6111 SAYILI KANUNUN 173. MADDESİ İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENMİŞ OLAN GEÇİCİ 58. MADDENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6111 SAYILI KANUNUN 173. MADDESİ İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENMİŞ OLAN GEÇİCİ 58. MADDENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR"

Transkript

1 Gündem Sayılı Kanunun 173.maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenmiş olan geçici 58.maddesi ile 44.ve 46.maddelerinin Üniversitemizde uygulama esaslarının belirlenmesinin görüşülmesi Karar 1-25 Şubat 2011 tarih ve Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6111 Sayılı Kanunun 173.maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenmiş olan geçici 58.maddesi ile 44.ve 46.maddelerinin Üniversitemizde uygulama esaslarının aşağıda belirtilen şekilde kabulüne, 6111 SAYILI KANUNUN 173. MADDESİ İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENMİŞ OLAN GEÇİCİ 58. MADDENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren 6111 sayılı kanunun 173. Maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen GEÇİCİ MADDE 58-maddesi uyarınca Üniversitemiz hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde üniversitemize başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler..müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde üniversitemize başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır. Her ne sebeple olursa olsun başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. UYGULAMA ESASLARI 1) Öğrencilik statüsünün kazanılması için katkı payları/öğrenim ücretlerinin yatırılması gerekmektedir. Kayıt yaptırarak katkı payı/öğrenim ücretini ödeyenler öğretim yılı güz yarıyılında öğrenime başlayacaklardır öğretim yılı güz yarıyılında kaydını yaptırmayanlar daha sonra herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir. 2) Halen başka bir üniversitede örgün, önlisans, lisans veya lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin; Yükseköğretim Kurulunun aynı anda başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine ilişkin kararı çerçevesinde, daha önce Üniversitemizin bir programından ilişiği kesilmiş ise söz konusu kanundan yararlanarak üniversitemize başvurabileceği ve durumu belirtmesi halinde kaydının yapılmasına, ancak halen devam ettiği programdan ayrıldığını veya mezun olduğunu belgeledikten sonra öğrenime devam etmesine izin verilecektir. 3) Çift Anadal ve Yandal Programlarından ilişiği kesilen öğrenciler 6111 Sayılı Kanundan yararlanamayacaklardır. 4) 6111 Sayılı Kanundan yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyen adayların yatay geçiş başvuruları kabul edilmeyecektir. 5) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 6111 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 58. maddeden

2 yararlanarak üniversiteye yeniden kayıt yaptıran tüm öğrenciler yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre eğitim öğretime devam edecekler dir. 6) Hazırlık Sınıfından Kaydı Silinenler Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfındaki öğrenimleri sırasında; a) Kendi isteği ile, kayıt yenilememe, devamsızlık, başarısızlık veya disiplin cezası (terör suçundan hüküm giyenler hariç) nedeniyle ilişiği kesilenlerin kaydının silindiği dildeki hazırlık sınıfına doğrudan intibakları yapılır. Bu öğrenciler, Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak Seviye Belirleme Sınavı sonunda uygun kurlara yerleştirilir. b) 13 Eylül 2011 günü Saat 10:00 da (bu sınava girecek öğrencilerin, en geç 09 Eylül 2011 tarihinde mesai bitimine kadar Yabancı Diller Bölümüne başvurarak sınav giriş belgesi almaları gerekir) yapılacak Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet Sınavından başarılı olan veya son üç yıl içinde (sınavın yapıldığı tarihten itibaren) girdiği ulusal veya uluslararası düzeyde Üniversite Senatosunca kabul edilen bir yabancı dil sınavından (KPDS, TOEFL, IELTS vb.) yeterli puanı almış olduklarını kanıtlayanlar öğretim yılı güz yarıyılından itibaren 1. sınıftan öğrenimlerine devam ederler. 7) Önlisans, Lisans Programlarından Kaydı Silinenler; Önlisans ve lisans programlarındaki öğrenimleri sırasında kaydı silinen öğrenciler ile dikey geçiş intibak sınıfından (Lisans Öğrenimine Hazırlık Programından) kaydı silinen öğrencilerden; Anılan Kanundan yararlanmak üzere Üniversiteye süresi içinde başvuruda bulunmuş olanların, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği, başarılı oldukları dersler, stajlar göz önüne alınmak suretiyle; Halen uygulanmakta olan öğretim planlarına göre intibakları ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılacak ve öğrenimlerine başlayacakları yıl ve yarıyıllar belirlenerek ilgili bölüm tarafından kendilerine tebliğ edilir. İlişkileri kesilmeden önceki statülerini temel alarak kazanılmış hak iddia edemezler. Üniversiteye kayıt yenileyen öğrencilerin eğitim programlarında daha önce geçirmiş oldukları süre ilgili programın azami süresinden düşülür. Söz konusu Kanun dan yararlanarak eğitime dönen öğrencilerin daha önce almış oldukları eğitim dönemleri ve ders tekrarları dikkate alınarak katkı payı / öğrenim ücreti belirlenir yılı itibarıyla Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı koşulu getirilen ve 2010 yılı itibarıyla da % 30 Yabancı Dille Eğitim yapılan bölümlerin 2., 3. ve 4. sınıfa intibak ettirilecek öğrenciler Yabancı Dil yeterliliğini başarması durumu Öğrenim gördüğü dönemde Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfı uygulaması olmayan programlardan ilişiği kesilen ve mevcut uygulamada Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı uygulanan programlardaki öğrencilerin, almış oldukları dersler ve yeni programa intibaklarının üniversitenin ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek öğrencinin mezun olması için alması gereken ders sayısının 6 ve altında olması durumunda, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık eğitimine tabi tutulmamasına, aksi takdirde Yabancı Diller Bölümü yönetmeliği hükümleri uyarınca dil yeterliliklerini sağladıktan sonra normal öğretime başlatılmaları ya da öğrenciden alınacak 5 tercihle beraber başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi,

3 Öğrenim gördüğü dönemde Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfı uygulanmayan programlardan ilişiği kesilen Öğrenciler Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğretim dili tamamen yabancı dil veya en az %30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden, öğretim dili Türkçe iken Bilgisayar ve Makine Mühendisliği Bölümlerinden ilişiği kesilenlerden; 1. ve 2. sınıfa intibak yapılacaklardan Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından başarı koşulu aranır; 3. ve 4. sınıfa intibakı yapılanlardan hazırlık başarı şartı aranmaz Türkçe programlara kaydı yapılır. Öğretim dili Türkçe program olmaması durumunda öğrenciden alınacak 5 tercihle beraber başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 7) LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDAN KAYDI SİLİNENLER [1] KAYIT HAKKINI ELDE ETTİKTEN SONRA KAYDINI YAPTIRMAYANLAR: Öğrencinin kaydı yapılarak ve yürürlükteki yönetmeliğe uygun olarak öğrenimine devam etmeleri sağlanır [2] BİLİMSEL HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER: Öğrencinin kaydı yapılarak ve yürürlükteki yönetmeliğe uygun olarak öğrenimine devam etmeleri sağlanır [3] LİSANSÜSTÜ DERS AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER: a) Kaldırılan veya açılmasında zorluk olan dersler için Anabilim Dalınca bildirilen eşdeğer derslerden sorumlu tutulmasına ve uygulanmakta olan programa intibakının yapılmasına, b) Önceden alınan derslerde yüksek lisans için 65, doktora için 75 ve daha yukarı başarı notu olan derslerin notlarının /17-04 sayılı ESOGÜ Senato Kararına uygun olarak dönüştürülmesine, c) Genel not ortalamasının en az 3,00 olmasına, gerekirse 3,00 ortalamayı sağlayacak şekilde ek ders aldırılmasına, d) (Verilen süre içerisinde başarısız olan öğrencilere öğretim yılında uygulanması,) [4] YÜKSEK LİSANS TEZ /DÖNEM PROJESİ AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER: a) Yüksek lisans Tezinden veya Dönem Projesinden başarısız olan öğrencilere danışman atanmasına, b) Danışmanınca yeni bir Tez veya Dönem Projesi konusu belirleyerek Tez veya Dönem Projesi çalışmalarına başlatılmasına, c) Yüksek lisans Tez çalışmalarına başlayan öğrencilerin ilgili Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptırmasına, d) Verilen süre içerisinde başarısız olan öğrencilere öğretim yılında uygulanmasına [5] DOKTORA YETERLİK SINAVI ÖNCESİ YABANCI DİL AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER: a) öğretim yılı güz yarıyılında kayıt yaptırmalarına, b) Yabancı dil koşulunu sağlayamadığı için yeterlik sınavına giremeyip ilişiği kesilen

4 öğrenciler için Mevcut yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına, c) Verilen süre içerisinde başarısız olan öğrencilere öğretim yılında uygulanmasına, [6] DOKTORA YETERLİK SINAVI AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER: a) Danışman atanması için Anabilim Dalı Başkanlıklarından görüş istenmesine, b) Yeterlik Jürisinin kurularak yürürlükteki yönetmeliğe uygun olarak yeterlik sınavı yapılmasına, c) Başarılı öğrencilerin yürürlükteki yönetmeliğe uygun olarak öğrenimlerine devam etmesine, d) Doktora Tez çalışmalarına başlayan öğrencilerin ilgili Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptırmasına, e) Verilen süre içerisinde başarısız olan öğrencilere öğretim yılında uygulanmasına [7] DOKTORA TEZ AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER: a) Danışman atanması ile doktora tez aşaması sürecinin başlamasına ve yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre devam etmesine, b) Doktora Tez çalışmalarına başlayan öğrencilerin ilgili Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptırmasına, c) Verilen süre içerisinde başarısız olan öğrencilere öğretim yılında uygulanmasına 8) TIP FAKÜLTESİNDEN KAYDI SİLİNENLER ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. GENEL AF HÜKÜMLERİ [1] Öğrencilerin, eski öğrencilikleri süresince tabi oldukları ders müfredatı değişmiş olması halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile durumlarının yeni müfredata göre yeniden değerlendirilmesine, eskide başarılan derslerden değişmeyenlerin olduğu gibi sayılmasına, eskide başarılan ancak yeni müfredat ta yer almayan derslerin, eşdeğeri bulunması halinde bu derslere eşdeğer sayılmasına, programda yer alan diğer derslerin, Üniversitemizin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde yeniden alınması konusunda öğrencilere ilgili yılların mezuniyet şablonuna göre intibak yapılmasına, [2] Kayıt yaptırdıktan sonra öğrenime hiç devam etmemiş veya kayıt yaptırdığı dönemde tabi olduğu ders müfredatı tümüyle değişmiş ya da kazandığı halde hiç kayıt yaptırmamış olan öğrencilerin, kayıtlı bulundukları bölüm veya programın, öğretim yılında uygulayacağı ders müfredatından sorumlu tutularak kayıtlarının yapılmasına, [3] Bu yasa ile öğrenime dönen öğrencilerin, ilişikleri kesilmeden önce öğrencilikte geçen öğrenim sürelerinin, katkı payı veya ikinci öğretim ücretlerinin hesabında esas alınmasına; [4] Azami öğrenim süresini tamamlayarak kaydı silinenler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi d-e-f bentlerinde belirtilen koşullara göre her bir ilave ders için kredi başına

5 ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statülerinin devam etmesine; [5] Başarı değerlendirmesinin aşağıda belirtilen hususlara göre yapılmasına; a) Kredili Sistem uygulanan birimlerde eşdeğer sayılan dersin notu, 4 lük sistemde ise aynen aktarılır. b) Eşdeğer sayılan dersten alınan not, sayısal ise; 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25 e bölünerek yönetmeliğin 17. maddesine göre en yakın katsayı bulunarak harf notuna dönüştürülür c) Dönüştürülen notlar genel not ortalamasına dâhil edilir. [6] İntibak işleminin aşağıdaki hususlar gözetilerek yapılmasına, a) Öğrencinin ESOGÜ de geçirdiği süre gözetilerek yeni öğrenci numarası verilir. Öğrenci Otomasyon (OGUBS de) Sisteminde tanımlanır b) Başarılı eşdeğer dersler ile başarısız derslerden varsa eşdeğer dersler aktarılır. c) Yeni programa eşlenemeyen başarısız derslerden öğrenci sorumlu tutulmaz. d) Başarılı olduğu halde eşdeğerlenemeyen dersler için herhangi bir hak iddia edilemez. e) Eşdeğerlik belirlerken bire bir isim veya içerikteki derslerin eşdeğerliği esastır. [7] Mevcut Yönetmelik hükümlerine tabi olacak olan öğrencilerin, bölümlerinin yürürlükteki ders planlarına göre yapılan intibakları sonucunda durumları (akademik uyarılı ise FF, DD, DC, YZ derslerini öncelikli olarak tekrar eder) itibariyle ders kayıtlarını yapmalarına, [8] Öğrencilerden, kayıtları silinmeden önceki dönemlerden kalan katkı payı borcu olanların, borçlarının dikkate alınmamasına, [9] Öğrenci alımı durdurulan ve öğretimi devam etmeyen programlardan kaydı silinen öğrenciler ile öğrenci alımı durdurulan ve öğretimi devam etmeyen programı kazandığı halde kayıtlarını yaptırmayan adaylardan bu Kanundan yararlanmak suretiyle yeniden kayıt hakkı kazananların başvuruları ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı ve ilgili Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Öğrenimlerini ESOGÜ de tamamlaması mümkün görülmeyen öğrencilerin başvurularının değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na iletilmesine, AFTAN YARARLANAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYDI İÇİN İSTENEN BELGELER 1. İlgili döneme ait katkı payı / öğrenim ücreti harç dekontu. (Aslı) 2. Lise diploması (ASLI, kayıt sırasında Üniversitemize teslim edilecektir.) 3. Önlisans Diploması (DGS sonucu yerleşip kaydı silinen öğrencilerden lise diplomasına ilaveten önlisans diploması Aslı) 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet) 5. İkametgah ile ilgili beyanı 6. Son altı ayda çekilmiş, kılık kıyafet mevzuatına uygun vesikalık fotoğraf (6 adet) 7. Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Ebelik, Hemşirelik Programları, Mahmudiye MYO ve Sağlık Hiz.MYO İlk ve Acil Yardım Programına başvuranlardan Sağlık Raporu (Heyet Raporu)

6 8. Sabıka Kaydı bulunmadığına dair belge 9. Halen başka bir Üniversitede öğrenim görmediğine dair yazılı beyanı. 10. ÖSYM ce daha önce bir yükseköğretim kurumuna yerleşmiş ancak hiç kayıt yaptırmamış olanların ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi KAYIT YERİ VE KAYIT TARİHLERİ 1. Tıp Fakültesi,Sivrihisar MYO ve Enstitülere müracaatları kabul edilen öğrenciler, kayıt işlemleri için ilgili fakülte, MYO ve enstitülere başvurur. 2. Diğer Önlisans ve Lisans Programlarına müracaatları kabul edilenler, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat ederek kayıt işlemini gerçekleştirirler. Üniversite Kayıt Tarihleri : Eylül 2011 Ders Kayıt Tarihleri : Eylül 2011 KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 2547 Sayılı Kanunun katkı payı ve öğrenim ücretlerinin hesaplanması ile ilgili 46. maddesinin uygulanmasında; Tekrar edilen dersler için tekrar sayısının belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır: 1. OGUBS de dersin YERINE alınıp alınmadığına bakılmaksızın, dersin kodu aynı veya adı ve kredisi (yerel kredi) aynı olmalı. 2. Bakanlar Kurulunca belirlenecek dönemlik katkı payı ve 46. maddenin c bendine göre kredi başına ücret belirlenecek ve tekrar sayısı 1 nolu ölçüte göre hesaplanacaktır. Dönemlik kredi başına ödenecek katkı payı hesabında yerel krediler kullanılır. Yerel kredisi olamayan dersin kredisi olarak dersin teorik, uygulama ve lab. saatleri toplamı kullanılır. Üniversitemiz birim/programlarının dönemlik kredisi (Dönemlik_Kredi), lisans programlarında 20 kredi, yüksek lisans ve doktora programlarında 12 kredi ve Sivrihisar Meslek Yüksekokulunda 30 kredidir. 3. Yaz Okulunda alınan dersler tekrar sayısına dâhil edilmeyecektir. 4. Dönemlik katkı payı ve tekrar dersler için hesaplanacak ilave ödemelerde EFT/ Banka Havalesi olarak ödeme kabul edilmez. Öğrenci ön kaydını yapar. Danışman sistemden kayıt onayı verdikten sonra Banka Şubelerinden o gün içinde (her an) ödemesi yapılabilir. ATM ya da İnternet Bankacılığından Üniversite Harç Ödemeleri menüsü ile ödeme ise danışman onayını izleyen gün yapılabilir. 5. Ders tekrarı durumunda yukarıda tanımlanan kredi başına katkı payı ödemeleri, kayıtlı tüm öğrencilere uygulanır. 6. Bakanlar Kurulunun açıklayacağı miktarları gösteren dosya, kayıtlar öncesinde sisteme yüklenerek bankaya bildirilecektir. Azami süreler sonunda öğrenime devam edenlerden dönemlik katkı payı alınmayacağından bu durumdaki öğrencilerin isimleri dosyada bulunmayacaktır. Bu durumdakilerin kredi başına ödeyecekleri katkı payı ödemeleri danışman onayından sonra sisteme işlenerek gösterilecektir Sayılı Kanundan yararlanarak eğitime geri dönecek tüm öğrenciler; intibak

7 ettirildikleri sınıfa göre yeni bir öğrenci numarası ile sisteme tanımlanır. Ancak katkı payı ve öğrenim ücretlerinin sağlıklı belirlenebilmesi için derse başlama yıl ve dönemleri alanı; ilişikleri kesilmeden önce öğrencilikte geçirilmiş olan süreler dikkate alınarak (bu süreler ilave edilerek) doldurulur öğretim yılından önce azami öğrenim süresini tamamlayıp sınav haklarını kullananlar; 12 Eylül 2011 tarihine kadar başvurmaları halinde, öğretim yılı sonuna kadar sınav haklarını kullanmaya devam edebileceklerdir. DİĞER HUSUSLAR Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında birinci yılda başarılı olamayan öğrencilerin hazırlıktaki ikinci yılı azami süreden sayılacaktır. Gündem 2- İlk %10 a girenlerin belirlenmesi hakkındaki esasların görüşülmesi Karar 2 - İlk %10 a girenlerin belirlenmesinin aşağıdaki şekilde kabulüne İLK %10 A GİRENLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA ESASLAR 2547 Sayılı Kanun un 46. Maddesinin h ve ı bentlerinde yer alan her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren hükmünün uygulanmasında, söz konusu bentlerin önlisans ve lisans programındaki öğrencileri kapsadığına, lisansüstü programları kapsamadığına ve başarı sıralamasının yapılmasında aşağıdaki ölçütlerin dikkate alınmasına, 1. Öğrenimi süresince disiplin cezası almamış olması, 2. İlgili yarıyılda en az 15 kredi ders almış olması, Tıp Fakültesinde ise ilgili yılda tüm derslerini başarmış olması, 3. Azami öğrenim süresini doldurmamış olması, 4. Önceki yarıyıllardan başarısız dersinin (FF, YZ, DZ) bulunmaması, 5. İlgili yarıyıl sonu itibariyle önceki yarıyıllarda alınan dersler dâhil edilerek (yaz okulu hariç her yarıyıl sonunda) Genel Not Ortalaması hesaplanır ve %10 başarı sıralaması yapılır, (akademik izinli yarıyıllar düşülmüş haliyle ilgili sınıfın sınıf mevcudunun %10 u alınır ve genel not ortalamalarına göre sıralanması yapılır,) 6. Değerlendirmede ilk yüzde ona giren öğrenci sıralamasında olan kişi ile aynı genel not ortalaması yanı sıra diğer koşulları da sağlayan öğrenci ilk %10 a giren öğrenci kategorisine eklenir.

A) 2547 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 58 (6111 S.K./173. MD.) kapsamında;

A) 2547 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 58 (6111 S.K./173. MD.) kapsamında; A) 2547 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 58 (6111 S.K./173. MD.) kapsamında; A-a) Söz konusu madde kapsamından yararlanabilecekler, 1) Eğitim Enstitüleri gibi kapatılan kurumlardan, öğrenci alımı durdurulan veya

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28188 İstanbul Teknik Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 30 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28806 İnönü Üniversitesinden: YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plato Meslek Yüksekokulunda ön lisans programlarında

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28721 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi

T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin lisans eğitimöğretimi ile

Detaylı

d) Birim: Avrasya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

d) Birim: Avrasya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını, 4 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28841 YÖNETMELİK Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans. Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans. Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Yeditepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Şubat 2015 SALI Sayı : 29277 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASINA İLİŞKİN

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28404 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29103 Hakkari Üniversitesinden: YÖNETMELİK HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28740 GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 28 Eylül 2012 / 28425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam I. BÖLÜM Genel Hükümler ****************** Madde 1- Bülent Ecevit Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28826 YÖNETMELİK İstanbul Esenyurt Üniversitesinden: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eğitim-öğretim

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato Esası - Amaç MADDE 1 - SE (1) Senato Esasları, Gebze Teknik Üniversitesi enstitüleri

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönerge, 15/06/2012 tarihinde yayınlanan Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 Muş Alparslan Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesindeki

Detaylı