Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 KÜRESELLEME-ULUS DEVLET KARITLIININ GERÇEKLKLER GLOBALISATION-NATIONAL STATE CONTRARISM S REALITIES Ergin AYAN * Özet Bu aratırmada küreselleme kavramı yeni dünya düzeni kavramıyla birlikte ele alınıp, deiim ve dönüüm sürecinde ulus devletler incelenmitir. Küresellemenin felsefesini kurup, ekonomik, siyasal, askeri ve kültürel olarak tezler ileri süren fikir babaları ve think-tank kurulularının görüleri kritize edilmitir. Küresellemenin ve tek kutuplu dünyanın ulus devletler, milliyetçilik, etnisite, medeniyetler ve kültürler üzerindeki etkileri tartıılmıtır. Bu tartımalar, yerli ve yabancı literatürdeki görülerin eletirisiyle temellendirilmi, Yeni Amerikan Yüzyılı kuramcılarının görülerine de yer verilmitir. Anahtar Kelimeler: Deiim, Dönüüm, Operasyon, Küreselleme, Ulus-Devlet. Abstract In this study, the concept of globalization and new world order have been taken together with the concept of change and transformation in the process of nation-states were investigated. deologs and think-tank organisations whom established the philosophy of globalization and put economic, political, military, cultural thesis were critisized. The effects of globalization and Unipolar world over national states, nationalism, ethnicity, civilizations and cultures are discussed. These discussions were based upon both local and foreign literature and also the angle of the New American Century theorists were included. Key Words: Change, Transformation, Operation, Globalization, National-State. Giri Küreselleme dünya ekonomisinin, her bir ülkenin ekonomik ve ticari ilikiler açısından dierine baımlı olduu ve kendi mal ve hizmetlerini dier ülkelerle deiime sokma gerei duyduu bütünlemi tek bir pazar yapısına doru ilerlemesi ve genilemesidir. Gerçekten de bugün dünyaya baktıımızda ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari duvarların tamamıyla yıkılmaya yüz tuttuuna, sermayenin ve bir ölçüde emein dünyanın her ülkesine rahatça girip çıkabildiine ahit olmaktayız. Küreselleme konusu uluslar arası arenada ekonomistler arasında en çok tartıılan konulardan biridir. Tartımanın odak noktasında, dünya ekonomisinin bugünkü durumunu önceki yıllardan ayıran temel özelliklerin gerçekten yeni bir ekonomik sistemi mi iaret ettii yoksa mevcut durumun öncekinin bir devamı mı olduu sorusu durmaktadır(petras,2006: 7). Teorik haliyle nötr bir konu gibi bu; dahil olan bütün tarafların artlarının eit olduu varsayılan bir oyun, kimseye zararı olmayacakmı gibi gözüken, katılan herkesin kazançlı çıkacaı bir kampanya gibi (Külünk, 2006: 15). Aslında yeni bir süreç deildir. Küreselleme 16. yüzyılda temellenen, ancak 19. yüzyılda dünya toplumlarına önemli ölçüde nüfuz eden kapitalizmin, günümüzde yerküreyi kaplaması ve dünyanın tamamına yayılmasıdır. Küresellemenin öznesi Amerika ve Avrupa Birlii dir. Küreselleme onların çıkarları dorultusunda, dünyayı küçülten ekonomi, politika ve kültür gibi ana * Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öretim üyesi.

2 öeleri, ulus-devlet üstü bir noktaya taıyan, toplumlar üzerinde denetim kuran yeni dünya düzenidir. Giddens in dünya çapındaki toplumsal ilikilerin younlaması süreci olarak tanımladıı küreselleme bir gerçekliktir. Sonuçları her yerde kendini hissettirmektedir. Küreselleme sadece orada bireyden uzak yerlerde olan eylerle ilgili deildir, aynı zamanda o burada fenomeni olup, dünyadaki bütün insanların yaamlarının mahrem ve kiisel yönlerini etkilemekte ve bütün toplumları dönütürmektedir (Giddens, 1994: 62). Genellikle dünya görüü açısından ortaya atılan her yeni felsefi ve ideolojik akımın ya da teorileri fiiliyattan pratik bir ekilde çıkmı düünce sisteminin taraftarları ileri sürdükleri görülerin bir yeni düzen oluturacaını iddia ederler. Bu yeni dünya düzeninin barı, eitlik, adalet, özgürlük ve bollukla beraber mutluluk getireceini savunurlar. Dünyada bu iddialarla gelip, daha sonra yerini baka bir yeni dünya düzenine bırakan sayısız örnek vardır. Bu örneklerden en çarpıcı olanı Komünizmdir. Marks ve Engels'in ortaya attıkları komünizm ideolojisi, benimsenme açısından Avrupa toplumları arasında geni yer bulamadı. Monarik bir siyasal yapı olan Rus Çarlıı, ekonomik zafiyeti nedeniyle içten içe çökmekte idi. Bu ekonomik ve siyasal çöküntülere yeni dünya düzeni içinde son verecei öne sürülen komünizm, 20. yüzyıl balarında bir kesim Rus aydınlarınca benimsendi. Dier düünce akımları gibi Rus komünizmi de kendine has bir takım gerekçeler ileri sürmekteydi. Ancak Rusya da komünizm, imparatorluk nüfusunun % 50 sinden az olan Rus halkının yararına çalımakta idi. Çok geçmeden Bolevik Rusların, sadece oyunun kurallarını deitirmek suretiyle yarıı kazanabilmek amacında oldukları anlaıldı. Bütün bu oyunlarda baarılı olabilmenin koulu ideolojiyle uyumlu bir eitimi, yani oyunun kurallarını topluma anlatacak aydınlar yetitirmeyi gerektirmekteydi. Ancak Sovyet bilimi dünyadaki gelimelere sırtını döndüü için dünyaya entegre olamadi. Sonuçta faturayı souk sava ve silahlanma yarıı dolayısıyla bütün dünya ödemi oldu. Küreselleme llüzyonu Gerçeklii, tarihsel sürecin dolaysız akıı içinde yaarız. Onu parçalara ayırdıımız zaman dolaysızlıını yok etmi oluruz. R. G. Collingwood Sovyetler Birlii nin çöküünden sonra dünya halklarına yeni bir dünya düzeni olarak sunulan küreselleme kavramıyla (Wolf, 2001: 211) birlikte, uluslar arası ilikilerde büyük bir hareketlilik ortaya çıktı. Devletler arasındaki ilikiler, bölgesel dengeler, kurumsal yapılar, hukuksal ve siyasal anlayılar yeniden ele alındı. Souk Sava ın galibi, tabiatıyla yeni düzenin bir numaralı ve rakipsiz lideri konumuna yükseldi. Küreselleme ufku, uyulması mecburi gibi görünen yasalarla birlikte, üçüncü dünya ülkelerine dikte ettirilmeye çalııldı ve buna uyanlarla askeri ve siyasi anlamalara, karı gelenlerle ise sıcak savaa geçildi. Küresel paylaımın corafî alanını Ortadou, Avrasya, Güneydou Avrupa, Güneydou Asya-Pasifik, Meksika-Amazon Bölgesi, Afrika vs. oluturuyordu. Üçüncü bine girerken dünyanın çok önemli deiim ve dönüümler geçirdii kabul edilmekte ve bunu ifade için yeni dünya düzeni, medeniyetler savaı, tarihin sonu, küreselleme, tek kutuplu dünya, dünya toplumu, multikültürel yapılanmalar gibi kavramlar kullanılmaktadır. Hemen belirtelim ki, bu kavramların hepsi birer merulatırma vasıtasıdır. Kavramları oluturma, gündemi ve soruları belirleme imkânına sahip olan devletlerin menfaatlerine hizmet ederler. Uygulamadaki çifte standartlar ustalıkla kamuoyunun gözünden kaçırılır. Türkiye gibi ülkelerde kamuoyu, aydınlar ve hükümet yetkilileri bu kavramların büyüsü ile hipnotize edilerek, bu kavramların millî menfaatleri engellemesi temin edilir (Koçdemir, 2010). Yeni bin yıla dünyadaki hâkim güçlerin kabul ettirmeye çalıtıı yeni illüzyonlarla giriyoruz. Dünya toplumunun ortaya çıkması, yeni dünya düzeni, küreselleme, serbest ticaret, dünyanın tek bir pazar hâline gelmesi, millî devletlerin öneminin kaybolması, bakalarının aleyhine olan menfaatlerin eskiden olduu gibi kolayca gerçekletirilemeyecei, dünya barıı, dünyanın her tarafında insan hakları ve demokrasinin hâkim olması bu illüzyonlardan ilk anda akla gelenleridir. Yeni bin yılda jeopolitiin önemini kaybettii iddiası süper güçler dıındaki ülkelerin iddiasız olması ve iddiasız kalması için bir yutturmacadan ibaret. Çünkü bu iddiayı yayan ülkeler, jeopolitik analizler konusunda büyük gayret ve masraflardan hiç vazgeçmiyor. Toprak üzerinde rekabet, hâlâ dünya olaylarına damgasını vurmaya devam ediyor. Statü ve gücün en önemli belirleyicileri toprak, nüfus ve dier jeopolitik unsurlardır.

3 Küresellemenin en büyük yararının gelimi ülkelere ve devletler üstü irketlere yaradıı; dünya nüfusunun % 20 sini oluturan en zengin ve en fakir ülkeler arasındaki gelir farkının, 1960 yılında 30 a 1 iken, 1995 yılında bu oranın 82 ye 1 e çıktıı dikkate alınırsa daha açık bir ekilde anlaılacaktır. Asli nitelii itibariyle, eskisine nispetle yönelmi olduu nihai hedef ve gayesi aynı olan, ancak daha sofistike metotlar kullanan bir yeni kolonyalizmden baka bir ey olmayan küreselleme, yerine göre hem ekonomik ve hem de askeri güce bavurmak suretiyle genel olarak batının, özel olarak ta ABD nin dünya hakimiyetini salamaya çalımaktadır. Çok kapsamlı uluslararası siyasi, iktisadi, medeni ve kültürel bir proje olan küreselleme, bu maksatla ilk olarak gerek enerji kaynakları ve gerekse de stratejik askeri gerekçelerle slâm dünyasını açık bir hedef haline getirmi bulunmaktadır (Huntington, 2006: 25). Ne var ki bu yeni kolonizasyon dönemi çok çaplı ve köklü bir felsefi temel üzerine oturmakta ve bir anlamda dou-batı çatımasına dönümektedir. Küresellemenin iktisadi ve siyasi açılardan saladıı yüksek rantlardan ve prestijlerden kaynaklanan cazibesi, eninde sonunda farklı küreselleme kutupları arasında bir çatıma ortamı yaratmaya müsaittir ki bu da muhtemelen küreselletirici aktörlerin milliyetçiliklerinin çatıması anlamına gelecektir. Milliyetçilik Yükselen Deer mi? Geçmiteki ve imdiki insan toplumlarının daha iyi anlaılması bir tarih anlayıını gerektir. Fikirleri tarihin bir açıklaması olarak kullanmak, artık olaan hatta kolay bir durum deildir. Amerika da son yıllarda daha çok uluslar arası ilikileri moral deerlere oturtan ve dinsel dozu aır basan kitaplar revaçta. Liste baı olan kitaplar genellikle Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi ile ilgili. Bu projeye imza koyan bazı teorisyenler son zamanlarda düüncelerini pe pee kitaplatırdılar. Dünyaya ve Amerika'ya yol gösteren bu çalımaların çou sanki Pentagon'un kıla bülteni havasında yazılmıtır. Bu yüzden Beyaz Saray'a ve dolayısıyla dünyaya yön veren kitapların çou neo-muhafazakar kadrolara aittir. Çeitli yazar ve düünürlerin milli devlet bitmitir; Yeni Dünya Düzeni nde milli devlet modelinin yeri yoktur fikrine mukabil (Hirst-Thompson, 2001: 144) Francis Fukuyama, 21. asrın dünyasında temel siyasi birimin milli devlet olacaını tahmin ediyor. Fukuyama Devlet nası adlı kitabında 21. yüzyıl dünyasını çözümlemekte ve bu dünyanın nasıl biçimlenmesi gerektii konusunda önerilerini sıralamaktadır. Fukuyama'ya göre, hiçbir uluslararası federal örgütlenme ya da bir uluslararası örgüt, dünya üzerindeki yoksulluk, terör, uyuturucu gibi sorunlarla, ulus devletler kadar etkili bir biçimde mücadele edemez. Yaklaık bir kuak boyunca dünya politikasının, devletin küçültülmesi yönünde olduuna iaret eden Fukuyama 11 Eylül'den sonraki dönemde, dünya politikasının temel sorunu devleti geri çekmek deil, tam tersine onu güçlendirmektir. Gerek tek tek toplumlar, gerekse tüm dünya insanlıı için, devletin yok edilmesi, bir ütopyanın deil, bir felaketin balangıcıdır. diyor (Fukuyama, 2004: 161). Tabii Fukuyama'nın sözünü ettii devlet, "küçük fakat etkin" bir devlet. Dünyadaki ülkeleri, devlet fonksiyonlarının yaygınlıı ve devletin gücü ölçütlerine göre sınıflayan Fukuyama, Türkiye ve Brezilya gibi ülkeleri, "fonksiyonları yaygın ama güçsüz" devletler arasında sayarken, Amerika'yı, "fonksiyonları az ama güçlü devlet" sınıflamasına sokuyor. Fransa ile Japonya ise hem fonksiyonları yaygın hem de güçlü devlet kategorisinde yer alıyor (Fukuyama, 2004: 161). Fukuyama'nın tüm dünya için, "fonksiyonları dar ama güçlü devlet" modelinden yana olduunu; bu modeli herkes için önerdiini eklemeye gerek yok. Amerika Birleik Devletleri, terör, yoksulluk, uyuturucu gibi dünya çapındaki sorunlarla savamak için, "Geni Orta Dou ve Kuzey Afrika Bölgesi ile, Ortak bir Gelecek ve lerleme için Ortaklık" öneriyor (Kongar, 2004). Fukuyama terör ve fakirliin sebebinin zayıf devletler olduuna ve bu devletleri yeniden ina etmek lüzumuna dikkat çekiyor. Irak ve Afganistan gibi (afak, 2006: 31-32). Huntington a göre de ulus devletler dünya olaylarında temel aktörler olarak kalmaktadır. Ulus devletlerin davranıları geçmite olduu gibi güç ve servet ama aynı zamanda da kültürel tercihler, ortaklaa sahip olunan eyler ve farklılıklar tarafından biçimlendirilmektedir. En önemli devlet gruplamaları artık Souk Sava ın üçlü kutuplamaları deil, dünyanın yedi veya sekiz temel medeniyetidir. Özellikle Dou Asya daki batılı olmayan toplumlar ekonomik servetlerini çoaltıyor ve bu yolla askeri güç ve siyasal etki için kendilerine temel yaratıyorlar. Güçleri ve kendilerine olan güvenleri çoaldıkça Batılı olmayan toplumlar gittikçe artan bir biçimde kendi kültürel deerlerini öne sürerek Batı tarafından kendilerine zorla kabul ettirilen deerleri reddediyorlar. Bu yeni dünyada yöresel politika,

4 etnik duruma dayalı veya en azından ona balı politikadır. Küresel politika da medeniyetler politikası olmaktadır. Süper güçlerin rekabeti yerini medeniyetler çarpımasına bırakmıtır (Huntington: 2006: 25). Fukuyama, ulus-devlet ve egemenlik olgularının, çounlukla uluslararası sistemin dier üyelerini de iddetle etkilemesi nedeniyle uygulamada erozyona, ilkeler düzeyinde ise saldırıya uradıını ileri sürer ve bir baka devletin egemenliine saldırmanın kim için ve hangi amaçla meru ve haklı olabileceine bu noktadan cevap arar. O na göre, uluslararası meruiyetin egemen ulus-devletlerin varlıına ve gücüne dayanmayan bir kaynaı olamaz. Bu yazar, Souk Savatan bu yana zayıf ve baarısız devletlerin, bulundukları insan hakları ihlalleri, yol açtıkları insani felaketler, yarattıkları kitlesel göç dalgaları ve komularına saldırmaları gibi nedenlerle uluslararası düzen için en önemli sorun haline geldiklerini, yapılageli hukuku ilkeleri arasında saldırmazlık, karımazlık ve egemenlik haklarına saygı gibi ilkeler bulunduunu hüküm altına almıtır. Tutarlı uluslararası uygulamalardan kaynaklanıp kaynaklanmadıının ayrıca tartıılması gerektii belirtilen bu ilkelerin, özünde daha çok ahlaki olduu, bu ilkeleri uluslararası hukukun bir parçası yaparken alıılmı ölçütleri esas almadıının da düünülebilecei ileri sürülmütür (Fukuyama, 2005: 111). Fukuyama; u ya da bu ülkenin demokratik gelenee sahip olmadıı için demokratik olamayacaı da sık sık öne sürülür. Böyle bir gelenek gerçekten olsaydı, hiçbir ülke demokratik olamazdı. Çünkü balangıçta ya da daha sonra katı bir otoriter gelenee sahip olmayan hiçbir halk ve hiçbir kültür yoktur. Devletler iyi ve kötüye ilikin dili oluturarak ve de novo (yeni) alıkanlıklar, görenek ve kültürler yaratarak halkları bilinçlendirme de çok önemli bir rol oynar. (Fukuyama, 1999: 223). diyerek Amerika nın dier devletlere etkisinin olabileceini belirtmitir. te Portekiz örnei buna örnek olarak sunulmaktadır. Fukuyama nın tüm dünya için fonksiyonları dar ama kuvvetli devlet modelinden yana olduunu bu modeli herkes için tavsiye ettiini de söylemek lazım. Günümüzde ulus-devlet ve onun ideolojisi olan milliyetçilik, zaman zaman yükselen bir deer olsa da, sıkça eletiri nesnesi olmaktadır. Ulus-devlet ve milliyetçilii eletiri nesnesi haline getiren de küreselleme, insan hakları, çok kültürlülüktür. Daha da açıkçası, liberalizm ve onun ilke ve hedeflerinin gerçeklemesi, ulus-devlet, milliyetçilik ve bireysellii yok eden dayanımacı anlayıların törpülenmesine balıdır. Aslında ikinci dünya savaından bu yana Avrupa da milliyetçilik önemli ölçüde gözden dümü ve daha çok sosyal hukuk devleti anlayıı ön plana geçmitir. Ama bu durum, baımsızlıını yeni kazanmı ve ekonomik açıdan gelimeyi salayamamı ülkelerde gerçeklemi deildir. te daha çok bu türlü ülkeler küresellemenin ve çok kültürlülüün etkisi altında bulunmaktadır. Özellikle küreselleme, ekonomik açıdan ulusal ekonomi ve ulusal kalkınma söylemlerini büyük ölçüde tahrip etmi durumdadır. Bir bakıma küreselleme, çevredeki toplumlar ve devletler için, ulusallık konusunda bir kriz yaanmasına neden olmaktadır. Küreselleme, ekonomik boyutu olan bir ideolojidir. Bu ideoloji, irketleri gelitirmek, devleti küçültmek, serbest ticareti tevik etmek, devlet desteini kırmak gibi kavramları kullanarak ve olumsuz çarıımlara sahip milliyetçilik ve korumacılıa karı tam olarak bayrak açmı durumdadır. Küreselleme söylemleri, bütüncül bir dünya kurgusuna gidii ifade etmesine ramen, bölgesel ve yerel süreçleri de gündeme getirmek suretiyle ulusal boyutun kaybolmasına, milliyetçi söylemleri zayıflatarak ulus-toplumun atomize olmaya doru sürüklenmesine, ulusal ekonominin ulus ötesi irketlerin ve IMF, Dünya Bankası gibi kuruluların güdümüne girmesine, ulus devlet ve onun ideolojisi olan milliyetçiliin yerine baka bir ey ikame etmedii için, biz duygusunun zayıflamasına neden olmaktadır. çinde bulunduumuz çada milliyetçilik yükselmektedir ve bu da küresellemenin ortaya çıkardıı bir durumdur. Küresellemenin milliyetçiliklerin yükselmesine yol açmasının nedenleri unlardır: Birincisi, kürselleme, bütün milli devletleri tek bir küresel egemenlie boyun edirmeye çalıtıkça, milliyetçilikler üzerinde kıkırtıcı bir etki yapmaktadır. kincisi, hedef alınan devletlerin milli servetlerinin talan edilmesi, gelir daılımı dengelerinin açıkça bozulması ve her devletin servetinin ancak kendi milli yöntemleriyle kabil olabileceini bir kere daha göstermekle, yine milliyetçilikler üzerinde yükseltici bir etki yapmıtır (Hocaolu, 2009). Ulus devletler, bulundukları yerin konumuna ve bölge koullarına göre farklılıklar göstererek dünya sahnesine çıkarlar. Modern çaların getirdii yenilikler zaman içinde toplumsal deerlere dönüünce, birbirinden farklı ülkelerde ayrı modellerde uluslama sürecinin yaandıı görülmektedir. nançlar, düünce biçimleri, ortak toplumsal deerler, kan ya da ırk baı ve de benzeri etnik ve kültürel özellikler, uluslama süreçlerinde etkili olurlar ve birbirinden farklı boyutlarda ulusal yapıların ortaya çıkmasına yol açarlar. Aynı dili konumak, ortak kültürel deerlere balı olmak ve saygı göstermek, uluslamanın hem içeriini hem de gelime yönlerini belirlemektedir. Etnik grupları esas alan etnikçi politikalar, ulus gerçeini kabul etmemekte etnik yapıların gerçek olduunu, ama ulusların hayal

5 olduuna öne sürmektedir. Bu yönü ile etnik grupların tarih içinde olduu, ama buna karılık ulusların tarihte yeri olmadıı yaanan olaylara ramen öne sürülmekte ve savunulmaktadır. Etkinlik açısından etnik yapılanmaların daha güçlü ve kalıcı olduu ileri sürülürken, ulusların daha gevek balarla ortaya çıkan yapılar olarak hemen daılabilecei öne sürülmütür. Belirli ülkelerde var olan etnik gruplar arasında hangisi daha büyük ve güçlü ise uluslama aamasında bu etnik grubun yeni ulus olarak ortaya çıktıı, bu hâkim ve egemen etnik grup ile beraber aynı ülkede yaamakta olan dier etnik grupların da, yeni oluan ulusal yapının içinde yer alarak ulusun eit ve özgür parçaları konumuna geldii görülmektedir. Yeryüzünde altı binden fazla etnik grubun ama buna karılık Birlemi Milletler e üye olan iki yüz civarında devletin bulunması, her etnik yapının uluslama ya da kendi ulus devletini kurma ansına sahip olmadıını, tarih içinde öne çıkan ve güçlenen etnik yapıların, uluslama süreci içinde modern anlamda bir ulusal yapının çekirdeini oluturduuna ve ortaya çıkan ulusal yapıda bu çekirdei etnik yapının özelliklerinin ulusal nitelikler olarak öne çıktıını görmek mümkündür. Bu nedenle uluslar, aynı ulus devlet çatısı altında yaamakta olan bütün etnik yapıların karımasından meydana gelen bir ortak siyasal yapıdır (Çeçen, 2010). Deiip, Dönümeyen Ulus-Devlete Operasyon Süreci Çok sayıda sosyal bilimci tarih sürecini geleneksel toplumdan modern topluma ya da sanayi toplumuna doru tek bir deiim olayına indirgerler. Souk sava sonrası batılı güçlerin askeri operasyonlar döneminin baladıı bir vakıadır. gal, baımlılık yerine deiim, operasyon gibi terimler kullanılmaya balandı. Deiim ve dönüümün geri kalmı ülkelerdeki yaptırımı ulus devletin buralarda zayıflatılmasıdır. Souk sava dönemi sonrası dünyanın birçok köesinde sıcak savaların çıkmasının nedeni de budur. Zayıflayan devlet yapısı ABD ve AB destekli birçok ayrılıkçı hareketlerin çoalmasına neden olmaktadır. Ulus devletlerin zayıflayan kamuculuk ve sosyal devlet anlayıları, yeraltı iktisadi faaliyetlerin geliimine neden olmaktadır. Souk savaın silahlanma evresinde kullanılmadan birikmi olan askeri araç-gereç ve silahlar, bir takım finansmanlarla ayrılıkçı hareketlerin kullanımına sunulmaktadır. ABD ve AB, kendilerine halklara özgürlük getirme rolünü biçmektedirler. Bu balamda tüm ayrılıkçı hareketleri, kendi ülkelerinde olmaması artıyla, desteklemektedir. Bu sürecin batı için mümkün olduu kadar az sancılı gerçekleebilmesi için de dönüüme urayan veya urayacak olan ülkelerin deiimi peinen kabul etmesi gerekir. Yeni Dünya Düzeni içinde ABD türü demokrasinin, kamuoyu tarafından benimsenmesi için özgürlük yeniden tanımlanmaktadır. onun için devletçilie ye tutulmalıdır. Saldırıların amacı, diktatörlükle yönetilen ülkelere özgürlük ve demokrasi getirmektir (Gürbüz, 2008). Dünyanın yeni yapılanmasında be ana güç dikkat çekmektedir. Birincisi komünizmin çöküünden sonra kendilerini gösterebilen ve dünya nüfusunun üçte birini oluturan bir kesimin serbest piyasa ekonomisine katılması; ikinci temel deiim gücü, doal kaynak bazlı endüstrilerden insan yapımı ve beyin gücüne dayalı endüstrilere geçi; üçüncüsü dünya nüfusunun artması ve yalanması; dördüncü temel güç ekonominin küresel hale gelmesi ve son olarak da tek bir ulusun dünya ekonomisinin tamamına egemen olamayacaının anlaılmı olması. Bu deiimler yönetim kuramına bir takım yenilikler getirmektedir. Geçmite üniversitelerde de öretilmi olan mukayeseli üstünlük kavramına göre bir ülke hangi alanda göreceli üstünlüe sahipse o alanda uzmanlamalı ve geri kalan ihtiyaçlarını ithalat yolu ile salamalı ve dier yanda uzman olduu ürünleri satarak ithalata harcayacaı tutarda para gücünü kazanmalıdır. Ancak günümüz dünyasında bu teori pratie asla geçirilememekte, her ülke para kazandıran her eyi üretip satmaya devam etmektedir. Artık mukayeseli üstünlük zamanı geçmi ve rekabet zamanı balamı durumdadır ve rekabetteki üstünlüü salayan unsur doal kaynaklardan ziyade beyin gücü dür. Örgütler bu yeni hareket sonucunda beyin gücü bazlı rekabeti benimsedikleri ve doal kaynaklara hükmedebildikleri ölçüde baarıya ulaabileceklerdir (imeker-ünsar, 2008: ). Muhakkak ki, her ey olduu gibi kalmamı, aksine önemli deiim ve dönüümler yaanmıtır ve yaanmaya devam etmektedir. Bu deiim ve dönüümler bakımından bir milât tespit etmek gerekirse; dünya için 1991 yılını, Türkiye için ise 1989'da balayıp 1997'de neticelenen bir zaman aralıını kabul etmek uygun olacaktır (Arat, 1998: 87). Devletler de siyasi sistemin yapı taları olarak yeni gelien ekonomik ve siyasi olaylardan birincil derecede etkilenmektedirler. Souk Sava sırasında yaanan iki kutuplu dünya düzeninden tek kutuplu dünyaya geçile birlikte küresel ölçekte birçok ey deiti. Küreselleme dalgasının bu kadar

6 etkili olup ulus devletleri, kimlikleri, dini inanıları bu kadar etkilemesi günümüz siyasal yaamında büyük bir zemin kaymasına neden oldu. Devletlerin dı politika anlayıları da bu deiimden nasibini aldı. 1990'dan sonra her ey deiti. deolojik mücadeleyi zaferle noktalayan ABD önderliindeki Batı Bloku, kendi deerlerini, kültürünü, siyasal ve ekonomik sistemini tüm dünyaya oldukça rahat bir ekilde yaymaya ve dier devletleri kıskaca almaya baladı. Adına küreselleme denilen yeni akım, bunu yaparken, ulus devlet yapısına zarar veriyor, etnik ve dini ayrımları canlandırıyor ve mikro milliyetçi akımları tetikliyordu. Yeni sisteme uyum salayamayan devletler birer birer güçsüz duruma dümeye ve küresellemeye teslim olmaya baladılar. Halbuki dı politikalarında yapacakları köklü bir deiiklik onların bu kadar çaresiz duruma dümelerine engel olabilirdi. Günümüzde bu politikayı en iyi uygulayan ülkeler iki Asya devi; Çin ve Hindistan'dır. Aslında, ülkemiz Türkiye de Atatürk Dönemi'nde çok yönlü dı politikanın en güzel örneklerini vermitir. Atatürk, Avrupa ile ilikileri tam bir eitlik temeline oturturken ülkemizi çevreleyen Balkan ve Ortadou ülkeleri ile de ilikileri gelitirmeye çabalamı, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı gibi anlamalarla dı politikada çok yönlü giriimlerde bulunmu, 1938'e kadar da SSCB ile oldukça iyi bir komuluk ilikisi içerisinde olunmutur (Tüysüzolu, 2008). Yeni Amerikan Yüzyılı Tarih güya,, satranç gibi son hamlelerine gelmi bir oyundaki tüm ihtimallerle oynama sürecidir. Ama nasıl bir düzenle? Eric Hobsbawm Ünlü siyaset bilimci Francis Fukuyama gözle görülebilir gelecekte dünyayı ikiye ayırıyor: bir yanda tarih sonrası bir bölüm, karı yanda hala tarihin gidiiyle balı bir bölüm. Bu ayrım, büyük ölçüde eski kuzey-güney ya da gelimi-azgelimi ülkeler ayrımına denk düüyor. Ama tam bir denk düme söz konusu deildir. Çünkü Kosta Rika ya da Hindistan gibi azgelimi ülkelerde liberal demokrasi varken, Nazi Almanyası gibi gelimi ülkelerde tiranlık olabilmitir. Bu ayrıma göre tarih sonrası dünyada devletler ekonomik partnörler olarak ilikiler kuracak, güç politikasının eski kuralları önemini yitirecektir. Bir ekonomik güç olarak Almanya nın aırlıkta olduu Avrupa Birlii bu ekonomik bloklamanın bir örneidir. Tarih sonrası dünya gene ulus-devletlerden olumaya devam edecek ama tek tek devletlerin milliyetçilii liberalizmle barıık olacaktır. Avrupa Birlii gibi bloklamalarla pazarlar ve üretim tarzları tekdüzeleecek, bu durum egemenliin bir çok yerel ve geleneksel özelliinin ortadan kaldırılmasına yol açacaktır. Dier yandan dünyanın hala tarihe balı kalmaya devam eden bölümü çok sayıda dini, milli ve ideolojik çatıma içinde kalacaktır. Bunun nedeni bu bölümde güç siyasetinin eski kurallarının geçerli olmasıdır. Irak ve Libya gibi örnek devletler gene komu devletleri igal edip, kanlı kavgalara tutuacaklardır. Tarihsel dünya ile tarih sonrası dünya birçok bakımdan paralel ama ayrı bir yaam tarzı sürdürürken, aralarındaki en önemli temas noktası petroldür. Irak ın Kuveyt e girmesinin nedeni de son tahlilde petroldü. Petrol çıkarımı tarihsel dünyada odaklanmıtır ama petrol tarih sonrası dünyanın ekonomik esenliinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Her eye ramen petrol, ekonomik pazarı manipüle etmeye muktedir bir ürün olmaya devam etmektedir. ki taraf arasındaki ikinci temas noktası ise, uzun vadede belki daha da sorunlu hale gelecek olan göçlerdir. Bugün yoksul ve istikrarsız ülkelerden zengin ülkelere insan yıınları legal ya da illegal yollarla akmaktadır. Dünyadaki devletlerin hemen hepsi bundan etkileniyor. Bu göçlerin birinci nedeni Sovyetler Birlii nin daılması, Dou Avrupa daki etnik rahatsızlıklar ya da Çin yönetimi tarafından Hong-Kong a el konulması gibi siyasi olaylardır. kinci neden ise gelimi ülkelerin vasıflı ya da vasıfsız içi ihtiyacı gibi ekonomik nedendir. Üçüncü dünya ülkeleri bu konuda tükenmez depo özellii taımaktadır (Fukuyama, 1999: 276) da Francis Fukuyama tarihin sonu tezini yayınladıında, bu tezdeki komünizmin sonu ve yeni bir dünya düzeni iddiası büyük ilgi görmütür. Nitekim Fukuyama nın tezleri bir bir gerçekletikten sonra 1997 de Zbigniev Brzezinski ABD nin gücünü ve jeopolitik hırslarını anlatırken, ABD yi tehdit eden bazı unsurlara ve dünyadaki genel nükleer yaygınlamaya da dikkat çekmitir. ABD, geni enerji stoklarına sahip olan Ortadou da büyük stratejik ve ekonomik çıkarlara sahip bulunmaktadır. Brzezinski ABD nin, srail in güvenliini salamak ve islâmî radikalizmi önlemek için Ortadou ya yeni bir düzen getirmesi hedefinin Amerika da bazı sacı muhafazakar ve dinci gruplar tarafından benimsendiini ve terörizme tepkinin de bu hedefe güçlü bir halk destei saladıını kaydetmektedir (Brzezinski, 2005: 55). Yukarıdaki isimler uluslararası siyasette Amerikan teorilerini üreten önemli fikir adamlarından sadece ikisidir. üphesiz uluslararası siyasetin büyük okulları her zaman Amerikan okulları olmamıtır.

7 Dünya jeopolitii genellikle eskiden beri Alman, ngiliz ya da Fransız düünürler tarafından belirlenmitir. Uluslararası ilikilerin teorik felsefesinin gelimesi Amerikalı Hans Morgenthau ( ) ya (Morgenthau, 1978: 4-15) ama aynı zamanda Fransız Raymond Aron ( ) a (Aron, 2006) çok ey borçlu bulunmaktadır. Komünist Manifesto dan 140 yıl sonra Marksizm dünya çapında o kadar muazzam bir iflas yaadı ki Hegel ( ) in evrensel tarih tezi baarılı bir tasavvur olarak ortaya çıktı (Hegel, 1995). Aslında bu husus 20. yüzyılın en büyük Hegel yorumcularından biri olan Alexandr Kojeve tarafından gündeme getirilmiti (Kojeve, 2000). Bu konunun kaynakları Hegel felsefesinde ve Clausewitz ( ) (Clausewitz, 2008) in teorilerinde bulunur. Gerçekçi uluslararası ilikilerin pratisyenleri ise Kissinger, Richelieu, Metternich ve Bismarck tan etkilenmilerdir (Lefebvre, 2005: 84). Morgenthau, ulusal çıkar kavramının kuramsal düzeyde ilk sistematik çalıanlarından biridir. Morgenthau nun ulusal çıkar kavramına ilikin olarak kullandıı terimleri bir ülkenin ulusal çıkarına ilikin olanlar ve iki veya daha fazla ülkenin çıkarına ilikin olanlar eklinde tasnif etmek mümkündür. Bunlardan bir ülkenin çıkarına ilikin olanlar da kendi içlerinde; birincillik, süreklilik ve genellik derecelerine göre sınıflandırılmıtır. Morgenthau nun yanı sıra bata Northedge, J. Frankel, D. Nuechterlein gibi aratırmacılar da ulusal çıkar kavramını analitikletirme dorultusunda farklı sınıflandırma metodları gelitirmilerdir (Amanov, 2007: 36). imdi günümüzdeki ulus-devletler sistemi içerisinde dünya egemenliini temsil eden bir numaralı küresel güç aktörü olarak ortaya çıkan hiç üphesiz Amerika Birleik Devletleri dir (Hocaolu, 2007: 3). Hobbes un mutlak devlet ve egemenlik öretisini teknoloji harikası silahlarla yeniden tedavüle sokan Amerikalı neo-muhafazakarların son zamanlardaki en kayda deer ataı: "Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi". Bu projeyi kısaca öyle ifade ediyorlar: Uluslar arası irketlerin temsilcisi konumundaki Beyaz Saray kabinesi, finansörleri olan firmaların çıkarlarına uygun bir dı politika izleyerek Avrupa, Asya ve Ortadou'yu hem ekonomik hem siyasi hem de askeri açıdan kuatma altına almalı ve egemen güç olarak dünyaya yeni bir düzen vermeli. Orijinal adı "Staments of Principles" olan "Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi", 1997'de Robert Kagan ve William Kristol önderliindeki bir grup danıman tarafından hazırlandı. Kısa bir süre içinde Bush'un Cumhuriyetçi hükümetinin "amentüsü" haline gelen proje, yeni gelimelere göre revize edilip Eylül 2001'de "Amerikan Savunmasının Yeniden nası" balııyla Bush'a bir kez daha sunuldu. Bu revize edilmi raporu u cümleyle özetlemek mümkün: "21. yüzyıl, ABD'nin küresel hegemonya çaıdır.". Raporda, Amerika'nın bu amacına ulaması için "üç tarz-ı siyaset" önerilmi: Güçlü bir ordu, yayılmacı bir ekonomik ve siyasal küreselleme ile militer bir dı politika. Bu projeyi imzalayanlar arasında Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Cohen, Kristol, Robert Kagan, babası Donald Kagan, ABD eski Eitim Bakanı William J. Bennett, Alan Keyes (muhafazakarların bakan adayı), Fukuyama, Dan Quayle (Raegan'ın yardımcısı) ile Richard Perle gibi etkili isimler var (Tutar, 2003). ABD ye göre 21. yüzyıl Amerikan Yüzyılı olacaktır ve tarihin geri kalanı onlar tarafından yazılacaktır. ABD nin yönetiminde bulunan pek çok ismin fiilen vazife aldıı Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi (PNAC-Preoject For The New American Century) isimli tekilatın 11 Eylül den tam bir sene önce hazırladıı rapor, Yeni Amerikan Yüzyılı nın hareket noktasını ifade etmesi açısından önemlidir. Hazırlayanlar arasında Willam Kristol, Robert Kagan gibi isimler yer alıyor. ABD'de önde gelen Yeni Muhafazakâr ahinleri bir araya getiren bu kurulu, 3 Haziran 1997 de Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi lkeler Bildirgesi balııyla yayınladıkları bir bildiride, Clinton yönetiminin dı ve savunma politikalarını sert bir dille eletirerek, ABD nin, küresel liderliinin gereiniyapması çarısında bulunmulardır (http://www.newamericancentury.org /statementofprinciples, ). Projeye katılan isimler ABD nin, Avrupa, Asya ve Ortadou da barı ve güvenliin tesisinin salanmasındaki hayati rolüne dikkat çekerek, gerektii takdirde güç kullanmaya dönük politikaların da harekete geçirilmesi arzusundaydılar. Temel hedeflerinin ABD'nin küresel liderliine destek salamak olduunu; ABD'nin dı politikasının ahlaki açıklıa (moral clarity) ihtiyaç duyduunu ve güçlü bir orduya dayanması gerektiini söyleyen PNAC ekibi, 2000 seçimleri öncesinde Bakan adayı George W.Bush'a sunulmak üzere Present Dangers balıklı bir kitap hazırlamılardır (Kagan-Krtistol, 2000). Richard Perle, William Bennet, Paul Wolfowitz gibi isimlerin bölümler yazdıı kitap, yeni bakana Irak, Çin, Kuzey Kore ve ran'da rejim deiiklii peinde koulması, ulusal füze savunma sistemi kurulması, silahların sınırlandırılması görümelerinden geri çekilme, savunma harcamalarının artırılması ve Amerikan liderliinin korunması gibi önerilerde bulunmaktaydı. PNAC, 20 Eylül 2001 de de Bakan George W. Bush a bir mektup göndererek Irak konusundaki faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. PNAC tarafından Bakan a gönderilen bu mektupta, ABD ye karı iyi niyet beslemeyen ve ABD nin çıkarlarına ve müttefiklerine saldırı düzenleyen grupların hedef alınması gerektii, ABD nin terörizmi yenilgiye uratıp gelecek kuaklara iyilikte bulunmak için Usame bin Ladin, Irak, Hizbullah, srail ve Filistin Özerk

8 Yönetimi ve ABD savunma bütçesi konularında kapsamlı bir stratejiye gerekli olduu belirtilmekteydi (http://www.newamericancentury.org/bushletter, ). Bu önerilerin hemen tümünün zamanla uygulamaya koyulmasına ramen PNAC, ne seçim kampanyası sırasında ne de sonrasında pek kamuoyunda gözüken bir kurulu olmamıtır. Yüzlerce sürekli çalıanı olan dier düünce kurulularının aksine PNAC, görülerini çıkardıı dergilerden çok üyelerinin çeitli etkili gazetelerde yayımladıkları kısa analizler ve dorudan Bakan'a yazdıkları açık mektuplarla duyurmayı tercih etmilerdir. PNAC düününün etkisinin açıkça görüldüü ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi dört yönüyle öne çıkmaktadır. lk olarak, askerî, diplomatik, ekonomik ve kültürel alanlarda Amerikan hegemonyasından Amerikan mutlak kontrolüne (ya da bazılarının ifadesiyle Amerikan imparatorluuna) geçii vurgulamaktadır. Bunu yaparken de doal olarak çok taraflılıa karı pozisyon almaktadır. ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine karı çıkması, Kyoto Protokolü nden (Taner, 2008: 9-11) çekilmesi ve Hükümetler Dıı klim Deiimi Paneli nin çalımalarını sabote etmesi bu çerçevede algılanmalıdır. Bunlara ilaveten, geleneksel tehdit-merkezli askerî savunma doktrininden olanak-olasılık merkezli bir yaklaıma geçii vurgulamaktadır. Böylece savunma da önlemeden (prevention) önalmaya (preemption) dönümektedir. Bu çerçevede ABD artık kendisine yönelebilecek tehditleri daha tehdit ortaya çıkmadan önlemeye yönelik bir savunma stratejisi gelitirmitir. Böylece, saldırıdan sonra gerçekleen meru müdafaa yerine ABD henüz saldırı tehdidi bile olumadan, bu yönde bir niyet olduu iddiasıyla önalma operasyonlarında bulunmayı kendini savunma çerçevesinde tanımlamaktadır. Bütün bu varsayımların ve tanımlamaların arkasında ABD'nin kendisini ahlaki düzlemde mutlak doru ve iyinin temsilcisi olarak görmesi ve mevcut ABD yönetiminin dünyaya basitletirilmi bir tanrısal görev gözlüüyle bakmasının önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu anlayıta ABD evrensel kuralların olmasına karı çıkmamakta; sadece herkesi balayacak bu evrensel normların mutlak doru ve iyinin yanında olduu kuku götürmez ABD'ye uygulanmamasını (American exceptionalism) istemektedir. Buradaki önemli sorunlardan birisi de mutlak dorunun tanımlanmasında dini referanslara (özellikle Evangelist, ama daha genel bir düzlemde Judeo-Christian) fazlasıyla vurgu yapılmasıdır. Böylece dünya, ABD Bakanının azından dini içeriklere göndermeler yapan er Ekseni (Axis of Evil) ve Terörizme Karı Haçlı Seferi (Crusade against terrorism) gibi deyimleri duyabilmektedir (Akdemir, 2006: 70-72). PNAC a göre Amerika, siyasi sultasının devamı için; milletlerarası ticaret yollarının emniyeti açık denizler, uzay ve siber âlemdeki (cyberspace) hâkimiyetini sürdürmesi lazımdır. Bunun için de yeni milletlerarası kamuoyunun tekil edilmesi lüzumludur. Amerika için iyi olan dünya için de iyidir fikrindedirler (afak, 2006: 40-41). Küreselleme Yolunda Medeniyetler Çatıması Tarih, birbirlerini ekillendiren çeitli medeniyetlerin karılıklı ilikilerinden meydana gelmitir. Avrupa ile Avrupa dıı, bn Haldun un bedevileri ile hadari toplulukları. Birisi ötekinin tarihidir. Günümüz dünyasında bir yandan küreselleme söylemi sürerken, öte yandan tarih yazıcıları kimi zaman bilinçsiz kimi zaman da bilinçli olarak üstünlük iddialarını temellendirecek ve barıa deil de çatımalara meruiyet kazandıracak olan ötekiler yaratmaya katkıda bulunuyorlar. Aslında tarih yazıcıları gerginliklerin deil de barıın artmasına yardımcı olmak istiyorlarsa, öteki kavramının ilevlerini ve nasıl yaratıldıı üzerinde düünmelidir. Biz ve onun karısında ötekinin yaratılması siyasal ve toplumsal bir süreçtir. te Huntington un Biz Batı Medeniyeti ve onun karısında öteki slâm Medeniyeti tezinde bir grup önyargısı gelitirme sorunuyla karı karıyayız. Huntington un baka medeniyetler ve üyeleri hakkındaki önyargılarının genellikle olumsuzluk yüklü olduu hemen göze çarpıyor. Bu durumda u soruyu sormak aklımıza geliyor. Huntington un ötekiler kavramını yaratmasının ve buna dayalı bir medeniyetler çatımasından söz etmesinin pratik yararları nelerdir sorusunu öyle yanıtlamak mümkündür. Küresellemenin bugünkü evresinde batılılar kendilerinde üstün medeniyet unsurları görmektedirler. Dünyada kendilerine ait olan üstün medeniyeti hakim kılmayı ve yeni dünya düzeni kurmayı da en doal hakları olarak telakki etmektedirler. Böylece üstünlüklerini kanıtlamak için yaratılan öteki kavramı, bakalarını denetim altına almaya yarayacaktır. Egemenler, ötekiler yaratmayı sadece kendi meruiyetlerini salamak açısından yapmıyorlar. Bunu böl, parçala, yönet formülünü iletmek için de yapıyorlar. Günümüzde öteki kavramına dayanarak, ırkçılık, etnisite, soykırım gibi pek çok olumsuz sosyal akımlar ve olgular yaratılmıtır. Burada öteki kavramına dayalı grup önyargıları üzerinde durduk ama nesnel olarak ötekinin olmadıı bir dünya düzeninden bahsetmek de olanaksızdır. Öteki kavramı çatımaya neden olduu kadar, sosyal yaratıcılıın ilevleri olan yarımaya da kaynaklık eder. Aslında ötekinin olmadıı bir dünya düzeni de anlamsızdır. Burada idealize etmek istediimiz husus,

9 çatımalara yol açmayacak, dılayıcı olmayacak öteki anlayılarının ve grup önyargılarının nasıl kurulması gerektiidir. Ötekiler kavramı hiçbir biçimde üstünlük ideolojisi taımayan farklılıklar üzerine ina edildiinde yeni dünya düzeninde bir sorun kalmayacaktır. Souk Sava ın sona ermesiyle birlikte küresellemenin etkisinin dünyada youn bir ekilde hissedilmesi ve uluslar arası sorunların artması, düünce kurulularının dünya çapındaki etkinliinde önemli oranda yükseli yaanmasına vesile olmutur. Düünce kurulularının küresellemeyle ilgili olarak en çok üzerinde durdukları bölgeler, Afrika, Dou Avrupa, Orta Asya, Ortadou ve Güneydou Asya dır. Bugün nerede ise her ülkede varlık gösteren düünce kuruluları birkaç milyon çalıana ve belirli düzeyde entelektüel özellie sahiptir. Düünce kuruluları artık siyasal sistemlerin çeitli faaliyetlerinde ve örgütsel yapılanmalarında etkin rol oynamaktadır. Bu nedenle birçok ülkede siyasal sürecin ayrılmaz bir parçası haline gelmilerdir (McGann-Weaver, 2009: 3). ABD nin yeni stratejisi, çok kutupluluktan tek kutuplu dünyaya geçiin bir sonucu olarak Amerikan üstünlük teorisine dayanmaktadır. ABD Bakan ı Bush un 26 ubat 2003 de yaptıı açıklama güzel bir örnektir. G. W. Bush, Burada ulusumuzun ve medeni dünyanın tarihinin önemli bir döneminde karılatık. O tarihin bir kısmı bakaları tarafından yazılmıtır. Tarihin geri kalanı, tarafımızdan yazılacaktır. demitir (http://www.themoderntribune.com). Tarihin geri kalanını yazacaını, aslında yazacaını deil de yapacaını öne süren ABD, birbirinden uzak iki deniz aırı alanda e zamanlı olarak hareket yapabilecek yetenektedir. Ancak ABD, amaçlara ulamak için gerekli askeri güce sahip olmasına karın artan maliyetlerin baskısı altındadır. Bu nedenle, 11 Eylül sonrasında askeri gücünü daha az maliyetle sürdürebilmenin arayıı içine girmitir. Büyük Ortadou Projesi de bu arayıın uzantısında ortaya atılmıtır (Evciolu, 2005: 111). 11 Eylül terörist hareketi, Müslümanlarla bir ekilde anlamazlık içinde olan devletlerin Rusya, Çin, srail veya Hindistan, Amerika nın doal ve balıca ortakları olmaları gerektiini düünmelerine sebep olmutur. Bazıları demokrasi adı altında Amerika nın gücünü kullanarak Arap devletlerini kendi arzularına göre emirleri altına alarak, slâmi radikalizmi yok etmek ve bölgeyi srail için güvenli hale getirmek için Amerika nın hedefinin Ortadou yu tekrar düzenleme olması gerektiini savunmaktadırlar (Brzezinski, 2005: 55). Brzezinski nin yukarıdaki tezinden hareket edersek, souk savatan sonra ABD de yeni muhafazakarların, slâma karı dünyada yeni bir koalisyonun olumasını benimsedikleri anlaılıyor. Bu ortaklıklar taktik hedefler dorultusunda kurulmutur. Önceki koalisyonlardan farklı olarak bu stratejik formülasyonun siyasal bakımdan zayıf kalma ihtimali yok gibi telakki edilmitir. Yani stratejik harekatlar baarılı olmanın garanti zeminine oturtulmutur. ABD, uzun süreden beri yapmak istedii demokratik açılımları, desteklemek yerine imdi onları ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenlemede bulunacaktır. Bu tip düzenlemelerin söylemleri, ABD nin yeniden yapılan stratejik ilkelerinin tanımlarıyla örtümektedir. Bakan Bush, 1 Haziran 2002 de West Point te yaptıı konumasında (http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/bush/iraqjust.htm) bunu gerçekletirmeye yönelik eilimlerin arttıının sinyallerini vermitir. imdi yeni bir dünya var; liberalizmin hâkim olduu ve bundan sonra hükmünü sürdürecei bir dünya. Ancak bu yeni dünya sistemi sosyalist blokun tamamen kapitalizme entegre olup, onun corafyasına dâhil olmasıyla sınırlı deil. Yeni dünya düzeni kapitalist sistemin merkezi emperyal kuvveti ABD nin rakipsiz hâkimiyeti demek lara kadar kapitalist devletler, SSCB nin vücudu sebebiyle aralarındaki rekabeti makul seviyelerde bastırmı, ABD liderliindeki bir bloka mecbur kalmılardır (afak, 2006: 27-28). ABD nin yeni güvenlik stratejisi, eski Sovyet corafyasında ya da baka bir yerde yeni bir küresel rakip gücün ortaya çıkmasını engellemek üzerine kurulmutur. Bu nedenle terörizm ve kitle imha silahları tehdidine dayanan bir güvenlik yapılanmasına gidilmesi zorunlu hale gelmitir. Bu açıdan yeni dünya düzeni ile ABD nin yeni stratejik yaklaımı arasında bir paralellik vardır. Böylece medeniyetler çatıması tezinin de hangi altyapıdan yükseldii konusu da anlamlı hale gelecektir. Ayrıca medeniyetler çatıması tezinin öngördüü siyaset planlarının 11 Eylül den çok daha önce hazırlanmı olduu görülmektedir (Evciolu, 2005: 112). Körfez Harbi nin akabinde harbi tek baına kazanmı olan ABD Bakanı Bush un ifade ettii ey, souk savaın bittii ve artık sıcak savalarla yeni düzeninin kurulacaıdır. Artık dünyada tek bir süper devlet vardı, ABD. Sosyalizmin temsilcisi olan SSCB ile olan uzun harbi kazanmıtı. Hem ABD, hem de onun temsil ettii ideolojik ve kültürel sistem olan kapitalizm ya da liberal demokrasi galip

10 gelmiti. Dolayısıyla yeni dünya düzenini ABD nin ve temsil ettii sistemin hâkimiyetine girdii eklinde düünmek mümkündür. Nitekim kısa bir müddet sonra ünlü düünür Francis Fukuyama ortaya çıktı ve Tarihin Sonu nun geldiini iddia etti. Ona göre liberal demokrasi ebedi bir zafer kazanmıtı ve bu dünya üzerinde artık hiçbir sistem liberal demokrasiye karı mukavemet edemeyecekti. Kısacası, yeni dünya düzeni, Amerikan hâkimiyeti altında ve Amerikan ideolojisi çevresinde kurulacak bir dünya sistemini ifade ediyordu. Bush un Yeni bir dünya kuruluyor derken kastettii ite buydu. GOP'un, Amerika Birleik Devletleri açısından hem genel çizgileri, hem de bir anlamda yasal dayanakları, Kongre ve Bakan tarafından oluturulan 11 Eylül Komisyonu raporu ile dünya kamuoyuna açıklandı; bu rapor geçenlerde 567 sayfalık bir kitap olarak yayınlandı (The 9/11 Commission Report, 2004: ). Komisyon "Amerika'ya yönelik terörist saldırıları" irdeledii raporu yazmak için 2,5 milyon sayfa belge incelemi, on ülkeden, 1200'den fazla kii ile konumu. Raporun bir bölümü "Sürekli Büyüyen slâmcı Terörün Önlenmesi" adını taıyor. Bu bölümde Komisyon dokuz öneri sıralamı. Ayrıntılı biçimde ifade edilen öneriler uzun uzun açıklanmı. Raporun bu bölümü, Amerika Birleik Devletleri'nin slâm Dünyası'nda youn ilikiler kurmu olduunu ve bu ilikilerin gelecekte de süreceini vurgulayarak balıyor. Amerika'nın, slâm Dünyası'na yaptıı büyük yardımlara karın, bölgedeki ülkelerde yaayanların gözünde hiç de olumlu bir yere sahip olmadıı saptamasına yer verilerek, Endonezya'dan Türkiye'ye kadar, aratırma yapılan bu ülkelerde yaayanların üçte ikisinin Amerika'nın kendilerine saldırmasından korkmakta olduu belirtiliyor. slâmi cihad anlayıının, Amerika'yı slâm karıtı olarak tanımladıını da kaydeden komisyonun önerileri kısaltılmı haliyle öyle: Amerika, dünyanın ahlaki liderlii konusunda iyi bir örnek oluturduu, halka insanca muamele edilmesine, hukukun üstünlüüne inandıı ve komularına açık elli ve koruyucu olarak davrandıı konusunda açık bir mesaj vermelidir. Amerika ve dostları Müslüman anne-babalara, çocukları için Usame Bin Ladin'in önerdiinden çok daha iyi bir gelecek verebilecekleri konusunda büyük bir avantaja sahiptir. Arap ve slâm Dünyası'nın akıllı liderlerinin görüleri dikkate alınırsa, bu konuda yumuak bir fikir birlii salanabilir. 1. Dost bile olsalar, Müslüman hükümetler bu ilkelere saygı göstermedikleri zaman Amerika daha iyi bir gelecek için buna karı çıkmalıdır. Souk Sava döneminden alınan derslerden biri baskıcı ve zalim hükümetlerle yapılan kısa dönemli ibirliklerinin uzun vadede ters teptiidir 2. Amerika, ilkelerini ve deerlerini yurt dıında ısrarla savunmalı, Somali, Bosna, Kosova, Afganistan ve Irak'taki Müslümanları diktatörlere ve suçlulara karı korumalıdır. Amerika kendini slâm Dünyası'nda tanıtmak üzere giriken olmazsa, aırı uçlar, bu eksiklii Amerika'nın aleyhine yaratacakları imajlar açısından çok daha iyi kullanırlar. 3. Arap ve slâm halklarının büyük ölçüde uydu televizyonu ve radyo izledikleri düünülürse, televizyon ve radyo yayınları Arap Dünyası'na, ran'a ve Afganistan'a yönelik olarak bu amaçla kullanılmalı, bu alana daha büyük fonlar ayrılmalıdır. Amerika, burslar, deiim programları ve kütüphaneler konusunda gençlere yönelik yeni programlar oluturmalı, onlara bilgi ve umut aılamalıdır. Bu programların Amerikan vatandalarından gelen yardımlar olduu anlatılmalıdır. 4. Amerikan Hükümeti öteki ülkeleri de, kurulacak olan yeni bir "Uluslararası Gençlik Olanakları Fonu"a katkıda bulunmaya çaırmalı, fonlar, kendi ilk ve ortaöretim eitimlerine yatırım yapan Müslüman ülkelerde dorudan kullanılmalıdır. Terörizmle sava için oluturulacak kapsamlı bir Amerikan stratejisi, ekonomik kalkınmayı, açık toplumu ve insanların aileleri ve çocukları için daha iyi yaam koullarını salayacak ekonomik politikaları içermelidir. 5. Amerika, slâmcı teröre karı öteki ülkeleri de içine alacak kapsamlı bir koalisyon stratejisi oluturmalıdır. Her ne kadar terörizmle mücadelede çok taraflı bir çok kurum varsa da, en önemli politikalar, koalisyon hükümetleri ile tartıarak ve egüdüm salanarak oluturulabilir. Örnein, teröristlerin sıındıkları alanlara yönelik ortak stratejilere dayalı önlemler, bu konuda iyi bir balangıç noktası oluturabilir. 6. Amerika, dostlarını da, yakalanan teröristlerin göz altında tutulması ve bunlara insanca muamele edilmesi konusunda ortak bir stratejide birletirmelidir. Bu konuda Cenevre antlamasının üçüncü maddesinden yararlanılarak yeni ilkeler oluturulabilir.

11 Raporumuz en az on yıldan beri El Kaide'nin kitle imha silahları üretmeye veya elde etmeye çalıtıını göstermektedir. Birleik Amerika'nın bu konuda ilk hedef olduuna hiç kuku yoktur. Kitle imha silahlarının gelitirilmesi ve yaygınlatırılması uluslar arası örgütlenmeler aracılııyla da engellenmelidir. 8. Teröristlerin finansman kaynaklarının izlenmesi ve saptanması terörizme karı olan mücadelenin en önemli öesidir. Teröristlerin para kaynakları hakkındaki bilgiler, terörist örgütlenmenin nitelii, bunların aratırılması ve etkinliklerinin önlenmesi konusunda çok yardımcı olmutur. stihbarat ve güvenlik güçleri El Kaide gelir sisteminin çekirdeinde yer alan az sayıda finansörü hedeflemi ve bu önlemler ie yaramıtır. Pek çok önemli finansörün yakalanması yada ölümü, El Kaide fonlarının kullanılabilir miktarını azaltmı ve hem para toplama hem de eldeki paranın hareket olanaklarını sınırlamıtır. Ayrıca yakalananlardan elde edilen istihbarat terörizmin engellenmesinde de kullanılabilecektir.". Raporun bu bölümü, bazı terörist etkinliklerin artık dı kaynaklara gereksinim duymadan ya meru istihdam ya da düük düzeydeki yasa dıı etkinliklerle kendi kendini finanse eder konuma geldiini kaydederek son buluyor. Yukarda çok kısa olarak alıntılanan önlemler, Amerika'nın slâm Dünyası'na karı, ekonomik kalkınmayı, eitimi ve iletiim olanaklarını da içeren topyekun bir yaklaım sahibi olduunu gösteriyor (Kongar, 2004). Gerek Tarihin Sonu, gerek Medeniyetler Çatıması olsun; neoliberalizmin postmodern temelde ürettii bütün cazibeli tezler, öncelikle çok etkili bir kavram kargaasına dayanıyor. Fukuyama ve Huntington un savları, ideoloji, kültür, tarih, ütopya, medeniyet gibi temel kavramların dolaysız ekilde çarpıtılmasından güç alıyor. Küresellemenin siyasal stratejisine ideolojik ve kültürel zemin hazırlanırken ideolojik aygıtların kavramları eip bükme, dolaıma sokma ve onların yeni anlamlarını egemen kılma özelliinden yararlanılıyor. Teoriler, ideolojik savaın diliyle yazılıyor. deolojik savaın dili süreklilemi bir terminolojik üretimle yaratıldı. Bir devletin üstüne silahla gidilebilirdi, ama bir sistemin üstüne ancak kültürel baskınla yürünebilirdi. Fukuyama, Portekiz de Salazar diktatörlüünün yıkılma sürecini anlatırken, bu gerçei çarpıcı ifadelerle örneklendirmektedir: Portekiz de Mario Soares in ılımlı Sosyalist Partisi Nisan 1976 daki seçimlerde görece bir çounluk kazandı. Yabancı örgütlerin, özellikle de Almanya Sosyal Demokrat Partisi (CDU) yle Amerikan gizli servisi CIA nın yardımlarının bu zaferde önemli payı vardır. Ama eer Portekiz de demokrasi için sendikalar, kilise gibi beklenmedik ölçüde güçlü toplumsal kuvvetler olmasaydı, dı yardım kesinlikle sonuçsuz kalırdı. Batı Avrupa tüketim kültürünün çekicilii de bir rol oynadı. Bir politik gözlemci bunu öyle ifade ediyordu: Aslında gösteriler yapıp sosyalist devrim sloganı atması gereken içiler, paralarını yaam standardına ulamak istedikleri Batı Avrupa tüketim toplumlarının ev aletlerini ve giysilerini almaya harcıyorlardı. (Fukuyama, 2006: 35) Nisanında yürürlüe giren yeni anayasa, Portekiz in yaamı olduu devrimci sürecin etkisini yansıtan biçimde sosyalizme geçi hedefini içeriyor olsa da, takip eden seçimlerden birinci olarak çıkan Sosyalist Parti nin de marifetiyle artık süreç burjuvazinin hegemonyası altına sokulmutu. Ancak sa burjuva güçlerin henüz Sosyalist Parti ye güvenmemeleri nedeniyle bindirdikleri basınç sonucunda Soares hükümeti 1977 Aralık ayında istifa edecekti (Çalı, lifcagli/bfek.htm). Fukuyama nın demokrasinin zaferi dedii ey, dünyanın en kanlı faist diktatörlüklerinden birinin yıkılmasıdır (http://www. sgdankara.org). Ama tartımakta olduumuz konu açısından dikkat çekici öe, kitle tüketim aygıtları ile sivil toplum örgütü olarak etiketlenen siyasal ideoloji üretme merkezlerinin politikada tuttuu yerin önemidir. üphesiz bu konuda üniversiteler ve akademiler toplumun en canlı düünce üretim merkezleridir. Üniversitelerin bu özellii toplumun ve siyasetin bu alana yönelik beklentilerini daha da artırmıtır. Öyle ki; Üniversitelerin bilim üreten mekânlar olduu, her konunun özgürce ve sınırsız bir biçimde tartııldıı, bu tartımalar sonunda yeni yeni fikirlerin ortaya çıktıının düünülmesi gerekmektedir. Üniversiteler düünce üretiminin de üst yapı kurumudur. Üniversitelerin bu özellii onun tamamen toplumsal ekonomik yapı tarafından biçimlenmesini beraberinde getirir (http://www.demokratikgenclikh areketi.org/okurdan/universiteler uzerine degerlendirme.html). Sonuç Teknolojinin gelimesi, üretimin artıı ve küresel iletiim araçlarının yaygınlamaya balaması, toplumsal ilikileri mekansal anlamda yerellikten çıkarmı küreselletirmitir. Artık günümüzde insanolu kendi yöresi ile ilgili olmayan bir konu hakkında bilgi sahibi olabilmekte ve dünya sorunları üzerine tartıabilmektedir. Günümüzde bireyler, belirli bir davranı içerisinde bulunurken artık yerel düünmemekte küresel oluumları da hesaba katmaktadır. Bu bir anlamda insanların düünümsel olarak

