e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ."

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Genel Muhasebe 40 2 Temel ilgi Teknolojileri 40 8 Hukuka Giriş u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2010 OC e şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) İşletmenin bankalardaki mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi ) İşletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) İşletmenin personelinden olan alacağını, personelin ücretinden kesmesi D) İşletmenin kredili mal satması E) İşletmenin bankadan kredi kullanmak üzere sözleşme yapması GENEL MUHSEE 5. ir işletmede kullanılacak hesapların muhasebenin genel kabul görmüş kavram ve ilkeleri doğrultusunda sistemli bir şekilde ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne ad verilir? ) Hesap özeti ) Gelir tablosu C) ilanço D) Envanter listesi E) Hesap planı 2. şağıdakilerden hangisi işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarının parasal olarak ifadesidir? ) Demirbaşlar ) Sermaye C) SabitKıymetler D) lacaklar E) orçlar 6. Varlık hesapları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3. İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarının ve kaynaklarının dağılımını ve büyüklüğünü gösteren mali tabloya ne ad verilir? ) Öz kaynaklar değişimtablosu ) Gelir tablosu C) Kaynak ve kullanımtablosu D) ilanço E) Kâr dağıtım tablosu ) ir sonraki döneme kalan verebilirler. ) Hiçbir zaman alacak kalanı vermezler. C) Meydana gelen azalışlar hesabın alacağına yazılır. D) Hesap kalanları gelir tablosunda yer alır. E) ktifteki değişikliklerin izlendiği hesaplardır. 4. şağıda bilanço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ilanço işletmenin bir dönem içerisinde elde ettiği kârı zararı ve bunun nedenlerini gösterir. ) ilanço mutlaka bir tarih taşımalıdır. C) ilançoda hesaplar değil, hesapların kalanları yer alır. D) ilançoda sol taraf aktif, sağ taraf pasif olarak adlandırılır. E) ilançoda hangi işletmeye ait olduğu yazılmalıdır Kasaya para giriþlerini kaydetmek için kullanýlan ve buna karþýlýk hangi hesabýn veya hesaplarýn alacaklandýrýlacaðýný gösteren belgeye ne ad verilir? ) Mahsup fiþi ) Ödeme fiþi C) Tahsil fiþi D) Tediye fiþi E) Kasa fiþi

3 2010 OC e KS HS. NKLR HS. SERMYE HS. u yevmiye kaydına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) ) Kasa Hesabı - + ankalar Hesabı 11. "Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarýnýn yürütülmesinde ve mali tablolarýn düzenlenmesi ve sunulmasýnda belli kiþi ve gruplarýn deðil de kamu yararýnýn gözetilmesi gereði" aþaðýdaki temel muhasebe kavramlarýndan hangisine dayanýr? ) Sosyal sorumluluk ) Kiþilik C) Süreklilik D) Tam açýklama E) Özün önceliði C) D) E) - + Sermaye Hesabı + - Sermaye Hesabı - + Kasa Hesabı İşlemlerin muhasebeyeyansıtılmasında onların biçimlerinden önce finansal özellikleri ve işletme için ifade ettiği gerçeğingöz önünde tutulmasını esas alan kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Önemlilik kavramı ) İhtiyatlılık kavramı C) Tam açıklamakavramı D) Özünönceliğikavramı E) Tutarlılık kavramı 9. Muhasebe sürecinde işlemler "açılış kayıtları" ile başlar "kapanış kayıtları" ile son bulur. u akışta, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre önce yapılır? ) üyük defter kayıtları ) Mali tablolar C) Genel geçici mizan D) Yevmiye kayıtları E) Envanter kayıtları 13. Önceki dönemden stokta kalan ve dönem içinde satýn alýnan mallar hangi hesaba nasýl kaydedilir? ) Ticari Mallar Hesabý'nýn alacaðýna ) Satýlan Ticari Mallar Maliyeti Hesabý'nýn borcuna C) Diðer Stoklar Hesabý'nýn borcuna D) Satýþtan Ýadeler Hesabý'nýn alacaðýna E) Ticari Mallar Hesabý'nýn borcuna 10. çılış kaydı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 14. TİCRİ MLLR HS. STICILR HS. ) çılış kaydı büyük deftere aktarılmak zorundadır. ) Her zaman açılış kaydının yevmiye madde numarası 1dir. C) ilançonun pasifinde yer alan unsurlar açılış kaydında alacaklandırılır. D) İşe yeni başlayan işletmelerin dönem başında yaptığı ilk kayıttır. E) Hesapların açılışı, işine devam eden işletmeler için her dönemgerekli değildir. u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Satış iadesine ) Kredili mal alışına C) Peşin mal satın almaya D) Kredili mal satışına E) lış iadesine 3

4 2010 OC e Satýn alýnan mallarla ilgili; nakliye, komisyon,vb. giderler hangi hesaba ve nasýl kaydedilir? ) Ticari Mallar Hesabýnýn alacaðýna ) Genel Yönetim Giderleri Hesabýnýn alacaðýna C) Pazarlama, Satýþ ve Daðýtým Giderleri Hesabýnýn borcuna D) Genel Yönetim Giderleri Hesabýnýn borcuna E) Ticari Mallar Hesabýnýn borcuna 19. þaðýdakilerden hangisi "maddi duran varlýklar" kapsamýnda yer almaz? ) Özel Maliyetler ) Demirbaþlar C) Yeraltý ve Yerüstü Düzenleri D) Yapýlmakta Olan Yatýrýmlar E) inalar 16. ir iþletmede kasa sayým noksaný saptanmasý ve kasa sorumlusunun bulunmamasý durumunda aþaðýdaki hesaplardan hangisi, sayým noksaný kadar alacaklandýrýlýr? ) Kasa Hesabý ) Sayým ve Tesellüm Noksanlarý Hesabý C) ankalar Hesabý D) Diðer Çeþitli lacaklar Hesabý E) Sayým ve Tesellüm Fazlalarý Hesabý 20. þaðýdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür? ) Maddi teminatlý kredi ) çýk kredi C) Teminat mektubu D) orçlu cari hesap þeklinde kredi E) vanskredisi 21. İşletmenin bankadaki kredi hesabına faiz tahakkuk ettirildiğinde aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır? 17. KS HS FİNNSMN GİDERLERİ HS LCK SENETLERİ HS Cüzdandaki Senetler ) FİNNSMN GİDERLERİ HS. NKLR HS. u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) ) Senedin tahsile verilmesine ) Senedin ıskonto ettirilmesine C) Senedin protesto ettirilmesine D) Senedin vadesinde tahsil edilmesine E) Senedin banka tarafından tahsil edilmesine FİNNSMN GİDERLERİ HS. KS HS. C) FİNNSMN GİDERLERİ HS. NK KREDİLERİ HS. 18. Satýn alýnan bir taþýtýn taþýt alým vergisi ve taþýma sýrasýndaki sigorta giderleri ve benzeri giderler hangi hesaba nasýl kaydedilir? D) NK KREDİLERİ HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. ) irikmiþ mortismanlar Hesabýnýn alacaðýna ) Taþýtlar Hesabýnýn alacaðýna C) Demirbaþlar Hesabýnýn alacaðýna D) Genel YönetimGiderleri Hesabýnýn borcuna E) Taþýtlar Hesabýnýn borcuna E) NKLR HS FİZ GELİRLERİ HS. 4

5 2010 OC e İşletme, yarısı kredili, yarısı peşin olmak üzere TL si KDV, toplam TL ye mal satmıştır. u işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) 24. İşletmenin her bir satıcıyla olan senetsiz borç ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde izlenir? ) Günlük kasa defterinde ) lıcılar yardımcı hesaplarında C) orç senetleri yardımcı hesaplarında D) Kasa yardımcı hesaplarında E) Satıcılar yardımcı hesaplarında LCK SENETLERİ HS KS HS YURTİÇİ STIŞLR HS HESPLNN KDV HS ) LICILR HS KS HS YURTİÇİ STIŞLR HS HESPLNN KDV HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. NKLR HS. C) LICILR HS YURTİÇİ STIŞLR HS HESPLNN KDV HS D) STICILR HS KS HS YURTİÇİ STIŞLR HS HESPLNN KDV HS u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) İşletmenin çek keşide etmesine ) İşletmenin verdiği çekin lehtarı tarafından bankadan tahsil edilmesine C) İşletmenin çek ciro etmesine D) Müşteriden alınan çekin bankaya teslim edilmesine E) Müşteriden alınan çekin banka tarafından tahsil edilmesine E) 23. ORÇ SENETLERİ HS LICILR HS YURTİÇİ STIŞLR HS HESPLNN KDV HS ORÇ SENETLERİ HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. ORÇ SENETLERİ HS. u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 26. "Ödenmemiş Sermaye" aşağıdaki mali tablolardan hangisinde ve ne şekilde yer alır? ) ilançonun pasifinde, uzun vadeli yabancı kaynaklara ilave şeklinde ) ilançonun aktifinde, duran varlıklara ilave şeklinde C) ilançonun pasifinde, esas sermayeden indirim şeklinde D) Gelir tablosunda, faaliyet kârına ilave şeklinde E) ilançonun pasifinde, esas sermayeye ilave şeklinde ) orç senedinin ödenmesine ) Senetsiz borcun ödenmesi için senet verilmesine C) Teminat senedi verilmesine D) orç senedinin vade farkı eklenerek yenilenmesine E) Hatır senedi verilmesine 5

6 2010 OC e İşletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: 28. Kasa: lacak senetleri: Verilen çekler: Ticari mallar: orç senetleri: anka kredileri: TL TL TL TL TL TL u bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç TL dir? ) ) C) D) E) Gelir hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ktif hesaplar gibi çalışırlar. ) lacak kalanı verirler. C) Gelir tablosu hesaplarıdır. D) Gelirler arttıkça hesap alacaklandırılır. E) Kâr/ Zarar Hesabının alacağına devredilirler şağıdakilerden hangisi mevcut malların "Muhasebe İlkelerine Göre Değerleme" sinde kullanılanölçütlerden biridir? ) orsa rayici ) Vergi değeri C) Maliyet bedeli D) İtibari değer E) Tasarruf değeri Hisse Senetleri Hesabının borç kalanı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ) Mevcut hisse senetlerinin alış bedelini ) Satın alınan hisse senetlerinin borsa değerini C) Çıkarılan hisse senetlerinin piyasa değerini D) Hisse senedi alım satımından elde edilen kârı E) Satılan hisse senetlerinin alış bedelini 29. İşletme, boş duran bir işyeri binasını kiraya vermiş ve gelecek 11 aylık kira bedelinin yarısını çek, diğer yarısını da nakit şeklinde da tahsil etmiştir. u bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılmaz? ) Gelecek ylara it Gelirler Hesabı alacaklandırılır. ) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabı alacaklandırılır. C) Gelecek Yıllara it Gelirler Hesabı alacaklandırılır. D) lınan Çekler Hesabı borçlandırılır. E) Kasa Hesabı borçlandırılır. 33. Maliyeti TL ve normal kullanım süresi (ömrü) 5 yıl olan bir makine için azalan kalanlar üzerinden amortisman ayrılacaktır. u makinenin kullanıldığı ikinci yılın sonunda ayrılması gereken amortisman gider payı kaç TL dir? ) ) C) D) E) şağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanterdeyapılır? ) Hesaplarınkapatılması ) Stoktaki mallarındeğerlenmesi C) Gelir tablosununhazırlanması D) Genel geçici mizanınçıkarılması E) ilançonundüzenlenmesi Duran varlıklardan amortisman payı ayrıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? ) Varlıkların değeri artmış olur. ) ktifleştirilen maliyet bedeli gidere dönüştürülmüş olur. C) Dönem kârı azalmış olur. D) İşletmenin giderlerinde artış olur. E) İşletmenin aktifinde azalış olur.

7 2010 OC e İşletmenin orç Senetleri Hesabı nın durumu aşağıdaki gibidir: ORÇ SENETLERİ : : : : : : : : : : itibariyle borç senetlerinin tasarruf değeri ise TL olarak belirlenmiştir. İşletme tasarruf değerini uyguladığı takdirde, dönemsonu bilançosunda orç Senetleri Reeskontu kaç TL olarak yer alır? ) ) C) D) E) şağıdakilerden hangisi bilançoda yer alır? ) Ticari mallar ) Genel yönetim giderleri C) Satılan ticari mallar maliyeti D) Finansman giderleri E) Yurtiçi satışlar şağıdaki hesaplardan hangisinin kalanı bilançonun pasifinde yer alır? ) Yurtiçi Satışlar ) Gelecek ylara it Giderler C) Sermaye D) irikmiş mortismanlar E) Gelir Tahakkukları 36. Satıcılardan açık hesap şeklinde kredili mal satın alındığında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? ) orç senetleri ) Satıcılar C) Ticari mallar D) anka kredileri E) lıcılar 37. Dönem Kârı veya Zararı Hesabı'nın alacak kalanı aşağıdakilerden hangisine devredilir? ) Sermaye Hesabına ) DönemNet Zararı Hesabına C) DönemNet Kârı Hesabına D) Geçmiş Yıllar Zararları Hesabına E) Kasa Hesabına 38. Dönem içinde gerçekleşmiş fakat henüz tahsil edilmemiş gelirler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kasa Hesabının borcuna yazılır. ) Gelir Tahakkukları Hesabının borcuna yazılır. C) Gelecek Yıllara it Gelirler Hesabına alınır. D) Gelir Tahakkukları Hesabının alacağına yazılır. E) Gelecek ylara it Gelirler Hesabına alınır. 7

8 2010 OC e TEMEL ÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ şağıdakilerden hangisi bilgi işlem sürecinin adımlarından biri değildir? ) Kaydetme ) Gizleme C) Sıralama D) Özetleme E) Sınıflandırma 5. I. Sistem II. na bellek III. İşlemci IV. Klavye V. Monitör ilgisayarın temel bileşenleri aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? ) Ive II ) II ve III C) IV ve V D) I, II ve III E) I, IV ve V 2. ilgi ve veri kavramlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) ilgi, bilgi işleme sürecinde işlenen malzemedir. ) Veri, bilgi işleme sürecinin sonunda elde edilen mamuldür. C) Çok fazla bilgi kullanılarak veri elde edilir. D) Veri işlenerek bilgi elde edilir. E) Veri ve bilgi bir şeyin ya da olayın nedenlerini tanımlar. 6. İz topu nedir? ) ilgisayarlarda kullanılan bir fare türüdür. ) Sabit diskin üzerindeki izleri okuyan kafaya verilen addır. C) ir yazı veya fotoğrafın bilgisayar ortamına aktarılması için kullanılan bir tarayıcı türüdür. D) Ekran özelliklerini ayarlamak için kullanılan programların genel adıdır. E) Yazıcıların işlemleri gerçekleştirmek için izledikleri yola verilen addır. 3. İnsangücü hangi toplumsal gelişme aşamasında tek başına enerji kaynağıdır? ) Sanayi ) ilgi C) Tarım D) Çağdaş E) vcı Toplayıcı 7. ilgisayara belirli bir işi gerçekleştirebilmesi için verilen komutların toplamına ne ad verilir? ) İşlem ) Yönerge C) Donanım D) Program E) Derleyici 4. ilgisayarların hızı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 8. Gazete, dergi ve kitapların bilgisayar yardımıyla dizilip baskıya hazırlanması amacıyla kullanılan programlara ne ad verilir? ) DPI ) CPU C) Hertz D) Piksel E) yte ) Derleyici ) Hesap tabloları C) Masaüstü yayıncılık programları D) İşletim sistemi E) Yorumlayıcı 8

9 2010 OC e şağıdaki programlardan hangisi kaynak programı, bir programlama dilinin sözdizim kurallarına göre denetler ve bu kurallara göre yazılmamışsa hata raporu üretir? ) Grafik programı ) Derleyici C) Masaüstü yayıncılık programı D) İşletim sistemi E) Kelime işlemci 14. üro yazılımlarında daha önce oluşturulmuş ve saklanmış bir dosyayı açabilmek için kullanılan düğme aşağıdakilerden hangisidir? ) ) C) D) ilgisayarın disklerinde yer alan, tüm veri ve programların saklandığı bilgi kümelerine ne ad verilir? ) ellek ) Sanal bellek C) na bellek D) Sürücü E) Dosya Windows işletim sisteminde masaüstündeki simgelerin görünümünü değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 15. E) üro yazılımlarında, Tümünü Seç komutu aşağıdaki menülerden hangisindeyer alır? ) raçlar ) içim C) Dosya D) Düzen E) Görünüm ) Temalar ) rka plan C) Web D) Efektler E) yarlar 16. şağıdaki işlemlerden hangisi kelime işlemcilerle yapılamaz? 12. Windows 2000 işletim sisteminde silinen nesneler aşağıdakilerden hangisinde depolanır? ) Denetim Masasında ) Gezginde C) Yardımcı bellekte D) rka planda E) Geri Dönüşüm Kutusunda ) Karakter tanımı yaratma ) Yaratılan metne resim ekleme C) Metin yaratma ve silme D) Karakter boyutu değiştirme E) Karakter rengi değiştirme 13. Kelime işlemci programı çalıştırıldığında masaüstünün hangi bölümündekonumlanır? ) ilgisayarımpenceresi ) elgelerimpenceresi C) Görev çubuğu D) Düzenmenüsü E) aşlat menüsü Word programında metni yazarken kelimelerin bölünüp bölünmeyeceğinin belirlenmesi için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir? ) Kelime ) Ekle C) Dilayarla D) Kenarlık E) Heceleme

10 2010 OC e Kelime işlemci programı kullanıcıları tarafından diğerlerine göre daha çok tanınan ve kullanılan yazı tipi aşağıdakilerden hangisidir? ) Impact ) lbertus C) rial D) Gautami E) Shruti 22. Sunumprogramında Sunu Penceresinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? ) Grafik eklenilebilenslaytgörünümüdür. ) Sununun bitmiş haldekigörünümüdür. C) Zemin renginin değiştirilebildiği slayt görünümüdür. D) Metin, şekil, grafik, renk ve nesnelerin yerleştirildiğiboş sunu slaytıdır. E) sılslaytaulaşılabilen slayt görünümüdür. 23. Sunum programında metin alanına efekt eklemek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir? 19. şağıdakilerin hangisi işlem tablolarının temel özelliklerinden biridir? ) Üretmek ) Hesaplamak C) Çizmek D) Sınamak E) Yayınlamak ) Düzen ) Slayt Gösterisi C) Efekt D) rka Plan E) raçlar 24. ilgisayara aktarılmış bir fotoğraf üzerinde değişiklik yapabilmek için kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir? 20. İşlem tablolarında girilen sayısal verilere ne ad verilir? ) Formül ) Karakter C) Etiket D) Fonksiyon E) Değer 25. ) Çizim programı ) Vektörtabanlı C) Piksel tabanlı D) rşiv tabanlı E) Sunum tabanlı şağıdakilerden hangisi Paint programı araç kutusundabulunan öğelerden biri değildir? ) Ekle ) Fırça C) Renk seç D) Seç E) üyüteç 21. İşlem tablosu programında M2'den M4'e ve N5'den N7'ye kadar olan hücrelerdeki sayıların toplamını L1 hücresinde görüntülemek için aşağıdaki formüllerden hangisi yazılmalıdır? ) =TOPL(M2:M4;N5:N7) ) L1=M2+M3+M4+N5+N6+N7 C) TOPL(M2:M4)+TOPL(N5:N7) D) =TOPL(M2:M4+N5:N7) E) =TOPL(M2:M4);TOPL(N5:N7) şağıdakilerden hangisi Vektör tabanlı görsellerin üstünlüklerinden biridir? ) Gerçeğe en yakın görüntü vermeleri ) ellekte daha fazla yer kaplaması C) Piksel boyutlarının küçük olması D) Kolayca yaratılabilmeleri E) ellekte daha az yer kaplaması

11 2010 OC e ve 28. sorular aşağıdaki tabloya göre cevaplandırılacaktır. Yazar as. No Kitap dı dı Soyadı Tarihi Kategorisi 7enim dım Kırmızı Orhan Pamuk 1998 Roman 11 İnsan ir Yalnızlıktır Sefa Kaplan 1990 Şiir 48 Puslu Kıtalar tlası İ. Oktay nar 1995 Roman 75 Kök Türkler Sencer Divitçioğlu 1987 Derleme 102 İbişin Rüyası Tarık uğra 1970 Roman 145 Kırk Oda Murathan Mungan 1987 Hikâye 171 Şairin Seyir Defteri Edip Cansever 1980 Şiir 191 Yeniden İnsan İnsana Doğan Cüceloğlu 1991 Derleme 207 Hatice Sultan Hıfzı Topuz 2000 Roman 308 Göl İnsanları Richard Leakey 1997 Derleme Yukarıda verilen tablodakialan sayısı kaçtır? 30. ir bilgisayar ağının kurulmasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? ) ilgisayarlar arasında büyük miktarda bilgi aktarımını gerçekleştirebilmek ) ilgisayar kaynaklarını kullanıcılar arasında paylaştırarak verimli kullanılmalarını sağlamak C) Zaman paylaşımlı sistemlerde kullanılan terminalleri kişisel bilgisayarlara takarak kullanmak D) Kişisel bilgisayarları kullanarak, pahalı zaman paylaşımlı sistemleri devre dışı bırakmak E) Çok sayıda bilgisayarı devreye alarak toplam kapasiteyi artırmak, bir işi daha kısa sürede bitirmek ) 6 ) 8 C) 10 D) 11 E) Yukarıdaverilen tablodaki kayıt sayısıkaçtır? ) 6 ) 8 C) 10 D) 11 E) ir şirkette eşit hızda ve kapasitede 10 adet bilgisayar vardır. unların hepsi ofisteki bilgisayar ağına bağlı ve her biri bir işi ortalama 5 dakikada gerçekleştirmektedir. Ofise yeni alınan bir çalışana diğerleri ile aynı kapasite ve hızda yeni bir bilgisayar verilerek ağa bağlanmıştır. u durumda bir işin bir bilgisayar tarafından yapılma süresi kaç dakika olur? ) 4 ) 4,5 C) 5 D) 5,5 E) Veri Tabanı Yönetim Sistemi'ne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) ir veri tabanının oluşturulabilmesini sağlar. ) Uzman kullanıcıların veri tabanı tasarlamasını sağlayan yazılımdır. C) Tablolar arasındaki ilişkilerdir. D) ir donanım birimidir. E) Rapor hazırlama için veriler sunar şağıdakilerden hangisi bir şirketin yerel ağının Internet'e bağlanabilmesi için gerekli olan ekipmanlardan biri değildir? ) Telekom şirketi ve şirket binası arasındaki bağlantı ) ğ kartı C) Yönlendirici D) www sunucusu E) Modem

12 2010 OC e IP numaraları yanında, bunların yerine geçebilecek isimlerinin de olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) IP numaralarının kullanıcılar tarafından hatırlanmalarınınzor olması ) ilgisayar isimlerinin bu bilgisayarların ne amaçla kullanıldıklarının anlaşılmasını sağlaması C) u durumun DNS sunucularının işlevlerini artırması D) ir bilgisayarın, diğeriyle aynı yerel ağda olup olmadığının saptanmasınıkolaylaştırması E) ir bilgisayarın hangi ülkede olduğunun bilinmesininönemliolması HTTP nedir? ) Hiper metin biçimleme dilidir. ) Dosya sunucularında kullanılan protokoldür. C) Web sitesi oluşturmak için kullanılan programdır. D) HTML editörünün diğer ismidir. E) Internet listeleyicilerin web sunucularına bağlanarak dosya almakta kullandıkları protokoldür. şağıdakilerden hangisi, değişken içerikli bilgi taşıyan bir web sitesineörnektir? ) Temel bilgi teknolojisi dersi alanların öğrenci numaralarını girerek kendi notlarını öğrendikleri birsite ) Temel bilgi teknolojisi dersine ait bilgilerin yer aldığı bir site C) Temel bilgi teknolojisi dersinin sınavına ait bilgilerinyer aldığı bir site D) Temel bilgi teknolojisi dersinin içeriğinin yer aldığı bir site E) Temelbilgiteknolojisidersiverenlerinisimlerinin yer aldığı bir site İki ya da daha fazla sayıda kişinin farklı anlarda birbirleriyle bilgisayar ağı üzerinden haberleşmesine ne ad verilir? ) WWW ) Elektronik posta C) Dosya transferi D) Telnet E) Sohbet Problem kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? ) Gelecekteoluşmasıistenendurumubelirleme ) Önerilen alternatifler arasından birisini seçme eylemi C) Gelecekte istenen bir durum oluşturmaya yönelik eylemlere girişme D) Varolan durum ile öngörülen durum arasındaki fark E) Ortamda meydana gelen değişimleri gözleyerek geleceğeyönelik tahminler yapma İşletmelerde karşılaşılan büyük ölçekteki problemlerin çözümü için bilgisayar bilgi sistemlerinin tasarlanması, kurulması ve yaşatılması faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? ) lgoritma ) Problemçözme C) Sistemanalizi ve tasarımı D) Planlama E) Karar alma 40. I. Kayıtişlemesistemleri II. Karar destek sistemleri III. Yönetimbilgisistemleri Yukarıdakilerden hangileri, üst düzey yöneticilerin kullandığı bilgi sistemleri arasındadır? 36. Web tarayıcısı programlarında diğer programlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur? ) İsimçubuğu ) raç çubuğu C) Metin kutusu D) dres çubuğu E) Menü çubuğu 12 ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive II E) II ve III

13 2010 OC e108- DÝKKT! u dersin kapsamýna giren bazý konularda, ders kitabýnýzýn basýma hazýrlanmasýndan sonra deðiþiklik yapýlmýþ olabilir. ununla birlikte, testteki sorularý, ders kitabýnýzda verilen bilgilere göre cevaplayýnýz. ir sorunun cevabý sonraki düzenlemelerle deðiþmiþ olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doðru olan cevabý iþaretleyiniz. HUKUK GÝRÝÞ 2. Selin üniversitede sınıf arkadaşı Fulya ile gittiği bir yemekte Fulya'nın yemeğini eliyle yemesi ve ağzını şapırdatmasına çok kızmıştır. u konuda arkadaşına bir şey söylememesine karşın, bir daha onunla yemeğe çıkmama kararı almış ve arkadaşının yemek önerisini geri çevirmiştir. u durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1. Taner arkadaşı Zafer ile aynı mahallede oturmaktadır. Zafer hiçbir geliri olmayan annesi ile beraber yaşamaktadır. ir gün annesi ile tartışan Zafer annesini evden kovmuştur. Gidecek yeri olmayan Zafer'in annesi boş bir arazide komşuların yardımı ile edindiği bir çadırda yaşamaya başlamıştır. Taner bu durumdan rahatsız olduğu için Zafer'le konuşmaya gitmiş davranışının yanlış olduğunu, annesine bu şekilde davranmaması gerektiğini ve hukuk kurallarına göre annesine bakmakla yükümlü olduğunu söylemiştir. ncak Zafer, Taner'i tersleyerek kovmuştur. unun üzerine Taner ve tüm mahalle sakinleri Zafer ile ilişkilerini kesmişler ve durumuna üzüldükleri için de anneye yardım etmeye başlamışlardır. Zafer'in davranışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? ) Hukuk, ahlak ve din kuralları Zafer'in davranışını hoş göstermez. ) Hukuk kurallarına göre Zafer'in davranışı yaptırıma bağlanmıştır. C) hlak kurallarına göre Zaferín davranışı yaptırıma bağlanmıştır. D) Hukuk kuralları Zafer'in bu davranışı ile ilgili maddi yaptırımöngörmüştür. E) Zafer'in davranışı sosyal kurallarca yaptırıma bağlanmış olsa da hiçbir şekilde Zafer'i annesine bakmaya zorlayamaz. ) Selinin davranışı sosyal kurala aykırılık oluşturur. ) Fulya manevi yaptırımla karşılaşmıştır. C) Maddi bir yaptırımdan söz edilemez. D) Selin'in davranışı manevi yaptırıma örnek oluşturur. E) Fulya'nın davranışı sübjektif bir ahlak kuralına aykırılık oluşturmaktadır. 3. Tazminat yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 13 ) Maddi tazminat şeklinde olabileceği gibi, manevi tazminat biçiminde de olabilir. ) Satmış olduğu malı zamanında teslim etmeyen satıcı tazminat yaptırımı ile karşılaşabilir. C) ir hukuki işlem kanunun aradığı şekilde yapılmaz ise tazminat yaptırımı söz konusu olur. D) ir kimse "haksız fiil" denilen hukuka aykırı bir fiiliyle başkasına zarar verecek olursa, tazminat yaptırımı ile karşılaşır. E) Tazminat yaptırımı sadece haksız fiillerle bir zarara sebebiyet verilmiş olması halinde söz konusu olmaz.

14 2010 OC e Hukukun sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının kamu hukukuna girmekte olduklarında herhangi bir duraksama yoktur. ) Hukuk kurallarının bir kısmı, kişiler ile kişiler arasındaki ilişkileri, bir kısmı ise kişiler ile toplum(devlet) arasındaki ilişkileri düzenler. C) Mahiyetleri ve özellikleri itibariyle birbirinden farklı olan bu çok çeşitli ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları bir tertibe, bir düzen ve ayırıma tabi tutulmuştur. D) Hukukun, kamu hukuku-özelhukuk şeklinde bir ayırıma tabi tutulmasının pratik bakımdan faydalı olduğu hakkında pek duraksama (tereddüt) yok ise de ayırımın hangi ölçüte (kıstasa) dayanması gerekeceği konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. E) Roma hukukçuları hukuku, "kamu hukuku" (amme hukuku) ve "özel hukuk" (hususi hukuk) olmak üzere iki ana gruba ayırmışlardır. Xile Yimam nikahı ile evlenmişlerdir. u şahısların evlilik akitlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) X ve Y'nin evlenme iradeleri mevcut olduğundan, evlilikleri hukuki açıdan geçerli olup iptal edilemez. ) X ve Y, kanunun öngördüğü şekilde evlenmediklerinden, evlilikleri yok hükmündedir. C) Xve Y'nin evliliği savcının açacağı davaya kadar geçerli bir evlilik olarak varlığını sürdürür. D) X ve Y, geçerli bir evlilik akdine sahip olmadıklarından, X ve Y'nin evlilikleri iptal yaptırımına tabidir. E) X ve Y'nin evlenme iradeleri mevcut olduğundan, evlilikleri hukuki açıdan geçerlidir. ncak iptal edilebilir Türkiye üyük Millet Meclisi'ne milletvekili seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Seçimler açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. ) Seçimler serbest, eşit ve gizli oyla yapılır. C) Seçimlerde, bazı seçmenlerin ağırlıklı oy hakkı bulunmaktadır. D) Seçimler yargının yönetim ve denetimi altında yapılır. E) Seçimler tek dereceli olarak yapılır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ayan X ile lman vatandaşı ay Y'nin İngiltere'de boşanmak istemeleri halinde hangi ülkenin kurallarının uygulanacağının belirlenmesi hususu aşağıdaki hukuk dallarından hangisinin konusuna girer? ) Sigorta Hukuku ) orçlar Hukuku C) Medeni Hukuk D) nayasa Hukuku E) Devletler Özel Hukuku Erdem bir ses sistemi almak için Ece ile sözleşme yapmıştır. 6. şağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışını gerçekleştirmek amacına yönelik olarak TC nayasasında düzenlenen hükümlerden biri değildir? ) Topraksız çiftçilerin topraklandırılması ) İdarenin hukuka bağlılığının sağlanması C) ilenin korunmasının sağlanması D) daletli bir ücret rejiminin uygulanması E) Herkesin sosyal güvenlik içinde yaşamasını sağlamak üzere gerekli örgütlerin kurulması 14 una göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Erdem ile Ece'nin yaptığı sözleşme özel hukuk alanına girmektedir. ) Erdem ile Ece'nin yaptığı sözleşme Medeni Hukuku ilgilendirmektedir. C) Erdem ile Ece bir kefalet sözleşmesi yapmış sayılmaktadır. D) Erdem ile Ece'nin yaptığı sözleşme orçlar Hukukunu ilgilendirmektedir. E) Erdem ile Ece karşılıklı edimde bulunmak zorundadır.

15 2010 OC e Kanun hükmünde kararnamelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi Türkiye'de ilk defa 1971 yılında yapılan anayasa değişikliği ile ortaya çıkmıştır. ) Kanun hükmünde kararname çıkarılabilmesi için TMM'nin bir kanunla akanlar Kurulu'na yetki vermesi gerekir. C) Kanun hükmünde kararnameler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girerler. D) Siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir. E) Temel haklar kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemezler şağıdakilerden hangisi siyasi bir haktır? ) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ) Grev ve lokavt hakkı C) Dilekçe hakkı D) Dernek kurma özgürlüğü E) Düşünce ve kanaat özgürlüğü li'nin aşağıdakilerden hangisini mirasçılarına bırakması mümkün değildir? ) hmet'ten olan alacakları üzerindeki hakkı ) Mehmet'e olan borçları C) İşyerinin mülkiyeti üzerindeki hakkı D) Yazdığı kitabın telif hakkı E) rkadaşı Şerife'nin evinde oturma hakkı Kanunlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kanunların nayasaya uygunluğunun denetimi yalnızca siyasal denetim yoluyla mümkündür. ) Kanunların yazılı, sürekli ve genel olmaları gerekir. C) Kuvvet derecesi bakımından en üstün kanun nayasadır. D) Milletlerarası anlaşmalar nitelikleri gereği kanun sayılırlar. E) Kanunlar anayasaya aykırı olamazlar nayasasına göre tüzük çıkarma yetkisi kime tanınmıştır? ) akanlar Kurulu'na ) aşbakan'a C) Meclis aşkanı'na D) Cumhurbaşkanı'na E) Milli Güvenlik Kurulu'na şağıdakilerden hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklara ilişkin özelliklerden biri değildir? ) Mali bir nitelik taşımazlar. ) Kanuni temsil yoluyla kullanılmaları mümkün değildir. C) Miras yoluyla geçerler. D) Hak sahibinin kişiliğini yakından ilgilendirirler. E) aşkalarına devredilemezler li kol saatini otobüste düşürmüştür, Mehmet kaybedilmiş olan saati bir saatçi dükkanından satın almıştır. u durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Mehmet'e karşı taşınır davası açılamaz. ) li, Mehmet'in saatçiye ödediği bedeli ödeyerek saatini Mehmet'ten alabilir. C) Mehmet saatin mülkiyet hakkını kazanmıştır. D) Saatçi, li'ye saatin parasını ödemek zorundadır. E) Mehmet her koşulda saati iade etmek zorundadır. şağıdakilerin hangisinde hakkın kaybedilmesi durumu yoktur? ) (X) şahsı babasından kalan mirası 3 ay içinde ret etmemiştir. ) (X) şahsı ölmüştür. C) (X) şahsı'nın evi yanıp kül olmuştur. D) (X) şahsı, cüzdanını çöpe atmıştır. E) (X) şahsı kitabını arkadaşına hediye etmiştir. Taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetin devren kazanıldığı an aşağıdakilerden hangisidir? ) Zilyetliğin devredildiği an ) Taşınmazın teslim edildiği an C) Devir sözleşmesinin yapıldığı an D) Tarafların devir konusunda anlaştıkları an E) Tapu siciline tescil anı

16 2010 OC e şağıdakilerden hangisinde hak ehliyeti ile ilgili geçerli olan ilkeler birlikte ve doğru olarak verilmiştir? ) Genellik -tek taraflılık ) Kişisellik -orantılılık C) Mutlaklık -eşitlik D) Kişisellik -öznellik E) Genellik -eşitlik 24. Devletin en son yasal mirasçı sıfatıyla miras bırakanın borçlarından sorumluluğu nasıl bir sorumluluktur? ) Sınırsız sorumluluk ) elirli miktarla sorumluluk C) Kusursuz sorumluluk D) Kişi ile sorumluluk E) elli mallarla sınırlı sorumluluk 20. Sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisinin izni olmadan yaptığı hukuki işlemlere bağlanan sonuç aşağıdakilerden hangisidir? ) Nisbi butlan ) Mutlak butlan C) Yokluk D) İptal edilebilirlik E) Tek taraflı bağlamazlık 25. Hazırlar arasında yapılan bir sözleşme ne zaman meydana gelir? ) İcabın gönderildiğian ) Kabulün vardığı an C) Kabulün açıklandığı an D) İcabın yöneltildiği an E) İcabın vardığı an 21. Kanunun belirlediği sebeplerden birinin varlığı halinde ergin bir kimsenin fiil ehliyetinin mahkeme kararıyla sınırlandırılması veya tamamen ortadan kaldırılmasına ne adverilir? ) Ehliyetsizlik ) Engellilik C) Kısıtlılık D) yırt etme gücünün kaybı E) asiretsizlik 26. orçlunun fikri faaliyet ve becerileri ile meydana getirebileceği edim türü aşağıdakilerden hangisidir? ) ni edim ) Maddi edim C) Mutlak edim D) Kişiseledim E) Olumsuz edim 22. Derneklerin ilk genel kurul toplantılarını yazılı bildirimden itibaren ne kadar süre içinde yapmaları gerekir? ) 15 gün ) 1ay C) 3ay D) 6ay E) 1yıl 27. İkrah ile iradenin sakatlanması nedeniyle bir işlem yapılmasının hukuki sonucu nedir? ) Muvazaa ) Tek taraflı bağlamazlık C) Yokluk D) Hükümsüzlük E) İptal 23. ir derneğin amacının sonradan hukuka aykırı hale gelmesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? ) Dernek Valilik kararı ile feshedilir. ) Dernek kendiliğinden sona erer. C) Dernek mahkeme kararıyla feshedilir. D) Savcılık derneğin feshine karar verir. E) İçişleri akanlığı derneğin feshine karar verir şağıdakilerden hangisi el ile imza atmanın istisnalarındanbirideğildir? ) Çok miktarda tedavüle çıkarılan kıymetli evrak ) Çok miktarda piyasaya çıkarılan para C) Çok miktarda piyasaya çıkarılan tahvil D) Çok miktarda piyasaya çıkarılan hisse senedi E) Çok miktarda piyasaya çıkarılan hazine bonosu

17 2010 OC e ir sözleşmede tarafların iradeleri ile beyanları arasında bilerek yaratmış oldukları uygunsuzluk haline ne adverilir? ) Muvazaa ) Latife beyanı C) Zihni kayıt D) Gabin E) İkrah şağıdakilerden hangisi yetkisiz temsilde söz konusu değildir? ) Tektaraflıbağlamazlık söz konusudur. ) Hukuki işlemden doğan hak ve borçlar temsil olunanaaittir. C) Temsil yetkisi yoktur. D) Temsil edilenin onayı varsa temsil olunanı bağlar. E) Yetkisiz temsilci iyi niyetli üçüncükişininmenfi zararındansorumludur. 33. Satıcı Emine, Hüseyin ile 1000 TL değerindeki televizyon için satım sözleşmesi yapmıştır. ralarında yapılan sözleşmeye uygun olarak, Hüseyin, televizyonun bedeli için kararlaştırılan ilk taksidi satıcı Emine'ye ödemiş, fakat, hiçbir haklı mazereti olmaksızın, sözleşmede kararlaştırılan tarihte televizyonu teslim almak için gelmemiştir. Daha sonra, Emine'nin mağazasında çıkan yangında Hüseyin'in televizyonu yok olmuştur. u bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Hüseyin, Emine'den aynen ifayı talep edebilir. ) Emine'nin televizyonu teslim borcu, Hüseyin'in kusuru nedeniyle imkansızlaşmış ve sona ermiştir. C) Emine, Hüseyin'e tazminat ödemelidir. D) Hüseyin, Emine'den ödediği paranın iadesini talep edebilir. E) Emine, ikinci taksidin ödenmesini isteyemez. 31. Yasal temsille ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Temsil yetkisi temsil olunanın iradesine bağlıdır. ) Temsil yetkisi kanundandoğar. C) Temsil yetkisine sahip kişilere Yasal Temsilci denir. D) Veli veyavasileryasal temsilcidir. E) Temsilci, temsil yetkisini Medeni Kanun'dan alır. 34. (G), (H) ile bir sözleşme yapmış ve buna göre, (H)'ye önceden gönderilen buğdaylara uygun olması şartıyla 10 ton buğdayı satmıştır. Yukarıda verilen bilgiye göre bu sözleşme aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) Taksitle satım ) Örnek üzerine satım C) Taşınmaz satımı D) Mülkiyeti saklı tutma şartıyla satım E) rtırma ile satım 32. Satıcı Eser 200 kasa masya elması için Yener ile satım sözleşmesi yapmıştır. ralarında yapılan satım sözleşmesine uygun olarak, Yener malların bedelini peşin olarak ödemiştir. u bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sözleşmeye hüküm konarak, malların teslimi borcu Yener'in yerleşimyerinde ifa edilebilir. ) Eser'in malları teslim borcu, misli ile belli bir şeyin teslimi borcudur. C) ksi sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa, Eser'in malları teslim borcu, aranacak borç niteliğindedir. D) ksi sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa, Eser'in malları teslim borcu, götürülecek borç niteliğindedir. E) ksi sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa, malların teslimi borcu Eser'in yerleşim yerinde ifa edilir (G), (H) ile bir sözleşme yaparak, YTL değerindeki televizyonu taksitle kendisine satmıştır. ncak, (H) mal kendisine teslim edildiğinde, görüntünün olmadığını tespit etmiştir. Yukarıdaki bilgiye göre (G) satım sözleşmesinden kaynaklanan hangi yükümlülüğünü yerine getirmemiştir? ) Satış sözleşmesine konu olan malın mülkiyetini geçirme borcu ) Satış sözleşmesine konu olan malı saklama borcu C) Satış sözleşmesine konu olan malı teslim alma borcu D) Satış sözleşmesine konu olan malı ayıpsız olarak teslimetme borcu E) Semeni ödeme borcu

18 2010 OC e (G), (H) ile Eskişehir'deki evi için aylık YTL karşılığında bir yıllık bir kira sözleşmesi yapmıştır. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ir yıllık sürenin sonunda, sözleşmenin tarafların susmasıyla yenilenebilmesi mümkün değildir. ) (H), sözleşme süresince, kiralanan evi özenle kullanmalıdır. C) (H)'nin kira bedellerini gecikmeyle yerine getirmesi, sözleşmenin feshine neden olabilir. D) (G), evini tam ve hasarsız olarak (H)'ye teslim etmelidir. E) (H)'nin, kira bedellerini ödememesi, sözleşmenin feshine neden olabilir. Finansal kiralama sözleşmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sözleşme en az dört yıl süreyle feshedilemez. ) Finansal kiralama sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gerekir. C) Kiracı finansal kiralama bedelini ödemede temerrüde düşerse ve kiralayanın tanıdığı otuz gün içinde de ödemezse kiralayan sözleşmeyi feshedebilir. D) Kiralayan şirketin tüzel kişiliği sona ererse sözleşme kendiliğinden sona erer. E) Fikri ve sınai haklar sözleşmenin konusu olamaz şağıdakilerden hangisi nayasa Mahkemesi'nin görevleriarasında yer almaz? ) Uyuşmazlık Mahkemesi'ne kendi üyeleri arasından başkan ve başkan vekili seçmek ) Siyasi partilerin mali denetimini yapmak C) Danıştay başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak D) nayasa değişikliklerinin şekil ve esas yönünden nayasa'ya uygunluğunu denetlemek E) Kanunların şekil ve esas bakımından nayasa'ya uygunluğunu denetlemek nayasa Mahkemesi'nin itiraz yoluyla kendisine gönderilmiş olan biriddia hakkında beş ay içinde karar vermediği bir durum için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? ) Mahkeme nayasa Mahkemesi'nin kararına kadar davayı geri bırakmaya devameder. ) Mahkeme dosyayı nayasa Mahkemesi'ne gönderir. C) Mahkeme söz konusu kanun hükmü olmaksızın davayı sonuçlandırır. D) Mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. E) Mahkeme nayasa'ya uygunluk sorununu kendisi inceleyerek davayı sonuçlandırır. 38. Factoring sözleşmesinin türlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gerçek olmayan factoring sözleşmesinde avans işlemi ödünç olarak nitelendirilir. ) Tam factoring sözleşmesinde alacağın sağlamlığından sorumluluk factoring şirketine aittir. C) Gerçek olmayan factoring sözleşmesinde factoring şirketi alacağın tahsil edilememe riskini üstlenmez. D) Gerçek olmayan factoring sözleşmesinde müşteri yalnızca alacağın varlığından sorumludur. E) Gerçek factoring sözleşmesinde avans işlemi satım niteliğindedir. 18 TEST İTTİ.

19 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Genel Muhasebe 40 2 Temel ilgi Teknolojileri 40 8 Hukuka Giriş u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

20 2010 OC e çılış kaydı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? GENEL MUHSEE 5. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) Hesapların açılışı, işine devam eden işletmeler için her dönemgerekli değildir. ) ilançonun pasifinde yer alan unsurlar açılış kaydında alacaklandırılır. C) İşe yeni başlayan işletmelerin dönem başında yaptığı ilk kayıttır. D) Her zaman açılış kaydının yevmiye madde numarası 1dir. E) çılış kaydı büyük deftere aktarılmak zorundadır. ) İşletmenin bankadan kredi kullanmak üzere sözleşme yapması ) İşletmenin personelinden olan alacağını, personelin ücretinden kesmesi C) İşletmenin bankalardaki mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi D) İşletmenin kredili malsatması E) İşletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması 2. İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarının ve kaynaklarının dağılımını ve büyüklüğünü gösteren mali tabloya ne ad verilir? ) Öz kaynaklar değişimtablosu ) Kaynak ve kullanımtablosu C) Kâr dağıtım tablosu D) Gelir tablosu E) ilanço 6. İşletmenin bankadaki kredi hesabına faiz tahakkuk ettirildiğinde aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır? ) 3. Varlık hesapları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? FİNNSMN GİDERLERİ HS. NKLR HS. ) ktifteki değişikliklerin izlendiğihesaplardır. ) ir sonraki döneme kalan verebilirler. C) Hesap kalanları gelir tablosunda yer alır. D) Meydana gelen azalışlar hesabın alacağına yazılır. E) Hiçbir zaman alacak kalanı vermezler. ) FİNNSMN GİDERLERİ HS. KS HS. C) FİNNSMN GİDERLERİ HS. NK KREDİLERİ HS. 4. ir işletmede kullanılacak hesapların muhasebenin genel kabul görmüş kavram ve ilkeleri doğrultusunda sistemli bir şekilde ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne ad verilir? D) NK KREDİLERİ HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. ) Hesap özeti ) Gelir tablosu C) ilanço D) Envanter listesi E) Hesap planı E) NKLR HS FİZ GELİRLERİ HS. 2

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 1100-1. şağıdakilerden hangisi varlıkları tam olarak tanımlamaktadır? ) Üçüncü şahısların aktifler üzerindeki hakları işletmenin sahip olduğu iktisadi değerler işletme sahiplerinin aktifler üzerindeki

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

e-sertifika Programları / 18 Ocak 2009 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 18 Ocak 2009 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 18 Ocak 2009 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

e-sertifika Programları / 20 Ocak 2008 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 20 Ocak 2008 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 20 Ocak 2008 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Envanter Bilanço Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesaplar DOĞAL OLARAK ÇİFT tarafli ÇALIŞIR: VARLIK HESABI Hesaba Giriş Hesabın Çıkış Tarafı Tarafı KAYNAK HESABI Hesabın Çıkış Hesaba Giriş Tarafı Tarafı GİDER

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır. Ünite 3: Hesap: Hesap, farklı işlemlerin sınışandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgedir. Hesapların Nitelikleri: Finansal tablolar, karar alıcılara aşağıdaki unsurlara ilişkin

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

2011 BS 3200-1. Vergi Usul Kanunu'na göre "ticari mallar" hangi değerleme ölçüsü i le değerlenir? MUHSEBE UYGULMLRI 4. işletmenin "C" malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdaki gibidir:

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 4. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

KAYA 1 DÖNEN VARLIKLAR 20 TİCARİ ALACAKLAR

KAYA 1 DÖNEN VARLIKLAR 20 TİCARİ ALACAKLAR 1 DÖNEN VARLIKLAR 20 TİCARİ ALACAKLAR 120 ALICILAR HESABI İşletmenin satmış olduğu mal veya yapmış olduğu hizmetler karşılığında ortaya çıkan senetsiz alacaklarının izlendiği hesaptır. Varlık hesabı olması

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 14. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Monografi Uygulaması Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Monografi Uygulaması

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

VAKA-T ,- Sermaye ,- Aralık 2016 Dönemi Günlük işlemleri:

VAKA-T ,- Sermaye ,- Aralık 2016 Dönemi Günlük işlemleri: VAKA-T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Tuna VARLIKLI (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki Türk Lirası 95.000,- Alıcı

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

ISF 108 GENEL MUHASEBE II

ISF 108 GENEL MUHASEBE II 5. HAFTA ISF 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2007 Onay Zamanı : 10.04.2008-11:04:00 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdakilerden hesaplardan hangisi «Menkul Kıymetler» grubunda yer almaz? a. Bağlı Menkul Kıymetler b. Kamu

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

için doğru değildir?

için doğru değildir? TİCRET MESLEK DERSLERİ (MUHSEBE FİNNSMN) ÖĞRETMENİ (M.T.Ö.D.) 1 "Muhtemel zararların kayda alınması" muhasebenin hangi temel kavramının bir gereğidir? ) Tarafsızlık ve belgelendirme B ) Para ölçüsü kavramı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

MUHASEBE YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ)

MUHASEBE YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ) MUHASEBE TEMEL FİNANSAL F TABLOLARDA YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (BÖLÜM M II) (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ) HESAPLARIN SINIFLANDIRILMASI Hesapların bir kısmının fazlalıkları bilançoda bir kısmının fazlalıkları

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1. Tahakkuk esası aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine dayanır? A) Özün önceliği C) Dönemsellik D) Maliyet esası E) Parayla ölçülme 6. Bankadan elde edilen gelirin ilgili döneme alınması muhasebenin

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız.

Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız. Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız. UYGULAMA - 1 Cemil POYRAZ (tek şahıs), inşaat malzemesi alım-satımı yapmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurmuş ve aşağıdaki varlık ve borçlarla işe

Detaylı