ÖNSÖZ TEġEKKÜR GĠRĠġ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ TEġEKKÜR...17. GĠRĠġ..."

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ TEġEKKÜR GĠRĠġ... BĠRĠNCĠ KESĠM...34 BĠRĠNCĠ BÖLÜM...36 MÜLKĠ ĠDARE AMĠRLĠĞĠ MESLEĞĠNĠN SAYISAL GÖRÜNÜMÜ Kadro- ĠĢlendirme Sosyo-Demografik Bazı Veriler...42 ĠKĠNCĠ BÖLÜM MÜLKĠ ĠDARE BÜROKRASĠSĠNĠN TOPLUMSAL EKONOMĠK GÖRÜNTÜSÜ Toplumsal Köken Yeniden Üretim Alanı: Aile Birimi ve BoĢ Zaman Faaliyetleri Maddi YaĢam Düzeyi ve Konfor Göstergeleri Mesleki Formasyon Yönetim Kültürü ve DavranıĢ Kalıpları Yönetim Kültürü ve Yönetsel Değerler Mülki Ġdare Amiri DavranıĢ Kalıpları Ġnisiyatif : Bir Temel DavranıĢ Kalıbının Kapsamı Üzerine...77 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MÜLKĠ ĠDARE AMĠRLĠĞĠ MESLEĞĠNE GĠRĠġ VE ADAYLIK EĞĠTĠMĠ Ġlk Adım: Kaymakam Adaylığı Kaymakam Adaylarının Seçimi Kaymakam Adaylarında Bulunması Gereken Nitelikler Kaymakam Adaylığının Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakülteleri DıĢındaki Yüksek Öğrenim Kurumlarını Bitirenlere ve Kadınlara Açılması Kaymakam Adaylarının Seçiminde Nesnellik Sorunu Kaymakam Adaylığı Sınavı Kaymakam Adaylarının YetiĢtirilmesi Kaymakamlık Stajı Staj AĢamalarının Yeniden Düzenlenmesi, Yüksek Lisans Programı ve Uygulamadaki Durum Mülki Ġdare Akademisi Kaymakam Adaylarının Seçilmesi ve Adaylık Eğitimiyle Ġlgili Genel Değerlendirme DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÜLKĠ ĠDARE AMĠRLĠĞĠ MESLEĞĠ I. Statü Yasal ve Kurumsal Statü Mesleki Statü ve Statü Kaybı Mülki Ġdare Amirliği Statüsünün Yeniden Yapılandırılması Önerileri Meslek Algısı Meslek Olma Ölçütleri Açısından Mülki Ġdare Amirliği Mülki Ġdare Amiri Mülki Ġdare Amirliği Mesleki Doyum Manevi Doyum Maddi Doyum ĠĢe Yönelik Tutum, ĠĢten Ayrılma Eğilimi ve Diğer Meslekler Mülki Ġdare Amirliği Mesleği Genel Değerlendirme ĠKĠNCĠ KESĠM MÜLKĠ ĠDARE AMĠRLĠĞĠ VE 11

2 BĠRĠNCĠ BÖLÜM MÜLKĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN GEÇERLĠĞĠ VE SĠSTEMDEN KOPMALAR MÜLKĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN GEÇERLĠĞĠ MÜLKĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNDEN KOPMALAR ASAYĠġ-GÜVENLĠK HĠZMETLERĠNĠN SĠSTEMDEN KOPUġU Mülki Yönetim Sistemi ve Genel Kolluk Hizmeti Askeri Birliklerden Yardım Ġsteme Mülki Yönetim Sistemini Zayıflatan Toplumsal, Ekonomik, Siyasal Ve Tarihsel Etmenler ĠKĠNCĠ BÖLÜM MÜLKĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN ĠġLEYĠġĠ VE SORUNLARI Mülki Ġdare Amirlerinin Görevleri Ve Görev Algıları Mülki Ġdare Amirlerinin Ana ĠĢlevleri Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde EĢgüdümü Sağlama ve Planlama ĠĢlevi Yatırımcılık: Projeler ve Hizmet Birlikleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MÜLKĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNDE ĠLĠġKĠLER VE SORUNLAR Mülki Ġdare Amirinin Güncesi: MeĢgul Olduğu Hizmetler, ĠliĢkileri, Günlük ÇalıĢma Düzeni Mülki Ġdare Amirlerinin ĠliĢkileri Ve ĠliĢkilerde YaĢanan Sorunlar Mülki Ġdare Amirlerinin Sistemin Etkililiğine ĠliĢkin Değerlendirmeleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÜLKĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN YENĠDEN DÜZENLENMESĠ TARTIġMALARINA GENEL BĠR BAKIġ Mülki Yönetim Kademeleri Ve Bölgesel Örgütlenme Bölgesel KuruluĢlar Mülki Yönetim Kademeleri: Ġl-Ġlçe Sayısı ve Bölge Valiliği Sorunu Ġl Yönetimine ĠliĢkin Yeniden Düzenleme Önerileri Ġlçe Yönetimine ĠliĢkin Yeniden Düzenleme Önerileri Yerel Yönetimlerle ĠliĢkilerin Yeniden Düzenlenmesiyle Ġlgili Öneriler SONUÇ MÜLKĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ EK ÇĠZELGELERĠ... HATA! YER ĠġARETĠ TANIMLANMAMIġ. 12

3 ÇĠZELGELER Çizelge I.1: Mülki Ġdare Amirliği Kadrolarının Döneminde Sayısal Büyümesi...38 Çizelge I.2: Mülki Ġdare Amirliği Mesleğinin Döneminde Sayısal Büyümesi...38 Çizelge I.3: 2001 Aralık Ġtibariyle Ġl Sınıflarına Göre Vali Yardımcısı Sayıları...39 Çizelge I.4: MĠA Kadrolarında BoĢ-Dolu Kadrolar Arasındaki ĠliĢkinin Yıllara Göre Dağılımı...40 Çizelge I.5: Türkiye de Nüfus ve Mülki Ġdare Amirliği Kadroları ArtıĢ Hızları Arasındaki ĠliĢkiler...40 Çizelge I.6: MĠA Hizmet Sınıfı Serbest Kadroların Dolu BoĢ Durumu ( Ġtibariyle)...41 Çizelge I.7: Döneminde Meslekten Ayrılanlar...42 Çizelge I.8: Son Yirmi Yıl ( ) Ġçinde Emekli Olan MĠA Ġle Ġlgili Bilgiler...42 Çizelge I.9: Yıllarına Yönelik Olarak YaĢ Haddinden Emekli Olması Beklenen MĠA Sayısı...42 Çizelge I.10: 2001 Yılı Ġtibariyle Mülki Ġdare Amirlerinin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı...43 Çizelge I.11: 2001 verileriyle Mülki Ġdare Amirliği Mesleğinde Cinsiyet Dağılımı...44 Çizelge I.12: 2001 Yılı Verileriyle MĠA Mesleğinde Lisansüstü Eğitim Durumu...44 Çizelge I.13: Valilerin Mezun Oldukları Okullara Göre Dağılımı...45 Çizelge I.14 : 1983 Sonrası Mülki Ġdare Kökenli TBMM Üyeleri...45 Grafik I.1: Mülki Ġdare Amirlerinin ToplumsallaĢma Mekanı (n.1133)...46 Çizelge I.15: ToplumsallaĢma Mekanlarına Göre YaĢ Ortalaması...47 Çizelge I.16: YaĢ Dilimlerine Göre ToplumsallaĢma...48 Çizelge I.17: Baba Mesleklerine Göre Mülki Ġdare Amirlerinin YaĢ ve Göreve BaĢlama Tarihleri Ortalaması...48 Çizelge I.18: YaĢ Dilimlerine Göre Baba Mesleklerinin Dağılımı...49 Çizelge I.19: Medeni Duruma Göre YaĢ ve Hanehalkı Büyüklüğü Göstergeleri...50 Çizelge I.20: YaĢ Dilimlerine Göre EĢin Öğrenim Durumu...51 Çizelge I.21: Mülki Ġdare Amiri EĢlerinin Sosyal Etkinliklere Katılımı...53 Çizelge I.22: Ortalama Çocuk Sayısı (n.920)...53 Çizelge I.23: Mülki Ġdare Amiri Çocuklarının Öğrenim Durumu...54 Çizelge I.24: Göreve Göre Ortalama Aylık Hane Bütçesi...55 Çizelge I.25: Mülki Ġdare Amirlerinin Maddi Birikimleri...56 Çizelge I.26: Göreve Göre Hanenin Gider Göstergeleri...58 Çizelge I.17: Mezun Olunan Fakültelere Göre Göreve BaĢlama Dönemleri...59 Çizelge I.28a: Göreve Göre Mezun Olunan Fakültelerin Dağılımı...59 Çizelge I.28b: Yüksek Lisans Derecesi Olan Mülki Ġdare Amirlerinin Muzun Olduğu Fakültelere Göre Dağılımı...60 Çizelge I.28c: Yüksek Lisans Derecesi Olan Mülki Ġdare Amirlerinin Göreve BaĢlama Yılına Göre Dağılımı...61 Çizelge I.29: Göreve BaĢlama Dönemlerine Göre Yabancı Dillerin Bilinme Oranları...62 Çizelge I.30: YaĢ Dilimlerine Göre Bilgisayar ve Internet Kullananlar ile Yayın Ġzleyen ve Yayın Etkinliğinde Bulunan Mülki Ġdare Amirleri...63 Çizelge I.31: Meslek Kümelerine Göre Evdeki Ortalama Kitap Sayısı...63 Çizelge I.32: Yönetim Kültürü ve Yönetsel Değerler(Ölçek=0-10)...64 Çizelge I.33: Görev Kümelerine Göre Devlet ve Kamu Hizmeti Algısı...65 Çizelge I.34: Görev Kümelerine Göre Yönetsel Değerler...67 Çizelge I.35: Görev Kümelerine Göre Yeniden Yapılanmaya Yönelik Değer Yargıları...69 Çizelge I.36: Göreve Göre Benimsenen Temel DavranıĢ Kalıplarının Dağılımı...73 Çizelge I.37: Göreve Göre Tamamlayıcı DavranıĢ Kalıplarının Dağılımı...74 Çizelge I.38: Göreve Göre Kısmen Benimsenen, Kısmen DıĢlanan ve Tamamıyla DıĢlanan DavranıĢ Kalıplarının Benimsenme Oranları...76 Çizelge I.39: Ġnisiyatif DavranıĢının Kapsadığı Yeteneklerin Dağılımı...77 Çizelge I.40: Göreve Göre Ġnisiyatifli Olmanın Kapsadığı Değerlerin Dağılımı...79 (Çoklu Yanıt Çözümlemesi)

4 Çizelge I.41 : Kaymakam Adayı Seçiminde Aranacak Nitelikler...83 Çizelge I.42: Mülki Ġdare Amirlerine Göre Halkın Mülki Ġdare Amirlerinde Görmek Ġstediği Nitelikler (Çoklu Yanıt Çözümlemesi)...84 Çizelge I.43: BirleĢik Krallıkta Yönetici Adaylarında Aranılan Nitelikler...85 Çizelge I.44: Mesleğin SBF ve Hukuk Fakülteleri DıĢındaki Fakülte Mezunlarına Açılması Yararlı Oldu mu?...87 Çizelge I.45: BaĢka Fakülteler Olumsuz...88 Çizelge I.46 : BaĢka Fakülteler Olumlu...88 Çizelge I.47: Mesleğin Kadınlara AçılmıĢ Olması Yararlı Oldu mu?...89 Çizelge I.48 : Kadınların Mesleğe GiriĢine Olumsuz BakıĢın Nedenleri...89 Çizelge I.49: : Kadınların Mesleğe GiriĢine Olumlu BakıĢın Nedenleri...90 Çizelge I.50: Kaymakam Adaylarının Nesnel Bir Biçimde Seçildiğine Ġnanıyor musunuz?...91 Çizelge I.51: Kaymakam Adaylarının Seçimine Dönük Yargı...92 Çizelge I.52: Bugünkü Kaymakam Adaylığı Sınavı Yeterli mi?...93 Çizelge I.53: Mesleği Özendirmede Öncelikli Adımlar...94 Çizelge I.54: Sınav Sistemine ĠliĢkin Öneriler...94 Çizelge I.55: Kaymakamlık Staj AĢamalarının ve Sürelerinin Geçirdiği Evrim...97 Çizelge I.56: Aday Eğitiminde Öncelikli Konular...99 Çizelge I.57: Eğitim Konularını En Az ve En Çok Yeğleyen Görev Kümeleri Çizelge I.58: Adaylık Döneminde Yüksek Lisans ÇalıĢması Yararlı mı? Çizelge I.59: Staj AĢamalarında DeğiĢiklik Çizelge I.60: Adaylık Eğitiminde Yapılması Önerilen Düzeltimler Çizelge I.61: YurtdıĢı Stajıyla Ġlgili Öneriler Çizelge I.62: YurtdıĢı Stajı Yararlı mı? Çizelge I.63: Milli Güvenlik Stajı Yararlı mı? Çizelge I.64: Milli Güvenlik Akademisi Stajının Yararları Çizelge I.65: MGS Gerekli mi? Çizelge I.66: Merkez Stajı: Yüksek lisans diploması aldınız mı? Çizelge I.67: Merkez Stajı: YL Programı Amaca Uygun mu? Çizelge I.68: Adaylık Dönemindeki Yüksek Lisans Programının Değerlendirilmesi Çizelge I.69: Adaylık Dönemindeki Yüksek Lisans Programında KarĢılaĢılan Güçlükler Çizelge I.70: Merkez Stajı YLP Yeniden Düzenlenmeli mi? Çizelge I.71: Yüksek Lisans Programının Yeniden Düzenlenmesiyle Ġlgili Öneriler Çizelge I.72: Mülki Ġdare Akademisi Kurulmalı mı? Çizelge I.73: Mülki Ġdare Akademisinin ĠĢlevlerine ĠliĢkin Öneriler Çizelge I.74: Mülki Ġdare Akademisinin Yapısına ĠliĢkin Öneriler Çizelge I.75: Adaylık Dönemi Eğitiminin Yeniden Düzenlenmesi Önerisi Çizelge I. 76: EĢdeğer Görev Cetveli Çizelge I.76: Vali Yardımcılıkları Ġle Ġlgili GörüĢler Çizelge I.78: Valilik Ġstisnai Bir Görev Olarak Kalmalı mı? Çizelge I.79: Valiliğe Ġlk Kez Atanmadan Önceki Görevler Çizelge I.80: Yılları Arasında Atanan Valilerin Valilik Öncesindeki Görevleri 132 Çizelge I. 81: Valiliğe Atanan KiĢilerin Valilikten Önceki Görevleri Çizelge I.82: 1957 AraĢtırmasında Ankete Yanıt Veren 72 Valinin Valilik Öncesinde YapmıĢ Olduğu Görevlerin Dağılımı Çizelge I. 83: 2001 AraĢtırmasında Ankete Yanıt Veren 56 Valinin Valilik Öncesinde YapmıĢ Olduğu Görevlerin Dağılımı Çizelge I. 84: Ankete Yanıt Veren 56 Valinin Kaymakamlık Süreleri* Çizelge I. 85: Kaymakamlık Deneyimleri Açısından 1957 ve 2001 AraĢtırmasına Yanıt Veren Valilerin KarĢılaĢtırılması Çizelge I. 86: Vali Ġçin En Uygun Göreve BaĢlama YaĢ Dilimi Çizelge I.87: Ankete Yanıt Veren 56 Valinin Valiliğe Ġlk Atanma YaĢ Dilimi* Çizelge I.88: Vali Ġçin En Uygun Görevi Bırakma YaĢ Dilimi Çizelge I.89: Ankete Yanıt Veren 24 Merkez Valisi Ġle Ġlgili Bilgiler*

5 Çizelge I.90: Merkez Valiliği Kaldırılmalı mıdır? Çizelge I.93 : 1919 yılı itibariyle Vali ve Kaymakam MaaĢları ve Askeri Hizmetlerdeki Bazı Personel Ġle KarĢılaĢtırılması Çizelge I. 94: Yıllara Göre ÇeĢitli Meslek Kümelerinin Brüt MaaĢ (Cari Fiyat) Açısından KarĢılaĢtırması (1929 = 100) Çizelge I.95: 2002 Ocak Ġtibariyle ÇeĢitli Meslek Kümelerinin Net MaaĢ Tutarlarının KarĢılaĢtırılması* Çizelge I.91: MĠA nin Kamu Bürokrasisi Ġçindeki Statüsü AĢındı mı? Çizelge I.92: MĠA Mesleği Toplum Nezdinde Statü Kaybetti mi? Çizelge I.92a: Nüfus Büyüklüğü Statü Kaybı Olduğuna Yönelik Algı ĠliĢkisi (%)..152 Çizelge I.96 : Statü Kaybının Nedenleri Kutu I.? : Statü Kaybının Nedenleri Çizelge I.98: MĠA nın BaĢbakanlığa Bağlanması Çizelge I.99 : Birinci Sınıf MĠA Uygulanmalı mı? Çizelge I. 100: Vali Atamalarında Yöntem Ne Olmalıdır? Çizelge I. 101: Vali Seçimle ĠĢbaĢına Gelmeli Çizelge I. 103: Merkez Valiliği Ġle Ġlgili Öneriler Çizelge I. 104:Rotasyon Uygulanmalıdır GörüĢünün Göreve Dağılımı Çizelge I.105: Valinin Ġllerde Ortalama Görev Süresi Ne Olmalıdır? Çizelge I.106: Kaymakamın Ġlçelerde Ortalama Görev Süresi Ne Olmalıdır? Çizelge I. 107: Vali-Kaymakamlık Büroları Verimli mi? Çizelge I.108: Valilik ve Kaymakamlık Bürolarının Yeniden Düzenlenmesi Ġle Ġlgili Öneriler Çizelge I.109: Valiye KarĢı Sorumlu Ġl Genel Sekreterliği Kurulmalı Çizelge I.110: Valiliklerde Uzman Personelin Esnek Ġstihdamı Sağlanmalı Çizelge I. 111: Büyük Ġlçelerde Kaymakam Yardımcılıkları OluĢturulmalıdır Çizelge I.112 : Kaymakam Yardımcıları Planlama Uzmanı Olmalı Kutu??: Kamu Yöneticiliği Mesleği Çizelge I. 113 : Halkın MĠA'nde Görmek Ġstediği Nitelikler Nelerdir? Çizelge I. 114: Nesnel BaĢarım Ölçütleri Çizelge I. 115: Valilerin Kaymakamları Belirli Beceri ve Nitelikler Açısından Değerlendirmeleri Çizelge I. 116: Mülki Ġdare Amirlerinin Valileri Belirli Beceri ve Nitelikler Açısından Değerlendirmeleri Çizelge I. 117: Beceri ve Nitelikleri Yeterli Bulma Oranları Açısından Mülki Ġdare Amirlerinin Birbirleri Hakkındaki Değerlendirmeleri Özet Çizelge Çizelge I. 118: Ġnisiyatif Hangi Yetenekleri Kapsar Çizelge I. 119: Bazı DavranıĢ Kalıplarının Benimsenme Oranları Kutu. I.?? Mesleğin Zorlukları-Üyelerine Yüklediği Ağır Sorumluluklar ve Mülki Ġdare Amirleri Çizelge I.120: Mesleki AnlayıĢı ġekillendiren Etmenler Çizelge I.121: Mülki Ġdare Amirlerinin Tutumlarını Yönlendiren Öğeler Çizelge I. 122: Mesleki BaĢarıyı Belirleyen Temel Etmenler Çizelge I. 123: Bu Mesleği Seçme Gerekçesi Çizelge I. 124; Meslek Ġdeali Var mı? Çizelge I. 125: Nasıl Anılmak Ġster? Çizelge I. 126: Mesleğin En Çekici Yanları Çizelge I. 127: Mesleğin En Yıpratıcı Yanları Çizelge I. 128: Mülki Ġdare Amirleri Görevlerini Etkili ve Verimli Bir Biçimde Yerine Getiriyor Mu? Çizelge I. 129: Mülki Ġdare Amirlerinin Etkili ve Verimli ÇalıĢmasını Engelleyen Nedenler Nelerdir? Çizelge I. 130: MĠA Halk Beklentilerine Yanıt Verebiliyor mu? Çizelge I. 131 : Yükselme Rasyonel Ölçüt ve Kurallara Uygun mu? Çizelge I. 132: Yükselmelerde Nesnel Ölçüt ve Kurallara Uyulmama Nedenleri Çizelge I. 132a: Mesleği Etkileyen Dönüm Noktaları Çizelge I. 133a: GiriĢimcilik KarĢısında Beklenen Tutumlar

6 Çizelge I. 133b; Yerel Kaynak Yaratarak Sorun Çözme Çizelge I. 133c: Halkın Hizmet Taleplerine Öncelik Verme Çizelge I. 133d: Siyasal Baskıya Direnme Çizelge I. 133e: Bürokratik Baskıya Direnme Çizelge I. 133f: Yansızlık Çizelge I. 133g: Yolsuzlukla Mücadele Çizelge I. 133hÜstlere Sorun Çıkarmama Çizelge I. 133i: Statükoyu Koruma Çizelge I. 134: Meslekte Manevi Doyumu Buldu mu? Çizelge I. 135: Sağlanan Olanaklar Yeterli mi? Çizelge I. 136: Özel Sektöre Geçer mi? Çizelge I. 137: BaĢka Bir Kamu Kurumuna Geçer mi? Çizelge I. 138: Bu Mesleği Yeniden Seçer mi? Çizelge I. 139: Bu Mesleği Yeniden Seçme Konusundaki Değerlendirmenin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Çizelge I. 140: Alternatif Meslek Tercihi Çizelge I. 140a: Alternatif Meslek Tercihlerinin Mezun Olunan Fakültelere Göre Dağılımı Çizelge I. 141: Alternatif Meslek Tercihinin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Çizelge I. 142: Alternatif Meslek Tercihi Gerekçesi Çizelge I. 143: Çocuğuna Bu Mesleği Önerir mi? Çizelge I. 144 : Çocuğu Önerilen Meslek Gerekçesi Çizelge I. 145: Çocuğuna Hangi Mesleği Önerir? Çizelge II.1: Ġl Sistemi Hala Geçerli mi? Çizelge II.2: Ġl Sisteminin Geçerliğine ĠliĢkin Değerlendirmenin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Çizelge II.3: Ġl Sistemini Olumlu Değerlendirme Nedenleri Çizelge II.4: Ġl Sistemini Olumsuz Değerlendirme Nedenleri Çizelge II.5: Ġl Sisteminden Kopan Hizmet Alanlarının Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.6: Ġl Sisteminden Kopan Hizmet Alanları Çizelge II.7: Ġl Sisteminden KopuĢun Nedeni Çizelge II.8: Valiler Devre DıĢı Kalıyor mu? Çizelge II.9: BaĢbakan ve Bakanların Valileri Devre DıĢı Bırakmasının Yarattığı Sıkıntılar Çizgelge II.10: Atamalarda 5442 Sayılı Yasanın 7. Maddesi Uygulanıyor mu? Çizelge II.11: Kolluk Güçleri Üzerindeki Yetkiler Yeterli mi? Çizelge II.12: Kolluk Güçleri Üzerindeki Yetkilerin Yeterliliğiyle Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.13: Kollukla Ġlgili Ġstenen Yetkiler Çizelge II.14: Kollukla Ġlgili Değerlendirme Çizelge II.15: /D Maddesi Uygulamada Sorunlu mu? Çizelge II.16: /D Uygulamada Çıkan Sorunlar Çizelge II.17: Yasalara Göre Mülki Ġdare Amirlerinin Yapmaları Gereken En Önemli Görevler Çizelge II.18: Öncelik Sırasına Göre Yasalara Göre Mülki Ġdare Amirlerinin Yapmaları Gereken En Önemli Görevler Çizelge II.19: Mülki Ġdare Amirlerinin Fiilen Yaptıkları En Önemli Görevle Çizelge II.20: Öncelik Sırasına Göre Mülki Ġdare Amirlerinin Fiilen Yaptıkları En Önemli Görevler Çizelge II.21: Mülki Ġdare Amirlerinin Yasalara Göre Zorunlu Gördükleri ve Fiilen Yaptıkları Görevlerin Göreve Göre Dağılım Çizelge II.22: Mülki Ġdare Amirlerinin Yapması Gereken En Önemli Görevler Çizelge II.23: Yolsuzlukla SavaĢımdaki Yetkiler Yeterli mi? Çizelge II.24:Yolsuzlukla SavaĢım Stratejileri Çizelge II.25: Mülki Ġdare Amirlerinden Alınması Gereken Görev ve Yetkiler Var mıdır? 252 Çizelge II.26: Alınmasını Gerekli Gördüğünüz Yetkiler Çizelge II.27: Mülki Ġdare Amirlerine Verilmesi Gereken Yeni Görev ve Yetkiler Var mıdır?

7 Çizelge II.28: Mülki Ġdare Amirlerine Verilmesi Ġstenen Yeni Yetkiler Çizelge II.29: Mülki Ġdare Amirlerinin Ana ĠĢlevi Ne Olmalıdır? Çizelge II.30: MĠA nin Temel ĠĢlevleri Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.31: Ġl Koordinasyon Kurulu Gerektiği Gibi ÇalıĢıyor mu? Çizelge II.32: Ġl Koordinasyon Kurullarının Etkili ÇalıĢmama Nedenleri ve Çözüm Önerileri Çizelge II.33: Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri ĠĢlevlerini Yerine Getiriyor mu? Çizelge II.34: Ġl Planlama Müdürlükleri (Çoklu Yanıt Çözümlemesi) Çizelge II.35: Proje Önerileri GeliĢtirdi mi? Çizelge II.36: Mülki Ġdare Amirleri Önerilen ve GerçekleĢtirilen Projeler Çizelge II.37: Ġktisadi Projelerin Akçal Kaynakları Çizelge II.38:Sosyal Projelerin Akçal Kaynakları Çizelge II.39:Kültürel Projelerin Akçal Kaynakları Çizelge II.40: Çevre Projelerinin Akçal Kaynakları Çizelge II.41: Ġmar-Alt yapı Projelerinin Akçal Kaynakları II.42: Üstlerden Yeterli Kaynak ve Destek Sağlayabildi mi? Çizelge II.43: GerçekleĢtirilen Önemli Projeler Çizelge II.44: Hizmet Birliği Var mı? Çizelge II.45: Hizmet Birliği Aktif mi? Çizelge II.46: Hizmet Birlikleri Projeleri Çizelge II.47: Hizmet Birliklerinde Kullanılan Para Miktarı Çizelge II.48: Birlik Etkinliklerinden Elde Edilen Gelirlerin Birlik Bütçesi Ġçindeki Oranı Çizelge II.49: Ġl Özel Ġdaresinden Aktarılan Kaynakların Birlik Bütçesi Ġçindeki Oranı Çizelge II.50: BağıĢların Birlik Bütçesi Ġçindeki Oranı Çizelge II.51: Yerel Kaynakların Seferber Edilmesiyle Yaratılan Olanakların Birlik Bütçesi Ġçindeki Oranı Çizelge II.52: Genel Yönetimin Sağladığı Kaynakların Birlik Bütçesi Ġçindeki Oranı Çizelge II.53: BaĢka Kaynakların Birlik Bütçesi Ġçindeki Oranı Çizelge II.54: Hizmet Birlikleri Bütçelerindeki Gelir Oranları Ortalamalarının Bölgeler Göre Dağılımı Çizelge II.55: MeĢgul Eden Hizmet Alanları Çizelge II.56: UğraĢtıran Hizmet Birimleri Çizelge II.57: Büroda Zaman Alan ĠĢler ÇĠZEGE II.58: GörüĢme Sıklığı (ĠliĢkiler) Çizelge II.59: Çok Sık GörüĢme Oranlarının Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.60: Çok Sık GörüĢme Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı Çizelge II.61: ĠliĢkilerdeki Sorunlar (ĠliĢkinin Niteliği) Çizelge II.62: Sorun YaĢanan Konular Çizelge II.63: Halk Beklentilerini KarĢılama Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.64: MĠA Etkili ve Verimli mi? Çizelge II.65 Etkili ÇalıĢma Engelleri Çizelge II.66: ĠĢbirliği ve EĢgüdümün Sağlanması Ġçin Alınması Gerekli Görülen Önlemler Çizelge II.67: Mülki Yönetim Sistemi Yeniden Düzenlenmeli midir? Çizelge II.68: Bölgesel KuruluĢlarla ĠliĢkilerin Niteliğinin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.69: Ġl Sayısının Azaltılmasıyla Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.70: Ġlçe Sayısının Azaltılmasına ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.71: Büyük Ġlçe Kaymakamlıkları Kurulmasına ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.72: Valiye KarĢı Sorumlu Ġl Genel Sekreterliği Kurulmasına ĠliĢkin Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.73: Hizmette Yerellik Ġlkesinin Uygulanmasıyla Ġlgili Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı

8 Çizelge II.74: Mülki Ġdare Amirlerinin Yerel Yönetimler Üzerindeki Yetkilerinin Hukuka Uygunluk Denetimiyle Sınırlandırılmasıyla Ġlgili Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Çizelge II.75: Halkın Yönetime Katılması Ġçin Yapılması Gereken Düzenlemeler

9 EKLER EK ÇĠZELGELER... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Ek Çizelge I.1: Baba Eğitimi Ek çizelge I.2 : - Anne Eğitimi Ek Çizelge-I.3. EĢi ÇalıĢıyor mu? Ek Çizelge-I.4. EĢin Mesleği Ek Çizelge-I.5. Göreve Göre EĢlerin ÇalıĢma Durumu Ek Çizelge-I.6. EĢlerin katıldığı sosyal etkinlik sayısı Ek Çizelge- I.7. EĢin Sosyal Etkinliğinin Mesleki Kariyer Üzerinde Etkisi Var mı? Göreve Göre Dağılım Ek Çizelge-I.8. Mülki Ġdare Amirlerinin YaĢ Kümeleri ne Göre Ortalama Çocuk Sayısı Ek Çizelge-I.9.Çocuklarını Yönlendirme Eğilimi Ek Çizelge- I.10. Yüksek lisans Tez Konuları Ek Çizelge-I.11. Doktora Tez Konuları Ek Çizelge I.12. Değerler ve Yönetim Kültürü Ek Çizelge I.13: Mesleğin SBF ve Hukuk Fakülteleri DıĢındaki Fakülteleri Bitirenlere Açık Olmasıyla Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.14: Mesleğin Bayanlara Açılmasına ĠliĢkin Değerlendirmelerin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı Ek Çizelge I.15: Kaymakam Adayı Seçiminde Aranacak Nitelikler Ek Çizelge I.16: Kaymakam Adaylarının Nesnel Seçilmeme Nedenlerinin Görevlere Göre Dağılımı 328 Ek Çizelge I.17: Bugünkü Kaymakam Adaylığı Sınavının Yeterliğine ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.18: Mesleği Özendirmede Birinci Öncelik Ek Çizelge I.19: Mesleği Özendirmede Ġkinci Öncelik Ek Çizelge I.20: Mesleği Özendirmede Üçüncü Öncelik Ek Çizelge I.21: Mesleği Özendirmede Dördüncü Öncelik Ek Çizelge I.22: Mesleği Özendirmede BeĢinci Öncelik Ek Çizelge I.23: Nitelikli Adayları Mesleğe Özendirme Önerilerinin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.24: Sınav Sistemine ĠliĢkin Önerilerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.25: Aday Eğitiminde Birinci Öncelik Ek Çizelge I.26: Aday Eğitiminde Ġkinci Öncelik Ek Çizelge I.27: Aday Eğitiminde Öncelikli Konuların YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı Ek Çizelge I.28: Aday Eğitiminde Öncelikli Konuların Göreve Göre Dağılımı k Çizelge I.29: Adaylık Döneminde Yüksek Lisans ÇalıĢmasına ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.30: Adaylık Dönemi Stajlarında DeğiĢiklik Yapılması Ġstenen AĢamaların Göreve Göre Dağılımı (Çoklu Yanıt Çözümlemesi) Ek Çizelge I.31: MGS Birinci Yararı Ek Çizelge I.32: MGS Ġkinci Yararı Ek Çizelge I.33: Mülki Ġdare Akademisinin Kurulmasına ĠliĢkin GörüĢlerin Göreve Göre Dağılımı.336 Ek Çizelge I.34: Mülki Ġdare Akademisinin Kurulmasına ĠliĢkin GörüĢlerin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı EK Çizelge I.35: Vali Yardımcılıklarının Kaldırılması Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı EK Çizelge I.36: Vali Yardımcılıklarının Güçlendirilmesi Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.37: Valilik Ġstisnai Bir Görev Kalması Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı EK Çizelge I.38: Valiliğin Ġstisnai Bir Görev Olarak Kalması Konusundaki Değerlendirmenin Valiliğe Ġlk Kez Atanmadan Önceki Görevine Göre Dağılımı Ek Çizelge I.39: DÖNEMĠ VALĠ ATAMALARI EK Çizelge I.40: Ankete Yanıt Veren 56 Valinin Önceki Görevleri Ġle Ġlgili Bilgiler

10 EK Çizelge I.41: Vali Ġçin En Uygun Göreve BaĢlama YaĢı Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı EK Çizelge I.42: Vali Ġçin En Uygun Görevi Bırakma YaĢı Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.43: Ankete Yanıt Veren 24 Merkez Valisinin Önceki Görevlerine ĠliĢkin Bilgiler EK Çizelge I.44: Merkez Valiliğinin Kaldırılması Konusundaki Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı EK Çizelge I.44b: Merkez Valiliği Ġle Ġlgili Önerilere Verilen Yanıtların Göreve Göre Dağılımı (Geçerli Yanıtlar) EK Çizelge I.44a: Merkez Valiliği Ġle Ġlgili Önerilere Verilen Yanıtların YaĢ Dilimine Göre Dağılımı (Geçerli Yanıtlar) Ek Çizelge I.45: MĠA Mesleğinin Kamu Bürokrasisi Ġçindeki Statüsünün AĢınması Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.46: MĠA Mesleğinin Toplum Nezdinde Statü Kaybı Ġle Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.46a : Statü Kaybı Algısının YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge I.46b : Statü Kaybı Algısının Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge I.47: Statü Kaybının Nedenlerine ĠliĢkin Cevapların Göreve Göre Dağılımı (Çoklu Yanıt Çözümlemesi) Çizelge I.48: MĠA BaĢbakanlığa Bağlanması Konusundaki Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.49: Birinci Sınıf MĠA Uygulanması Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Ek Çizelge I.50 : Birinci Sınıf MĠA Uygulanması Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.53: Halkın MĠA'dan Beklediği Nitelikler Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı (Çoklu Yanıt Çözümlemesi) Ek Çizelge I.54: Halkın MĠA'dan Beklediği Nitelikler Konusundaki Değerlendirmenin YaĢ Dilimine Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.55: Nesnel BaĢarım Ölçütlerinin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Çoklu Yanıt Çözümlemesi Ek Çizelge I.56: Nesnel BaĢarım Ölçütlerinin Göreve Göre Dağılımı (Çoklu Yanıt Çözümlemesi) Ek Çizelge I.57: Ġnisiyatif Olgusunun Tanımının YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı (Özet Çizelge) Çizelge I.58: Ġnisiyatif Olgusunun Tanımının Göreve Göre Dağılımı (Özet Çizelge) EK Çizelge I.63 : Tutumun OluĢmasında Yol Gösteren Öğelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.64 : Tutumun OluĢmasında Yol Gösteren Öğelerin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge I.65: MĠA Mesleğini Seçmede En Belirleyici Gerekçe Yanıtlarının YaĢ Dilimine Göre Dağılımı Ek Çizelge I.68: Mesleğin En Çekici Yanı Değerlendirmesinin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı Ek Çizelge I.69: Mesleğin En Çekici Yanı Değerlendirmesinin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.70: Mesleğin En Yıpratıcı Yanına ĠliĢkin Değerlendirmelerin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı Ek Çizelge I.72: Mülki Ġdare Amirleri Görevlerini Etkili ve Verimli Bir Biçimde Yerine Getirmesi Konusundaki Değerlendirmenin Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge I. 73: MĠA Halk Beklentilerine Yanıt Verebilmesi Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.75: MĠA Halk Beklentilerine Yanıt Verebilmesi Konusundaki Değerlendirmenin Bölgeye Göre Dağılımı Ek Çizelge I.76 : Yükselme Rasyonel Ölçüt ve Kurallara Uygunluğu Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.78: Yükselmelerde Nesnel Ölçüt ve Kurallara Uyulmama Nedenlerine ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı

11 Ek Çizelge I.79: Yükselmelerde Nesnel Ölçüt ve Kurallara Uyulmama Nedenlerine ĠliĢkin Değerlendirmenin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı Ek Çizelge 79a: Mesleği Etkileyen Dönüm Noktaları Konusundaki Değerlendirmenin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge I.80a : Meslekte Manevi Doyum Konusundaki Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.80b : Meslekte Manevi Doyum Konusundaki Değerlendirmelerin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge I.81: Sağlanan Olanakların Yeterli Olup Olmadığına ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.82: Sağlanan Olanakların Yeterli Olup Olmadığına ĠliĢkin Değerlendirmenin YaĢ Grupların Göre Dağılımı Ek Çizelge I.83: Sağlanan Olanakların Yeterli Olup Olmadığına ĠliĢkin Değerlendirmenin Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge I.84a: Özel Sektöre Geçme Konusundaki DüĢüncelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.84b: Özel Sektöre Geçme Konusundaki DüĢüncelerin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı..380 Ek Çizelge I.85a: BaĢka Kamu Kurum ya da KuruluĢuna Geçme Konusundaki DüĢüncelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.85b: BaĢka Kamu Kurum ya da KuruluĢuna Geçme Konusundaki DüĢüncelerin YaĢ Dilimlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge I.86: Bu Mesleği Yeniden Seçme Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.87: Alternatif Meslek Tercihinin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge I.88: Çocuğuna Meslek Önerisi Gerekçesinin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı Ek Çizelge I.89: Çocuğuna Meslek Önerisi Gerekçesinin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.1: Ġl Sisteminin Geçerliğine ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.2: Ġl Sisteminin Geçerliğine ĠliĢkin Değerlendirmenin Görev Yapılan Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge II.3: Ġl Sistemi Yargısı 1. Neden Ek Çizelge II.4: Ġl Sistemi Yargısı 2. Neden Ek Çizelge II.5: Ġl Sistemi Yargısı Ek Çizelge II.6: Ġl Sistemine ĠliĢkin Olumsuz Değerlendirme Nedenlerinin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.7: Ġl Sistemine ĠliĢkin Olumlu Değerlendirme Nedenlerinin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.8: Ġl Sisteminden Kopan Hizmet Alanları Ek Çizelge II.9: Ġl Sisteminden Kopan Hizmet Alanları Ek Çizelge II.10: Ġl Sisteminden Kopan Hizmet Alanları Ek Çizelge II.11: Ġl Sisteminden Kopan Hizmet Alanları Ek Çizelge II.12: Ġl Sisteminden Kopan Hizmet Alanları Ek Çizelge II.13: Ġl Sisteminden Kopan Hizmet Alanlarının Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.14: Ġl Sisteminden KopuĢun Nedenlerine ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.15: Valilerin Devre DıĢı Bırakılmasıyla Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.16: Devre DıĢı Bırakılmanın Yarattığı Sıkıntılar Ek Çizelge II.17: Devre DıĢı Bırakılmanın Yarattığı Sıkıntılar Ek Çizelge II.18: Devre DıĢı Bırakılmanın Yarattığı Sıkıntılar Ek Çizelge II.19: Atamalarda 7. Maddenin Uygulanmasıyla Ġlgili Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.20: Kolluk Güçleri Üzerindeki Yetkilerin Yeterliliğiyle Ġlgili Değerlendirmenin Görev Yapılan Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge II.21: Kolluk Güçleri ve Verilmesi Ġstenen Yetkiler Ek Çizelge II.22: Kolluk Güçleri ve Verilmesi Ġstenen Yetkiler Ek Çizelge II.23: Kolluk Güçleri ve Verilmesi Ġstenen Yetkiler

12 Ek Çizelge II.24: Kolluk Güçleri: Yetki Kullanımı Üzerine DüĢünceler Ek Çizelge II.25: Kolluk Güçleri: Yetki Kullanımı Üzerine DüĢünceler Ek Çizelge II.26: Kolluk Güçleri: Yetki Kullanımı Üzerine DüĢünceler Ek Çizelge II.27: /D Maddesi Uygulamada Sorunlu mu? Sorusuna Verilen Yanıtların Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.28: Yasalara Göre Mülki Ġdare Amirlerinin Yapmaları Gereken En Önemli Görevler Ek Çizelge II.29: Yasalara Göre Mülki Ġdare Amirlerinin Yapmaları Gereken En Önemli Görevler Ek Çizelge II.30: Yasalara Göre Mülki Ġdare Amirlerinin Yapmaları Gereken En Önemli Görevler Ek Çizelge II.31: Yasalara Göre Mülki Ġdare Amirlerinin Yapmaları Gereken En Önemli Görevler Ek Çizelge II.32: Yasalara Göre Mülki Ġdare Amirlerinin Yapmaları Gereken En Önemli Görevler Ek Çizelge II.33: Mülki Ġdare Amirlerinin Fiilen Yaptıkları En Önemli Görevler Ek Çizelge II.34: Mülki Ġdare Amirlerinin Fiilen Yaptıkları En Önemli Görevler Ek Çizelge II.35: Mülki Ġdare Amirlerinin Fiilen Yaptıkları En Önemli Görevler Ek Çizelge II.36: Mülki Ġdare Amirlerinin Fiilen Yaptıkları En Önemli Görevler Ek Çizelge II.37: Mülki Ġdare Amirlerinin Fiilen Yaptıkları En Önemli Görevler Ek Çizelge II.38: Yasalara Göre Mülki Ġdare Amirlerinin Yapmaları Gereken En Önemli Görevlerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.39: Mülki Ġdare Amirlerinin Fiilen Yerine Getirdikleri Görevlerin Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge II.40: Mülki Ġdare Amirlerinin Fiilen Yerine Getirdikleri Görevlerin Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge II.41: Mülki Ġdare Amirlerinin Olması Gereken En Önemli Görevleri Ek Çizelge II.42: Mülki Ġdare Amirlerinin Olması Gereken En Önemli Görevleri Ek Çizelge II.43: Mülki Ġdare Amirlerinin Olması Gereken En Önemli Görevleri Ek Çizelge II.44: Mülki Ġdare Amirlerinin Olması Gereken En Önemli Görevleri Ek Çizelge II.45: Mülki Ġdare Amirlerinin Olması Gereken En Önemli Görevleri Ek Çizelge II.46: Yolsuzlukla Mücadeledeki Yetkiler Yeterli mi? Göreve Göre Dağılım Ek Çizelge II.47: Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri Ek Çizelge II.48: Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri Ek Çizelge II.49: Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri Ek Çizelge II.50: Yolsuzlukla Mücadele Stratejilerinin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.51: Mülki Ġdare Amirlerinden Alınması Gereken Görev ve Yetkilere ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.52: Mülki Ġdare Amirlerine Verilmesi Gereken Görev ve Yetkilere ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.53: Mülki Ġdare Amirlerine Verilmesi Ġstenen Yeni Yetkilerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.54: Ġl Koordinasyon Kurullarıyla Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.56: Proje Önerileri GeliĢtirdi mi? Göreve Göre Dağılım

13 Ek Çizelge II.57: Üstlerden Yeterli Kaynak Sağlayabildi mi? Göreve Göre Dağılım Ek Çizelge II.58: Önemli Projeler Ek Çizelge II.59: Birlik Etkinliklerinden Elde Edilen Gelirlerin Bütçe Ġçindeki Oranının Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge II.60: Ġl Özel Ġdaresinden Aktarılan Kaynakların Bütçe Ġçindeki Oranının Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge II.61: BağıĢların Bütçe Ġçindeki Oranının Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge II.62: Yerel Kaynakların Seferber Edilmesiyle Yaratılan Olanakların Bütçe Ġçindeki Oranının Bölgelere göre Dağlımı Ek Çizelge II.63: Genel Yönetimin Sağladığı Kaynakların Bütçe Ġçindeki Oranının Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge II.64: MeĢgul Olunan Hizmet Alanları Ek Çizelge II.65: MeĢgul Olunan Hizmet Alanları Ek Çizelge II.66: MeĢgul Olunan Hizmet Alanları Ek Çizelge II.67: MeĢgul Olunan Hizmet Alanları Ek Çizelge II.68: MeĢgul Olunan Hizmet Alanları Ek Çizelge II.69: MeĢgul Eden Hizmet Alanlarının Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge II.69: MeĢgul Eden Hizmet Alanlarının Bölgelere Göre Dağılımı [DEVAM] Ek Çizelge II.70: UğraĢtıran Hizmet Birimleri Ek Çizelge II.71: UğraĢtıran Hizmet Birimleri Ek Çizelge II.72: UğraĢtıran Hizmet Birimleri Ek Çizelge II.73: UğraĢtıran Hizmet Birimleri Ek Çizelge II.74: UğraĢtıran Hizmet Birimleri Ek Çizelge II.75: UğraĢtıran Hizmet Birimlerinin Bölgelere Göre Dağılımı Ek Çizelge II.76: Büro ĠĢlerinde Zaman Alan UğraĢlar Ek Çizelge II.77: Büro ĠĢlerinde Zaman Alan UğraĢlar Ek Çizelge II.78: Büro ĠĢlerinde Zaman Alan UğraĢlar Ek Çizelge II.79: YurttaĢların Ġstek ve ġikayetlerini Öğrenme Biçimi Ek Çizelge II.80: YurttaĢların Ġstek ve ġikayetlerini Öğrenme Biçimi Ek Çizelge II.81: Büro ĠĢlerinde Zaman Alan UğraĢların Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.82: Sorun YaĢanan Konular Ek Çizelge II.83: Sorun YaĢanan Konular Ek Çizelge II.84: Sorun YaĢanan Konular Ek Çizelge II.85: Sorun YaĢanan Konular Ek Çizelge II.86: Sorun YaĢanan Konular Ek Çizelge II.87: Etkili-Verimli ÇalıĢmanın Engelleri Ek Çizelge II.88: Etkili-Verimli ÇalıĢmanın Engelleri Ek Çizelge II.89: Etkili-Verimli ÇalıĢmanın Engelleri Ek Çizelge II.90: Etkili-Verimli ÇalıĢmanın Engelleri Ek Çizelge II.91: Etkili-Verimli ÇalıĢmanın Engelleri Ek Çizelge II.92: Etkili ve Verimli ÇalıĢma Engelleri Ek Çizelge II.93: Etkili ÇalıĢma Engellerinin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.94: Kaldırılması Gereken Kurullar Ek Çizelge II.95: Mülki Yönetim Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Konusundaki Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.96: Bölgesel KuruluĢların Tamamen Kaldırılmasıyla Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.97: Bölgesel KuruluĢların Bölge Müdürlüklerinin Bulunduğu Ġlin Valisine Bağlanmasıyla Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.98: Üç Kademeli Mülki Yönetim Sistemine ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.99: Bucaklar Yeniden Düzenlenerek Canlandırılmasıyla Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.100: Bucakların Kaldırılmasıyla Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı

14 Ek Çizelge II.101: Ġl-Ġlçe DıĢında Yeni Mülki Yönetim Kademesi Kurulmasıyla Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.102: Mülki Yönetim Kademelerinin Bölge-Ġl-Ġlçe den OluĢmasına ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.103: Koordinatör Valilikle Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.104: Plan Bölgelerinin Merkezi Olan Ġllerinde Bölge Valilikleri Kurulmasına ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.105: Büyük Ġl Valiliği Adında Bölge Valiliği Kurulmasına ĠliĢkin Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.106:Ġllerin Toplam Nüfuslarına Göre Dağılımı Ek Çizelge II.107:Ġl Merkez Nüfuslarına Göre Dağılımı Ek Çizelge II.108: Ġllerin Yüzölçümlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge II.109: Ġllerin Ġlçe Sayısına Göre Dağılımı Ek Çizelge II.110: Ġllerin Belediye Sayısına Göre Dağılımı Ek Çizelge II.111: Ġllerin Köy Sayılarına Göre Dağılımı Ek Çizelge II.112: Ġlçelerin Yüzölçümü Dilimlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge II.113: Ġlçelerin Ġlçe Merkezi Nüfus Dilimleri Dilimlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge II.114: Ġlçelerin Ġlçe Kırsal Nüfus Dilimlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge II.115: Ġlçelerin Ġlçe Toplam Nüfus Dilimlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge II.116: Ġlçelerin Belediye Sayısı Dilimlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge II.117: Ġlçelerin Köy Sayısı Dilimlerine Göre Dağılımı Ek Çizelge II.118: Ġl Sayısının Artırılmasına ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.119: Ġlçe Sayısının Artırılmasına ĠliĢkin Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.120: Valiliklerde Uzman Personelin Esnek Ġstihdamına ĠliĢkin Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.121: Vali Yardımcılıklarının Güçlendirilmesiyle Ġlgili Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.122: Vali Yardımcılıklarının Kaldırılmasıyla Ġlgili Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.123: Yerel Nitelikli Hizmetler Ġl Özel Ġdaresine Devredilmesiyle Ġlgi Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.124: Ġl Genel Yönetiminin Kaldırılmasıyla Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.125: Merkez Ġlçe Kaymakamlıklarının Kurulmasıyla Ġlgili Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.126: Valinin Seçimle ĠĢbaĢına Gelmesine ĠliĢkin Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.127: Valinin Ġl Özel Ġdaresinin Yürütücüsü Konumunu Sürdürmesine ĠliĢkin Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.128: Valinin Ġl Özel Ġdaresi Hizmetlerini Ġl Genel Meclisinin Kararına Göre Yürütmesiyle Ġlgili Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.129: Valinin Ġl Genel Meclisi Kararlarını Geri Çevirme Yetkisinin Kaldırılmasıyla Ġlgili Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.130: Valinin Ġl Özel Ġdaresinin Yürütücüsü Konumuna Son Verilmesiyle Ġlgili Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.131: Ġlçe Özel Yönetiminin Kurulmasıyla Ġlgili Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.132: Kaymakamın Ġlçe Özel Yönetiminin Yürütücüsü Olmasına ĠliĢkin Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.133: Kaymakam Yardımcılıklarıyla Ġlgili Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı..465 Ek Çizelge II.134: Kaymakam Yardımcılarının Planlama Uzmanları Arasından Atanmasına ĠliĢkin Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.135: Mülki Ġdare Amirlerinin Yerel Yönetim Üzerindeki Yetkilerinin Artırılmasıyla Ġlgili Değerlendirmenin Göreve Göre Dağılımı

15 Ek Çizelge II.136: Mülki Ġdare Amirlerinin Yerel Yönetimler Üzerindeki Yetkilerinin Yeterliliğine ĠliĢkin Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.137: Devletin TaĢra ĠĢlerinin Yerel Yönetimlere Bırakılmalısıyla Ġlgili Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.138: Mülki Yönetim - Yerel Yönetim BütünleĢmesi ve Mülki Ġdare Amirlerinin Seçimle Göre Gelmesiyle Ġlgili Değerlendirmelerin Göreve Göre Dağılımı Ek Çizelge II.139: Halkın Yönetime Etkin ve Etkili Bir Biçimde Katılması Ġçin Yasal Düzenleme Yapılmalı mıdır?

16 26

17 KISALTMALAR AB ABD AÜ SBF AÜ AYM Bkz. DPD DPT ENA HĠE ĠGM ĠÖĠ ĠÜ ĠÜ SBF KHK MGA MGS MĠA MĠAR ÖĠK STK TBMM TĠD TODAĠE Ü YL YLP Vd. Avrupa Birliği Amerika BirleĢik Devletleri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi Anayasa Mahkemesi Bakınız Devlet Personel Dairesi Devlet Planlama TeĢkilatı Ecole Nationale d Administration Hizmet-içi Eğitim Ġl Genel Meclisi Ġl Özel Ġdaresi Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kanun Hükmünde Kararname Milli Güvenlik Akademisi Milli Güvenlik Stajı Mülki Ġdare Amirleri/Amirliği Mülki Ġdare AraĢtırması Özel Ġhtisas Komisyonu Sivil Toplum KuruluĢları/Hükümet DıĢı Örgütler Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Ġdareciler Derneği Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Üniversitesi Yüksek Lisans Yüksek Lisans Programı ve diğerleri 27

18 ÖNSÖZ Ġyi Yönetim ArayıĢında Türkiye de Mülki Ġdarenin Geleceği, GiriĢ bölümünde ayrıntılarını açıkladığımız kapsamlı bir alan araģtırmasına dayanılarak yazılmıģtır. Mülki idare amirliği üzerinde yapılan son alan araģtırmasının üzerinden 26 yıl geçtikten sonra, böyle bir araģtırmanın yapılması düģüncesi 2000 yılında kurulmuģ olan ĠçiĢleri Bakanlığı Strateji Merkezi nin ilk baģkanı Edirne Valisi Sayın Fahri Yücel ile o dönemdeki Bakanlık MüsteĢar Yardımcısı Sayın Ahmet Karabilgin den çıkmıģtır. Mayıs- Temmuz 2000 döneminde olgunlaģtırılan araģtırma düģüncesi, Ağustos 2000 de Strateji Merkezi nin ikinci baģkanı Dr. Sırrı Uyanık ın çabalarıyla somut bir projeye dönüģtürülerek, Eylül 2000 de uygulamaya konulmuģtur. AraĢtırma, anket formunun hazırlanmasından mülki idare amirlerine gönderilmesine, yanıtlanmıģ anket formlarının kodlanmasından veri giriģine, verilerin çözümlenmesinden metnin yazımına değin bütün aģamalarda MĠAR Grubunun tam bir takım ruhuyla ve dayanıģmayla çalıģmasının sonucunda tamamlanabilmiģtir. BaĢka türlü hareket edilmiģ olsaydı, bu denli kapsamlı bir çalıģmanın 1,5 yıllık bir sürede tamamlanması olanaklı olmayacaktı. ÇalıĢmanın her aģamasında Bakanlık Strateji Merkezi ile MĠAR Grubu yakın bir iģbirliği ve ortak bir anlayıģ içinde çalıģmıģtır. 21 Mayıs 2001 de araģtırmanın ilk sonuçları, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi nde düzenlenen bir toplantıda kamuoyunun bilgisine sunulmuģtur. ÇalıĢmanın baģında yapılan iģbölümü çerçevesinde, birinci kesimin birinci ve dördüncü bölümleri Ar. Gör. Koray Karasu tarafından, ikinci bölümü Dr. Metin Özuğurlu tarafından, üçüncü bölümü ise proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Cahit Emre tarafından yazılmıģtır. Cahit Emre, Metin Özuğurlu tarafından yazılan ikinci bölümün yönetsel değerler ve kamu hizmetinde değiģim algısıyla ilgili kısımlarının yazılmasına katkı yapmıģtır. ÇalıĢmanın ikinci kesiminde yer alan dört bölüm de Cahit Emre tarafından yazılmıģtır. Bu kesimin yazılmasında Gerger Kaymakamı Mehmet Cangir ile Ovacık Kaymakamı Ġlker Haktankaçmaz ın araģtırma verilerine dayanarak hazırladıkları alt raporlardan da kısmen yararlanılmıģtır. MĠAR Grubunun danıģman üyesi Prof. Dr. Tayfur ÖzĢen, danıģmanlık görevine ek olarak, yapılan iģbölümü çerçevesinde Mülki Ġdare Kaynakçası ve Mülki Ġdare Mevzuat Kılavuzu gibi çok kapsamlı iki çalıģmayı da bizzat üstlenerek tamamlamıģtır. Bu çalıģmalarda Zeynepgül ÖzĢen de araģtırma asistanı olarak sorumluluk üstlenmiģtir. Prof. ÖzĢen tarafından hazırlanan kaynakçanın alfabetik yazar dizini bölümüne kitabın ekleri içinde yer verilmiģ, hazırlanan diğer çalıģmalar Bakanlık Strateji Merkezine teslim edilmiģtir. Bu araģtırma, çok sayıda kiģinin yardımı, desteği ve emeğiyle gerçekleģebilmiģtir. AraĢtırmaya katılan ve 31 sayfa uzunluğundaki anket formunu, titizlikle ve içtenlikle yanıtlayan mülki idare amirleri olmasaydı, böyle bir çalıģmanın ortaya çıkması söz konusu bile olamazdı. Herkesten önce onlara teģekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken zevkli bir görev olarak görüyorum. AraĢtırmanın yapıldığı dönem içinde görev yapmıģ olan MüsteĢarlar Sayın Saim Çotur ve Sayın Muzaffer EcemiĢ in, MüsteĢar Yardımcıları Sayın Ahmet Karabilgin ve Sayın Sebati Buyuran ın, Strateji Merkezinin değerli baģkanı Hasan Canpolat ın, araģtırma süresince maddi ve manevi her türlü desteği araģtırma grubundan esirgemeyen AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Göle nin yardımları olmasaydı, MĠAR Grubunun araģtırmayı tamamlamak için göğüslemek zorunda kalacakları sorunlarla baģ etmesi kolay olmayacaktı. Hepsine 28

19 yürekten Ģükran ve teģekkürlerimizi sunmak gönül borcumuzdur. AraĢtırmanın değiģik aģamalarında eleģtirileri ve düģüncelerini bizimle paylaģan ve iç kapakta adlarına yer verdiğimiz değerli mülki idare amirlerinin araģtırmaya yaptıkları katkıların değerini ve bizim için taģıdığı önemi ifade edecek sözcük bulmakta zorlanıyoruz. Hepsine minnettarız. AraĢtırmanın çeģitli aģamalarında ve son olarak da baskı düzeltmelerinin yapılmasında bizden desteğini esirgemeyen sevgili Dr. Bülent Duru ile Evren Dölenmen Karasu ya destekleri için, zaman zaman kendilerini ihmal etmek zorunda kaldığım öğrencilerime ve oğlum Özgür Can Emre ye, anneme ve babama anlayıģları için içtenlikle teģekkür ederim. ÇalıĢmayı yayımlama inceliğini gösteren Türk Ġdari AraĢtırmalar Vakfı yöneticilerine ve basım iģini üstlenen Uyum Ajans yöneticisi Mehmet Ali ġenol ile ajans çalıģanı Fatma Tunç a da titiz çalıģmalarından dolayı teģekkür ederiz. Yukarıda adlarını andığımız çok sayıda kiģinin katkısı ve emeğiyle ortaya çıkan bu çalıģmanın, mülki yönetim sisteminin ve Türk kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması tartıģmalarına küçük de olsa bir katkıda bulunması, MĠAR Grubu için bir mutluluk vesilesi olacaktır. KuĢkusuz hatalar ve eksiklerin sorumluluğu bütünüyle bize aittir. Yrd. Doç. Dr. Cahit Emre 11 Nisan

20 GĠRĠġ Mülki Ġdare AraĢtırması (MĠAR), 23 Ağustos 2000 tarihinde ĠçiĢleri Bakanlığı Strateji Merkezi ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi arasında imzalanan Protokol çerçevesinde gerçekleģtirilmiģtir. AraĢtırmanın Amacı: Mülki Ġdare AraĢtırmasının amacı, ülkemizde mülki idare amirliği mesleğinin ve mülki yönetim sisteminin içinde bulunduğu durumu bütün boyutlarıyla değerlendirmek ve son yirmi yılda kamu yönetimi alanında yaģanan değiģim çerçevesinde mülki idare amirliğinin ve mülki yönetim sisteminin geleceğini sorgulamaktır; bu bağlamda değiģen kamu hizmeti anlayıģı çerçevesinde bir mülki idare amiri profili çizmek ve bu profile uygun mülki idare amirlerinin yetiģtirilmesi sorununu irdelemektir. Buna ek olarak, Avrupa Birliğine uyum sürecinde ve gereksinmeler doğrultusunda mülki yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması çalıģmalarına temel oluģturacak kapsamlı bir veri setini ilgililerin yararlanmasına sunmak, bu yolla kamu yönetimi tartıģmalarına bir temel oluģturmak da araģtırmanın amaçları arasında bulunmaktadır. AraĢtırmanın Kapsamı ve Yöntemi: AraĢtırma, (1) kapsamlı bir literatür incelemesi, (2) kapsamlı bir mevzuat incelemesi ve (3) görevde olan bütün mülki idare amirleri üzerinde yapılan kapsamlı bir alan araģtırmasından oluģmaktadır. Alan araģtırmasında bir örnekleme oluģturma yoluna gidilmemiģ, hazırlanan anket formları araģtırma evreninin bütününe ulaģtırılmıģtır. Buna ek olarak ĠçiĢleri Bakanlığından ve diğer kaynaklardan sağlanan sayısal veriler de değerlendirmeye alınmıģtır. Bunların dıģında deneyimli, mesleğin niteliği ve geleceğine iliģkin çalıģmaları ya da değerlendirmeleri olan mülki idare amirleriyle derinlemesine görüģmeler yapılmıģtır. Eylül 2000 de mevzuat ve literatür incelemesiyle birlikte bütün mülki idare amirlerine posta yolu ile gönderilecek olan anket formunun hazırlanmasına da baģlanmıģ, MĠAR Grubunun yaptığı çalıģmalar zaman zaman ĠçiĢleri Bakanlığı Strateji Merkezinde ve SBF de yapılan toplantılarda tartıģılmıģtır. Kasım 2000 ortalarında tamamlanan taslak anket formu değiģik düzey ve kuģaktan 15 Mülki Ġdare Amirine uygulanmıģ, bu pilot çalıģmanın sonuçlarına göre anket formuna son Ģekli verilerek bastırılmıģtır. Mülki Ġdare AraĢtırması (MĠAR) Anket Formu (Bkz.: EK IV) araģtırmanın kapsamına giren bütün konularda mülki idare amirlerinin tutumlarını ölçme, düģünce ve değerlendirmelerini alma amacına dönük bir biçimde hazırlanmıģtır. Anket Formu, Demografik ve Sosyo-Ekonomik Göstergeler, Mülki Ġdare Amirliği, Mülki Ġdare Sistemi, Yeniden Yapılanma, Değerler ve Yönetim Kültürü baģlıkları altında açık uçlu soruların da yer aldığı toplam 163 sorudan ve bu sorularla ilgili 610 ana değiģkenden oluģmuģtur. Çözümlemeler sırasında üretilenlerle birlikte değiģken sayısı 733 e ulaģmıģtır. Anket Formları Aralık 2000 ayının son haftasında kargo ve posta yolu ile yurt dıģında bulunanlar ile emekli mülki idare amirleri de içinde olmak üzere toplam 1776 Mülki Ġdare Amirine gönderilmiģtir. Anket formlarıyla birlikte üzerinde geri dönüģ adresi basılı zarflar gönderilmiģ, yanıtlanan anket formları kapalı zarflar içinde araģtırma grubuna postayla ulaģtırılmıģtır. ġubat 2001 içinde anket formlarını göndermemiģ olan mülki idare amirlerine bir uyarı yazısı gönderilmiģ, anket formlarını 30

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

PROF. DR. ALĠ ÖZTEKĠN. ÖZGEÇMĠġ

PROF. DR. ALĠ ÖZTEKĠN. ÖZGEÇMĠġ PROF. DR. ALĠ ÖZTEKĠN ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER - Adı ve Soyadı : Ali ÖZTEKĠN - Doğum Yeri ve Yılı : Tefenni-Burdur, 25.07.1947 - T.C. No : 16603708540 - Emekli Sicil No : 47636015 - Kan Grubu : A Rh+

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI : 2.Staj Ön Kapağı TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı :. Bölümü Programı Sınıfı Numarası :. : : : STAJ DÖNEMİ :./../.-.. /.. / : 3.Staj Arka Kapağı.hayata

Detaylı

RESMĠ YAZIġMALARDA UYULACAK ESASLAR

RESMĠ YAZIġMALARDA UYULACAK ESASLAR 1/8 RESMĠ YAZIġMALARDA UYULACAK ESASLAR 02/12/2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Resmî YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ Hiç Yeterli Kararsızım Oldukça Tamamen KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ AKADEMĠK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personelinin

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) ĠÇĠNDEKĠLER Tablolar dizini 3 Kadın Sorunlarını

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2016 YILI FAALĠYET RAPORU ÇANKIRI 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tebliğler Dergisi : Mart 2013/2666 Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON YRD.DOÇ.DR. NĠLAY BAġOK YURDAKUL E-MAĠL: yurdakul@iletisim.ege.edu.tr (BU NOTLAR SEMĠNERE AĠT ALT BAġLIKLARDAN

Detaylı

YEDİTEPE FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

YEDİTEPE FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠÇĠN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU VE FĠNANSAL TABLOLAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA ve Yeditepe Faktoring

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2010 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI NDA KARĠYERE DAYALI UZMANLAġMA VE YENĠ BĠR MODEL ÖNERĠSĠ

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI NDA KARĠYERE DAYALI UZMANLAġMA VE YENĠ BĠR MODEL ÖNERĠSĠ ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI NDA KARĠYERE DAYALI UZMANLAġMA VE YENĠ BĠR MODEL ÖNERĠSĠ Ahmet KOÇKÖPRÜ * Yahya Can DURA ** CoĢkun KARAKOÇ * Selen GÖRGÜN *** GĠRĠġ GeçmiĢten günümüze uzanan süreçte ĠçiĢleri Bakanlığı,

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

AYġE GÖZDE KOYUNCU. Yakın Doğu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi

AYġE GÖZDE KOYUNCU. Yakın Doğu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi AYġE GÖZDE KOYUNCU Yakın Doğu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi aysegozde.koyuncu@neu.edu.tr DOĞUM TARĠHĠ: 27.03.1979 MEDENĠ DURUM: Evli SÜRÜCÜ EHLĠYETĠ VE SINIFI: B Sınıfı YABANCI DĠL

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2012 /32

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2012 /32 T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/1006 25/09/2012 Konu : 2011/58 Sayılı Genelgede DeğiĢiklik Yapılması GENELGE 2012 /32 Bilindiği

Detaylı

10/11/2014 22/11/2014 TARĠHLERĠNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL EĞĠTĠMĠ UYGULAMA ÇĠZELGESĠ

10/11/2014 22/11/2014 TARĠHLERĠNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL EĞĠTĠMĠ UYGULAMA ÇĠZELGESĠ 10/11/2014 22/11/2014 TARĠHLERĠNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL Ġ UYGULAMA ÇĠZELGESĠ ĠN ADI : Aday Memur Eğitimi UYGULANACAĞI YER :Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ZAMANI : 10/11/2014 21/11/2014 (Temel

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 1 Ġçerik Metodoloji Ġtibar Yönetimi Yönetici Özeti Türkiye de Sektörlerin Ġtibarı Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ġtibar

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

BASINDA KONDA seçimler

BASINDA KONDA seçimler BASINDA KONDA Haziran 2011 Bu dosya 15 yıla aģkın bir süredir gerçekleģen öncesinde, KONDA AraĢtırma ġirketi tarafından açıklanan anket sonuçları, bu sonuçlar üzerine yazılan yorumlar ve sonucunda bu çalıģmaların

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 20-11-2012-ANKARA 1 SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ. ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ. ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK Y Ö N E T M E L Ġ Ğ Ġ TEMMUZ-2009 ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GÖNÜLLÜ ĠTFAĠYECĠLĠK YÖNETMELĠĞĠ 1.AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı itfaiyecilik mesleğinin

Detaylı