KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR"

Transkript

1 KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İLLER BANKASI 'NIN 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN III. ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : Atatürk Bulvarı No : Opera/ANKARA Banka nın Telefon ve Faks Numaraları : (0.312) Banka nın Internet Sayfası Adresi : İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan üçüncü üç aylık konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER BANKA NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI BANKANIN KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARINA İLİŞKİN BİLGİLER BANKA NIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR SINIRLI DENETİM RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe Bin Yeni Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler Ad-Soyadı / Unvanı : Nilgün AYDEMİR - Daire Başkanı Tel No-Faks No : (0.312) (0.312)

2 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi (4.2.b) II. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içinde değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama (4.2.c) III. Banka nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Banka da sahip oldukları paylara ilişkin açıklama (4.2.ç) IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar (4.2.d) V. Banka'nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi (4.2.e) İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar I. Bilanço II. Nazım Hesaplar Tablosu III. Gelir Tablosu IV. Özkaynak Değişim Tablosu V. Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo VI. Nakit Akış Tablosu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar (5) II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar (6.2.a) III. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler (6.2.b) IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar (6.2.c) V Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar (6.2.ç) VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar (6.2.d) VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar (6.2.e) VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar (6.2.f) IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar (6.2.g) X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar (6.2.ğ) XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar (6.2.h) XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar (6.2.ı) XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar (6.2.i) XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar (6.2.j)

3 2 XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar (6.2.k) XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar (6.2.l) XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar (6.2.m) XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar (6.2.n) XIX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar (6.2.o) XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar (6.2.ö) XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar (6.2.p) XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar (6.2.r) XXIII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar (6.2.s) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar (7) II. Piyasa riskine ilişkin açıklamalar (9) III. Kur riskine ilişkin açıklamalar (11) IV. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar (12) V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (13) BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar (16) II. Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar (17) III. Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar (18) IV. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar (19) V. Banka'nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar (22) ALTINCI BÖLÜM Sınırlı Denetim Raporu I. Sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar (24.1) II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar (24.2)

4 3 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. BANKA NIN KURULUŞ TARİHİ, BAŞLANGIÇ STATÜSÜ, ANILAN STATÜDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİ İHTİVA EDEN TARİHÇESİ (4.2. b): İller Bankası 11 Haziran 1933 tarih ve 2301 sayılı Kanunla Belediyeler Bankası olarak kurulmuştur. 13 Haziran 1945 tarih ve 4759 sayılı İller Bankası kanunu ile hem bankanın adı hem de bankanın görev, yetki ve sorumlulukları değiştirilerek bugünkü haline getirilmiştir. II. BANKA NIN SERMAYE YAPISI, YÖNETİM VE DENETİMİNİ DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK TEK BAŞINA VEYA BİRLİKTE ELİNDE BULUNDURAN ORTAKLARI, VARSA BU HUSUSLARDA YIL İÇİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İLE DAHİL OLDUĞU GRUBA İLİŞKİN AÇIKLAMA (4.2.c): Banka nın kuruluş kanunu gereği sermayesi Belediye ve İl Özel İdarelerin yıllık gelirlerinin %5 i nispetindeki paylardan oluşmaktadır. Bu nedenle Banka nın sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti sözkonusu olan sermaye grubu yoktur. III. BANKA NIN, YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ VARSA BANKADA SAHİP OLDUKLARI PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA (4.2.ç): Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Hidayet ATASOY Yönetim Kurulu Başkanı Şeref KOCABACAK Yönetim Kurulu Üyesi Salih YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin DONAT Yönetim Kurulu Üyesi Feramuz ÜSTÜN Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyeleri Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi

5 4 Salih YILMAZ Denetim Komitesi Üyesi Feramuz ÜSTÜN Denetim Komitesi Üyesi Denetçiler Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Orhan GÜLEÇ Denetçi Muzaffer CENGİZ Denetçi Genel Müdür ve Yardımcıları: Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Hidayet ATASOY Genel Müdür Ömer Faruk İMAMOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şevki NALÇACIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bahaettin KAPTAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin ABACIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının Banka da, banka kuruluş kanunu gereği sahip olduğu pay yoktur. IV. BANKADA NİTELİKLİ PAY SAHİBİ OLAN KİŞİ VE KURULUŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (4.2.d): Banka kuruluş kanunu gereği sermayesi Belediye ve İl Özel İdarelerin yıllık gelirlerinin %5 i nispetindeki paylardan oluşmakta olup, 9 Milyar YTL nominal sermayenin tarihi itibariyle Bin YTL. si ödenmiştir. V. BANKA NIN HİZMET TÜRÜ VE FAALİYET ALANLARINI İÇEREN ÖZET BİLGİ (4.2.e): Bir Yatırım Bankası olan Banka nın faaliyet alanı; İl özel idareleriyle, Belediye ve köy idarelerinin ve bu idarelerin kuracakları birliklerle adı geçen idarelere bağlı, tüzel kişiliğe haiz olan veya olmayan ve katma bütçeli idare ve kurumların imar işleriyle ilgili konularla uğraşmak şeklinde belirlenmiştir.

6 5 Finansal raporda yer alan bilgiler Bin Yeni Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR I. Bilanço II. III. IV. Nazım Hesaplar Tablosu Gelir Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu V. Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo VI. Nakit Akış Tablosu

7 6 LLER BANKASI 30 Eylül 2008 Tarihi tibariyle Konsolide Olmayan Bilançosu B N YEN TÜRK L RASI (Ba ms z Denetimden Geçmi ) CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM AKT F KALEMLER Dipnot 30/09/ /12/2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI (1) II. GERÇE E UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 2.1 Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler Di er Menkul De erler 2.2 Gerçe e Uygun De er Fark Kar/Zarara Yans t lan Olarak S n fland r lan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler Di er Menkul De erler 2.3 Al m Sat m Amaçl Türev Finansal Varl klar III. BANKALAR (3) IV. PARA P YASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararas Para Piyasas ndan Alacaklar MKB Takasbank Piyasas ndan Alacaklar 4.3 Ters Repo lemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR F NANSAL VARLIKLAR (Net) (4) Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 5.3 Di er Menkul De erler VI. KRED LER (5) Krediler Bankan n Dahil Oldu u Risk Grubuna Kulland r lan Krediler Di er Takipteki Krediler 6.3 Özel Kar l klar (-) VII. FAKTOR NG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.2 Di er Menkul De erler IX. T RAKLER (Net) (7) 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebele tirilenler 9.2 Konsolide Edilmeyenler Mali tirakler Mali Olmayan tirakler X. BA LI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortakl klar 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortakl klar XI. B RL KTE KONTROL ED LEN ORTAKLIKLAR ( ORTAKLIKLARI)(NET) (9) 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebele tirilenler 11.2 Konsolide Edilmeyenler Mali Ortakl klar Mali Olmayan Ortakl klar XII. K RALAMA LEMLER NDEN ALACAKLAR (10) 12.1 Finansal Kiralama Alacaklar 12.2 Faaliyet Kiralamas Alacaklar 12.3 Di er 12.4 Kazan lmam Gelirler (-) XIII. R SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL VARLIKLAR (11) 13.1 Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lar 13.2 Nakit Ak Riskinden Korunma Amaçl lar 13.3 Yurtd ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl lar XIV. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) (12) XV. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) erefiye 15.2 Di er XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER(Net) (14) XVII. VERG VARLI I (15) Cari Vergi Varl Ertelenmi Vergi Varl XVIII. SATI AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAAL YETLERE L K N DURAN VARLIKLAR (Net) (16)

8 Sat Amaçl 18.2 Durdurulan Faaliyetlere li kin XIX. D ER AKT FLER (17) AKT F TOPLAMI LLER BANKASI 30 Eylül 2008 Tarihi tibariyle Konsolide Olmayan Bilançosu B N YEN TÜRK L RASI (Ba ms z Denetimden Geçmi ) Dipnot CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM PAS F KALEMLER 30/09/ /12/2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 1.1 Bankan n Dahil Oldu u Risk Grubunun Mevduat 1.2 Di er II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV F NANSAL BORÇLAR (2) III. ALINAN KRED LER (3) IV. PARA P YASALARINA BORÇLAR 4.1 Bankalararas Para Piyasalar na Borçlar 4.2 MKB Takasbank Piyasas na Borçlar 4.3 Repo lemlerinden Sa lanan Fonlar V. HRAÇ ED LEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.1 Bonolar 5.2 Varl a Dayal Menkul K ymetler 5.3 Tahviller VI. FONLAR 6.1 Müstakriz Fonlar 6.2 Di er VII. MUHTEL F BORÇLAR VIII. D ER YABANCI KAYNAKLAR (4) IX. FAKTOR NG BORÇLARI X. K RALAMA LEMLER NDEN BORÇLAR (5) 10.1 Finansal Kiralama Borçlar 10.2 Faaliyet Kiralamas Borçlar 10.3 Di er 10.4 Ertelenmi Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. R SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL BORÇLAR (6) 11.1 Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lar 11.2 Nakit Ak Riskinden Korunma Amaçl lar 11.3 Yurtd ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl lar XII. KAR ILIKLAR (7) Genel Kar l klar 12.2 Yeniden Yap lanma Kar l 12.3 Çal an Haklar Kar l Sigorta Teknik Kar l klar (Net) 12.5 Di er Kar l klar XIII. VERG BORCU (8) Cari Vergi Borcu Ertelenmi Vergi Borcu XIV. SATI AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAAL YETLERE L K N DURAN VARLIK BORÇLARI(Net) (9) 14.1 Sat Amaçl 14.2 Durdurulan Faaliyetlere li kin XV. SERMAYE BENZER KRED LER (10) XVI. ÖZKAYNAK LAR (11) Ödenmi Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârlar Menkul De erler De erleme Farklar Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme Farklar Maddi Olmayan Duran Varl klar Yeniden De erleme Farklar Yat r m Amaçl Gayr menkuller Yeniden De erleme Farklar tirakler, Ba l Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.( Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonlar (Etkin K s m) Sat Amaçl elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere li kin Duran Varl klar n Birikmi De erleme Farklar Di er Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Ola anüstü Yedekler Di er Kâr Yedekleri 16.4 Kâr veya Zarar

9 Geçmi Y llar Kâr/ Zarar Dönem Net Kâr/Zarar Az nl k Paylar (12) PAS F TOPLAMI LLER BANKASI 30 Eylül 2008 Tarihi tibariyle Konsolide Olmayan Yükümlülük Tablosu (Ba ms z Denetimden Geçmi ) Dipnot B N YEN TÜRK L RASI CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM 30/09/ /12/2007 TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. B LANÇO DI I YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANT ve KEFALETLER (1), (3) Teminat Mektuplar Devlet hale Kanunu Kapsam na Girenler D Ticaret lemleri Dolay s yla Verilenler Di er Teminat Mektuplar Banka Kredileri thalat Kabul Kredileri Di er Banka Kabulleri 1.3. Akreditifler Belgeli Akreditifler Di er Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar T.C. Merkez Bankas na Cirolar Di er Cirolar 1.6. Menkul K y. h. Sat n Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Di er Garantilerimizden 1.9. Di er Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1), (3) Cay lamaz Taahhütler Vadeli, Aktif De erler Al m Sat m Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri tir. ve Ba. Ort. Ser. t. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. K y. hr. Arac l k Taahhütleri Zorunlu Kar l k Ödeme Taahhüdü Çekler çin Ödeme Taahhütleri hracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kart Harcama Limit Taahhütleri Kredi Kartlar ve Bankac l k Hizmetlerine li kin Promosyon Uyg. Taah Aç a Menkul K ymet Sat Taahhütlerinden Alacaklar Aç a Menkul K ymet Sat Taahhütlerinden Borçlar Di er Cay lamaz Taahhütler 2.2. Cay labilir Taahhütler Cay labilir Kredi Tahsis Taahhütleri Di er Cay labilir Taahhütler III. TÜREV F NANSAL ARAÇLAR (2) 3.1 Riskten Korunma Amaçl Türev Finansal Araçlar Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lemler Nakit Ak Riskinden Korunma Amaçl lemler Yurtd ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl lemler 3.2 Al m Sat m Amaçl lemler Vadeli Döviz Al m-sat m lemleri Vadeli Döviz Al m lemleri Vadeli Döviz Sat m lemleri Para ve Faiz Swap lemleri Swap Para Al m lemleri Swap Para Sat m lemleri Swap Faiz Al m lemleri Swap Faiz Sat m lemleri Para, Faiz ve Menkul De er Opsiyonlar Para Al m Opsiyonlar Para Sat m Opsiyonlar Faiz Al m Opsiyonlar Faiz Sat m Opsiyonlar Menkul De erler Al m Opsiyonlar Menkul De erler Sat m Opsiyonlar Futures Para lemleri Futures Para Al m lemleri Futures Para Sat m lemleri Futures Faiz Al m-sat m lemleri Futures Faiz Al m lemleri Futures Faiz Sat m lemleri Di er B. EMANET VE REH NL KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER Mü teri Fon ve Portföy Mevcutlar 4.2. Emanete Al nan Menkul De erler

10 Tahsile Al nan Çekler 4.4. Tahsile Al nan Ticari Senetler 4.5. Tahsile Al nan Di er K ymetler 4.6. hrac na Arac Olunan K ymetler 4.7. Di er Emanet K ymetler Emanet K ymet Alanlar V. REH NL KIYMETLER 5.1. Menkul K ymetler 5.2. Teminat Senetleri 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 5.6. Di er Rehinli K ymetler 5.7. Rehinli K ymet Alanlar VI. KABUL ED LEN AVALLER VE KEFALETLER B LANÇO DI I HESAPLAR TOPLAMI (A+B) LLER BANKASI 30 Eylül 2008 Tarihi tibariyle Konsolide Olmayan Gelir Tablosu (Ba ms z Denetimden Geçmi ) GEL R VE G DER KALEMLER Dipnot CAR DÖNEM B N YEN TÜRK L RASI ÖNCEK DÖNEM CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM 30/06/ /06/ /09/ /09/ /09/ /09/2007 I. FA Z GEL RLER (1) Kredilerden Al nan Faizler Zorunlu Kar l klardan Al nan Faizler 1.3 Bankalardan Al nan Faizler Para Piyasas lemlerinden Al nan Faizler Menkul De erlerden Al nan Faizler Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klardan Gerçe e Uygun De er Fark Kâr/Zarara Yans t lan Olarak S n fland r lan FV Sat lmaya Haz r Finansal Varl klardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat r mlardan 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 1.7 Di er Faiz Gelirleri II. FA Z G DERLER (2) Mevduata Verilen Faizler 2.2 Kullan lan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasas lemlerine Verilen Faizler 2.4 hraç Edilen Menkul K ymetlere Verilen Faizler 2.5 Di er Faiz Giderleri III. NET FA Z GEL R /G DER (I - II) IV. NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER /G DERLER Al nan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Di er Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Krediler (66) Di er V. TEMETTÜ GEL RLER (3) 11 VI. T CAR KÂR / ZARAR (Net) (4) Sermaye Piyasas lemleri Kâr /Zarar 6.2 Kambiyo lemleri Kâr /Zarar VII. D ER FAAL YET GEL RLER (5) VIII. FAAL YET GEL RLER /G DERLER TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) IX. KRED VE D ER ALACAKLAR DE ER DÜ Ü KAR ILI I (-) (6) X. D ER FAAL YET G DERLER (-) (7) XI. NET FAAL YET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) XII. XIII. XIV. B RLE ME LEM SONRASINDA GEL R OLARAK KAYDED LEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEM UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR NET PARASAL POZ SYON KÂRI/ZARARI XV. SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG ÖNCES KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV) (8) XVI. SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG KAR ILI I (±) (9) (60.446) (40.619) (21.944) (14.023) 16.1 Cari Vergi Kar l (61.052) (40.861) (22.455) (14.035) 16.2 Ertelenmi Vergi Kar l XVII. SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM NET KÂR/ZARARI (XV±XVI) (10) XVIII. DURDURULAN FAAL YETLERDEN GEL RLER Sat Amaçl Elde Tutulan Duran Varl k Gelirleri 18.2 tirakler, Ba l Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar( Ort.) Sat Kârlar Di er Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIX. DURDURULAN FAAL YETLERDEN G DERLER(-) Sat Amaçl Elde Tutulan Duran Varl k Giderleri 19.2 tirakler, Ba l Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar ( Ort.) Sat Zararlar

11 Di er Durdurulan Faaliyet Giderleri XX DURDURULAN FAAL YETLER VERG ÖNCES KÂR/ZARAR (XVIII-XIX) (8) (15.211) (15.211) XXI DURDURULAN FAAL YETLER VERG KAR ILI I (±) (9) (2.147) (2.147) 21.1 Cari Vergi Kar l 21.2 Ertelenmi Vergi Kar l (2.147) (2.147) XXII DURDURULAN FAAL YETLER DÖNEM NET KÂR/ZARARI (XX±XXI) (10) (17.358) (17.358) XXIII NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII) (11) Grubun Kâr /Zarar Az nl k Paylar Kâr /Zarar (-) Hisse Ba na Kâr/Zarar

12 11 LLER BANKASI 30 Eylül 2008 Tarihi tibariyle Konsolide Olmayan Özkaynak De i im Tablosu (Ba ms z Denetimden Geçmi ) B N YEN TÜRK L RASI ÖZKAYNAK KALEMLER NDEK DE KL KLER Dipnot Ödenmi Sermaye Ödenmi Sermaye Enf.Düzelt me Fark Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârlar Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Ola anü stü Yedek Akçe Dönem Di er Net Kâr Yedekler / (Zarar ) Geçmi Dönem Kâr / (Zarar ) Menkul De er De erleme Fark Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl k YDF Ortakl klard Riskten an Bedelsiz KorunmaF Hisse onlar Senetleri Sat A/Durdurulan F. li kin Dur. V.Bir.De.F.. Az nl k Paylar Hariç Toplam Özkaynak Az nl k Paylar ÖNCEK DÖNEM (30/09/2007) I. Dönem Ba Bakiyesi II. TMS 8 Uyar nca Yap lan Düzeltmeler 2.1 Hatalar n Düzeltilmesinin Etkisi 2.2 Muhasebe Politikas nda Yap lan De i ikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) Dönem çindeki De i imler IV. Birle meden Kaynaklanan Art /Azal V. Menkul De erler De erleme Farklar VI. Riskten Korunma Fonlar (Etkin K s m) 6.1 Nakit Ak Riskinden Korunma Amaçl 6.2 Yurtd ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl VII. Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme Farklar VIII. Maddi Olmayan Duran Varl klar Yeniden De erleme Farklar IX. tirakler, Ba l Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.( Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farklar XI. Varl klar n Elden Ç kar lmas ndan Kaynaklanan De i iklik XII. Varl klar n Yeniden S n fland r lmas ndan Kaynaklanan De i iklik XIII. tirak Özkayna ndaki De i ikliklerin Banka Özkayna na Etkisi XIV. Sermaye Art r m Nakden ç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi hrac XVI Hisse Senedi ptal Karlar XVII Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark XVIII Di er XIX Dönem Net Kâr veya Zarar XX Kar Da t m ( ) (79.005) (79.005) 20.1 Da t lan Temettü (79.005) (79.005) (79.005) 20.2 Yedeklere Aktar lan Tutarlar (25.349) 20.3 Di er (50.698) Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV...+XIV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX) Toplam Özkaynak

13 12 LLER BANKASI 30 Eylül 2008 Tarihi tibariyle Konsolide Olmayan Özkaynak De i im Tablosu (Ba ms z Denetimden Geçmi ) ÖZKAYNAK KALEMLER NDEK DE KL KLER Dipnot Ödenmi Sermaye Ödenmi Sermaye Enf.Düzel tme Fark Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârlar Yasal Yedek Akçeler Ola anüst Statü Yedekleri ü Yedek Akçe Di er Yedekler B N YEN TÜRK L RASI Dönem Net Kâr / (Zarar Geçmi Dönem Kâr / (Zarar Menkul De er De erle me Fark Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl k YDF Ortakl klard an Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten KorunmaF onlar Sat A/Durdurulan F. li kin Dur. V.Bir.De.F.. Az nl k Paylar Hariç Az nl k Paylar Toplam Özkaynak CAR DÖNEM (30/09/2008) I. Sonu Bakiyesi Dönem çindeki De i imler II. Birle meden Kaynaklanan Art /Azal III Menkul De erler De erleme Farklar IV Riskten Korunma Fonlar (Etkin K s m) 4.1 Nakit Ak Riskinden Korunma Amaçl 4.2 Yurtd ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl V. Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme Farklar VI. Maddi Olmayan Duran Varl klar Yeniden De erleme Farklar VII. tirakler, Ba l Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.( Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farklar IX. Varl klar n Elden Ç kar lmas ndan Kaynaklanan De i iklik X. Varl klar n Yeniden S n fland r lmas ndan Kaynaklanan De i iklik XI. tirak Özkayna ndaki De i ikliklerin Banka Özkayna na Etkisi XII. Sermaye Art r m Nakden ç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi hrac Primi XIV. Hisse Senedi ptal Karlar XV. Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark XVI. Di er XVII. Dönem Net Kâr veya Zarar XVIII. Kar Da t m ( ) ( ) ( ) 18.1 Da t lan Temettü ( ) ( ) ( ) 18.2 Yedeklere Aktar lan Tutarlar (32.689) 18.3 Di er (65.378) Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III +XVI+XVII+XVIII) Toplam Özkaynak

14 13 LLER BANKASI 30 Eylül 2008 Tarihi tibariyle Konsolide Olmayan Özkaynaklarda Muhasabele tirilen Gelir Gider Kalemleri (Ba ms z Denetimden Geçmi ) Özkaynaklarda Muhasebele tirilen Gelir Gider Kalemleri B N YEN TÜRK L RASI CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM 30/09/ /09/2007 I. MENKUL DE ERLER DE ERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR F NANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN II. MADD DURAN VARLIKLAR YEN DEN DE ERLEME FARKLARI III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YEN DEN DE ERLEME FARKLARI YABANCI PARA LEMLER Ç N KUR ÇEVR M FARKLARI NAK T AKI R SK NDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL VARLIKLARA L K N KÂR/ZARAR (Gerçe e Uygun De er De i ikliklerinin Etkin K sm ) YURTDI INDAK NET YATIRIM R SK NDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL VARLIKLARA L K N KÂR/ZARAR (Gerçe e Uygun De er De i ikliklerinin Etkin K sm ) MUHASEBE POL T KASINDA YAPILAN DE KL KLER LE HATALARIN DÜZELT LMES N N ETK S TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELE T R LEN D ER GEL R G DER UNSURLARI DE ERLEME FARKLARINA A T ERTELENM VERG X. DO RUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELE T R LEN NET GEL R/G DER (I+II+ IX) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI Menkul De erlerin Gerçe e Uygun De erindeki Net De i imi (Kâr-Zarara Transfer) Nakit Ak Riskinden Korunma Amaçl Türev Finansal Varl klardan Yeniden S n fland r lan ve Gelir Tablosunda Gösterilen K s m Yurtd ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl Yeniden S n fland r lan ve Gelir Tablosunda Gösterilen K s m 11.4 Di er XII DÖNEME L K N MUHASEBELE T R LEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)

15 14 LLER BANKASI 30 Eylül 2008 Tarihi tibariyle Konsolide Olmayan Nakit Ak Tablosu B N YEN TÜRK L RASI (Ba ms z Denetimden Geçmi ) Dipnot CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM 30/09/ /09/2007 A. BANKACILIK FAAL YETLER NE L K N NAK T AKIMLARI 1.1 BANKACILIK FAAL YET KONUSU AKT F VE PAS FLERDEK DE M ÖNCES FAAL YET KÂRI Al nan Faizler Ödenen Faizler (44) (59) Al nan Temettüler Al nan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Di er Kazançlar Zarar Olarak Muhasebele tirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap lan Nakit Ödemeler (78.316) (73.766) Ödenen Vergiler (1.868) (2.048) Di er (1) (28.433) (39.973) 1.2 BANKACILIK FAAL YETLER KONUSU AKT F VE PAS FLERDEK DE M ( ) ( ) Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klarda Net (Art ) Azal Gerçe e Uygun De er Fark Kâr/Zarara Yans t lan Olarak S n fland r lan FV larda Net (Art ) Azal Bankalar Hesab ndaki Net (Art ) Azal ( ) ( ) Kredilerdeki Net (Art ) Azal ( ) ( ) Di er Aktiflerde Net (Art ) Azal (44.852) (1.712) Bankalar n Mevduatlar nda Net Art (Azal ) Di er Mevduatlarda Net Art (Azal ) Al nan Kredilerdeki Net Art (Azal ) (203) Vadesi Gelmi Borçlarda Net Art (Azal ) Di er Borçlarda Net Art (Azal ) (1) I. BANKACILIK FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NET NAK T AKIMI ( ) ( ) B. YATIRIM FAAL YETLER NE L K N NAK T AKIMLARI II. YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NET NAK T AKIMI ktisap Edilen tirakler, Ba l Ortakl klar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar ( Ortakl klar ) 2.2 Elden Ç kar lan tirakler, Ba l Ortakl klar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar ( Ortakl klar ) Sat n Al nan Menkuller ve Gayrimenkuller (1.150) 2.4 Elden Ç kar lan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar 2.6 Elden Ç kar lan Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar 2.7 Sat n Al nan Yat r m Amaçl Menkul De erler 2.8 Sat lan Yat r m Amaçl Menkul De erler 2.9 Di er (1) C. F NANSMAN FAAL YETLER NE L K N NAK T AKIMLARI III. F NANSMAN FAAL YETLER NDEN SA LANAN NET NAK T Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Sa lanan Nakit 3.2 Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Kaynaklanan Nakit Ç k 3.3 hraç Edilen Sermaye Araçlar 3.4 Temettü Ödemeleri 3.5 Finansal Kiralamaya li kin Ödemeler 3.6 Di er (Sermaye) (1) IV. DÖV Z KURUNDAK DE M N NAK T VE NAKDE E DE ER VARLIKLAR ÜZER NDEK ETK S (1) V. NAK T VE NAKDE E DE ER VARLIKLARDAK NET ARTI VI. DÖNEM BA INDAK NAK T VE NAKDE E DE ER VARLIKLAR VII. DÖNEM SONUNDAK NAK T VE NAKDE E DE ER VARLIKLAR

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Muhasebe Politikaları

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Muhasebe Politikaları DEUTSCHE BANK A. Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİRİNCİ

Detaylı

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. )

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. ) (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. ) 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NİN 31 ARALIK

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 26 Ocak 2007 Bu rapor 65 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide

Detaylı

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Finansal Holding Şirketi

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Calyon Bank Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI BAĞIMSIZ

Detaylı

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 16 Mart 2007

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 'NİN 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 17 Büyükdere Caddesi Levent 34330 İstanbul Telephone +90 (212) 317 74 00 Fax +90 (212) 317 73 00 Internet www.kpmg.com.tr

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa sınırlı

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Tat Yatırım Bankası A.Ş. 01 Ocak 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

30 Eylül 2007 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

30 Eylül 2007 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 30 Eylül 2007 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 9 Kasım 2007 Bu rapor 1 sayfa sınırlı denetim raporu ile 70 sayfa

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım

Detaylı

Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları,

Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, BİRİNCİ BÖLÜM Ana Ortaklık Banka Hakkında Genel Bilgiler I. Ana Ortaklık Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Ana Ortaklık

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Denizbank Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 16 Şubat 2006 Bu rapor 88 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu II. Kamuya

Detaylı