e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ."

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Genel Muhasebe 40 2 Temel ilgi Teknolojileri 40 8 Hukuka Giriş u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2010 OC e şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) İşletmenin bankalardaki mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi ) İşletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) İşletmenin personelinden olan alacağını, personelin ücretinden kesmesi D) İşletmenin kredili mal satması E) İşletmenin bankadan kredi kullanmak üzere sözleşme yapması GENEL MUHSEE 5. ir işletmede kullanılacak hesapların muhasebenin genel kabul görmüş kavram ve ilkeleri doğrultusunda sistemli bir şekilde ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne ad verilir? ) Hesap özeti ) Gelir tablosu C) ilanço D) Envanter listesi E) Hesap planı 2. şağıdakilerden hangisi işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarının parasal olarak ifadesidir? ) Demirbaşlar ) Sermaye C) SabitKıymetler D) lacaklar E) orçlar 6. Varlık hesapları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3. İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarının ve kaynaklarının dağılımını ve büyüklüğünü gösteren mali tabloya ne ad verilir? ) Öz kaynaklar değişimtablosu ) Gelir tablosu C) Kaynak ve kullanımtablosu D) ilanço E) Kâr dağıtım tablosu ) ir sonraki döneme kalan verebilirler. ) Hiçbir zaman alacak kalanı vermezler. C) Meydana gelen azalışlar hesabın alacağına yazılır. D) Hesap kalanları gelir tablosunda yer alır. E) ktifteki değişikliklerin izlendiği hesaplardır. 4. şağıda bilanço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ilanço işletmenin bir dönem içerisinde elde ettiği kârı zararı ve bunun nedenlerini gösterir. ) ilanço mutlaka bir tarih taşımalıdır. C) ilançoda hesaplar değil, hesapların kalanları yer alır. D) ilançoda sol taraf aktif, sağ taraf pasif olarak adlandırılır. E) ilançoda hangi işletmeye ait olduğu yazılmalıdır Kasaya para giriþlerini kaydetmek için kullanýlan ve buna karþýlýk hangi hesabýn veya hesaplarýn alacaklandýrýlacaðýný gösteren belgeye ne ad verilir? ) Mahsup fiþi ) Ödeme fiþi C) Tahsil fiþi D) Tediye fiþi E) Kasa fiþi

3 2010 OC e KS HS. NKLR HS. SERMYE HS. u yevmiye kaydına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) ) Kasa Hesabı - + ankalar Hesabı 11. "Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarýnýn yürütülmesinde ve mali tablolarýn düzenlenmesi ve sunulmasýnda belli kiþi ve gruplarýn deðil de kamu yararýnýn gözetilmesi gereði" aþaðýdaki temel muhasebe kavramlarýndan hangisine dayanýr? ) Sosyal sorumluluk ) Kiþilik C) Süreklilik D) Tam açýklama E) Özün önceliði C) D) E) - + Sermaye Hesabı + - Sermaye Hesabı - + Kasa Hesabı İşlemlerin muhasebeyeyansıtılmasında onların biçimlerinden önce finansal özellikleri ve işletme için ifade ettiği gerçeğingöz önünde tutulmasını esas alan kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Önemlilik kavramı ) İhtiyatlılık kavramı C) Tam açıklamakavramı D) Özünönceliğikavramı E) Tutarlılık kavramı 9. Muhasebe sürecinde işlemler "açılış kayıtları" ile başlar "kapanış kayıtları" ile son bulur. u akışta, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre önce yapılır? ) üyük defter kayıtları ) Mali tablolar C) Genel geçici mizan D) Yevmiye kayıtları E) Envanter kayıtları 13. Önceki dönemden stokta kalan ve dönem içinde satýn alýnan mallar hangi hesaba nasýl kaydedilir? ) Ticari Mallar Hesabý'nýn alacaðýna ) Satýlan Ticari Mallar Maliyeti Hesabý'nýn borcuna C) Diðer Stoklar Hesabý'nýn borcuna D) Satýþtan Ýadeler Hesabý'nýn alacaðýna E) Ticari Mallar Hesabý'nýn borcuna 10. çılış kaydı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 14. TİCRİ MLLR HS. STICILR HS. ) çılış kaydı büyük deftere aktarılmak zorundadır. ) Her zaman açılış kaydının yevmiye madde numarası 1dir. C) ilançonun pasifinde yer alan unsurlar açılış kaydında alacaklandırılır. D) İşe yeni başlayan işletmelerin dönem başında yaptığı ilk kayıttır. E) Hesapların açılışı, işine devam eden işletmeler için her dönemgerekli değildir. u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Satış iadesine ) Kredili mal alışına C) Peşin mal satın almaya D) Kredili mal satışına E) lış iadesine 3

4 2010 OC e Satýn alýnan mallarla ilgili; nakliye, komisyon,vb. giderler hangi hesaba ve nasýl kaydedilir? ) Ticari Mallar Hesabýnýn alacaðýna ) Genel Yönetim Giderleri Hesabýnýn alacaðýna C) Pazarlama, Satýþ ve Daðýtým Giderleri Hesabýnýn borcuna D) Genel Yönetim Giderleri Hesabýnýn borcuna E) Ticari Mallar Hesabýnýn borcuna 19. þaðýdakilerden hangisi "maddi duran varlýklar" kapsamýnda yer almaz? ) Özel Maliyetler ) Demirbaþlar C) Yeraltý ve Yerüstü Düzenleri D) Yapýlmakta Olan Yatýrýmlar E) inalar 16. ir iþletmede kasa sayým noksaný saptanmasý ve kasa sorumlusunun bulunmamasý durumunda aþaðýdaki hesaplardan hangisi, sayým noksaný kadar alacaklandýrýlýr? ) Kasa Hesabý ) Sayým ve Tesellüm Noksanlarý Hesabý C) ankalar Hesabý D) Diðer Çeþitli lacaklar Hesabý E) Sayým ve Tesellüm Fazlalarý Hesabý 20. þaðýdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür? ) Maddi teminatlý kredi ) çýk kredi C) Teminat mektubu D) orçlu cari hesap þeklinde kredi E) vanskredisi 21. İşletmenin bankadaki kredi hesabına faiz tahakkuk ettirildiğinde aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır? 17. KS HS FİNNSMN GİDERLERİ HS LCK SENETLERİ HS Cüzdandaki Senetler ) FİNNSMN GİDERLERİ HS. NKLR HS. u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) ) Senedin tahsile verilmesine ) Senedin ıskonto ettirilmesine C) Senedin protesto ettirilmesine D) Senedin vadesinde tahsil edilmesine E) Senedin banka tarafından tahsil edilmesine FİNNSMN GİDERLERİ HS. KS HS. C) FİNNSMN GİDERLERİ HS. NK KREDİLERİ HS. 18. Satýn alýnan bir taþýtýn taþýt alým vergisi ve taþýma sýrasýndaki sigorta giderleri ve benzeri giderler hangi hesaba nasýl kaydedilir? D) NK KREDİLERİ HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. ) irikmiþ mortismanlar Hesabýnýn alacaðýna ) Taþýtlar Hesabýnýn alacaðýna C) Demirbaþlar Hesabýnýn alacaðýna D) Genel YönetimGiderleri Hesabýnýn borcuna E) Taþýtlar Hesabýnýn borcuna E) NKLR HS FİZ GELİRLERİ HS. 4

5 2010 OC e İşletme, yarısı kredili, yarısı peşin olmak üzere TL si KDV, toplam TL ye mal satmıştır. u işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) 24. İşletmenin her bir satıcıyla olan senetsiz borç ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde izlenir? ) Günlük kasa defterinde ) lıcılar yardımcı hesaplarında C) orç senetleri yardımcı hesaplarında D) Kasa yardımcı hesaplarında E) Satıcılar yardımcı hesaplarında LCK SENETLERİ HS KS HS YURTİÇİ STIŞLR HS HESPLNN KDV HS ) LICILR HS KS HS YURTİÇİ STIŞLR HS HESPLNN KDV HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. NKLR HS. C) LICILR HS YURTİÇİ STIŞLR HS HESPLNN KDV HS D) STICILR HS KS HS YURTİÇİ STIŞLR HS HESPLNN KDV HS u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) İşletmenin çek keşide etmesine ) İşletmenin verdiği çekin lehtarı tarafından bankadan tahsil edilmesine C) İşletmenin çek ciro etmesine D) Müşteriden alınan çekin bankaya teslim edilmesine E) Müşteriden alınan çekin banka tarafından tahsil edilmesine E) 23. ORÇ SENETLERİ HS LICILR HS YURTİÇİ STIŞLR HS HESPLNN KDV HS ORÇ SENETLERİ HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. ORÇ SENETLERİ HS. u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 26. "Ödenmemiş Sermaye" aşağıdaki mali tablolardan hangisinde ve ne şekilde yer alır? ) ilançonun pasifinde, uzun vadeli yabancı kaynaklara ilave şeklinde ) ilançonun aktifinde, duran varlıklara ilave şeklinde C) ilançonun pasifinde, esas sermayeden indirim şeklinde D) Gelir tablosunda, faaliyet kârına ilave şeklinde E) ilançonun pasifinde, esas sermayeye ilave şeklinde ) orç senedinin ödenmesine ) Senetsiz borcun ödenmesi için senet verilmesine C) Teminat senedi verilmesine D) orç senedinin vade farkı eklenerek yenilenmesine E) Hatır senedi verilmesine 5

6 2010 OC e İşletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: 28. Kasa: lacak senetleri: Verilen çekler: Ticari mallar: orç senetleri: anka kredileri: TL TL TL TL TL TL u bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç TL dir? ) ) C) D) E) Gelir hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ktif hesaplar gibi çalışırlar. ) lacak kalanı verirler. C) Gelir tablosu hesaplarıdır. D) Gelirler arttıkça hesap alacaklandırılır. E) Kâr/ Zarar Hesabının alacağına devredilirler şağıdakilerden hangisi mevcut malların "Muhasebe İlkelerine Göre Değerleme" sinde kullanılanölçütlerden biridir? ) orsa rayici ) Vergi değeri C) Maliyet bedeli D) İtibari değer E) Tasarruf değeri Hisse Senetleri Hesabının borç kalanı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ) Mevcut hisse senetlerinin alış bedelini ) Satın alınan hisse senetlerinin borsa değerini C) Çıkarılan hisse senetlerinin piyasa değerini D) Hisse senedi alım satımından elde edilen kârı E) Satılan hisse senetlerinin alış bedelini 29. İşletme, boş duran bir işyeri binasını kiraya vermiş ve gelecek 11 aylık kira bedelinin yarısını çek, diğer yarısını da nakit şeklinde da tahsil etmiştir. u bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılmaz? ) Gelecek ylara it Gelirler Hesabı alacaklandırılır. ) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabı alacaklandırılır. C) Gelecek Yıllara it Gelirler Hesabı alacaklandırılır. D) lınan Çekler Hesabı borçlandırılır. E) Kasa Hesabı borçlandırılır. 33. Maliyeti TL ve normal kullanım süresi (ömrü) 5 yıl olan bir makine için azalan kalanlar üzerinden amortisman ayrılacaktır. u makinenin kullanıldığı ikinci yılın sonunda ayrılması gereken amortisman gider payı kaç TL dir? ) ) C) D) E) şağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanterdeyapılır? ) Hesaplarınkapatılması ) Stoktaki mallarındeğerlenmesi C) Gelir tablosununhazırlanması D) Genel geçici mizanınçıkarılması E) ilançonundüzenlenmesi Duran varlıklardan amortisman payı ayrıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? ) Varlıkların değeri artmış olur. ) ktifleştirilen maliyet bedeli gidere dönüştürülmüş olur. C) Dönem kârı azalmış olur. D) İşletmenin giderlerinde artış olur. E) İşletmenin aktifinde azalış olur.

7 2010 OC e İşletmenin orç Senetleri Hesabı nın durumu aşağıdaki gibidir: ORÇ SENETLERİ : : : : : : : : : : itibariyle borç senetlerinin tasarruf değeri ise TL olarak belirlenmiştir. İşletme tasarruf değerini uyguladığı takdirde, dönemsonu bilançosunda orç Senetleri Reeskontu kaç TL olarak yer alır? ) ) C) D) E) şağıdakilerden hangisi bilançoda yer alır? ) Ticari mallar ) Genel yönetim giderleri C) Satılan ticari mallar maliyeti D) Finansman giderleri E) Yurtiçi satışlar şağıdaki hesaplardan hangisinin kalanı bilançonun pasifinde yer alır? ) Yurtiçi Satışlar ) Gelecek ylara it Giderler C) Sermaye D) irikmiş mortismanlar E) Gelir Tahakkukları 36. Satıcılardan açık hesap şeklinde kredili mal satın alındığında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? ) orç senetleri ) Satıcılar C) Ticari mallar D) anka kredileri E) lıcılar 37. Dönem Kârı veya Zararı Hesabı'nın alacak kalanı aşağıdakilerden hangisine devredilir? ) Sermaye Hesabına ) DönemNet Zararı Hesabına C) DönemNet Kârı Hesabına D) Geçmiş Yıllar Zararları Hesabına E) Kasa Hesabına 38. Dönem içinde gerçekleşmiş fakat henüz tahsil edilmemiş gelirler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kasa Hesabının borcuna yazılır. ) Gelir Tahakkukları Hesabının borcuna yazılır. C) Gelecek Yıllara it Gelirler Hesabına alınır. D) Gelir Tahakkukları Hesabının alacağına yazılır. E) Gelecek ylara it Gelirler Hesabına alınır. 7

8 2010 OC e TEMEL ÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ şağıdakilerden hangisi bilgi işlem sürecinin adımlarından biri değildir? ) Kaydetme ) Gizleme C) Sıralama D) Özetleme E) Sınıflandırma 5. I. Sistem II. na bellek III. İşlemci IV. Klavye V. Monitör ilgisayarın temel bileşenleri aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? ) Ive II ) II ve III C) IV ve V D) I, II ve III E) I, IV ve V 2. ilgi ve veri kavramlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) ilgi, bilgi işleme sürecinde işlenen malzemedir. ) Veri, bilgi işleme sürecinin sonunda elde edilen mamuldür. C) Çok fazla bilgi kullanılarak veri elde edilir. D) Veri işlenerek bilgi elde edilir. E) Veri ve bilgi bir şeyin ya da olayın nedenlerini tanımlar. 6. İz topu nedir? ) ilgisayarlarda kullanılan bir fare türüdür. ) Sabit diskin üzerindeki izleri okuyan kafaya verilen addır. C) ir yazı veya fotoğrafın bilgisayar ortamına aktarılması için kullanılan bir tarayıcı türüdür. D) Ekran özelliklerini ayarlamak için kullanılan programların genel adıdır. E) Yazıcıların işlemleri gerçekleştirmek için izledikleri yola verilen addır. 3. İnsangücü hangi toplumsal gelişme aşamasında tek başına enerji kaynağıdır? ) Sanayi ) ilgi C) Tarım D) Çağdaş E) vcı Toplayıcı 7. ilgisayara belirli bir işi gerçekleştirebilmesi için verilen komutların toplamına ne ad verilir? ) İşlem ) Yönerge C) Donanım D) Program E) Derleyici 4. ilgisayarların hızı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 8. Gazete, dergi ve kitapların bilgisayar yardımıyla dizilip baskıya hazırlanması amacıyla kullanılan programlara ne ad verilir? ) DPI ) CPU C) Hertz D) Piksel E) yte ) Derleyici ) Hesap tabloları C) Masaüstü yayıncılık programları D) İşletim sistemi E) Yorumlayıcı 8

9 2010 OC e şağıdaki programlardan hangisi kaynak programı, bir programlama dilinin sözdizim kurallarına göre denetler ve bu kurallara göre yazılmamışsa hata raporu üretir? ) Grafik programı ) Derleyici C) Masaüstü yayıncılık programı D) İşletim sistemi E) Kelime işlemci 14. üro yazılımlarında daha önce oluşturulmuş ve saklanmış bir dosyayı açabilmek için kullanılan düğme aşağıdakilerden hangisidir? ) ) C) D) ilgisayarın disklerinde yer alan, tüm veri ve programların saklandığı bilgi kümelerine ne ad verilir? ) ellek ) Sanal bellek C) na bellek D) Sürücü E) Dosya Windows işletim sisteminde masaüstündeki simgelerin görünümünü değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 15. E) üro yazılımlarında, Tümünü Seç komutu aşağıdaki menülerden hangisindeyer alır? ) raçlar ) içim C) Dosya D) Düzen E) Görünüm ) Temalar ) rka plan C) Web D) Efektler E) yarlar 16. şağıdaki işlemlerden hangisi kelime işlemcilerle yapılamaz? 12. Windows 2000 işletim sisteminde silinen nesneler aşağıdakilerden hangisinde depolanır? ) Denetim Masasında ) Gezginde C) Yardımcı bellekte D) rka planda E) Geri Dönüşüm Kutusunda ) Karakter tanımı yaratma ) Yaratılan metne resim ekleme C) Metin yaratma ve silme D) Karakter boyutu değiştirme E) Karakter rengi değiştirme 13. Kelime işlemci programı çalıştırıldığında masaüstünün hangi bölümündekonumlanır? ) ilgisayarımpenceresi ) elgelerimpenceresi C) Görev çubuğu D) Düzenmenüsü E) aşlat menüsü Word programında metni yazarken kelimelerin bölünüp bölünmeyeceğinin belirlenmesi için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir? ) Kelime ) Ekle C) Dilayarla D) Kenarlık E) Heceleme

10 2010 OC e Kelime işlemci programı kullanıcıları tarafından diğerlerine göre daha çok tanınan ve kullanılan yazı tipi aşağıdakilerden hangisidir? ) Impact ) lbertus C) rial D) Gautami E) Shruti 22. Sunumprogramında Sunu Penceresinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? ) Grafik eklenilebilenslaytgörünümüdür. ) Sununun bitmiş haldekigörünümüdür. C) Zemin renginin değiştirilebildiği slayt görünümüdür. D) Metin, şekil, grafik, renk ve nesnelerin yerleştirildiğiboş sunu slaytıdır. E) sılslaytaulaşılabilen slayt görünümüdür. 23. Sunum programında metin alanına efekt eklemek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir? 19. şağıdakilerin hangisi işlem tablolarının temel özelliklerinden biridir? ) Üretmek ) Hesaplamak C) Çizmek D) Sınamak E) Yayınlamak ) Düzen ) Slayt Gösterisi C) Efekt D) rka Plan E) raçlar 24. ilgisayara aktarılmış bir fotoğraf üzerinde değişiklik yapabilmek için kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir? 20. İşlem tablolarında girilen sayısal verilere ne ad verilir? ) Formül ) Karakter C) Etiket D) Fonksiyon E) Değer 25. ) Çizim programı ) Vektörtabanlı C) Piksel tabanlı D) rşiv tabanlı E) Sunum tabanlı şağıdakilerden hangisi Paint programı araç kutusundabulunan öğelerden biri değildir? ) Ekle ) Fırça C) Renk seç D) Seç E) üyüteç 21. İşlem tablosu programında M2'den M4'e ve N5'den N7'ye kadar olan hücrelerdeki sayıların toplamını L1 hücresinde görüntülemek için aşağıdaki formüllerden hangisi yazılmalıdır? ) =TOPL(M2:M4;N5:N7) ) L1=M2+M3+M4+N5+N6+N7 C) TOPL(M2:M4)+TOPL(N5:N7) D) =TOPL(M2:M4+N5:N7) E) =TOPL(M2:M4);TOPL(N5:N7) şağıdakilerden hangisi Vektör tabanlı görsellerin üstünlüklerinden biridir? ) Gerçeğe en yakın görüntü vermeleri ) ellekte daha fazla yer kaplaması C) Piksel boyutlarının küçük olması D) Kolayca yaratılabilmeleri E) ellekte daha az yer kaplaması

11 2010 OC e ve 28. sorular aşağıdaki tabloya göre cevaplandırılacaktır. Yazar as. No Kitap dı dı Soyadı Tarihi Kategorisi 7enim dım Kırmızı Orhan Pamuk 1998 Roman 11 İnsan ir Yalnızlıktır Sefa Kaplan 1990 Şiir 48 Puslu Kıtalar tlası İ. Oktay nar 1995 Roman 75 Kök Türkler Sencer Divitçioğlu 1987 Derleme 102 İbişin Rüyası Tarık uğra 1970 Roman 145 Kırk Oda Murathan Mungan 1987 Hikâye 171 Şairin Seyir Defteri Edip Cansever 1980 Şiir 191 Yeniden İnsan İnsana Doğan Cüceloğlu 1991 Derleme 207 Hatice Sultan Hıfzı Topuz 2000 Roman 308 Göl İnsanları Richard Leakey 1997 Derleme Yukarıda verilen tablodakialan sayısı kaçtır? 30. ir bilgisayar ağının kurulmasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? ) ilgisayarlar arasında büyük miktarda bilgi aktarımını gerçekleştirebilmek ) ilgisayar kaynaklarını kullanıcılar arasında paylaştırarak verimli kullanılmalarını sağlamak C) Zaman paylaşımlı sistemlerde kullanılan terminalleri kişisel bilgisayarlara takarak kullanmak D) Kişisel bilgisayarları kullanarak, pahalı zaman paylaşımlı sistemleri devre dışı bırakmak E) Çok sayıda bilgisayarı devreye alarak toplam kapasiteyi artırmak, bir işi daha kısa sürede bitirmek ) 6 ) 8 C) 10 D) 11 E) Yukarıdaverilen tablodaki kayıt sayısıkaçtır? ) 6 ) 8 C) 10 D) 11 E) ir şirkette eşit hızda ve kapasitede 10 adet bilgisayar vardır. unların hepsi ofisteki bilgisayar ağına bağlı ve her biri bir işi ortalama 5 dakikada gerçekleştirmektedir. Ofise yeni alınan bir çalışana diğerleri ile aynı kapasite ve hızda yeni bir bilgisayar verilerek ağa bağlanmıştır. u durumda bir işin bir bilgisayar tarafından yapılma süresi kaç dakika olur? ) 4 ) 4,5 C) 5 D) 5,5 E) Veri Tabanı Yönetim Sistemi'ne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) ir veri tabanının oluşturulabilmesini sağlar. ) Uzman kullanıcıların veri tabanı tasarlamasını sağlayan yazılımdır. C) Tablolar arasındaki ilişkilerdir. D) ir donanım birimidir. E) Rapor hazırlama için veriler sunar şağıdakilerden hangisi bir şirketin yerel ağının Internet'e bağlanabilmesi için gerekli olan ekipmanlardan biri değildir? ) Telekom şirketi ve şirket binası arasındaki bağlantı ) ğ kartı C) Yönlendirici D) www sunucusu E) Modem

12 2010 OC e IP numaraları yanında, bunların yerine geçebilecek isimlerinin de olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) IP numaralarının kullanıcılar tarafından hatırlanmalarınınzor olması ) ilgisayar isimlerinin bu bilgisayarların ne amaçla kullanıldıklarının anlaşılmasını sağlaması C) u durumun DNS sunucularının işlevlerini artırması D) ir bilgisayarın, diğeriyle aynı yerel ağda olup olmadığının saptanmasınıkolaylaştırması E) ir bilgisayarın hangi ülkede olduğunun bilinmesininönemliolması HTTP nedir? ) Hiper metin biçimleme dilidir. ) Dosya sunucularında kullanılan protokoldür. C) Web sitesi oluşturmak için kullanılan programdır. D) HTML editörünün diğer ismidir. E) Internet listeleyicilerin web sunucularına bağlanarak dosya almakta kullandıkları protokoldür. şağıdakilerden hangisi, değişken içerikli bilgi taşıyan bir web sitesineörnektir? ) Temel bilgi teknolojisi dersi alanların öğrenci numaralarını girerek kendi notlarını öğrendikleri birsite ) Temel bilgi teknolojisi dersine ait bilgilerin yer aldığı bir site C) Temel bilgi teknolojisi dersinin sınavına ait bilgilerinyer aldığı bir site D) Temel bilgi teknolojisi dersinin içeriğinin yer aldığı bir site E) Temelbilgiteknolojisidersiverenlerinisimlerinin yer aldığı bir site İki ya da daha fazla sayıda kişinin farklı anlarda birbirleriyle bilgisayar ağı üzerinden haberleşmesine ne ad verilir? ) WWW ) Elektronik posta C) Dosya transferi D) Telnet E) Sohbet Problem kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? ) Gelecekteoluşmasıistenendurumubelirleme ) Önerilen alternatifler arasından birisini seçme eylemi C) Gelecekte istenen bir durum oluşturmaya yönelik eylemlere girişme D) Varolan durum ile öngörülen durum arasındaki fark E) Ortamda meydana gelen değişimleri gözleyerek geleceğeyönelik tahminler yapma İşletmelerde karşılaşılan büyük ölçekteki problemlerin çözümü için bilgisayar bilgi sistemlerinin tasarlanması, kurulması ve yaşatılması faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? ) lgoritma ) Problemçözme C) Sistemanalizi ve tasarımı D) Planlama E) Karar alma 40. I. Kayıtişlemesistemleri II. Karar destek sistemleri III. Yönetimbilgisistemleri Yukarıdakilerden hangileri, üst düzey yöneticilerin kullandığı bilgi sistemleri arasındadır? 36. Web tarayıcısı programlarında diğer programlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur? ) İsimçubuğu ) raç çubuğu C) Metin kutusu D) dres çubuğu E) Menü çubuğu 12 ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive II E) II ve III

13 2010 OC e108- DÝKKT! u dersin kapsamýna giren bazý konularda, ders kitabýnýzýn basýma hazýrlanmasýndan sonra deðiþiklik yapýlmýþ olabilir. ununla birlikte, testteki sorularý, ders kitabýnýzda verilen bilgilere göre cevaplayýnýz. ir sorunun cevabý sonraki düzenlemelerle deðiþmiþ olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doðru olan cevabý iþaretleyiniz. HUKUK GÝRÝÞ 2. Selin üniversitede sınıf arkadaşı Fulya ile gittiği bir yemekte Fulya'nın yemeğini eliyle yemesi ve ağzını şapırdatmasına çok kızmıştır. u konuda arkadaşına bir şey söylememesine karşın, bir daha onunla yemeğe çıkmama kararı almış ve arkadaşının yemek önerisini geri çevirmiştir. u durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1. Taner arkadaşı Zafer ile aynı mahallede oturmaktadır. Zafer hiçbir geliri olmayan annesi ile beraber yaşamaktadır. ir gün annesi ile tartışan Zafer annesini evden kovmuştur. Gidecek yeri olmayan Zafer'in annesi boş bir arazide komşuların yardımı ile edindiği bir çadırda yaşamaya başlamıştır. Taner bu durumdan rahatsız olduğu için Zafer'le konuşmaya gitmiş davranışının yanlış olduğunu, annesine bu şekilde davranmaması gerektiğini ve hukuk kurallarına göre annesine bakmakla yükümlü olduğunu söylemiştir. ncak Zafer, Taner'i tersleyerek kovmuştur. unun üzerine Taner ve tüm mahalle sakinleri Zafer ile ilişkilerini kesmişler ve durumuna üzüldükleri için de anneye yardım etmeye başlamışlardır. Zafer'in davranışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? ) Hukuk, ahlak ve din kuralları Zafer'in davranışını hoş göstermez. ) Hukuk kurallarına göre Zafer'in davranışı yaptırıma bağlanmıştır. C) hlak kurallarına göre Zaferín davranışı yaptırıma bağlanmıştır. D) Hukuk kuralları Zafer'in bu davranışı ile ilgili maddi yaptırımöngörmüştür. E) Zafer'in davranışı sosyal kurallarca yaptırıma bağlanmış olsa da hiçbir şekilde Zafer'i annesine bakmaya zorlayamaz. ) Selinin davranışı sosyal kurala aykırılık oluşturur. ) Fulya manevi yaptırımla karşılaşmıştır. C) Maddi bir yaptırımdan söz edilemez. D) Selin'in davranışı manevi yaptırıma örnek oluşturur. E) Fulya'nın davranışı sübjektif bir ahlak kuralına aykırılık oluşturmaktadır. 3. Tazminat yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 13 ) Maddi tazminat şeklinde olabileceği gibi, manevi tazminat biçiminde de olabilir. ) Satmış olduğu malı zamanında teslim etmeyen satıcı tazminat yaptırımı ile karşılaşabilir. C) ir hukuki işlem kanunun aradığı şekilde yapılmaz ise tazminat yaptırımı söz konusu olur. D) ir kimse "haksız fiil" denilen hukuka aykırı bir fiiliyle başkasına zarar verecek olursa, tazminat yaptırımı ile karşılaşır. E) Tazminat yaptırımı sadece haksız fiillerle bir zarara sebebiyet verilmiş olması halinde söz konusu olmaz.

14 2010 OC e Hukukun sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının kamu hukukuna girmekte olduklarında herhangi bir duraksama yoktur. ) Hukuk kurallarının bir kısmı, kişiler ile kişiler arasındaki ilişkileri, bir kısmı ise kişiler ile toplum(devlet) arasındaki ilişkileri düzenler. C) Mahiyetleri ve özellikleri itibariyle birbirinden farklı olan bu çok çeşitli ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları bir tertibe, bir düzen ve ayırıma tabi tutulmuştur. D) Hukukun, kamu hukuku-özelhukuk şeklinde bir ayırıma tabi tutulmasının pratik bakımdan faydalı olduğu hakkında pek duraksama (tereddüt) yok ise de ayırımın hangi ölçüte (kıstasa) dayanması gerekeceği konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. E) Roma hukukçuları hukuku, "kamu hukuku" (amme hukuku) ve "özel hukuk" (hususi hukuk) olmak üzere iki ana gruba ayırmışlardır. Xile Yimam nikahı ile evlenmişlerdir. u şahısların evlilik akitlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) X ve Y'nin evlenme iradeleri mevcut olduğundan, evlilikleri hukuki açıdan geçerli olup iptal edilemez. ) X ve Y, kanunun öngördüğü şekilde evlenmediklerinden, evlilikleri yok hükmündedir. C) Xve Y'nin evliliği savcının açacağı davaya kadar geçerli bir evlilik olarak varlığını sürdürür. D) X ve Y, geçerli bir evlilik akdine sahip olmadıklarından, X ve Y'nin evlilikleri iptal yaptırımına tabidir. E) X ve Y'nin evlenme iradeleri mevcut olduğundan, evlilikleri hukuki açıdan geçerlidir. ncak iptal edilebilir Türkiye üyük Millet Meclisi'ne milletvekili seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Seçimler açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. ) Seçimler serbest, eşit ve gizli oyla yapılır. C) Seçimlerde, bazı seçmenlerin ağırlıklı oy hakkı bulunmaktadır. D) Seçimler yargının yönetim ve denetimi altında yapılır. E) Seçimler tek dereceli olarak yapılır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ayan X ile lman vatandaşı ay Y'nin İngiltere'de boşanmak istemeleri halinde hangi ülkenin kurallarının uygulanacağının belirlenmesi hususu aşağıdaki hukuk dallarından hangisinin konusuna girer? ) Sigorta Hukuku ) orçlar Hukuku C) Medeni Hukuk D) nayasa Hukuku E) Devletler Özel Hukuku Erdem bir ses sistemi almak için Ece ile sözleşme yapmıştır. 6. şağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışını gerçekleştirmek amacına yönelik olarak TC nayasasında düzenlenen hükümlerden biri değildir? ) Topraksız çiftçilerin topraklandırılması ) İdarenin hukuka bağlılığının sağlanması C) ilenin korunmasının sağlanması D) daletli bir ücret rejiminin uygulanması E) Herkesin sosyal güvenlik içinde yaşamasını sağlamak üzere gerekli örgütlerin kurulması 14 una göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Erdem ile Ece'nin yaptığı sözleşme özel hukuk alanına girmektedir. ) Erdem ile Ece'nin yaptığı sözleşme Medeni Hukuku ilgilendirmektedir. C) Erdem ile Ece bir kefalet sözleşmesi yapmış sayılmaktadır. D) Erdem ile Ece'nin yaptığı sözleşme orçlar Hukukunu ilgilendirmektedir. E) Erdem ile Ece karşılıklı edimde bulunmak zorundadır.

15 2010 OC e Kanun hükmünde kararnamelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi Türkiye'de ilk defa 1971 yılında yapılan anayasa değişikliği ile ortaya çıkmıştır. ) Kanun hükmünde kararname çıkarılabilmesi için TMM'nin bir kanunla akanlar Kurulu'na yetki vermesi gerekir. C) Kanun hükmünde kararnameler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girerler. D) Siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir. E) Temel haklar kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemezler şağıdakilerden hangisi siyasi bir haktır? ) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ) Grev ve lokavt hakkı C) Dilekçe hakkı D) Dernek kurma özgürlüğü E) Düşünce ve kanaat özgürlüğü li'nin aşağıdakilerden hangisini mirasçılarına bırakması mümkün değildir? ) hmet'ten olan alacakları üzerindeki hakkı ) Mehmet'e olan borçları C) İşyerinin mülkiyeti üzerindeki hakkı D) Yazdığı kitabın telif hakkı E) rkadaşı Şerife'nin evinde oturma hakkı Kanunlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kanunların nayasaya uygunluğunun denetimi yalnızca siyasal denetim yoluyla mümkündür. ) Kanunların yazılı, sürekli ve genel olmaları gerekir. C) Kuvvet derecesi bakımından en üstün kanun nayasadır. D) Milletlerarası anlaşmalar nitelikleri gereği kanun sayılırlar. E) Kanunlar anayasaya aykırı olamazlar nayasasına göre tüzük çıkarma yetkisi kime tanınmıştır? ) akanlar Kurulu'na ) aşbakan'a C) Meclis aşkanı'na D) Cumhurbaşkanı'na E) Milli Güvenlik Kurulu'na şağıdakilerden hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklara ilişkin özelliklerden biri değildir? ) Mali bir nitelik taşımazlar. ) Kanuni temsil yoluyla kullanılmaları mümkün değildir. C) Miras yoluyla geçerler. D) Hak sahibinin kişiliğini yakından ilgilendirirler. E) aşkalarına devredilemezler li kol saatini otobüste düşürmüştür, Mehmet kaybedilmiş olan saati bir saatçi dükkanından satın almıştır. u durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Mehmet'e karşı taşınır davası açılamaz. ) li, Mehmet'in saatçiye ödediği bedeli ödeyerek saatini Mehmet'ten alabilir. C) Mehmet saatin mülkiyet hakkını kazanmıştır. D) Saatçi, li'ye saatin parasını ödemek zorundadır. E) Mehmet her koşulda saati iade etmek zorundadır. şağıdakilerin hangisinde hakkın kaybedilmesi durumu yoktur? ) (X) şahsı babasından kalan mirası 3 ay içinde ret etmemiştir. ) (X) şahsı ölmüştür. C) (X) şahsı'nın evi yanıp kül olmuştur. D) (X) şahsı, cüzdanını çöpe atmıştır. E) (X) şahsı kitabını arkadaşına hediye etmiştir. Taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetin devren kazanıldığı an aşağıdakilerden hangisidir? ) Zilyetliğin devredildiği an ) Taşınmazın teslim edildiği an C) Devir sözleşmesinin yapıldığı an D) Tarafların devir konusunda anlaştıkları an E) Tapu siciline tescil anı

16 2010 OC e şağıdakilerden hangisinde hak ehliyeti ile ilgili geçerli olan ilkeler birlikte ve doğru olarak verilmiştir? ) Genellik -tek taraflılık ) Kişisellik -orantılılık C) Mutlaklık -eşitlik D) Kişisellik -öznellik E) Genellik -eşitlik 24. Devletin en son yasal mirasçı sıfatıyla miras bırakanın borçlarından sorumluluğu nasıl bir sorumluluktur? ) Sınırsız sorumluluk ) elirli miktarla sorumluluk C) Kusursuz sorumluluk D) Kişi ile sorumluluk E) elli mallarla sınırlı sorumluluk 20. Sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisinin izni olmadan yaptığı hukuki işlemlere bağlanan sonuç aşağıdakilerden hangisidir? ) Nisbi butlan ) Mutlak butlan C) Yokluk D) İptal edilebilirlik E) Tek taraflı bağlamazlık 25. Hazırlar arasında yapılan bir sözleşme ne zaman meydana gelir? ) İcabın gönderildiğian ) Kabulün vardığı an C) Kabulün açıklandığı an D) İcabın yöneltildiği an E) İcabın vardığı an 21. Kanunun belirlediği sebeplerden birinin varlığı halinde ergin bir kimsenin fiil ehliyetinin mahkeme kararıyla sınırlandırılması veya tamamen ortadan kaldırılmasına ne adverilir? ) Ehliyetsizlik ) Engellilik C) Kısıtlılık D) yırt etme gücünün kaybı E) asiretsizlik 26. orçlunun fikri faaliyet ve becerileri ile meydana getirebileceği edim türü aşağıdakilerden hangisidir? ) ni edim ) Maddi edim C) Mutlak edim D) Kişiseledim E) Olumsuz edim 22. Derneklerin ilk genel kurul toplantılarını yazılı bildirimden itibaren ne kadar süre içinde yapmaları gerekir? ) 15 gün ) 1ay C) 3ay D) 6ay E) 1yıl 27. İkrah ile iradenin sakatlanması nedeniyle bir işlem yapılmasının hukuki sonucu nedir? ) Muvazaa ) Tek taraflı bağlamazlık C) Yokluk D) Hükümsüzlük E) İptal 23. ir derneğin amacının sonradan hukuka aykırı hale gelmesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? ) Dernek Valilik kararı ile feshedilir. ) Dernek kendiliğinden sona erer. C) Dernek mahkeme kararıyla feshedilir. D) Savcılık derneğin feshine karar verir. E) İçişleri akanlığı derneğin feshine karar verir şağıdakilerden hangisi el ile imza atmanın istisnalarındanbirideğildir? ) Çok miktarda tedavüle çıkarılan kıymetli evrak ) Çok miktarda piyasaya çıkarılan para C) Çok miktarda piyasaya çıkarılan tahvil D) Çok miktarda piyasaya çıkarılan hisse senedi E) Çok miktarda piyasaya çıkarılan hazine bonosu

17 2010 OC e ir sözleşmede tarafların iradeleri ile beyanları arasında bilerek yaratmış oldukları uygunsuzluk haline ne adverilir? ) Muvazaa ) Latife beyanı C) Zihni kayıt D) Gabin E) İkrah şağıdakilerden hangisi yetkisiz temsilde söz konusu değildir? ) Tektaraflıbağlamazlık söz konusudur. ) Hukuki işlemden doğan hak ve borçlar temsil olunanaaittir. C) Temsil yetkisi yoktur. D) Temsil edilenin onayı varsa temsil olunanı bağlar. E) Yetkisiz temsilci iyi niyetli üçüncükişininmenfi zararındansorumludur. 33. Satıcı Emine, Hüseyin ile 1000 TL değerindeki televizyon için satım sözleşmesi yapmıştır. ralarında yapılan sözleşmeye uygun olarak, Hüseyin, televizyonun bedeli için kararlaştırılan ilk taksidi satıcı Emine'ye ödemiş, fakat, hiçbir haklı mazereti olmaksızın, sözleşmede kararlaştırılan tarihte televizyonu teslim almak için gelmemiştir. Daha sonra, Emine'nin mağazasında çıkan yangında Hüseyin'in televizyonu yok olmuştur. u bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Hüseyin, Emine'den aynen ifayı talep edebilir. ) Emine'nin televizyonu teslim borcu, Hüseyin'in kusuru nedeniyle imkansızlaşmış ve sona ermiştir. C) Emine, Hüseyin'e tazminat ödemelidir. D) Hüseyin, Emine'den ödediği paranın iadesini talep edebilir. E) Emine, ikinci taksidin ödenmesini isteyemez. 31. Yasal temsille ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Temsil yetkisi temsil olunanın iradesine bağlıdır. ) Temsil yetkisi kanundandoğar. C) Temsil yetkisine sahip kişilere Yasal Temsilci denir. D) Veli veyavasileryasal temsilcidir. E) Temsilci, temsil yetkisini Medeni Kanun'dan alır. 34. (G), (H) ile bir sözleşme yapmış ve buna göre, (H)'ye önceden gönderilen buğdaylara uygun olması şartıyla 10 ton buğdayı satmıştır. Yukarıda verilen bilgiye göre bu sözleşme aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) Taksitle satım ) Örnek üzerine satım C) Taşınmaz satımı D) Mülkiyeti saklı tutma şartıyla satım E) rtırma ile satım 32. Satıcı Eser 200 kasa masya elması için Yener ile satım sözleşmesi yapmıştır. ralarında yapılan satım sözleşmesine uygun olarak, Yener malların bedelini peşin olarak ödemiştir. u bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sözleşmeye hüküm konarak, malların teslimi borcu Yener'in yerleşimyerinde ifa edilebilir. ) Eser'in malları teslim borcu, misli ile belli bir şeyin teslimi borcudur. C) ksi sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa, Eser'in malları teslim borcu, aranacak borç niteliğindedir. D) ksi sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa, Eser'in malları teslim borcu, götürülecek borç niteliğindedir. E) ksi sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa, malların teslimi borcu Eser'in yerleşim yerinde ifa edilir (G), (H) ile bir sözleşme yaparak, YTL değerindeki televizyonu taksitle kendisine satmıştır. ncak, (H) mal kendisine teslim edildiğinde, görüntünün olmadığını tespit etmiştir. Yukarıdaki bilgiye göre (G) satım sözleşmesinden kaynaklanan hangi yükümlülüğünü yerine getirmemiştir? ) Satış sözleşmesine konu olan malın mülkiyetini geçirme borcu ) Satış sözleşmesine konu olan malı saklama borcu C) Satış sözleşmesine konu olan malı teslim alma borcu D) Satış sözleşmesine konu olan malı ayıpsız olarak teslimetme borcu E) Semeni ödeme borcu

18 2010 OC e (G), (H) ile Eskişehir'deki evi için aylık YTL karşılığında bir yıllık bir kira sözleşmesi yapmıştır. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ir yıllık sürenin sonunda, sözleşmenin tarafların susmasıyla yenilenebilmesi mümkün değildir. ) (H), sözleşme süresince, kiralanan evi özenle kullanmalıdır. C) (H)'nin kira bedellerini gecikmeyle yerine getirmesi, sözleşmenin feshine neden olabilir. D) (G), evini tam ve hasarsız olarak (H)'ye teslim etmelidir. E) (H)'nin, kira bedellerini ödememesi, sözleşmenin feshine neden olabilir. Finansal kiralama sözleşmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sözleşme en az dört yıl süreyle feshedilemez. ) Finansal kiralama sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gerekir. C) Kiracı finansal kiralama bedelini ödemede temerrüde düşerse ve kiralayanın tanıdığı otuz gün içinde de ödemezse kiralayan sözleşmeyi feshedebilir. D) Kiralayan şirketin tüzel kişiliği sona ererse sözleşme kendiliğinden sona erer. E) Fikri ve sınai haklar sözleşmenin konusu olamaz şağıdakilerden hangisi nayasa Mahkemesi'nin görevleriarasında yer almaz? ) Uyuşmazlık Mahkemesi'ne kendi üyeleri arasından başkan ve başkan vekili seçmek ) Siyasi partilerin mali denetimini yapmak C) Danıştay başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak D) nayasa değişikliklerinin şekil ve esas yönünden nayasa'ya uygunluğunu denetlemek E) Kanunların şekil ve esas bakımından nayasa'ya uygunluğunu denetlemek nayasa Mahkemesi'nin itiraz yoluyla kendisine gönderilmiş olan biriddia hakkında beş ay içinde karar vermediği bir durum için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? ) Mahkeme nayasa Mahkemesi'nin kararına kadar davayı geri bırakmaya devameder. ) Mahkeme dosyayı nayasa Mahkemesi'ne gönderir. C) Mahkeme söz konusu kanun hükmü olmaksızın davayı sonuçlandırır. D) Mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. E) Mahkeme nayasa'ya uygunluk sorununu kendisi inceleyerek davayı sonuçlandırır. 38. Factoring sözleşmesinin türlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gerçek olmayan factoring sözleşmesinde avans işlemi ödünç olarak nitelendirilir. ) Tam factoring sözleşmesinde alacağın sağlamlığından sorumluluk factoring şirketine aittir. C) Gerçek olmayan factoring sözleşmesinde factoring şirketi alacağın tahsil edilememe riskini üstlenmez. D) Gerçek olmayan factoring sözleşmesinde müşteri yalnızca alacağın varlığından sorumludur. E) Gerçek factoring sözleşmesinde avans işlemi satım niteliğindedir. 18 TEST İTTİ.

19 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Genel Muhasebe 40 2 Temel ilgi Teknolojileri 40 8 Hukuka Giriş u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

20 2010 OC e çılış kaydı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? GENEL MUHSEE 5. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) Hesapların açılışı, işine devam eden işletmeler için her dönemgerekli değildir. ) ilançonun pasifinde yer alan unsurlar açılış kaydında alacaklandırılır. C) İşe yeni başlayan işletmelerin dönem başında yaptığı ilk kayıttır. D) Her zaman açılış kaydının yevmiye madde numarası 1dir. E) çılış kaydı büyük deftere aktarılmak zorundadır. ) İşletmenin bankadan kredi kullanmak üzere sözleşme yapması ) İşletmenin personelinden olan alacağını, personelin ücretinden kesmesi C) İşletmenin bankalardaki mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi D) İşletmenin kredili malsatması E) İşletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması 2. İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarının ve kaynaklarının dağılımını ve büyüklüğünü gösteren mali tabloya ne ad verilir? ) Öz kaynaklar değişimtablosu ) Kaynak ve kullanımtablosu C) Kâr dağıtım tablosu D) Gelir tablosu E) ilanço 6. İşletmenin bankadaki kredi hesabına faiz tahakkuk ettirildiğinde aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır? ) 3. Varlık hesapları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? FİNNSMN GİDERLERİ HS. NKLR HS. ) ktifteki değişikliklerin izlendiğihesaplardır. ) ir sonraki döneme kalan verebilirler. C) Hesap kalanları gelir tablosunda yer alır. D) Meydana gelen azalışlar hesabın alacağına yazılır. E) Hiçbir zaman alacak kalanı vermezler. ) FİNNSMN GİDERLERİ HS. KS HS. C) FİNNSMN GİDERLERİ HS. NK KREDİLERİ HS. 4. ir işletmede kullanılacak hesapların muhasebenin genel kabul görmüş kavram ve ilkeleri doğrultusunda sistemli bir şekilde ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne ad verilir? D) NK KREDİLERİ HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. ) Hesap özeti ) Gelir tablosu C) ilanço D) Envanter listesi E) Hesap planı E) NKLR HS FİZ GELİRLERİ HS. 2

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 2007 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1107 013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1107 2014 - GÜZ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YRIYIL ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :...

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 118 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 DIŞ TİCRET UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ

HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 111 e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? HUKUK 1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, öneriye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 124 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU

GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU YRD.DOÇ.DR. SERHAN GÜRKAN İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Bölümü ISF107 Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü ARY107 Uluslararası İşletmecilik Bölümü UIS107 1 GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU

Detaylı