(1982) ve Oteller Kenti (1985); uzun bir þiirden ya da uzun bir...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(1982) ve Oteller Kenti (1985); uzun bir þiirden ya da uzun bir..."

Transkript

1 8 Tüketici Birliði Federasyonu Baþkaný Bülent Deniz, kredi ve kredi kartý borcunu ödeyemeyen yurttaþ sayýsýnda son aylarda görülen hýzlý artýþa dikkat çekerek, "Bankalarýn 90 gün içinde icra takibine baþlamasý zorunluluðu var. Ekim ayýnda icra davalarý baþlayacak. Büyük bir tehdit yükseliyor" dedi. Bülent Deniz, mevcut ortamda, BDDK'nin kredi kartlarýna getirmeyi planladýðý düzenlemenin ise düþünülenin aksine yurttaþýn borç sýkýntýsýný artýracaðýný kaydetti. Deniz, "Bir girdap oluþuyor. Burada tek çözüm yeniden yapýlandýrma. BDDK'nin planladýðý düzenleme hayata geçmeden, daha önemlisi ekim ayý gelmeden Meclis harekete geçmeli. Kredi kartý borçlularý için bir yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarýlmalý" diye konuþtu. Kredi kartlarý için daha önce dört kez yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarýldýðýný hatýrlatan Bülent Deniz, "Bu yasalar hep kara listede bulunanlar için çýkarýldý. Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Ankara Ýl Meclisi, 17 Aðustos günü akþamý Rojava da çetelerin Kürtlere dönük gerçekleþtirdiði katliamýn protesto edilmesinin ardýndan faþist saldýrý sonucu BDP üyesi Ýsmail ÇELEBÝ nin yaralanmasýný 18 Aðustos günü Kýzýlay Güvenpark önünde protesto etti. HDK Ankara bileþenlerinin yaný sýra Halkevleri, Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP) ile Kaldýraç temsilcilerinin katýlarak dayanýþmada bulunduðu eylem, saat: 12:30 da gerçekleþti. Protesto eyleminde HDK Ankara Ýl Meclisi adýna açýklama yapan Harun ÇAKMAK þunlarý söyledi; 17 Aðustos Cumartesi günü akþam saatlerinde HDK tarafýndan yapýlan Diren Rojava Yanýndayýz þiarýyla yapýlan oturma eyleminin hemen ardýndan iki faþist tarafýndan yapýlan býçaklý saldýrý sonucunda Ýsmail ÇELEBÝ adlý arkadaþýmýz 5 yerinden yaralanmýþtýr. Etkinliklerin son günü olan tarihinde, Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde saat da baþlayan, Sunuculuðunu Ýlknur Kaplan ýn üstlendiði Ozanlar Dinletisi" adý altýnda, ozanlarýn sahne aldýðý bir dinleti düzenlendi. Dinletiye katýlan ozanlar etkinliklere ayrý bir renk kattýlar. Dinleti þu ozanlarýn katýlýmý ile gerçekleþti: Gani PEKÞEN, Aþýk HAÞÝMÝ, Aþýk GÜLABÝ, Ozan ESRARÝ, Yusuf TEKTAÞ, Aþýk FEDAÝ, Ali Rýza ERDOÐAN, Nesrin ULUSOY, Aþýk Ali SAÐLAM, Ýsmail KAYA, Binay KOÇAK, Aþýk UMMANÝ, Ali SULTAN, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, tarýmda çalýþan baþýna elde edilen katma deðerde 24 bin 828 dolarla Mardin, Batman, Þýrnak ve Siirt'ten oluþan Dicle bölgesinin birinci sýrada... Devrim Dirlikyapan ýn, Ölümü Gömdüm, Geliyorum adlý çalýþmasý, Edip Cansever in ( ) 17 þiir kitabýndan yedisi üzerine bir yakýn okuma. Kitapta Umutsuzlar Parký (1958), Nerde Antigone (1961), Tragedyalar (1964), Çaðrýlmayan Yakup (1969), Ben Ruhi Bey Nasýlým (1976), Bezik Oynayan Kadýnlar (1982) ve Oteller Kenti (1985); uzun bir þiirden ya da uzun bir...

2 Malum Þahýs ýn (MÞ) Mýsýr sendromu ardýnda, aslýnda, Cemaat korkusu yatýyor! Cemaat 13 Aðustos ta 11 maddelik bir muhtýra verdi. Muhtýra ardýndan darbe mi? Orada insanlar ölürken burada kendine maðduriyet çýkarmak. Oradaki zulmün benzerini kendi muhaliflerine yaparken, piþkince, kendini o mazlumlarýn yanýna koymak Ayýp, ama çok ayýp! Evet, Mýsýr da bir insanlýk trajedisi yaþandý, yaþanýyor. Devlet terörüne maruz kalanlar elbette mazlumdur, dini, milliyeti hiç önemli deðildir. Ama Müslümanlara zulmü Mýsýr ýn kendi eþi de baþörtülü ve gayet koyu bir Ýslamcý olan general Sisi ile onu destekleyen Ýhvan dýþý diðer Ýslamcý fraksiyonlar yapýyor. Bu alýntý Eren Eðilmez in Kahrolsun Demokrasi Yaþasýn Petro-Dolarlar (http://tinyurl.com/mdg8xa3) baþlýklý yazýsýndan. Eðilmez, Türkiye deki kimi Ýslami çevreler tarafýndan, darbeyi yapanlarýn seküler demokratlar, darbeye uðrayanlarýn ise ümmet için mücadele eden Müslümanlar mýþ gibi bir algý yaratýldýðýný; darbeyi yapanýn da darbeye uðrayanýn da Ýslamcý olduðunu, hatta anayasaya ilk madde olarak þeriatý koyan bu darbeye ilk desteði (Ýhvan dan daha radikal) Selefi Nur Partisi nin verdiðini vurguluyor. Ve üstelik Mýsýr da yaþanan bir Þii- Sünni mezhep çatýþmasý da deðil. Darbeyi yapan da darbeye uðrayan da Sünni Ortadoðu genelinde Ýslami fraksiyonlarýn kavgasý mezhep çatýþmasý olarak yaþanýrken, Mýsýr da bir yanda Katar ýn öbür yanda Suudi Arabistan ýn olduðu Sünni eksenli bu çatýþmada körfezin petro-dolar zengini Ýslam oligarklarý birbirlerine düþmüþ haldeler. ABD, AB ve Ýsrail ise adeta yiyin birbirinizi pozisyonundalar. Mesela ABD Mýsýr a hiç olmazsa askeri yardýmý neden kesmiyor, kesemiyor? Cevabý, Radikal de Murat Yetkin þöyle veriyor: ABD askeri yardýmýnýn yüzde 80 inden fazlasý, doðrudan Amerikan silah sanayiinin cebine gidiyor. ( ) Mýsýr da darbeye darbe demek, askeri yardýmý kesmek, Obama için bu nedenle zor. MÞ nin açmazý iþte buralarda, çünkü mevzuu para, para, para Ýman mý para mý? Dini imaný aslýnda para olanlar arasýndaki bir çatýþmada ve yarýþmada, MÞ nin ciddi tehdit algýsý bu yüzden öncelikle Cemaat ten kaynaklanýyor. Cemaat in 13 Aðustos muhtýrasýyla tepedeki iktidar kavgasý ayyuka çýktý. En fazla ilgimi çekeni, MÞ nin geçtiðimiz dönemde ýsrarla Gülen i Türkiye ye dönmesi için sýkýþtýrmasý karþýlýðý yazýlan þu son madde: Gülen in Türkiye ye dönüþü demokratik kazanýmlarý tersine çevirmek için bazý çevreler tarafýndan kullanýlacaðý endiþesiyle hâlâ mümkün olmuyormuþ. Öyleyse, Gülen ABD de ya güvenli olduðu ve kollandýðý için mi gönderilmiyor ya da ne bileyim rehin mi tutuluyor? MÞ nin iþi hakikaten zor. Cemaat tehdidiyle iç içe geçmiþ Eylül sendromu da var: Eylülde huzursuzluk çýkaran bedelini aðýr öder... diye kostaklanýyor. Gezi direniþi tepedeki iktidar kavgalarýný, demokrasi sahtekârlýklarýný da teþhir etmiþ, Cemaat ve AKP dýþýndaki sahici seçeneði ve en önemlisi Türkiye nin Mýsýr ya da Suriye olamayabileceði ihtimalini diriltmiþti! Türkiye de de iki Sünni akým, AKP ile Cemaat arasýnda týrmanan tehlikeli bir iktidar kavgasýnýn bölgedeki paþalarý, elbette silah tüccarlarý ve petrol baronlarý; ülkedekiler ise onlarýn sadece taþeronlarý Bu kavgayý bu mecradan çýkarmak þart! Çünkü bu demokrasi kavgasý deðil Zaten iki taraf da nihayetinde ve mealen kahrolsun demokrasi demiyor mu? Bakýn iþte MÞ Kürt çözümünde de yan çiziyor. Anadil olmayacakmýþ, genel af yokmuþ, zaten gerillanýn da sadece yüzde yirmisi dýþarý çýkmýþmýþ Bu durumda PKK tepki olarak tekrar silaha sarýlýrsa, Gezi Direniþiyle baþlayan Kürt-Türk dayanýþmasýnýn yok olacaðýný MÞ de biliyor. Ama bu kez, Kürt direniþinin silahsýz güçleri Gezi Ruhuyla bütünleþtiðinde, evet Eylül de, MÞ nin çözümsüzlüðü karþýsýnda muazzam bir çözüm seçeneði doðamaz mý? Gençler, kadýnlar, emekçiler Kürt çözümü de dâhil özgürlük ve eþitlik çözümlerinin tamamý için hep birlikte ayaða kalktýðýnda Cemaat de darbe yapamaz; AKP de ayakta duramaz! Gülþah KARADAÐ Tüketici Birliði Federasyonu Baþkaný Bülent Deniz, kredi ve kredi kartý borcunu ödeyemeyen yurttaþ sayýsýnda son aylarda görülen hýzlý artýþa dikkat çekerek, "Bankalarýn 90 gün içinde icra takibine baþlamasý zorunluluðu var. Ekim ayýnda icra davalarý baþlayacak. Büyük bir tehdit yükseliyor" dedi. Bülent Deniz, mevcut ortamda, BDDK'nin kredi kartlarýna getirmeyi planladýðý düzenlemenin ise düþünülenin aksine yurttaþýn borç sýkýntýsýný artýracaðýný kaydetti. Deniz, "Bir girdap oluþuyor. Burada tek çözüm yeniden yapýlandýrma. BDDK'nin planladýðý düzenleme hayata geçmeden, daha önemlisi ekim ayý gelmeden Meclis harekete geçmeli. Kredi kartý borçlularý için bir yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarýlmalý" diye konuþtu. Kredi kartlarý için daha önce dört kez yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarýldýðýný hatýrlatan Bülent Deniz, "Bu yasalar hep kara listede bulunanlar için çýkarýldý. Oysa 17 milyon kart sahibinin 9,5 milyonu kara listeye girmemek için asgari tutarlarýný ödüyor. Yeniden yapýlandýrmalarýn bu insanlarý kapsamamasý büyük hata, borçlarý giderek büyüyor" uyarýsýnda bulundu. SIKINTI BÜYÜYECEK Avukat Bülent Deniz, Bankacýlýk Düzenleme Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartlarýna gelir seviyesine göre limit koyma ve asgari ödeme tutarlarýný artýrma planý ile son dönemde yükselen borç sorununu BirGün'e deðerlendirdi. BDDK'nin taslak düzenlemesinde yer alan 'limit koyma' giriþimini, tüketici derneklerinin yýllardýr talep ettiðini hatýrlatan Bülent Deniz, þöyle konuþtu: "Bu düzenlemeyi biz istiyorduk. Ancak bu dönemde bu düzenleme tek baþýna ele alýndýðýnda yurttaþlarýn sorunu çözülmeyecek, aksine büyüyecek. Ýnsanlarýn zaten ödeme sýkýntýsý varken, asgari ödemeyi yukarý çekmek, üç ay borcunun yarýsýný ödemeyene kýsýtlama getirmek, sýkýntýyý büyütecek." 54 AYDA ÖDENEBÝLÝYOR Bülent Deniz, kredi kartýnda asgari ödeme tutarýnýn 'tam bir girdap' olduðunu belirterek, "Bu girdaba giren kurtulamýyor. Diyelim ki bu ay 1000 lira kredi kartý harcamasý yaptýnýz. Bundan sonra kartý hiç kullanmamaya ve her ay sadece asgari tutarý ödemeye karar verdiniz. Asgari ödeme tutarý yüzde 23. Bu borcu kapatmanýz tam 54 ayý alýyor" dedi. YENÝDEN YAPILANDIRMA BDDK'nin yeni taslaðýnýn kredi kartý borçlarýna fren getirme amacý taþýdýðýný kaydeden Bülent Deniz, "Fakat bu düzenleme yapýlýrken mutlaka stok haline gelmiþ, birikmiþ borcun da eritilmesi gerekiyor. Þu anda Türkiye'de banka borcu olmayan yurttaþ neredeyse yok. Bu borçlar için bir yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarýlmasý þart" diye konuþtu. Bülent Deniz, kredi kartý borçlarýnýn daha önce dört kez yapýlandýrýldýðýný hatýrlatýrken, bu uygulamalarýn hep borcunu ödemeyi býrakan ve 'kara listeye' giren kiþileri kapsadýðýný, asgari tutarý ödeyerek yaþayan insanlarýn 'girdapta kalmaya' devam ettiðini ifade etti. 9,5 MÝLYONLUK SORUN Deniz þöyle konuþtu: "Türkiye'de 17 milyon kiþi kredi kartý kullanýyor. 56 milyon da kredi kartý var. 9-9,5 milyon kiþi asgari ödeme tutarýný yatýrarak borcunu çeviriyor ve kara listeye girmiyor. Türkiye'de daha önce yapýlan kart borcu yapýlandýrma uygulamalarý bu kiþileri hiç kapsamadý. Oysa bu kiþiler her ay bir bileziðini satýp, birinden borç alýp ya da bir baþka karttan nakit çekip asgari tutarýný yatýrýyor. BDDK yeni düzenlemeyi çýkarýrken, bu kiþilerin durumu da düþünülmeli." EKÝM AYI FELAKETÝ Bülent Deniz, banka borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý ihtiyacý konusunda, daha önemli bir soruna dikkat çekti. Kredi ve kredi kartý borcunu ödeyemeyen kiþi sayýsýnýn bu yýl hýzla arttýðýný, son aylarda ise ivmenin önü alýnamaz þekilde yükseldiðini ifade eden Deniz, "Bankacýlýk Yasasý'na göre bankalar, ödenmeyen borçlar için 90 gün içinde icra takibi baþlatmak zorunda. Bu durumda ekim ayýndan itibaren icra dairelerinde dava patlamasý yaþanacak. Bu, sadece borçlu yurttaþlarý ilgilendiren bir durum deðil. Tüm ekonomiyi etkileyecek, tüketimi etkileyecek bir durum" uyarýsýnda bulundu. EYLÜL'DE YASA ÇIKSIN Bülent Deniz, 'ekim ayý felaketi' ve BDDK'nin yeni düzenlemesi öncesinde Meclis'i bir yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarmaya çaðýrdý. Yeni Tüketici Yasasý'nýn tasarý halinde Meclis gündeminde bulunduðunu belirten Deniz, "Meclis açýlýr açýlmaz tasarý görüþülmeye baþlanabilir ve tasarýya borç yapýlandýrmasýný içeren geçici bir madde eklenebilir. Bu madde, asgari borç tutarýný ödeyerek geçinen kiþileri de kapsayabilir" dedi. *** Gelire göre limit BDDK, bankacýlýk mevzuatýnda deðiþiklik yapan 3 ayrý yönetmelik hazýrladý. Sektörün görüþüne sunulan taslaða göre; gelir düzeyi bin lira veya altýnda olanlarla geliri tespit edilemeyenlerin kredi kartý limiti, bin lira ile sýnýrlandýrýlacak. Limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartlarýnýn asgari ödeme tutarý, dönem borcunun yüzde 25'inden yüzde 30'una çýkarýlacak. 15 bin liradan 20 bin liraya kadar limiti olan kredi kartlarýnýn asgari ödeme tutarý ise, dönem borcunun yüzde 30'undan yüzde 35'ine çýkacak. Yeni yönetmelikle taksitli kredi kartlarý için üstlenilen risk oranlarý da artýrýlýyor. Kredi kartlarýyla 1 ile 6 aya kadar olan taksitli alýþveriþlerde halen yüzde 75 olan risk aðýrlýðý, yüzde 100'e çýkarýlýyor. 6 ile 12 ay arasýndaki vadeler için risk aðýrlýðý yüzde 150'den yüzde 200'e çýkýyor. 12 ayý aþan taksitli alýþveriþlerde de risk aðýrlýðý, yüzde 250'ye çýkacak. Bankalar, bu düzenlemeler için 26 Aðustos'a kadar BDDK ye görüþlerini bildirecek. Halk borcunu ödeyemiyor Bankalar Birliði'nin haziran ayý verilerine göre, yýlýn ilk altý ayda kredi kartý ve ferdi kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayýsý 680 bin 168'e çýktý. Geçen yýlýn tamamýnda (12 ayýnda) bu rakam 822 bin 87'ydi. Kredi kartý borcunu ödemeyenlerin sayýsý 398 bin 310, kredisini ödeyemeyenlerin sayýsý 281 bin 858 oldu. Borcunu ödeyemeyenlerin sayýsý aydan aya giderek artmaya baþladý. Kredi kartý borcunu ödemeyen kiþilerin sayýsý ocakta 75 bin, þubat ve martta 70 bin civarýndaydý. Nisanda 87 bine çýktý, mayýsta 100 bine dayandý. Haziran ayýnda bu sayý 120 bin 515 oldu. Yýllar itibarýyla bakýldýðýnda 2013 yýlýnýn sadece altý aylýk sonuçlarý yýllýk rakamlarý aþtý. Kriz yýlý 2009'un tamamýnda kredi kartý borcunu ödemeyenlerin sayýsý 277 bindi ve 2011 yýllarýnda sayý 220 bin seviyelerindeydi yýlýnda ise 453 bin 656 ya yükseldi. Bu yýl altý ayda 398 bin 310 olan sayýnýn, artýþ trendinin sürmesi halinde yýl sonu rakamý 700 bine ulaþabilecek. Kaynak:BirGün

3 Sancaktepe Yaðlý Güreþleri ne katýlan rejimin boþ bakanlarýndan Egemen Baðýþ, önce yaðcýlýk yapýp RTE yi pehlivana benzetmiþ sonra da Ýstanbul a olimpiyat yakýþtýrmýþ ve alacaðýz, demiþ. Ama, yazýp duruyorum ya, bunlarýn kimyasý Gezi ile bozuldu diye; lafý yine Gezi direniþine getirmiþ. Baðýþ, Bakýn, Gezi Parký nda eylem yapanlar, iki defa Ýstanbul un adaylýðýný düþürmek için baþvuru yaptýlar ama baþaramadýlar. Eðer vermezlerse bu onlarýn yüzünden olacak diye konuþmuþ. Böyle konuþtuðuna göre, belli ki RTE rejimine olimpiyat vermede seçiciler isteksiz. Yoksa durduk yerde bu konuþma olmazdý. Doðrusu da budur. Ýstanbul un ihtiyacý olimpiyat deðildir. Daha öncelikli ihtiyaçlarý vardýr Ýstanbul un ve Türkiye nin Bunu Egemen Baðýþ ve onun sýð yandaþlarý anlarlar mý bilmem ama, olimpiyatýn neden Ýstanbul ve Türkiye için gereksiz, hatta bir tuzak olduðunu bir kez daha yazalým. AYRANI YOK Önce olimpiyat þehri Ýstanbul saplantýsýndan baþlayalým. Ýstanbul, bütün dünyada zaten bilinirliði olan bir merkez. Tarihi, kültürel varlýklarý ile jeopolitiði ile Bunun üstüne sýrf bilinirliði artsýn, Egemen in ifadesiyle çoðunluðu Müslüman bir þehirde ilk kez yapýlacak diye olimpiyat külfetine katlanmak mirasyedilik deðildir de nedir? Ama AKP rejimi kökten mirasyedi olduðu için, olimpiyatý aldýk havasýný her þeyden çok önemsedikleri için maliyet, bedel, birçok þeyde olduðu gibi, onlar için önemli deðildir. Bütün dertleri yapýlmamýþý yapmak, bununla kafa çelmek. Neye mal oluyor, kimden çýkýyor, alternatif olarak ne yapýlabilirdi gibi sorularý sormaz AKP rejimi, bunda da sormuyor. Oysa sorsa iyi olur. Çünkü Ýstanbul un ve Türkiye nin gerçekleri karþýsýnda olimpiyat diye tepinmek, tam da ayraný yok içmeye deyiþine uyuyor. Devletin 20 milyar dolarlýk kamu yatýrýmý harcamasý demek olan olimpiyat yatýrýmcýlýðý, kül olmuþ milyarlar demek aslýnda. Halen Türkiye nin baþlamýþ ve süren kamu yatýrým stoku 190 milyar dolar ve bunun ancak 86 milyar dolarlýk kýsmý tamamlanmýþ. Yani yüzde 45 e yakýný. Eldeki kamu yatýrýmlarýný bitirmek için önümüzdeki 4-5 yýlda Türkiye nin 104 milyar dolara ihtiyacý var. Dörtte üçü merkezi bütçeden olmak üzere Türkiye her yýl ancak 15 milyar dolarlýk kamu yatýrýmý için bütçe, kaynak ayýrabiliyor. Dolayýsýyla, býrakýn yeni büyük yatýrýmlarý, eldekini tamamlamak için en az 6-7 yýl ortalama 15 milyar dolarý bulmasý gerekiyor. Olimpiyatlara soyunmak demek, kamuya 20 milyar dolar için ortalýða düþmek ve faizine razý olmak demek. Faiz kimden çýkacak? Tabi ki halktan. Ama AKP nin umurunda mý? Onlar, olimpiyatý bahane ederek kendi rejim çýkarlarý ve projeden nasiplenecek yandaþ þirket çýkarlarýnýn derdinde. Brezilya, BRIC in devlerinden ama halk sokakta. Neden? Dünyanýn en berbat gelir daðýlýmý eþitsizliði ortada iken 2014 Dünya Kupasý ve 2016 Rio Olimpiyatý ný üstlendiler diye. Peki Türkiye de farklý mý gelir adaletsizliði? Týpkýsýnýn aynýsý O zaman da sormak gerekiyor; bunca yoksulluk varken, neden olimpiyat? 2004 olimpiyatlarýný üstlenip iflasa giden Yunanistan dan da mý ders çýkarmazsýnýz? ÝSTANBUL U KOPARMAK Önceden de yazdým (30 ve 31 Temmuz) ; Olimpiyat yatýrýmlarý, azgeliþmiþ bir kente mesela Van a, mesela Sivas ve çevresine, Samsun-Ordu ya yapýlsaydý baþýmýz aðrýmazdý. Geri dönüþü harcamanýn çok altýnda kalan olimpiyat yatýrýmlarýndan hiç olmasa bir süre için o azgeliþmiþ bölgeye bir yararý olacaðýný düþünerek teselli bulurduk. Ama öyle deðil. Yatýrýmlar zaten Türkiye nin her tür nimetinin en az yüzde ýný tek baþýna alan Ýstanbul a yapýlacak. Bu, Ýstanbul a daha da büyük bir yük bindirirken Anadolu kentlerini kurutmanýn yeni bir vesilesi olacak; bölgesel uçurumu daha da derinleþtirecek. Hele ki, açýk edilmeyen gerçek hinlik düþünüldüðünde Ne mi? Olimpiyat yatýrýmlarýný tam da Ýstanbul un akciðerlerine, Kuzey ormanlarýnýn olduðu bölgeye yapmak Üçüncü köprü, üçüncü havaalaný, iki yeni kent ve kanal Ýstanbul ucubesine, olimpiyat yatýrýmlarý bahane edilecek. Bundan dolayý oluþabilecek her tür itirazý, isyaný olimpiyat hatýrýna nötralize etmek isteyecekler. Bunu yapacak aktör de belli; TOKÝ(*) DEPREM NE OLACAK? Ýstanbul a iyilik yapacaksanýz, býrakýn olimpiyatý, önce varsa paranýz, kamu harcamalarýný deprem için harcayýn. Bu rantperest zihniyet, Ýstanbul da olasý bir deprem sonrasýnda sahra hastanesi ve sýðýnýlacak bölge olarak kullanýlacak alanlarý plan tadilatýyla AVM ve konut lejantý olarak deðiþtirdi kaþ göz arasýnda. Depremde kullanýlacak acil ulaþým yollarý da Ýspark a, otopark olarak kiraya veriliyor. Bu zihniyet,ýstanbul u depremini bekleyen þehir olarak görmeyi sevmiyor. Yapýlacak þeyleri hep halýnýn altýna süpürüyor. Deprem için köprü,viyadük vb. güçlendirme iþlerini, hava atacak, oy toplayacak iþler olmadýðý için umursamýyor, tevekküle býrakýyor, zihniyeti icabý Ýstanbul da,güneydoðu dan farksýz okullar, kiþilik sýnýflar var. Okul ihtiyacý dururken, hastane, saðlýk elemaný ihtiyacý dururken olimpiyat sýtmasý yaþýyor Egemen Baðýþ gibiler. Hepsi bir yana, Gezi direniþinde kullandýðýnýz polis þiddetini gördükten sonra size olimpiyat verir mi el alem? Daha orada kendi ayaðýnýza sýktýnýz da farkýnda deðilsiniz. Geçmiþ ola (*) Olimpikturk sayfasýnda blog un sahibi olan Cüneyt Kozakoðlu nun konuyla ilgili önemli yazýlarý ve paylaþýmlarý bulunuyor. (Yurt) Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hasan KANKAL Etkinliklerin son günü olan tarihinde, Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde saat da baþlayan, Sunuculuðunu Ýlknur Kaplan ýn üstlendiði Ozanlar Dinletisi" adý altýnda, ozanlarýn sahne aldýðý bir dinleti düzenlendi. Dinletiye katýlan ozanlar etkinliklere ayrý bir renk kattýlar. Dinleti þu ozanlarýn katýlýmý ile gerçekleþti: Gani PEKÞEN, Aþýk HAÞÝMÝ, Aþýk GÜLABÝ, Ozan ESRARÝ, Yusuf TEKTAÞ, Aþýk FEDAÝ, Ali Rýza ERDOÐAN, Nesrin ULUSOY, Aþýk Ali SAÐLAM, Ýsmail KAYA, Binay KOÇAK, Aþýk UMMANÝ, Ali SULTAN, 3 Çýnar (Ali ÇINAR, Mehmet ÇINAR, Abidin ÇINAR), Üç Telden Tek Dilden (Aþýk Özlemi, Aþýk Sinemi, Mustafa SAYILIR), Horasan'dan Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Van ýn Gevaþ Kaymakamý Yusuf Güni Hacýbektaþ Ýlçemize atanmasý nedeniyle bir veda yemeði düzenlendi. Akdamar Turizm Tesisleri nde düzenlenen veda yemeðine Ýlçe Jandarma Komutaný Yüzbaþý Cem Taþ, Gevaþ Belediye Baþkaný Nazmi Sezer, Akdamar Belediye Baþkaný Ferdi Þeker, Çiçekli Belediye Baþkaný Yýlmaz Kýlýç, kamu kurum ve kuruluþ amirleri, muhtarlar ile vatandaþlar katýldý. Programda bir konuþma yapan Gevaþ Belediye Baþkaný Nazmi Sezer, Kaymakam Güni nin ilçeye gelmesinden sonra çok þeylerin deðiþtiðini belirtti. Kaymakam Güni nin bir eðitim sevdalýsý olmasý hesabýyla özellikle eðitim alanýnda birçok çalýþma yaptýðýný ifade eden Sezer, "Köy köy, mahalle mahalle, sýnýf sýnýf dolaþarak öðrenci ve öðretmenlerle bireysel ilgilenmeleri, yakinen aþikâr olduðum bir insandýr. Ben ilçemize yaptýðý bu hizmetlerden ve özellikle eðitime verdiði desteklerden dolayý Kaymakam Güni ye teþekkür ediyor, gittiði yerde bu baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. Akdamar Belediye Baþkaný Ferdi Þeker ise, üzüntülü olduðunu belirterek, Kaymakam Güni ye gittiði yerde baþarýlý olmasýný dileklerinde bulundu. Daha sonra kürsüye çýkan ve bir Anadolu'ya (Binali ÝLGÜN, Haydar BIÇAKÇI, Ünal FIRAT), Erkan ÇANAKÇI, Prof. Dr. Ali YAKICI - Zebuni - Aþu ELMA - Niyazi ECE - Sevim KILIÇ - Gönül AKKUÞ. Hacý Bektaþ Veli yi Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri tarihinde Cumhuriyet meydanýnda saat da baþlayan konser programý ile sona erdi. Konser programýna katýlan semah ekiplerinin ve sanatçýlar: Þahkulu Vakfý Semah Ekibi, Gaziantep Alevi Kültür Dernekleri Semah Ekibi, Sadýk GÜL, Hasan KAPLANI - Burak ÞAHÝN - Mehmet KUNDAK, Hüseyin - Hayal, Kazým KALAYCI, Zeynep KARABABA, Hüseyin UÐURLU, Ali Eren ÇINAR, Aþýr ÖZEK, Can AYDOÐDU. veda konuþmasý yapan Kaymakam Güni ise, devletin kýt kaynaklarý da olsa ilçede güzel hizmetler yapmaya çalýþtýklarýný belirterek, bu çalýþmalarýn bir ekip iþi olduðunu söyledi. Ýlçede güzel projeler yaptýklarýný ve eðitimin birinci öncelikleri olduðunun altýný çizen Kaymakam Güni, "Giderken þunu memnuniyetle görüyorum, ilçenin uzun vadede eðitimle ilgili hiçbir problemi kalmadý. Bundan sonra Gevaþ tan baþarýlar bekliyoruz. Gittikten sonra da bir yanýmýz Gevaþ ta kalacak" dedi. Kaymakam Güni, üç yýl kaldýðý Gevaþ ta iyi niyetle çalýþtýðýný dile getirerek, "Önemli olan buradan giderken geride hoþ bir seda býrakmaktýr. Tüm kamu personelini, muhtarlarý, kendim gibi gördüm. Buna raðmen kalbini kýrdýðým, gücendirdiðim, belki kapýda beklettiðimiz insanlar olmuþtur. Hepsi o konuda da hakkýný helal etsin. Benden yana bir hak geçtiyse ben hakkýmý hepinize helal ediyorum" þeklinde konuþtu. Program, Gevaþ Belediye Baþkaný Nazmi Sezer, Akdamar Belediye Baþkaný Ferdi Þeker ve kaymakamlýk personelleri tarafýndan Kaymakam Güni ye hediyeler verilmesi ile son buldu.

4 Sabahýn üçü, Taksim meydaný tenhalaþmýþ ama gececi insanlar hala dolanýp duruyor ortalýkta. Dolunayýn gümüþten ýþýðýnýn altýnda terli insan bedenleri, genç kýzlar, erkekler, sarmaþ dolaþ sevgililer. Kafalar çakýrkeyif, bazýlarýnýn dilinde hala neþeli þarkýlar. Bense yorgunum, hem de çok yorgun. Sabahtan beri bilgisayarýn baþýndan kalkmamýþtým. Hep böyle olurdu, romanýn sonlarýna doðru, býrakmak istesem de kahramanlarým býrakmaz, kontrolü ele geçirerek, zorla sürükleyip götürürlerdi beni finale doðru. Þimdi de ayný durumu yaþýyordum iþte, parmaklarýmýn acýmasýna, gözlerimin önünde kelebekler uçuþmaya baþlamasýna raðmen bir türlü kurtaramýyordum kendimi bilgisayarýn tuþlarýndan. Böyle giderse, bayýlýncaya, baþým klavyenin üzerine düþüp kalýncaya kadar yazmayý sürdürecektim. Neyse ki o telefon geldi. Karýmdan gelen telefondan bahsediyorum. Ofiste mi yatacaksýn? diyordu. Benim için bir sakýncasý yok, ama bundan sonra hep orada kalýrsýn. Tehdit yeterince etkiliydi. Anýnda kopardým gözlerimi ekrandan, parmaklarýmý çektim tuþlardan, bilgisayarýmý kapattým, kendimi Ýstiklal Caddesi nin gürültülü kalabalýðýna býraktým. Niyetim bir taksiye atlayýp hemen eve gitmekti. Ama hava o kadar güzeldi ki, karýmýn tehdidine raðmen gökyüzünündeki dolunayýn çekiciliðine kapýldým. Ilýk sonbaharýn tadýný çýkarmak istedim. Adýmlarýmý yavaþlatarak, etrafýmdaki renkli insanlarý izleyerek, meydana çýktým. Buraya kadar iþler yolundaydý, ama Gezi Parký nýn yanýndan geçerken olanlar oldu; parktan fýrlayan bir adam önüme düþtü. Yardým edin! yardým edin! Ýncecik bedeni tirtir titriyor, faltaþý gibi açýlmýþ gözleri, aðaçlarýn gölgelerini tarýyordu. Bir gasp ya da hýrsýzlýk olmalýydý. Ben de parka çevirdim bakýþlarýmý. Saldýrgan ortaya çýktýðýnda kendimi nasýl koruyacaðýma dair hiçbir fikrim olmasa da, yumruklarýmý sýkarak, meçhul hýrsýzýn aðaçlarýn arasýndan üzerimize doðru atýlmasýný beklemeye baþladým. Ama saniyeler geçiyor, kimse çýkmýyordu ortaya. O kadar iri yarý biri deðildim ama, belki de beni görünce saldýrgan vazgeçmiþti. Gövdemi kendisine siper etmiþ hala panik içinde titreyen adama döndüm. Korktu herhalde, dedim güven dolu bir sesle. Çýkmayacak parktan... Garip bir söz söylemiþim gibi yadýrgayan gözlerle yüzüme baktý. Kim korktu? Kim olacak seni kovalan adam. Yoksa adamlar mý? Sahi kimden kaçýyordun sen? Ne adamý ya? Gözlerindeki dehþet hiç azalmamýþtý, bakýþlarýný parkýn karanlýðýna dikerekmýrýldandý. Adamdan deðil, ben aðaçlardan kaçýyorum. Þaþkýnlýkla mýrýldandým. Niye kaçýyorsun aðaçlardan? Kulaðýma doðru eðildi. Çünkü konuþuyorlar... Durmadan, hiç durmadan konuþuyorlar. Kesif bir alkol kokusu çarptý burnuma, yýrtýk pýrtýk elbiselerini ilk o zaman fark ettim. Karþýmda duran adam bir evsizdi ve fena halde sarhoþtu. Muhtemelen bu parkta yatýyordu. Bu gece içkiyi de fazla kaçýrýnca berbat bir kabus görmüþtü. Ama o bu düþüncelerimden habersiz sayýklamayý sürdürüyordu: Onlarýn ismini fýsýldýyorlar, rüzgar ne zaman esse, onlarýn sesiyle doluyor park. Sanki ilahi gibi, dua gibi durmadan onlarýn isimlerini mýrýldanýyorlar... Zavallý adam keçileri kaçýrmýþ olmalýydý. Boþ ver, dedim dostça omzuna dokunarak. Fýsýldasýnlar, sana zarar veremezler nasýl olsa. Çaresizlik içinde ellerini yana açtý. Hayýr, tanýyorlar beni. Sadece o kocaman çýnar deðil, o dev gibi kestane de tanýyor. O incecik gül fidanlarý bile. Evet, onlar bile, hafif bir esinti çýkmaya görsün, hemen baþlýyorlar konuþmaya. Saçmaladýðýný biliyordum ama sormaktan kendimi alamadým. Nerden tanýyorlar seni? Hiç duraksamadan yanýtladý: Geçen yazdan. Haziran ayýndan. Eliyle parký gösterdi. Burada görev yaptým ben. Ayyaþ filandý ama þahane bir hayal dünyasý vardý. Bahçývan mýydýn? Alýngan bir ifade belirdi yüzünde. Ne bahçývaný be, diye çýkýþtý. Emniyete çalýþýyordum ben. Polislere yardým ediyordum. Bildiðin devlet görevlisi. Gitgide daha eðlenceli bir hal alýyordu hikaye. Nasýl bir hizmet veriyordun? Küçümseyen gözlerle þöyle bir süzdü beni. Abi sen bu dünyada yaþamýyor musun? Daha birkaç ay önce, savaþ alaný gibiydi burasý. Cehennemden farký yoktu parkýn... Sonunda jeton düþtü bende. Gezi Direniþi nden bahsediyordu. Parktaki aðaçlarý söküp, alýþveriþ merkezi yapmak isteyen hükümete karþý baþlayan ayaklanmadan. Demek ki yazýn yaþadýðý olaylar aklýný karýþtýrmýþtý zavallýnýn. Ama itiraf etmeliyim ki söylediði yalanýn bir mantýðý da vardý. Hayal dünyasýnýn sýnýrlarýný merak ettiðim için muhabbeti derinleþtirmek istedim. Peki sen ne görevi yapýyordun? Sinsice sýrýttý, çürük diþleri göründü, kalýn dudaklarýnýn arasýndan. Parkta olan biteni anlatýyordum polislere. Burasý acayipti o zaman... Ýnsan doluydu her yer, solcular, saðcýlar, dindarlar, hippiler, kadýnlar, aklýna kim geliyorsa herkes buradaydý. Birkaç sivil polisi fena dövdüler içerde. O yüzden polis girmeye çekiniyordu parka. Beyoðlu Karakolu ndan Komiser Erol Abi buldu beni. Ýyi adamdýr Erol Abi, arada para verir bize, içeri düþersek arka çýkar. Ýþte o, Ýstiklal Caddesi nde yakaladý beni. Hala parkta mý yatýyorsun Memo? diye sordu. Ben de Evet, amirim, dedim. Elime bir yüzlük sýkýþtýrdý. Ýyi o zaman her sabah, her öðlen ve her akþam bana gelip anlatacaksýn... Parkta ne oluyor, ne bitiyor, kalabalýk mý, sakin mi, elebaþý kim, rapor edeceksin. dedi. Böylece baþladým göreve. Yani ihbar ettin direniþçileri... Sýrýtmasý yüzünde dondu. N apabilirdim ki, devletimiz benden bir hizmet istemiþ... Duraksadý. Hem Sülük Sami yle, Balon Kamil de yaptý. Hatta o lavuklar, Komiser Erol un verdiði cep telefonuyla fotoðraflarýný bile çektiler direniþçilerin. Ben o kadarýný yapmadým hiç deðilse. Üstelik parktaki gençler çok yardým etmiþti Sülük Sami ye. Doktora bile götürmüþlerdi þerefsizi. Kan iþiyordu pezevenk. Böbreðinde taþ mý ne varmýþ. Yalan yok, direniþçilerin sayesinde iyileþti. Bana da yardým ettiler. Her akþam sýcak yemek çýkýyordu parkta. Kimseden para istemiyorlardý, herþey bedavaydý, ama herkes çalýþýyordu, kimse kaytarmýyordu. Cesur çocuklardý aslýnda. Benim yanýmda bir delikanlýnýn gözünü kör etti polis. Gaz tüfeðiyle niþan aldý, çocuðun gözüne. Bile bile ya... Nasýl da yakýþýklýydý oðlan. Gitti sol gözü. Sen niye yardým etmedin çocuða? Haksýzlýða uðramýþ gibi yükseltti sesini. Ettim, kim diyor etmedim diye. Hastaneye kadar sýrtýmda taþýdým oðlaný. Hem direniþçilere yardým ettim, hem de polise. Baþka çaremiz yoktu ki, direniþçiler bir hafta, bilemedin bir ay orada, sonra polisle biz baþbaþa kalacaðýz. Eðer muhbirlik yapmasýydým, Komiser Erol aðzýma sýçardý benim, bu sokaklarý dar ederdi bana. Anlýyor musun? Söylediklerinin ne kadarý doðru, ne kadarý yanlýþtý bilmiyorum. Bir komiser böyle bir adamdan yardým ister miydi, hiç emin deðildim ama güzel anlatýyordu doðrusu. Eðer uyduruyorsa, sözleri daha da deðerliydi, çünkü müthiþ bir kurgu yeteneði var demekti. Peki, sonra n oldu? diye kurcaladým. Söyledikleriniz polisin iþine yaradý mý bari? Yaramaz mý, tabii yaradý. Parkta ne olup bitiyor saati saatine öðreniyorlardý. Yoksa Erol Abi birkaç yüzlük daha toka eder miydi avucumuza. Baþýmla aðaçlarý gösterdim. Ama park yerinde duruyor, direniþçiler kazanmýþ, aðaçlarý sökememiþ hükümet. Gizli bir sevinçle ýþýdý yüzü. Öyle oldu, bana sorarsan iyi de oldu. Alýþveriþ merkezi yapsalardý, bizi kapýsýna bile yaklaþtýrmazlardý o binanýn. Elli metreden kýþkýþlardý bizi özel güvenlikçiler... Ama... Yine o korku gelip oturmuþtu gözlerine. Ama þimdi de aðaçlar rahat vermiyor... Tam kývrýlýyorum o çalýlarýn altýna, tam gözlerimi kapayacakken baþlýyorlar fýsýldamaya. Ama nasýl, gitgide artýyor sesleri... Ýnsanýn ödü bokuna karýþýyor, deli olacam valla. Alkolün etkisiydi tabii, sanrýlar, hayaller... Sen de baþka bir parka git, dedim rahatlatmak amacýyla. Etrafta baþka yer mi yok. Deniz kenarýna in mesala... Üzüntüyle baþýný salladý, Bu park benim evim Abi. Baþka parklarda uyuyamam ki ben. Beþ yýldýr burada yatýyorum. Þu ilerde bir manolya var, annemin dizi gibidir o aðaç. Mis gibi kokularýn altýnda uyuyurum yýllardýr, bir bebek gibi huzur içinde. Evimi býrakýp, nasýl gideyim abi ben. Ýçime dokundu adamýn hali ama yapabileceðim bir þey de yoktu. Komiser Erol gibi bir yüzlük de ben sýkýþtýrdým avucuna. Hiç deðilse git bir otelde yat bu akþam... Parayý aldýðýna sevinmiþti yine de umutsuzca baktý yüzüme. Peki yarýn ne yapacaðým abi? Aslýnda bir pskiyatra gitmesini söylemeliydim ama bir iþe yaramayacaðýný bildiðimden, Umudunu yitirme, dedim sadece. Belki yarýn gece konuþmaz aðaçlar. Eline sýkýþtýrdýðým parayý alýp, sallanarak uzaklaþtý yanýmdan. Ben de yarým kalan yürüyüþümü sürdürdüm ama ne yalan söyleyeyim, aklým adamýn söylediklerine takýlmýþtý. Elbette inanmýyordum aðaçlarýn konuþtuðuna. Yine de bakýþlarýmýn birkaç metre ötemdeki parka kaymasýna engel olamadým. Sahi en son ne zaman gelmiþtim ben buraya? Ýki ay önce olmalýydý, direniþ günlerinden hemen sonra, bir öðle sonu ziyaret etmiþtim bu yeþil alaný. Korkunç günlerdi, acýmasýzca saldýrýyordu polis. Her yer biber gazýyla kirletilmiþti, her yanda tazyikli su her yanda panzerler. Coplarla, tahta sopalarla öldüresiye vuruyorlardý gencecik kýzlara, erkeklere. Ama yýlmýyordu direniþçiler, Ýstanbul insandan bir ýrmak olmuþ, akýyordu þu küçücük yeþil alana. Her geçen gün artýyordu direniþe katýlan insan sayýsý. Bin, on bin, yüz bin, bir milyon... Kýrk küsur gün sürmüþtü direniþ. Hükümet pes etmiþti sonunda, býrakýn var olan yeþili ortadan kaldýrmayý, yeni aðaçlar dikmiþti bu alana. Ama o günden sonra görmemiþtim parký. Acayip bir istek duydum içeri girmek için. Ayaklarým adeta kendiliðinden sürükledi beni aðaçlarýn bulunduðu gölgeliðe. Parka girince nemli bir serinlik çöktü üzerime, yanýk toprak, çürümüþ ot kokusu... Dolunayýn parlak ýþýðýný geçirmeyen gümrah aðaçlarýn altýndan yürürken, beton binalarýn arasýndaki bu aðaçlýklý alaný bir tür tapýnaða benzettim. Yok ettiðimiz doðanýn son kutsal alaný. Bir yerlerde bir kuþ öttü, sanýrým bir baykuþ, belki þehrin son baykuþu... Durup dinledim, bir daha sesi duyulmadý. Rüzgar durmuþtu, merdivenlerden inerek, parkýn ortasýndaki açýklýða ulaþtým. Dolunayýn altýndaki havuzun gümüþten suyuna baktým bir süre. Ýçim huzurla dolmuþtu. Þu banklardan birine otursam, sabaha kadar bu dingin suyu seyretsem yine de sýkýlmazdým. O anda fark ettim rüzgarý. Rüzgar bile denemez, bir yel, hafif bir esinti. Esinti usulca gezindi alnýmda, saçlarýmda. Sanki günün bütün yorgunluðu bir anda uçup gidivermiþti zihnimden, bedenimden. Bir an kendimi, gökteki dolunayýn, bu gölgeli aðaçlarýn, bu gümüþten havuzun, þu esintinin bir parçasý gibi hissettim. Ýþte o anda duydum sesi. Uðultu gibiydi, evet, aðaçlardan geliyordu. Adamýn duyduðu ses bu muydu yoksa? Tüylerim diken diken olmuþtu ama kendimi korkutmanýn anlamý yoktu. Hemen mantýklý bir açýklama buldum zihnim: Rüzgarýn sesi. Elbette rüzgarýn sesi. Zaten uðultu gibi, ne söylediði de anlaþýlmýyordu. Ama bu büyülü gece, mantýklý açýklamamý çürüttü hemen; uðultu giderek netleþti, bir kýz çocuðunun incecik sesine dönüþtü. Ardý ardýna isimler sýralamaya baþladý. Ali, Abdullah, Mehmet, Ethem, Mustafa. Bir dua, bir ilahi, bir tekerleme gibi. Ali, Abdullah, Mehmet, Ethem, Mustafa. Dehþet içinde kalmýþtým. Neler oluyordu. Ýlk aklýma gelen, o evsiz adamýn haklý olduðuydu, demek hayal görmemiþti. Aðaçlar gerçekten de konuþuyordu. Hem de hiç susmadan. Sevgiyle, saygýyla, örselemekten çekinir gibi þefkatle hep ayný beþ ismi tekrarlýyorlardý. Ali, Abdullah, Mehmet, Ethem, Mustafa. Ýyi de kimdi bu isimleri söylenen insanlar? Etrafa bakýnýrken gördüm; havuzun karþýsýndaydýlar, beþ insan, beþi de gözlerini dikmiþ bana bakýyordu. Evet, karþýdaki anýt mezardan söz ediyorum. Beþ fotoðraf çerçevesinden bana bakan beþ insandan. Ama sadece fotoðraflar yoktu yeþil çimenlerin üzerinde; beþ de mezar taþý vardý. Sembolik olsalar da gerçek mezarlar taþlarýndan daha etkili görünüyorlardý ay ýþýðýnýn solgun parlaklýðýnda. Onlara doðru yürüdüm. Taþlarýnýn üzerindeki yazýlara baktým. Ali Ýsmail 5Korkmaz, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalýtaþ, Ethem Sarýsülük, Mustafa Sarý yazýyordu. Bu aðaçlar kesilmesin diye yapýlan direniþte yaþamýný yitiren beþ gencecik insanýn adlarý. Ne yapacaðýmý bilemeden öylece kala kalmýþtým olduðum yerde. Ama rüzgarda usulca kýpýrdanan aðaçlar, bir dua gibi ayný isimleri tekrarlamayý sürdürüyorlardý kararlýlýkla. Ali, Abdullah, Mehmet, Ethem, Mustafa... Kaynak:BirGün Pazar Eki

5 Devrim Dirlikyapan ýn, Ölümü Gömdüm, Geliyorum adlý çalýþmasý, Edip Cansever in ( ) 17 þiir kitabýndan yedisi üzerine bir yakýn okuma. Kitapta Umutsuzlar Parký (1958), Nerde Antigone (1961), Tragedyalar (1964), Çaðrýlmayan Yakup (1969), Ben Ruhi Bey Nasýlým (1976), Bezik Oynayan Kadýnlar (1982) ve Oteller Kenti (1985); uzun bir þiirden ya da uzun bir þiirin bölümlerinden oluþmalarý, özgün kurmaca karakterler içermeleri, dramanýn olanaklarýyla donatýlmýþ bir anlatým sergilemeleri gibi ortak özellikler baðlamýnda inceleniyor. Dirlikyapan a göre, birçoðu dramatik monolog türü içinde deðerlendirilebilecek bu yapýtlar Cansever in poetikasýnda belirleyici bir yere sahip. Þiirde anlatýdan, farklý anlatýcýlardan hoþlananlarýn yabancý olmadýklarý bir tür bu. Turgut Uyar ýn Yekta sý, Ahmet Oktay ýn Dr. Kaligari si, Cansever in Ruhi Bey i, Yakup u ilk elde akla gelen örnekler. Þiirde sözdizimi ve imge yapýsýnda büyük deðiþiklikler yapan Cansever in, diyalog, iç monolog gibi teknikleri kullanmasýný, onun, insaný toplumdan soyutlanmamýþ bir birey olarak ele almasýna baðlayan Dirlikyapan, þairin hem biçimsel anlamda yeniyi araþtýrmak hem de yeni temalarý iþlemek için kýsa ve uzun þiir þeklinde iki tarz geliþtirmeye çalýþtýðýný savunur. Genellikle lirik olan kýsa þiirlerinde yaþanan anlarý þiirleþtiren Cansever, uzun þiirlerinde insanýn varoluþ sorunsallarý üzerinde durmuþtur. Þairin bu tarz sorunsallarý iþlemeye uygun bulduðu dramatik monolog tanýmlanýrken kullanýlan kaynaklar arasýnda en ilginci Elisabeth A. Howe un Dramatic Monologue adlý çalýþmasýdýr. Mesela Howe a göre Browning, Tennyson, Ezra Pound ve Eliot ýn ünlü dramatik monologlarýnýn tek ortak yaný þiirlerde konuþan kiþinin þairden farklý biri olmasýdýr. Dramatik monologda anlatýcýlar, þiirin baþlýðýnda ya da alt baþlýklarýnda adlarý belirtilen, kurgusal, mitik ya da tarihsel karakterlerdir. Howe, dramatik monologlarý, anlatý, zaman-mekân kurgusu gibi romansal niteliklere ve dramatik öze sahip olmalarý baðlamýnda lirikten ayýrýr. Us u þiire ölçü yapmak Dirlikyapan, Cansever þiirinde dramatik olanýn ve dramatik monoloðun kaynaklarýný araþtýrýr. Þair, ortaöðretim yýllarýndan baþlayarak dünya edebiyatýyla ilgilenmiþ, Rus ve Latin klasiklerini okumuþtur. Yaþam Öyküsü baþlýklý yazýsýnda Milli Eðitim Bakanlýðý Yayýnlarý ndan çýkan çevirileri kaçýrmadýðýný söyler mesela. Dirlikyapan buna bir açýklama getirir: Hasan Ali Yücel in milli eðitim bakanlýðý yaptýðý yýllarý arasýnda içlerinde Yunan tragedyalarýnýn da bulunduðu 500 kitabýn çevrildiðini, Cansever in tragedyalarla ve dramatik olanla ilk karþýlaþmasýnýn böyle gerçekleþtiðini vurgular. Cansever de dramatik monologun bir baþka kaynaðý T. S. Eliot ýn etkisi baþta olmak üzere Anglo-Sakson þiiridir. Þair çeþitli yazýlarýnda Eliot ýn adýný anmýþ, onun nesnel baðlýlaþýk kavramýný kendi þiirlerinde uygulamaya çalýþmýþtýr. Dirlikyapan, Cansever in dramatik monolog tarzýný da Eliot etkisiyle benimsediðini söyleyerek, Türkiye de þiir baðlamýnda hep dile getirilen ama altý pek de doldurulmayan Ýkinci Yeni þiirinin Anglo-Sakson kaynaklarla iliþkisi konusunda da kayda deðer bir katký sunmuþ olur. Cansever, us u þiirine ölçü yapmak istemiþ, bütün sanatsal türleri þiirin potasýnda eriyebildikleri oranda þiirin malzemesi olarak görmüþtür. Dirlikyapan a göre, þairin dramatik monoloða yönelmesinin baþlýca nedeni bu tür poetik seçimlerden ziyade þiiri bölmek düþüncesidir. Cansever, Þiiri Bölmek baþlýklý yazýsýnda modern dünyada insanýn çeþitli rollere büründüðünü ve bir kiþilik yitimine uðradýðýný söylemiþtir. Þairin, modern dünyanýn bölünmüþ bireyini anlatabilmek için seçtiði yol þiiri bölmektir. Bölüne bölüne kimliðini yitirmiþ ben e bir etkinlik kazandýrmanýn yolu dramatik bir þiirden geçecektir. Dirlikyapan, Cansever þiirinde dramatik monoloðun mitolojiye ya da tarihe deðil toplumsal yaþamdaki çeliþkilere ve çatýþmalara dayanmasýný ayýrt edici bir özellik olarak görür. Küllerinden doðan Kitabýn adýnýn, Cansever in Ben Ruhi Bey Nasýlým adlý yapýtýndan alýnmýþ Ölümü gömdüm, geliyorum dizesi olmasý boþuna deðildir. Dirlikyapan ýn incelemeleri göstermektedir ki, þairin bu yedi kitabýnda da küllerinden doðan anka kuþu (Phoenix) imgesi önemlidir. Dirlikyapan, bu imgenin her kitapta yeniden üretildiðini saptar. Cansever þiirinde ölüm temasý Phoenix imgesinden hareketle ele alýnmakta, bu haliyle bir yok oluþu deðil yeniden doðuþu temsil etmektedir. Dirlikyapan ýn þu ifadeleri Cansever in dramatik monologlarýnýn Phoenix in evrimi olarak görülebileceði tezini destekler: Umutsuzlar Parký ndaki anlatýcýlardan biri bir yýðýn ölüden gelmiþtir. Benzer þekilde Tragedyalar ýn Stepan ý da bir ölü gömme töreninden doðmuþ tur. Yine Tragedyalar da Lusin in çirkinliði aþmak için onun içine düþmek gerektiðini düþünmesi ve Diran ýn Unutulmuþ bir erkekliðin/ Acýsýndan oluþan bir Anka ya benzetilmesi, Phoenix i yeniden üreten imgelerin baþýnda gelir. Çaðrýlmayan Yakup ta yer alan bir anlatýcý, düzlük le savaþýr ve her defasýnda yeniden yenilir. Ben Ruhi Bey Nasýlým da ise ilk kez bir karakter ölülerini yangýnla gömmeyi baþarýr ve yeniden doðumun mutlu sürecini yaþar. Sýký dokulu, metinlerarasý þiirler Devrim Dirlikyapan, Ýkinci Yeni hakkýnda üretilen genelleþtirici yorumlara mesafe koymuþ, doðrudan Cansever in yapýtlarýnýn önerdiði bir okuma biçimine yönelerek Türk edebiyatýnda þiir eleþtirisinin ihtiyaç duyduðu türden bir çalýþma ortaya koymuþtur. Cansever in ilk dramatik yapýtý olarak incelenen Umutsuzlar Parký, Cansever in þiirinde nesne, dekor, insan, nesnel baðlýlaþýk gibi konularý öne çýkarýr. Umutsuzluðun kaynaðý insanýn baþkalarý tarafýndan uygun görülmüþ bir hayatý yaþamasýdýr. Dramatik ile lirik arasýnda ele alýnan Nerde Antigone dan baþlayarak Cansever þiirinin metinlerarasý niteliði kendini gösterir. Dirlikyapan büyük emek vererek yapýtlardaki tüm göndermeleri ortaya çýkarmýþ ve ancak metinlerarasý iliþkiler baðlamýnda mümkün olacak yorumlara ulaþmýþtýr. Nerde Antigone adýnýn nasýl oluþtuðu, Tragedyalar ýn Sartre ýn Gizli Oturum adlý oyunuyla iliþkisi çok sayýdaki örnekten yalnýzca ikisidir. Dirlikyapan çalýþmasýnýn yedi bölümünde yedi kitabýn sýrlarýný çözmeye çalýþýrken Eliot un Þiirin Üç Farklý Sesi baþlýklý makalesinde belirttiði seslerin izini sürer. Cansever þiirinin heyecan verici odaklarý; aykýrý kimlikler, alkol, çokgözlülük, cinsellik, ölüm, bakýþ, görsellik ve daha fazlasý Edip ölümsüzlüðü tanýmlasýn diye! ÖLÜMÜ GÖMDÜM, GELÝYORUM Devrim Dirlikyapan Metis Yayýnlarý 2013, 224 sayfa, 17 TL. Kaynak:Radikal Kitap

6 Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, tarýmda çalýþan baþýna elde edilen katma deðerde 24 bin 828 dolarla Mardin, Batman, Þýrnak ve Siirt'ten oluþan Dicle bölgesinin birinci sýrada yer aldýðýný belirtti. Bayraktar, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) 2008 rakamlarýndaki bölge paylarýnýn, 2012 yýlý milli gelirine, bölge paylarý deðiþtirilmeden uygulanmasýyla yapýlan hesaplamaya göre, Türkiye'de 2012'de kiþi baþýna 10 bin 397, çalýþan baþýna 31 bin 679 dolar olan milli gelirin, tarýmda ise çalýþan baþýna 9 bin 992 dolara indiðini bildirdi. Tarýmda çalýþan baþýna milli gelirin, ülkede çalýþan baþýna katma deðerin yüzde 31,54'ünde kaldýðýna dikkati çeken Bayraktar, tarýmda çalýþan baþýna gelirin artýrýlmasý ve ülke ortalamasýna yaklaþtýrýlmasýnýn, kýrsalda genç nüfusu tutmak için çok önemli olduðunu ifade etti. Dicle birinci, Batý Karadeniz sonuncu Tarýmda çalýþan baþýna katma deðerde Dicle bölgesini 21 bin 513 dolarla Tekirdað, Edirne, Kýrklareli'nin oluþturduðu Trakya'nýn, 19 bin 755 dolarla Ankara'nýn, 16 bin 423 dolarla Bursa-Eskiþehir- Bilecik'in, 15 bin 969 dolarla Ýstanbul'un, 15 bin 823 dolarla Ýzmir'in, 15 bin 337 dolarla Þanlýurfa ve Diyarbakýr'dan oluþan Karacadað'ýn izlediðine deðinen Bayraktar, þunlarý kaydetti : "Tarýmda çalýþan baþýna katma deðer, Konya ve Karaman'dan oluþan Mevlana'da 14 bin 618, Balýkesir ve Çanakkale'den oluþan Güney Marmara'da 14 bin 586, Adana ve Mersin'den oluþan Çukurova'da 13 bin 955, Kýrýkkale, Aksaray, Niðde, Nevþehir, Kýrþehir'den oluþan Ahiler bölgesinde 12 bin 477, Antalya, Isparta ve Burdur'dan oluþan Batý Akdeniz'de 11 bin 796, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uþak'tan oluþan Zafer bölgesinde 10 bin 32 dolarý buluyor. Bu bölgelerde tarýmda çalýþan baþýna katma deðer, 9 bin 992 dolar olan ülke ortalamasýnýn üzerinde yer alýyor. Katma deðer, tarýmda çalýþan baþýna, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'dan oluþan Doðu Marmara'da 9 bin 747, Hatay, Kahramanmaraþ ve Osmaniye'den meydana gelen Doðu Akdeniz'de 9 bin 716, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya'dan oluþan Orta Karadeniz'de 9 bin 629, Erzurum, Erzincan, Bayburt'tan oluþan Kuzeydoðu Anadolu'da 8 bin 355, Gaziantep, Adýyaman, Kilis'ten oluþan Ýpekyolu'nda 8 bin 39, Kastamonu, Çankýrý, Sinop'tan oluþan Kuzey Anadolu'da 7 bin 918, Aydýn, Denizli ve Muðla'dan meydana gelen Güney Ege'de 7 bin 820, Van, Muþ, Bitlis, Hakkari'den oluþan Doðu Anadolu'da 6 bin 747, Kayseri, Sivas, Yozgat'tan oluþan Orta Anadolu'da 6 bin 484, Malatya, Elazýð, Bingöl, Tunceli'den oluþan Fýrat bölgesinde 6 bin 23, Aðrý, Kars, Iðdýr, Ardahan'dan oluþan Serhat bölgesinde 5 bin 673, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüþhane oluþan Doðu Karadeniz'de 4 bin 823, Batý Karadeniz'de 2 bin 930 dolar düzeyine iniyor ve ülke ortalamasýnýn altýnda kalýyor." En fazla katma deðeri üreten Zafer bölgesi Bayraktar, 5,2 milyar dolarla tarýmda en fazla katma deðerin elde edildiði Zafer bölgesinde 2 milyon 966 bin nüfusun, 1 milyon 119 bini çalýþanýn bulunduðunu, çalýþan nüfusun 515 bininin de tarýmda istihdam edildiðini belirterek, "10 bin 32 dolarla ülke ortalamasý seviyesinde, tarýmda çalýþan baþýna katma deðer üretiliyor. Özellikle Güneydoðu'da büyük tarým alanlarýnýn çok az sayýda çiftçinin elinde toplanmasý, tarýmda çalýþan sayýsýný azaltýyor, çalýþan baþýna katma deðeri yükseltiyor" ifadesini kullandý. Dicle bölgesinde 42 bin, Doðu Karadeniz'de 569 bin çalýþan 2 milyon 85 bin nüfuslu Dicle bölgesinde toplam çalýþan sayýsýnýn 340 binde, tarýmda çalýþan sayýsýnýn ise 42 binde kaldýðýný vurgulayan Bayraktar, topraklarýn çok parçalandýðý, 2 milyon 545 bin nüfuslu Doðu Karadeniz'de tarýmda 569 bin, 1 milyon 20 bin nüfuslu Batý Karadeniz'de ise tarýmda 179 bin çalýþan bulunduðunu belirtti. Dicle bölgesinin 1,04 milyar dolarla Zafer bölgesinin 5'te 1'i kadar toplam tarýmsal katma deðer üretse de tarýmda çalýþan sayýsý çok az olduðu için, tarýmda çalýþan baþýna katma deðerde 24 bin 828 dolarla ilk sýrayý aldýðý bilgisini veren Bayraktar, Doðu Karadeniz'in 4 bin 823, Batý Karadeniz'in ise 2 bin 930 dolarla son iki sýrayý paylaþtýðýna dikkati çekti. Halen TBMM gündeminde bulunan miras hukukuyla ilgili yasanýn acilen çýkmasý, tarým arazilerinde yaþanan parçalanmanýn önüne geçilmesi gerektiðini bildiren Bayraktar, þu deðerlendirmelerde bulundu : "Kýrsal kalkýnmayla, kýrsaldaki nüfusa tarým dýþý istihdam yaratýlmalý. Tarýmda makineleþmenin artmasý, insan gücü ihtiyacýný azaltacaktýr. Kýrsalda, tarým dýþý iþ olanaklarý yaratýlarak kýrsalda tutulmalý. Aksi takdirde, tarýmdaki istihdam, geliþmiþ ülkelerdeki gibi yüzde 5'in altýna, yüzde 2-3'lere indiðinde tarýmda çalýþan 5-5,5 milyon insan da tarým dýþý istihdam piyasasýna ve kentlere akacak, ülke için çok büyük sorunlara neden olacaktýr. 500 milyon dolarlýk tarýmsal katma deðeri Dicle bölgesinde 20 bin 139 çalýþan, Batý Karadeniz Bölgesi'nde 170 bin 648 çalýþan yaratabiliyor. Ayný ülkede bu kadar farklýlýk yaþanmasý da doðru deðildir." Kaynak:Son Dakika Haber HÜSEYÝN GAZÝ KAYKI Meteorolojik Afetler Þube Müdürü Abdullah Ceylan, kuraklýðýn, 31 doðal afet içerisinde etkisi ve þiddeti en güçlü afet olduðunu belirterek, buna raðmen Türkiye'nin hala bütün sektörleri içine alan bir Kuraklýk Yönetim Planý'nýn bulunmadýðýný söyledi. Ceylan, kuraklýðýn "Yaðýþlarýn, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altýna düþmesi sonucu arazi ve su kaynaklarýnýn olumsuz etkilenmesi ve hidrolojik dengede bozulmalara neden olan doðal olay" þeklinde tanýmlandýðýný aktardý. Kuraklýðýn, önce meteorolojik olarak baþladýðýný, normalin yüzde 30 altýnda yaðýþ görüldüðünde kuraklýktan bahsedildiðini vurgulayan Ceylan, "Tarýmsal anlamda, bu yaðýþ düþüklüðü zamanla devam eder ve asýl bitkinin ihtiyaç duyduðu dönemde de yaðýþ azlýðý meydana gelirse bu tarýmsal kuraklýða dönüþmeye baþlar. Daha sonra akarsularýn debisi düþmeye baþlar, su miktarý azalýr, hidrolojik kuraklýk baþlar" diye konuþtu. Kuraklýk süresinin uzamasýyla, sosyoekonomik kuraklýk olarak adlandýrýlan, toplumsal huzursuzluk, kýtlýk ve salgýn hastalýklarýn görüldüðünü ifade eden Ceylan, nüfus artýþý, göçler, þehirleþme ve teknolojik faktörlerin, sosyoekonomik kuraklýðýn etkisini artýrdýðý bilgisini verdi. "Kuraklýk Türkiye'de çok gözlenen bir afet" Türkiye'deki ortalama yaðýþ miktarýnýn 640 milimetre civarýnda olduðunu, ancak bunun düzenli daðýlmadýðýný dile getiren Ceylan, bir tarafta 250 milimetre, diðer tarafta ise 2 bin 500 milimetrenin üzerinde yaðýþ görüldüðünü aktardý. Yaðýþ daðýlýmýna bakýldýðýnda Türkiye'nin üçte ikisinin kurak ve yarý kurak alanlardan oluþtuðunu aktaran Ceylan, bu nedenle kuraklýðýn, Türkiye'de çok görülen bir afet olduðuna dikkati çekti. Türkiye'nin her tarafýnda yaþanabilecek kuraklýðýn, bazý bölgelerde daha etkili olabileceðini anlatan Ceylan, en fazla kuraklýk afetinin yaþandýðý bölgelerin Konya, Karaman, Nevþehir arasý, Sivas, Erzurum, Kars, Þanlýurfa, Malatya, Balýkesir, Van, Tunceli ve Çorum olduðunu söyledi. Önemli kuraklýklarýn görüldüðü yýllar Ceylan, Türkiye'de 1920'lerden itibaren oldukça þiddetli, geniþ kapsamlý ve ülkenin büyük bölümünü etkileyen kuraklýklar yaþandýðýna iþaret ederek, "1926 ve 2007 yýllarý arasýndaki son 82 yýllýk dönemde, , , 1941, , 1950, 1953, 1956, 1959, 1968, 1973, 1977, 1984, , 2000, 2001, , þiddetli kuraklýklarýn gözlendiði yýllardýr" dedi. Osmanlý dönemindeki kayýtlara bakýldýðýnda da son 350 yýllýk dönemde, 1757, 1759, 1761, 1763, 1768, 1789, 1794, 1802, 1813, 1815, 1830, 1834, 1840, 1849, 1852, 1861, 1870, , , 1890 ve 1909'un kurak yýllar olarak tespit edildiðini hatýrlattý. Kuraklýk afetinin, milattan önceki dönemlerde de gözlendiðini dile getiren Ceylan, Hititlerin yok olmasýnda, Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinde, Anadolu'daki Celali isyanlarýnýn çýkmasýnda kuraklýðýn etkili olduðunu savundu. Ceylan, "Kuraklýk, hiç de küçümsenmeyecek bir felakettir, 31 doðal afet içerisinde etkisi ve þiddeti en güçlü olanýdýr. Depremden çok daha öndedir" ifadesini kullandý. Kuraklýk Yönetim Planý Tarihten günümüze kuraklýkla mücadele yöntemlerine de deðinen Ceylan, resmi kayýtlara göre, bilinen ilk Kuraklýk Yönetim Planý'nýn, Ýncil'deki Hazreti Yusuf olayý olduðunu aktardý. Hititler'in, M.Ö 1250 yýlýnda, kuraklýkla mücadele kapsamýnda yaptýklarý barajýn, dünyadaki ilk baraj olduðunu belirten Ceylan, bu dönemde suyu kirletenlerin ölümle cezalandýrýldýðýný ifade etti. Ceylan, Osmanlý döneminde de kuraklýkla mücadele amacýyla su kaynaklarýnýn bulunduðu yerlerde aðaç kesenlerin at ve arabalarýna el konulduðunu, müebbet kürek cezasýna çarptýrýldýklarýný, buna göz yuman kamu görevlilerinin de ayný cezayý aldýklarýný dile getirdi. Meteorolojik Afetler Þube Müdürü Ceylan, Türkiye'de, 1990'dan sonra kurak alanlarýn geniþlemeye baþladýðýný vurgulayarak, Türkiye'nin, hala bütün sektörleri içine alan bir Kuraklýk Yönetim Planý'nýn bulunmadýðýna dikkati çekti. Kaynak:Son Dakika haber

7 ABD emperyalizmi ülkesinde obezite yaþarken, Ortadoðu da açgözlülüðe devam ediyor. Ortadoðu nun diktatörleri kendi yoksullarý yerine, emperyalist aç gözlülüðü doyurmak için kendi evinde savaþýn ve paylaþýmýn sofrasýný hazýrlýyor. Ortadoðu nun yoksullarý ise umuda yolculuk eden mülteciler haline getiriliyor. Mülteciler, kendilerine çadýr açanlarýn, çadýrýn açýlmasýna sebep olanlar olduðunun farkýnda deðiller. Arap baharý ve devrim diyenler, ölüm tarlasýna dönüþmüþ Suriye de 100 bin insanýn ölümüne, 100 binlerce insanýn yaralanmasýna ve 2 milyonu Suriye dýþýna olmak üzere, 6 milyon Suriyeli insan evini terk etmesine, açlýða, yoksulluða ve savaþýn soðuk yüzüne kör bakýyorlar. AKP hükümeti de mezhepçi politikalarýyla emperyalist açgözlülüðe aþçýlýk, El kaide, El Nusra ve ÖSO gibi çetelere ilham kaynaðý olmaya ve maðduriyetinden sorumlu olduðu mültecilere sahte çadýrlar kurmaya ediyor. 11 Eylül de Cihatçý çetelere göz açtýrmayacaðýz diyenler ile kendi otoriterlikleriyle yüzleþmeyenler, cihatçýlarýn Lazkiye de Aleviler katledilecek mesajýný yayýyor. Lazkiye deki Alevi köylerine yönelik katliamlarý, zaferin haberi olarak veriyorlar. AKP iktidarý, Türkiye nin sýnýrýný cihatçý çetelere açarak Lazkiye de ve Rojava daki katliama suç ortaðý olmayý, stratejik kazaným olarak görüyor. Cihatçý çetelerin, Arap Alevilerinin dini önderlerine iþkence yapmasý, onlarca savunmasýz ve silahsýz Aleviyi öldürmesi, 136 Aleviyi fidye için kaçýrmasý, öldürdükleri insanlarýn kalbini yiyen açgözlülükleri, asýrlardýr süregelen Alevifobinin devamýdýr. LAZKÝYE ALEVÝLERÝ VE YAVUZ UN CÝHATÇILARI Yavuz ismi Anadolu ve Lazkiye deki Arap Alevilerinin tarihinde, katliam, zulüm, acý ve kýyýmý ifade eder. Yavuz 1514 de 40 bin Anadolu Alevi sini katletti da Hama da, Humusta, Þam da Alevilere karþý katliamlar gerçekleþtirir de Suriye yi ele geçiren Yavuz, 70 bin Arap Alevisini öldürtmüþtür. Bu katliamdan kurtulanlar Lazkiye, Antakya ve Ýskenderun a yerleþmiþlerdir. Tarih tekerrür ediyor. Þimdi Yavuz un Cihatçý torunlarý, Türkmenleri de aralarýna alarak Yavuz Sultan Selim Birliði kuruyor. Aralarýnda Fatih Sultan Mehmet Tugayý, Sultan Abdülhamit Tugayý da var. Bu birlikler Lazkiye de Alevilere, Rovaja da Kürtlere yönelik katliam gerçekleþtiriyorlar. Açgözlü emperyalistleri doyurmak için, Suriye den yeni bir Afganistan ve Irak yaratýyorlar. NEDEN LAZKÝYE VE ALEVÝLER? Lazkiye Alevilerin, Sünnilerin, Türkmenlerin ve Hýristiyanlarýn barýþ ve kardeþlik içinde yaþadýðý, farklýlýklarýn zenginlik olarak korunduðu bir kenttir. Cihatçý çeteler ise Lazkiye deki barýþý ve kardeþliði ortadan kaldýrmak ve Akdenize açýlacak enerji koridorunu efendilerinin hizmetine sunmak istiyorlar. Alevileri öldürmek ve emperyalistlere hizmet cihatçýlar için bir tür ibadettir. Týpký Maraþ ta, Çorum da masum insanlarý öldürmek ve Sivas ta insanlarý yakarak ibadet ettiklerini sanan kardeþleri gibi düþünüyorlar. ALEVÝ DEVLETÝNE KARÞI! Lazkiye emperyalist müdahale ile ilk kez tanýþmýyor. Lazkiye "Alavi Özerk Bölgesi" olarak ta bilinir den 1944 e kadar Alavi Devleti özerklik statüsü sürmüþtür. Lazkiye Alevi devletinin baþkentiydi! Aleviler Fransýz mandasýný ret ederken, Sünni Araplar Özgür Suriye adý altýnda Fransýz mandasýný kabul ettiler. Bugün ise Aleviler emperyalist müdahaleye karþý iken, cihatçýlar Özgür Suriye Ordusu ismi ile emperyalizme paralý çetelik yapýyor. Bugün için vicdani siyaset, Suriye deki cihatçý çetelerin zulmüne, emperyalist müdahaleye ve Esad diktatörlüðüne dur demektir. Savaþ, Suriye de toplumsal muhalefetin kendi dinamikleri ile demokratikleþme mücadelesi sürdürmesini engelliyor ve demokratik mücadele zeminlerini týkýyor. Þimdi doðru tutum kanýmca, Suriye halklarýnýn demokratik taleplerine sahip çýkarak, Suriye de etnik ve mezhepsel eksende yaratýlan çatýþmalara ve emperyalist açgözlülüðü doyurmak için artan ölümlere engel olunmalýdýr. Kaynak.BirGün Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Ankara Ýl Meclisi, 17 Aðustos günü akþamý Rojava da çetelerin Kürtlere dönük gerçekleþtirdiði katliamýn protesto edilmesinin ardýndan faþist saldýrý sonucu BDP üyesi Ýsmail ÇELEBÝ nin yaralanmasýný 18 Aðustos günü Kýzýlay Güvenpark önünde protesto etti. HDK Ankara bileþenlerinin yaný sýra Halkevleri, Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP) ile Kaldýraç temsilcilerinin katýlarak dayanýþmada bulunduðu eylem, saat: 12:30 da gerçekleþti. Protesto eyleminde HDK Ankara Ýl Meclisi adýna açýklama yapan Harun ÇAKMAK þunlarý söyledi; 17 Aðustos Cumartesi günü akþam saatlerinde HDK tarafýndan yapýlan Diren Rojava Yanýndayýz þiarýyla yapýlan oturma eyleminin hemen ardýndan iki faþist tarafýndan yapýlan býçaklý saldýrý sonucunda Ýsmail ÇELEBÝ adlý arkadaþýmýz 5 yerinden yaralanmýþtýr. Bu saldýrýyý þiddetle kýnýyoruz. Bu saldýrýnýn anlamý ve neyi hedeflediðine geçmeden önce olaya dair tanýklýklarýmýzý kamuoyu ile paylaþmakta yarar görüyoruz. Eylem esnasýnda olay mahallinde bulunan kitleye yönelik tacizkar tutumlar sergileyen iki saldýrgan faþist Ýsmail ÇELEBÝ arkadaþýmýz tarafýndan makul bir dille uyarýlmýþtýr. Eylemin bitip kitlenin daðýlmaya baþladýðý sýrada biri elinde býçak taþýyan iki kiþi kitlenin arasýna dalarak ben askerim, siz kimi savunuyorsunuz diye baðýrarak halký tehdit etmiþ, daha sonra da Ýsmail ÇELEBÝ ye saldýrarak býçaklamýþtýr. Saldýrganlar elinde býçakla uzun süre baðýrýp tehditler savururken ortada hiç olmayan polisi ise yerden biter gibi birden bire ortaya çýkmýþ, havaya ateþ ederek tepki gösteren kitleyi daðýtmak istemiþ ve saldýrganlarý koruma altýna almýþtýr. Saldýrganlarýn sivil polislerle birlikte yan yana olduðuna ve oradan hareketle saldýrýyý gerçekleþtirdiklerine dair onlarca tanýk vardýr. Polislerle birlikte bulunan saldýrganlardan bir orada olmaya devam ederken diðeri kýsa bir süreliðine ayrýlmýþ ve elinde býçakla geri dönüp, polislerin arasýndan geçerek saldýrýyý gerçekleþtirmiþtir. Elindeki býçaðý saklama gereði bile duymadan polislerin arasýndan geçen saldýrgan hiçbir müdahaleyle karþýlaþmamýþ, bu durum býçaklama eylemi gerçekleþene kadar da sürmüþtür. Üstelik olaydan kýsa bir süre sonra devam eden forma yönelik olarak da benzer bir provokasyon giriþiminde bulunulmuþ ancak halkýn zamanýnda müdahalesiyle amacýna ulaþamadan engellenmiþtir. Bu olayda da saldýrganlar anýnda polis korumasýna alýnmýþtýr. Olayýn geliþiminden net olarak anlaþýlmaktadýr ki güvenlik güçleri olayýn doðrudan bir parçasýdýr ve içindedir. Toplam 50 metrelik bir alanda göstere göstere yapýlan bir saldýrýnýn engellenmemesinin baþka bir anlamý yoktur. Güvenlik güçlerinin bunun gibi olaylarda benzer yüzlerce sabýkasý vardýr. Baþbakan ýn eli satýrlý ya da tabancalý insanlarýn eylem yapan kitleye saldýrmasýný vatandaþ hassasiyeti diye nitelendirdiði, dünyanýn her yerinde insanlýða karþý bir suç olarak algýlanan linç giriþimlerinin sýradan adli vakalar gibi görülüp cezalandýrýlmadýðý, Sinop ta yaþandýðý gibi milletvekillerinin bile saatlerce mahsur býrakýldýðý bir ülkede güvenlik güclerinin tavrýnýn da farklý olmasý beklenemez. Hukuksuz ve bir o kadar da cüretkar bu tutumlarýn gýdasýný nereden aldýðý bellidir. Ýnsan haklarý ve demokrasi anlayýþýnýn deðil, sözüm ona devletin yüce çýkarlarýný savunmak adýna halk düþmanlýðýnýn esas alýndýðý, teþvik edildiði, insan öldürmenin prim verilerek ödüllendirildiði bir ülkede polis teþkilatýnýn sahibinin sesi olmasý eþyanýn tabiatýna uygun olandýr. Kahramanlýk destaný yazmak için böyle olmak gerekir. Kýsa bir süre önce hala süren bir büyük direniþ süreci yaþadýk. Bu süreç direniþ süreci olduðu kadar polis devleti uygulamalarýnýn da her düzeyde yaþandýðý bir süreç oldu. Milyonlarca insan bir ayý aþkýn bir süre boyunca gaza boðuldu. Abdullah Cömert böyle katledildi. Yetmediði yerde açýktan silah kullanýldý ve Ethem katledildi. Böylesi uygulamalarýn kendileri açýsýndan sorunlu görüldüðü durumlarda eli sopalý ve satýrlý militer güçler aracýlýðýyla, ya da militer güçler ve polis ittifaký marifetiyle saldýrýlar gerçekleþtirildi. Ali Korkmaz böyle katledildi. Militarizme ve karakollara karþý demokratik tepki verenler jandarma aracýlýðýyla kurþunlandý, Medeni böyle katledildi. Þimdi ise büyük þehirlerin merkezlerinde yapýlan demokratik eylemlere kiralýk saldýrganlar aracýlýðýyla saldýrýyorlar. Toplumsal muhalefeti böyle boðacaklarýný, böyle susturabileceklerini sanýyorlar. Hedefleri bellidir. Bu tür saldýrýlarla kitle eylemlerinin gücünü kýrmak, halka korku salmak istiyorlar. Diyorlar ki, sakýn ha bu eylemlere katýlmayýn, siz de ayný sonuçlarla karþýlaþabilirsiniz. Yaþadýðýmýz coðrafyada devlet geleneði kan, zulüm ve katliam üretti tarih boyunca. Daha öncesi örnekler bir yana Roboski nin kaný henüz kurumadý. Þimdi de ayný þeyi kiralýk El Nusra çeteleri aracýlýðýyla Rojava da yapýyorlar. Bir yandan çetelere her türlü askeri ve lojistik desteði veriyorlar, sýnýrlarý sonuna kadar açýyorlar ve Rojava üzerinde ambargo uyguluyorlar, diðer yandan da katliamlarý protesto edenlere saldýrýyorlar. Katliam yapmak serbest, protesto etmek yasak. Bunun adý dünyanýn her yerinde aynýdýr. Bunun adý faþizmdir. Mücadeleyi faþist saldýrýlarla engelleyebileceklerini sananlar, tarihten ders çýkarmaktan bile acizsiniz. Zavallýsýnýz. Sizi saldýrgan yapan da zavallýlýðýnýzdýr. Tarih boyunca katliamlarla terbiye etmeye çalýþtýðýnýz, yakýn tarihte zulmün her türünü uyguladýðýnýz Kürt halkýnýn mücadelesini engelleyebildiniz mi? Jitemleriniz, özel savaþ uygulamalarýnýz, OHAL leriniz iþe yaradý mý? 12 Eylülden bu yana yüz binlercesini zindana attýðýnýz devrimciler sustular mý? Yaþama dair tercihlerini belirlemeye çalýþtýðýnýz, özgürlüklerini tümden ortadan kaldýrmaya çalýþtýðýnýz bu halk Gezi de sustu mü? Kaç bomba, kaç kurþun ve kaç silah daha olsa susturursunuz sanýyorsunuz. Yanýtýný biz verelim. Ham hayal görüyorsunuz. Halklarýmýzýn mücadelesini susturamadýnýz, susturamayacaksýnýz. Þunu bilmelisiniz ki sizler mücadelenin gücünü kýrmaya çalýþtýkça mücadele daha da büyüyecek. Bizim sabrýmýzý daha fazla sýnamayýn. Elimizde sadece bayrak ve pankartlarýmýz olduðuna bakýpta yanýlmayýn. Halkýn saldýrýlara karþý kendini koruma hakký vardýr ve tamamen meþrudur. Polis devleti uygulamalarýnýzý da, kiralýk katillerinizi de, faþist politikalarýnýzý da alýp gidin. Türkiye halklarýnýn sýrtýnda daha fazla yük olarak kalabileceðinizi dü düþünmeyin. Tarih de zulmün abad olduðu görülmemiþtir. Kazanan her zaman direnenler olmuþtur. Ve bizler direnmeye devam edeceðiz. ÇAKMAK ýn ardýndan Güvenpark Dayanýþmasý adýna Sýla UZUNPINAR kýsa bir konuþma yaptý. Güvenpark ý mücadele ederek kazandýklarýný ve yine mücadeleyle yaþam alanýna dönüþtürdüklerini belirten UZUNPINAR, AKP ye Hodri meydan! Cesaretiniz varsa gelin de alýn bu alaný bizden diye seslendi. Halkevleri Kadýn Sekreteri Dilþat AKTAÞ ta yaptýðý konuþmada, halklarýn kardeþliði ve eþitliði için mücadele edenlerin Haziran Direniþi nde gösterdiði dayanýþmayý benzer saldýrýlara karþý da göstereceðini söyledi. BDP Parti Meclisi Üyesi Hüseyin GEVHER ise yaptýðý konuþmada, Rojava da ki katliamlara dikkat çekerek, Rojava da ki Kürtlerin haklarý ve mücadelesinin ayný zamanda Türkiye deki Kürtlerin haklarý ve mücadelesi anlamýna geldiðini vurguladý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kýsa süreli bir oturma eylemi gerçekleþtirilerek eylem sonlandýrýldý. HDK eyleminde Cumartesi günü faþistlerce býçaklanarak yaralanan Ýsmail ÇELEBÝ nin elinde taþýdýðý her tarafý kan lekesi olan HDK bayraðý sergilendi. Eylemde, FAÞÝZME KARÞI OMUZ OMUZA YAÞASIN HALKLARIN KARDEÞLÝÐÝ DÝREN ROJAVA YANINDAYIZ sloganlarý haykýrýldý. Bu arada cumartesi günü saldýrýya uðrayan Ýsmail ÇELEBÝ Pazar günü öðle saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Saldýrganlarýn ise Polis Karakolunda asker olduðu tespit edildikten sonra Askeri yetkililere teslim edildiði öðrenildi.

8 Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Kadýn Cinayetleri Durduracaðýz Platformu üyeleri, son günlerde artarak devam eden kadýn cinayetlerini protesto etmek için 18 Aðustos günü bir kez daha Kýzýlay Meydanýnda buluþtu. Artarak süren kadýn cinayetlerine karþý önlem alýnmamasýna tepki gösteren kadýnlar; Kadýnlarýn ölmeden önce korumasýný ve katillere en aðýr cezalarýn verilmesini istediler. KADINLARI KORUMAK ÝÇÝN DEVLET GÖREVE yazýlý pankart açýlarak yapýlan eylemde, erkeklerin öldürdüðü kadýnlarýn fotoðraflarý taþýndý. YAÞAM HAKKIMIZI ALACAÐIZ KADINLARA ADALET, KATÝLLERE MÜEBBET KADIN CÝNAYETLERÝNÝ DURDURACAÐIZ sloganlarýný haykýran kadýnlar, devletin duyarsýzlýðýný protesto ettiler. Platform adýna konuþan Canan ÇELÝK, 1 hafta içerisinde 2 kadýn ýn öldüðünü hatýrlatarak baþladýðý konuþmasýný, þöyle sürdürdü; Yýllardýr sürdüðümüz mücadelemiz boyunca gördük ki devletin ve emniyet güçlerinin kadýn cinayetleri konusundaki akýl almaz ciddiyetsiz yaklaþýmlarý birçok kadýn kardeþimizin öldürülmesine yol açmýþtýr. Bu nedenledir ki katiller artýk polis merkezinin yakýnýnda rahatlýkla cinayet iþleyebiliyorlar. Kadýn Cinayetleri Platformu olarak artýk sabýrlarýnýn kalmadýðýný belirten ÇELÝK, Öldürülen her kadýnýn ardýndan acýmýz ve öfkemiz katlanarak artmaktadýr. Devletin kadýn cinayetlerini görmesi için daha çok kadýn arkadaþýn ölmesi mi gerekiyor dedi. Bu kýyýmýn biran önce durdurulmasý için devlet yetkililerini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýný, Adalet Bakanlýðýný, Ýçiþleri Bakanlýðýný, Emniyet Genel Müdürlüðünü, Jandarma Genel Komutanlýðýný ve tüm idari ve adli makamlarý göreve çaðýran platform, bunun biran önce gerçekleþtiðini görmek istediklerini belirttiler. Kadýnlarýn ölmeden önce tedbir alýnarak korunmasý ve katillerin en aðýr cezalara çarptýrýlmasýný isteyen ÇELÝK, devletin kadýn cinayetlerini önleme konusunda daha somut adýmlar atmasýný ve caydýrýcý yasal düzenlemelere giderek kadýnlara gerçek bir koruma saðlanmasýný istedi. Platform üyesi kadýnlar, 22 Aðustos Perþembe günü Gönül DÝLEKÇÝ nezdinde adaleti saðlamak için saat: 10:00 da Sincan Adliyesi nde olacaklarýný belirterek herkesi dayanýþmaya davet ettiler. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Depremin yarattýðý toplumsal sonuçlar konusunda kamuoyu duyarlýlýðýný arttýrmak, hükümetin ve yerel yönetimlerin sorumluluklarýný hatýrlatmak amacýyla geleneksel olarak düzenlenen "TMMOB Depreme Duyarlýlýk Yürüyüþü" 17 Aðustos depreminin 14. yýlýnda Kocaeli`nde gerçekleþtirildi. Yürütücülüðünü TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý nýn üstlendiði etkinlik çerçevesinde "Marmara Depremi nin 14. Yýlýnda Depremle Yaþamaya Alýþmak" konulu bir panel ve 17 Aðustos ta depremin gerçekleþtiði saat de meþaleli yürüyüþ ardýndan anma etkinliði yapýldý. Kocaeli Ýl Koordinasyon Kurulu nun 16 Aðustos Cuma günü düzenlediði basýn açýklamasýnýn ardýndan Kocaeli Üniversitesi Anýtpark Yerleþkesi Mimarlýk Fakültesi Konferans Salonu nda "Marmara Depremi nin 14. Yýlýnda Depremle Yaþamaya Alýþmak" baþlýklý bir panel gerçekleþtirildi. Kocaeli ÝKK Sekreteri Nedim Kara ve TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý nýn açýlýþ konuþmalarýný yaptýðý panelde Doç. Dr. Kemal Beyen (KÜ Ýnþaat Müh. Böl.) ve Yrd. Doç. Dr. Özkan Coruk (KÜ Jeoloji Müh. Böl.) konuþmacý olarak yer aldýlar. 17 Aðustos ta depremin gerçekleþtiði saatlerde ise meþaleli yürüyüþle depremde hayatýný kaybedenler anýldý. Saat da Merkez Bankasý önünde toplanan yüzlerce kiþi ellerinde meþalelerle "Unutmadýk, Unutturmayacaðýz" yazýlý pankartýn arkasýnda Deprem Anýtý na yürüdüler. Deprem Anýtý önünde Kocaeli ÝKK Sekreteri Nedim Kara, Kocaelili Depremzedeler Derneði Baþkaný Nurcan Taþpýnar, ÝMO Yönetim Kurulu Baþkaný Taner Yüzgeç ve TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý birer konuþma yaptýlar. "TMMOB Depreme Duyarlýlýk Yürüyüþü"ne TMMOB Yönetim Kurulu II. Baþkaný Züber Akgöl, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Bahattin Þahin, Ayþe Iþýk Ezer, Zeyneti Bayrý Ünal, TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi Asiye Ülkü Karaalioðlu, ÝMO Yönetim Kurulu üyeleri, HKMO Sekreter Üyesi Mustafa Erdoðan, JFMO Yönetim Kurulu Baþkaný Þevket Demirbaþ, MMO Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Ekber Çakar, MMO Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, TMMOB ye baðlý odalarýn Kocaeli birimlerinin yöneticileri, mühendis, mimar, þehir plancýlar ve çok sayýda Kocaelili katýldý. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý nýn Deprem Anýtý önünde yaptýðý açýklama þöyle: 14 yýl önce bugün bu dakikalarda bir acý yükseldi bu coðrafyada. Ýzmit te, Adapazarý nda, Gölcük te, Yalova da, Ýstanbul da büyük Marmara depremi ile yýkýldýk. On binlerce canýmýzý kaybettik. Yüreðimiz yandý. Bir doða olayý afete dönüþtü. Sonra Van ý, Erciþ i yaþadýk... Öncelikle depremlerde kaybettiðimiz tüm canlarýmýzýn anýsý önünde saygýyla eðliyoruz. Sevgili Arkadaþlar Biz, bu ülkenin mühendisleri, mimarlarý, þehir plancýlarý "Depremi unutmadýk, unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz." demek için bugün buradayýz. Büyük Marmara yýkýmýnýn on dördüncü yýlýnda Ýzmit te gerçekleþtirdiðimiz "Depreme Duyarlýlýk Yürüyüþü"müzü þimdi tamamlýyoruz. Her 17 Aðustos ta olduðu gibi bugün de bir çýðlýk yaratmak için buradayýz. Buraya ses çýkarmaya geldik arkadaþlar. Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün diye buradayýz. Biz biliyoruz: Ülkemiz coðrafyasýnýn %98 i deprem bölgesidir. Ýnsanýmýzýn %95 i deprem bölgesinde yaþamaktadýr. Ülkemiz depremle yaþamak zorunda olan bir ülkedir. Biz hep söylüyoruz, hep söyleyeceðiz: Depremlerin afet olarak yaþanmasý, ülkemizin ve halkýmýzýn yazgýsý olamaz, olmamalýdýr. Depremin afete dönüþmesi takdiri ilahi deðildir. Deprem gibi bir doða olayýnýn afete dönüþümü engellenebilir. Yeter ki; yerleþme, barýnma ve yapý üretiminde bilimin ve tekniðin gerekleri yapýlsýn. Ancak ülkemizde iþler hiç de iyi deðildir. Bu ülkenin Ýmar Yasasý, Yapý Denetim Yasasý, yapý üretimi ile ilgili yasalarý, bunlarýn ilgili ikincil mevzuatý sorunludur. Sistem yüzünü insana dönmemektedir. Bu ülkede yasal düzenlemeler ranta odaklýdýr. Her olayda olduðu gibi vahþi kapitalizmin vahþi kurallarý doða olaylarýnýn afete dönüþümünü engellemekten uzaktýr. Aksine, neredeyse sistemin koyduðu kurallar doða olaylarýný afete dönüþtürmek için yazýlmaktadýr. Siyasal iktidar görevini yapmak yerine, TMMOB nin ve baðlý odalarýnýn sesini kýsmaya çalýþmaktadýr. Sanki yapabilecekler... Bize saldýranlar bilimin ve tekniðin sesine kulaklarýný týkayýp, bilimin ve tekniðin sesi TMMOB yi susturmaya çalýþýp iþte bu depremlerin afete dönüþmesini saðlayanlardýr. Siyasi iktidarlarý hep uyardýk. Uyarmaya devam edeceðiz: Doða olaylarýnýn afete dönmesini istemiyorsanýz; yüzünüzü insanýmýza dönün. Bilimin ve tekniðin gereðini yapýn. Odalarýmýzýn ve Birliðimizin sesine kulak verin. Sevgili arkadaþlar, þimdi sözüm size, örgütümüze: Bilimi ve tekniði insanlarla buluþturan bir mesleði yapýyoruz. Ýþimiz insan odaklý. Ýçinden çýktýðýmýz halkýmýza, insanýmýza çok borçluyuz. Odalarýmýz meslek içi eðitim çalýþmalarýný, üyelerimizin belgelendirilmesi çalýþmalarýný hýzlandýracaktýr. Her üyemizin kendini daha donanýmlý, daha yeterli, daha yetkin bir duruma getirmesi gerekiyor. Bu bizim halkýmýza olan sorumluluðumuzdur. Bunu zaten yapýyoruz, bunu geliþtireceðimize çok inanýyorum arkadaþlar. Þimdi hepimize bir büyük görev düþüyor: Þimdi, burada söylediklerimizi, sesimizi çýðlýða dönüþtüreceðiz. Duymayan kulaklara duyuracaðýz, görmeyen gözlerin görmesini saðlayacaðýz. Buradan ayrýldýktan sonra sesimizi büyümeye devam edeceðiz. Paneller, seminerler yapacaðýz. Bir yandan depremi anlatacaðýz, bir yandan kendimizi yetiþtireceðiz. Bu bizim büyük sorumluluðumuz. Þimdi; "Depremi unutmadýk, unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz" deme zamanýdýr. Þimdi; "Türkiye depremi unutma, unutturma" deme zamanýdýr." Yolumuz uzun. Hepimize kolay gelsin.

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

GEZİ PARKI NIN AĞAÇLARI

GEZİ PARKI NIN AĞAÇLARI GEZİ PARKI NIN AĞAÇLARI Sabahın üçü, Taksim meydanı tenhalaşmış ama gececi insanlar hala dolanıp duruyor ortalıkta. Dolunayın gümüşten ışığının altında terli insan bedenleri, genç kızlar, erkekler, sarmaş

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı