ġlgili Öneriler Çizelge I.109: Valiye KarĢı Sorumlu Ġl Genel Sekreterliği Kurulmalı Çizelge I.110: Valiliklerde Uzman Personelin Esnek Ġstihdamı Sağlanmalı Çizelge I. 111: Büyük Ġlçelerde Kaymakam Yardımcılıkları OluĢturulmalıdır Çizelge I.112 : Kaymakam Yardımcıları Planlama Uzmanı Olmalı Kutu??: Kamu Yöneticiliği Mesleği Çizelge I. 113 : Halkın MĠA'nde Görmek Ġstediği Nitelikler Nelerdir? Çizelge I. 114: Nesnel BaĢarım Ölçütleri Çizelge I. 115: Valilerin Kaymakamları Belirli Beceri ve Nitelikler Açısından Değerlendirmeleri Çizelge I. 116: Mülki Ġdare Amirlerinin Valileri Belirli Beceri ve Nitelikler Açısından Değerlendirmeleri Çizelge I. 117: Beceri ve Nitelikleri Yeterli Bulma Oranları Açısından Mülki Ġdare Amirlerinin Birbirleri Hakkındaki Değerlendirmeleri Özet Çizelge Çizelge I. 118: Ġnisiyatif Hangi Yetenekleri Kapsar Çizelge I. 119: Bazı DavranıĢ Kalıplarının Benimsenme Oranları Kutu. I.?? Mesleğin Zorlukları-Üyelerine Yüklediği Ağır Sorumluluklar ve Mülki Ġdare Amirleri Çizelge I.120: Mesleki AnlayıĢı ġekillendiren Etmenler Çizelge I.121: Mülki Ġdare Amirlerinin Tutumlarını Yönlendiren Öğeler Çizelge I. 122: Mesleki BaĢarıyı Belirleyen Temel Etmenler Çizelge I. 123: Bu Mesleği Seçme Gerekçesi Çizelge I. 124; Meslek Ġdeali Var mı? Çizelge I. 125: Nasıl Anılmak Ġster? Çizelge I. 126: Mesleğin En Çekici Yanları Çizelge I. 127: Mesleğin En Yıpratıcı Yanları Çizelge I. 128: Mülki Ġdare Amirleri Görevlerini Etkili ve Verimli Bir Biçimde Yerine Getiriyor Mu? Çizelge I. 129: Mülki Ġdare Amirlerinin Etkili ve Verimli ÇalıĢmasını Engelleyen Nedenler Nelerdir? Çizelge I. 130: MĠA Halk Beklentilerine Yanıt Verebiliyor mu? Çizelge I. 131 : Yükselme Rasyonel Ölçüt ve Kurallara Uygun mu? Çizelge I. 132: Yükselmelerde Nesnel Ölçüt ve Kurallara Uyulmama Nedenleri Çizelge I. 132a: Mesleği Etkileyen Dönüm Noktaları Çizelge I. 133a: GiriĢimcilik KarĢısında Beklenen Tutumlar

6 Çizelge I. 133b; Yerel Kaynak Yaratarak Sorun Çözme Çizelge I. 133c: Halkın Hizmet Taleplerine Öncelik Verme Çizelge I. 133d: Siyasal Baskıya Direnme Çizelge I. 133e: Bürokratik Baskıya Direnme Çizelge I. 133f: Yansızlık Çizelge I. 133g: Yolsuzlukla Mücadele Çizelge I. 133hÜstlere Sorun Çıkarmama Çizelge I. 133i: Statükoyu Koruma Çizelge I. 134: Meslekte Manevi Doyumu Buldu mu? Çizelge I. 135: Sağlanan Olanaklar Yeterli mi? Çizelge I. 136: Özel Sektöre Geçer mi? Çizelge I. 137: BaĢka Bir Kamu Kurumuna Geçer mi? Çizelge I. 138: Bu Mesleği Yeniden Seçer mi? Çizelge I. 139: Bu Mesleği Yeniden Seçme Konusundaki Değerlendirmenin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Çizelge I. 140: Alternatif Meslek Tercihi Çizelge I. 140a: Alternatif Meslek Tercihlerinin Mezun Olunan Fakültelere Göre Dağılımı Çizelge I. 141: Alternatif Meslek Tercihinin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Çizelge I. 142: Alternatif Meslek Tercihi Gerekçesi Çizelge I. 143: Çocuğuna Bu Mesleği Önerir mi? Çizelge I. 144 : Çocuğu Önerilen Meslek Gerekçesi Çizelge I. 145: Çocuğuna Hangi Mesleği Önerir? Çizelge II.1: Ġl Sistemi Hala Geçerli mi? Çizelge II.2: Ġl Sisteminin Geçerliğine ĠliĢkin Değerlendirmenin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Çizelge II.3: Ġl Sistemini Olumlu Değerlendirme Nedenleri Çizelge II.4: Ġl Sistemini Olumsuz Değerlendirme Nedenleri Çizelge II.5: Ġl Sisteminden Kopan Hizmet Alanlarının Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.6: Ġl Sisteminden Kopan Hizmet Alanları Çizelge II.7: Ġl Sisteminden KopuĢun Nedeni Çizelge II.8: Valiler Devre DıĢı Kalıyor mu? Çizelge II.9: BaĢbakan ve Bakanların Valileri Devre DıĢı Bırakmasının Yarattığı Sıkıntılar Çizgelge II.10: Atamalarda 5442 Sayılı Yasanın 7. Maddesi Uygulanıyor mu? Çizelge II.11: Kolluk Güçleri Üzerindeki Yetkiler Yeterli mi? Çizelge II.12: Kolluk Güçleri Üzerindeki Yetkilerin Yeterliliğiyle Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.13: Kollukla Ġlgili Ġstenen Yetkiler Çizelge II.14: Kollukla Ġlgili Değerlendirme Çizelge II.15: /D Maddesi Uygulamada Sorunlu mu? Çizelge II.16: /D Uygulamada Çıkan Sorunlar Çizelge II.17: Yasalara Göre Mülki Ġdare Amirlerinin Yapmaları Gereken En Önemli Görevler Çizelge II.18: Öncelik Sırasına Göre Yasalara Göre Mülki Ġdare Amirlerinin Yapmaları Gereken En Önemli Görevler Çizelge II.19: Mülki Ġdare Amirlerinin Fiilen Yaptıkları En Önemli Görevle Çizelge II.20: Öncelik Sırasına Göre Mülki Ġdare Amirlerinin Fiilen Yaptıkları En Önemli Görevler Çizelge II.21: Mülki Ġdare Amirlerinin Yasalara Göre Zorunlu Gördükleri ve Fiilen Yaptıkları Görevlerin Göreve Göre Dağılım Çizelge II.22: Mülki Ġdare Amirlerinin Yapması Gereken En Önemli Görevler Çizelge II.23: Yolsuzlukla SavaĢımdaki Yetkiler Yeterli mi? Çizelge II.24:Yolsuzlukla SavaĢım Stratejileri Çizelge II.25: Mülki Ġdare Amirlerinden Alınması Gereken Görev ve Yetkiler Var mıdır? 252 Çizelge II.26: Alınmasını Gerekli Gördüğünüz Yetkiler Çizelge II.27: Mülki Ġdare Amirlerine Verilmesi Gereken Yeni Görev ve Yetkiler Var mıdır?

7 Çizelge II.28: Mülki Ġdare Amirlerine Verilmesi Ġstenen Yeni Yetkiler Çizelge II.29: Mülki Ġdare Amirlerinin Ana ĠĢlevi Ne Olmalıdır? Çizelge II.30: MĠA nin Temel ĠĢlevleri Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.31: Ġl Koordinasyon Kurulu Gerektiği Gibi ÇalıĢıyor mu? Çizelge II.32: Ġl Koordinasyon Kurullarının Etkili ÇalıĢmama Nedenleri ve Çözüm Önerileri Çizelge II.33: Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri ĠĢlevlerini Yerine Getiriyor mu? Çizelge II.34: Ġl Planlama Müdürlükleri (Çoklu Yanıt Çözümlemesi) Çizelge II.35: Proje Önerileri GeliĢtirdi mi? Çizelge II.36: Mülki Ġdare Amirleri Önerilen ve GerçekleĢtirilen Projeler Çizelge II.37: Ġktisadi Projelerin Akçal Kaynakları Çizelge II.38:Sosyal Projelerin Akçal Kaynakları Çizelge II.39:Kültürel Projelerin Akçal Kaynakları Çizelge II.40: Çevre Projelerinin Akçal Kaynakları Çizelge II.41: Ġmar-Alt yapı Projelerinin Akçal Kaynakları II.42: Üstlerden Yeterli Kaynak ve Destek Sağlayabildi mi? Çizelge II.43: GerçekleĢtirilen Önemli Projeler Çizelge II.44: Hizmet Birliği Var mı? Çizelge II.45: Hizmet Birliği Aktif mi? Çizelge II.46: Hizmet Birlikleri Projeleri Çizelge II.47: Hizmet Birliklerinde Kullanılan Para Miktarı Çizelge II.48: Birlik Etkinliklerinden Elde Edilen Gelirlerin Birlik Bütçesi Ġçindeki Oranı Çizelge II.49: Ġl Özel Ġdaresinden Aktarılan Kaynakların Birlik Bütçesi Ġçindeki Oranı Çizelge II.50: BağıĢların Birlik Bütçesi Ġçindeki Oranı Çizelge II.51: Yerel Kaynakların Seferber Edilmesiyle Yaratılan Olanakların Birlik Bütçesi Ġçindeki Oranı Çizelge II.52: Genel Yönetimin Sağladığı Kaynakların Birlik Bütçesi Ġçindeki Oranı Çizelge II.53: BaĢka Kaynakların Birlik Bütçesi Ġçindeki Oranı Çizelge II.54: Hizmet Birlikleri Bütçelerindeki Gelir Oranları Ortalamalarının Bölgeler Göre Dağılımı Çizelge II.55: MeĢgul Eden Hizmet Alanları Çizelge II.56: UğraĢtıran Hizmet Birimleri Çizelge II.57: Büroda Zaman Alan ĠĢler ÇĠZEGE II.58: GörüĢme Sıklığı (ĠliĢkiler) Çizelge II.59: Çok Sık GörüĢme Oranlarının Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.60: Çok Sık GörüĢme Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı Çizelge II.61: ĠliĢkilerdeki Sorunlar (ĠliĢkinin Niteliği) Çizelge II.62: Sorun YaĢanan Konular Çizelge II.63: Halk Beklentilerini KarĢılama Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.64: MĠA Etkili ve Verimli mi? Çizelge II.65 Etkili ÇalıĢma Engelleri Çizelge II.66: ĠĢbirliği ve EĢgüdümün Sağlanması Ġçin Alınması Gerekli Görülen Önlemler Çizelge II.67: Mülki Yönetim Sistemi Yeniden Düzenlenmeli midir? Çizelge II.68: Bölgesel KuruluĢlarla ĠliĢkilerin Niteliğinin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.69: Ġl Sayısının Azaltılmasıyla Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.70: Ġlçe Sayısının Azaltılmasına ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.71: Büyük Ġlçe Kaymakamlıkları Kurulmasına ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.72: Valiye KarĢı Sorumlu Ġl Genel Sekreterliği Kurulmasına ĠliĢkin Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.73: Hizmette Yerellik Ġlkesinin Uygulanmasıyla Ġlgili Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı

8 Çizelge II.74: Mülki Ġdare Amirlerinin Yerel Yönetimler Üzerindeki Yetkilerinin Hukuka Uygunluk Denetimiyle Sınırlandırılmasıyla Ġlgili Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.75: Halkın Yönetime Katılması Ġçin Yapılması Gereken Düzenlemeler

9 EKLER EK ÇĠZELGELER... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Ek Çizelge I.1: Baba Eğitimi Ek çizelge I.2 : - Anne Eğitimi Ek Çizelge-I.3. EĢi ÇalıĢıyor mu? Ek Çizelge-I.4. EĢin Mesleği Ek Çizelge-I.5. Göreve Göre EĢlerin ÇalıĢma Durumu Ek Çizelge-I.6. EĢlerin katıldığı sosyal etkinlik sayısı Ek Çizelge- I.7. EĢin Sosyal Etkinliğinin Mesleki Kariyer Üzerinde Etkisi Var mı? Göreve Göre Dağılım Ek Çizelge-I.8. Mülki Ġdare Amirlerinin YaĢ Kümeleri ne Göre Ortalama Çocuk Sayısı Ek Çizelge-I.9.Çocuklarını Yönlendirme Eğilimi Ek Çizelge- I.10. Yüksek lisans Tez Konuları Ek Çizelge-I.11. Doktora Tez Konuları Ek Çizelge I.12. Değerler ve Yönetim Kültürü Ek Çizelge I.13: Mesleğin SBF ve Hukuk Fakülteleri DıĢındaki Fakülteleri Bitirenlere Açık Olmasıyla Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.14: Mesleğin Bayanlara Açılmasına ĠliĢkin Değerlendirmelerin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı Ek Çizelge I.15: Kaymakam Adayı Seçiminde Aranacak Nitelikler Ek Çizelge I.16: Kaymakam Adaylarının Nesnel Seçilmeme Nedenlerinin Görevlere Göre Dağılımı 328 Ek Çizelge I.17: Bugünkü Kaymakam Adaylığı Sınavının Yeterliğine ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.18: Mesleği Özendirmede Birinci Öncelik Ek Çizelge I.19: Mesleği Özendirmede Ġkinci Öncelik Ek Çizelge I.20: Mesleği Özendirmede Üçüncü Öncelik Ek Çizelge I.21: Mesleği Özendirmede Dördüncü Öncelik Ek Çizelge I.22: Mesleği Özendirmede BeĢinci Öncelik Ek Çizelge I.23: Nitelikli Adayları Mesleğe Özendirme Önerilerinin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.24: Sınav Sistemine ĠliĢkin Önerilerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.25: Aday Eğitiminde Birinci Öncelik Ek Çizelge I.26: Aday Eğitiminde Ġkinci Öncelik Ek Çizelge I.27: Aday Eğitiminde Öncelikli Konuların YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı Ek Çizelge I.28: Aday Eğitiminde Öncelikli Konuların Göreve Göre Dağılımı k Çizelge I.29: Adaylık Döneminde Yüksek Lisans ÇalıĢmasına ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.30: Adaylık Dönemi Stajlarında DeğiĢiklik Yapılması Ġstenen AĢamaların Göreve Göre Dağılımı (Çoklu Yanıt Çözümlemesi) Ek Çizelge I.31: MGS Birinci Yararı Ek Çizelge I.32: MGS Ġkinci Yararı Ek Çizelge I.33: Mülki Ġdare Akademisinin Kurulmasına ĠliĢkin GörüĢlerin Göreve Göre Dağılımı.336 Ek Çizelge I.34: Mülki Ġdare Akademisinin Kurulmasına ĠliĢkin GörüĢlerin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı EK Çizelge I.35: Vali Yardımcılıklarının Kaldırılması Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı EK Çizelge I.36: Vali Yardımcılıklarının Güçlendirilmesi Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.37: Valilik Ġstisnai Bir Görev Kalması Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı EK Çizelge I.38: Valiliğin Ġstisnai Bir Görev Olarak Kalması Konusundaki Değerlendirmenin Valiliğe Ġlk Kez Atanmadan Önceki Görevine Göre Dağılımı Ek Çizelge I.39: DÖNEMĠ VALĠ ATAMALARI EK Çizelge I.40: Ankete Yanıt Veren 56 Valinin Önceki Görevleri Ġle Ġlgili Bilgiler

10 EK Çizelge I.41: Vali Ġçin En Uygun Göreve BaĢlama YaĢı Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı EK Çizelge I.42: Vali Ġçin En Uygun Görevi Bırakma YaĢı Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.43: Ankete Yanıt Veren 24 Merkez Valisinin Önceki Görevlerine ĠliĢkin Bilgiler EK Çizelge I.44: Merkez Valiliğinin Kaldırılması Konusundaki Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı EK Çizelge I.44b: Merkez Valiliği Ġle Ġlgili Önerilere Verilen Yanıtların Göreve Göre Dağılımı (Geçerli Yanıtlar) EK Çizelge I.44a: Merkez Valiliği Ġle Ġlgili Önerilere Verilen Yanıtların YaĢ Dilimine Göre Dağılımı (Geçerli Yanıtlar) Ek Çizelge I.45: MĠA Mesleğinin Kamu Bürokrasisi Ġçindeki Statüsünün AĢınması Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.46: MĠA Mesleğinin Toplum Nezdinde Statü Kaybı Ġle Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.46a : Statü Kaybı Algısının YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge I.46b : Statü Kaybı Algısının Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge I.47: Statü Kaybının Nedenlerine ĠliĢkin Cevapların Göreve Göre Dağılımı (Çoklu Yanıt Çözümlemesi) Çizelge I.48: MĠA BaĢbakanlığa Bağlanması Konusundaki Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.49: Birinci Sınıf MĠA Uygulanması Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Ek Çizelge I.50 : Birinci Sınıf MĠA Uygulanması Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.53: Halkın MĠA'dan Beklediği Nitelikler Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı (Çoklu Yanıt Çözümlemesi) Ek Çizelge I.54: Halkın MĠA'dan Beklediği Nitelikler Konusundaki Değerlendirmenin YaĢ Dilimine Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.55: Nesnel BaĢarım Ölçütlerinin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Çoklu Yanıt Çözümlemesi Ek Çizelge I.56: Nesnel BaĢarım Ölçütlerinin Göreve Göre Dağılımı (Çoklu Yanıt Çözümlemesi) Ek Çizelge I.57: Ġnisiyatif Olgusunun Tanımının YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı (Özet Çizelge) Çizelge I.58: Ġnisiyatif Olgusunun Tanımının Göreve Göre Dağılımı (Özet Çizelge) EK Çizelge I.63 : Tutumun OluĢmasında Yol Gösteren Öğelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.64 : Tutumun OluĢmasında Yol Gösteren Öğelerin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge I.65: MĠA Mesleğini Seçmede En Belirleyici Gerekçe Yanıtlarının YaĢ Dilimine Göre Dağılımı Ek Çizelge I.68: Mesleğin En Çekici Yanı Değerlendirmesinin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı Ek Çizelge I.69: Mesleğin En Çekici Yanı Değerlendirmesinin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.70: Mesleğin En Yıpratıcı Yanına ĠliĢkin Değerlendirmelerin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı Ek Çizelge I.72: Mülki Ġdare Amirleri Görevlerini Etkili ve Verimli Bir Biçimde Yerine Getirmesi Konusundaki Değerlendirmenin Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge I. 73: MĠA Halk Beklentilerine Yanıt Verebilmesi Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.75: MĠA Halk Beklentilerine Yanıt Verebilmesi Konusundaki Değerlendirmenin Bölgeye Göre Dağılımı Ek Çizelge I.76 : Yükselme Rasyonel Ölçüt ve Kurallara Uygunluğu Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.78: Yükselmelerde Nesnel Ölçüt ve Kurallara Uyulmama Nedenlerine ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı

11 Ek Çizelge I.79: Yükselmelerde Nesnel Ölçüt ve Kurallara Uyulmama Nedenlerine ĠliĢkin Değerlendirmenin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı Ek Çizelge 79a: Mesleği Etkileyen Dönüm Noktaları Konusundaki Değerlendirmenin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge I.80a : Meslekte Manevi Doyum Konusundaki Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.80b : Meslekte Manevi Doyum Konusundaki Değerlendirmelerin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge I.81: Sağlanan Olanakların Yeterli Olup Olmadığına ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.82: Sağlanan Olanakların Yeterli Olup Olmadığına ĠliĢkin Değerlendirmenin YaĢ Grupların Göre Dağılımı Ek Çizelge I.83: Sağlanan Olanakların Yeterli Olup Olmadığına ĠliĢkin Değerlendirmenin Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge I.84a: Özel Sektöre Geçme Konusundaki DüĢüncelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.84b: Özel Sektöre Geçme Konusundaki DüĢüncelerin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı..380 Ek Çizelge I.85a: BaĢka Kamu Kurum ya da KuruluĢuna Geçme Konusundaki DüĢüncelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.85b: BaĢka Kamu Kurum ya da KuruluĢuna Geçme Konusundaki DüĢüncelerin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge I.86: Bu Mesleği Yeniden Seçme Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.87: Alternatif Meslek Tercihinin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.88: Çocuğuna Meslek Önerisi Gerekçesinin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı Ek Çizelge I.89: Çocuğuna Meslek Önerisi Gerekçesinin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.1: Ġl Sisteminin Geçerliğine ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.2: Ġl Sisteminin Geçerliğine ĠliĢkin Değerlendirmenin Görev Yapılan Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge II.3: Ġl Sistemi Yargısı 1. Neden Ek Çizelge II.4: Ġl Sistemi Yargısı 2. Neden Ek Çizelge II.5: Ġl Sistemi Yargısı Ek Çizelge II.6: Ġl Sistemine ĠliĢkin Olumsuz Değerlendirme Nedenlerinin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.7: Ġl Sistemine ĠliĢkin Olumlu Değerlendirme Nedenlerinin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.8: Ġl Sisteminden Kopan Hizmet Alanları Ek Çizelge II.9: Ġl Sisteminden Kopan Hizmet Alanları Ek Çizelge II.10: Ġl Sisteminden Kopan Hizmet Alanları Ek Çizelge II.11: Ġl Sisteminden Kopan Hizmet Alanları Ek Çizelge II.12: Ġl Sisteminden Kopan Hizmet Alanları Ek Çizelge II.13: Ġl Sisteminden Kopan Hizmet Alanlarının Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.14: Ġl Sisteminden KopuĢun Nedenlerine ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.15: Valilerin Devre DıĢı Bırakılmasıyla Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.16: Devre DıĢı Bırakılmanın Yarattığı Sıkıntılar Ek Çizelge II.17: Devre DıĢı Bırakılmanın Yarattığı Sıkıntılar Ek Çizelge II.18: Devre DıĢı Bırakılmanın Yarattığı Sıkıntılar Ek Çizelge II.19: Atamalarda 7. Maddenin Uygulanmasıyla Ġlgili Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.20: Kolluk Güçleri Üzerindeki Yetkilerin Yeterliliğiyle Ġlgili Değerlendirmenin Görev Yapılan Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge II.21: Kolluk Güçleri ve Verilmesi Ġstenen Yetkiler Ek Çizelge II.22: Kolluk Güçleri ve Verilmesi Ġstenen Yetkiler Ek Çizelge II.23: Kolluk Güçleri ve Verilmesi Ġstenen Yetkiler

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015 REKTÖRDEN Bilgi, küresel rekabet ve insani değerlere odaklı bilgi toplumu örgütlerinin en önemli özelliği, sürekli ve hızlı değiģen bir çevrede faaliyetlerini sürdürme zorunluluğudur. Bir öğede baģlayan

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) Ocak 2011 1 EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) EDUSER DanıĢmanlık AraĢtırma

Detaylı

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yanyol Sok. No:19, No:5/3, 34692, Üsküdar, İstanbul Tel/Faks: (+90 216) 481 3023 www.edam.com.tr

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı EĞĠTĠM SĠSTEMĠMĠZDEKĠ TOPLUMSAL CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠNĠN YERĠ KONULU TBMM KOMĠSYON RAPORU Editör Doç.Dr. Mustafa CAN Alattin DEġDEMĠR Selçuk ÖNCÜL Şubat 2012 KADIN ERKEK FIRSAT

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

Uzm.Öğret.Halil KURUCU Felsefe Grubu

Uzm.Öğret.Halil KURUCU Felsefe Grubu 1 2 SİVEREK KARACADAĞ ANADOLU LİSESİ Uzm.Öğret.Halil KURUCU Felsefe Grubu YÖNETİM BİLİMİ F.TAYLOR DERS NOTLARI 3 ÖNSÖZ Değerli öğrencilerim; ÇağdaĢ bilimler arasında yer alan Yönetim Biliminin uzun bir

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA KÜMELEMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hidayet

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 20 TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI *ArĢ. Gör. Ġsmail Hakan AKGÜN **Yrd. Doç. Dr. Nihat ġġmġek * Kilis 7 Aralık Üniversitesi, M.R. Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI

YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI LĠSE DERS PROGRAMLARINA UYGUN YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI Derleyen Ömer YILDIRIM http://www.felsefe.gen.tr ÖN SÖZ 4 GĠRĠġ 5 ÜNĠTE 1: YÖNETĠM BĠLĠMĠNE GĠRĠġ 6 1. YÖNETĠM 6 2. BĠLĠM VE BĠLĠMSEL DÜġÜNME 6

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İÇİNDEKİLER Sunuş... 4 1.Giriş... 5 2.Yönetici Özeti...

Detaylı

SUNUġ. MTO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet BAYSAL

SUNUġ. MTO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet BAYSAL MTO STRATEJĠK PLANI 2014-2017 0 SUNUġ Günümüz küreselleģen ticari yaģamda hızla gerçekleģen teknolojik geliģmeler ve değiģimler kamu kurumları ve diğer sivil toplum kuruluģlarında olduğu gibi biz meslek

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI KILAVUZ KİTABI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI KILAVUZ KİTABI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI KILAVUZ KİTABI Yöneticiler, Öğretmenler, Maarif MüfettiĢleri ve Uzmanlar Ġçin Kavramsal Temeller ve Uygulama Mart 2015 1 Koordinasyon (Merkez Kurum

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

HAYAT SĠGORTALARI VE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠ

HAYAT SĠGORTALARI VE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HAYAT SĠGORTALARI VE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER Komisyon Raporu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ ÖZET I. GĠRĠġ:

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAġBAKANLIK GENELGESĠ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR TARAFINDAN

Detaylı

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız.

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. BAġKAN SUNUġU Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar geçen bir yıllık dönemde stratejik Planımızın ilk uygulama yılını, amaçlarımızdan,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden 17.03.2006 tarih

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠNĠN STATÜ BAĞLAMINDA BĠLGĠ PROFESYONELLĠĞĠNE YANSIMASI: ANKARA DA ÇALIġAN KÜTÜPHANECĠLER ÜZERĠNE

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRETMEN ADAYLARI ĠÇĠN MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM KURUMLARINDA YAPILACAK: OKUL DENEYĠMĠ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI TOPLUMA

Detaylı