DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER I"

Transkript

1 DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER I Dr. Selami DEM RKOL dare Mahkemesi Hakimi M. Önder TEK N Dan fltay Tetkik Hakimi Nihat TOKTAfi Bölge dare Mahkemesi Hakimi DANIfiTAY VERG DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER (Vergi, Resim ve Harçlar le Benzeri Mali Yükümlülüklerle lgili Uyuflmazl klar) Konular na Göre Alfabetik Olarak S ralanm fl * Dan fltay çtihatlar Birlefltirme Kurulu Karar Özetleri * Dan fltay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Karar Özetleri * Dan fltay Üçüncü Daire Karar Özetleri * Dan fltay Dördüncü Daire Karar Özetleri * Dan fltay Yedinci Daire Karar Özetleri * Dan fltay Dokuzuncu Daire Karar Özetleri * Dan fltay Onbirinci Daire Karar Özetleri Geniflletilmifl ve De ifltirilmifl kinci Bask

2 II DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER Yay n No : 1664 Hukuk Dizisi : Bas Temmuz STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask - Cilt Kapak Tasar m : B e t a Bas m A.fi. : Beta Bas m A.fi. Vize/KIRKLAREL : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER III YANLIfiLIKLAR SÖYLENMED KÇE MEfiRULAfiIR Dan fltay Vergi Dava Daireleri Karar Özetleri nin ( dönemi) derlemesi ve kitap haline getirilmesi sürecinde, eflim Hülya DEM RKOL ile k zlar m Elit Meviza ve Elzem GURUR a gösterdikleri sab r ile verdikleri destekten ötürü minnettar m. Onlar n zamanlar ndan ald m, ba fllarlar umar m. Af dileyiflim ile birlikte 2001 y l nda yay mlanan Birinci Bask ve elinizdeki kinci Bask n n somutlaflmas nda ilkem; fi.s.d. üçlüsü olmufltur. Bu ilkeyi bana, yaflad klar m ö retmifl ve uygulatm flt r. Yine, ö rendi im ve uygulad m, hatta ö retmeye gayret gösterdi im bir husus ta varki, Yanl fll klar söylenmedikçe meflrulafl r özdeyiflidir. Kald ki, söylenmemeli, söylemeliyiz... Dr. Selami DEM RKOL

4 IV DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER TEfiEKKÜR Tek tarafl ve kamu gücüne dayanarak vergi toplama yetkisini elinde bulunduran Devlet ile bu yetkisini kullanarak üzerinde hukuki etkide bulundu u mükellefler ve davac konumunda bulunan di er kimseler aras nda ç kan uyuflmazl klarda Dan fltay n emsal nitelikte verdi i kararlara ulaflabilmenin önemi yads namaz.uzun süren bir çal flman n sonucunda haz rlad m z ve birinci bask s 2001 y l nda yap lan Dan fltay Vergi Dava Daireleri Karar Özetleri isimli kitab m z n gözden geçirilen ve yenilenen ikinci bask s ile yeniden karfl n zday z. Bu çal flmam z n bütün hukukçular n araflt rmalar na kolayl k sa lamas dile i ile;kitab n haz rl k sürecinde gerek eflim gerek meslektafl m olarak bana her zaman destek olan Nuray Tekin e,yaflam m boyunca sevgi ve desteklerini hiç esirgemeyen annem Münire ve babam Nihat Tekin e,düzeltmelerde yard mc olan sevgili ye enim Semra Tekin e,hukuki birikimi ile yol gösterici olan Ordu dare Mahkemesi Baflkan Rüstem Karabatak a ve son olarak da, çal flma azimleri ve genç yafllar nda gerçeklefltirdikleri üretimleri benim de azim kaynaklar mdan olan sevgili dostlar m Yeminli Mali Müflavir Erdal Sönmez ve Hesap Uzman Garip Ayaz a teflekkürlerimi sunuyorum. M. Önder TEK N

5 DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER V SÖZ UÇAR, YAZI KALIR Yo un bir eme in ürünü olan bu kitab n oluflumuna teflvik, görüfl ve yap c elefltirileriyle katk sa layan; Dostlar m; Dan fltay Savc s Say n Hüseyin YILDIZ a, Dan fltay Tetkik Hâkimleri Say n Canan KOÇY T, Serpil KOÇY T ERDO AN, Yücel BULMUfi, Halil Kamil YÜK- SEL ve Egemen Devrim DURMUfi a; Kitab n yaz m sürecinde eme iyle katk sa layan Murat ERTEK N, Sivas Vergi Mahkemesi Yarg c Say n Ahmet TOMUL ile Kayseri Vergi Mahkemesi Yarg c Say n Ali AK- DEM R e; Dünyan n en güzel insanlar ; annem Fatma, babam Fuat, kardefllerim Tülay (TOK- TAfi) AYDIN, Sibel (TOKTAfi) ERTEK N ile Suat ve Önder TOKTAfi a; Kitab n oluflumuna benim eme imden daha çok, sab r ve özverilerini ekleyen sevgili eflim Reyhan, yaflam m n anlamlar ; çocuklar m Dicle Naz ve dil pek TOKTAfi a; Sonsuz teflekkürleri bir borç biliyorum... Nihat TOKTAfi

6 VI DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER

7 DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER VII ÖNSÖZ dare Hukuku, yaz l olmayan (Codife edilmemifl) bir hukuk dal d r. Dinamik oluflu da ayr bir özelli idir. Bunlardan ötürüdür ki yarg içtihatlar yla flekillenmekte, vücut bulmaktad r. dareye yol gösterme ifllevi bulunan idari yarg ; idarenin, idare hukuku çerçevesinde düzenlenen etkinliklerinden (ifllem ve eylemler ile idari sözleflmeler) do an davalar çözümleyen ve adli yarg n n d fl nda, kendine özgü kurallar ve yarg lama usulü olan bir yarg sistemidir. Bu yarg sisteminde biri Dan fltay, di eri ise Askeri Yüksek dare Mahkemesi olmak üzere iki yüksek mahkeme bulunmaktad r. Çal flman n içeri i ba lam nda kararlar n verdi imiz Dan fltay; bir yandan baz davalar için temyiz mercii, di er yandan da özel görevli ilk ve son derece Mahkemesi olarak görev yapmaktad r. Di er bir ifadeyle Dan fltay, temyiz yeri olarak dare Mahkemeleri ile Vergi Mahkemelerinin kararlar hakk nda yap lan temyiz istemlerini incelerken, ayr ca ilk derece mahkemesi olarak Dan fltay Kanunu nda say lan konularda idari uyuflmazl klar karara ba lamaktad r. Yeri gelmiflken hemen belirtelim ki Dan fltay ayn zamanda idari yarg alan nda verilmifl olarak da kararlar aras ndaki ayk r l klar gidermek ve içtihat birli ini sa lamak amac yla bir içtihat mahkemesi olarak da görev yapmaktad r. Bölge dare Mahkemeleri ise 4577 say l Yasa ile yap lan son de ifliklikle verilen yeni görevleriyle itirazlar inceleyerek uyuflmazl klar hakk nda itiraz mercii olarak nihai kararlar vermekte ve istinaf mahkemesi konumunda bulunmaktad rlar. Denilebilir ki, idari yarg yerlerince yap lan yarg sal incelemelerde içtihat olgusu veya görülmekte olan davalara yön verebilecek emsal bir karar bulunmas hususu, oldukça önem arz etmektedir. Zira içtihada uygun karar verme, gerek itiraz incelemesinde Bölge dare Mahkemelerince, gerekse temyiz incelemesinde Dan fltay ca aran lan önemli bir unsur olarak karfl m za ç kmaktad r. Nitekim, dare ve vergi hukukumuza yön veren ve idari yarg kararlar nda, emsal olarak al nan Dan fltay içtihatlar n n bilinmesi ve bu kararlar n bulunmalar da önemli bir husus olarak kendini göstermektedir. Dan fltay Bilgi Bankas ndan veya Dan fltay Dergilerinden kararlara ulafl labilece- ini belirtirken, biz bu konuda güçlük çekenlere kolayl k olsun ve ayn zamanda Dergilere sahip olanlara ise aran lan karara sistematik ve daha seri bir flekilde var lmada zaman kayb n gidermesi düflünce ve yaklafl m yla Dan fltay kararlar n derleme yolu-

8 VIII DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER nu seçtik. Yaklafl k iki y ll k bir u rafl n n ürünü olan 1. Bask ve 5 y ll k u rafl n n da ürünü olan 2. Bask ile Dan fltay Baflkanlar Kurulu Kararlar ile görevleri belirlenen Dan fltay Vergi Dava Dairelerinin, 1984 ve 1985 y llar nda verilmifl olan kararlar n n yay nland say l Dan fltay Dergisi nden (Y:16, 1986) bafllad k ve , 1, 2, 3, 4, 5, 6 ile 109 say l Dergilerden kararlar derledik say l Dan fltay Dergisi nden bu çal flman n yay nland tarihe kadar olan dönemde ç kar lan Dan fltay Dergilerinde yer verilmifl olan kararlar yay nlanan içeri iyle özetleyerek, mümkün oldu u kadar Dan fltay Dava Dairesinin veya çtihatlar Birlefltirme Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu nun konu ile ilgili görüflünün özünü, ana temas n ve kararlar n tümüne ulaflmada referans olacak bilgileri vermeye çal flt k. Özellikle idari yarg da görev yapan yarg ç ve savc lara, yapt klar yarg sal incelemelerde içtihada ulafl lmas ve emsal karar n bulunmas ba lam nda faydal olaca- düflüncesindeyiz. Ayn zamanda idari yarg da dava açm fl olan veya dava açma durumunda bulunan davac lara, karfl tarafta bulunan daval idare yöneticilerine, Serbest Muhasebeci, Mali Müflavirlere, Yeminli Mali Müflavirlere, Avukatlara, yol gösterme ve dava dilekçeleri ile di er dilekçe ve yaz flmalarda emsal kararlardan al nt yaparak yarg - sal incelemeye katk da bulunabilme aç s ndan yararl olaca görüflündeyiz. Bu çal flman n elinize ulaflmas na kadar eme i geçenlere ve gösterdikleri sab r ile verdikleri desteklerden ötürü ailelerimize teflekkür ediyor ve müsvettelerin bilgisayarda yaz m n gerçeklefltiren Say n Feridun KILINÇ Beyefendi ye, sayfa ve kapak tasar m n üstlenen Say n Gülgonca ÇARPIK Han mefendi ye ve çal flman n kitap haline gelmesini, bas m n ve da t m n sa layan BETA BASIM YAYIM DA I- TIM Afi. çal flmalar na ve onlar n nezdinde Say n Seyhan SATAR Beyefendi ye teflekkürü borç biliyoruz. dari Yarg lama Süreci ne katk s olur dilek ve temennilerimizle... Temmuz, 2006 stanbul, Ankara Dr. Selami DEM RKOL, M. Önder TEK N, Nihat TOKTAfi

9 DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER IX ÇALIfiMADAN FAYDALANMA YÖNTEM Say n Okuyucu; Dava aç l rken veya aç lm fl davan n görülmesi s ras nda taraflarca emsal Dan fltay Karar sunulmas yahut davay incelemekle görevli idari yarg ç ve savc lar taraf ndan uyuflmazl k ile ilgili olarak emsal Dan fltay Karar bulunmas ço u zaman yarg lamaya yön vermektedir. Emsal kararlar, bu do rultuda davan n konusu ile örtüflmeli ve uyuflmazl a fl k tutmal d r. O halde, sunulan veya bulunan emsal karar n davan n konusu ile oldukça ilintili oldu unu söyleyebiliriz. Biz bu düflünceyle Dan fltay Kararlar n derlerken davalar n konusuna göre bir ay r m yaparak konular n ana bafll klar n alfabetik s ralamaya göre sistematize etme yolunu seçtik. Bu ba lamda, hangi konuda emsal Dan fltay Karar aran yorsa, uyuflmazl n konusunun ne oldu u çok aç k bir flekilde ortaya konulmal ve oluflturulan bu çerçeve içerisinde konunun ana bafll flekillendirilip çal flman n içindekiler bölümü taranarak bafll n ilk harfi ve alt bafll klar n ilk harfleri referans al nmal ve alfabetik s ralamadaki yerinden hareketle çal flmadaki sahife ve karar numaras arac l yla bulunmal d r. Sayg lar m zla

10 X DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER

11 DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER XI Ç NDEK LER ÖNSÖZ...VII ÇALIfiMADAN FAYDALANMA YÖNTEM...IX Ç NDEK LER...XI KISALTMALAR...LI 1. BÖLÜM (A) AKARYAKIT TÜKET M VERG S 1. Likit Petrol Gaz BÖLÜM AMME ALACAKLARININ TAHS L USULÜ 1. Anonim fiirket Anonim fiirket Vergi Borcu Baz Kamu Alacaklar n n Tahsilat n n H zland r lmas ve Matrah Art r m Hakk ndaki Kanun Belediye Gayrimenkullerine Haciz fllemi Belediyenin Sözleflme le Kiralad Kamu Emlak Borcun (Yoklu u) Olmamas Cebren Tahsil ve Takip Esaslar Cebri cra Yoluyla Sat fl Cebri Tahsil Çek Çekle Ödemede Ödeme Tarihi Dahili Tevkifat Borcu Destekleme Fiyat stek Fonu Elektrik Tüketim Vergisi Emlak Vergisi Erteleme Faizi Gayrimenkul Haciz fllemi Gayrimenkul Haczi Gayrimenkul Hakk nda Haciz Gayrimenkul Sat fl halesi Gayrimenkulun Haczen Sat fl Gecikme Faizi Gecikme Zamm Gecikme Zamm Hesab Gecikme Zamm ve Gecikme Faizi Gecikme Zamm n n Bafllang ç Tarihi Gecikme Zamm n n Uygulanma Süresi Geri Verilme Haciz Haciz Bildirisi Haciz fllemi Haciz flleminin Kald r lmas Haciz Uygulamas Haciz Varakas Haczedilemeyecek Mallar...43

12 XII DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER 119. Haks z Ç kma Zamm hracat stisnas hraç Kayd yla Teslim htiyati Haciz htiyati Haciz fllemi htiyati Tedbir ncelenebilecek ddialar Kamu Alaca Kamu Alaca çin Fabrikan n Kiraya Verilmesi Kamu Alaca n n Cebren Tahsili Komisyon Kanuni Faiz Kanuni Temsilci Kanunlar n Geriye Yürümezli i Konkordato Limited fiirket Müdürü Limited fiirketin Kamu Borcu Limited fiirketin Kanuni Temsilcisi Mahsup Talebi Menkul Mal Haczi Menkul Mallar n Haczi ve Sat fl Menkul ve Gayrimenkul Mal Haczi Mücbir Sebep Müze Girifl Ücreti Ödeme Emri Ödeme Emri Niteli ine Haiz Yaz Tebli i Ödeme Emrine tiraz Ödeme Emrinin Tebli i Ödemeye Ça r Mektubu Özel Piflmanl k Durumu Para Cezas Posta çeki Tahakkuk Zamanafl m Tahsil mkân Kalmayan Amme Borcu Tasfiye Sorumlulu u Tafl nmaz Haczi Tecil Tecil Edilen Vergi Tecil Faizi Tecil Faizine Ait Sürenin Hesab Tecil stemi Teferruat Haczi Teminat Teminat Gösterilen Tafl nmaz n Sat fl Teminat Hükmünde Eflya Teminat stenilen Tarhiyata Uygulanacak Ceza Teminat Mektubu Teminatl Alacak Teminatl Alacakta Takip Vergi Asl na Dönüfltürme Vergi Borcu...170

13 DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER XIII 463. Vergi Borcu Mahsubu Vergi adesi le Cezas n n Tahsili Vergileme Hatas Verginin Ödeme Süresi Yarg lama Usulü Yediemin Yetki Yurt D fl na Ç kma Yasa Zamanafl m Say l Kanun BÖLÜM (B) BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S 1. Ba kur Döviz Devri Döviz ve Efektif Devri Dövize Endeksli Kredi Faiz Geliri Fiili Döviz Sat fl Tutar Gecikme Zamm Hayat Sigortas Poliçesi hracat Döviz Kredisi hracat fllemi hracat Kredisi kraz flleri krazatç l k Kanunilik Konu Kredi Taahhütnamesi Matrah Menkul K ymet Al m-sat m Muafl klar Örtülü Kazanç Ret ve ade stemi Repo fllemi Sermaye Artt r m Tafl nmaz Sat fl ndan Do an Kazanç Temerrüt Faizi Vergiye Tabi Olma Vergiye Tabi Olma Koflullar Vergiyi Do uran Olay Zorunlu Döviz Devri BÖLÜM BANKALAR KANUNU 1. Finansal Faaliyet zin Belgesi Harc BÖLÜM BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHS LATININ HIZLANDIRILMASI VE

14 XIV DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER MATRAH ARTTIRIMI HAKKINDA KANUN LE LG L DAVALAR 1. Vergi adesinin Mahsubu BÖLÜM BELED YE GEL RLER 1. Aplikasyon Ücreti At ksu Bedeli Bandrol Ücreti Belediye Harçlar Belediye Pay Belediye Ücreti Belediye Vergileri Bina nflaat Harc Bina nflaat Harc ve Yap Kullanma zin Harc Bina nflaat Ruhsat Harc Bina nflaat ve Yap Kullanma zin Harc Çal flma Ruhsat zin Belgesi Ücreti Çevre Temizlik Vergisi Çöp Toplama Ücreti E lence Vergisi Elektrik Tüketim Vergisi Elektrik ve Havagaz Tüketim Vergisi Fenni Muayene Ücreti Garaj Girifl-Ç k fl Ücreti Genel Ayd nlatma Pay Haberleflme Vergisi Hal Yer Tahsis Tarifesi Harcamalara Kat lma Pay Harçlar Hat Devir Ücreti (Toplu Tafl m mtiyaz Beledi) Hayvan Kesim, Muayene ve Denetleme Harç Tarifesi lan Asma Tahsis Ücreti lan Asma Tahsis ve bak m Ücreti lan ve Reklam Vergisi mar ile lgili Harçlar mar Durumu Belgesi Ücreti flgal Harc flyeri Açma zin Harc Kanal Ba lant ve At ksu Çukur Projelerinin Onay Ücreti Kat At k Ücreti Kat lma Paylar Kaynak Sular Harc Maden flletmecili inden Al nan Pay Meslek Vergisi Mezar Ücreti Muayene, Ruhsat ve Rapor Harc Muayene, Ruhsat ve Rapor Harc le Ruhsats z Faaliyet Müze Girifl Ücreti Pay Otopark Ücreti Ölçü ve Tart Aletleri Muayene Harc Ören Yeri Girifl Ücreti...243

15 DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER XV 159. Palamar (Ba lama) Ücreti Palamar Ba lama ve Çözme Ücreti Pazar Yeri Tahsis Ücreti Reklam Vergisi Ruhsat Harc Ruhsat Harc Tarifesi Servis Arac Su Tesisleri Harcamalar na Kat lma Pay Su Ücret Tarifesi Su ve At k Su Tarifesi Su ve At k Su Ücreti Tellakl k Harc Tellakl k Resmi T bbi At k Bertaraf Ücreti Ücretler Vergileme Ölçüleri Vergiler Yang n ve Sigorta Vergisi Yeralt Su Kuyular ndan Al nan Ücretler Yol Bozma Ücreti ve Cadde Kiras Yol Harcamalar na Kat lma Pay Yol K rma Ücreti Zemin Acma zni ve Toprak Hafriyat Harc BÖLÜM BENZER MAL YÜKÜMLÜLÜK 1. Kuyu Suyu Sat fl BÖLÜM (D) DAMGA VERG S 1. Akretidif Bayilik Sözleflmesi Bedelsiz thalat Belediye Meclisi hale Karar n n ptali Birden Fazla Sözleflme Damga Vergisi Matrah n n Belirlenmesi Damga Vergisi stisnas Damga Vergisinin Konusunu Oluflturma Damga Vergisinden Muafiyet Damga Vergisi Oran Damga Vergisine Tabi Yer Döviz Kazand r c Faaliyet Erdemir Factoring Hizmeti Gayrimenkul Üzerine Konulan potek Harç stisnas Hisse Devri Sözleflmesi Hisse Senedi Fera ve Kabul Beyannamesi hale Bedeli hale flleri hale karar...264

16 XVI DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER 23. hracat Kredisi hracat Teflvik Belgesi htirazi Kay tla Ödenen patek Harc mtiyaz Sözleflmesi nflaat Sözleflmesi potek Harc ve Suret Harc potek Senedi potek Sözleflmesi stihkak stisna stisna Edilen Kâ tlar stisnalar thalata Arac l k Eden Bankalara Verilen Beyanname Kâ tlar n Mahiyeti Kâ tlar n Niteli i Kamulaflt rmaya Ait Ek Ödeme S ras nda Düzenlenen Makbuz Kapsam Kira ve potek flleminin Bir As ldan Do mas Konu Kredi Sözleflmesi Mahsup Al nd s Makbuzlar ve Di er Kâ tlar Maktu Mecburiyetler Muafiyet Muafiyet ve stisnalar Yat r m Teflvik belgesi Muafl klar Mukavelename Nev i De iflikli i Nev i De ifltiren fiirket Nispi Damga Vergisi Noter Noter Ad na Sal nan Cezal Vergi Noter Hissesi (Beyiye Aidat ) Orta Vadeli Kredi Ortakl n Giderilmesi Hakk ndaki Mahkeme Karar Ödeme Belgesi Protokol PTT Rehabilitasyon ve Yeniden Yap land rma Projesi Rehin Blokaj Sözleflmesi Repo fllemleri Resmi Muamele Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve bra Senedi Sermaye Art r m Sermaye Art r m Karar n n Tescil Tarihi Sorumluluk Sosyal Konut nflaat Sözleflme Sözleflme De iflikli i fiirketlerde Nev i De iflikli i...301

17 DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER XVII 126. fiümul Teklifname Teflvik Belgesi Temlikname Ticari flletme Rehni Sözleflmesi Toplu Konut Alan Üniversite Lehine Yap lan Kamulaflt rma Vergi Alaca Vergi adesi Vergi ve Cezada Sorumluluk Vergileme Ölçüleri Vergilendirme Ölçüleri Vergiyi Do uran Olay Yat r m Teflvik Belgesi Yat r m Teflvik Belgesi Kapsam Yat r m Teflvik Belgesi Kapsam nda Art r lan Sermaye çin Tahakkuk Ettirilen Vergi Yurt fl ndan Sat n Al nan Gemi Yükümlülük Zirai Faaliyette Kullan lmak Üzere Al nan Kredi BÖLÜM DE ERLEME ESASLARI 1. fiah s flletmesi BÖLÜM DIfi EKONOM K L fik LER 1. Gümrük Eflya Tarife Rejimi D fl Sat m BÖLÜM DÜZENLEY C GENEL filemler 1. Bakanlar Kurulu Karar Gelir Vergisi Genel Tebli i Genel Tebli Genelge ç Genelge zmir Büyükflehir Belediyesi Hal Yönetmeli i Kararname Kâ tlar n Niteli i Katma De er Vergisi Oran Tahsilat Genel Tebli i Tasarrufu K s tlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakk nda Yönetmelik Tarife Tebli Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlerce mzalanmas Hakk nda (4) Say l Genel Tebli Yönetmelik BÖLÜM (E)

18 XVIII DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER E T ME KATKI PAYI 1. E itime Katk Pay n n Vergi, Resim ve Harç Niteli inin Bulunmad BÖLÜM EKONOM K DENGE VERG S 1. Beyan Zorunlulu u Ortalama Kâr Haddi Telif Haklar Karfl l BÖLÜM (E) EMLAK VERG S 1. Arazi Arazi Vergisi Arsa Vergisi Arsa Birim De eri Arsa Say lacak Parsellenmemifl ve Zirai Faaliyette Kullan lan Arazi Belediyeye Ait Arsa Üzerine flyeri nflas Beyan Dönemi Beyan Esas Beyanname Beyanname Verme Beyanname Verme Süresi Beyanname Verme Yükümlülü ü Bina Vergisi Bina ve Arazi Vergisi De erleme Ek Gayrimenkul K ymet Art fl Vergisi Emak Al m Vergisi Emlak Vergisi De ifliklik Beyannamesi Emlak Vergisi Genel Beyan Dönemi Geçici Muafl klar Genel Beyan Dönemi Genel Beyan Döneminde Beyanname Verilmemesi Hazineye Ecrimisil Ödenmesinin Vergi Yükümlülü ünü De ifltirmemesi kmalen Tarhiyat mar Program stisna stisnalar Kamulaflt rma Kamulaflt rma Bedeli Kamulaflt r lan Tafl nmaz K s tl l k K s tl l k Hali Lojman Binas Muafiyet Muafl k Muafl k ve stisnalar Mükellefiyetin Bafllamas ve Bitmesi Orman Tahdit S n rlar çine Al nan Tafl nmaz Ödeme Emri...371

19 DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER XIX 68. Rayiç Bedel Sürekli Muafl klar Tadilat Nedenleri Tafl nmaz n Devri Tafl nmaz n Gerçek Maliki Vergi De eri Verginin Mevzuu Vergi Muafiyeti Verginin Tarh ve Tahakkuku Verginin zaman nda Ödenmesi Yükümlük Zamanafl m BÖLÜM EMLAK ALIM VERG S 1. Bilirkifli De erleme Takdir Gayrimenkulün fiirket Sermayesi Say lmamas Hükmen Tescil nflaat Mukavelesiyle Müteahhide B rak lan Daireler Matrah Rayiç De er BÖLÜM (F) FONLAR 1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Re sen ve kmalen Tarhiyatlarda Bulunan Matrah veya Matrah Farklar na sabet Eden Vergiler Üzerinden Hesaplanarak Al naca BÖLÜM (G) GAYR MENKUL KIYMET ARTIfi VERG S 1. De erleme Konu Verginin Kapsam Vergiyi Do uran Olay BÖLÜM GEL R VERG S 1. Aile Reisi Beyan Akaryak t Gideri Ar zi Kazanç Ar zi Kazançlar Asgari Brüt Ücret Asgari Gayri Safi Has lat Esas Asgari Gayrisafi Has lat Asgari Gayri Safi Has lat Tespiti Asgari Zirai Kazanç Asgari Zirai Kazanç Esas Avukatl k Ayr flyeri Ayr lma Tazminat...387

20 XX DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER 18. Beyan Esas Beyanname Beyannamenin Süresinde Verilmesi Beyannamenin Verildi i Yer Bilanço flletme Hesab Esas Bilirkiflilik Geliri Bina Dahili Tevkifat Çok Katl Kazanç Sistemi Dahili Tevkifat Dar Mükellef Dar Mükellefe Yap lan Ödemeler Dava Açma Ehliyeti Defter ve Belgelerin braz Edilmemesi De er Art fl Kazanc De er Art fl Kazançlar Deniz Tafl ma Arac Teslimi Devre Tatil Sistemi Di er Kazanç ve Gelir Di er Kazanç ve Gelirler Dönem Bafl Stok Döner Sermaye Katk Pay Döviz Tevdiat Hesab E itim ve Ö retim Tazminat Elde Etme Emlak Vergi De eri Emsal Kira Bedeli Esnaf Muafl Faiz Geliri Faiz Oran Faiz ve Kur Fark Geliri Fatura Ferdi flletmenin Limited fiirkete Devri Finansal Kiralama Sözleflmesi Fon Pay Gayrimenkul Kira Geliri Gayrimenkul Sermaye rad Gayrimenkul Sat fl Gayri Safi Has lat n Belirlenmesi Gayrisafi Kazanç Düflüklü ü Geçici Vergi Gelir (Stopaj) Vergisi Gelir Vergisinden Mahsup Genel Gider Gerçek Gelir Gerçek Usul Gerçek Usulde Mükellefiyet Tesisi Gerçek Usulde Vergi Mükellefiyeti Gerçek Usulde Vergilendirme Gerçek Ücret Gider...437

21 DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER XXI 154. Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler Götürü Usul Götürü Gider Usulü Has lat n Hesaplanmas Hayat Standard Hayat Standard Esas Hayat Standard Gösterge Tutar Hayat Standard lave Gösterge Tutar Hayat Standard Temel Gösterge Tutar Hayat Standard Temel Göstergeleri Hayat Standard Temel Gösterge Tutar n n zah Hayat Standard Temel Göstergesi Tutar Hayat Standard Temel Göstergesi Hazine Bonosu Hükmi fiahsiyet Kazanmayan fiirketin Vergilendirilmesi cra Yolu le Sat lan Gayrimenkulün stisap tarihi hbar Tazminat htirazi Kay t htirazi Kay tla Verilen Muhtasar Beyanname htirazi Kay tla Verilen Beyanname krazatç krazatç l k ndirilecek Giderler ndirilmesi Mümkün Giderler ndirilmeyen Yat r m ndirimi Tutar ndirimler nflaat flinden Elde Edilen Gelir nflaat Müteahhitli i nflaat ve Onar m flleri stihsal Vergisi stisna stisnalar fl Akdinin Feshi flçi Ücretleri flin Bitim Tarihi flletmeden Çekilme flletmenin Aktifine Kaydedilen Araç flyeri Kiras na Ait Muhtasar Beyanname thal Edilen Komple Tesis Kabul Edilmeyen Giderler Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Kâr Pay Katma De er Vergisi Alaca Kay t D fl Matrah Kay t D fl B rak lan Has lat Kay t ve Beyan D fl B rak lan Has lat Kazanç K dem Tazminat n n Tavan Aflan K sm Üzerinden Kira Ödenmesi Kira Stopaj Komandit fiirket...488

22 XXII DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER 299. Komisyon Ücreti Kur Fark Kurum Geçici Vergi Kurumlar Vergisinden Muaf ve Müstesna Kazanç Kurumlar Vergisinden Muaf ve Müstesna Kazançlar Mali Güce Göre Vergi Ödeme lkesi Maliyet Matrah Madenlerin flletme Hakk Mali Güce Göre Vergileme Mevduat Munzam Karfl l klar Menkul Sermaye rad Mirasç lar n Murisin flini Devam Ettirmeleri Miras n R zaen Taksimi Motorlu Tafl t Yetkili Sat c s Motorlu Araç Sat fl Bedeli Muaf ve Müstesna Kazançlar Muafiyet Muafl klar Muhtasar Beyanname Muhtasar Beyanname Verme Yükümlülü ü Muhtasar Beyannamenin Geç Verilmesi Mükellefiyet Müstahsil Makbuzu Müteselsil Sorumluluk Ortalama Kâr Haddi Ortalama Kâr Haddi Esas Ortalama Kâr Haddi ve Gayri Safi Has lat Özel Dershane flletmecili i Özel Hizmet Tazminat Rand man Hesab Repo Gelirleri Re sen Takdir Re sen Takdir Nedeni Re sen Tarhiyat Riyazi htiyat Safi Kazanç Sair Kazanç ve ratlar Sakatl k ndirimi Serbest Kazanç stisnas Serbest Meslek Kazanc Sigorta Primi Sözleflme fiahsi flletmenin Bilançosu Taahhüt fli Yapanlar Takdir Komisyonu Karar Tam Mükellefiyet Tarh Tarha Yetkili Vergi Dairesi Temerrüt Faizi...526

23 DANIfiTAY DAR DAVA DA RELER KARAR ÖZETLER XXIII 406. Teflvik Belgesi Tevkifat Tevkifat Oran Tevkifat Yap lmas Ticari Faaliyette Devaml l k Unsuru Ticari flletmeye Dahil Menkul K ymet Ticari Kazanç Ticari Kazanç Say lmama Durumu Ticari Kazanç Tespiti Ticari Kazanc n Tespitinde Giderler Ticari flletme Ücret Ücret Geliri Ücret stisnas Ücret Ödemesi Ücretler Ücretlilere Vergi adesi Veraseten ktisap Edilen Hisse Senetlerinin Sat fl Vergi Alaca Oran Vergi adesi Vergi Tevkifat Vergi Tevkifat ve Muhtasar Beyanname Vergiye Tabi Kâr Vergiyi Do uran Olay Yang n Yat r m ndirimi Yat r m ndirimi stisnas Yat r m Teflvik Belgesi Yemek Bedeli Gideri Yer Hizmetleri Y llara Yayg n nflaat ve Onar m flleri Yönetim Kurulu Üyesine Ödenen Ücret Gideri Zarar Zirai Kazanç Zirai Kazanç Tespiti Zirai Ürün BÖLÜM G DER VERG LER 1. Bina nflaat Vergisi stihsal Vergisi BÖLÜM GÜMRÜK VERG S 1. Adli Yarg Görevi Ahdi ndirim Antrepo Rejimi Beyan Olmayan De er CIF K ymeti...580

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU I Avukat OSMAN OY GENEL VE MADDE GEREKÇEL 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTE KALAN MADDELER Yay n No : 1619 Hukuk Dizisi : 720 1. Bas - Aral k 2005 - STANBUL ISBN

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34 İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 4 EKİM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.76..67,34.77.8.78,4 3,34 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 733.33.4,99 84..99,7 9,6 Gelir

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Editör Doç. Dr. Emine Koban VERGİ HUKUKU

Editör Doç. Dr. Emine Koban VERGİ HUKUKU Editör Doç. Dr. Emine Koban VERGİ HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Engin Karabulut Yrd.Doç.Dr. Nesrin Şalvarcı Türeli Yrd.Doç.Dr.Ömer Alp Yrd.Doç.Dr. Vacide Karaman Yrd.Doç.Dr. Yusuf Kaçar Av.Cansu Damla Burkhalter

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

VERG YARGISI MEVZUATI

VERG YARGISI MEVZUATI SMMMO MEVZUAT SER S 4 VERG YARGISI MEVZUATI Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, 2006 SUNUfi Bask ve Cilt MART MATBAACILIK SANATLARI T C. VE SAN. LTD. fit. Mart

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

Yusuf USTA THEMIS VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Yusuf USTA THEMIS VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ Yusuf USTA THEMIS VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KİTAP GENEL VERGİ HUKUKU BİRİNCİ BÖLÜM Vergi Kavramı, Vergi Dışındaki Mali Yükümlerden Ayırt Edilmesi ve Vergi Nesnesine

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. ZAMANAŞIMI TEORİSİ...3 A. Kavram... 3 1.Tanımı... 3 2. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Diğer Kanunlardaki Zamanaşımı ve Benzeri Müesseseler İle Karşılaştırılması... 5 a. Özel Hukuktaki

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dal i Prof.Dr.B LLUR YALTI Ar.Gör.A.SELÇUK ÖZGENÇ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dal VERG HUKUKU PR AT K ÇA LIfiMA EL K TA BI Ö RENC LER Ç N LKE VE KAVR A MLA R A DA R K A R A R

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. G E N E L O L A R A K

İÇİNDEKİLER I. G E N E L O L A R A K İÇİNDEKİLER I. GENEL OLARAK 1 A. Bilirkişinin Gerekliliği 1 B. Usul Kanunlarında Bilirkişilik 2 II. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 III. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN KAPSAMI 5 A. "Genel ve Hukuki Bilgi" (Bilirkişiye

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2013-31.12.2013) 10.700 TL ye kadar % 15 26.000 TL nin 10.700 TL si için 1.605 TL fazlasına % 20 94.000 TL nin 26.000

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ;

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; A- İDARİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR: İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIKLAR;

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA Doç. Dr. Sinan ASLAN Yayın No : 2270 Eğitim Dizisi : 136 1. Baskı - Aralık 2009 - İSTANBUL I SBN 978-6 05-3 77-189 - 0 Copyright

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

Saygıdeğer Mükellefimiz,

Saygıdeğer Mükellefimiz, Saygıdeğer Mükellefimiz, Tüm azı mükelleflerimizin, Bu vergilendirmeye nedenle, satın mükelleflerimizin aldıkları ilişkin mal ödevlerini ve hizmet vergi harfiyen mevzuatı karşılığında yerine bakımından

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 KONU Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin Adı Soyadı:S. BİNNUR ÇELİK Doğum Tarihi:02.10.1958 Ünvanı:Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1980 Doktora Mali Hukuk Gazi Üniversitesi 1988 Doçentlik

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Haziran 2007 tarihli Yetmişdördüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

01/11/2015-30/11/2015 Gider CETVELİ

01/11/2015-30/11/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/05/2015-31/05/2015 Gider CETVELİ

01/05/2015-31/05/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin 2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2010 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER

B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER K O D L A R I 01 VERG GELRLER 173.861.616.000 03 TEEBBÜS VE MÜLKYET GELRLER 7.826.459.000 04 ALINAN

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/9 Tarih: 16.02.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar?

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar? Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi Kira Gelirlerinden sonra, ücret, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar da kapsama girdi Kişilerin elde etikleri kira gelirlerine, gayrimenkul alım

Detaylı