Etkinli e Dayal Müdahale Program n n 3-6 Yafl Geliflimsel Gerili i Olan Çocuklar n Geçifl Becerilerine Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Etkinli e Dayal Müdahale Program n n 3-6 Yafl Geliflimsel Gerili i Olan Çocuklar n Geçifl Becerilerine Etkisi"

Transkript

1 - - Etkinli e Dayal Müdahale Program n n 3-6 Yafl Geliflimsel Gerili i Olan Çocuklar n Geçifl Becerilerine Etkisi Hatice BAKKALO LU* Özet Etkinli e Dayal Müdahale Program (EDMP) n n, 3-6 yafl geliflimsel gerili i olan (GGO) çocuklar n geçifl becerilerine etkisini inceleyen bu çal flmaya, GGO yedi çocuk kat lm flt r. Araflt rmada zaman dizileri deseni kullan lm flt r. Uygulama alt hafta süren ö retim öncesi, ö retim, ö retim sonras ve dört hafta süren genelleme aflamalar ndan oluflmufltur. EDMP de yönergelere uyma, s ra olma, ba- ms z çal flma ve materyalleri toplama becerileri ö retilmifltir. EDMP nin etkisini incelemek amac yla çocuklar Okul Öncesi Geçifl Becerilerini De erlendirme Ölçe i (OGBDÖ) ile ö retim öncesi ve sonras aflamalarda ikifler kez, programda yer alan dört beceri için beceri analizi kayd ve bütüncül zaman aral kayd ile üçer kez, genelleme aflamas nda ise beceri analizi kayd ile bir kez de erlendirilmifltir. Analiz sonuçlar, çocuklar n ö retim öncesine göre ö retim sonras nda OGBDÖ den ald klar puanlarda ve dört beceri için do ru tepki yüzdeleri ve gözlem aral yüzdelerinde anlaml art fllar oldu unu göstermifltir. Anahtar Kelimeler Etkinli e Dayal Müdahale Program, Geliflimsel Gerilik, Geçifl Becerileri. * Ankara Üniversitesi, E itim Bilimleri Fakültesi, Özel E itim Bölümü Ö retim Görevlisi. Kuram ve Uygulamada E itim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 8 (2) May s / May E itim Dan flmanl ve Araflt rmalar letiflim Hizmetleri Tic. Ltd. fiti.

2 Ö r. Gör. Dr. Hatice BAKKALO LU Ankara Üniversitesi, E itim Bilimleri Fakültesi, Özel E itim Bölümü Ö retim Görevlisi Cebeci Kampusu Ankara-Türkiye Telefon: / 3001 Fax: Elektronik Posta: Yay n ve Di er Çal flmalar ndan Seçmeler Bakkalo lu, H. (2008). Okul Öncesi Geçifl Becerilerini De erlendirme Ölçe i nin gelifltirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çal flmalar. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41 (2), Bakkalo lu, H. (2007, Kas m). Okul Öncesi Geçifl Becerilerini De erlendirme Ölçe i nin gelifltirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çal flmalar. 17. Ulusal Özel E itim Kongresi nde sunulan bildiri, Çeflme/ zmir. Sucuo lu, B., & Bakkalo lu, H. (2007, June). The effectiveness of an activity-based intervention program on the transition skills of children with developmental disabilities ages 3 to 6 years. Presentation at The 2 nd ISEI Conference, Zagreb, Croatia. Sucuo lu, B., Küçüker, S., Kobal, G., Bakkalo lu, H., Kaygusuz, Y., Ünsal, P. & Sar ca, D. (2005, Ocak). Küçük Ad mlar Erken E itim Projesi. E itimde yi Örnekler Konferans nda sunulan bildiri, stanbul. Sucuo lu, B., Büyüköztürk, fi., & Bakkalo lu, H. (2004, Kas m). Geliflimsel gerili i olan çocuklar n erken e itim programlar ndan kazançlar n n yordanmas. Küreselleflme Sürecinde 2. Uluslararas Erken Yafl E itimi ve lk Ö retimde Kalite Kongresi nde sunulan bildiri, stanbul, Türkiye. Akkök, F., Ayd n, A., Bakkalo lu, H., Özeke, E., Sucuo lu, B., & Yalç n, B. (2003, April). The psychometric characteristics of the Turkish Form of the BOEHM Test. International perspectives on school-wide approaches for meeting students, special educational needs. Presentation at the Council of Exceptional Children, Annual Convention, Seattle, WA, U.S.A. Akkök, F., Ayd n, A., Bakkalo lu, H., Özeke, E., Sucuo lu, B., & Yalç n, B. (2003, Ekim). BOEHM Temel Kavramlar Testi Türkçe Formu nun psikometrik özellikleri-pilot çal flma. OMEP Dünya Konsey Toplant s ve Konferans nda sunulan bildiri, Kufladas, Türkiye. Sucuo lu, B., Bakkalo lu, H., Özenel, Z., Çabuk, H., Yarg c, Y., & Akansu, Y. (2002). Daha kolay okuyal m! Ankara: Kök Yay nc l k. Sucuo lu, B., Bakkalo lu, H., Özenmifl, P., & Kaygusuz, Y. (2001). Küçük Ad mlar Erken E itim Program n n geliflim gerili i olan çocuklar n geliflimleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. B. Sucuo lu, S. Küçüker, G. Kobal, H. Bakkalo lu, P. Özenmifl, & Y. Kaygusuz (yay. hzl.), Küçük Ad mlar Erken E itim Program içinde (s ). stanbul: Zihinsel Engellilere Destek Derne i Yay nlar. Küçüker, S., Bakkalo lu, H., & Sucuo lu, B. (2001). Erken e itim program na kat lan geliflimsel gerili i olan çocuklar ve anne-babalar n n etkileflim davran fllar ndaki de iflimin incelenmesi. Özel E itim Dergisi, 3 (1), Bakkalo lu (Ceber), H., & Sucuo lu, B. (2000). Normal ve zihinsel engelli bebeklerde anne-bebek etkilefliminin karfl laflt rmal olarak incelenmesi. Özel E itim Dergisi, 2 (4),

3 Etkinli e Dayal Müdahale Program n n 3-6 Yafl Geliflimsel Gerili i Olan Çocuklar n Geçifl Becerilerine Etkisi* Hatice BAKKALO LU Geliflimsel gerilik, geliflim y llar süresince, 18 yafl öncesinde ortaya ç kan, bireyin geliflim sürecini engelleyen durumdur (Peterson, 1988). Geliflimsel gerili i olan (GGO) bebeklerin/çocuklar n ve ailelerinin gereksinimlerini karfl lamak için erken e itim ve erken çocukluk özel e itim programlar yürütülmektedir. Etkili programlar n yürütülmesi program n felsefesi, hizmet sa lama modeli, de erlendirme yöntemleri, müdahale yaklafl mlar gibi pek çok faktörün göz önüne al nmas n, özellikle de çocuklar n geçifllerinin planlanmas n gerektirmektedir (Wolery, 1989). Çocuklar n e itiminde de- iflmeyen süreçlerden birisi, çocuklar n bir program n içinde ya da programlar aras nda geçifl yapmas d r (Rous ve Hallam, 1998). GGO ve olmayan çocuklar için geçifller önemlidir, bütün çocuklar erken yafllarda geçifl yapmakta, ancak GGO çocuklar ald klar hizmetlerde daha s k geçifl deneyimi yaflamaktad r (Hanson, 1999). Erken çocukluk araflt rmalar nda, çocuklar ve aileleri için erken okul baflar - s n sa lamada bir anahtar olarak geçiflin desteklenmesi (Meier ve Schafran, 1999) ve sürece kat lanlar için mümkün oldu unca rahat ve baflar l geçifllerin yap lmas gereklili i giderek daha s k vurgulanmaktad r (Katims ve Pierce, 1995). Chandler n (1993 ten aktaran Bruder ve Chandler, 1993) bir programdan di erine ya da bir hizmet modelinden di erine hareket etme süreci olarak tan mlad geçifl alanyaz nda iki flekilde s n fland r lmaktad r. lk s n flamada Kagan (1992 den aktaran Rosenkoet- * Bu çal flma araflt rmac n n Prof. Dr. Bülbin Sucuo lu dan flmanl nda yapt doktora tez çal flmas n n bir bölümünden oluflmaktad r ve Haziran 2007 de Zagrep- H rvatistan da 2. International Society Early Intervention (ISEI) Konferans nda sözlü bildiri olarak sunulmufltur.

4 358 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER ter, Whaley, Hains ve Pierce, 2001) geçifli, dikey (zaman içinde s - ral olarak bir sistemden di erine kat l m) ve yatay (ayn zaman diliminde farkl yerlerde ve farkl kiflilerin verdi i hizmetlere kat - l m) olarak iki grupta incelenmektedir. kinci s n flamada ise geçifl, geliflimsel (yafla dayal, ard fl k programlara kat l m), geliflimsel olmayan (geliflimsel gerili i olmayan akranlarla birlikte olma süresi de iflen programlara kat l m) ve s n f-içi (merkeze dayal programlarda bir etkinlikten di erine kat l m) olarak üç grupta (Wolery, 1989) incelenmektedir. Ancak günümüzde geçifl denildi inde akla ilk gelen, çocuklar n bir programdan di erine hareket etmesini içeren dikey ya da geliflimsel geçifllerdir (Wolery, 1999). GGO çocuklar için okul ça ndan önce üç önemli geçifl noktas belirlenmifltir (Shotts, Rosenkoetter, Streufert ve Rosenkoetter, 1994; Westling ve Fox, 2000). lk geçifl noktas olan hastaneden eve ve/veya erken e itim program na geçiflte aileler genellikle çok endifle ve stres yaflayabilmekte, bu durum hizmetlere ulaflamama ve bebe e bakamama endiflesinden kaynaklanmaktad r (Westling ve Fox, 2000). kinci geçifl noktas, evden/erken e itim program ndan okul öncesi programa geçifltir. Do umdan üç yafl na kadar verilen erken e itim hizmetleri genellikle çocu un do al çevresinde, evde ya da kurumlarda yürütülmekte, çocuk üç yafl nda okul sistemine girdi- inde okul öncesi programa geçifl, çocuk ve ailesi için de iflim ve güçlük anlam na gelebilmektedir (Fox, Dunlap ve Cushing, 2002). Üçüncü geçifl noktas olan okul öncesi programdan anas n f na ya da ilkokula geçifl, GGO çocuklara sunulan e itim programlar n ve kaynaflt rma olanaklar n da göstermekte, baz çocuklar tam zamanl kaynaflt rma s n flar na geçerken, baz lar özel e itim s n flar nda hizmet almaktad r (Westling ve Fox, 2000). Özellikle kaynaflt rma s n flar na geçiflte, okul öncesi program ile ana s n f n n ya da ilkokulun özelliklerindeki (çocuk-ö retmen oran gibi) ve ö retmen beklentilerindeki (ba ms zl k gibi) farkl l klar, GGO çocuklar için karmafl k bir geçifle neden olabilmektedir (Wolery, 1999). Okul öncesi dönemdeki çocuklar n geçiflleri konusundaki ilk tart flmalar, yoksul çevreden gelen ve/veya GGO çocuklara hizmet vermeyi amaçlayan Head Start Program ndaki ailelerin geçifl konusundaki endiflelerini dile getirmesiyle bafllam flt r lerin ortas nda geçifl çal flmalar n etkileyen iki önemli olay geçekleflmifltir. lk olarak Amerika Birleflik Devletleri E itim Bakanl, amac

5 BAKKALO LU / Etkinli e Dayal Müdahale Program n n 3-6 Yafl Geliflimsel Gerili i Olan GGO çocuklar n ana s n f na geçiflini iyilefltirmek olan modeller gelifltirmek için bir dizi projeyi finanse etmifl; ikinci olarak Engelli Bireylerin E itimi Yasas eyaletlerde 3-5 yafl çocuklar n n Bireysel Aile Hizmet Plan n n bir parças olarak geçifl plan haz rlanmas n zorunlu k lm flt r (Repetto ve Correa, 1996; Rosenkoetter et al, 2001). Geçifl plan, rahat bir geçifl yaflamalar için aile ve çocu a yard m etmede kullan lan bir dizi ifllemi kapsamakta, çocuklara ve ailelerine eski ve iyi bilinen bir programla yeni ve az bilinen bir program aras nda köprü sa lamaktad r (Fowler, 1988). Geçifl plan ; hizmetlerin süreklili ini sa lamak, de iflime uyum sa lamalar na yard m ederek ailenin rahats zl klar n en aza indirmek, yasal gereklilikleri yerine getirmek ve geçifl yapt programda çocu un ifllevsel olmas n sa lamak amac yla haz rlanmaktad r (Wolery, 1989). Ancak bu amaçlar gerçeklefltirmede sistem, aile ve çocuk düzeyinde problemler yafland, bu problemleri çözmek için geçifli etkileyen faktörlerin ele al nmas gerekti i öne sürülmektedir (Wolery, 1999). Alanyaz nda geçifli etkileyen faktörlerin yönetsel konular, eski (çocu un ayr ld - ) ve yeni (çocu un geçifl yapt ) programdaki personel, aileler ve çocuklar olarak s n fland r ld ve geçifli etkileyen temel faktörün çocuklar oldu u belirtilmektedir (Bruder ve Chandler, 1993; Rous, Hemmeter ve Schuster, 1994; Wolery, 1999). Çocu un yeni program n gerekliliklerine/beklentilerine yan t vermek için gerekli olan becerilere/davran fllara sahip olmas, okul öncesi dönemdeki geçiflleri etkileyen en temel faktördür (Bruder ve Chandler, 1993; Hanson et al., 2000; Maxwell ve Eller, 1994; Rule, Fiechtl ve Innocenti, 1990; Wolery, 1999). Programlar aras ndaki farkl l klar nedeniyle, çocu un bir programdaki baflar l performans n n di er programda da baflar l olmay garanti etmeyece i bildirilmektedir (Carta, Atwater, Schwartz ve Miller, 1990). Geçiflte hem çocuklar yeni program için haz rlaman n (çocuklar n becerilerini artt rmak gibi) hem de program çocuklar için haz rlaman n (uygun program ve personel sa lamak gibi) önemli ve gerekli oldu u belirtilmektedir (Katz, 1991; Rous ve Hallam, 1998). GGO çocuklar yeni program için haz rlarken, okul öncesi kaynaflt rma programlar ndaki ö retmenlerin beklentilerini belirlemek amac yla yap lan çal flmalarda, normal e itim s n flar ndaki ö retmenlerin akademik alanlardan (say sayma, harfleri söyleme gibi) daha çok sosyal, davran flsal ve ifllevsel alanlara (ifl birlikçi davran fllar, tuvalet e itimi gibi) önem verdikle-

6 360 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER ri bulunmufl ve ö retmenler taraf ndan çocuklar n bu becerilerinin desteklenmesi gerekti i vurgulanm flt r (Rous ve Hallam, 1998). Pek çok erken çocukluk özel e itimcisi, GGO çocuklar anaokuluna ya da ana s n f na haz rlarken, çocuklar n ba ms z olarak ifllevlik gösterebilmesi için gereksinim duyulan becerileri belirleme konusunda çal flmaktad r (Westling ve Fox, 2000). Bu beceriler geçifl becerileri (transition skills) olarak adland r lmakta ve bir çocu un yeni çevrede baflar l olmas na ve uyum sa lamas na yard m ederek programlar aras nda geçifli kolaylaflt ran davran fl ve beceriler olarak tan mlanmaktad r (Wolery, 1999). Sosyal, iletiflim, öz bak m, motivasyon, problem çözme, çal flma ve kendini yönetme becerilerini kapsayan geçifl becerileri kavram yerine, özellikle ana s n f na geçifli konu alan baz çal flmalarda yaflam becerileri (survival skills) kavram da kullan lmaktad r (Kemp ve Carter, 2000; Rule et al., 1990). Kaynaflt rma programlar ndaki çocuklar n, gruba kat l m, ba ms z çal flma, s n f rutinlerini izleme (Carta et al., 1990), yönergelere uyma ve çeflitli materyalleri kullanma (Rule et al., 1990) gibi becerilere gereksinimleri oldu u vurgulanmaktad r. Alanyaz nda okul öncesinde geçifl yapan 3-6 yafl çocuklar n sahip olmas gereken geçifl/yaflam becerilerini de erlendirmek amac yla farkl ölçme araçlar n n gelifltirildi i görülmektedir (Rosenkoetter, Hains ve Fowler, 1994; Rule et al., 1990; Byrd ve Rous, 1990 dan aktaran Rous ve Hallam, 1998). Geçifl becerilerini kazanan ve bu becerileri kullanarak anaokulana ya da ana s n f na geçifl yapan çocuklar n, bu becerileri kazanmayan akranlar ndan daha baflar l olacaklar vurguland için, GGO çocuklar geçifle haz rlamak amac yla çeflitli e itimsel etkinlikler planlanmaktad r (Fowler, Schwartz ve Atwater, 1991). Bu etkinlikler; yeni programda gereksinim duyulan becerilerin kazand r lmas, eski programda kazan lan becerilerin kal c l n n ve genellenmesinin sa lanmas, çocu un davran fllar n n yeni programdaki çocuklar n normlar na ulaflt r lmas ve yeni programda gereksinim duyulan uyarlamalar n belirlenmesi amac yla yürütülmektedir (Wolery, 1989). Alanyaz nda geçifl/yaflam becerilerinin öneminin ele al nmas na karfl n, çok az araflt rmada bu becerilerin ö retimine odaklan ld n belirten Rule ve arkadafllar (1990), GGO çocuklara yaflam becerilerini ö retmek amac yla bir çal flma yürütmüfllerdir. Kaynaflt rma yap lan bir merkezde yürütülen çal flmaya 4-5 yafllar ndaki on sekiz GGO çocuk kat lm flt r. Araflt rmac lar, anaokulundan ana s n f na

7 BAKKALO LU / Etkinli e Dayal Müdahale Program n n 3-6 Yafl Geliflimsel Gerili i Olan geçifl yapacak çocuklar için gerekli olan becerileri belirlemifller ve Okul Baflar s çin Beceriler Program n gelifltirmifllerdir. Programda; rutinleri izleme, görevi tamamlama, söz dinleme-itaat, grup zaman, bireysel görevler, büyük grup, çal flma kitab görevleri, sessiz zaman ve s n f içi geçifli kapsayan dokuz etkinlik ele al nm flt r. Her etkinli in beceri analizi yap lm fl ve ölçüt olarak normal geliflim gösteren çocuklar n h z ve do ruluk düzeyi al nm flt r. Veriler, do ru tepki yüzdesi kullan larak toplanm fl ve ö retmenler programdan önce ve sonra çocuklar Anas n f Yaflam Becerileri Kontrol Listesi ile de erlendirmifltir. Çal flmada yard m ve ödüllendirme, birincil ö retimsel ifllemler olarak kullan lm flt r. Çal flman n sonunda ço u çocu un çal flma kitab hariç di er etkinliklerde yeterlilik kazand - görülmüfltür. Ö retmenlerin kontrol listesiyle yapt klar de erlendirmeler sonucunda da çocuklar n ön test-son test toplam puanlar aras nda anlaml farkl l k oldu u bulunmufltur. zleme çal flmas olarak programa kat lan alt çocu un geçifl yapt klar s n flarda yaflam becerilerini kullan p kullanmad klar de erlendirilmifl ve çocuklar n dokuz becerinin % ünü yard ms z ya da çok az yard mla kulland klar görülmüfltür. Schwartz ve arkadafllar (1990 dan aktaran Fowler et al., 1991) geçifl program nda, ana s n f ö retmenlerinin s n flar nda ifllevsellik için önemli oldu unu vurgulad klar s n f içi geçiflleri tamamlama, grup etkinliklerine kat lma ve ba ms z çal flma becerilerini ele alm fllard r. Sekiz anaokulu ve sekiz ana s n f nda yürütülen programa kat lan 84 çocu un (39 anaokulu, 45 ana s n f ) 46 s (23 anaokulu, 23 ana s n f ) kontrol grubunda yer alm flt r. Veriler 10 saniyelik zaman aral kayd kullan larak toplanm fl ve ö retmenler program öncesinde ve sonras nda çocuklar n yaflam becerilerini derecelendirmifllerdir. Müdahaleden sonra programa kat lan çocuklar n grup etkinliklerine daha fazla s kl kta kat ld klar, ba ms z çal flma süresince ö retmen yard m na daha az ihtiyaç duyduklar ve yaflam becerilerinde de geliflmeler oldu u görülmüfltür. Yine programa kat lan çocuklar n % 61 inin, kontrol grubundaki çocuklar n ise % 48 inin kaynaflt rma ana s n flar na yerlefltirildi i bulunmufl ve bu bulgu, çal flman n önemli bir sonucu olarak yorumlanm flt r. Kemp ve Carter (2000) n zihinsel engelli çocuklar n ana s n f na geçifli konusunda yürütükleri çal flmaya kat lan 37 çocuk (yafl; ay), okul öncesi dönemde Erken Okul Program na kat lm fl ve

8 362 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER program sonras nda kaynaflt rma ya da özel e itim ana s n f na yerlefltirilmifltir. Erken Okul Program nda, zihinsel engelli olan ve olmayan çocuklar n ana s n f na geçiflini kolaylaflt rmak için yaflam becerilerinin gelifltirilmesi amaçlanm flt r. Yaflam becerilerinin ö retiminde yapay bir ana s n f ortam oluflturularak bir sonraki y l karfl karfl ya kalacaklar e itimsel durumlara iliflkin olarak çocuklarla s n f ö retimi, küçük grup e itimi ve ba ms z grup etkinliklerine yer verilen uygulamalar yürütülmüfltür. Ö retmenler taraf ndan kaynaflt rma için gerekli oldu u vurgulanan yönergelere uyma ve çal flma davran fllar bütüncül zaman aral kayd kullan larak de- erlendirilmifltir. Program sonras nda zihinsel engelli çocuklar n bu iki davran fltaki performans ö retmenlerin ortalama çocuk olarak belirledi i akranlar n n performans yla karfl laflt r lm fl ve zihinsel engelli çocuklar n bu iki davran fl akranlar na göre daha az s kl kta kulland klar bulunmufltur. Rous ve Hallam (1998), okul öncesi kaynaflt rma program na devam eden ve sonraki y l ana s n f na geçifl yapacak olan dört yafl ndaki bir çocu a geçifl becerilerini ö retmek için bir vaka çal flmas yürütmüfllerdir. Geçifl plan ndaki amaçlar belirlemek için, çocuk Yard mc Girifl Düzeyi Becerileri Kontrol Listesi ile de erlendirilmifltir. De erlendirme sonucunda kontrol listesindeki becerilerden dördünün (uygun flekilde oturur ve bekler, etkinlikler aras nda geçifl yapar, s n f d fl nda gruplarla birlikte olur ve anne-babas ndan ayr larak okulda kal r) çocu un bireysel e itim program ndaki amaçlarla bütünlefltirilmesine, sekizinin ise s n f rutinleri ve etkinliklerle iliflkili olarak ö retilmesine karar verilmifltir. Dönem sonunda yap lan de erlendirmede çocu un hedeflenen becerileri kazand bulunmufltur. Alanyaz n incelendi inde geçifl becerilerinin ö retimine odaklanan çok az say da araflt rma oldu u, bu araflt rmalarda geçifl becerilerinin ö retiminde farkl yaklafl mlar n kullan ld, ancak etkinli e dayal müdahaleyi kullanan araflt rma bulunmad görülmektedir. Oysaki son y llarda hem erken çocukluk e itiminde hem de erken çocukluk özel e itiminde geliflimsel aç dan uygun uygulamalar (developmentally appropriate practice) ve etkinli e dayal müdahaleyi (activity-based intervention) de kapsayan do al ö retim (naturalistic teaching) yaklafl m n n yayg n flekilde kullan ld görülmektedir. Geliflimsel aç dan uygun uygulamalar kavram, son on befl y ld r ge-

9 BAKKALO LU / Etkinli e Dayal Müdahale Program n n 3-6 Yafl Geliflimsel Gerili i Olan liflim düzeylerini ve bireysel gereksinimlerini göz önüne alarak 0-8 yafl aras ndaki GGO çocuklara hizmet sa lamaya odaklanan önemli bir e ilimi göstermektedir (Sainato ve Morrison, 2001; Richey ve Wheeler, 2000). Günümüzde daha fazla say da özel gereksinimli çocu un kaynaflt rma hizmetlerinden yararlanmas, GGO ve olmayan çocuklar için etkinli e dayal müdahale, rastlant sal ö retim, do al dil ö retimi gibi farkl do al ö retim yaklafl mlar n n gelifltirilmesine ve niteli inin art r lmas na yol açm flt r (Odom, 2000). Erken çocukluk e itimcileri için önerilen uygulamalarda, hizmetlerin ve ö retimin do al çevrelerdeki genel rutinlere yerlefltirilmesi ve çocuklar n hâlihaz rdaki ve geçifl yapacaklar çevrelerdeki kullanacaklar davran fllar üzerinde durulmas gerekti i öne sürülmektedir (Brown ve Odom, 1995). Do al ö retim yaklafl mlar ndan biri olan etkinli e dayal müdahale (EDM), müdahalede rutin, planlanm fl ya da çocu un bafllatt etkinliklere çocu un bireysel amaçlar n /hedeflerini yerlefltiren, ifllevsel ve genelleme becerilerini kazand rmak için davran fl öncesi uyaranlar ve davran fl n sonuçlar n kullanan çocuk yönetimli bir yaklafl m olarak tan mlanmaktad r (Bricker, Pretti-Frontczak ve McComas, 1998). EDM, dört anahtar bilefleni kapsamaktad r (Bricker et al., 1998; Fox et al., 2002). lk bileflen çocu un bafllatt ifllemlerin kullan m d r; bu bileflen kendisinin bafllatt etkinlik ve davran fllar n çocu un daha fazla dikkatini çekece i ve kat l m n sa layaca varsay m na odaklanmaktad r. kinci bileflen rutin (yemek yeme gibi), planlanm fl (çiçek dikme gibi) ya da çocu un bafllatt (serbest oyunda evcilik oynama gibi) etkinliklere, çocuk için belirlenen amaç ve hedeflerin yerlefltirilmesidir. Üçüncü bileflen, do al olarak ortaya ç kan davran fl öncesi uyaranlar n (hedeflenen tepkiyi ortaya ç karan) ve davran fl n sonuçlar n n (çocu un tepkisini izleyen) kullan lmas d r. Son bileflen ise ifllevsel ve genelleme becerilerinin gelifltirilmesidir. fllevsel beceriler, çocu un fiziksel ve sosyal çevresinde daha ba ms z olmas na olanak veren ve çocu un hâlihaz rdaki çevresinin yan s ra geçifl yapaca çevrede de kullanmaya gereksinim duyaca becerilerdir. Genelleme becerisi ise çocu un var olan becerilerini uygun flekilde farkl kifliler, olaylar ve ortamlarda kullanabilmesidir. Sonuç olarak EDM, etkinlik ve etkin olmay kapsamaktad r. Etkinlik, çocu un bireysel program nda yer alan hedeflere/amaçlara ulaflmak için e itimcinin sa lad f rsatlar, etkin olma

10 364 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER ise sosyal ve fiziksel çevrede çocuktan beklenen kat l m türünü ifade etmektedir. EDM nin alanyaz nda tan mlanan en kapsaml do al ö retim yaklafl m oldu u, detayl bir organizasyonel yap y ve kavramsal çat y kapsad, etkilili inin kan tland ve belli bir alana odaklanma yerine bütün geliflim alanlar nda kullan labildi i belirtilmektedir (Novick, 1993). EDM nin etkilili ini inceleyen çal flmalar gözden geçiren Pretti-Frontczak, Barr, Macy ve Carter (2003), genifl bir yelpazede yer alan oyun, akademik, sosyal, dil, öz bak m, grup ö retimi, s n f içi geçifl, taklit, say sayma gibi becerilerin ö retiminde EDM nin etkili oldu unu bulmufllard r. Türkiye de ilgili mevzuatta geçifle iliflkin yasal düzenlemeler bulunmamakla birlikte, 573 Say l Özel E itim Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname (1997) ve Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i (2006) nde Özel e itime erken bafllamak esast r. ve Özel e itim gerektiren bireylerin, her tür ve kademedeki e itimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlar n sa layacak kurum ve kurulufllarla iflbirli i yap l r. hükümlerinin yer ald görülmektedir. Do rudan geçifle iliflkin maddeler olmasa da, var olan mevzuat çerçevesinde geçifl çal flmalar n n bafllat labilece i ve dolayl olarak bu maddelerin okul öncesindeki geçifl çal flmalar - n n yürütülmesini ve geçifl planlar n n haz rlanmas n kolaylaflt rabilece i düflünülmektedir. Ayn zamanda Türkiye de GGO ve olmayan çocuklar n okul öncesi dönemdeki geçifllerine odaklanan s n rl say da çal flma bulunmaktad r. Karg n, Akçamete ve Bayd k (2001) taraf ndan okul öncesi dönemde çocu u bulunan ailelerin geçifl sürecindeki gereksinimlerini belirlemek amac yla yürütülen çal flmada 24 maddeden oluflan Anas n f na Geçiflte Aile Gereksinimleri Belirleme Ölçe i gelifltirilmifl, ölçek 3-5 yafl ndaki 94 iflitme engelli çocu un anne babas na uygulanm fl ve ölçe in geçerlik ve güvenirlik çal flmalar yap lm flt r. Çal flman n sonucunda anne babalar n ana s n f na geçiflle ilgili olarak ölçekte yer alan tüm maddelere gereksinim duyduklar bulunmufltur. Günümüzde GGO bebeklerin/çocuklar n ve ailelerinin gereksinimlerini karfl lamak için çeflitli erken e itim ve erken çocukluk özel e itim programlar yürütülmektedir. Bu programlar n etkilili i birçok faktörün göz önüne al nmas n gerektirmektedir, bu faktörlerden biri de programlar aras ndaki geçifllerdir. Alanyaz nda programlar aras ndaki baflar l geçifllerin, erken e itim ve erken çocukluk

11 BAKKALO LU / Etkinli e Dayal Müdahale Program n n 3-6 Yafl Geliflimsel Gerili i Olan özel e itiminin birincil amac oldu u, çocuklar ve aileleri için okul baflar s n sa lamada bir anahtar olarak geçiflin desteklenmesinin gerekti i, planlanm fl baflar l geçifllerin olumlu deneyimlere yol açt, planlanmayan ya da yetersiz planlanan geçifllerin çocuklara ve ailelerine zarar verebilece i öne sürülmektedir. Çocuk, aile ve e itimciler için mümkün oldu unca rahat ve baflar l geçifllerin yap lmas na odaklan lmaktad r. Son y llarda Türkiye de de GGO bebeklere/çocuklara ve ailelerine yönelik erken e itim hizmetleri sistemli bir flekilde verilmeye çal fl lmaktad r. Ancak bu programlardan sonra çocuklar n anaokuluna ya da ana s n f na geçiflleri konusunda çal flmalar sürdürülememekte, dolay s yla erken e itim programlar n n etkileri/yararlar kal c olamamaktad r. Erken e itim programlar n n etkilili ini/yararl l n art rmak için, GGO çocuklar n erken e itim program ndan anaokuluna ya da ana s n f na geçiflini kolaylaflt racak ve çocuklar yeni programda ifllevsel olmaya haz rlayacak geçifl becerilerinin belirlenmesi ve bu becerilerin ö retiminin yap lmas gerekmektedir. Söz konusu düflünceden yola ç karak bu çal flmada okul öncesi GGO çocuklar n geçifl becerilerinin de erlendirilmesi, de erlendirme sonuçlar na göre Etkinli e Dayal Müdahale Program (EDMP) n n haz rlanmas, haz rlanan program n uygulanmas ve uygulanan program n etkilili inin incelenmesi amaçlanm flt r. Bu amaç do rultusunda flu sorulara yan t aranm flt r: 1) EDMP, çocuklar n Okul Öncesi Geçifl Becerilerini De erlendirme Ölçe- i nden ald klar puanlarda anlaml bir farkl l a yol açm fl m d r? 2) EDMP, çocuklar n yönergelere uyma, s ra olma, ba ms z çal flma ve materyalleri toplama becerilerini kazanmalar nda anlaml bir farkl l a yol açm fl m d r? Araflt rma Modeli Yöntem Bu çal flmada belli bir süre boyunca ortaya ç kan e ilimleri ve de ifliklikleri incelemek için kullan lan analizler ve ifllemlerin yer ald - (Ryan ve Hess, 1991) yar deneysel bir desen olan zaman dizileri modeli (time series model) kullan lm flt r. Bu model; kontrol grubu oluflturman n mümkün olmad, deneklerin ayn araçla periyodik olarak de erlendirildi i ve özellikle okul yönetimi politikalar ya da ö retim yöntemleri de iflti inde sonuçlar n de iflip de iflmedi inin incelendi i araflt rmalarda kullan lmaktad r (Borg ve Gall,

12 366 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER 1983). Modelde rastgele seçilmifl bir grup yer almakta, de erlendirme arac ile ba ml de iflken belirli aral klarla ölçülmekte, ölçümlerin ilk yar s ndan sonra ba ms z de iflken (X) uygulanmakta, X in uygulamas ndan sonra da belli aral klarla ölçümler yinelenmektedir. X ten sonraki ölçümlerin önceki ölçümlere göre ayr bir düzeyde/yönde de iflmesi, X in etkisi olarak kabul edilmektedir. Veriler üzerinde X in etkisini görebilmek için hem uygun istatistiksel ifllemler kullan labilmekte, hem de ölçümlerin grafik sunumlar verilebilmektedir (Karasar, 1995). Çal flma Grubu Çal flma grubu, GGO yedi çocuktan oluflmaktad r. Üniversite hastanelerinin Çocuk Ruh Sa l ya da Genetik bölümlerinden geliflimsel gerilik tan s alm fl olan yedi çocuk daha önce Küçük Ad mlar Erken E itim Program na kat lm flt r. Çocuklar bu program n de erlendirme arac olan Küçük Ad mlar Geliflim Becerileri Envanteri (Pieterse, Treolar, Cairns, Uther ve Brar, 1996) ile program öncesinde de erlendirilmifltir. De erlendirme sonucunda programa kat lan çocuklar n geliflim yafllar n n büyük kas, küçük kas, al c dil, kiflisel-toplumsal ve toplam puanda takvim yafllar na göre geri oldu- u görülmüfltür. Çal flmaya kat lan çocuklar n takvim yafllar ay ( =51.5; ss=8.8) aras nda de iflirken, geliflim yafllar ay ( =36.4; ss=5.6) aras nda de iflmektedir. Çocuklardan üçü k z, dördü erkektir ve ikisi Cerabral Palsy, befli Down Sendromu tan s na sahiptir. Veri Toplama Araçlar Bu çal flmada çocuklar n yafl, cinsiyet, geliflim gerili inin türü ve erken e itim program na kat l p kat lmad klar na iliflkin bilgileri toplamak amac yla Bilgi Formu, çocuklar n geçifl becerilerini de erlendirmek amac yla ise Bakkalo lu (2008) taraf ndan gelifltirilen Okul Öncesi Geçifl Becerilerini De erlendirme Ölçe i (OGBDÖ) kullan lm flt r. OGBDÖ gelifltirilirken alanyaz n taramas, okul öncesi programlar n yöneticileri ve ö retmenleriyle görüflmeler ve okul öncesi programlarda çekilen video kay tlar n analizi çal flmalar yap lm flt r. Bu çal flmalar sonucunda yirmi befl maddeden oluflan bir taslak form oluflturulmufl, bu form için alanda çal flan uzmanlar n görüflleri al n-

13 BAKKALO LU / Etkinli e Dayal Müdahale Program n n 3-6 Yafl Geliflimsel Gerili i Olan m fl ve öneriler do rultusunda deneme formu oluflturulmufltur. Deneme formu, özel e itim, normal e itim ve kaynaflt rma program uygulanan toplam on iki anaokulunda görev yapan otuz befl ö retmene, s n flar ndaki iki yüz doksan sekiz çocu u (yirmi bir GGO ve iki yüz yetmifl yedi geliflimsel gerili i olmayan) de erlendirmeleri için verilmifltir. OGBDÖ nün geçerlik çal flmalar nda faktör analizine, madde analizine ve ölçüt geçerli ine bak lm flt r. Faktör analizi çal flmalar (temel bileflenler analizi) sonucunda, ölçe in iki faktörlü bir yap ya sahip oldu u; on dokuz maddeden oluflan faktör 1 in (Sosyal letiflimsel Beceriler Alt Ölçe i) toplam varyans n % 49,9 unu ve befl maddeden oluflan faktör 2 nin (Öz Bak m Becerileri Alt Ölçe i) ise % 7,8 ini aç klad görülmüfltür. Ölçekte yer alan bir madde, iki faktörde de yüksek yük de erine (.40 ve.41) sahip oldu u için ölçekten ç kart lm flt r. Faktör 1 de yer alan maddelerin faktör yük de erlerinin aras nda, faktör 2 de yer alan maddelerin faktör yük de erlerinin ise aras nda oldu u bulunmufltur. OGB- DÖ nün madde analizi çal flmalar nda ölçekteki her madde için alt ve üst % 27 lik gruplar n puan ortalamalar aras nda fark olup olmad na iliflkisiz örneklemler için t-testi ile bak lm fl ve tüm maddelerin alt ve üst gruplar sahip olduklar geçifl becerileri aç s ndan ay rt etti i ve tüm maddelerin, madde toplam puan korelasyon kat say lar n n (p<.01) aras nda oldu u bulunmufltur. lk ölçüt geçerli i çal flmas nda, OGBDÖ nün Sosyal letiflimsel Beceriler Alt Ölçe i nin ölçüt geçerli ini test etmek amac yla, daha önce OGBDÖ ile de erlendirilen yüz yirmi dört çocu un sosyal becerileri Okulöncesi ve Anas n f Davran fl Ölçekleri nden Sosyal Beceri Ölçe i kullan larak ö retmenleri taraf ndan de erlendirilmifl ve çocuklar n iki ölçekten elde ettikleri puanlar n ortalamalar aras ndaki korelasyon kat say s n n.70 (p<.001) oldu u bulunmufltur. OGB- DÖ nün ikinci ölçüt geçerli i çal flmas nda ise ölçe in geliflimsel gerili i olan (yirmi bir) ve olmayan (yirmi bir) çocuklar geçifl becerileri aç s ndan ay rt edip etmedi ine iliflkisiz örneklemler için t- testi kullan larak bak lm flt r. Geliflimsel gerili i olan ve olmayan çocuklar n OGBDÖ den elde ettikleri faktör 1, faktör 2 ve toplam puan ortalamalar aras nda anlaml derecede fark oldu u, geliflimsel gerili i olan çocuklar n puanlar n n akranlar ndan anlaml derecede az oldu u ve ölçe in iki grubu ay rt etti i bulunmufltur.

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi 385 Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi Esra BUKOVA-GÜZEL *, Hüseyin ALKAN ** Özet Ülkemizde pilot uygulamas yap lan program yap land rmac ö renme yaklafl m (YÖY)

Detaylı

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES *

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * Özcan DEM REL** Hasan H. fiahan*** Necla EK NC *** Alev ÖZBAY**** A. Murat BEG MG L*** Özet Basamakl Ö retim Program çerçevesinde

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL fit RME O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ

Detaylı

Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Halil EKfi, Dr.

Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Halil EKfi, Dr. Ö retmenlerin Karakter E itiminde Yetkinlik Duygusu Konusunda Bir Ölçme Arac na Do ru: Karakter E itimi Yetkinlik nanc Skalas (KEY S) ve Türkçeye Uyarlanma Çal flmas Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Baylor

Detaylı

TIPTA UZMANLIK E T M NDE PROGRAM GEL fit RME VE ÖLÇME-DE ERLEND RME

TIPTA UZMANLIK E T M NDE PROGRAM GEL fit RME VE ÖLÇME-DE ERLEND RME TTB - UDEK ULUSAL YETERL K KURULU III. ÇALIfiTAYI TIPTA UZMANLIK E T M NDE PROGRAM GEL fit RME VE ÖLÇME-DE ERLEND RME ÇALIfiTAY K TABI YAYINA HAZIRLAYAN Prof. Dr. Tolga Da l Ulusal Yeterlik Kurulu Baflkan

Detaylı

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2586 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1555 PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Cavide UYARG L (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR (Ünite 2) Dr. Hakan YILMAZ

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Kurtar c Beklemeden...

Kurtar c Beklemeden... Kurtar c Beklemeden... Ahmet GÜNDO DU* nsan, hayat boyunca seçim yapmak zorundad r: arkadafllar n, iflini, eflini, e itim görece i alan, oturaca yeri Sonuçta kendini bilgi ve beceriyle donatarak gündelik

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1794 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 929 BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M Yazarlar Ö r.gör. Mehmet Ali ÇEL KSOY (Ünite 1, 4) Ö r.gör. Emine Ülker AYKAÇ (Ünite 2, 5) Ö r.gör.

Detaylı

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON Balanced Scorecard Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 01 Balanced Scorecard Yazarlar Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof.

Detaylı

Vineland Uyum Davran fl Ölçe i - Araflt rma Formu nun Do umdan 47 Ayl a Kadar Olan Türk Bebekleri çin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas

Vineland Uyum Davran fl Ölçe i - Araflt rma Formu nun Do umdan 47 Ayl a Kadar Olan Türk Bebekleri çin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas Türk Psikoloji Dergisi 2003, 18 (52), 57-71 Vineland Uyum Davran fl Ölçe i - Araflt rma Formu nun Do umdan 47 Ayl a Kadar Olan Türk Bebekleri çin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas Baflak Alpas*

Detaylı

Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü. Oslo K lavuzu YEN L K VER LER N N TOPLANMASI VE YORUMLANMASI Ç N LKELER. Üçüncü Bask

Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü. Oslo K lavuzu YEN L K VER LER N N TOPLANMASI VE YORUMLANMASI Ç N LKELER. Üçüncü Bask Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü Oslo K lavuzu YEN L K VER LER N N TOPLANMASI VE YORUMLANMASI Ç N LKELER Üçüncü Bask OECD ve Eurostat ortak yay m EKONOM K fib RL VE KALKINMA ÖRGÜTÜ AVRUPA B

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

Sorun Davran fllar Kontrol Listesi Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin ncelenmesi

Sorun Davran fllar Kontrol Listesi Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin ncelenmesi Türk Psikoloji Dergisi 2003, 18 (52), 77-91 Sorun Davran fllar Kontrol Listesi Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin ncelenmesi Bülbin Sucuo lu* Ankara Üniversitesi Özet Bu çal flman n amac, müdahale

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

Ö retmen E itiminde Sorumluluk ve Akreditasyon

Ö retmen E itiminde Sorumluluk ve Akreditasyon Ö retmen E itiminde Sorumluluk ve Akreditasyon Muhsin Hesapç o lu*, Ayflen Bakio lu**, Resul Baltac *** Özet Ö retmen E itiminde Akreditasyon son y llarda Yüksek Ö retim Kurulunun gündemindeki ana konulardan

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

Hilary COOPER*, Dursun D LEK**

Hilary COOPER*, Dursun D LEK** - Türkiye ve ngiltere de lkö retim Ö rencilerinin Tarihsel Sorgulama Süreçleri Üzerine Karfl laflt rmal Bir Çal flma: Empatik, Elefltirel ve Yarat c Düflünme Hilary COOPER*, Dursun D LEK** Özet Bu çal

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

filetme B LG S STEMLER

filetme B LG S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2690 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1656 filetme B LG S STEMLER Yazarlar Ö r.gör.dr. fienay LEZK (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem

Detaylı

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas The Role of Libraries in the Development Information Literacy Skills and Application of Dokuz

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology Bilgi D nyas 2005, 6(2): 171-192 Bilgi Teknolojisinin Yap sal ve Yönetsel Aç lardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdi i Yenilikler * Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı