Meriç köyünde yaþanan insanlýk dramý insaný isyan ettiriyor... Bitkisel hayattaki yurttaþýmýza borcuna karþýlýk bir de astronomik faiz uyguladýlar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meriç köyünde yaþanan insanlýk dramý insaný isyan ettiriyor... Bitkisel hayattaki yurttaþýmýza borcuna karþýlýk bir de astronomik faiz uyguladýlar!"

Transkript

1 Fýrsatlar Adasý sloganýyla düzenlenen Kuzey Kýbrýs ta Yatýrým forumu Kuran okunmasýyla baþlamýþ... Kapanýþta da mevlit okutulacak herhalde... Dualarýnýzý eksik etmeyin siz de... Amin!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Nisan 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3763 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KÝRAZ 'KÝRAZÝ' ÝSE, HERÞEY BÝR HARF YÜZÜNDEN MÝ? l 2. sayfada Meriç köyünde yaþanan insanlýk dramý insaný isyan ettiriyor... Bitkisel hayattaki yurttaþýmýza borcuna karþýlýk bir de astronomik faiz uyguladýlar! 2007 yýlýnda vücudunu saran ateþ dolayýsýyla Lefkoþa Devlet Hastanesi'ne baþvuran, ancak tedavi sýrasýnda göðsü sýkýþýnca kalbi duran, doktorlarýn çabasýyla yeniden hayata döndürüldükten sonra ise beyni hasara uðrayan 62 yaþýndaki Ertan Erkil bitkisel hayata mahkum oldu 5 yýldýr ýr Bitkisel hayatta n Hiçbir devlet katkýsý olmadan Meriç'teki evinde yakýnlarý tarafýndan bakýmý üstlenilen Ertan Erkil'in, rahatsýzlanmadan önce Vakýflar Bankasý'ndan aldýðý 60 bin TL lik kredi borcunun 55 bin TL'sini eþi ödedi. Buna raðmen bu borca 110 bin TL de faiz uygulayarak 115 bin TL'ye çýkardýlar!.. n Týbbi ölümü gerçekleþmemiþ olduðu için henüz hayatta sayýlan ve 'ölü' kabul edilmeyen Ertan Erkil kredi hayat sigortasýndan yararlandýrýlmýyor... n Erkil'in aylýk ilaç parasý 1600 TL... Fizyoterapist çaðýramýyorlar eve, çünkü günlüðü 200 TL. 5 þiþe besin gerekiyor günde gýdasý için... Toplam 35 TL. Dar gelirli ailenin bunlarý karþýlayacak maddi imkaný yok... n Kullandýðý ilaçlar hastanede olmadýðý için sürekli eczaneden alýnýyor. Günde 7 çeþit ilaç... Sosyal Sigorta bunlarý karþýlamýyor... n Ýki çocuk babasý olan Ertan Erkil'e, köyde bakkaliye dükkanýný çalýþtýran eþi Sezin Erkil bakýyor... n Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif ile Maliye Bakaný Ersin Tatar'ý göreve çaðýrýyoruz. Vicdanlarý sýzlatan bu ayýba bir son versinler ve bunca yýldýr bitkisel hayatta olan bir vatandaþýmýzdan daha fazla borç talep etmesinler... Tam tersine, bu aileye destek olsunlar... Ertan Erkil in eþi Sezin Erkil yaþadýklarý dramý gazetemize anlattý... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Ýbrahim Aziz yazýyor: Ahmak Kýbrýslýlar barikatlarýn iki yanýnda... n 2. sayfada

2 HAMÝTKÖY- HASPOLAT YOLUNA KAMERALAR Hamitköy-Haspolat yol baþlangýç ve bitiþ noktalarýna, "noktadan noktaya hýz ölçümü yapacak olan kameralarýn" montajýna 14 Nisan Cumartesi sabah saatlerinde baþlanacaðý; montaj çalýþmalarý esnasýnda söz konusu yolun kýsa sürelerde trafiðe kapatýlacaðý ve geçiþlerin polis kontrolünde yapýlacaðý açýklanarak, sürücülerden dikkatli olmalarý istendi. NESÝMÝ MÝSKÝN YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Haspolat'da Nesimi Miskin (E- 54) adlý bir kiþi evinde aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, önceki gün saat sýralarýnda yaþanan olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ARAÇ YANGINI Dün sabahýn erken saatlerinde, Karaoðlanoðlu Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren "Seçkinler Garaj" isimli oto tamir atölyesinin park yerinde bulunan Adnan Mucuk adýna kayýtlý DA 500 plakalý araçta yangýn çýktý. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangýn sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. ELEKTRÝK AKIMI HIRSIZLIÐI Gazimaðusa'da kaçak elektrik kullandýðý tespit edilen kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis, isminin baþ harflerini E.G.(E-29) olarak açýkladýðý kiþinin, bu yýl içerisinde borcundan dolayý elektrik akýmýnýn ilgili daire tarafýndan kesildiði halde, kaçak elektrik kullanmak suretiyle toplam 10 bin Kw karþýlýðý olan 11 bin 832 TL' lýk elektrik akýmýný çaldýðýnýn tespit edildiðini belirtti. ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLAL Polis Basýn Bülteni'nde yer alan bir diðer habere göreyse, Gazimaðusa'da A.U. (E-42), önceki gün Kapalý Maraþ bölgesinde, birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettiði sýrada tespit edilerek tutuklandý. BEYARMUDU KAPISINDA GÜMRÜKSÜZ ÇÝÇEK VE FÝDAN ÝTHALÝ Beyarmudu Sýnýr Kapýsýnda, çiçek ve sebze fideleri ile aðaç fidanlarýný, araç içerisine gizleyip gümrüðe beyan etmeden KKTC'ye ithal ettiði tespit edilen toplam üç kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis açýklamasýnda göre, Ý.Ç.(E-64)'nin kullanýmýnda olan van araçta dün, polis tarafýndan yapýlan kontrolde, toplam 3 bin 29 adet çiçek ve sebze fideleri ile aðaç fidanlarýný araç içerisine gizleyip gümrüðe beyan etmeden KKTC'ye ithal ettiði tespit edildi. Bahse konu þahýs ile meselede baðlantýsý olduðu tespit edilen V.Ö.(E-34) ve V.T. (E-38) hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. KUMAR Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Palm Beach Casino" isimli kumarhanede önceki akþam polis tarafýndan yapýlan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan toplam üç kiþi tespit edildi. Bahse konu þahýslar ve kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Dünkü yazýmýzda Makarios'un Washington, Atina ve Ankara'da yaptýðý zemin yoklamasýnda istediðini elde edemediðini, bunun üzerine Anayasa'nýn 13 maddesinde deðiþiklik önerisini gündeme getirip, 1963 çatýþmalarýna gidildiðini, yazdýk. Konuyu biraz daha irdeleyelim ve Rum kaynaklarýna göre Makarios'un nasýl hareket ettiðini gözden geçirelim. Atina'da Karamanlis'in Haziran ayýnda (1963) istifa edip, Yorðo Papandreu'nun iktidara gelmesi yolunun açýlmasý üzerine, Lefkoþa-Atina iliþkilerinde Makarios'un amaçlarýna yönelik yeni bir durum meydana geldi. Dünkü yazýmýzda Karamanlis'in Makarios'a aþýrý davranýp, tüm köprüleri havaya uçurmamasýný, sorunun eninde sonunda çözüleceðini ve Kýbrýs'ýn Yunanistan'a baðlanacaðý görüþünü ilettiðini yazdýk. Bir noktayý daha anýmsatalým. Karamanlis Zürih-Londra antlaþmalarýnýn imzalanmasýndan yana tavýr koydu ve ýsrarla Makarios'un antlaþmalarý imzalamasýný istedi. Karamanlis'ten sonra politik arenaya popüler bir lider olarak çýkan Yorðo Papandreu ise, Antlaþmalarýn ulusa ihanet olduðu görüþüyle iktidara geldi. Makarios'un siyasal danýþmaný Miltiadis Hristodulu bu somut konuda: "Makarios þimdi bir bedduanýn enkazý olarak gösteriliyordu" saptamasýný yaptý. (Yunan-Türk iliþkilerinin seyri ve Kýbrýs, Cilt 2, s.161). Ancak bunun yaný sýra, Anayasa'nýn tadil edilmesi ve hatta Antlaþmalarýn laðvedilmesi konusunda Papandreu'nun Makarios'a destek saðladýðýný da belirtti. Bu süre içinde Teþkilat (EOKA) Akritas planýný kaleme aldý. Makarios'un onayý ile hazýrlanan planda self determinasyonkendi kaderini belirleme ilkesinin uygulanmasý ve Kýbrýs'ýn Yunanistan'a ilhak edilmesi öngörülüyordu. Miltiadis Hristodulu (ayný sayfada) Anayasa'yý tadil etme çabalarýný Makarios'un 1963 yýlýnýn Aðustos ayýnda baþlattýðýný ve bu konuda dýþ ülke temsilcilikleriyle temaslar yapýldýðýný yazýyor. Ýngiltere Dýþiþleri Bakanlýðýnýn 1994 yýlýnda açýkladýðý belgelere göre, Makarios Anayasa'daki deðiþiklikler için Türk tarafý ile görüþmeler yapmayý, görüþ birliðine varýlmazsa tek yanlý hareket etmeyi planlýyordu. Makarios, Anayasa'da deðiþiklik sürecini baþlatmak için o dönemde Meclis Baþkaný olan Glafkos Kliridis'i Londra'ya gönderdi. Kliridis "Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararý olmadan Türkiye'nin tek yanlý müdahalede bulunamayacaðý" deðerlendirmesi ile Lefkoþa'ya döndü. Açýklanan belgelere göre Ýngiltere'nin Lefkoþa Yüksek Komiseri Arthur Clark ise, tadilat konusunda Anýlarýmdan notlar (54) Ahmak Kýbrýslýlar telörgülü barikatlarýn iki yanýnda mutlu olacaklarýný sandýlar olumlu deðerlendirmeler yapýyor ve bu deðerlendirmeler Ýngiltere hükümetinin de görüþünü yansýtýyordu. Bu zemin yoklamalarýnýn sonunda Makarios, Kliridis'i "Anayasa'da geniþ kapsamlý tadilat yapýlmasý için bir taslak hazýrlamakla görevlendirdi. Kliridis'in önerisi üzerine, Makarios taslaðý Yüksek Komiser Arthur Clark'a gösterdi. Yüksek komiser, tadilat önerilerinin Türk tarafýndan kabulünün daha kolay olmasý için "daha ivedi konularda sýnýrlandýrýlmasý gerektiðini" tavsiye etti. Bunun üzerine Kliridis'in baþkanlýðýnda bir komite kuruldu. Komite'ye Adalet Bakaný Stella Sulyoti, Ýçiþleri Bakaný Tasos Papadopulos, Anayasal Mahkeme yargýcý Mihalakis Triantafillidis ve Baþsavcý Kriton Tornaridis atandý. Komite 13 maddelik deðiþiklik önerilerini hazýrladý. Öneriler Makarios tarafýndan 10 Kasým 1963'te onaylandý" (Yunan-Türk iliþkilerinin seyri ve Kýbrýs. Cilt 2, s.163). Türk tarafý önerileri kabul etmedi. Dýþ odaklarýn öneriye destek vermemesi üzerine ipler koptu. Köprüler havaya uçuruldu. Aralýk 1963'te baþlayan silâhlý çatýþma dönemine girildi. Miltiadis Hristodulu'ya göre 13 maddenin sunulmasý ve Türkiye tarafýndan reddedilmesinden sonra Yüksek Komiser Clark 19 Aralýkta Kliridis'i ziyaret etti ve Makarios'un önerilerinin çok iyi bir izlenim uyandýrdýðýný, çünkü deðiþiklik için önerdiði noktalarla ortaya koyduðu gerekçelerin mantýklý olduðunu, Türkiye'nin önerileri reddetmekle yanlýþ yaptýðýný bildirdi, (s.172). Gerginliðin týrmandýðý ortamda Makarios 1 Mart 1964 tarihinde Yunanistan Baþbakaný Yorðos Papandreu'ya bir mektup gönderdi, amaçlarýnýn "Helen Kýbrýs halkýnýn geleceðini baðýmsýzca tayin edebilmesi için Anavatan'la anlaþarak, Zürih-Londra antlaþmalarýný laðvetmek" olduðunu bildirdi. Bu geliþmelerden sonra Akritas planý devreye sokuldu. Miltiadis Hristodulu'ya göre Yunanistan genel Kurmaylýðýnda da enosisin gerçekleþmesi doðrultusunda planlar hazýrlandý, bu planlarý Yunanistan hükümeti de onayladý. Aralýk 1963 çatýþmalarý üzerine Türkiye ve Yunanistan arasýnda gerginlik yaþandý. Garantör Ýngiltere ile perde gerisinde her þeyi denetleyip, yöneten Sam Amca ve NATO, Tük-Yunan çatýþmasýný engellemek ve dengelemekle ilgilendiler. Stratejik çýkarlarý için Kýbrýs'ýn bölünüp bu hale getirilmesini planladýlar. Ahmak Kýbrýslýlar da birbirlerinin canýna ve mal varlýðýna kýyarak, telörgülü barikatlarýn iki yanýnda mutlu olacaklarýný sandýlar. (Devam edecek) Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KÝRAZ 'KÝRAZÝ' ÝSE, HERÞEY BÝR HARF YÜZÜNDEN MÝ? Çarþýmýzýn meþhur 'Çýraklý' dükkanýnda Kýbrýslýrum müþterilerle karþýlaþtým. 'Çýraklý' þekerlemeleri ünlü... Rumlar arasýnda da çok iyi biliniyor. Çarþýmýzýn en köklü esnafýndan... Hele o sadrazam sucuðunun tadýna bir bakan bir daha vazgeçemez ondan... Vitrini seyreden bir Rum kadýný bana Rumca sordu: -Þunlar ne acaba? Görünüþünden ne olduðunu anlayamamýþtý pek... Ben de anlayamadým doðrusu... Küçük küçük siyah taneler... Tezgahtara sordum: -Kiraz, dedi... Kirazýn kuru incir gibi kurutulmuþu... Tam da reçellik... Kadýn 'kiraz' sözünü duyunca, -Haaa, kirazi, dedi... -Sizde de kirazi mi derler, diye sordum. -Kirazi, dedi gülümseyerek... Dükkandan çýkýp giderken ben de gülümsedim kendi kendime... Kirazi demek ha... Portokal portokali... Yani biz bir 'i' harfi yüzünden mi kavga edip durduk bugüne kadar? Deðer miydi? Avustralya'dan gelen sevgili dostum Salih Çelebioðlu bugün Avustralya'ya dönüyor yeniden... Geldi gördü gidiyor... Memleket havasýný aldý... Kýrlarý kokladý... Dostlarýyla mangal yaktý... Makarios Caddesi'ni görünce çok þaþýrdý... Onun zamanýnda bu cadde yoktu... En eski gazetecilerimizdendir Çelebioðlu... 60'lý yýllarda 'Zafer' gazetesini de çýkardý... Oturup kapanan eski gazeteleri de hatýrladýk bir gün... 'Eleftheria', 'Kipros', 'Etniki', 'Agon' gibi Rumca gazeteler kapanan gazetelerden onun da hatýrladýklarýydý... Önceki gün Din Ýþleri Baþkanlýðý'ndan gazetemizi ziyarete gelen dört imamla sohbetimize o da katýldý... Ve onlar aracýlýðýyla Din Ýþleri Baþkaný'na bir mesaj uçurdu. Dedi ki: -Lütfen sabahlarý ezan okunurken hoparlör kullanýlmasýn.. Uykumuzun ortasýnda güm diye patlýyor. Ayrýca bu memleklette baþka dinlerden insanlar da yaþýyor... Ezan bizi namaza mý çaðýrýyor? Namaz kýlacaksak ne saat kalkacaðýmýzý bilmez miyiz biz? Çelebioðlu bunca yýldýr yaþadýðý Avustralya'dan da örnek verdi. Orada ezan okumak ve çan çalmak yasakmýþ meðer. Yalnýz Melburn'da yaþayan Kýbrýslý ortodokslara senede bir gün çan çalma izni verilmiþ... Noelde... Bugün mutsuz bir diyardan mutlu bir diyara uçacak olan sevgili dostuma hoþçakal diyorum. Yine gel... Son Kýbrýslýlar tükenmeden gel... Bardaklarýmýzý tokuþturalým yine... Nimetleri yýldýzlarýndan çok olan bu dünyada, nimetleri paylaþmayý beceremeyen aptallara bir selam uçuralým... Geçmiþimize tükürelim... Yudum yudum hasretini içelim geleceðimizin... Bak, Yerolakkolu sevimli Spiros Hacýgrigoriu bir mezar yeri istiyor onlardan da onu bile çok görüyorlar ona... Sadece iki taþ arasýnda bir mezarcýk... "Ölünce köyüme gömün beni" diye yalvar yakar oldu... Lordos'u Maraþ'a... Spiros'u Yerolakko'ya... Yannis'i Yalusa'ya... Beni de Tera'ya gömün... Ya da en iyisi yakýn... Küllerimiz savrulsun rüzgarda... Kiraz... Kirazi... Portokal... Portokali... Bir 'i' harfi yüzünden demek ha... Bir ezan... Bir çan... Bunlar mý okudu canýmýza? Ýðneyi baþkasýna, çuvaldýzý ise kendimize batýrýrdýk elbette, kendi suratýmýza tükürmek mümkün olsa... Hoþçakal dostum derim sana, ama yüreðinin götürdüðü yere git diyemem... Ne en mutlu Danimarka'ya, ne de merhametli, sevimli kangurular diyarýna... Yüreðinin seni götürdüðü yer burasý... Bu lanetli ada!

3 AFRÝKA dan mektup... Bir büyük insanlýk dramý yaþanýyor Meriç köyünde... Erkil ailesi çok ender görülen bir olaydan sonra amansýz bir acýnýn içine düþtü. Dünyasý karardý. Ertan Erkil 5 yýldan beri evinde bitkisel bir hayata gömülmüþ. Bakýmýný sevgili eþi Sezin Erkil ile diðer yakýnlarý üstlenmiþ. Ama bu görev çok zor doðumlu olan ve köyün de muhtarlýðýný yapan Ertan Erkil 5 yýl önce aniden rahatsýzlandý bir gün. Bir sýcaklýk sardý vücudunu. Lefkoþa Devlet Hastanesi'ne baþvurdu. Ancak yakýnlarýnýn anlattýðýna göre, hastanede göðsü sýkýþan ve yoðun bakýma alýnan Erkil'in kalbi durdu... Erkil daha sonra doktor çabalarýyla yeniden hayata döndürüldüyse de, bu kez beyinde meydana gelen hasar dolayýsýyla bitkisel hayata girdi. 15 gün kadar da güneydeki devlet hastanesinde tedavi gören Erkil'e Rum doktorlar "Herpes Tip 1" teþhisi koydu. Ýlikten alýnan sývýya nöroloji hastanesinde yapýlan tahliller sonucu konan bu teþhisten sonra yapacak baþka bir þey olmadýðý anlaþýldý. "Herpes Tip 1"in çok tehlikeli bir virüs olduðu ve çok seyrek görüldüðü söyleniyor... Uzun yýllar Avustralya ve Ýngiltere'de yaþadýktan sonra köyüne dönen Ertan Erkil evli ve iki çocuk babasý... 5 yýldýr evinde yataða baðlanmýþ durumda. Þuuru kapalý. Bitkisel hayatta. Eþi Sezin Erkil köydeki bakkaliye dükkânýný çalýþtýrýyor. Zaten dar gelirli aile bir de bu felaketle yüzleþince daha da maddi sýkýntýlara düþtü. Ertan Erkil'in aylýk ilaç parasý 1600 TL. Fizyoterapist çaðýramýyorlar eve... Günlüðü 200 TL olan fizyoterapisti çaðýracak maddi imkan yok. 5 þiþe besin gerekiyor gýdasý için günde... Toplam 35 TL. Bunu da karþýlamak mümkün olmadýðý için, eþi kendisi hazýrlamaya çalýþýyor gýdasýný. Bakýmýný üstlenecek bir bakýcý tutmak ise büsbütün imkânsýz. Onun aylýðý da 1500 TL... Kullandýðý ilaçlar hastanede olmadýðý için sürekli eczaneden alýnýyor. Günde 7 çeþit ilaç... Sosyal Sigorta bu ilaçlarý karþýlamýyor. Ýnsaný isyan ettiren bir dram bu Elvan Levent KUTSAL CUMA VE BELFAST Sezin Erkil 5 yýldýr bitkisel hayatta olan eþinin evdeki bakýmýný üstlenmiþ... Ertan Erkil bu amansýz hastalýða yakalanmadan önce 60 bin TL kredi almýþtý Vakýflar Bankasý'ndan. Kredi Hayat Sigortasý'na baðlýydý. Ölümü durumunda bu borcun silinmesi ve yakýnlarýna kalmamasý gerekirdi. Ancak bitkisel hayatta olduðuý ve ölümü týbbi olarak gerçekleþmediði için, yani henüz ölüm raporu olmadýðý için borcunu o yüksek faizle katladýkça katlýyorlar. Üstelik eþi Sezin Erkil, 60 bin TL'lik kredi borcunun 55 binini ödemiþ durumda. Buna raðmen bu borcu 110 bin TL de faiz ekleyerek 115 bin TL olarak belirliyorlar... BÝR DE BORÇ YÜKÜ Tüm bunlar yetmezmiþ gibi, aile bir de büyük bir borç yükü altýna itilmiþ. Devlet Ertan Erkil'in durumuyla ilgilenmediði gibi, bir de para istiyor üstünden. Mesele þu: Ertan Erkil bu amansýz hastalýða yakalanmadan önce 60 bin TL kredi almýþtý Vakýflar Bankasý'ndan. Kredi Hayat Sigortasý'na baðlýydý. Ölümü durumunda bu borcun silinmesi ve yakýnlarýna kalmamasý gerekirdi. Ancak bitkisel hayatta olduðu ve ölümü týbbi olarak gerçekleþmediði için, yani henüz ölüm raporu olmadýðý için borcunu o yüksek faizle katladýkça katlýyorlar. Üstelik eþi Sezin Erkil, 60 bin TL'lik kredi borcunun 55 binini ödemiþ durumda. x istence e Buna raðmen bu borca 110 bin TL de faiz ekleyerek 115 bin TL'ye çýkarmýþlar. Bu insafsýzlýða ve adaletsizliðe bir an önce son verilmesi gerekmez mi? Maliye Bakaný Ersin Tatar ile Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif'i göreve çaðýrýyoruz. Bu ayýbý ortadan kaldýrsýnlar ve gerekeni yapsýnlar. Ertan Erkil Týbben ölümü gerçekleþmemiþ olsa da bu durumda olan ümitsiz bir vatandaþtan haksýz bir borç talep edilmesine son versinler. Biz gazete olarak bu konunun takipçisi olacaðýz... Dublin'deki son günüm. Trinity College'in 300 yýllýk kütüphanesine gidiyorum. Dublin Üniversitesi'ne ait kütüphanenin 'uzun oda' adýný verdikleri bölümünü kapatarak müzeye çevirmiþlerdi. Altmýþ beþ metre boyunca iki kat þeklinde bölünmüþ oda baþtan sona eski kitaplarla kaplýydý. Hayatýmda bu kadar eski kitabý bir arada görmemiþtim. Odanýn her iki yanýna yaklaþýk bir metre arayla karþýlýklý þekilde büstler dizilmiþti. Aristotle'den Locke'a kadar bütün önemli filozof ve yazarlar oradaydý. En baþta da Shakespeare ve Homer karþýlýklý olarak birbirlerine bakýyorlardý. Oldukça geniþ bir iç bahçesi de vardý Trinity Collage'in; ziyaretçilerin girebilecekleri odalarýn içi ise nedense Sovyet dönemi binalarýný anýmsatmýþtý bana. Trinity College'in karþýsýnda, etrafý iþlek yollarla çevrili küçük meydanda kýrklý yaþlarýnda bir kadýn yere renkli tebeþirlerle çarmýha gerilmiþ bir Ýsa resmi çiziyordu. Oraya farklý kiþilerin sürekli resimler çizdiklerini daha önce de farketmiþtim. Ama insanlar yolu karþýdan karþýya geçerken yanlýþlýkla Ýsa'nýn üzerine basmamak için özellikle çaba sarfediyorlardý. Dindar mýydýlar Ýrlandalýlar? Acý bir soruydu bu bana kalýrsa. Çoðunluk katolikti dersek, bu sorunun yanýtýný vermiþ olur muyduk? Hayatýmda kaç tane katolik tanýmýþsam, inançlý olmalarýndan öte dinlerinin gerekliliklerinin doðduklarý günden baþlayarak, ölünceye kadar içlerine asla sökemeyecekleri bir þekilde ince bir nakýþ gibi iþlendiðini gözlemlemiþtim. Sorgulamýyorlardý, sadece gerekli olaný yerine getiriyorlardý. Bu yüzden yolda para dilenen birisine hiç düþünmeden çýkarýp para veriyorlardý. Kafenin birinde oturduðum yarým saatlik süre boyunca pencereden karþý kaldýrýmda duran dilenciye her geçenin para vermesini biraz Ýrlandalý olmaya, biraz da 'Good Friday'e, yani Kutsal Cuma'ya baðlamýþtým. Kutsal Cuma, hristiyanlarýn Ýsa'nýn Golgotha'da ölümünü andýklarý Paskalya Pazarý'ndan önceki Cuma'ydý. O gün, ne restoranlarda, ne de marketlerde alkol satýþý yapýlmamýþtý. Bu durumun hayal kýrýklýðýna uðrattýðý bazý yabancýlarýn girdikleri restorandan 'Ne büyük talihsizlik' diyerek, çýktýklarýný görmüþtüm. Kutsal Cuma günü herhangi bir mucizenin farkýna varmamýþtým. Ancak bir sonraki gün, kýyýya vardýðýmýzda bir de baktým, deniz karadan neredeyse bir kilometre kadar çekilmiþ, insanlar ýslak bir çölü andýran alanda köpekleriyle yürüyüþ yapýyorlardý. Akþam saat altý civarýna yavaþ yavaþ geri gelmeye baþladý deniz, üç saat sonra ise ne orada yürüyen insanlardan, ne de kumluk alandan bir eser kalmamýþtý, deniz yeniden kaplamýþtý her yaný. Dublin'deki bu mucize her gün tekrarlanýyordu. Denizin tam kenarýndan trenler geçiyordu. Belfast'a kadar gidiyordu tren. Zaman dar olduðundan biz arabayla gitmiþtik Belfast'a. Yaklaþýk iki saatlik bir yol... Kentin giriþinde üzerinde kraliçenin resmiyle Ýngiliz bayraklarý dalgalanýyordu. Eski binalarý, duvar resimleri ve Dublin'e benzer dar sokaklarýyla çok hüzünlü bir kentti Belfast... Kesintisiz bir isyan þeklinde sürekli yaðmur yaðýyordu. Üzerine hiç oturmayan bir giyisiyi zorla giydirmeye uðraþtýklarý, sonunda giydirdikleri ve o giyisinin içinde acýyla, huzursuzlukla kývranan bir insana benziyordu Belfast bana kalýrsa. Kýbrýs'taki yaðmursuz þeklinden tanýyordum bu huzursuzluðu. Uzun yaz aylarý boyunca güneþten kaçan insanlardýk. Peþimizden gölgelerin kovaladýðý...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Kimse vermesin artýk elektrik parasýný 17 milyon TL'ye varýncaya kadar Öðrenin BRT'yi örnek almasýný Yoksa olamaz mýsýnýz bir BRT kadar? Kalay GEL SUUDÝ KARDEÞ, DÝNÝNLE GEL, ÝMANINLA GEL Ey Müslüman kardeþler, KKTC'ye yatýrým yapýn. Gelen geçen KKTC'yi yatýrdý, bir da siz yatýrýn, yatýrýn da gorkmayýn. KKTC bu dünyanýn en güvenli en güvenceli devletidir. Eðer yalanýmýz varsa Allah çarpsýn, Kuran çarpsýn. Gel Suudi kardeþ, dininle imanýnla gel, yat, yatýr, yatýrt. Batan geminin son mallarýndan sen da yararlan. Bugün bu fýrsatý kaçýrýrsan, yarýna avucunu yalayabilirsin. Gel Suudi kardeþ, din kardeþi deðil miyiz, bir kere Türkiye kurtardý, bir kere da sen kurtar. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik PAÞALARIN PARTÝSÝ... Gazetemizde çýkan yazýlardan sonra mutlaka birileri ertesi gün telefon eder ve ya kutlarlar, ya da eksik býrakmýþsak, tümünü yazmamýþsak onlar da eksik býraktýklarýmýzý tamamlarlar... Salý günkü gazetemizin "Ýncir çekirdeði" köþemizde Ferdi Sabit Soyer'in sözlerinden bir alýntý vardý... "Ciðerci Ahmet'in sözü, bu sözde yeni modele uyar: Fasulyanýn yahnisi, geldi gitti aynisi"... Dikkatli vatandaþlarýmýzdan birisi telefonla bizi aradý... "Ferdi Sabit'in ne demek istediðini aslýnda ben anlamadým" dedi... "Ancak bunu okuduðumda aklýma ilk gelen ne oldu bilir misiniz? Gelenler UBP'liler, gidenler CTP'lilerdi... Gene gelecek olsalar tersine çevirdiðimizde ayný durum meydana gelmeyecek mi? Ýkisi de fasulyenin yahnisidir..." 12 Eylül faþist cuntasýnýn lideri Kenan Evren'in ismi okullardan, caddelerden sökülüp atýlýrken, Gönyeli'de hala daha bir elektrik direðinde arz-ý endam etmekte... Gazetemiz Çarþamba günkü manþetine taþýdý bunu... CTP'nin belediye baþkanlýðýný elde ettiði Gönyeli'de bu ismin bir caddeye verilmesini ve tüm ikazlara raðmen kaldýrýlmamasýný eleþtirdik. Ertesi gün gazetemizi okuyan bir baþka vatandaþýmýz þunlarý söyledi: "Bugün birinci sayfanýzda Gönyeli'deki Evren Paþa Caddesi'ne karþý çýktýnýz. 12 Eylül darbecilerinden olduðu ve insanlarý iþkencelerden geçirdiði, idam ettirdiði için... Ancak unuttuðunuz birþey daha var, Kenan Evren yalnýz deðildi... Mesela Nurettin Ersin de onunla birlikteydi... Girne'de bir Nurettin Ersin Paþa Camisi var. Dikmen Belediyesi hudutlarýnda da Nurettin Ersin Paþa Caddesi bulunmaktadýr. Bunlarý da unutmayýn... Ve birþey daha söyleyim... CTP'nin belediyelere hakim olduðu bölgelerdedir bu cuntacýlarýn isimleri... Gönyeli, Girne ve Dikmen belediyelerinde mesela... Bir araþtýrýn isterseniz..." Salý günü köþe yazýmýn baþlýðý 'Beni hesaptan düþün'dü... Derviþ Eroðlu'nun Suudi'lerden yardým dilenmesini eleþtirmiþ, ayrýca Türkiye'nin burada eðitime 200 bin TL yardým yaparken dine 10 milyon TL ayýrmasýný din devletine gidiþ olarak yorumlamýþtým... Suudi Arabistan'da telaffuz ettiði ve belki bundan sonra her fýrsatta da söyleyeceði 300 bin kiþi dediði, "Müslüman Kýbrýs Türkleri"nden saymamasýný ve beni hesaptan düþmesini istemiþtim. Bir bayan arkadaþýmýz aradý... "Beni de hesaptan saymasýnlar" dedi... Herþey bir yana, CTP'lileri anlamak mümkün deðil... Nedirler, necidirler, siyasi yelpazenin neresinde duruyorlar... Her þeyin bir rengi, kokusu vardýr... Bu CTP'lileri anlamak zor... Büyük mitinglerde taþýdýklarý pankartlarda "Tayyip Erdoðan bizi kurtar" diyorlardý... Þimdi AKP ile Kýbrýs konusunda birebir örtüþtüklerini söylüyorlar... Ancak Paþa'larýndan da vazegeçemiyorlar! Ferdi Soyer CTP için þunu söylemeliydi: Fasulyenin yahnisi... Tayyip'in, Paþa'larýn partisi... BES'ten bir isyan daha Lefkoþa Belediyesi'nde önceki gün grev baþlatan Belediye Emekçileri Sendikasý (BES)'e baðlý çalýþanlar, dün de Cumhuriyet Meclisi önünde eylem düzenledi. "Belediye yönetimi tarafýndan maaþlarýn zamanýnda ödenmemesi, sosyal yatýrýmlarýn yatýrýlmamasý, toplu protokollere ve yasalara uyulmamasý" gerekçesiyle meclis önünde toplanan yaklaþýk 250 kiþilik kalabalýk, burada Baþkan Cemal Bulutoðlularý'ný ve hükümeti protesto etti, sorunlara acil çözüm bulunmasýný istedi. BOZER DÝNLEDÝ Eylem sýrasýnda Meclis Baþkaný Hasan Bozer, BES'ten 5 kiþilik bir heyetle bir araya geldi ve sorunlarýný dinledi. Eyleme Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) ve Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (HÜR- ÝÞ) de destek verdi. BES Baþkaný Savaþ Bozat kabulde, çalýþanlarýn sosyal yatýrýmlarýnýn ve vergilerinin maaþlardan kesilmesine raðmen yatýrýlmadýðýný, artýk personelin ne zaman maaþ alacaðýný bilemediðini ve belediye emekçileri için her ayýn artýk 30 deðil, güne çýktýðýný ifade etti. Meclis Baþkaný Hasan Bozer de, Elektrik Kurumu ve LTB'de büyük sorunlar bulunduðunu, bu sorunlara acil çözüm bulunmasý gerektiðini söyleyerek, çalýþanlarýn sorunlarýný hükümete aktaracaðýný kaydetti. YALMAN DENKTAÞ'IN MEZARINI ZÝYARET ETTÝ KKTC'de bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral Aytaç Yalman, dün, merhum Rauf Raif Denktaþ'ýn mezarýný ziyaret etti. DP'den verilen bilgiye göre Yalman, Rauf Denktaþ'ýn oðlu Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'a taziyelerini sundu. Yalman taziye defterine ise duygularýný þöyle aktardý: "Kahraman Denktaþ, Seni Unutmayacaðýz ve Unutturmayacaðýz." BES Baþkaný Savaþ Bozat ise, bu görüþmenin ardýndan meclis dýþýnda basýna yaptýðý açýklamada, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)'nin, 6 yýllýk Cemal Bulutoðlularý dönemiyle ilgili mecliste bir araþtýrma-soruþturma komitesi kurulmasýyla ilgili önergesinin bugünkü meclis oturumunda gündeme gelmesini beklediklerini söyledi. Bozat, Özelleþtirme Yasasý ve kanun hükmünde kararnameleri çabucak geçirenlerin Belediye'deki sorunlar karþýsýnda da ayný tedbirleri hýzla almasý gerektiðini ifade etti. Bozat, kendilerinin çalýþanlar olarak taþýn altýna ellerini sokmaya ve en zorlu þartlarda çalýþmaya hazýr olduklarýný belirterek, Baþkan Cemal Bulutoðlularýný imzasýna sahip çýkmaya çaðýrdý. CTP VE TDP'DEN DESTEK... Daha sonra CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu ve TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý da meclis önündeki eylemcilere destek vermeye geldi. Yorgancýoðlu, daha önce çalýþanlarýn yatýrýmlarý için destek verdiklerini, bu desteði vermeye devam edeceklerini kaydederken; Çakýcý da araþtýrma önergesinin meclis gündemine gelmesini istediklerini ifade ederek, "Lüks Mercedes'ler için para bulanlarýn, belediyede yaþananlar için hesap vereceðini" söyledi. "KAHRAMAN DENKTAÞ KKTC'NÝN ATATÜRK'ÜYDÜ" Emekli Orgeneral Aytaç Yalman daha sonra Serdar Denktaþ'la kýsa süreli bir de sohbet gerçekleþtirerek; "Kahraman Denktaþ KKTC'nin Atatürk'üydü. Yeri doldurulamaz. Buraya geldiðimde tek ziyaret etmek istediðim yer burasý oldu. Allah rahmet eylesin. Büyük kayýp" þeklinde konuþtu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "GEREKÝRSE KENDÝMÝZÝ ZÝNCÝRLEYECEÐÝZ" Kuzey Kýbrýs'ta 294 bin 906 olarak açýklanan yalancý nüfus içinde, petrol dolum tesisi kurulmasýna karþý çýkmayan bir tek kiþi kaldý. O da hükümetin baþý Ýrsen Küçük! KKTC tarihinde ilk kez herkesin, her kurum kuruluþun þiddetle karþý çýkmasý, onu yolundan döndüremedi! "Aman petrol caným petrol" þarkýsýný söyleye söyleye o lânet tesisi kurmakta kararlý! "Petrol dolum tesisi kurmak KKTC'ye ihanettir" diyorlar... Olsun, diyor, ben bu ihanetin altýna imzamý atacaðým! "Petrol dolum tesisi kurmak cinayettir" diyorlar... Olsun, diyor, ben bu cinayeti iþleyeceðim! Konu ile ilgili çalýþmalarý devam ediyormuþ Ýrsen beyin. Tesisin yapýlmasýna karar verilen Büyükkonuk bölgesinde eski eser var mý yok mu onu araþtýrýyormuþ! Malûm, Eroðlu bölgede eski eser bulunduðu iddialarýný gündeme getirmiþ ve bunun açýklýða kavuþturulmasý gerektiðini belirtmiþti. Küçük de bunu yapýyor þimdi. Peki bu konuda baþka sýkýntýsý var mý Ýrsen beyin? Görülen o ki yok! Oysa petrol dolum tesisinin yaratacaðý olumsuzluklar ve yaþamsal riskler, sayýlamayacak kadar çok. Çevre örgütleri, uzmanlar, bilim adamlarý, istisnasýz tüm üniversitelerimizin ilgili birimleri ve öðretim üyeleri, tüm bu olumsuzluklarý ve yaþamsal riskleri, defalarca dünyadan çok sýcak ve somut örnekler de vererek açýklamýþlardýr. Bunlarý bir türlü algýlamak istemeyen kafalara sokmak için hâlâ da açýklamaktadýrlar. Gelgelelim Ýrsen beyin kafasý basmýyor bunlarýn hiçbirine... Deðil mi ki Eroðlu eski eser olabilir, incelensin, dedi... Gerisi teferruattýr Ýrsen bey için! Çevreymiþ... Doða katliamýymýþ... Ýnsan saðlýðýymýþ... KKTC'nin bütün kuzey sahil þeridini mahvedebilecek kaza riskiymiþ... Hava, su ve topraða salýnacak zehirmiþ... Ve nihayet ülkeye ihanet ve cinayetmiþ... Hükümetin baþý için bunlarýn hiçbirinin önemi yok! Yeter ki bölgede eski eser bulunmasýn! Kenan Atakol baþkanlýðýnda bir ÇEKOVA (Çevre Koruma Vakfý) heyeti, petrol dolum tesisine karþý destek istemek amacýyla Eroðlu'nu ziyaret etti. Gelen haberlere bakýlýrsa Eroðlu ÇEKOVA'nýn istediði desteði verdi ve "Sizlerle iþbirliðine hazýrým" dedi. Bu durumda "devletin" tepesi de, petrol dolum tesisi konusunda inatçýlýðýný sürdüren Ýrsen Küçük ve birkaç yandaþýna karþý cephe almýþ bulunuyor. Bu arada, Kýbrýslýtürklerin toplumsal varoluþ mücadelesindeki duruþlarýyla birçoðunun isimleri sýk sýk anýlan 13 vatandaþýn konu ile ilgili olarak Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde hükümet aleyhine dava dosyalamasýyla mücadelede hukuk yolunda yeni bir cephe daha açýlmýþ oldu. Yasalarý pervasýzca çiðneyen, toplumun tüm kesimlerinden gelen tepkileri hiç umursamayan ve petrol dolum tesisi gibi korkunç çevre felâketleri riski taþýyan bir projeye imza atarak kamuya ait topraklarý yabancýlara peþkeþ çeken hükümet sanýk sandalyesine oturtulacak. Yaygýn görüþe göre, Ýrsen Küçük'ün tek baþýna sürdürdüðü bu inatçý tutumun arkasýnda dýþ kaynaklý büyük güçler var! Toplum hiç bu kadar bir ve beraber olmadý. Bilim insanlarý da dahil tüm çevreciler kararlý... "Gerekirse kendimizi zincirleyeceðiz" diyecek kadar onurlu ve kararlý... Bu mücadeleyi þimdiden kazanmýþ olmamýz lâzým. Aksi halde bütün kepenkleri indirip ebediyen susmamýz!

5 5 13 Nisan 2012 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Bu ülkede akýllý insanýn yapacaðý tek iþ kaldý: Siyaset Geri kalanlarýn hepsi akýntýya kürek çeker. Öðretmenlerimiz deðil, öðrencilerimiz MÝÞ-MIÞLAR * "Doðaya Bir Nefes Ver" kampanyasý düzenlenmiþ. - Doðanýn, bizim ona nefes vermemize ihtiyacý yok ki. Asýl, bizim doðadan nefes almaya ihtiyacýmýz var Karýþtýrmasak, ellemesek iyi olacak. * Çakýcý "Koparsa liderler istifa etmeli" demiþ. - Koparsa, istifa etmelerine gerek kalmayacak Çünkü öyle bir kýç üstü düþecekler ki kalkamayacaklar. * Tarýmsal ilaçlar, artýk ziraat mühendislerinin yazacaðý reçetelerle alýnabilecek. Allah razý olsun. Çok yerinde bir karar alýndý nihayet. Umarýz hem uygulanýr, hem denetlenir * Aslanbaba'nýn eþi de gümrüðü ödenmemiþ araba kullanýyormuþ. - Siz de gümrüðü ödenmemiþ sigara içiyorsunuz Ayný þey! * Özgürgün "Müzakerelerden sonuç bekliyoruz" demiþ. - Dürüst de "çalýþmayana para yok" demiþ Hükümet üyelerinin ülkeden habersiz nasýl iþ gördüðünü anlayýn artýk. * Özersay, petrol dolum tesisi için Erenköy'ü adres göstermiþ. - Ödesinler arazi paralarýný yapsýnlar Sanýrým kimsenin gýký çýkmaz! * Denktaþ hükümetin istifasýný istemiþ. - Erdoðan'dan iþaret mi aldý acaba? * Yorgancýoðlu "Birkaç kurum hariç özelleþtirme yapýlabilir" demiþ. - Eee Küçük de öyle yapmýyor mu zaten Sýradan tuttu yapacak, birkaç tane de göstermelik kalacak. Ölüp gidenlere bakýp da kanmayýn 100+ yaþamak mümkün Milli Eðitim Bakanlýðý, bir eylem planý hazýrladý. Öðretmenler 5 yýl boyunca, 250 saat hizmet içi eðitim aldýktan sonra, yeterlik sýnavýna girecek. Baþarýlý oldun ne ala Baþarýlý olamayanlar kütüphanelerde ve laboratuarlarda görevlendirilecek. Bu plan, önümüzdeki döneminde uygulamaya konacak ve eðitim kalitesi artýrýlacak. Haberi okuduktan sonra, kafanýzda bazý sorular oluþmuþtur mutlaka. En baþta Nasýl olur da sendikalar böyle bir uygulamaya ses çýkarmadý diye þaþtýnýz sanýrým. Öyle vallahi.. Biçare hükümet ne yapmak istedi de, sendikalar karþý çýkmadý. Böyle bir uygulamaya gidilecek olmasý halinde de, sendikalarýn anýnda grev kararý almasýný ve hükümetin alnýna dayamasýný beklerdik doðrusu. Þimdiye kadar hep öyle oldu çünkü. Neyse, merak etmeyin, telaþlanmayýn. Öðretmenlerimiz rahat Bu uygulama bizde deðil Türkiye de uygulanacak Allaha çok þükür ki öðretmenlerimizin böyle extra programlara ihtiyacý yok Hakkari deki öðrencilerin bile gerisinde olan, öðretmenlerimiz deðil öðrencilerimizdir çünkü.! KIY AMET NEDÝR? KIYAMET Çadýrdaydým Hortum çadýrý yýktý götürdü. Dað baþýmýza yýkýlýyor gibiydi. Traktör ve arabalar havalandý, aðaçlar yerinden söküldü, uçmaya baþladý. 50 metre sürüklendim. Hortum beni kaldýrýp kaldýrýp yere vuruyordu. Yanýmdaki arkadaþým parçalandý öldü. Bir an kýyamet koptu sandým. Elazýðda meydana gelen ve 6 kiþinin öldüðü hortum olayýnda yaralanan Mehmet Yýldýrým ýn sözleri bunlar. Bir an kýyamet koptu sandým diyor Hayret! Havalara savrulmuþsun Yerden yere vurmuþsun Her yer cehenneme dönmüþ Yanýndaki arkadaþýn ölmüþ.. Kabak baþýnda patlamýþ iþte. Bu kýyamet deðil de nedir güzel kardeþim.! BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri BUNUN ADI STATÜKO GÜNLÜK BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, birkaç güne kadar beklenen raporunu açýklayacak. Sizce Görüþme sürecinde yaþananlarý açýklýk la ortaya koyabilecek ve Kýbrýs sorununun çözümsüzlük nedeni olan gerçeklerle yüzleþme ve yüzleþtirme cesareti gösterebilecek mi? Uluslararasý politika öyle bir batak ki, çýkar saðlayan taraflar, çýkarlarý devam ettiði sürece, gerçekleri halklarýn bilmemesi için binbir kýlýða girerler. Bu bir düzen meselesidir Birçok ülkede yaptýklarý gibi, gizli veya açýk destekle ülke yönetimine gelmelerine yardýmcý olduklarý siyasiler, kendilerine baðlý ve iþbirliði içinde olduklarý sürece, çeþitli mekanizmalar devreye konularak, onlar büyük çýkar larýný, iþbirlikçi yönetimler koltuk larýný, destekçileri de küçük çýkar larýný koruyarak iþi uzun süre götürebilirler Birleþmiþ Millet Örgütü de bu düzenin önemli bir parçasýdýr. Öyle olmasaydý 192 üyesi olan BM örgütünün, önemli bir organý olan Güvenlik Konseyi nde Nasýl oluyor da, sadece 5 üye (Amerika, Ýngiltere, Rusya, Çin ve Fransa) hiç deðiþmiyor, alýnacak herhangi bir karara bu beþliden tek bir tanesi hayýr deyip kararý veto etmesi halinde karar alýnamýyor ve adým atýlamýyor; Veya Nasýl oluyor da, bazý hallerde karar alýnmadan da bazý ülkeler BM adýna hareket edebiliyor? Nedeni çok basit deðil mi, çýkar meselesi! Bizim ülkemizde, kaç yýldýr BM askerleri vardýr, 1964 yýlýndan beri Kýbrýs sorunu, kaç yýldýr BM gündemindedir, 1964 yýlýndan beri Çatýþmalarýn baþladýðý 1963 yýlý aralýk ayýnda ilk ateþ kes çaðrýsýný yaparak müdahil olan ve 4 mart 1964 tarih ve 186 sayýlý GK kararý ile BM askerlerini gönderdiði günden beri BM Kýbrýs ta taraftýr ve Kýbrýs ta o gün bu gündür hala çözüm üretememiþtir. Birleþmiþ Milletler adýný gözünüzde pek fazla da büyütmeyiniz. Aslolan Yukarýda belirttiðim, hiç deðiþmeyen daimi üyeler Amerika, Ýngiltere, Rusya, Çin ve Fransa nýn çýkarlarý ve onlarýn ne düþündüðüdür. Çünkü Dünyadaký çýkar dengeleri ni onlar yönlendirmekte, onlar belirlemektedir. Tabii Kendi içinde veya komþu ülkeler ile sorunlar yaþayan birçok ülkede olduðu gibi bizim ülkemizde de iki toplum aklýný baþýna alýp kendi sorununu çözemediði ve baþkalarýnýn çözmesini beklediði için çözümsüzlük sürüp gidiyor Ha Çözümsüzlük sürdürülebilmesi Uyuþturucu zanlýlarýnýn ikisi tutuklu, üçü tutuksuz yargýlanacak (MHA) - Gamze BAYKUR- Gazimaðusa ve Geçitkale'de Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerince düzenlenen operasyonda toplam 24 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabinoid (Bonzai) türü uyuþturucu madde ile yakalanan zanlý Okan Gültekin, Murat Karalar, Kadir Kýçýk, Cemal Çuvallý ve Mehmet Bayramlar dün yeniden Gazimaðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldýlar. "Kanunsuz uyuþturucu madde ithal, tasarruf, alma ve verme" suçlarýndan dolayý dün Gazimaðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Okan Gültekin ile Murat Karalar 1 ayý geçmemek þartý ile tutuklu yargýlanmak üzere merkezi cezaevine gönderilirken, zanlý Kadir Kýçýk, Cemal Çuvallý ve Mehmet Bayramlar, teminatla serbest býrakýldý. 400 TL'ye aldýlar... Olayýn tahkikat memuru Özgür Biçenleroðlu, 6 Nisan tarihinde Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerince aldýklarý bir bilgide zanlý Okan Gültekin ve Murat Karalar'ýn tasarrufunda kanunsuz uyuþturucu madde olduðunu öðrendiklerini belirterek alýnan mahkeme emri ile evlerinde arama yapýldýðýný açýkladý. Biçenleroðlu, zanlý Gültekin ile Karalar'ýn tespit edildikleri evde çeþitli yerlerde toplam 9 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu madde bulunduðunu belirtti. Zanlý Gültekin ile Karalar'dan yapýlan soruþturmada söz konusu uyuþturucu maddeyi zanlý Cemal Çuvallý ile Mehmet Bayramlar'ýn aracýlýðýyla zanlý Kadir Kýçýk'tan 4 paket halinde toplam 12 gram olarak 400 TL'ye aldýklarýnýn öðrenildiðini açýkladý. Zanlý Gültekin'in benzeri davasý devam ediyor... Olayýn tahkikat memuru Özgür Biçenleroðlu, KKTC'de kaçak olarak bulunan zanlý Okan Gültekin'in Eylül 2011 tarihinde "Kanunsuz Sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu madde tasarrufu" suçundan dolayý teminata baðlandýðýný ve þuanda Gazimaðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüþülmeye baþlandýðýný belirtti. Biçenleroðlu, zanlý Murat Karalar'ýn ise KKTC'de turist vizesi ile bulunduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Biçenleroðlu, zanlý Okan Gültekin ile Murat Karalar'ýn 3 ayý geçmemek þartýyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini, zanlý Kadir Kýçýk, Cemal Çuvallý ve Mehmet Bayramlar'ýn ise uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. 2'si tutuklu, 3'ü tutuksuz... Gazimaðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Okan Gültekin ile Murat Karalar'ýn davalarý mahkemece sonuçlanýncaya deðin 1 ayý geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesine emir verdi. Öte yandan Raþit, zanlý Kadir Kýçýk, Cemal Çuvallý ve Mehmet Bayramlar'ýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþlarýnýn men edilmesine, 4'er bin TL nakdi teminat ödemelerine ve 2'þer KKTC vatandaþýnýn 20'þer bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. için, iki toplumu sürekli karþý karþýya getiren ve çatýþtýran güçler, biz farkýnda dahi olmadan zaman içerisinde çýkar gruplarý ný yaratmýþlar, beslemiþler ve çözümsüzlüðü sürdürecek durumu yaratmýþlardýr. Siz buna, ister milliyetçi akýmlar, ister sýnýfsal akýmlar, ister ideolojik akýmlar, ister kapitalist akýmlar, ister sosyalist akýmlar, adýný ne koyarsanýz koyun hiç fark etmez, sorunlarýn ve çözümsüzlüklerin altýna yatan nedenler bunlardýr. Ve Bunun adý STATÜKO nun ta kendisidir. O nedenle, statüko lafýný duyup da birilerini kötüleyecek malzeme olarak kullanmazdan önce Statüko denen durumu, Kýbrýs sorununun çözümsüzlüðünden çýkar saðlayanlarýn yarattýðýný, biz farkýnda olmadan deðiþik akýmlar yoluyla bizi çatýþtýrarak bize aþýladýklarý ný, arkasýndan baðýmlý hale gelip vazgeçemediðimiz bir durumdur da henüz farkýna varabilmiþ deðiliz Bütün samimiyetimle yazýyorum Kimse kýzmasýn Biz hep çözüm istiyoruz diyoruz ya! Gerçekten çözüm istediðimize emin misiniz ve inanýyor musunuz? Ben artýk inanmýyorum ve halkýn ne istediðinden de emin deðilim. Lütfen Kendi kendimize dürüst olalým ve içimizden kendi kendimize sorup, kendi kendimize cevap verelim. Bana göre Artýk Halkýn çok büyük bir bölümü için çözüm yaþadýðý sorunlardan kaçýþ için sýðýndýðý ve saklanmaya çalýþtýðý kutsal bir mabed ten baþka bir þey deðildir Araþtýrýn Kim sahip olduklarýndan vaz geçmeye hazýrdýr? Herkes sahip olduklarýný hak olarak görmektedir. Ýnsanlar, adalet ister, hukuk ister, sosyal bir düzen ister, insanca bir yaþam ister Daha da ötesi Ýyi olan her þeye sahip olmak isterken, kötü olan her þey baþkalarýna aittir diye düþünür Þikayet etmeyi adet haline getirmiþ halka sorunuz Çözüm olmasý ve AB ye girmemiz halinde Memur AB kurallarýnda çalýþmaya, öðretmen AB kurallarýnda görev yapmaya, tüccar AB kurallarýnda ticaret yapmaya, doktor AB kurallarýnda hizmet etmeye, iþçi AB kurallarýna çalýþmaya, çiftçi, hayvancý, bahçeci AB kurallarýnda üretmeye, esnaf AB kurallarýnda iþ yapmaya, öðrenci AB kurallarýnda öðren im görmeye vb. razý mý? Ya da 1974 sonrasý, eþdeðerdi, tahsisti, kiraydý, mücahit puanýydý, þehit puanýydý vb. yollarla elde ettiði mülklerin birazcýðýný dahi çözüm uðruna iade etmeyi, kaybetmeyi kabul eden var mý? Bir deneyin Asla yanaþmayacaklarýný göreceksiniz! Oysa Herkes sýðýndýðý mabedin farkýnda olmadan çözüm istediðinden söz ediyor. Biz Çözümsüzlük için can verdik, ama çözüm için mal veremiyoruz! Gerçekler bunlar da, geldiðimiz ve getirildiðimiz noktada kendi kendimize itiraf etmesi bile zor Ýtiraf etme cesareti gösterdiðimiz gün, sorun kendiliðinden çözülmüþ olacaktýr. ÝÇERDE AÇLIK GREVLERÝ, DIÞARDA KÖR YANILGI Türkiye cezaevlerinde siyasi tutuklulara özgürlük, siyasi ve askeri operasyonlarýn durmasý, anadil üzerindeki baskýlarýn kaldýrýlmasý talebiyle 15 Þubat'ta baþlayan açlýk grevi 57'inci gününü doldurdu. Tutuklularýn durumu her gün biraz daha kötüye gidiyor. Kamuoyu sessiz, Türkiye basýný kör, Suriye'ye "demokrasi" götürme hevesiyle yanýp tutuþan AKP Hükümeti dut yemiþ bülbül. Açlýk grevlerini ne dinibütün AKP hükümeti görüyor, ne de AKP Hükümetinin borusunu öttüren Türkiye medyasý. BDP'li milletvekillerinin cezaevlerindeki açlýk grevlerine dikkat çekmek için iki gün açlýk grevi yapmalarý bile haberden sayýlmadý. Ýnsan Haklarý Derneði "Ölümler yaþanmadan talepler karþýlansýn, Meclis harekete geçsin" diye uyarýyor. Tutuklular ölüm sýnýrýna yaklaþýrken, böylesine ciddi ve geriye dönüþü olmayan sonuçlarý olabilecek bir eylemi yandaþ basýn adeta geviþ getirerek seyrediyor. Ýçerde açlýk grevleri, tecrit ve eziyet, dýþarýda ise 12 Eylül askeri darbesinin yargýlandýðýna dair kör yanýlgý AKP YALAKALIÐI Türkiye'de AKP'nin en büyük destekçilerinden Mehmet Altan bile artýk yerden yere vuruyor AKP'yi... Bizim burada ise bazý köþe yazarlarýnýn AKP yalakalýðý sürüyor hala... Helal olsun! ÇAKICI'NIN DEDESÝ Zorlu Töre, Mehmet Çakýcý'nýn soyadýnýn, dedesinin Çamlýköy'de köylüleri vaftiz etmek isteyen papaza býçak çekerek onu býçaklamasýndan ileri geldiðini söyledi. Niyeti ne Töre'nin? Çakýcý da Hrisostomos'u býçaklasýn mý istiyor acaba? FIRSATLAR ADASI "Kuzey Kýbrýs'ta Yatýrým" forumunun sloganý 'Fýrsatlar Adasý' imiþ... Tam isabet... Fýrsatý yakalayan biniyor baþýmýza! Forum Girne'de Kuran okunmasýyla baþlamýþ! Araplarý memnun etmek için Eroðlu ile Küçük sakal da býrakacak yakýnda... BRT'NÝN ELEKTRÝÐÝ El-Sen dün hesapta BRT'nin elektriðini kesecekti. Ama kesemedi. Neden? Yönetim Kurulu'ndan talimat gelmemiþ... Bu gidiþle hiçbir eylem baþarýya ulaþmaz. Yönetimin talimatýný beklerseniz, çok beklersiniz daha! Týrnak... "Ve özelleþtirme yasasý da Cumhurbaþkaný tarafýndan onaylanarak yürürlüðe girdi. Onaylamýyor gibiydi Eroðlu ama onayladý yasayý Hükümet rahatladý Artýk kamu mallarý, halkýn mallarý satýlabilir Birilerine peþkeþ çekilebilir Ercan'dan baþlanacak, Telefon Dairesi, Elektrik Kurumu ve geçen yasaya göre diðer devlet daireleri bile " Tayfun ÇAÐRA (Yenidüzen) "Saðlýk sistemi bu ülkede koma halindedir Bitkisel hayattadýr. Yaþatýlmasý ancak Türk filmlerindeki Türkan Þoray'ýn körlükten kurtulma sahneleri olasýlýðý kadardýr." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Sen; emeðin en yüce deðer olduðunu savunan kahraman bir babanýn oðlusun. Sen; anavatanýný Kýbrýs olarak kabul eden bir Kýbrýslý babanýn oðlusun. Bunu üzülerek yazýyorum... Dr. Fazýl Küçük'ün kemikleri Ýrsen Küçük yüzünden ne kadar sýzlýyorsa sanýrým Özker Hocanýn kemikleri de senin bu açýklamalarýndan sonra o kadar sýzlýyordur." Ali KÝÞMÝR (Kýbrýslý) Günün Kahramaný KEMAL DARBAZ Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz ile tüm yönetim kurulunu kutlamak gerek. Bu yýlki Kutlu Adalý Basýn Ödülleri'ne ayrý bir anlam katýyorlar... Avrupa Gazeteciler Merkezi ile birlikte burada bir medya buluþmasý düzenliyorlar. Bu etkinliðe farklý Avrupa ülkelerinden 12 gazeteci katýlacak... Türkiye'den Ahmet Þýk, Nedim Þener ve Türkiye Gazeteciler Sendikasý Genel Baþkaný Ercan Ýpekçi gelecek. Onlarla birarada olma fýrsatýný kaçýrmamalý kimse... Bugünkü Türkiye'nin önde gelen aydýnlarýndan üçü... Basýn-Sen çok isabetli davranmýþ... Burada AKP yalakalarýný görmekten býktýk... Biraz da gerçek aydýnlarý görelim...

7 7 13 Nisan 2012 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu NE TESADÜF, NE DE RASGELE (Ýstanbul)- Dünyada hayat tesadüflerle baþlasa da günümüzde her ne oluyorsa bilhassa insanlarýn baþlarýna gelenler tesadüf olamaz Örnek mi? 14 kiþinin kayýp olduðu -yani öldüðüzonguldak'ýn Çaycuma Ýlçesi'ndeki köprü faciasý Betonarmelerin ömrü bu kadarmýþ, 61 yýl. Dikine binalardan bahsedenlere duyurulur Bu ülkede nüfus, olmasý gereken sayýya çekilirse, ki öyle olmalý, ne dikine betonarmelere gerek kalacak, ne yeni yapýlaþmalara Alacaksýn mal sahiplerini. Vereceksin evlerini geriye. Yýkacaksýn fazlalýklarý. Ve dengeyi saðlayacaksýn. Ki ne komþu ülke Türkiye'nin suyuna muhtaç kalasýn, ne de her Allah'ýn gününde tepeden bakanlara kýzasýn Üzücü birkaç haber dolaþýyor bugünlerde Tamamen insani olaylar bunlar. Birisi kaybolan çocuk Mustafa Ýkincisi kýzýnýn geri gönderilmemesi ile parçalanan aile Ýkisini de benim gözümle ele alýp düþünelim Hata nerede? Mustafa 7 yaþýnda. Annesi de babasý da Mustafa da Kýbrýslý deðiller, ama burada yaþýyorlar Türkiye'de duymaya alýþýk olduðumuz, umursamadýðýmýz ne kadar acý olay varsa buraya taþýndý hepsi de... Çocuðun, babasýnýn dediðine göre, babasý olarakn bilinen kiþi babasý deðilmiþ Annesi evli, adý baþka ama babasý dediðimiz kiþiyi kandýrarak çocuðu ona býrakmýþ. Þimdi Mustafa kayýp, okuldaki sandalyesi boþ. Diðer olay Adam bir tarihte gelip burada yani bizim ülkemizde bizim kültürümüzle hiç ilgisi olmayan dürümcü dükkâný açmýþ. Hem de üç tane Bir müddet sonra sülalesini taþýmýþ, yerleþtirmiþ. Vatandaþ yapmýþlar veya yapmamýþlar hiç önemi yok bunun. Son af yasasýna göre kýzý süreyi geçirerek kaçak durumuna düþünce göndermiþler. Aile dramýndan bahsediyor babasý ve kýzýnýn gönderilmemesi için RTE'ye mektup yazmýþ ki buradaki iþbirlikçilere emirle af çýkarttýrsýn Her neyse fazla uzatmaya gerek yok Diyeceðim o ki Ne kayýt, ne kuyut Güya KKTC'nin Bakanlar Kurulu uygun görerek Candan Erçetin'i de KKTC vatandaþý yapmýþ. Yazýnýn baþýnda da söylediðim gibi, "hayat tesadüflerle baþlasa da günümüzde her ne oluyorsa bilhassa insanlarýn baþlarýna gelenler tesadüf olamaz" Ve bizler yanlýþ üstüne yanlýþ yaparak daha doðrusu iþbirlikçiler yanlýþ yaparak her gelene paþam dediler geri çeviremediler Böyle devam ederse de, RTE ve çevresi daha çok boza piþirecekler ensemizde. "Bu kadar yýldýr hata yaptýk, neresinden dönersek kardýr" deyip alacaksýn bu kadar yýldýr baþkalarýnýn malýný kullananlardan kullanma bedelini Göndereceksin hepsini de geldikleri yere Ýptal edeceksin Kýbrýs'la ilgili her þeyi... Ve Kýbrýslýlarýn hepsini de malýna mülküne göndereceksin. Bu iþ de bitecek. Ne tesadüf, ne rastgele, ne de "Allaalla nasýl oldu ya", meselesi olmasýn Basýn-Sen/AEJ Medya Buluþmasý Nisan'da Ahmet Þýk, Nedim Þener ve Ercan Ýpekçi geliyor n Medya buluþmasýna farklý Avrupa ülkelerinden 12 gazeteci katýlacak n Kutlu Adalý Basýn Ödülleri Basýn-Sen/AEJ Medya Buluþmasý etkinlikleri içinde 17 Nisan akþamý sahiplerini bulacak Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn - Sen) ile Avrupa Gazeteciler Merkezi'nin (AEJ) birlikte düzenlediði "Basýn - Sen/AEJ Medya Buluþmasý", Nisan tarihleri arasýnda Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapýlacak. Sendikadan yapýlan açýklamaya göre, "Basýn - Sen/AEJ Medya Buluþmasýna" Avusturya, Bulgaristan, Hollanda, Ýtalya, Belçika, Romanya, Ýngiltere, Türkiye, Fransa ve Ýspanya'dan 12 gazeteci katýlacak. Baþkent Lefkoþa'da yer alacak "Basýn - Sen AEJ /Medya Buluþmasý" etkinlikleri çerçevesinde Basýn - Sen tarafýndan verilen Kutla Adalý Basýn Ödülleri'nin 13 ve 14'üncüsü de sahiplerini bulacak. Medya Buluþmasý çerçevesinde düzenlenecek Basýn - Sen Kutlu Adalý Basýn Ödülü Töreni'ne gazeteciler Ahmet Þýk, Nedim Þener ile Türkiye Gazeteciler Sendikasý (TGS) Genel Baþkaný Ercan Ýpekçi de katýlacak. KERMES- Cratos Premium Hotel 10 Nisan Salý günü "North Cyprus Cancer Charity Trust" yardým kermesine ev sahipliði yaptý.otelin balo salonunda gerçekleþen etkinliðe çoðunluðu Ýngiliz Kýbrýs'ta yaþayan yardýmseverler katýldý. Katýlýmcýlardan giriþ ücreti alýnarak vakfa baðýþlanan kermeste kýyafetten takýya, çantadan çiçeðe kadar pek çok ürün satýþa sunuldu. Yarým gün süren etkinliðe yaklaþýk 500 kiþi katýldý. TALAT: ÇÖZÜMSÜZLÜÐÜN BAÞ SORUMLUSU AKEL Mehmet Ali Talat, Rum tarafýnda çözümün olmamasýnýn nedenini Türkiye'ye baðlayan eleþtirilere karþýlýk, bunun doðru olmadýðýný, esas sorumlunun Rum tarafýndaki siyasi aktörler olduðunu, bunlarýn baþýnda da AKEL'in geldiðini söyledi. Talat, þimdi yapýlmasý gerekenin eleþtirileri bir yana býrakarak, BM Genel Sekreteri'nin üzerinde hareket edebileceði bir zeminin yaratýlmasý olduðuna iþaret ederek, "Bütün kapasitemizi kullanmamýz gerekir" dedi. HRÝSTOFYAS'IN KORKUSU Ofisinden yapýlan açýklamaya göre Mehmet Ali Talat, önceki gün katýldýðý bir TV programýnda, son geliþmeleri deðerlendirdi. Talat, 4 Ocak 2010 paketinin önemli olduðunu çünkü yönetim ve güç paylaþýmý konusunun kapanmasýný hedeflediðini söyledi. Ancak, kendisinin seçimi kaybetme ihtimalini düþünen Hristofyas'ýn, konunun bitmesi ve seçim sonrasý sürecin çökmesi halinde halkýndan büyük eleþtiri alacaðý hesabý içine girdiðini, bu nedenle de konuyu kapatmaktan kaçýndýðýný anlattý. Söz konusu günlerde birçok ülke ve kurumun önerilere ilgi duyduðunu, nitekim ABD Dýþiþleri Bakaný Clinton'ýn da kendisini telefonla aradýðýný kaydeden Talat, bunun yaný sýra birçok uluslararasý aktörün de süreçten umutlandýðýný hatýrlattý... GÖR DUY DUY KONUÞ KONUÞ GÖR ALO AFRÝKA HATTI HASAN SUNGUR VE EMLAKÇILAR Gazetemize yazýlý bir açýklama gönderen Bilgin Günsoy, Hasan Sungur'un basýndaki son açýklamalarýný eleþtirdi. Günsoy'un yazýsý aynen þöyle: "Star gazetesinde yapmýþ olduðu açýklamalara iliþkin olarak Hasan Sungur Bey'e þunlarý hatýrlatmak istiyorum. Þu açýklamalarda bulunmayý gerekli buluyorum. Bizim memlekette bir Esnaf ve Zanaatkar Birliði var. K.T. Ýnþaat Müteahhitler Birliði vardýr, Taþeronlar Birliði vardýr, birçok birlikler vardýr. Bu birliklere þartlarýný yerine getiren her KKTC vatandaþý veya þirketler, o birliðin üyeliði yönetim kurallarýnca engel konulmaksýzýn üyelik verilmektedir. Herhangi bir zamanda yapýlan üyelik baþvurularýný kabul etmektedirler. Ancak 5 gün önce Emlakçýlar Birliði Hasan Sungur'un açýklamalarýndan anlaþýlan kendisinin ve lisansýný verdiði kiþilerin bu birliðin üyesi olduklarýný, bunlarýn dýþýnda kalan, devlete vergisini ödeyen, sosyal sigortasýný yatýran, ihtiyat sandýðýný ödeyen ve yýllýk gelir vergisini ödeyen, müracaatý da Ýçiþleri Bakanlýðý'nda hazýr olan emlakçýlarýn kaçak olduklarýný sözleriyle beyan eden Hasan Bey tek elçiliði tetiklemektedir. Hasan Bey; ben emlakçý tanýrým lisansý var fakat ne emlakçýlýktan anlar, ne de lisansýný kullanýr, çekmecesinde atýlý durur. Emlakçý da var ne vergi öder, ne de yanýnda çalýþanýn sigortasýný yatýrýr. Bunlar mý devleti kalkýndýracak, yoksa düzgün vergisini ödeyen ve müracaatýný yapan emlakçýlar mý? Hasan Bey bunlarla uðraþacaðýna birlik olup ayakçý emlakçýlarla uðraþalým. Ofisi olmayýp da bizden çok satýþ yapan insanlar biliyorum, asýl onlar kaçaktýr, kaydý olan deðil. O sizin bahsettiðiniz 65 emlakçýnýn ofisi de var, kaydý da var." BAKANLIKLAR BÖLGESÝNÝN DURUMU... Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýzýn þikayeti de bakanlýklar civarýndaki bir toprak geçitle ilgili. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben bir vatandaþ olarak þikayetçiyim. Þikayetimi kime yapacaðýmý hala bilemiyorum. Sizler Bakanlýklar denilen yere Baþbakanlýðýn oralara hiç uðradýnýz mý? Ýki teðet yol arasýnda kullanýlan bir toprak yol vardýr. Yarýsý asfalt dökülmüþ yarýsý dökülmemiþ bir yer. O yolu zaman zaman kullanmaktayým. Çukurlarla doludur. Bayýndýrlýk Bakanlýðý'nýn tam karþýsýndadýr bu yer. Belediye bu yerlerin tamirini yaparsa, asfaltýný dökerse sorum onadýr. Neden buraya bir kamyon asfalt döküp yolu düzeltmediler ve buradan geçenleri de rahatlatmadýlar. Diyelim ki belediye önem vermedi. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'na baðlý Karayollarý Dairesi vardýr. Bu daire asfaltlama iþlerini de yapmaktadýr. BÝZÝM DUVAR Herþeyi bir yana býrakarak Baþbakanlýðýn, SATILIK YARIM bakanlýklarýn ADA'YA DÝNÝ olduðu bir yerde insanlarýn çamurla BÜTÜN mücadele etmelerþne nasýl MÜÞTERÝLER rýza gösterirler? Ben buna ARANIYOR þaþýyorum." Bizim Mandra PAKÝSTAN'IN 65. KURTULUÞ YILI- Pakistan'ýn 65. Kurtuluþ yýlý Lefke Avrupa Üniversitesi Uluslararasý Öðrenci Kulübü ve Pakistanlý öðrenciler tarafýndan bir dizi etkinlikle kutlandý. LAÜ Rauf Raif Denktaþ Eðitim Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen etkinliðe LAÜ'lü öðrencilerin yaný sýra KKTC'deki diðer üniversitelerde okuyan Pakistanlý öðrenciler de katýldý. Türkiye ve Pakistan'ýn Milli Marþlarý'nýn okunmasýyla baþlayan etkinlikte Pakistan'ýn tarihi ve kültürel özelliklerinin anlatýlmasýyla devam etti. Yöresel kýyafetleri ve müzikleri eþliðinde dans gösterileri yapan öðrenciler kültürlerini izleyicilere ilgi çekici bir programla aktardýlar. Toplumun çeþitli kesimlerinden 13 vatandaþýn, tüm tepkilere raðmen petrol dolum tesisinden geri adým atmayan ve bu amaçla ülke topraklarýný yabancýlara peþkeþ çeken hükümet aleyhinde Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde dava açmasýyla, ülkenin geleceðine sahip çýkma konusunda önemli bir cephe daha açýlmýþ olur. Sokaktaki adam, "Bu toplum hiç bu kadar bir ve bütün olmamýþtý. Bunu da baþaramazsak, bundan sonra kimse mücadeleden bahsetmesin" diye kendi kendine söylenir.

8 8 13 Nisan 2012 Cuma Arada Bir Kalem Özgün Kutalmýþ Yalçýn Okut Ercan özelleþtirmesi UBP Hükümeti Özelleþtirme Yasasý ile A'dan Z'ye kamuya ait ne varsa, taþýnýr veya taþýnmaz satma yetkisi aldý. Özelleþtirmenin amacýný ise kamu bütçesine yük olan yani zarar eden kamu kurumlarýný özelleþtirmek sureti ile elden çýkararak bir defaya mahsus yüklü bir gelir etmek olarak açýkladýlar. Elde edilecek gelirle de artýk taþýnamaz boyuta gelen kamu borçlarýnýn ödenmesi hedefini gösterdiler. Bugüne kadar yapýlan Saray Otel ve DAÜ alt eðitim kurumlarýnýn özelleþmesinden ne gelir elde edildiði meçhûldür. Aslýnda meçhûl deðil sýfýrdýr. Ancak açýklamaya utanýyorlar. Özelleþtirme Yasasýnýn kabulünden sonra yapýlan açýklamalarda öncellikle Ercan Havaalanýnýn YÝD (Yap iþlet devret) modeli ile 25 yýllýðýna verileceði söyleniyor. Hatta Çarþamba günkü basýn haberlerine göre, UBP Milletvekili Mutlu Atasayan, Ercan'ýn özelleþtirilmesi ile ilgili çalýþmalarýn çoktan baþladýðýný itiraf ediyor. Yani þimdi yapýlacak ihale iþi tamamen göstermelik olacaktýr. Bir kere Ercan zarar eden bir kurum deðil, bilâkis Hükümetin altýn yumurtlayan tavuðudur. Ercan'da verilen hizmetlerin de büyük çoðunluðu özeldir. Duty free shoplar, kantin, kafeterya, restorant, handling ve catering hizmetleri, çeþitli hizmet sunan dükkânlar hep özel tarafýndan iþletilmektedir. Kamunun Ercan'da verdiði hizmetler muhaceret, gümrük ve emniyet hizmetleridir. Þimdi efendim 8 körüklü bir apron ve bir ikinci pist yapýmý için gereken 100 milyon euro olmadýðý için Ercan sözde özelleþtirilerek bu yapýlar YÝD Modeli ile Ercan'ý alacak firma tarafýndan yapýlacakmýþ. Ercan için altýn yumurtlayan tavuk demiþtim. Devletin her yýl sadece duty free shoplardan çeþitli adlar altýnda bugün için 13 milyon euro geliri vardýr. Ayrýca sadece duty freelerde çalýþanlarýn maaþlarýndan kesilen vergi ve sosyal fonlara yatýrýlan paralar da yýlda enaz 7 milyon euro'dur. Bunlar sadece duty freelerden elde edilen gelirdir. Diðer gelirler bunlarýn içinde deðildir. Ercan'ýn bir trend þeklinde her yýl artan yolcu sayýsý dikkate alýndýðý zaman sadece Ercan'ýn gelirleri ile söz konusu yatýrýmlar 3 veya 4 yýl içinde yapýlabilir. Böylece Ercan'ýn tüm gelirleri 3 veya 4 yýldan sonra artan bir þekilde KKTC bütçesine katký saðlayabilir. KKTC'de baþka havaalaný olmadýðý için Ercan'ý alacak olan firma tekel olacaktýr. Bu ise hizmet kalitesinin düþmesine ve fiyatlarýn artmasýna neden olacaktýr. Yine ihaleyi alacak olan firma Türkiye'de olduðu gibi tüm tedariklerini kendi saðlayacaðýndan yerli tedarikçilerden mal almayacaktýr. Bu ise yerli firmalarýn edindikleri uluslarasý tecrübenin sýfýrlanmasý ile yerli iþgücünün ortadan kalkmasý ve daha çok iþsiz demektir. Ercan illede YÝD modeli ile elden çýkarýlacaksa, Ercan'da iþ yapan yerli sermayenin oluþturacaðý bir konsorsiyuma devredilebilir. Bu konsorsiyum icabýnda dýþarýdan know how da satýn alarak Ercan'daki iyileþtirmeleri yapabilir. Böylece hem yerli sermaye korunmuþ olur hem de Ercan'dan onlarýn elde edeceði gelir yurt dýþýna çýkmamýþ olur. DERVÝÞ ALÝ KAVAZOÐLU VE MÜCAHÝTLÝK YILLARIMIZ EL SEN BRT'nin elektriðini kesemedi Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb-Tek) Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen), Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'na 17 Milyon TL borcu olduðu gerekçesiyle BRTK'nin elektriðini kesme giriþiminde bulundu. Kýb-Tek Yönetim Kurulu'ndan elektrik kesme yetkisi alamayan ElSen üyesi çalýþanlar, BRTK önünde eylem yaparak, açýklamalarda bulundu. Eyleme Sendikal Platform da destek verdi. BIÇAKLI Türk Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, eylem sýrasýnda yaptýðý konuþmada, hükümeti ve özelleþtirme yasasýný eleþtirdi. Telefon ve elektrikte hiç bir yatýrým olmamasýna raðmen, hükümetin bu kurumlarýn battýðýný söylediðine iþaret eden Býçaklý, bunun için kurumlarýn özelleþtirilmek istendiðini kaydetti. Elektrikte tahsilatýn yapýlamamasýndan dolayý sadece tahsilat bölümünün özelleþtirilmek istenmesini de eleþtiren Býçaklý, tahsilatýn yapýlamamasýný, acizlik olarak nitelendirerek, bir kurumun, tahsilat yapýlamadý diye satýlacak olmasýnýn ise büyük bir tehlike olduðunu söyledi. KALYONCU El Sen Baþkaný Tuluy Kalyoncu da, Kýb-Tek'in kamusal alandan alacaklarýnýn 300 milyon TL'yi, özel kiþi ve kuruluþlardan alacaðýnýn ise 150 milyon TL'yi aþtýðýna dikkat çekerek, dýþarýdan alacaklarýný toplayamadýðý için kurumun bugün yaklaþýk 300 Milyon TL borcu olduðunu belirtti. Kýb-Tek'in, yaklaþýk 150 Milyon TL artýda olabilecekken, tahsilatlarýný yapamamasý nedeniyle borç içinde olduðunu ifade eden Kalyoncu, KýbTek'in bankalara ödediði faiziler nedeniyle halkýn da tükettiði elektriðe 12 kuruþ daha fazla ödediðini savundu. Kalyoncu, sendikalarýn yapýlmasý gerekenler konusunda defalarca uyarýlarda bulunmalarýna raðmen dikkate alýnmadýðýný söyledi. Tuluy Kalyoncu, Kýb-Tek'in, idari ve mali özerklik temelinde yeniden yapýlandýrýlacaðýna iliþkin bir karar alýndýðýný ancak bugüne kadar bu konuda hiç bir þey yapýlmadýðýný ileri sürdü. Kurumun mali durumuyla ilgili olarak hükümet, ilgili bakanlar ve Kýb-Tek Yönetim Kurulu'nu suçlayan Kalyoncu, BRTK'nýn Kýb-Tek'e sadece Þubat 2012 sonuna kadar birikmiþ 17 Milyon TL borcu bulunduðun söyledi. GÖKÇEBEL Sendikal Platform adýna konuþan Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý Baþkaný Tahir Gökçebel de, sorunun, ülkede yaþanan ekonomik kriz deðil, ülkeyi yönetenlerin aldýklarý "talimatlar" olduðunu savundu. Yönetenlerin ayrýcalýklý birer zümre haline geldiðini ileri süren Gökçebel, bunun böyle devam etmesi için toplumsal muhalefetin bitirilmeye çalýþýldýðý iddia etti. Kuzey Kýbrýs Turkcell'in "Mega Promo" kampanyasý Mercedes sahibini buldu Kuzey Kýbrýs Turkcell'in "Mega Promo" kampanyasýnýn çekiliþi yapýldý, büyük ödül 2012 model Mercedes C Class otomobili Hasan Hüseyin Vural kazandý. Onbinlerce Kuzey Kýbrýs Turkcell abonesinin "SANS" yazýp 7777" ye SMS göndererek katýldýðý "Mega Promo" kampanyasý için çekiliþ, dün saat 10.30'da Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Turkcell Merkezi'nde, Lefkoþa Tastik Memuru Enver Sedat Simavi huzurunda yapýldý. Kuzey Kýbrýs Turkcell yöneticilerinin de yer aldýðý çekiliþ sonucu, büyük ikramiyeyi, Hasan Hüseyin Vural kazandý. Talihli abone, Mercedes marka aracýný önümüzdeki günlerde, yine Kuzey Kýbrýs Turkcell merkezinden yapýlacak ödül töreniyle alacak. 1964'ten sonraki mücahitlik yýllarýmýzda daðlarda, tepelerde, derelerde iken duyardýk; uzaktan uzaða kulaðýmýza geliyordu: Kuzey'de oluþan gettolara gelmeyip Güney'de kalan, ya da Güney'e kaçan bazý Türkler zorla televizyona çýkartýlýp ellerine verilen Türk aleyhtarý bildirileri okumak zorunda býrakýlýyorlarmýþ Hepsi de hainmiþler televizyona çýkýp o bildirileri okuyan Türkler. Hepsi de "teslim olun" çaðrýsý yapýyorlarmýþ Çocuktuk, ufacýktýk Ben 16 yaþýmdaydým. Boyum, nerdeyse bize verilen piyade tüfeði kadardý. Ne evimiz vardý ne de televizyonumuz. Televizyon ne kelime, radyomuz bile yoktu. Hatta, o yýllarda yeni olan transistörlü el radyolarý bile yoktu nöbet tuttuðumuz birçok mevzimizde. Öylesine nöbet tutuyorduk iþte; ve Godot'yu bilmeden, Godot'yu bekliyorduk Dedikodu mekanizmasý yýlan fýsýltýsý gibi yayýlýyordu: "Hain Kavazoðlu televizyona çýkmýþ ve bizlere 'teslim olun' çaðrýsý yapmýþ!.." Filan, televizyona çýkmýþ ve 'teslim olun' çaðrýsý yapan bildiriyi okumuþ!.. Falan da kahpe Rumlar tarafýndan ayný bildiriyi okumaya zorlanmýþ!.. Vesaire vesaire O günlerde Dað Nöbetim bitmiþ, aþaðýya inmiþtim. Ortaköy'de Erdoðan Tilki Komutan'ýn Takýmý'ndaydým. (Þimdiki DevPa Market'in karþýsýndaki sosyal konutlar bölgesini korumaktý görevimiz.) Tabii o zaman sadece birkaç ev vardý o bölgede, gerisi berova idi. Derenin kuzeyi bizde güneyi de "Kahpe Rumlar"da idi Uzansak birbirimizin elini tutabilecek kadar yakýndýk birbirimize Fakat siyasi ve ideolojik körlük o ellerin birbirlerine deðmesini engelledi. Cahillik, bilinçsizlik ve örgütsüzlük Açýkçasý, ne Rumlarda vardý o bilinç ve örgütlülük, ne de bizlerde. "Büyüklerimiz" ne derlerse doðru oydu Bizler "Kahraman Mücahitler" olarak o derenin pis kokusunu, sivrisineðini, yýlanýnýçiyanýný çektikti yýllarca Ayný günlerde, garip bir olay oldu bizim Takým'da. Çok yüksek rütbeli olmayan bir komutanýmýz Rum tarafýna kaçtýydý!.. Onun da televizyona çýkartýlýp ona da, o "Teslim Olun" bildirisinin okutturulduðu söyleniyordu. Bir baþka tevatür de þu idi: Ayný evde kaldýklarý baldýzý banyo yaparken kapýyý açýp içeri dalmýþ da, baldýz baðýrmýþ da Ondan Rum tarafýna kaçmýþ da Rivayet çok Bir yandan, Rumlarla çok içli dýþlý olduðu ve Türklerin sýrlarýný Rumlara verdiði söylentileri dolaþýyordu, diðer yandan da Avustralya'ya kaçtýðý söylentileri Fakat, hiçbirini kanýtlayamýyordu iddia sahipleri. Geçenlerde Ýbrahim Aziz dostumuz da yazdý. Derviþ Ali Kavazoðlu, radyo ve televizyonda yaptýðý çeþitli konuþmalarýnda hiçbir zaman Türklere 'Teslim Olun' çaðrýsý yapmamýþtýr. Sadece bu çatýþmalarýn Kýbrýsa ve Kýbrýslýlara hiçbir yarar getirmeyeceðini ýsrarla vurgulayarak herkesi akl-ý selime davet eden konuþmalardý yaptýðý konuþmalar. Fakat biz kýstýrýldýðýmýz kapanda bunlarý nereden bilecektik?.. Yukarýda belirttiðim gibi, deðil televizyonumuz ya da radyomuz, sadece haberleri olsun dinleyebileceðimiz bir el radyomuz bile yoktu O þartlarda, TMT'ye teslim olmamýþ olan Derviþ Kavazoðlu ve yanýndaki Ýbrahim gibi birkaç arkadaþý ne yapabilirlerdi?.. Hatta, AKEL ne yapabilirdi ki?.. Daha önce iki kez Kýbrýslýtürkler arasýnda demokratik bir ortamýn yeþermesi kanla boðulmuþtu. Birincisi Ýnkýlâpçý Fazýl Önder'in alçakça katledilmesi ve Ýnkýlâpçý gazetesinin kapatýlmasý, ikincisi de iki yurtsever Avukatýn hunharca katledilmeleri Cumhuriyet gazetesinin kapatýlmasý. Bu iki vahþi katliam yetmezmiþ gibi, iki toplum arasýndaki dostluk iliþkilerini geliþtirmeye çalýþan Kavazoðlu'nu da vahþi bir pusuda katlettikten çok "mutlu" ve "müsterih"ti faþist Türk Liderliði Fakat yanýldýlar, hem de çok fena yanýldýlar Þimdi artýk, bir deðil binlerce, onbinlerce Kavazoðlu vardýr ayný idealler uðruna koþan

9 9 13 Nisan 2012 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV KÜRT EMEKÇÝLERÝNÝ AÞAÐILAMAK Elektriðe, benzine ve doðalgaza gelen okkalý zamlar sürpriz deðildir. Ýthalatýn yüzde 23'ünü oluþturan 53 milyar dolar enerji için harcanmaktadýr. Ýktidar, Kürt illerinde gerçekleþtirilecek istihdamýn vergi ve sigorta pirimi maliyetlerini üstlenmeyi vaadetmekte ve yatýrýmcýlara, 'ucuz emek ülkesi Çin'e gideceðinize, Güneydoðu'ya gidin' demektedir. Emeðin insafsýzca sömürüldüðü Çin ile Kürt illerini bir tutan bu zihniyet, sömürgeci bir kafanýn ürünüdür. Kürt illerinin, Karadeniz, Orta Anadolu illeri kadar ekmeðe ihtiyacý vardýr, devlet Kürt yurttaþlarýnýn çalýþma hakkýný saðlamak zorundadýr. Bunun için istihdam imkanlarýný geniþletmelidir. Ama bunun, Çin iklimini bölgeye taþýmakla yapýlmasýna gerek yoktur. Bu Kürt emekçilerini aþaðýlamaktýr ve böyle bir aþaðýlanmayý hiçbir emekçi hak etmemektedir. Mustafa Sönmez (Ekonomist/ ANF) TARÝH 10 MART 2011 Kurþunlamadan yaklaþýk iki hafta sonra tutuklanan Elazýðlý 42 yaþýndaki Feza Bilir dün mahkemeye çýkarýldý ve hakkýnda iki gün tutukluluk kararý verildi... Bilir, gazetemizin kurþunlanmasýnda suç ortaðý olarak itham ediliyor... Gözden kaçmayanlar... "HER EVE BÝR KURAN" Almanya'da Selefiler'in 25 milyon adet Kur'an-ý bedava daðýtmak için baþlattýklarý kampanya tartýþmalara neden oldu. Merkel hükümeti, sokakta ve okul önlerinde bedava Kur'an daðýtýlmasýný engellemek için harekete geçti. Amacý her eve bir Kur'an girmesini saðlamak olan kampanyada þimdiye kadar 300 bin kitap daðýtýldý. "Her Eve Bir Kuran" kampanyasýnýn yasaklanmasý gerektiðini söyleyenler, bu kampanyanýn din özgürlüðüne zarar verdiðini savunuyor. Yakýnda buna benzer kampanyalarla karþýlaþýrsanýz þaþkýna dönmeyin diye yazýyoruz bunlarý DÝPNOT Türkiye'de "Do" Yayýnevi sahibi Hüseyin Gündüz, Aras Erdoðan'ýn yazdýðý "Haberlerin Aðýnda Öcalan" kitabý nedeniyle 1 yýl 6 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "KKTC güvenli ve güvenceli bir devlettir. Yatýrýmlar ve ülkenin geleceði için en küçük bir tehlike söz konusu deðildir." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... KKTC BÝR ÝSLAM ÜLKESÝYMÝÞ Derviþ Eroðlu, iman yolunda iþleri ilerletti. Her demeciyle biraz daha yaklaþýyor Allah'a, biraz daha garantiye alýyor cenneti. Þimdi de "Kýbrýs Türk halkýna yapýlanlarýn arkasýnda 'acaba Ýslam ülkesi olmasý mý yatýyor' diye düþündüðünü" söylemeye baþladý. Böylece KKTC'nin sadece "ayrý bir devlet" deðil, ayný zamanda "ayrý bir ülke" olduðunu da öðrenmiþ olduk. Derviþ bey, Kýbrýs'ta bir Müslüman-Hýristiyan çatýþmasý yaratmak isteyenlerin deðirmenine su taþýmayý kahramanlýk sanýyor herhalde "Okul sporlarýnda alt yapýyý geliþtireceðiz" ALT YAPISI, HALT YAPISI, NERDE BUNUN ÜST YAPISI Kemal DÜRÜST (Eðitim Bakaný) "Düðün alayýna 'baþýnýz saðolsun', cenaze alayýna da 'gözünüz aydýn' denmez" Alýþkanlýk haline geldi. Kürt sorununda kýlýný kýpýrdatmayanlar, yolda kullanýlmadýðý için çöp kutusuna atýlmýþ bir "özgürlük kýrýntýsý" ele geçirince, bu "kýrýntýyý küçümseyenlere" karþý akýl almaz bir kampanya açýyorlar: "Kýrýntý da olsa, özgürlük küçümsenir mi?" Küçümsenir. Çöp tenekesinde bulunmuþ özgürlük yalnýz küçümsenmez, o özgürlüðü çöp tenekesinden aldýðý halde, "ben buldum" diye "özgürlük savaþçýsý" kesilen de küçümsenir. "Özgürlük için ne yaptýn?" "Çöp kutusuna atýlmýþ özgürlüðü alýp yakama taktým!" Maþallah. Bravo. Düðün alayýna "baþýnýz saðolsun" denmez. Cenaze alayýna da "gözünüz aydýn" denmez. Ýnsan nerede ne diyeceðini bilemez hale geldi mi, çek kuyruðunu gitsin. Þeker renk solcu Kürdün kapýsýný çalýyor: "Hu, komþu, gözün aydýn askeri vesayet sona erdi, generaller hapiste, 12 Eylül darbecileri de yargý önünde." "Gözümüz aydýn olmasýna aydýn olsun da; bu generaller, faili meçhulcüler, köy yakýcýlar, darbeciler hapislerde sürünüyorlar da, bizi kimler süründürüyor?" Liberal, Kürde ve Kürdün dostlarýna kýzýyor. "Darbeci Evren yargý önünde, neden sevinmiyorsunuz?" "Biz de yargý önündeyiz kardeþ, hemi de cenazelerimiz var, nasýl sevinelim?" Gökyüzünde savaþ uçaklarý, helikopterler, tarlalarda tanklar, caddelerde panzerler. Operasyonlar. Roboski. Kuralýna uygun katliamlar. Ölüm eþiðine yürüyen açlýk grevcileri. Hücredeki altý vekil, 31 Belediye baþkaný, yedi bin esir. ( ) Sýnýr boylarýnda askeri yýðýnak. Demokrasi bahane, Suriye'nin kuzeyini iþgal þahane. Paþalarý yargýlanan Türk ordusu Suriye'ye ha girdi ha girecek. Kan dökülecek. Savaþ mezhep savaþýna dönüþecek. Arap Alevileri huzursuz. Ýran'a karþý savaþ hazýrlýklarý tam gaz. Generaller sýnýr boylarýnda teftiþte. 12 Eylülcülerin yargýlanmasý iyidir. Yargýlansýnlar. Ama bu yargýlamayý AKP'nin hesabýna "yetmez, ama evet denecek bir þey" olarak yazmayýn. Çünkü AKP sizi yanlýþ anlýyor. Siz "Yetmez, ama evet" dedikçe, "madem yetmedi, alýn daha KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu fazla kan, daha fazla tutuklama" diyor. Soru þu: Darbecileri yargýlamak, barýþa mý yol açýyor; yoksa Kürt sorununda çözümsüzlüðü katmerleþtiren iktidarýn bu suçlarýný aklamaya mý? Eðer "sevindirik" diye tabir edilenlerden deðilseniz, sorarsýnýz: Bu ne biçim darbe yargýlamasý? Darbenin anayasasý yürürlükte, ceza yasalarý yürürlükte, DGM'leri "eþkal deðiþtirmiþ" harýl harýl hüküm kesmekte. Sabahleyin Aðýr Cezada "darbecilere karþý müdahil" sýfatýyla "özgürce" konuþan, öðleden sonra ayný Aðýr Ceza'da "örgüte yardýmdan" yargýlanmakta. ( ) "Efendim siz hep bardaðýn boþ tarafýný görüyorsunuz, bir de dolu tarafýna baksanýza; evet bardaðýn dolu tarafýnda olanlar yetmez' ama yine de var' yani 'evet'. Ne kadar sabýrsýzsýnýz."kanalizasyondan aldýðýn bir kepçe suya bir kaþýk hacý mis yaðý koysan ne yazar? (Bu yazý VEYSÝ SARISÖZEN'in "Özgür Gündem"de yayýmlanan "Bir kepçe 'necaset' Bir kaþýk hacý mis yaðý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 13 Nisan 2012 Cuma GÜNEYDEN MAHKUMA PASKALYA AFFI Güney Kýbrýs'ta, Paskalya Bayramý öncesinde Rum Merkezi Cezaevi'nde bulunan 15'i Kýbrýslý Rum olmak üzere toplam 82 mahkuma af çýktý. Alithia gazetesi, af listesinde yer alan15 Kýbrýslý Rum ve yabancý uyruklunun dün özgür býrakýldýðýný, geri kalanlarýn da aþamalý olarak serbest býrakýlacaðýný yazdý. Gazete, kutlama dönemine rast getirilen affýn, cezaevindeki aþýrý nüfusu göðüsleme yönünde bir önlem olduðunu kaydetti. Haberde, toplam kapasitesi 330 olan cezaevindeki mahkum sayýsýnýn son zamanlarda 650'yi aþtýðýna dikkat çekildi. "FITCH HEYETÝ" TEMASLARDA BULUNDU Kalavaç "Uluslararasý Sanat Günü"nü kutlamaya hazýr n Gün boyunca müzik ve þiir dinletileri, konserler edebiyat söyleþileri ve birçok etkinlik düzenlenecek n Meraklý: Kýbrýs Türkü'nün de dünyada, kültürü, sanatý ve sanatçýlarý ile var olduðunu bir kez daha vurgulayacaðýz olduðunu bir kez daha vurgulayacaðýz" þeklinde konuþtu. "Kalavaç köyü yaþam tarzý, otantik yiyecekleri, eski el iþleri, sele sepet ve sesta örgü iþleri, çöp süpürge, örgü sanatý, kilim, bez ve dokumacýlýk sanatý, kendine has öz Türkçe konuþma lehçesi ve tüm özellikleriyle Kýbrýs Türk kültürünün yaþatýldýðý tek yer olma özelliðini taþýmaktadýr" diyen Muhtar Ömer Meraklý, " Uluslararasý Sanat Günü"nü, Göthe'nin "Elleri ile çalýþan bir adam iþçi, elleri ve kafasý ile çalýþan bir adam usta, elleri, kafasý ve kalbiyle çalýþan bir adam ise sanatkardýr" sözünden ilham alarak düzenlediklerinin altýný da çizdi. BAÞSAVCI HRÝSTOFYAS'I SAVUNDU Rum Baþsavcý Petros Kliridis'in, iki vatandaþa ayný suç için iki kez ceza yazan polisin hatasýnýn düzeltilmesi amacýyla Dimitris Hristofyas'a öneride bulunduðu bildirildi. Alithia gazetesi "Polisin Gaflarýný Düzeltti" baþlýðýyla verdiði haberinde, Kliridis'in Hristofyas'ý koruyarak, trafik cezalarýnýn silinmesi konusundaki sorumluluðu üstüne aldýðýný yazdý. Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn bazý vatandaþlarýn trafik cezalarýný sildirdiðine dair basýnda yer alan haberlerin ardýndan açýklama yapan Kliridis, iki vatandaþa ayný suç için iki kez ceza yazan polisin, hatasýný düzeltme amacýyla bizzat kendisinin Hristofyas'a bahse konu cezalarla ilgili önerilerde bulunduðunu belirtti. Kýbrýs kültürünün yaþatýldýðý otantik köylerin baþýnda gelen Kalavaç köyünde, 15 Nisan Pazar günü "Uluslararasý Sanat Günü" etkinliði düzenlenecek. Kalavaç Muhtarlýðý'nýn Deðirmenlik Belediyesi ile iþbirliði halinde "Dünya Sanat Günü" nedeniyle organize ettiði etkinliðe çok sayýda sanatçý, yazar ve müzisyen katýlacak. Gün boyunca müzik ve þiir dinletileri, konserler, edebiyat söyleþileri, Kýbrýs halk oyunlarý gösterileri, Çocuklararasý Resim Yarýþmasý, Etnografik Sergi'nin yer alacaðý etkinlikler köy meydanýnda düzenlenecek. Kurulacak stantlarda yazarlarýn eserlerini sergileyeceði etkinlikte, yöresel ürün satýþlarý da olacak. ÖMER MERAKLI Kalavaç Muhtarý Ömer Meraklý, TAK'a yaptýðý açýklamada, "Dünya Sanat Günü" çerçevesinde düzenleyecekleri etkinlikle bir ilke imza atacaklarýný belirterek, bundan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Kalavaç Muhtarlýðý 'nýn bugüne kadar yapmýþ olduðu bilimsel projelerle uluslararasý arenada adýndan söz ettirmeyi baþardýðýný söyleyen Ömer Meraklý, "Bu kez de Dünya Sanat Günü'ne ev sahipliði yapacak olmanýn gururunu yaþýyoruz. 15 Nisan Dünya Sanat Günü 'nü tüm dünya ülkeleri ile birlikte kutlayarak, Kýbrýs Türkü'nün de dünyada, kültürü, sanatý ve sanatçýlarý ile var Uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþlarýndan Fitch Ratings'ten bir heyetin, kamu alanýnda ve bankacýlýk alanýndaki durumu saptamak üzere Güney Kýbrýs'ta temaslarda bulunduðu bildirildi. Simerini gazetesi, heyetin Rum Maliye Bakaný Vasos Þarlis ile görüþtüðünü ve bakanlýktaki çeþitli birimleri ziyaret ettiðini yazdý. Habere göre Þarlis, ekonominin gidiþatý hakkýnda heyete bilgi verdi. Gazete, heyetin dün akþam adadan ayrýlmadan önce Halk Bankasý ve diðer kuruluþlarla da görüþtüðünü aktardý. ORGANÝK ÜRÜN SATIÞ DÜKKANI AÇILIYOR- Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin kanser konusunda bilinçlendirme çalýþmalarý kapsamýnda düzenlediði konferans ve sohbetler devam ediyor. Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar tarafýndan verilen seminerler, Maðusa'nýn ardýndan bugün saat 18.30'da da Akdoðan Polatpaþa Lisesi'nde devam edecek. Öte yandan, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði yararýna bugün Lefkoþa'da Organik Ürün Satýþ Dükkaný açýlacak. Organik satýþ Dükkaný, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi Seyfi & Zümrüt Ýþhaný (Lemar Yolu)'nda saat 10.00'da Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu tarafýndan açýlacak. Derneðin açýklamasýnda, farkýndalýk eðitimi ev sohbet programlarýyla ilgili bilgi almak isteyenlerin (0392) numaralý telefonu arayabilecekleri de kaydedildi. "DÜNYA'DAKÝ EN BÜYÜK PÝLAVUNA LÝMASOL'DA ÝMAL EDÝLDÝ" 200 kilo aðýrlýðýný bulan, "dünyanýn en büyük pilavunasýnýn Limasol'da imal edildiði" belirtildi. Guinness rekorlarý temsilcisinin, pilavunanýn boyutlarýný ölçmesinin akabinde bu rekoru Guinness rekorlar kitabýna kaydettiðini yazan Simerini, pilavunanýn 2,37 metre uzunluðunda olduðunu, 1,20 metre geniþliðine sahip olduðunu ve 200 kilo aðýrlýðý bulunduðunu kaydetti. SÝLÝKÝOTÝS PARTÝLERÝ DOÐALGAZ KONUSUNDA BÝLGÝLENDÝRDÝ ÝNGÝLÝZ FLETCHER AÝLESÝ, ÝNGÝLÝZ VE TÜRK DOSTLARINA PARTÝ VERDÝ Ýngiliz Fletcher ailesi, yýllar sonra tatil amacýyla geri döndüðü KKTC'de, aralarýnda Baþbakan'ýn eþi Gülin Küçük ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi'nin de bulunduðu eski dostlarýna parti verdi. Kýbrýs'a ilk kez 1947 yýlýnda Ýngiliz ordusunda görev yaparken gelen ve Kýbrýslý Türklere sevgisi yüzünden 1986 yýlýnda ailesiyle birlikte gelip yerleþen, ardýndan da 1999 yýlýnda tekrar Ýngiltere'ye dönen Roy Fletcher, eþi Peggy, kýzý Sarrah ve Beverly ile torunu Ryan, Easter tatili amacýyla geldiði Kuzey Kýbrýs'ta unutamadýðý eski Kýbrýslý Türk dostlarý ile yeniden bir araya gelip eðlendi. Aile etkinliði, adada kaldýklarý dönemde Kýbrýslý Türk dostlarýnýn yakýn ilgi ve misafirperverliðine teþekkür için düzenledi. Bu arada Fletcher'lar 1999 yýlýnda Ýngiltere'nin Yorkshire kentine geri dönse de her yýlýn yaklaþýk bir ayýný Kuzey Kýbrýs'ta eski dostlarýyla geçirmeye devam ediyor. Dün Dome Otel'de yer alan geceye, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi ile Fletcher'larýn davet ettiði diðer Kýbrýslý Türk dostlarý katýldý. Gecede konuþan Roy Fletcher, KKTC'nin kendileri için ikinci bir vatan olduðunu, ülkelerine döndükten sonra burada býraktýklarý dostlarýný hiç unutamadýklarýný söyledi. Her yýl tatil için KKTC'ye geldiklerini belirten Fletcher, geceyi eski dostlarýna teþekkür etmek ve onlarla bir araya gelmek için organize ettiklerini söyledi. Peggy Fletcher de, KKTC'de yaþamaktan büyük mutluluk duyduklarýný dile getirerek, burada kaldýklarý sürede tüm Kýbrýslý Türkleri aileleri gibi gördüklerini aktardý. Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakaný Neoklis Silikiotis ve Tarým, Doðal Kaynaklar ve Çevre Bakaný Sofoklis Aletraris'in doðalgaz konusunda Rum siyasi partileri bilgilendirmeye baþladýðý belirtildi. Politis gazetesi ve diðer gazeteler, Ticaret Bakaný Neoklis Silikiotis ile Tarým Bakaný Sofoklis Aletraris'in, hidrokarbondan faydalanýlmasý ve tespit edilmesine iliþkin partilerin bilgilendirilmesi turuna, DÝSÝ ve DÝKO'dan baþladýðýný yazdý. Ýki bakanýn, ileriki günlerde diðer partileri de bilgilendireceðini yazan gazete, dün yapýlan görüþmelerin dostane ve yapýcý olarak deðerlendirildiðini belirtti. Habere göre DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis, görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada, doðalgazýn idare edilmesine iliþkin icraatlarýn desteklenmesi için, hükümet tarafýndan bilgilendirme konusunu önkoþul olarak ortaya koydu. Anastasiadis açýklamasýnda, doðalgaz gibi milli açýdan büyük öneme sahip konularda- ki sadece bunda deðilbilgilendirmeye sahip olduklarý sürece benimsenmesi gereken politikalar karþýsýnda mutlak sorumlu olacaklarýný söyledi.

11 13 Nisan 2012 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Kayýp Þahýslar Komitesi 'Hedef kemiklerin kimlik tespitinin uzaklaþtýrýlmasý' 28 ÞUBAT OPERASYONU... Çevik Bir gözaltýnda Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen 28 Þubat soruþturmasý kapsamýnda emekli Orgeneral Çevik Bir gözaltýna alýndý. Hepsi emekli olmak üzere, bir orgeneral, üç tuðgeneral, beþ kurmay albay, üç kýdemli albay, 12 albay, iki binbaþý, iki yüzbaþý, üç baþçavuþ, bir astsubay hakkýnda gözaltý kararý çýktý. Çevik Bir, Aðustos 1999'da 1. Ordu Komutanlýðýndan emekli oldu. Bir'in, ordu içindeki "Batý Çalýþma Grubu"nun kurucularýndan olduðu ortaya çýkarýldý. Grup, "irticai faaliyette bulunanlarý" fiþliyordu. 28 ÞUBAT'IN ÖZETÝ 28 Þubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu hükümetin uygulamalarýný eleþtiren ve "irticai faaliyetlere karþý" mücadele çaðrýsý yapan bir bildiri yayýnladý. RP-DYP koalisyonu iktidardaydý. Baþbakan Erbakan 18 Haziran'da istifa etti. Cumhurbaþkaný Demirel, yeni hükümeti kurma görevini baþbakan yardýmcýsý Çiller yerine ANAP genel baþkaný Mesut Yýlmaz'a verdi. 12 Temmuz 1997'de ANAP, DSP, MHP koalisyonu kuruldu. MGK bildirisinde 14 Aðustos'ta zorunlu temel eðitim sekiz yýla çýkarýldý. Ýmam Hatip liseleri dahil, meslek liselerinin ortaokul bölümleri kapatýldý. Anayasa Mahkemesi 18 Ocak 1998'de RP'yi kapadý; partinin mallarýna el konuldu; Erbakan ve altý partiliye beþ yýl parti üyeliði yasaðý getirildi. (bianet.org) "Tüm Beyan Edilmemiþ Esirler ve Kayýp Yakýnlarý Örgütü", kayýplarýn ailelerine verilen sözlerin hayata geçirilmesini istedi. Alithia gazetesi "Kayýp Yakýnlarý: Sözler Pratikte... Kayýp Yakýnlarý Komitesi Genetik Enstitüsünü, Kimlik Tespiti Programýnýn Liderini Atamaya Çaðýrýyor" baþlýklarýyla verdiði haberinde, kayýp yakýnlarýnýn, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nün kimlik tespiti programý açýklamasýyla ilgili tepkisini dile getirdi. Habere göre enstitünün, daha fazla gecikmeden, kayýplarýn kimlik tespiti programý sorumluluðuna sahip olacak bir yetkili gösterme taahhüdünü hayata geçirmesini ve çalýþmalarýn Kýbrýs'ta kalmasý yolunun açýlmasýný istedi. Bu arada Nöroloji ve Genetik Enstitüsü Genel Müdürü Filippos Patsalis, gazetenin konuyla ilgili sorusunu yanýtýnda, enstitünün, programýn liderini önerdiðini ve bu kiþinin de müdür Marios Kariolu olduðunu belirtti. Patsalis ayrýca, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü Yönetim Kurulu Baþkaný Hristos Filaktu'nun, kurul üyelerinin çoðunluðunun güvenine sahip olmadýðýna dair haberleri de reddetti. Gazete haberinde Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün ve Kayýp Þahýslar Komitesi Türk üyesi Gülden Plümer Küçük'ün komite, enstitü ve mevcut bazý sorunlara iliþkin açýklamalarýna da yer verdi. KÝMLÝK TESPÝTLERÝ VE KARÝOLU'NUN UZAKLAÞTIRILMASI ÝDDÝALARI Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Kayýp Þahýslar Komitesi'nin, özellikle üçüncü üye Christophe Girod'un, Genetik ve Nöroloji Enstitüsü'nün içiþlerine karýþma ve kimlik tespiti programýnýn Kýbrýs dýþýna taþýnmasý amacýyla kriz yaratmaya çalýþtýðýný savundu. Haberi "Marios Kariolu'nun 'Ayaðýný Kaydýrmayý' Düzenliyorlar... Kayýp Þahýslar Komitesi: Hedef Kemiklerin Kimlik Tespitinin Kýbrýs'tan Uzaklaþtýrýlmasý... Enstitünün Ýçiþlerine Açýk Müdahale" baþlýklarýyla veren gazete, komitenin, uzun bir zamandýr programýn müdürü Marios Kariolu'nun uzaklaþtýrýlmasý ve kimlik tespitlerini ele alan grubu deðiþtirilme giriþimlerinde bulunduðunu ileri sürdü. Gazete ayrýca komitenin enstitünün güvenirliðini azaltmaya kalkýþýldýðýný iddia etti. Fazýl Say'a soruþturma- Ünlü piyanist Fazýl Say'a internet paylaþým sitesi Twitter'daki mesajlarýndan dolayý soruþturma açýldý. Savcýlýk, Say'ýn sözlerini Ýslam inancýna saldýrý olarak deðerlendirdi. Suç duyurusunda Fazýl Say'ýn Twitter'da Ýslam inancýna mensup insanlarý incitecek mesajlar yayýnladýðý ifade edildi. Say'ýn militarist ateist olduðunu düþündürecek bu yazýlar ile sadece Müslümanlarý deðil Hýristiyan ve Yahudileri de rencide ettiði belirtildi. Bu yazýlarýn Türk Ceza Kanunu'nda "halký kin ve düþmanlýða tahrik" ve "dini deðerlere hakaret" eylemini düzenleyen 216'ýncý maddesine aykýrý olduðu belirtilen suç duyurusunda "Bu ifadeler toplumda inanç çatýþmasý oluþturacak, husumetleri tetikleyecek, dini tahammülü yok edecek, inananla inanmayaný karþý karþýya getirecek, çatýþmaya sevk edecek özellikler taþýmaktadýr " denildi. Soruþturma sonunda 1.5 yýldan 4 yýla kadar hapis cezasý istemiyle dava açýlabilecek. (bianet.org) Hitler Almanya'sýnda da her þey 'yasalara uygun'du KESK'in kanun teklifini protesto eylemini organize edenler ve eyleme katýlanlar hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Ankara Valiliði'nden yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Çaðdaþ güvenlik mühendisliðinin emsalsiz örneðini ortaya koyan Ankara polisi görevini yerine getirmiþtir. Yasal olmayan bu eylemi organize edenler ile katýlanlar hakkýnda yasal iþlemlere baþlanmýþtýr." Polis saldýrýsý sonucunda diþi kýrýlan KESK Genel Sekreteri Ýsmail Hakký Tombul, soruþturmayý þöyle deðerlendirdi: "Asýl yaþa dýþý olan bunu gazla, copla daðýtan ve kendi ülkesinin halkýna zulmü reva görenlerdir. AKP'nin toplumsal muhalefete dönük tavrýnýn faþist iktidarlardan farký yoktur. Hitler Almanya'sýnda, Mussolini Ýtalya'sýnda da her þey 'yasalara uygundu'. Ama tarih o dönemi insanlýðýn yüz karasý faþizm olarak yazýyor. AKP'nin bu tutumu da insanlýðýn yüz karasýdýr." (muhalefet.org) Maraþ'ýn açýlmasý Galanos: Maksat kargaþa yaratma "Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayýlý kararlarý uygulansýn" Sözde "Maraþ Belediye Baþkaný" Aleksis Galanos, kapalý Maraþ'ýn Kýbrýs Türk idaresi altýnda açýlacaðý yönündeki haberlerin, Rumlar ve özellikle Maraþ kökenliler arasýnda kargaþa yaratmak maksadý taþýdýðýný iddia etti. Alithia "Maraþ'la Ýlgili Haberlerin Arkasýnda Türk Maksatlarý Var... Belediye Baþkaný Aleksis Galanos Baþkan Hristofyas'ý BM Genel Sekreteri Nezdinde Giriþimde Bulunmaya Çaðýrýyor" baþlýklý haberinde, Galanos'un "Maraþ'ýn kolonizasyonuna Ýliþkin Türk Senaryolarý" konulu basýn toplantýsýnda dile getirdiklerine yer verdi. Habere göre, Maraþ meselesine pasif yaklaþmamak gerektiðini belirterek, bu haberlerin, bugüne kadar gereði ölçüsünde talep etmediklerini þimdi talep etme fýrsatý yarattýðýný savunan Galanos "Baþkan Dimitris Hristofyas'ýn Güvenlik Konseyi kararlarýnýn uygulanmasýndan sorumlu olan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon nezdinde giriþimlerde bulunmasý gerekir" ifadesini kullandý. Aleksis Galanos, BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayýlý kararlarýný anýmsatarak, "Bu kararlar konusunda Genel Sekreter daha önce, Kýbrýs sorununun nihai çözümünü beklememiz gerektiðini söylemiþti. Bu cevap kabul edilemezdi. Genel Sekreter'in rolüne ve kararlara uygun bir cevap deðildi. O zaman cevap vermedik. En azýndan gecikmeli de olsa bu cevabýn bugün verilmesi gerekir" dedi. Müzakerelerin "bataða saplandýðý" görüþünü de ortaya koyan Galanos "Kararlarý ileri götürmemizin zamanýdýr" diyerek, iddialarýný þöyle sürdürdü: "Elimizde, Avrupa Parlamentosu'nun, bu kararlarý yeniden gündeme getirerek uygulanmasýný isteyen son kararý vardýr. Kararýn hüküm bölümü de vardýr. Sorum þudur: hüküm konusunda ne yaptýk?" Kararýn hüküm bölümünde "Maraþ'ýn yasal sakinlerine iade edilmesi ve Maraþ'ýn BM'ye teslim edilmesi konusuyla ilgilenilmesi gereðine" iþaret edildiðini söyleyen Galanos, Avrupa Parlamentosu (AP), AB liderliði, AP Baþkaný, AP Ýnsan Haklarý Komiseri, Dýþiþleri Komitesi, Dilekçeler Komitesi ve Avrupa'nýn diðer birçok yetkili biriminin de ayný þeyi söylediðini savundu. "Türk tarafýnýn, sakinlerinin geri dönmesi maksadýyla Maraþ'ý açacaðý kargaþasýna karþýlýk BM ve Avrupa'dan Maraþ'ýn iadesini isteyelim" diyen Aleksis Galanos, Türklerin Maraþ'ý kendilerine vermeyeceðini, Maraþ'ýn altyapýsý dahi bulunmadýðýný ve Kýbrýs Türk idaresi altýnda altyapý oluþturulmasýnýn yýllar alacaðýný söyledi. Galanos, "bir uyku durumu olduðunu görerek, bir gizli diplomasi olduðunu düþünebilecek bazý Maraþ kökenli Rumlarýn ýstýrabýný" anladýðýný belirterek, "böylesine gizli bir diplomasi olacaðýný, çeþitli þeyler düþünüleceðini ve kafa yorulacaðýna kendisinin þahsen inanmadýðýný" ifade etti. Aleksis Galanos "Özellikle müzakereleri bugün içinde bulunduðu durumda, Maraþ konusunda, atak bir politikanýn, eyleme geçilmesinin zamaný gelmiþtir" dedi. Fileleftheros ise Galanos'un dünkü basýn toplantýsýný "Galanos, Maraþ Ýçin Hemen Þimdi Eylem, BM ve AP Kararlarýnýn Uygulanmasýný Ýstiyor" baþlýðý altýnda özetledi.

12 12 Günün Manisi Su gelir meyillenir Ateþ yanar dillenir Öyle bir aþga düþdüm Yedi köyde söylenir KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Eðiticinin Eðitimi / Eðitim Becerilerinin Geliþtirilmesi Prof. Dr. Ýsmet Barutçugil KARÝYER YAYINCILIK 13 Nisan 2012 Cuma TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Yalnýzca kendi halkýnýn davasýný görebilen kiþi, kendi halkýna da ihanet ediyor demektir." Henri Barbusse Gözlerinin ardýndan Gide gide seni Dudaklarýný geçtim Daha içeri Daha derin Aradýðým inindi Sýðýnacaðým inin Necati Cumalý "Ýn" adlý þiirinden AHUDUDU LEFKOÞA'DA SAHNELENECEK "Ýki Dirhem Bir Çekirdek" Lefke ve Erenköy'de Maðusa Sanat Tiyatrosu, Ýlke Susuzlu'nun yazýp yönettiði ve büyük beðeni toplayan kabare oyunu "Ýki Dirhem Bir Çekirdek"le 13 Nisan Cuma (bugün) Lefke'de ve 14 Nisan Cumartesi (yarýn) Yeni Erenköy'de tiyatroseverlerin karþýsýna çýkacak. Danslardan, þarkýlardan ve kahkahalarla güleceðiniz komik skeçlerden oluþan "Ýki Dirhem Bir Çekirdek" isimli iki perdelik komedi oyunu, televizyon dünyasýnda yayýnlanan yarýþma programlarýný eleþtiri süzgecinden geçirerek komedize ediyor. Hem de çok yakýndan bildiðiniz, hiç kaçýrmadýðýnýz, müptelasý olduðunuz yarýþmalar. Sonuçta ortaya eðlenceli tablolar çýkýyor. "Bu oyunu izlerken bir saniyesinden bile sýkýlmayacaksýnýz" diyen oyunun yazarý ve yönetmeni Ýlke Susuzlu "Renkli konulardan oluþan ve yarýþma programlarýný mercek altýna alan kabaremiz izleyiciye eðlenceli, neþeli ve komik anlar yaþatýrken; yergili ve mesajlý bölümleriyle de seyirciyi düþündürecek." þeklinde konuþtu. Oyunda Tutku Kahveci, Ferhan Altunç, Hayriye Külafa, Pýnar Hançerlioðlu, Dize Tozaký, Tuðdem Kahveci, Fedaiye Mirillo, Þenay Aktuð, Nazým Muhtaroðlu, Þükran Poyrazlý, Enver Barsakçýoðlu, Meryem Keskinel, Zeynep Tosun, Nidai Tancer rol alýrken teknik yönetmenliði Tülin Susuzlu yapýyor. "Ýki Dirhem Bir Çekirdek" 13 Nisan Cuma akþamý Lefke AKM'de ve 14 Nisan Cumartesi Yeni Erenköy Belediye Tiyatro Salonu'nda saat 20:00'de sahnelenecek. Detaylý bilgi için telefon numarasýnýn aranabileceði belirtildi. Ýskele Kültür ve Sanat Derneði Tiyatro Topluluðu'nun yeni oyunu "AHUDUDU" bu akþam Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Tamamen amatör oyunculardan oluþan ekibin iki oyuncusu Nerdesin Necati adlý oyundaki performansý ile geçtiðimiz yýl XI. Direklerarasý Seyirci Ödülleri deðerlendirilmesinde Bilen Kýlýç-En Ýyi Kadýn Oyuncu, Murat Sirhan ise En iyi Erkek Oyuncu ödüllerine layýk görülmüþtü. Oyunun yönetmeni Sami Yakar:"Lefkoþa seyircisinin karþýsýna çýkacak olmaktan dolayý çok mutluyuz. Biliyoruz ki, Lefkoþa da çok bilinçli bir tiyatro izleyici kitlesi var. Amatör de olsak onlara güzel bir oyun izletecek olmaktan dolayý heyecanlýyýz." dedi. Ekip, ayný oyunu 28 Nisan'da Serdarlý'da, 5 Mayýs'ta Girne'de de sahneleyecek. Ayrýca ekibin bu yýl sahnelediði ikinci oyunu "Çýkmaz Sokak" ise Nisan'da Maðusa'da, 27 Nisan'ta Lefkoþa'da seyircisinin önüne çýkacak. "AHUDUDU", Amerikalý yazar Joseph Otto Kesselring'in 1939'in yýlýnda yazdýðý, ayný isimle beyazperde de hayat bulan ve ardýndan da Türkçeye uyarlanmýþ bir oyun ve dünyanýn birçok ülkesinde profesyonel ekipler tarafýndan sahnelendi. Oyunun çeviriuyarlamasý Vasfi Rýza Zobu'ya ait, yönetmenliði ise Sami Yakar üstlendi. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Wrath Of The Titans ( CumaCumartesi 23.15) 1. salon Sen Kimsin? ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Max ýn Maceralarý ( Cuma-Cumartesi 23.00) Anahtar ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Girne Sanatý Esentepe'ye taþýdýlar Esentepe Ýlkokulu'nda çocuklar sanatla ve sanatçýyla tanýþmanýn keyfini yaþadýlar. Oyuncu Hatice Tezcan, þair ve yazar Ayþen Daðlý Girne'nin kýrsalýnda çocuklara renkli, heyecanlý, geride unutulmaz anýlar býrakan bir gün yaþattýlar. Esentepe'li çocuklarý ülkenin sanatýyla, sanatçýsýyla tanýþtýran Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumunun bu yýl çocuklar için uygulamaya koyduðu " Bir Dünya Daha Var " projesiydi. Milli Eðitim Bakanlýðýyla koordine edilerek uygulamaya konan Proje'nin bu ayaðýnda ülkenin özünden yetiþen sanatcýlarý aðýrlýkla kýrsal bölge ilkokullarýnda çocuklarla tanýþtýrmak vardý. Belirlenen program çerçevesinde 2 sanatçýnýn dün LSS ekibiyle Esentepe Ýlkokulu'na gidiþleri; 5 ve 6. sýnýf öðrencilerine Ayþen Daðlý'nýn" süslü " adlý çocuk oyun kitabýný okumasý, sonrasýnda Hatice Tezcan'ýn çocuklarla oyundan kesitler hazýrlayýp oynamasý çocuklar için hayalin gerçeðe dönüþmesiydi.bu yaratýcý çalýþmaya okulun müdürü Mehmet Karaali ve sýnýf hocasý da katýlýp destek verdiler. " Bir Dünya Daha Var " projesini deðerlendiren LSS danýþmaný Ýpek Halim, projeyle çocuklarda daha etkin iletiþim kurabilme, analitik düþünceyi güçlendirme hedeflediklerini söyledi. Proje için MEB Ýlköðretim Dairesi uzmaný Fergun Ulual, Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Þube Amiri uzman psikolog Emine Ýnsay'la koordineli bir çalýþma gerçekleþtirdiklerini belirten Halim, Esentepe Ýlkokulu ile baþlayan çalýþmanýn program çerçevesinde 6 7 okulda daha uygulanacaðýný kaydetti. Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria American Pie Reunion ( Cuma-Cumartesi) 1. salon Wrath Of The Titans ( CumaCumartesi 23.30) 2. salon

13 13 Nisan 2012 Cuma Erol Atabek SIRADA KÝMLER VAR! Kýbrýs ile ilgili görüþmeler kesildi Artýk Temmuz ayý bekleniyor. Ne olacak sorusuna cevap bulmak o kadar da zor deðil.. Çünkü Türk tarafý (Türkiye) "Kýbrýs Cumhuriyeti"ni tanýmamakta ýsrarlý olduðu için sonucunda Kýbrýslý Türklerle Rumlarýn görüþmeleri sürdürmesi de anlamsýz. Zaten son günlerde yapýlan açýklamalar da bunu gösteriyor. Eroðlu, 19 Nisan'daki raporun önemine dikkat çekiyor ve topu Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'ne atýyor. Yani, O adamcaðýz tutamasýn ve top taça gitsin diye! Zaten Türk tarafý, hep topu taça atarak vakit geçirdi bugüne kadar. Ta Denktaþ Bey'imizden, Talat Bey'imizden bugüne kadar. Taktik hep ayný Çünkü teknik direktör hiç deðiþmedi hep ayný kaldý! 19 Nisan'da çýkacak kararýn diðerlerinden nesi farklý olacak ki? Bunu Eroðlu bilmiyor mu? Bilir elbette! Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, bu yýlýn ikinci yarýsýnda gerçekleþecek Kýbrýs Rum kesiminin AB dönem baþkanlýðýna iliþkin, ''Türkiye, AB ile iliþkilerini askýya almayacak. Türkiye, dönem baþkanlýðý ile bir iliþkiye girmeyecek'' demiþ. CHP Milletvekili Baskýn Oran'ýn bir açýklamasýna þöyle yorumnluyor Egemen Baðýþ;" ''Sayýn Umut Oran, herhalde sayýn Baþbakanýmýzýn, benim, Dýþiþleri Bakanýmýzýn yaptýðý açýklamalarý algýlamakta bir zorluk yaþadý ki, 'Türkiye, Kýbrýs Rum kesiminin dönem baþkanlýðýnda AB ile iliþkilerini askýya almasýn' gibi bir açýklamada bulunmuþ. Türkiye, AB ile iliþkilerini askýya almayacak. Türkiye, dönem baþkanlýðý ile bir iliþkiye girmeyecek. Hep söylüyorum; Kýbrýs Rum kesiminin dönem baþkanlýðý, 23 Nisan'da bizim devlet büyüklerimizin çocuklarý koltuklarýna oturtmasýna benzer. Bu iþi çok da fazla abartmamak lazým. " Abartan yok zaten Sayýn Bakan! Bu konu Türkiye için sorun olmayabilir ama Kýbrýs Türkü için bir sorundur! Diyeceksiniz ki; bizim yanýmýzda Kýbrýs Türkü'nün esamesi bile okunmaz, söz konusu bile deðildir.. Baþlarýnýn çaresine baksýnlar. O zaman bizim de diyecek bir þeyimiz yok. Nasýlsa Kýbrýs Türkünü idare ettiklerini sanan birileri var baþlarýnda onlar düþünsün! Gerçi onlar da önüne gelenlere kolifa gibi konsolosluk, vatandaþlýk vermekten baþka bir iþe vakit ayýramýyorlar ya Daha geçenlerde Kýbrýs Türkü'nü ayaða kaldýracak bir karar aldý Bakanlar Kurulu ve Alemdar'ý fahri de olsa konsolos yaptý Bakanlar Kurulu, rol icabý da olsa "Mafya" görüntüsünde olan birisini bu konuma getirmek istemesinin altýnda ne yatýyor bilemem ama "Biz Avrupa ile baþa çýkamadýk, belki bu mafya görüntülü adam baþa çýkar" diye düþündüler! Bu tepkiler halen devam ederken bir de "Candan Erçetin" krizi baþlayacak!! 28 Mart 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararýyla Candan Haným'a KKTC Vatandaþlýðý verilmiþ Ne kel alaka!! Candan Erçetin, müzisyenliðinin yaný sýra Fransýzca öðretmeni, -her halde halen- Galatasaray Lisesi'nde.. Yani Galatasaraylý olma ihtimali çok yüksek Zaman zaman da seslendirdiði þarkýlarda protest havasý var. Yani, kýsacasý, Candan Erçetin'i benim sevmem ya da beðenmem için þartlar müsait. Fransýzca biliyor, Galatasaraylý, sesi güzel, þarkýlarý anlamlý.. Ýyi de benim bu nedenlerle sevmem O'na KKTC vatandaþlýðý verilmesine neden midir? Bakanlar Kurulu ülkenin içinde bulunduðu durumu hiç ýrgalamýyor olsa gerek, bu tür iþlerle uðraþýyor. Ama doðrusu "neden"i çok önemli Hem bu iþe karþý çýkan hiçbiri olmadý mý Bakanlar Kurulu'nda. Fenerli ya da Beþiktaþlý yok mu aralarýnda.. Ya da "Alemdar'dan sonra bir de bu rezalet ortaya çýktýðýnda millete ne deriz ya" diyen de mi çýkmadý?! Çýkmadý elbette ki Erçetin'e vatandaþlýk çýktý Eeee.. Sýrada kimler var? Mesela Muhteþem Yüzyýl'ýn Süleyman'ý! Adam, onlarca pulya gibi kýzýn olduðu "Harem"i idare ederken, ordularýnýn baþýnda dünyayý fethediyor! Ya Pargalý'ya ne demeli! Kellesinin uðruna hem Hatice'yi hem de Nigar'ý idare ediyor! Aslýnda Hürrem'e Erçetinden önce verilmeliydi vatandaþlýk. Anasýnýn ak sütü gibi helaldi O'na! Behzat Ç'yi de unutmayýn! Daha bitmedi, çilelerin kadýný olarak Cemile'ye, ona yýllarca eziyet eden kocasý Ali'ye, dalaverelerle þirketi ele geçiren Kenan'a ve de en önemlisi Karolin'e de vermelisiniz vatandaþlýk! Böylece yaratacaðýnýz mozaikten oluþacak halkýn ne Avrupa'da, ne de dünyada sýrtý yere gelmez! Tabii sizin de AP Sosyalist Milletvekili Cashman'dan Bozer'e: Eþcinselliði suç sayan yasayý kaldýrýn Cashman: Homoseksüelliði suç sayan Ýngiliz koloni kanunlarýnýn korkunçluðu konusunda bir fikir birliði var, bu ceza yasasýndan kurtulunmasý gerekir" Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, ülkede temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Milletvekili Michael Cashman'ý kabul etti. Cashman'a ziyaretinde CTP Milletvekilleri Fatma Ekenoðlu ile Sibel Siber ve Homofobiye Karþý Ýnisiyatif Derneði 'nin iki üyesi de eþlik etti. CASHMAN Homofobiye ve homoseksüelleri etkileyen yasalara karþý mücadele veren sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve parlamenterlere destek vermek istediðini ifade eden Cashman, kaldýrýlmasý gereken ve kaldýrýlabilmesi için siyasi desteðe gereksinim duyulan konuyla ilgili ceza yasalarý konusunda adým atýlýp atýlamayacaðýný görmek amacýnda olduðunu da kaydetti. Cashman söz konusu ceza yasalarýnda deðiþikliðin azýnlýk haklarýnýn korunmasý yönünde önemli bir sinyal olacaðýný da ifade etti. Ziyarette konuþan Michael Cashman üç ÝÞBÝRLÝÐÝ ANLAÞMASI- Telsim ile Kýbrýs Türk Fotoðraf Derneði (FODER), iþbirliði anlaþmasý imzaladý. Telsim FODER'le yaptýðý anlaþmada dernek binasýnýn tadilatýnýn yanýsýra, Telsim çalýþanlarýnýn da dernek çatýsý altýnda teorik ve pratik fotoðrafçýlýk eðitiminin almasý ve bu kapsamda çeþitli geziler düzenlemesi de yer alýyor. Telsim Genel Müdür Yardýmcýsý Fevzi Tanpýnar; "Faaliyetlerini tarihi bir mekanda sürdüren FODER Merkezi'ni birlikte daha güzel, daha kullanýþlý bir yere dönüþtürme konusunda iþbirliði yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Fotoðraf sanatý konusundaki bilgi ve deneyimlerini Telsim ailesi ile paylaþacak FODER'e ayrýca çok teþekkür ediyoruz" dedi. Yazýlý basýnda sýk sýk yer alan en iyi fotoðraf karelerinin sahiplerinin Foder ailesi içerisinden çýktýðýna iþaret eden Tanpýnar, derneðin reel sektörde önemli oranda çalýþaný bulunduðunu, fotoðrafçýlýðýn sanatsal boyutunu dernek çatýsý altýnda götüren kadrolar ile birlikte organizasyonlar yapacak olmaktan dolayý son derece mutlu olacaklarýný ifade etti DEFNE KÜLTÜR SANAT DERGÝSÝ ÖYKÜ YAZMA YARIÞMASI Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý Kültür Dairesi'nin her yýl geleneksel olarak düzenlediði Defne Kültür Sanat Dergisi Öykü Yazma Yarýþmasý'nýn 4.'sü yapýldý. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada, Özden Selenge, Ali Nesim ve Orhan Kabataþ'tan oluþan jüri tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonucunda, birinciliðe layýk eser bulunamadýðý; 2.'liðe "Öze Ulaþmak" isimli öykü ile Derviþe Kutlu; 3.'lüðe ise "Klinik" yýl önce Cumhuriyet Meclisi'ne ayný konuyla ilgili olarak gerçekleþtirdiði ziyareti hatýrlatarak, bu süre zarfýnda bir arkadaþ ve dost bir siyasetçi olarak adaya yaptýðý ziyaretlerde konunun takibini yaptýðýný söyledi. "ÝLGÝLÝ YASALARIN KORKUNÇLUÐU KONUSUND A FÝKÝR BÝRLÝÐÝ VAR" Homoseksüelliði suç sayan Ýngiliz koloni kanunlarýnýn korkunçluðu konusunda bir fikir birliði olduðunu dile getiren Cashman, ceza yasalarýnýn fasýl ve 173'üncü maddelerinin kaldýrýlmasýyla ilerleme elde edilebileceðini ve bunun çok iyi bir baþlangýç olacaðýný belirtti. Ayný zamanda azýnlýklarýn haklarýnýn korunmasý ve yasalar önünde herkesin eþit olmasý yönünde de bir gereksinim olduðunu dile getiren Cashman, bu tür yasa çalýþmalarýnýn Ýngiltere'de 1997 yýlýnda yapýldýðýný, bir çok Avrupa ülkesinde bu çalýþmalarýn tamamlandýðýný kaydetti ve Kuzey Kýbrýs'ta da bu ceza yasalarýndan artýk kurtulunmasý gerektiðini söyledi. Cashman, bazý AB ülkelerinin Dýþ Ýliþkiler Komitesi'nde çalýþtýðýný ve bu ülkelerin cinsellik, cinsel tercih ve cinsel ayýrýmcýlýkla ilgili bu yasalarý AB müktesebatýnýn bir parçasý olarak AB üyeliði öncesinde meclislerinde onaylamak durumunda olduklarýný anlattý. Bugünkü ziyareti ile 3 yýl önce gerçekleþtirdiði ziyaret arasýnda bir fark olduðunu söyleyen Cashman, þimdi, "Avrupa Komisyonu'nda eþcinselliðin suç olarak düzenlendiði tek ülke olarak kalan Kuzey Kýbrýs'ta eþcinselliðin suç kapsamýndan çýkarýlmasý için Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde de(aýhm) yasal süreç baþlatýlmýþ olduðunu" söyledi. Cashman, hýzlý bir þekilde çalýþma yapýlýp meclisin AÝHM'den önce adým atabileceðini düþündüðünü de söyledi ve bir çok ülkede konunun buradakiyle ayný yoldan çözüldüðünü hatýrlattý. KKTC'nin çok güzel bir ülke olduðunu, burada bulunmaktan büyük bir zevk aldýðýný da ifade eden Cashman, "Ancak ansýzýn insanlar farklýlýklarýndan dolayý tutuklanýyorlar ya da suçlanýyorlar. Olaylar medyada yer alýyor, aileler onur kýrýklýðý yaþýyor, hayatlar altüst oluyor" diye konuþtu. BOZER Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer de Cashman'ý her þeyden önce bir parlamenter olarak karþýladýklarýný kaydetti. Cashman'ýn cinsel yaþam ve bireysel tercihler konusundaki düþüncelerini anladýklarýný ifade eden Bozer, "Ama tabi anlamakla beraber önceliklerimiz vardýr" diye konuþtu. isimli öykü ile Özgür Aldemir Pastýrmacýoðlu'nýn seçildiði belirtildi. Kültür Dairesi Müdürü Nurcan Namsoy, Kültür Dairesi Müdürlüðü binasýnda geçtiðimiz gün yapýlan davette, Derviþe Kutlu ve Özgür Aldemir Pastýrmacýoðlu'na ödüllerini takdim etti. Ödül alan öyküler Kültür Dairesi yayýn organý olan Defne Kültür Sanat Dergisi'nin 24. sayýsýnda yayýnlanarak okuyucular ile buluþturulacak. KAN BAÐIÞI Thalassaemialýlarýn Kan sorunununa katký koymak amacýyla, Kutlu doðum haftasý dolayýsýyla KKTC Din iþleri Baþkanlýðý ile Maðosa Devlet Hastahanesi Nisan 2012 tarihlerinde Kan Baðýþ Kampanyalarý düzenlenecektir. Toplanan kan baðýþlarý Thalassemia derneðine yapýlacaktýr. Baðýþlar, Nisan saat arasý Magusa sulu çemberde, 15 Nisan saat arasý Dörtyol da, 16 Nisan saat arasý Erenköy de yapýlacaktýr. EROÐLU SANATÇILARA RESEPSÝYON VERECEK Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, dünyada bu yýl ilk kez kutlanacak "Dünya Sanat Günü" nedeniyle pazar günü Kýbrýslý Türk sanatçýlara resepsiyon verecek. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'ndaki resepsiyon saat 19.30'da baþlayacak. LAÜ'NÜN KONUÐU NEJAT KONUK Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü II. Siyaset Akademisi'nin bu haftaki konuðu eski baþbakanlardan Nejat Konuk olacak. LAÜ'den verilen bilgiye göre, Lefkoþa'daki Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde gerçekleþtirilecek oturum saat 14.30'da baþlayacak.

14 14 13 Nisan 2012 Cuma Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Kuzey Eczanesi: Rauf Denktaþ Cad. No:35/5 Göçmenköy (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Yolu) Tel: Ýsmet Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:92 (Ticaret Odasý Yaný) Tel: Maðusa Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No:11 Deniz Plaza Yolu-Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Girne Güven Eczanesi: Salih Miroðlu Cad. Ersoy 6 Apt. No:9-A Yukarý Girne Tel: Tören II Eczanesi: Vakýflar Çarþýsý A Blok No:1 Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No:7 Tel: BULMACA Soldan Saða: Cine-5 Oskar Saat: 20:30 Yönetmen: John Landis Oyuncular: Sylvester Stallone, Marisa Tomei, Tim Curry, Chazz Palminteri, Ornella Muti, Kurtwood Smith Konu: Babasýna verdiði söz üzerine yasa dýþý iþleri býrakýp 'dürüst' bir iþ adamý olmaya sývanan bir mafya babasýnýn, bununla uðraþýrken bir yandan da kýzýný erkeklerden koruma çabalarýný anlatan eðlenceli bir film. Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu kasabasýnda, bir askeri üssün yakýnýnda bulduklarý patlayýcýyla oynayan 2 çocuk hayatýný kaybetti. Bir hastane yetkilisi, patlayýcýnýn infilak etmesi sonucu üçüncü bir çocuðun da bacaðýný kaybettiðini belirtti. Olayýn, Tuareg militanlarýnýn Ýslamcý kesiminin denetimindeki bir askeri üssün yakýnýnda olduðu kaydedildi. TV 8 CEZAYÝR'DE BÝN BELLA'YA SAYGI Temizlikçi Saat: 21:00 Yönetmen: Renny Harlin Oyuncular: Samiel L. Jackson, Ed Haris, Eva Mendess, Luis Guzman, Keke Palmer Konu: Tek çocuklu, dul ve eski bir polis olan Tom Carver'a sýra dýþý bir iþ yüklenir; suç mahallerindeki iðrenç ve korkunç þeyleri öylesine iyi temizlemek zorundadýr ki, o yerlere gelecek olan yeni insanlar buralarda cinayet iþlendiðine dair en küçük bir kuþkuya bile kapýlmamalýdýrlar. Ancak zengin birisinin malikanesini temizlemeye çaðrýldýðýnda, yaptýðý iþin son derece önemli delilleri ortadan kaldýrabileceðini fark eder. Cezayir'de Devlet Baþkaný Abdülaziz Buteflika, ülkenin ilk devlet baþkaný Ahmed Bin Bella'nýn vefatý dolayýsýyla 8 gün yas ilan etti. Cezayir'in resmi APS ajansýnýn haberine göre, ulusal radyo, Devlet Baþkaný Buteflika'nýn, Bin Bella'nýn ölümü nedeniyle 8 gün süreyle ulusal yas ilan ettiðini duyurdu. Resmi kaynaklar, Ahmed Bin Bella'nýn cuma günü öðle namazýný takiben baþkent Cezayir'deki El Alia Büyük Þehitliði'nde düzenlenecek törenle topraða verileceðini belirttiler. CNBC-E 1-Bir iþi kazanç 1 2 saðlamak amacýyla yapan kimse. 2-Bir 1 mektup gönderme þekli. Koyun, köpek, 2 at gibi hayvanlarýn veya insanlarýn 3 derisinde asalak olarak yaþayan, 4 bulaþýcý hastalýklara sebep olan 5 böceklerin genel adý. 3-Eklemek, ilave 6 etmek. Beyaz. 4Aralarýnda evlilik 7 baðý olmayan kiþiler arasýndaki cinsel 8 iliþki. Duyuru 5-Çift rakamlý bir sayý. Bir 9 ülkede kontenjan 10 sisteminden ithal edilecek mallarýn 11 çeþitlerini ve çeþit oranlarýný veya miktarlarýný gösteren liste. Köpek. 6-Tanrýnýn sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua. Kýþ ve yaz arasýndaki mevsim. 7-Kuran surelerini oluþturan cümlelerden her biri. Genellikle arkasýndan yaðmur getiren sert ve geçici yel. 8-Karý kocadan her biri. Yetenek, beceriklilik, zekâ. 9-Beyaza yakýn gümüþ renginde bir deniz balýðý. Endüstri ve Ticaret Ýþletmeleri'nin kýsa yazýlýþý. 10-Bulgar para birimi. Bir emir. 11-Yunanistan'ýn baþkenti. Yemek yeme ihtiyacý olan veya yemesi gereken. Ters okunuþu "Avrupa Parlamentosu'nun kýsa yazýlýþý" WHÝTNEY HOUSTON DOSYASI KAPANDI Hayatýn Benim Hazýrlayan: Osman Levent Dünün çözümü MALÝ'DE PATLAYICIYLA OYNAYAN ÝKÝ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTÝ TV'DE BU AKÞAM Saat: 22:00 Yönetmen: D.J. Caruso Oyuncular: Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlands Konu: 1983 yýlýnda iþlenen gizemli bir cinayetle baþlayan Taking Lives 20 yýllýk bir zaman atlamasýyla günümüze geliyor ve Kanada'da iþlenen bir dizi cinayetin izini sürerken izleyiciyi tekinsiz bir maceraya davet ediyor. Michale Pye'in ayný adlý romanýndan sinemaya uyarlanan Taking Lives'da Angelina Jolie baþrolü üstleniyor ve Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlands gibi yýldýz isimlerin yaný sýra fransýz sinemasýnýn gözde aktörlerinden Olivier Martinez, Jean-Hugues Anglade ve Türk asýllý Tcheky Karyo da rol alýyor. Amerikalý þarkýcý Whitney Houston'ýn ölümüyle ilgili soruþturma kapandý. Beverly Hills polis sözcüsü, Þubat ayýnda otel odasýnda cesedi bulunan Houston'ýn ölümünde suç unsuru bulunmadýðýný, dolayýsýyla soruþturmanýn kapandýðýný açýkladý. 48 yaþýndaki þarkýcý, Grammy ödülleri töreninden bir gün önce, 11 Þubat'ta, Beverly Hills'de kaldýðý otel odasýnda, küvette ölü bulunmuþtu. Adli týp, aldýðý uyuþturucu, ilaç ve alkolün etkisiyle Houston'ýn rahatsýzlandýðýný, yüzüstü küvetin içine düþerek, boðulduðunu bildirmiþti. SURÝYE'DE OPERASYONLAR DURDU CINE 5 Çýlgýn Tatil Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kasaplýk hayvanýn omuhgasýnýn iki yanýndaki bölgeden dilimler durumunda çýkarýlan kemikli et parçasý. Etrafý su ile çevrili kara parçasý. 2-Radyum'un kýsaltmasý. Eski dilde "Ýyilik, lütuf, ihsan". 3Yakýlmak için kesilmiþ, parçalanmýþ aðaç. Sevinçli, keyifli, þen. 4-Büyük zarar, üzüntü ve sýkýntýlara yol açan olay veya durum, yýkým. Avrupa'da bir nehir. 5-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Çayýr. Bülent Ersoy'un lakabý. 6-Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuþ çörek. Barýnmak veya baþka amaçlarla kullanýlmak için yapýlmýþ her türlü mimarlýk eseri, yapý. 7-Geminin devrilecek kadar yan yatmasý gramlýk eski bir aðýrlýk ölçü birimi. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Uzun bir nesnenin incelerek biten sivri ve son noktasý. 9-Neon'un kýsaltmasý. Son, sonunda. 10-Rumcada "Bir". Uzaklýk bildirir. Bir yarýþýn belirli uzaklýðý kapsayan bölümlerinden her biri, aþama, merhale. 11Kirliliði gösteren iz. Gözün að tabakasý. BM ve Arap Birliðinin özel temsilcisi Kofi Annan planýna göre Suriye yönetimine verilen süre bu sabah dolarken sýcak bölgelerde çatýþma ve operasyonlarýn durduðu bildirildi. Suriye'li muhalif yapýlanmalardan sorumlu Hama Genel Devrim Konseyi üyesi Ebu Adnan, ülke genelindeki sýcak bölgelerde çatýþma ve operasyonlarýn durduðunu ve saat 06.00'dan önce bazý yerlerde patlamalarýn meydana geldiðini söyledi. Patlamalar hakkýnda ayrýntý edinilemiyor. Muhalefet kaynaklarýna dayanan bazý siteler, Þam'a yakýn Zanadani kentinde gece saatlerinde operasyonlar olduðunu ve Þam'ýn bazý semtlerinde ve Deyr Ez zor kentinde patlamalarýn meydana geldiðini kaydetti. Saat: 20:30 Yönetmen: Amy Heckerling Oyuncular: Chevy Chase, Beverly D'Angelo Konu: Clark, eþi Ellen ve çocuklarý Audrey ile Rusty bir TV yarýþmasýndan Avrupa tatili kazanýrlar ve böylece bu müthiþ komedi baþlar. Yolculuklarý boyunca birbirinden talihsiz ve komik olaylar yaþarlar. Fox Sevimli Hayvanlar Saat: 22:45 Yönetmen: Reinhard Klooss, Holger Tappe Konu: Ýnsanlarýn acýmasýzlýðý karþýsýnda hayvanlar çaresizdir ancak kendi aralarýnda birleþerek bu duruma meydan okumak için ilk adýmý atarlar. Bir kutup ayýsý, bir kanguru, bir tazmanya canavarý, bir horozun Afrika Savana Hayvanlar Cenneti için susuzluk endiþesi mücadelesi vereceklerdir. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR Alýþ EURO S.T.G. Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Limasol T.K.B Asbank Universal Bank

15 13 Nisan 2012 Cuma 15 BES ÇALIÞANLARINDAN EYLEME DEVAM Belediye Emekçileri Sendikasý (BES), Lefkoþa Türk Belediyesi'ndeki grevlerinin ikinci gününü doldurduðunu anýmsatarak, "çalýþanlarýnýn inançlý ve dirayetli duruþunu göstermeye devam ederken Belediye Baþkaný'nýn ise hala daha tehditkar söylemlerle grev kýrýcýlýðý yapmak için uðraþtýðýný" ileri sürdü. BES Baþkaný Savaþ Bozat yazýlý açýklamasýnda, grevlerinin bugün de süreceðini ve bu çerçevede "seslerini duyurmak için" çalýþanlarla birlikte saat 09.00'da Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý ve Baþbakanlýða yürüyeceklerini bildirdi. Eylemlerinin artarak devam edeceðini de ifade eden Bozat, "Verdiði sözleri yerine getirmeyen yöneticiler istemiyoruz" baþlýklý açýklamasýnda, Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný'na "imzalarýna sahip çýkmasý, çýkamazsa da istifa etmesi" çaðrýsý yaptý. Forum Kuran okunmasýyla baþladý "Kuzey Kýbrýs'ta Yatýrým" forumunun sloganý: Fýrsatlar Adasý Dýþiþleri Bakanlýðý ile Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý (ÝÝT) Ýslam Kalkýnma Bankasý ortak organizasyonunda "fýrsatlar adasý" sloganýyla düzenlenen "Kuzey Kýbrýs'ta Yatýrým" konulu forum Girne Acapulco Otel'de dün baþladý. Ülkedeki yatýrým potansiyelini yabancý yatýrýmcýlara tanýtmayý amaçlayan foruma, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'na (ÝÝT) üye ve gözlemci ülkelerde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odalarý baþkan ve üyeleri ile yatýrýmcý ve iþadamlarý katýlýyor. Kuran okunmasýyla baþlayan "Kuzey Kýbrýs'ta Yatýrým Forumu"nda konuþmacýlar sýrasýyla Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, Ýslam Kalkýnma Bankasý Baþkaný Dr. Ahmad Mohammed Ali, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Türkiye Ekonomi Bakanlýðý Müsteþarý Ahmet Yakýcý, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Genel Sekreteri Ekmeleddin Ýhsanoðlu, Baþbakan Ýrsen Küçük ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu... Foruma Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, bazý bakanlar, siyasi parti baþkanlarý, milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katýlýyor. KTHY KONUSUNDA ÖZKARDAÞ UYARDI Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, yaptýðý yazýlý açýklamada, iflas nedeniyle kapanan Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) konusunda hükümete yönelik eleþtirilerini sürdürdü. Ýrsen Küçük'ün tüm maðdurlarýn istihdam edileceðine yönelik açýklamasýna deðinen Özkardaþ, "Ancak, dikkat edilmesi gereken önemli bir konu var; istihdamlar yapýlýrken herkesin daha önceki yaptýðý iþ ve kadrolarý dikkate alýnýrsa ve ikamet ettikleri bölgelere göre tahsisleri yapýlýrsa olabilecek olasý sýkýntýlar önlenmiþ olacaktýr" dedi. KTHY maðdurlarýnýn alacaðý olan 28 milyon TL tutarýndaki tazminatlarý, 11 milyon TL eksik yatýrýmlarý olan Ýhtiyat Sandýðý parasý ile 6,5 milyon TL tutarýndaki tazminat fonu paralarýnýn ne olduðu ve ne zaman ödeneceðiyle ilgili açýklama yapýlmadýðýný ileri süren Özkardaþ, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Maðdurlarýn bankadaki borçlarýna faiz iþleyip, kartopu gibi büyüyen, alacaklarý olan kendi paralarý ödenmezse ileride çok daha büyük sorunlar yaþanacaðý açýktýr. Bizden uyarmasý." BIÇAKLI: KIB-TEK YÖNETÝM KURULU ÝSTÝFA ETMELÝ Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb-Tek) Yönetim Kurulu'nun istifa etmesi veya görevden alýnmasý gerektiðini yineledi. Býçaklý yazýlý açýklamasýnda, 5 yönetim kurulu üyesinin Baþbakan Ýrsen Küçük'e mektup yazarak, "parti-devlet bütünleþmesini gerçekleþtirmek için görevlerinin baþýnda olduklarýný yazýlý olarak beyan ettiklerini" iddia ederek, "Böyle bir zihniyette olan bir yönetim kurulunun elbette ki tahsilatlarý partizanlýk yüzünden yerine getirmesi veya kurumun sýkýntýlarýný çözmesi mümkün deðildir" dedi. Mektubu yazan ve imza koyan yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden istifa etmesi, etmezlerse de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan görevden alýnmasý gerektiðini savunan Býçaklý, "Halkýn malý olan bu kurumlara bu tür yöneticilerin daha fazla zarar vermelerine müsaade edilmemelidir" diye ekledi. KIBRIS VAKIFLAR ÝDARESÝ NDEN MEVLÝDE DAVET Vakýflarýn Kýbrýs Türk Halký tarafýndan devralýnýþýnýn 56. Yýldönümü münasebetiyle 13 Nisan 2012 Cuma günü öðle namazýndan önce vakýf yapan Atalarýmýzýn ruhlarýna ve Vakýflara hizmeti geçmiþ bulunan vefat edenlerin ruhlarýna baðýþlanmak üzere; - Lefkoþa da Selimiye Camii, Küçük Kaymaklý Camii ve Yeniþehir Þehitler Camii nde - Gazi Maðusa da, Lala Mustafa Paþa Camii nde - Güzelyurt ta, Fatih Camii nde - Girne de, Nurettin Ersin Paþa Camii nde - Lefke de, Orta Camii nde - Ýskele de, Ýskele Camii nde Mevlit okutulacaktýr. Tüm halkýmýz saygý ile davet olunur. KIBRIS VAKIFLAR ÝDARESÝ TDP 5 YAÞINDA Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), kuruluþunun 5'inci yýldönümü nedeniyle 16 Nisan Pazartesi günü resepsiyon düzenleyecek. TDP Basýn Bürosundan verilen bilgiye göre, "Köklü Gelenek -Yeni Siyaset" sloganýyla düzenlenecek olan yýldönümü resepsiyonu 19.30'da Lefkoþa Fuar Alaný'nda yer alacak. CTP, TDP, DP VE DGP DEN HÜKÜMETE GÜVENSÝZLÝK ÖNERGESÝ Meclis Genel Kurulu nun dünkü birleþiminde, 5 muhalefet partisinden 4'ü tarafýndan hükümete güvensizlik önergesi verildi. CTP/BG, TDP, DP ve DGP tarafýndan sunulan güvensizlik önergesi, Baþbakanlýk altýnda Dýþ Türkler Birimi kurulmasý ve bu nedenle bir þirkete ödeme yapýlmasý gerekçesiyle verildi. CTP/BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, Genel Kurul da söz alarak, verilen güvensizlik önergesinin nedenlerini okudu ve ilgili partilere baðlý 15 milletvekili tarafýndan imzalanan güvensizlik önergesini Meclis Baþkanlýðýna sundu. KTMMOB GENEL KURULU YARIN Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði 50. Olaðan Genel Kurulu, yarýn yapýlacak. KTMMOB Konferans Salonunda 10.00'da gerçekleþtirilecek Genel Kurula; KKTC II. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, Güney Kýbrýs Ýnþaat Mühendisleri ve Mimarlar Birliði'nin temsilcileri ve Sivil Toplum Örgütleri'nden konuklarýn katýlmasý bekleniyor. Genel Kurul'da, birliðe baðlý odalarýn baþkanlarý, yönetim kurulu üyeleri ile tüm üyeler yer alacak. MAÐUSA'DA SAHÝL TEMÝZLÝÐÝ Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM) önümüzdeki pazar günü, Gazimaðusa Glapsides Plajý'nda sahil temizliði etkinliði düzenleyecek. Vatandaþlarýn ve turistlerin daha temiz bir ortamda deniz keyfi yapabilmelerini saðlayýp çevre ve insan saðlýðýný konusunda halkýn daha fazla bilinçlendirilmesinin hedeflendiði sahil temizliði etkinliði 11.00'de baþlayacak. Glapsides Plajý'ndan, Silver Beach'e kadar uzanacak olan etkinliðe tüm doða dostu vatandaþlar davet edildi ve etkinlik sonunda vatandaþlarýn doðaya ve sahillere daha titiz davranmasý yönünde çaðrý yapýlacaðý bildirildi. "TURÝZM VE KÜLTÜR FESTÝVALÝ" NÝSAN'DA GÝRNE'DE Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý, Girne Belediyesi, Kýbrýs Türk Seyahat Acenteleri Birliði, Kýbrýs Türk Otelciler Birliði ve Girne Amerikan Üniversitesi iþbirliðinde "Turizm ve Kültür Festivali" düzenliyor. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, Nisan tarihleri arasýnda yapýlmasý planlanan "Turizm ve Kültür Festivali", Nisan tarihine ertelendi. Girne'de yer alacak festival çerçevesinde turizm konulu panel, çeþitli konserler, dans gösterileri ve yarýþmalar yapýlacak.

16 13 Nisan 2012 Cuma 19 SÝYASÝ PARTÝLER "APLIÇ KAPISI"NIN AÇILMASINI ÝSTEDÝ Slovak Büyükelçiliði'nin organize ettiði Ledra Palace toplantýlarýna katýlan bazý Kýbrýs Türk ve Rum Siyasi partiler dün Lefke'yi ziyaret ederek, "Aplýç Kapýsý"nýn açýlmasýný istedi. Slovak Büyükelçiliði'nin organizasyonuyla Lefke'ye ziyaret gerçekleþtiren siyasi partilerin temaslarýyla ilgili TAK'a açýklama yapan TDP Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Sami Dayýoðlu, Ledra Palace'ta temsil edilen iki toplumlu siyasi partilerin Lefke Aplýç Kapýsý'nýn açýlmasý talebine destek için bugün bölgeye bir ziyaret gerçekleþtirdiðini ve incelemelerde bulunduðunu söyledi. Sami Dayýoðlu, partilerin daha önce Lokmacý Kapýsý'nýn açýlmasý için de giriþimde bulunduðunu, ayrýca sadece Türk ve Rum halklarý için deðil diðer Maronit ve Ermenilerle ilgili de giriþimler yaptýklarýný anlatarak, bugün Aplýç Kapýsý'nýn, haftaya ise "Luricina Kapýsý"nýn açýlmasý için giriþimde yapacaklarýný kaydetti. Dayýoðlu, Aplýç Kapýsý'nýn açýlmasýnýn bölgeye canlýlýk getireceðini, iki bölge insanlarýnýn geçiþinin, Rum kesimindeki insanlarýn da denize yani Gemikonaðý'na ulaþýmýnýn kolaylaþacaðýna inanç belirterek, Aplýç Kapýsý'nýn Lefke'ye "nefes borusu" olacaðýný kaydetti. Dayýoðlu'ndan alýnan bilgiye göre, Lefke ziyaretine Slovakya Büyükelçiliði yetkililerinin yaný sýra; KKTC'den Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birlik Güçler (CTP-BG), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP), Güney Kýbrýs'tan ise; AKEL, DÝSÝ, DÝKO, EDÝ, EDEK, YEÞÝLLER PARTÝSÝ, EPALXÝ katýldý. BULGARÝSTAN'DA 1 MÝLYON EURO'LUK SÝLAHLI SOYGUN Bulgaristan;da 5 kiþilik silahlý soyguncu çetesi, adý açýklanmayan bir kuruma ait zýrhlý aracý soyarak yaklaþýk 1 Milyon Euro'yu gasp etti. Ýçiþleri Bakaný Tzvetan Tzvetanov'un açýklamasýna göre, Bulgaristan'ýn kuzeyindeki Sevlievo kentinden Loveç kentine para taþýyan zýrhlý araç, dün gece saat sýralarýnda Petko Slaveykov köyü yakýnlarýnda ýssýz bir yolda iki soyguncunun kullandýðý bir minibüs tarafýndan önü kesilerek durduruldu. Minibüsten çýkan polis üniformalý, kar maskeli iki soyguncu zýrhlý aracýn þoförü ve yanýndaki koruma görevlisini silahla tehdit ederek, etkisiz hale getirdi. ÜRDÜNLÜ AKTÝVÝSTLER AÇLIK GREVÝ BAÞLATTI Ürdünlü aktivistlerin ülkedeki siyasi tutuklamalarý protesto etmek amacýyla baþkent Amman'ýn Luveybe semtinde açlýk grevi baþlattýðý bildirildi. Baþkentte bu sabah baþlatýlan açlýk grevi konusunda aktivistlerin yayýmladýðý basýn bildirisinde, "Açlýk grevimiz son olaylarda tutuklanan tüm aktivistler serbest býrakýlana kadar sürecektir" ifadesi kullanýldý. Ülkede reform isteyenlerin tutuklanýp askeri mahkemelerde yargýlanmasýnýn düþünce özgürlüðüne darbe olduðu belirtilen bildiride, "Bu açýk bir þekilde insan haklarý ihlalidir" denildi. Gazi Maðusa Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salahiyeti DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... Scholes göz kamaþtýrýyor! Premier Lig'de bitime 6 hafta kala, Manchester City'nin 8 puan önünde bulunan Manchester United, üst üste ikinci þampiyonluðuna çok yaklaþtý. Son 10 yýlda 5 kez mutlu sona ulaþan Kýrmýzý Þeytanlar'da öyle bir isim var ki; yaþlandýkça futbol sahasýndaki olgunluðu daha da fazla ortaya çýkýyor... Geçtiðimiz sezonun bitimiyle futbol hayatýna nokta koyduðunu açýklayan; ancak takýmda yaþanan sakatlýklar nedeniyle Menajer Alex Ferguson'un ricasýný kýrmayarak, Ocak ayýnda Manchester City ile oynanan Federasyon Kupasý maçýnda sahalara geri dönen Paul Scholes, Manchester United'ýn þampiyonluk yürüyüþünde lider rolü üstlendi... Scholes'un takýma geri dönmesinin ardýndan, toplanabilecek 36 puanýn 34'ünü hanesine yazdýran Kýrmýzý Þeytanlar, Ocak ayýndan bu yana aldýklarý puanlarla, Manchester City'yi geçip, 8 puan farkla liderlik koltuðunun yeni sahibi oldu. Hafta sonunda Queens Park Rangers'ý yenerek peþ peþe 8. galibiyetini elde eden Manchester United'da, Menajer Ferguson da 37 yaþýndaki öðrencisini yere göðe koyamadý... Ýskoç teknik adam; "Takýma geri döndüðünden bu yana sadece 2 puan kaybettik. Oyunu nasýl kontrol ettiðini ve tempoyu nasýl ayarladýðýný görüyorsunuz. 3 de golü var. 37 yaþýnda ama hala deðiþen hiçbir þey yok. Scholes gerçekten çok önemli bir futbolcu" ifadelerini kullandý. TAKAS Lefkoþa'da Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde, gerek ikametgâh gerekse iþyeri olarak kullanýlmaya uygun dükkân üstü 3+1 daire; zemin kattaki bir daire ile takas edilmek istenmektedir. Ýlgilenenlerin nolu telefondan bilgi almalarý... KAYIP DÝPLOMA Lefkoþa Türk Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Dilara Özyol KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Amir Motaleb Mir Latifi KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Yasin Koþan Tereke Ýstida No: 98/2012 TEREKE ÝLANI Müteveffa Yedikonuk Sakinlerinden Þükrü Sevindik Terekesi Hakkýnda Malumunuz olsun ki, Lefkoþa sakinlerinden Süleyman Sevindik 31/7/2011 tarihinde Gazi Maðusa'da vefat eden Þükrü Sevindik terekesine icra memuru (Executor) olarak atanma üzere Gazi Maðusa'da Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Mukayyitliðine istida dosyalamýþ bulunmaktadýr. Eðer siz yapýlan istidaya itiraz etmek istiyorsanýz iþbu ihbnarnamenin gazetede yayýnlanmasýndan itibaren (8) gün zarfýnda itirazýnýzý Gazi Maðusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Mukayyitliðine yapmalýsýnýz. Not: Ýtiraz þahsen veya avukat vasýtasý ile yazýlý olarak yapýlmalýdýr. Yapýlacak olan itirazýn aslý Gazi maðusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Mukayyitliðine dosyalanmak ve Mukayyit tarafýndan imzalý ve tasdikli bir sureti de müstediye ve/veya teblið adresine ayný günde verilmek ve/veya teblið edilmek sureti ile yapýlmalýdýr. Pýnar Güzel Müstedi tarafýndan avukat.../.../ Fatma Çam, Türkiye (adresi meçhul) 2-Abdülkerim sevindik, Türkiye (adresi meçhul) 3-Mahir Sevindik, Türkiye (adresi meçhul) MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg Ortaköy de 1+1 kiralýk daire. Tel: SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm satýlýk arsa. Tel: "Messi, Maradona'dan iyi" Arjantin'in efsane futbolcularýndan Ossie Ardiles, Lionel Messi'nin, Maradona'dan dahi iyi bir futbolcu olduðunu savundu. Japonya'da Machida Zelvia takýmýný çalýþtýran Ardiles, burada yaptýðý açýklamada, ''Maradona ile 7 yýl birlikte oynadým. Mükemmel bir futbolcuydu. Onun kadar iyi bir futbolcuyu hayatým boyunca göremeyeceðimi düþünürdüm. Ancak Messi'nin daha iyi olduðunu söylemem gerekir'' diye konuþtu. Messi'nin, Arjantin ile henüz baþarýlý bir sonuç alamadýðýný, ancak kariyeri sona ermeden milli takýmýyla dünya kupasýný kaldýracaðýna inandýðýný ifade eden Ardiles, Messi'nin, döneminin açýk ara en iyisi olduðunu kaydetti. LÝNOR BEAUTY SALON PROTEZ TIRNAK- 90 TL DOLGU - 50 TL MANÝKÜR - 15 TL PEDÝKÜR - 25 TL AÐDA - 20/40 TL AYZER EMLAK SATILIK Lefkoþa da satýlýk veya kiralýk cafe. K. Kaymaklý'da anayol üzerinde çalýþýr durumda, hazýr müþteriyle market Paþakent'te Lefkoþa'ya 20 dk mesafede 125 metrekare sýfýr 2 adet daire TL Gönyeli de bahçeli garajlý villa Stg. Gönyeli merkezde ayakkare arsa. Astro arkasýnda 2+1 full eþyalý satýlýk daire. K. Kaymaklý da 1+1 ve 3+1 daireler. KÝRALIK K. Kaymaklý'da 2+1 sýfýr lüks daire Çatalköy de havuzlu villa. 500 Stg. Yenikent'te 2+1 ve 3+1 eþyalý-eþyasýz daireler Ortaköy'de 3+1 eþyalý-eþyasýz daireler Kermiya'da kat full eþyalý daire Hamitköy'de 3+1 yeni daire 250 Stg / City umut tazeledi Ýngiltere Premier Lig'de þampiyonluk iddiasýný sürdürmek isteyen Manchester City, sahasýnda West Bromwich ile karþýlaþtý. Maç boyunca rakibinden üstün bir oyun sergileyen Manchester City, Aguero(2), Tevez ve David Silva'nýn golleriyle West Bromwich'i 4-0 maðlup etti. Bu galibiyetle puanýný 74'e çýkartan City, lider Manchester United ile arasýndaki puan farkýný 5'e indirdi. FÖN - 10 TL RÖFLE - 80 TL TOPUZ - 40 TL DÝP BOYA - 30 TL SAÇ KESME - 15 TL Adres: Üniversite Cad. No:20 Karaoðlanoðlu GÝRNE Tel: CLASSÝC MASSAGE SPORT MASSAGE 60 TL / 55 DK Kiralýk daire Metropol bölgesinde 3+1 eþyalý klimalý daire Tel: Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel:

17 Gözler Süper Final maçlarýnda olacak Türkiye Spor Totot Süper Ligi'nde sezon karþýlaþmalarý tamamlanýrken þimdi Süper Final'de Þampiyonluk Grubu maçlarý baþlayacak. Ýlk maç yarýn saat 19.00'da Beþiktaþ ile Galatasaray arasýnda oynanacak. Pazar günü ise FenerbahçeTrabzon karþýlaþacak. Ýki karþýlaþma da saat 19.00'da baþlayacak. Haftanýn maçlarý ve hakemleri 14 Nisan 2012, Cumartesi Telsim Süper Lig'de Yenicami-Türk Ocaðý L. (Kerem Eran) Maðusa T.G.-B. Baðcýl (Mehmet Malek) Doðan T.B.-Lapta (Savaþ Tilki) Düzkaya-Cihangir (Murat Sapsýzoðlu) Göçmenköy-Gönyeli (Serdar Bilgimer) Tatlýsu-K. Kaymaklý (Mehmet Sezener) Lefke-Çetinkaya (Ecvet Kanatlý) 15 Nisan 2012, Pazar Telsim 1'inci Lig'de Çanakkale-Görneç (Hakan Muhtaroðlu) Esentepe-Ozanköy (Alkýn Gedikoðlu) Türkmenköy-Y. Boðaziçi (Osman Özpaþa) A. Yeþilova-Binatlý (Fehim Dayý) Hamitköy-Gençlik Gücü (Gökhan Koþer) Serdarlý-Dumlupýnar (Aziz Dayý) Baf Ü.Y.-Mormenekþe (Ulus Sediral) Gençlerde Cihangir ve Hamitköy fýrtýnasý esti Köy takýmý deyip geçmeyin! n Telsim Süper Ligi'nde Mesarya bölgesinden Cihangir gençleri büyük takýmlarý geride býrakarak þampiyon olurken, birinci ligde de Hamitjköy gençleri fýrtýna gibi esti n Telsim 1'nci Ligi'nin bitimine iki hafta kala þampiyonluðunu ilan eden Hamitköy U19 futbol takýmý, Pazar günü þampiyonluk kupasýný alacak Futbolda gençler liglerinde iki köy takýmý þampiyonluk elde ederek büyük kulüpleri geride býraktýlar. Süper Lig'de Cihangir gençleri Kaymaklý, Yenicami, Çetinkaya, MTG, DTB gibi büyük kulüpleri devirip þampiyonluk elde ederekn tarihe de damgasýný vurmayý baþarmýþtý. Telsim 1'nci Liginde ise Hamitköy'ün alt yapýya verdiði önem son dört yýlda alýnan baþarýlý sonuçlarla meyvesini veriyor. Her yýl A takýma yeni futbolcular kazandýran Hamitköy U19 takýmý Pazar günü oynanacak Gençlik Gücü maçýndan sonra þampiyonluk kupasýný alacak. Geçtiðimiz hafta oynanan maçta Görneç U19 takýmýný 11-0 maðlup ederek ligin bitimine iki hafta kala þampiyonluðu garantileyen Hamitköy gençleri, geçen yýl 2'nci Lig Batý grubu þampiyonluðunun ardýndan peþ peþe ikinci kez þampiyonluk sevinci yaþadýlar. Hamitköy'de 4 yýl önce genç takýmýn baþýna getirilen baþarýlý antrenör Ahmet Sakallý ile adeta ayaða kalkan Hamitköy Genç takýmý baþarýdan baþarýya koþuyor. Son dört yýlda oynadýklarý liglerde 2 þampiyonluk, 1 ikincilik ve 1 de üçüncülük elde eden Hamitköy Gençleri için Pazar günü oynanacak Gençlik Gücü maçýnda, yönetim tarafýndan büyük bir þampiyonluk kutlamasý düzenleneceði de bildirildi. Ýlkokullar arasý Atletizm yarýþlarýnda son gün Nisan ve YDÝ zirvede Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan organize edilen ilkokullar arasý atletizm final yarýþlarýnýn ilk günü tamamlandý. Daha önce yapýlan eleme yarýþlarýnda ilk 7'ye kalan okullarýn yarýþtýðý finaller oldukça çekiþmeli geçiyor. Atatürk Stadý tartan pistinde yapýlan yarýþlarýn ilk gününde erkeklerde 100 mt, 1000 mt ve yüksek atlama, kýzlarda ise uzun atlama, 4x100 mt ve fýrlatma topu yarýþmalarý yapýldý. Ýlk günün ardýndan oluþan puan tablosu þöyle olmuþtur; ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 23 Nisan Yakýn Doðu Þht. Tuncer Özgürlük Þht.Osman Ahmet Yakýn Doðu Alaniçi 23 Nisan Çamlýbel Aysun Karakol Kýzlar 1295 Puan 1274 Puan 1200 Puan 1169 Puan 1115 Puan Erkekler 1731 Puan 1629 Puan 1557 Puan 1444 Puan 1419 Puan Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK KOOP finalde YDÜ'nün rakibi oldu Büyük Kadýnlar Federasyon Kupasý'nda Koop Spor rakibi Çetinkaya'yý maðlup ederek final oynama hakký elde etti Basketbol Federasyonu tarafýndan organize edilen Basketbol Büyük Kadýnlar Federasyon Kupasý'nda finalin adý belli oldu. Rakibi Çetinkaya'yý maðlup eden Koop Spor Yakýn Doðu Üniversitesi'nin rakibi oldu Lig sýralamasýnda ligi 1'nci sýrada tamamladýðýndan dolayý direk final oynama þansý yakalayan YDÜ'nün rakibi ise dün gece Atatürk Spor Salon'unda oynanan Çetinkaya ile Koopspor arasýndaki yarý final heyecaný sonrasýnda belli oldu. Rakibine oranla daha güzel ve üstün bir oyun sergileyen KOOP karþýlaþmadan Çetinkaya 50-26'lýk farklý bir skor ile galip ayrýldý ve Yakýn Doðu Üniversitesi'nin Federasyon Kupasý finalindeki rakibi oldu. Büyük Kadýnlar Federasyon Kupasý Final maçý 17 Nisan akþamý Atatürk Spor Salonunda oynanacak. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı