(1982) ve Oteller Kenti (1985); uzun bir þiirden ya da uzun bir...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(1982) ve Oteller Kenti (1985); uzun bir þiirden ya da uzun bir..."

Transkript

1 8 Tüketici Birliði Federasyonu Baþkaný Bülent Deniz, kredi ve kredi kartý borcunu ödeyemeyen yurttaþ sayýsýnda son aylarda görülen hýzlý artýþa dikkat çekerek, "Bankalarýn 90 gün içinde icra takibine baþlamasý zorunluluðu var. Ekim ayýnda icra davalarý baþlayacak. Büyük bir tehdit yükseliyor" dedi. Bülent Deniz, mevcut ortamda, BDDK'nin kredi kartlarýna getirmeyi planladýðý düzenlemenin ise düþünülenin aksine yurttaþýn borç sýkýntýsýný artýracaðýný kaydetti. Deniz, "Bir girdap oluþuyor. Burada tek çözüm yeniden yapýlandýrma. BDDK'nin planladýðý düzenleme hayata geçmeden, daha önemlisi ekim ayý gelmeden Meclis harekete geçmeli. Kredi kartý borçlularý için bir yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarýlmalý" diye konuþtu. Kredi kartlarý için daha önce dört kez yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarýldýðýný hatýrlatan Bülent Deniz, "Bu yasalar hep kara listede bulunanlar için çýkarýldý. Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Ankara Ýl Meclisi, 17 Aðustos günü akþamý Rojava da çetelerin Kürtlere dönük gerçekleþtirdiði katliamýn protesto edilmesinin ardýndan faþist saldýrý sonucu BDP üyesi Ýsmail ÇELEBÝ nin yaralanmasýný 18 Aðustos günü Kýzýlay Güvenpark önünde protesto etti. HDK Ankara bileþenlerinin yaný sýra Halkevleri, Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP) ile Kaldýraç temsilcilerinin katýlarak dayanýþmada bulunduðu eylem, saat: 12:30 da gerçekleþti. Protesto eyleminde HDK Ankara Ýl Meclisi adýna açýklama yapan Harun ÇAKMAK þunlarý söyledi; 17 Aðustos Cumartesi günü akþam saatlerinde HDK tarafýndan yapýlan Diren Rojava Yanýndayýz þiarýyla yapýlan oturma eyleminin hemen ardýndan iki faþist tarafýndan yapýlan býçaklý saldýrý sonucunda Ýsmail ÇELEBÝ adlý arkadaþýmýz 5 yerinden yaralanmýþtýr. Etkinliklerin son günü olan tarihinde, Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde saat da baþlayan, Sunuculuðunu Ýlknur Kaplan ýn üstlendiði Ozanlar Dinletisi" adý altýnda, ozanlarýn sahne aldýðý bir dinleti düzenlendi. Dinletiye katýlan ozanlar etkinliklere ayrý bir renk kattýlar. Dinleti þu ozanlarýn katýlýmý ile gerçekleþti: Gani PEKÞEN, Aþýk HAÞÝMÝ, Aþýk GÜLABÝ, Ozan ESRARÝ, Yusuf TEKTAÞ, Aþýk FEDAÝ, Ali Rýza ERDOÐAN, Nesrin ULUSOY, Aþýk Ali SAÐLAM, Ýsmail KAYA, Binay KOÇAK, Aþýk UMMANÝ, Ali SULTAN, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, tarýmda çalýþan baþýna elde edilen katma deðerde 24 bin 828 dolarla Mardin, Batman, Þýrnak ve Siirt'ten oluþan Dicle bölgesinin birinci sýrada... Devrim Dirlikyapan ýn, Ölümü Gömdüm, Geliyorum adlý çalýþmasý, Edip Cansever in ( ) 17 þiir kitabýndan yedisi üzerine bir yakýn okuma. Kitapta Umutsuzlar Parký (1958), Nerde Antigone (1961), Tragedyalar (1964), Çaðrýlmayan Yakup (1969), Ben Ruhi Bey Nasýlým (1976), Bezik Oynayan Kadýnlar (1982) ve Oteller Kenti (1985); uzun bir þiirden ya da uzun bir...

2 Malum Þahýs ýn (MÞ) Mýsýr sendromu ardýnda, aslýnda, Cemaat korkusu yatýyor! Cemaat 13 Aðustos ta 11 maddelik bir muhtýra verdi. Muhtýra ardýndan darbe mi? Orada insanlar ölürken burada kendine maðduriyet çýkarmak. Oradaki zulmün benzerini kendi muhaliflerine yaparken, piþkince, kendini o mazlumlarýn yanýna koymak Ayýp, ama çok ayýp! Evet, Mýsýr da bir insanlýk trajedisi yaþandý, yaþanýyor. Devlet terörüne maruz kalanlar elbette mazlumdur, dini, milliyeti hiç önemli deðildir. Ama Müslümanlara zulmü Mýsýr ýn kendi eþi de baþörtülü ve gayet koyu bir Ýslamcý olan general Sisi ile onu destekleyen Ýhvan dýþý diðer Ýslamcý fraksiyonlar yapýyor. Bu alýntý Eren Eðilmez in Kahrolsun Demokrasi Yaþasýn Petro-Dolarlar (http://tinyurl.com/mdg8xa3) baþlýklý yazýsýndan. Eðilmez, Türkiye deki kimi Ýslami çevreler tarafýndan, darbeyi yapanlarýn seküler demokratlar, darbeye uðrayanlarýn ise ümmet için mücadele eden Müslümanlar mýþ gibi bir algý yaratýldýðýný; darbeyi yapanýn da darbeye uðrayanýn da Ýslamcý olduðunu, hatta anayasaya ilk madde olarak þeriatý koyan bu darbeye ilk desteði (Ýhvan dan daha radikal) Selefi Nur Partisi nin verdiðini vurguluyor. Ve üstelik Mýsýr da yaþanan bir Þii- Sünni mezhep çatýþmasý da deðil. Darbeyi yapan da darbeye uðrayan da Sünni Ortadoðu genelinde Ýslami fraksiyonlarýn kavgasý mezhep çatýþmasý olarak yaþanýrken, Mýsýr da bir yanda Katar ýn öbür yanda Suudi Arabistan ýn olduðu Sünni eksenli bu çatýþmada körfezin petro-dolar zengini Ýslam oligarklarý birbirlerine düþmüþ haldeler. ABD, AB ve Ýsrail ise adeta yiyin birbirinizi pozisyonundalar. Mesela ABD Mýsýr a hiç olmazsa askeri yardýmý neden kesmiyor, kesemiyor? Cevabý, Radikal de Murat Yetkin þöyle veriyor: ABD askeri yardýmýnýn yüzde 80 inden fazlasý, doðrudan Amerikan silah sanayiinin cebine gidiyor. ( ) Mýsýr da darbeye darbe demek, askeri yardýmý kesmek, Obama için bu nedenle zor. MÞ nin açmazý iþte buralarda, çünkü mevzuu para, para, para Ýman mý para mý? Dini imaný aslýnda para olanlar arasýndaki bir çatýþmada ve yarýþmada, MÞ nin ciddi tehdit algýsý bu yüzden öncelikle Cemaat ten kaynaklanýyor. Cemaat in 13 Aðustos muhtýrasýyla tepedeki iktidar kavgasý ayyuka çýktý. En fazla ilgimi çekeni, MÞ nin geçtiðimiz dönemde ýsrarla Gülen i Türkiye ye dönmesi için sýkýþtýrmasý karþýlýðý yazýlan þu son madde: Gülen in Türkiye ye dönüþü demokratik kazanýmlarý tersine çevirmek için bazý çevreler tarafýndan kullanýlacaðý endiþesiyle hâlâ mümkün olmuyormuþ. Öyleyse, Gülen ABD de ya güvenli olduðu ve kollandýðý için mi gönderilmiyor ya da ne bileyim rehin mi tutuluyor? MÞ nin iþi hakikaten zor. Cemaat tehdidiyle iç içe geçmiþ Eylül sendromu da var: Eylülde huzursuzluk çýkaran bedelini aðýr öder... diye kostaklanýyor. Gezi direniþi tepedeki iktidar kavgalarýný, demokrasi sahtekârlýklarýný da teþhir etmiþ, Cemaat ve AKP dýþýndaki sahici seçeneði ve en önemlisi Türkiye nin Mýsýr ya da Suriye olamayabileceði ihtimalini diriltmiþti! Türkiye de de iki Sünni akým, AKP ile Cemaat arasýnda týrmanan tehlikeli bir iktidar kavgasýnýn bölgedeki paþalarý, elbette silah tüccarlarý ve petrol baronlarý; ülkedekiler ise onlarýn sadece taþeronlarý Bu kavgayý bu mecradan çýkarmak þart! Çünkü bu demokrasi kavgasý deðil Zaten iki taraf da nihayetinde ve mealen kahrolsun demokrasi demiyor mu? Bakýn iþte MÞ Kürt çözümünde de yan çiziyor. Anadil olmayacakmýþ, genel af yokmuþ, zaten gerillanýn da sadece yüzde yirmisi dýþarý çýkmýþmýþ Bu durumda PKK tepki olarak tekrar silaha sarýlýrsa, Gezi Direniþiyle baþlayan Kürt-Türk dayanýþmasýnýn yok olacaðýný MÞ de biliyor. Ama bu kez, Kürt direniþinin silahsýz güçleri Gezi Ruhuyla bütünleþtiðinde, evet Eylül de, MÞ nin çözümsüzlüðü karþýsýnda muazzam bir çözüm seçeneði doðamaz mý? Gençler, kadýnlar, emekçiler Kürt çözümü de dâhil özgürlük ve eþitlik çözümlerinin tamamý için hep birlikte ayaða kalktýðýnda Cemaat de darbe yapamaz; AKP de ayakta duramaz! Gülþah KARADAÐ Tüketici Birliði Federasyonu Baþkaný Bülent Deniz, kredi ve kredi kartý borcunu ödeyemeyen yurttaþ sayýsýnda son aylarda görülen hýzlý artýþa dikkat çekerek, "Bankalarýn 90 gün içinde icra takibine baþlamasý zorunluluðu var. Ekim ayýnda icra davalarý baþlayacak. Büyük bir tehdit yükseliyor" dedi. Bülent Deniz, mevcut ortamda, BDDK'nin kredi kartlarýna getirmeyi planladýðý düzenlemenin ise düþünülenin aksine yurttaþýn borç sýkýntýsýný artýracaðýný kaydetti. Deniz, "Bir girdap oluþuyor. Burada tek çözüm yeniden yapýlandýrma. BDDK'nin planladýðý düzenleme hayata geçmeden, daha önemlisi ekim ayý gelmeden Meclis harekete geçmeli. Kredi kartý borçlularý için bir yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarýlmalý" diye konuþtu. Kredi kartlarý için daha önce dört kez yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarýldýðýný hatýrlatan Bülent Deniz, "Bu yasalar hep kara listede bulunanlar için çýkarýldý. Oysa 17 milyon kart sahibinin 9,5 milyonu kara listeye girmemek için asgari tutarlarýný ödüyor. Yeniden yapýlandýrmalarýn bu insanlarý kapsamamasý büyük hata, borçlarý giderek büyüyor" uyarýsýnda bulundu. SIKINTI BÜYÜYECEK Avukat Bülent Deniz, Bankacýlýk Düzenleme Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartlarýna gelir seviyesine göre limit koyma ve asgari ödeme tutarlarýný artýrma planý ile son dönemde yükselen borç sorununu BirGün'e deðerlendirdi. BDDK'nin taslak düzenlemesinde yer alan 'limit koyma' giriþimini, tüketici derneklerinin yýllardýr talep ettiðini hatýrlatan Bülent Deniz, þöyle konuþtu: "Bu düzenlemeyi biz istiyorduk. Ancak bu dönemde bu düzenleme tek baþýna ele alýndýðýnda yurttaþlarýn sorunu çözülmeyecek, aksine büyüyecek. Ýnsanlarýn zaten ödeme sýkýntýsý varken, asgari ödemeyi yukarý çekmek, üç ay borcunun yarýsýný ödemeyene kýsýtlama getirmek, sýkýntýyý büyütecek." 54 AYDA ÖDENEBÝLÝYOR Bülent Deniz, kredi kartýnda asgari ödeme tutarýnýn 'tam bir girdap' olduðunu belirterek, "Bu girdaba giren kurtulamýyor. Diyelim ki bu ay 1000 lira kredi kartý harcamasý yaptýnýz. Bundan sonra kartý hiç kullanmamaya ve her ay sadece asgari tutarý ödemeye karar verdiniz. Asgari ödeme tutarý yüzde 23. Bu borcu kapatmanýz tam 54 ayý alýyor" dedi. YENÝDEN YAPILANDIRMA BDDK'nin yeni taslaðýnýn kredi kartý borçlarýna fren getirme amacý taþýdýðýný kaydeden Bülent Deniz, "Fakat bu düzenleme yapýlýrken mutlaka stok haline gelmiþ, birikmiþ borcun da eritilmesi gerekiyor. Þu anda Türkiye'de banka borcu olmayan yurttaþ neredeyse yok. Bu borçlar için bir yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarýlmasý þart" diye konuþtu. Bülent Deniz, kredi kartý borçlarýnýn daha önce dört kez yapýlandýrýldýðýný hatýrlatýrken, bu uygulamalarýn hep borcunu ödemeyi býrakan ve 'kara listeye' giren kiþileri kapsadýðýný, asgari tutarý ödeyerek yaþayan insanlarýn 'girdapta kalmaya' devam ettiðini ifade etti. 9,5 MÝLYONLUK SORUN Deniz þöyle konuþtu: "Türkiye'de 17 milyon kiþi kredi kartý kullanýyor. 56 milyon da kredi kartý var. 9-9,5 milyon kiþi asgari ödeme tutarýný yatýrarak borcunu çeviriyor ve kara listeye girmiyor. Türkiye'de daha önce yapýlan kart borcu yapýlandýrma uygulamalarý bu kiþileri hiç kapsamadý. Oysa bu kiþiler her ay bir bileziðini satýp, birinden borç alýp ya da bir baþka karttan nakit çekip asgari tutarýný yatýrýyor. BDDK yeni düzenlemeyi çýkarýrken, bu kiþilerin durumu da düþünülmeli." EKÝM AYI FELAKETÝ Bülent Deniz, banka borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý ihtiyacý konusunda, daha önemli bir soruna dikkat çekti. Kredi ve kredi kartý borcunu ödeyemeyen kiþi sayýsýnýn bu yýl hýzla arttýðýný, son aylarda ise ivmenin önü alýnamaz þekilde yükseldiðini ifade eden Deniz, "Bankacýlýk Yasasý'na göre bankalar, ödenmeyen borçlar için 90 gün içinde icra takibi baþlatmak zorunda. Bu durumda ekim ayýndan itibaren icra dairelerinde dava patlamasý yaþanacak. Bu, sadece borçlu yurttaþlarý ilgilendiren bir durum deðil. Tüm ekonomiyi etkileyecek, tüketimi etkileyecek bir durum" uyarýsýnda bulundu. EYLÜL'DE YASA ÇIKSIN Bülent Deniz, 'ekim ayý felaketi' ve BDDK'nin yeni düzenlemesi öncesinde Meclis'i bir yeniden yapýlandýrma yasasý çýkarmaya çaðýrdý. Yeni Tüketici Yasasý'nýn tasarý halinde Meclis gündeminde bulunduðunu belirten Deniz, "Meclis açýlýr açýlmaz tasarý görüþülmeye baþlanabilir ve tasarýya borç yapýlandýrmasýný içeren geçici bir madde eklenebilir. Bu madde, asgari borç tutarýný ödeyerek geçinen kiþileri de kapsayabilir" dedi. *** Gelire göre limit BDDK, bankacýlýk mevzuatýnda deðiþiklik yapan 3 ayrý yönetmelik hazýrladý. Sektörün görüþüne sunulan taslaða göre; gelir düzeyi bin lira veya altýnda olanlarla geliri tespit edilemeyenlerin kredi kartý limiti, bin lira ile sýnýrlandýrýlacak. Limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartlarýnýn asgari ödeme tutarý, dönem borcunun yüzde 25'inden yüzde 30'una çýkarýlacak. 15 bin liradan 20 bin liraya kadar limiti olan kredi kartlarýnýn asgari ödeme tutarý ise, dönem borcunun yüzde 30'undan yüzde 35'ine çýkacak. Yeni yönetmelikle taksitli kredi kartlarý için üstlenilen risk oranlarý da artýrýlýyor. Kredi kartlarýyla 1 ile 6 aya kadar olan taksitli alýþveriþlerde halen yüzde 75 olan risk aðýrlýðý, yüzde 100'e çýkarýlýyor. 6 ile 12 ay arasýndaki vadeler için risk aðýrlýðý yüzde 150'den yüzde 200'e çýkýyor. 12 ayý aþan taksitli alýþveriþlerde de risk aðýrlýðý, yüzde 250'ye çýkacak. Bankalar, bu düzenlemeler için 26 Aðustos'a kadar BDDK ye görüþlerini bildirecek. Halk borcunu ödeyemiyor Bankalar Birliði'nin haziran ayý verilerine göre, yýlýn ilk altý ayda kredi kartý ve ferdi kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayýsý 680 bin 168'e çýktý. Geçen yýlýn tamamýnda (12 ayýnda) bu rakam 822 bin 87'ydi. Kredi kartý borcunu ödemeyenlerin sayýsý 398 bin 310, kredisini ödeyemeyenlerin sayýsý 281 bin 858 oldu. Borcunu ödeyemeyenlerin sayýsý aydan aya giderek artmaya baþladý. Kredi kartý borcunu ödemeyen kiþilerin sayýsý ocakta 75 bin, þubat ve martta 70 bin civarýndaydý. Nisanda 87 bine çýktý, mayýsta 100 bine dayandý. Haziran ayýnda bu sayý 120 bin 515 oldu. Yýllar itibarýyla bakýldýðýnda 2013 yýlýnýn sadece altý aylýk sonuçlarý yýllýk rakamlarý aþtý. Kriz yýlý 2009'un tamamýnda kredi kartý borcunu ödemeyenlerin sayýsý 277 bindi ve 2011 yýllarýnda sayý 220 bin seviyelerindeydi yýlýnda ise 453 bin 656 ya yükseldi. Bu yýl altý ayda 398 bin 310 olan sayýnýn, artýþ trendinin sürmesi halinde yýl sonu rakamý 700 bine ulaþabilecek. Kaynak:BirGün

3 Sancaktepe Yaðlý Güreþleri ne katýlan rejimin boþ bakanlarýndan Egemen Baðýþ, önce yaðcýlýk yapýp RTE yi pehlivana benzetmiþ sonra da Ýstanbul a olimpiyat yakýþtýrmýþ ve alacaðýz, demiþ. Ama, yazýp duruyorum ya, bunlarýn kimyasý Gezi ile bozuldu diye; lafý yine Gezi direniþine getirmiþ. Baðýþ, Bakýn, Gezi Parký nda eylem yapanlar, iki defa Ýstanbul un adaylýðýný düþürmek için baþvuru yaptýlar ama baþaramadýlar. Eðer vermezlerse bu onlarýn yüzünden olacak diye konuþmuþ. Böyle konuþtuðuna göre, belli ki RTE rejimine olimpiyat vermede seçiciler isteksiz. Yoksa durduk yerde bu konuþma olmazdý. Doðrusu da budur. Ýstanbul un ihtiyacý olimpiyat deðildir. Daha öncelikli ihtiyaçlarý vardýr Ýstanbul un ve Türkiye nin Bunu Egemen Baðýþ ve onun sýð yandaþlarý anlarlar mý bilmem ama, olimpiyatýn neden Ýstanbul ve Türkiye için gereksiz, hatta bir tuzak olduðunu bir kez daha yazalým. AYRANI YOK Önce olimpiyat þehri Ýstanbul saplantýsýndan baþlayalým. Ýstanbul, bütün dünyada zaten bilinirliði olan bir merkez. Tarihi, kültürel varlýklarý ile jeopolitiði ile Bunun üstüne sýrf bilinirliði artsýn, Egemen in ifadesiyle çoðunluðu Müslüman bir þehirde ilk kez yapýlacak diye olimpiyat külfetine katlanmak mirasyedilik deðildir de nedir? Ama AKP rejimi kökten mirasyedi olduðu için, olimpiyatý aldýk havasýný her þeyden çok önemsedikleri için maliyet, bedel, birçok þeyde olduðu gibi, onlar için önemli deðildir. Bütün dertleri yapýlmamýþý yapmak, bununla kafa çelmek. Neye mal oluyor, kimden çýkýyor, alternatif olarak ne yapýlabilirdi gibi sorularý sormaz AKP rejimi, bunda da sormuyor. Oysa sorsa iyi olur. Çünkü Ýstanbul un ve Türkiye nin gerçekleri karþýsýnda olimpiyat diye tepinmek, tam da ayraný yok içmeye deyiþine uyuyor. Devletin 20 milyar dolarlýk kamu yatýrýmý harcamasý demek olan olimpiyat yatýrýmcýlýðý, kül olmuþ milyarlar demek aslýnda. Halen Türkiye nin baþlamýþ ve süren kamu yatýrým stoku 190 milyar dolar ve bunun ancak 86 milyar dolarlýk kýsmý tamamlanmýþ. Yani yüzde 45 e yakýný. Eldeki kamu yatýrýmlarýný bitirmek için önümüzdeki 4-5 yýlda Türkiye nin 104 milyar dolara ihtiyacý var. Dörtte üçü merkezi bütçeden olmak üzere Türkiye her yýl ancak 15 milyar dolarlýk kamu yatýrýmý için bütçe, kaynak ayýrabiliyor. Dolayýsýyla, býrakýn yeni büyük yatýrýmlarý, eldekini tamamlamak için en az 6-7 yýl ortalama 15 milyar dolarý bulmasý gerekiyor. Olimpiyatlara soyunmak demek, kamuya 20 milyar dolar için ortalýða düþmek ve faizine razý olmak demek. Faiz kimden çýkacak? Tabi ki halktan. Ama AKP nin umurunda mý? Onlar, olimpiyatý bahane ederek kendi rejim çýkarlarý ve projeden nasiplenecek yandaþ þirket çýkarlarýnýn derdinde. Brezilya, BRIC in devlerinden ama halk sokakta. Neden? Dünyanýn en berbat gelir daðýlýmý eþitsizliði ortada iken 2014 Dünya Kupasý ve 2016 Rio Olimpiyatý ný üstlendiler diye. Peki Türkiye de farklý mý gelir adaletsizliði? Týpkýsýnýn aynýsý O zaman da sormak gerekiyor; bunca yoksulluk varken, neden olimpiyat? 2004 olimpiyatlarýný üstlenip iflasa giden Yunanistan dan da mý ders çýkarmazsýnýz? ÝSTANBUL U KOPARMAK Önceden de yazdým (30 ve 31 Temmuz) ; Olimpiyat yatýrýmlarý, azgeliþmiþ bir kente mesela Van a, mesela Sivas ve çevresine, Samsun-Ordu ya yapýlsaydý baþýmýz aðrýmazdý. Geri dönüþü harcamanýn çok altýnda kalan olimpiyat yatýrýmlarýndan hiç olmasa bir süre için o azgeliþmiþ bölgeye bir yararý olacaðýný düþünerek teselli bulurduk. Ama öyle deðil. Yatýrýmlar zaten Türkiye nin her tür nimetinin en az yüzde ýný tek baþýna alan Ýstanbul a yapýlacak. Bu, Ýstanbul a daha da büyük bir yük bindirirken Anadolu kentlerini kurutmanýn yeni bir vesilesi olacak; bölgesel uçurumu daha da derinleþtirecek. Hele ki, açýk edilmeyen gerçek hinlik düþünüldüðünde Ne mi? Olimpiyat yatýrýmlarýný tam da Ýstanbul un akciðerlerine, Kuzey ormanlarýnýn olduðu bölgeye yapmak Üçüncü köprü, üçüncü havaalaný, iki yeni kent ve kanal Ýstanbul ucubesine, olimpiyat yatýrýmlarý bahane edilecek. Bundan dolayý oluþabilecek her tür itirazý, isyaný olimpiyat hatýrýna nötralize etmek isteyecekler. Bunu yapacak aktör de belli; TOKÝ(*) DEPREM NE OLACAK? Ýstanbul a iyilik yapacaksanýz, býrakýn olimpiyatý, önce varsa paranýz, kamu harcamalarýný deprem için harcayýn. Bu rantperest zihniyet, Ýstanbul da olasý bir deprem sonrasýnda sahra hastanesi ve sýðýnýlacak bölge olarak kullanýlacak alanlarý plan tadilatýyla AVM ve konut lejantý olarak deðiþtirdi kaþ göz arasýnda. Depremde kullanýlacak acil ulaþým yollarý da Ýspark a, otopark olarak kiraya veriliyor. Bu zihniyet,ýstanbul u depremini bekleyen þehir olarak görmeyi sevmiyor. Yapýlacak þeyleri hep halýnýn altýna süpürüyor. Deprem için köprü,viyadük vb. güçlendirme iþlerini, hava atacak, oy toplayacak iþler olmadýðý için umursamýyor, tevekküle býrakýyor, zihniyeti icabý Ýstanbul da,güneydoðu dan farksýz okullar, kiþilik sýnýflar var. Okul ihtiyacý dururken, hastane, saðlýk elemaný ihtiyacý dururken olimpiyat sýtmasý yaþýyor Egemen Baðýþ gibiler. Hepsi bir yana, Gezi direniþinde kullandýðýnýz polis þiddetini gördükten sonra size olimpiyat verir mi el alem? Daha orada kendi ayaðýnýza sýktýnýz da farkýnda deðilsiniz. Geçmiþ ola (*) Olimpikturk sayfasýnda blog un sahibi olan Cüneyt Kozakoðlu nun konuyla ilgili önemli yazýlarý ve paylaþýmlarý bulunuyor. (Yurt) Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hasan KANKAL Etkinliklerin son günü olan tarihinde, Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde saat da baþlayan, Sunuculuðunu Ýlknur Kaplan ýn üstlendiði Ozanlar Dinletisi" adý altýnda, ozanlarýn sahne aldýðý bir dinleti düzenlendi. Dinletiye katýlan ozanlar etkinliklere ayrý bir renk kattýlar. Dinleti þu ozanlarýn katýlýmý ile gerçekleþti: Gani PEKÞEN, Aþýk HAÞÝMÝ, Aþýk GÜLABÝ, Ozan ESRARÝ, Yusuf TEKTAÞ, Aþýk FEDAÝ, Ali Rýza ERDOÐAN, Nesrin ULUSOY, Aþýk Ali SAÐLAM, Ýsmail KAYA, Binay KOÇAK, Aþýk UMMANÝ, Ali SULTAN, 3 Çýnar (Ali ÇINAR, Mehmet ÇINAR, Abidin ÇINAR), Üç Telden Tek Dilden (Aþýk Özlemi, Aþýk Sinemi, Mustafa SAYILIR), Horasan'dan Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Van ýn Gevaþ Kaymakamý Yusuf Güni Hacýbektaþ Ýlçemize atanmasý nedeniyle bir veda yemeði düzenlendi. Akdamar Turizm Tesisleri nde düzenlenen veda yemeðine Ýlçe Jandarma Komutaný Yüzbaþý Cem Taþ, Gevaþ Belediye Baþkaný Nazmi Sezer, Akdamar Belediye Baþkaný Ferdi Þeker, Çiçekli Belediye Baþkaný Yýlmaz Kýlýç, kamu kurum ve kuruluþ amirleri, muhtarlar ile vatandaþlar katýldý. Programda bir konuþma yapan Gevaþ Belediye Baþkaný Nazmi Sezer, Kaymakam Güni nin ilçeye gelmesinden sonra çok þeylerin deðiþtiðini belirtti. Kaymakam Güni nin bir eðitim sevdalýsý olmasý hesabýyla özellikle eðitim alanýnda birçok çalýþma yaptýðýný ifade eden Sezer, "Köy köy, mahalle mahalle, sýnýf sýnýf dolaþarak öðrenci ve öðretmenlerle bireysel ilgilenmeleri, yakinen aþikâr olduðum bir insandýr. Ben ilçemize yaptýðý bu hizmetlerden ve özellikle eðitime verdiði desteklerden dolayý Kaymakam Güni ye teþekkür ediyor, gittiði yerde bu baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. Akdamar Belediye Baþkaný Ferdi Þeker ise, üzüntülü olduðunu belirterek, Kaymakam Güni ye gittiði yerde baþarýlý olmasýný dileklerinde bulundu. Daha sonra kürsüye çýkan ve bir Anadolu'ya (Binali ÝLGÜN, Haydar BIÇAKÇI, Ünal FIRAT), Erkan ÇANAKÇI, Prof. Dr. Ali YAKICI - Zebuni - Aþu ELMA - Niyazi ECE - Sevim KILIÇ - Gönül AKKUÞ. Hacý Bektaþ Veli yi Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri tarihinde Cumhuriyet meydanýnda saat da baþlayan konser programý ile sona erdi. Konser programýna katýlan semah ekiplerinin ve sanatçýlar: Þahkulu Vakfý Semah Ekibi, Gaziantep Alevi Kültür Dernekleri Semah Ekibi, Sadýk GÜL, Hasan KAPLANI - Burak ÞAHÝN - Mehmet KUNDAK, Hüseyin - Hayal, Kazým KALAYCI, Zeynep KARABABA, Hüseyin UÐURLU, Ali Eren ÇINAR, Aþýr ÖZEK, Can AYDOÐDU. veda konuþmasý yapan Kaymakam Güni ise, devletin kýt kaynaklarý da olsa ilçede güzel hizmetler yapmaya çalýþtýklarýný belirterek, bu çalýþmalarýn bir ekip iþi olduðunu söyledi. Ýlçede güzel projeler yaptýklarýný ve eðitimin birinci öncelikleri olduðunun altýný çizen Kaymakam Güni, "Giderken þunu memnuniyetle görüyorum, ilçenin uzun vadede eðitimle ilgili hiçbir problemi kalmadý. Bundan sonra Gevaþ tan baþarýlar bekliyoruz. Gittikten sonra da bir yanýmýz Gevaþ ta kalacak" dedi. Kaymakam Güni, üç yýl kaldýðý Gevaþ ta iyi niyetle çalýþtýðýný dile getirerek, "Önemli olan buradan giderken geride hoþ bir seda býrakmaktýr. Tüm kamu personelini, muhtarlarý, kendim gibi gördüm. Buna raðmen kalbini kýrdýðým, gücendirdiðim, belki kapýda beklettiðimiz insanlar olmuþtur. Hepsi o konuda da hakkýný helal etsin. Benden yana bir hak geçtiyse ben hakkýmý hepinize helal ediyorum" þeklinde konuþtu. Program, Gevaþ Belediye Baþkaný Nazmi Sezer, Akdamar Belediye Baþkaný Ferdi Þeker ve kaymakamlýk personelleri tarafýndan Kaymakam Güni ye hediyeler verilmesi ile son buldu.

4 Sabahýn üçü, Taksim meydaný tenhalaþmýþ ama gececi insanlar hala dolanýp duruyor ortalýkta. Dolunayýn gümüþten ýþýðýnýn altýnda terli insan bedenleri, genç kýzlar, erkekler, sarmaþ dolaþ sevgililer. Kafalar çakýrkeyif, bazýlarýnýn dilinde hala neþeli þarkýlar. Bense yorgunum, hem de çok yorgun. Sabahtan beri bilgisayarýn baþýndan kalkmamýþtým. Hep böyle olurdu, romanýn sonlarýna doðru, býrakmak istesem de kahramanlarým býrakmaz, kontrolü ele geçirerek, zorla sürükleyip götürürlerdi beni finale doðru. Þimdi de ayný durumu yaþýyordum iþte, parmaklarýmýn acýmasýna, gözlerimin önünde kelebekler uçuþmaya baþlamasýna raðmen bir türlü kurtaramýyordum kendimi bilgisayarýn tuþlarýndan. Böyle giderse, bayýlýncaya, baþým klavyenin üzerine düþüp kalýncaya kadar yazmayý sürdürecektim. Neyse ki o telefon geldi. Karýmdan gelen telefondan bahsediyorum. Ofiste mi yatacaksýn? diyordu. Benim için bir sakýncasý yok, ama bundan sonra hep orada kalýrsýn. Tehdit yeterince etkiliydi. Anýnda kopardým gözlerimi ekrandan, parmaklarýmý çektim tuþlardan, bilgisayarýmý kapattým, kendimi Ýstiklal Caddesi nin gürültülü kalabalýðýna býraktým. Niyetim bir taksiye atlayýp hemen eve gitmekti. Ama hava o kadar güzeldi ki, karýmýn tehdidine raðmen gökyüzünündeki dolunayýn çekiciliðine kapýldým. Ilýk sonbaharýn tadýný çýkarmak istedim. Adýmlarýmý yavaþlatarak, etrafýmdaki renkli insanlarý izleyerek, meydana çýktým. Buraya kadar iþler yolundaydý, ama Gezi Parký nýn yanýndan geçerken olanlar oldu; parktan fýrlayan bir adam önüme düþtü. Yardým edin! yardým edin! Ýncecik bedeni tirtir titriyor, faltaþý gibi açýlmýþ gözleri, aðaçlarýn gölgelerini tarýyordu. Bir gasp ya da hýrsýzlýk olmalýydý. Ben de parka çevirdim bakýþlarýmý. Saldýrgan ortaya çýktýðýnda kendimi nasýl koruyacaðýma dair hiçbir fikrim olmasa da, yumruklarýmý sýkarak, meçhul hýrsýzýn aðaçlarýn arasýndan üzerimize doðru atýlmasýný beklemeye baþladým. Ama saniyeler geçiyor, kimse çýkmýyordu ortaya. O kadar iri yarý biri deðildim ama, belki de beni görünce saldýrgan vazgeçmiþti. Gövdemi kendisine siper etmiþ hala panik içinde titreyen adama döndüm. Korktu herhalde, dedim güven dolu bir sesle. Çýkmayacak parktan... Garip bir söz söylemiþim gibi yadýrgayan gözlerle yüzüme baktý. Kim korktu? Kim olacak seni kovalan adam. Yoksa adamlar mý? Sahi kimden kaçýyordun sen? Ne adamý ya? Gözlerindeki dehþet hiç azalmamýþtý, bakýþlarýný parkýn karanlýðýna dikerekmýrýldandý. Adamdan deðil, ben aðaçlardan kaçýyorum. Þaþkýnlýkla mýrýldandým. Niye kaçýyorsun aðaçlardan? Kulaðýma doðru eðildi. Çünkü konuþuyorlar... Durmadan, hiç durmadan konuþuyorlar. Kesif bir alkol kokusu çarptý burnuma, yýrtýk pýrtýk elbiselerini ilk o zaman fark ettim. Karþýmda duran adam bir evsizdi ve fena halde sarhoþtu. Muhtemelen bu parkta yatýyordu. Bu gece içkiyi de fazla kaçýrýnca berbat bir kabus görmüþtü. Ama o bu düþüncelerimden habersiz sayýklamayý sürdürüyordu: Onlarýn ismini fýsýldýyorlar, rüzgar ne zaman esse, onlarýn sesiyle doluyor park. Sanki ilahi gibi, dua gibi durmadan onlarýn isimlerini mýrýldanýyorlar... Zavallý adam keçileri kaçýrmýþ olmalýydý. Boþ ver, dedim dostça omzuna dokunarak. Fýsýldasýnlar, sana zarar veremezler nasýl olsa. Çaresizlik içinde ellerini yana açtý. Hayýr, tanýyorlar beni. Sadece o kocaman çýnar deðil, o dev gibi kestane de tanýyor. O incecik gül fidanlarý bile. Evet, onlar bile, hafif bir esinti çýkmaya görsün, hemen baþlýyorlar konuþmaya. Saçmaladýðýný biliyordum ama sormaktan kendimi alamadým. Nerden tanýyorlar seni? Hiç duraksamadan yanýtladý: Geçen yazdan. Haziran ayýndan. Eliyle parký gösterdi. Burada görev yaptým ben. Ayyaþ filandý ama þahane bir hayal dünyasý vardý. Bahçývan mýydýn? Alýngan bir ifade belirdi yüzünde. Ne bahçývaný be, diye çýkýþtý. Emniyete çalýþýyordum ben. Polislere yardým ediyordum. Bildiðin devlet görevlisi. Gitgide daha eðlenceli bir hal alýyordu hikaye. Nasýl bir hizmet veriyordun? Küçümseyen gözlerle þöyle bir süzdü beni. Abi sen bu dünyada yaþamýyor musun? Daha birkaç ay önce, savaþ alaný gibiydi burasý. Cehennemden farký yoktu parkýn... Sonunda jeton düþtü bende. Gezi Direniþi nden bahsediyordu. Parktaki aðaçlarý söküp, alýþveriþ merkezi yapmak isteyen hükümete karþý baþlayan ayaklanmadan. Demek ki yazýn yaþadýðý olaylar aklýný karýþtýrmýþtý zavallýnýn. Ama itiraf etmeliyim ki söylediði yalanýn bir mantýðý da vardý. Hayal dünyasýnýn sýnýrlarýný merak ettiðim için muhabbeti derinleþtirmek istedim. Peki sen ne görevi yapýyordun? Sinsice sýrýttý, çürük diþleri göründü, kalýn dudaklarýnýn arasýndan. Parkta olan biteni anlatýyordum polislere. Burasý acayipti o zaman... Ýnsan doluydu her yer, solcular, saðcýlar, dindarlar, hippiler, kadýnlar, aklýna kim geliyorsa herkes buradaydý. Birkaç sivil polisi fena dövdüler içerde. O yüzden polis girmeye çekiniyordu parka. Beyoðlu Karakolu ndan Komiser Erol Abi buldu beni. Ýyi adamdýr Erol Abi, arada para verir bize, içeri düþersek arka çýkar. Ýþte o, Ýstiklal Caddesi nde yakaladý beni. Hala parkta mý yatýyorsun Memo? diye sordu. Ben de Evet, amirim, dedim. Elime bir yüzlük sýkýþtýrdý. Ýyi o zaman her sabah, her öðlen ve her akþam bana gelip anlatacaksýn... Parkta ne oluyor, ne bitiyor, kalabalýk mý, sakin mi, elebaþý kim, rapor edeceksin. dedi. Böylece baþladým göreve. Yani ihbar ettin direniþçileri... Sýrýtmasý yüzünde dondu. N apabilirdim ki, devletimiz benden bir hizmet istemiþ... Duraksadý. Hem Sülük Sami yle, Balon Kamil de yaptý. Hatta o lavuklar, Komiser Erol un verdiði cep telefonuyla fotoðraflarýný bile çektiler direniþçilerin. Ben o kadarýný yapmadým hiç deðilse. Üstelik parktaki gençler çok yardým etmiþti Sülük Sami ye. Doktora bile götürmüþlerdi þerefsizi. Kan iþiyordu pezevenk. Böbreðinde taþ mý ne varmýþ. Yalan yok, direniþçilerin sayesinde iyileþti. Bana da yardým ettiler. Her akþam sýcak yemek çýkýyordu parkta. Kimseden para istemiyorlardý, herþey bedavaydý, ama herkes çalýþýyordu, kimse kaytarmýyordu. Cesur çocuklardý aslýnda. Benim yanýmda bir delikanlýnýn gözünü kör etti polis. Gaz tüfeðiyle niþan aldý, çocuðun gözüne. Bile bile ya... Nasýl da yakýþýklýydý oðlan. Gitti sol gözü. Sen niye yardým etmedin çocuða? Haksýzlýða uðramýþ gibi yükseltti sesini. Ettim, kim diyor etmedim diye. Hastaneye kadar sýrtýmda taþýdým oðlaný. Hem direniþçilere yardým ettim, hem de polise. Baþka çaremiz yoktu ki, direniþçiler bir hafta, bilemedin bir ay orada, sonra polisle biz baþbaþa kalacaðýz. Eðer muhbirlik yapmasýydým, Komiser Erol aðzýma sýçardý benim, bu sokaklarý dar ederdi bana. Anlýyor musun? Söylediklerinin ne kadarý doðru, ne kadarý yanlýþtý bilmiyorum. Bir komiser böyle bir adamdan yardým ister miydi, hiç emin deðildim ama güzel anlatýyordu doðrusu. Eðer uyduruyorsa, sözleri daha da deðerliydi, çünkü müthiþ bir kurgu yeteneði var demekti. Peki, sonra n oldu? diye kurcaladým. Söyledikleriniz polisin iþine yaradý mý bari? Yaramaz mý, tabii yaradý. Parkta ne olup bitiyor saati saatine öðreniyorlardý. Yoksa Erol Abi birkaç yüzlük daha toka eder miydi avucumuza. Baþýmla aðaçlarý gösterdim. Ama park yerinde duruyor, direniþçiler kazanmýþ, aðaçlarý sökememiþ hükümet. Gizli bir sevinçle ýþýdý yüzü. Öyle oldu, bana sorarsan iyi de oldu. Alýþveriþ merkezi yapsalardý, bizi kapýsýna bile yaklaþtýrmazlardý o binanýn. Elli metreden kýþkýþlardý bizi özel güvenlikçiler... Ama... Yine o korku gelip oturmuþtu gözlerine. Ama þimdi de aðaçlar rahat vermiyor... Tam kývrýlýyorum o çalýlarýn altýna, tam gözlerimi kapayacakken baþlýyorlar fýsýldamaya. Ama nasýl, gitgide artýyor sesleri... Ýnsanýn ödü bokuna karýþýyor, deli olacam valla. Alkolün etkisiydi tabii, sanrýlar, hayaller... Sen de baþka bir parka git, dedim rahatlatmak amacýyla. Etrafta baþka yer mi yok. Deniz kenarýna in mesala... Üzüntüyle baþýný salladý, Bu park benim evim Abi. Baþka parklarda uyuyamam ki ben. Beþ yýldýr burada yatýyorum. Þu ilerde bir manolya var, annemin dizi gibidir o aðaç. Mis gibi kokularýn altýnda uyuyurum yýllardýr, bir bebek gibi huzur içinde. Evimi býrakýp, nasýl gideyim abi ben. Ýçime dokundu adamýn hali ama yapabileceðim bir þey de yoktu. Komiser Erol gibi bir yüzlük de ben sýkýþtýrdým avucuna. Hiç deðilse git bir otelde yat bu akþam... Parayý aldýðýna sevinmiþti yine de umutsuzca baktý yüzüme. Peki yarýn ne yapacaðým abi? Aslýnda bir pskiyatra gitmesini söylemeliydim ama bir iþe yaramayacaðýný bildiðimden, Umudunu yitirme, dedim sadece. Belki yarýn gece konuþmaz aðaçlar. Eline sýkýþtýrdýðým parayý alýp, sallanarak uzaklaþtý yanýmdan. Ben de yarým kalan yürüyüþümü sürdürdüm ama ne yalan söyleyeyim, aklým adamýn söylediklerine takýlmýþtý. Elbette inanmýyordum aðaçlarýn konuþtuðuna. Yine de bakýþlarýmýn birkaç metre ötemdeki parka kaymasýna engel olamadým. Sahi en son ne zaman gelmiþtim ben buraya? Ýki ay önce olmalýydý, direniþ günlerinden hemen sonra, bir öðle sonu ziyaret etmiþtim bu yeþil alaný. Korkunç günlerdi, acýmasýzca saldýrýyordu polis. Her yer biber gazýyla kirletilmiþti, her yanda tazyikli su her yanda panzerler. Coplarla, tahta sopalarla öldüresiye vuruyorlardý gencecik kýzlara, erkeklere. Ama yýlmýyordu direniþçiler, Ýstanbul insandan bir ýrmak olmuþ, akýyordu þu küçücük yeþil alana. Her geçen gün artýyordu direniþe katýlan insan sayýsý. Bin, on bin, yüz bin, bir milyon... Kýrk küsur gün sürmüþtü direniþ. Hükümet pes etmiþti sonunda, býrakýn var olan yeþili ortadan kaldýrmayý, yeni aðaçlar dikmiþti bu alana. Ama o günden sonra görmemiþtim parký. Acayip bir istek duydum içeri girmek için. Ayaklarým adeta kendiliðinden sürükledi beni aðaçlarýn bulunduðu gölgeliðe. Parka girince nemli bir serinlik çöktü üzerime, yanýk toprak, çürümüþ ot kokusu... Dolunayýn parlak ýþýðýný geçirmeyen gümrah aðaçlarýn altýndan yürürken, beton binalarýn arasýndaki bu aðaçlýklý alaný bir tür tapýnaða benzettim. Yok ettiðimiz doðanýn son kutsal alaný. Bir yerlerde bir kuþ öttü, sanýrým bir baykuþ, belki þehrin son baykuþu... Durup dinledim, bir daha sesi duyulmadý. Rüzgar durmuþtu, merdivenlerden inerek, parkýn ortasýndaki açýklýða ulaþtým. Dolunayýn altýndaki havuzun gümüþten suyuna baktým bir süre. Ýçim huzurla dolmuþtu. Þu banklardan birine otursam, sabaha kadar bu dingin suyu seyretsem yine de sýkýlmazdým. O anda fark ettim rüzgarý. Rüzgar bile denemez, bir yel, hafif bir esinti. Esinti usulca gezindi alnýmda, saçlarýmda. Sanki günün bütün yorgunluðu bir anda uçup gidivermiþti zihnimden, bedenimden. Bir an kendimi, gökteki dolunayýn, bu gölgeli aðaçlarýn, bu gümüþten havuzun, þu esintinin bir parçasý gibi hissettim. Ýþte o anda duydum sesi. Uðultu gibiydi, evet, aðaçlardan geliyordu. Adamýn duyduðu ses bu muydu yoksa? Tüylerim diken diken olmuþtu ama kendimi korkutmanýn anlamý yoktu. Hemen mantýklý bir açýklama buldum zihnim: Rüzgarýn sesi. Elbette rüzgarýn sesi. Zaten uðultu gibi, ne söylediði de anlaþýlmýyordu. Ama bu büyülü gece, mantýklý açýklamamý çürüttü hemen; uðultu giderek netleþti, bir kýz çocuðunun incecik sesine dönüþtü. Ardý ardýna isimler sýralamaya baþladý. Ali, Abdullah, Mehmet, Ethem, Mustafa. Bir dua, bir ilahi, bir tekerleme gibi. Ali, Abdullah, Mehmet, Ethem, Mustafa. Dehþet içinde kalmýþtým. Neler oluyordu. Ýlk aklýma gelen, o evsiz adamýn haklý olduðuydu, demek hayal görmemiþti. Aðaçlar gerçekten de konuþuyordu. Hem de hiç susmadan. Sevgiyle, saygýyla, örselemekten çekinir gibi þefkatle hep ayný beþ ismi tekrarlýyorlardý. Ali, Abdullah, Mehmet, Ethem, Mustafa. Ýyi de kimdi bu isimleri söylenen insanlar? Etrafa bakýnýrken gördüm; havuzun karþýsýndaydýlar, beþ insan, beþi de gözlerini dikmiþ bana bakýyordu. Evet, karþýdaki anýt mezardan söz ediyorum. Beþ fotoðraf çerçevesinden bana bakan beþ insandan. Ama sadece fotoðraflar yoktu yeþil çimenlerin üzerinde; beþ de mezar taþý vardý. Sembolik olsalar da gerçek mezarlar taþlarýndan daha etkili görünüyorlardý ay ýþýðýnýn solgun parlaklýðýnda. Onlara doðru yürüdüm. Taþlarýnýn üzerindeki yazýlara baktým. Ali Ýsmail 5Korkmaz, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalýtaþ, Ethem Sarýsülük, Mustafa Sarý yazýyordu. Bu aðaçlar kesilmesin diye yapýlan direniþte yaþamýný yitiren beþ gencecik insanýn adlarý. Ne yapacaðýmý bilemeden öylece kala kalmýþtým olduðum yerde. Ama rüzgarda usulca kýpýrdanan aðaçlar, bir dua gibi ayný isimleri tekrarlamayý sürdürüyorlardý kararlýlýkla. Ali, Abdullah, Mehmet, Ethem, Mustafa... Kaynak:BirGün Pazar Eki

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

GEZİ PARKI NIN AĞAÇLARI

GEZİ PARKI NIN AĞAÇLARI GEZİ PARKI NIN AĞAÇLARI Sabahın üçü, Taksim meydanı tenhalaşmış ama gececi insanlar hala dolanıp duruyor ortalıkta. Dolunayın gümüşten ışığının altında terli insan bedenleri, genç kızlar, erkekler, sarmaş

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKU (Avukatlık sözleşmesi, disiplin hukuku) CMK UYGULAMALARI (Son soruşturma ve İnfaz hukuku)

AVUKATLIK HUKUKU (Avukatlık sözleşmesi, disiplin hukuku) CMK UYGULAMALARI (Son soruşturma ve İnfaz hukuku) IMIZDAN GELEN TALEPLER DİKKATE ALINARAK HAZIRLANAN MESLEK İÇİ SEMİNERİ II.DÖNEM PROGRAMI (Uygulanmakta Olan Program) A GRUBU İKİNCİ PROGRAMI (Toplam Baro Sayısı 12) 10 Ocak 2015 7 Şubat 2015 11 Nisan 2015

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı