TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR"

Transkript

1

2 TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR Kamu Net Borç Stoku nun Gayri Safi Milli Has la ya oran 2001 y l nda yüzde 90,5 iken bu oran 2004 y l nda yüzde 63,5 e düflürüldü. Türkiye, bu oranla Maastricht kriteri olan yüzde 60 a çok yaklaflt.

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 24 MAYIS Toplu konutta dev hamle 32 Türkiye Dünya ya aç l yor... AK Parti hükümetinin bafllatt konut seferberli i sürüyor. Dar gelirli vatandafllar n ev sahibi olabilmesi için bafllat lan çal flmalar kapsam nda 2 y lda 98 bin konut yap ld. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Abdullah Gül ün son 2.5 y ld r yapt d fl temaslar hükümetin aktif d fl politika anlay fl n rakamlara yans t yor Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram tüm yurtta coflkuyla kutland. Çanakkale de ebedi bar fl 30 Esnaf n borç yükü hafifliyor 2000 krizinden dolay borçlar n ödeyemeyen 160 binin üzerinde esnaf ve sanatkara, kefalet kooperatiflerine olan borçlar n n temerrüt faizlerinin aff ile cüzi bir faizle borçlar n taksitle ödeme imkan getirildi. Çanakkale Kara Savafllar 'n n 90. Y ldönümü düzenlenen uluslararas törenle kutland. 26 Kültür ve turizmde yeni bir anlay fl Turizm ve Kültür Bakan Atilla Koç, Türkiye nin turizm alan ndaki hedeflerini ve bakanl n n yeni projelerini Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. 34 Tarihi pek Yolu yeniden canlan yor Dünyan n trenle yap lan ilk fuar olma özelli ini tafl yan ve Türk ürünlerinin sergilenmesi için özel olarak tasarlanan pek Yolu Treni, 24 Nisan da Ankara dan yola ç kt. 43 Parti içi demokrasi AK Parti Genel Sekreteri dris Naim fiahin, geçti imiz ay K z lcahamam da yap lan AK Parti 4. stiflare ve De erlendirme Toplant s n n amac n ve ele al nan konular Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. 28 Dünya devleri Türkiye de bulufltu Yat r m Dan flma Konseyi nin ikinci toplant s, Baflbakan Erdo an baflkanl nda stanbul da gerçeklefltirildi.

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:2 Say : 24 May s 2005 AK PART Ad na Sahibi : Akif Gülle (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hakan Tütüncü Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Murat Mercan Selma Kavaf Suat K l ç Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Ülkü Tafl Adres : AK PART Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L ED TÖRDEN Görmek için göz gerek AK Parti iktidar yla Türkiye güçlü gelece ini kurmaya devam ediyor. Hayat n her alan nda verilen sözler bir bir gerçeklefltirilirken Türkiye sars lmaz bir irade ile harekete geçiyor. Kredi faizlerini kontrol alt na alarak esnaf m z rahatlatan AK Parti iktidar esnaf kredilerinin gecikme faizlerini yeniden yap land r yor. Bu sayede 2001 krizinin etkisiyle iflasa sürüklenen 42 bin 500 esnaf m z haciz takibinden kurtar l yor y llar aras ndaki 12 y l boyunca sadece 4 bin KOB 'ye 20 milyon dolar tutar nda destekleme yap lrken, öncelikleri aras na üretim ve istihdam alan AK Parti iktidar ile -sadece 2 y lda- desteklenen KOB say s n 42 bine, destekleme tutar n ise milyon dolara t rmand r l yor. Türkiye'ye do rudan yabanc sermaye giriflinin önündeki engeller h zla kald r l rken istikrar ve güven ortam sayesinde ülkemiz çok uluslu flirketlerin ilgi oda haline geliyor. Baflbakan Erdo an yabanc sermayeli 19 flirketin en üst düzey yöneticilerini Türkiye'ye yat r ma davet ederken ihracatta yeni rekor haberleri geliyor. Türkiye, Mart ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre %23.5 art flla 6.4 milyar dolar, y l n ilk üç ay nda ise 17 milyar dolar ihracat rakam na ulafl rken AK Parti iktidar art k kendi rekorlar n k rmaya bafll yor. Ekonomideki tüm olumlu göstergelerin yan nda borç yükümüz de kararl bir seyirle gerilemeyi sürdürüyor. Kamu net borç stokunun Gayri Safi Milli Has la'ya oran 2002 y l sonunda % 90 iken ibre bugün AK Parti iktidar ile % 63.5'i gösteriyor. Türkiye % 60 olan Maastricht Kriteri'ne ad m ad m ilerliyor. AK Parti iktidar ile bir hayal daha gerçeklefliyor. Ankara'dan yola ç - kan pek Yolu Treni, 38 günde 10 bin 560 kilometre yol alarak 6 ülkede ihraç ürünlerimizin tan t m na bafll yor. "Her Ö retmene Dizüstü Bilgisayar" kampanyas ile Milli E itim hamlemize yeni bir aç l m daha kazand r l yor. Ev sahibi olamayan vatandafllar m z için 2 y lda 98 bin konut üretimi projesi hedeflenen rakama koflarken, Toplu Konut daresi y llar sonra kurulufl amac n yakal yor. Baflbakan Erdo an 2.5 y l içinde 55 ülkeye 99 resmi ziyaret gerçeklefltirirken Türkiye uluslar aras sistemdeki yerini güçlendiriyor. AK Parti iktidar ile Türkiye, imkan ve kabiliyetlerini keflfetmeye ve gelifltirmeye devam ediyor. Esen kal n.

5 MAYIS TAR H Milli Mücadele nin bafllang c May s 1919 da Mustafa Kemal in Samsun da Anadolu topra na ayak basmas ile Milli Mücadele bafllad. 16 May s 1919 da, stanbul dan tarihi Band rma Vapuru ile hareket eden Mustafa Kemal ve beraberindekiler 19 May s ta Samsun a ç kt lar. Samsun a ç k fl fiilen Kurtulufl Savafl n n bafllad gündü. Bir dizi savafl ve kongre sonucu oluflan milli iradenin belirginleflmesi ve bunun sonucu düflmanlar n topraklar m zdan at lma süreci Atatürk ün 19 May s ta Samsun a ç - k fl yla bafllad ve 11 Eylül 1922 deki Mudanya Müterakesi ile sona erdi. 24 Temmuz 1923 te Lozan Anlaflmas ile de Sevr hükümleri paramparça edilerek, Türkiye nin ba ms z ve egemen bir devlet oldu u uluslararas arenada tescil edildi. stanbul un fethi Tarihinde defalarca kuflat lmas na ra men, al namayan stanbul Fatih Sultan Mehmet taraf ndan feth edildi. Afl lmas imkans z gibi görünen Bizans surlar n aflmak için Fatih Sultan Mehmet büyük askeri strateji ve baflar lar n alt na imza att. Bunlar n en önemlisi, gemilerin karadan yürütülerek Haliç e indirilmesidir. Osmanl tarihinde yeni bir dönemin bafllang c olan stanbul un fethi dünya tarihinde önemli olaylardan birisidir. DP nin iktidara gelifli Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir hezimete u rarken Demokrat Parti zafer kazand. Oylar n % 53.3 ünü alan DP tek bafl na iktidar oldu. 22 May s ta toplanan TBMM de Refik Koraltan Meclis Baflkanl na, Celal Bayar Cumhurbaflkanl na seçildi. Hükümeti kurmakla Adnan Menderes görevlendirildi. Böylece 27 y ll k CHP/tek parti dönemi sona erdi Savafl n Avrupa da sona erifli Varflova Pakt n n kuruluflu zmir in iflgali Lindbergh uçakla okyanusu geçti Hitler, savafl meydanlar nda ald baflar s zl klar üzerine 30 Nisan 1945 te intihar etti. Hitler in intihar ndan bir hafta sonra Avrupa da savafl sona erdi. Almanya kay ts z flarts z teslime raz oldu. Antlaflmay Almanya ad na General Jold imzalad. 14 May s 1955 te Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Do u Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birli i aras nda bir NATO saldırısına karflı Do u Avrupa ülkelerini savunmak amacıyla Varflova Pakt kuruldu. Pakt 1 Nisan 1991'de feshedildi. Mondros Mütarekesi nin imzalanmas ndan sonra, ngiltere, ABD ve Fransa n n izniyle Yunanistan zmir e asker ç kard. zmir in iflgali yurt genelinde büyük tepki toplad, mitingler düzenlendi. Yurt genelindeki mitingler ulusal bilincin uyan - fl n n simgesi oldu. New York tan Paris e uçan Charles Augustus Lindbergh ( ) Atlantik Okyanusu nu geçen ilk pilot oldu. Charles Lindbergh 21 Mayıs 1927 tarihinde 33,5 saatlik zorlu bir uçufltan sonra Paris e ulaflt.

6 Dünya Aktüalite Atlas Suriye ordusu Lübnan dan çekildi n Suriye Lübnan daki 29 y ll k askeri varl n bugün resmen sona erdirdi. Lübnan n do usundaki Bekaa Vadisi ndeki Rayak askeri hava üssünde düzenlenen veda töreni ile son Suriye askerleri de ülkeden ayr ld. Lübnan da y llar aras ndaki kanl iç savafl sona erdiren ve koruyucu güç olarak Lübnan a asker konuflland ran Suriye, yaklafl k otuz y ld r Lübnan n içifllerinde de belirleyici oldu. Suriye Lübnan da Bat destekli H ristiyan az nl n bafla getirilmesiyle 1975 y l nda patlak veren 15 y ll k kanl iç savafl n sona erdirilmesinde önemli rol oynad da Suriye askerleri Lübnan a girdi, istikrar sa layabilmek için hem Müslüman hem H ristiyan militanlara, hem Lübnan ordu birliklerine, hem Filistinli gerillalara, hem de srail ordusuna karfl savaflt. ç savafl n ard ndan ülkede 40 bin Suriye askeri bulunuyordu. Suriye nin Lübnan daki askeri varl, geçti imiz Eylül ay nda BM Güvenlik Konseyi nin ald kararla elefltiriliyor ve Suriye nin 30 Nisan a kadar Lübnan dan tüm askerlerini çekmesi isteniyordu. Çin-Tayvan yak nlaflmas n Çin Devlet Baflkan Hu Jintao ile Tayvan n muhalefet lideri Lien Chan, iki ülke aras nda bar fl n, askeri ve politik gerginli in azalt lmas için güven artt r c önlemler al nmas n istedi. 60 y l önce Mao Tse Tung liderli indeki Komünist gruplarla, milliyetçi Tschan Kaishek birlikleri aras ndaki iç savafl n sona ermesinden sonra Komünist Parti ve Koumintang Baflkanlar aras ndaki bu ilk buluflma, tarihi olarak nitelendiriliyor. Irak Parlamentosu, brahim Caferi nin kabinesine güvenoyu verdi n Irak Parlamentosu, baflbakanl a atanan brahim Caferi'nin kabinesine güvenoyu verdi. Irak Hükümeti, 185 kiflinin kat ld parlamento oturumunda 180 kiflinin güvenoyunu alarak göreve bafllad. Irak Parlamentosu'nda 275 sandalye bulunuyor. Kabinede ise 17 fiii, 8 Kürt, 6 Sünni ve bir H ristiyan bakan bulunuyor. 4 baflbakan yard mc s ile birlikte, kabinede 36 bakan görev alm fl oluyor. Yeni kabinede Baflbakan brahim Caferi'nin 4 yard mc s olacak. Baflbakan Caferi, ayn zamanda Savunma Bakanl görevini de vekaleten yürütecek. Dünyada 120 bin k z çocu u silah alt nda Yard m kuruluflu Save the Children, 10 binlerce k z çocu unun, iradeleri d fl nda silahl gruplar için çal flt - r lmaya zorland n aç klad. Kurulufl, 'çocuklara karfl ilan edilen savafla karfl ' acilen harekete geçilmesini istedi. Save the Children' n haz rlad rapora göre, 120 binden fazla k z çocu u, savaflç ya da baflka hizmetlerde silahl gruplar için çal fl yor. Bu k zlar n baz lar - n n sadece sekiz yafl nda oldu u belirtiliyor. Raporda; k zlar n hemen hemen tamam n n cinsel tacize maruz kald ve genelde kaçmaktan çok korktuklar vurgulan yor. Kuruluflun söz konusu durumu özellikle kayg verici buldu- u ülkeler ise Sri Lanka, Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Sri

7 Yeni Papa Alman Ratzinger n Papa II. Jean Paul ün ölümünün ard ndan Vatikan yeni Papa y seçti. Yeni Papa Alman Kardinal Joseph Ratzinger oldu. Ratzinger, Almanlar n 950 y ll k aradan sonra yeniden Roma Katolik Kilisesi nin bafl na geçmelerini simgeliyor. Daha önce bir Alman Kardinal, 16 Nisan 1055 te papa seçilmiflti. Joseph Ratzinger Katolik aleminin 265. Papa s oldu. Yeni Papa Ratzinger 16. Benedict ismini kullanacak. Kemal Dervifl UNDP Baflkan n Kemal Dervifl Birleflmifl Milletler Kalk nma Program baflkanl na seçildi. Kemal Dervifl, Annan taraf ndan aday gösterilen alt kifliyle birlikte bir komisyona mülakat vermifl ve bunun sonucunda üç aday aras - na kalm flt. Annan da bu üç aday aras ndan Kemal Dervifl i seçti. Kemal Dervifl, UNDP Baflkan olarak en önemli amac n n Bin Y l Kalk nma Hedefleri ni hayata geçirmek olaca n belirtti. Lanka'da 21 bin 500, Demokratik Kongo Cumhuriyet'inde 12 bin, Uganda'da da 6 bin 500 k z askerin oldu u san l yor. Save the Children' n aç klad rakamlara göre, örne in Sri Lanka'da tüm çocuklar n yüzde 43'ünün savaflt san l yor. Kurulufl, k zlar n haklar n n gasp edilmesinin önlenmesi için hükümetleri ve dünya liderlerini harekete geçmeye ça- r yor. Ayr ca, bu k zlar n onurlar n kazan p normal yaflama dönmelerine yard m sa layacak fonlar oluflturulmas n talep ediyor. KKTC Cumhurbaflkan Talat, yeni kabineyi onaylad Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaflkan görevine 17 Nisan'da seçilen Mehmet Ali Talat, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Baflkan Vekili ve Ma usa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer baflkanl nda kurulan CTP-DP koalisyon hükümetini onaylad. Lübnan da seçimler 29 May s ta bafll yor Lübnan da parlamento seçimleri 29 May s ila 19 Haziran aras nda yap lacak. Seçim karar, Suriye'nin, bütün asker ve güvenlik kuvvetlerini Lübnan topraklar ndan tamamen çektikten bir gün sonra aç kland. Romanya ve Bulgaristan, 2007 de AB ye kat l yor Romanya ve Bulgaristan, AB ile kat l m anlaflmas imzalad. Lüksemburg'da AB D fliflleri Bakanlar 'n n da kat ld törenle kat l m anlaflmas n imzalayan Romanya ve Bulgaristan, Ocak 2007'de birli e tam üye olacak. Eski komünist blok ülkesi Romanya ve Bulgaristan, AB'ye uyum çerçevesinde reformlar zaman nda gerçeklefltiremedikleri gerekçesiyle geçen y lki AB genifllemesinde birli e al nmam fllard. Romanya ve Bulgaristan, toplam 30 milyon nüfusa sahip. Bill Clinton, BM nin tsunami yard mlar özel temsilcili ine atand Birleflmifl Milletler (BM), ABD eski Baflkan Bill Clinton' tsunami yard mlar ndan sorumlu özel temsilci olarak atad. Geçti imiz Aral k ay nda meydana gelen tsunami felaketi ile ilgili BM'de söz alan Clinton, "Bölgede problemler çözülmüfl de il, konu hakk nda konsantrasyonumuzu kaybedemeyiz. Felaket bölgesini kriz öncesinden daha iyi bir flekilde infla etmeye yönelik ahlaki sorumlulu umuz var" dedi. Clinton yeni görevinde, ba fl yapan ülkeler ile felakete u rayan ülkelerin hükümetleri aras nda iliflkiler kurarak koordinasyon çal flmalar n yürütecek.

8 Gelecek Türkiye nindir.. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN 29 N SAN 2005 TAR H NDE YAPTI I ULUSA SESLEN fi KONUfiMASINDAN NOTLAR... R. Tayyip Erdo an Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Ulusa Seslenifl konuflmas nda, son ekonomik ve siyasi geliflmeleri de erlendirdi. T ürkiye nin son derece önemli bir eflikten geçti ini belirterek sözlerine bafllayan Baflbakan Erdo an, Son iki buçuk y l içinde milletçe ald m z mesafeyi, elde etti imiz kazan mlar kal c hale getirebilmek için, bu efli i sendelemeden, tökezlemeden; toplumsal bar fl, istikrar zedelemeden geçmemiz gerekiyor dedi. De iflimin ola anüstü h zland ve çok boyutlu hale geldi i ikibinli y llarda, Türkiye de herkesin daha dikkatli ve uyan k olmak mecburiyetinde oldu unu dile getiren Baflbakan Erdo an, konuflmas n flöyle sürdürdü: Dünya pazarlar üzerindeki rekabetin yo unlaflt, herkesin kendine göre yeni oyun planlar gelifltirdi i böyle bir ortamda, eski al flkanl klar n koruyarak, eski ezberlerini tekrar ederek mevcut konumlar - n sürdürebileceklerini zannedenler fena halde yan lmaktad rlar. Rehavete kap lan, k s r tart flmalara saplanan ve çevrelerinde yaflanan geliflmeleri do ru okuyamayan ülkelerin, k sa süre içinde a r maliyetler ile karfl laflmas mukadderdir. Yak n geçmiflimizde yaflad m z ac tecrübeler bize flunu ö retmifl bulunuyor: kuru hamasetle, as ls z vehimlerle, k s r çekiflmelerle ve içi bofl sloganlarla bir yere var lamaz. Tepkisel davran fllarla de il, dinamik bir toplum 6 Türkiye Bülteni

9 olarak kendimize güvenerek, bilgiyle, al n teri ve emekle gelece imizi infla ederek ilerlemek mecburiyetindeyiz. stikrar m z koruyaca z Bizim önümüze koydu umuz hedefler; bu hedeflere ulaflmak için vazgeçilmez oldu una inand m z temel öncelikler son derece aç kt r diyen Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: Rekabetçi, üretken, özel sektöre dayal ve d fla aç k bir ekonomik yap içinde istikrar m z koruyaca z. Kamu yönetimini, bütün kamu kurumlar n, önceliklerini iyi belirleyen, halk n taleplerine duyarl, halkla bütünleflmifl, kaynaklar etkin kullanan, saydam, denetime aç k, ça dafl bir çizgiye getirece iz. Evrensel de erlere ve insan haklar na dayal demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak ça dafl standartlar yakalayaca z. Kat l mc, ço ulcu bir demokrasiden ve sosyal devlet anlay fl ndan asla vazgeçmeyece iz. Bu çerçevede; farkl toplum kesimleri ve bölgelerimiz aras nda adaleti gözetecek, bireyler aras nda f rsat eflitli i sa layaca z. Yeni kuflaklar m z fliddete yönelmedi i sürece her türlü elefltiriye ve fikre aç k bir zihniyetle yetifltirece iz. Geçmiflin olumlu miras n sahiplenen, sosyal dokuyu koruyan, kültürel kimli ini gururla tafl yan, yeniliklerden korkmayan, dünyaya aç k bir toplum olarak modern dünyada yerimizi alaca z. 20. yüzy l n sonunda kaba ideolojilere, kapal yönetim sistemlerine sahip, halka güven duymayan yönetimlerin ak betine hep birlikte flahit olduk. Bugün çevremizde yaflanan birçok geliflme, bu sürecin bir devam olarak de erlendirilebilir. flte bu bilinçle, bugün, sadece çevremizdeki co rafyada de il, bütün dünyada yaflananlardan ders alarak demokrasimize s k s k ya sahip ç k yoruz. Hatalar n bedelini çok a r ödedik Türkiye nin marjinal baz gruplar n hemen her dönemdeki art niyetli çabalar na karfl l k; hiçbir zaman kat ideolojilerin ve otoriter yönetimlerin esiri olmad n belirten Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: Türkiye, yar m asr aflan demokratik tecrübesi ile bugünün dünyas nda çok avantajl bir konuma adayd r. fiunu hiç unutmayal m: Kendi halk ndan korkan; otoriter ve tepkisel politikalarla halk n n gözünden düflen yönetimler, milli gücü zafiyete u ratarak d fl dünyadan gelen her türlü müdahaleye zemin haz rlam fllard r. Korkular yayarak otoriter rejimler kuranlar, as l korkulacak olan fleyin tam da bu otoriter yönetimler yüzünden gerçekleflti ini görememifl ya da görmezlikten gelmifllerdir. Bu vahim hatalar n bedelini toplum olarak hepimiz en a r biçimde ödedik. Ülkemizin 1990 l y llarda ve 2001 y l nda yaflad a r ekonomik krizler, siyasi istikrars zl n ve demokrasi ar zalar n n ortaya ç kard derin yaralard r. Hat rlay n z, Rekabetçi, üretken, özel sektöre dayal ve d fla aç k bir ekonomik yap içinde istikrar m z koruyaca z. Kamu yönetimini, bütün kamu kurumlar n, önceliklerini iyi belirleyen, halk n taleplerine duyarl, halkla bütünleflmifl, kaynaklar etkin kullanan, saydam, denetime aç k, ça dafl bir çizgiye getirece iz. Evrensel de erlere ve insan haklar na dayal demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak ça dafl standartlar yakalayaca z. Türkiye Bülteni 7

10 3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakereleri bafllayacak. fiu noktay bir kere daha vurgulamak isterim: Müzakere süreci son derece çetindir. Zaman zaman hepimizi zorlayacak, hatta isyan ettirecek s k nt l tart flmalar yaflanabilir. Bugüne kadar oldu u gibi, bundan sonra da, halk m z n ve ülkemizin ç karlar için sab rla, teenniyle, sa duyulu bir flekilde yolumuza devam edece iz. Aç k veya örtülü tahriklere, provokasyonlara asla prim vermeyece iz. yak n zaman önce ülkemizin üstünü kara bulutlar kaplam fl, ekonomi dibe vurmufl, siyasetin itibar kalmam fl, gençlerimiz gelece inden ve ülkesinden umudunu kesme noktas na gelmiflti. Kara günler art k geride kald Bugün Türkiye nin o karanl k günlerin çok uza nda oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, milletçe el ele vererek tarihe geçen bir toplumsal hamlenin gerçeklefltirildi ini söyledi. Siyasi ve ekonomik istikrar n yeniden tesis edildi ini, makro ekonomik dengelerin yeniden kuruldu- unu ve kartopu gibi büyümekte olan borçlar n kontrol alt na al nd n belirten Baflbakan Erdo an, sa lanan güven ortam içinde nominal ve reel faizlerin de h zla geriledi ini kaydetti. Türkiye de art k uygun bir yat r m ortam n n oluflturuldu unu ve rekor düzeyde büyüme ve ihracat performans n n sa land n belirten Baflbakan Erdo an, Demokratik iradesiyle bu büyük de iflime karar veren milletimizin bütün fertleri, bu ekonomik kurtulufl savafl n n isimsiz kahramanlar d r dedi. AB sürecinde kararl l kla yürüyece iz Hükümetin cesaretle gerçeklefltirdi i siyasi reformlarla, y lan hikayesine dönen k rk y ll k Avrupa Birli i maceras nda yepyeni bir dönemin kap s n n aç ld n söyleyen Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: 3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakereleri bafllayacak. fiu noktay bir kere daha vurgulamak isterim: Müzakere süreci son derece çetindir. Zaman zaman hepimizi zorlayacak, hatta isyan ettirecek s k nt l tart flmalar yaflanabilir. Bugüne kadar oldu u gibi, bundan sonra da, halk m z n ve ülkemizin ç karlar için sab rla, teenniyle, sa duyulu bir flekilde yolumuza devam edece iz. Aç k veya örtülü tahriklere, provokasyonlara asla prim vermeyece- iz. Sizlerin güveni ve inanc devam etti i sürece bu zorlu, ancak sonuç itibar yla halk m z n yarar na olacak yolda kararl l kla yürüyece iz. Ülkemizin uzun vadeli menfaatlerini ve gelecek nesillerin yarar n, k sa vadeli dar ç karlara, kuru hamasete, içi bofl sloganlara, kay kç kavgalar - na feda etmeyece iz. Kendi dar ç karlar n ülkenin ve milletin ç kar gibi sunmaya çal flanlara aldanmayaca z. Dik duraca z Türkiye nin, hiçbir zaman otoriter, yoksul, içe kapal, aciz bir ülke olmayaca n ifade eden Baflbakan Erdo an, Yaflad klar m zdan biliyoruz ki; yönetim yap m z özgürleflti i, demokratikleflti i ölçüde, iç bünyemiz daha sa lam hale gelmektedir. Bu flekilde, d flar dan gelebilecek her türlü tehdide karfl l k verebilme gücümüz artmaktad r. Tarihin bize ö retti i bu gerçe i akl m zdan ç karmayaca- 8 Türkiye Bülteni

11 z. Dik duraca z, güçlü olaca z, milletimizin menfaatlerini en iyi ve dikkatli flekilde koruyaca z. Ne geçmiflimiz ne de bugünümüzle ilgili bir kompleks sahibi olmayaca- z dedi. Ekonomide tarihi baflar lar elde edildi Türkiye nin bugün özgüvenini yeniden kazand n, üreten, büyüyen ve konjonktürel problemlerini rahatl kla aflabilen bir ekonomik güç oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, kararl l kla uygulanan ekonomik program sayesinde, enflasyonla mücadelede büyük bir baflar elde edildi ini, 2004 y l nda yüzde 9.9 oran nda büyüme gerçekleflti ini, 2003 y l nda dolar olan Kifli Bafl na Milli Gelirin 2004 y l nda dolara yükseldi ini söyledi. Bunlar n Türkiye için tarihi baflar lar oldu unu ifade eden Baflbakan Erdo an, hükümetin bunlarla yetinmeyece ini ve çal flmalar n ayn kararl l kla sürdürece ini söyledi. Organize Sanayi Bölgeleri Küçük ve orta ölçekli sanayicileri modern ve sa l kl ortamlarda çal flma imkan na kavuflturan, istihdama katk sa layan organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerine hükümet olarak büyük önem verdiklerini belirten Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: Hükümetimiz 2002 y l ndan Mart 2005 tarihine kadar toplam 17 organize sanayi bölgesi ve 37 küçük sanayi sitesini tamamlayarak hizmete açm flt r. Bu dönemde, Organize Sanayi Bölgelerinde tahsis edilen sanayi parseli ve Küçük Sanayi Sitelerinde aç lan yeni iflyeri sayesinde toplam ilave istihdam, yani kifliye yeni ifl imkan sa lanm flt r. Yine ayn dönemde, Organize Sanayi Bölgeleri SB ve Küçük Sanayi Sitelerinin h zla tamamlanmas n sa lamak amac yla, kredi faiz oranlar, flehirlerimizin kalk nm fll k seviyesine göre önemli ölçüde düflürülmüfltür y l yat r m program m zda bulunan hektar büyüklü ünde 85 adet Organize Sanayi Bölgesi projesi ile iflyerinden müteflekkil 74 adet küçük sanayi sitesi projesini de inflallah herhangi bir gecikme olmadan hayata geçirece iz. Hükümetimiz 2002 y l ndan Mart 2005 tarihine kadar toplam 17 organize sanayi bölgesi ve 37 küçük sanayi sitesini tamamlayarak hizmete açm flt r. Bu dönemde, Organize Sanayi Bölgelerinde tahsis edilen sanayi parseli ve Küçük Sanayi Sitelerinde aç lan yeni iflyeri sayesinde toplam ilave istihdam, yani kifliye yeni ifl imkan sa lanm flt r. KOB lere destek Hükümetin KOB lerin en önemli sorunu olan finansman sorununu çözmek için de yo un bir çal flma bafllatt - n belirten Baflbakan Erdo an, daha önce 8 olan destek türünün, 22 ana bafll k alt nda 38 ayr deste e ç kart ld - n ve bu desteklerden yararlanmak için baflvuruda bulunan KOB lerden istenen evrak say s n n da 48 den 5 e indirildi ini söyledi. KOB lere sa lanan desteklerin de ciddi oranda artt r ld n ifade eden Baflbakan Erdo an, konuflmas n flöyle sürdürdü: Türkiye Bülteni 9

12 y llar aras nda, yani bizden önceki 12 y l boyunca, yaklafl k 200 bin KOB den sadece 4 bin KOB ye, 20 milyon dolar destek sa lanm flt r. Hükümetimiz döneminde, yani y llar nda ise KOB ye, toplam milyon dolar destek sa lanm flt r. Hedefimiz; 2006 y l na kadar 100 bin KOB ye ulaflarak geçmiflle k yaslanmayacak oranlarda destek sa lamakt r y llar aras nda, yani bizden önceki 12 y l boyunca, yaklafl k 200 bin KOB den sadece 4 bin KO- B ye, 20 milyon dolar destek sa lanm flt r. Hükümetimiz döneminde, yani y llar nda ise KO- B ye, toplam milyon dolar destek sa lanm flt r. Hedefimiz; 2006 y l na kadar 100 bin KOB ye ulaflarak geçmiflle k yaslanmayacak oranlarda destek sa lamakt r. KOSGEB in, Vak fbank, Halk Bankas ve Ziraat Bankas ile 2004 y l nda yapt protokolle, KOB lere, faiz bedeli KOSGEB taraf ndan karfl lanmak üzere s f r faizli ihracat destek kredisi verilmesinin yolunun da aç ld n belirten Baflbakan Erdo an, bu destek modeliyle yaklafl k 15 bin KOB nin, her bir KOB için 100 bin dolar olmak üzere s - f r faizli kredi kullanma imkan na kavufltu unu söyledi. stikrar ifl dünyas na da yans d Sa lanan siyasi ve ekonomik istikrar n, ifl dünyas na da olumlu bir biçimde yans d n belirten Baflbakan Erdo an, flirket kurulufllar ndaki bürokratik engellerin kald - r lmas yla birlikte flirket kurulufllar nda bir patlama yafland n söyledi. Baflbakan Erdo an, konuflmas n flöyle sürdürdü: Devlet statistik Enstitüsü nün rakamlar na göre 2002 y l nda toplam flirket ve kooperatif kurulmuflken, 2003 y l nda bu rakam a yükselmifltir. Ekonomideki makro dengelerin iyice yerleflti i 2004 y l nda ise flirket ve kooperatif kurulufllar 2003 y l na göre % 26.8 oran nda artarak a ulaflm flt r. Kepenkler yeniden aç ld 2001 ve 2002 y llar nda ekonomik krizler nedeniyle kepenk kapatan esnaf n 2003 y l ndan itibaren ekonomide sa lanan istikrar ile birlikte ifline geri dönmeye bafllad - n belirten Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: 2002 y l nda esnaf m z tescil baflvurusu yaparken, 2003 y l nda bu rakam e ulaflm flt r. Bu iyileflme 2004 y l nda daha da belirgin hale gelerek, tescil ifllemi e yükselmifltir y l n n ilk iki ay nda tescil ifllemi yap lan esnaf m z n say s olarak gerçekleflmifltir y l içerisinde esnaf ve sanatkarlara sübvansiyon için ayr lan kaynak tutar 25 trilyon liradan 90 trilyon liraya ç kar lm flt r y l nda kulland r - lan toplam kredi miktar, itfalardan kaynaklanan geri dönüfllerle birlikte 2.5 katrilyon lira olarak gerçekleflmifltir. Yine 2004 y l nda esnaf ve sanatkarlarca kullan labilir kredi limiti de 5 milyar liradan 15 milyar liraya ç kart lm flt r. Kredi talebinde bulunan esnaf ve sanatkarlardan Ba - Kur prim borcu bulunmad n gösterir belge istenmesi uygulamas na da son verilmifltir y l mali bütçesinde esnaf ve sanatkarlar için ayr lan kayna n kulland r lmas amac yla, Bakanlar Kurulu karar yla, esnaf ve sanat- 10 Türkiye Bülteni

13 kara yönelik kredi faiz oran n n, Halk Bankas n n uygulad kredi faiz oran n n % 75 i kadar olmas kararlaflt r lm flt r. Böylece 2005 y l içerisinde kulland r lacak kredilerde kredi faizlerinde % 25 sübvansiyon sa lanm flt r. Bankan n halen % 24 olan cari faiz oran, esnaf ve sanatkarlar için % 18 olarak uygulanmaktad r. Bunun yan nda, 2005 y l nda esnaf ve sanatkarlarca kullan lacak kredilerin sübvansiyonu amac yla mali y l bütçesine 59 milyon YTL kaynak konulmufltur y l ndan devreden 5 milyon YTL ile birlikte bu tutar 64 milyon YTL yi bulmufltur. Ancak hükümetimiz kredi talebinin yo un olmas n da dikkate alarak bütçedeki di er kalemlerden 20 milyon YTL ek kaynak aktarmay da karara ba lam flt r. Böylece, 2005 y l nda esnaf ve sanatkarlar n kullanaca krediler için 84 milyon YTL kaynak aktar larak 1.4 milyar YTL, yani 1.4 katrilyon lira tutar nda kredi kullanma imkan sa lanm flt r y l n n ilk üç ay ndaki gerçekleflmelere bak ld nda, esnaf ve sanatkarlar m za kulland r lan kredi miktar n n 73 milyon YTL oldu u, geri dönüfllerle birlikte bu miktar n toplam 223 milyon YTL ye ulaflt gözlenmektedir. Rakamlar ekonomideki canlanman n göstergesi Ekonomik göstergelerin Türkiye nin gerçekten çok önemli bir kalk nma dinamizmi yakalad na iflaret etti ini belirten Baflbakan Erdo an, Bizi as l sevindiren, rakamlar n en gür flekilde söyledi i bu gerçe in, Türkiye nin her köflesindeki, her flehrindeki, her bölgesindeki at l m heyecan yla bire bir örtüflüyor olmas d r. Çünkü biz ekonomiyi rakamlardan ibaret görmüyoruz, bu rakamlar n insan m z n hayat na ne getirip ne götürdü ünü bilmeyi de önemsiyoruz. Bugün rakamlar n söyledi i büyük geliflmenin aile bütçelerimizde, piyasalar m zda, sosyal alanlar - m zda yeterince etkisini göstermedi ini biliyoruz. Ancak flundan emin olunuz ki, Türkiye nin bu dinamik ç k fl devam etti i takdirde, ki bundan bizim asla bir flüphemiz yok; bolluk ve bereket çok k sa bir zaman içinde aile ocaklar nda, ekmek teknelerinde, üretim tezgahlar nda da kendini gösterecektir. Gelecek Türkiye nindir Baflbakan Erdo an, konuflmas n flu sözlerle tamamlad : fiundan eminim ki, sizler de çevrenize bakt n zda Türkiye de bir fleylerin art k geri dönülmez biçimde de iflti ini; Türkiye nin uyanan bir dev gibi aya a kalkmakta oldu unu görüyorsunuz. flte hayallerimiz gerçek oluyor, iflte Türkiye mutlu ve müreffeh gelece ine do ru yürüyor. fiu cümleyi hepimiz her gün inanarak tekrarlayal m: Gelecek Türkiye nindir, gelecek milletimizindir. fiundan eminim ki, sizler de çevrenize bakt n zda Türkiye de bir fleylerin art k geri dönülmez biçimde de iflti ini; Türkiye nin uyanan bir dev gibi aya a kalkmakta oldu unu görüyorsunuz. flte hayallerimiz gerçek oluyor, iflte Türkiye mutlu ve müreffeh gelece ine do ru yürüyor. fiu cümleyi hepimiz her gün inanarak tekrarlayal m: Gelecek Türkiye nindir, gelecek milletimizindir. Türkiye Bülteni 11

14 D fl Temaslar N SAN 2005 NORVEÇ vrupa k tas n n en kuzeyinde yer alan Norveç ile en güneyinde yer alan Türkiye aras nda A uzun y llara dayanan dostluk ve ittifak anlay fl bulunuyor. Norveç ile Türkiye özellikle ekonomi, ticaret, enerji, gemi inflaat sanayi alan nda büyük bir iflbirli i potansiyeline sahip. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Norveç ziyareti, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararas konularda da görüfl al flverifli ortam sa lad. Baflbakan Erdo an n ziyaretiyle iki ülke aras ndaki iliflkiler ve iflbirli inde yakalanan ivmenin daha da ileri tafl nmas yönünde önemli ad mlar at ld. Baflbakan Erdo an, Norveç teki resmi temaslar çerçevesinde Baflbakan Kjell Magne Bondevik ile görüfltü. Görüflmede enerji, petrol, telekomünikasyon gibi alanlarda iflbirli i konular ele al nd. Ayr ca, Ortado u ve K br s gibi d fl politika konular da gündeme getirildi. Görüflmelerin ard ndan yap lan aç klamada Norveç Baflbakan Bondevik, Türkiye nin Avrupa Birli i yolunda att ad mlar çok olumlu bulduklar n vurgulad. Norveç Baflbakan Bondevik, Türkiye nin AB yolunda att ad mlar konusunda, Türkiye nin özellikle mevzuat, yasama ve insan haklar gibi alanlarda ç kard yasalarla olumlu ad mlar att - n ifade etti. Baflbakan Erdo an ise görüflmede Türkiye ile Norveç aras nda gelece e dönük at lacak ortak ad mlar n ele al nd n söyledi. Türkiye ile Norveç aras ndaki ticaret hacminin gelifltirilmesini hedeflediklerini belirten Baflbakan Erdo an, özellikle petrol konusunda varolan ortak yat r mlar n görüflmede gündeme geldi ini, gemi inflaat sanayi, bal kç l kta neler yap labilece inin görüflüldü ünü bildirdi. Baflbakan Erdo an, Norveç teki temaslar çerçevesinde Türk vatandafllar yla da bulufltu. Vatandafllara hitaben bir konuflma yapan Baflbakan Erdo an, daha sonra Türk vatandafllar n n sorunlar n dinledi ve sorular n yan tlad. Baflbakan Erdo an, bir vatandafl n, Norveç e gelerek iltica etmek isteyen Türkler PKK l y m, Süryani yim, Kürdüm diyor. Kendilerini bu flekilde yanl fl olarak tan ml yor. Yetkililerle olan görüflmelerinizde bu konuyu gündeme getirecek misiniz? sorusuna flu yan t verdi: PKK ile Kürt kavram n birbirine kar flt rmamam z gerekir. Kürt farkl bir olay, PKK farkl bir olay. Kürt de benim Türkiye Cumhuriyetimin vatandafl d r. Ülkemde ne kadar etnik unsurlar m z varsa hepsi benim can m, ci erimdir. PKK bir terör örgütüdür. Ama bütün Kürtleri o terör örgütünün mensubu gibi gösterirseniz bu yanl fl olur. Böyle bir oyuna gelmememiz gerekir. Burada da onun mücadelesini vermelisiniz. Kürdüyle, Laz yla, Abazas yla, Çerkeziyle hepimiz Türk vatandafl y z. Bizim üst kimli imiz Türkiye Cumhuriyeti vatandafll d r. Bizim üç tane k rm z hatt - m z var. Biz etnik milliyetçilik, bölgesel milliyetçilik ve dine dayal milliyetçilik yapmayaca z. Ülkenin her yerinde birbirimizle et ve t rnak gibi kaynaflaca- z. Benim ülkemi kimsenin bölme gayreti içine girmesine müsaade etmeyiz. Kürt az nl diye bir kavram yok Baflbakan Erdo an, baflka bir vatandafl n, Kürt az nl diye soruya bafllamas üzerine, müdahale ederek, flunlar söyledi: 12 Türkiye Bülteni

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 34 08 K br s ta çözüm için Ya enflasyon düflmeseydi? Türkiye den yeni bir ad m Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

editörden Bizim bir derdimiz var

editörden Bizim bir derdimiz var Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe...

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe... Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK 2007 6 Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas... 14 20 38 44 K br s ta Baflbakan n yeni

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 4 MAR 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... ürk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Denktafl, AO da düzenlenen

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı