UYGULAMA İMKÂNI KALMAMIŞ BAZI KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDI- RILMASINA DAİR KANUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGULAMA İMKÂNI KALMAMIŞ BAZI KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDI- RILMASINA DAİR KANUN"

Transkript

1 UYGULAMA İMKÂNI KALMAMIŞ BAZI KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDI- RILMASINA DAİR KANUN No Kabul Tarihi : 26/4/2007 Yürürlükten kaldırılan kanunlar MADDE 1- (1) Ekli listede yer alan kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 2- (1) Bu yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3- (1) Bu hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. LİSTE Sıra un un No. Tarihi Numarası un Adı Teşrinisani 1329 Merakibi Bahriyeden Maada Mahallerde Kullanılan Müvellidi Buharlarla, Buhar Hazineleri ve Motörler Nizamnamesine Muhalefet Edenler u Muvakkat Şaban Sâfer 1329 Tarihli Taşocakları Nizamnamesine Müzeyyel 3. 11/10/ Tababeti Adliye u 4. 6/4/ Zonguldak Şimendifer ve Liman Rüsumunun Tenzili Hakkında 5. 22/4/ Anadolu Demiryollarının Mübayaasına ve Müdiriyeti Umumiyesinin Teşkilât ve Vezaifine Dair 6. 2/12/ Her Nevi Fidan ve Tohumların Meccanen Tevzi ve Devlet Uhdesinde Bulunan Arazinin Fidanlık İhdası İçin Ziraat Vekaletine ve İdarei Hususiyelere Bilabedel Teffizi 7. 9/12/ Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair 8. 22/2/ Emvali Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Vakıflardan, Bazı Müessesat ile Belediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hakkında 9. 26/5/ İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene ve Satılması

2 10. 28/5/ Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde İfayı Vazife Eden Bazı Ecnebi Rüesa ve Memurları Muhassasatının Tevkifata Tabi Tutulmaması /6/ Şimendiferlerde Nakli Memnu Olan Mevaddı İnfilâkiyenin Nakline Müsaade 12. 1/4/ Mübadeleye Gayri Tâbi Ahaliye Verilecek Emvali Gayrimenkule /5/ Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Kraliyeti Beyninde 18 Teşrinievvel 1925 Tarihinde Münakit Muhadenet Muahedenamesine Merbut Protokolun (C) Fıkrası Hükmüne Nazaran Emvali Gayrimenkullerini Bulgaristan da Terketmiş Olanlara Verilecek Emval /6/ Tasarruf Sandıkları /4/ Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Memurları Maaşatının Tevhit ve Teadülü Hakkındaki 14 Nisan 1930 Tarih ve 1587 Numaralı a Müzeyyel 16. 5/6/ Nahiye Müdürlerinin Tayini Sureti 17. 9/6/ Kars Vilayetiyle Bayazit, Erzurum ve Çoruh Vilayetlerinin Bazı Parçalarında Muhacir ve Sığıntıların Yerleştirilmesi ve Yerli Çiftçilerin Topraklandırılması /6/ Divanı Muhasebat u 19. 5/7/ Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve Islah Edilmiş Pamuk Tohumu Üretilmesi 20. 3/6/ Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde Kullanılacak Yabancı Uzmanlara Ait 21. 7/6/ Sıtma ve Frengi İlaçları İçin 22. 9/10/ Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında /10/ Milli Müdafaa Vekaleti ile Bu Vekalete Bağlı Teşekküllerde Kullanılacak Yabancı Devlet Tebaasından Mütehassıs ve Ustalarla Yapılacak Mukaveleler /10/ Umumi Muvazeneden Maaş veya Ücret Alan Baytarların Mahalli İdare ve Belediye Baytarlık İşlerini de Görebileceklerine Dair /12/ Turist Gemilerinden Alınan Resimlerden Bazılarının Affına ve Bazılarının İndirilmesine Dair 26. 8/6/ İskelelerin Ne Suretle İdare Edileceğine Dair 27. 9/6/ Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin u /1/ Gümrük Teşkilâtı İçin Yaptırılacak Evler /2/ Öğretici ve Teknik Filimler /6/ Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri Hısımları Hakkında Tatbik Olunacak Muameleye Dair /12/ Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi İdaresinin Teşkilât ve Vazifelerine Dair Olan 1042 Sayılı un 25 inci Maddesinin Tadili Sıra un un No. Tarihi Numarası un Adı /6/ Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyelerce ve Köy İdarelerince Alınacak Resim

3 33. 20/6/ Yüksek Mühendis ve Teknik Okulları Mezunlarının Mecburi Hizmetlerine Dair /6/ Yazılı ve Basılı Kağıtların Kese Kağıdı Olarak Kullanılmamasına Dair /6/ Devlet Tarafından Kurulacak Demir ve Çelik Fabrikalarının Haiz Olacakları Muafiyet /9/ Kızılay Cemiyeti ve Harp ve Afet Vukuunda Onunla Birlikte Çalışmak Üzere Hükümetin Müsaadesiyle Gelecek Bu Türlü Sıhhi ve İnsani Yardım Heyetleri Namına Vürut Edecek Olan Eşyanın Gümrük Vergisinden Muafiyetine Dair /7/ Memur Meskenleri İnşaası /6/ Elektrik İşletme Müesseseleri 39. 8/2/ Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü İhtiyaçları İçin Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişilmesi /5/ Şark Halı ve Kilimleriyle Benzerleri ve Hayvan Postları İçin Kurulacak Serbest Yer /2/ Bucak Müdürlerinin Devir Masrafları /1/ Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye ye Yapılacak Yardımdan Münhasıran Milli Savunma İhtiyaçları İçin Sağlanacak Maddelerin Vergi Muaflıkları 43. 7/6/ Gümrük Koruma Memurlarının Askerî Teşkilâta Göre Tensikı Hakkındaki 1841 Sayılı a Ek 44. 6/7/ Erzincan da Yaptırılacak Meskenler /4/ Bilumum Hava Meydan ve Limanlariyle Bunlarla İlgili Bina ve Tesislerin Bayındırlık Bakanlığınca Yapılması /5/ Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Üyelerine Ankara Dışında Yapacakları İncelemeler İçin Verilecek İkamet Yevmiyesi /1/ Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar 48. 1/3/ Marshall Planı (Avrupa Kalkınması Programı) Çerçevesi Dahilinde Elde Edilecek Yardımların Bütçe ve Hazine Hesaplarına İntikal Şekline İlişik /3/ Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının Dağıtacağı Kârın Hazinece İkmali /2/ Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ve Marshall Yardım Plânı Çerçevesi Dâhilinde Temin Edilen Yardımlar Karşılığı Türk Liralarından Bütçeye Taallûku Gerekenlerin Bütçe Hesaplarına İntikal Şekli /5/ Limanların İnşa,Tevsi, Islâh ve Teçhizine Dair /7/ Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına Açacağı Kredilere Kefalet Edilmesi ve Bu Hususta Garanti Anlaşmaları Akdi Zımnında Hükümete Mezuniyet İtasına Dair /7/ İstanbul Opera Binası İnşaatının Hazinece İkmali ve Sureti İdaresi /1/ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığı Arasında Seyhan Barajı Hidroelektrik Tesislerinin Devrine Mütaallik Olarak Aktedilen Mukavelenin Tasdiki Hakkında /3/ Tavas Kazasının Heyelâna Maruz Kale Nahiyesinin Yerinin Değiştirilmesi /3/ Toprak Mahsulleri Ofisi Tarafından veya Nam ve Hesabına Hariçten İthal Olunacak Hububat ve Unlarla Bunların Naklinde Kul-

4 lanılacak Her Nevi Malzemenin İthal Vergisiyle Resim ve Harçlardan Muaf Tutulması /5/ D. D. T. Mütedavil Sermayesi u /5/ Lice Kasabasında Kayaların Tehdidine Maruz Mahallerin Yerlerinin Değiştirilmesi /2/ Gerze Yangınından, Lüleburgaz ve İnece'de Su Baskınından Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Sıra un un No. Tarihi Numarası un Adı /6/ Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli Vilayetlerinde Yılında Tabiî Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Yardım /6/ Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya Vilayetleri Dahilinde Vukua Gelen Yer Sarsıntısında Zarar Görenlere Yapılacak Yardım /5/ Türkiye Öğretmenler Bankası Anonim Şirketi Kuruluş u 63. 6/1/ Libya (Trablusgarb) daki Turgutreis Manzumesi Restorasyonunun Vakıflar Umum Müdürlüğünce Yaptırılması /9/ Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair /12/ ve 3 Sayılı Gereğince Mal Beyanına Davet Olunanlardan Meşru Surette Edindiklerini İspat Edemedikleri Malların Müsaderesi /12/ Askeri Garnizonların İçme ve Kullanma Sularının Temini Hakkında /4/ Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce Girişilecek Sari Taahhüt İşlerinde Kullanılmak Üzere Bono İhracına Yetki Verilmesi Hakkında /5/ Karayolları Yapımı İçin Girişilecek Sari Taahhüt İşlerinde Kullanılmak Üzere Bono İhracına Yetki Verilmesi /12/ Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair /2/ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uçucularına Verilecek Uçuş Tazminatı /7/ Cezaevleri İnşaası İçin Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişilmesine ve İstikraz Akdine Dair 72. 5/9/ Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1960 ve Daha Önceki Bütçe Yıllarına Ait Bir Kısım Vergi Borçlarının Tasfiyesi /5/ Lübnan'a Silah Satışından Doğan Alacağımızla Fransız Hükümetinin Emrine Verdiği Bazı Meblağların Lübnan'a ve Fransa'da Türk Misyonları İçin Arsa, Bina Satınalınmasına veya Yaptırılmasına Ayrılması /3/ Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş u /4/ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Yapılan Zirai İstihsal Fazlası Andlaşmaları

5 Gereğince İthal Olunacak Zirai ve Gıdai Maddeler ile Bedelsiz Olarak Verilen Amerikan İhtiyaç Fazlası Malzeme, Teçhizat ve Vasıtaların Vergi Muafiyeti nunlardan İstifade Ettirilmesine Dair /1/ Kalkınma İstikrazı 76. 4/1/ Sayılı a Tabi Kuruluşlardan Sağlık Teşkilatı Olanlarda Çalışan Tabip, Diş Tabibi ve Eczacıların 224 ve 472 Sayılı Ka /12/ Kalkınma İstikrazı /1/ Kalkınma İstikrazı 80. 4/2/ Kalkınma İstikrazı /1/ Kalkınma İstikrazı /2/ Devlet İç İstikraz Tahvillerine Uygulanacak Faiz Hadlerinin Tespit ve Gerektiğinde İkramiye Keşideleri Tertibi /6/ Deniz Kuvvetlerine Yabancı Memleketlerden Harb Gemileri, Harb Gemisi Cihaz ve Silahları ve Harb Gemisi İnşa Malzemesi Satın Alınmasına Dair 84. 7/2/ İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfiyesi /3/ Atatürk Üniversitesinde Kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi /3/ Kadroları İl Özel İdarelerine Ait Bulunan Kütüphane ve Müze Personelinin Aylıklarının Genel Bütçeden Ödenmesi Hakkında Sıra un un No. Tarihi Numarası un Adı /5/ Belediyelerin, Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin, Köy Tüzel Kişiliklerinin, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve Tekel Genel Müdürlüğünün Bir Kısım Borçlarının Tahkimi Hakkında 88. 1/2/ Köye Götürülen Hizmetlerden Gönüllü Katkılar Dışında Katılma Payı Alınmaması /9/ Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında ile Türk Ceza unun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi /2/ Bayındırlık Bakanlığınca Yaptırılacak Sivil Akaryakıt ve Doğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanması ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esaslarına Dair /3/ Tahsilatın Hızlandırılması 92. 4/6/ Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile Afşin-Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santralı Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel

6 93. 28/7/ Romen İndepentante Tankerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tarafından Çıkarılabilmesine İzin Verilmesine İlişkin /10/ Tuzla Deniz Harb Okulu İnşaatının Tamamlanması ve Hizmete Açılması ile İlgili /12/ T.C. Ziraat Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Olan Bir Kısım Borçlarının Hazineden ve Bazı Kuruluşlardan Olan Alacakları Karşılığında Tahkim Edilmesi /3/ Afganistan dan Pakistana Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye ye Kabulü ve İskânına Dair /3/ Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hükümleri /2/ Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile Tahsili Hakkında /8/ Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması /1/ Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının Tahkimi Hakkında /5/ Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sözleşmeli Hazine Avukatı Çalıştırılması /12/ Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı /11/ Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tescili İçin Süre Verilmesi Hakkında Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair /4/ Emniyeti Umumiye İdaresinin Nezareti Altında Bulundurulma Ceza ve Tedbirlerinin Yürürlükten Kaldırılması /5/ , 4, 6, 7, 10 ve 14 Sayılı Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair /5/ , 47, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 164, 166 ve 167 Sayılı Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair /2/ , 51, 64, 172 ve 173 Sayılı Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair /6/ Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı /11/ Terörle Mücadele unun Geçici 9 uncu Maddesine Göre Yapılan Tasarruflar /6/ İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Gereğince Uygulanacak Cezaların Affına Dair Sıra un un No. Tarihi Numarası un Adı /9/ Türkiye Europalia Festivaline İlişkin /4/ Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım

7 Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair /11/ Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı /7/ Genel Nüfus Tespiti Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi /8/ Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı /11/ Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünün İstihdam Fazlası Personelinin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Atamalarının Yapılması /12/ Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı larda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki u /4/ Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında

C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN

Detaylı

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Kanun 10.02.1913 9 Ameliyatı İskaiye

Detaylı

(2) SAYILI TABLO I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

(2) SAYILI TABLO I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (2) SAYILI TABLO Damga vergisinden istisna edilen kâğıtlar: I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kağıtlarla

Detaylı

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir. DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 488 Kabul Tarihi: 01/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11751 BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET VE İSTİSNALAR KONU: Madde

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 Kanunlar Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Bankalarına İlişkin Hükümler MADDE 1. A) 15.11.2000 tarihli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI AMORTİSMAN Amortisman Konusu Amortisman Ayırma Şartları Amortisman Uygulama Süresi Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Bedeli Amortisman Oranları Amortisman Oranları Listesi ARİZİ KAZANÇLAR Vergiye

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

Dönem : 17 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ. 1985 Malî Yılı. Bütçe Kanunu Tasarıs ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

Dönem : 17 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ. 1985 Malî Yılı. Bütçe Kanunu Tasarıs ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra Dönem : 17 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayı 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıs ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra Plan ve Bütçe Komisyonu 'Raporu Türkiye Büyük Millet

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI. 1944 - Sayı: 5866) No. 4676 Kabul tarihi 15. XI. 1944 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 19-10 malî yılı umumî masarifi

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 0 www.muratpasa.bel.tr 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B - Teşkilat Yapısı...

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

TOPLU KONUT KANUNU (1)

TOPLU KONUT KANUNU (1) 6385 TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE. b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 9,00 TL 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (15,60 TL)'den az olmamak

(1) SAYILI TARİFE. b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 9,00 TL 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (15,60 TL)'den az olmamak 24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27090 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 58) 492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler İÇİNDEKİLER -2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :4 Sayı:41 - OCAK 2013 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK -3

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 12223 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6552 Kabul Tarihi : 10/9/2014 Yayımlandığı

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

1 SAYILI TARİFE : YARGI HARÇLARI Oran/Tutar

1 SAYILI TARİFE : YARGI HARÇLARI Oran/Tutar 1 SAYILI TARİFE : YARGI HARÇLARI Oran/Tutar A)Mahkeme Harçları :Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I Başvurma harcı :Dilekçe veya tutanakla

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı

BÜLTEN. 29 Aralık 2010 tarih ve 27800 sayılı 6. mükerrer Resmi Gazete de, 63 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. 29 Aralık 2010 tarih ve 27800 sayılı 6. mükerrer Resmi Gazete de, 63 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-009 Tarih: 19.01.2011

Detaylı