TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR"

Transkript

1

2 TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR Kamu Net Borç Stoku nun Gayri Safi Milli Has la ya oran 2001 y l nda yüzde 90,5 iken bu oran 2004 y l nda yüzde 63,5 e düflürüldü. Türkiye, bu oranla Maastricht kriteri olan yüzde 60 a çok yaklaflt.

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 24 MAYIS Toplu konutta dev hamle 32 Türkiye Dünya ya aç l yor... AK Parti hükümetinin bafllatt konut seferberli i sürüyor. Dar gelirli vatandafllar n ev sahibi olabilmesi için bafllat lan çal flmalar kapsam nda 2 y lda 98 bin konut yap ld. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Abdullah Gül ün son 2.5 y ld r yapt d fl temaslar hükümetin aktif d fl politika anlay fl n rakamlara yans t yor Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram tüm yurtta coflkuyla kutland. Çanakkale de ebedi bar fl 30 Esnaf n borç yükü hafifliyor 2000 krizinden dolay borçlar n ödeyemeyen 160 binin üzerinde esnaf ve sanatkara, kefalet kooperatiflerine olan borçlar n n temerrüt faizlerinin aff ile cüzi bir faizle borçlar n taksitle ödeme imkan getirildi. Çanakkale Kara Savafllar 'n n 90. Y ldönümü düzenlenen uluslararas törenle kutland. 26 Kültür ve turizmde yeni bir anlay fl Turizm ve Kültür Bakan Atilla Koç, Türkiye nin turizm alan ndaki hedeflerini ve bakanl n n yeni projelerini Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. 34 Tarihi pek Yolu yeniden canlan yor Dünyan n trenle yap lan ilk fuar olma özelli ini tafl yan ve Türk ürünlerinin sergilenmesi için özel olarak tasarlanan pek Yolu Treni, 24 Nisan da Ankara dan yola ç kt. 43 Parti içi demokrasi AK Parti Genel Sekreteri dris Naim fiahin, geçti imiz ay K z lcahamam da yap lan AK Parti 4. stiflare ve De erlendirme Toplant s n n amac n ve ele al nan konular Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. 28 Dünya devleri Türkiye de bulufltu Yat r m Dan flma Konseyi nin ikinci toplant s, Baflbakan Erdo an baflkanl nda stanbul da gerçeklefltirildi.

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:2 Say : 24 May s 2005 AK PART Ad na Sahibi : Akif Gülle (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hakan Tütüncü Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Murat Mercan Selma Kavaf Suat K l ç Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Ülkü Tafl Adres : AK PART Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L ED TÖRDEN Görmek için göz gerek AK Parti iktidar yla Türkiye güçlü gelece ini kurmaya devam ediyor. Hayat n her alan nda verilen sözler bir bir gerçeklefltirilirken Türkiye sars lmaz bir irade ile harekete geçiyor. Kredi faizlerini kontrol alt na alarak esnaf m z rahatlatan AK Parti iktidar esnaf kredilerinin gecikme faizlerini yeniden yap land r yor. Bu sayede 2001 krizinin etkisiyle iflasa sürüklenen 42 bin 500 esnaf m z haciz takibinden kurtar l yor y llar aras ndaki 12 y l boyunca sadece 4 bin KOB 'ye 20 milyon dolar tutar nda destekleme yap lrken, öncelikleri aras na üretim ve istihdam alan AK Parti iktidar ile -sadece 2 y lda- desteklenen KOB say s n 42 bine, destekleme tutar n ise milyon dolara t rmand r l yor. Türkiye'ye do rudan yabanc sermaye giriflinin önündeki engeller h zla kald r l rken istikrar ve güven ortam sayesinde ülkemiz çok uluslu flirketlerin ilgi oda haline geliyor. Baflbakan Erdo an yabanc sermayeli 19 flirketin en üst düzey yöneticilerini Türkiye'ye yat r ma davet ederken ihracatta yeni rekor haberleri geliyor. Türkiye, Mart ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre %23.5 art flla 6.4 milyar dolar, y l n ilk üç ay nda ise 17 milyar dolar ihracat rakam na ulafl rken AK Parti iktidar art k kendi rekorlar n k rmaya bafll yor. Ekonomideki tüm olumlu göstergelerin yan nda borç yükümüz de kararl bir seyirle gerilemeyi sürdürüyor. Kamu net borç stokunun Gayri Safi Milli Has la'ya oran 2002 y l sonunda % 90 iken ibre bugün AK Parti iktidar ile % 63.5'i gösteriyor. Türkiye % 60 olan Maastricht Kriteri'ne ad m ad m ilerliyor. AK Parti iktidar ile bir hayal daha gerçeklefliyor. Ankara'dan yola ç - kan pek Yolu Treni, 38 günde 10 bin 560 kilometre yol alarak 6 ülkede ihraç ürünlerimizin tan t m na bafll yor. "Her Ö retmene Dizüstü Bilgisayar" kampanyas ile Milli E itim hamlemize yeni bir aç l m daha kazand r l yor. Ev sahibi olamayan vatandafllar m z için 2 y lda 98 bin konut üretimi projesi hedeflenen rakama koflarken, Toplu Konut daresi y llar sonra kurulufl amac n yakal yor. Baflbakan Erdo an 2.5 y l içinde 55 ülkeye 99 resmi ziyaret gerçeklefltirirken Türkiye uluslar aras sistemdeki yerini güçlendiriyor. AK Parti iktidar ile Türkiye, imkan ve kabiliyetlerini keflfetmeye ve gelifltirmeye devam ediyor. Esen kal n.

5 MAYIS TAR H Milli Mücadele nin bafllang c May s 1919 da Mustafa Kemal in Samsun da Anadolu topra na ayak basmas ile Milli Mücadele bafllad. 16 May s 1919 da, stanbul dan tarihi Band rma Vapuru ile hareket eden Mustafa Kemal ve beraberindekiler 19 May s ta Samsun a ç kt lar. Samsun a ç k fl fiilen Kurtulufl Savafl n n bafllad gündü. Bir dizi savafl ve kongre sonucu oluflan milli iradenin belirginleflmesi ve bunun sonucu düflmanlar n topraklar m zdan at lma süreci Atatürk ün 19 May s ta Samsun a ç - k fl yla bafllad ve 11 Eylül 1922 deki Mudanya Müterakesi ile sona erdi. 24 Temmuz 1923 te Lozan Anlaflmas ile de Sevr hükümleri paramparça edilerek, Türkiye nin ba ms z ve egemen bir devlet oldu u uluslararas arenada tescil edildi. stanbul un fethi Tarihinde defalarca kuflat lmas na ra men, al namayan stanbul Fatih Sultan Mehmet taraf ndan feth edildi. Afl lmas imkans z gibi görünen Bizans surlar n aflmak için Fatih Sultan Mehmet büyük askeri strateji ve baflar lar n alt na imza att. Bunlar n en önemlisi, gemilerin karadan yürütülerek Haliç e indirilmesidir. Osmanl tarihinde yeni bir dönemin bafllang c olan stanbul un fethi dünya tarihinde önemli olaylardan birisidir. DP nin iktidara gelifli Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir hezimete u rarken Demokrat Parti zafer kazand. Oylar n % 53.3 ünü alan DP tek bafl na iktidar oldu. 22 May s ta toplanan TBMM de Refik Koraltan Meclis Baflkanl na, Celal Bayar Cumhurbaflkanl na seçildi. Hükümeti kurmakla Adnan Menderes görevlendirildi. Böylece 27 y ll k CHP/tek parti dönemi sona erdi Savafl n Avrupa da sona erifli Varflova Pakt n n kuruluflu zmir in iflgali Lindbergh uçakla okyanusu geçti Hitler, savafl meydanlar nda ald baflar s zl klar üzerine 30 Nisan 1945 te intihar etti. Hitler in intihar ndan bir hafta sonra Avrupa da savafl sona erdi. Almanya kay ts z flarts z teslime raz oldu. Antlaflmay Almanya ad na General Jold imzalad. 14 May s 1955 te Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Do u Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birli i aras nda bir NATO saldırısına karflı Do u Avrupa ülkelerini savunmak amacıyla Varflova Pakt kuruldu. Pakt 1 Nisan 1991'de feshedildi. Mondros Mütarekesi nin imzalanmas ndan sonra, ngiltere, ABD ve Fransa n n izniyle Yunanistan zmir e asker ç kard. zmir in iflgali yurt genelinde büyük tepki toplad, mitingler düzenlendi. Yurt genelindeki mitingler ulusal bilincin uyan - fl n n simgesi oldu. New York tan Paris e uçan Charles Augustus Lindbergh ( ) Atlantik Okyanusu nu geçen ilk pilot oldu. Charles Lindbergh 21 Mayıs 1927 tarihinde 33,5 saatlik zorlu bir uçufltan sonra Paris e ulaflt.

6 Dünya Aktüalite Atlas Suriye ordusu Lübnan dan çekildi n Suriye Lübnan daki 29 y ll k askeri varl n bugün resmen sona erdirdi. Lübnan n do usundaki Bekaa Vadisi ndeki Rayak askeri hava üssünde düzenlenen veda töreni ile son Suriye askerleri de ülkeden ayr ld. Lübnan da y llar aras ndaki kanl iç savafl sona erdiren ve koruyucu güç olarak Lübnan a asker konuflland ran Suriye, yaklafl k otuz y ld r Lübnan n içifllerinde de belirleyici oldu. Suriye Lübnan da Bat destekli H ristiyan az nl n bafla getirilmesiyle 1975 y l nda patlak veren 15 y ll k kanl iç savafl n sona erdirilmesinde önemli rol oynad da Suriye askerleri Lübnan a girdi, istikrar sa layabilmek için hem Müslüman hem H ristiyan militanlara, hem Lübnan ordu birliklerine, hem Filistinli gerillalara, hem de srail ordusuna karfl savaflt. ç savafl n ard ndan ülkede 40 bin Suriye askeri bulunuyordu. Suriye nin Lübnan daki askeri varl, geçti imiz Eylül ay nda BM Güvenlik Konseyi nin ald kararla elefltiriliyor ve Suriye nin 30 Nisan a kadar Lübnan dan tüm askerlerini çekmesi isteniyordu. Çin-Tayvan yak nlaflmas n Çin Devlet Baflkan Hu Jintao ile Tayvan n muhalefet lideri Lien Chan, iki ülke aras nda bar fl n, askeri ve politik gerginli in azalt lmas için güven artt r c önlemler al nmas n istedi. 60 y l önce Mao Tse Tung liderli indeki Komünist gruplarla, milliyetçi Tschan Kaishek birlikleri aras ndaki iç savafl n sona ermesinden sonra Komünist Parti ve Koumintang Baflkanlar aras ndaki bu ilk buluflma, tarihi olarak nitelendiriliyor. Irak Parlamentosu, brahim Caferi nin kabinesine güvenoyu verdi n Irak Parlamentosu, baflbakanl a atanan brahim Caferi'nin kabinesine güvenoyu verdi. Irak Hükümeti, 185 kiflinin kat ld parlamento oturumunda 180 kiflinin güvenoyunu alarak göreve bafllad. Irak Parlamentosu'nda 275 sandalye bulunuyor. Kabinede ise 17 fiii, 8 Kürt, 6 Sünni ve bir H ristiyan bakan bulunuyor. 4 baflbakan yard mc s ile birlikte, kabinede 36 bakan görev alm fl oluyor. Yeni kabinede Baflbakan brahim Caferi'nin 4 yard mc s olacak. Baflbakan Caferi, ayn zamanda Savunma Bakanl görevini de vekaleten yürütecek. Dünyada 120 bin k z çocu u silah alt nda Yard m kuruluflu Save the Children, 10 binlerce k z çocu unun, iradeleri d fl nda silahl gruplar için çal flt - r lmaya zorland n aç klad. Kurulufl, 'çocuklara karfl ilan edilen savafla karfl ' acilen harekete geçilmesini istedi. Save the Children' n haz rlad rapora göre, 120 binden fazla k z çocu u, savaflç ya da baflka hizmetlerde silahl gruplar için çal fl yor. Bu k zlar n baz lar - n n sadece sekiz yafl nda oldu u belirtiliyor. Raporda; k zlar n hemen hemen tamam n n cinsel tacize maruz kald ve genelde kaçmaktan çok korktuklar vurgulan yor. Kuruluflun söz konusu durumu özellikle kayg verici buldu- u ülkeler ise Sri Lanka, Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Sri

7 Yeni Papa Alman Ratzinger n Papa II. Jean Paul ün ölümünün ard ndan Vatikan yeni Papa y seçti. Yeni Papa Alman Kardinal Joseph Ratzinger oldu. Ratzinger, Almanlar n 950 y ll k aradan sonra yeniden Roma Katolik Kilisesi nin bafl na geçmelerini simgeliyor. Daha önce bir Alman Kardinal, 16 Nisan 1055 te papa seçilmiflti. Joseph Ratzinger Katolik aleminin 265. Papa s oldu. Yeni Papa Ratzinger 16. Benedict ismini kullanacak. Kemal Dervifl UNDP Baflkan n Kemal Dervifl Birleflmifl Milletler Kalk nma Program baflkanl na seçildi. Kemal Dervifl, Annan taraf ndan aday gösterilen alt kifliyle birlikte bir komisyona mülakat vermifl ve bunun sonucunda üç aday aras - na kalm flt. Annan da bu üç aday aras ndan Kemal Dervifl i seçti. Kemal Dervifl, UNDP Baflkan olarak en önemli amac n n Bin Y l Kalk nma Hedefleri ni hayata geçirmek olaca n belirtti. Lanka'da 21 bin 500, Demokratik Kongo Cumhuriyet'inde 12 bin, Uganda'da da 6 bin 500 k z askerin oldu u san l yor. Save the Children' n aç klad rakamlara göre, örne in Sri Lanka'da tüm çocuklar n yüzde 43'ünün savaflt san l yor. Kurulufl, k zlar n haklar n n gasp edilmesinin önlenmesi için hükümetleri ve dünya liderlerini harekete geçmeye ça- r yor. Ayr ca, bu k zlar n onurlar n kazan p normal yaflama dönmelerine yard m sa layacak fonlar oluflturulmas n talep ediyor. KKTC Cumhurbaflkan Talat, yeni kabineyi onaylad Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaflkan görevine 17 Nisan'da seçilen Mehmet Ali Talat, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Baflkan Vekili ve Ma usa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer baflkanl nda kurulan CTP-DP koalisyon hükümetini onaylad. Lübnan da seçimler 29 May s ta bafll yor Lübnan da parlamento seçimleri 29 May s ila 19 Haziran aras nda yap lacak. Seçim karar, Suriye'nin, bütün asker ve güvenlik kuvvetlerini Lübnan topraklar ndan tamamen çektikten bir gün sonra aç kland. Romanya ve Bulgaristan, 2007 de AB ye kat l yor Romanya ve Bulgaristan, AB ile kat l m anlaflmas imzalad. Lüksemburg'da AB D fliflleri Bakanlar 'n n da kat ld törenle kat l m anlaflmas n imzalayan Romanya ve Bulgaristan, Ocak 2007'de birli e tam üye olacak. Eski komünist blok ülkesi Romanya ve Bulgaristan, AB'ye uyum çerçevesinde reformlar zaman nda gerçeklefltiremedikleri gerekçesiyle geçen y lki AB genifllemesinde birli e al nmam fllard. Romanya ve Bulgaristan, toplam 30 milyon nüfusa sahip. Bill Clinton, BM nin tsunami yard mlar özel temsilcili ine atand Birleflmifl Milletler (BM), ABD eski Baflkan Bill Clinton' tsunami yard mlar ndan sorumlu özel temsilci olarak atad. Geçti imiz Aral k ay nda meydana gelen tsunami felaketi ile ilgili BM'de söz alan Clinton, "Bölgede problemler çözülmüfl de il, konu hakk nda konsantrasyonumuzu kaybedemeyiz. Felaket bölgesini kriz öncesinden daha iyi bir flekilde infla etmeye yönelik ahlaki sorumlulu umuz var" dedi. Clinton yeni görevinde, ba fl yapan ülkeler ile felakete u rayan ülkelerin hükümetleri aras nda iliflkiler kurarak koordinasyon çal flmalar n yürütecek.

8 Gelecek Türkiye nindir.. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN 29 N SAN 2005 TAR H NDE YAPTI I ULUSA SESLEN fi KONUfiMASINDAN NOTLAR... R. Tayyip Erdo an Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Ulusa Seslenifl konuflmas nda, son ekonomik ve siyasi geliflmeleri de erlendirdi. T ürkiye nin son derece önemli bir eflikten geçti ini belirterek sözlerine bafllayan Baflbakan Erdo an, Son iki buçuk y l içinde milletçe ald m z mesafeyi, elde etti imiz kazan mlar kal c hale getirebilmek için, bu efli i sendelemeden, tökezlemeden; toplumsal bar fl, istikrar zedelemeden geçmemiz gerekiyor dedi. De iflimin ola anüstü h zland ve çok boyutlu hale geldi i ikibinli y llarda, Türkiye de herkesin daha dikkatli ve uyan k olmak mecburiyetinde oldu unu dile getiren Baflbakan Erdo an, konuflmas n flöyle sürdürdü: Dünya pazarlar üzerindeki rekabetin yo unlaflt, herkesin kendine göre yeni oyun planlar gelifltirdi i böyle bir ortamda, eski al flkanl klar n koruyarak, eski ezberlerini tekrar ederek mevcut konumlar - n sürdürebileceklerini zannedenler fena halde yan lmaktad rlar. Rehavete kap lan, k s r tart flmalara saplanan ve çevrelerinde yaflanan geliflmeleri do ru okuyamayan ülkelerin, k sa süre içinde a r maliyetler ile karfl laflmas mukadderdir. Yak n geçmiflimizde yaflad m z ac tecrübeler bize flunu ö retmifl bulunuyor: kuru hamasetle, as ls z vehimlerle, k s r çekiflmelerle ve içi bofl sloganlarla bir yere var lamaz. Tepkisel davran fllarla de il, dinamik bir toplum 6 Türkiye Bülteni

9 olarak kendimize güvenerek, bilgiyle, al n teri ve emekle gelece imizi infla ederek ilerlemek mecburiyetindeyiz. stikrar m z koruyaca z Bizim önümüze koydu umuz hedefler; bu hedeflere ulaflmak için vazgeçilmez oldu una inand m z temel öncelikler son derece aç kt r diyen Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: Rekabetçi, üretken, özel sektöre dayal ve d fla aç k bir ekonomik yap içinde istikrar m z koruyaca z. Kamu yönetimini, bütün kamu kurumlar n, önceliklerini iyi belirleyen, halk n taleplerine duyarl, halkla bütünleflmifl, kaynaklar etkin kullanan, saydam, denetime aç k, ça dafl bir çizgiye getirece iz. Evrensel de erlere ve insan haklar na dayal demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak ça dafl standartlar yakalayaca z. Kat l mc, ço ulcu bir demokrasiden ve sosyal devlet anlay fl ndan asla vazgeçmeyece iz. Bu çerçevede; farkl toplum kesimleri ve bölgelerimiz aras nda adaleti gözetecek, bireyler aras nda f rsat eflitli i sa layaca z. Yeni kuflaklar m z fliddete yönelmedi i sürece her türlü elefltiriye ve fikre aç k bir zihniyetle yetifltirece iz. Geçmiflin olumlu miras n sahiplenen, sosyal dokuyu koruyan, kültürel kimli ini gururla tafl yan, yeniliklerden korkmayan, dünyaya aç k bir toplum olarak modern dünyada yerimizi alaca z. 20. yüzy l n sonunda kaba ideolojilere, kapal yönetim sistemlerine sahip, halka güven duymayan yönetimlerin ak betine hep birlikte flahit olduk. Bugün çevremizde yaflanan birçok geliflme, bu sürecin bir devam olarak de erlendirilebilir. flte bu bilinçle, bugün, sadece çevremizdeki co rafyada de il, bütün dünyada yaflananlardan ders alarak demokrasimize s k s k ya sahip ç k yoruz. Hatalar n bedelini çok a r ödedik Türkiye nin marjinal baz gruplar n hemen her dönemdeki art niyetli çabalar na karfl l k; hiçbir zaman kat ideolojilerin ve otoriter yönetimlerin esiri olmad n belirten Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: Türkiye, yar m asr aflan demokratik tecrübesi ile bugünün dünyas nda çok avantajl bir konuma adayd r. fiunu hiç unutmayal m: Kendi halk ndan korkan; otoriter ve tepkisel politikalarla halk n n gözünden düflen yönetimler, milli gücü zafiyete u ratarak d fl dünyadan gelen her türlü müdahaleye zemin haz rlam fllard r. Korkular yayarak otoriter rejimler kuranlar, as l korkulacak olan fleyin tam da bu otoriter yönetimler yüzünden gerçekleflti ini görememifl ya da görmezlikten gelmifllerdir. Bu vahim hatalar n bedelini toplum olarak hepimiz en a r biçimde ödedik. Ülkemizin 1990 l y llarda ve 2001 y l nda yaflad a r ekonomik krizler, siyasi istikrars zl n ve demokrasi ar zalar n n ortaya ç kard derin yaralard r. Hat rlay n z, Rekabetçi, üretken, özel sektöre dayal ve d fla aç k bir ekonomik yap içinde istikrar m z koruyaca z. Kamu yönetimini, bütün kamu kurumlar n, önceliklerini iyi belirleyen, halk n taleplerine duyarl, halkla bütünleflmifl, kaynaklar etkin kullanan, saydam, denetime aç k, ça dafl bir çizgiye getirece iz. Evrensel de erlere ve insan haklar na dayal demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak ça dafl standartlar yakalayaca z. Türkiye Bülteni 7

10 3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakereleri bafllayacak. fiu noktay bir kere daha vurgulamak isterim: Müzakere süreci son derece çetindir. Zaman zaman hepimizi zorlayacak, hatta isyan ettirecek s k nt l tart flmalar yaflanabilir. Bugüne kadar oldu u gibi, bundan sonra da, halk m z n ve ülkemizin ç karlar için sab rla, teenniyle, sa duyulu bir flekilde yolumuza devam edece iz. Aç k veya örtülü tahriklere, provokasyonlara asla prim vermeyece iz. yak n zaman önce ülkemizin üstünü kara bulutlar kaplam fl, ekonomi dibe vurmufl, siyasetin itibar kalmam fl, gençlerimiz gelece inden ve ülkesinden umudunu kesme noktas na gelmiflti. Kara günler art k geride kald Bugün Türkiye nin o karanl k günlerin çok uza nda oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, milletçe el ele vererek tarihe geçen bir toplumsal hamlenin gerçeklefltirildi ini söyledi. Siyasi ve ekonomik istikrar n yeniden tesis edildi ini, makro ekonomik dengelerin yeniden kuruldu- unu ve kartopu gibi büyümekte olan borçlar n kontrol alt na al nd n belirten Baflbakan Erdo an, sa lanan güven ortam içinde nominal ve reel faizlerin de h zla geriledi ini kaydetti. Türkiye de art k uygun bir yat r m ortam n n oluflturuldu unu ve rekor düzeyde büyüme ve ihracat performans n n sa land n belirten Baflbakan Erdo an, Demokratik iradesiyle bu büyük de iflime karar veren milletimizin bütün fertleri, bu ekonomik kurtulufl savafl n n isimsiz kahramanlar d r dedi. AB sürecinde kararl l kla yürüyece iz Hükümetin cesaretle gerçeklefltirdi i siyasi reformlarla, y lan hikayesine dönen k rk y ll k Avrupa Birli i maceras nda yepyeni bir dönemin kap s n n aç ld n söyleyen Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: 3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakereleri bafllayacak. fiu noktay bir kere daha vurgulamak isterim: Müzakere süreci son derece çetindir. Zaman zaman hepimizi zorlayacak, hatta isyan ettirecek s k nt l tart flmalar yaflanabilir. Bugüne kadar oldu u gibi, bundan sonra da, halk m z n ve ülkemizin ç karlar için sab rla, teenniyle, sa duyulu bir flekilde yolumuza devam edece iz. Aç k veya örtülü tahriklere, provokasyonlara asla prim vermeyece- iz. Sizlerin güveni ve inanc devam etti i sürece bu zorlu, ancak sonuç itibar yla halk m z n yarar na olacak yolda kararl l kla yürüyece iz. Ülkemizin uzun vadeli menfaatlerini ve gelecek nesillerin yarar n, k sa vadeli dar ç karlara, kuru hamasete, içi bofl sloganlara, kay kç kavgalar - na feda etmeyece iz. Kendi dar ç karlar n ülkenin ve milletin ç kar gibi sunmaya çal flanlara aldanmayaca z. Dik duraca z Türkiye nin, hiçbir zaman otoriter, yoksul, içe kapal, aciz bir ülke olmayaca n ifade eden Baflbakan Erdo an, Yaflad klar m zdan biliyoruz ki; yönetim yap m z özgürleflti i, demokratikleflti i ölçüde, iç bünyemiz daha sa lam hale gelmektedir. Bu flekilde, d flar dan gelebilecek her türlü tehdide karfl l k verebilme gücümüz artmaktad r. Tarihin bize ö retti i bu gerçe i akl m zdan ç karmayaca- 8 Türkiye Bülteni

11 z. Dik duraca z, güçlü olaca z, milletimizin menfaatlerini en iyi ve dikkatli flekilde koruyaca z. Ne geçmiflimiz ne de bugünümüzle ilgili bir kompleks sahibi olmayaca- z dedi. Ekonomide tarihi baflar lar elde edildi Türkiye nin bugün özgüvenini yeniden kazand n, üreten, büyüyen ve konjonktürel problemlerini rahatl kla aflabilen bir ekonomik güç oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, kararl l kla uygulanan ekonomik program sayesinde, enflasyonla mücadelede büyük bir baflar elde edildi ini, 2004 y l nda yüzde 9.9 oran nda büyüme gerçekleflti ini, 2003 y l nda dolar olan Kifli Bafl na Milli Gelirin 2004 y l nda dolara yükseldi ini söyledi. Bunlar n Türkiye için tarihi baflar lar oldu unu ifade eden Baflbakan Erdo an, hükümetin bunlarla yetinmeyece ini ve çal flmalar n ayn kararl l kla sürdürece ini söyledi. Organize Sanayi Bölgeleri Küçük ve orta ölçekli sanayicileri modern ve sa l kl ortamlarda çal flma imkan na kavuflturan, istihdama katk sa layan organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerine hükümet olarak büyük önem verdiklerini belirten Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: Hükümetimiz 2002 y l ndan Mart 2005 tarihine kadar toplam 17 organize sanayi bölgesi ve 37 küçük sanayi sitesini tamamlayarak hizmete açm flt r. Bu dönemde, Organize Sanayi Bölgelerinde tahsis edilen sanayi parseli ve Küçük Sanayi Sitelerinde aç lan yeni iflyeri sayesinde toplam ilave istihdam, yani kifliye yeni ifl imkan sa lanm flt r. Yine ayn dönemde, Organize Sanayi Bölgeleri SB ve Küçük Sanayi Sitelerinin h zla tamamlanmas n sa lamak amac yla, kredi faiz oranlar, flehirlerimizin kalk nm fll k seviyesine göre önemli ölçüde düflürülmüfltür y l yat r m program m zda bulunan hektar büyüklü ünde 85 adet Organize Sanayi Bölgesi projesi ile iflyerinden müteflekkil 74 adet küçük sanayi sitesi projesini de inflallah herhangi bir gecikme olmadan hayata geçirece iz. Hükümetimiz 2002 y l ndan Mart 2005 tarihine kadar toplam 17 organize sanayi bölgesi ve 37 küçük sanayi sitesini tamamlayarak hizmete açm flt r. Bu dönemde, Organize Sanayi Bölgelerinde tahsis edilen sanayi parseli ve Küçük Sanayi Sitelerinde aç lan yeni iflyeri sayesinde toplam ilave istihdam, yani kifliye yeni ifl imkan sa lanm flt r. KOB lere destek Hükümetin KOB lerin en önemli sorunu olan finansman sorununu çözmek için de yo un bir çal flma bafllatt - n belirten Baflbakan Erdo an, daha önce 8 olan destek türünün, 22 ana bafll k alt nda 38 ayr deste e ç kart ld - n ve bu desteklerden yararlanmak için baflvuruda bulunan KOB lerden istenen evrak say s n n da 48 den 5 e indirildi ini söyledi. KOB lere sa lanan desteklerin de ciddi oranda artt r ld n ifade eden Baflbakan Erdo an, konuflmas n flöyle sürdürdü: Türkiye Bülteni 9

12 y llar aras nda, yani bizden önceki 12 y l boyunca, yaklafl k 200 bin KOB den sadece 4 bin KOB ye, 20 milyon dolar destek sa lanm flt r. Hükümetimiz döneminde, yani y llar nda ise KOB ye, toplam milyon dolar destek sa lanm flt r. Hedefimiz; 2006 y l na kadar 100 bin KOB ye ulaflarak geçmiflle k yaslanmayacak oranlarda destek sa lamakt r y llar aras nda, yani bizden önceki 12 y l boyunca, yaklafl k 200 bin KOB den sadece 4 bin KO- B ye, 20 milyon dolar destek sa lanm flt r. Hükümetimiz döneminde, yani y llar nda ise KO- B ye, toplam milyon dolar destek sa lanm flt r. Hedefimiz; 2006 y l na kadar 100 bin KOB ye ulaflarak geçmiflle k yaslanmayacak oranlarda destek sa lamakt r. KOSGEB in, Vak fbank, Halk Bankas ve Ziraat Bankas ile 2004 y l nda yapt protokolle, KOB lere, faiz bedeli KOSGEB taraf ndan karfl lanmak üzere s f r faizli ihracat destek kredisi verilmesinin yolunun da aç ld n belirten Baflbakan Erdo an, bu destek modeliyle yaklafl k 15 bin KOB nin, her bir KOB için 100 bin dolar olmak üzere s - f r faizli kredi kullanma imkan na kavufltu unu söyledi. stikrar ifl dünyas na da yans d Sa lanan siyasi ve ekonomik istikrar n, ifl dünyas na da olumlu bir biçimde yans d n belirten Baflbakan Erdo an, flirket kurulufllar ndaki bürokratik engellerin kald - r lmas yla birlikte flirket kurulufllar nda bir patlama yafland n söyledi. Baflbakan Erdo an, konuflmas n flöyle sürdürdü: Devlet statistik Enstitüsü nün rakamlar na göre 2002 y l nda toplam flirket ve kooperatif kurulmuflken, 2003 y l nda bu rakam a yükselmifltir. Ekonomideki makro dengelerin iyice yerleflti i 2004 y l nda ise flirket ve kooperatif kurulufllar 2003 y l na göre % 26.8 oran nda artarak a ulaflm flt r. Kepenkler yeniden aç ld 2001 ve 2002 y llar nda ekonomik krizler nedeniyle kepenk kapatan esnaf n 2003 y l ndan itibaren ekonomide sa lanan istikrar ile birlikte ifline geri dönmeye bafllad - n belirten Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: 2002 y l nda esnaf m z tescil baflvurusu yaparken, 2003 y l nda bu rakam e ulaflm flt r. Bu iyileflme 2004 y l nda daha da belirgin hale gelerek, tescil ifllemi e yükselmifltir y l n n ilk iki ay nda tescil ifllemi yap lan esnaf m z n say s olarak gerçekleflmifltir y l içerisinde esnaf ve sanatkarlara sübvansiyon için ayr lan kaynak tutar 25 trilyon liradan 90 trilyon liraya ç kar lm flt r y l nda kulland r - lan toplam kredi miktar, itfalardan kaynaklanan geri dönüfllerle birlikte 2.5 katrilyon lira olarak gerçekleflmifltir. Yine 2004 y l nda esnaf ve sanatkarlarca kullan labilir kredi limiti de 5 milyar liradan 15 milyar liraya ç kart lm flt r. Kredi talebinde bulunan esnaf ve sanatkarlardan Ba - Kur prim borcu bulunmad n gösterir belge istenmesi uygulamas na da son verilmifltir y l mali bütçesinde esnaf ve sanatkarlar için ayr lan kayna n kulland r lmas amac yla, Bakanlar Kurulu karar yla, esnaf ve sanat- 10 Türkiye Bülteni

13 kara yönelik kredi faiz oran n n, Halk Bankas n n uygulad kredi faiz oran n n % 75 i kadar olmas kararlaflt r lm flt r. Böylece 2005 y l içerisinde kulland r lacak kredilerde kredi faizlerinde % 25 sübvansiyon sa lanm flt r. Bankan n halen % 24 olan cari faiz oran, esnaf ve sanatkarlar için % 18 olarak uygulanmaktad r. Bunun yan nda, 2005 y l nda esnaf ve sanatkarlarca kullan lacak kredilerin sübvansiyonu amac yla mali y l bütçesine 59 milyon YTL kaynak konulmufltur y l ndan devreden 5 milyon YTL ile birlikte bu tutar 64 milyon YTL yi bulmufltur. Ancak hükümetimiz kredi talebinin yo un olmas n da dikkate alarak bütçedeki di er kalemlerden 20 milyon YTL ek kaynak aktarmay da karara ba lam flt r. Böylece, 2005 y l nda esnaf ve sanatkarlar n kullanaca krediler için 84 milyon YTL kaynak aktar larak 1.4 milyar YTL, yani 1.4 katrilyon lira tutar nda kredi kullanma imkan sa lanm flt r y l n n ilk üç ay ndaki gerçekleflmelere bak ld nda, esnaf ve sanatkarlar m za kulland r lan kredi miktar n n 73 milyon YTL oldu u, geri dönüfllerle birlikte bu miktar n toplam 223 milyon YTL ye ulaflt gözlenmektedir. Rakamlar ekonomideki canlanman n göstergesi Ekonomik göstergelerin Türkiye nin gerçekten çok önemli bir kalk nma dinamizmi yakalad na iflaret etti ini belirten Baflbakan Erdo an, Bizi as l sevindiren, rakamlar n en gür flekilde söyledi i bu gerçe in, Türkiye nin her köflesindeki, her flehrindeki, her bölgesindeki at l m heyecan yla bire bir örtüflüyor olmas d r. Çünkü biz ekonomiyi rakamlardan ibaret görmüyoruz, bu rakamlar n insan m z n hayat na ne getirip ne götürdü ünü bilmeyi de önemsiyoruz. Bugün rakamlar n söyledi i büyük geliflmenin aile bütçelerimizde, piyasalar m zda, sosyal alanlar - m zda yeterince etkisini göstermedi ini biliyoruz. Ancak flundan emin olunuz ki, Türkiye nin bu dinamik ç k fl devam etti i takdirde, ki bundan bizim asla bir flüphemiz yok; bolluk ve bereket çok k sa bir zaman içinde aile ocaklar nda, ekmek teknelerinde, üretim tezgahlar nda da kendini gösterecektir. Gelecek Türkiye nindir Baflbakan Erdo an, konuflmas n flu sözlerle tamamlad : fiundan eminim ki, sizler de çevrenize bakt n zda Türkiye de bir fleylerin art k geri dönülmez biçimde de iflti ini; Türkiye nin uyanan bir dev gibi aya a kalkmakta oldu unu görüyorsunuz. flte hayallerimiz gerçek oluyor, iflte Türkiye mutlu ve müreffeh gelece ine do ru yürüyor. fiu cümleyi hepimiz her gün inanarak tekrarlayal m: Gelecek Türkiye nindir, gelecek milletimizindir. fiundan eminim ki, sizler de çevrenize bakt n zda Türkiye de bir fleylerin art k geri dönülmez biçimde de iflti ini; Türkiye nin uyanan bir dev gibi aya a kalkmakta oldu unu görüyorsunuz. flte hayallerimiz gerçek oluyor, iflte Türkiye mutlu ve müreffeh gelece ine do ru yürüyor. fiu cümleyi hepimiz her gün inanarak tekrarlayal m: Gelecek Türkiye nindir, gelecek milletimizindir. Türkiye Bülteni 11

14 D fl Temaslar N SAN 2005 NORVEÇ vrupa k tas n n en kuzeyinde yer alan Norveç ile en güneyinde yer alan Türkiye aras nda A uzun y llara dayanan dostluk ve ittifak anlay fl bulunuyor. Norveç ile Türkiye özellikle ekonomi, ticaret, enerji, gemi inflaat sanayi alan nda büyük bir iflbirli i potansiyeline sahip. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Norveç ziyareti, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararas konularda da görüfl al flverifli ortam sa lad. Baflbakan Erdo an n ziyaretiyle iki ülke aras ndaki iliflkiler ve iflbirli inde yakalanan ivmenin daha da ileri tafl nmas yönünde önemli ad mlar at ld. Baflbakan Erdo an, Norveç teki resmi temaslar çerçevesinde Baflbakan Kjell Magne Bondevik ile görüfltü. Görüflmede enerji, petrol, telekomünikasyon gibi alanlarda iflbirli i konular ele al nd. Ayr ca, Ortado u ve K br s gibi d fl politika konular da gündeme getirildi. Görüflmelerin ard ndan yap lan aç klamada Norveç Baflbakan Bondevik, Türkiye nin Avrupa Birli i yolunda att ad mlar çok olumlu bulduklar n vurgulad. Norveç Baflbakan Bondevik, Türkiye nin AB yolunda att ad mlar konusunda, Türkiye nin özellikle mevzuat, yasama ve insan haklar gibi alanlarda ç kard yasalarla olumlu ad mlar att - n ifade etti. Baflbakan Erdo an ise görüflmede Türkiye ile Norveç aras nda gelece e dönük at lacak ortak ad mlar n ele al nd n söyledi. Türkiye ile Norveç aras ndaki ticaret hacminin gelifltirilmesini hedeflediklerini belirten Baflbakan Erdo an, özellikle petrol konusunda varolan ortak yat r mlar n görüflmede gündeme geldi ini, gemi inflaat sanayi, bal kç l kta neler yap labilece inin görüflüldü ünü bildirdi. Baflbakan Erdo an, Norveç teki temaslar çerçevesinde Türk vatandafllar yla da bulufltu. Vatandafllara hitaben bir konuflma yapan Baflbakan Erdo an, daha sonra Türk vatandafllar n n sorunlar n dinledi ve sorular n yan tlad. Baflbakan Erdo an, bir vatandafl n, Norveç e gelerek iltica etmek isteyen Türkler PKK l y m, Süryani yim, Kürdüm diyor. Kendilerini bu flekilde yanl fl olarak tan ml yor. Yetkililerle olan görüflmelerinizde bu konuyu gündeme getirecek misiniz? sorusuna flu yan t verdi: PKK ile Kürt kavram n birbirine kar flt rmamam z gerekir. Kürt farkl bir olay, PKK farkl bir olay. Kürt de benim Türkiye Cumhuriyetimin vatandafl d r. Ülkemde ne kadar etnik unsurlar m z varsa hepsi benim can m, ci erimdir. PKK bir terör örgütüdür. Ama bütün Kürtleri o terör örgütünün mensubu gibi gösterirseniz bu yanl fl olur. Böyle bir oyuna gelmememiz gerekir. Burada da onun mücadelesini vermelisiniz. Kürdüyle, Laz yla, Abazas yla, Çerkeziyle hepimiz Türk vatandafl y z. Bizim üst kimli imiz Türkiye Cumhuriyeti vatandafll d r. Bizim üç tane k rm z hatt - m z var. Biz etnik milliyetçilik, bölgesel milliyetçilik ve dine dayal milliyetçilik yapmayaca z. Ülkenin her yerinde birbirimizle et ve t rnak gibi kaynaflaca- z. Benim ülkemi kimsenin bölme gayreti içine girmesine müsaade etmeyiz. Kürt az nl diye bir kavram yok Baflbakan Erdo an, baflka bir vatandafl n, Kürt az nl diye soruya bafllamas üzerine, müdahale ederek, flunlar söyledi: 12 Türkiye Bülteni

15 NORVEÇ Türkiye de Kürt az nl diye bir kavram yoktur. Kürtler ülkemizi oluflturan unsurlardan birisidir. Hepsi ülkemin samimi bir vatandafl d r. O böyle, flu böyle dedi iniz zaman virüsler devreye giriyor. Bu virüslere izin vermemeliyiz. Ben Rizeliyim, eflim Siirtli. Siirt ten milletvekili seçildim. Yüzde 85 oy ald m ve Siirt Araplardan, Kürtlerden ve Türklerden olufluyor. Mesele birbirimizi anlamak. Bizi bölmek isteyenlere f rsat vermemek, hem Türkiye içinde hem Türkiye d - fl nda. Türkiye d fl ndaki unsurlar bunu yap yor. Baflbakan Erdo an, Nobel Enstitüsü nde Baflbakan Erdo an, ziyareti çerçevesinde Nobel Enstitüsü nde düzenlenen toplant ya kat larak Küresel Bar fl Aray fl ve Türkiye nin Katk s konulu bir konuflma yapt. Güvenli e ve özgürlü e yönelik tehditlerin bafl nda, terörizm ve kitle imha silahlar n n yay lmas n n geldi ini kaydeden Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: Terör, sadece bir grubun, sadece bir ülkenin sonunu de il veya bir dinin mensuplar n n da sorunu de il. Terör, dini, milleti, rk, vatan olmayan, kimi ne zaman, niçin, nerede vuraca belli olmayan bir fenomendir. fiu anda teröre en çok kurban veren bir ülkenin Baflbakan olarak konufluyorum. Dünyada bir ikinci ülke yok, bizim kadar teröre kurban veren. Bizler terörle bu mücadeleyi sürdürürken, ne yaz k ki, kendimizi hep yaln z hissettik. Bu mücadeleyi ülkemizde yaln z verdik. fiimdi ise uluslararas teröre karfl, terörün bedelini a r ödemifl bir ülke olarak bizler hep kofluyoruz, hep kofluflturuyoruz. Ve diyoruz ki, teröre karfl ortak bir mücadele platformu oluflturmak zorunday z. Türkiye, bu mücadelede yerini alm flt r, bundan sonra da almaya devam edecektir. Ama bu kuru kuruya bir terörist av na ç kmakla olmaz, aslolan terörün batakl n kurutmakt r. Aslolan, terörün bir sebep-netice iliflkisi oldu unu bilmektir. Sebepleri nelerdir diye araflt r ld nda, burada yoksullu u ve cehaleti görüyoruz. Bunun neticesinde ortaya ç kan fatura çok fazla. Bir gerçe i burada vurgulamam laz m. Asla terörün kayna na veya terörün önüne bir s - fat olarak bir dini getirip yerlefltirmeyi de do ru bulmuyoruz. Bunu da fliddetle k n yoruz, fliddetle tel in ediyoruz. Zira hiçbir semavi din, insan öldürmeye müsaade etmez. Yani teröre müsaade etmez. Ne slam, ne H ristiyanl k ne di er dinler. Hiçbirisi. Ama zaman zaman terörün veya teröristin önüne bu tür s fatlar yak flt rma gayreti içine girmenin ard nda, ben do rusu insaf d fl veya samimiyet d fl yaklafl mlar ar yorum. Bundan uzak durman n çok faydal oldu una inan yorum. Diyorum ki, buna dinci çat flmas yap flt r labilir ama hiçbir dinin ad oraya yap flt r lamaz. Tabii ki, bölgesel istikrars zl n sürdürülmesine yol açan flartlar da yeni ümit ve güven ça n gölgeleyen unsurlar aras nda yer almaktad r. Burada, insan ve uyuflturucu kaçakç l, rkç l k, yabanc düflmanl ve çevre felaketleri, uluslararas bar fl ve güvenlik aç s ndan akla gelen sorunlar aras ndad r. Bu sorunlar, yaln zca belirli ülkelerin sorunu de il, insanl tehdit etmektedir. Karfl karfl ya oldu umuz yeni tehditler ve sorunlar, yap lar itibar ile iflbirli i yönündeki taahhüdümüzü yenilememizi gerekli k lmaktad r. Ülkeleri karfl karfl ya getiren çat flmalar ve bölünmelerin sona erdirilmesini sa layacak bir uzlafl kültürünü gelifltirmek için kaynaklar m z seferber etmek zorunday z. Türkiye Bülteni 13

16 D fl Temaslar N SAN 2005 AFGAN STAN T ürkiye, Afganistan ile köklerini tarihten alan yak n dostluk ve kardefllik iliflkilerine sahip. Cumhuriyet'in kuruluflundan beri iki ülke her zaman yak n iflbirli i ve dayan flma içerisinde bulunuyor. Afganistan 1979 y l nda iflgale u ram fl, bilahare uzun bir süre iç savafl yaflam fl, bundan sonra da Taliban yönetiminin esiri durumuna düflmüfltü y l ndan bu yana ülkede güvenlik ve istikrar bak m ndan önemli ilerlemeler sa land. Türkiye, dostluk hisleri ile ba l oldu u Afganistan' n ba ms zl, milli birli i ve toprak bütünlü ü konusunda büyük destek veriyor. Afganistan' n özellikle altyap, üstyap çal flmalar nda Türk firmalar etkin rol oynuyor. Ülkede bar fl, güvenlik ve istikrar n hakim olmas - n, halk n huzur ve refaha kavuflmas n arzu eden Türkiye, Afganistanl kardefllerine deste ini sürdürüyor. Türkiye, 13 fiubat'tan itibaren 6 ayl k bir süre için yeniden ISAF' n liderli ini üstlendi. Bu görev çerçevesinde, Kabil Havaalan 'n n iflletilmesi ve Afgan milli ordusunun oluflumuna katk sa layan Kabil'deki Harp Okulu'nun yönetimi de Türkiye taraf ndan üstlenildi. Halen Türk askeri Afganistan da görev yap yor. Afgan milli ordusu ve polisine Türkiye'de verilen e itimin yan s ra Türk Silahl Kuvvetleri de flimdi Kabil'de Kara Harp Okulu'nun e itim sorumlulu- unu üstlendi. Türk askeri e itmenleri Afgan subaylar n da yetifltiriyor. Afganistan'da flu anda 60 Türk flirketi çal fl yor. T KA 2004 Eylülünde Afganistan'da ofis açt. Bu ofis Afganistan'a yat r m sürecinde olumlu katk lar sa layacak. Kültürel iliflkiler konusunda da Türkiye, Mevlânâ Celâleddin Rûmi'nin, Belh flehrinde do du u evin restorasyonu için çal flmalar yap yor. Türkiye, Afganistan'da yeni imar çal flmalar çerçevesinde 500 milyon dolarl k yat r m yapt. Afganistan' n imar konusunda çal flmalar sürdürülürken, e itim, sa l k ve tar m alanlar nda da muhtelif projeler hayata geçirildi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Afganistan ziyareti ile ilk kez Afganistan a baflbakan düzeyinde bir ziyaret gerçeklefltirilmifl oldu. Daha önce 1968 y - l nda Cumhurbaflkan Cevdet Sunay bu ülkeyi ziyaret etmiflti. Baflbakan Erdo an, Türkiye'nin, Afganistan' n bar fl, güvenlik ve istikrar içerisinde yaflamas na çok büyük önem verdi ini belirterek, bundan sonraki süreçte de gerek e itim, gerek sa l k, gerek altyap alanlar nda Afgan halk n n yan nda olaca n bildirdi. Baflbakan Erdo an, Afganistan a yapt resmi ziyarette bir dizi temasta bulundu. Baflbakan Erdo an, Afganistan Cumhurbaflkan Hamid Karzai ile bafl bafla görüflmelerinin ard ndan yapt klar ortak bas n toplant s nda Afganistan ve Türkiye aras ndaki ba lar n tarihi derinliklere dayal güçlü ba lar oldu unu vurgulad. Türkiye'nin Afganistan' n bar fl, güvenlik ve istikrar içerisinde yaflamas na çok büyük önem verdi ini ifade eden Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: ''Biz ayn medeniyetin mensuplar y z. Biz, ba ms zl k mücadelelerinde hep beraber olduk, hep bir olduk. Bunu bir kenara koymam z mümkün de il. Türkiye, kurtulufl mücadelesini verdi i zaman Afgan- 14 Türkiye Bülteni

17 AFGAN STAN l kardefllerimizin, adeta çeyizlerinin içerisinden ç - kard klar küpeleri, bilezikleri Türkiye'ye gönderdiklerini biz hiçbir zaman unutmad k, unutmayaca z. Ba- ms zl k mücadelesinden sonra da Türkiye'ye yine ayn flekilde en üst düzeyde ilk ziyaret de Rahmetli Emanullah Han taraf ndan yap lm flt r. fiimdi de burada güvenlik için, istikrar için güvenlik güçlerimiz ISAF komutas n 2002'de ald, flimdi tekrar burada görev yapmaktad r. Bundan sonraki süreçte de gerek e itim, gerek sa l k, gerek altyap alanlar nda özellikle bizler, Afgan halk n n yan nda olaca m z, yat - r mlarla birlikte, ifade etmek isterim. Özellikle yat - r mc, müteflebbis flirketlerimizin burada yat r mlar n gelifltirmeleri, art rmalar noktas nda kendilerini teflvik ediyoruz. Say n Cumhurbaflkan m z n göstermifl olduklar ilgiye, yak nl a özellikle teflekkür ediyoruz ve yap lacak olan Karma Ekonomik Komisyon Toplant s, daha sonra Afganistan ve Türkiye'nin ifl konseyini oluflturmalar, bu süreci daha da h zland racakt r ve iflsiz Afgan kardefllerimize de bu vesileyle ifl imkanlar yavafl yavafl do maya bafllayacakt r.'' Afganistan Cumhurbaflkan Hamid Karzai de, ISAF' n Afgan milli ordusunun e itimine büyük katk - larda bulundu unu ifade ederek, ''Yapt klar ifllerin çok faydal oldu una inan yoruz'' dedi. Baflbakan Erdo an, Afganistan temaslar n n ikinci gününde Uluslararas Güvenlik ve Yard m Gücü (ISAF) karargah n ziyaret etti. Baflbakan Erdo an, burada NATO Afganistan K demli Sivil Temsilcisi Hikmet Çetin ile görüfltü. Görüflmede, NATO'nun Afganistan'a sa lad destek, güvenlikle ilgili olarak geniflleme plan ve Eylül ay nda yap lacak seçimlerde verilecek güvenlik deste i konular ele al nd. Baflbakan Erdo an, daha sonra Türk birli inin görev yapt Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanl 'n (Camp Do an) ziyaret etti. Karargahta görev yapan Türk askerleri ile birlikte ö le yeme i yedikten sonra Türk askerlerine hitap eden Baflbakan Erdo- an, askerlere ''Sevgili genç arkadafllar m, Mehmetler, Mehmetçikler'' diye seslendi. Mehmetçiklere, ''Kutlu bir görevin temsilcileri olarak buradas n z'' diyen Baflbakan Erdo an, flunlar söyledi: ''Hepinizi tek tek öpüyorum. Analar n z, babalar - n z ad na öpüyorum. Vatan n zdan uzaktas n z ama burada karfl laflt n z sevgi, gördü ünüz tecrübe, sizlere çok farkl deneyimler kazand racakt r. nan yorum ki, Türkiye'ye çok farkl duygularla döneceksiniz. Afganistan, s k nt larla dolu bir ülke, bu ülkeyi tan mak, Türkiye'nin hangi noktada oldu unu görmek aç s ndan çok önemli, fakat Afganistan'a bak p kendimizi aldatmamam z gerekiyor. Çünkü biz, bizden geri ülkelere bak p, konumumuzu de erlendirmiyoruz. Bizden çok ileri ülkelere bakarak, oraya yetiflmenin ve onlar aflman n gayreti içindeyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesi ile 'muas r medeniyetler seviyesine ç kmak' bizim hedefimiz bu. Bunu baflarmada kararl y z, inançl y z, bunun için çal fl yoruz. Kutlu bir görevin temsilcileri olarak buradas n z.'' Baflbakan Erdo an, Türkiye'nin Kabil Büyükelçili- i'nde, Afganistan'da uluslararas kurulufllarda çal - flan Türk vatandafllar ve burada faaliyet gösteren Türk flirketlerinin temsilcileriyle de biraraya geldi. Türkiye Bülteni 15

18 2005 M LL EGEMENL K YILI ULUSAL EGEMENL K VE ÇOCUK BAYRAMI 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram tüm yurtta coflkuyla kutland. Dünya ülkelerinin büyük ilgi gösterdi i flenliklere Afganistan dan sviçre ye, Nijerya dan Meksika ya kadar 47 ülkeden yüzlerce çocuk kat ld. ünyada çocuklara arma an edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram yo un ya mura ra men tüm yurtta coflkuyla kutland. Stadyumlarda yap lan kutlamalarda, çocuklar gösterileriyle izleyenleri büyüledi. Geleneksel hale gelen ve TRT nin ev sahipli inde gerçeklefltirilen çocuk flenli i gala program ise Marmara E itim Köyü nde gerçeklefltirildi. 47 ülkeden yüzlerce çocu un kat l m yla gerçeklefltirilen gala program flölen havas ndayd. Yerel k yafetleriyle gösterilerini sunan çocuklar, tüm dünyaya dostluk ve kardefllik mesajlar verdi. D TBMM kap lar n çocuklara açt Türkiye Büyük Millet Meclisi, geçen y l oldu u gibi bu y l da kap lar n çocuk ziyaretçilere açt. TBMM'nin aç l fl n n 85. y ldönümünü kutlama etkinlikleri kapsam nda bu y l ilk kez düzenlenen ve Ankara'ya gelme imkan bulamayan ö rencilere Meclis'i ve baflkent Ankara'y tan tma amac n tafl - yan ''Meclisimi Geziyorum'' program kapsam nda yüzlerce çocuk ilk kez TBMM yi gezme imkan buldu. Kutlamalar kapsam nda ayr ca 23 Nisan 1920'de Birinci Meclis binas ndaki ilk toplant ö renciler taraf ndan yeniden canland r ld. Ö renciler, Birinci Meclis binas nda, o günün k yafetleri kalpak, fes, sar k ve yöresel giysilerle izleyicilere ilk oturumu yans tmaya çal flt lar. Milli Egemenlik Meflalesi yak ld ''Milli Egemenlik Y l '' kutlama etkinlikleri kapsam nda yap m tamamlanan Milli Egemenlik Meflalesi, TBMM Baflkan Bülent Ar nç taraf ndan yak ld. 85 inci y lda Meclis'te kal c bir eser b rak lmas 16 Türkiye Bülteni

19 amac yla haz rlanan meflale, Ankara'n n her yerinden görülebilecek flekilde Meclis'in en yüksek noktas olan Kabatepe Park 'nda infla edildi. Havai fiflek gösterileri Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram nedeniyle TBMM nin ön bahçesinde düzenlenen konser ve havai fiflek gösterileri Baflkentlilerin yo un ilgisiyle karfl land. 40 bine yak n Ankaral ünlü sanatç lar n kat ld halk konserinde gönüllerince e lendi. Konserlerin ard ndan yap lan havai fiflek gösterisi ise geceye renk katt. Resmi törenler Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram nedeniyle Ankara da gerçeklefltirilen resmi törenler TBMM Baflkan Bülent Ar nç baflkanl ndaki heyetin Büyük Önder Atatürk ün mozolesine çelenk koymas yla bafllad. An tkabir deki törene Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, bakanlar ve siyasi partilerin temsilcileri kat ld. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlamalar çerçevesinde daha sonra, Birinci Meclis'te tören düzenlendi. Tören Sinop Mebusu fierif Bey'in Meclis'in aç l fl nda yapt konuflman n dinletilmesiyle bafllad. TBMM Baflkan Bülent Ar nç, törende yapt konuflmada, Meclis'in 85 y ld r ülkenin kaderine yön verdi ini belirterek, sözlerini flöyle sürdürdü: 1920'de bafllayan bu hayati görev, halen Yüce Meclisimizin çat s alt nda devam ediyor. 85 y ldan beri, vatanperver kahramanlar n bafllatt klar bu yürüyüfl devam etmektedir. Tereddütsüz ve tart flmas z bir flekilde milletimiz yüce Meclisimizde temsil ediliyor. Yani 85 y ll k ortak bilinç yafl yor. Bu ülkede kimsenin tart flmadan ve itiraz etmeden mutab k kald bir gerçek varsa, o da halk iradesinin Meclis'te temsil edilmesinin zorunlulu udur. Üzerinden flanl bayra m z n hiç inmedi i Yüce Meclisimiz herkesin mutabakat yla ülkenin kaderine halen yön veriyor. TBMM Baflkan Ar nç, Meclis'in 85. y l kutlamalar n n daha da görkemli olmas için 2005 y l n ''Milli Egemenlik Y l '' ilan ettiklerini belirterek, ''Bugünün arma an edildi i çocuklar m z geleceklerinden umutlu olmal d r. Onlar için güzel ve ayd nl k yar nlar var. Çünkü Türkiye her geçen gün büyüyen, daha da güçlenen bir ülke konumundad r. Bizden sonra gelecek nesiller inflallah bizden daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir ortamda yaflayacaklard r'' diye konufltu. Egemenlik Kay ts z fiarts z Milletindir Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram dolay s yla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda yapt konuflmada, 85 y l önce Meclis çat s alt nda toplanan kahramanlar n, milletin flartlar ne olursa olsun asla boyunduruk alt na al namayaca n, asla tutsak edilemeyece ini ilan ettiklerini belirterek, 1920 y l - n n 23 Nisan günü yaz lan bu sayfan n, sadece Türk tarihinin de il, insanl k tarihinin de en flanl istiklal sayfalar ndan biri oldu unu söyledi. Baflbakan Erdo an, konuflmas n flöyle sürdürdü: ''Bu ülkeye istiklalini kazand ran ve Cumhuriyeti kuran irade nas l bir ve beraber olmufl bir milletin iradesiyse; Türkiye'yi ayd nl k gelece ine tafl yacak olan da öylesine parçalanmaz bir bütünlük iradesi olacakt r. Birbirimizi, bu ülkeyi sevdi imiz gibi sevdayla aflkla heyecanla sevece iz. Birbirimize, bu topraklara oldu u gibi sadakatle ba l olaca z. Hiçbir kötü niyet, hiçbir dalalet ve h yanet, bizi birbirimizden ay ramayacak, gözümüzü bu ülkenin gelece inden gayri yönlere çeviremeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünya yerinde durdukça kay ts z flarts z milletimizin olacakt r.'' Türkiye Bülteni 17

20 ÇANAKKALE DE EBED BARIfi Çanakkale Kara Savafllar 'n n 90. Y ldönümü düzenlenen uluslararas törenle kutland. fiehitler Abidesi'ndeki törene Baflbakan Erdo an' n yan s ra, ngiltere Veliaht Prensi Charles, Avustralya Baflbakan Howard ve Yeni Zelanda Baflbakan Clark da kat ld. Liderler, törende tüm dünyaya dostluk ve bar fl mesaj verdi. Ç anakkale Savafllar 'n n 90. y ldönümü nedeniyle, Gelibolu Yar madas 'ndaki fiehitler Abidesi'nde uluslararas tören düzenlendi. Tören, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Yeni Zelanda Baflbakan Helen Clark ve savafla kat lan Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, rlanda, Güney Afrika ve ngiltere temsilcilerinin an ta çelenk koymas yla bafllad. Ülke milli marfllar n n çal nmas ve bayraklar n göndere çekilmesinin ard ndan sayg duruflunda bulunuldu. Evlatlar n z ba r m zda Törende bir konuflma yapan Baflbakan Erdo an, Çanakkale'de yaflananlar n, savafl n kendine özgü askeri ve siyasi mant n n ötesinde, tüm kat lanlar için insani bir ufuk açt n ifade etti. Çanakkale Savafl n tarihin kaydetti i son flövalye ruhlu savafl olarak nitelendiren Baflbakan Erdo an, Mehmetçik, karfl s ndakini düflman bir devletin mekanik yans - mas olarak de il, kendisi gibi ümitleri, sevdalar ve hayalleri olan birer insan olarak görmüfltür. ki tara- 18 Türkiye Bülteni

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN IN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI TAM METNİ..

BAŞBAKAN ERDOĞAN IN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI TAM METNİ.. BAŞBAKAN ERDOĞAN IN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI TAM METNİ.. Nisan 29, 2005-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI TAM METNİ.. ULUSA SESLENİŞ (NİSAN 2005) Sevgili vatandaşlarım... Hepinizi en

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı