TOKÝ kuralarý çekildi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOKÝ kuralarý çekildi"

Transkript

1 YIL: 1 SAYI: YKR 18 OCAK 2006 ÇARÞAMBA TOKÝ kuralarý çekildi TOKÝ nin Hacýbektaþ ta gerçekleþtirdiði toplu konut evlerinin kuralarý çekildi. Hacýbektaþ Belediye Baþkanlýðý nýn önderlik ettiði TOKÝ (Toplu Konut Ýdaresi) nin yapacaðý 336 konutluk proje çerçevesinde ev sahibi olacaklar kuralarýný çektiler. Kura çekimi Hacýbektaþ Kültür Merkezi Salonu nda yapýldý TOKÝ nin yaptýðý ve kuralarý çekilen toplam 336 daire 14 blokta, 24 daire olarak yapýlýyor. Zemin + 5 katlý olarak yapýlan bloklarda her kat 4 daire. 336 dairelik site, merkezi sistemle ýsýtýlacak. Yatýyoruz Kuþ(!) gribi. Kalkýyoruz Kuþ(!) gribi. Cayýr cayýr yakýlan tavuklar, kazlar, ördekler Diri diri gömülenler Yazmýþtýk yineliyoruz. Bilim insanlarý suskun Ýnsanlýk çaresiz Kendine vehmettiði zekâsýný kullanýyor. Gücünü kullanýyor. Kullanýyor ve öldürüyor. Ýtlaf ediyor: Öldür kurtul! YAZISI 2. SAYFADA HABERÝ 7. SAYFADA Tarýmda 12 Eylül'ün Ekonomi Politiði 2 Kredi uygulamalarý kaldýrýlýyor Destekleme alýmlarýnýn tarým kesiminin toplam katma deðerine oraný 1976'da yüzde 14.7 iken 1988'de yüzde 5.5'e inmiþtir. Destekleme alýmlarýnýn finansmanýnda kullanýlan Merkez Bankasý ve Ziraat Bankasý kaynaklarý daraltýlmýþ; TMO ve TEKEL dýþýnda Merkez Bankasý'nýn doðrudan kredi uygulamasý kaldýrýlmýþtýr. YAZISI 4. SAYFADA Öldür kurtul! Yalçýn Ergündoðan Çiftçi Borçlarýna bir kolaylýk daha Çiftçilerin Tarým Kredi Kooperatiflerine olan borçlarýna 3 ay daha uzatma kolaylýðý getirildi. HABERÝ 8. SAYFADA 'Kuþ gribi için hastanelerde parasýz hizmet verilsin' Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Hacýbektaþ Ýlçe Baþkanlýðý, yoksul ve sosyal güvenlikten mahrum vatandaþlarýn saðlýk kuruluþlarýna zamanýnda baþvuramamalarýnýn bedelini canlarýyla ödediklerini belirterek, kuþ gribi þüphesiyle saðlýk kuruluþlarýna baþvuranlarýn ihtiyaçlarýnýn parasýz olarak karþýlanmasýný istedi. Virüs ve solucanlar geniþ bantta daha hýzlý yayýlýyor ADSL kullanýcýlarýný bekleyen en önemli tehlikenin, geniþbantta daha hýzlý hareket edebilen virüs ve solucanlar olduðunu bildirildi. HABERÝ 8. SAYFADA HABERÝ 8. SAYFADA GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN Tel: ABONE BEDELLERÝ (aylýk) Hacýbektaþ için: 5 YTL Þehir dýþý: 20 YTL (kdv dahil) Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çeki Köksal Kaya Baba, Babalý, Babalýlýk Üzerine Ahmet Ateþ yazýsý 4. sayfada Diþ. Dr. Ýbrahim Þahinli Yapýlmasý gereken en zor iþi seçmiþiz!.. 2 yazýsý 4. sayfada Hikmet Bozdað DELÝ GRÝP yazýsý 3. sayfada NÖBETÇÝ ECZANELER 17 Ocak 2006 Pazartesi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 GÖRÜÞ 18 Ocak 2006 Çarþamba Adil Erezer Türban Sorunu inançlara özgürlük sorunudur Türban sorunu dedikleri, inanç özgürlüðü sorunudur. Türkiye de sadece türban temelinde deðil, çok daha geniþ bir kesimi ilgilendiren inançlarýn baský altýnda tutulmasý sorunu vardýr. Daha geniþ kapsamda ele alýrsak, halkýn hak ve özgürlükleri yoktur, olduðu söylenen her þey göstermeliktir. O zaman þu soru gündeme geliyor; Türban sorunu nedir, nasýl çözülür? Ýnanç özgürlüðü bu düzende ne kadar gerçekleþebilir? Türban konusunda en ileri noktasýnda kimi ara çözümler de bulunabilir, ama asla bu düzende ne inançlara özgürlük ne de diðer hak ve özgürlükler olmayacaktýr. Bu baþlý baþýna bir sistem sorunudur. Biz türban sorununu, hak ve özgürlüklerin bir parçasý olarak, inançlara özgürlük temelinde ele alýyoruz ve bu temelde çözümü savunuyoruz ve savunmalýyýz. Örneklerini herkesin bildiði, türbanlý kýzlarýmýzýn, arkadaþlarýmýzýn hak arama mücadelelerine verdiðimiz desteðin temelinde de bu anlayýþ vardýr. Diyoruz ki, Ýnsanýn düþünce ve inançlarýyla insan olduðu gerçeðinden hareketle, halkýn çýkarlarýný zedelemediði, belli bir emperyalist (sömürgeci) ya da gerici bir ülkeye, sömürücü sýnýflara hizmet etmediði, maddi ve manevi bir sömürü, istismar aracýna dönüþtürülmediði sürece herkesin inançlarýný yaþamasý, kiþinin temel hak ve özgürlükleri kapsamýnda ele alýnmak zorundadýr. Devlet, bu anlayýþ temelinde, egemen sýnýflar tarafýndan on yýllardýr suni olarak sorun haline getirilen türban gibi sorunlarý özgürlükler temelinde çözmeli, kimsenin bu anlamdaki inanç ve yaþam biçimine karýþmamalý. Öte yandan da dini inancýn siyasi ve ekonomik istismar konusu yapýlmasýna, gerici, faþist bir sömürü ve zulüm düzeni için araç olarak kullanýlmasýna izin vermemelidir. Sorun bellidir, çözüm de bellidir. Ama gelin görün ki, zihniyet çözüm deðil sorun üretme zihniyetidir. Öldür kurtul! Yalçýn Ergündoðan Yatýyoruz Kuþ(!) gribi. Kalkýyoruz Kuþ(!) gribi. Cayýr cayýr yakýlan tavuklar, kazlar, ördekler Diri diri gömülenler Yazmýþtýk yineliyoruz. Bilim insanlarý suskun Ýnsanlýk çaresiz Kendine vehmettiði zekâsýný kullanýyor. Gücünü kullanýyor. Kullanýyor ve öldürüyor. Ýtlaf ediyor: Öldür kurtul! Biz böyle söyleyince, kimileri sizin bulduðunuz baþkaca bir formül var herhalde kuþ gribi illetinden kurtulmak için diyerek, býyýk altýndan gülüyorlar adeta. Oysa biz baþka bir þeyin altýný çiziyoruz. Söz ettiðimiz de, bir türün, baþka bir tür üzerinde tahakküm kurmasý *** Dünyanýn dört bir yanýndan her gün yüzlerce e-posta geliyor, bilgisayarýmýzdaki posta kutumuza. Demek ki, þimdiden TV de yayýnlanan görüntüler üzerine dünyadaki duyarlý insanlar, hayvan haklarý savunucularý bir kampanya baþlatmýþlar. Öyle ya, hayvanlarýn müdahale edecek ne avukatlarý var, ne haklarýný savunacak sendikalarý, ne de oy haklarý Nasýl ki, Türkiye den Çin e, hayvanlara kötü muamele eden, iþkence çektiren baþka ülkelere yöneltildiyse kampanyalar. Þimdi de Türkiye ye yöneliyor. Ýngilizi, Fransýzý, Ýtalyaný gönderdikleri mesajlarda þöyle diyorlar: Türkiye'de kümes hayvanlarýnýn itlafýnda kullanýlan bazý metodlar için tepkimi belirtmek istiyorum. Kuþ gribi elbette tehlikeli bir tehdittir, ama bu, hayvanlarýn canlý olarak torbalara týkýlmalarýný, bazý bölgelerde yapýldýðý gibi canlý canlý gömülmelerini ya da üzerlerine gaz dökülerek yakýlmalarýný haklý kýlmaz. Bu uygulamalar kabul edilemez bir vahþettir Gazetecilerin, köþe yazarlarýnýn yaný sýra Cumhurbaþkaný na, TBMM Baþkaný na, diðer yetkililere de gönderiyorlar ayni mesajlarý Hak ihlalleri, dünyanýn neresinde olursa olsun yanký buluyor artýk küçülen dünyamýzda *** Bir yandan öldür kurtul uygulamalarý, bir yandan kafasýna vur, bacaðýný kýr, ne olursa olsun kes, kan akýt da ibadet etmiþ ol! görüntüleri... Önceki gün Radikal deki köþesinde Türker Alkan hoca, üstün olanlarýn zayýflarý kesip yeme hakkýný kabul edenlere sormuþtu; Uzaydan gelecek üstün bir uygarlýðýn yaratýklarý bizi kesip yemeye kalksalar ne düþünürdük? acaba diye Evet, sahiden ne düþünürdük ve ne yapardýk?!.. Ben kendi payýma, gereðini yapýyorum. Ne hayvan yiyorum, ne de hayvansal ürün!.. (Sesonline) Çevreyi kirletenlere savaþ KIRÞEHÝR - Kýrþehir Belediyesi, özellikle þehir merkezinde ve yakýn mahallelerde, yasak olduðu halde moloz dökerek çevreyi kirletenlere savaþ açtý. Belediye Baþkaný Halim Çakýr, sabahýn erken saatlerinde þehir merkezi ve kenar mahallelerde incelemelerde bulunurken, iþ makinelerince rasgele saða sola dökülen moloz yýðýnlarýný görünce tepki gösterdi. Baþkan Yardýmcýlarýna ve Trafik Zabýta ekiplerine talimat veren Baþkan Çakýr, denetimlerin Sýklaþtýrýlmasýný isteyerek, Þehir genelinde bizim temizlediðimiz yerlere moloz döken ne kadar araç varsa takip edilecek. Ýþ makineleri ile yasak bölgelere moloz döken araçlar, trafik zabýta ve Emniyet Müdürlüðü trafik ekiplerince ortaklaþa yapýlacak bir çalýþma ile baðlanacak ve uzun süre trafiðe çýkmalarý yasaklanacak. Biz, þehrimizin temizliði için gece gündüz çalýþýyoruz, kendini bilmez birkaç kiþi bizim temizlediðimiz yerleri tekrar kirletiyor. Kýrþehir hepimizin Kýrþehirli vatandaþlarýmýzýn biraz daha duyarlý ve insaflý olmalarýný bekliyoruz. Yine kenar mahallelerde çöp çýkarma saatlerine uymayan herkese ceza kesilecek. Halkýmýzý 2 yýldýr uyarýyoruz ama ne yazýk ki yaptýðýmýz uyarý levhalarý dahi kýrýldý. Duyarlý vatandaþlarýmýzýn belediye'ye yardýmcý olmalarýný bekliyoruz. Çevreyi kirletenleri 153 Alo Zabýta hattýný aramalarýný bekliyor ve þehrimizi temiz tutmak için el ele verelim diyorum dedi. (Kýrþehir in Sesi Radyosu) Not: Adil Erezer in 7 Ocak 2006 günkü sayýsýnda yayýnlanan yukarýdaki yazýsý, anlam bozulmasýna yol açacak dizgi hatasýyla çýkmýþtý. Þimdi yeniden yayýnlýyoruz.

3 18 Ocak 2006 Çarþamba HABER 3 Hikmet Bozdað DELÝ GRÝP Yaþamak ve yaþatmak çok güzel oluyor, ama zengin ama fakir. Yoksul gelip, yoksul gitmek çok vahim bir olay. Týbbýn, teknolojinin geliþtiði günümüz dünyasýnda, tavuk gibi giden, tavuk gibi ölen çocuklarýmýz, insanlarýmýz Bir dönem Çernobil faciasý Karadeniz i ablukaya almýþ; zamanýn bakaný Hiçbir þey olmaz diyerek, TV de halkýn gözünün içine bakarak çay yudumlamamýþ mýydý? 15 yýl sonra Türkiye bu gerçeði yaþayarak gördü. O bölgedeki bütün gençler kýsýr. Kanserden onlarca insan genç yaþta ölüp gidiyor. En çarpýcý ve bilinen örneði, Kazým KOYUNCU gibi üretken bir sanatçý. Her derde çare bulan týp, kansere yenik düþmüþ. Ýlkokulda okurken okullarýmýzda yað, süttozu vs. daðýtýlýr bize yedirilirdi. ABD nin gönderdiði yað, süttozu ve peynir zekâ geriliði yaparmýþ. Bilim insanlarýnýn Türkiye de yaptýðý araþtýrmalarla bu doðrulanmýþtýr. Aksine, yeni yetiþen (ABD yaðýný süttozunu vb. yemeyen) gençliðin daha zeki olduðu anlaþýlmýþtýr. ABD bilim insanlarý bir iþe akýl erdiremez. Sonradan öðrenirler ki soðan ve sarýmsaðý çok yiyen insanlar, ABD nin verdiði yað, süttozunun yan etkisinden etkilenmezler. Günümüzde güncel olay kuþ gribi. Eskiden tavuk ve hindilerimiz olurdu. Keser yerdik. Hiç bir þey olmazdý. Ekonomik krizin boy gösterdiði günümüz Türkiye sinde, aç kalmýþ insanlarýn, çocuklarýn kurbaða yemeye muhtaç olduðunu gösteriyor. Yaþanan öykü bu Türkiye üzerinde birçok oyun oynanýyor. Sevabý ve günahý halka çýkýyor. Bu ülke bizim. Savaþ olur bu ülke bizim, seçim olur bu ülke yine bizim. Medyadan izlediðim haber nedeni ile akþam yemeðimi zorla yedim. Üç evladýný yitirmiþ babanýn feryadý, kuþ gribi, tavuk vebasý. Yeter artýk, insanlarýn kanýný emmeye yeter diyorum. Halkýmýza da tavsiye ediyorum unutmayýn bunlarý. Bizi idare edenlere de, halkýn vekilisiniz, tedbirinizi zamanýnda alýn, koltuk sevdasýndan vazgeçin diyorum. Vatandaþlýk görevimi yerine getirdiðim ülkemde yaþam olayým sýfýr. Yaþayan bir ölüye benzetirim kendimi. Hükümetimiz ölen tavuklarýn bedelini ödeyecekmiþ. Ya ölen çocuklarýmýz? Bunun için ne bedel ödeyecek? Bunlar yarýnýn doktoru, öðretmeni, mühendisi olamayacak. Kim bu olanlarýn sorumlusu? TOKÝ kuralarý çekildi Suavi Cesur HACIBEKTAÞ TOKÝ nin Hacýbektaþ ta gerçekleþtirdiði toplu konut evlerinin kuralarý çekildi. Hacýbektaþ Belediye Baþkanlýðý nýn önderlik ettiði TOKÝ (Toplu Konut Ýdaresi) nin yapacaðý 336 konutluk proje çerçevesinde ev sahibi olacaklar kuralarýný çektiler. Kura çekimi Hacýbektaþ Kültür Merkezi Salonu nda yapýldý. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu ve Belediye Meclis üyelerinin katýlýmýyla Hacýbektaþ Noter Baþkatibi Nihat Özdil in nezaretinde yapýlan kura çekimi sonucunda, ev sahibi adaylarý, evlerini belirlediler. Kura çekimi saat da baþladý. Kura çekimi öncesi, Atatürk ve þehitler adýna bir dakikalýk saygý duruþu yapýldý. TOKÝ ile ilgili olarak bilgi veren Belediye Baþkaný Selmanpakoðlu þunlarý söyledi: Hacýbektaþ ýn geliþmesine katký sunan deðerli insanlar Biz burayý ilim ve kültür merkezi ilan ettik. Onun için Hacýbektaþ ý buna layýk bir ilçe yapmak amacýyla, ben ve Belediye Meclis üyesi arkadaþlarým var gücümüzle çalýþýyoruz. Hacýbektaþ göç veren bir ilçe, yeterli konut olmamasý nedeniyle turizm kenti olmamýþ ve geliþememiþ. Ýlçemize gelen memurlar çevre il ve ilçelerden ev tutarak sabah gelip akþam gider olmuþ. Biz bunlarýn önüne geçmek ve geliþen, çoðalan bir Hacýbektaþ ý yaratmak için bu projeyi baþlattýk. Altýn ve bileziklerini bozduran, ev sahibi olmak adýna bizim projemize katký sunan bütün hanýmlarý ve beyleri kutluyoruz. Bu projeyi karalayan küçük beyinlilerin de olduðunu söyleyen Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu, yapýlan kura çekimi sonuçlarýný, 27 Ocak tarihine kadar TOKÝ ye göndereceklerini, ay sonra evlerin sahipleri tarafýndan teslim alýnacaðýný, bundan sonra da 15 yýl, yani 180 ay taksitle ödeme yapýlacaðýný belirtti. Baþkan Selmanpakoðlu, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu Biz burayý ilim ve kültür merkezi ilan ettik. Onun için Hacýbektaþ ý buna layýk bir ilçe yapmak amacýyla, ben ve Belediye Meclis üyesi arkadaþlarým var gücümüzle çalýþýyoruz. dedi. konuþmasýnýn sonunda, TOKÝ Baþkaný Albayrak ýn Hacýbektaþ a bir ilköðretim okulu, yanýna bir kreþ ve Migros gibi büyük bir alýþveriþ merkezinin yapýlacaðýnýn sözünü verdiðini söyledi. Konut sahiplerine þimdiden hayýrlý olsun TOKÝ nin yaptýðý ve kuralarý çekilen toplam 336 daire 14 blokta, 24 daire olarak yapýlýyor. Zemin + 5 katlý olarak yapýlan bloklarda her kat 4 daire. 336 dairelik site, merkezi sistemle ýsýtýlacak. Dairelerin fiyatlarý TOKÝ dileklerini ileten Selmanpakoðlu, Bu projeye katký sunan herkese teþekkür ediyorum. dedi. tarafýndan kat, cephe gibi faktörlerle belirleniyor. Ýnþaat aþamasý ay sürecek ve aylýk ödemeler daire teslimatýndan sonra baþlayacak. Taksit ödemeleri 180 ay sürecek.

4 4 Diþ. Dr. Ýbrahim Þahinli Yapýlmasý gereken en zor iþi seçmiþiz 1 diþlerden kaynaklý aðýz kokusu Gerek çürük veya darbe sonucu madde kaybýna uðramýþ bölgeler gerekçe diþlerin üzerinde biriken diþ taþlarý (tartar) bakteriler ve mikro organizmalar için bir barýnak görevi görmektedirler. Buralardaki mikro organizmalar aðza alýnan gýdalarýn kýrýntýlarýný kullanarak asit ve sülfürlü bileþikler oluþturmaktadýrlar. Asitler diþlerin çürümesine neden olurlar. Sülfürlü artýklarda aðýz kokusuna neden olmaktadýr. Çürük ve diþ taþý; diþ etlerini rahatsýz ederek iltihaplanmasýna neden olurlar. Bu durumda diþ etleri kanamalý ve parlak kýrmýzý bir haldedir. Bu þekildeki iltihaplý diþ etleri, aðýz kokusuna neden olurlar. diþ eti ve çevre doku kaynaklý aðýz kokusu Aðýz ve çevresi dokularýn her hangi birindeki iltihabý bir durum ki bunlar ; çene kemiðinde,diþ etlerinde, diþleri çene kemiðine baðlayan baðlarda veya diþlerin içerisinde yer alan damar ve sinir paketinde oluþabilir.bu bölgelerde ki iltihaplar sonuçu aðýz kokusu oluþabilir.bu iltihaplarýn oluþmasýnda en sýk karþýlaþýlan neden ise hatalý yapýlmýþ dolgu ve protezlerdir.dolgu ve protezlerin hatalý yapýlmasýndan kaynaklý diþler arasýna gýda birikimi artmakta ayrýca diþ taþý birikimi de artmaktadýr. Sonuç olarak iltihabi bir aðýz kokusu oluþmaktadýr. solunum ve sindirim sistemi kaynaklý aðýz kokusu Sünizit, faranjit, larinjit v.s. gibi boðaz enfeksiyonlarý veya bronþit ve benzeri akciðer hastalýklarý sonucu aðýz kokusu oluþmaktadýr.mide problemleri de aðýz kokusu nedenlerindendir. sistemik hastalýklar(þeker hastalýðý,böbrek hastalýðý,v.s.) kaynaklý aðýz kokusu Bazý sistemik hastalýklar da aðýz kokusuna neden olurlar. Bunlardan þeker hastalýðýnda aðýz kuruluðu nedeniyle iltihap oluþmakta ve iltihabý bir aðýz kokusu oluþur. Ayrýca, þeker hastalýðý kaynaklý aseton kokusu diye tabir edilen aðýz kokusu da oluþur. Yine böbrek yetmezliði olanlarda hekim tabiriyle balýk kokusu gibi aðýz kokusu oluþmaktadýr. diyet, alkol, sigara v.s. kaynaklý aðýz kokusu Aðýza alýnan gýdalar da geçici olarak aðýz kokusu oluþturmaktadýr. Sigara ve alkol kullanýmý gibi aðýz kokusuna neden olan gýdalarýn alýnmasý sonucu aðýz kokusu oluþur. Hiç gýda alýmýnýn olmamasý da aðýz kokusu nedenlerindendir. Oruçlu aðýz kokusu gibi. Kötü aðýz kokusunun tedavisi Aðýz kokusunu kabaca tarif ettik. Þimdi ne yapýlabilir? Aðýz kokumu nasýl önleyebilirim? gibi sorularý biraz aydýnlatalým. Diþ, diþ etleri ve çevre dokulardan kaynaklý aðýz kokusunu gidermek için yapýlmasý gerekenleri þu þekilde sýralayabiliriz. Diþlerde çürük veya darbe kaynaklý doku kaybý varsa bunlarýn dolgu ve protezlerle tedavi edilmeli, hatalý yapýlmýþ dolgu ve protezlerde yenileri ile deðiþtirilmelidir. Diþler üzerindeki diþ taþlarý uzaklaþtýrýlmalýdýr. herhangi bir bölgedeki iltihabi durumlar tedavi edilmelidir. Bu yukarýdaki sayýlanlar hekimler tarafýnda yapýlmasý gerekenlerdir. Hasta tarafýndan yapýlmasý gerekenler ise; * Günde en az iki kere diþlerini fýrçalamalý. * diþlerini fýrçalarken dilini de fýrçalamayý ihmal etmemeli. * diþler arasýna biriken gýdalarý diþ ipi ile düzenli olarak temizlemeli. * Anormal bir durumda hekime gitmekten çekinmemelidir. Her hastanýn aðýz kokusu nedenli ilk uðradýklarý diþ hekimleridir. bizlerin yukarýda saydýðým tedavi prosedürünü uygulamamýza raðmen geçmeyen aðýz kokusunu nedenini, dahiliye, K.B.B. veya diðer uzmanlarla görüþerek baþka yerlerde aramalýdýr. Kredi uygulamalarý kaldýrýlýyor Destekleme alýmlarýnýn tarým kesiminin toplam katma deðerine oraný 1976'da yüzde 14.7 iken 1988'de yüzde 5.5'e inmiþtir. Destekleme alýmlarýnýn finansmanýnda kullanýlan Merkez Bankasý ve Ziraat Bankasý kaynaklarý daraltýlmýþ; TMO ve TEKEL dýþýnda Merkez Bankasý'nýn doðrudan kredi uygulamasý kaldýrýlmýþtýr. Merkez Bankasý kredileri içinde destekleme amacýyla ayrýlan kredilerin payý yüzde 27'den yüzde 5'lere indirilmiþtir. Tarýmsal girdilere yönelik sübvansiyonlar sürdürülmekle birlikte, girdi fiyatlarýnýn çok yüksek fiyatlarla artýrýlmasý karþýsýnda bu uygulamanýn etkinliði azalmýþtýr. Ayný þekilde gübreye uygulanan sübvansiyon tutarý sabit fiyatlarla yüzde 6 oranýnda düþmüþtür. Tarýmsa sübvansiyonlar düþüyor Tarým kredilerinin toplam krediler içindeki payý yüzde 23'ten yüzde 9'a gerilemiþtir. 1980'de yüzde 16 olan bitkisel kredi faiz oraný 1985'te yüzde 32'ye, 1988'de ise yüzde 46.5'e yükseltilmiþtir. Tarýmsal sübvansiyonlarýn bütçe giderleri içindeki payý 1980 yýlýnda yüzde 5.4 iken 1991 yýlýnda yüzde 1.9'a, GSYÝH'deki payý ise yüzde 0.9'dan yüzde 0.3'e düþmüþtür. Yapýsal uyum programlarýnýn ayrýlmaz bir olarak dýþ ticaret liberalize edilmiþtir. Bu çerçevede tohumluk, kimyasal gübre ve damýzlýk hayvan ithalatý serbest býrakýlmýþtýr. Uluslar arasý tekellerin dayatmalarý Tarýmsal girdilerde hýzlý serbestleþme, bu alanda etkinlik gösteren kamu kuruluþlarýnýn (TÝGEM ve TZDK gibi) varlýk nedenini ortadan kaldýrmýþ, iþlevlerinin aþýnmasýna yol açmýþtýr. Uluslararasý tütün tekelleri ve yerli ortaklarýnýn dayatmalarýyla Amerika harmanlý sigara ithaline izin verilerek, 4 milyona yakýn insanýn geçim kaynaðýný oluþturan tütün üzerinde tekellerin hedefleri adým adým gerçekleþtirilmeye baþlanmýþtýr. Çay üzerindeki kamu tekeline son verilerek, sektöre Lipton markasýný üreten Unilever gibi gýda tekellerinin girmesine olanak tanýnmýþtýr. Köylülüðün sömürü oranlarýndaki deðiþmeler Küçük meta üretiminin yaygýn üretim iliþkisi olduðu bir tarýmsal yapý için; tarýmýn ticaret hadlerinde (tarýmsal fiyatlarla sýnai fiyatlar arasýndaki makas) ya da tarýmsal (ya da tarýma dayalý) ürünlerde nihai kullanýcýlarýn ödedikleri fiyatlarla çiftçinin eline geçen fiyatlar arasýndaki ticari marjlarda zaman içindeki deðiþmeler ile köylülüðün ödediði faiz yükünün tarýmsal katma deðer içindeki payýnda görülen deðiþmeler, köylülüðün yüz yüze geldiði sömürü oranlarýndaki deðiþmeleri yansýtýr. 1970'lerin ortalarýndan baþlayarak iç ticaret hadleri sürekli olarak üreticinin aleyhine geliþti yýlý 100 kabul edildiðinde, bu oranýn 1980'de 67.3'e, 1982'de 56.7'ye, 1988'de 49.8'e kadar düþtüðü görüldü. Ýç ticaret hadlerindeki bu dramatik düþüþ tarým kesiminin gelir kaybýyla sonuçlandý döneminde çiftçinin satýn alma gücü yaklaþýk yüzde 35 dolayýnda azaldý. Ticari sermayenin sömürüsü Bu dönem, ticaret sermayesinin göreli durumunda da belli ilerlemelere yol açmýþtýr. Örneðin, ile 1988 yýllarýnýn fiyatlarý karþýlaþtýrýlacak olursa ekmek fiyatý ile çiftçinin eline geçen buðday fiyatý arasýndaki makas yüzde 52, margarin ile ayçiçeði arasýnda ise yüzde 79 oranýnda birinciler (yani ekmek ve margarin) lehine gerilemiþtir. Öte yandan pamuk ve tütün için arasýndaki birim ihraç fiyatlarý ile çiftçinin eline geçen fiyatlar arasýndaki makas yüzde arasýnda açýlmýþtýr. Yani bu iki üründe 1980'li yýllara damgasýný vuran dýþ ticaret ve döviz kuru politikalarý, köylü aleyhine, ihracata dönük ticaret sermeyesi lehine iþlemiþtir. Yapýlan bir araþtýrma küçük ve orta ölçekli üreticilerin bu dönemde elde ettikleri tarýmsal safi hasýlanýn yüzde 7.7'sine tefeci faizi biçiminde el konulduðunu ortaya koymuþtur yýllarý arasýnda Türkiye'de kiþi baþýna GSMH yüzde 35 oranýnda artarken, tarýmda bu artýþ yüzde 15 dolayýnda olmuþtur. Baþka bir deyiþle, 1980 yýlý itibariyle tarým kesiminde kiþi baþýna gelirin Türkiye ortalamasýnýn yüzde 46'sý kadar olduðu dikkat çekerken, 1989'da bu oran 7 puan daha gerileyerek yüzde 39 düzeyinde olduðu görülmektedir. Bu veriler 12 Eylül'ün sektörler arasý gelir daðýlýmýný da bozduðunu göstermektedir. Toprak daðýlýmýndaki adalesizlik derinleþti 1980 ve 1991 GTS Sonuçlarý birlikte 18 Ocak 2006 Çarþamba Tarýmda 12 Eylül'ün Ekonomi Politiði 2 BÝA Haber Merkezi incelendiðinde, 1-50 dekar topraða sahip iþletmeler ile 1000 dekardan büyük topraklý iþletmelerin hem sayýsal hem de oransal olarak büyük bir artýþ gösterdiði ortaya çýkmaktadýr. 12 Eylül'ün izlediði emek karþýtý politikalar özellikle tarýmý derinden etkilemiþ, orta köylü grubu önemli boyutlarda erimiþ, bu gruptan geçimlik düzey ile geçimlik düzeyin altýndaki aileleri içeren gruba kaymalar olmuþtur. Ayný politikalarýn sonucu olarak topraklarýný geniþleten bir kýsým zengin köylü iþletmeleri ise büyük toprak sahibi haline gelmiþleredir. Böylelikle tarým topraklarýnýn daðýlýmýndaki süregelen eþitsizlik bu dönemde daha da derinleþmiþtir. Gelir daðýlýmý emekçiler aleyhine bozuldu Gelir daðýlýmý tablolarýna bakýldýðýnda, fonksiyonel daðýlým olarak 1976'da tarým kesimi milli gelirin yüzde 31.3'ünü, maaþ ve ücretliler yüzde 32.7'sini alýrken, 12 Eylül'ün izlediði emek karþýtý politikalar sonucu bu paylar sürekli azalarak 1988'de tarýmýn payý yüzde 16.6'ya, maaþ ve ücretlilerin payý yüzde 14'e düþmüþtür. Buna karþýlýk artýk kitlesinden daha çok nasiplenen "faiz" geliri sahibi rantiyeler, mali sermaye ve "ticari kâr" sahibi büyük ihracatçýlarýn payý ise yüzde 36'dan yüzde 69.4'e yükselmiþtir. 12 Eylül'de egemen sýnýflar kazandý 12 Eylül'de kimin kazandýðý, kimin kaybettiði çok açýktýr. 12 Eylül'de egemen sýnýflar kazanmýþ; köylüler, iþçiler ve memurlar kaybetmiþtir. Egemen sýnýflar emekçi halktan rövanþý almýþtýr, dönemin TÝSK Baþkaný Halit Narin'in söylemiyle "þimdi gülme sýrasý onlara gelmiþtir"

5 18 Ocak 2006 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT5 BÝR KÝTAP Yazar Ümit Sarýaslan, yeni bir inceleme-araþtýrma yapýtýyla karþýmýzda: Cumhuriyet in Mimarlarý- Kurtuluþ Ankara sýnda Üç Mimar: Kemalettin- Ernst Arnold Egli- Bruno Taut Yazarýn önceki yapýtlarý: Hacý Bektaþ Aydýnlýðý, Görüntü ve Gerçek, Köprüler ve Ýnsanlar, Baþak ve Asma- Ankara Güzellemesi (Þiir, A. Kadir Paksoy la birlikte), Melami Neþ esi (Þiirler), Bir Uzaktan Bir Yakýndan (Þiirler), Anadolu Anadolu (A. Kadir Paksoy ile), Dipnozlar (Kýsa þiirler), Demir Aðlardan Örümcek Aðlarýna- Cumhuriyet Demiryolculuðu ve Ötesi. Kurtuluþ Savaþý nda Ankara nýn önemi yadsýnamaz. Mustafa Kemal: Sevgili ulusumuzun tüm bir dünyanýn düþmanlýðýna karþý zaferle taçlandýrdýðý Kurtuluþ Mücadelesi tarihinde, Ankara adý en aziz bir yeri koruyacaktýr diyerek bunu belirtiyor ve Ankara nýn çaðdaþ bir kent olmasý için gerekli adýmlarý atýyor. Yazar, onun bu yol haritasý ný þöyle vurguluyor:...mustafa Kemal, bu uygarlýk tasarýmýný, Ankara ileri gelenlerine daha 28 Aralýk 1919 da Ziraat Mektebi nin bir salonunda anlatýr, açýklarken Sakarya dan, Baþkumandanlýk Meydan Savaþý ndan, Dumlupýnar dan... çizmesinin tozuyla dönen utkulu Baþkumandan gibidir. Kararlý, ikirciksiz, neyi yapýp neyi yapmayacaðýný bilen bir tarih yapýcýsýnýn, ulusal devlete giden yolda, geleceðin ulusal devletinin baþkentinde eylemin baþýnda çizdiði bir yol haritasýdýr... (s.24) Bir yandan savaþ sürüyor, diðer yandan da Hasan Akarsu Cumhuriyet in Mimarlarý Ankara nýn bayýndýrlaþtýrýlmasý programa alýnýyor. Çünkü Ankara, Ýstanbul a karþýn baþkent oluyor ve üstelik büyük bir köy görünümünde. Kentten oldukça uzak olan Ziraat Mektebi ilk yýllarda çalýþma yeri oluyor. Cumhuriyet in ilanýndan sonra Ankara, Ülkemizin bir kentleþme laboratuvarý na dönüþüyor. Kentleþmeyle ilgili pek çok yasa çýkarýlýyor ve Ankara, ülkeye öncülük eden bir kent oluyor. Bu alanda özellikle eðitim yapýlarý öne çýkýyor. O zamanýn kýt olanaklarýyla yapýlan birçok yapýnýn bugünkü durumu da deðerlendiriliyor bu yapýtta. Yazar, Yeni Baþkent Yeni Mimari bölümünde, Baðýmsýzlýk için tasarlanmýþ Baþkent için ilk arayýþlarý, ilk giriþimleri anlatýyor. Ankara nýn ilk planý, Lörcher Planý dýr. Bu plan geçiþ döneminde kent oluþumunun yol göstericisi konumun-dadýr. 23 Temmuz 1932 de Jansen Planý yürürlüðe giriyor ve 17 Ocak 1939 a deðin Ankara nýn kentsel geliþmesinde belirleyiciliðini sürdürüyor. Yunus Nadi, Ankara nýn baþkent seçilmesini anlatýrken oradaki Cumhuriyet kabili-yeti ne deðiniyor: Ben Ankara yý coðrafya kitabýndan ziyade tarihten öðrendim ve cumhuriyet merkezi olarak öðrendim... Tarih sahifelerinin bana bir cumhuriyet merkezi olarak tanýttýðý Ankara ya ilk defa geldiðim gün de (27 Aralýk 1919) gördüm ki orada geçen asýrlara raðmen Ankara da hala o Cumhuriyet kabiliyeti devam ediyor. (s.39) 1920 li yýllarda Ankara da, elçilerin Soldan Saða: 1) Ýlçemizin bir köyü. 2) Kurallara uygun yazýlmýþ müzik parçasý Sanat yapýtlarýnýn sergilendiði alan. 3) (Tersi) Ayrýntýlý röntgen Söylenti. 4) Efelek Afacan ýn ilk yarýsý. 5) (Tersi) Büyük anne Platin in simgesi Ayý evi. 6) Ýrin. 7) Ýkili balýkçý teknesi. 8) Hakimiyet. 9) Emir verici Nezir. 10) Halk dilinde evet Antalya da bir plaj. 11) Derviþ selamý Muhtar yardýmcýsý. 12) Sürülmemiþ tarla Kýsa zaman Yayýn attýðý. Yukarýdan Aþaðýya 1) Üniversite kampusu (Tersi) Beddua. 2) Alanýnda yetkili, bilgili olan Yitirdiðimiz bir tiyatro, sinema aktörü (Adý soyadý). 3) (tersi) Bir aðýrlýk birimi simgesi Yakýn akrabasý olmayan birinin yanýnda yetiþen (büyütülen). 4) Zorba, hükümdar (Tersi) Dolaylý anlatma Kez in ünsüzleri. 5) Eski dilde bayram Üzerinde hidroelektrik santralimiz bulunan bir barajýmýz. 6) Giysi Hatýrla Üye. 7) (Tersi( Ýsviçre de bir ýrmak Ýlimizde Acýgöl yakýnlarýnda bir gölet. 8) Onma, güçlenme Yaþýyor olmak. 9) Körletilmesi gereken benlik duygusu (Tersi) Beyaz. 10) Acýya dayanma gücü Hayvan postundan yapýlan giysi kalacaðý konut bile bulunamýyor. Afgan ve Sovyet elçileri bu sorunu yaþýyorlar te Ankara ile diplomatik iliþki kuran Almanya nýn elçisi, istasyonda duran özel vagonda yatýyor. Ýngiliz büyük elçisi Lindsay da özel vagonda bir hafta kalýyor. Ankara, bir sivrisinek kenti olarak görülürken kýsa sürede, bozkýrda medeni bir þehir inþa ediliþi herkesi þaþýrtýyor. Yeni eðitime yeni okul anlayýþýyla yeniden seferberlik baþlatýlýyor. Yazar Ümit Sarýaslan, eklediði notlarla, açýklamalarla, fotoðraflarla zenginleþtirdiði bu yapýtýyla, mimarlýðýn bir sanat dalý olarak geleceðin Türkiye sini oluþturmada ne deðin etkili olduðunu kanýtlýyor. (*) Cumhuriyet in Mimarlarý- Kuruluþ Ankarasý nda Üç Mimar: Kemalettin-Ernst Arnold Egli- Bruno Taut - Ümit Sarýaslan, Otopsi Yayýnlarý DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMLERÝ Soldan Saða: 1) KABASAKAL 2) AD YAMA 3) RAMAZAN ÝÞ 4) AMAY TR 5) HOR DAÝM 6) ÖTELEMEK 7) YUMUÞAK OT 8) GÝTAR 9) KAZAN ROFE 10) BATAK MAK 11) PÝR TURA 12) ASAL RANIP Yukarýdan Aþaðýya: 1) KARAHÖYÜK PA 2) ADAMOTU ABÝS 3) MAREM ZARA 4) AYAY LUGAT 5) SAZ PEÞÝNAT 6) AMAN MAT KUR 7) KAN DEKAR RA 8) AN TAK ROMAN 9) ÝRÝ FA 10) AÞ - METREKÜP TARÝHTE BUGÜN - 18 OcaK Kadýnlar Þukufezar dergisinde "saçý uzun aklý kýsa" deyimine karþý mücadele baþlattý Günümüzde otel olarak kullanýlan Ýstanbul'daki Çýraðan Sarayý yandý. Saray 1865 tarihinde Sultan Abdülaziz tarafýndan inþa ettirilmiþti Dünya Savaþý sonrasýnda barýþ görüþmeleri Paris Barýþ Konferansý'nda baþladý. Avrupa'nýn haritasý yeniden çizildi Ýstanbul'da Milli Türk Ticaret Birliði Kongresi toplandý Lozan Antlaþmasý Amerikan Senatosu tarafýndan reddedildi Çerkez Hacý Sami çetesinden 3 kiþi Eminönü Meydaný'nda idam edildi. Bu kiþiler Atatürk'e suikast iddiasýyla idama mahkum edilmiþlerdi Cumhuriyet gazetesinin düzenlediði "Türkiye Güzellik Kraliçesi" yarýþmasýný Naþide Saffet Haným kazandý Sovyetler Birliði iki yýl süren Leningrad kuþatmasýný kýrdý. Bir yýl sonra kuþatma bütünüyle son buldu Madame Butterfly operasý Ankara'da sahnelendi Ýstanbul'da Muallimler Birliði kuruldu. Ayný gün Isparta'nýn Uluborlu ilçesinin Senirkent bucaðýndan on vatandaþ noter aracýlýðýyla Türkiye Büyük Millet Meclisi baþkanlýðýna bir protesto mektubu gönderdi. Mektupta hiç bir suçlarý olmadýðý halde jandarmanýn kendilerine sistemli olarak iþkence boyutlarýnda kötü muamele yaptýðýný yazýyorlardý Demokrat Parti (DP) iþçiye grev hakký istedi Vietnam Kuruluþ Cephesi gerillalarý Hanoi'den geri çekildi; þehir Fransýzlarýn eline geçti Yabancý Sermaye Yasasý Meclis'te kabul edildi Ankara Cezaevi'nde af isteyen mahkumlar isyan etti. Ýstanbul Üsküdar Toptaþý Cezaevi'nde 260 mahkum açlýk grevine baþladý. Ayný gün Ýstanbul valiliðine Vefa Poyraz atandý Kültür Bakanlýðý'nca Sinema Yasa Tasarýsý hazýrlandý. Bakanlýk tasarýyla filmlere denetim getiriyordu Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) davasý duruþmasýnda sanýklara tek tip elbise giydirildi Kýbrýslý iþadamý Asil Nadir Günaydýn gazetesinden sonra Geliþim Yayýnlarý'ný da satýn aldý Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümete savaþ yetkisi verdi; Ýncirlikten kalkan Amerika Birleþik Devletleri uçaklarý Irak'ý bombaladýlar Bayburt'un Üzengili köyü üzerine çýð düþtü; 56 kiþi öldü, 22 kiþi yaralandý. Bugün Doðanlar: Ýngiliz kökenli Amerikalý sinema oyuncusu Cary Grant Amerikalý sahne, sinema ve TV komedyeni Danny Kaye Avrupa Komünizmi düþüncesinin öncülerinden arasýnda Ýspanya Komünist Partisi Genel Sekreteri Santiago Carillo.. Bugün Ölenler: Ýngiliz þair ve yazar Rudyard Kipling Tiyatro sanatçýsý Sait Köknar Atatürk'ün kýz kardeþi Makbule Atadan Yazar Nahit Sýrrý Örik Klasik Türk Müziði bestecisi Yesari Asým Arsoy.

6 6 ARAÞTIRMA Özkan Zileli Merhaba Ne garip dünyada yaþýyoruz deðil mi? Teknolojinin hýzýna artýk insanoðlu yetiþemez oldu. Ve tüm sýnýrlan zorluyor. Evimizin içine kadar giren teknolojinin yarýn bünyemizin içine girmesini bile artýk doðal karþýlayacaðýz. Her ne kadar karþýt görüþler olursa olsun insanoðlu teknoloji olmadan özellikle de geliþen bir teknoloji olmadan daha kolayýný istemeden duramýyor ve zaten duramaz hale de geldi. Amaç yaþamý kolaylaþtýrmak ve sýnýrlarý kaldýrmak. Ve bugün sýnýrlar kalkmýþ durumda deðil mi zaten? Küçükken bilim kurgu filmlerini izlerken hayal ve imkânsýz görünen teknolojinin bugün çok gerilerde kaktýðýný görüyoruz. Tabi ki hiç bir þey karþýmýza masum bir þekilde çýkmýyor. Bunun yanýnda getirdiði sorunlar da oluyor. Bir söz vardýr bilmem bilir misiniz? Teknoloji uzaklarý yakýn ediyor ama yakýnlarý da uzaklaþtýrýyor. En basitinden býrakýn bilgisayarý televizyon var. Ziyaret saatlerimizi bile televizyon programlarýna göre ayarlamýyor muyuz? Hatta hastalarýmýza bile reklam aralarýnda gider olmadýk mý? Teknoloji her ne kadar vaktimizi ve de özellikle duygularýmýzý almaya çalýþsa ise de bunlarý korumak ve en iyi þekilde deðerlendirip yönetmek kendi elimizde ve irademizde... Günümüzde, bilgi elde etmek ve geliþtirmek de yeterli olmuyor insana. Ýletiþim teknolojileri hýzla geliþirken, bilginin aktarýmý gereði, tüm gerçekliðiyiz karþýmýza çýkýyor. Paylaþtýkça artan ender þeylerden birisidir bilgi. Dolayýsýyla, bilginin aktarýmý ve paylaþýmýnýn gerekliliðinin bilincindeyiz. Unutulmamasý gereken nokta ileri bir konuma gelebilmek için, bilgi çaðýnýn en önemli bileþenlerinden birisi olan bilgisayar alanýnda zor bilgi dönemeçlerini aþmak ve daha çaðdaþ bir konuma gelebilmek gerekir. Bu çaðdaþ ortama adým attýðýmýz bugünlerde þu an bu iletiþimde bulunmamýzda bize bu fýrsatý veren Suluca Karahöyük Gazetesi çalýþanlarýna ve yönetimine teþekkür ediyor, bütün Hacýbektaþ sevenlerine saygýlarýmý sunuyorum. Söz duygulardan açýlmýþken bu y azýyý sizlerle paylaþmaktaki en temel amacým yüreðimizde susturmaya çalýþtýðýmýz sesimizi haykýrarak tüm dünyaya duyurmak isteyiþimizdir. Baba, Babalý, Babalýlýk Üzerine 1 Giriþ Bu denemede yapýlabildiðince baba kelimesinin 14. yy.dan geriye doðru dinsel ve dindýþý anlamlarý sorgulanacaktýr. Bu konuda doðaldýr ki yazýlý basýlý kaynak bulmak oldukça zor. Var olan kaynaklar Türkçe ansiklopedisel sözlükler, tarama, derleme, aðýz toplama, etimolojik sözlükler gibi kitaplardýr. Genel sözlükler ise gündelik dildeki anlamlarýn çevresinde kalmaktadýr. Ayrýntýlý ve birden çok anlam belirten yukarýda adý geçen sözlüklerde anlam, taným, açýklama çoðunda birbirinden aktarmadýr. Bu durumda zamanda geriye doðru gidebilmek ve anlamlar üzerine belirlemeler yapabilmek için baþka kaynaklara ihtiyaç var. Bunlar eski deðiþik konulardaki metinler ve bunlardan da önemlisi bugün konuþulan dildeki anlamlarýnýn üstü bir þekilde örtülmüþ sözcüklerden baþkasý deðil. Bu sözcüklerle çalýþýrken bir kazýbilim çalýþmasýný denemeye, uygulamaya çalýþmak gerekmektedir. Nasýl? Tarama sözlüklerinden baþlamak belki biraz daha kolay. Tarama sözlüðünde 14. yy.a ait olduðu belirtilen 35 eser var. Bunlardan 1 i 13.yy., 2 si yy., 25 i 14.yy. ve 7 sinin de yy.a ait olduðu belirtilmiþ. Yine bu belirtmelerde 14.yy.a ait olduðu sanýlmaktadýr kaydý bulunan eserler de var. Bu denemenin açýða çýkarmaya çalýþtýðý anlam açýsýndan önemli olan ilk eser Garipname (14.yy.). Garipname den çok eski zamanlara dayanan, ama onunla ayný yüzyýlda yazýya geçirilen Dede Korkut Oðuznamelerinin bazýlarýnda ise sadece Baba, Babalý, Babalýlýk kavramlarý açýsýndan yapýlacak bir çalýþma için bile birkaç yýl istiyor. Sorun yalnýzca birkaç yýlýn süre olarak uzunluðu deðil. Sorun psikanalizden etnolojiye, mitolojiden tarihe, sosyolojiden filolojiye ve diðer alanlarýn arasýný mekik gibi dokuyacak ya da tarayacak bir gitgelle çalýþabilme sorunu. Ayrýca baðlý olunan deðiþik ideolojiler geçici olarak olsa da ne kadar askýya alýnýrsa bu gitgeller o denli fazla bulgu ortaya koyacaktýr. Bu da araþtýrmacýlarýn her cümlelerini tekrar tekrar ideolojiden arýndýrma çalýþmalarýna tabi tutmalarýný gerektirmektedir. Buna razý olacak, bunu kendine uygulayýp uygulattýracak bir kiþilik anlayýþý ise sadece agnostiklikten kurtarýlmýþ bir irfanla Ahmet Ateþ yaratýlabilir. Günümüzün þiþirilmiþ egolarýyla oluþturulmuþ çalýþma gruplarýyla bunun üstesinden gelmek ne mümkün. Böyle bir çalýþma ekibinin oluþturulmasý kime kaç para kazandýracaktýr? Paraya çevrilebilecek þan, þöhret; daha fazla kar ile daha fazla tüketimden baþka bir getirisi olmayan para? Öyleyse bu çalýþmayý bir ekiple yapabilmenin imkaný görülmüyor. Þimdilik? Taranacak 14. yy. eserlerinden Nesimi Divaný ve Iþkname de bu deneme açýsýndan bir hayli önemli duruyor. 13. yy.a Yusuf ile Zeliha ve önemli kesimi 13. yy.da söylenmiþ Yunus Divaný þiirlerinin incelenmesi ise tek baþýna bir okul iþi yy. ise tefsirler, týp eserleri vb. çalýþmalarýnýn yer aldýðý bir dönem. Onlarda da konumuz açýsýndan bir hayli zengin malzeme bulunabilir. Bu deneme kendi bakýþ açýsýndan yapýlmasý gerekenleri yüksek bir olgunlukla yerine getirdiði zaman bile, dar kalacaktýr. Çünkü filolejik bir yaklaþým, aðýrlýkla filolejik bir izlek gerçekle bizi, filin bacaðýný tutan körün fil tanýmý ile fil arasýndaki iliþki denli baðlayacaktýr. Ama yine de bu alandaki ilk deneme olmasý nedeniyle, körlüðümüzü inkar etmeden gerçeðin bazý yönlerini belirtebileceðimiz inancý da kulak ile göze cesur ve güzel gelmekte. 1.1 Tarama sözlüðünde baba, babadan türetlimiþ sözcükler baba:1. Çatý inþaatýnda tam merkeze dikilen kalýn aðaç. [Bu anlam 16. yy.a ait. Þeriyye sicillerinden alýnma. baba aded: 6, kýymeti: 36;...] 2. Ur, yumru. [16. yy. þeriyye sicillerinde bir betimleme:...sarý sakallý, baþýnda sol canibinde babalu...] 3. Sancak ve çadýr baþlarýna geçirilen top. [Geldik 18. yy.ýn sonu, 19. yy.ýn baþýna. Bürhaný Katý tercümesinde kelimenin Farsça olduðu kayda alýndýktan sonra 10 anlamý olduðu belirtiliyor. 7. anlam olarak çetr ve alem baþlarýna nasbolunan altýn kubbedir ki baba tabir olunur. Tarama sözlüðünde Bürh.daki 7 anlam belirtilmemiþ. Tahminen yukarýdaki iki anlam da bu on anlamýn içinde.- babadiye, (babadya) : Papatya [14.yy....sýðýr gözü dedükleridür, Türkice babadiyedür.-yadigar ] babak : Korkak. [ 16. yy. Nergis seherde didesini pür-humar edüp/ Ol çeþmi meste öykünür imiþ babak babak -Lamii.] babalanmak :Babalýk taslamak, baba tavrý takýnmak. [18. yy. Baba dostu geçinen bed-mezhep / Derdi sana babalanmaktýr hep Atai.] 1.2 Tarama sözlüðünde baba ile söylenen bazý deyimler baba uðramak : Vebaya yakalanmak. [14. yy. Kýrþehirli Hoca Mesud un Süheyl tercümesinde: Çü kaytas iþitti dedi ey baba/ Yalan söyler, uðrasýn ana baba ] Burada koþullu bir ilenme olduðu çok açýk. Ama bu ilenmenin 16. yy.daki veba hýyarcýðý uru- anlamýna gelen baba kelimesi ile ne kadar ilgili olduðu çok açýk deðil. Elbette uðramak fiilinin günümüzde bile bir hastalýða, bir derde uðramak anlamý da var. Uðrak geçirdi, cümlesi tam da bu anlamý gösteriyor. Ankara/ Kalecik Alevilerinin bugün kentlerde yaþayan yaþlýlarý felçi böyle tanýmlýyorlar. Ya da uðraða uðradý.türkmenlerin ve onlarla birlikte gelen Türk kökenli obalarýn Önasya ya geldiklerinde bir veba salgýnýyla karþýlaþýp karþýlaþma-dýklarýný bilmek oldukça ilginç olurdu. Çünkü böylesi büyük bir kýraný kimin baþlarýna bulaþtýrdýðýný, yani olayý kime havale ettiklerinin izini sürerdik. Bir baba onlara ceza mý vermiþti de ura, veba hýyarcýðýna baba dediler? Zamanýn Bizans, Süryani, Nesturi, Yakubi, Ermeni, Arap, Fars kaynaklarýnda bu konuda oldukça çok bilgi olduðunu tahmin ediyorum. Diðer bir bezek de, bu baðlamda kalsak bile bu ilenmede derdi, uru, vebayý verecek olan merci neresidir? Hele Harezm kökenli Mutezile(Kaderiyye) iradeciliðinin yaygýnlaþmýþ olmasý gereken Horasan dan geçip Acem e, Þam a ve Rum a gelen Türkmenler Melamiliðin irfancýlýðý(gnostikliði)yla dinsel yaþamlarýný babalara, dedelere býrakýp geçmiþte olduðu gibi gündelik yaþamlarýnýn þenliðine(zorluklar da içinde) dönmüþ olmalýlar. Bundan dolayý da dert verip dert alacak mercinin dünyasal somutlaþmasý babalar 1 olma ihtimali bana yüksek geliyor. Notlar 1. Odman Baba Vilayetmesi, babalarýn celallenmeleri, öfkeleri sünni þeyhlere, derviþlere, Osmanlý yöneticilerine, sýrdan insanlara verdiði ceza örnekleriyle doludur....sultan Muhammed Han ýn vâkýasýna girip[2. Mehmet in rüyasýna girip b.n.] celâl üzre gelip aydur ki: Tez cevap ver ki, kime ve kimin koyunu kuzusuna deðersin ki, þimdi þol arada Emr-i Hâk birle canýn alayýn mý? der...(s.186). Çün ol kân-ý Velayet, Kadýasker den bu kelamý iþitti, [Burada deðiþik bir okumayla alýþýlmýþ kazasker deyiþi kadýasker olmuþ olmalý. Çünkü Osmanlýcadaki dad harfi d-nin üzerine bir nokta konulursa, bu z harfi oluyor. Ya da velayetname kopyasýnda kopyalýyan d yi noktasýz yazmýþ olmalý.] cevaba gelip ayýttý ki: Bin yýldýr ki yukarý gökte idim ki uþ yere indim ve þol kapudan içeri koydular ve dolandurup þol araya kondurdular, dahi bir bölük Horasan tembellerüyüz, varýz, hoþuz, uþ vahdet teyüz, dedi....kadýasker...gerü cevaba gelip ayýttý ki; Baba cýðým, Tangrý yý bilür müsün, dedi. Ol Kân-ý Vilayet ayýttý ki, þimdi ben Tangrý yla söyleþip, gelirim, dedi. Kadýasker... ol söyleþtiðin Tangrý yý bize göster, dedi. Ol Kân-ý Vilayet ayýttý ki: Ya bu söyleyen kimdir? dedi...(s. 209.) (SÜRECEK) 18 Ocak 2006 Çarþamba

7 18 Ocak 2006 Çarþamba HABER7

8 Sahibi: Hacýbektaþlýlar A.Þ. adýna Naci Özçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Aydýn Þimþek Genel Yayýn Yönetmeni: Osman Çoban Yönetim Yeri: Hacý Bektaþ Veli Sevgi Yolu, Karayalçýn Parký Giriþi, Sol Kapý Kat: 1 Hacýbektaþ/ Nevþehir Tel-Faks: Þirket E-groups: Web: Baský: Hacýbektaþlýlar A.Þ. Matbaasý Bala Mah. Bektaþ Efendi Sk. No: 38 Tel-Faks: Pazar günleri yayýnlanmaz. Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn HAVA DURUMU Güneþli En Yüksek 0 C 1 En Düþük 0 C -6 Rüzgar Hýzý 13,30 km/s Rüzgar Yönü Batý Nem 32 % Çið Noktasý C Çiftçi Borçlarýna bir kolaylýk daha Çiftçilerin Tarým Kredi Kooperatiflerine olan borçlarýna 3 ay daha uzatma kolaylýðý getirildi. HACIBEKTAÞ Çiftçilerin Tarým Kredi Kooperatiflerine olan borçlarýna 3 ay daha uzatma kolaylýðý getirildi. Tarým Kredi Kooperatifi Hacýbektaþ Þube Müdürlüðü nden aldýðýmýz bilgiye göre, 4876 Sayýlý Yasaya göre kredi kullanan çiftçilerin 2004 ve 2005 yýlý borçlarýný ödeme süreleri 3 ay uzatýldý. 'Kuþ gribi için hastanelerde parasýz hizmet verilsin' Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Hacýbektaþ Ýlçe Baþkanlýðý, yoksul ve sosyal güvenlikten mahrum vatandaþlarýn saðlýk kuruluþlarýna zamanýnda baþvuramamalarýnýn bedelini canlarýyla ödediklerini belirterek, kuþ gribi þüphesiyle saðlýk kuruluþlarýna baþvuranlarýn ihtiyaçlarýnýn parasýz olarak karþýlanmasýný istedi. HACIBEKTAÞ - Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Hacýbektaþ Ýlçe Baþkanlýðý, kuþ gribi þüphesiyle saðlýk kuruluþlarýna baþvuranlarýn ihtiyaçlarýnýn parasýz olarak karþýlanmasýný istedi. ÖDP Hacýbektaþ Ýlçe Baþkanlýðý gazetemize yaptýðý açýklamada, yoksul ve sosyal güvenlikten mahrum vatandaþlarýn kuþ gribi þüphesiyle saðlýk kuruluþlarýna zamanýnda baþvurmaktan çekinmelerinin bedelini canlarýyla ödediklerini söyledi. Tarým Kredi Kooperatifi nden kredi kullanan çiftçilerin daha önceden borç faizlerinin belirli bir yüzdesi silinmiþ ve ödeme taksitlere bölünerek uzatýlmýþtý. Borcunu bu koþullarda da ödeyemeyen çiftçilerin, borçlarýný ödeme taksitlerinin üç ay daha uzatýlmýþ oldu. Kuþ gribinin can almaya devam ettiðini belirtilen açýklamada, ''Peþpeþe yaþanan olaylar göstermiþtir ki yurttaþlarýmýzý bu tutuma iten 'parasý olmayanýn hastanede rehin kaldýðý ya da hizmet alamýyor olmasý' mantýðýdýr'' dedi. Hükümet kuþ gribi vakalarýnýn ortaya çýkardýðý çýplak gerçeði görmeli diyen Taþ, hükümetin kuþ gribi þüphesiyle saðlýk kuruluþlarýna baþvuranlarýn ihtiyaçlarýnýn ücretsiz olarak karþýlanacaðýný kamuoyuna duyurmasýný istedi. ADSL kullanýcýlarý dikkat: Virüs ve solucanlar geniþ bantta daha hýzlý yayýlýyor ADSL kullanýcýlarýný bekleyen en önemli tehlikenin, geniþbantta daha hýzlý hareket edebilen virüs ve solucanlar olduðunu bildirildi. HACIBEKTAÞ - ADSL kullanýcýlarýnýn geniþ bantta daha hýzlý hareket edebilen virüs ve solucanlara dikkat etmeleri gerektiði bildirildi. Hacýbektaþ ta faaliyette bulunan Filo Bilgisayar yetkilileri, bilinen klasik virüs ve solucanlara yönelik kullanýlan güvenlik programlarýnýn yeterli olmadýðýný belirterek, ADSL kullanýcýlarýnýn dikkatli olmalarý gerektiðini bildirdiler. Konuyla ilgili olarak görüþlerine baþvurduðumuz Filo Bilgisayar yetkilileri Türkiye7de 1.5 milyon kiþiye yaklaþan ADSL abonelerini de bir çok tehlikenin beklediðini belirttiler. Söz konusu tehlikelerin baþýnda, virüs ve solucanlar geliyor. Bunun için internetten indirilecek programlara dikkat etmek gerekiyor. Bu arada casus yazýlým (spyware) ve trojanlar da ADSL kullanýcýlarý için önemli bir tehlike taþýyor. Ýnternet üzerinde geniþ bant kullanýcýsý olan ADSL kullanýcýlarýný yeni bir tehlike daha bekliyor; Olta saldýrýsý (phishing). Bu yöntemle kullanýcý kandýrýlarak, önemli bilgilerinin çalýnmasý hedefleniyor. Olta saldýrýlarýnda en çok kullanýlan yöntemin e-posta yolu ile kullanýcýlarýn yanlýþ sitelere yönlendirilmesi. Ýnternet bankacýlýðý kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýnýn, olta saldýrýlarýnýn bu alanda yoðunlaþmasýna neden olduðu aldýðýmýz bilgiler arasýnda. Bu internet saldýrýlarýna karþý eski yazýlýmlarýn yetersiz kaldýðýný belirten Filo Bilgisayar yetkilileri, korunmak için hem dikkatli olunmak hem de daha güvenlikli anti-virüs porgramý kullanmak gerektiðini belirttiler.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ýnternet teknoloji ve iletiþim

Ýnternet teknoloji ve iletiþim citation Vardi, Recep. Authenticity of the information at the Internet regarding to religion Journal of Faculty of Theology of Bozok University. 3,3 (2013/3), pp. 79-87. İnternette yer alan dini içerikli

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı