İslamda seküler bir hayatın olmayışı ile ilgili Kur'an ve hadis dayanaklı neler söylenebilir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İslamda seküler bir hayatın olmayışı ile ilgili Kur'an ve hadis dayanaklı neler söylenebilir?"

Transkript

1 1

2 İçindekiler Ahirzamanda dünyaya gelmiş ya da gelecek olan deccal ile ilgili olarak hadislerde ölüleri dirilteceğinden bahseder. Bu hadis ilk anlamıyla doğru mudur, yoksa müteşabih (manası gizlenmiş) midir?... 3 İslamda seküler bir hayatın olmayışı ile ilgili Kur'an ve hadis dayanaklı neler söylenebilir?. 4 En'am süresi 89. ayette kendinden önce saydığı 18 peygambere kitap ve hikmet verildiğinden bahsedilmaktedir. Fakat bazıları bütün peygamberlere kitap verilmediğinden itiraz ediyor. Ayetteki kitap bildiğimiz kutsal kitaplar mı yoksa başka anlamda mı?... 6 İnsan olmayı nasıl hak ettik?... 7 Allah niçin tanınmak ve sıfatlarının tecelli etmesini istemektedir? Bunu yapmak O na ilahi bir haz mı veriyor? O nu gazaplandıranlardan da intikamını almak üzere mi Cehennemi yaratıyor?... 8 Kur an ve hadis derslerinin yapıldığı sohbetlerde uyuklayanların bile sevap kazanacakları yönünde bir hadis var mıdır? İslam Tarihinde borç veren kurumlar var mıydı? İnsanlar köylerden şehirlere göçünce kıyameti bekle, anlamında bir hadis var mı? Devlet içki satışını yasaklayıp bunu yasalaştırmalı mı yoksa kişileri kendi iradelerine mi bırakmalı? İlk ribozom nasıl ortaya çıktı, evrimcilere ilmi bir cevap verebilir misiniz? Yahudilikte Allahın oğlu inancı, vaftiz, sünnet olma, domuz eti ve şarap hakkındaki hükümler nedir? Bir inançsızın iyiliği karşılıksız, inançlının ise cennet için yapmış olması nasıl açıklanabilir? Müfevvida ne demektir?

3 Ahirzamanda dünyaya gelmiş ya da gelecek olan deccal ile ilgili olarak hadislerde ölüleri dirilteceğinden bahseder. Bu hadis ilk anlamıyla doğru mudur, yoksa müteşabih (manası gizlenmiş) midir? Deccalın Ģahsı yanında onun bulunduğu asırdaki harikalardan da söz edildiği için, o harikaların onun Ģahsıyla alakalı olduğu zannedilmiģtir. Bu sebeple ilgili bazı konular müteģabih sırasına geçmiģtir. Bu konuda, asrın söz sahibi Bediüzzaman hazretlerinin Ģu tespiti bize ıģık tutmaktadır. Hem her iki Deccal'ın asırlarına ait olan harikaları, onların bahsiyle ve münasebetiyle rivayet edildiğinden onların Ģahıslarından sudûr edeceği telakki ve tevehhüm edilmesinden, o rivayet müteģabih olmuģ, manası gizlenmiģ. Meselâ, tayyare ve Ģimendiferle gezmesi..(ġualar, 581 ) Bediüzzaman Hazretlerinin Tayyare ve ġimendifer den maksadı, deccal kırk günde dünyayı dolaģır, harika bir merkebi olur Ģeklinde gelen rivayetleri yorumlamaktır. Buna göre, bu rivayetlerden anlaģılması gereken husus Ģudur: Deccal zamanında ulaģım imkânları çoğalır. Tren ve uçak gibi yerde ve havada çok kısa zamanda uzun mesafeler katedilebilir ve dünyanın bir tarafından öbür tarafına ulaģılabilir. O halde denilebilir ki, Deccal in ölüleri dirilteceğine air rivayetler, onun zamanında geliģen tıp ilminin boyutunu haber vermektedir. Öyle ki bitkisel hayat, organ nakli ve daha baģka tekniklerle zahiri sebeplere göre ölmesi gereke hastalar hayata kavuģturulur. Nitekim, Bediüzzaman Hz. Ġsa nın ölüleri diriltmesine dair mucizesinin iģaretinden hareketle zaman içerisinde Hattâ ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür." (Sözler, 255 ) diyor. Keza, bu gün olduğu gibi yağmur bombalarıyla bulutlara erken doğrum yaptırarak yağmurun yağmasını sağlamak mümkündür. Deccal ın asrında meydana gelen bir alamet olarak sözkonusu edilen teknoloji harikası, deccal ın Ģahsıyla alkalı zannedilmiģ ve yorumlar öyle geliģmiģtir. Demek rivayetlerde deccal vesilesiyle onun asrında meydana geleceği anlatılan bu tür harikalar, deccalın Ģahsından zannedilmiģ ve konu müteģabihleģmiģtir. 3

4 İslamda seküler bir hayatın olmayışı ile ilgili Kur'an ve hadis dayanaklı neler söylenebilir? Seküler hayattan maksat, dünya hayatı ise, bunun irdelenmesi gerekir. Ġslam a göre, insanlar hem dünya hem ahiret hayatı için çalıģmalıdır. Yok eğer seküler hayattan maksat, dinin içinde yer almadığı bir düyevileģmek ise, bu tamamen dinsizlik anlamına gelir. Bugün sekülerlik veya laisizm kavramlarıyla ifade edilen dünya hayatının tanzimi konusunda üç zihniyet mücadele etmektedir. a) Sekülerliği dinsizlik anlamında algılayan ve dini hayata yer vermeyenlerin ön gördüğü zihniyet. Türkiye, tek parti ve milli Ģef döneminde laikliğin bu uygulamalarına Ģahit olmuģ bir ülkedir. b) Sekülerliği/Laikliği bütün dinlere aynı mesafede durmak olarak gören, bu ilkeyi fert olarak insanlara uygulamayan, bunu sadece devletin dindar-dinsiz bütün vatandaģlarına karģı eģit mesafede olduğunu gösteren bir zihniyet. c) Dinde zorlamayı kabul etmeyen, insanların kendi dinlerini özgürce yaģamalarına imkan veren, laiklikte var olduğu kabul edilen bütün vatandaģlara hak-hukuk bazında aynı mesafede duran Ġslami perspektif. Ġslam tarihi gayri müslimlere gösterdiği hadsiz tolerans örnekleriyle doludur. Ġslam ġeriatı, yani Ġslam dini bunu tekeffül etmektedir. Sekülerlik konusu sadece bir devlet düzeni için değil, bu gün artık toplumlar hata fertler için de söz konusudur. Bu sebeple bundan sonra, fert fert insanları ilgilendiren bir dünyevileģmeden, seküler bir hayattan söz edeceğiz. - Ġslam ın seküler bir hayata bakıģını anlamak için Ġslam ın ihtiva ettiği emir ve yasaklara, insani değerlere, evrensel ahlaki değerlere, dünyaya verdiği değere bakmak gerekir. Bu konuda pek çok hadis ve ayeti zikredebiliriz. Fakat sözün özü Ģudur: Kur an ın temel maksatları iman esaslarını zihinlere nakģetmek, insanlık camiasında adalet ve kulluk Ģuurunu tesis etmektir. Buna göre, dünya hayatı bu maksatlara hizmet ettiği sürece çok büyük bir değere sahip olur ve cenneti kazanmanın yegâne bir hizmet alanı, hadisin ifadesiyle ahiretin bir tarlası olur. - DeğiĢik konularda farklı versiyonlarıyla kullanılan bir söz var: Savaş, askerlere bırakılamayacak kadar önemlidir. Din ilahiyatçılara bırakılamayacak kadar önemlidir. gibi. Bu argümanı kullanacak olursak: İki dünyayı kazanmak zorunda olan insanların hayatı, insanlara bırakılamayacak kadar değerlidir. Evet, insanın dünyada ve ahirette mutlu ve kazançlı bir hayatı barıģ içinde sürdürebilmesi için, her Ģeyi bilen, her iki dünyanın kanunlarını vazeden ve insanları yaratan Allah ın emir ve yasaklarına uyması gerekir. Ġslam esasları zenginliği emreder. Ġslam ın temel esaslarından zekât ve Hac gibi vecibelerin emredilmesi, dolayısıyla zengin olmaya yönelik de bir emirdir. Bilindiği üzere, dünyanın üç yönü vardır: Birinci yönü, Allah ın isim ve sıfatlarının bir aynası olarak onun mesajlarını aktaran bir mektup hükmündedir. 4

5 İkinci yönü, hadiste belirtildiği gibi, ahiretin bir tarlası olmasıdır. (Sehâvî, Makâsıd, s. 497; Aclûnî, KeĢfü'l-hafâ, 1/1320) Üçüncüsü, Allah ı ve ahireti unutturan yönüdür. Hz. Ali nin ifadesinde kötülenen ve ahiretin bir kuması olarak tasvir edilen dünya, ahirete mani olan, ahiret hayatı için hazırlık yapmamıza engel teģkil eden, Allah a giden yolu tıkayan dünyadır. Yoksa dünya, ahiretin tarlası ve Allah ın mesajlarını ileten ilahî bir mektup/ bir kitap olarak çok sevimli ve pek çok övgüye layıktır. (bk. Mektubat, ) - Bu perspektiften konuya bakıldığı zaman denilebilir ki, ahiret mihverinde dönen hiç bir iģ seküler kalmaz, uhrevileģir. Ahirete endeksli, Kur an ın çizdiği rotayı takip eden, Allah ın rızası yörüngesinde boy gösteren bütün iģler, bir nevi ibadettir, sekülerlik özelliklerini kaybeder ve ahiret hesabına çalıģmaya baģlar. Din ve dünya hayatını değerlendiren bazı ayetlerin mealleri Ģöyledir: Dinde zorlama yoktur. Doğru yol, sapıklıktan, hak batıldan ayrılıp belli olmuģtur. Artık kim tağutu reddedip Allah a iman ederse, iģte o, kopması mümkün olmayan en sağlam tutamağa yapıģmıģtır. Allah her Ģeyi iģitir, bilir. (Bakara, 2/256) Sen insanları irģada devam et! Zaten senin görevin sadece irģad edip düģündürmektir. Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin. (ĞaĢiye, 88/21-22) Bazı kimseler: Ey Yüce Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver! derler. Bunların âhirette nasipleri yoktur. Bazıları da, Ey bizim (Yüce) Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, âhirette de iyilik ve güzellik ver, Ve bizi cehennem ateģinden koru! derler. ĠĢte bunlar kazandıkları Ģeylerin hayır ve bereketlerini fazlasıyla görürler. Allah hesabı çok çabuk görür. (Bakara, 2/ ) Kâfirlere dünya hayatı süslü gösterildi; Bu yüzden iman edenlerle eğlenirler. Halbuki Allah a karģı gelmekten sakınanlar, kıyamet günü öbürlerinin üstündedir. Allah dilediğine hesapsız nimetler verir. (Bakara, 2/212) Ey müminler! İçinizden hayra çağıran, iyiliği yayıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun. ĠĢte selâmet ve felâhı bulanlar bunlar olacaklardır. (Al-i Ġmran, 3/104) Kim dünya mutluluğunu isterse bilsin ki dünya mutluluğu da, âhiret saadeti de Allah ın yanındadır. Allah hakkıyla iģitendir, görendir. (Nisa, 4/134) De ki: Allah ın, kulları için yaratıp ortaya çıkardığı zineti, temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine? De ki: Onlar (Rızıklar, nimetler) dünya hayatında (iman etmeyenlerle birlikte,) iman edenlerindir. Kıyamet günü ise (bu rızıklar ve nimetler) yalnız müminlere mahsustur. ĠĢte Biz, bilip anlayan kimseler için, ayetleri bu Ģekilde açıklıyoruz. (Araf, 7/32) Yoldan sapanlardan biri olan Karun da Mûsa nın ümmetinden olup onlara karģı böbürlenerek zulmetmiģti. Ona hazineler dolusu öyle bir servet vermiģtik ki o hazinelerin anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir bölük zor taģırdı. Halkı ona: Servetine güvenip Ģımarma, böbürlenme! Zira Allah böbürlenenleri sevmez! demiģti. Allah ın sana ihsan ettiği bu servetle ebedî âhiret yurdunu mâmur etmeye gayret göster, ama dünyadan da nasibini unutma! (ihtiyacına yetecek kadarını sakla). Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et, sakın ülkede nizamı bozma peşinde olma! Çünkü Allah bozguncuları sevmez. (Kasas, 28/76-77) 5

6 En'am süresi 89. ayette kendinden önce saydığı 18 peygambere kitap ve hikmet verildiğinden bahsedilmaktedir. Fakat bazıları bütün peygamberlere kitap verilmediğinden itiraz ediyor. Ayetteki kitap bildiğimiz kutsal kitaplar mı yoksa başka anlamda mı? Daha önce on sekiz peygamberden söz edilmiģ ve 89. ayette ise meal olarak ĠĢte onlar, kendilerine kitap, hikmet, hükümranlık ve nübüvvet verdiğimiz Ģahsiyetlerdir Ģeklinde bir ifadeye yer verilmiģtir. Bu ifadenin zahirine göre, söz konusu on sekiz peygamberin hepsine kitabın verilmesi gerekir. Oysa bizim bilgimiz bu doğrultuda değildir. ĠĢte soru da bu sorundan kaynaklanmıģtır. Bunu Ģöyle açıklayabiliriz: a) Burada sözkonusu olan kitaplardan maksat, Suhuf ve büyük kitaplardır(bk. Taberi, ilgili ayetin tefsiri). Ancak bu ifadeden kitabın bütün peygamberlere gönderilmesi gerekmez. Burada zikredilen her bir peygambere sahifeler veya kitabın gönderilmesi Ģart değildir. Önemli olan bu peygamberler topluluğunda Suhuf ve kitapların varlığıdır. Yani bunların bir kısmında var olması, bu ifadenin doğruluğuna yeterli bir kanıt olur.(krģ. Beyzavî, ġevkani ilgili ayetin tefsiri) Burada adı geçen peygamberlerden Hz. Ġbrahim ve Hz. Musa ya sahifeler verilmiģtir. Hz. Musa ve Hz. Harun a Tevrat, Hz. Davud a Zebur, Hz. Ġsa ya Ġncil verilmiģtir(krģ. Taberi, Razî, ilgili ayetin tefsiri). b) Ayette zikredilen KĠTAB dan maksat, katabın bilgisidir; ister kendisine gelsin ister gelmesin, peygamberlerin hepsinin Allah ın indirdiği kitap ve sahifeleri tam bir vukufiyetle bilmeleridir. Razi bu yorumu en doğru kabul etmektedir(razi, a.g.y). c) Ayette ĠĢte onlara kendilerine kitap... verdiğimiz.. denilmiģ, vahiy ettiğimiz denilmemiģtir. ĠTÂ =Vermek, ÎHÂ =Vehiy etmekten daha geniģ bir kavramdır. Her vahiy edilen kitab aynı zamanda verilmiģtir. Fakat her verilen kitabın, verilen kimseye vahiy edilmesi gerekmez. Nitekim, Casiye suresinin 16. ayetinde meal olarak Ģu ifadeye yer verilmiģtir: Gerçekten Biz Ġsrailoğullarına, kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları helâl ve has nimetlerle rızıklandırdık ve onları diğer insanlara üstün kıldık. Görüldüğü gibi, burada Ġsrailoğullarına, kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvetin veridliğine vurgu yapılmıģtır. Halbuki, burada kastedilen Ġsrailoğulları peygamber olan kimseler değildir. Burada, kitap, hükmet ve nübüvvetin verilesinden maksat, peygamberlere vahiy edilen bu hususlardan Ġsrailoğullarının da istifadesine sunulmasıdır. Aynı ifadeler, sözkonusu ettiğimiz ayet için de geçerlidir. Yani, peygamberlerin bir kısmına kitap doğrudan verilirken, bir kısmına da dolaylı olarak verilmiģtir. Doğrudan verilen kimseye vahiy edilmiģtir. Dolaylı verilen kimseye ise onun bilgisi verilmiģtir(krģ Tefsiru l-menar, ilgii ayetin tefsiri) 6

7 İnsan olmayı nasıl hak ettik? Bu kazanılmıģ, hak edilmiģ bir Ģey değil, tamamen Allahın bir lutfudur. Bu lutfa karģılık yapılması gereken Ģey de Ģükrünü eda etmektir. Bütün bunlar ve her Ģey, Allah ın ikramı ve ihsanıdır, onun sonsuz Ģefkat ve merhametinin göstergeleridir. Yani Allah ın rahmetidir. Size ulaşan her nimet Allah tandır. Ey insan! Sana gelen her iyilik, Allahü teâlânın ihsânı olarak, nimeti olarak gelmektedir. Her dert ve belâ da, kötülüklerine karşılık olarak gelmektedir. Hepsini yaratan, gönderen Allahü teâlâdır" (bk. Nisa, 4/78), Eğer şükrederseniz artırırım. (Ġbrâhîm Sûresi, 14/7) anlamındaki ayetlerde bütün nimetlerin Allah'tan geldiği ve insanın görevinin ise Ģükür olduğu bildirilmektedir. Canlı-cansız bütün varlıklarda rahmetin ilk görüntüsü, onların yoklukta kalmayıp varlık nimetine kavuģmalarıdır. ĠĢte kâinat var olmakla bu rahmete mazhar olmuģ, hayatla yeni bir rahmete kavuģmuģ ve ayrı bir karanlıktan kurtulmuģtur. Meleklerden hayvanlara ve insanlara kadar bütün canlılar hayat ile Ģenlendikleri gibi bulundukları mekânlar da yine hayat ile bir bakıma ĢenlenmiĢ olurlar. Yoklukta kalmayıp varlık sahasına çıkmak, bütün varlıklar için bir rahmet olduğu gibi, bütün canlı türlerinin her nevi ihtiyaçlarının yerine getirilmesi de canlılar âlemi için ayrı bir rahmettir. Ġnsanın ebede namzet olması, insan kalbinin ancak ebediyetle ve ebedi bir zatın marifetiyle tatmin olacak bir ulviyet taģıması da çok daha ileri manada bir rahmettir. Diğer taraftan, bütün mahlukat insanın etrafına toplanmaları, insanın hizmetine verilmeleri, onun menfaatine göre vaziyet almaları, ona en faydalı olacak özelliklerle donatılmaları da rahmettir. Ġnsan bunu hak ettiği için değil, Allah rahmetinden vermiģtir. Bir dairenin çevresindeki bütün noktaların merkeze bakmaları gibi, bu kâinattaki bütün eģya da bir manada insana bakmaktadır. Demek ki, bizim bunları kazanacak herhangi bir rolümüz olmamıģtır. Çünkü Kalubela dan önce insan olarak biz Allah ın ilminde var olduğumuz gibi, ruhani alemde de vardık. Ve bu varlığımız zaten Allah ın varlığını bilen, Ġslam ın emir ve yasaklarına riayet edebilecek bir kabiliyette yaratılmıģtı. MeĢhur bir söz var. Dad-ı Hakra kabiliyet şart nist= Allah ın vergisine/verdiğine kabiliyet şart değildir. Nitekim, Peygamberimiz Ben dahil hiç kimse kendi amelleriyle cennete gidemez (bk. Buharî, Rikak, 18) buyurmuģtur. Gerçekten eğer insanların cennete gitmeleri sıkı bir hesap-kitap sonucu olsa, hiç kimse gidemez. Çünkü aklı, fikri, kalbi veren Allah olduğu gibi, hidayeti de veren Allah tır. Üstelik, yapılan amellerin hepsi, bir tek göz nimetine karģı gelemez. Ġnsan olarak yaratması, müslüman olarak hidayete erdirmesi ise, zaten hesaba gelmez. Bununla beraber, insanları Ġslam fıtratında yaratması, Allah ın isim ve sıfatlarının da gereğidir. Çünkü, Allah her Ģeyi yaratmıģ ki, kendi celal ve cemalini onda müģahede etsin; bir de akıllı olan melek, cin ve insanlar tarafından bu sanat güzelliklerine yapacakları Ģahitliklerine de Ģahit olsun. Eğer insan fıtraten bunları tartacak donanıma sahip olmasaydı, bunları Allah ın bir sanatı olarak görüp de hayranlıkla temaģa edemeyecekti. Ayrıca, Kerim ve Rahimdir. Ġnsanların hiç bir dahli olmadan, onları insan olarak yaratması gibi, hiçbir dahli olmadan onları Ġslam fıtratında yaratması da bu sonsuz kerem ve nihayetsiz rahmetinin bir gereğidir. Ġnsanların bütün fitne fesatlarına rağmen var edilmelerini uygun gören ilahi hikmetin yaratma gerekçesi ilimdir. Ancak bu ilmi talim-i esma unvanıyla Adem e ilham eden yine Allah ın lütfudur. 7

8 Allah niçin tanınmak ve sıfatlarının tecelli etmesini istemektedir? Bunu yapmak O na ilahi bir haz mı veriyor? O nu gazaplandıranlardan da intikamını almak üzere mi Cehennemi yaratıyor? Bu bakıģ açısı bir açıdan doğrudur, bir açıdan yanlıģtır. Doğrudur: Çünkü, kâinatta her Ģey Allah ın isim ve sıfatlarının tecellisidir. Bu tecelliler, Allah ın hoģnutluğu doğrultusunda söz konusudur. Yani, ġafi ismi hastaların varlığını istiyor ki, onlara Ģifa versin ve bu Ģifalardan mukaddes bir memnuniyetle memnun olsun.. Diğer hususları da buna kıyas edebilirsiniz. Yanlıştır: Çünkü bu düģünce, bütün iģleri sadece Allah ın HAZZI doğrultusunda açıklayarak onun baģka sıfatlarını göz önünde bulundurmayan bir bakıģ açısıdır. Evvela Allah için Haz tabirini kullanmak insanların gözünde duygusal bir varlık Ģemasını çiziyor ki, bu bazen küfre kadar götürür. Allah ın hiç bir sıfatı, insanın sıfatına benzemez. Allah da görür, iģitir, insan da görür, iģitir, fakat bu fiiller arasında bir benzerlik yoktur. Çünkü, Allah madde değildir, mekandan, zamandan münezzehtir. Bunun gibi, Allah ın kendini tanıtmak, sevdirmek istemesi de tıpatıp insanın kendini tanıtmak, sevdirmek istemesi gibi değildir. Ġnsanın bu arzusu bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor olabilir, fakat Allah ın bu iradesi bir ihtiyaçtan kaynaklanmıyor. Bununla beraber, insanlarda bile -tanıtma, sevdirme duygusu- her zaman bir ihtiyacın varlığını göstermez. Bu ayrı bir lezzet, ayrı bir zevktir. Çok âciz, her Ģeye muhtaç olan insanda bile ihtiyacın dıģında bazı arzular sözkonusu iken, isimlerinden biri SAMED(hiç bir Ģeye muhtaç olmayan ve her Ģeyin kendisine muhtaç) olan Allah için herhangi bir konuda ihtiyaç duyduğunu, sırf belli bir hazzını! duyurmak istediğini düģünmek, hem mantıkla, hem Allah a - olan sağlam-imanla çeliģir. Bediüzzaman hazretleri, bu konuyu açıklarken, bir sürü kayıtlarla onun büyüklüğünü ve biz insanlara asla benzemeyen faaliyetlerindeki amaçlarını her türlü yanlıģ anlamalardan tenzih ediyor. Onun mutalaası doğrultusunda konuyu özetlersek: Allah ın hiç bir ihtiyaçtan kaynaklanmayan, onun zatına layık ve kutsal olan sıfatlarına münasip, sonsuz bir Ģefkati ve hadsiz bir muhabbeti var. Ve o sonsuz Ģefkat ve hadsiz muhabbetten gelen hadsiz bir Ģevk-i mukaddes var. Ve o Ģevk-i mukaddesten gelen hadsiz bir sürur-u mukaddes var. Ve o sürur-u mukaddesten gelen -tabir caiz ise- hadsiz bir lezzet-i mukaddese var. Hem o lezzet-i mukaddeseden gelen hadsiz terahhumdan, mahlukatın (yaratıkların) faaliyet-i kudret içinde ve istidatları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden neģet eden memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen ve Zât-ı Rahman-ı Rahîm'e ait -tabir caiz ise- hadsiz memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar-ı mukaddes vardır ki, hadsiz bir surette, hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor. ĠĢte Ģu hikmet-i dakikayı felsefe ve fen ve hikmet bilmediği içindir ki, Ģuursuz tabiatı ve kör tesadüfü ve camid esbabı; Ģu gayet derecede alîmane, hakîmane, basîrane faaliyete karıģtırmıģlar, dalalet zulümatına düģüp nur-u hakikatı bulamamıģlar (bk. Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat/18. Mektup/3. mesele). ġimdi insafla bu açıklamaya bakalım, içinde neler var: Allah ın kâinatı yaratmasının arkasında yatan asıl sebep: Allah ın sanatını sevmesi, yaratıklarına karģı sonsuz Ģefkat beslemesi.. Varlıkların kuvveden fiile çıkmaları ve tekemmül etmelerinden memnun olması.. 8

9 Burada somut bir misalle meseleye bakmakta fayda vardır. Mesela; bir bir devleti kuran kadronun amaçları arasında hapis ve cezayı saymak yanlıģtır. Çünkü, hiç bir kurucu kadro devleti kurarken insanları hapse atmak gibi bir amacı olamaz. Bütün maksatları, kendi vatandaģları için bir ülke inģa etmek, bir medeniyet kurmak, kendi insanlarının huzur ve güvenini temin etmek gibi yüksek gayeleri gerçekleģtirmektir. Daha sonra hapis ve cezaların tesisi, kurdukları devlet felsefesine aykırı hareket eden, halkın huzur ve güvenini bozan, anarģist faaliyetlerde bulunan, devlet otoritesini hiçe sayan kimselerin peyda olmalarıyla birlikte sözkonusu olur. Bunun gibi, Allah ın kâinatı yaratmasındaki maksatlarını sadece insanların varlığına indirgemek, sonra da evrenin kuruluģ felsefesini cehennem kurgusu üzerine bina etmek yanlıģtır. Farzımuhal, cennet ve cehennem -haģa-olmasaydı bile, kâinatın kuruluģ felsefesinde, bu inģa ve tesiste -yukarıda sayıldığı üzere-yine de Allah ın aģkın zatına layık ve kutsal sıfatlarına münasip birçok hikmet, mukaddes memnuniyeti asli unsur olacaktı. Cennet ve cehennem ise, Kâinat devletinin küçük bir eyaleti olan yerküresindeki insanların bu ilahi devlet felsefesine ve medeniyetine uygun veya aykırı hareket etmelerinden ötürü var edilmesi adalet ölçüsüne göre zorunlu olan iki meskendir. Kâinat devletinin kuruluģ felsefesine aykırı hareket eden bir kâfiri -acıyıp de-cehennem'e atmamak, bir yersiz merhamete mukabil, hukuklarına taarruz edilen hadsiz davacılara hadsiz merhametsizlikler olur. ĠĢte o davacılar Cehennem'in vücudunu istedikleri gibi, izzet-i celal ve azamet-i kemal dahi kat'î isterler.((bk.asa-yı Musa, ) Bununla beraber, cennet ve cehennem sadece insanların ceza ve mükâfat yurdu olsun diye yaratılmamıģtır.cennet Allah ın cemal sıfatlarının bir tecelligâhı olduğu gibi, cehennem de onun celal sıfatlarının tezahür ettiği bir mekândır. Evet nasıl bir serseri âsi ve raiyete tecavüz eden bir adam, oranın izzetli hâkimine dese: "Beni hapse atamazsın ve yapamazsın." diye izzetine dokunsa, elbette o Ģehirde hapis olmasa da o edebsiz için bir hapis yapacak, onu içine atacak. Aynen öyle de; kâfir-i mutlak, küfrüyle izzet-i celaline Ģiddetle dokunuyor. Ve azamet-i kudretine inkâr ile dokunduruyor. Ve kemal-i rububiyetine tecavüzüyle iliģiyor. Bediüzzaman aģağıdaki Ģu Elbette Cehennem'in pek çok vazifeler için pek çok esbab-ı mûcibesi ve vücudunun hikmetleri olmasa da, öyle kâfirler için bir Cehennem'i halketmek ve onları içine atmak, o izzet ve celalin Ģe'nidir (Asa-yı Musa, a.g.y) sözleriyle cehennemin hapis yeri olmaktan baģka varlığının pek çok hikmeti ve gerekçesinin olduğuna iģaret etmiģtir. Allah, imtihana tabi tuttuğu insanlardan hiç birinin ruhunu sırf kötülük yapacak veya sırf iyilik yapmaya meyyal olacak bir Ģekilde yaratmamıģtır. Bilakis, bütün ruhları-imtihanın asgari- Ģartlarını yerine getirebilecek bir konumda yaratmıģtır. Bu sebeple, imtihana tabi tutulmuģ her insana iyi ile kötüyü, kâr ile zararı fark edecek bir akılla donatmıģtır. Yol haritasını özgürce çizebilecek bir özgür iradeye sahip kılınmıģtır. Dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin mealindeki ayetiyle bu özgürce tercihin varlığı Kur an da açıkça ilan edilmiģtir. Siz Ģükredip iman ettikten sonra Allah ne diye sizi cezalandırsın ki? Allah Ģükredenlerin mükâfatlarını bol bol verir ve her Ģeyi hakkıyla bilir. (Nisa, 4/147) mealindeki ayetin ifadesi, ilahi devlet kuruluģ felsefesinde cehennem hapsinin asli bir unsur olmadığına iģaret etmektedir. 9

10 Kur an ve hadis derslerinin yapıldığı sohbetlerde uyuklayanların bile sevap kazanacakları yönünde bir hadis var mıdır? Sorudaki Ģekliyle bir hadis rivayetine rastlayamadık. Zeynu l-iraki, Ġmam Gazali nin Ġhyau Ulum adlı eserinde (1/ 343) zikrettiği Alimin uykusu ibadet, nefes alıp verişi tesbihtir Ģeklindeki bir rivayetin bilinen Ģeklinin, oruçlunun uykusu ibadet olduğunu söylemiģtir. (Tahricu Ahadisi l-ġhya-ihya ile birlikte-a.y). Ve Iraki, Oruçlunun uykusu ibadet olduğu na dair rivayet için de zayıf demiģtir. (Tahric, 1/231). Acluni de, ilgili rivayeti zikrettikten sonra, bunun zayıf olduğunu belirtmiģtir. (Aclunî, KeĢfu lhafa, 2/393) Bu hadis rivayeti zayıf olmakla beraber, Hafız Heysemi nin senedi hasendir dediği bir rivayette Kur an okuyan, Salavat getiren ve benzeri ilim-ibadetle meģgul olan zikir meclisleri için söz konusu edilen Onlar öyle bir topluluktur ki, onlarla beraber oturan kimse mahrum kalmaz. (Mecmau z-zevaid, 10/77, h.no: 16769) manasındaki hadisten bunu anlamak mümkündür. Yani Allah rızası için, Allah ın kitabı, resulünün sünneti ve bunları tefsir edip açıklayan güzel eserleri okuyan, Allah ın zikreden bir mecliste elinde olmadan uykuya dalan bir kimsenin yine bu cemaatin sevabından mahrum kalmayacağı ümidini taşımakta bir sakınca yoktur. 10

11 İslam Tarihinde borç veren kurumlar var mıydı? Ġslam da ibadet eksenli iki türlü finans kurumu bulunmaktadır. Biri Zekât Müessesesi, diğeri Karz-ı Hasen/Güzel Borç Müessesesi dir. Asr-ı saadette borç veren herhangi bir kurumun varlığını bilemiyoruz. Ayet ve hadiste çokça teģvik edilen borç verme iģi daha çok bireysel bir çaba olarak yapılmıģtır. Osmalı devletinde Düyun-u Umumiye (Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa Ġdaresi), adıyla 1872 de kurulan kurum, borç veren değil, sadece Devlet in dıģ borçlarını denetleyen bir kurumdur. Bu sebeple bizim bildiğimiz kadarıyla Osmanlı devletinde de borç veren bir kurum bilmiyoruz. Ġslam da fakirlerin ihtiyacını karģılayan zekât kurumudur. Bu kurum, her zaman faaliyet göstermiģ ve Kur an ın emriyle sekiz ayrı insan sınıfının maddi ihtiyaçlarını karģılamaya yönelik hizmet vermiģtir. Kurumsal borç mekanizması olmamakla beraber Ġslam da borç vermek, sadece insani boyutuyla değil, sevap boyutuyla, Allah ı hoģnut etme boyutuyla da ortaya konulmuģtur. Nitekim ayetlerde bir ihtiyaç sahibine borç veren kimsenin Allah a borç vermiģ gibi olacağına vurgu yapılmıģtır: Kimdir o yiğit ki Allah a güzelce ödünç verir, Allah da onun verdiğinin mükâfatını kat kat artırır. Allah rızkı kısar da, bollaştırır da. Zaten hepiniz döndürülüp O na götürüleceksiniz. (Bakara, 2/245) Dini tasdiklerinin ifadesi olarak, hayır işlerinde mal harcayan erkekler, mal harcayan hanımlar ve Allah a güzel bir ödünç verenlerin ödülleri kat kat artırılacak, ayrıca onlara değerli bir mükâfat da verilecektir. (Hadid, 57/18) Bu ayetlerde, Allah yolunda ve uhrevî ecir beklentisiyle yapılacak har-camaların bir bakıma dünyada Allah'a borç verme sayılıp karģılığının âhirette kat kat fazlasıyla alınacağı belirtilir. Burada "güzel" nitelendirmesiyle geçen karz tabiri, ödünç iģlemi de dahil hayır duygusuyla ve Allah rızâsı için yapılan her türlü malî fedakârlığı kapsar. Ġhtiyaç sahibi bir kimseye ödünç vermenin karz-ı hasen adıyla yaygınlık kazanması Kur'an'da geçen bu teģvik ve nitelendirmeden kaynaklanır. Hz. Peygamber, "Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun âhiret sıkıntılarından birini giderir. Kul, kardeģinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır." (Buhârî, Mezâlim) gibi genel, "Sadaka on misliyle, borç on sekiz misliyle mükâfatlandırılır. Ġki defa borç vermek bir kere sadaka vermek gibidir. (Ġbn Mâce, Sadakat, 19) gibi özel mahiyetteki hadisleriyle ödünç vermenin dinî değerine ve erdemli bir davranıģ oluģuna dikkat çekmiģtir. Ġslâm ahlâkında imkân sahiplerinin ihtiyaç içindeki kimselere borç vermesi, borçluya mühlet tanıması ve gereksiz yere onu sıkıştırmaması tavsiye edilirken borçluya da borcunu zamanında, mümkünse vadesinden önce ödemesi telkin edilmiģ, imkânı olduğu halde ödemeyi geciktirmenin zulüm, ödeme niyeti olmaksızın borçlanmanın hırsızlık olduğu belirtilmiģtir. (Buhârî, Ġstikraz, 12; Müslim, Müsavat, 33; Ġbn Mâce, Sadakat, 11) 11

12 Devletin zekât gelirlerinden borçlular için de bir fon ayrılması (Tevbe 9/60), Hz. Peygamber'in borç yükünden Allah'a sığınması (Buhârî, Cihâd, 74) olanca iyi niyetine ve çabasına rağmen borcunu ödeyemeyenler hakkındaki Ģefkatli tutumu ve bu tür borçları beytülmâlden ödetmesi (Buhârî, Nafakât, 15) borcun ödenmesine verilen önemin farklı tezahürleridir. Mali imkânları müsait olanlar, kanunlara dayalı bir kurum çerçevesinde, ihtiyaç sahiplerine borç vererek insanların finansman gereksinimlerini karģılayabilirler. Hatta, ihtiyaç sahiplerine sadece para değil, çimento, demir, kumaş, gıda maddeleri gibi aynî varlıklar da borç olarak verilebilir. Ve bu Ģekilde Ġslam ın en önemli finans kurumu olan karz-ı hasen hayata geçirilmiģ olur. Zekât ve karz-ı hasenin kurumlaģtırıldığı bir toplumda faizden, faizcilikten ve faiz kurumlarından, dolayısıyla haksız kazançlardan söz edilemez. Bunun için Kur an ın, karz-ı hasen hakkındaki talimatına kulak verelim. Elbette rahata kavuģuruz. İnsanlar köylerden şehirlere göçünce kıyameti bekle, anlamında bir hadis var mı? Köyden Ģehire göç edenlerle ilgili açık bir rivayete rastlayamadık. MeĢhur Cibril hadisinde bu mana iģlenmiģtir: Bu uzun hadiste, Başı açık yalın ayak (deve-davar güden) çobanların (kırsal kesimde yaşayan, hatta çobanlık yapan fakir kimselerin zamanla zengin olup şehirlere yerleşerek) yüksek binalar yapmada yarışmaları kıyamet alameti olarak değerlendirilmiģtir. (Buhari, Ġman, 37; Müslim, Ġman, 1-7) Peygamberimizin söyleyip de ortaya çıktığını gösteren haberlerle ilgili pek çok hadis vardır. Bilgi için tıklayınız: HZ. PEYGAMBER VE GELECEKTEN HABERLER Devlet içki satışını yasaklayıp bunu yasalaştırmalı mı yoksa kişileri kendi iradelerine mi bırakmalı? Ġslam devletinde müslümanların içki ticareti yapmaları yasaktır. Ancak gayr-i müslimler kendi bölgelerinde kendi insanlarına satabilirler. 12

13 İlk ribozom nasıl ortaya çıktı, evrimcilere ilmi bir cevap verebilir misiniz? Soru: Bir ribozom büyük ve küçük olmak üzere iki parçadan meydana geliyor. Bu iki ribozom, tek bir ribozomun sürekli kendisini eşlemesi sonrasındaki varyasyonlardan ve hatalardan ötürü oluştuysa ve bir arada bulundularsa (ki böyle olmuş olma ihtimali çok çok yüksektir), bu ikisi birbirine bağlanarak ilkin ribozomların ortaya çıkmasına neden olmuştur!" Evrimcilerin bu iddiasına nasıl bir bilimsel cevap vermeliyiz? Cevap: Ribozomlar hücre içerisinde sentezlenir. Bunlar proteinler ile mesenjır, ya da kalıp RNA moleküllerinden meydana gelmiģlerdir. Ribozomlar hücrede protein sentezinin yapıldığı yerlerdir. TaĢıyıcı Ribo Nükleik Asit molekülleri (trna), sitoplazmada Ģifrelerine uygun amino asitleri yakalar, ribozoma gelerek, kendi ters kopyası olan ve ribozom üzerine yerleģmiģ bulunan kalıp Ribo nükleik asit molekülleri (krna) ile bağlanır. Her bir trna molekülünün Ģifrelediği, yani taģıdığı amino asit farklı olabilir. Bunların taģıdı amino asitler, ribozom üzerinde birbirlerine bağlanarak protein moleküllerini hasıl ederler. Ġhtiyaca göre hücre içerisinde ribozom sentezlenir. Gerekli protein üretimi ribozomlarda sentezlenip sitoplazmaya verildikten sonra o ribozomlar, kendisini meydana getiren parçalara ayrılarak, ribozomu meydana getiren RNA ve protein molekülleri yine hücrede ihtiyaç olan yerlerde kullanılır. Kısaca söylemek gerekirse, ribozomlar ihtiyaç halinde hücrede, protein ve RNA moleküllerinden, ne kadar sayıda ihtiyaç varsa o kadar imal edilir. RNA moleküllerinin bir kısmı sitoplazmadan amino asitleri ribozoma taģır. Bir kısım RNA molekülleri de bizzat ribozomun üzerine yerleģerek kalıp vazifesi görür. Neticede ribozomlar üzerine taģınan amino asitler peptit bağlarıyla birbirlerine bağlanarak proteinleri hasıl ederler. Ġhtiyaç olan proteinler sentezlendikten sonra ribozomlar, yine kendilerini meydana getiren protein ve amino asit moleküllerine ayrılır. Ribozomun parçalanmasından hâsıl olan ürünler yine hücrede ham madde olarak kullanılır. Ribozomlar Ģekil olarak iki parçadan meydana gelmiģlerdir. Bir büyük kısım, diğeri de daha küçük bir parçadır. Hücrenin meydana gelmesinde DNA ve RNA ların sentezi ve dolayısıyla protein teģekkülü önemlidir. ĠĢte hücrenin yaratılmıģ olmasını aklına sığıģtıramayanlar, bu RNA ların ve dolayısıyla ribozomların ilk defa tesadüfen meydana geldiğini açıklamak için, hatalardan ve varyasyonlardan, yani geliģigüzel değiģmelerden bir ribozomun ortaya çıktığını ileri sürüyorlar. Onların bu iddiaları, bilimsel bir veri değil, hayallerinde canlandırdıkları bir senaryodur. Bu konuda herkes bir senaryo üretebilir. Ribozomun Ģu andaki teģekkülünde olduğu gibi, Allah bütün canlı varlıkların teģekkülünde bir takım prensipler, sebepler ve kaideler koymuģtur. Ancak ilk yaratılıģta bu prensip ve kanunların dıģında bir yaratılıģ söz konusudur. Bir baģka ifade ile, sebep olarak tavuk yumurtadan, ya da yumurta tavuktan oluyor. Ama ortada tavuk yok, yumurta da yokken, bunlardan birisinin doğrudan yaratıldığını kabul etmek aklın ve mantığın ve bilimsel düģüncenin gereğidir. Fakat, hiçbir Ģey geliģigüzel ve tesadüflerin eseri değildir. Her Ģey hem ilk ve hem de son yaratılıģında; planlı, programlı, bilerek, görerek, bir takım sebep ve sonuçlar düģünülerek tercih edildiğini, sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi birinin eseri olduğunu göstermektedir. 13

14 Yahudilikte Allahın oğlu inancı, vaftiz, sünnet olma, domuz eti ve şarap hakkındaki hükümler nedir? 1- Yahudilikte teslis inancı yoktur ancak Hz. Üzeyir'e Allah'ın oğlu dedikleri Kuranı Kerim'de belirtilmiģtir. "Yahudiler, 'Uzeyir Allah'ın oğlu.' dediler, Hıristiyanlar da 'Mesih Allah'ın oğlu.', dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkâra sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!" (Tevbe, 9/30) 2- Yahudilikte de Hristiyanlığa benzer vaftiz Ģekli uygulanmaktadır. Yahudilikte, maddi temizlik yanında manevi temizlik, putperestliğin kirlerinden arınmak, yeni dine girmek, Allah'ın kavmi olmak ve onunla birlikte bulunmak için bazı uygulamalar vardır. Bu uygulamalar büyük ölçüde su ile yapılmaktadır. Ayrıca onlarda kurban ve mesih yağının da temizlenme ve arınma için kullanıldığı da görülmektedir. (Levili!er, 8, 10, 12) Yahudilikte, doğumdan belli bir süru sonra, çocukların veya dine yeni giren kimselerin sünnet edilmesi dinin bir gereğidir. Buna ilave olarak, din adamları bu kimseleri, sünnetten sonra yedi gün içinde Ģekli ve mahiyeti kendilerine has olmak üzere, vaftiz etmektedir. Hahamlar, mühtedinin Ģahsi kirleri yanında, Tevrat'da kir olarak belirtilen Ģeyleri de katarak onu vaftiz etmek ve onun, daha sonra, kurban merasimine katılmasına izin vermektedirler. Yahudi vaftizinde; mühtedi, gerçek niyetinin ne olduğunu öğrenmek için, özel bir sorgulamaya tabi tutulur. Bunda baģarılı olanlar, sünnet edildikten sonra Ģahitlerin huzurunda, çıplak olarak su havuzuna sokularak "vaftiz' edilir ve bu Ģekilde vaftiz olan gerçek bir Yahudi olarak kabul edilir.(michel Meslin, II/60) (bkz. Doç. Dr. Mustafa Erdem, Hristiyanlıktaki Vaftiz AnlayıĢı Üzerine Bir AraĢtırma) 3- Yahudilerin kitabı Tevrat'ın tesniye bölümünde yenilmesi yasak olan hayvanlar sıralanırken Ģöyle denilmektedir: "... ve domuz... çünkü tırnaklıdır, fakat geviş getirmez. O size murdardır, bunların etinden yemeyeceksiniz ve leşlerine dokunmayacaksınız." (Tevrat, Tesniye, bab, 14/8) 4- Tevrat'ta Ģarap hakkında da Ģu cümleler dikkati çeker: "Ve Rab Hârun söyleyip dedi: Sen ve seninle beraber oğulların, toplanma çadırına girdiğiniz zaman, ölmeyesiniz diye şarap ve içki içmeyin, nesillerinizce ebedî kanun olarak, tâ ki, kutsalla, bayağı şeyi ve murdarla temiz olanı birbirinden ayırdedesiniz." (Tevrat, Levililer, Bab, 10, A. 8, 9-11) 14

15 Bir inançsızın iyiliği karşılıksız, inançlının ise cennet için yapmış olması nasıl açıklanabilir? Bu konu bir inanç meselesidir. Ġnsanların bakıģ açısı bu inanca göre Ģekillenir. Ġnsanı iģin merkezine koyan bir hümanist için insanın özgür iradesinden, özellikle bir insani değer penceresinden ortaya çıkanlar en önemli değerlerdir. Oysa bir mümin için değerler ancak Allah ın hoģnutluğuyla orantılı olarak bir kıymet ifade eder. ġunu unutmayalım ki, insanın hayırlı iģlere meyilli olması da Allah tarafından yaratılıģında insana bahģedilen bir erdemdir. Allah bir yandan insanın vicdanını Ġslam ın emrettiği değerlere açık bir yapıda yaratmıģ, bir yandan da bu güzel değerleri idrak eden bir aklı lütfetmiģ ve diğer taraftan da bunları destekleyen, bunları yanılmalardan koruyan, doğru yolu gösteren vahiy rehberliğini insanlara ikram etmiģtir. Bu açıdan bakıldığı zaman, insanların vicdanında duyduğu iyilikleri vahiy ile de idrak ettiği zaman bu fıtri erdemini daha da pekiģtirmiģ olacaktır. Ġnsanların her zaman bu fıtri yapılarını koruyamadıkları, her zaman vicdanlarının seslerini dinlemediklerini söylemek mümkündür. Ġnsanlık camiasında binlerce haksızlık, cinayet ve zulümlerin varlığı gözle görülen bir gerçektir. Bu gerçek bize bazı filozofların da dedikleri gibi Vicdanın asla dinin yerine tutmadığı realitesini fiilen göstermektedir. Demek ki insanların Allah ın vahyine ihtiyaçları vardır. Din insanları huzurlu, güvenli bir hayatı yaģamaları ve ahiret hayatını da kazanmaları için fıtratlarındaki iyi duyguları yönetmek için ödüller ortaya koymuģtur. Bu ödüller insanların onurunu kıracak değil, aksine daha da yüceltecektir. Çünkü bu kadar değerli ödüller ortaya konmuģ olmasına rağmen, insanların yine de yanlıģta ısrar ettikleri bir dünyada bir de farz edin ki cennet gibi cazibeli bir ödül ve cehennem gibi caydırıcı bir ceza olmasaydı ne olurdu? ġunu hiç kimse inkâr edemez ki, inkârcıların vicdanları ve erdemleri inançlılardan daha üstün değildir. Çünkü iki taraf da insandır ve aynı vicdanı taģıyor. O halde, sadece yaratılıģta var olan erdemleriyle yetinen inkârcıların, bu yaratılıģtaki erdemlerini destekleyen Allah a ve ahirete iman gibi artı bir kutsal kuvvete sahip olan inançlı kimselerden daha üstün olduğunu iddia etmek hangi mantıkla izah edilebilir? Tek gözlü birinin iki gözü olan birinden daha iyi gördüğünü, tek kulağı iģiten birinin iki kulağı da iģiten birinden daha iyi iģittiğini iddia etmek ne kadar mantık dıģı ise, söz konusu iddia da bundan çok daha fazla mantıksızlıktır. Bu gün bütün dünyada baģarılar için ödüller, suçları engellemek için de cezaların varlığı ortada iken, cennet ve cehennem gibi gerçekleri göz ardı etmek veya onları hafife almak insanlıkla alay etmek anlamına gelir. Bütün bu açıklamalardan sonra Ģunu da belirtelim ki, inançlı kimselerin yaptığı iyilikler sadece Allah ın rızasını esas aldıkları için, inkârcıların çoğu zaman gösteriģ, riyakarlık ve benzeri bazı nefsani maksatları gözeten inkarcıların tavırlarından bin kata daha samimidir. Kaldı ki, Milletimin/insanların imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül-gülistan olur diyen Bediüzzaman gibi bir insanı bu seviyeye yükselten onun imanıdır. Dinsizlerden böyle bir feragati beklemek abesle iģtigaldir. Ġlave bilgi için tıklayınız: Allah rızası için yapılan ibadetle cenneti kazanmak veya azabtan kurtulmak için ibadet... Allah, insanın menfaatçi bir varlık olduğunu bildiği için mi kendisine ibadet karşılığı cenneti... İbadet niçin yapılır? Cennet vaad edilmeseydi ve cehennemle korkutulmasaydık... Cennet ibadetle mi kazanılır, şayet cennet sevaplarla... 15

16 Müfevvida ne demektir? Müfevvida, alemin yaratılıģı ve idaresinin Hz. Peygamber'e, Ali'ye ve Ġmamlara verildiğini ileri, süren aģırı ġiî grubunun adıdır. Müfevvida kelimesi, sözlükte "bir işin yapılmasını ve o işte tasarrufta bulunulmasını başkasına havale etmek" anlamına gelen tefviz kökünden türemiģtir. Mezhepler tarihi kaynaklarında aģırı ġiî gruplarından, kâinatın yaratılması ve yönetilmesinin, ayrıca âhiret hayatında insanlara ceza veya mükâfat verme iģinin Allah tarafından Hz. Peygamber'e, Ali'ye ve onun neslinden gelen imamlara havale edildiğini ileri sürenlere müfevvida (tefvîziyye) denildiği kaydedilmektedir. (krģ. Nevbahti, Fıraku'Ģ-ġia, s. 71; Kummi, el-makâlat, s. 92) Tefvîz düģüncesi son dönem ġîa ulemâsında da görülmüģtür. XIX. yüzyıl ġiî âlimlerinden Ahmed el-ahsâî, Kazvin'de bulunduğu sırada ilâhî fiillerin imamlara tefviz edildiğini ileri sürmesinden dolayı Ġmâmiyye tarafından tekfir edilmiģtir. Hz. Muhammed'i, Ali'yi ve evlâtlarını Allah'ın yarattığını kabul etmekle birlikte Allah'a ait iģlerin onlara havale edilmesi ve dolayısıyla beģer üstü bir mevkide tasavvur edilmelerinin genellikle gulüv unsurlarından ilâhî nur veya ilâhî bir cevherin kendilerine hulul ettiği görüģüne yahut tenasüh anlayıģına dayandırıldığı ileri sürülmektedir. Müfevvida mutedil ġîa mensuplarınca kesin olarak reddedilmiģtir. Ġmam Ca'fer es-sâdık'tan nakledilen bir rivayette Gâliyye'nin kâfir, müfevvidanın müşrik olduğu belirtilmiģ, Ġmam Ali er-rızâ da bu düģüncede olanların şirke düştüğünü söylemiģtir. (Abdullah Hasan el- Mûsevî, Hadîs, s. 135) Ġbn Bâbeveyh ise müfevvidanın inanç yönünden Yahudiler, Hristiyanlar, Mecûsîler, Kaderiyye, Hâriciyye ve bid'atçılardan daha büyük bir dalâlet içinde olduğunu ve İslâm'la alâkalarının bulunmadığını kaydetmiģtir. (Risâletü'l-i'tikadât, s ) Tefvîz kavramı literatürde "iradî fiillerin meydana getirilmesinin Allah tarafından tamamen insana havale edildiği" mânasında "cebr"in karģıtı olarak da kullanılmıģtır. Nitekim, "Ġslâm dininde cebir de tefvîz de yoktur" Ģeklinde bir ifade Ca'fer es-sâdık'a nisbet edilmiģtir. (Batalyevsî, el-inģaf, s. 87, 89; bk. TDV Ġslam Ansiklopedisi, Müfevvida md.) 16

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ KASIM EKĠM EYLÜL Öğrenme Alanı: ĠNANÇ. ÜNĠTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle TanıĢma, Dersin Amacı ve ĠĢleniĢ ġekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste iģlenecek konular ve ders iģleme teknikleri hakkında

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Eşhedü en lâ iâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

Eşhedü en lâ iâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi hayrihî ve şerrihi mine'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevti hakk Eşhedü en lâ iâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN ا لر ح م ن الر ح يم ٣ O; özünde merhametli, işinde merhametlidir. Rahmetin sonsuz kaynağı, Özünde sonsuz rahmet sahibi olan. Rahman Kimdir?

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız.

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız. Sual: Kur'an harflerini yazmanın maddi sırları var mıdır? Bazı rivayetlerde, Kur'an harfi ile yazılmış olan dua, ayet gibi kıymetli şeyleri yazmak, üzerinde taşımak veya okumaktan bahs ediliyor Bunları

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN الا يمان باالله تعا ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 الا يمان باالله تعا» باللغة ال ية «بن مسلم شاه مد مراجعة: أم نبيل 2009-1430 2 Allah Teâlâ'ya

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

Hindistan ın Pencap bölgesinde bulunan Kadiyan adlı yerden şöyle bir ses yükseldi:

Hindistan ın Pencap bölgesinde bulunan Kadiyan adlı yerden şöyle bir ses yükseldi: Hindistan ın Pencap bölgesinde bulunan Kadiyan adlı yerden şöyle bir ses yükseldi: Canım elinde bulunan Yüce Rabbimin (cc) adıyla yemin ederim ki, Hz. Resulüllah ın (sav) haber verdiği Mesih-i Mev ud benim.

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

Hatta Kant'ın felsefesinin ismine "asif philosopy/mış gibi felsefe" deniyor. Genel ahlak kuralları yok ancak onlar var"mış gibi" hareket edeceksin.

Hatta Kant'ın felsefesinin ismine asif philosopy/mış gibi felsefe deniyor. Genel ahlak kuralları yok ancak onlar varmış gibi hareket edeceksin. Diğer yazımızda belirttiğimiz gibi İmmaunel Kant ahlak delili ile Allah'a ulaşmak değil bilakis O'ndan uzaklaşmak istiyor. Ne yazık ki birçok felsefeci ve hatta ilahiyatçı Allah'ın varlığının delilleri

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ!

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ! KİM BU ZINDIK! Hamd Allah ındır. O na hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerrinden amellerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah ın yol göstericilik ettiğini hiç kimse saptıramaz.

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır:

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır: Sorularlarisale.com "Kur'an ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi, bu Allah ın kelamıdır. İkincisi, Allah ca murad olan mana budur. Üçüncüsü, mana-yı murad budur..." İzah eder misiniz? "Kur'an

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

PEYGAMBERİMİZİ TANIYALIM

PEYGAMBERİMİZİ TANIYALIM PEYGAMBERİMİZİ TANIYALIM Allâh-u Teâlâ El-Ahzâb suresinin 45.46.47.ve 48. ayetlerinde Ģöyle buyuruyor: أ ي ه ا ي ا م ل ير ال ن إ ن نا أ ر رل ا ا ش اه د و م ش ر و ن ذ ي ر و د ع ي ا إ ا ى ا و ر ن رن ج ا

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ Memduh ÇELMELİ İLÂH İlâh: Tapılmaya lâyık görülen yüce varlık. «Lâ ilahe illallah Allah tan başka ilah yoktur.» İlâhî: Allah a ait. Allah a özgü. Allah ile ilgili. ilahi KİTAP VAHİY

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEFSİR II Ders No : 0070040090 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır:

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır: Hayatımız başlangıçtan ölüm anına kadar seyr halindedir. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler seyir halindeki arabamıza yön veren işaret levhaları gibidir. Bazı işaretleri algılama, refleks haline dönüşmüşken

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır.

Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır. Biz, Elhamdülillah Müslümanız. Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır. İMAN: İnanmak. Îtikad. Hakk ı

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL 9. 9. SINIF SINIF ÖĞRENME ÖĞRENME ALANLARI ALANLARI 1 İNANÇ 2 3 İBADET HZ. MUHAMMET 4 5 VAHİY VE AKIL AHLAK VE DEĞERLER 6 7 DİN VE LAİKLİK DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET 1. DİN BİREYİ ESAS ALIR 2. LAİKLİĞİ

Detaylı