12 yerel ve küresel gelimeleri hesaba katması ve buna göre günlük yaama yön vermesi demektir. Küreselleme ile ulus-devlet ve ulusalcılık gibi kavramların öneminin giderek azalacaını, özellikle kapitalizmin küresellemesinin bunda çok etkili olduunu ancak bölgesel ve yerel düzlemde buna bir tepki olarak ulusalcılık hareketlerinin, bölgesel-kültürel kimliin güçlenmesi veya yerel özerklik taleplerinin ön plana çıkmasının olası olduu öne sürülmektedir. Yeni dünya düzeninde güç siyasal olmaktan çok ekonomiye dayanmaktadır. Ulus-devletler ise küresel siyasal düzenin en önemli üyesidirler. Çünkü ulus-devletler bölgesel ve uluslararası ekonomik politikaların yürütülmesi, uygulanması ve düzenlemesinde oldukça etkin rol almaktadırlar. Ancak çaımızda Avrupa Birlii örneinde olduu gibi, küresel ulus-devlet sisteminin oluturulmasına doru hızlı bir yönelim vardır. Askerin bakımdan NATO ve anghay birlii Örgütü gibi silahlı güçleri birletiren tekilatlar küresellemenin önemli bir boyutunu meydana getirmektedir. Böylece, belirli bir bölgede olan çatıma o bölgedeki ulusların balı bulunduu uluslararası askeri örgütleri kolayca harekete geçirebilmekte ve yerel çatımalar bütün dünyayı ilgilendirebilen bir küresel sorun haline gelebilmektedir. Küresellemenin modernitenin bir sonucu ve ekonomik, siyasal ve kültürel gelimelerin dünya çapında yaygınlaması olduunu kabul edersek, ülkemiz için küreselleme kaçınılmaz bir süreç olarak önümüzde duruyor. Buna karı koymamız mümkün görünmüyor. O halde, koulları avantaja dönütürmek suretiyle bu senaryonun bir tarafında ister istemez yer almamız gerekir. KAYNAKÇA GÜNDOAN, O., Devlet ve Milliyetçilik, e:bggwodsk- Tarihin Sonu ndan Medeniyetler Çatıması na: Souk deolojik Sava Konseptleri, sgdankara.org/site/pdf/tarihinsonu.pdf. < >, <http://www.newamericancentury.org/bushletter.htm>, ). AKDEMR, E. (2006). Amerika nın Dı Politikasında Düünce Kurulularının Yeri ve Önemi, Uluslararası Hukuk ve Politika, 2/8, s AMANOV,. (2007). ABD nin Orta Asya Politikaları, stanbul: Gökkubbe Yayınları ARAT, M. (1998). 21. Yüzyıl çin Yönetim: Yönetimin Temellerine Derin Bakılar, stanbul: Datateknik Bilgisayar Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.. ARON, R. (2006). Sosyolojik Düüncenin Evreleri, Çev. Korkmaz Alemdar, stanbul: Kırmızı Yayıncılık BRZEZNSK, Z. (2005). Tercih Küresel Hâkimiyet mi? Küresel Liderlik mi?, Çev. Cem Küçük, stanbul: nkılap Yayınları CLAUSEWTZ, C. V. (2008). Sava Üzerine, Çev. Selma Koçak, stanbul: Doruk Yayınları ÇALI, E. Bonapartizmden Faizme, ÇEÇEN,A., UlusDevlet,http:// /search?q=cache:xUbmDJjG8h0J EVCOLU, K. (2005). Amerika Birleik Devletleri nin Büyük Ortadou Projesi,, zmir Umay Yayınları FUKUYAMA, F. (2005). Devlet nası, Çev. Devrim Çetinkasap, stanbul Remzi Kitabevi FUKUYAMA, F. (2004). State-Building: Governance and World Order in the Twenty-First Centur,, London Profile Books FUKUYAMA, F. (1999). Tarihin Sonu ve Son nsan, Çev. Zülfü Dicleli, stanbul Gün Yayıncılık GIDDENS, A. (1994). Modernliin Sonuçları, Çev. Ersin Kudil, stanbul Ayrıntı Yayınları GÜRBÜZ, B. (9 Mart 2008). Deiim, Dönüüm, Operasyon, x.php?yazino=29159 HEGEL, G. W. F. (1995).Tarihte Akıl, Çev. Önay Sözer, stanbul Kabalcı Yayınevi HRST, P.- THOMPSON, G. (Kasım-Aralık 200). Küreselleme ve Milli Devletin Gelecei, Çev. A. Selçuk Can, Türkiye ve Siyaset, S. 5, s HOCAOLU, D. ( ). Milliyetçiliin Küresel Çapta Yükseldii Bir Çada Yeni Milliyetçilik,http:/www.durmushocaolu.com/dh/yazi.asp?yid= HOCAOLU, D. ( ). Ulus-Devletlerin Krizi ve Gelecei: I, ekopolitik.org.

13 HUNTNGTON, S. P. (2006). Medeniyetler Çatıması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, Çev. M. Turhan-Y. Z. Çetin, stanbul: Okuyan Us Yayınları KAGAN, R.-KRSTOL, W. (2000). Present Dangers: Crisis and Opportunity in American Foreign and DefensePolicy, San Francisco: Encounter Books KOÇDEMR, K., Türkiye nin Dı Politikası, index.php?topic=2151.0;wap2. KOJEVE, A. (2000). Hegel Felsefesine Giri, Çev. Selahattin Hilav, stanbul: Yapı Kredi Yayınları KONGAR, E. (8 Kasım 2004). Gop Neyi Amaçlıyor, Neyi Gerçekletirebilir, Geniletilmi Ortadou ve Kuzey Afrika Projesi GOP Sempozyumu, stanbul KÜLÜNK, M. (2006). Küreselleen Dünyada Türkiye, stanbul: Kum Saati Yayınları LEFEBVRE, M. (2005). Amerikan Dı politikası, Çev. smail Yerguz, stanbul: letiim Yayıncılık MCGANN, J, G.-WEAVER, R. K. (2009). Think Tanks and Civil Societies, New Jersey: Transaction Publishers, books.google.com.tr/books?isbn= MORGENTHAU, H. J. (1978). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York: Alfred A. Knopf PETRAS, J. (2006). Küreselleme ve mparatorluk, Çev. Saim Özen, stanbul: Kalkedon Yayınları AFAK, H. (2006). Büyük Ortadou Projesi srail in mparatorluk Planı, stanbul: Profil Yayıncılık MEKER, M.-SNAN ÜNSAR, S. Ocak (2008). Küreselleme Süreci ve Liderlik, Journal of Yasar University, 3(9), s TANER, A. C. (2008). Kyoto Protokolü Sonrası Küresel ısınma ve klim Deiiklii le lgili Olası Son Gelimeler, Çaın Polisi Dergisi, S. 80, s The 9/11 Commission Report, Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upan the United States, (2004).New York: W.W. Norton & Company TUTAR, B. (17 Mayıs 2003). Beyaz Saray ın Akıl Hocaları, Yeni afak TÜYSÜZOLU, G., Çok Yönlü Dı Politika ve Türkiye, Yeilgiresun, 23 Nisan WOLF, M. (Kasım-Aralık 2001). Ulus-Devlet Küresellemeye Karı Durabilecek mi?, Çev. Doan Ergin, Türkiye ve Siyaset,, S. 5, s

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? ERC Working Paper in Economic 04/09 August 2004 Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? Fikret enses ktisat Bölümü Orta Dou Teknik Üniversitesi Ankara 06531 Economic Research Center

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS

TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ Özet: Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir Osmanlı Devletinin mirasçısı

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

VAKIF ÜN!VERS!TES!NDE AKADEM!K KAP!TAL!ZM VE AKADEM!K SEND!KACILIK: LAUREATE EDU., INC.!STANBUL B!LG! ÜN!VERS!TES! VE SOSYAL!$/D!SK ÖRNE%!

VAKIF ÜN!VERS!TES!NDE AKADEM!K KAP!TAL!ZM VE AKADEM!K SEND!KACILIK: LAUREATE EDU., INC.!STANBUL B!LG! ÜN!VERS!TES! VE SOSYAL!$/D!SK ÖRNE%! VAKIF ÜN!VERS!TES!NDE AKADEM!K KAP!TAL!ZM VE AKADEM!K SEND!KACILIK: LAUREATE EDU., INC.!STANBUL B!LG! ÜN!VERS!TES! VE SOSYAL!$/D!SK ÖRNE%! Hakan Arslan $stanbul Bilgi Üniversitesi Aslı Odman $stanbul $!çi

Detaylı

Hamide KOCADORU. Özet

Hamide KOCADORU. Özet KÜRESEL BR RKETN ÜST DÜZEY YÖNETCLER LE TÜRKYE DE YAPMAYI TERCH ETME VE ETMEME NEDENLERN ORTAYA ÇIKARMAYA YÖNELK BR GÖRÜME AN INTERVIEW ABOUT GLOBAL INVESTMENT IN TURKEY WITH ADMINISTRATOR OF GLOBAL COMPANY

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r.

(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r. Hamburg Program (*) Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin Temel!lkeler Program 28 Ekim 2007 tarihinde SPD nin Hamburg Federal Kurultay nda kabul edilmi!tir. Yay mlayan: Almanya Sosyal Demokrat Partisi Merkez

Detaylı

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No.

fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. fade Özgürlüü Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 10. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları el kitapları, No. 2 çindekiler Giri... 4 10. Madde konusunda genel düünceler...

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 GAZETE REKLÂMLARINDA MZAH: TÜRK MZAH REKLÂMLARINA LKN TARHSEL BR ANALZ HUMOR AT NEWSPAPER

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AHMET MDHAT EFEND VE FELÂTUN BEY LE RAKIM EFEND ROMANINDA DEERLER ETM AHMET MDHAT EFEND AND VALUES EDUCATION IN THE NOVEL NAMED FELÂTUN BEY ILE RAKIM EFENDI Mehmet ÖZDEMR * Gökçen GÖÇEN ** Öz Bu çalımada

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE THE REFLECTION OF EASTERN AND WESTERN MEDIAS S CONSUMER PROFILE DIFFERANCES TO BRAND IDENTITY: THE CASE OF AL JAZEERA

Detaylı

SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00

SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00 SSK GERÇE! Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00 GR 2 35 MLYON NSANA HZMET VEREN SSK NIN SALIK HZMET SUNUMUNDAK YER 3 SSK NIN DEVRNN ARKASINDAK GERÇEKLER!

Detaylı

ÇNDEKLER. Giri... 1. SUÖB deki insan hakları durumuna genel bir bakı... 3. Uygur düünce mahkumları... 6

ÇNDEKLER. Giri... 1. SUÖB deki insan hakları durumuna genel bir bakı... 3. Uygur düünce mahkumları... 6 ÇNDEKLER Giri... 1 SUÖB deki insan hakları durumuna genel bir bakı... 3 Uygur düünce mahkumları... 6 Mart 2002 den beri tutuklanan ve mahkum edilen kiilere ilikin tahminler... 9 Terörizm ile mücadele:

Detaylı

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * Amerika Birleik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilikilerin balangıç tarihi 19. asırın ilk

Detaylı

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant.

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 2 Volume: 5 Issue: 2 Bahar 202 Spring 202 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 307-958 GEÇ ORTAÇA AVRUPASINDA

Detaylı