BÜLTEN. KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLTEN. KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı"

Transkript

1 Kültür Mah Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K: Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : Fax: BÜLTEN Tarih: SAYI : KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı tarih ve sayılı Resmi Gazete de 6322 No.lu Kanun yayınlanmıştır. Yayımlanan 6322 No.lu Kanun da; 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair düzenlemeler yer almaktadır Kanun yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 44 maddeden oluşmaktadır sayılı Kanun la yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. A Sayılı Kanun dayyapılan değişiklikler 1- Borcunun ödeme yeri ile ilgili yapılan değişiklik Kamu borcunun aynı belediye sınırları içinde de olsa diğer tahsil dairelerine ödenebilmesine olanak sağlanmıştır. Değişiklik öncesinde vergi borçları, borçlunun ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine ödenebilmekte, borçlunun alacaklı tahsil dairesindeki hesabı bildirilmek koşuluyla, bu yerin belediye sınırları dışındaki tahsil dairelerine de ödeme yapılabilmekte iken, yapılan değişiklikle borcun belediye sınırları içindeki tahsil dairelerine ödenmesine de olanak sağlanmıştır. 2- Maliye Bakanlığına taşınmaz satışı suretiyle ödeme süresi uzatılmıştır. Đktisadi kamu kuruluşları, bunların ortaklık ve iştirakleri, belediye ve özel idareler, bunların kuruluşları ile çok zor durumda olan mükelleflerin kamu borçlarının, genel ve katma bütçeli idarelerce ihtiyaç duyulan veya teşvik belgeli yatırımlara tahsis edilecek taşınmazların Maliye Bakanlığına satışıyla ödenebilmesine olanak sağlayan geçici düzenlemenin süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

2 B. Vergi Usul Kanunu nda yapılan değişiklikler 1- Vergi Đadesinde Faiz Uygulaması Mükelleflerin vergi borcunu geç ödemeleri durumunda gecikme zammı gecikme faizi gibi müeyyideler uygulanırken, mükellefin hakkı olan vergi iadesini devletin geciktirmesi durumunda mükellefe herhangi bir faiz zam ödenmemesi adaletsizlikti Bu konu ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde, mükelleflere yapılacak vergi iadesinde idareden kaynaklanan gecikmelerde, devletin mükellefe faiz ödenmesi konusunda düzenlemesi yeniden yapılmıştır. a-) Yapılan değişiklikle, fazla veya yersiz olarak ödenen vergilerin iadesinde; - Fazla ve yersiz ödemenin mükelleften kaynaklanması durumunda, hatanın düzeltilmesine ilişkin başvuru tarihinden, - Diğer hallerde ise tahsil tarihinden, itibaren tecil faizi oranında faiz hesaplanması öngörülmüştür.. Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerle ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergiler, gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak vergi dairesine verildiği tarihi izleyen üç ay içinde iade yapılmadığı takdirde, bu sürenin sonundan itibaren faiz hesaplanacaktır. Bu uygulamada da yine hesaplama tecil faizi oranı dikkate alınarak yapılacaktır. Kanun da yer alan bir geçici maddeyle, yapılan düzenlemenin, yürürlüğe girdiği tarihten sonra fazla ve yersiz olarak ödenen vergilerin iadesinde uygulanacağı öngörülmüştür. b-) Vergi kanunları gereğince iadesi gereken vergilerde, örneğin KDV iadesi ÖTV iadesi gibi kanunlar gereğince yapılacak vergi iadelerinde; Đlgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynıdönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödeneceği öngörülmüştür. 2- Girişim Sermayesi Fonu Vergi Usul Kanunu na eklenen bir maddeyle, Türkiye de kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ve fonlarına sermaye olarak konulması veya bu fon ve ortaklıkların paylarının satın alınması amacıyla, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının % 10 unu veya özsermayenin % 20 sini geçmemek şartıyla, ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayrılabilmesine olanak sağlanmaktadır.

3 Yapılan düzenlemeye göre, fon pasifte geçici bir hesapta tutulacaktır. Ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılmaması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faiziyle birlikte ödenecektir. Düzenlemede fonun pasifte geçici bir hesapta tutulmasının öngörülmesi, fonun sadece bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından ayrılabileceğini göstermektedir. Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu nun 89. maddesinde yapılan değişiklikle, girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin % 10 unu aşmayan kısmının, beyan edilen gelirden indirilmesi öngörülmüştür. Bu iki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, bilanço esasına göre defter tutanların fon ayırabileceği, ayrılan fonun ise gelirin türüne bakılmaksızın beyan edilen gelirin toplam tutarının % 10 u ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan düzenlemeye göre; - Fonun amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi, - Đşletmeden çekilmesi, - Ortaklara dağıtılması, - Dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması, - Đşin terki, işletmenin tasfiyesi, devredilmesi, bölünmesi, - Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren 6 ay içinde yeniden kullanılmaması halinde, bu işlemlerin yapıldığı veya sürenin dolduğu dönemde vergiye tabi tutulacaktır. Düzenleme, tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. C-. Gelir Vergisi Kanunu nda Yapılan değişiklikler 1) Esnaf Muaflığı ve Basit Usul ile ilgili değişiklik yapılmıştır. Kanun la esnaf muaflığından yararlananlara istemeleri halinde Esnaf Muafiyeti Belgesi verilmesine olanak sağlanmaktadır. Kanun la ayrıca basit usulde vergileme koşullarını kaybedenlerin, yeniden basit usule dönmelerine olanak sağlanmaktadır. 2) Konut Kira Geliri Đstisnasında Sınırlama getirilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu nun değişik 21. maddesinin ikinci fıkrasına göre, ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar, kira gelirleri için öngörülen istisnadan yararlanamamaktadırlar.

4 Kanun la yapılan değişiklikle; - Gelirleri ticari, zirai veya mesleki kazançlar nedeniyle yıllık beyanname verenler tarafından bildirilenlerin istisnadan yararlanmaları sağlanmakta, - Beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenlerin, bu gelirleri toplamı gelir vergisi tarifesinin ücretlere mahsus üçüncü dilimindeki tutarın (2012 yılı için lira) üzerine çıkanların ise istisnadan yararlanmaları yasaklanmaktadır. Kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 2012 yılı için liradır. Düzenleme, tarihinden itibaren elde edilen hâsılata uygulanacaktır. 3) Finansman Gider Kısıtlaması Kanun da, daha önce 1990 lı yıllarda uygulanan finansman gider kısıtlaması uygulaması benzeri bir düzenlemeyle, kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz ve benzeri ödemelerin, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek bir kısmının gider olarak dikkate alınmaması öngörülmektedir. Düzenlemeye göre; - Gider kısıtlaması, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere yapılacak, - Kısıtlama en fazla % 10 ile sınırlı olabilecek ve oranı Bakanlar Kurulu sektörler itibariyle farklılaştırabilecek, - Yatırım maliyetine eklenen faiz ve benzeri ödemeler sınırlamaya tabi olmayacaktır. Düzenleme, tarihinde yürürlüğe girecektir. 4) Bağış ve Yardımlarda yapılan değişiklik Gelir Vergisi Kanunu nun 89. maddesinde yapılan değişiklikle; - Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağışlar ile - Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet Đşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin yapımına yönelik olarak yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların, gelir vergisi matrahından indirimine olanak sağlanmıştır. Kanun la, Yeşilay a yapılacak ayni bağış ve yardımlarla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Yeşilay kamuya yararlı dernek statüsünde olduğundan, yapılan ayni bağış ve yardımlar, beyan edilen gelirin % 5 i ile sınırlı olarak, kurum kazancından indirilmeye devam edecektir.

5 Đbadethane ve din eğitimi veren tesislerin inşasıyla ilgili bağışlarının beyan edilen gelirden indirimi için, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere yapılma şartı aranmaktadır. Bu kapsamda örneğin, cami inşası için cami yaptırma derneğine yapılacak bağışlar bu kapsamda değildir. Düzenleme tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 5) Teşvik Belgeli Yatırımlarda Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kanun la Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde yapılacak teşvik belgeli yatırımlar kapsamında istihdam edilecekler için gelir vergisi stopajı teşviki getirilmiştir. Yapılan düzenlemeye göre; - Teşvik 2023 yılı sonuna kadar gerçekleşen yatırımlarda istihdam edilen personel için uygulanacak, - Teşvik, terkin yöntemiyle istihdamı sağlayana verilecek, - Teşvik çalışanlara verilecek asgari geçim indiriminden sonra kalan vergiler üzerinden uygulanacak, - Teşvik tutarı asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ile sınırlı olacak, - Teşvik süresi yatırımın işletilmeye başlanacağı tarihten itibaren 10 yıl olarak uygulanacaktır. Bir süre önce Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından yapılan açıklamalara göre, gelir vergisi stopajı teşviki, yeni teşvik sistemi kapsamında belirlenecek olan 6. Bölgede yer alan 15 ilde uygulanacaktır. 6) Yurt Dışına Verilen Hizmetlere Teşvik Türkiye de yerleşmiş olmayanlara Türkiye den verilen ve yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti ile eğitim ve sağlık hizmeti veren işletmelerin, bu hizmetlerden elde ettikleri kazancın % 50 sinin beyanname üzerinde matrahtan indirimi öngörülmektedir. Đndirim kapsamındaki faaliyetler iki grupta toplanabilir. Đlk gruptaki hizmetler, Türkiye de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti olarak sayılabilir. Đkinci gruptaki hizmetlerin kapsamına eğitim ve sağlık hizmetleri girmektedir. Bu faaliyetlerle uğraşanların indirimden yararlanabilmek için; - Bu işletmelerin gerekli izinleri alarak faaliyet göstermeleri, - Türkiye de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet vermeleri,

6 gerekmektedir. Hizmetten münhasıran yurt dışında yararlanılması, eğitim ve sağlık hizmetleri için gerekli değildir. Düzenleme tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 7) Girişim Sermayesi Teşvikleri Kanun la, girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarına sermaye koyanlar için yeni bir teşvik getirilmektedir. Yapılan düzenlemeyle, beyan edilen gelirin % 10 u ile sınırlı olarak, girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların, gelir vergisi matrahının tespitinde beyannamede indirimi öngörülmektedir. Konuyla ilgili daha ayrıntılı açıklama aşağıda Vergi Usul Kanunu ile ilgili düzenlemelerin açıklandığı bölümde yer almaktadır. 8) Diğer Konular - Yeni finansal ürünlerin getirilerinin vergilemesinde yaşanabilecek tereddütler dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası aracından elde edilen gelir, menkul sermaye iradı olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu gelir üzerinden yapılacak stopajla ilgili düzenleme yapılmaktadır. - Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ve uluslar arası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığı yapılan ödemeler stopaj kapsamına alınmaktadır. - Varlık kiralama şirketlerince yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin alım-satımı ve ifası sırasında elde edilen gelirler ile bunların dönemsel getirileri için Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi hükümlerinin uygulanmaması ve bu gelirlerin Eurobond gelirleri gibi vergilendirilmesi öngörülmektedir. D- Kurumlar Vergisi Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler 1) Bağış ve Yardımlarda yapılan değişiklik Kurumlar Vergisi Kanunu nun 10. maddesinde yapılan değişiklikle; - Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağışlar ile - Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet Đşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin yapımına yönelik olarak yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların, kurum kazancından indirimine olanak sağlanmaktadır. Kanun la, Yeşilay a yapılacak ayni bağış ve yardımlarla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Yeşilay kamuya yararlı dernek statüsünde olduğundan, yapılan ayni bağış ve yardımlar, kurum kazancının % 5 i ile sınırlı olarak, kurum kazancından indirilmeye devam edecektir.

7 Đbadethane ve din eğitimi veren tesislerin inşasıyla ilgili bağışlarının kurum kazancından indirimi için, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere yapılma şartı aranmaktadır. Bu kapsamda örneğin, cami inşası için cami yaptırma derneğine yapılacak bağışlar bu kapsamda değildir. Düzenleme tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 2) Yurt Dışına Verilen Hizmetlere Teşvik getirilmiştir. Türkiye de yerleşmiş olmayanlara Türkiye den verilen ve yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti ile eğitim ve sağlık hizmeti veren işletmelerin, bu hizmetlerden elde ettikleri kazancın % 50 sinin, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirimi öngörülmektedir. Đndirim kapsamındaki faaliyetler iki grupta toplanabilir. Đlk gruptaki hizmetler, Türkiye de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti olarak sayılabilir. Đkinci gruptaki hizmetlerin kapsamına eğitim ve sağlık hizmetleri girmektedir. Bu faaliyetlerle uğraşanların indirimden yararlanabilmek için; - Bu işletmelerin gerekli izinleri alarak faaliyet göstermeleri, - Türkiye de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet vermeleri, gerekmektedir. Hizmetten münhasıran yurt dışında yararlanılması, eğitim ve sağlık hizmetleri için gerekli değildir. Düzenleme tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 3) Girişim Sermayesi Teşvikleri Kanun la, girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarına sermaye koyanlar için yeni teşvikler getirilmektedir. Yapılan düzenlemeyle, beyan edilen gelirin % 10 u ile sınırlı olarak, girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların, kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyannamede indirimi öngörülmektedir. Konuyla ilgili daha ayrıntılı açıklama aşağıda Vergi Usul Kanunu ile ilgili düzenlemelerin açıklandığı bölümde yer almaktadır. Öte yandan kurumların, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Bu düzenlemenin yürürlük tarihi olarak belirlenmiştir. 4) Finansman Gider Kısıtlaması

8 Daha önce 1990 lı yıllarda uygulanan finansman gider kısıtlaması uygulaması benzeri bir düzenlemeyle, kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz ve benzeri ödemelerin, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek bir kısmının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmaması öngörülmektedir. Düzenlemeye göre; - Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri finansman gider kısıtlamasına tabi olmayacak, - Gider kısıtlaması, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere yapılacak, - Kısıtlama en fazla % 10 ile sınırlı olabilecek ve oranı Bakanlar Kurulu sektörler itibariyle farklılaştırabilecek, - Yatırım maliyetine eklenen faiz ve benzeri ödemeler sınırlamaya tabi olmayacaktır. Düzenleme, tarihinde yürürlüğe girecektir. 5) Đndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Đndirimli kurumlar vergisi oranı teşvikinde Bakanlar Kuruluna yeni yetkiler verilmektedir. Bakanlar Kuruluna verilen en önemli yeni yetki, yatırıma başlama tarihinden itibaren hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının % 50 sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere, yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli oranın uygulanabilmesine ilişkin olarak verilen yetkidir. Bakanlar Kurulunun verilen yetkiyi kullanması durumunda, teşvike ulaşım harcamanın yapıldığı tarihe kadar erkene alınabilecektir. Düzenleme, tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 6) Yabancı Fonların Portföy Yöneticiliğini Yapan Şirketlere Teşvik Yabancı fonların, portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip şirketler aracılığıyla, belirlenen faaliyetlerden yurt dışından elde ettikleri kazançlarının Türkiye de vergilenmemesi öngörülmektedir. E- Katma Değer Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler 1) Konut Tesliminde Uygulanan KDV Oranı Konut teslimlerinde arsa veya konutun vergi değerine ve bulunduğu yere bağlı olarak farklı vergi oranı uygulanabilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

9 Düzenleme, yapı ruhsatı tarihinden önce alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten önce yapılan konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimleri hariç olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bakanlar Kurulunun verilen yetkiyi yakın zamanda kullanarak, yüzeli metrekarenin altında da olsa, belirlenen vergi değerini geçen veya belirlenen yerde bulunan konutlar için vergi oranını % 18 olarak belirlemesi beklenmektedir. 2) Teşvik Belgeli Yatırımlarda KDV Đadesi Yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon TL sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat harcamaları nedeniyle yüklenilen ve ilgili yıl içinde indirilemeyen KDV nin iadesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 3) Diğer KDV Düzenlemeleri Kanun la; - Türkiye de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimi KDV den istisna tutulmaktadır. - Milli Eğitim Bakanlığınca kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerin ihale edilmesi ve projeyi alan firmalara proje kapsamında inşaat yönelik olarak yapılan mal ve hizmet teslimleri tam istisna kapsamına alınmaktadır. F- Özel Tüketim Vergisi Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler 1) Tütün ve Tütün Ürünleri Vergilemesi Kanun la, Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar (tütün ve tütün ürünleri) için oransal verginin maktu vergi ile birlikte uygulanmasına olanak sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Kanun la Bakanlar Kuruluna yetki verilmekte, uygulanan asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, Ocak ve Temmuz aylarında ÜFE oranında kendiliğinden artması öngörülmüştür. 2) Elektrikli Araçlarda Kullanılan Pillerle Đlgili Düzenleme Kanun la, elektrikli araçlarda kullanılan araç pilleri, Kanun a eklenerek ÖTV kapsamına alınmış, bunların vergi oranı ise % 3 olarak belirlenmiştir. G- Gider Vergileri Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Đş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon abonelikleri için aboneliğin ilk tesisinde alınan özel iletişim vergisi kaldırılmaktadır. Kaldırılan özel iletişim vergisi tutarı halen 37 liradır. Düzenleme tarihinde yürürlüğe girecektir.

10 H- Damga Vergisi Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Damga Vergisi Kanunu nda yapılan düzenlemelerle; - Kredi işlemleri nedeniyle düzenlenen kâğıtlar için uygulanan istisna daha açık ve tereddüt yaratmayacak şekilde yeniden tanımlanmakta, - Aile Hekimliği Kanunu na göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmektedir. I- Harçlar Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler 1) Denetim Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Ruhsat Harçları Kanun la, Harçlar Kanunu nda yapılan düzenlemeyle, denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsatları için yeni harçlar ihdas edilmiştir. Harç tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. aa) Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için) Denetim kuruluşu yetkilendirme belgesi Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecekler için - Belgenin verildiği yıl TL - Đzleyen yıllarda liradan az olmamak üzere, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde beşi Diğer kuruluşları denetleyecekler için - Belgenin verildiği yıl TL - Đzleyen yıllarda liradan az olmamak üzere, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde beşi ab) Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsatları Yeminli mali müşavirlik ruhsatı Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı TL 900 TL 450 TL Öte yandan, Harçlar Kanunu nun 113. maddesinde yapılan değişiklikle, denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi harçlarının, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilen gelir tablosundaki gayrisafi iş hâsılatı esas alınarak tahakkuk ettirilmesi ve Mayıs ayı içinde ödenmesi öngörülmüştür.

11 2-) Telefon Kullanım Đzin Harcı Tasarıyla, yolcu beraberi getirilen cep telefonları için 100 TL kullanım izin harcı getirilmektedir. Harca konu işlem kapsamına, ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telefon cihazları girmektedir. 3-) Sigorta ve Emeklilik Şirketleri Đzin Belgeleri Tasarıyla, sigorta şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kuruluş izin belgelerine ilişkin olarak her yıl için ayrı ayrı ödenen harçlar için yeni düzenleme yapılmakta, belgenin alındığı yıldan sonraki yıllarda, izin belgelerine ait harçlardan yüksek olanın ödenmesi öngörülmektedir. Halen uygulanmakta olan tutarlara göre; - Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri için her yıl ,80 TL - Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri için her yıl ,75 TL harç ödenmekte olup, tasarıda yer alan hükmün yasalaşması durumunda, izin belgesinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu tutarlardan yüksek olanı (91.764,80 lira) ödenecek, diğer harç (64.589,75 lira) ise ödenmeyecektir. 4-) Kredilerle Đlgili Yargı Harçları Tasarıyla Harçlar Kanunu nun 123. Maddesinde yer alan, kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemlerle ilgili istisnanın kapsamından, yargı harçları çıkartılmaktadır. J- Elektrik Piyasası Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya şirketlerinin özelleştirilmeleri çalışmaları kapsamında yapılacak devir, birleşme ve bölünme işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Yapılmak istenen düzenlemeyle, özelleştirilecek şirketler için yeni bir vergi kolaylığı getirilmektedir. Düzenlemeyle, devir, birleşme ve bölünme işlemlerinin gerçek değerler üzerinden yapılacağı, bu işlemlerden doğan kazancın hesaplanacağı, ancak bu kazancın kurumlar vergisinden istisna olacağı anlaşılmaktadır. Böylece, Kurumlar Vergisi Kanunu nda düzenlenen devir ve bölünme kavramlarına yeni bir boyut kazandırılmakta, bu müesseseler elektrik dağıtım şirketleriyle sınırlı olarak vergi erteleme şekli olmaktan çıkartılmaktadır. Düzenlemeyle ayrıca madde kapsamındaki teslim ve hizmetler KDV den de istisna edilmektedir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde yapılacak teşvik belgeli yatırımlar kapsamında istihdam edilecekler için sigorta primi desteği getirilmektedir.

12 Düzenlemeye göre, yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırımlarla sağlanan istihdam üzerindeki yükün azaltılması amacıyla, işgücü üzerindeki işveren hissesi ile sigortalı hissesi tutarlarının bir kısmı Devletçe karşılanacaktır. Destek tutarı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi dikkate alınarak belirlenmektedir sayılı Af Kanunu Kapsamında Borçları Yapılandırılanlardan Taksitlerini Ödemeyenlere Yeni Kolaylık Kanun la 6111 sayılı Kanun a eklenen geçici 19. maddeyle, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran ancak taksitlerini süresinde ödemeyerek af düzenlemelerinden yararlanma haklarını kaybeden borçlulara yeni bir kolaylık getirilmektedir. Yapılan düzenlemeye göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten itibaren gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte Ekim 2012 sonuna kadar ödemeleri koşuluyla 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklardır. Kanun metni aynen aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla Nurten ESKĐCĐ Kanun Adı: Kanun No: 6322 Kabul Tarihi: 31/05/2012 Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: 15/06/2012 Madde 1- AMME ALACAKLARININ TAHSĐL USULÜ HAKKINDA KANUN ĐLE BAZI KANUNLARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bu yerin belediye sınırları dışındaki" ibaresi "diğer" şeklinde değiştirilmiştir. Madde sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2014" ibaresi"31/12/2023" şeklinde, "genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerce" ibaresi "merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince" şeklinde, " tarihli ve 5084 sayılı Kanun" ibaresi "29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesi" şeklinde değiştirilmiştir.

13 Madde 3-13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "(operatör değişiklikleri hariç)" ibaresi "(iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç)" şeklinde değiştirilmiştir. Madde 4-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent ve maddeye son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "8. Bu Kanunun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar;" "9. Yukarıdaki bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler." "Esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi verilir. Bu belgenin şekil ve muhtevasının tayin ve tespiti ile iptali ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." Madde sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar" ibaresi "istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar" şeklinde değiştirilmiştir. Madde sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının mülga (9) numaralı bendi aşağıdakişekilde yeniden düzenlenmiştir. "9. Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

14 Madde sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. Đşin eşve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatıitibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler." "Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." Madde sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan "Bu maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yer alan menkul" ibaresi "Menkul" olarak değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. "16. Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlüsermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler." Madde sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan"rehabilitasyon merkezi" ibaresi "rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet Đşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin" şeklinde değiştirilmiş, (11) numaralı bendinde yer alan "Türkiye Kızılay Derneğine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine" ibaresi ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. "12. Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10'unu aşmayan kısmı. 13. Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi

YENİ VERGİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ SİRKÜLERİ (XXXIII)

YENİ VERGİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ SİRKÜLERİ (XXXIII) 1 SİRKÜLER - XXXIII Sirküler Tarihi: 02.05.2012 Sirküler No : XXXIII Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel:

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ 1 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ANKARA 02.08.2012 2 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ SUNUM PLANI 1.

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39 SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39 Konu: 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YAYINLANMIŞTIR 28.02.2009 tarihli ve Mükerrer 27155 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU Madde No 9 Kapsam

Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU Madde No 9 Kapsam MADDE 4-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent ve maddeye son fıkrasından

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009

Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 43/2014 İstanbul, 03.06.2014 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu AÇIKLAMALAR: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Verginin Konusu KVK nın 1. maddesinde sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (1001-A): Bağ-Kur Primleri: Bağ-Kur primlerinin,

Detaylı

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO:

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

*Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi*

*Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi* *Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi* BAŞLANGIÇ Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, gerçek kişilerin gelirleri ile kuramların kazançları üzerinden alınan gelir vergisine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kanun No. 5228 Kabul Tarihi : 16.7.2004

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

VERGİ KANUNLARINDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/23

VERGİ KANUNLARINDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/23 1 İstanbul, 20.01.2004 02.01.2004 tarih ve 25334 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Anılan yasa ile

Detaylı

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 KONU: İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 İstanbul, 21.02.2014 Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 06.02.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve içerisinde

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: Rehber.2014/008 Ankara,01.03.2014 Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında 6518 Sayılı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı