TOKÝ kuralarý çekildi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOKÝ kuralarý çekildi"

Transkript

1 YIL: 1 SAYI: YKR 18 OCAK 2006 ÇARÞAMBA TOKÝ kuralarý çekildi TOKÝ nin Hacýbektaþ ta gerçekleþtirdiði toplu konut evlerinin kuralarý çekildi. Hacýbektaþ Belediye Baþkanlýðý nýn önderlik ettiði TOKÝ (Toplu Konut Ýdaresi) nin yapacaðý 336 konutluk proje çerçevesinde ev sahibi olacaklar kuralarýný çektiler. Kura çekimi Hacýbektaþ Kültür Merkezi Salonu nda yapýldý TOKÝ nin yaptýðý ve kuralarý çekilen toplam 336 daire 14 blokta, 24 daire olarak yapýlýyor. Zemin + 5 katlý olarak yapýlan bloklarda her kat 4 daire. 336 dairelik site, merkezi sistemle ýsýtýlacak. Yatýyoruz Kuþ(!) gribi. Kalkýyoruz Kuþ(!) gribi. Cayýr cayýr yakýlan tavuklar, kazlar, ördekler Diri diri gömülenler Yazmýþtýk yineliyoruz. Bilim insanlarý suskun Ýnsanlýk çaresiz Kendine vehmettiði zekâsýný kullanýyor. Gücünü kullanýyor. Kullanýyor ve öldürüyor. Ýtlaf ediyor: Öldür kurtul! YAZISI 2. SAYFADA HABERÝ 7. SAYFADA Tarýmda 12 Eylül'ün Ekonomi Politiði 2 Kredi uygulamalarý kaldýrýlýyor Destekleme alýmlarýnýn tarým kesiminin toplam katma deðerine oraný 1976'da yüzde 14.7 iken 1988'de yüzde 5.5'e inmiþtir. Destekleme alýmlarýnýn finansmanýnda kullanýlan Merkez Bankasý ve Ziraat Bankasý kaynaklarý daraltýlmýþ; TMO ve TEKEL dýþýnda Merkez Bankasý'nýn doðrudan kredi uygulamasý kaldýrýlmýþtýr. YAZISI 4. SAYFADA Öldür kurtul! Yalçýn Ergündoðan Çiftçi Borçlarýna bir kolaylýk daha Çiftçilerin Tarým Kredi Kooperatiflerine olan borçlarýna 3 ay daha uzatma kolaylýðý getirildi. HABERÝ 8. SAYFADA 'Kuþ gribi için hastanelerde parasýz hizmet verilsin' Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Hacýbektaþ Ýlçe Baþkanlýðý, yoksul ve sosyal güvenlikten mahrum vatandaþlarýn saðlýk kuruluþlarýna zamanýnda baþvuramamalarýnýn bedelini canlarýyla ödediklerini belirterek, kuþ gribi þüphesiyle saðlýk kuruluþlarýna baþvuranlarýn ihtiyaçlarýnýn parasýz olarak karþýlanmasýný istedi. Virüs ve solucanlar geniþ bantta daha hýzlý yayýlýyor ADSL kullanýcýlarýný bekleyen en önemli tehlikenin, geniþbantta daha hýzlý hareket edebilen virüs ve solucanlar olduðunu bildirildi. HABERÝ 8. SAYFADA HABERÝ 8. SAYFADA GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN Tel: ABONE BEDELLERÝ (aylýk) Hacýbektaþ için: 5 YTL Þehir dýþý: 20 YTL (kdv dahil) Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çeki Köksal Kaya Baba, Babalý, Babalýlýk Üzerine Ahmet Ateþ yazýsý 4. sayfada Diþ. Dr. Ýbrahim Þahinli Yapýlmasý gereken en zor iþi seçmiþiz!.. 2 yazýsý 4. sayfada Hikmet Bozdað DELÝ GRÝP yazýsý 3. sayfada NÖBETÇÝ ECZANELER 17 Ocak 2006 Pazartesi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 GÖRÜÞ 18 Ocak 2006 Çarþamba Adil Erezer Türban Sorunu inançlara özgürlük sorunudur Türban sorunu dedikleri, inanç özgürlüðü sorunudur. Türkiye de sadece türban temelinde deðil, çok daha geniþ bir kesimi ilgilendiren inançlarýn baský altýnda tutulmasý sorunu vardýr. Daha geniþ kapsamda ele alýrsak, halkýn hak ve özgürlükleri yoktur, olduðu söylenen her þey göstermeliktir. O zaman þu soru gündeme geliyor; Türban sorunu nedir, nasýl çözülür? Ýnanç özgürlüðü bu düzende ne kadar gerçekleþebilir? Türban konusunda en ileri noktasýnda kimi ara çözümler de bulunabilir, ama asla bu düzende ne inançlara özgürlük ne de diðer hak ve özgürlükler olmayacaktýr. Bu baþlý baþýna bir sistem sorunudur. Biz türban sorununu, hak ve özgürlüklerin bir parçasý olarak, inançlara özgürlük temelinde ele alýyoruz ve bu temelde çözümü savunuyoruz ve savunmalýyýz. Örneklerini herkesin bildiði, türbanlý kýzlarýmýzýn, arkadaþlarýmýzýn hak arama mücadelelerine verdiðimiz desteðin temelinde de bu anlayýþ vardýr. Diyoruz ki, Ýnsanýn düþünce ve inançlarýyla insan olduðu gerçeðinden hareketle, halkýn çýkarlarýný zedelemediði, belli bir emperyalist (sömürgeci) ya da gerici bir ülkeye, sömürücü sýnýflara hizmet etmediði, maddi ve manevi bir sömürü, istismar aracýna dönüþtürülmediði sürece herkesin inançlarýný yaþamasý, kiþinin temel hak ve özgürlükleri kapsamýnda ele alýnmak zorundadýr. Devlet, bu anlayýþ temelinde, egemen sýnýflar tarafýndan on yýllardýr suni olarak sorun haline getirilen türban gibi sorunlarý özgürlükler temelinde çözmeli, kimsenin bu anlamdaki inanç ve yaþam biçimine karýþmamalý. Öte yandan da dini inancýn siyasi ve ekonomik istismar konusu yapýlmasýna, gerici, faþist bir sömürü ve zulüm düzeni için araç olarak kullanýlmasýna izin vermemelidir. Sorun bellidir, çözüm de bellidir. Ama gelin görün ki, zihniyet çözüm deðil sorun üretme zihniyetidir. Öldür kurtul! Yalçýn Ergündoðan Yatýyoruz Kuþ(!) gribi. Kalkýyoruz Kuþ(!) gribi. Cayýr cayýr yakýlan tavuklar, kazlar, ördekler Diri diri gömülenler Yazmýþtýk yineliyoruz. Bilim insanlarý suskun Ýnsanlýk çaresiz Kendine vehmettiði zekâsýný kullanýyor. Gücünü kullanýyor. Kullanýyor ve öldürüyor. Ýtlaf ediyor: Öldür kurtul! Biz böyle söyleyince, kimileri sizin bulduðunuz baþkaca bir formül var herhalde kuþ gribi illetinden kurtulmak için diyerek, býyýk altýndan gülüyorlar adeta. Oysa biz baþka bir þeyin altýný çiziyoruz. Söz ettiðimiz de, bir türün, baþka bir tür üzerinde tahakküm kurmasý *** Dünyanýn dört bir yanýndan her gün yüzlerce e-posta geliyor, bilgisayarýmýzdaki posta kutumuza. Demek ki, þimdiden TV de yayýnlanan görüntüler üzerine dünyadaki duyarlý insanlar, hayvan haklarý savunucularý bir kampanya baþlatmýþlar. Öyle ya, hayvanlarýn müdahale edecek ne avukatlarý var, ne haklarýný savunacak sendikalarý, ne de oy haklarý Nasýl ki, Türkiye den Çin e, hayvanlara kötü muamele eden, iþkence çektiren baþka ülkelere yöneltildiyse kampanyalar. Þimdi de Türkiye ye yöneliyor. Ýngilizi, Fransýzý, Ýtalyaný gönderdikleri mesajlarda þöyle diyorlar: Türkiye'de kümes hayvanlarýnýn itlafýnda kullanýlan bazý metodlar için tepkimi belirtmek istiyorum. Kuþ gribi elbette tehlikeli bir tehdittir, ama bu, hayvanlarýn canlý olarak torbalara týkýlmalarýný, bazý bölgelerde yapýldýðý gibi canlý canlý gömülmelerini ya da üzerlerine gaz dökülerek yakýlmalarýný haklý kýlmaz. Bu uygulamalar kabul edilemez bir vahþettir Gazetecilerin, köþe yazarlarýnýn yaný sýra Cumhurbaþkaný na, TBMM Baþkaný na, diðer yetkililere de gönderiyorlar ayni mesajlarý Hak ihlalleri, dünyanýn neresinde olursa olsun yanký buluyor artýk küçülen dünyamýzda *** Bir yandan öldür kurtul uygulamalarý, bir yandan kafasýna vur, bacaðýný kýr, ne olursa olsun kes, kan akýt da ibadet etmiþ ol! görüntüleri... Önceki gün Radikal deki köþesinde Türker Alkan hoca, üstün olanlarýn zayýflarý kesip yeme hakkýný kabul edenlere sormuþtu; Uzaydan gelecek üstün bir uygarlýðýn yaratýklarý bizi kesip yemeye kalksalar ne düþünürdük? acaba diye Evet, sahiden ne düþünürdük ve ne yapardýk?!.. Ben kendi payýma, gereðini yapýyorum. Ne hayvan yiyorum, ne de hayvansal ürün!.. (Sesonline) Çevreyi kirletenlere savaþ KIRÞEHÝR - Kýrþehir Belediyesi, özellikle þehir merkezinde ve yakýn mahallelerde, yasak olduðu halde moloz dökerek çevreyi kirletenlere savaþ açtý. Belediye Baþkaný Halim Çakýr, sabahýn erken saatlerinde þehir merkezi ve kenar mahallelerde incelemelerde bulunurken, iþ makinelerince rasgele saða sola dökülen moloz yýðýnlarýný görünce tepki gösterdi. Baþkan Yardýmcýlarýna ve Trafik Zabýta ekiplerine talimat veren Baþkan Çakýr, denetimlerin Sýklaþtýrýlmasýný isteyerek, Þehir genelinde bizim temizlediðimiz yerlere moloz döken ne kadar araç varsa takip edilecek. Ýþ makineleri ile yasak bölgelere moloz döken araçlar, trafik zabýta ve Emniyet Müdürlüðü trafik ekiplerince ortaklaþa yapýlacak bir çalýþma ile baðlanacak ve uzun süre trafiðe çýkmalarý yasaklanacak. Biz, þehrimizin temizliði için gece gündüz çalýþýyoruz, kendini bilmez birkaç kiþi bizim temizlediðimiz yerleri tekrar kirletiyor. Kýrþehir hepimizin Kýrþehirli vatandaþlarýmýzýn biraz daha duyarlý ve insaflý olmalarýný bekliyoruz. Yine kenar mahallelerde çöp çýkarma saatlerine uymayan herkese ceza kesilecek. Halkýmýzý 2 yýldýr uyarýyoruz ama ne yazýk ki yaptýðýmýz uyarý levhalarý dahi kýrýldý. Duyarlý vatandaþlarýmýzýn belediye'ye yardýmcý olmalarýný bekliyoruz. Çevreyi kirletenleri 153 Alo Zabýta hattýný aramalarýný bekliyor ve þehrimizi temiz tutmak için el ele verelim diyorum dedi. (Kýrþehir in Sesi Radyosu) Not: Adil Erezer in 7 Ocak 2006 günkü sayýsýnda yayýnlanan yukarýdaki yazýsý, anlam bozulmasýna yol açacak dizgi hatasýyla çýkmýþtý. Þimdi yeniden yayýnlýyoruz.

3 18 Ocak 2006 Çarþamba HABER 3 Hikmet Bozdað DELÝ GRÝP Yaþamak ve yaþatmak çok güzel oluyor, ama zengin ama fakir. Yoksul gelip, yoksul gitmek çok vahim bir olay. Týbbýn, teknolojinin geliþtiði günümüz dünyasýnda, tavuk gibi giden, tavuk gibi ölen çocuklarýmýz, insanlarýmýz Bir dönem Çernobil faciasý Karadeniz i ablukaya almýþ; zamanýn bakaný Hiçbir þey olmaz diyerek, TV de halkýn gözünün içine bakarak çay yudumlamamýþ mýydý? 15 yýl sonra Türkiye bu gerçeði yaþayarak gördü. O bölgedeki bütün gençler kýsýr. Kanserden onlarca insan genç yaþta ölüp gidiyor. En çarpýcý ve bilinen örneði, Kazým KOYUNCU gibi üretken bir sanatçý. Her derde çare bulan týp, kansere yenik düþmüþ. Ýlkokulda okurken okullarýmýzda yað, süttozu vs. daðýtýlýr bize yedirilirdi. ABD nin gönderdiði yað, süttozu ve peynir zekâ geriliði yaparmýþ. Bilim insanlarýnýn Türkiye de yaptýðý araþtýrmalarla bu doðrulanmýþtýr. Aksine, yeni yetiþen (ABD yaðýný süttozunu vb. yemeyen) gençliðin daha zeki olduðu anlaþýlmýþtýr. ABD bilim insanlarý bir iþe akýl erdiremez. Sonradan öðrenirler ki soðan ve sarýmsaðý çok yiyen insanlar, ABD nin verdiði yað, süttozunun yan etkisinden etkilenmezler. Günümüzde güncel olay kuþ gribi. Eskiden tavuk ve hindilerimiz olurdu. Keser yerdik. Hiç bir þey olmazdý. Ekonomik krizin boy gösterdiði günümüz Türkiye sinde, aç kalmýþ insanlarýn, çocuklarýn kurbaða yemeye muhtaç olduðunu gösteriyor. Yaþanan öykü bu Türkiye üzerinde birçok oyun oynanýyor. Sevabý ve günahý halka çýkýyor. Bu ülke bizim. Savaþ olur bu ülke bizim, seçim olur bu ülke yine bizim. Medyadan izlediðim haber nedeni ile akþam yemeðimi zorla yedim. Üç evladýný yitirmiþ babanýn feryadý, kuþ gribi, tavuk vebasý. Yeter artýk, insanlarýn kanýný emmeye yeter diyorum. Halkýmýza da tavsiye ediyorum unutmayýn bunlarý. Bizi idare edenlere de, halkýn vekilisiniz, tedbirinizi zamanýnda alýn, koltuk sevdasýndan vazgeçin diyorum. Vatandaþlýk görevimi yerine getirdiðim ülkemde yaþam olayým sýfýr. Yaþayan bir ölüye benzetirim kendimi. Hükümetimiz ölen tavuklarýn bedelini ödeyecekmiþ. Ya ölen çocuklarýmýz? Bunun için ne bedel ödeyecek? Bunlar yarýnýn doktoru, öðretmeni, mühendisi olamayacak. Kim bu olanlarýn sorumlusu? TOKÝ kuralarý çekildi Suavi Cesur HACIBEKTAÞ TOKÝ nin Hacýbektaþ ta gerçekleþtirdiði toplu konut evlerinin kuralarý çekildi. Hacýbektaþ Belediye Baþkanlýðý nýn önderlik ettiði TOKÝ (Toplu Konut Ýdaresi) nin yapacaðý 336 konutluk proje çerçevesinde ev sahibi olacaklar kuralarýný çektiler. Kura çekimi Hacýbektaþ Kültür Merkezi Salonu nda yapýldý. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu ve Belediye Meclis üyelerinin katýlýmýyla Hacýbektaþ Noter Baþkatibi Nihat Özdil in nezaretinde yapýlan kura çekimi sonucunda, ev sahibi adaylarý, evlerini belirlediler. Kura çekimi saat da baþladý. Kura çekimi öncesi, Atatürk ve þehitler adýna bir dakikalýk saygý duruþu yapýldý. TOKÝ ile ilgili olarak bilgi veren Belediye Baþkaný Selmanpakoðlu þunlarý söyledi: Hacýbektaþ ýn geliþmesine katký sunan deðerli insanlar Biz burayý ilim ve kültür merkezi ilan ettik. Onun için Hacýbektaþ ý buna layýk bir ilçe yapmak amacýyla, ben ve Belediye Meclis üyesi arkadaþlarým var gücümüzle çalýþýyoruz. Hacýbektaþ göç veren bir ilçe, yeterli konut olmamasý nedeniyle turizm kenti olmamýþ ve geliþememiþ. Ýlçemize gelen memurlar çevre il ve ilçelerden ev tutarak sabah gelip akþam gider olmuþ. Biz bunlarýn önüne geçmek ve geliþen, çoðalan bir Hacýbektaþ ý yaratmak için bu projeyi baþlattýk. Altýn ve bileziklerini bozduran, ev sahibi olmak adýna bizim projemize katký sunan bütün hanýmlarý ve beyleri kutluyoruz. Bu projeyi karalayan küçük beyinlilerin de olduðunu söyleyen Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu, yapýlan kura çekimi sonuçlarýný, 27 Ocak tarihine kadar TOKÝ ye göndereceklerini, ay sonra evlerin sahipleri tarafýndan teslim alýnacaðýný, bundan sonra da 15 yýl, yani 180 ay taksitle ödeme yapýlacaðýný belirtti. Baþkan Selmanpakoðlu, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu Biz burayý ilim ve kültür merkezi ilan ettik. Onun için Hacýbektaþ ý buna layýk bir ilçe yapmak amacýyla, ben ve Belediye Meclis üyesi arkadaþlarým var gücümüzle çalýþýyoruz. dedi. konuþmasýnýn sonunda, TOKÝ Baþkaný Albayrak ýn Hacýbektaþ a bir ilköðretim okulu, yanýna bir kreþ ve Migros gibi büyük bir alýþveriþ merkezinin yapýlacaðýnýn sözünü verdiðini söyledi. Konut sahiplerine þimdiden hayýrlý olsun TOKÝ nin yaptýðý ve kuralarý çekilen toplam 336 daire 14 blokta, 24 daire olarak yapýlýyor. Zemin + 5 katlý olarak yapýlan bloklarda her kat 4 daire. 336 dairelik site, merkezi sistemle ýsýtýlacak. Dairelerin fiyatlarý TOKÝ dileklerini ileten Selmanpakoðlu, Bu projeye katký sunan herkese teþekkür ediyorum. dedi. tarafýndan kat, cephe gibi faktörlerle belirleniyor. Ýnþaat aþamasý ay sürecek ve aylýk ödemeler daire teslimatýndan sonra baþlayacak. Taksit ödemeleri 180 ay sürecek.

4 4 Diþ. Dr. Ýbrahim Þahinli Yapýlmasý gereken en zor iþi seçmiþiz 1 diþlerden kaynaklý aðýz kokusu Gerek çürük veya darbe sonucu madde kaybýna uðramýþ bölgeler gerekçe diþlerin üzerinde biriken diþ taþlarý (tartar) bakteriler ve mikro organizmalar için bir barýnak görevi görmektedirler. Buralardaki mikro organizmalar aðza alýnan gýdalarýn kýrýntýlarýný kullanarak asit ve sülfürlü bileþikler oluþturmaktadýrlar. Asitler diþlerin çürümesine neden olurlar. Sülfürlü artýklarda aðýz kokusuna neden olmaktadýr. Çürük ve diþ taþý; diþ etlerini rahatsýz ederek iltihaplanmasýna neden olurlar. Bu durumda diþ etleri kanamalý ve parlak kýrmýzý bir haldedir. Bu þekildeki iltihaplý diþ etleri, aðýz kokusuna neden olurlar. diþ eti ve çevre doku kaynaklý aðýz kokusu Aðýz ve çevresi dokularýn her hangi birindeki iltihabý bir durum ki bunlar ; çene kemiðinde,diþ etlerinde, diþleri çene kemiðine baðlayan baðlarda veya diþlerin içerisinde yer alan damar ve sinir paketinde oluþabilir.bu bölgelerde ki iltihaplar sonuçu aðýz kokusu oluþabilir.bu iltihaplarýn oluþmasýnda en sýk karþýlaþýlan neden ise hatalý yapýlmýþ dolgu ve protezlerdir.dolgu ve protezlerin hatalý yapýlmasýndan kaynaklý diþler arasýna gýda birikimi artmakta ayrýca diþ taþý birikimi de artmaktadýr. Sonuç olarak iltihabi bir aðýz kokusu oluþmaktadýr. solunum ve sindirim sistemi kaynaklý aðýz kokusu Sünizit, faranjit, larinjit v.s. gibi boðaz enfeksiyonlarý veya bronþit ve benzeri akciðer hastalýklarý sonucu aðýz kokusu oluþmaktadýr.mide problemleri de aðýz kokusu nedenlerindendir. sistemik hastalýklar(þeker hastalýðý,böbrek hastalýðý,v.s.) kaynaklý aðýz kokusu Bazý sistemik hastalýklar da aðýz kokusuna neden olurlar. Bunlardan þeker hastalýðýnda aðýz kuruluðu nedeniyle iltihap oluþmakta ve iltihabý bir aðýz kokusu oluþur. Ayrýca, þeker hastalýðý kaynaklý aseton kokusu diye tabir edilen aðýz kokusu da oluþur. Yine böbrek yetmezliði olanlarda hekim tabiriyle balýk kokusu gibi aðýz kokusu oluþmaktadýr. diyet, alkol, sigara v.s. kaynaklý aðýz kokusu Aðýza alýnan gýdalar da geçici olarak aðýz kokusu oluþturmaktadýr. Sigara ve alkol kullanýmý gibi aðýz kokusuna neden olan gýdalarýn alýnmasý sonucu aðýz kokusu oluþur. Hiç gýda alýmýnýn olmamasý da aðýz kokusu nedenlerindendir. Oruçlu aðýz kokusu gibi. Kötü aðýz kokusunun tedavisi Aðýz kokusunu kabaca tarif ettik. Þimdi ne yapýlabilir? Aðýz kokumu nasýl önleyebilirim? gibi sorularý biraz aydýnlatalým. Diþ, diþ etleri ve çevre dokulardan kaynaklý aðýz kokusunu gidermek için yapýlmasý gerekenleri þu þekilde sýralayabiliriz. Diþlerde çürük veya darbe kaynaklý doku kaybý varsa bunlarýn dolgu ve protezlerle tedavi edilmeli, hatalý yapýlmýþ dolgu ve protezlerde yenileri ile deðiþtirilmelidir. Diþler üzerindeki diþ taþlarý uzaklaþtýrýlmalýdýr. herhangi bir bölgedeki iltihabi durumlar tedavi edilmelidir. Bu yukarýdaki sayýlanlar hekimler tarafýnda yapýlmasý gerekenlerdir. Hasta tarafýndan yapýlmasý gerekenler ise; * Günde en az iki kere diþlerini fýrçalamalý. * diþlerini fýrçalarken dilini de fýrçalamayý ihmal etmemeli. * diþler arasýna biriken gýdalarý diþ ipi ile düzenli olarak temizlemeli. * Anormal bir durumda hekime gitmekten çekinmemelidir. Her hastanýn aðýz kokusu nedenli ilk uðradýklarý diþ hekimleridir. bizlerin yukarýda saydýðým tedavi prosedürünü uygulamamýza raðmen geçmeyen aðýz kokusunu nedenini, dahiliye, K.B.B. veya diðer uzmanlarla görüþerek baþka yerlerde aramalýdýr. Kredi uygulamalarý kaldýrýlýyor Destekleme alýmlarýnýn tarým kesiminin toplam katma deðerine oraný 1976'da yüzde 14.7 iken 1988'de yüzde 5.5'e inmiþtir. Destekleme alýmlarýnýn finansmanýnda kullanýlan Merkez Bankasý ve Ziraat Bankasý kaynaklarý daraltýlmýþ; TMO ve TEKEL dýþýnda Merkez Bankasý'nýn doðrudan kredi uygulamasý kaldýrýlmýþtýr. Merkez Bankasý kredileri içinde destekleme amacýyla ayrýlan kredilerin payý yüzde 27'den yüzde 5'lere indirilmiþtir. Tarýmsal girdilere yönelik sübvansiyonlar sürdürülmekle birlikte, girdi fiyatlarýnýn çok yüksek fiyatlarla artýrýlmasý karþýsýnda bu uygulamanýn etkinliði azalmýþtýr. Ayný þekilde gübreye uygulanan sübvansiyon tutarý sabit fiyatlarla yüzde 6 oranýnda düþmüþtür. Tarýmsa sübvansiyonlar düþüyor Tarým kredilerinin toplam krediler içindeki payý yüzde 23'ten yüzde 9'a gerilemiþtir. 1980'de yüzde 16 olan bitkisel kredi faiz oraný 1985'te yüzde 32'ye, 1988'de ise yüzde 46.5'e yükseltilmiþtir. Tarýmsal sübvansiyonlarýn bütçe giderleri içindeki payý 1980 yýlýnda yüzde 5.4 iken 1991 yýlýnda yüzde 1.9'a, GSYÝH'deki payý ise yüzde 0.9'dan yüzde 0.3'e düþmüþtür. Yapýsal uyum programlarýnýn ayrýlmaz bir olarak dýþ ticaret liberalize edilmiþtir. Bu çerçevede tohumluk, kimyasal gübre ve damýzlýk hayvan ithalatý serbest býrakýlmýþtýr. Uluslar arasý tekellerin dayatmalarý Tarýmsal girdilerde hýzlý serbestleþme, bu alanda etkinlik gösteren kamu kuruluþlarýnýn (TÝGEM ve TZDK gibi) varlýk nedenini ortadan kaldýrmýþ, iþlevlerinin aþýnmasýna yol açmýþtýr. Uluslararasý tütün tekelleri ve yerli ortaklarýnýn dayatmalarýyla Amerika harmanlý sigara ithaline izin verilerek, 4 milyona yakýn insanýn geçim kaynaðýný oluþturan tütün üzerinde tekellerin hedefleri adým adým gerçekleþtirilmeye baþlanmýþtýr. Çay üzerindeki kamu tekeline son verilerek, sektöre Lipton markasýný üreten Unilever gibi gýda tekellerinin girmesine olanak tanýnmýþtýr. Köylülüðün sömürü oranlarýndaki deðiþmeler Küçük meta üretiminin yaygýn üretim iliþkisi olduðu bir tarýmsal yapý için; tarýmýn ticaret hadlerinde (tarýmsal fiyatlarla sýnai fiyatlar arasýndaki makas) ya da tarýmsal (ya da tarýma dayalý) ürünlerde nihai kullanýcýlarýn ödedikleri fiyatlarla çiftçinin eline geçen fiyatlar arasýndaki ticari marjlarda zaman içindeki deðiþmeler ile köylülüðün ödediði faiz yükünün tarýmsal katma deðer içindeki payýnda görülen deðiþmeler, köylülüðün yüz yüze geldiði sömürü oranlarýndaki deðiþmeleri yansýtýr. 1970'lerin ortalarýndan baþlayarak iç ticaret hadleri sürekli olarak üreticinin aleyhine geliþti yýlý 100 kabul edildiðinde, bu oranýn 1980'de 67.3'e, 1982'de 56.7'ye, 1988'de 49.8'e kadar düþtüðü görüldü. Ýç ticaret hadlerindeki bu dramatik düþüþ tarým kesiminin gelir kaybýyla sonuçlandý döneminde çiftçinin satýn alma gücü yaklaþýk yüzde 35 dolayýnda azaldý. Ticari sermayenin sömürüsü Bu dönem, ticaret sermayesinin göreli durumunda da belli ilerlemelere yol açmýþtýr. Örneðin, ile 1988 yýllarýnýn fiyatlarý karþýlaþtýrýlacak olursa ekmek fiyatý ile çiftçinin eline geçen buðday fiyatý arasýndaki makas yüzde 52, margarin ile ayçiçeði arasýnda ise yüzde 79 oranýnda birinciler (yani ekmek ve margarin) lehine gerilemiþtir. Öte yandan pamuk ve tütün için arasýndaki birim ihraç fiyatlarý ile çiftçinin eline geçen fiyatlar arasýndaki makas yüzde arasýnda açýlmýþtýr. Yani bu iki üründe 1980'li yýllara damgasýný vuran dýþ ticaret ve döviz kuru politikalarý, köylü aleyhine, ihracata dönük ticaret sermeyesi lehine iþlemiþtir. Yapýlan bir araþtýrma küçük ve orta ölçekli üreticilerin bu dönemde elde ettikleri tarýmsal safi hasýlanýn yüzde 7.7'sine tefeci faizi biçiminde el konulduðunu ortaya koymuþtur yýllarý arasýnda Türkiye'de kiþi baþýna GSMH yüzde 35 oranýnda artarken, tarýmda bu artýþ yüzde 15 dolayýnda olmuþtur. Baþka bir deyiþle, 1980 yýlý itibariyle tarým kesiminde kiþi baþýna gelirin Türkiye ortalamasýnýn yüzde 46'sý kadar olduðu dikkat çekerken, 1989'da bu oran 7 puan daha gerileyerek yüzde 39 düzeyinde olduðu görülmektedir. Bu veriler 12 Eylül'ün sektörler arasý gelir daðýlýmýný da bozduðunu göstermektedir. Toprak daðýlýmýndaki adalesizlik derinleþti 1980 ve 1991 GTS Sonuçlarý birlikte 18 Ocak 2006 Çarþamba Tarýmda 12 Eylül'ün Ekonomi Politiði 2 BÝA Haber Merkezi incelendiðinde, 1-50 dekar topraða sahip iþletmeler ile 1000 dekardan büyük topraklý iþletmelerin hem sayýsal hem de oransal olarak büyük bir artýþ gösterdiði ortaya çýkmaktadýr. 12 Eylül'ün izlediði emek karþýtý politikalar özellikle tarýmý derinden etkilemiþ, orta köylü grubu önemli boyutlarda erimiþ, bu gruptan geçimlik düzey ile geçimlik düzeyin altýndaki aileleri içeren gruba kaymalar olmuþtur. Ayný politikalarýn sonucu olarak topraklarýný geniþleten bir kýsým zengin köylü iþletmeleri ise büyük toprak sahibi haline gelmiþleredir. Böylelikle tarým topraklarýnýn daðýlýmýndaki süregelen eþitsizlik bu dönemde daha da derinleþmiþtir. Gelir daðýlýmý emekçiler aleyhine bozuldu Gelir daðýlýmý tablolarýna bakýldýðýnda, fonksiyonel daðýlým olarak 1976'da tarým kesimi milli gelirin yüzde 31.3'ünü, maaþ ve ücretliler yüzde 32.7'sini alýrken, 12 Eylül'ün izlediði emek karþýtý politikalar sonucu bu paylar sürekli azalarak 1988'de tarýmýn payý yüzde 16.6'ya, maaþ ve ücretlilerin payý yüzde 14'e düþmüþtür. Buna karþýlýk artýk kitlesinden daha çok nasiplenen "faiz" geliri sahibi rantiyeler, mali sermaye ve "ticari kâr" sahibi büyük ihracatçýlarýn payý ise yüzde 36'dan yüzde 69.4'e yükselmiþtir. 12 Eylül'de egemen sýnýflar kazandý 12 Eylül'de kimin kazandýðý, kimin kaybettiði çok açýktýr. 12 Eylül'de egemen sýnýflar kazanmýþ; köylüler, iþçiler ve memurlar kaybetmiþtir. Egemen sýnýflar emekçi halktan rövanþý almýþtýr, dönemin TÝSK Baþkaný Halit Narin'in söylemiyle "þimdi gülme sýrasý onlara gelmiþtir"

5 18 Ocak 2006 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT5 BÝR KÝTAP Yazar Ümit Sarýaslan, yeni bir inceleme-araþtýrma yapýtýyla karþýmýzda: Cumhuriyet in Mimarlarý- Kurtuluþ Ankara sýnda Üç Mimar: Kemalettin- Ernst Arnold Egli- Bruno Taut Yazarýn önceki yapýtlarý: Hacý Bektaþ Aydýnlýðý, Görüntü ve Gerçek, Köprüler ve Ýnsanlar, Baþak ve Asma- Ankara Güzellemesi (Þiir, A. Kadir Paksoy la birlikte), Melami Neþ esi (Þiirler), Bir Uzaktan Bir Yakýndan (Þiirler), Anadolu Anadolu (A. Kadir Paksoy ile), Dipnozlar (Kýsa þiirler), Demir Aðlardan Örümcek Aðlarýna- Cumhuriyet Demiryolculuðu ve Ötesi. Kurtuluþ Savaþý nda Ankara nýn önemi yadsýnamaz. Mustafa Kemal: Sevgili ulusumuzun tüm bir dünyanýn düþmanlýðýna karþý zaferle taçlandýrdýðý Kurtuluþ Mücadelesi tarihinde, Ankara adý en aziz bir yeri koruyacaktýr diyerek bunu belirtiyor ve Ankara nýn çaðdaþ bir kent olmasý için gerekli adýmlarý atýyor. Yazar, onun bu yol haritasý ný þöyle vurguluyor:...mustafa Kemal, bu uygarlýk tasarýmýný, Ankara ileri gelenlerine daha 28 Aralýk 1919 da Ziraat Mektebi nin bir salonunda anlatýr, açýklarken Sakarya dan, Baþkumandanlýk Meydan Savaþý ndan, Dumlupýnar dan... çizmesinin tozuyla dönen utkulu Baþkumandan gibidir. Kararlý, ikirciksiz, neyi yapýp neyi yapmayacaðýný bilen bir tarih yapýcýsýnýn, ulusal devlete giden yolda, geleceðin ulusal devletinin baþkentinde eylemin baþýnda çizdiði bir yol haritasýdýr... (s.24) Bir yandan savaþ sürüyor, diðer yandan da Hasan Akarsu Cumhuriyet in Mimarlarý Ankara nýn bayýndýrlaþtýrýlmasý programa alýnýyor. Çünkü Ankara, Ýstanbul a karþýn baþkent oluyor ve üstelik büyük bir köy görünümünde. Kentten oldukça uzak olan Ziraat Mektebi ilk yýllarda çalýþma yeri oluyor. Cumhuriyet in ilanýndan sonra Ankara, Ülkemizin bir kentleþme laboratuvarý na dönüþüyor. Kentleþmeyle ilgili pek çok yasa çýkarýlýyor ve Ankara, ülkeye öncülük eden bir kent oluyor. Bu alanda özellikle eðitim yapýlarý öne çýkýyor. O zamanýn kýt olanaklarýyla yapýlan birçok yapýnýn bugünkü durumu da deðerlendiriliyor bu yapýtta. Yazar, Yeni Baþkent Yeni Mimari bölümünde, Baðýmsýzlýk için tasarlanmýþ Baþkent için ilk arayýþlarý, ilk giriþimleri anlatýyor. Ankara nýn ilk planý, Lörcher Planý dýr. Bu plan geçiþ döneminde kent oluþumunun yol göstericisi konumun-dadýr. 23 Temmuz 1932 de Jansen Planý yürürlüðe giriyor ve 17 Ocak 1939 a deðin Ankara nýn kentsel geliþmesinde belirleyiciliðini sürdürüyor. Yunus Nadi, Ankara nýn baþkent seçilmesini anlatýrken oradaki Cumhuriyet kabili-yeti ne deðiniyor: Ben Ankara yý coðrafya kitabýndan ziyade tarihten öðrendim ve cumhuriyet merkezi olarak öðrendim... Tarih sahifelerinin bana bir cumhuriyet merkezi olarak tanýttýðý Ankara ya ilk defa geldiðim gün de (27 Aralýk 1919) gördüm ki orada geçen asýrlara raðmen Ankara da hala o Cumhuriyet kabiliyeti devam ediyor. (s.39) 1920 li yýllarda Ankara da, elçilerin Soldan Saða: 1) Ýlçemizin bir köyü. 2) Kurallara uygun yazýlmýþ müzik parçasý Sanat yapýtlarýnýn sergilendiði alan. 3) (Tersi) Ayrýntýlý röntgen Söylenti. 4) Efelek Afacan ýn ilk yarýsý. 5) (Tersi) Büyük anne Platin in simgesi Ayý evi. 6) Ýrin. 7) Ýkili balýkçý teknesi. 8) Hakimiyet. 9) Emir verici Nezir. 10) Halk dilinde evet Antalya da bir plaj. 11) Derviþ selamý Muhtar yardýmcýsý. 12) Sürülmemiþ tarla Kýsa zaman Yayýn attýðý. Yukarýdan Aþaðýya 1) Üniversite kampusu (Tersi) Beddua. 2) Alanýnda yetkili, bilgili olan Yitirdiðimiz bir tiyatro, sinema aktörü (Adý soyadý). 3) (tersi) Bir aðýrlýk birimi simgesi Yakýn akrabasý olmayan birinin yanýnda yetiþen (büyütülen). 4) Zorba, hükümdar (Tersi) Dolaylý anlatma Kez in ünsüzleri. 5) Eski dilde bayram Üzerinde hidroelektrik santralimiz bulunan bir barajýmýz. 6) Giysi Hatýrla Üye. 7) (Tersi( Ýsviçre de bir ýrmak Ýlimizde Acýgöl yakýnlarýnda bir gölet. 8) Onma, güçlenme Yaþýyor olmak. 9) Körletilmesi gereken benlik duygusu (Tersi) Beyaz. 10) Acýya dayanma gücü Hayvan postundan yapýlan giysi kalacaðý konut bile bulunamýyor. Afgan ve Sovyet elçileri bu sorunu yaþýyorlar te Ankara ile diplomatik iliþki kuran Almanya nýn elçisi, istasyonda duran özel vagonda yatýyor. Ýngiliz büyük elçisi Lindsay da özel vagonda bir hafta kalýyor. Ankara, bir sivrisinek kenti olarak görülürken kýsa sürede, bozkýrda medeni bir þehir inþa ediliþi herkesi þaþýrtýyor. Yeni eðitime yeni okul anlayýþýyla yeniden seferberlik baþlatýlýyor. Yazar Ümit Sarýaslan, eklediði notlarla, açýklamalarla, fotoðraflarla zenginleþtirdiði bu yapýtýyla, mimarlýðýn bir sanat dalý olarak geleceðin Türkiye sini oluþturmada ne deðin etkili olduðunu kanýtlýyor. (*) Cumhuriyet in Mimarlarý- Kuruluþ Ankarasý nda Üç Mimar: Kemalettin-Ernst Arnold Egli- Bruno Taut - Ümit Sarýaslan, Otopsi Yayýnlarý DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMLERÝ Soldan Saða: 1) KABASAKAL 2) AD YAMA 3) RAMAZAN ÝÞ 4) AMAY TR 5) HOR DAÝM 6) ÖTELEMEK 7) YUMUÞAK OT 8) GÝTAR 9) KAZAN ROFE 10) BATAK MAK 11) PÝR TURA 12) ASAL RANIP Yukarýdan Aþaðýya: 1) KARAHÖYÜK PA 2) ADAMOTU ABÝS 3) MAREM ZARA 4) AYAY LUGAT 5) SAZ PEÞÝNAT 6) AMAN MAT KUR 7) KAN DEKAR RA 8) AN TAK ROMAN 9) ÝRÝ FA 10) AÞ - METREKÜP TARÝHTE BUGÜN - 18 OcaK Kadýnlar Þukufezar dergisinde "saçý uzun aklý kýsa" deyimine karþý mücadele baþlattý Günümüzde otel olarak kullanýlan Ýstanbul'daki Çýraðan Sarayý yandý. Saray 1865 tarihinde Sultan Abdülaziz tarafýndan inþa ettirilmiþti Dünya Savaþý sonrasýnda barýþ görüþmeleri Paris Barýþ Konferansý'nda baþladý. Avrupa'nýn haritasý yeniden çizildi Ýstanbul'da Milli Türk Ticaret Birliði Kongresi toplandý Lozan Antlaþmasý Amerikan Senatosu tarafýndan reddedildi Çerkez Hacý Sami çetesinden 3 kiþi Eminönü Meydaný'nda idam edildi. Bu kiþiler Atatürk'e suikast iddiasýyla idama mahkum edilmiþlerdi Cumhuriyet gazetesinin düzenlediði "Türkiye Güzellik Kraliçesi" yarýþmasýný Naþide Saffet Haným kazandý Sovyetler Birliði iki yýl süren Leningrad kuþatmasýný kýrdý. Bir yýl sonra kuþatma bütünüyle son buldu Madame Butterfly operasý Ankara'da sahnelendi Ýstanbul'da Muallimler Birliði kuruldu. Ayný gün Isparta'nýn Uluborlu ilçesinin Senirkent bucaðýndan on vatandaþ noter aracýlýðýyla Türkiye Büyük Millet Meclisi baþkanlýðýna bir protesto mektubu gönderdi. Mektupta hiç bir suçlarý olmadýðý halde jandarmanýn kendilerine sistemli olarak iþkence boyutlarýnda kötü muamele yaptýðýný yazýyorlardý Demokrat Parti (DP) iþçiye grev hakký istedi Vietnam Kuruluþ Cephesi gerillalarý Hanoi'den geri çekildi; þehir Fransýzlarýn eline geçti Yabancý Sermaye Yasasý Meclis'te kabul edildi Ankara Cezaevi'nde af isteyen mahkumlar isyan etti. Ýstanbul Üsküdar Toptaþý Cezaevi'nde 260 mahkum açlýk grevine baþladý. Ayný gün Ýstanbul valiliðine Vefa Poyraz atandý Kültür Bakanlýðý'nca Sinema Yasa Tasarýsý hazýrlandý. Bakanlýk tasarýyla filmlere denetim getiriyordu Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) davasý duruþmasýnda sanýklara tek tip elbise giydirildi Kýbrýslý iþadamý Asil Nadir Günaydýn gazetesinden sonra Geliþim Yayýnlarý'ný da satýn aldý Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümete savaþ yetkisi verdi; Ýncirlikten kalkan Amerika Birleþik Devletleri uçaklarý Irak'ý bombaladýlar Bayburt'un Üzengili köyü üzerine çýð düþtü; 56 kiþi öldü, 22 kiþi yaralandý. Bugün Doðanlar: Ýngiliz kökenli Amerikalý sinema oyuncusu Cary Grant Amerikalý sahne, sinema ve TV komedyeni Danny Kaye Avrupa Komünizmi düþüncesinin öncülerinden arasýnda Ýspanya Komünist Partisi Genel Sekreteri Santiago Carillo.. Bugün Ölenler: Ýngiliz þair ve yazar Rudyard Kipling Tiyatro sanatçýsý Sait Köknar Atatürk'ün kýz kardeþi Makbule Atadan Yazar Nahit Sýrrý Örik Klasik Türk Müziði bestecisi Yesari Asým Arsoy.

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Sermaye sanatýný kazý - kazan

Sermaye sanatýný kazý - kazan Sempozyomun açýlýþýnda düzenleyici üç oda adýna konuþan Gýda Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Petek Ataman, dünyada 1 milyar aç insan olduðunu belirterek, "Çevre ve iklim deðiþikliði sorunlarýna

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý YIL:3 SAYI:765 35 YKR 31 EKÝM 2008 CUMA HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý Karaca Ahmet Derneði nin Yönetim Kurulu

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi.

Detaylı

Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak.

Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak. Avrupa'da her yýl 5 Kasým'da "Gazetecilik Ýçin Ayaða Kalk" sloganýyla düzenlenen etkinlikler kapsamýnda, Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun (GÖP) öncülüðünde Taksim'de "Özgür Basýn Varsa Özgür Toplum

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı