(1982) ve Oteller Kenti (1985); uzun bir þiirden ya da uzun bir...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(1982) ve Oteller Kenti (1985); uzun bir þiirden ya da uzun bir..."

Transkript

1 8 Tüketici Birliði Federasyonu Baþkaný Bülent Deniz, kredi ve kredi kartý borcunu ödeyemeyen yurttaþ sayýsýnda son aylarda görülen hýzlý artýþa dikkat çekerek, "Bankalarýn 90 gün içinde icra takibine baþlamasý zorunluluðu var. Ekim ayýnda icra davalarý baþlayacak. Büyük bir tehdit yükseliyor" dedi. Bülent Deniz, mevcut ortamda, BDDK'nin kredi kartlarýna getirmeyi planladýðý düzenlemenin ise düþünülenin aksine yurttaþýn borç sýkýntýsýný artýracaðýný kaydetti. Deniz, "Bir girdap oluþuyor. Burada tek çözüm yeniden yapýlandýrma. BDDK'nin planladýðý düzenleme hayata geçmeden, daha önemlisi ekim ayý gelmeden Meclis harekete geçmeli. Kredi kartý borçlularý için bir yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarýlmalý" diye konuþtu. Kredi kartlarý için daha önce dört kez yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarýldýðýný hatýrlatan Bülent Deniz, "Bu yasalar hep kara listede bulunanlar için çýkarýldý. Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Ankara Ýl Meclisi, 17 Aðustos günü akþamý Rojava da çetelerin Kürtlere dönük gerçekleþtirdiði katliamýn protesto edilmesinin ardýndan faþist saldýrý sonucu BDP üyesi Ýsmail ÇELEBÝ nin yaralanmasýný 18 Aðustos günü Kýzýlay Güvenpark önünde protesto etti. HDK Ankara bileþenlerinin yaný sýra Halkevleri, Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP) ile Kaldýraç temsilcilerinin katýlarak dayanýþmada bulunduðu eylem, saat: 12:30 da gerçekleþti. Protesto eyleminde HDK Ankara Ýl Meclisi adýna açýklama yapan Harun ÇAKMAK þunlarý söyledi; 17 Aðustos Cumartesi günü akþam saatlerinde HDK tarafýndan yapýlan Diren Rojava Yanýndayýz þiarýyla yapýlan oturma eyleminin hemen ardýndan iki faþist tarafýndan yapýlan býçaklý saldýrý sonucunda Ýsmail ÇELEBÝ adlý arkadaþýmýz 5 yerinden yaralanmýþtýr. Etkinliklerin son günü olan tarihinde, Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde saat da baþlayan, Sunuculuðunu Ýlknur Kaplan ýn üstlendiði Ozanlar Dinletisi" adý altýnda, ozanlarýn sahne aldýðý bir dinleti düzenlendi. Dinletiye katýlan ozanlar etkinliklere ayrý bir renk kattýlar. Dinleti þu ozanlarýn katýlýmý ile gerçekleþti: Gani PEKÞEN, Aþýk HAÞÝMÝ, Aþýk GÜLABÝ, Ozan ESRARÝ, Yusuf TEKTAÞ, Aþýk FEDAÝ, Ali Rýza ERDOÐAN, Nesrin ULUSOY, Aþýk Ali SAÐLAM, Ýsmail KAYA, Binay KOÇAK, Aþýk UMMANÝ, Ali SULTAN, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, tarýmda çalýþan baþýna elde edilen katma deðerde 24 bin 828 dolarla Mardin, Batman, Þýrnak ve Siirt'ten oluþan Dicle bölgesinin birinci sýrada... Devrim Dirlikyapan ýn, Ölümü Gömdüm, Geliyorum adlý çalýþmasý, Edip Cansever in ( ) 17 þiir kitabýndan yedisi üzerine bir yakýn okuma. Kitapta Umutsuzlar Parký (1958), Nerde Antigone (1961), Tragedyalar (1964), Çaðrýlmayan Yakup (1969), Ben Ruhi Bey Nasýlým (1976), Bezik Oynayan Kadýnlar (1982) ve Oteller Kenti (1985); uzun bir þiirden ya da uzun bir...

2 Malum Þahýs ýn (MÞ) Mýsýr sendromu ardýnda, aslýnda, Cemaat korkusu yatýyor! Cemaat 13 Aðustos ta 11 maddelik bir muhtýra verdi. Muhtýra ardýndan darbe mi? Orada insanlar ölürken burada kendine maðduriyet çýkarmak. Oradaki zulmün benzerini kendi muhaliflerine yaparken, piþkince, kendini o mazlumlarýn yanýna koymak Ayýp, ama çok ayýp! Evet, Mýsýr da bir insanlýk trajedisi yaþandý, yaþanýyor. Devlet terörüne maruz kalanlar elbette mazlumdur, dini, milliyeti hiç önemli deðildir. Ama Müslümanlara zulmü Mýsýr ýn kendi eþi de baþörtülü ve gayet koyu bir Ýslamcý olan general Sisi ile onu destekleyen Ýhvan dýþý diðer Ýslamcý fraksiyonlar yapýyor. Bu alýntý Eren Eðilmez in Kahrolsun Demokrasi Yaþasýn Petro-Dolarlar (http://tinyurl.com/mdg8xa3) baþlýklý yazýsýndan. Eðilmez, Türkiye deki kimi Ýslami çevreler tarafýndan, darbeyi yapanlarýn seküler demokratlar, darbeye uðrayanlarýn ise ümmet için mücadele eden Müslümanlar mýþ gibi bir algý yaratýldýðýný; darbeyi yapanýn da darbeye uðrayanýn da Ýslamcý olduðunu, hatta anayasaya ilk madde olarak þeriatý koyan bu darbeye ilk desteði (Ýhvan dan daha radikal) Selefi Nur Partisi nin verdiðini vurguluyor. Ve üstelik Mýsýr da yaþanan bir Þii- Sünni mezhep çatýþmasý da deðil. Darbeyi yapan da darbeye uðrayan da Sünni Ortadoðu genelinde Ýslami fraksiyonlarýn kavgasý mezhep çatýþmasý olarak yaþanýrken, Mýsýr da bir yanda Katar ýn öbür yanda Suudi Arabistan ýn olduðu Sünni eksenli bu çatýþmada körfezin petro-dolar zengini Ýslam oligarklarý birbirlerine düþmüþ haldeler. ABD, AB ve Ýsrail ise adeta yiyin birbirinizi pozisyonundalar. Mesela ABD Mýsýr a hiç olmazsa askeri yardýmý neden kesmiyor, kesemiyor? Cevabý, Radikal de Murat Yetkin þöyle veriyor: ABD askeri yardýmýnýn yüzde 80 inden fazlasý, doðrudan Amerikan silah sanayiinin cebine gidiyor. ( ) Mýsýr da darbeye darbe demek, askeri yardýmý kesmek, Obama için bu nedenle zor. MÞ nin açmazý iþte buralarda, çünkü mevzuu para, para, para Ýman mý para mý? Dini imaný aslýnda para olanlar arasýndaki bir çatýþmada ve yarýþmada, MÞ nin ciddi tehdit algýsý bu yüzden öncelikle Cemaat ten kaynaklanýyor. Cemaat in 13 Aðustos muhtýrasýyla tepedeki iktidar kavgasý ayyuka çýktý. En fazla ilgimi çekeni, MÞ nin geçtiðimiz dönemde ýsrarla Gülen i Türkiye ye dönmesi için sýkýþtýrmasý karþýlýðý yazýlan þu son madde: Gülen in Türkiye ye dönüþü demokratik kazanýmlarý tersine çevirmek için bazý çevreler tarafýndan kullanýlacaðý endiþesiyle hâlâ mümkün olmuyormuþ. Öyleyse, Gülen ABD de ya güvenli olduðu ve kollandýðý için mi gönderilmiyor ya da ne bileyim rehin mi tutuluyor? MÞ nin iþi hakikaten zor. Cemaat tehdidiyle iç içe geçmiþ Eylül sendromu da var: Eylülde huzursuzluk çýkaran bedelini aðýr öder... diye kostaklanýyor. Gezi direniþi tepedeki iktidar kavgalarýný, demokrasi sahtekârlýklarýný da teþhir etmiþ, Cemaat ve AKP dýþýndaki sahici seçeneði ve en önemlisi Türkiye nin Mýsýr ya da Suriye olamayabileceði ihtimalini diriltmiþti! Türkiye de de iki Sünni akým, AKP ile Cemaat arasýnda týrmanan tehlikeli bir iktidar kavgasýnýn bölgedeki paþalarý, elbette silah tüccarlarý ve petrol baronlarý; ülkedekiler ise onlarýn sadece taþeronlarý Bu kavgayý bu mecradan çýkarmak þart! Çünkü bu demokrasi kavgasý deðil Zaten iki taraf da nihayetinde ve mealen kahrolsun demokrasi demiyor mu? Bakýn iþte MÞ Kürt çözümünde de yan çiziyor. Anadil olmayacakmýþ, genel af yokmuþ, zaten gerillanýn da sadece yüzde yirmisi dýþarý çýkmýþmýþ Bu durumda PKK tepki olarak tekrar silaha sarýlýrsa, Gezi Direniþiyle baþlayan Kürt-Türk dayanýþmasýnýn yok olacaðýný MÞ de biliyor. Ama bu kez, Kürt direniþinin silahsýz güçleri Gezi Ruhuyla bütünleþtiðinde, evet Eylül de, MÞ nin çözümsüzlüðü karþýsýnda muazzam bir çözüm seçeneði doðamaz mý? Gençler, kadýnlar, emekçiler Kürt çözümü de dâhil özgürlük ve eþitlik çözümlerinin tamamý için hep birlikte ayaða kalktýðýnda Cemaat de darbe yapamaz; AKP de ayakta duramaz! Gülþah KARADAÐ Tüketici Birliði Federasyonu Baþkaný Bülent Deniz, kredi ve kredi kartý borcunu ödeyemeyen yurttaþ sayýsýnda son aylarda görülen hýzlý artýþa dikkat çekerek, "Bankalarýn 90 gün içinde icra takibine baþlamasý zorunluluðu var. Ekim ayýnda icra davalarý baþlayacak. Büyük bir tehdit yükseliyor" dedi. Bülent Deniz, mevcut ortamda, BDDK'nin kredi kartlarýna getirmeyi planladýðý düzenlemenin ise düþünülenin aksine yurttaþýn borç sýkýntýsýný artýracaðýný kaydetti. Deniz, "Bir girdap oluþuyor. Burada tek çözüm yeniden yapýlandýrma. BDDK'nin planladýðý düzenleme hayata geçmeden, daha önemlisi ekim ayý gelmeden Meclis harekete geçmeli. Kredi kartý borçlularý için bir yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarýlmalý" diye konuþtu. Kredi kartlarý için daha önce dört kez yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarýldýðýný hatýrlatan Bülent Deniz, "Bu yasalar hep kara listede bulunanlar için çýkarýldý. Oysa 17 milyon kart sahibinin 9,5 milyonu kara listeye girmemek için asgari tutarlarýný ödüyor. Yeniden yapýlandýrmalarýn bu insanlarý kapsamamasý büyük hata, borçlarý giderek büyüyor" uyarýsýnda bulundu. SIKINTI BÜYÜYECEK Avukat Bülent Deniz, Bankacýlýk Düzenleme Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartlarýna gelir seviyesine göre limit koyma ve asgari ödeme tutarlarýný artýrma planý ile son dönemde yükselen borç sorununu BirGün'e deðerlendirdi. BDDK'nin taslak düzenlemesinde yer alan 'limit koyma' giriþimini, tüketici derneklerinin yýllardýr talep ettiðini hatýrlatan Bülent Deniz, þöyle konuþtu: "Bu düzenlemeyi biz istiyorduk. Ancak bu dönemde bu düzenleme tek baþýna ele alýndýðýnda yurttaþlarýn sorunu çözülmeyecek, aksine büyüyecek. Ýnsanlarýn zaten ödeme sýkýntýsý varken, asgari ödemeyi yukarý çekmek, üç ay borcunun yarýsýný ödemeyene kýsýtlama getirmek, sýkýntýyý büyütecek." 54 AYDA ÖDENEBÝLÝYOR Bülent Deniz, kredi kartýnda asgari ödeme tutarýnýn 'tam bir girdap' olduðunu belirterek, "Bu girdaba giren kurtulamýyor. Diyelim ki bu ay 1000 lira kredi kartý harcamasý yaptýnýz. Bundan sonra kartý hiç kullanmamaya ve her ay sadece asgari tutarý ödemeye karar verdiniz. Asgari ödeme tutarý yüzde 23. Bu borcu kapatmanýz tam 54 ayý alýyor" dedi. YENÝDEN YAPILANDIRMA BDDK'nin yeni taslaðýnýn kredi kartý borçlarýna fren getirme amacý taþýdýðýný kaydeden Bülent Deniz, "Fakat bu düzenleme yapýlýrken mutlaka stok haline gelmiþ, birikmiþ borcun da eritilmesi gerekiyor. Þu anda Türkiye'de banka borcu olmayan yurttaþ neredeyse yok. Bu borçlar için bir yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarýlmasý þart" diye konuþtu. Bülent Deniz, kredi kartý borçlarýnýn daha önce dört kez yapýlandýrýldýðýný hatýrlatýrken, bu uygulamalarýn hep borcunu ödemeyi býrakan ve 'kara listeye' giren kiþileri kapsadýðýný, asgari tutarý ödeyerek yaþayan insanlarýn 'girdapta kalmaya' devam ettiðini ifade etti. 9,5 MÝLYONLUK SORUN Deniz þöyle konuþtu: "Türkiye'de 17 milyon kiþi kredi kartý kullanýyor. 56 milyon da kredi kartý var. 9-9,5 milyon kiþi asgari ödeme tutarýný yatýrarak borcunu çeviriyor ve kara listeye girmiyor. Türkiye'de daha önce yapýlan kart borcu yapýlandýrma uygulamalarý bu kiþileri hiç kapsamadý. Oysa bu kiþiler her ay bir bileziðini satýp, birinden borç alýp ya da bir baþka karttan nakit çekip asgari tutarýný yatýrýyor. BDDK yeni düzenlemeyi çýkarýrken, bu kiþilerin durumu da düþünülmeli." EKÝM AYI FELAKETÝ Bülent Deniz, banka borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý ihtiyacý konusunda, daha önemli bir soruna dikkat çekti. Kredi ve kredi kartý borcunu ödeyemeyen kiþi sayýsýnýn bu yýl hýzla arttýðýný, son aylarda ise ivmenin önü alýnamaz þekilde yükseldiðini ifade eden Deniz, "Bankacýlýk Yasasý'na göre bankalar, ödenmeyen borçlar için 90 gün içinde icra takibi baþlatmak zorunda. Bu durumda ekim ayýndan itibaren icra dairelerinde dava patlamasý yaþanacak. Bu, sadece borçlu yurttaþlarý ilgilendiren bir durum deðil. Tüm ekonomiyi etkileyecek, tüketimi etkileyecek bir durum" uyarýsýnda bulundu. EYLÜL'DE YASA ÇIKSIN Bülent Deniz, 'ekim ayý felaketi' ve BDDK'nin yeni düzenlemesi öncesinde Meclis'i bir yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarmaya çaðýrdý. Yeni Tüketici Yasasý'nýn tasarý halinde Meclis gündeminde bulunduðunu belirten Deniz, "Meclis açýlýr açýlmaz tasarý görüþülmeye baþlanabilir ve tasarýya borç yapýlandýrmasýný içeren geçici bir madde eklenebilir. Bu madde, asgari borç tutarýný ödeyerek geçinen kiþileri de kapsayabilir" dedi. *** Gelire göre limit BDDK, bankacýlýk mevzuatýnda deðiþiklik yapan 3 ayrý yönetmelik hazýrladý. Sektörün görüþüne sunulan taslaða göre; gelir düzeyi bin lira veya altýnda olanlarla geliri tespit edilemeyenlerin kredi kartý limiti, bin lira ile sýnýrlandýrýlacak. Limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartlarýnýn asgari ödeme tutarý, dönem borcunun yüzde 25'inden yüzde 30'una çýkarýlacak. 15 bin liradan 20 bin liraya kadar limiti olan kredi kartlarýnýn asgari ödeme tutarý ise, dönem borcunun yüzde 30'undan yüzde 35'ine çýkacak. Yeni yönetmelikle taksitli kredi kartlarý için üstlenilen risk oranlarý da artýrýlýyor. Kredi kartlarýyla 1 ile 6 aya kadar olan taksitli alýþveriþlerde halen yüzde 75 olan risk aðýrlýðý, yüzde 100'e çýkarýlýyor. 6 ile 12 ay arasýndaki vadeler için risk aðýrlýðý yüzde 150'den yüzde 200'e çýkýyor. 12 ayý aþan taksitli alýþveriþlerde de risk aðýrlýðý, yüzde 250'ye çýkacak. Bankalar, bu düzenlemeler için 26 Aðustos'a kadar BDDK ye görüþlerini bildirecek. Halk borcunu ödeyemiyor Bankalar Birliði'nin haziran ayý verilerine göre, yýlýn ilk altý ayda kredi kartý ve ferdi kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayýsý 680 bin 168'e çýktý. Geçen yýlýn tamamýnda (12 ayýnda) bu rakam 822 bin 87'ydi. Kredi kartý borcunu ödemeyenlerin sayýsý 398 bin 310, kredisini ödeyemeyenlerin sayýsý 281 bin 858 oldu. Borcunu ödeyemeyenlerin sayýsý aydan aya giderek artmaya baþladý. Kredi kartý borcunu ödemeyen kiþilerin sayýsý ocakta 75 bin, þubat ve martta 70 bin civarýndaydý. Nisanda 87 bine çýktý, mayýsta 100 bine dayandý. Haziran ayýnda bu sayý 120 bin 515 oldu. Yýllar itibarýyla bakýldýðýnda 2013 yýlýnýn sadece altý aylýk sonuçlarý yýllýk rakamlarý aþtý. Kriz yýlý 2009'un tamamýnda kredi kartý borcunu ödemeyenlerin sayýsý 277 bindi ve 2011 yýllarýnda sayý 220 bin seviyelerindeydi yýlýnda ise 453 bin 656 ya yükseldi. Bu yýl altý ayda 398 bin 310 olan sayýnýn, artýþ trendinin sürmesi halinde yýl sonu rakamý 700 bine ulaþabilecek. Kaynak:BirGün

3 Sancaktepe Yaðlý Güreþleri ne katýlan rejimin boþ bakanlarýndan Egemen Baðýþ, önce yaðcýlýk yapýp RTE yi pehlivana benzetmiþ sonra da Ýstanbul a olimpiyat yakýþtýrmýþ ve alacaðýz, demiþ. Ama, yazýp duruyorum ya, bunlarýn kimyasý Gezi ile bozuldu diye; lafý yine Gezi direniþine getirmiþ. Baðýþ, Bakýn, Gezi Parký nda eylem yapanlar, iki defa Ýstanbul un adaylýðýný düþürmek için baþvuru yaptýlar ama baþaramadýlar. Eðer vermezlerse bu onlarýn yüzünden olacak diye konuþmuþ. Böyle konuþtuðuna göre, belli ki RTE rejimine olimpiyat vermede seçiciler isteksiz. Yoksa durduk yerde bu konuþma olmazdý. Doðrusu da budur. Ýstanbul un ihtiyacý olimpiyat deðildir. Daha öncelikli ihtiyaçlarý vardýr Ýstanbul un ve Türkiye nin Bunu Egemen Baðýþ ve onun sýð yandaþlarý anlarlar mý bilmem ama, olimpiyatýn neden Ýstanbul ve Türkiye için gereksiz, hatta bir tuzak olduðunu bir kez daha yazalým. AYRANI YOK Önce olimpiyat þehri Ýstanbul saplantýsýndan baþlayalým. Ýstanbul, bütün dünyada zaten bilinirliði olan bir merkez. Tarihi, kültürel varlýklarý ile jeopolitiði ile Bunun üstüne sýrf bilinirliði artsýn, Egemen in ifadesiyle çoðunluðu Müslüman bir þehirde ilk kez yapýlacak diye olimpiyat külfetine katlanmak mirasyedilik deðildir de nedir? Ama AKP rejimi kökten mirasyedi olduðu için, olimpiyatý aldýk havasýný her þeyden çok önemsedikleri için maliyet, bedel, birçok þeyde olduðu gibi, onlar için önemli deðildir. Bütün dertleri yapýlmamýþý yapmak, bununla kafa çelmek. Neye mal oluyor, kimden çýkýyor, alternatif olarak ne yapýlabilirdi gibi sorularý sormaz AKP rejimi, bunda da sormuyor. Oysa sorsa iyi olur. Çünkü Ýstanbul un ve Türkiye nin gerçekleri karþýsýnda olimpiyat diye tepinmek, tam da ayraný yok içmeye deyiþine uyuyor. Devletin 20 milyar dolarlýk kamu yatýrýmý harcamasý demek olan olimpiyat yatýrýmcýlýðý, kül olmuþ milyarlar demek aslýnda. Halen Türkiye nin baþlamýþ ve süren kamu yatýrým stoku 190 milyar dolar ve bunun ancak 86 milyar dolarlýk kýsmý tamamlanmýþ. Yani yüzde 45 e yakýný. Eldeki kamu yatýrýmlarýný bitirmek için önümüzdeki 4-5 yýlda Türkiye nin 104 milyar dolara ihtiyacý var. Dörtte üçü merkezi bütçeden olmak üzere Türkiye her yýl ancak 15 milyar dolarlýk kamu yatýrýmý için bütçe, kaynak ayýrabiliyor. Dolayýsýyla, býrakýn yeni büyük yatýrýmlarý, eldekini tamamlamak için en az 6-7 yýl ortalama 15 milyar dolarý bulmasý gerekiyor. Olimpiyatlara soyunmak demek, kamuya 20 milyar dolar için ortalýða düþmek ve faizine razý olmak demek. Faiz kimden çýkacak? Tabi ki halktan. Ama AKP nin umurunda mý? Onlar, olimpiyatý bahane ederek kendi rejim çýkarlarý ve projeden nasiplenecek yandaþ þirket çýkarlarýnýn derdinde. Brezilya, BRIC in devlerinden ama halk sokakta. Neden? Dünyanýn en berbat gelir daðýlýmý eþitsizliði ortada iken 2014 Dünya Kupasý ve 2016 Rio Olimpiyatý ný üstlendiler diye. Peki Türkiye de farklý mý gelir adaletsizliði? Týpkýsýnýn aynýsý O zaman da sormak gerekiyor; bunca yoksulluk varken, neden olimpiyat? 2004 olimpiyatlarýný üstlenip iflasa giden Yunanistan dan da mý ders çýkarmazsýnýz? ÝSTANBUL U KOPARMAK Önceden de yazdým (30 ve 31 Temmuz) ; Olimpiyat yatýrýmlarý, azgeliþmiþ bir kente mesela Van a, mesela Sivas ve çevresine, Samsun-Ordu ya yapýlsaydý baþýmýz aðrýmazdý. Geri dönüþü harcamanýn çok altýnda kalan olimpiyat yatýrýmlarýndan hiç olmasa bir süre için o azgeliþmiþ bölgeye bir yararý olacaðýný düþünerek teselli bulurduk. Ama öyle deðil. Yatýrýmlar zaten Türkiye nin her tür nimetinin en az yüzde ýný tek baþýna alan Ýstanbul a yapýlacak. Bu, Ýstanbul a daha da büyük bir yük bindirirken Anadolu kentlerini kurutmanýn yeni bir vesilesi olacak; bölgesel uçurumu daha da derinleþtirecek. Hele ki, açýk edilmeyen gerçek hinlik düþünüldüðünde Ne mi? Olimpiyat yatýrýmlarýný tam da Ýstanbul un akciðerlerine, Kuzey ormanlarýnýn olduðu bölgeye yapmak Üçüncü köprü, üçüncü havaalaný, iki yeni kent ve kanal Ýstanbul ucubesine, olimpiyat yatýrýmlarý bahane edilecek. Bundan dolayý oluþabilecek her tür itirazý, isyaný olimpiyat hatýrýna nötralize etmek isteyecekler. Bunu yapacak aktör de belli; TOKÝ(*) DEPREM NE OLACAK? Ýstanbul a iyilik yapacaksanýz, býrakýn olimpiyatý, önce varsa paranýz, kamu harcamalarýný deprem için harcayýn. Bu rantperest zihniyet, Ýstanbul da olasý bir deprem sonrasýnda sahra hastanesi ve sýðýnýlacak bölge olarak kullanýlacak alanlarý plan tadilatýyla AVM ve konut lejantý olarak deðiþtirdi kaþ göz arasýnda. Depremde kullanýlacak acil ulaþým yollarý da Ýspark a, otopark olarak kiraya veriliyor. Bu zihniyet,ýstanbul u depremini bekleyen þehir olarak görmeyi sevmiyor. Yapýlacak þeyleri hep halýnýn altýna süpürüyor. Deprem için köprü,viyadük vb. güçlendirme iþlerini, hava atacak, oy toplayacak iþler olmadýðý için umursamýyor, tevekküle býrakýyor, zihniyeti icabý Ýstanbul da,güneydoðu dan farksýz okullar, kiþilik sýnýflar var. Okul ihtiyacý dururken, hastane, saðlýk elemaný ihtiyacý dururken olimpiyat sýtmasý yaþýyor Egemen Baðýþ gibiler. Hepsi bir yana, Gezi direniþinde kullandýðýnýz polis þiddetini gördükten sonra size olimpiyat verir mi el alem? Daha orada kendi ayaðýnýza sýktýnýz da farkýnda deðilsiniz. Geçmiþ ola (*) Olimpikturk sayfasýnda blog un sahibi olan Cüneyt Kozakoðlu nun konuyla ilgili önemli yazýlarý ve paylaþýmlarý bulunuyor. (Yurt) Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hasan KANKAL Etkinliklerin son günü olan tarihinde, Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde saat da baþlayan, Sunuculuðunu Ýlknur Kaplan ýn üstlendiði Ozanlar Dinletisi" adý altýnda, ozanlarýn sahne aldýðý bir dinleti düzenlendi. Dinletiye katýlan ozanlar etkinliklere ayrý bir renk kattýlar. Dinleti þu ozanlarýn katýlýmý ile gerçekleþti: Gani PEKÞEN, Aþýk HAÞÝMÝ, Aþýk GÜLABÝ, Ozan ESRARÝ, Yusuf TEKTAÞ, Aþýk FEDAÝ, Ali Rýza ERDOÐAN, Nesrin ULUSOY, Aþýk Ali SAÐLAM, Ýsmail KAYA, Binay KOÇAK, Aþýk UMMANÝ, Ali SULTAN, 3 Çýnar (Ali ÇINAR, Mehmet ÇINAR, Abidin ÇINAR), Üç Telden Tek Dilden (Aþýk Özlemi, Aþýk Sinemi, Mustafa SAYILIR), Horasan'dan Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Van ýn Gevaþ Kaymakamý Yusuf Güni Hacýbektaþ Ýlçemize atanmasý nedeniyle bir veda yemeði düzenlendi. Akdamar Turizm Tesisleri nde düzenlenen veda yemeðine Ýlçe Jandarma Komutaný Yüzbaþý Cem Taþ, Gevaþ Belediye Baþkaný Nazmi Sezer, Akdamar Belediye Baþkaný Ferdi Þeker, Çiçekli Belediye Baþkaný Yýlmaz Kýlýç, kamu kurum ve kuruluþ amirleri, muhtarlar ile vatandaþlar katýldý. Programda bir konuþma yapan Gevaþ Belediye Baþkaný Nazmi Sezer, Kaymakam Güni nin ilçeye gelmesinden sonra çok þeylerin deðiþtiðini belirtti. Kaymakam Güni nin bir eðitim sevdalýsý olmasý hesabýyla özellikle eðitim alanýnda birçok çalýþma yaptýðýný ifade eden Sezer, "Köy köy, mahalle mahalle, sýnýf sýnýf dolaþarak öðrenci ve öðretmenlerle bireysel ilgilenmeleri, yakinen aþikâr olduðum bir insandýr. Ben ilçemize yaptýðý bu hizmetlerden ve özellikle eðitime verdiði desteklerden dolayý Kaymakam Güni ye teþekkür ediyor, gittiði yerde bu baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. Akdamar Belediye Baþkaný Ferdi Þeker ise, üzüntülü olduðunu belirterek, Kaymakam Güni ye gittiði yerde baþarýlý olmasýný dileklerinde bulundu. Daha sonra kürsüye çýkan ve bir Anadolu'ya (Binali ÝLGÜN, Haydar BIÇAKÇI, Ünal FIRAT), Erkan ÇANAKÇI, Prof. Dr. Ali YAKICI - Zebuni - Aþu ELMA - Niyazi ECE - Sevim KILIÇ - Gönül AKKUÞ. Hacý Bektaþ Veli yi Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri tarihinde Cumhuriyet meydanýnda saat da baþlayan konser programý ile sona erdi. Konser programýna katýlan semah ekiplerinin ve sanatçýlar: Þahkulu Vakfý Semah Ekibi, Gaziantep Alevi Kültür Dernekleri Semah Ekibi, Sadýk GÜL, Hasan KAPLANI - Burak ÞAHÝN - Mehmet KUNDAK, Hüseyin - Hayal, Kazým KALAYCI, Zeynep KARABABA, Hüseyin UÐURLU, Ali Eren ÇINAR, Aþýr ÖZEK, Can AYDOÐDU. veda konuþmasý yapan Kaymakam Güni ise, devletin kýt kaynaklarý da olsa ilçede güzel hizmetler yapmaya çalýþtýklarýný belirterek, bu çalýþmalarýn bir ekip iþi olduðunu söyledi. Ýlçede güzel projeler yaptýklarýný ve eðitimin birinci öncelikleri olduðunun altýný çizen Kaymakam Güni, "Giderken þunu memnuniyetle görüyorum, ilçenin uzun vadede eðitimle ilgili hiçbir problemi kalmadý. Bundan sonra Gevaþ tan baþarýlar bekliyoruz. Gittikten sonra da bir yanýmýz Gevaþ ta kalacak" dedi. Kaymakam Güni, üç yýl kaldýðý Gevaþ ta iyi niyetle çalýþtýðýný dile getirerek, "Önemli olan buradan giderken geride hoþ bir seda býrakmaktýr. Tüm kamu personelini, muhtarlarý, kendim gibi gördüm. Buna raðmen kalbini kýrdýðým, gücendirdiðim, belki kapýda beklettiðimiz insanlar olmuþtur. Hepsi o konuda da hakkýný helal etsin. Benden yana bir hak geçtiyse ben hakkýmý hepinize helal ediyorum" þeklinde konuþtu. Program, Gevaþ Belediye Baþkaný Nazmi Sezer, Akdamar Belediye Baþkaný Ferdi Þeker ve kaymakamlýk personelleri tarafýndan Kaymakam Güni ye hediyeler verilmesi ile son buldu.

4 Sabahýn üçü, Taksim meydaný tenhalaþmýþ ama gececi insanlar hala dolanýp duruyor ortalýkta. Dolunayýn gümüþten ýþýðýnýn altýnda terli insan bedenleri, genç kýzlar, erkekler, sarmaþ dolaþ sevgililer. Kafalar çakýrkeyif, bazýlarýnýn dilinde hala neþeli þarkýlar. Bense yorgunum, hem de çok yorgun. Sabahtan beri bilgisayarýn baþýndan kalkmamýþtým. Hep böyle olurdu, romanýn sonlarýna doðru, býrakmak istesem de kahramanlarým býrakmaz, kontrolü ele geçirerek, zorla sürükleyip götürürlerdi beni finale doðru. Þimdi de ayný durumu yaþýyordum iþte, parmaklarýmýn acýmasýna, gözlerimin önünde kelebekler uçuþmaya baþlamasýna raðmen bir türlü kurtaramýyordum kendimi bilgisayarýn tuþlarýndan. Böyle giderse, bayýlýncaya, baþým klavyenin üzerine düþüp kalýncaya kadar yazmayý sürdürecektim. Neyse ki o telefon geldi. Karýmdan gelen telefondan bahsediyorum. Ofiste mi yatacaksýn? diyordu. Benim için bir sakýncasý yok, ama bundan sonra hep orada kalýrsýn. Tehdit yeterince etkiliydi. Anýnda kopardým gözlerimi ekrandan, parmaklarýmý çektim tuþlardan, bilgisayarýmý kapattým, kendimi Ýstiklal Caddesi nin gürültülü kalabalýðýna býraktým. Niyetim bir taksiye atlayýp hemen eve gitmekti. Ama hava o kadar güzeldi ki, karýmýn tehdidine raðmen gökyüzünündeki dolunayýn çekiciliðine kapýldým. Ilýk sonbaharýn tadýný çýkarmak istedim. Adýmlarýmý yavaþlatarak, etrafýmdaki renkli insanlarý izleyerek, meydana çýktým. Buraya kadar iþler yolundaydý, ama Gezi Parký nýn yanýndan geçerken olanlar oldu; parktan fýrlayan bir adam önüme düþtü. Yardým edin! yardým edin! Ýncecik bedeni tirtir titriyor, faltaþý gibi açýlmýþ gözleri, aðaçlarýn gölgelerini tarýyordu. Bir gasp ya da hýrsýzlýk olmalýydý. Ben de parka çevirdim bakýþlarýmý. Saldýrgan ortaya çýktýðýnda kendimi nasýl koruyacaðýma dair hiçbir fikrim olmasa da, yumruklarýmý sýkarak, meçhul hýrsýzýn aðaçlarýn arasýndan üzerimize doðru atýlmasýný beklemeye baþladým. Ama saniyeler geçiyor, kimse çýkmýyordu ortaya. O kadar iri yarý biri deðildim ama, belki de beni görünce saldýrgan vazgeçmiþti. Gövdemi kendisine siper etmiþ hala panik içinde titreyen adama döndüm. Korktu herhalde, dedim güven dolu bir sesle. Çýkmayacak parktan... Garip bir söz söylemiþim gibi yadýrgayan gözlerle yüzüme baktý. Kim korktu? Kim olacak seni kovalan adam. Yoksa adamlar mý? Sahi kimden kaçýyordun sen? Ne adamý ya? Gözlerindeki dehþet hiç azalmamýþtý, bakýþlarýný parkýn karanlýðýna dikerekmýrýldandý. Adamdan deðil, ben aðaçlardan kaçýyorum. Þaþkýnlýkla mýrýldandým. Niye kaçýyorsun aðaçlardan? Kulaðýma doðru eðildi. Çünkü konuþuyorlar... Durmadan, hiç durmadan konuþuyorlar. Kesif bir alkol kokusu çarptý burnuma, yýrtýk pýrtýk elbiselerini ilk o zaman fark ettim. Karþýmda duran adam bir evsizdi ve fena halde sarhoþtu. Muhtemelen bu parkta yatýyordu. Bu gece içkiyi de fazla kaçýrýnca berbat bir kabus görmüþtü. Ama o bu düþüncelerimden habersiz sayýklamayý sürdürüyordu: Onlarýn ismini fýsýldýyorlar, rüzgar ne zaman esse, onlarýn sesiyle doluyor park. Sanki ilahi gibi, dua gibi durmadan onlarýn isimlerini mýrýldanýyorlar... Zavallý adam keçileri kaçýrmýþ olmalýydý. Boþ ver, dedim dostça omzuna dokunarak. Fýsýldasýnlar, sana zarar veremezler nasýl olsa. Çaresizlik içinde ellerini yana açtý. Hayýr, tanýyorlar beni. Sadece o kocaman çýnar deðil, o dev gibi kestane de tanýyor. O incecik gül fidanlarý bile. Evet, onlar bile, hafif bir esinti çýkmaya görsün, hemen baþlýyorlar konuþmaya. Saçmaladýðýný biliyordum ama sormaktan kendimi alamadým. Nerden tanýyorlar seni? Hiç duraksamadan yanýtladý: Geçen yazdan. Haziran ayýndan. Eliyle parký gösterdi. Burada görev yaptým ben. Ayyaþ filandý ama þahane bir hayal dünyasý vardý. Bahçývan mýydýn? Alýngan bir ifade belirdi yüzünde. Ne bahçývaný be, diye çýkýþtý. Emniyete çalýþýyordum ben. Polislere yardým ediyordum. Bildiðin devlet görevlisi. Gitgide daha eðlenceli bir hal alýyordu hikaye. Nasýl bir hizmet veriyordun? Küçümseyen gözlerle þöyle bir süzdü beni. Abi sen bu dünyada yaþamýyor musun? Daha birkaç ay önce, savaþ alaný gibiydi burasý. Cehennemden farký yoktu parkýn... Sonunda jeton düþtü bende. Gezi Direniþi nden bahsediyordu. Parktaki aðaçlarý söküp, alýþveriþ merkezi yapmak isteyen hükümete karþý baþlayan ayaklanmadan. Demek ki yazýn yaþadýðý olaylar aklýný karýþtýrmýþtý zavallýnýn. Ama itiraf etmeliyim ki söylediði yalanýn bir mantýðý da vardý. Hayal dünyasýnýn sýnýrlarýný merak ettiðim için muhabbeti derinleþtirmek istedim. Peki sen ne görevi yapýyordun? Sinsice sýrýttý, çürük diþleri göründü, kalýn dudaklarýnýn arasýndan. Parkta olan biteni anlatýyordum polislere. Burasý acayipti o zaman... Ýnsan doluydu her yer, solcular, saðcýlar, dindarlar, hippiler, kadýnlar, aklýna kim geliyorsa herkes buradaydý. Birkaç sivil polisi fena dövdüler içerde. O yüzden polis girmeye çekiniyordu parka. Beyoðlu Karakolu ndan Komiser Erol Abi buldu beni. Ýyi adamdýr Erol Abi, arada para verir bize, içeri düþersek arka çýkar. Ýþte o, Ýstiklal Caddesi nde yakaladý beni. Hala parkta mý yatýyorsun Memo? diye sordu. Ben de Evet, amirim, dedim. Elime bir yüzlük sýkýþtýrdý. Ýyi o zaman her sabah, her öðlen ve her akþam bana gelip anlatacaksýn... Parkta ne oluyor, ne bitiyor, kalabalýk mý, sakin mi, elebaþý kim, rapor edeceksin. dedi. Böylece baþladým göreve. Yani ihbar ettin direniþçileri... Sýrýtmasý yüzünde dondu. N apabilirdim ki, devletimiz benden bir hizmet istemiþ... Duraksadý. Hem Sülük Sami yle, Balon Kamil de yaptý. Hatta o lavuklar, Komiser Erol un verdiði cep telefonuyla fotoðraflarýný bile çektiler direniþçilerin. Ben o kadarýný yapmadým hiç deðilse. Üstelik parktaki gençler çok yardým etmiþti Sülük Sami ye. Doktora bile götürmüþlerdi þerefsizi. Kan iþiyordu pezevenk. Böbreðinde taþ mý ne varmýþ. Yalan yok, direniþçilerin sayesinde iyileþti. Bana da yardým ettiler. Her akþam sýcak yemek çýkýyordu parkta. Kimseden para istemiyorlardý, herþey bedavaydý, ama herkes çalýþýyordu, kimse kaytarmýyordu. Cesur çocuklardý aslýnda. Benim yanýmda bir delikanlýnýn gözünü kör etti polis. Gaz tüfeðiyle niþan aldý, çocuðun gözüne. Bile bile ya... Nasýl da yakýþýklýydý oðlan. Gitti sol gözü. Sen niye yardým etmedin çocuða? Haksýzlýða uðramýþ gibi yükseltti sesini. Ettim, kim diyor etmedim diye. Hastaneye kadar sýrtýmda taþýdým oðlaný. Hem direniþçilere yardým ettim, hem de polise. Baþka çaremiz yoktu ki, direniþçiler bir hafta, bilemedin bir ay orada, sonra polisle biz baþbaþa kalacaðýz. Eðer muhbirlik yapmasýydým, Komiser Erol aðzýma sýçardý benim, bu sokaklarý dar ederdi bana. Anlýyor musun? Söylediklerinin ne kadarý doðru, ne kadarý yanlýþtý bilmiyorum. Bir komiser böyle bir adamdan yardým ister miydi, hiç emin deðildim ama güzel anlatýyordu doðrusu. Eðer uyduruyorsa, sözleri daha da deðerliydi, çünkü müthiþ bir kurgu yeteneði var demekti. Peki, sonra n oldu? diye kurcaladým. Söyledikleriniz polisin iþine yaradý mý bari? Yaramaz mý, tabii yaradý. Parkta ne olup bitiyor saati saatine öðreniyorlardý. Yoksa Erol Abi birkaç yüzlük daha toka eder miydi avucumuza. Baþýmla aðaçlarý gösterdim. Ama park yerinde duruyor, direniþçiler kazanmýþ, aðaçlarý sökememiþ hükümet. Gizli bir sevinçle ýþýdý yüzü. Öyle oldu, bana sorarsan iyi de oldu. Alýþveriþ merkezi yapsalardý, bizi kapýsýna bile yaklaþtýrmazlardý o binanýn. Elli metreden kýþkýþlardý bizi özel güvenlikçiler... Ama... Yine o korku gelip oturmuþtu gözlerine. Ama þimdi de aðaçlar rahat vermiyor... Tam kývrýlýyorum o çalýlarýn altýna, tam gözlerimi kapayacakken baþlýyorlar fýsýldamaya. Ama nasýl, gitgide artýyor sesleri... Ýnsanýn ödü bokuna karýþýyor, deli olacam valla. Alkolün etkisiydi tabii, sanrýlar, hayaller... Sen de baþka bir parka git, dedim rahatlatmak amacýyla. Etrafta baþka yer mi yok. Deniz kenarýna in mesala... Üzüntüyle baþýný salladý, Bu park benim evim Abi. Baþka parklarda uyuyamam ki ben. Beþ yýldýr burada yatýyorum. Þu ilerde bir manolya var, annemin dizi gibidir o aðaç. Mis gibi kokularýn altýnda uyuyurum yýllardýr, bir bebek gibi huzur içinde. Evimi býrakýp, nasýl gideyim abi ben. Ýçime dokundu adamýn hali ama yapabileceðim bir þey de yoktu. Komiser Erol gibi bir yüzlük de ben sýkýþtýrdým avucuna. Hiç deðilse git bir otelde yat bu akþam... Parayý aldýðýna sevinmiþti yine de umutsuzca baktý yüzüme. Peki yarýn ne yapacaðým abi? Aslýnda bir pskiyatra gitmesini söylemeliydim ama bir iþe yaramayacaðýný bildiðimden, Umudunu yitirme, dedim sadece. Belki yarýn gece konuþmaz aðaçlar. Eline sýkýþtýrdýðým parayý alýp, sallanarak uzaklaþtý yanýmdan. Ben de yarým kalan yürüyüþümü sürdürdüm ama ne yalan söyleyeyim, aklým adamýn söylediklerine takýlmýþtý. Elbette inanmýyordum aðaçlarýn konuþtuðuna. Yine de bakýþlarýmýn birkaç metre ötemdeki parka kaymasýna engel olamadým. Sahi en son ne zaman gelmiþtim ben buraya? Ýki ay önce olmalýydý, direniþ günlerinden hemen sonra, bir öðle sonu ziyaret etmiþtim bu yeþil alaný. Korkunç günlerdi, acýmasýzca saldýrýyordu polis. Her yer biber gazýyla kirletilmiþti, her yanda tazyikli su her yanda panzerler. Coplarla, tahta sopalarla öldüresiye vuruyorlardý gencecik kýzlara, erkeklere. Ama yýlmýyordu direniþçiler, Ýstanbul insandan bir ýrmak olmuþ, akýyordu þu küçücük yeþil alana. Her geçen gün artýyordu direniþe katýlan insan sayýsý. Bin, on bin, yüz bin, bir milyon... Kýrk küsur gün sürmüþtü direniþ. Hükümet pes etmiþti sonunda, býrakýn var olan yeþili ortadan kaldýrmayý, yeni aðaçlar dikmiþti bu alana. Ama o günden sonra görmemiþtim parký. Acayip bir istek duydum içeri girmek için. Ayaklarým adeta kendiliðinden sürükledi beni aðaçlarýn bulunduðu gölgeliðe. Parka girince nemli bir serinlik çöktü üzerime, yanýk toprak, çürümüþ ot kokusu... Dolunayýn parlak ýþýðýný geçirmeyen gümrah aðaçlarýn altýndan yürürken, beton binalarýn arasýndaki bu aðaçlýklý alaný bir tür tapýnaða benzettim. Yok ettiðimiz doðanýn son kutsal alaný. Bir yerlerde bir kuþ öttü, sanýrým bir baykuþ, belki þehrin son baykuþu... Durup dinledim, bir daha sesi duyulmadý. Rüzgar durmuþtu, merdivenlerden inerek, parkýn ortasýndaki açýklýða ulaþtým. Dolunayýn altýndaki havuzun gümüþten suyuna baktým bir süre. Ýçim huzurla dolmuþtu. Þu banklardan birine otursam, sabaha kadar bu dingin suyu seyretsem yine de sýkýlmazdým. O anda fark ettim rüzgarý. Rüzgar bile denemez, bir yel, hafif bir esinti. Esinti usulca gezindi alnýmda, saçlarýmda. Sanki günün bütün yorgunluðu bir anda uçup gidivermiþti zihnimden, bedenimden. Bir an kendimi, gökteki dolunayýn, bu gölgeli aðaçlarýn, bu gümüþten havuzun, þu esintinin bir parçasý gibi hissettim. Ýþte o anda duydum sesi. Uðultu gibiydi, evet, aðaçlardan geliyordu. Adamýn duyduðu ses bu muydu yoksa? Tüylerim diken diken olmuþtu ama kendimi korkutmanýn anlamý yoktu. Hemen mantýklý bir açýklama buldum zihnim: Rüzgarýn sesi. Elbette rüzgarýn sesi. Zaten uðultu gibi, ne söylediði de anlaþýlmýyordu. Ama bu büyülü gece, mantýklý açýklamamý çürüttü hemen; uðultu giderek netleþti, bir kýz çocuðunun incecik sesine dönüþtü. Ardý ardýna isimler sýralamaya baþladý. Ali, Abdullah, Mehmet, Ethem, Mustafa. Bir dua, bir ilahi, bir tekerleme gibi. Ali, Abdullah, Mehmet, Ethem, Mustafa. Dehþet içinde kalmýþtým. Neler oluyordu. Ýlk aklýma gelen, o evsiz adamýn haklý olduðuydu, demek hayal görmemiþti. Aðaçlar gerçekten de konuþuyordu. Hem de hiç susmadan. Sevgiyle, saygýyla, örselemekten çekinir gibi þefkatle hep ayný beþ ismi tekrarlýyorlardý. Ali, Abdullah, Mehmet, Ethem, Mustafa. Ýyi de kimdi bu isimleri söylenen insanlar? Etrafa bakýnýrken gördüm; havuzun karþýsýndaydýlar, beþ insan, beþi de gözlerini dikmiþ bana bakýyordu. Evet, karþýdaki anýt mezardan söz ediyorum. Beþ fotoðraf çerçevesinden bana bakan beþ insandan. Ama sadece fotoðraflar yoktu yeþil çimenlerin üzerinde; beþ de mezar taþý vardý. Sembolik olsalar da gerçek mezarlar taþlarýndan daha etkili görünüyorlardý ay ýþýðýnýn solgun parlaklýðýnda. Onlara doðru yürüdüm. Taþlarýnýn üzerindeki yazýlara baktým. Ali Ýsmail 5Korkmaz, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalýtaþ, Ethem Sarýsülük, Mustafa Sarý yazýyordu. Bu aðaçlar kesilmesin diye yapýlan direniþte yaþamýný yitiren beþ gencecik insanýn adlarý. Ne yapacaðýmý bilemeden öylece kala kalmýþtým olduðum yerde. Ama rüzgarda usulca kýpýrdanan aðaçlar, bir dua gibi ayný isimleri tekrarlamayý sürdürüyorlardý kararlýlýkla. Ali, Abdullah, Mehmet, Ethem, Mustafa... Kaynak:BirGün Pazar Eki

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

3 DE derin göndermeleri olan bir isim. Kitabýn ismini nasýl belirlediniz? Tek kiþilik din bana göre çok

3 DE derin göndermeleri olan bir isim. Kitabýn ismini nasýl belirlediniz? Tek kiþilik din bana göre çok 8 Ali Ýsmail Korkmaz'ýn Beþik Otel önünde ikinci kez darp edildiði ihtimalini güçlendirecek delilleri Birgün ortaya çýkardý. Bozuk olduðu ileri sürülen Harman Fýrýn güvenlik kayýtlarýnýn Jandarma Kriminal

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE 9 Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA Söyleþi 4 DE 2 DE Ýzmir'de Gündoðdu Meydaný'nda Eþitlikçi, Çoðulcu, Demokratik Anayasa, Zorunlu din derslerine hayýr, Laik Devlet talepleri ile toplanan on binlerce Alevi ve onlara destek olan siyasal

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

Köse konuþtu, Meclis gerildi * HABERÝ 3 DE. Tufan Köse (Ç.HAK:1860) Lojistik Programý na onay * HABERÝ 8 DE

Köse konuþtu, Meclis gerildi * HABERÝ 3 DE. Tufan Köse (Ç.HAK:1860) Lojistik Programý na onay * HABERÝ 8 DE Mýsýr da darbeye tepkiler Cumhurbaþkaný Mursi ye yönelik ordunun düzenlediði darbeye tepkiler arttý. Özgür-Der Çorum Þubesi, Memur Sen, Ýlke-Der Baþkaný ve ÝHH, Eðitim Sen ile EMEP, yaptýklarý açýklamada

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý

Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý 8 AKP'nin emekçilere yönelik yasakçý zihniyeti bu 1 Mayýs'ta da kendisini günler öncesinden gösterdi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, bu sene 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nýn emekçilerle birlikte Taksim'de kutlanmasýna

Detaylı

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi.

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi. ot Yaz aylarýnda Eþini ilacýyla güneþe dikkat! zehirledi orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük, özellikle yaz aylarýnda bronzlaþmak için güneþ altýnda fazla kalmanýn cilt kanseri Uzm.

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

Samsun a kaptýrdýk. Milletin iradesi sandýða yansýyacak

Samsun a kaptýrdýk. Milletin iradesi sandýða yansýyacak Milletin iradesi sandýða yansýyacak Ziyaret edilen pek çok iþyerinde, vatandaþlar Tayyip Erdoðan a olan desteklerini açýktan ifade etti. AK Parti Merkez Ýlçe seçim çalýþmalarýný sürdürüyor * HABERÝ 5 DE

Detaylı

Ulaþtýrma Bakaný na yakýn kaynaklar sevindirdi * SAYFE 4 DE * HABERÝ 2 DE. Beytepe de bayram coþkusu Deðerlerimize sahip çýkalým

Ulaþtýrma Bakaný na yakýn kaynaklar sevindirdi * SAYFE 4 DE * HABERÝ 2 DE. Beytepe de bayram coþkusu Deðerlerimize sahip çýkalým Tecrübeli bankacý emekli oldu Finansbank Çorum Þube Müdürü Nuray Þehirtay emekliye ayrýldý. * HABERÝ 6 DA Nuray Þehirtay Ulaþtýrma Bakaný na yakýn kaynaklar sevindirdi Demiryolu umutlarýmýz artýyor HABER

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı